ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, I. Διαδικασία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, I. Διαδικασία"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, Ε(2008) 6184 Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις / Κύπρος Ενίσχυση N 556/2007 Σχέδιο κρατικών ενισχύσεων για επαναδραστηριοποίηση πληγέντων αγροτών και για αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιές Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, I. Διαδικασία 1. Με ηλεκτρονική επιστολή της 26 ης Σεπτεμβρίου 2007, που πρωτοκολλήθηκε αυθημερόν, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποίησε το εν θέματι καθεστώς ενισχύσεων στην Επιτροπή, δυνάμει του άρθρου 88 παράγραφος 2 της Συνθήκης. 2. Με τις επιστολές της 8 ης Ιανουαρίου 2008, της 12 ης Μαρτίου 2008, της 21 ης Μαΐου 2008, της 28 ης Ιουλίου 2008 και της 6 ης Οκτωβρίου 2008, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποίησε στην Επιτροπή τις συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητήθηκαν από τις κυπριακές αρχές με τις επιστολές της 5 ης Δεκεμβρίου 2007, της 5 ης Φεβρουαρίου 2008, της 21 ης Απριλίου 2008 και της 17 ης Ιουλίου αντιστοίχως. 3. Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι η Επιτροπή αποφάσισε να μην προβάλει αντιρρήσεις σε σχέση με το εν θέματι καθεστώς. 4. Η Επιτροπή, κατά την λήψη της απόφασης αυτής, βασίστηκε στα ακόλουθα στοιχεία: Αξιότιμη Μάρκο Κυπριανού Υπουργό Εξωτερικών Λεωφόρος Δημοσθένη Σεβέρη Chypre Λευκωσία Commission européenne, B-1049 Bruxelles - Belgique. Téléphone: (32-2)

2 II. Περιγραφή 5. Οι εν θέματι κρατικές ενισχύσεις έχουν ως νομική βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 29 Αυγούστου 2007, η οποία προβλέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από πυρκαγιές σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 6. Στόχος του καθεστώτος είναι η έγκριση προγράμματος οι διατάξεις του οποίου πρόκειται να αποτελέσουν το πλαίσιο βάσει του οποίου θα αποζημιώνονται οι γεωργοί που έχουν πληγεί από πυρκαγιές. Εφόσον το πλαίσιο αυτό εγκριθεί, θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή, πριν από τη χορήγηση των ενισχύσεων, τα δεδομένα σχετικά με τις ζημίες που υπέστησαν οι παραγωγοί και τα οποία δικαιολογούν τη χορήγηση των ενισχύσεων μετά από κάθε συμβάν καθώς και ο προϋπολογισμός και η διάρκεια κάθε λεπτομερούς καθεστώτος ενισχύσεων. Κριτήρια για να κηρυχθεί μία περιοχή ως πληγείσα από πυρκαγιά 7. Για να κηρυχθεί μία περιοχή ως πληγείσα από πυρκαγιά θα πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: α) Η επηρεασθείσα περιοχή να είναι συνεχής και να καλύπτει έκταση τουλάχιστον 50 εκταρίων στα όρια μιας ή περισσοτέρων κοινοτήτων. β) Το ποσοστό ζημιάς στις γεωργικές καλλιέργειες και τα περιουσιακά στοιχεία των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων να είναι τουλάχιστον 50%. γ) Το κατώτατο ποσό της εκτιμηθείσας ζημιάς στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις να είναι Ευρώ. δ) Ο αριθμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που επηρεάζονται να είναι τουλάχιστο πέντε (5). Μία περιοχή είναι δυνατό να κηρυχθεί ως πληγείσα από πυρκαγιά το αργότερο σε δύο χρόνια από την επέλευση του δυσμενούς συμβάντος. Δικαιούχοι 8. Στα επιμέρους καθεστώτα ενίσχυσης μπορούν να συμμετάσχουν κάτοχοι ή διαχειριστές γης που ασχολούνται πλήρως ή μερικώς με τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη μελισσοκομία και επιθυμούν να επαναδραστηριοποιηθούν για αποκατάσταση των ζημιών στις περιοχές που κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιά. Προϋπολογισμός και διάρκεια του καθεστώτος 9. Ο προϋπολογισμός για τις αποζημιώσεις εκτιμάται σε Ευρώ. Δεν επιτρέπεται σώρευση των προβλεπόμενων ενισχύσεων με άλλες εθνικές, περιφερειακές ή κοινοτικές ενισχύσεις που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς. Το καθεστώς θα εφαρμόζεται για χρονικό διάστημα 6 ετών (από το 2008, μετά την έγκριση του καθεστώτος από την Επιτροπή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 που θα είναι και η τελευταία ημερομηνία που θα μπορεί να κηρυχθεί μια περιοχή ως πληγείσα από πυρκαγιά). 2

3 Επιλέξιμες δράσεις και ένταση της ενίσχυσης 10. Ενισχύσεις προβλέπονται για τις ακόλουθες δράσεις και ανέρχονται από 50% έως 100% των υλικών ζημιών : - Αγορά δενδρυλλίων : Στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις όπου οι μόνιμες φυτείες καταστράφηκαν πλήρως από την πυρκαγιά παραχωρείται κάλυψη 100% της αγοράς δενδρυλλίων για αντικατάσταση του καταστραφέντος φυτικού κεφαλαίου κατά τα επόμενα δύο χρόνια με καλλιεργούμενα είδη δένδρων (φυλλοβόλα ή αείφυλλα) ή θάμνων (αμπέλια, αρωματικά φυτά) που εγκρίνονται από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας και προτείνονται ως κατάλληλα για την περιοχή. Τα δενδρύλλια θα αγοράζονται από κυβερνητικά ή ιδιωτικά φυτώρια και το ποσό θα καταβάλλεται μετά τον έλεγχο για την επαναφύτευση. - Επιδότηση εκρίζωσης καταστραφέντος φυτικού κεφαλαίου Εξομάλυνση εδάφους : α) Για την εκρίζωση των καταστραφέντων δένδρων και την ετοιμασία του εδάφους για επαναφύτευση παραχωρείται επιδότηση που θα καλύπτει μέχρι 60% της δαπάνης. Το ποσό της ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει τα 170 Ευρώ/δεκάριο. β) Για την εκρίζωση του καταστραφέντος αμπελώνα ή θαμνώνα και την ετοιμασία του εδάφους για επαναφύτευση παραχωρείται επιδότηση που θα καλύπτει μέχρι 60% της δαπάνης. Το ποσό της ενίσχυσης δεν θα υπερβαίνει τα 340 Ευρώ/δεκάριο. Τα σημεία α) και β) πιο πάνω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι οι πληγέντες δεν είναι ενταγμένοι σε άλλο πρόγραμμα ενισχύσεων π.χ. σχέδιο αναδιάρθρωσης αμπελώνων, μέτρο αναδιάρθρωσης και προσαρμογής γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Οι ενισχύσεις θα καταβάλλονται μετά από επιτόπιο έλεγχο. - Έξοδα επαναφύτευσης : Θα παραχωρείται επιδότηση που θα καλύπτει μέχρι το 50% των εξόδων εγκατάστασης οπωρώνα/ αμπελώνα/ θαμνώνα, όπως είναι η σήμανση και το άνοιγμα των λάκκων, η υποστύλωση και η φύτευση που στην περίπτωση του συστηματικού οπωρώνα δεν θα υπερβαίνει τα 120 Ευρώ/δεκάριο και στην περίπτωση του αμπελώνα/ θαμνώνα δεν θα υπερβαίνει τα 155 Ευρώ/δεκάριο. Το ποσό της επιδότησης θα καταβάλλεται μετά τον έλεγχο για την επαναφύτευση. - Αντιστάθμιση των ζημιών για τις ετήσιες ή πολυετείς καλλιέργειες : Παραχώρηση ενίσχυσης για αντιστάθμιση των ζημιών που προκλήθηκαν στις ετήσιες καλλιέργειες και η οποία ανέρχεται : - στα σιτηρά/ κτηνοτροφικά φυτά για σπόρο ή σανό στο 50% της αξίας της απωλεσθείσας παραγωγής που καταβάλλεται κατά την επανασπορά την επόμενη ή μεθεπόμενη καλλιεργητική περίοδο και, - στα λαχανικά στο 50% της αξίας της απωλεσθείσας παραγωγής που καταβάλλεται κατά την επανασπορά ή την επαναφύτευση. 3

4 Για τις πολυετείς καλλιέργειες χορηγείται ενίσχυση ίση με το 50% της αξίας της απωλεσθείσας παραγωγής που καταβάλλεται μετά τον έλεγχο της επαναφύτευσης ή της επανόρθωσης των ζημιών στα δένδρα/πρέμνα. Τόσο στις ετήσιες όσο και στις πολυετείς καλλιέργειες η αξία της απωλεσθείσας παραγωγής μειώνεται ανάλογα σε περίπτωση που μέρος της παραγωγής συγκομίστηκε πριν από την πυρκαγιά. - Βελτιωμένα Συστήματα Άρδευσης (Β.Σ.Α.) : Παραχώρηση επιδότησης για αντικατάσταση των Β.Σ.Α. που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει το 50% του κόστους ή τα 300 Ευρώ/δεκάριο για σταγόνες και τα 200 Ευρώ/δεκάριο για μίνι-σπρίνκλερς. Η επιδότηση θα καταβάλλεται μετά τον επιτόπιο έλεγχο για διαπίστωση της αντικατάστασης των Β.Σ.Α. - Σωλήνες μεταφοράς νερού : Παραχώρηση επιδότησης σε ποσοστό μέχρι 50% για αγορά και εγκατάσταση πλαστικών σωλήνων σε αντικατάσταση αυτών που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά και θα καταβάλλεται μετά τον επιτόπιο έλεγχο. - Γεωργικά μηχανήματα, ηλεκτρο- μηχανολογικός εξοπλισμός και γεωργικά εφόδια : Παραχώρηση επιδότησης για αντικατάσταση καταστραφέντος αντλητικού συγκροτήματος (πετρελαιοκίνητη αντλία ή ηλεκτρογεννήτρια/ υποβρύχια αντλία), γεωργικών μηχανημάτων ή εξοπλισμού και εφοδίων (αναλώσιμα) σε ποσοστό μέχρι 50% της δαπάνης αντικατάστασης αυτών που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά νοουμένου ότι τα γεωργικά εφόδια είχαν αγοραστεί κατά το έτος της ζημιάς. Η επιδότηση θα καταβάλλεται μετά τον έλεγχο για διαπίστωση της αντικατάστασης των καταστραφέντων γεωργικών μηχανημάτων ή ειδών ηλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού και της αγοράς των γεωργικών εφοδίων. - Μόνιμες εγκαταστάσεις : Θα παραχωρείται επιδότηση μέχρι το 50% της δαπάνης ανακατασκευής ή επισκευής σε γεωργοκτηνοτροφικά κτίσματα όπως αποθήκες, κτηνοτροφικά υποστατικά ή υπόστεγα σανού νοουμένου ότι είναι αδειούχα σύμφωνα με το χρόνο κατασκευής τους και θα καταβάλλεται μετά τον επιτόπιο έλεγχο. - Αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα και ζωοτροφές : Παραχωρείται αποζημίωση κατά είδος σε ποσοστό μέχρι 50% της αξίας των αποθηκευμένων προϊόντων ιδίας παραγωγής από αντίστοιχη καλλιέργεια εντός της εκμετάλλευσης ή ζωοτροφών που αποδεικνύεται ότι είναι ιδίας παραγωγής ή εξ αγοράς και προορίζονται για τη διατροφή του ζωικού κεφαλαίου εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης. Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση των σχετικών διοικητικών ελέγχων σχετικά με αίτηση ενίσχυσης. - Ζωικό Κεφάλαιο : Παραχωρείται οικονομική ενίσχυση μέχρι το 80% της δαπάνης για αντικατάσταση με ίσης αξίας ζώα ή μέχρι το 80% της αξίας των αγορασθέντων ζώων και καταβάλλεται μετά από επιτόπιο έλεγχο για διαπίστωση της αγοράς των ζώων. Ο ελάχιστος αριθμός ζώων για αντικατάσταση θα πρέπει να είναι κατά είδος δύο (2) βοοειδή, ένα (1) μόνοπλο, πέντε (5) αιγοπρόβατα ή πέντε (5) χοιρομητέρες. - Κυψέλες : Παραχωρείται οικονομική ενίσχυση μέχρι το 50% της δαπάνης για αντικατάσταση των κυψελών που καταστράφηκαν με ίσης αξίας κυψέλες εξαιρουμένου του μελιού και των μελισσοσμηνών και καταβάλλεται μετά από επιτόπιο έλεγχο για διαπίστωση της αντικατάστασης αυτών που καταστράφηκαν. 4

5 Ο ελάχιστος αριθμός των κυψελών για αντικατάσταση θα πρέπει να είναι πέντε (5) χωρίς μελισσοσμήνη. - Θερμοκήπια Δικτυοκήπια : Παραχωρείται επιδότηση σε ποσοστό μέχρι 50% της δαπάνης ανακατασκευής, επισκευής ή αντικατάστασης του παγίου κεφαλαίου νοουμένου ότι τα θερμοκήπια ή δικτυοκήπια είναι αδειούχα σύμφωνα με το χρόνο κατασκευής τους. Η αντικατάσταση του φυτικού κεφαλαίου θα καλύπτεται 100%. Η επιδότηση θα καταβάλλεται μετά από διενέργεια επιτόπιου ελέγχου για διαπίστωση της ανακατασκευής, επισκευής ή αντικατάστασης του πάγιου κεφαλαίου και για πιστοποίηση της επαναφύτευσης. Προκειμένου να αποφεύγεται υπεραποζημίωση, οι τυχόν πληρωμές που οφείλονται από ασφαλιστήρια συμβόλαια θα αφαιρούνται από το ποσόν της ενίσχυσης. Η εκτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι παραγωγοί θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των λεπτομερών ενισχύσεων, οι οποίες θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή μετά από κάθε συμβάν και πριν από τη χορήγησή τους. Επιλεξιμότητα αγροτεμαχίων 11. Η αίτηση μπορεί να αφορά ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια μιας εκμετάλλευσης που έχει υποστεί ζημίες. Η ενίσχυση δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ύψος της εκτιμηθείσας ζημιάς για κάθε ένα από τα περιουσιακά στοιχεία. Στην περίπτωση ενισχύσεων για την εκρίζωση καταστραφέντων δένδρων, η επαναφύτευση θα καλύπτει τουλάχιστον μισό (1/2) δεκάριο και ο ελάχιστος αριθμός των δένδρων θα ανέρχεται σε πέντε (5) ομοειδή δένδρα κατ αυτοτελές αγροτεμάχιο. Σε περίπτωση εκρίζωσης καταστραφέντος αμπελώνα ή θαμνώνα, η επαναφύτευση θα καλύπτει τουλάχιστον μισό (1/2) δεκάριο με αμπέλι ή αρωματικά φυτά κατ αυτοτελές αγροτεμάχιο. Σε περίπτωση επανασποράς με ξηρικές ετήσιες καλλιέργειες ή σπορά / επαναφύτευση με λαχανικά, η έκταση θα καλύπτει ένα (1) δεκάριο τουλάχιστον. Επανόρθωση ζημιών 12. Οι αιτούντες οφείλουν να προβούν σε επανόρθωση των ζημιών τους σε χρονικό διάστημα μέχρι δύο χρόνια από την ημερομηνία κήρυξης μιας περιοχής ως πληγείσας από πυρκαγιά. Όταν διαπιστωθεί απόκλιση από τα χρονικά όρια ολοκλήρωσης των εργασιών, ο Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας είναι δυνατό να επιβάλει ποινές μείωσης της ενίσχυσης ή αποκλεισμού του συγκεκριμένου αιτούντα εκτός εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε περίπτωση ανώτερης βίας. Ο Διευθυντής του τμήματος Γεωργίας μπορεί να αποδεχθεί τις ακόλουθες περιπτώσεις ανώτερης βίας: i) Απώλεια ζωής του αιτητή ii) Αποδεδειγμένα προβλήματα υγείας του αιτητή για μεγάλο χρονικό διάστημα iii) Σοβαρή φυσική καταστροφή 5

6 Τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία θα διεξάγουν τον επιτόπιο έλεγχο για διαπίστωση των επαναφυτεύσεων και γενικά της αποπεράτωσης των δράσεων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν, κατά περίπτωση, τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) πρωτότυπα εξοφλημένα τιμολόγια αγοράς υλικών, μηχανημάτων, ηλεκτρο - μηχανολογικού εξοπλισμού ή άλλων γεωργικών εφοδίων, δελτία παροχής υπηρεσιών, αποδείξεις εργατικών κ.λ.π. για αποκατάσταση των ζημιών και αντικατάσταση των καταστραμμένων περιουσιακών στοιχείων. β) νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την ανέγερση, επισκευή ή ανακατασκευή των γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που υπέστησαν ζημιές. Διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος 13. Μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς που έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που ασχολούνται συστηματικά με την πρωτογενή γεωργική ή κτηνοτροφική παραγωγή ή τη μελισσοκομία, τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας δέχονται τις δηλώσεις ζημίας που υποβάλλουν οι γεωργοί. Η εκτίμηση των ζημιών διενεργείται σύμφωνα με τους Κανόνες της Αγροτικής Εκτιμητικής από δύο εκτιμητές ή από Επιτροπή, όπου κρίνεται αναγκαίο, η οποία ορίζεται από το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας. Αποκλείεται η διενέργεια εκτίμησης για ζημιές που προκλήθηκαν από πυρκαγιές σε μεμονωμένες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Όταν ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις, τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία ετοιμάζουν ονομαστικούς καταλόγους των πληγέντων γεωργών με τις ζημιές στις καλλιέργειες ή στα δένδρα κατά είδος και έκταση, στο ζωικό κεφάλαιο, στις κυψέλες, στις εγκαταστάσεις, στον ηλεκτρο-μηχανολογικό εξοπλισμό ή στα αναλώσιμα. Η εκτίμηση των ζημιών εκφράζεται σε ποσοστό και υπολογίζεται το χρηματικό ύψος της ζημιάς κατά εκμετάλλευση καθώς και το συνολικό ποσό που αφορά τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Όλα τα στοιχεία της πυρκαγιάς αξιολογούνται από Υπηρεσιακή Επιτροπή υπό την Προεδρία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή αντιπροσώπου του. Η Υπηρεσιακή Επιτροπή αποφασίζει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ότι μία περιοχή κηρύσσεται ως πληγείσα από πυρκαγιά και ότι οι πληγέντες καθίστανται δικαιούχοι να υποβάλουν αιτήσεις για συμμετοχή στο επιμέρους καθεστώς ενίσχυσης του Σχεδίου. 6

7 Πληρωμές 14. Από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία θα καταρτίζονται ονομαστικοί κατάλογοι των δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση και οι οποίοι αποπεράτωσαν τις δράσεις αποκατάστασης των ζημιών και θα αποστέλλονται στον Κλάδο Αγροτικής Οικονομικής του Τμήματος Γεωργίας για την καταβολή των αντίστοιχων οικονομικών ενισχύσεων. Η καταβολή των ενισχύσεων θα διεκπεραιώνεται το αργότερο σε δύο χρόνια από την ημερομηνία κήρυξης μιας περιοχής ως πληγείσας από πυρκαγιά ή το αργότερο σε τέσσερα χρόνια από την επέλευση του συμβάντος. III. Εκτίμηση του μέτρου 15. Δυνάμει του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης, ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οιαδήποτε μορφή από τα κράτη με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό με την ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων της παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ των κρατών μελών συναλλαγές. Το εν θέματι μέτρο ανταποκρίνεται στον εν λόγω ορισμό υπό την έννοια ότι αφορά ορισμένους κλάδους της παραγωγής λόγω της θέσης που έχει η Κύπρος στους συγκεκριμένους κλάδους παραγωγής Εντούτοις, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 87 παράγραφοι 2 και 3 της Συνθήκης, ορισμένα μέτρα μπορούν να θεωρηθούν, κατά παρέκκλιση, ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά. 17. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω της φύσης των σχεδιαζόμενων μέτρων, δηλαδή της αντιστάθμισης των ζημιών και της φύσης του γενεσιουργού αιτίου (πυρκαγιές), η μόνη παρέκκλιση που είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη είναι η παρέκκλιση που προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης, σύμφωνα με την οποία μπορούν να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την κοινή αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση των ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα. 18. Για να εφαρμοστεί η παρέκκλιση αυτή, πρέπει να τηρούνται οι σχετικές διατάξεις που διέπουν την χορήγηση ενισχύσεων δυνάμει του σημείου V.B.2 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας (εφεξής οι κατευθυντήριες γραμμές ). 19. Δυνάμει των διατάξεων του σημείου 122 των κατευθυντηρίων γραμμών, οι πυρκαγιές μπορούν να θεωρηθούν, με ορισμένες επιφυλάξεις και ανάλογα με την έκτασή τους, ως έκτακτα γεγονότα που δικαιολογούν την χορήγηση αντιστάθμισης εάν οι απώλειες είναι εκτεταμένες. 1 2 Η Κύπρος συγκαταλέγεται στους πέντε πρώτους παραγωγούς εσπεριδοειδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον αμπελοοινικό τομέα το μερίδιο της Κύπρου στο παγκόσμιο εμπόριο ανέρχεται σε 0,1%. ΕΕ C 319 της , σ. 1. 7

8 Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα κριτήρια για την κήρυξη μιας περιοχής ως πληγείσας από τις πυρκαγιές σύμφωνα με το σημείο 7 ανωτέρω, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τηρείται η διάταξη του σημείου 122 των κατευθυντηρίων γραμμών. 20. Σύμφωνα με το σημείο 123 των κατευθυντήριων γραμμών, εφόσον έχει αποδειχθεί η ύπαρξη θεομηνίας ή εκτάκτου γεγονότος, μπορεί να χορηγηθεί ενίσχυση σε ποσοστό μέχρι 100% για την αποζημίωση των υλικών ζημιών. Η αποζημίωση πρέπει κανονικά να υπολογίζεται σε επίπεδο ατομικού δικαιούχου και, για να αποφεύγεται η υπεραποζημίωση, οι τυχόν πληρωμές που οφείλονται βάσει ασφαλιστηρίων συμβολαίων πρέπει να αφαιρούνται από το ποσό της ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αποδειχθεί ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των ζημιών που προκαλεί το έκτακτο γεγονός και της κρατικής ενίσχυσης καθώς και ότι έγινε η ακριβέστερη δυνατή αποτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι πληγέντες παραγωγοί. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τηρείται η προαναφερόμενη διάταξη των κατευθυντηρίων γραμμών με βάση τα ακόλουθα στοιχεία : Όπως αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο 10, το ποσό των αποζημιώσεων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 100% των υλικών ζημιών. Οι πληρωμές που οφείλονται βάσει ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα αφαιρούνται από το ποσό της ενίσχυσης (βλ. ανωτέρω σημείο 10). Η αποζημίωση θα υπολογίζεται σε επίπεδο ατομικού δικαιούχου (βλ. κυρίως ανωτέρω σημείο 13). Επιπλέον, διαφαίνεται από τα ανωτέρω σημεία 6 και 10 ότι τα δεδομένα σχετικά με τα γεγονότα που δικαιολογούν τη χορήγηση αποζημίωσης θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή πριν από τη χορήγηση της λεπτομερούς ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος καθεστώτος-πλαισίου προκειμένου να διαπιστωθεί ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των ζημιών που προκλήθηκαν και της κρατικής ενίσχυσης και ότι έγινε η ακριβέστερη δυνατή αποτίμηση των ζημιών που υπέστησαν οι πληγέντες παραγωγοί. 21. Το καθεστώς ενισχύσεων μπορεί συνεπώς να τύχει της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης ως ενίσχυση για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα. IV. Συμπέρασμα 22. Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η μπορεί να τύχει της παρέκκλισης που προβλέπεται στο άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο β) της Συνθήκης ως μέτρο που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του τομέα. 23. Υπενθυμίζεται ωστόσο στις κυπριακές αρχές ότι, επειδή το εν λόγω πλαίσιο περιγράφει απλώς τις αρχές που θα διέπουν τις μελλοντικές αποζημιώσεις, θα πρέπει, πριν από τη χορήγηση κάθε ενίσχυσης, να γνωστοποιούν τα δεδομένα σχετικά με τα γεγονότα που δικαιολογούν τη χορήγηση αποζημίωσης μετά από κάθε συμβάν, με ρητή αναφορά στην εφαρμογή των κανόνων αποζημίωσης που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του παρόντος καθεστώτος, αναφέροντας τον προϋπολογισμό που θα προβλεφθεί για τις αποζημιώσεις και διευκρινίζοντας τη διάρκεια των αποζημιώσεων αυτών. 8

9 24. Εάν η παρούσα επιστολή περιέχει εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να δημοσιευθούν, παρακαλείσθε να ενημερώσετε την Επιτροπή εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας επιστολής. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει σχετική αιτιολογημένη αίτηση εντός της οριζόμενης προθεσμίας, θα θεωρήσει ότι είστε σύμφωνοι με τη δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου της επιστολής, στην αυθεντική γλώσσα, στην ακόλουθη διεύθυνση του Διαδικτύου: Η αίτηση αυτή πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή με φαξ στην ακόλουθη διεύθυνση: Commission européenne Direction générale de l Agriculture et du Développement rural Direction Μ. Législation agricole Unité: Μ.2. Concurrence Bureau: Loi 130 5/128 B-1049 BRUXELLES Φαξ : Με τιμή Για την Επιτροπή Mariann FISCHER BOEL Μέλος της Επιτροπής 9

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. 962/98621/13 (ΦΕΚ 2377 Β/23-9-2013) :

Αριθμ. 962/98621/13 (ΦΕΚ 2377 Β/23-9-2013) : Αριθμ. 962/98621/13 (ΦΕΚ 2377 Β/23-9-2013) : Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 L 25/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.1.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Ιανουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4727 Παρασκευή, 6 Αεκεμβρίου 2013 5031 Αριθμός 5793 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2009 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε. Κύρια υπουργέ, Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να πληροφορήσει

Διαβάστε περισσότερα

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων,

(3) Για να διασφαλιστείότι όλες οι εθνικές διοικήσεις είναι σε. (4) Για να εξασφαλιστείο αποτρεπτικός χαρακτήρας των ελέγχων, L 368/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1974 EL 16.02.2010 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Αριθ. 15711 /30.9.98 (ΦΕΚ. 1079 /Β /14.10.98) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Αριθ. 15711 /30.9.98 (ΦΕΚ. 1079 /Β /14.10.98) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας Αριθ. 15711 /30.9.98 (ΦΕΚ. 1079 /Β /14.10.98) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Αντικείμενο Κανονισμού - Εννοιολογικοί προσδιορισμοί - Είδος των ζημιών που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις SA.35888 (2013/C) (ex 2013/NN) Κύπρος Ενίσχυση διάσωσης για την Cyprus Airways (Public) Ltd

Κρατικές ενισχύσεις SA.35888 (2013/C) (ex 2013/NN) Κύπρος Ενίσχυση διάσωσης για την Cyprus Airways (Public) Ltd ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1163 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1167 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1167 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1167 final Στο δημοσιευόμενο κείμενο της παρούσας απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού (EΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισµός της παραγωγής και της διάθεσης γεωργικών προϊόντων

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισµός της παραγωγής και της διάθεσης γεωργικών προϊόντων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 2.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισµός της παραγωγής και της διάθεσης γεωργικών προϊόντων 37 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Απριλίου 2008 6.6.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 148/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006.

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.XII.2006 E(2006)7237 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 432/2006 - Κυπριακή Δημοκρατία Σχέδιο ενθάρρυνσης ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και βιοαέριο από χώρους υγειονομικής ταφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final. Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final. Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας Κύριε Υπουργέ, Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της αρ. 17371/20.11.2008 (ΦΕΚ 2497/Β ) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 05.12.2012 C(2012) 8763 final Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική Κύριε, 1. ΣΥΝΟΨΗ (1) Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Έλεγχος Υγείας της Κ.Α.Π.»

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Έλεγχος Υγείας της Κ.Α.Π.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα 9-6-2008 Αρ. Πρωτ. 7807 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΕΚ 1120Β/2008 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 03.V.2005 C(2005) 1322 fin. Ενίσχυση αριθ. N 69/2005 - Κύπρος Cyprus Airways (ενίσχυση διάσωσης) Κύριε Υπουργέ,

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 03.V.2005 C(2005) 1322 fin. Ενίσχυση αριθ. N 69/2005 - Κύπρος Cyprus Airways (ενίσχυση διάσωσης) Κύριε Υπουργέ, EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 03.V.2005 C(2005) 1322 fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ. N 69/2005 - Κύπρος Cyprus Airways (ενίσχυση διάσωσης) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.35977 (2012/N) - Ελλάδα. Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.35977 (2012/N) - Ελλάδα. Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 C(2013) 6700 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα L 189. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 57ο έτος 27 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 652/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO. V4 24/07/2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2013 NO.2) ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 26.6.2014 L 187/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ. Φλώρινα 04/07/2014 Αριθμ. Πρωτ.: -740-2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα