ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2039 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου. 2 Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης διακρίσεων έτους 2016, προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή αυτής. 3 Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή του προσωπικού της γραμματείας της ΡΑΕ για το β εξάμηνο του έτους Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Λίμνης Τυρνάβου. 5 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. 6 Έγκριση Μεταβίβασης της Αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τις Απευθείας Αναθέσεις των Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών Εκτιμώμενης Αξίας Ίσης ή Κατώτερης των (χωρίς Φ.Π.Α.). ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /Ν1 (1) Τροποποίηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α ). 2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α ) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου », όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 Α ) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α ) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α ) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις»,του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 Α ) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α ) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις». 3. Την με αριθμ. πρωτ / υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (3057 Β ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ /ΙΑ/ κοινή υπουργική απόφαση (756 Β ). 4. Την με αριθμ. πρωτ /ΙΑ/ υπουργική απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» (3324 Β ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ /ΙΑ/ υπουργική απόφαση (1584 Β ). 5. Τις από , και αιτήσεις της Μαντουλίδου Αικατερίνης, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε.», για τροποποίηση της άδειας του Νηπιαγωγείου. 6. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/174937/Δ5/ (384 Β / ) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε.» 7. Την με αριθμ. ΔΑ/901/ απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ. 8. Το υπ' αριθμ. π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α / ) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 9. Το π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Β'/ ). 10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/174937/ Δ5/ (384 Β / ) άδεια Ιδιωτικού

2 20442 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2039/ Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου, ως προς τον αριθμό των αιθουσών και την δυναμικότητά τους ως εξής: Από την έναρξη του σχολικού έτους , χορηγούμε στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου, για οκτώ (8) αίθουσες διδασκαλίας, στον 1ο όροφο, συνολικής δυναμικότητας διακοσίων είκοσι δύο (222) νηπίων. Οι επτά (7) αίθουσες είναι δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων και μία (1) αίθουσα είναι δυναμικότητας είκοσι έξι (26) νηπίων. Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΕΚ- ΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε. ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε.». Το Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο λειτουργεί στην Νέα Οδό Θέρμης - Θεσσαλονίκης, στην Θεσσαλονίκη, με νόμιμη εκπρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. την Μαντουλίδου Αικατερίνη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2017 Ο Υπουργός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/207756/ 11900/4337 (2) Καθορισμός ύψους οικονομικής επιβράβευσης διακρίσεων έτους 2016, προϋποθέσεις, απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαδικασία και κάθε άλλο συναφές θέμα για την εκκαθάριση και την καταβολή αυτής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: α) Του π.δ. 104/2014 (Α 171) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». β) Του π.δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». γ) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/ (Α 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού». δ) Του π.δ. 125/2016 (Α 210), Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ε) Του π.δ. 73/2015 (Α 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». στ) Την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/414930/ 27692/7696/ (ΦΕΚ 4057/Β/ ) «απόφαση Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Υφυπουργού στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού, τους Προϊστάμενους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού». 2. Το ν. 2362/1995 (Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα. 3. Την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α 121) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (Α 24) 4. Την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α 121) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4410/2016 (Α 141). 5. Την παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α 121) όπως ισχύει. 6. Την παρ. 14 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α 121) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου ν. 3708/2008 (Α 210). 7. Την παρ. 18 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α 121) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου ν. 3708/2008 (Α 210) και τροποποιήθηκε κατά το μέρος που αφορά στους κωφούς αθλητές με το άρθρο 53 ν. 4049/2012 (Α 35). 8. Την παρ. 20 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α 121) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4373/2016 (Α 49). 9. Το άρθρο 31 ν. 2725/1999 (Α 121) όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 75 ν. 3057/2002 (Α 239). 10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προσδιορίζεται το ύψος των οικονομικών επιβραβεύσεων για τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις που επετεύχθησαν κατά το έτος Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Δικαιούχοι Η οικονομική επιβράβευση παρέχεται : 1. Σε αθλητή - αθλήτρια που κατακτά μία τουλάχιστον από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις, που ορίζονται στο άρθρο 34 του ν. 2725/1999 όπως αντικαταστάθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων ή σε ομαδικά αθλήματα που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, των Παραολυμπιακών Αγώνων, των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών και της Σκακιστικής Ολυμπιάδας. 2. Σε προπονητή του οποίου αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις που αναφέρονται στις παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και σε χορογράφο ή επιστημονικό συνεργάτη που τυχόν συνέβαλε στην επίτευξη της διάκρισης. 3. Σε συνοδό - αθλητή τυφλού παραολυμπιονίκη και σε συνοδό - αθλητή του αθλητή με αναπηρία που αγωνίζεται μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμά τους, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4373/2016. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις παροχής οικονομικής επιβράβευσης 1. Η διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον αθλητικό νόμο ομοσπονδίες.

3 Τεύχος Β 2039/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Στα ατομικά αθλήματα η συμμετοχή οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. 3. Στα ομαδικά αθλήματα η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από οκτώ (8) τουλάχιστον χώρες σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. 4. Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά φάσεις οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων. 5. Ο προπονητής να είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στο άθλημα στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση. Άρθρο 3 Καθορισμός ύψους οικονομικών επιβραβεύσεων 1. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε αθλητές και αθλήτριες ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατομικού αθλήματος που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ορίζεται ως εξής: ΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΣΟ 1η Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες η Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες η Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες η 2η 3η Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών- Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες η 2η 3η 4η 5η 6η 1η 2η 3η 4η 5η 6η η 2η 3η Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών- Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Επίτευξη ή ισοφάριση Παγκόσμιας επίδοσης ανδρών - γυναικών Επίτευξη ή ισοφάριση Ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών - γυναικών 2. Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε αθλητές και αθλήτριες με αναπηρία (ΑμεΑ) ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατομικού αθλήματος που συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, ορίζονται ως εξής : ΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΣΟ 1η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες η Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Επίτευξη ή ισοφάριση Παγκόσμιας επίδοσης ανδρών - γυναικών Επίτευξη ή ισοφάριση Ευρωπαϊκής επίδοσης ανδρών - γυναικών Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης σε αθλητές και αθλήτριες που πέτυχαν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε αγωνίσματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Σκακιστικής Ολυμπιάδας και συγκεντρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις: ΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 1η Σκακιστική Ολυμπιάδα η " η " Το ύψος της οικονομικής επιβράβευσης αθλητών ομαδικών αθλημάτων πλην του beach volley και στους αθλητές των σκυταλοδρομιών, ορίζεται ίση με ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) της αντίστοιχης ατομικού αθλήματος ή ατομικού αγωνίσματος επί τον αριθμό όσων

4 20444 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2039/ δικαιούνται συμμετοχής στους αγώνες και επιμερίζεται στους αθλητές που πήραν μέρος σ' αυτούς, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας. 5. Σε αθλητή ή ομάδα που σημειώνει περισσότερες από μία διακρίσεις κατά το έτος 2016 χορηγείται η οικονομική επιβράβευση της μεγαλύτερης διάκρισης, και για κάθε επόμενη διάκριση ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για κάθε μια από τις διακρίσεις. 6. Η οικονομική επιβράβευση σε συνοδούς - αθλητές τυφλών παραολυμπιονικών και στους συνοδούς - αθλητές των αθλητών με αναπηρία που αγωνίζονται μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμα τους, χορηγείται ποσοστό τριάντα τοις 30% της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον τυφλό παραολυμπιονίκη αθλητή ή για τον αθλητή με αναπηρία. 7. Α. Στον προπονητή, του οποίου ο αθλητής ή η ομάδα σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση χορηγείται ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για τον αθλητή του παρόντος άρθρου. Β. Σε περίπτωση που ο ίδιος αθλητής ή περισσότεροι του ενός αθλητές ή ομάδα του ιδίου προπονητή σημειώσουν περισσότερες από μία από τις παραπάνω διακρίσεις, το χορηγούμενο στον προπονητή ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου 7.Α. του παρόντος άρθρου υπολογίζεται επί της μεγαλύτερης από τις διακρίσεις που σημείωσαν οι αθλητές του ή η ομάδα του και προσαυξάνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) της οικονομικής επιβράβευσης που προβλέπεται για κάθε μια από τις άλλες διακρίσεις. 8. Σε περίπτωση κατά την οποία στην επίτευξη της διάκρισης έχουν συμβάλει περισσότεροι από ένας προπονητές ή άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες, το ποσοστό της οικονομικής επιβράβευσης επιμερίζεται, κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό εθνικών ομάδων της οικείας ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό εθνικών ομάδων τότε αυτό επιμερίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οικείας ομοσπονδίας. 9. Σε περίπτωση των κλάδων άθλησης, στους οποίους, εκτός από τον προπονητή, απασχολήθηκε και χορογράφος, η οικονομική επιβράβευση επιμερίζεται μεταξύ τους κατ' ίσα μέρη. Άρθρο 4 Δικαιολογητικά Για την καταβολή της οικονομικής επιβράβευσης απαιτούνται : Προκειμένου νια αθλητή : α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου αθλητή που σημείωσε εξαιρετική αγωνιστική διάκριση, και του συνοδού - αθλητή των τυφλών παραολυμπιονικων και του συνοδούαθλητή των αθλητών με αναπηρία που αγωνίζονται μαζί όταν, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμα τους. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28 Ιουλίου β) Βεβαίωση της οικείας ομοσπονδίας στην οποία να περιλαμβάνονται: - ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του αθλητή και έτος γέννησης - η αγωνιστική διάκριση με την ακριβή ονομασία του αγωνίσματος και της κατηγορίας - η χρονολογία επίτευξης της διάκρισης - η διοργάνωση - για τα ατομικά αθλήματα, ο αριθμός των αθλητών και των χωρών στο αγώνισμα - για τα ομαδικά αθλήματα, ο αριθμός των χωρών καθώς και ο αριθμός αγώνων που συμμετείχε ο αθλητής και το σύνολο όλων των αγώνων της Εθνικής Ομάδας στην διοργάνωση - εάν το αγώνισμα περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων ή των Παραολυμπιακών Αγώνων ή των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών ή της Σκακιστικής Ολυμπιάδας - εάν το αγώνισμα διεξήχθη σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας διεθνούς ομοσπονδίας. - ότι ο αθλητής δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά με αμετάκλητη ποινή δύο ετών και άνω για παράβαση ντόπινγκ. γ) Φωτοαντίγραφα των επίσημων αποτελεσμάτων των αγώνων για τα ατομικά αθλήματα και των φύλλων αγώνων για τα ομαδικά αθλήματα. δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. ε) Υπεύθυνη δήλωση, του ν. 1599/1986, του ενδιαφερόμενου αθλητή ατομικού ή ομαδικού αγωνίσματος ατομικού αθλήματος με την οποία θα δηλώνει τα στοιχεία του προπονητή του κατά το έτος στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου αθλητή με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχει τιμωρηθεί αμετάκλητα για παράβαση ντόπινγκ είτε ποινικά με οποιαδήποτε ποινή είτε πειθαρχικά με ποινή δύο ετών και άνω. Προκειμένου για προπονητή: α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου προπονητή του οποίου ο αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις προβλεπόμενες εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 28 Ιουλίου β) Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας από την οποία να προκύπτει: - ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν προπονητής του συγκεκριμένου αθλητή ή της ομάδας (στοιχεία αθλητή ή της ομάδας), - το άθλημα και το αγώνισμα της διάκρισης, - η κατηγορία και η αγωνιστική διάκριση, - η ημερομηνία διεξαγωγής του πρωταθλήματος - η ιδιότητα του εν λόγω προπονητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 3 και 31 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα. γ) Φωτοαντίγραφο συμβολαίου με αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οποίο έχει συνάψει ο ενδιαφερόμενος προπονητής με την οικεία αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία ή με το αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο. δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

5 Τεύχος Β 2039/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ε) Υπεύθυνη δήλωση, ν. 1599/1986, του ενδιαφερόμενου προπονητή με την οποία θα δηλώνει : τα στοιχεία του αθλητή του ή της ομάδας του κατά το έτος 2016, ότι τηρεί την ιδιότητα του προπονητή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα και ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα. Προκειμένου νια χορογράφο και επιστημονικούς συνεργάτες: α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου χορογράφου ή επιστημονικού συνεργάτη του οποίου ο αθλητής ή ομάδα σημείωσε μία από τις προβλεπόμενες εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 31 Μαΐου β) Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν χορογράφος ή επιστημονικός συνεργάτης του συγκεκριμένου αθλητή ή της ομάδας (στοιχεία αθλητή ή της ομάδας), το άθλημα και το αγώνισμα στο οποίο διακρίθηκε, η κατηγορία, η αγωνιστική διάκριση και η ημερομηνία διεξαγωγής του πρωταθλήματος. γ) Φωτοαντίγραφο των απαραίτητων στοιχείων με τα οποία αποδεικνύεται η σχέση εργασίας με τον οικείο αθλητικό φορέα. δ) Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Άρθρο 5 Εκκαθάριση της οικονομικής επιβράβευσης Η εκκαθάριση πραγματοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Άρθρο 6 Δημοσίευση - Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται από τις επιμέρους διατάξεις. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2017 Οι Υπουργοί Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Πολιτισμού και Αθλητισμού ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αριθμ. 30/2017 (3) Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή του προσωπικού της γραμματείας της ΡΑΕ για το β εξάμηνο του έτους Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Λαμβάνοντας υπόψη: 1. α) Τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α 179), όπως ισχύει. β) Τις διατάξεις των άρθρων 8 έως 13 του π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας» (ΦΕΚ Α 121). 2. α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α 176). β) Την υπ' αριθμ. 2/1015 /ΔΕΠ/ Εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις». 3. Την αναγκαιότητα, λόγω εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και πέραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας οι εργαζόμενοι που υπηρετούν στις υπηρεσιακές μονάδες και σχηματισμούς της ΡΑΕ. Οι εργαζόμενοι στη Γραμματεία της ΡΑΕ είναι ήδη επιφορτισμένοι με καθημερινές εργασίες αυξημένου όγκου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και εργασιών της Αρχής που αφορούν στον έλεγχο, στη ρύθμιση και στην εποπτεία σε όλο το φάσμα του τομέα της ενέργειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, ΑΠΕ, προστασία του καταναλωτή ενέργειας). Ιδιαίτερα πρέπει να ληφθούν υπόψη: α) Ο σημαντικός ρόλος της ΡΑΕ προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και η αποδοτική για την εθνική μας οικονομία ένταξη της εγχώριας ενεργειακής αγοράς στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, η οποία βαίνει, με ολοένα επιταχυνόμενους ρυθμούς, προς μία πρώτη εσωτερική ολοκλήρωση στο χρονικό ορίζοντα του β) Ο κρίσιμος ρόλος της ΡΑΕ για την υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας κατ' εφαρμογή του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και Ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α 94) όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 του νόμου αυτού στην παράγραφο Γ «Συμφωνία δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» στην Υποενότητα 4.3 «Ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια, μεταφορές, νερό) της Ενότητας 4 «Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης» προβλέπει συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις ευρείας κλίμακας στις ελληνικές αγορές ενέργειας προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταστούν πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές, να μειωθούν οι μονοπωλιακές πρόσοδοι και ανεπάρκειες, να προωθηθεί η καινοτομία, να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την ευρύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου και να διασφαλιστεί η μετακύλιση στους καταναλωτές των οφειλών που θα προκύψουν από όλες αυτές τις αλλαγές. Η επεξεργασία και υλοποίηση των οριζόμενων στην Υποενότητα 4.3 προαπαιτούμενων από την πλευρά της ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της

6 20446 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2039/ και με τήρηση των αυστηρότατων χρονικών πλαισίων που θέτουν οι μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας αποτελούν έκτακτες και κατεπείγουσες ανάγκες της Αρχής που απαιτούν την υπερωριακή απασχόληση όλων των εργαζομένων της ΡΑΕ, πέραν των υπολοίπων συνήθων καθηκόντων τους, τα οποία είναι ήδη πολύ αυξημένα όπως προκύπτει από τα κατωτέρω. γ) Ο τεράστιος όγκος του κανονιστικού-ρυθμιστικού έργου της ΡΑΕ για τις ανάγκες της ταχύρρυθμης υλοποίησης και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις». Σημειώνεται ότι η πλήρης εφαρμογή του νόμου αυτού, για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και μόνο, απαιτεί την έκδοση πλήθους κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και αποφάσεων ΡΑΕ). δ) Στο πλαίσιο των νέων πολύ σημαντικών αρμοδιοτήτων που έχουν δοθεί στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4414/2016 η Αρχή αναλαμβάνει τη διενέργεια των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για όλες τις τεχνολογίες των έργων ΑΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διενεργεί συχνά διαγωνιστικές διαδικασίες για τις τεχνολογίες και κατηγορίες των ΑΠΕ που εμπίπτουν σε αυτές, με την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης κάτι που απαιτεί υπερωριακή απασχόληση και λόγω της υποστελέχωσης της Αρχής. Σημειώνεται ότι εντός του έτους 2016 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β εγκαταστάσεις, εντός ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων τόσο για την έκδοση της Προκήρυξης όσο και για την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας (υποβολή αιτήσεων, αξιολόγηση αιτήσεων, ηλεκτρονική δημοπρασία, έκδοση αποτελεσμάτων, παρακολούθηση της υλοποίησης, κ.τ.λ.). Λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω εμπειρία κρίνεται απολύτως αναγκαία η εξασφάλιση υπερωριακής απασχόλησης προκειμένου η ΡΑΕ να ανταποκριθεί με πληρότητα στην επίτευξη των στόχων της. Επιπρόσθετα, πέραν των ανωτέρω μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών, για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην αγορά, χρειάζεται συμπλήρωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, όπως προβλέπεται στον ν. 4414/2014 με την έγκριση και λειτουργία του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας, τη λειτουργία των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ), τον ορισμό του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (ΦοΣΕΤΕΚ), αλλά και την τροποποίηση των Κωδίκων για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην αγορά όπως αυτή διαμορφώνεται και στο πλαίσιο της νέας οργάνωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4425/2016, με τον οποίο θεσπίζεται η ανάπτυξη τεσσάρων αγορές (Χονδρική Αγορά Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αγορά Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά, Αγορά Εξισορρόπησης). Για την ολοκλήρωση των ανωτέρω, επίσης απαιτείται η εξασφάλιση υπερωριακής απασχόλησης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Αρχής. ε) Ο μεγάλος αριθμός αιτήσεων προς αξιολόγηση για τη χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Παραμένει ανεκτέλεστο έργο αξιολόγησης πλήθος αιτήσεων υποψήφιων επενδυτών για άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. στ) Ο αυξανόμενος αριθμός παραπόνων και καταγγελιών των καταναλωτών ενέργειας, οι οποίες πρέπει να διεκπεραιώνονται σε τακτές προθεσμίες σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α 45, όπως ισχύει). ζ) Ο διαρκώς διευρυνόμενος αριθμός αντιδικιών και καταγγελιών που κατατίθενται στη ΡΑΕ, δεδομένου ότι, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4001/2011, έχουν κατατεθεί και εκκρεμεί η εξέταση μεγάλου όγκου υποθέσεων (καταγγελιών, αιτημάτων για προσωρινά μέτρα και αιτήσεων αναθεώρησης). η) Τα σοβαρότατα προβλήματα υποστελέχωσης, που αντιμετωπίζει η Αρχή τα τελευταία χρόνια παρά τον παράλληλο πολλαπλασιασμό των αρμοδιοτήτων της καθώς οι απαιτήσεις της αγοράς ενέργειας αυξάνονται γεωμετρικά τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 4. α) Η υπ αριθμ. 016_ΠΥ2017/ βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης του ποσού των εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) που αφορά στη δαπάνη για την αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της Γραμματείας της ΡΑΕ για το β εξάμηνο β) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη ύψους εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) ευρώ, η οποία δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ, ποσό το οποίο έχει προβλεφθεί και υπάρχει εγγεγραμμένο στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Αρχής οικονομικού έτους 2017, αποφασίζει: 1. Εγκρίνεται η καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού της ΡΑΕ για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το β εξάμηνο Συγκεκριμένα εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση συνολικά 125 εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων οι οποίοι υπηρετούν στη Γραμματεία της ΡΑΕ ή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Γραφείο Προέδρου και στο Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης του Προέδρου και των Μελών της Αρχής. 2. Οι ώρες της απασχόλησης καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος. Οι ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης μέχρι την 22η ώρα κατά τις εργάσιμες ημέρες δε θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) συνολικά ανά υπάλληλο για κάθε εξάμηνο. 3. Η ωριαία αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των ως άνω εργαζομένων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ίση με το ωρομίσθιο. 4. Η εν λόγω αποζημίωση ύψους εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) ευρώ δεν βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά τον προϋπολογισμό της ΡΑΕ, και έχει προβλεφθεί και υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Αρχής οικονομικού έτους Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και βεβαίωση των υπερωριών ορίζονται οι αρμόδιοι Επικεφαλής/Συντονιστές των υπαλλήλων που πραγματοποιούν τις υπερωρίες.

7 Τεύχος Β 2039/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 1 Ιουνίου 2017 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ (4) Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Λίμνης Τυρνάβου. Με την 68/ (ΑΔΑ7Ι9ΘΩΗΚ-6Ψ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου, Ν. Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6,65,67,69 και 280 του ν. 3852/2010, τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 και την 13917/ απόφαση του υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250/2017/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016, αυξάνεται το ωράριο εργασίας των κάτωθι εργαζόμενων στο Δήμο Τυρνάβου με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΤΕ Μουσικών, κατόπιν των 4612/ , 36/ και 34/ αιτήσεών τους, ως εξής: α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κλάδος/Ειδικότητα Είδος απασχόλησης/ ώρες εργασίας 1. ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΜΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Μερική/μειωμένο ωράριο (32 ώρες μηνιαίως) 2. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΤΡΙΓΚΟΓΙΑ ΗΛΙΑΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Μερική/μειωμένο ωράριο (60 ώρες μηνιαίως) 3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ Μερική/μειωμένο ωράριο (40 ώρες μηνιαίως) Είδος απασχόλησης κατόπιν αύξησης / ώρες εργασίας Πλήρης/40 ώρες εβδομαδιαίως Πλήρης/40 ώρες εβδομαδιαίως Πλήρης/40 ώρες εβδομαδιαίως σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση. (Αριθμ. απόφ. του Τμήματος Προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 68/ απόφασης Δ.Σ. Δήμου Τυρνάβου, σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 3852/ /67968/ ). (Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου περί κάλυψης των δαπανών μισθοδοσίας και ύπαρξης απαιτούμενων πιστώσεων στους ΚΑ και / ). (Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Τυρνάβου ότι στο Δήμο Τυρνάβου δεν υπηρετούν υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ΤΕ Μουσικών 4154/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας: 6582/79404/ ). Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (5) Με την 34/ (ΑΔΑ:Ω2Ρ1ΩΛΥ-ΛΓΒ) (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Ν. Καρδίτσας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6, 65, 67, 69 και 280 του ν. 3852/2010, τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 και την 13917/ απόφαση του υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250/2017/ τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4368/2016, αυξάνεται το ωράριο εργασίας της κάτωθι εργαζόμενης στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών, κατόπιν της 1075/ αίτησής της, ως εξής: Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Είδος απασχόλησης/ ώρες εργασίας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΝΤΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μερική /μειωμένο ωράριο (10,65 ώρες εβδομαδιαίως) Είδος απασχόλησης κατόπιν αύξησης/ ώρες εργασίας Πλήρης/ 40 ώρες εβδομαδιαίως σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση.

8 20448 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 2039/ (Αριθμ. απόφ. (ΑΔΑ:621ΟΟΡ10-ΟΥΥ) του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Καρδίτσας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της 34/ (ΑΔΑ: Ω2Ρ1ΩΛΥ-ΛΓΒ) απόφασης (σε ορθή επανάληψη) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 3852/ /65787/ ). (Αριθμ. βεβ. του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα περί κάλυψης των δαπανών μισθοδοσίας και ύπαρξης απαιτούμενων πιστώσεων στους ΚΑΕ και / ). (Αριθμ. βεβ. Δημάρχου Λίμνης Πλαστήρα ότι στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα δεν υπηρετούν υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ΥΕ, ειδικότητας Καθαριστριών 1079/ ). (Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας: 6121/74036/ ). Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ Αριθμ. απόφ. 144/2017 (6) Έγκριση Μεταβίβασης της Αρμοδιότητας του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τις Απευθείας Αναθέσεις των Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών Εκτιμώμενης Αξίας Ίσης ή Κατώτερης των (χωρίς Φ.Π.Α.). ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (συνεδρίαση 10η/ θέμα 7ο) Έχοντας υπόψη: 1. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει. 2. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α ) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας - Δημόσιο Λογιστικό». 3. Το ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση». 4. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 146/Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 5. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α ) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως ισχύει. 6. Το άρθρο 9 του ν. 2690/1999 «Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων-εξουσιοδότηση των Διοικητικών οργάνων προς υπογραφή». 7. Το π.δ. 147/2016 (239/Α ) «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως έχει τροποποιηθεί συμπληρωθεί και ισχύει. 8. Την αναγκαιότητα μεταβίβασης της αρμοδιότητας περί απευθείας αναθέσεων στην Οικονομική Επιτροπή για όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο για τις εξαιρετικώς επείγουσες, καθόσον πρόκειται για αντικείμενο συναφές με τις λοιπές αρμοδιότητες που ασκεί σύμφωνα με το νόμο και ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά την έγκριση των δαπανών, την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων και τη διεξαγωγή και κατακύρωση των διαδικασιών που οδηγούν στην απευθείας ανάθεση, αποφασίζει: Την μεταβίβαση της αρμοδιότητας που αφορά τις απευθείας αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, για ποσά δαπάνης εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης των ,00 (χωρίς ΦΠΑ), από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα εγκρίνει τις διαδικασίες, θα κατακυρώνει τα αποτελέσματα αυτών και θα αναθέτει τις σχετικές δημόσιες συμβάσεις. Η κάθε Περιφερειακή Ενότητα θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή τα θέματα αρμοδιότητάς της. Η παρούσα δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ , Αθήνα Τηλ. Κέντρο Κείμενα προς δημοσίευση: * *

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2607 8 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 339 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τμηματική έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 411/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 891 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 114 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1004/2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του πιστοποιητικού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1691 31 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 214 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 336/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 20935 19 ουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2092 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου. 2 3 4 Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου 5 Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28883 29 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2688 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Β 114/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893

Τεύχος Β 114/ ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893 Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 893,, **. 894 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 : * * *,,,. Τεύχος Β 114/24.01.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 895, - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24209 20 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2242 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24556 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές 1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ----- ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ----- ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20781 15 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2073 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών. 2 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 46035 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4550 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός του αριθμού των επιτρεπόμενων κατ έτος ημερών κίνησης εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας:. Να διατηρηθεί μέχρι:.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας:. Να διατηρηθεί μέχρι:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΠ.Δ.Σ. & Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.01.26 09:34:21 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43165 12 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3593 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σχέδιο κατανομής και οριστική κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45645 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4503 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017 του εντός Γενικής Κυβέρνησης Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3245 3 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ ΤΑΑμεΑ/310744/1269/733/50 Χορήγηση οικονομικών επιβραβεύσεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Δικαιούχων

Κατηγορίες Δικαιούχων Στο παρών κείμενο τονίζονται τα σημαντικότερα σημεία του άρθρου 38 /ΦΕΚ 24 Α/2013 που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής των Αθλητών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο τέλος υπάρχει και ένα παράδειγμα που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 42845 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4280 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Ε/14393/2731/ 50097/04-07-2006 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1951 2 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης για τους υπαλλήλους που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 19957 15 ουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1710 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 2 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1717 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. Αρ. Φύλλου 371 ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4115 Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8 Ταχ.Κώδικας: 10558, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ. ΘΕΜΑ: Παράταση υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν. 4178/2013 μέχρι

ΠΡΟΣ. ΘΕΜΑ: Παράταση υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν. 4178/2013 μέχρι ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. πρωτ. 443 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ -----------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19225 10 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1670 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 94588/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17.10.2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ.4051 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Αθήνα Τηλέφωνο : 213-2161244 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42703 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4268 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 221893/Β1 Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις πανελλαδικές εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 58613 15 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4421 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση - Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφαση οικ. 3137/191/Φ.15/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ:223 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14581 4 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1542 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση αναμορφωμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του φορέα Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/05/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Π. 10785/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20449 13 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2040 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ.Σ.Σ. Α 1085366/ΕΞ 2017 Αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45957 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4542 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Δημοσίευση της υπ αριθμ. 202/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 561/2015 ΘΕΜΑ: 46 ο Έγκριση δαπάνης αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 19/11/2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθμ.Προτερ. ΤΜΗΜΑ Α Φ.125/130140/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΙΕΚ, ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΦΕΚ 3324/2012 - Αριθμ.151678/ΙΑ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017»

Θέμα: «Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα στήριξης των μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4909 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 340 17 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Κρωπίας έτους 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24181 19 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2237 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 του φορέα του Κεφ. Α του Ν. 3429/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 839 24 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 105 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ6) ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΦΕΚ: Β 1569/27-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /17-3-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2015 ΘΕΜΑ: 62 ο Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

7. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Α- θλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κλπ»

7. Του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Α- θλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κλπ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ε Φ Ο Ρ Ε Ι Α Α Ρ Χ Α Ι Ο Τ Η Τ Ω Ν Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ω Ν Ταχ. Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016

Αθήνα, 21 Απριλίου 2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Γόρτυνας προς το Ελληνικό Δημόσιο ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 21816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 756/2014 ΘΕΜΑ: 38 ο Μη παραδεκτή και μη εξεταστέα ένσταση κατά του πρακτικού της δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24879 17 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2431 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης υπηρετεί στη Γενική Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -----

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓENIKH ΓΡAMMATEIA ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα 23/12/2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.:140635 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία 25 ης Μαρτίου 6, 45221, Ιωάννινα Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45349 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4487 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθιέρωση εργασίας καθ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ή προς συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου.

Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/ ) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Απόφαση Α2 757 (ΦΕΚ 2271/Β/22-08-2014) Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου. Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 679/2015 ΘΕΜΑ: 61 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

73978/5071/1326/ Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2

73978/5071/1326/ Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ -------------------- ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22965 8 ουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2115 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Ηρακλείου. 2 Κέρκυρας. 3 στο Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Στάδιο Κομοτηνής «Πανθρακικό». 4

Διαβάστε περισσότερα

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α -----

[1] Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΟΙΒΟΥ ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ Ταχ.Δ/νση: Θέσπιδος 8 Ταχ.Κώδικας: 10558, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3161 25 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 29520/532/22/1 Έγκριση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου Ταχ. Δ/νση: Κ.Παλαιολόγου 74 Ταχ. Κώδικας: 72100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΘΕΜΑ: 38 ο «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα,04/08/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π: 15243 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 12 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ:222 ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Στην Ερμούπολη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42711 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4269 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 182/2016 Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /28-2-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 135/2012 ΘΕΜΑ: 18 ο Έγκριση αναπροσαρμογής δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΜΕΑΗ-13Μ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ:Β 3954 / Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΩΜΕΑΗ-13Μ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ:Β 3954 / Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2016 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ.Κώδικας:10184 - Αθήνα Πληροφορίες: Στ. Ακαλίδης, Ε. Ρίζος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τμήμα Β Μητροπόλεως 12 14 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 21227 19 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2106 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 ο /10-4-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 284/2012 ΘΕΜΑ: 17 ο Αναπροσαρμογή δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015.

ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΚΥΑ Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.54598/971 (ΦΕΚ 2621/Β/04-12-2015) Χορήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2015. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /27-8-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 940/2014 ΘΕΜΑ: 44 ο Διαδικασία ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΑΣ 22987 4 ουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2275 ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΣ 1 Σύναψη σύμβασης μίσθωσης μεταφορικών μέσων από το Πολυτεχνείο Κρήτης. 2 Ωρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ. Πρωτ. 5331/157502 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 12-8-2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

33) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΘΕΣ/340490/221941/2634/ δήλωση

33) Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΘΕΣ/340490/221941/2634/ δήλωση Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ηγουμενίτσα, 07.09.2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25377 19 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2492 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των πτυχιούχων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 76ΩΣΗ-ΚΦΠ ΦΕΚ: Β 780/04-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1.Το Π.Δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146Α/13.6.2003) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1.Το Π.Δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146Α/13.6.2003) για τον Οργανισμό του Υπουργείου Πολιτισμού. ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σπ. Τρικούπη 16 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 10182 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Τηλ. : 210-3442875

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου και παραλαβής πάσης φύσεως υλικών- εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών και παροχής υπηρεσιών.

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου και παραλαβής πάσης φύσεως υλικών- εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών και παροχής υπηρεσιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ49-27Υ. ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ Νο 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ψ49-27Υ. ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ Νο 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΡΟΟΙΜΙΟΥ Νο 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι 08-12-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8795 24 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 Ταχ. Θυρίδα :1939 Πληροφορίες : Μ. Δαμιανάκη Τηλ. : 2810379307 Φαξ : 2810379395

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)

Αθήνα, 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 2.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 3. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6Σ6146ΜΠ3Ζ-ΖΜΥ ΑΡΙΘ. ΦΕΚ: Β 4373/13-12-2017 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Αθήνα, 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα