Πρόεδρος : President : Δ. Ζορμπάς D. Ζοrbas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόεδρος : President : Δ. Ζορμπάς D. Ζοrbas"

Transcript

1

2 Επιτροπή Αυτοκινήτων Motor Insurance Committee Πρόεδρος : President : Δ. Ζορμπάς D. Ζοrbas Πρόεδροι Υποεπιτροπών : Subcommittee s Presidents : Γ. Βαλαής Οδικής Βοήθειας G. Valais Road Assistance Α. Ξένος Ζημιών Α. Xenos Claims Γ. Τζανής Νομικών Θεμάτων G. Tzanis Legal Affairs Μέλη : Members : Γ. Βαλαής G. Valais Ε. Αθανασίου E. Athanasiou A. Γιαννακόπουλος A. Giannakopoulos Η. Δασκαλόπουλος H. Daskalopoulos Γ. Ζάχος G. Zachos Π. Κασκαρέλης P. Kaskarelis Μ. Κράνη M. Krani Γ. Μαυρωνάς G. Mavronas Κ. Μπερτσιάς K. Bertsias Γ. Τζανής G. Tzanis Ε. Τσαούσης E. Tsaoussis Ν. Χαλκιόπουλος N. Chalkiopoulos Κ. Κεχρή K. Kechri Π. Κούβαλης P. Kouvalis Γ. Κροντήρης G. Krontiris Π. Κυπριτίδου P. Kipritidou 1

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η στατιστική επετηρίδα ασφάλισης αυτοκινήτου εκδίδεται σε νέα μορφή, επικαιροποιημένη με τα στοιχεία του 214. Η καθοδήγηση του έργου της αναμόρφωσης έγινε από αρμόδια Ομάδα Εργασίας της Επιτροπής Αυτοκινήτων σε συνεργασία με την Υπηρεσία Μελετών της ΕΑΕΕ, ενώ η συλλογή, επεξεργασία και πινακοποίηση των στοιχείων που ακολουθούν πραγματοποιήθηκε από την Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΑΕΕ. Η νέα μορφής της επετηρίδας εμπλουτίστηκε με νέα μεγέθη, όπως ο γεωγραφικός προσδιορισμός των δεικτών σχετικά με τις ζημιές με βάση την διεύθυνση έκδοσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, και βελτιώθηκε η παρουσίαση των μεγεθών με την χρήση γραφημάτων. Κατ αυτό τον τρόπο, παρέχεται χρήσιμη πληροφόρηση στα μέλη της ΕΑΕΕ ενώ ταυτόχρονα δίνεται μία στατιστική επισκόπηση του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτου στους ενδιαφερόμενους μελετητές. Τα παρεχόμενα στοιχεία επιτρέπουν τον υπολογισμό της τεχνικής βάσης της ασφάλισης (μέση συχνότητα επέλευσης κινδύνων, μέση ζημία) ανά κάλυψη και χρήση οχήματος. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι σε ετήσια βάση και συγκεντρωτικά ενώ δεν γίνεται αναφορά σε εμπορικά ασφάλιστρα και κόστη σχετιζόμενα με τα έξοδα των ασφαλιστικών εργασιών. Η επετηρίδα έχει δομηθεί σε τέσσερεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα καταγράφονται και αναλύονται οι ζημιές για το ημερολογιακό έτος 214, οι σχετικοί δείκτες που προκύπτουν από την μελέτη τους καθώς και η πρόσφατη ιστορική εξέλιξή τους. Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή των ζημιών. Στην τρίτη ενότητα καταγράφονται τα οικονομικά μεγέθη της ασφάλισης αυτοκινήτων για το οικονομικό έτος 214 (αναλογία έτους). Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα καταγράφεται η εξέλιξη των αποζημιώσεων ανά έτος ατυχήματος. Η παρούσα επετηρίδα περιέχει αθροιστικά δεδομένα από 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέλη οι οποίες άσκησαν τους κλάδους ασφάλισης αυτοκινήτων κατά την διάρκεια του 214, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο παράρτημα. Επισημαίνεται ότι η παρούσα έκδοση είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ ( ), επιδέχεται πάντα περαιτέρω βελτίωσης και ως εκ τούτου θα ήταν πολύτιμες οι προτάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Με εκτίμηση, Δ. ΖΟΡΜΠΑΣ Μ. ΑΝΤΩΝΑΚΗ Πρόεδρος Επιτροπής Αυτοκινήτων Γενική Διευθύντρια ΕΑΕΕ 2

4 INTRODUCTION Motor insurance statistical yearbook is issued in a new form, updated with the data for 214. The supervision of the reform was made by a competent Working Group of HAIC s Motor Insurance Committee in collaboration with HAIC s Research Department while the work of data collection, process and tabulation of the data was completed by HAIC s M.I.S. Department. The yearbook s new form is enriched with new data, such as the geographical distribution of claims indicators based on the insureds postal address, and features a better data presentation with the use of graphs. This yearbook provides useful and business relevant information to the members of the Association as well as an overview of Greece s Motor insurance branch to whom may be interested. The provided data allow the estimation of the technical basis of insurance (claims frequency, average claim cost) per type of vehicle and insurance cover. The data are presented on a yearly basis and are aggregated while neither reference is made in relation to the commercial level of premium rates, nor to the general expenses of the insurance business. The yearbook is structured in four sections. In the first section, calendar year s 214 claims are presented and analysed, as well as the relevant indicators which derive from their study (along with the latter s values during the last years). In the second section, the geographical distribution of claims is presented. In the third section, the financial data of Motor insurance for fiscal year 214 are recorded. In the fourth and last section, the evolution of claims per accident year is presented. In this yearbook, full data are included for 27 insurance enterprises members which were active in Motor insurance in 214, whose names can be found in the appendix. It should be noted that the yearbook, which is available through HAIC s website ( ), is always open for further improvement, and therefore all feedback will be valuable towards this scope. Kind regards, D. ZORBAS M. ANTONAKI President of Motor Insurance Committee HAIC s General Manager 3

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / CONTENTS ΣΕΛΙΔΑ Σύνοψη βασικών σημείων.51 ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ.1132 Πλήθος ασφαλισμένων οχημάτων εντός του έτους Ζημιές που συνέβησαν εντός του έτους ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Δείκτες συχνότητας και μέσης ζημίας ανά νομό ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ.3747 Ανάλυση ζημιών οικονομικού έτους ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 4876 Εξέλιξη πληρωθεισών και εκκρεμών αποζημιώσεων ανά έτος ατυχήματος Παράρτημα Ορισμοί Συμμετέχουσες επιχειρήσεις 7779 PAGE Executive Summary 51 SECTION A: INSURANCE YEAR DATA Vehicles insured during the year Claims that occurred during the year SECTION B: GEOGRAPHICAL DISTRIBUTION 3336 Frequency indicators and average claims by prefecture SECTION C: FINANCIAL YEAR DATA 3747 Analysis of claims for the financial year SECTION D: CLAIMS DEVELOPMENT Paid and Outstanding claims development per accident year Appendix List of participating enterprises Definitions

6 Σύνοψη βασικών σημείων Η ασφάλιση αυτοκινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα. Συμμετέχει κατά 59,2% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 31,2% στην συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών (στοιχεία έτους 214). Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων 3. Χερσαίων οχημάτων και 1. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του έτους 214 ήταν 1,2 δισ. μειωμένη κατά 14,1% σε σχέση με το 213. Την ίδια χρονιά οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατέγραψαν παραγωγή 2 δισ., μειωμένη κατά 1,5% έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Στην παρούσα Στατιστική Επετηρίδα συμμετείχαν με αναλυτικά στοιχεία 27 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη συμμετοχή 91,5% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων για το 214. Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες που προκύπτουν από τη μελέτη των στοιχείων του έτους 214, αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων για το σύνολο των καλύψεων και των οχημάτων, έχουν ως εξής 1 : Συχνότητα ζημιών 9,27% 9,15% Συχνότητα ζημιών Αστικής ευθύνης οχημάτων 6,52% 6,2% Μέσο κόστος ζημιών () Μέσο κόστος ζημιών Αστικής ευθύνης οχημάτων () Δείκτης ζημιών 2 42,5% 56,6% Δείκτης ζημιών Αστικής ευθύνης οχημάτων 44,2% 59,5% Τα ασφαλισθέντα οχήματα και η συχνότητα ζημιών της κάθε κατηγορίας φαίνονται στα επόμενα δύο γραφήματα. Ασφαλισθέντα οχήματα ανά τύπο οχήματος 13,3% Επιβατικά Ταξί 14,4% 72,3% Αγροτικά Λεωφορεία Φορτηγά Μοτοσυκλέτες 1 Οι ορισμοί των δεικτών παρατίθενται στο παράρτημα 2 Loss ratio 5

7 Συχνότητα ζημιών ανά τύπο ασφαλισμένου οχήματος 12% 1% 8% 6% 1,9% 1,97% 1,13% 1,17% 4% 2% 3,3% 2,92% % Επιβατικά Ταξί Αγροτικά Λεωφορεία Φορτηγά Μοτοσυκλέτες ΑΕΟχ* και Εργαλεία Τέλος, οι δείκτες ζημιών για τους κυριότερους τύπους οχημάτων και καλύψεων είχαν ως εξής: Ι.Χ.Ε. Φορτηγά Ι.Χ. Φορτηγά Ι.Χ. Αγροτικά Ταξί Λεωφορεία Μοτοσυκλέτες Σύνολο 214 Σύνολο ,4% 42,1% 47,4% 38,2% 13,% 43,9% 44,2% 59,5% Πυρός 8,8% 3,6% 6,4% 8,5% 3,8% 14,8% 7,5% 13,8% Κλοπής 45.3% 38,8% 47,9% 12,7% 3,% 86,6% 45,1% 49,6% Ζ.Ι.Α.** 44,% 29,2% 147,4% 112,2% 153,2% 14,6% 42,1% 52,2% Θραύση κρυστάλλων 42,3% 57,6% 56,6% 42,1% 37,9%,% 43,7% 47,3% Λοιπές καλύψεις 15,5% 12,5% 3,% 69,2% 6,3%,4% 13,5% 25,6% Σύνολο ,4% 41,3% 46,6% 38,% 14,2% 43,1% 42,5% 56,6% Σύνολο ,3% 59,1% 57,9% 42,6% 23,7% 6,8% 56,6% *Αστική Ευθύνη Οχήματος **Ζημίες Ιδίου Αυτοκινήτου 6

8 Βασικά Μεγέθη καί Δείκτες Κλάδου Αυτοκινήτου Δ Δ (%) Συχνότητα ζημιών συνόλου (%) 9,15 9,27,12 Ζημιές κατά έτος δήλωσης (Ασφαλιστικό Έτος ) Συχνότητα ζημιών Αστικής Ευθύνης (%) Καταβολές (τρέχουσας χρήσης) () Καταβολές Αστικής Ευθύνης οχ. (τρέχουσας χρήσης) () Μέσο κόστος ζημιών που αναγγέλθηκαν εντός του έτους (καταβολές και εκκρεμείς) () Μέσο κόστος ζημιών που αναγγέλθηκαν εντός του έτους Αστικής Ευθύνης οχ. (καταβολές και εκκρεμείς) () 6,2 6,52, , , , ,13 27,44 1, , ,16 82,17 4,21 Δείκτης Ζημιών 56,56 42,45 14,11 Επελθούσες ζημιές (Οικονομικό έτος) Δείκτης Ζημιών Αστικής Ευθύνης Επελθούσες Ζημιές () 6,2 44, , ,76 Επελθούσες Ζημιές Αστικής Ευθύνης () ,76 Πλήθος επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην Επετηρίδα

9 Executive summary Motor insurance is one of the most important insurance branches in Greece. Motor insurance premium represents 59.2% of Nonlife insurance business and 31.2% of the total premium (Life and NonLife Insurance), as of 214. Total premium of motor insurance (which is reported in branches 3. Land vehicles and 1. Motor third party liability MTPL) for 214 was 1.2 billion, decreased by 14.1% compared to 213. At the same period, total Nonlife business recorded production of 2 billion, reduced by 1.5% over the previous year. This Statistical Yearbook contains data for 27 insurance companies, which are estimated to accumulate 91.5% of the total motor insurance market for 214. After the data for 214 are studied, the most important financial ratios in motor insurance for all insured vehicles and all covers follow in the table below 1 : Claims frequency 9.27% 9.15% Claims frequency MTPL 6.52% 6.2% Average claim () 1,522 1,55 Average claim () MTPL 1,871 1,953 Loss ratio 42.5% 56.6% Loss ratio MTPL 44.2% 59.5% Insured vehicles and claims frequency per vehicle category are shown in the two following graphs. Insured vehicles 13,3% 14,4% Private cars Taxi Agricultural Buses Trucks Motorcycles 72,3% 1 The ratios definitions can be found in the appendix. 8

10 12% 1% 8% 6% 1,9% Claims frequency 1,97% 1,13% 1,17% 4% 2% 3,3% 2,92% % Private cars Taxi Agricultural Buses Trucks Motorcycles Finally, loss ratios for the main vehicle types and insurance covers are as follows: Private cars Private trucks Agricultural private trucks Taxi Buses Motorcycles Total 213 Total 212 MTPL* and Tools 45.4% 42.1% 47.4% 38.2% 13.% 43.9% 44.2% 59.5% Fire 8.8% 3.6% 6.4% 8.5% 3.8% 14.8% 7.5% 13.8% Theft 45.3% 38.8% 47.9% 12.7% 3.% 86.6% 45.1% 49.6% Own damages 44.% 29.2% 147.4% 112.2% 153.2% 14.6% 42.1% 52.2% Glass breakage 42.3% 57.6% 56.6% 42.1% 37.9%.% 43.7% 47.3% Other 15.5% 12.5% 3.% 69.2% 6.3%.4% 13.5% 25.6% Total % 41.3% 46.6% 38.% 14.2% 43.1% 42.5% 56.6% Total % 59.1% 57.9% 42.6% 23.7% 6.8% 56.6% *Motor Third Party Liability 9

11 Key Figures and Indicators of Motor Insurance Branch Δ Δ (%) Claims Frequency per 1 vehicles 9,15 9,27,12 Claims Frequency per 1 vehicles MTPL 6,2 6,52,32 Claims by report year (Insurance year) Paid Claims (current year) () MTPL Paid Claims (current year) () ,94 2,8 Avg. claim cost current year (Paid and OS) () 1.549, ,13 27,44 1,77 Avg. claim cost current year MTPL (paid and OS) () 1.953, ,16 82,17 4,21 Loss Ratio 56,56 42,45 14,11 Incurrred Claims (Financial year) Loss Ratio MTPL Incurred Claims () 6,2 44, , ,76 Incurred Claims MTPL () ,76 Participating insurance enterprises

12 ΕΝΟΤΗΤΑ Α' Πλήθος ασφαλισμένων οχημάτων και δηλωθεισών ζημιών Στοιχεία ασφαλιστικού έτους SECTION A' Count of insured vehicles and declared claims Insurance year data 11 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

13 Πίνακας 1A Πλήθος ασφαλισμένων οχημάτων Συχνότητα Μέση Ζημία ανά Χρήση Οχήματος Table 1A Insured Vehicle Count Claim Frequency Avg. Claim Cost per Vehicle Use Κάλυψη Αστικής Ευθύνης Οχημάτων M.T.P.L Χρήση οχήματος Vehicle use Πλήθος οχημάτων Συχνότητα ζημιών % Μέσο κόστος ζημίας Πλήθος οχημάτων Συχνότητα ζημιών % Μέσο κόστος ζημίας Πλήθος οχημάτων Συχνότητα ζημιών % Μέσο κόστος ζημίας Vehicle Claims Average claim Vehicle Claims Average claim Vehicle Claims Average claim count frequency % cost count frequency % cost count frequency % cost ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΙΔΙΚΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (SΡΕCΙΑL) ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (RΕΝΤAL) ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΒUSΕS (ALL TYPES) ΤΑΞΙ ΤΑΧΙS ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ. ΡUΒLΙC ΤRUCΚS ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΑGRΙCULΤURΑL ΜΗΧ.ΕΡΓΩΝ TOOLS ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑGRΙCULΤURΑL TOOLS ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ) ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE (RΕΝΤAL) ΣΥΝΟΛΟ TOTAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Τα στοιχεία και δείκτες των προηγουμένων ετών δέν έχουν επανυπολογιστεί με βάση μεταγενέστερη πληροφόρηση αλλά παρουσιάζονται όπως καταγράφηκαν αρχικά. Previous years' data have not been recalculated after updates were received, but appear as recorded originally 2. Οι ορισμοί των δεικτών παρουσιάζονται στο παράρτημα. Ratio definitions can be found in the appendix 12 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

14 Εκατομμύρια 3,5 45,% 4,% 3, 37,8% 4,% 35,% 2,5 3,% 2, 25,% 2,7% 1,5 2,% 15,% 1,,5 6,7% 9,3% 7,9% 1,9% 5,7% 3,5% 1,6% 2,9% 4,7% 1,% 5,%, ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΙΔΙΚΑ) ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚ.) ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΤΑΞΙ ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ. ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧ.ΕΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΤΟ Ι.Χ. ΜΟΤΟ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚ.),% Γράφημα 1: Πλήθος οχημάτων και Συχνότητα ζημιών Πλήθος οχημάτων (εκατ.) Συχνότητα ζημιών 13 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

15 Πίνακας 1B Πλήθος ασφαλισμένων οχημάτων Συχνότητα Μέση Ζημία ανά Χρήση Οχήματος Table 1B Insured Vehicle Count Claim Frequency Avg. Claim Cost per Vehicle Use Σύνολο καλύψεων All covers Χρήση οχήματος Vehicle use Πλήθος οχημάτων Συχνότητα ζημιών % Μέσο κόστος ζημίας Πλήθος οχημάτων Συχνότητα ζημιών % Μέσο κόστος ζημίας Πλήθος οχημάτων Συχνότητα ζημιών % Μέσο κόστος ζημίας Vehicle Claims Average claim Vehicle Claims Average claim Vehicle Claims Average claim count frequency % cost count frequency % cost count frequency % cost ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΙΔΙΚΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (SΡΕCΙΑL) ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (RΕΝΤAL) ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΒUSΕS (ALL TYPES) ΤΑΞΙ ΤΑΧΙS ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ. ΡUΒLΙC ΤRUCΚS ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΑGRΙCULΤURΑL ΜΗΧ.ΕΡΓΩΝ TOOLS ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑGRΙCULΤURΑL TOOLS ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ) ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE (RΕΝΤAL) ΣΥΝΟΛΟ TOTAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Τα στοιχεία και δείκτες των προηγουμένων ετών δέν έχουν επανυπολογιστεί με βάση μεταγενέστερη πληροφόρηση αλλά παρουσιάζονται όπως καταγράφηκαν αρχικά. Previous years' data have not been recalculated after updates were received, but appear as recorded originally 2. Οι ορισμοί των δεικτών παρουσιάζονται στο παράρτημα. Ratio definitions can be found in the appendix 14 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

16 Εκατομμύρια 5, , , , , , Γράφημα 2: ΑΕΟχ Πλήθος (εκατ.) και Μέση Ζημία (25214) Πλήθος οχημάτων (εκατ.) Μέση ζημία 15 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

17 Εκατομμύρια 5,5 12% 11,2% 11,33% 5, 1,77% 1,49% 1,54% 1,75% 11% 1,17% 1,35% 1% 4,5 9,15% 9,% 9% 4, 8% 3,5 7% 3, 6% Γράφημα 3: ΑΕΟχ Πλήθος (εκατ.) και Συχνότητα ζημιών (25214) Πλήθος οχημάτων (εκατ.) Συχνότητα ζημιών % 16 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

18 Πίνακας 2A Ανάλυση Πλήθους και Ποσού Δηλωθεισών Ζημιών ανά χρήση οχήματος Table 2A Amount and Count Analysis of Declared Claims Per Vehicle Use Υλικές Ζημιές/Material Damages Σωματικές Βλάβες/Bodily Injuries Αστική Ευθύνη/M.T.P.L. Χρήση οχήματος Vehicle use Πλήθος Ζημιών Claims count Ποσό Ζημιών Claims Amount Πλήθος Ζημιών Claims count Ποσό Ζημιών Claims Amount Πλήθος Ζημιών Claims count Ποσό Ζημιών Claims Amount ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΙΔΙΚΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (SΡΕCΙΑL) ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (RΕΝΤAL) ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΒUSΕS (ALL TYPES) ΤΑΞΙ ΤΑΧΙS ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ. ΡUΒLΙC ΤRUCΚS ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΑGRΙCULΤURΑL ΜΗΧ.ΕΡΓΩΝ TOOLS ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑGRΙCULΤURΑL TOOLS ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ) ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE (RΕΝΤAL) ΣΥΝΟΛΟ TOTAL Πλήθος ζημιών = Πλήθος πληρωθεισών ζημιών + πλήθος εκκρεμών ζημιών χρήσης από τις δηλωθείσες εντός του έτους Claim Count = No. of paid claims declared within the year + no. of outstanding claims declared within the year Ποσό ζημιών = Ποσό πληρωθεισών ζημιών + ποσό εκκρεμών ζημιών χρήσης από τις δηλωθείσες εντός του έτους Claim Amount= Amount of paid claims declared within the year + amount of outstanding claims declared within the year Τα πλήθη ζημιών δεν αθροίζονται οριζοντίως στο σύνολο, καθώς μία ζημιά ενδέχεται να ενεργοποιεί περισσότερες της μίας καλύψεις Claim counts cannot be summed horizontally as one claim can activate more than one cover 17 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

19 Πίνακας 2B Ανάλυση Πλήθους και Ποσού Δηλωθεισών Ζημιών ανά χρήση οχήματος Table 2B Amount and Count Analysis of Declared Claims Per Vehicle Use Πυρός/Fire Κλοπή/Theft Ζημιές ϊδίου Οχήματος/Own Damages Χρήση οχήματος Vehicle use Πλήθος Ζημιών Claims count Ποσό Ζημιών Claims Amount Πλήθος Ζημιών Claims count Ποσό Ζημιών Claims Amount Πλήθος Ζημιών Claims count Ποσό Ζημιών Claims Amount ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΙΔΙΚΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (SΡΕCΙΑL) ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (RΕΝΤAL) ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΒUSΕS (ALL TYPES) ΤΑΞΙ ΤΑΧΙS ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ. ΡUΒLΙC ΤRUCΚS ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΑGRΙCULΤURΑL ΜΗΧ.ΕΡΓΩΝ TOOLS ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑGRΙCULΤURΑL TOOLS ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ) ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE (RΕΝΤAL) ΣΥΝΟΛΟ TOTAL Πλήθος ζημιών = Πλήθος πληρωθεισών ζημιών + πλήθος εκκρεμών ζημιών χρήσης από τις δηλωθείσες εντός του έτους Claim Count = No. of paid claims declared within the year + no. of outstanding claims declared within the year Ποσό ζημιών = Ποσό πληρωθεισών ζημιών + ποσό εκκρεμών ζημιών χρήσης από τις δηλωθείσες εντός του έτους Claim Amount= Amount of paid claims declared within the year + amount of outstanding claims declared within the year Τα πλήθη ζημιών δεν αθροίζονται οριζοντίως στο σύνολο, καθώς μία ζημιά ενδέχεται να ενεργοποιεί περισσότερες της μίας καλύψεις Claim counts cannot be summed horizontally as one claim can activate more than one cover ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

20 Πίνακας 2Γ Ανάλυση Πλήθους και Ποσού Δηλωθεισών Ζημιών ανά χρήση οχήματος Table 2Γ Amount and Count Analysis of Declared Claims Per Vehicle Use Θραύσης Κρυστάλλων/Glass Break Λοιπές Καλύψεις/Other Covers Συνόλου Καλύψεων/All Covers Χρήση οχήματος Vehicle use Πλήθος Ζημιών Claims count Ποσό Ζημιών Claims Amount Πλήθος Ζημιών Claims count Ποσό Ζημιών Claims Amount Πλήθος Ζημιών Claims count Ποσό Ζημιών Claims Amount ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΙΔΙΚΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (SΡΕCΙΑL) ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (RΕΝΤAL) ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΒUSΕS (ALL TYPES) ΤΑΞΙ ΤΑΧΙS ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ. ΡUΒLΙC ΤRUCΚS ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΑGRΙCULΤURΑL ΜΗΧ.ΕΡΓΩΝ TOOLS ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑGRΙCULΤURΑL TOOLS ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ) ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE (RΕΝΤAL) ΣΥΝΟΛΟ TOTAL Πλήθος ζημιών = Πλήθος πληρωθεισών ζημιών + πλήθος εκκρεμών ζημιών χρήσης από τις δηλωθείσες εντός του έτους Claim Count = No. of paid claims declared within the year + no. of outstanding claims declared within the year Ποσό ζημιών = Ποσό πληρωθεισών ζημιών + ποσό εκκρεμών ζημιών χρήσης από τις δηλωθείσες εντός του έτους Claim Amount= Amount of paid claims declared within the year + amount of outstanding claims declared within the year Τα πλήθη ζημιών δεν αθροίζονται οριζοντίως στο σύνολο, καθώς μία ζημιά ενδέχεται να ενεργοποιεί περισσότερες της μίας καλύψεις Claim counts cannot be summed horizontally as one claim can activate more than one cover ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

21 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Γράφημα 4: Κατανομή πλήθους ζημιών ανά κάλυψη Αστική Ευθύνη Κλοπή Θραύση Κρυστάλλων Πυρός Ζημιές Ιδίου Οχήματος Λοιπές Καλύψεις 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

22 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Γράφημα 5: Κατανομή ποσών αποζημίωσης ανά κάλυψη Αστική Ευθύνη Κλοπή Θραύση Κρυστάλλων Πυρός Ζημιές Ιδίου Οχήματος Λοιπές Καλύψεις 21 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

23 Πίνακας 3A Συχνότητα ζημιών ανά Χρήση και Κάλυψη (%) Table 3A Claims frequency per Vehicle Use and Cover (%) Υλικές Ζημιές Σωματικές Βλάβες Αστική Ευθύνη Πυρός Κλοπή Ζ.Ι.Α. Θραύση Κρυστάλλων Λοιπές Καλύψεις Σύνολο Καλύψεων Χρήση οχήματος Vehicle use Μaterial damages Βodily injuries M.T.P.L. Fire Thef Own damages Glass break Other covers Αll covers ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΙΔΙΚΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (SΡΕCΙΑL) ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (RΕΝΤAL) ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΒUSΕS (ALL TYPES) ΤΑΞΙ ΤΑΧΙS ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ. ΡUΒLΙC ΤRUCΚS ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΑGRΙCULΤURΑL ΜΗΧ.ΕΡΓΩΝ TOOLS ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑGRΙCULΤURΑL TOOLS ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ) ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE (RΕΝΤAL) ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ALL VEHICLES Ζημιές τρέχουσας χρήσης Current year claims 6,67,26 6,71,3,78 3,19 4,8,2 9,91 9,22,36 9,27,6,43 9,39 6,67,15 13,12 7,86,38 7,87, 1,27 2,2 5,2,5 9,87 38,16 3,2 4,4,21,41 27,18 16,85 1,38 48,62 36,9 2,5 37,81,13,31 25, 14,86,4 5,13 1,83,24 1,85,8,73 5,38 8,13,6 15,1 2,72,47 2,72,23,28 2,13 1,66,6 23,7 5,67,14 5,7,4,64,91 6,63,5 8,6 3,44,9 3,45,11,36, 9,53, 4,48 1,62,3 1,63,13,, 14,45, 1,9 2,85,2 2,93,2 1,84 3,88,,5 3, 4,66,32 4,66,,,,,1 4,67 6,47,26 6,52,3,78 3,22 4,52,17 9,27 22 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

24 Πίνακας 3B Μέσο Kόστος Ζημίας ανά Χρήση και Κάλυψη () Table 3B Average Claim Cost per Vehicle Use and Cover () Υλικές Ζημιές Σωματικές Βλάβες Αστική Ευθύνη Πυρός Κλοπή Ζ.Ι.Α. Θραύση Κρυστάλλων Λοιπές Καλύψεις Σύνολο Καλύψεων Χρήση οχήματος Vehicle use Μaterial damages Βodily injuries M.T.P.L. Fire Thef Own damages Glass break Other covers Αll covers ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΙΔΙΚΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (SΡΕCΙΑL) ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (RΕΝΤAL) ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΒUSΕS (ALL TYPES) ΤΑΞΙ ΤΑΧΙS ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ. ΡUΒLΙC ΤRUCΚS ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΑGRΙCULΤURΑL ΜΗΧ.ΕΡΓΩΝ TOOLS ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑGRΙCULΤURΑL TOOLS ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ) ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE (RΕΝΤAL) ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ALL VEHICLES Ζημιές τρέχουσας χρήσης Current year claims ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

25 13% 12% 11% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Γράφημα 6: Συχνότητα ζημιών 214 Επιβατικά Ι.Χ. Θραύση Κρυστάλλων Σωματικές Βλάβες Υλικές Ζημιές Σύνολο Καλύψεων 24 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

26 12% 11% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Γράφημα 7: Συχνότητα ζημιών 214 Σύνολο οχημάτων Θραύση Κρυστάλλων Σωματικές Βλάβες Υλικές Ζημιές Σύνολο Καλύψεων 25 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

27 Πίνακας 4 Ανάλυση Μέσου Κόστους Ζημιάς ανά κάλυψη () Σύνολο Οχημάτων Table 4 Average Claim Cost analysis per Cover () All vehicles Κάλυψη Cover Πληρωθεισών ζημιών Εκκρεμμών ζημιών Σύνολο ζημιών Πληρωθεισών ζημιών Εκκρεμμών ζημιών Σύνολο ζημιών Πληρωθεισών ζημιών Εκκρεμμών ζημιών Σύνολο ζημιών Paid Outstanding Total Paid Outstanding Total Paid Outstanding Total claims claims claims claims claims claims claims claims claims Υλικές ζημιές Material damages Σωματικές βλάβες Bodily injuries Αστική ευθύνη οχημάτων Motor Third Party Liability Σύνολο καλύψεων All covers ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

28 Πίνακας 5A Κατανομή (%) υλικών ζημιών κάλυψης αστικής ευθύνης ανά ποσό διακανονισμού Table 5A Distribution (%) of MTPL material damages Αστική ευθύνη οχημάτων / Υλικές Ζημιές MTPL / Material Damages ΠΟΣΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ AMOUNT OF SETTLEMENT Ποσό Amount 212 Πλήθος Count Ποσό Amount 213 Πλήθος Count Ποσό Amount 214 Πλήθος Count 1,78 7,26,7 6,12,66 5, ,16 8,81 2,47 1,26 3,24 13, ,92 13,1 5,12 13,15 4,29 9, ,45 3,45 28,23 34,91 37,12 44, ,78 29,42 26,22 23,96 19,53 16, ,88 3,44 7,18 4,35 9,32 5, ,2 2,34 4,88 2,9 7,5 2, ,24 2,66 9,6 3,15 4,91 1, ,49,91 3,1,77 2,83, ,24,68 2,15,42 2,32, ,74,28 1,76,28 1,41, ,83,25 1,44,19 1,26, ,55,32 3,16,27 2,79, ,86,8 1,32,5 1,38, ,85,2,64,1,66, ,4,1 1,86,1 1,24, ,,,17,,, 1..1,,,,,, Σύνολο / Total 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Τα στοιχεία και δείκτες των προηγουμένων ετών δέν έχουν επανυπολογιστεί με βάση μεταγενέστερη πληροφόρηση αλλά παρουσιάζονται όπως καταγράφηκαν αρχικά. Previous years' data have not been recalculated after updates were received, but appear as recorded originally 2. Οι ορισμοί των δεικτών παρουσιάζονται στο παράρτημα. Ratio definitions can be found in the appendix 27 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

29 45% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Γράφημα 8: Κατανομή πλήθους ζημιών Α.Ε.Οχ. Υλικές Ζημίες ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

30 4% 35% 3% 214 Μέση ζημία: 1.95 Διάμεσος: 877 Τυπική απόκλιση: % 2% 15% 1% 5% % Γράφημα 9: Κατανομή ζημιών ανά ποσό Α.Ε.Οχ. Υλικές Ζημίες ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

31 Πίνακας 5B Κατανομή (%) σωματικών βλαβών κάλυψης αστικής ευθύνης ανά ποσό διακανονισμού Table 5B Distribution (%) of MTPL bodily injuries Αστική ευθύνη οχημάτων / Σωματικές βλάβες MTPL / Bodily Injuries ΠΟΣΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ AMOUNT OF SETTLEMENT Ποσό Amount 212 Πλήθος Count Ποσό Amount 213 Πλήθος Count Ποσό Amount 214 Πλήθος Count 3,3 12,45,1 11,4,9 9, ,59 18,5,8 2,35,92 21, ,1 12,81 1,2 12,25 1,6 11, ,16 8,51 1,45 9,9 1,55 9, ,7 3,99,79 3,98,71 3, ,76 1,83 3,7 11,9 3,58 12, ,89 5,15 1,87 4,73 2,14 5, ,16 6,11 3,14 5,75 3,91 6, ,84 3,79 3,12 3,97 3,42 4, ,87 1,99 2,33 2,25 3, 2, ,31 4,44 5,7 4,7 5,78 4, ,14 3,71 6,24 3,4 8,23 3, ,8 2,47 8,36 2,53 4,56 1, ,8,9 3,34,71 3,18, ,4 1,39 7,64 1,11 7,54 1, ,56,85 6,45,7 7,63, ,3,6 9,27,77 5,3, ,4,82 9,68,67 11,95, ,94,65 1,68,56 1,49, ,25,31 7,98,33 5,57, ,68,16 5,34,18 6,4, ,,,92,2,95,2 1..1,76,1 1,37,2 2,39,4 Σύνολο / Total 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Τα στοιχεία και δείκτες των προηγουμένων ετών δέν έχουν επανυπολογιστεί με βάση μεταγενέστερη πληροφόρηση αλλά παρουσιάζονται όπως καταγράφηκαν αρχικά. Previous years' data have not been recalculated after updates were received, but appear as recorded originally 2. Οι ορισμοί των δεικτών παρουσιάζονται στο παράρτημα. Ratio definitions can be found in the appendix 3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

32 25% 2% 15% 1% 5% % Γράφημα 1: Κατανομή πλήθους ζημιών Α.Ε.Οχ. Σωματικές Βλάβες ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

33 14% 12% 1% 214 Μέση ζημία: Διάμεσος: 3. Τυπική απόκλιση: % 6% 4% 2% % Γράφημα 11: Κατανομή ζημιών ανά ποσό Α.Ε.Οχ. Σωματικές Βλάβες ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION A'

34 ΕΝΟΤΗΤΑ Β' Γεωγραφική κατανομή: Δείκτες συχνότητας και μέσης ζημίας ανά νομό SECTION B' Geographical distribution: Frequency indicator and average claim by prefecture 33 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ B / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION B'

35 Πίνακας 6 Ζημιές Αστικής Ευθύνης ανά νομό Table 6 M.T.P.L. Claims by prefecture 214 Νομός Prefecture Συχνότητα Ζημιών % Μέσο Κόστος Ζημιάς Claims Frequency % Average Claim Cost ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ AETOLOACARNANIA 5, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ARGOLIDA 4, ΑΡΚΑΔΙΑΣ ARCADIA 4, ΑΡΤΑΣ ARTA 5, ΑΤΤΙΚΗΣ ATTICA 8, ΑΧΑΙΑΣ ACHAEA 7, ΒΟΙΩΤΙΑΣ BOEOTIA 4, ΓΡΕΒΕΝΩΝ GREVENA 4, ΔΡΑΜΑΣ DRAMA 4, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ DODECANESE 4, ΕΒΡΟΥ EVROS 4, ΕΥΒΟΙΑΣ EUBOEA 5, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ EVRYTANIA 4, ΖΑΚΥΝΘΟΥ ZAKYNTHOS 5, ΗΛΕΙΑΣ ELIA 4, ΗΜΑΘΙΑΣ IMATHIA 5, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ HERAKLION 6, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ THESPROTIA 5, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ THESSALONIKI 7, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ IOANNINA 5, ΚΑΒΑΛΑΣ KAVALA 5, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ KARDITSA 3, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ KASTORIA 5, ΚΕΡΚΥΡΑΣ CORFU (KERKYRA) 4, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ CEPHALONIA 4, ΚΙΛΚΙΣ KILKIS 5, ΚΟΖΑΝΗΣ KOZANI 4, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ CORINTHIA 4, ΚΥΚΛΑΔΩΝ CYCLADES 4, ΛΑΚΩΝΙΑΣ LACONIA 4, ΛΑΡΙΣΑΣ LARISSA 4, ΛΑΣΙΘΙΟΥ LASITHI 4, ΛΕΣΒΟΥ LESBOS 3, ΛΕΥΚΑΔΑΣ LEFKADA 4, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ MAGNESIA 4, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ MESSENIA 5, ΞΑΝΘΗΣ XANTHI 4, ΠΕΛΛΗΣ PELLA 5, ΠΙΕΡΙΑΣ PIERIA 5, ΠΡΕΒΕΖΑΣ PREVEZA 4, ΡΕΘΥΜΝΗΣ RETHYMNO 5, ΡΟΔΟΠΗΣ RHODOPE 4, 1.62 ΣΑΜΟΥ SAMOS 3, ΣΕΡΡΩΝ SERRES 4, ΤΡΙΚΑΛΩΝ TRIKALA 4, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ PHTHIOTIS 4, ΦΛΩΡΙΝΑΣ FLORINA 5, ΦΩΚΙΔΑΣ PHOCIS 4, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ CHALKIDIKI 5, ΧΑΝΙΩΝ CHANIA 5, ΧΙΟΥ CHIOS 5, ΣΥΝΟΛΟ TOTAL 6, Η γεωγραφική κατανομή αφορά στήν διεύθυνση έκδοσης συμβολαίου ασφαλισμένου 34 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ B' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION B'

36 Γράφημα 12: Συχνότητα Ζημιών ανά νομό Claims Frequency by prefecture < > A/A 1 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ PREFECTURE AETOLOACARNANIA ΤΙΜΗ VALUE 5,25 2 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ARGOLIDA 4,45 3 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ARCADIA 4,52 4 ΑΡΤΑΣ ARTA 5,14 5 ΑΤΤΙΚΗΣ ATTICA 8,24 6 ΑΧΑΙΑΣ ACHAEA 7,95 7 ΒΟΙΩΤΙΑΣ BOEOTIA 4,98 8 ΓΡΕΒΕΝΩΝ GREVENA 4,14 9 ΔΡΑΜΑΣ DRAMA 4,54 1 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ DODECANESE 4,24 11 ΕΒΡΟΥ EVROS 4,4 12 ΕΥΒΟΙΑΣ EUBOEA 5,73 13 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ EVRYTANIA 4,95 14 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ZAKYNTHOS 5,3 15 ΗΛΕΙΑΣ ELIA 4,68 16 ΗΜΑΘΙΑΣ IMATHIA 5,7 17 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ HERAKLION 6,57 18 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ THESPROTIA 5,84 19 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ THESSALONIKI 7,28 2 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ IOANNINA 5,96 21 ΚΑΒΑΛΑΣ KAVALA 5,4 22 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ KARDITSA 3,85 23 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ KASTORIA 5,34 24 ΚΕΡΚΥΡΑΣ CORFU (KERKYRA) 4,5 25 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ CEPHALONIA 4,31 26 ΚΙΛΚΙΣ KILKIS 5,71 27 ΚΟΖΑΝΗΣ KOZANI 4,85 28 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ CORINTHIA 4,98 29 ΚΥΚΛΑΔΩΝ CYCLADES 4,46 3 ΛΑΚΩΝΙΑΣ LACONIA 4,54 31 ΛΑΡΙΣΑΣ LARISSA 4,39 32 ΛΑΣΙΘΙΟΥ LASITHI 4,88 33 ΛΕΣΒΟΥ LESBOS 3,55 34 ΛΕΥΚΑΔΑΣ LEFKADA 4,8 35 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ MAGNESIA 4,83 36 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ MESSENIA 5,1 37 ΞΑΝΘΗΣ XANTHI 4,45 38 ΠΕΛΛΗΣ PELLA 5,11 39 ΠΙΕΡΙΑΣ PIERIA 5,15 4 ΠΡΕΒΕΖΑΣ PREVEZA 4,71 41 ΡΕΘΥΜΝΗΣ RETHYMNO 5,69 42 ΡΟΔΟΠΗΣ RHODOPE 4, 43 ΣΑΜΟΥ SAMOS 3,9 44 ΣΕΡΡΩΝ SERRES 4,92 45 ΤΡΙΚΑΛΩΝ TRIKALA 4,23 46 ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ PHTHIOTIS 4,34 47 ΦΛΩΡΙΝΑΣ FLORINA 5,4 48 ΦΩΚΙΔΑΣ PHOCIS 4,89 49 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ CHALKIDIKI 5,18 5 ΧΑΝΙΩΝ CHANIA 5,63 51 ΧΙΟΥ CHIOS 5,7 35 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION B

37 Γράφημα 13 : Μέσο κόστος Ζημιάς ανά νομό Average Claim cost by prefecture 24 < > A/A 1 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ PREFECTURE AETOLOACARNANIA ΤΙΜΗ VALUE ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ARGOLIDA ΑΡΚΑΔΙΑΣ ARCADIA ΑΡΤΑΣ ARTA ΑΤΤΙΚΗΣ ATTICA ΑΧΑΙΑΣ ACHAEA ΒΟΙΩΤΙΑΣ BOEOTIA ΓΡΕΒΕΝΩΝ GREVENA ΔΡΑΜΑΣ DRAMA ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ DODECANESE ΕΒΡΟΥ EVROS ΕΥΒΟΙΑΣ EUBOEA ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ EVRYTANIA ΖΑΚΥΝΘΟΥ ZAKYNTHOS ΗΛΕΙΑΣ ELIA ΗΜΑΘΙΑΣ IMATHIA ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ HERAKLION ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ THESPROTIA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ THESSALONIKI ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ IOANNINA ΚΑΒΑΛΑΣ KAVALA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ KARDITSA ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ KASTORIA ΚΕΡΚΥΡΑΣ CORFU (KERKYRA) ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ CEPHALONIA ΚΙΛΚΙΣ KILKIS ΚΟΖΑΝΗΣ KOZANI ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ CORINTHIA ΚΥΚΛΑΔΩΝ CYCLADES ΛΑΚΩΝΙΑΣ LACONIA ΛΑΡΙΣΑΣ LARISSA ΛΑΣΙΘΙΟΥ LASITHI ΛΕΣΒΟΥ LESBOS ΛΕΥΚΑΔΑΣ LEFKADA ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ MAGNESIA ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ MESSENIA ΞΑΝΘΗΣ XANTHI ΠΕΛΛΗΣ PELLA ΠΙΕΡΙΑΣ PIERIA ΠΡΕΒΕΖΑΣ PREVEZA ΡΕΘΥΜΝΗΣ RETHYMNO ΡΟΔΟΠΗΣ RHODOPE ΣΑΜΟΥ SAMOS ΣΕΡΡΩΝ SERRES ΤΡΙΚΑΛΩΝ TRIKALA ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ PHTHIOTIS ΦΛΩΡΙΝΑΣ FLORINA ΦΩΚΙΔΑΣ PHOCIS ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ CHALKIDIKI ΧΑΝΙΩΝ CHANIA ΧΙΟΥ CHIOS ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Β / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION B

38 ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' Ανάλυση ζημιών Στοιχεία οικονομικού έτους SECTION C' Claims analysis Financial year data 37 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION C'

39 Πίνακας 7A Δείκτης ζημιών ανα Χρήση και Κάλυψη (%) Table 7A Loss rato per vehicle Category and Cover (%) Υλικές Ζημιές Σωματικές Βλάβες Αστική Ευθύνη Πυρός Κλοπή Ζ.Ι.Α. Θραύση Κρυστάλλων Λοιπές Καλύψεις Σύνολο Καλύψεων Χρήση οχήματος Vehicle use Μaterial damages Βodily injuries M.T.P.L. Fire Thef Own damages Glass break Other covers Αll covers ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES 35,8 61,4 45,45 8,77 45,27 43,95 42,35 15,49 43,42 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΙΔΙΚΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (SΡΕCΙΑL) 2,5 11,17 16,89 9,64 4,57 22,62 54,27 15,38 17,57 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (RΕΝΤAL) 21,23 26,89 23,6 1,78 62,67 14,44 35, 7,35 23,29 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΒUSΕS (ALL TYPES) 2,78 36,27 13,3 3,84 2,97 153,16 37,88 6,31 14,16 ΤΑΞΙ ΤΑΧΙS 35,62 44,73 38,25 8,55 12,64 112,2 42,1 69,17 37,96 ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS 33,72 53,28 42,7 3,6 38,84 29,17 57,6 12,52 41,34 ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ. ΡUΒLΙC ΤRUCΚS 35,21 77,67 52,3 3,76 11,1 6,58 2,52 1,41 46,56 ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΑGRΙCULΤURΑL 35,66 64,16 47,42 6,45 47,88 147,42 56,61 3,4 46,61 ΜΗΧ.ΕΡΓΩΝ TOOLS 7,56 31,81 17,71 6, 1,27,17 4,28,38 15,9 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑGRΙCULΤURΑL TOOLS 17,47 122,36 56,7 2,72 146,83, 63,9,83 55,53 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE 26,8 65,87 43,86 14,76 86,63 14,58,,39 43,14 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ) ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE (RΕΝΤAL) 33,22 151,21 8,83,,,, 2,71 78,24 ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ALL VEHICLES 33,47 6,13 44,2 7,47 45,1 42,14 43,73 13,48 42,45 Ο δείκτης ζημιών περιλαμβάνει ζημιές ανεξαρτήτος χρόνου επελεύσεως. Ο δείκτης ζημιών υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που βαρύνουν την τρέχουσα οικονομική χρήση και είναι ανεξάρτητα από τον χρόνο επελεύσεως των ζημιών. Στις επελθούσες αποζημώσεις έχει ληφθεί υπόψην και η μεταβολή του αποθέματος εκκρεμών ζημιών αρχής και τέλους χρήσης The Loss Ratio is calculated on claims payments of the current financial year and is independent of the claim's occurence date The incurred claim payments have been adjusted to account for changes in outstanding claim reserves between the start and the end of the financial year 38 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION C'

40 Πίνακας 7B Δείκτης ζημιών ανα Χρήση και Κάλυψη (%) Table 7B Loss rato per vehicle Category and Cover (%) Υλικές Ζημιές Σωματικές Βλάβες Αστική Ευθύνη Πυρός Κλοπή Ζ.Ι.Α. Θραύση Κρυστάλλων Λοιπές Καλύψεις Σύνολο Καλύψεων Χρήση οχήματος Vehicle use Μaterial damages Βodily injuries M.T.P.L. Fire Thef Own damages Glass break Other covers Αll covers ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES 48,82 78,49 6,58 13,72 49,67 54,44 46,16 29,78 57,31 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΙΔΙΚΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (SΡΕCΙΑL) 28,41 61,11 41,7 7,67 28,33 14,72 46,71 5,57 39,11 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (RΕΝΤAL) 22,72 34,24 27,55,4 17,61 15,67 32,47 26,5 26,36 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΒUSΕS (ALL TYPES) 28,55 12,81 23,75 14,29 17,64 129,87 39,27 4,4 23,72 ΤΑΞΙ ΤΑΧΙS 36,46 53,6 41,83 21,15 1,32 2,1 56,9 172,18 42,61 ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS 52,1 75,51 61,9 12,35 42,56 39,22 62,1 8,3 59,11 ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ. ΡUΒLΙC ΤRUCΚS 47,4 19,55 71,25 11,5 1,7 6,76 24,5 28,47 64,48 ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΑGRΙCULΤURΑL 53,5 69,27 6,4 14,27 59,27 88,16 55,37 5,62 57,93 ΜΗΧ.ΕΡΓΩΝ TOOLS 29,68 75,5 48,93 19,12 2,53,94 38,88,3 43,79 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑGRΙCULΤURΑL TOOLS 4,8 118,77 68,79 24,4 12,96, 78,27 2,1 65,56 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE 39,17 89,11 61,3 9,14 11,7,25 65,92 11,99 6,81 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ) ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE (RΕΝΤAL) 29,25 114,56 65,73,,,,, 63,98 ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ALL VEHICLES 47,65 77,38 59,53 13,84 49,6 52,2 47,28 25,57 56,56 Ο δείκτης ζημιών περιλαμβάνει ζημιές ανεξαρτήτος χρόνου επελεύσεως. Ο δείκτης ζημιών υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που βαρύνουν την τρέχουσα οικονομική χρήση και είναι ανεξάρτητα από τον χρόνο επελεύσεως των ζημιών. Στις επελθούσες αποζημώσεις έχει ληφθεί υπόψην και η μεταβολή του αποθέματος εκκρεμών ζημιών αρχής και τέλους χρήσης The Loss Ratio is calculated on claims payments of the current financial year and is independent of the claim's occurence date The incurred claim payments have been adjusted to account for changes in outstanding claim reserves between the start and the end of the financial year 39 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION C'

41 Πίνακας 7Γ Δείκτης ζημιών ανα Χρήση και Κάλυψη (%) Table 7Γ Loss rato per vehicle Category and Cover (%) Υλικές Ζημιές Σωματικές Βλάβες Αστική Ευθύνη Πυρός Κλοπή Ζ.Ι.Α. Θραύση Κρυστάλλων Λοιπές Καλύψεις Σύνολο Καλύψεων Χρήση οχήματος Vehicle use Μaterial damages Βodily injuries M.T.P.L. Fire Thef Own damages Glass break Other covers Αll covers ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES 36,22 63,83 46,72 13,31 43,81 59,17 42,78 2,69 45,31 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΙΔΙΚΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (SΡΕCΙΑL) 27,26 59,83 39,68 5,71 5,26 2,72 44,3 11,5 36,87 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (RΕΝΤAL) 13,61 31,53 19,78 6,81 2,87 9,18 22,42 3,4 18,48 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΒUSΕS (ALL TYPES) 13,93 61,56 28,41 3,5 5,88 216,3 33,6 9,69 26,3 ΤΑΞΙ ΤΑΧΙS 27,69 43,45 33,28,98 4,64 36,88 55,36 4,9 33,6 ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS 43,64 63,62 51,68 12,98 48,11 29,64 55,92 13,1 49,98 ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ. ΡUΒLΙC ΤRUCΚS 33,94 81,77 51,9 15,17 11,98 16,29 17,55 43,42 46,85 ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΑGRΙCULΤURΑL 46,13 64,26 53,49 11,94 62,59 137,2 48,65 13,56 52,44 ΜΗΧ.ΕΡΓΩΝ TOOLS 3,24 52,96 4,3 12,42 2,67 4,38 58,99,64 34,13 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑGRΙCULΤURΑL TOOLS 3,41 67,31 43,3 8,87 17,15, 79,51 2,98 42,5 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE 31,37 84,26 52,64 7,47 66,78 22,83, 6,44 51,6 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ) ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE (RΕΝΤAL) 26,56 1,66 54,71,,,, 7,31 53,97 ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ALL VEHICLES 35,91 64,23 46,71 11,69 43,69 57,9 43,36 18,54 45,23 Ο δείκτης ζημιών περιλαμβάνει ζημιές ανεξαρτήτος χρόνου επελεύσεως. Ο δείκτης ζημιών υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία που βαρύνουν την τρέχουσα οικονομική χρήση και είναι ανεξάρτητα από τον χρόνο επελεύσεως των ζημιών. Στις επελθούσες αποζημώσεις έχει ληφθεί υπόψην και η μεταβολή του αποθέματος εκκρεμών ζημιών αρχής και τέλους χρήσης The Loss Ratio is calculated on claims payments of the current financial year and is independent of the claim's occurence date The incurred claim payments have been adjusted to account for changes in outstanding claim reserves between the start and the end of the financial year 4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION C'

42 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΙΔΙΚΑ) ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚ.) ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙ ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ. ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧ.ΈΡΓΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΕΣ Ι.Χ. ΣΥΝΟΛΟ 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Γράφημα 14: Δείκτης ζημιών συνόλου καλύψεων ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION C'

43 Πίνακας 8A Καταβολές αποζημιώσεων οικονομικού έτους 214 ανά Χρήση Οχήματος και Κάλυψη () Table 8A Paid claims for fnancial year 214 by Vehicle Use and Cover () Υλικές Ζημιές Σωματικές Βλάβες Αστική Ευθύνη Πυρός Κλοπή Ζ.Ι.Α. Θραύση Κρυστάλλων Λοιπές Καλύψεις Σύνολο Καλύψεων Χρήση οχήματος Vehicle use Μaterial damages Βodily injuries M.T.P.L. Fire Thef Own damages Glass break Other covers Αll covers ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES , , , , , , , , ,7 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΙΔΙΚΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (SΡΕCΙΑL) 454.4, , , , , , ,87 877, ,68 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (RΕΝΤAL) , , , , , , , , ,7 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΒUSΕS (ALL TYPES) , , , ,4 49, , , , ,28 ΤΑΞΙ ΤΑΧΙS , , , , , , , , ,49 ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS , , , , , , , , ,54 ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ. ΡUΒLΙC ΤRUCΚS , , , , , , , , ,67 ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΑGRΙCULΤURΑL , , , , , , , , ,23 ΜΗΧ.ΕΡΓΩΝ TOOLS 76.17, , , , ,11 819, ,8 825, ,97 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑGRΙCULΤURΑL TOOLS , , , , ,71, ,43 33, ,26 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE , , , , , ,2, 14, ,37 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ) ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE (RΕΝΤAL) , , ,58,,,, 233, ,57 ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ALL VEHICLES , , , , , , , , ,46 Καταγράφονται οι καταβολές αποζημιώσεων τις οικονομικής χρήσης, ανεξαρτήτως του έτους επελεύσεως των ζημιών. The paid claims for the financial year are depicted, independently of the claims' occurence date. 42 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION C'

44 Πίνακας 8B Καταβολές αποζημιώσεων οικονομικού έτους 213 ανά Χρήση Οχήματος και Κάλυψη () Table 8B Paid claims for fnancial year 213 by Vehicle Use and Cover () Υλικές Ζημιές Σωματικές Βλάβες Αστική Ευθύνη Πυρός Κλοπή Ζ.Ι.Α. Θραύση Κρυστάλλων Λοιπές Καλύψεις Σύνολο Καλύψεων Χρήση οχήματος Vehicle use Μaterial damages Βodily injuries M.T.P.L. Fire Thef Own damages Glass break Other covers Αll covers ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES , , , , , , , , ,99 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΙΔΙΚΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (SΡΕCΙΑL) , , , , , , , , ,43 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ) ΡΑSSΕΝGΕR ΡRΙVΑΤΕ VEHICLES (RΕΝΤAL) , , ,76 31, , , , , ,22 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ) ΒUSΕS (ALL TYPES) , , , , , , , , ,55 ΤΑΞΙ ΤΑΧΙS , , , , , , , , ,37 ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS , , , , , , , , ,13 ΦΟΡΤΗΓΑ Δ.Χ. ΡUΒLΙC ΤRUCΚS , , , , , , , , ,8 ΦΟΡΤΗΓΑ Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΡRΙVΑΤΕ ΤRUCΚS ΑGRΙCULΤURΑL , , , , , , , , ,49 ΜΗΧ.ΕΡΓΩΝ TOOLS , , , , , , ,75 427, ,87 ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑGRΙCULΤURΑL TOOLS , , , ,89,, , , ,13 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE , , , , ,9 6.62,58 687, , ,2 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Ι.Χ. (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ) ΜΟΤΟRCΥCLΕS ΡRIVATE (RΕΝΤAL) , , ,24,,,,, ,24 ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ALL VEHICLES , , , , , , , , ,24 Καταγράφονται οι καταβολές αποζημιώσεων τις οικονομικής χρήσης, ανεξαρτήτως του έτους επελεύσεως των ζημιών. The paid claims for the financial year are depicted, independently of the claims' occurence date. 43 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' / STATISTICAL YEARBOOK FOR MOTOR INSURANCE SECTION C'

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ HELLENIC ASSOCIATION OF INSURANCE COMPANIES

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ HELLENIC ASSOCIATION OF INSURANCE COMPANIES 215 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ HELLENIC ASSOCIATION OF INSURANCE COMPANIES Επιτροπή Αυτοκινήτων Motor Insurance Committee Πρόεδρος : President : Δ. Ζορμπάς D. Ζοrbas Πρόεδροι Υποεπιτροπών : Subcommittee

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος : President : Δ. Ζορμπάς D. Ζοrbas

Πρόεδρος : President : Δ. Ζορμπάς D. Ζοrbas Επιτροπή Αυτοκινήτων και Πληροφορικής Motor Insurance and I.T. Committee Πρόεδρος : President : Δ. Ζορμπάς D. Ζοrbas Πρόεδροι Υποεπιτροπών : Subcommittee s Presidents : Γ. Βαλαής Οδικής Βοήθειας G. Valais

Διαβάστε περισσότερα

ENø H A ºA I TIKøN ETAIPIøN E A O HELLENIC ASSOCIATION OF INSURANCE COMPANIES

ENø H A ºA I TIKøN ETAIPIøN E A O HELLENIC ASSOCIATION OF INSURANCE COMPANIES ENø H A ºA I TIKøN ETAIPIøN E A O HELLENIC ASSOCIATION OF INSURANCE COMPANIES Επιτροπή Αυτοκινήτων και Πληροφορικής Motor Insurance and I.T. Committee Πρόεδρος : President : Δ. Ζορμπάς D. Ζοrmpas Πρόεδροι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος : President : Δ. Ζορμπάς D. Ζοrbas

Πρόεδρος : President : Δ. Ζορμπάς D. Ζοrbas Επιτροπή Αυτοκινήτων και Πληροφορικής Motor Insurance and I.T. Committee Πρόεδρος : President : Δ. Ζορμπάς D. Ζοrbas Πρόεδροι Υποεπιτροπών : Subcommittee s Presidents : Γ. Βαλαής Οδικής Βοήθειας G. Valais

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume 4.930 3.801.376 968.144 29.792 2.563 957 1.803.342 966.319 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 16.778 16.546 12.322.582 3.116.192 81.223 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 3.637 8.016 5.9.012 1.493.551 54.638.975 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 2.725 5.499 4.363.712 1.150.6 46.939.888 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume

Νέες οικοδοµές New Built - properties. 'Ογκος Volume Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 3.540 7.469 5.7.361 1.450.177 56.494.211 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Table. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Σύνολο Χώρας 1.44 1. 1..48 8.4.04.68 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface 9.384 1.267.272 381.424 4 660.875 196.966 112.399 372.398 1.929 PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Μάρτιος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. March 5 Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Σύνολο Χώρας 0 72.1 1.10.2.2 Greece, Total ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 7 0.71 10.02 0.0 EASTERN MAKEDONIA AND THRAKI ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Ιούλιος 0 Table 2. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. July 0 Σύνολο Χώρας 2.002 2. 1.951.92 440..59.53 Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume εκέµβριος 06 Table. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. December 06 Σύνολο Χώρας..6.63. 0. 6.0. Greece, Total ΑΤΤΙΚΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2010 ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Ιούλιος 26 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. July 26 in m3, surface in m2

Διαβάστε περισσότερα

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

'Ογκος Volume. Επιφάνεια Surface PREFECTURE OF EASTERN ATTIKI ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. εκέµβριος 5 Table 4. New dwellings and improvements of dwellings, number of habitable volume and surface thereon, by geographic region. December 5 in m3, surface in

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 29-12-23 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 23 (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume

Προσθήκες οικοδοµών Extensions of Built - properties. 'Ογκος Volume Πίνακας., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Αύγουστος 00 Table. Extensions of built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 3-6- Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ (Προσωρινά στοιχεία) Η Δ/νση Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009 Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2010 Οικονομικές Μελέτες 10 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας 1 Φ1 Εκπαιδευτική Νομοθεσία Δ2/4728/14-01-2013 Απόφαση Υπ. Παιδείας Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης Αποφασίζουμε Α. Εντάσσουμε αυτοδίκαια τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Φεβρουάριος Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 19,4% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Φεβρουάριος Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 19,4% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 Απριλίου 0 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 9,4% ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Φεβρουάριος 0 Κατά το μήνα Φεβρουάριο του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2010. Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 1 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων κατά 5,1% ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 1 Κατά το μήνα Οκτώβριο του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Αυγούστου 3 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 3 Κατά το μήνα Ιούνιο του έτους 3, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014 Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Φεβρουάριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 79 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς Πλήθος φορέων Έδρα Γεωγραφική κατανομή φορέων Νομική μορφή Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς Πλήθος φορέων Έδρα Γεωγραφική κατανομή φορέων Νομική μορφή Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ZA6790. Flash Eurobarometer 448 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among Companies) Country Questionnaire Greece

ZA6790. Flash Eurobarometer 448 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among Companies) Country Questionnaire Greece ZA6790 Flash Eurobarometer 8 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among Companies) Country Questionnaire Greece FL8 Independence of Justice BTB MTM D Σε ποιο νομό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 22 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ. Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας Καθηγητής Πληροφορικής

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ. Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας Καθηγητής Πληροφορικής ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμάτας Καθηγητής Πληροφορικής Ι. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΔΡΩΝ ΚΑΘΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Οι συνδυασμοί που πανελλαδικά έλαβαν ποσοστό μεγαλύτερο του 3%, μοιράζονται αναλογικά τις 250

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 2016

ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 2016 Πειραιάς, 3 Νοεμβρίου 216 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέμβριος 216 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα «Οδικά Τροχαία Ατυχήματα»

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης είναι ο κυρίαρχος Διεθνής Οργανισμός στον τομέα της μετανάστευσης και δραστηριοποιείται προς αυτήν την κατεύθυνση παρέχοντας υπηρεσίες και συμβουλευτικό ρόλο στις κυβερνήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 07.08.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ & ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΕΩΖ»

«ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ & ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΕΩΖ» ΔΠΑ 2014-2020 Δπιχειπηζιακό Ππόγπαμμα «Ανάπηυξη Ανθπώπινου Γυναμικού, Δκπαίδευζη και Για Βίου Κάθηζη» (ΔΠ ΑΛΑΓΔΓΒΚ) 2014-2020 13 Πεπιθεπειακά Δπιχειπηζιακά Ππογπάμμαηα (ΠΔΠ) 2014 2020 ΓΡΑΖ «ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 2015

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Νοεµβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Νοεµβρίου 21 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Σεπτέµβριος 21 Κατά το µήνα Σεπτέµβριο του έτους 21, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 214 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Αύγουστος 214 Κατά το µήνα Αύγουστο του έτους 214, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Απρίλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Απρίλιο του έτους 2016, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Ιανουάριο του έτους 2015, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 214-22 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 214-22 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 214 22 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Σεπτεµβρίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούλιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 29 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Σεπτεµβρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούλιος 2016 Κατά το µήνα Ιούλιο του έτους 2016, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Ι.Χ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Ι.Χ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.Ι.Χ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Καλύπτει το ατύχημα που θα υποστεί ο οδηγός εφόσον το ατύχημα συμβεί αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της οδήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 Η καταχώρηση των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας YdrogiosOnLine από τον Συνεργάτη, ή από τα Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Έκδοση μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιούνιος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Αυγούστου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Ιούνιο του έτους 2016, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4343/2015. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013.

ΝΟΜΟΣ 4343/2015. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. ΝΟΜΟΣ 4343/2015 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4343 ΦΕΚ Α 146/13.11.2015 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ελαφρά. Τραυµατίες. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Ιανουάριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ελαφρά. Τραυµατίες. Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο ΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Κατά το µήνα Ιανουάριο του έτους 2016, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Πραγματοποιηθέντες έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχνων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015 Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Ιούνιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 86 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ & ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΕΩΖ»

«ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ & ΔΠΑΓΓΔΙΚΑΣΗΘΖ ΕΩΖ» ΔΠΑ 2014-2020 Δπιχειπηζιακό Ππόγπαμμα «Ανάπηυξη Ανθπώπινου Γυναμικού, Δκπαίδευζη και Για Βίου Κάθηζη» (ΔΠ ΑΛΑΓΔΓΒΚ) 2014-2020 13 Πεπιθεπειακά Δπιχειπηζιακά Ππογπάμμαηα (ΠΔΠ) 2014 2020 ΓΡΑΖ «ΔΛΑΡΚΟΛΗΖ ΟΗΘΟΓΔΛΔΗΑΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE DES MATIERES

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE DES MATIERES ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - TABLE DES MATIERES ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αναλυτική κατάταξη των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (4-ψήφια ταξινόμηση, ΣΤΑΚΟΔ-92) Κλείδα αντιστοιχίας της Στατιστικής Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2010

Νομική Προστασία 2010 Νομική Προστασία 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 21 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2016

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2016 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2016 Η καταχώρηση των αιτήσεων μπορεί να γίνει : - Από τον Συνεργάτη, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα YdrogiosOnLine μέσω της εφαρμογής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ UNDERWRITING. - Από τα Κεντρικά

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 17 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15085 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14.

Σας κοινοποιούμε πίνακες στους οποίους φαίνονται τα κενά που απέμειναν στη Π.Ε. σε όλες τις ειδικότητες, μετά τις αποσπάσεις που έγιναν στις 26.08.14. Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974750402 2103312790-2103442884 Fax: 2103246893 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 6974750409

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος Πινάκων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών) της Χώρας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών) της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ Οικονοµικό Έτος 2016 Νοµού ΣΥΝΟΛΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 1. ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ/ΝΟΜΑΡΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

3 ης & 4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ - 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ

3 ης & 4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ - 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 05-06 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ Γήπεδο : ΕΠΣ Ημαθίας, Παλατίτσια Ημαθίας 3 ης & 4 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΡΟΙΑ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 05 ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1977 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111967/Δ2 Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευ τικών Δ.Ε. στην Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας1. Νέες οικοδοµές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Περίοδος : 01 / / 1999

Πίνακας1. Νέες οικοδοµές, όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Περίοδος : 01 / / 1999 Πίνακας1., όροφοι, όγκος, επιφάνεια και αξία αυτών, κατά διοικητική περιφέρεια και νοµό. Table 1. New built-properties, storeys, volume, surface and value thereon, by geographic region. Όγκος σε µ3, επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 27 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα