ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2012 ΧΡΟΝΟΣ 26ος, Φύλλο 1246, ΤΙΜΗ 0,30 d ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΟΥΖΑΚH, πρώην εργοστάσιο «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ» ΖΗΤΗΣΕ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 9 ΛΗΓΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 60 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 13 ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΔΕ ΧΑΘΗΚΑΝ ΟΛΑ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΛΕΠΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Σελίδα 5 ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Σελίδα 7 Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στο Δήμο Περιστερίου Ιούνιος-Ιούλιος Σελίδα 12 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συνεδρίαση της 29ης Μαΐου 2012, ο Δήμος Περιστερίου θα συμμετέχει στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο την «Αστική Αναζωογόνηση». Η πρόταση που υποβάλλει ο Δήμος Περιστερίου αφορά στην προμήθεια Κάδων Κομποστοποίησης, όπου τα οργανικά υλικά που περιέχονται στα οικιακά απορρίμματα μετατρέπονται σε πολύτιμο για τα φυτά λίπασμα. Μια πραγματικά σπουδαία ενέργεια την οποία ήδη ακολουθούν αρκετοί Δήμοι της χώρας με επιτυχία. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 4 Aπόψεις... και Σχόλια Σελίδα 3 Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδες Στη Σελίδα 5 Υποκριτική... του Παναγιώτη Ιωακειμίδη Σελίδα 6 Η πό λη έ χει τη δι κή της ι στο ρί α Η σπου δαί α ι στο ρι κή με λέ τη του Γ. Χρι στο φι λό που λου. Σε λί δα 10 «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Σελίδα 15

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 31» ÖÜ 2012 ` À ¾ˆ ` À ¾ˆ` ÌØåÖ ÖÚ ÑØåÙ Ú, Ô æóàú ÖÜ Ü ÆØÞÖÜÔ Ñ ÑÆ Ö ˇÌÛ ÑÆ. â- É ÌÓÌåÚ ˇ ØÖÛ ÓÖçÙ ÓÌ Ô Ó Ô Û Ô ÌåÞ ÓÌ Ô ØÙÌ ÙÛÖ ÌÛÙå Ó Ú Ñ Ô ªÓ ÙÛ Ô æ àú Ø Ô. ¾ Òæ ÖÚ Û Ô Ì ÙÛØÖݪ ÛàÔ ÒÉ ÔØÔ ÙÛ Ô ÛØå ÛÖÜÚ. å Ô Ö ÆÔˇØà Ö àú ÌÔ Ó ÖØÖçÔ ÒâÖÔ Ô âþöüô Þ ŒØ Ñ ØÖÑÖ ª ÙÛ Ô ÒÒÆ Ñ ÖÒÒÖå ÖÝÆÙ Ù Ô Ô ÜØåÙÖÜÔ åùà ÙÛ Ô ÒÉ Ôå. æ àú Ú ÖçÓÌ Ì Ñ Û ÒÌå ÖÜÔ Û ÖÔÛå- Ñ ÛÖ Ñ ØÆÉ æû Ô Ô ØÙÖÜÔ æû ÉÖÜÒ Æ Ì. Ø Ô Ýç ÖÜÔ ÌåÞ Ô Û Ô Øæ- ÔÖ Ô ÓÌÛ ÝâØÖÜÔ Û ÞØªÓ ÛÆ ÛÖÜÚ ÙÌ ÒÉ Ô ÑâÚ ÛØÆ Ì ÌÚ Ûå Û Ú ˇÌàØÖçÔ Ö ÙÝ ÒÌåÚ. ( ت- ÖØ ÕâÞ Ù Ô ÛÖ ÙÑÆÔ ÒÖ ÛàÔ ß ÜØ Óå àôý). Ô ÙÑÌÝÛÌå Ñ ÔÌåÚ àú ÑÜÉâØÔ Ùª ÛÖÜÚ, ÌåÞÌ ÙÛ ØåÕÌ Û Ú ÌÒ å ÌÚ Û Ú ÙÛ ÞØªÓ Û ÖÜ âùûìòô Ô Ö ÌØ æ- ÓÌÔÖ Ì Ø ÙÛ Ú Ö ÑÖ ÖÓâÚ Ñ ÙÛ ÞàØÆÝ. íò æóàú ÖÜ Ö ÖÜ- ÒÌ âú ÙÛ Ô ÒÒÆ ÓÌ Øˇ Ñ Ô, ÔÌÉÆ ÖÔÛ Ú ÙÛ çß Û Ô ÔÌØ- å. åûìø Ö ÑÖ ÖÓ Ñª Ø - ÙÛ Ø æû Û ÔâÌ Û...ÒÖåÙˇ. ìôìø Ö Ö íòò ÔÌÚ, ÆÔÌØ Ö Ñ Ö ÒÉ ÔÖå. `ÑÌÝÛÌåÛÌ àú Û ÌÓÉÆÙÓ Û ÖÜ âùûìòô Ô ÙÛ Ú ÒÉ Ôå ÛÖ 2007 ªÛ Ô ÙÞÌ æô 800 ÌÑ ÛÖÓ. ÌÜØØ Ñ ÓÌ Øˇ Ñ Ô ÛÖ 2011 ÙÛ 500 ÌÑ ÛÖÓ. ÜÛª ß ØØÖªý ÙÜÔ ÒÒÆ - Ó ÛÖÚ ØÖÚ Û Ì ÛÖÔ Ñª ÞØØ ÆØÞ ÙÌ æ ÛÖ 1992 (ÞØæÔÖÚ ÖØæÙ ÓÖ) æû Ô ÆÔÖ Õ Ô Û ÙçÔÖ- Ø Ñ â ÔÌ ßÑÆˇÖ ÖÚ ÛàÔ ÓÜØåàÔý ÒÉ ÔØÔ ÙÛ Ô ÒÒÆ. Û ÖÜÒÌ Æ ÛÖÜÚ ÉâÉ, ÛÖ âûöú ÜÛæ âùûì Ò Ô ÙÛ Ô ÛØå ÛÖÜÚ 120 ÌÑ ÛÖÓ. ÌÜØØ Ô ÝÛÆÙÖÜÔ Û ÌÓÉÆÙÓ ÛÆ ÛÖÜÚ ÛÖ 2007 ÙÛ 800 ÌÑ Û. æ àú ØÖ- Ìå. ¾ ÑÜÉÌØÔØÔÛÌÚ Û Ú ÒÉ - Ôå Ú ÝÖÉÖçÔÛ àú ÛÖ ÑçÓ Ì Ô ÛØ ÙÓÖç ˇ ÜÕªÙÌ Ø - Ó Û ÑÆ Û Ô ÔÌØ å. Ò å ÖÜÔ æóàú àú Û ÞØªÓ - Û ÖÜ ˇ ÝâØÖÜÔ ˇ ÙÜÓÉÆÒÖÜÔ ÙÛ Ô ÔÆÑ Óß ÌÔ ÓâØÌ Û Ú Ö ÑÖÔÖÓå Ú. ÜÛæ âþöüô ØÙÌ ÑÆ Ö ÑåÔ ÛØ ÙÌ æùöüú Ì Ô - ÛØ ÙˇâÔÛÌÚ ÔÖåÕÖÜÔ Ì ÞÌ Øª- ÙÌ Ú, æ àú ÜÛæ ÛàÔ ÓÌ àóâôàô ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÓÖÛ ÑØÔ ÛÌÒØÔ Ñ ÆÒÒ. å- Ù Ú ÌÒ å ÖÜÔ ÙÛ Ô ÛÖÜØ ÙÛ Ñª ÌØåÖ Ö, ÛÖÜÚ Ñ ÒÖÑ Ø ÔÖçÚ Óª- ÔÌÚ, Ñ ÛÆ ÛÖÜÚ Ö ÖåÖÚ Ö Ò ˇÜ- ÙÓæÚ ÛàÔ æòìàô ( åûìø ÛàÔ åàô ` ØÆÔÛ ) Ü ÌØ Ò Ù Æ Ì- Û, ÓÌ Û ØÖÓÖÒæ ÛàÔ ÒÖåàÔ Ô ÜÑÔØÔÖÜÔ æ Ñ ØÖÚ âøñüø. åù Ú Ñ ÌÑÌå Ö ÑÖ ÖÓ Ñª Ø ÙÛ Ø æû Û ÌåÔ Ó ÌÔ Ñª. `ÑâßÖÜ àú Ó ÖØÌåÚ Ô ÖØÆ- ÙÌ Ú ÖÒÜÛÌÒâÚ ÓâØ ÙÓ 150 Û.Ó. ÙÛÖÜÚ åöüú ` ØÆÔÛ ÓÌ ÌÜØØ, ÌÔØ ØÖ ÌÛå Ú Û Óª ÛÖÜ ªÛ Ô ÛØ ÒÆÙ. íûù Ö ÒÉ ÔÖå Ô Ñ ÉÒâ ÖÜÔ Û Ô ÔÌØ å Ñ Û ÞÆÒ Û Ú Ö ÑÖÔÖ- Óå Ú ÛÖÜÚ, Ì ˇÜÓÖçÔ Ô Ì ÙÛØâßÖÜÔ Ù ÜÛª. Ö 2009 Ö 8 ÙÛÖÜÚ 10 ªˇÌÒ Ô Ô ÓÌåÔÖÜÔ ÓæÔ Ó ÙÛ Ô ÒÒÆ. `ªÓÌØ ÛÖ 65% ˇâÒÌ Ô Ì Ô ÛØ ÙˇÌå. Ö Ñç- Ó Ì ÙÛØÖÝªÚ Ý åôìû Ñ æ Û ÙÞÖÒÌå ÛÖÜÚ ÙÛ Ö Öå ÝâÛÖÚ ÝÖ ÛÖçÔ ÖÒÒÆ Æ Ì Ô - ÛØ ÙˇâÔÛàÔ Û Ö Öå ÌÔ Ó ÒÖçÔ Ñ ˇæÒÖÜ ÒÉ Ô ÑÆ. `Ü ÑÌÑØ ÓâÔ ÙÌ ÙÞÖÒÌåÖ ÛàÔ åàô ` ØÆÔÛ ØÆÝÛ Ñ Ô ÝâÛÖÚ 130 Æ ÛàÔ Ö ÖåàÔ Ö ÖÔÌåÚ ÓâÔÖÔÛ Ú ÞàØåÚ ÖÜÒÌ Æ ÙÛ Ô ÒÒÆ, Ì âùûøìß Ô ÙÛ Ô ÞØØ ÛÖÜÚ. íûù æû Ô Ø ÛÌÛ ÓâÔ ÔÌØ å Òæ à Û Ú Ñ Û Ø ÓâÔ Ú ÑØåÙ Ú, ÛÖÜÚ ÝªÔÌ ÞàØåÚ ÖÜ- ÒÌ Æ, ÓÌ É Ø Æ Ñ Ø Æ Ô ÑÆ Ö- ÔÛ Ô ÜØåÙÖÜÔ ÙÛ Ô ÛØå ÛÖÜÚ. ÌÔ Þ ØæÓ ÙÛÌ ÜÛæ, ÒÒÆ Ñ ÛÆÙÛ Ù ÙÛ Ô ÒÒÆ ÌÔ ÛÖÜÚ åôì ÆÒÒ ÒçÙ. ÒªˇÌ ÌåÔ àú ÓÌÛ Õç ÒÉ ÔØÔ Ñ ÒÒªÔàÔ âþöüô Ô - ÛÜÞˇÌå ÙÞâÙÌ Ú Ñ ÒªÚ Ì ÛÖÔå Ú. åô Ö ÆÔˇØà Ö Û Ú Ò ÔªÚ æøû Ú, ÛÖÜ âô ÔÛ Ù Û Öç, Ó ÒÆÔÌ ÌÒÒ Ô ÑÆ Ñ ÌåÞÔÖÜÔ Ô Ó Ú ÙÜÓ ˇÖçÔ. åô ØÖÑÖÓÓâ- ÔÖ Ñ Ö ÌØ ÙÙæÛÌØÖ, ÑÆÔÖÔÛ Ú ÆÝÖØÌÚ ÖÜÒÌ âú, ÙÞå ÖÜÔ Ô ªÙÖÜÔ Û Ú Ö ÑÖ âôì âú ÛÖÜÚ Ñ Ô ÑÆÛ ÌØ ÙÙâßÌ ÛÖ ÙÛâÒÔÖÜÔ ÙÛÖÜÚ ÑÖçÚ ÛÖÜÚ ÙÛ Ô ÒÉ Ôå. íþöüô ÙÞÌ æô ÌÔÙàÓ ÛàˇÌå ÓÌ ÛÖ ÌÒÒ Ô Ñæ ÙÛÖ ÞÌåÖ. Æ ÛÖÜÚ åôöüô ÙÛ ÑÆ Ó Ú ÙÞÖÒÌå, Ó ˇ åôöüô Û Ô ÙÛÖØå Ó Ú Ñ æû Ô Ø ÙÛÌçÖÜÔ åôöôû Ù Ó Ö- ÝæØÖ ÙÛ Ú ØÌÒÆÙÌ Ú. íûù 20 ÞØæÔ Ø ÓÖÔªÚ ÙÛ Ô ÞØØ Ó Ú, ÖÒÒÖçÚ ÒÉ ÔÖçÚ ÒÒÆ ˇ ÌåÔ Ó àø å ÔÆ- ÓÔ Ù. Ì Ì ª Ö ÒÉ ÔÖå ÙÛ Ô ÒÒÆ âþöüô Ñ Û ÙÛÌå ÓÌ ÆÝÖØÌÚ ÖÜÒÌ âú, ÙÞÌÛ Ñª ÌåÔ Ñ ÌçˇÜÓ ÙÛÖØå Ó Ú. ÜÔ å- Ñ ÌÔæÚ ØÆÝÛ Ø ÖÔ æû Ô ÙÛÖÔ ÆÔÛØ Û Ú, æûì Û Ú ÉØçÙÌÚ ÖÜ âùû Ô, æûì Û Ú É ÒÓâÔÌÚ Øå ÌÚ, Ñ æûì Û Ú æøûìú ÖÜ âûø Ô. - Ø ÜÔ åñ ÌåÓ ØÆÝÛ Ú, ÌÔ ÕâØà ÜÛÆ, ÔÛÖçÙÌ ÜÛæÚ. âé ÌÔ ªˇÌÒÌ Ô ÝàÔÆÕÌ ÛÌÞÔåÛ Ûå ªÛ Ô ßÙ Æ ÑÖÚý. íô æ ÌÜÓ ÜØÔØÔÛ Ú ÙÛÖ Ù åû Û ÉØªÑ æò ÌÔÛÆÕÌ Ñ Û Ú ÉØçÙÌÚ Ñ Û Ú Øå ÌÚ Ñ Û Ú æøûìú. - Òâ à ÜÔ åñ âýìøìú ÓÆ- ÙÛÖØ, ÙÖÜ ªØÌ ÖÒÒÆ; - å ÖÛ ÆÔÛØ ÓÖÜ, ÝØÔ Õ ÛÖÔ ÒÉ Ôæ æ å Ò, ÛÆÝÛ ÕÌ Ñ ØØÛ Ù Û ÞØàÙÛÆà, Ñ ÜÛæÚ ÓÖÜ Ìå Ì Ô ÛÖÜ ÑÆÔà Ó ÑÒ ÉÆ ª... Ì Ø ÆÔÛØ ÓÖÜ, æ àú ÕâØÌ Ú, ÌÔ ÌåÓ Þ ØÖ ÒÆÙÛ Ú. ¾ ¾»¾ ¾ ` ¾ (3) ¾ à ÑÌ Ú ÖßÌ Ú ÛÖÜ ÌÒÓÖÜ ÖÜ Û Ú ØÖ- Ùà ÑÌ Ú ÙÞÌ ÙÌ Ú ÙÑ ÒÖÜ Ñ Ó ˇ ÛàÔ Ñ ˇàÚ Ñ ÛÖ - à ÑÖ ÑÒ Ó ÖÜ ÙÜÓÉ ÒÒÌ ÙÛ Ô Ö ÖÛ ÑÖÛÌØ ÑÛ Ñ Ñ Ù Û Ô ÖÒÜÛ ÖØˇÌ Ú.» Ò ÙÛ ÛÖ Ò ˇ ÛÖ ÑÖ Ì ÔÙÛ ÑÛÖ ÔÛ Ò ÓÉ ÔÌÛ ÛÖ Ì - Ò ÑØ ÔÌ Ú ÌÔ ÝÌ ØÖÔ ÛÖÜ ÙÑ - ÒÖÜ Ñ Û Ô ÓÌ Ø ÙÛ ÛÖÜ Ñ ÔÛ Ø Ô ÒÖ. ÙÞÜØ Ö- Û Ô ÖÛ Ø Ô Û Ô Ì ÉÖÒ Û Ú Ö Ö Ú Û ÓàØ Ú ÙÛÖ Ñ Ö Ö Ø ÛàÓ ˇ ØÌ Ì Ô ÌÒÌ ÞÌÛ Ô Ö ÙÑ ÒÖÚ Ì ÞÌ ØÖÑ ÒÌ ÙÌ ØÖÚ ÜÛ Û Ô Ñ - ÛÌÜ ˇÜÔÙ. ¾ÙÖÔ Ô ÝÖØ Û Ô ÌØ Ý - Ó Ó ÙÛ Û Ú ÙÛÌ Ø Ú ÖÙÛ - ˇ Ù Ú Ö ÌÒÓÖÜ ÖÚ Ì Ô ÖÒÜ- ÛÖÚ Ñ ØÖÙ ˇÌ Ô ÌØ ÖØ ÙÌ ÜÛÖ ÛÖ Ó ˇ Ù ÑÖ Ý ÔÖÓÌÔÖ ÓÌ Û Ô ÖÙÛ Ù Ö Ö Ù Ö Û ÑÛ Ñ Ì ÞÌ Ø, Û ÓÌ - ÒÜ ÛÌØ ÞØ Ù ÑÌ ÓÌ ÔàÔ- àô Ñ Û Ô ÌØ ˇàØ Ö Ö Ù Û Ú Ñ ˇ ØÌÜ ÖÜÙ Ú. Ø ÖÔÛ Ú Ì- ÛÜÞ Ú Û Ú ÌÑ ÌÜÛ Ñ Ú ØÖ- Ù ˇÌ Ú ˇÌàØÖÜ ÙÌ Û Ô ØÞ Û Ú ÜÛÌÔÌ Ø Ì Ú. ÖÔ Ì - ÛÌØ ÖÛ ØÌ Ì Ô Ñ Û É ÒÒÌ- Û ÓÌ ÙÛ ØÖÙ ˇÌ àùûì Û Ô Ó Ô ÓÌ ÔÖÜÔ ˇ Û Ñ Ñ Û Û ØÑÌ Û Ú ÙÑ - Ò Ú, ÒÒ Ô ÜÛÌÔÌØ ÖÜ Ô ÓÌ Ì Ò ÑØ ÔÌ Ú ÌÔ ÝÌ ØÖÔ Ñ ÛÖ Ñ ˇÌ Ô Ô ÒÖ ÓÌ Û Ú Ñ ÔÖÛ - ÛÌ Ú ÛÖÜ. `Ì ÜÛÖ ÑØ ÉàÚ ÛÖ Ù ÓÌ Ö ÌÔÛÖ ÌÛ Ñ Ó Ì - ÒÌ ÖÔ Ñ ÔÖÛÖÓ ÛÖÜ ÌÒÓÖÜ - ÖÜ : ÙÜÔÌÞ Ú ØÖÙ ˇÌ Ô Ü ÖÑÌ Û Ñ ÙÛÖ ØÑ ÙÌÉ - ÙÓÖ, ÝÜ Ò Õ Ñ Ô Ì Õ Û Ú ÛÖÓ ÑÖÛ Û Ú Ñ ÛÌØÖ- Û Û Ú ÛÖÜ Ñ ˇÌ Ó ˇ Û. ÜÛÖ ÖÜ Ö ÙÜ ÞØÖÔÖ à Ö ÖÔÖÓ ÖÜÔ ÝÖØÖ Ö ÓÌ Ô - ÙÑ Ò. Ö ÙÜÔÌØ Û ÑÖ ÓÖÔÛÌ ÒÖ - à Ú ÖÜ ØÖÛÌ ÔÌ Ö ÌÒÓÖÜ - ÖÚ ÖÉÒÌ Ì ÙÌ Ó à ÖÜ ÌÔ Ì ÛÌÒÌ Û ÓÖÔÖ ÙÛÖ ÙÞÖ- ÒÌ Ö ÖÑÒÌ ÙÛ Ñ ÙÛÖ Ù Û, ÌÔ ÌØ ÖØ ÌÛ ÙÝÜÑÛ Ñ ÙÛÖÜÚ ÛÖ ÞÖÜÚ Ó Ú ÙÞÖÒ Ñ Ú ˇÖÜÙ Ú. Ù Ó ÔÌ Û Ô Ô - Ñ ÖÛ Û Ó Ú ÒÖÜ Ù Ú Ñ ÌÒÌÜ ˇÌØ Ú ÙÞÖÒ Ñ Ú à Ú, Ö Ö Ô ÌØ Ò ÓÉ ÔÌ ÌØ - ÛÖÜÚ, ÌÑ ØÖÓÌ Ú, ÞÔ, ÖØ- ÛÌ Ú, ÑÖ ÔàÔ ÑÌ Ú ÌÑ ÒàÙÌ Ú ÝÜ-» ¾ `»¾ ÔàÙÛÖ Ö Ì Û, ÙÜÓÝà- Ô ÓÌ ÛÖ ØˇØÖ 1369 ÛÖÜ ÙÛ ÑÖÜ à Ñ, Ö àú ÛØÖ- Ö Ö ˇ ÑÌ ÓÌ ÛÖ. 1250) 1982 ÖÛ : ¾» À ¾` ÛÖÜ `ÛÜÒ ÔÖÜ Ñ Û Ú ÒÌ- Ô Ú, ÛÖ Ì ÔÖÚ Ñ ÝÖ ØÖÜ, ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô Ñ Ñ ÛÖ ÑÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ Ø Ñ ÛÖÜ Ó ÛØ ÖÜ Ñ Û Ú àôùû - ÔÛ Ô Ú, ÛÖ Ì ÔÖÚ µìø Û, ÖÜ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ô ˇ Ô Ñ Ñ ÛÖ ÑÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌ Ø, ØÖ - ÑÌ Û Ô ÔÛØÌÜÛÖÜ Ô Ñ Ö ÓÖÚ ˇ ÔÌ ÙÛ Ú 15 `Ì ÛÌÓ- ÉØ ÖÜ 2012 ÙÛÖÔ ÌØÖ Ö ÖÜ Ó ÛØ ÖÜ ÌÛØÖÜ Ö- Ò Ú. Ù Ñ ÓÌ Û Ô ØàÛ àô ÙÛ Ñ ØÖÜÙ ÛàÔ àô ÛàÔ - àô. ˆ ÖÙÛ Ø Ì ÖÛ ÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö ÖÝÌ ÒÌ Ô Ñ ÒÒ ÌØ ÙÌ ÙÛÖ ÑÖ ÔàÔ ÑÌ Ú ÌÕ ÖÛ ÛÌÚ Ñ ÜÛÖ ÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö ØÌ Ì Ô Ì Ô ÔÖ ÞÛÖ ÙÛ Ô ÔÌÖÌÒÒ Ô Ñ Ø Ó Û ÑÖÛ Û. ÖÓÌ ÔàÚ ÙÑ Ø ÝÖÜ ÙÌ Ó ÙÞÖÒ Ñ à ÌÓ ÒÖÜÛ ÙÓÌ Ô ÓÌ ÙÛÖ ÞÌ ÛÖÜ ÝÜÙ ÑÖÜ ÌØ É ÒÒÖÔÛÖÚ, ÛÖÜ Ö- Ò Û ÙÓÖÜ, Û Ú ÑÖ ÔàÔ Ú Ñ Û Ú Ô ÑÌÚ ÛÖÜ ÖÜ. Ì ÉÒÌ Ì ÙÛ Ô Ì Ô ˇÌÓÌ- Ò àù ÛÖÜ ÌÑ ÌÜÛ ÑÖÜ ÙÜÙÛ - Ó ÛÖÚ ÓÌ ÔàÓÖÔ Û ÓÖÛ Ñ ÒàÙÙ, Û Ô Ñ ˇ ÓÌØ Ô ÒàÙ- Ù ÛÖÜ Ò ÖÜ.¾ ÖÚ ÔÌ ÝÌØÌ Û ÌÕ Ú: ß»ÖØÝàÙ ÛÖÜ Ì ˇÔÖÜÚ Ì ˇÌÓÌÒ àôìû Ôà ÙÛ Ô Ø - ÖÙ ÛàÔ ÒÖ àô.» ÖØÌ Ô ˇÌÓÌÒ àˇì ÓÖÔ Þ ÓÌ ÛÖ ÓÖ- Û Ñ ÙÓÖý. Ì ÙÛ ÙÌ Ô ÙÑ ÙÌ Ø ÓÜ Û Û ÑØ Û Ñ ÙÛ Ô Ñ ˇ - ØÌÜ ÖÜÙ, Û Ô Ö Ö Þ Ø ÑÛ Ø - Ì àú ß Üˇ ØÌÛÖ ÒàÙÙ ÑÖ Ñ - Û ÙÑÌÜ ÙÓ ÛÖÜ Ø ÝÌ ÖÜý. - ÞÌ ÌÔÛÖ ÙÌ ÖÛ Ñ ˇ ØÌÜ ÖÜÙ ÞàØ Ì Ö ÓÖØÝàÛ Ñ Öß ÛÖ Ì ˇÔÖÚ ÙÌ ÜÖ Ô Ù ÓÌ Ø, ÖÛ ÛÌÒ Ñ Û Ô Ñ ˇ ØÌÜ ÖÜÙ Ó ˇ - ÔÌ Ó ÓÌ Öß Ý, ÖÛ ÌÔ Û Ô ÒàÙÙ àôû Ô Ñ Ì ÑÖÛÌØ ÙÛÖ ÞàØÖ ÛÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ ÓÖÔÖ ØÖÉÒ Ó Û Ì ÞÌ Ó ÖÜØ ÙÌ. ˆ ÌØˇÌÓ Û Ì Û Ô Ñ ˇ Ì ØàÙ Û Ú ÓÖÛ Ñ Ú ÒàÙÙ Ú Ö Û Ô ØàÛ Û Õ ÛÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ ÓÌ ÞØ ÛÖ ÔÌ ÙÛ Ó Ö. àô ÖÛ Ô Ó ÌÔ ÌÑ ÌÜÛ Ñ ÖÒ Û Ñ, Ö Ö ˇ Û Ô Ü ÌØ Ôà ÑÖÓÓ Û ÑàÔ ÔÛ àô ÙÓàÔ. `Ì Ì Ô Ö Û ÑÌ ÓÌÔ Û Ú àø ÓÖÛ Û Ú ÛÖÜ Ü Ö Û Ô ÖÛ Û ÛÖÜ Ñ ˇ Û Û Ú à Ñ Ú ÙÛÖ ÔÌ ÙÛ - Ó Ö Û Ú ÌÙÙ ÒÖÔ Ñ Ú Ñ ˇÖØ Ì Û Ì ÔÛÌ É Ù Ñ Û Ó Û Û Ú Ì Ú: - Ì ÓÖÑØ Û Ñ ÙÛ Ô ÖØ ÔàÙ Ñ ÙÛ Ö Ñ Ù Û Ú. - Ì ÌÔ, Û Ú Ö Ö Ú ÛÖ ÔÌÜ Ó ˇ ÙÜÔÌ ÞÌ Û ÙÞÖÒÌ ÖÒàÔ ÛàÔ É ˇÓàÔ Ñ ÛàÔ ÛÜ - àô. - Ì ÖÜ ˇ ÙÛ Ø ÌÛ ÙÛ ÓÌÒÌ Û ÛÖÜ ÛÖ ÖÜ, Û Ú à Ú Ñ ÛÖÜ ÖÒ Û ÙÓÖÜ ÛÖÜ. - Ì ÖÜ ˇ Ì ÒÌ ÕÌ Û ÖÔ Ó Ñ ÖÜÙ ÙÛ Ñ ÙÛÖ ÞÌ ÛÖÜ ÖÒ Û ÙÓÖÜ Ó Ú. - Ì ÖÜ ˇ É Ù ÌÛ ÙÌ Ì Ô Ñ ÔÖ Ñ ÙÜÔÌÞàÚ Ñ - Û ØÛ ÖÓÌÔÖ ÑÛ ÑÖ ØÖÙà- ÑÖ. Û ˇÌ Ù ÛÖÜ Ì Ô ÔÛ ÙÛ ˇØ ÙÑÌÜÛ Ñ à Ñ Û ÖØ - ˇ ÑÌ ÒÒÌ ÒÒ ÒÌÚ ÝÖØÌ Ú. ÙÞÜ- Ø ÖÛ Ô ÖÛ Û ÔÌ Ô ÔàÙÛ Ñ Ø ÝÛ Ñ Ô ÙÛ Ô ÑÖ Ô ÓÖÛ Ñ Ñ ØàÛ ÝÖØ Û Ì Þ Ô É ÉÒ ÖÜ Û Ñ Û Ò É - Ô Ô Ñ Û ÙÜ Ñ ÔÖÜ Ù Ô. Ô - ÔàØ Ì ÖÛ Ø ÛÖ Ì ÖÔÖÚ ÖÜ Ñ Ö ÛØÌ Ú ØÖÙ ˇÌ Ì Ú ÛÖÜ Ô ØÖÙÝÌ ØÌ ÙÛ Ô Ü ÖˇÌÙ Û Ú Ì Ú Ì Ô Ô ÙÜÔÛØ ÓÓ, Ü ÖÙÛ Ø Ì ÖÛ ßÑ Û ÙÜÔÛØ Ó- Ó Ì Ô ÖÒÜ Û Ó, ÖÛ Ô Ó ÖØÌ Ô É Ì Ö ÜÛ Ñ Ö à. `ÜÔÖß ÖÔÛ Ú ÛÖ ÓÖÔÛÌ ÒÖ ÛÖÜ ÌÒÓÖÜ ÖÜ Ì Ô ÖÑÌ- ÔÛØ ÑÖ, ÔÌ Ì ÓÝ Ù ÙÛ Ô ÖÓ - Ñ ÌØ Ù, ÙÌ ÉÌÛ Û Ô ÛÖ- Ó ÑÖÛ Û, ØÖÉ ÒÒÌ Û Ô ÜÛÌ- ÔÌ Ø Ì Ñ Û É àó Û Ñ ØÖ- ÙÌ Ù Û Ú ÔàÙ Ú, ÛÖÔ Ì Û Ô Ì ÔÔÖ Û Ú ÜÛÖ à Ú Ñ ÛÖ Ó ˇ Ó ÛàÔ ˇØ ÙÑÌÜÛ ÑàÔ ÌÔ Ì Ì ÝÌØÌ ÒÒ Ì Ú ÖÜ ÛÌ Ì Û ÉÌÒÛ àöü ÛÌ Ì Û ÞÌ Øà. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Ούτε 1 ευρώ! Ο αντιδήμαρχος Παιδείας Θ. Αρβανίτης είπε, σχετικά με την καθαριότητα στα σχολεία, κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου: «Όποια διαδικασία και αν ακολουθηθεί, ό,τι κι αν προκύψει σχετικά με το θέμα των 60 και πλέον καθαριστριών που εργάζονται με σύμβαση έργου στα σχολεία, το σίγουρο είναι πως τα σχολεία θα παραμείνουν καθαρά και πως οι γονείς δε θα βάλουν ούτε 1 ευρώ για την καθαριότητα». Μένει να δούμε πως αυτό θα επιτευχθεί, αφού αν γίνουν μέσω ΑΣΕΠ οι νέες προσλήψεις, ώστε να καλυφθούν οι θέσεις των καθαριστριών που εργάζονται τώρα με σύμβαση έργου, θα υπάρξει καθυστέρηση και τα σχολεία ίσως μείνουν χωρίς καθαριότητα για πολλές ημέρες με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Μ.Μπ. Πλησιάζει! Με τον ένα ή τον άλλο «τρόπο», η δημιουργία ενός mall, εμπορικού κέντρου, στην περιοχή μας πλησιάζει προς την υλοποίησή της. Χρειάζεται σθεναρή αντίδραση από τον εμπορικό κόσμο της περιοχής της Δυτικής Αθήνας, ιδιαίτερα των όμορων προς το Περιστέρι Δήμων, καθώς και από όσους πολίτες κατανοούν ότι η δημιουργία τέτοιου τύπου εμπορικών κέντρων όχι μόνο δε βοηθούν την ανάπτυξη μιας περιοχής, αλλά την υποβαθμίζουν αφού συντελούν στην υποβάθμιση του τοπικού οικονομικού ιστού και καταδικάζουν τα μικρά εμπορικά σε μαρασμό από τη μία και απ την άλλη οδηγούν στην άνθηση των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, με όσα αυτή επιφέρει! Μ.Μπ. ΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΩΣ ΛΑΟΣ, ΛΙΓΗ «ΤΣΙΠΑ» ΠΑΝΩ ΜΑΣ... Πραγματικά τον τελευταίο καιρό ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΑΝ ως λαός, έχουμε πάνω μας την στοιχειώδη «τσίπα» (αίσθηση ντροπής) εκείνη, που θα μας απέτρεπε από το να εκλιπαρούμε τη μια και να... ψιλο-εκβιάζουμε την άλλη, να κάνει η Ευρώπη για μας (άκουσον-άκουσον) αυτά που... παραλείψαμε εμείς να κάνουμε... για λογαριασμό μας! Για το ίδιο μας το... (ταξικό) συμφέρον! Κι αυτό το λέω γιατί θεωρώ πως, δεν είναι δουλειά της κυρίας Λαγκάρντ ή της κυρίας Μέρκελ να μας... υποδείξουν ΠΩΣ και ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ θα έπρεπε να εισπράττουμε τους φόρους!!! Δεν είναι δική τους... υποχρέωση, να μας υποδείξουν τους Ελληναράδες πλούσιους και τα διεφθαρμένα λαμόγια και πολύ δε περισσότερο, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑ να τους... φορολογήσουν και πολύ δε περισσότερο; Να... εισπράξουν και για... λογαριασμό μας αυτούς τους φόρους (!) και... να μας τους αποδώσουν!!! Ή είμαστε ικανοί να τους καταδείξουμε και να προβούμε στις απαραίτητες «συνεννοήσεις... κυρίων» ή είμαστε ανίκανοι και άξιοι της μοίρας μας! Αφήνοντας έτσι, να πληρώνει τα δικά τους κατά κύριο λόγο σπασμένα, ο... συνήθης ηλίθιος! Ο Ελληνικός λαός! Και μ αυτή μου την... ταπεινή υπόδειξη, θέλω να επιστήσω την προσοχή, όσων μ αυτές τις απαράδεκτες κλαψιάρικες συμπεριφορές και συγκαλύψεις και αποσιωπήσεις, απλώς... ανοίγουν τον δρόμο στο ΚΚΕ και τις άλλες δυνάμεις, να... βγάλουν με τον... τρόπο τους, -δια λογαριασμό μας- το φίδι από την τρύπα!!! Κι αυτό το επισημαίνω, επειδή είμαι απολύτως πεπεισμένος, πως «υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι» εξίσου αποδοτικοί με τους του ΚΚΕ υποδεικνυόμενους και... με πολύ λιγότερες «απρόσμενες επιπτώσεις» για τον κοινωνικό ιστό!!! Θέλετε και γι αυτό... κάποια περαιτέρω ανάλυση ή... να μπούμε επιτέλους στο ψητό, χωρίς πολλά-πολλά... σκαλίσματα!!! Μ.Κ. * * * ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΚΑΙ Σ ΑΥΤΟ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΘΕΣΗ!!! Δεδομένης της πληθώρας «κρουσμάτων» εξάπλωσης του φαινομένου των... ΛΑΘΟΣ ΣΥ- ΝΕΥΡΕΣΕΩΝ (ΛΑΘΟΣ ΓΑΜΩΝ) με... οικτρά αποτελέσματα για τους εν αγνοία των γόνους που αραδιάζουν στην κοινωνία, θεωρώ υποχρέωσή μου να ξαναμανατολμήσω να προτείνω, την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ παρακολούθηση προγαμιαίων μαθημάτων, με... σκοπό την απόκτηση καίριων γνώσεων για την λήψη ΑΔΕΙΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ... ΓΑΜΟΥ!!! Και αυστηρά, άνευ αυτής της αδείας, να αποτρέπεται η τέλεση του μυστηρίου! Αλλιώς; Θα βλέπουμε μια ζωή, δεκάδες, εκατοντάδες μα και χιλιάδες παιδάκια, μέλη πολυμελών συνήθως οικογενειών, χωρίς κανένα όρο στοιχειώδους έστω διαβίωσης ή μόρφωσης, να στοιβάζονται στους δρόμους επαιτώντας την ελεημοσύνη μας!!! ΑΝ αυτό το θεωρούμε ΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ της ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ των... γονιών τους... «έχει καλώς»!!! Αν ΟΧΙ όμως! Οφείλουμε να πάρουμε θέση ως κοινωνία! Δεν μπορεί να απαιτεί ο νομοθέτης, άδεια ικανότητας για οδήγηση, ή για άσκηση ενός οποιουδήποτε επαγγέλματος και ν αφήνουμε στην τύχη του, ένα μείζονος σημασίας θέμα, όπως αυτό της ΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗΣ!!! Πολύ δε μάλλον, να αφήνουμε στην τύχη τους, την... ανάθρεψη και διαπαιδαγώγηση αυτών των εκατοντάδων και χιλιάδων «μοιραίων» υπάρξεων, ως αποτέλεσμα των ίδιων «μοιραίων» συνευρέσεων!!! Άδεια ικανότητας για γάμο μεν, αλλά και ΑΔΕΙΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ανάληψης του γονεϊκού ρόλου!!! Ρόλους και τους δύο -κυρίως αυτόν του γονέαπολύ περισσότερο σοβαρούς και υπεύθυνους, παρά οποιασδήποτε άλλης ανθρώπινης δραστηριότητας!!! Ή μήπως κι αυτό εμπίπτει στη λογική της... ΜΗ ανάληψης κοινωνικής ευθύνης, έναντι μιας... αμφισβητούμενης ελευθεροποίησης του μοιραίου!!! Μ.Κ. * * * ΑΠ ΤΗΝ ΑΛΛΗ... Βέβαια ν αναγνωρίσω την... αναγκαιότητα αυτής της... «τυχαιότητας»!!! Γιατί πάνω σ αυτήν, έχει κτιστεί μια ολόκληρη επιστήμη, απονομής δικαιοσύνης και... εκδίκασης υποθέσεων διαζυγίων!!! Γιατί, μη μου πείτε πως προέχει το... κριτήριο του ενστίκτου ως προς την επιλογή συντρόφου, έναντι της τεκμηριωμένης γνώσης και της αποδεδειγμένης ενστέρνησης ή εμπέδωσης των γνώσεων αυτών; Γιατί ΑΝ ισχυριστείτε κάτι τέτοιο, τότε δίνετε άλλοθι στους κάθε μορφής και επιπέδου κομπογιαννίτες! Τις επιπτώσεις της ασυδοσίας των οποίων εύκολα αναγνωρίζουμε στις μέρες μας!!! ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ σε ρόλο... γονιμοποιού μέλισσας που... προσδοκά οφέλη σας!!! ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΟΥ «ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΝ» Το φετινό πρόγραμμα των προβολών του «ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΝ» του Δήμου Περιστερίου περιλαμβάνει τις καλύτερες ταινίες της μεγάλης οθόνης. Ο θερινός κινηματογράφος βρίσκεται επί των οδών Κ. Βάρναλη 32 και Μ. Αλεξάνδρου στο κέντρο της πόλης μας. Πληροφορίες στα τηλ και στην ιστοσελίδα gr. Το πρόγραμμα του «ΣΙΝΕ ΠΕ- ΡΑΝ» έχει ως εξής: ΙΟΥΝΙΟΣ * ΟΙ ΑΝΤΡΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΙΙΙ * Η ΧΙΟΝΑΤΗ ΚΑΙ Ο ΚΥΝΗΓΟΣ * ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ * Η ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ * THE ARTIST * HUGO * ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ * ΠΕΙΡΑΤΕΣ / FISH N CHIPS * Ο ΕΡΩΤΑΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ * SHAME * ΑΘΙΚΤΟΙ * Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕ ΠΟΛΛΑ * THE AMAZING SPIDERMAN * Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΓΕΤΩΝΩΝ: Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΝ / ΑΔΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ * ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ * ΤΑ ΧΙΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΙΛΙΜΑΝΤΖΑΡΟ * ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ * ΕΝΑΣ ΧΩΡΙΣΜΟΣ * ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΡΩΤΑΣ * ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ * Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ * Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ * ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΧΑΒΡΗΣ Ενημέρωση των πολιτών για το πρόβλημα της Ακράτειας Ούρων O Δήμος Περιστερίου σε συνεργασία με την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία διοργανώνουν εβδομάδα ενημέρωσης του κοινού για το μείζον και παραμελημένο πρόβλημα της Ακράτειας Ούρων. Στόχος της ενημέρωσης είναι η ενθάρρυνση των πασχόντων συνανθρώπων μας, ανδρών και γυναικών, να μιλήσουν για το πρόβλημά τους και να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια. Η ενημέρωση θα διεξάγεται στην πλατεία σταθμού Μετρό Αγ. Αντωνίου έως και την Παρασκευή 1/6/2012 τις εξής ημέρες και ώρες: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή από ώρα 9.00π.μ. έως 3.00μ.μ. Τρίτη - Πέμπτη από ώρα 2.00μ.μ. έως 8.00 μ.μ. Θερινή λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Ο Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει ότι θα λειτουργήσει για άλλη μία χρονιά το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που στεγάζεται στην περιοχή Τσαλαβούτα (Καρυταίνης και Κρυστάλη 53) στο Περιστέρι, με πρωινά τμήματα και πιο συγκεκριμένα από 8:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας, διοργάνωσε και πραγματοποίησε εκδηλώσεις στα ΚΑΠΗ του Δήμου Περιστερίου, κατά τις οποίες ιατροί και ειδικοί επιστήμονες υγείας μίλησαν για θέματα υγείας και ψυχικής υγείας που απασχολούν όλους, και ιδιαίτερα τα άτομα της τρίτης ηλικίας. 3ο ΚΑΠΗ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ Ε. ΚΟΝΤΟΒΑΖΕΝΙΤΗ Η επίκαιρη και αρκετά σημαντική για όλους ομιλία του ιατρού κ. Ε. Κοντοβαζενίτη στις 18 Μαΐου στο 3ο ΚΑΠΗ Περιστερίου είχε μεγάλη ανταπόκριση από τα μέλη, που παρακολούθησαν την ομιλία με πραγματικό ενδιαφέρον, γιατί τα άπειρα κοινωνικά προβλήματα που έχουν ξεσπάσει μετά το μνημόνιο έχουν δημιουργήσει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία αρκετών ανθρώπων, πολύ δε περισσότερο, όταν αυτοί οι άνθρωποι είναι κάπως περισσότερο ταλαιπωρημένοι από την ίδια τη ζωή. Ο Ε. Κοντοβαζενίτης και η υπεύθυνη του ΚΑΠΗ κ. Γαλανοπούλου Ο κ. Κοντοβαζενίτης ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας προς όλους ότι δεν πρέπει διαρκώς να ρίχνουμε τα βάρη των πράξεων ή των προβλημάτων μας σε άλλους, ψάχνοντας να βρούμε δικαιολογίες για τους εαυτούς μας, γιατί αυτή η τακτική δεν μας κάνει ούτε καλύτερους, ούτε υπεύθυνους. Πρέπει να είμαστε καλά ενημερωμένοι για το τι συμβαίνει γύρω μας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μας πιάνει πανικός και υστερία. «Στη ζωή να παίρνουμε καθοριστικές αποφάσεις που θα βοηθήσουν 5ο ΚΑΠΗ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΦΟΒΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» Την Παρασκευή 18 Μαΐου στο 5ο ΚΑΠΗ Περιστερίου συγκεντρώθηκαν πολλά μέλη και παρακολούθησαν την κ. Ελένη Παπαδοπούλου, Ψυχολόγο, η οποία μίλησε για τις επιπτώσεις που επιφέρει σήμερα η οικονομική κρίση στη κοινωνία και πως αυτές επηρεάζουν άμεσα την ψυχική υγεία καθώς και την διάθεσή μας, αλλά και την ποιότητα της ζωής. «Τα άτομα που βρίσκονται στην τρίτη ηλικία» είπε η κ. Παπαδοπούλου, «είναι ευάλωτα στις αλλαγές που συμβαίνουν γύρω μας, καθώς έχουν ανάγκη να αισθάνονται ασφάλεια που συνδέεται με την ικανότητα να ελέγχουν τους γύρω τους και να ασκούν επίδραση στη ζωή των άλλων. Οι Η υπεύθυνη του 5ου ΚΑΠΗ Χ. Θεοδωρακάκη Η ψυχολόγος Ελένη Παπαδοπούλου αλλαγές στην κοινωνία και στην οικογένεια διαταράσσουν τα σταθερά στοιχεία στη ζωή των ατόμων με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα επίπεδα του άγχους. Το άγχος είναι κάτι που όλοι βιώνουμε κάποιες στιγμές, είναι ο τρόπος με τον οποίο το σώμα μας προετοιμάζεται να αντιδράσει απέναντι σε απειλές και κινδύνους. Πρόκειται για σωματική και ψυχολογική αντίδραση σε οποιαδήποτε αλλαγή, καλή ή κακή, ενώ συνοδεύεται από αποθάρρυνση, κακή διάθεση και αρνητικές σκέψεις. Αν και ακούγεται παράξενο το άγχος, όπως και ο φόβος, είναι απαραίτητα στη ζωή μας καθώς χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαμε να αντιδράσουμε αποτελεσματικά απέναντι σε άγνωστες καταστάσεις. Το άγχος που βιώνει το άτομο οφείλεται στην αγωνία για εμφανώς ασήμαντα ή σημαντικά γεγονότα, καθώς και σε μια αγωνιώδη προσμονή σε καθημερινό επίπεδο. Όταν το άτομο βιώνει έντονο άγχος γίνει δυσλειτουργικό μέσα στην καθημερινότητά του, καθώς δεν θυμάται, δεν ικανοποιείται από τίποτα, δεν ενδιαφέρεται για τίποτα και παρουσιάζει πολλαπλά σωματικά ενοχλήματα». ή να κάνουμε διαλείμματα μέσα στην καθημερινότητα ώστε να βρεθούμε μακριά από τα στοιχεία που μας προκαλούν άγχος. Βρίσκουμε δραστηριότητες που θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε το άγχος και να εκτονώσουμε τα συναισθήματα που νοιώθουμε. Η άσκηση και η σωματική δραστηριότητα καθώς και η δημιουργική ενασχόληση με τέχνες και πράγματα που μας ευχαριστούν, φαίνεται πως βοηθούν στη μείωση του άγχους...σημαντικό επίσης είναι να αναγνωρίζει κάποιος τα λάθη του και να τα διορθώνει, να μην τον πιάνει άγχος όταν κάνει κάποιο λάθος γιατί θα πρέπει πάντα να σκέφτεται ότι τα λάθη είναι ανθρώπινα και όλοι δικαιούνται να σφάλουν... Ας προσπαθήσουμε να βάλουμε το γέλιο στη ζωή μας, καθώς φαίνεται πως το γέλιο διώχνει το άγχος. Ένα βιβλίο, μια ευχάριστη μουσική, ένα καλό περιοδικό, μια ήρεμη βόλτα, η φυσική άσκηση και ο καθαρός αέρας μπορούν να διώξουν το άγχος». 8ο ΚΑΠΗ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ» Την Τρίτη 22 Μαΐου στο 8ο ΚΑΠΗ Περιστερίου, πραγματοποιήθηκε ομιλία από τη νοσηλεύτρια Α. Κολοβού, που είχε θέμα: «Αρτηριακή υπέρταση», την οποία παρακολούθησαν αρκετά μέλη. Παρούσα στην ομιλία ήταν και η υπεύθυνη για τα ΚΑΠΗ Περιστερίου κ. Αναστασία Τριανταφυλλοπούλου. Με απλό τρόπο η κ. Κολοβού εξήγησε στις κυρίες μέλη του ΚΑΠΗ τις αιτίες που οδηγούν τις περισσότερες φορές τους ανθρώπους στην υψηλή αρτηριακή πίεση. Μια πολύ σοβαρή Η νοσηλεύτρια Α. Κολοβού αιτία, όπως είπε, είναι το άγχος, το οποίο δημιουργεί και άλλες παρενέργειες στον οργανισμό και γι αυτό επιβάλλεται η σωστή διαχείριση του άγχους. Το στρες (ψυχικό άγχος) συχνά αναφέρεται ως ένας από τους παράγοντες που προδιαθέτει σε υπέρταση. Τα επίπεδά του όμως είναι δύσκολο να μετρηθούν και οι απαντήσεις στο στρες ποικίλουν από άτομο σε άτομο. Διαφορετικά πράγματα επιδρούν στους ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο. Γενικά είναι κοινή πεποίθηση ότι αν είναι κάποιος αγχώδης και ανυπόμονος τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναπτύξει υπέρταση. Ωστόσο υπάρχουν πολλά άτομα με τέτοιο χαρακτήρα που έχουν φυσιολογική πίεση, όπως υπάρχουν και άτομα χωρίς άγχος που έχουν υπέρταση. εμάς αλλά και τα πρόσωπα του περιβάλλοντός μας. Όλα τα προβλήματα έχουν λύσεις και για τον λόγο αυτό, τόνισε ο ιατρός, επιβάλλεται ο κάθε άνθρωπος να είναι ανοιχτός προς τον συνάνθρωπο και να μην τον βλέπει με καχυποψία, αλλά με τη σκέψη ότι μπορεί να βοηθήσει σ ένα πρόβλημά μας, που ίσως κάποτε αντιμετώπισε κι αυτός το ίδιο. Αυτό λοιπόν αποτελεί κι ένα φρένο, όπως είπε, ακόμη και στις αυτοκτονίες, στις οποίες καταφεύγουν μερικές φορές (δυστυχώς τελευταία σε αρκετό βαθμό), ορισμένοι άνθρωποι που ήταν ερμητικά κλεισμένοι στον εαυτό τους και δεν άφησαν ποτέ χαραμάδα να μπει και μια άλλη γνώμη από ένα συνάνθρωπο». Ένα άλλο σημείο που τόνισε ο γιατρός, ήταν και το γεγονός πως όλα τα πράγματα που γίνονται έχουν αιτίες, άρα πρέπει να ψάξουμε και να τις βρούμε. «Δεν χρειάζονται εμμονές σε διάφορες πράγματα που ακούγονται γύρω μας, αλλά προγραμματισμός και ηρεμία. Μάλιστα τώρα που υπάρχει και κρίση είναι απαραίτητο να γίνονται κινήσεις με σκέψη και αν αντιλαμβανόμαστε ότι δεν τα καταφέρνουμε μόνοι μας δεν θα είναι κακό να μιλήσουμε μ έναν άνθρωπο που εμείς κρίνουμε, είτε αυτός είναι γιατρός, είτε αυτός είναι και ιερέας ακόμη. Ό,τι κι αν συμβαίνει ο άνθρωπος πρέπει να είναι δυναμικός, θαρρετός, παραγωγικός, χρήσιμος και ικανός, ώστε να προσφέρει στον εαυτό του και στην κοινωνία που ζει». Στο τέλος της ομιλίας του ο κ. Κοντοβαζενίτης υπομονετικά άκουσε και τις ερωτήσεις των μελών γύρω από τα θέματα που έθιξε, αλλά και τις ανησυχίες τους για το αβέβαιο αύριο... Στη συνέχεια η Ψυχολόγος κ. Παπαδοπούλου, μίλησε για τον φόβο και τον τρόμο που συνδέονται πολλές φορές με το άγχος. Εξήγησε πως το χρόνιο άγχος μπορεί να οδηγήσει το άτομο σε κατάθλιψη, ενώ το άγχος σε μικρό βαθμό, μπορεί να είναι χρήσιμο και να βοηθήσει το άτομο να έχει την απαραίτητη διέγερση ώστε να ενεργήσει με καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Όσον αφορά τις φοβίες είπε ότι πολλές φορές χαρακτηρίζονται από υπερβολικό, αδικαιολόγητο και παράλογο φόβο, που ωστόσο μόνο αν βρεθεί το άτομο μέσα σε μια κατάσταση που συναντά τις φοβίες του θα μπορέσει να τις βιώσει, να τις προσεγγίσει και να τις αντιμετωπίσει. «Τις περισσότερες φορές οι φοβίες που έχουμε», είπε στη συνέχεια της ομιλίας της η κ. Παπαδοπούλου, «κρύβουν το φόβο του θανάτου, την απώλεια ελέγχου, αλλά και χαμηλή αυτοεκτίμηση, ανασφάλεια, άγχος, τραύματα της παιδικής ηλικίας και γενικότερα τραυματικά γεγονότα που έχουμε απωθήσει στο ασυνείδητο». Στο τέλος κατέληξε λέγοντας: «Για την αντιμετώπιση του άγχους προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να χαλαρώσουμε «Γενικά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξέρουν ότι είναι υπερτασικοί και ο μόνος τρόπος για να το μάθουν είναι να μετρήσουν την πίεσή τους», εξήγησε η κ. Α. Κολοβού, «και γι αυτό το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν, όταν διαπιστώσουν πως έχουν υψηλή πίεση είναι να πάνε στο γιατρό. Ο γιατρός θα επιβεβαιώσει με τις μετρήσεις του ότι έχετε υπέρταση και θα πάρει ένα πλήρες ιστορικό της κατάστασης της υγείας μέχρι εκείνη την ώρα και θα ενδιαφερθεί επίσης για τυχόν προβλήματα της καρδιάς, νεφρά, υψηλή χοληστερίνη, διαβήτη, βάρος, διατροφικές συνήθειες, δουλειά και τυχόν φάρμακα». Εκείνο, όμως, που τόνισε η κ. Κολοβού στις παρευρισκόμενες κυρίες ήταν πως όταν ο άνθρωπος βάζει πρόγραμμα και μεθοδικότητα στη ζωή του και στη καθημερινότητά του γενικότερα, μπορεί να εξασφαλίσει κατά ένα μεγάλο μέρος, ένα μέλλον δυνατό και ελεύθερο από την πάθηση αυτή και τις συνέπειές της.

5 Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ Μια πολύ σπουδαία απόφαση πάρθηκε κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 29 Μαΐου. Ο Δήμος Περιστερίου θα συμμετέχει στην πρόσκληση με κωδικό 12/2012/Δ του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» με την πρόταση που υποβάλει «Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης για την εγκατάστασή τους σε κήπους νοικοκυριών και σχολικών μονάδων του Δήμου». Σύμφωνα με την εισήγηση του αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Β. Λώλου ο Δήμος Περιστερίου θα προμηθευτεί 500 κάδους κομποστοποίησης, μεγέθους λίτρων, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε σχολικές μονάδες του Δήμου αρχικά. Το συνολικό κόστος της ενέργειας είναι ευρώ και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση», ο Δήμος Περιστερίου δε θα επιβαρυνθεί καθόλου οικονομικά. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική ενέργεια αφού τα οικιακά απορρίμματα θα μετατρέπονται από «άχρηστα σκουπίδια» στο πολύτιμο για τα φυτά κομπόστ, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων που απορρίπτονται στους ΧΥΤΑ και η ενέργεια που χρειάζεται για την καύση των απορριμμάτων. Με αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος Περιστερίου μπαίνει σε νέα εποχή, που συμπληρώνει τους κάδους ανακύκλωσης, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και οικολογικής συνείδησης, στην οποία έχουν ήδη «εισέλθει» αρκετοί Δήμοι της χώρας. Τι είναι η κομποστοποίηση Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά υλικά σε μια σκούρα ουσία, κομπόστ ή χούμους, που είναι τέλειο λίπασμα για τα φυτά, βάσει μιας απλής διαδικασίας: τα βακτήρια, οι μύκητες και άλλα μικρόβια παράγουν διοξείδιο του άνθρακα (CO2), θερμότητα και νερό καθώς αποικοδομούν τα οργανικά υλικά, με αποτέλεσμα το τέλειο λίπασμα, από το οποίο απουσιάζουν χημικά ή τεχνητές ουσίες. Είναι ένας άμεσος και σημαντικός τρόπος ανακύκλωσης. Έχει υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών απορριμμάτων μπορούν να κομποστοποιηθούν. Οι μικροοργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την κομποστοποίηση χρειάζονται τροφή για να επιβιώσουν και να πολλαπλασιαστύν: άζωτο (Ν), άνθρακα (C) και υγρασία (Η2Ο). Οργανικά που έχουν άζωτο (ΠΡΑΣΙΝΑ): Φρούτα και λαχανικά Υπολείμματα από καφέ και αφεψήματα Φρεσκοκομμένο γκαζόν και αγριόχορτα Χλωρά κλαδέματα με πράσινα φύλλα Χλωρά φυτά Απορρίμματα κουζίνας π.χ. τσόφλια αβγών Φρέσκια κοπριά (π.χ. από αγελάδες, άλογα, κότες, πουλιά ή κουνέλια) Οργανικά που έχουν άνθρακα (ΚΑΦΕ): Ξερά κλαδέματα με καφέ φύλλα (έως cm μήκος) Ξεραμένο γκαζόν και αγριόχορτα Στάχτη από ανεπεξέργαστο ξύλο Φίλτρα από καφέ και αφεψήματα Χαρτί κουζίνας Χαρτοπετσέτες Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος Την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος, θα βρίσκονται στο Άλσος Περιστερίου στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «Οδοιπορικό» και εθελοντές από τις 18:00 έως τις 20:00 για να ενημερώσουν τους Δημότες μας για το πώς μπορούν να κόψουν το κάπνισμα να προετοιμαστούν για την ημέρα διακοπής να αντισταθούν στην έντονη επιθυμία για τσιγάρο να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα στέρησης να βοηθήσουν ένα άτομο που προσπαθεί να κόψει το κάπνισμα και αν είναι γονείς να μάθουν πώς να αποτρέψουν το παιδί τους να καπνίσει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Περιστερίου «Οδοιπορικό», μπορείτε να επικοινωνείτε με την γραμματεία του Κέντρου καθημερινά ( ) στο , Άχυρο Πριονίδι Φλούδες κορμών Στελέχη καλαμποκιού Όλα τα παραπάνω υλικά περιέχουν νερό (υγρασία). Αυτά μπορούμε να ρίχνουμε στους κάδους. Τι να αποφεύγετε: «ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΔΕ ΧΑΘΗΚΑΝ ΟΛΑ» ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΛΕΠΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ Σοβαρά προβλήματα προκύπτουν στην καθημερινή ζωή των πολιτών που δοκιμάζονται από τη φτώχεια, την ανεργία και την έλλειψη των κοινωνικών δομών, λόγω της ύφεσης που αντιμετωπίζει η χώρα. Τα προβλήματα αυτά έρχεται να αντιμετωπίσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση που προσπαθεί να βοηθήσει και να στηρίξει τους πολίτες. Στο Περιστέρι η διοίκηση του Δήμου με τις αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθεί να στηρίξει τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Ακριβώς αυτό το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου ήρθε να επιβεβαιώσει η ευχαριστήρια επιστολή κατοίκων της οδού Χαλεπά προς τον Δήμαρχο κ. Ανδρέα Παχατουρίδη και τον Αντιδήμαρχο κ. Τάσο Θεοδωράκο, οι οποίοι με τις ενέργειές τους έδωσαν άμεση λύση σε πρόβλημα που απασχολούσε εδώ και πολύ καιρό μια ολόκληρη περιοχή στο Περιστέρι. Η ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη και τον Αντιδήμαρχο Αναστάσιο Θεοδωράκο, για τις άμεσες ενέργειές τους για την επίλυση του προβλήματος που απασχολούσε εδώ και πολύ καιρό μια ολόκληρη περιοχή στο Περιστέρι. Συγκεκριμένα, μετά από επίσκεψη στον Αντιδήμαρχο κύριο Θεοδωράκο επιτροπής κατοίκων της οδού Χαλεπά, του γνωστοποιήθηκε ότι στη συγκεκριμένη οδό διαμένει ένας άνθρωπος σε κάκιστη κατάσταση εξαιτίας εντονότατου προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ο ίδιος αλλά και το περιβάλλον του (οικία του) μια άσχημη εικόνα υγιεινής. Μετά από αυτοψία της Δημοτικής Αστυνομίας διαπιστώθηκε πως η κατάσταση ήταν ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη καθώς απειλούσε και τον ίδιο αλλά και τους περιοίκους. Αρμόδιοι υπάλληλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, δημοτικοί αστυνόμοι καθώς και υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου, έπειτα από αυτοψίες στο χώρο, ανέφεραν τις πρωτόγνωρες συνθήκες διαβίωσης του συγκεκριμένου ατόμου, καθώς και τον κίνδυνο Φλούδες από εσπεριδοειδή Μαγειρευτά φαγητά Ζωικά υπολείμματα π.χ. κρέατα/ψάρια Γαλακτοκομικά Λάδια Λίπη Λιπαρές ουσίες Κόκαλα μόλυνσης της ευρύτερης περιοχής. Αμέσως κινήθηκαν κατεπείγουσες διαδικασίες από τις υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου, με έγγραφα αλλά και τηλεφωνική επίμονη επικοινωνία προς το Υγειονομικό και τον Εισαγγελέα, διαδικασίες οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το συντονισμό όλων των αρμοδίων φορέων και τελικά την επίλυση του προβλήματος. Τέλος, όλα πήγαν καλά, το σημαντικότερο είναι ότι ο άνθρωπος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ο χώρος καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε και έτσι ανακουφίστηκε μια ολόκληρη περιοχή. Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο κύριο Ανδρέα Παχατουρίδη και τον Αντιδήμαρχο Αναστάσιο Θεοδωράκο, που για μια ακόμα φορά στάθηκαν στο πλευρό ανθρώπων που έχουν ανάγκη. ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ : Κιοσσέ Σταματία, Μήλιος Γιάννης, Μαρκάτος Σταύρος, Κρουτσίδας Γιάννης, Μαρίκα Κατριτζή, Μαρκάτος Σάκης, Μεταξάς Γιώργος, Μαρία Μυκονιάτη, Τσουπάκη Κατερίνα, Καρακωνσταντή Όλγα, Κοκκολάκη Ευαγγελία, Μαργώνη Άννα, Πρεβίζης Κωνσταντίνος, Μπενά Όλγα, Μαργώνη Θεοδώρα, Ζριγάγη Γεωργία, Παντελής Κιοσσές, Χλέτσος Άγγελος, Κοκκολάκης Ιωσήφ, Λαζαρίδου Δέσποινα, Λαζαρίδου Φώφη, Τριγάζης Κώστας, Κιοσσέ Στέλλα, Ψαρρή Άννα, Σαλάπας Δημήτριος, Στρίμπελ Γιώργος, Καραβίτης Αλέξανδρος, Κόκιου Στέλλα, Κόκιος Ζώης, Καραμιχαηλίδου Δήμητρα» «Να ναι καλά οι άνθρωποι που ήρθαν αμέσως και μας βοήθησαν... Ούτε στη πόρτα μας δεν μπορούσαμε να βγούμε...» είπε στον «Ελεύθερο ΔΙΑ- ΛΟΓΟ» η κάτοικος της οδού Χαλεπά στη Ν. Ζωή, κα Σταματία Κιοσσέ, όταν πήγαμε εκεί για να συνομιλήσουμε με τους κατοίκους που ευγενικά ευχαρίστησαν δημόσια τις υπηρεσίες του Δήμου που ενεργοποιήθηκαν δια μέσου του Δημάρχου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη και του Αντιδημάρχου κ. Τάσου Θεοδωράκου με αποτέλεσμα να δοθεί λύση άμεσα στο πρόβλημα που ταλαιπώρησε επικίνδυνα σχεδόν ολόκληρη τη γειτονιά. Βρεθήκαμε στην οδό Χαλεπά και διαπιστώσαμε την ευγνωμοσύνη Χρωματιστά ή μη ανακυκλώσιμα χαρτιά π.χ. γκλασέ ή χαρτιά με χημικά όπως βενζινόκολα Απορρίμματα σαρκοφάγων ζώων π.χ. σκύλων/ γάτων Σπόρους ζιζανίων Άρρωστα φυτά που αισθάνονται οι κάτοικοι για τον κ. Τάσο Θεοδωράκο, που χωρίς δεύτερη σκέψη -όταν του εξέθεσαν το πρόβλημά τους- ανέλαβε μακριά από χρονοβόρες καθυστερήσεις και εκείνα τα γνωστά...»θα κοιτάξουμε τι μπορεί να γίνει...» και έκανε αυτό που έπρεπε. «Τρέχαμε και δε φτάναμε...» συνέχισε η κ. Κιοσσέ. «Δεν μπορούσαμε Η κ. Σ. Κιοσσέ να μπούμε στα σπίτια μας, ούτε να βγούμε στα μπαλκόνια μας, γιατί από παντού ερχόταν μια δυσοσμία... Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε από πού, αλλά μάταια... μέχρι που ένας γείτονας και συγκεκριμένα ο κ. Κοκκολάκης ανακάλυψε από πού τελικά ερχόταν αυτή η δυσοσμία... που σου έκοβε την ανάσα. Ερχόταν από το σπίτι ενός ταλαίπωρου ανθρώπου, ο οποίος για δικούς του λόγους είχε αποφασίσει να κλειστεί μέσα. Εμείς όμως είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Κατσαρίδες, ζουζούνια και ποντίκια μπαινόβγαιναν από το σπίτι και κινδυνεύαμε όλοι. Κινητοποιηθήκαμε και τρέξαμε αμέσως στην Αστυνομία, στο Υγειονομικό, αλλά εκεί μας είπαν τα γνωστά... «θα το δούμε, θα το κοιτάξουμε» κι άλλα τέτοια... Οπότε αποφασίσαμε να πάμε στο Δήμο. Όταν κάναμε γνωστό το πρόβλημα στον Αντιδήμαρχο κ. Τάσο Θεοδωράκο -καλή του ώρα του ανθρώπου, νάναι καλά- αμέσως άρχισε τις ενέργειες. Με τη βοήθεια και του κ. Παχατουρίδη η κατάσταση στη γειτονιά μας, που ήταν πλέον ανυπόφορη αλλά και επικίνδυνη για την υγεία μας, πήρε το δρόμο της. Όταν άνθρωποι του Δήμου ήρθαν για να δουν τι ακριβώς συμβαίνει έμειναν άφωνοι. Αντίκρισαν πρωτόγνωρα πράγματα. Τέλος πάντων έκαναν όλα όσα έπρεπε. Βεβαίως πήραν πρώτα τον άνθρωπο, που ήταν σε άθλια κατάσταση, από το διαμέρισμα και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια ο χώρος αφού καθαρίστηκε σπιθαμή προς σπιθαμή, απολυμάνθηκε. Μετά απ όλα αυτά νιώσαμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε το Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, που έκαναν το πρόβλημά μας, δικό τους και το έλυσαν. Και πάλι τους ευχαριστούμε!!»

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 31» ÖÜ 2012 Ô ÛÜÕ ÑÌ Ú Ó ˇ Ù ÑÌ Ú Û Ø ÞÌ Ú Ö Û Ñ ˆÙÛÌ Ø Ù Ñ Ì ÛàÙÌ Ú ÙÛ Ô Ì ÑÖ ÔàÔ ¾ Ô ÛÜÕ ÑÌÚ Ó ˇ Ù - ÑÌ Ú Û Ø ÞÌ Ú, ÙÜÓÝàÔ ÓÌ ÛÖÔ Mercer, Ì Ô Û Ø ÞÌ Ú ÖÜ Þ Ø ÑÛ Ø ÖÜÔ ÓÌ ÜÙÑÖÒ ÌÚ ÔÛ Ò ß Ú, Ñ Ô - Ù Ú, ÓÔ Ó Ú Ñ ØÖÉÒ Ó Û ÑÖ ÔàÔ ÑÖÙÜÔ Ùˇ Ó Û Ñ Ú ÝÜÙ Ú, Ñ Ô ÛØàÔ Ñ ÓÌÛ Ôà- ÙÛ Ñ Ú ÝÜÙ Ú. ¾ ÜÙÑÖÒ ÌÚ Û Ø ÞÌÚ ÜÛÌÚ ÝÖØÖÜÔ ÙÌ ÖÒÖÜÚ ÛÖÜÚ ÛÖÓÌ Ú Û Ú ÔàÙ Ú, ÔÛ Ò ß, ÝÖÓÖ à- Ù, Öˇ ÑÌÜÙ ÔàÙÌàÔ ÌÕ ÖÛ ÛàÔ, Ô Ø à Ñ ÝÜÙ Ñ Û ÞØ Ù ÛÖÜÚ (. ÒÌÕ Ô ØÖÜ). ÔÖ Û Ñ ÜÙÛÌ Ø Ù Ô ÝÌ - ØÌÛ ÙÛ ÌÔ Ñ ÔÖ Û Ñ ÒÌ - ÛÖÜØ, Ö Ö Þ Ø ÑÛ Ø Ì- Û Ö ÔÖ Û Ñ Ñ ÔÖÛ Û Ñ - Ûà ÛÖÜ ÓÌÙÖÜ ÖØÖÜ ÛàÔ - àô Û Ú Ú ÞØÖÔÖÒÖ Ñ Ú Ò Ñ Ú, Ö ÔÌ ØÑÌ ØÖ- Ù ØÓÖÙÛ Ñ Ú ÙÜÓ ÌØ ÝÖØ Ú, Ñ ÌÑ ÒàÔÌÛ Ñ Û Û Ô Ì- Ø Ö Ö Û Ú Ô ÛÜÕ Ú. ¾Ø ÙÓÌ Ô Ö Û Þ Ø ÑÛ - Ø ÙÛ Ñ ÛàÔ àô ÓÌ Ö Û - Ñ ˆÙÛÌØ Ù ÝÖØÖÜÔ ÙÛÖ Ì ÑÛ Ö ÓÖÙÜÔ Ú, ÖÜ Ì - Ô Þ Ó ÒÖÛÌØÖÚ ÛÖÜ 70, ÓÌ É Ù Û ÞÖØ ÖÜÓÌÔ ÙÛ ˇÓ - ÙÓÌ Ô ÛÌÙÛ ÔÖ Û ÑàÔ Ñ ÔÖÛ - ÛàÔ Ñ ÜÔ ÛÖÛ ÛàÔ, ÙÛ Ú ÌØ ÖØ ÙÓÌ ÔÌÚ ÌÕ ÖÛ ÛÌÚ Ñ - ˇ ÓÌØ Ô Ú É àù Ú, ÖÜ Ì - Ô Ø Û ÛÌÚ Û Ô ØÖ- Ù ØÓÖ ÙÛÖ ÑÖ ÔàÔ ÑÖ Ò - Ù Ö, ÙÛ Ô ÌÑÝØ ÙÛ Ñ ÓÖÔÖ ÔÛ Ò Û Ñ Ñ ÌÑÝØ ÙÛ Ñ Ñ ˇÜÙÛÌ Ø Ù Ñ ÙÛ ÒàÙÙ - Ñ ÌÒÒÌ ÓÓ Û, ÙÛ Ô Ñ ˇÜÙÛÌ- Ø ÓÌ Ô Ñ Û Ø ÓÌ Ô ÝàÔÖÒÖ Ñ Ô ÛÜÕ, ÙÛ Ú Ì ÑÖ ÔàÔ ÑÌ Ú ÜÙÑÖÒ ÌÚ ÙÛÖ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÑÖ, ÙÞÖÒ ÑÖ, ÑÖ ÔàÔ ÑÖ Ò Ù Ö ÑÖÓ Ñ ÙÛ Ô Ì ÌÒÓ Û Ñ ÌÑ ÌÜ- Ù (». ÌØÔ Ø Ñ Ú). ˇÌØ ÌÜÛ Ñ ØÌ ÓÉ Ù ØÌ Ì Ô ÙÛÖÞÌÜÌ ÙÛ Ô Ñ - ÒÜß ÛàÔ Ì ÑÖ ÔàÔ ÑàÔ - Ô ÑàÔ ÛÖÜ ÛÖÓÖÜ ÙÛ Ô Ñ - ˇ ÓÌØ ÔÖÛ Û ÛÖÜ, ÙÛ Ô Ô - ÛÜÕ Û Ú ÔÛ Ò ß Ú Ñ Û Ú ÑØ Ù Ú ÛàÔ ÝÖØÌÛ ÑàÔ ÌØÌˇ ÙÓ ÛàÔ, ÙÛ ÞØ Ù ÛÖÜ É Ù ÑÖÜ ÒÌÕ ÒÖ ÖÜ ÙÛ Ô Ñ - ˇ ÓÌØ Ô Ì ÑÖ ÔàÔ, ÙÛ ÞØ Ù Û Ú ÙÜÓÉ Û Ñ Ú ÓÖØÝÖ- ÒÖ Ú Ñ ÙÜÔÛ Õ Ú, Ñ Û Û ØÑÌ Û Ú ÒÒ ÒÌ Ø Ù Ú ÓÌ ÛÖÜÚ ÒÒÖÜÚ, ÙÛ Ô Ñ ÒÒ Ì Ø- Ì ÛàÔ ÝàÔÖÒÖ ÑàÔ ÌÕ Ö- Û ÛàÔ, Ô ÒÖ ÓÌ Û Ú ÔÖ Û - ÑÌÚ ÛÖÜ ÜÔ ÛÖÛ ÛÌÚ, ÙÛ Ô Ñ Û ÒÒ Ò ÌÑ ÌÜÙ, àùûì Ô Ó ÖØÌ Ô ÞØ Ù ÓÖ Ö Ì Ì ÜÕ Û ÑÌ Ú ÌÔ ÒÒ ÑÛ ÑÌÚ ÓÖØÝÌ Ú Ì ÑÖ ÔàÔ Ú, Ô ÒÒ ÒÌ Ø ÖÛÌÒÌÙÓ Û Ñ ÙÛ Ô Ñ ˇ ÓÌØ Ô ÛÖÜ à. ÜÛÖÞØÖÔ ÓÌÙ Ö Û ÙÛ - Ñ Ñ Û ÑÛ Ù ÛàÔ ÙÛÖÞàÔ ÛÖÜ ØÖ Ø ÓÓ ÛÖÚ ÛÖ ÌÔˇ ØØÜÔÌÛ Ñ ÙÜÔ Ùˇ - Ó Û Ñ ÜÛ ÛÖÔàÙ ÉÖ ˇ ÑÖÓ ÌØ ÙÙÖÛÌØÖ ÙÛÖ ˇÌØ - ÌÜÛ ÑÖ ÌÑ ÌÜÛ ÑÖ ØÖ- Ø ÓÓ. ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÛàÔ ÖÔÌ àô ÙÛ Ñ Ù Õ ÖÒÖ Ù Ú Ñ ÙÜÔÌ ÙÝÖØ ÛÖÜÚ ÙÛ Ô ÌØÓ ÔÌ ÛàÔ Ò ØÖÝÖØ àô Ö ÜÛ Ô Ì Ô ÖÒÜ Ù Ó ÔÛ - Ñ, Ö àú Ì Ù Ú Ñ Ö Ö- Þ, ÙÌ Ì ÖÓÌÔÖ ÙÛ Ö, ÛàÔ ÙÜÙÛ ÙÌàÔ ÖÜ ÛÖÜÚ ÔÖÔÛ Ö ÛÖ ÒÖ ÖˇÌØ ÌÜÛ Ñ ÛÖÜÚ ÒÒÖÜÚ Ì ÑÖÜÚ, ÙÞÌÛ - Ñ ÓÌ ÛÖÜÚ ÒàÙÙ ÑÖÜÚ ÙÛÖ- ÞÖÜÚ Ñ Û ÙÛØ Û Ñ ØÌ Ó- É Ù Ú. Ø Û ÛÖ Ì Ù Ú Ì - Ô Ô Ñ Û ÔÖÖÜÔ Ñ Ô Ì - ÞÖÔÛ Ö ÖÔÌ Ú ÒÒ Ñ Ö ÙÑ ÒÖ Û ÌÒÒÌ ÓÓ Û ÙÛÖ ÒÖ Ö Ñ Û Ô ÖÓ Ò ÛÖÜ - ÖÜ, ÙÌ ÙÞÌÙ ÓÌ Û Ô Ô ÛÜ- Õ, Û ÔàÙÛ Ñ Ñ ÝÜÙ Ñ Ñ Û ÙÛ Ù ÛÖÜ, àùûì Ô Ô - ÛÜÙÙÖÜÔ ØÌ Ò ÙÛ ÑÌ Ú ØÖÙ- ÖÑ ÌÚ, Ô Ô ÛÖÜÔ ˇÌÛ ÑÌ Ú Ñ Ü ÖÙÛ Ø ÑÛ ÑÌ Ú Ì Ú Ñ Ô Ó ÖØÖÜÔ ÛÌÒ Ñ Ô ÒÌ ÛÖÜØ- ÖÜÔ Ü ÖÙÛ Ø ÑÛ Ñ ÛÖ ÛÖÜÚ (K. Landis, J. V. Woude, A.E. Jongsma, Jr.). Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) 17» ð¾ˆ: ¾`»» À À»» ¾ ` ÌˇÔàÚ: ÑÒ ÙÌ Ú Ö ÙÌ Ø ÓÓÌ Ú Ö ˇÌ Ú ÙÌ ÖÒÖ ÛÖÔ ÑÖÙÓÖ! ÒÒ, ß Ö ÓÖ ÌÒÖ ÛÖÜ ÖÜý: ÑÒ ÙÌ Ú ÛÖ 2011 (724 ÑÒ ÙÌ Ú Û Ô ÓÌ Ø ) ÙÛ Ô ˇÔ Ñ ÒÌÝàÔ Ñ Ø ÓÓ Û SOS ÑÒ ÙÌ Ú ÛÖ 2011 ÙÛ Ô ÜØà Ñ ÒÌÝàÔ Ñ Ø ÓÓ Û Õ Ý Ô ÙÓÌ Ô»Ì ÝÖØÓ Û Ô 17» ÖÜ, ÑÖÙÓ ÓÌ Ø ÒÌÝàÔ ÑàÔ Ø ÓÓàÔ Ö ˇÌ Ú, Ô ÑÖ ÔàÔÖÜÓÌ Û Ø Ôà ÙÛÖ ÞÌ, ÖÜ Ö Ì ÑÔÜÖÜÔ Û Ô ÛÌØ ÙÛ Ù Ó Ù ÖÜ Ø Ó Û ÖÜÔ Ö ÒÌÝàÔ ÑÌ Ú Ø ÓÓÌ Ú Ö ˇÌ Ú ÙÌ ÖÒÖ ÛÖÔ ÑÖÙÓÖ Ñ ÙÛ ÞàØ Ó Ú. E ÌÑÛ ˇ Ñ Ô ß ˇÔ Ñ ÒÌÝàÔ Ñ Ø ÓÓ Û SOS 1056ý Ñ ß ÜØà Ñ Ø ÓÓ Û Õ Ý Ô ÙÓÌ Ô ý, ÖÜ Ø ÑÛ Ñ ÙÜÔÌ ÌÛ : EÒ Þ ÙÛÖ Ö Ù ÛÖÜ ÞØÖÔÖÜ Ô ÓÖÔ Ú ÑÒ ÙÌàÔ EÔ ÜÔ ÓàÙ Û Ú ÜÔ ÛÖÛ Û Ú ÞÌ Ø Ù Ú ÌØ ÙÙÖÛÌØàÔ Û Ó ÛàÔ/ÑÒ ÙÌàÔ ÖÜ ÞÌ Ø ÖÓ ÙÛÌ ÒÜÛÌØÖ ÙÜÔÛÖÔ ÙÓÖ ÖÒàÔ ÛàÔ ÙÛÌÒÌÞàÔ ÛàÔ Ø ÓÓàÔ (SOS 1056 & ). ÌÑÛ Ù ÛÖÜ ÔˇØà ÔÖÜ ÜÔ Ó ÑÖÜ ÛàÔ Ø ÓÓàÔ (SOS 1056 & ) Y Ö Ø ÓÓ ÖÜÓÌ Û ÒÌ ÛÖÜØ ÛÖÜ ÜÛÖÔÖÓÖÜ ÌÔÛØÖÜ Ì ÛÖÜØ Ú ÑÛ ÑÛ Ú Ô Ñ Ú ÙÛÖ... Ò. ÌÔ ÌÒÖÚ (disaster recovery site), ÛÖ Ö Ö Ö ÓÌ ÜÛÖÔÖÓÌÚ Ü Ö ÖÓÌ Ú ˇ Ø ÓÌ ÔÌ ˇÌ Ù ÓÖ ÙÌ ÌÝÌ ØÌ ÒÌ ÛÖÜØ ÙÌ ÌØ Ûà- ÙÌ Ú ÌÑÛ ÑÛÖÜ Ô Ñ Ú. ß ˇÔ Ñ ÒÌÝàÔ Ñ Ø ÓÓ Û SOS 1056ý Ñ ß ÜØà Ñ Ø ÓÓ Û Õ Ý Ô ÙÓÌ Ô ý ÌܡÜÔÖÔÛ ÙÌ Ñ ÌÔ Ò ÑÌÚ Ì ÛÖÜØ ÖÜÔ 365 ÓÌ ØÌÚ ÛÖ ÞØÖÔÖ Ñ ˇ ÖÒo ÛÖ 24àØÖ `ÛÌÒÌÞàÔÖÔÛ ÓÌ ÌÕÌ ÑÌÜÓÌ ÔÖ Ì ÙÛ ÓÖÔ ÑÖ ØÖÙà ÑÖ, Ö ÔàÔ ÑÖÜÚ Ì ÛÖÜØ ÖÜÚ Ñ ÜÞÖÒÖ ÖÜÚ. Ô Ì Ù Ñ ÒÌÙÌ Ó Ú Ö,Û ÖÛÌ ÙÌ ÙÞÖÒÌ Ô Ì Ù ÌÔ Ò Ñ Ú Ñ ÒÌÙÌ Ó Ú Ö,Û ÖÛÌ ÙÌ ÙÞÖÒÌ Ñ ÝÖØ ÙÌ ¾ `» À ` À¾` À ` ` ¾ ¾»» ` ¾À ` ØâÓÌ ÙâÒÙ,» ØÛÙÌÒæÔ Ñ ÀÌÆÒ. `Û Ô ÒÒÆ ÙÜÔÛÌÒÖçÔÛ ØàÛæ ÔàØÌÚ ÓÌÛ Ø ÝâÚ ÙÛ Ô ÌÕ Æ ÖÒÜÑ ÛÖ Ñå. ÖÒÜÑ ÛÖ Ñå ØÆÝà, ØÆ Ñ Ñ É ÆÒÌ.»Ì ÆÒ ÓÌ ÒÌå ÙÛ Ô - Ø ÑÖç ÖÒ. Ö ØæÙÛÌØ ÖÜ ÝÛ ÆÞÔÌ.. Ü Ûå Ì ÛÖ Ó ÆÛ ÌÛ Ñ Ù ÆÌ ÛÖ âô ØÌÑæØ ÓÌÛÆ ÛÖ ÆÒÒÖ. `ÜÙ Ì ØØÔÖÔÛ Û Æ Ó ØÖÚ ÙÛÖÔ ÑåÔ ÜÔÖ Ô ÑÜÉÌØÔªÙÖÜÔ Ö Ñ Û ÔæÓ ÙÛÖ ÛÖÜ Ñ Û ÔæÓ - ÙÛÖÜ. ¾ ` Ó ØÆÚ ÛÌÒ ÑÆ ØÖÙÞØØ ÙÌ ÙÛÖ ÑæÓÓ Û Ú ÛæØ Ú Ô ÌÔØÙÖÜÔ Û Ú ÜÔÆÓÌ Ú ÛÖÜÚ Ñ Ô Ñ ÒçßÖÜÔ Û Ú ÜÔ ÓåÌÚ ÛÖÜÚ. ÝàÔÌåÛÌ æû Ö ` Ó ØÆÚ ØÖÙÞØØ ÙÌ ÙÛÖ ÑæÓÓ Û Ú ÛæØ Ú; Ûå; æû Ô ÛÖ `¾ âýìøì ÙÛ Ô ÖÜÒª ßªÝ Ù ÛÖ ÓÔ ÓæÔ Ö, ÛæØ ÛÖ ßªÝ ÙÌ, Ö ` Ó ØÆÚ æþ. ˇÌØØ Ù Ô ÙàÙÛæ ÛæÛÌ Ô ØÆßÖÜÔ Û Ô ÛæØ æ Û.. æû Ô âýìø Ô ÙÛ Ô ÖÜÒª ÛÖ ÌçÛÌØÖ ÓÔ ÓæÔ Ö Ö ` Ó ØÆÚ ØÖÙÞØØ ÙÌ ÙÛ Ô Æ Öß Û Ú ÛæØ Ú Ñ ÛÖ ßªÝ ÙÌ. ìùì Û âñ ÔÌ ÛæØ. Ö ßªÝ ÙÌ ÓÌ ÛâÙÙÌØ ÞâØ, Û ÆÒÒ çö ªÛ Ô ÛÖÜ Ó Ó Æ. íûù Û Æ ªØˇ Ô Ö ÑÖÔÛÆ, ÝÖç Ö ÔÛàÔÆÑ Ú âñ ÔÌ ÛÖ ØØÛÖ ÉªÓ, ÛÖ ÙÜÔÖ ÑâÙ Ö Ô ÓÌÛ ÛØ Ìå ÙÌ âøàû, ÛØÌÒæ Ñ ˇ ÆØ ÑÖ. Ö ÖÚ ÛÌÒ ÑÆ ØÖÙÞØØ ÙÌ ÙÌ Ö ÖÔ; ¾ ÑÖÒÖ- ÛÖçÓ Ú ÝÜÙ ÑÆ. `ˆ ` À¾` À ` ` ` À» å ÓÌ Û Ô ÛæØ ØÖÙÞØØ Ù Ô Ñ Ö ÑÖÒÒ ÛÖå Û Ú Ô ÑÆÔÖÜÔ æòö Ó å ÔÛ ÖÒå- ÛÌÜÙ, ÙÛÖÜÚ `ÜØ åöüú. ¾ ØÖÙÞàتÙÌ Ú æóàú ÙÜÔÌÞåÙÛ Ñ Ô ÙÛ Ô ÌÕ Æ ØÆ Ñ Ñ æ ÛÖ ÆÒÒÖ ÔÛåÙÑ ÔÖ ÛÖÜ ÑÜØåÖÜ Ø Û ÝâØ. Ø Ô Ö ÑæÑÖØ Ú Ò ÒªÙÌ ÛØÌ Ú ÝÖØâÚ Û Ô âñ Ô Ô ÓÌ ÌÒ ÝØâÚ ÑÖÒÖÛÖçÓ ÌÚ Ñ ÆÒÒÖ. ¾ ÌÒæ ÖÜÒÖÚ ÖÜ Ø Ô âôûì ÓâØÌÚ âòì Ì ÙÛÖÔ ì àô, Ì Ì ª âýü Ì æ ÛÖ.¾.`. ßÓ ÝÖØÆ ØÖ æû Ú, Æ Õ ØÖ æû Úý. Ö ßÓ ÝÖØÆý Ñ ÛÖ ßÆ Õý ÌÔ ÌåÔ ÑÆ ÓÖÜ ÌÒÒ Ô ÑÆ, ÌåÔ ÛÖÜ ÒÒ Ô ØÆ ÌÒæ ÖÜÒÖÜ, ÖÜ æ àú Ìå Ì, àú ÒæÚ ÙÛØ Û æú ÛåˇÌÛ ÙÛÖÔ ÑçØ Ö ` Ó ØÆ ØÖÚ ÆÙ ÞتÙ. Øâ ÓÌ ÛÖÔ ÌÒæ ÖÜÒÖ Ñ Ö ÓÖÑØÆÛ Ú ØØ Ô ÉÖÜÒÌÜÛªÚ ÛÖÜ.¾.`. Ñ ÔÜÔ ÖÒ ÛÌÜÛªÚ Û Ú.. ÔÆÙ Ú ÒÌçØ Ú. Ì Ì ª ÓÌ Û Ô Óå åûù, æþ ÒÆˇÖÚ -ÓÌ ÛÖÔ âô ØØ Ô ÉÖÜÒÌܪ ÛÖÜ.¾.`. åøôì Ú Ñ âô Ô ÆÒÒÖ ØØÖ, ÙÜÔÖ- ÌçÌÛ ÓÌ ÛÖÔ Ò ÒåÙÛ ÛÖ ØØ Ô ÉÖÜÒÌÜÛª ÛÖÜ.¾.`. Ñ. Ô ÛÖÒÆÑ. ÜÛÆ Û Ò ÑÆØ ÖÜ Ø Ô Û ÉÆÒÌ ÙÛ Ô ÙæÖÜ Ó Ö Ø Û ÝâØ Ú, Û ªÕÌØÌ Ùå ÖÜØ Ó ÓÆ ÛÖÜÚ, ÛÖÔ ÖçÒ Ù Ô ÙÛ Ô ÙÛØÖݪ. Ô ØàÛ âó ÆØ Ì ÌÆÔ ÌåÞ Ô ÌÕ ÙÝ ÒåÙÌ ÛÖ ÉÖÜÒÌÜÛ ÒåÑ Ö ÒÒ Ô ØÆ ÌÚ ˇ ØÖÙÞàØÖçÙ Ô ÙÛ Ô.. Ô ÙØÙÖÜÔ Û Ô ÛØå æ ÛÖÜÚ Ñ ÑÖçÚ ÒçÑÖÜÚ; ` ¾ˆ ¾ À ¾ ¾»» ÜÛæ ÖÜ Þ åøöó ÙÛÖÜÚ çö ØØ Ô ÛÖÜ ÑÖÓÓ Û ÙÓÖç ÌåÔ ÒÌ ÛæÛ Û Ñ ÌÜ âôì ÖÜ ÌåÞÔÖÜÔ âô ÔÛ ÙÛÖÜÚ ÕâÔÖÜÚ ÖÜ Ó Ú âùàù Ô Ñ âþöüô ÌÔ ÌåÕÌ Ú, ÓÌ Û Ñ ÆÒ, æû ˇ Ó Ú ÙØÙÖÜÔ ÆÒ. Ö Ñæ ªÛ Ô Ô ØÌÕ ˇÖçÔ æ Û Ñ ÓØ- Ó Û, ÛÖÜ ÙÜÓ ˇÖçÚ ÒÒÆ ÔÛ ˇÖçÚ Ùå Ø, Û ÌÔª, ÛÖÜ Ó ˇª, ÛÖÜ ÞÆØ ÙÛÖÜ Ñ ÆÌ Òâ- ÖÔÛ Ú. í Ù Ô Ñ Û Ñ ÒÆ ÖÜÒÌ Æ Ñ Ö ÌØ ÖÒÆÉÖ ÛàÔ»» Ñ ØÖÙ ˇÖçÔ Ô Ó Ú ÌåÕÖÜÔ æùö ÆÕÌÙÛ ÝâØˇ ÑÌ ÓÌ ÌÑÌåÔÖ ÛÖ ¾Ò ÔÛØâÖÜ Ö Ùå Ø Ú. ìòòàùûì ÔâÖÚ ÌåÔ Æ Ì - ØÖÚ, æû Ô ˇ ÙÛ Ý ÆÙÌ ˇ ÓÆˇÌ. ÌÔÙàÓ - ÛàˇÌå ÙÛÖ ÙçÙÛ Ó Û Ú ÒÖÑªÚ ÌÔÔÖÖçÔ Ñ ˇ å Ì ÛÖ ÞÔå ÛàÔ Ò ÓÖ åàô. ¾ ÆÒÒÖ Û Ú ÒÒå Ú Þ Ó ÆØ ÌÔ ªØ Ô ÛÖ Ì ÖÔæÚ, ÛÖÔ Ñ É Æ ÛÖÔ ÙÜÔâÒ É Ô ÙÛ Ô ÒÒÆ Ö ÔàÙÛÖå ÛàÔ ÓâÙàÔ ÌÔ ÓâØàÙ Ú ÖÜ ÛØâÓÖÜÔ ÙÛ Ô â Ô ÓÌåÔÖÜÔ ÞàØåÚ Ó æñö ÓÌÛÆ Û Ú Ì æóìôìú ÌÑÒÖ âú. `¾ˆ» ¾ ` ¾ ¾»» î ¾ ˆ» ¾; Ø Ô ÑÆÔÌ ÜÛâÚ Û Ú ÒØÙÌ Ú Ö Ùå Ø Ú, Ö Ü ÖÜØ æú ÛàÔ ÕàÛÌØ ÑØÔ ÛÖÜ ¾ÒÆÔÛ, ÛØ ØÔ ÓÌØØÔ Ü ÖÜØ æú, Ö Ó ÖçÚ Ó Ú ØÖÌ Ö- Ö ÖçÙÌ ÛÖÜÚ íòò ÔÌÚ ß Ô ˇâÒÌÛÌ ÌÜØØ, ß ÝåÙÛÌ ÑæÓÓ Û ÖÜ ÛÖ ÙÛ Øå ÖÜÔý. ÌÔ Ó Ú Ìå Ì ÑØ ÉØÚ Û Ô ß ÝåÙÖÜÓÌ, ÛÖ ÙÆ Ö ÑæÓÓ ª ÛÖ Ñ ÛÌßÜ Óâ- ÔÖ. `Û Ô Ì æóìô ªÒàÙª ÛÖÜ. ¾ Ùå Ø Ú ÙÛÖ ØåÙ Ìå Ì æû Øâ Ì ÜÛÆ ÖÜ ÒâÓÌ ØÖÌÑÒÖ ÑÆ Ô Û Û ØÖçÓÌ Ñ ÓÌÛÌÑÒÖ ÑÆ, ÝÖØÌÛ ÑÆ ˇ åôöüóì ¾Ò ÔÛØâÖÜ. Û ÛÖ Ñ Ñæ âþì Ö ØØ Ô ØÞ æú ÛÖÜ `¾, ÙÜÔ âì ÛÖ æôöóæ ÛÖÜ ÓÌ ÛÖ æôöó ÛÖÜ ÔâÖÜ ØÖâ ØÖÜ Û Ú ÒÒå Ú; ØÌÕ ˇÖçÓÌ ÛØØ ÖÜ Ö àø ÆÑ Ú, Ö ØØ Ô ØæÌ ØÖÚ ÛÖÜ `¾ Ó Ú âñ ÔÌ ÌˇÔØÚ ÔàÙÛÖçÚ ÓÌ ÛÖ Ô ÙÜÔ âìû ÛÖ æôöóæ ÛÖÜ ÓÌ Û Ú ÖÒ Û ÑâÚ ØÖ- ÒÖ åìú; ÕÆ ÖÜÓÌ ÖÒ Û Ñª Ø ÑÛ Ñª Ñ Ó ØÛÜØæ- Ó ÙÛÌ; ` `» ` ` ` ` 90»¾ À ` ÒÒÆ Ñ Ô ÛÖ ÙÖÉ ØâßÖÜÓÌ Ò ÆÑ ÛÖ ˇâÓ. ÛÆ ÛÖÔ ` Ó ØÆ Ñ ÛÖÔ ÌÔ âòö Ö ØÞ Öå ÛàÔ ÖÒ Û ÑØÔ ÑÖÓÓÆÛàÔ, æû Ô åôöüô ÙÛ Ô ÜØØ Ô Ó ÒªÙÖÜÔ ÓÌ ÛÖÜÚ ÜØà åöüú âûìú Øâ Ì Ô Û ØÖçÔ ÛÖ ØàÛæÑÖÒÒÖ. ÙÑçÉÖÜÔ Û Ô ÓâÙ ÙÌ ÑÒåÙ ÌØå ÖÜ 90 ÓÖ ØØÔ Ñ ÙÛÖ ØæÙà Ö Ô ÝÖØÖçÔ Û Ô ÓÆÙÑ ÓÌ ÛÖ Òåˇ Ö Þ Óæ ÌÒÖ Û Ú Ü ÖÛ ªÚ. ÌÔ ÔàØå ÖÜÔ Ö ÝÌÒÌåÚ æû ÛÖÜÚ ØÖÜÝ ÆÔÖÜÚ Ñ ÛÖÜÚ ÒÌåÝÛÌÚ ÛÖÜÚ ÞØÌ Æ ÖÔÛ, ÒÒÆ ÌÔ ÛÖÜÚ Ü ÖÒÖ å ÖÜÔ; ÌØå ÛàÙª ÛÖÜÚ ÝÜÙ ÑÆ ÌÔ ÌÓ å ÛÌ ÙÛÖÜÚ ØÖÜÝ ÆÔÖÜÚ, ÖÜ Ö ÌØÓ ÔÖå Ñ Û ÑÛ ÛâÚ ÙÛÖ ÛâÒÖÚ ÛÖÜÚ Ñ ˇÆØ Ù Ô, ÒÒÆ ÌÓ å ÛÌ ÙÛ Ô ÌçÛÌØ ÌØå ÛàÙ ÛÖÜ ÒÌ ßåÓ ÛÖÚ, ØÖÑÌ ÓâÔÖÜ Ô àôåùöüóì Û Ô Ó Û Ö ÖÕå Û Ú ªˇÌÔ ÌÕÖÜÙå Ú ÖÜ ÑØ ÛÆÓÌ. `Ì ÜÛÖçÚ ÖÜ Ó Ú ÑæÒÒ Ù Ô ÓÌ Û Ù Øæ ÛÖÜÚ, ÖÜ ÛÖÜÚ ÝÖØÛØ- ÔÖÜÔ ÓÌ ÓÔ ÓæÔ Ñ Ü ÖÙÞâÙÌ Ú Û Ô ÆÒÒ àª. ` ¾À À» ˆ ¾ ` ¾ˆ` ¾ˆ` íþìûì Ì Ñ ÔâÔ Ô Ûç Ö, Ûç ÖÜ ` Ó ØÆ Ñ ÌÔ âòöü Ô ØÆÝÌ ÙÛÖØå Û Ô ÒÒÆ ÓÌ Û Ô Ü ÖÛ ª ÙÛ ÕâÔ ÙÜÓÝâØÖÔÛ ; ÔâÔ Ú. ÙÛÖØå ØÆÝÌÛ ÓÌ Õ Ö Øâ Ì ÛàÔ ÌÛØÔ ÖÜ ÌÑÝØÆ ÖÜÔ ÛÖÔ Ò æ ÛÖÜÚ Ñ æþ Û ÙÜÓÝâ- ØÖÔÛ ÛàÔ ÛØ Ì ÛØÔ Ñ ÛàÔ ÛÖÑÖ ÒçÝàÔ. Ø ÜØ ÓÖ ÉÖçÚ ÛÖÜÚ ÒâÔÌ Ñ âþöüô ÌÓåÙÌ ÛÖÔ Ûæ Ö ÙÛ Ô ÒÒÆ ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ, ÙÛ Ô ÒÒÆ ÛÖÜ ` Ó ØÆ Ñ ÛÖÜ ÌÔ âòöü. ÖÜÚ ˇÜÓå à ÛÖÔ àôùû ÔÛåÔÖ Ø Ó ÔÒª, æþ ÛÖÔ Ó ÖÜÒÖçÑÖ, ÛÖÔ ˇÌåÖ ÛÖÜ, ÖÜ ÌåÞÌ Û ÑæÛÙ Ô Ì ÙÛÖÜÚ ÔÛÖ çô ÓÖÜÚ ÛæÛÌ ÓÌØ Ñ ÔÖçÚ ßíÕà æ ÛÖ ÙÛØ Û àû Ñæ ÙÑâÒÖÚ ÛÖÜ ¾ý. Ø æûìø Ö Ô Øâ Ú Ô ØâÖÜ ÌåÞÌ Û ÑæÛÙ Ô Ì ß ÜˇåÙ ÛÌ ÛÖ æø ý. Ö Ùå Ø Ú ØÖÞˇâÚ ÙÛÖ ØåÙ Ñ ÛÖ ÌØÖÒåÔÖ ÛÖÜÚ âùûì ÒÌ ÛÖ ÓªÔÜÓ æû Ö íòò ÔÌÚ ÒâÖÔ ÌÔ Ó ÙÆÓÌ ÆÒÒÖ. Ñ Ø ÓÌÒåÛÙ ÛÖÜÚ, æù Ì ÑÆÒÜß ÒçÑ Ú Ñ Ô âþì, ÛÖ Ý ØÓÆÑ Ü ÌØ ÙÞçÌ. ÌÔ Ó ÙÆÓÌ ÑçØ Ö ÓÌ ÛÖÜÚ ØÆÑÖÜÚ Ù Ú, ÌØå Ì ÙÛØÖÝªÚ ÙÛ Ô Ø ÞÓª. ÛÖÜÚ ÓÔ ÓÖÔ ÑÖçÚ ˇ Ó ÜØåÙÖÜÓÌ Ñ ÙÛÖ ÌÜØØ ˇ Ø ÓÌåÔÖÜÓÌ, Ô âþìûì Û Ô ÌÒ å æû ˇ ÆØÌÛÌ åùà Û ÒÌÝÛÆ Ù Ú. ¾ À ` Ö Ó å ÓÌ ÛÖÜÚ ÆÒÒÖÜÚ çö Û Ú ØæäÑ, Ó Ú ÞØ Ù ÓÖ Öå Ù Ô àú Ì Ø Ó Ûæ àö, Û Ô ÒÒÆ- Ñ ÛÖÜÚ íòò ÔÌÚ.»Ì Û Ô ßªÝÖ Ó Ú ÙÛ Ú 6 ÛÖÜ»Æ ÛÖ Ì Ø Ó Ûæ àö ÌÕÌ âøˇ ÑÌ, Ñ ÛâÒ ÉÌ ÛÖ ÌØ ÙÛªØ Ö Ñ Ì ÒÌå ÛÖÜÚ ÛÙ Ø Ñ Û ª ÌÚ Ì ÙÛª- ÓÖÔÌÚ ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ.»Ì Û Ô ßªÝÖ Ó Ú ÛÖÜÚ ÌåÕ ÓÌ æû ÛÖ ÓÔ ÓæÔ æ ÛÖÜÚ ÌÔ ÌåÔ ØÆ âô ÑÖÜØÌÒæÞ ØÛÖ. Ö Ñ ÛÆ- Ò É Ô Ñ Ö å Ö, ÙÞâÛàÚ ÓÌ Û Ú Ì ÒâÚ ÖÜ ÌÑÛÖÕÌçÖÜÔ Ô Ó Ô ÖÒÖÑÒ ØØÙÖÜÓÌ ÛÖ ØØÛÖ ÉªÓ ÖÜ ÑÆÔ ÓÌ. `Û Ú 17 ÛÖÜ ÖçÔ ÓÌ Ó Ñ ˇÖØ ÙÛ Ñª ߪÝÖ ÖÜ ˇ ÙÛâÒÔÌ ÙÛ ÙÑÖÜ å Û Ú Ø ÝâÚ ÛÖÜÚ ˇ ÛÖÜÚ ÌåÕÖÜÓÌ æû ÌÔ Ó ÙÆÓÌ. ÛÖ Ñ ÛÆÒ É Ô. æ ÓæÔÖ ÛÖÜÚ, ÞàØåÚ Ô ÛÖÜÚ ÛÖ ÛªÙÌ Ñ ÔÌåÚ Ó ÒÖçÔ Ì ÓªÑÜÔÙ ÛÖÜ ÞØâÖÜÚ Ñ ÆØÞ Ù Ô Ô ÙÜ ÛÖçÔ Ñ ÑÆ Ö ÌÚ ÒÒ âú ÙÛ ÓÔ ÓæÔ. ÌÔ âòöú Ñ ` Ó ØÆÚ âàú Û Ú 5 ÛÖÜ»Æ ÌÔ ªˇÌÒ Ô Ô ÑÖçÙÖÜÔ ØâÑÑÒ Ù æ ÛÖ ÓÔ ÓæÔ Ö. Ûå æ àú âòì Ô ÙâÉÖÔÛ Û Ú Ü Ö Ø - ÝâÚ ÛÖÜÚ. ØØ Ö ÌÔ âòöú Ó Ú ÕÌÝÖÜØÔå Ì âùó âõ ÓâÛØàÔ, Û Ô Ì Ô Ø ÓÆÛÌÜÙ ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ. ¾ ` Ó ØÆÚ âé ÒÌ ÆÒÒ Ù ÓÌå. ØØ ÛÖ ˇÜÓªˇ Ñ Ô ÖÜ Ìå Ô Ô Ì ÒÌåÛ ÌÕÖÜÙå ÛÖÜÚ; `Û Ú 17 ÛÖÜ ÖçÔ ˇ Øâ Ì Ô ÛÖÜÚ ÖçÓÌ ÓÌ Û Ô ßªÝÖ Ó Ú. Ö ÆØÛ ÆÑ ÛÌÒÌåàÙÌ. àˇìåûì æòö ÙÛ Ú ÛØç ÌÚ Ù Ú Ñ æùö âñòìß Ô ÛÖÔ Ûæ Ö ˇ Ò ØØÙÖÜÔ.

7 Πέμπτη 31 Μαΐου ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Δήλωση για συμμετοχή στις εκλογές υπέβαλαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου 27 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία (μεσάνυχτα Δευτέρας, 28 Μαΐου 2012). Ακόμη, οι εκπρόσωποι άλλων δύο κομμάτων υπέβαλαν δήλωση την Τρίτη 29 Μαΐου 2012, μετά τη λήξη της προθεσμίας. Συγκεκριμένα, δηλώσεις υποβλήθηκαν από τα εξής κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων: 1) Νέα Δημοκρατία (Α. Σαμαράς), 2) Σύριζα Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο (Αλ. Τσίπρας), 3) Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) (Ευ. Βενιζέλος), 4) Ανεξάρτητοι Έλληνες (Π. Καμμένος), 5) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Αλ. Παπαρήγα), 6) Δημοκρατική Αριστερά (Φ. Κουβέλης), 7) Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή (Ν. Μιχαλολιάκος), 8) Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, Όχι στον Πόλεμο Κόμμα Επιχείρηση Χαρίζω Οικόπεδα Χαρίζω Χρέη Σώζω Ζωές Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος ΠΑ.Ε.Κ.Ε. (Μ. Τζαλαζίδης), 9) Λευκό (Κων. Ντάλιος), 10) ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή (21μελής Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή), 11) ΚΕΑΝ Κίνημα Εθνικής Αντίστασης (Ιπποκράτης Σαββούρας), 12) Ε.Λ.Κ.Σ.Ι. Ελληνικό-Λευκό- Κίνημα-Σημερινής-Ιδεολογίας (Ελ. Δανιηλίδης), 13) Κοινωνία Πολιτική Παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια (Μιχ. Ηλιάδης), 14) Π.Α.Μ.Ε. στο Γ.Ε.Σ.Ε.ΕΠ. (Θεοδ. Κυραγιάννης), 15) Κίνημα Δεν Πληρώνω (Βασ. Παπαδόπουλος, 16) Ένωση Κεντρώων (Βασ. Λεβέντης), 17) «Παναθηναϊκό Κίνημα» (ΠΑΝ.ΚΙ.) (Γ. Μπέτσικος), 18) Κόμμα Φιλελευθέρων (Εμμ. Καλλιγιάννης), 19) Κόμμα Πειρατών Ελλάδας (Διοικ. Επιτροπή πρ. Ραφ.-Ανδρ. Παππάς), 20) Οικολόγοι Πράσινοι (6μελής εκτελεστική επιτροπή), 21) Εθνική Ελπίδα (Γ. Παπδόπουλος), 22) Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.) (Γ. Καρατζαφέρης), 23) Ελλην. Ε.Σ. (Ελλήνων Ελευθέρων Συνένωση),(Δ.Μιχάκης) 24) «Δημοβούλιο Πολιτών»- Ελληνική Συμπολιτεία με ( Αμεση) Δημοκρατία στην Πράξη (Γ. Κόκκας) (συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων), 25) «Δημιουργία, ξανά!» (συνασπισμός των κομμάτων Δημιουργία Ξανά, Δράση και Φιλελεύθερη Συμμαχία) (Γλ.-Αβ. Τζήμερος-Σ. Μάνος-Γρ. Βαλλιανάτος), 26) ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - Εκλογική Συνεργασία (συνασπισμός) (4μελής διοικούσα επιτροπή), 27) Τυραννομάχοι (Αθ. Δασκαλόπουλος) (μεμονωμένος υποψήφιος). Την Τρίτη 29 Μαΐου δήλωση συμμετοχής υπέβαλαν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου οι εκπρόσωποι των εξής κομμάτων: Περιφερειακή Αστική ανάπτυξη (μεμονωμένος υποψήφιος) (Νικ. Κολίτσης) και Νέο Κόμμα Σωτηρίας Χριστιανική Δημοκρατία (Αλκ. Στοΐλης). «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 ΧΩΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Τη Δευτέρα 28 Μαΐου συνεδρίασε η διακομματική επιτροπή και αποφάσισε για τους χώρους που θα τοποθετηθούν τα προεκλογικά περίπτερα των κομμάτων στο Δήμο Περιστερίου, τα οποία λαμβάνουν μέρος στις εκλογές της 17ης Ιουνίου. Στην επιτροπή συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων: Ν.Δ. εκπρόσωπος κ. Αναγνωστόπουλος ΣΥ.ΡΙΖ.Α. εκπρόσωπος κ. Πουλιάσης ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκπρόσωπος κ. Καπετανάκης Ανεξάρτητοι Έλληνες εκπρόσωπος κ. Κακλαμάνος Κ.Κ.Ε. εκπρόσωπος κ. Τημπλαλέξης Χρυσή Αυγή εκπρόσωπος κ. Γιανόγκωνας Δημοκρατική Αριστερά εκπρόσωπος κ. Μουκουβίνας Οικολόγοι πράσινοι εκπρόσωπος κ. Μπανάκος ΛΑ.Ο.Σ. εκπρόσωπος κ. Μαγγανάρης Κοινωνική συμφωνία εκπρόσωπος κ. Ζερβάκη ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α εκπρόσωπος κ. Βαφειάδης ΧΩΡΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Μετά τη συζήτηση αποφασίστηκε η κατανομή των χώρων ως εξής: Ν.Δ. Παν. Τσαλδάρη - στην γωνία Εθνικής Τράπεζας Πλατεία Μπουρναζίου (έξω από GOODYS) Πλατεία Λόφου (πιτσαρία ΜΑΤΙΝΑ) Πλατεία Δέγλερη ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Εθν. Αντιστάσεως - μπροστά στο ΚΕΛΑΡΙ Παλιά πλατεία Μπουρναζίου Πλατεία Λόφου (Αγ. Τριάδος & Αγ. Πολυκάρπου) Πλατεία Αγ. Γεωργίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κώστα Βάρναλη & Παν. Τσαλδάρη Ανεξάρτητοι Έλληνες Παν. Τσαλδάρη και Αισώπου έναντι άγαλμα Πόντιας μάνας Πλατεία Αγ. Γεωργίου Πλατεία Μπουρναζίου (Παρασκευοπούλου & Μεγ. Αλεξάνδρου) Πλατεία Αγ. Τριάδος Κ.Κ.Ε. Εθν. Αντιστάσεως - μουσείο Πλατεία Αγ. Τριάδος Πλατεία Δέγλερη Πλατεία Λόφου Χρυσή Αυγή Παν. Τσαλδάρη άγαλμα Πατριάρχη Πλατεία Λόφου - τράπεζα Πειραιώς Πλατεία Αγ. Ιεροθέου - πιάτσα ταξί Πλατεία Μπουρναζίου - έξω από τα GOODYS Δημοκρατική Αριστερά Εθν. Αντιστάσεως - έναντι ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΣ Πλατεία Ποιητών Μπουρνάζι Οικολόγοι Πράσινοι Εθν. Αντιστάσεως - δίπλα στο μουσείο Πλατεία Αγ. Γεωργίου Πλατεία Μπουρναζίου (μπροστά από ΔΑΦΝΗ ή ΠΑΤΑΤΡΑΚ) ΛΑ.Ο.Σ. Εθν. Αντιστάσεως έξω από ΠΛΑΙΣΙΟ Πλατεία Λόφου - Ζαχαροπλαστείο ΚΑΜΕΛΙΑ Πλατεία Αγ. Ιερόθεος - διασταύρωση Αστυνομικό Τμήμα Πλατεία Μπουρναζίου - μπροστά GOODYS Κοινωνική Συμφωνία Παν. Τσαλδάρη κατάστημα Μπατουβάνη ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Παν. Τσαλδάρη μπροστά από την VODAPHONE Πλατεία Μπουρναζίου (παλιά) Πλατεία Λόφου Πλατεία Αγ. Γεωργίου Επίσης αποφασίστηκε η κατανομή των σταθερών πλαισίων διαφήμισης (στάσεις) να γίνει αναλογικά και επί ίσοις όροις. Οι εκπρόσωποι Κ.Κ.Ε. (εκπρόσωπος κ. Τημπλαλέξης) και ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. (εκπρόσωπος κ. Βαφειάδης) δήλωσαν την αντίθεση τους με τον ισχύοντα εκλογικό Νόμο. Ως 15 Ιουνίου οι αιτήσεις εγγραφής στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Περιστερίου Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού και Πρόνοιας ΟΠΑΑΠ του Δήμου Περιστερίου ανακοίνωσε ότι οι εγγραφές στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου θα γίνονται ως τις 15 Ιουνίου. Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Περιστερίου Α Βρεφονηπιακός Σταθμός Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Αγ. Αντώνιος, Τηλ.: Δεκτά βρέφη και νήπια. B Βρεφονηπιακός Σταθμός Xριστοδουλάκειο Δ/νση: Ρούσβελτ 55 πλησίον ΙΚΑ, Τηλ.: Δεκτά βρέφη και νήπια. Γ Βρεφονηπιακός Σταθμός Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως & Στράβωνος - πλησίον γήπεδο Ηφαίστου, Τηλ.: Δεκτά βρέφη και νήπια. Ε Παιδικός Σταθμός + 14 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Δ/νση: Ανθέων & Χρυσανθέμων - Κηπούπολη, Τηλ.: Δεκτά νήπια. ΣΤ Παιδικός Σταθμός + Δ Παιδικός Σταθμός Δ/νση: Λήμνου 10 - Μπουρνάζι, Τηλ.: Δεκτά νήπια. Ζ Βρεφονηπιακός Σταθμός Δ/νση: Αλκίμου & Καρυάτιδος, Τηλ.: Δεκτά βρέφη και νήπια. Η Παιδικός Σταθμός Δ/νση: Σικελιανού 7 - Ανθούπολη, Τηλ.: Δεκτά νήπια. Θ Παιδικός Σταθμός Δ/νση: Κ. Παλαμά & Κων/πόλεως πλησίον εκκλησίας Αγ. Παύλου, Τηλ.: Δεκτά νήπια. 10 ος Παιδικός Σταθμός Δ/νση: Φοινίκων 4 - Κηπούπολη, Τηλ.: Δεκτά νήπια. 11 ος Παιδικός Σταθμός Δ/νση: Ρήγα Φεραίου 44 Αγ. Τριάδα, Τηλ.: Δεκτά νήπια. 12 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Δ/νση: Αττικής 22 Άλσος Περιστερίου, Τηλ.: Δεκτά βρέφη και νήπια. 13 ος Παιδικός Σταθμός Δ/νση: Μαρίνου Αντύπα 2 - Λόφο Αξιωματικών πλησίον εκκλησίας Αγ. Αναστασίας, Τηλ.: Δεκτά νήπια. 15 ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Γ. Παπαδάκης Δ/νση: Αρκαδίας & Ορχομενού, Τηλ.: Δεκτά βρέφη και νήπια. Γραφείο Παραρτήματος του Δ Παιδικού Σταθμού Δ/νση: Αγίου Κηρύκου 76 - Ανθούπολη, Τηλ.: Δεκτά βρέφη και νήπια. Γραφείο Παραρτήματος του 13 ου Παιδικού Σταθμού Δ/νση: Μιλτιάδου 19 πλησίον ΙΚΑ, Τηλ.: Δεκτά βρέφη και νήπια. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως του Παιδιού. 2. Ιατρική βεβαίωση για την ανάπτυξη και την ψυχοκινητική εξέλιξη του παιδιού και φωτοαντίγραφο σελίδας εμβολιασμού του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ώστε να φαίνονται τα προβλεπόμενα για την ηλικία του εμβόλια. Επίσης φυματιοαντίδρασης (mantoux) με τις τρέχουσες ιατρικές απόψεις και ότι μπορεί να παρακολουθήσει παιδικό σταθμό. 3. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης συζύγων του τρέχοντος οικονομικού έτους συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα βεβαιώνεται η γνησιότητα του αντιγράφου που κατατίθεται. 4. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ενσήμων των γονέων προκειμένου για τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι η μητέρα ή ο έχων την επιμέλεια του τέκνου (μονογονεϊκή) εργάζεται. 5. Γονείς που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες θα προσκομίζουν:α) υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η έδρα της επιχείρησης και το αντικείμενο εργασιών και θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης και β) αντίγραφο πληρωμής των τελευταίων εισφορών στον ΟΑΕΕ. 6. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στον παιδικό σταθμό εκτός των αναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητα προϋπόθεση είναι και η άδεια παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ: Προσκομίζεται οικεία βεβαίωση ή αντίγραφο μισθοδοσίας. ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (4 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ): Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. ΠAΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ: Προσκομίζεται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα. ΑΓΑΜΗ ΜΗΤΕΡΑ: Προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της μητέρας. ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Προσκομίζεται βεβαίωση επιμέλειας δικαστηρίου. ΦΟΙΤΗΤΕΣ ή ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Προσκομίζεται βεβαίωση από τη γραμματεία της σχολής τελευταίου εξαμήνου σπουδών. ΓΟΝΕΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ: Προσκομίζεται βεβαίωση από την υπηρεσία. ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Προσκομίζεται βεβαίωση πρωτοβάθμιας Υγειονομικής επιτροπής με ποσοστό 67%. ΑΝΕΡΓΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Προσκομίζεται η κάρτα του ΟΑ- ΕΔ(επικυρωμένη φωτοτυπία).

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...)

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...) ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Για τον Π.Σ....) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ Επώνυμο :... Όνομα :... Επάγγελμα :... Α.Φ.Μ. :... Ασφ.Ταμείο :... Εργοδότης :...

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.

ΘΕΜΑ 4 ο : Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά εγγραφής και αναλογία νηπίων παιδαγωγών στους Παιδικούς Σταθμούς του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. κωδ. :62125 Πληροφορίες : Δαγκούλη Κυριακή Τηλέφωνο :2321022487 Fax :2321022472 Email :opakpa@otenet.gr

Ταχ. κωδ. :62125 Πληροφορίες : Δαγκούλη Κυριακή Τηλέφωνο :2321022487 Fax :2321022472 Email :opakpa@otenet.gr ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Σέρρες 29/05/2015 Αριθ.Πρωτ.:1656 Ταχ. Δ/νση :Βενιζελου 139, Σέρρες Ταχ. κωδ. :62125

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Νομού Ημαθίας

Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Νομού Ημαθίας Νομού Ημαθίας σε από τα Εκλογικά τμήματα, ποσοστό0%...0,%,% 0. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ.).0,0% ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.).000,% ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Κ.Κ.Ε.).,0% ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για την περίοδο 2014-2015) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Περίοδος εγγραφών: από 2/6/2014 έως 2/7/2014 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:οο έως 16:00 μμ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

--------------------- Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη Τηλ.: 213-2049021 Fax: 213 2049023

--------------------- Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη Τηλ.: 213-2049021 Fax: 213 2049023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-4-2014 Αρ. Πρωτ. 7129 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------- Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου --------------------- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 14 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας;

- Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας; Η πανελλαδική έρευνα της GPO για την εκπομπή του MEGA "Ανατροπή" διενεργήθηκε στο διάστημα 12,13 και 15 Ιουνίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων. Αναλυτικά τα ευρήματα της δημοσκόπησης: - Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 46539 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εθνικός Κήρυκας 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 15 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... 3 1. Βαθμός ενδιαφέροντος για τις Βουλευτικές Εκλογές στις Σεπτεμβρίου... 4 2. Για το αν η προσφυγή στις πρόωρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 19679 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Πανελλαδική έρευνα γνώμης Απρίλιος 2012 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 17 έως και 19 Απριλίου 2012. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.

Marketing Research Communication. 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc. Marketing Research Communication 1 Λ. Κηφισίας 3, Μαρούσι τηλ.: 210-6821520 τηλ.: 211-120 2900 e-mail: info@marc.gr website: www.marc.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την marc A.E.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 1

Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» ================== Δ/νση: Φλέμιγκ 71 162 33, Βύρωνας Τηλ: 210-7608460-462, 210-7668970 Φαξ: 210-7608469 e-mail: paidikoistathmoidbyrona@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία & Διακυβέρνηση Ιούλιος 2013 Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Ιούλιος 2013 Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε λάθος 73% Ούτε σωστή - ούτε λάθος 10% ΔΓ/ΔΑ 4% Σε σωστή 13% Με την εικόνα που έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015

Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) 8-6-2015 Η Ένωση Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) καλεί όλες τις γυναίκες της λαϊκών στρωμάτων της πόλης μας να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο που διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779

ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΔΑ : ΒΙΙ77Λ9-ΓΞΨ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 23-05-2014 Αρ. Πρωτ. : 3779 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/ 2014 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση;

Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Τι ονομάζουμε Ανακύκλωση; Ανακύκλωση : είναι η δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιήσουμε αντικείμενα που ενώ μοιάζουν με άχρηστα και θα κατέληγαν στα σκουπίδια διατηρούν σημαντικό μέρος της αξίας τους Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε καλύτερα! Άνοια Νευροπαθητικός Πόνος λόγω Σακχαρώδη Διαβήτη Σεξουαλική Ζωή στην Τρίτη Ηλικία - Ακράτεια»

«Ενημερωθείτε για την Υγεία σας, Ζήστε καλύτερα! Άνοια Νευροπαθητικός Πόνος λόγω Σακχαρώδη Διαβήτη Σεξουαλική Ζωή στην Τρίτη Ηλικία - Ακράτεια» Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας και οι Δήμος Νεάπολης-Συκεών, στα πλαίσια της συνεργασίας τους για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών σε θέματα Υγείας και Πρόληψης, διοργάνωσαν

Διαβάστε περισσότερα

2012: Πτώση του δικοµµατισµού, διπλές εκλογές και συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ Τα κόµµατα

2012: Πτώση του δικοµµατισµού, διπλές εκλογές και συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ Τα κόµµατα 2012: Πτώση του δικοµµατισµού, διπλές εκλογές και συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ Το 2012 ήταν χρονιά σταθµός στην πολιτική σκηνή του τόπου. Ο δικοµµατισµός που κυριαρχούσε από την πτώση του Χούντας των Συνταγµαταρχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ξεκινούν οι αιτήσεις για την εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ξεκινούν οι αιτήσεις για την εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πληροφ.: Ευαγγελία Τσιάβου Τηλ. Επικοινωνίας : 2132049012 2 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Ξεκινούν

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ.

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ: 123 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη - Ανακοίνωση

Προκήρυξη - Ανακοίνωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σκόπελος, 8-10-2015 ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.55 Πληροφορίες: ΟΥΡ. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας

Ταυτότητα της έρευνας Ταυτότητα της έρευνας Α Επωνυμία του διενεργήσαντος τη δημοσκόπηση: G.P.O. ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Β Επωνυμία του εντολέα: Η εφημερίδα «Το Ποντίκι». Γ Σκοπός της δημοσκόπησης: Έρευνα κοινής γνώμης για τις

Διαβάστε περισσότερα

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86)

9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9ο Κεφάλαιο (σελ. 76-86) 9.1 Εκλογικό σώμα (σελ. 77) Εκλογικό σώμα: οι πολίτες που έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν. Στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία, ο λαός που έχει την εξουσία ταυτίζεται με το εκλογικό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικό Βαρόμετρο 118

Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Πολιτικό Βαρόμετρο 118 Μάρτιος 2013 ΣΚΑΪ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Δ.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή, ή σε λάθος κατεύθυνση; Σε λάθος 74% 73% Ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς

Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς Εντυπώσεις μαθητών σεμιναρίου Σώμα - Συναίσθημα - Νούς A...Τα αισθήματα και η ενεργεία που δημιουργήθηκαν μέσα μου ήταν μοναδικά. Μέσα στο γαλάζιο αυτό αυγό, ένιωσα άτρωτος, γεμάτος χαρά και αυτοπεποίθηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αριθμός ψηφοδελτίων συνδυασμών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αριθμός ψηφοδελτίων συνδυασμών ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 2ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 215 Σελ. 1 από 46 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΑΚΥΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΕΓΚΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πίνακας Κενών θέσεων Περιπτέρων Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. Νίνου Κάλχου 48 50 Τ.Κ. 131 22 ΤΗΛ: 213 20.30.158 FAX: 210 2691865 URL: www.ilion.gr Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα

Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα ΣΤ τάξη Δημοτικού Σχολείου Μακρυγιάλου 2009-2010 1 Τα περισσότερα παιδιά έχουν κατοικίδια στην αυλή τους. Υπάρχουν πολλά αδέσποτα στο Δήμο που δηλητηριάζονται. Η επιθυμία των παιδιών να γνωρίσουν τα άγρια

Διαβάστε περισσότερα

Κατοικίδια και ζώα της φάρμας 978-960-566-195-3. Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70. Τα λουλούδια. 978-960-566-473-2 Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70

Κατοικίδια και ζώα της φάρμας 978-960-566-195-3. Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70. Τα λουλούδια. 978-960-566-473-2 Σελίδες: 32 // Τιμή: 3,70 x Προσχολική Αγωγή Χρώματα, Σχήματα, Γραμμές 978-960-566-192-2 Τιμή: 5,50 Πλανήτες 978-960-566-197-7 Τα γράμματα 978-960-566-474-9 Άγρια ζώα και ζώα της θάλασσας 978-960-566-193-9 Τιμή: 5,50 ÆÕÒÏ Κατοικίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Μεταμόρφωση, 1-9-2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ Α.Π. Δ.:208 Ταχ. Δ/νση:Ι.Ράλλη & Δημαρχείου 1 Γενικό πρωτ.: 23035/10-9-2014 ΤΚ 14452 Μεταμόρφωση Τηλ:2132012960

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ 1. Τα νήπια να έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη στις 31 Αυγούστου 2015 δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως 28/2/2013, να αυτοεξυπηρετούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Η μέρα αυτή λοιπόν σκοπό έχει να μας κάνει να πούμε όχι στο κάπνισμα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί;

ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Η μέρα αυτή λοιπόν σκοπό έχει να μας κάνει να πούμε όχι στο κάπνισμα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί; Δασκάλα: Λουίζα Σόλου Πιττάκαρα Μάιος 2008 ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο Στόχοι: Τα παιδιά: να ονομάζουν τις δυσάρεστες συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία, την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία να συμπεράνουν και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Σύνολο Ψήφων Υποψηφίων Συνδυασμών ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη 17561 2 ) ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη 13934 3 ) ΔΟΥΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΟΝΗ) του Δημητρίου 6756 4 ) ΡΟΥΣΣΟΥ ΖΩΗ του Ευαγγέλου-Αντωνίου 4268 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ του Δ. Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (αναγράφεται η ονομασία του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ)

ΑΙΤΗΣΗ. ΠΡΟΣ: Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ του Δ. Πολυγύρου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (αναγράφεται η ονομασία του ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ) ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»(Ν.Π.Δ.Δ.) Ημερομηνία : Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων

e-seminars Πουλάω 1 Επαγγελματική Βελτίωση Seminars & Consulting, Παναγιώτης Γ. Ρεγκούκος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εισηγητής Ειδικών Σεμιναρίων e-seminars Πρωτοποριακή Συνεχής Επαγγελματική και Προσωπική Εκπαίδευση Επαγγελματική Βελτίωση Πουλάω 1 e Seminars Copyright Seminars & Consulting Page 1 Περιεχόμενα 1. Η καταναλωτική συμπεριφορά των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια Δημ. Θ. Καραμήτσος

Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια Δημ. Θ. Καραμήτσος Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια Δημ. Θ. Καραμήτσος Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Διάγνωση διαβήτη Σε μεσήλικα Σε ηλικιωμένο Σε παιδί ή έφηβο Διαβήτης σε ενήλικες και υπερήλικες Ενήλικας ή Ηλικιωμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 04/15-05-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Εισήγηση για Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 4/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 4/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014

Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας. Φεβρουάριος 2014 Έρευνα Πολιτικής Συγκυρίας Φεβρουάριος 2014 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΠΕΡΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου

Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου Η δυναμική των Εκλογών της 6 ης Μαΐου Μετεκλογική Έρευνα Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Μάιος 2012 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Β467Λ7-Γ5Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας : 7 4 Αθήνα Πληροφορίες : Κλειώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Φεβρουαρίου 2012 ΚΠΕ Δραπετσώνας Επιμορφωτική Ημερίδα Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΡΟΝΗ Χριστίνα Κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Π. 23877 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ανθρώπινου Δυναμικού Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013

Πανελλαδική έρευνα γνώμης. Σεπτέμβριος 2013 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Σεπτέμβριος 2013 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση: Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 19 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2013. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση

Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση Πολιτική Συγκυρία και Διακυβέρνηση 1 ο Κύμα: 07-09 Σεπτεμβρίου 2009 VPRC Γενική Πολιτική Συγκυρία VPRC Δ.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Σε γενικές γραμμές πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πηγαίνουν σε σωστή,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5ο μάθημα Διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ Διεθνές Εθνικό Οργανισμού Πανεπιστημίου Διαπροσωπικό Ατομικό ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΧΟΣ: Ένας "μη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ24691Ω2-ΚΡΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. ΠΡΩΤ.: 51624 & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. /ΝΣΗ: ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30081 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αρ. ΠΡΩΤ.: 49034 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα