Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 8 ης / Τακτικής Συνεδρίασης Του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» Στη Λάρισα σήμερα 23 Μαΐου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ., στην έδρα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», μετά την αριθ. πρωτ / πρόσκληση του Διοικητή & Προέδρου του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο», συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει της αριθ. ΔΥ1δ/Γ.Π /13 απόφασης του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 54/ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 105/ τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, για να συζητήσει επί θεμάτων της Ημερήσιας και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης. Παρόντα κατά τη συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Αθανάσιος Μητσιός Διοικητής Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» - Πρόεδρος Δ.Σ. 2. Ευδοκία Τζαβέλλα Αδαμάκη Αναπληρώτρια Διοικήτρια Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 3. Κατσιαούνης Κωνσταντίνος Τακτικό μέλος 4. Τζιαστούδης Ματθαίος Τακτικό μέλος 5. Κουτσιανάς Θεόδωρος Αναπληρωτής Διοικητής του Γ.Ν.Λ. - Τακτικό μέλος 6. Σωτηράκου Σοφία Αιρετή εκπρόσωπος των ιατρών - Τακτικό μέλος 7. Χαρίση Ευαγγελία Αιρετή εκπρόσωπος του λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού - Τακτικό μέλος 8. Φεζουλίδης Ιωάννης Αναπληρωματικό μέλος του Τρυποσκιάδη Φίλιππου Απουσίαζαν τα Τακτικά μέλη Φίλιππος Τρυποσκιάδης και Ελένη Καράβα η οποία δήλωσε ότι κωλύεται να παραστεί, και ενημερώθηκε το Αναπληρωματικό μέλος της Κωνσταντίνα Ζησοπούλου η οποία επίσης δήλωσε ότι κωλύεται να παραστεί. Το Τακτικό μέλος Ματθαίος Τζιαστούδης απουσίαζε από το ΘΕΜΑ 1 έως και το ΘΕΜΑ 3, από το ΘΕΜΑ 36 έως και ΘΕΜΑ 67, από το ΘΕΜΑ 85 έως και το ΘΕΜΑ 108 και από το ΕΗΔ 1 έως και το ΕΗΔ 14. Το Τακτικό μέλος Ευαγγελία Χαρίση απουσίαζε στο ΘΕΜΑ 1. Το Τακτικό μέλος Σοφία Σωτηράκου απουσίαζε στο ΘΕΜΑ 3 και στο ΘΕΜΑ 4 και από το ΘΕΜΑ 91 έως και το ΘΕΜΑ 102. Το Αναπληρωματικό μέλος Ιωάννης Φεζουλίδης απουσίαζε από το ΕΗΔ 2 έως και το ΕΗΔ 14. Παρουσία και της Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βασιλικής Ρόβα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπιστώνει την απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων της Ημερήσιας και Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.. ΘΕΜΑ 71 ο : «Έγκριση ή μη του υπ αριθμ. πρωτοκόλλου 20839/ πρακτικού της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων στο Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ».

2 Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ / εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: Σχετ : 1. Το υπ αριθμ. 4076/ έγγραφο της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάζει το αρ. πρωτ. 1914/ έγγραφο της Ε.Π.Υ. σχετικά με απόσπασμα Πρακτικού της υπ αριθμ. 29/ (θέμα 10ο ) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ. που αφορά «την τροποποίηση του Π.Π.Υ.Υ των Νοσοκομείων..» 2. Την υπ. αρ. 5764/ ορθή επανάληψη (ΑΔΑ:ΒΕΝΕ469Η2Γ-ΜΣΩ) απόφαση του Διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τη χορήγηση εξουσιοδότησης διενέργειας διαγωνισμών για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ. έτους 2012 Πιστώσεις , μεταξύ των οποίων και ο πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: «Έπιπλα» (CPV: ) 3. Το υπ. αρ. πρωτ. 5606/ έγγραφο της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάζει το με αρ. πρωτ. 2315/ (ορθή επανάληψη) έγγραφο της Ε.Π.Υ. με θέμα «Άμεση προκήρυξη διαγωνισμών που έχουν ενταχθεί στο ΠΠΥΥ 2012» με καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης την Τις με αριθμό Α145/ & 153/ αποφάσεις Διοικητή του Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» σχετικά με τις εξουσιοδοτήσεις διενέργειας διαγωνισμών του Π.Π.Υ.Υ και τον ορισμό αντίστοιχων επιτροπών. 5. Το απόσπασμα Πρακτικού της υπ αριθμ. ΕΗΔ 59/6/ Τακτικής Συνεδρίασης του Π.Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ - Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» που αφορά επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητή. 6. Οι υπ αριθμ. πρωτ / τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια: «Έπιπλα» (CPV: ) 7. Η με αριθμό ΕΗΔ 19/10/ απόφαση του Δ.Σ. του Π.Γ.Ν.Λ.- Γ.Ν.Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια διαγωνισμών ενταγμένων στο Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεων 2012 κ 2013 καθώς και οι αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές τους. 8. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ αριθμ. 1/12ης/ έκτακτης συνεδρίασης του Π.Γ.Ν.Λ.- Γ.Ν.Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» που αφορά στην έγκριση του τροποποιημένου ενοποιημένου Π.Π.Υ.Υ Το υπ. αρ. πρωτ / έγγραφο προς το ΕΚΑΠΤΥ Α.Ε. με θέμα «Αποστολή τεχνικών προδιαγραφών διαγωνισμών στο Π.Π.Υ.Υ. 2012» 10. Το υπ. αρ. πρωτ / έγγραφο της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάζει το με αρ. Φ.Ε.Κ. 2809/ /Τ. Β στο οποίο δημοσιεύτηκε η αριθμ. 5572/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας αναφορικά με την παράταση του Π.Π.Υ.Υ. των ετών 2011 και 2012, με καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης των διαγωνισμών του 2012, την Η με αριθμ. πρωτ / απόφαση Δ/ΤΗ της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την τροποποίηση ως προς το σημείο 1 της με αριθμ. πρωτ. 7850/ απόφασης του Δ/ΤΗ της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας περί «ορισμού φορέων διενέργειας - αναθέτουσες αρχές για την υλοποίηση ενιαίων διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο

3 τροποποιημένο Π.Π.Υ.Υ Πιστώσεις για τους φορείς αρμοδιότητας της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας» 12. Το υπ αριθμ / έγγραφο της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάζει το αρ. πρωτ. 5575/ έγγραφο της Ε.Π.Υ. σχετικά με απόσπασμα Πρακτικού της υπ αριθμ. 5/ (θέμα 1ο ) Συνεδρίασης της Ε.Π.Υ. που αφορά την «Έγκριση τηρηθείσης διαδικασίας επί των τεχνικών προδιαγραφών για τις ανάγκες Φορέων Υγείας ΠΠΥΥ 2012(ΣΕΙΡΑ 10)». 13. Την υπ αριθμ. 1/2014 διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (στο εξής Π.Γ.Ν.Λ.), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,80 με το Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 14. Το υπ αριθμ. πρωτ / πρακτικό της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια αιθυλικής αλκοόλης για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν.Λ. σύμφωνα με τη διακήρυξη 5/2014. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας διαβιβάζουμε προς έγκριση το από πρακτικό (υπ αριθμ. πρωτοκόλλου 20839/ ) της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων το οποίο έχει ως εξής: «Στη Λάρισα σήμερα 9 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., οι παρακάτω υπογεγραμμένοι: 1. Καμπουρίδης Ζαχαρίας, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 2. Βασιλείου Κων/νος, ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 3. Ανδριάς Παναγιώτης, ΔΕ Τεχνικός έχοντας υπόψη: 1. τη με αριθμό 1/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΞΒ ΙΜ8) διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων του Π.Γ.Ν.Λ., συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,80 με το Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 2. τη με αριθ. πρωτ. Α142/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ:ΒΙΞ ΘΣ) του Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο με την οποία οριστήκαμε επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του προαναφερόμενου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (αριθ. πρωτ / αντίστοιχο έγγραφο κοινοποίησης), συνήλθαμε στο Γραφείο Προμηθειών του Π.Γ.Ν.Λ. και προχωρήσαμε στη διενέργεια του ανωτέρου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού. Προσήλθαν και υπέβαλλαν προσφορά οι κάτωθι δέκα (10) εταιρείες : 1. ΜΟΡΦΗ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Χ.Τ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 19 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΤΗΛ (αριθμ. πρωτ. προσφοράς 16379/4-4-14). 2. Κ. Παπαναστασίου ΑΒΕΕ, Εργοστάσιο-Έκθεση ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων, τηλ ,57555 (αριθμ. πρωτ. Προσφοράς 16499/7-4-14).

4 3. Πήχας Μιχάλης και ΥΙΟΙ ΟΕ, 6χλμ Ε.Ο Ιωαννίνων-Αθηνών, Ιωάννινα, τηλ , (αριθμ. πρωτ. Προσφοράς 16507/7-4-14). 4. KAS HELLAS LTD, ΛΕΝΟΡΜΑΝ ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: (αριθμ. πρωτ. προσφοράς 16508/7-4-14). 5. ΕΤΗΛΚΑ ΑΒΕΕ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΜΑΣ, ΤΗΛ (αριθμ. πρωτ. Προσφοράς 16650/7-4-14). 6. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ ΟΕ, ΛΑΚΚΩΜΑ ΧΑΛ/ΚΗΣ, ΤΗΛ (αριθμ. πρωτ. Προσφοράς 16753/8-4-14). 7. Δ. & Κ., 2 ο χιλ. Ξάνθης Λάγους, Τηλ (αριθμ. πρωτ. Προσφοράς 16870/8-4-14). 8. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΕΒΕ CAS CORNER, ΟΔΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΕΡΜΑ (ΓΕΦΥΡΑ ΞΗΡΙΑ), ΤΗΛ (αριθμ. πρωτ. Προσφοράς 16882/ ). 9. Νικόπουλος Χρήστος, Δήμου Δίου Ολύμπου,Τ.Θ.63, Τ.Κ.60200, τηλ (αριθμ. πρωτ. Προσφοράς 16897/8-4-14). 10. Κογεράκης Χ.& Σια,25 ης Μαρτίου 97 Περιστέρι,τηλ (αριθμ. πρωτ. Προσφοράς 16900/ ). Καταρχήν ως επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού ελέγξαμε την εμπρόθεσμη κατάθεση των προσφορών των συμμετεχόντων και διαπιστώσαμε ότι όλες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και έπειτα προβήκαμε στη μονογραφή και αποσφράγιση των κυρίων φακέλων των προσφορών των ανωτέρω εταιριών και διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν στους κυρίως φακέλους τρεις υποφάκελοι με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, σφραγίσαμε και μονογράψαμε τα δικαιολογητικά και τα ελέγξαμε ως προς την πληρότητα και τη νομιμότητά τους. Από τον έλεγχό τους προτείνεται, με εξαίρεση τις εταιρείες ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΕΒΕ CAS CORNER και Νικόπουλος Χρήστος, των οποίων οι φάκελοι των τεχνικών και οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίστηκαν λόγω μη συμμόρφωσής τους με τους όρους της διακήρυξης, η αποδοχή τους, διότι κατέθεσαν το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται από την διακήρυξη. Για ορισμένες δε από αυτές σημειώνονται οι ακόλουθες παρατηρήσεις: Σαν γενική παρατήρηση: η αρίθμηση (Α/Α) των ειδών είναι λάθος (συγκεκριμένα ξεκινά 1-5 και συνεχίζει 9-13, 15-18, 21, 23-24, 26-36, 33, 33 και 34-36). 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΡΦΗ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Χ.Τ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Στο πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης αναγράφεται η ημερομηνία 26/03/2014 ενώ θα έπρεπε να αναγράφεται 04/04/2014, παρότι δεν απαιτούνταν από τη διακήρυξη.

5 Η βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας είναι αντίγραφο ( μη θεωρημένο) και όχι πρωτότυπο, παρότι δεν απαιτούνταν από τη διακήρυξη. Στα δικαιολογητικά συμμετοχής δεν διευκρινίζει εάν η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή μέρος αυτών. Την υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος, η εν λόγω εταιρεία την συμπεριέλαβε στα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ενώ θα έπρεπε στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ωστόσο, όλες οι παραπάνω ελλείψεις θεωρούνται επουσιώδης. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 2. Η εταιρεία με την επωνυμία «Κ. Παπαναστασίου Α.Β.Ε.Ε.» «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Η κάθε σελίδα δε φέρει μονογραφή και συνεχή αρίθμηση (αν και η πίσω σελίδα είναι κενή). Ωστόσο, η παραπάνω έλλειψη θεωρείται επουσιώδης. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 3. Η εταιρεία με την επωνυμία «Μιχάλης Πήχας & Υιοι» «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Δεν προσκόμισε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο καταστατικού παρά μόνο απλό αντίγραφο (διευκρινίζεται όμως στην υπεύθυνη δήλωση) παρότι δεν απαιτούνταν από τη διακήρυξη. Ωστόσο, όλες οι παραπάνω ελλείψεις θεωρούνται επουσιώδης. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 4. Η εταιρεία με την επωνυμία «KAS HELLAS LTD» «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» κατατεθήκαν σε δύο (2) και όχι σε τρεις (3) υπεύθυνες δηλώσεις. Ωστόσο, όλες οι παραπάνω ελλείψεις θεωρούνται επουσιώδης. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά

6 5. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΗΛΚΑ ΑΒΕΕ» Τα δικαιολογητικά 6. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ ΟΕ» «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» Ωστόσο, η παραπάνω έλλειψη θεωρείται επουσιώδης. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 7. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. & Κ.» Ωστόσο, η παραπάνω έλλειψη θεωρείται επουσιώδης. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά 8. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΕΒΕ CAS CORNER» Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν συνοδεύονται με ΦΕΚ εκπροσώπησης. Η ημερομηνία υπογραφής δεν συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής την προσφοράς (ποινή αποκλεισμού) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΠΡΟΕΒΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 9. Η εταιρεία με την επωνυμία «Νικόπουλος Χρήστος» Οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν συνοδεύονται με επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας (καταστατικό) στο οποίο αναγράφεται το όνομα του διαχειριστή. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΠΡΟΕΒΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 10. Η εταιρεία με την επωνυμία «Κογεράκης Χ.& Σια» Ωστόσο, η παραπάνω έλλειψη θεωρείται επουσιώδης. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά

7 Κατόπιν προχωρήσαμε στην αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών των εταιριών, μονογράψαμε και σφραγίσαμε όλα τα έγγραφα που υπήρχαν σ αυτές. Από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών διαπιστώθηκε ότι: Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΡΦΗ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Χ.Τ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Προσκόμισε τα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (χωρίς ποινή αποκλεισμού). Στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» προσκόμισε μόνο αντίγραφα (λείπουν τα πρωτότυπα). Ωστόσο, η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς. Η εταιρεία με την επωνυμία «Κ. Παπαναστασίου Α.Β.Ε.Ε.» «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στις προδιαγραφές στο Νο 36 οι διαστάσεις είναι λάθος. Ωστόσο, η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΗΛΚΑ ΑΒΕΕ» «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Στην «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στα τεχνικά χαρακτηριστικά στο με Α/Α 27 είδος οι διαστάσεις είναι λάθος. Η εν λόγω εταιρεία προσφέρει 320 χ 230 χ 60 ενώ θα έπρεπε 3ΟΟ χ 230χ60 που είναι το σωστό (στην οικονομική προσφορά όμως είναι σωστά). Ωστόσο, η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς. Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω, οι προσφορές των εταιρειών είναι καθ όλα τυπικές και γίνονται αποδεκτές από την επιτροπή καθώς είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Τέλος, αποσφραγίσαμε τους φακέλους των οικονομικών προσφορών από όπου προέκυψαν τα παρακάτω: Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΗΛΚΑ ΑΒΕΕ» o Στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο με Α/Α 17 είδος αντί δέκα (10) τεμάχια η εν λόγω εταιρεία προσφέρει είκοσι (20).

8 o Στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο με Α/Α 18 είδος αντί δέκα (10) τεμάχια η εν λόγω εταιρεία προσφέρει είκοσι (20). Η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ ΟΕ» Στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στο με Α/Α 14 είδος η εν λόγω εταιρεία δεν αναφέρει διαστάσεις.

9 Κατά τα λοιπά, οι οικονομικές προσφορές έχουν όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα. Α/Α ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΟΡΦΗ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Χ.Τ. Μ. ΕΠΕ Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΜΙΧΑΛΗΣ KAS ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΕΤΗΛΚΑ ΑΒΕΕ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ ΟΕ Δ. & Κ. Χ. ΚΟΓΕΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 80x42x ,00 400,49 476,26 215,25 2 ΕΡΜΑΡΙΟ 550Χ40Χ , , ,17 547,35 3 ΤΡΑΠΕΖΙ 80Χ47Χ72 125,00 129,15 120,54 72,57 4 ΡΑΦΙΕΡΑ 225x55x ,00 835,66 945,38 339,48 5 ΡΑΦΙΕΡΑ 80Χ25Χ ,00 166,05 214,39 89,79 9 ΕΠΙΠΛΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 80x50x ,00 171,46 244,16 135,30 10 ΝΤΟΥΛΑΠΑ 75x50x ,00 375,46 371,95 195,57 11 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ , , , ,80 13 ΓΡΑΦΕΙΟ 160x80x72 230,00 255,84 215,74 225,09 15 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΔΥΟ ΤΕΜ. 80X40X ,00 800,98 734,06 430,50 16 ΡΑΦΙΑ-ΔΥΟ 120x20 50,00 61,50 49,20 103, ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-10 ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-10 ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Υ-2 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ- 10 ΣΚΑΜΠΩ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ , , ,70 787, , , ,70 787,20 80x60x72 160,00 270,60 182,04 177, , , ,70 848, ,00 739, ,20 787,20 26 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 320Χ37Χ , , ,41 608,85 393,60 506,76 338,25 206,64 344,40 Δ. & Κ , ,85 971,70 597,78 738,00 ΜΙΧΑΛΗΣ 100,86 138,99 73,80 68,88 ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Δ. & Κ. 553,50 971,70 565,80 646,98 516,60 ΜΙΧΑΛΗΣ 108,24 206,64 123,00 66,42 209,10 Δ. & Κ. 159,90 261,99 123,00 138,99 221,40 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ ΟΕ 295,20 365,31 332,10 166,05 344,40 Δ. & Κ , , , , ,00 KAS ΕΛΛΑΣ ΑΕ 221,40 282,90 246,00 188,19 ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Δ. & Κ. 934,80 811,80 651,90 575,64 738,00 ΜΙΧΑΛΗΣ 29,52 46,74 49,20 59,04 61,50 KAS ΕΛΛΑΣ ΑΕ 799,50 922,50 861, , ,40 ΜΙΧΑΛΗΣ 799,50 922,50 861, , ,40 ΜΙΧΑΛΗΣ KAS ΕΛΛΑΣ ΑΕ 167,28 196,80 184,50 319,80 ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 885, , , , ,30 ΜΙΧΑΛΗΣ 836, ,70 811,80 885, ,50 ΜΙΧΑΛΗΣ 1.094, , ,00 762, ,00 ΜΙΧΑΛΗΣ

10 27 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 300Χ230Χ , , ,12 645, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ- 25 ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- 7 ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- 4 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ- 20 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΔΥΟ 3.000, , , ,25 840,00 839,48 938,49 551,04 480,00 480,00 536,28 314, , , , ,00 130Χ50Χ , , ,50 885,60 33 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 120Χ50Χ ,00 655,34 611,31 442,80 34 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 155Χ50Χ ,00 846,49 859,16 521,52 35 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 140Χ50Χ ,00 764,57 736,03 521,52 36 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 50Χ50Χ ,00 273,06 236,65 188, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ- 2 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ- 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ-5 80X40X ,00 875,76 674,04 337,02 100X40X , ,22 842,30 391,14 47Χ62Χ , , , ,95 35 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 80Χ50Χ ,00 455,10 472,32 332,10 36 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 110Χ40Χ ,00 624,84 613,40 377, , , , , , ,70 729, ,50 ΜΙΧΑΛΗΣ 2.398, , , , ,25 ΜΙΧΑΛΗΣ 559,65 766,29 602, ,84 757,68 ΜΙΧΑΛΗΣ 319,80 437,88 344,40 708,48 432,96 ΜΙΧΑΛΗΣ 1.918, , , , ,80 ΜΙΧΑΛΗΣ 1.033, , ,80 829,02 861,00 Δ. & Κ. 479,70 510,45 547,35 394,83 430,50 Δ. & Κ. 590,40 627,30 694,95 473,55 553,50 Δ. & Κ. 489,54 608,85 590,40 365,31 553,50 Δ. & Κ. 293,97 227,55 215,25 291,51 246,00 ΜΙΧΑΛΗΣ 442,80 553,50 565,80 435,42 504,30 ΜΙΧΑΛΗΣ 467,40 615,00 713,40 514,14 590,40 ΜΙΧΑΛΗΣ 1.832, ,00 ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1.439,10 ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ ΜΙΧΑΛΗΣ 452,64 356,70 418,20 335,79 344,40 ΜΙΧΑΛΗΣ 467,40 467,40 516,60 355,47 430,50 Δ. & Κ , , , , , ,26

11 Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω οικονομικών προσφορών τα μέλη της επιτροπής προτείνουμε την κατακύρωση των ειδών ως εξής: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ KAS ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ ΟΕ Δ. & Κ. ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ 1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - 2 ΕΡΜΑΡΙΟ 547,35 3 ΤΡΑΠΕΖΙ - 4 ΡΑΦΙΕΡΑ 339,48 5 ΡΑΦΙΕΡΑ - 9 ΕΠΙΠΛΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ - 10 ΝΤΟΥΛΑΠΑ - 11 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ - 15 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΔΥΟ ΤΕΜ. 430,50 16 ΡΑΦΙΑ-ΔΥΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-10 ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ,20 787,20 21 ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Υ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ-10 ΣΚΑΜΠΩ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ,70 787,20 26 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 608,85 27 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 645, ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ-25 ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- 7 ΚΑΘΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- 4 ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ,25 551,04 314, ,00 32 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΔΥΟ - 33 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ,64 Δ. & Κ ΜΙΧΑΛΗΣ ,88 Δ. & Κ ΜΙΧΑΛΗΣ ,42 Δ. & Κ ,00 - ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝ. & ΣΙΑ ΟΕ ,05 Δ. & Κ , KAS ΕΛΛΑΣ ΑΕ ,19 Δ. & Κ ΜΙΧΑΛΗΣ 29, KAS ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 167, KAS ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ,02 Δ. & Κ ,83 Δ. & Κ. 34 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ,55 Δ. & Κ. 35 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ,31 Δ. & Κ. 36 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 188, ΜΙΧΑΛΗΣ 33 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ,02 33 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ,14 34 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΕΣ ,95 35 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 332,10 36 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ,47 Δ. & Κ. Με βάση όλα τα παραπάνω, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με:

12 1. την έγκριση ή μη του από πρακτικού (υπ αριθμ. πρωτοκόλλου 20839/ ) της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων και σε περίπτωση καταφατικής απάντησης 2. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζουν ομόφωνα 1. την έγκριση του από πρακτικού (υπ αριθμ. πρωτοκόλλου 20839/ ) της τριμελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων και 2. τη συνέχιση του διαγωνισμού με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΜΗΤΣΙΟΣ Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικού της 8 ης / Τακτικής Συνεδρίασης Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ Ευδοκία Τζαβέλλα-Αδαμάκη Θεόδωρος Κουτσιανάς Ματθαίος Τζιαστούδης Σοφία Σωτηράκου Κωνσταντίνος Κατσιαούνης Ευαγγελία Χαρίση Ιωάννης Φεζουλίδης Λάρισα, 28/05/2014 Η Γραμματέας του Δ.Σ. Βασιλική Ρόβα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 15369/02-04-2015 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 15369/02-04-2015 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 42709/22-09-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 42709/22-09-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 5877/07-02-2014 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 17107/15-4-15 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η αριθ. πρωτ. 17107/15-4-15 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω:

Στην συνεδρίαση παρέστησαν και κλήθηκαν νόμιμα οι παρακάτω: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Λάρισα, 13/03/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΟ469060-6ΨΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου 2012 Αριθμ. πρωτ.: 37453. Διακήρυξη 42/2012

ΑΔΑ: Β4ΓΟ469060-6ΨΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου 2012 Αριθμ. πρωτ.: 37453. Διακήρυξη 42/2012 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Υποκατάστημα : ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: διενέργειας:

Προϋπολογιζόμενη δαπάνη: διενέργειας: Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Π.Γ.Ν.Λ. Γ.Ν.Λ. «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Παρασκευή Νταφούλη Κοκόζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22/01/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22/0/205 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 05.08.2015 1 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36762/06.08.2015 32 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25-6-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/15252 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003007395 2015-09-01

15PROC003007395 2015-09-01 9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Καρδίτσα: 01-09-2015 Αρ. Πρωτ: 16115 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 19/5/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310892268, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 18 / 2014

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 18 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ& ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41221 ΛΑΡΙΣΑ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΓΘΕ4690ΒΜ-ΩΟΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 26-06-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Β/15485 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 17 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 17 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΠΓΝΛ-Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ.: Δ313/10-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 1/6/214 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Π. Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 28 / 09 / 2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 15183 ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Την Περιφέρεια Κρήτης Ταχ.Δ/νση : Γάζι Τμήμα Τοπ. Αυτοδ/σης Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2810 400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα