ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: 00305-37200 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 17.000,00"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Λιβαδειά η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Αγ. Βλασίου Τέρμα Ταχ. Κώδικας Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες Νταλιάνη Κων/να Τηλέφωνο Fax http ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ : 1.- ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, 2.- ΣΤΟΛΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ, 3.- ΚΑΛΤΣΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ, ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. ΔΣ / 281/ του Πρόχειρου Διαγωνισμού προμήθειας: ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ - ΣΤΟΛΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ - ΚΑΛΤΣΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ κωδικών ειδών : ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΣΤΟΛΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΚΑΛΤΣΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.500,00 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩ Ν Μέχρι και Τρίτη έως 14:00μ.μ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ α) ΕΛΛΗΝ. ΤΥΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στις Τετάρτη ώρα 10:00 π.μ. β) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ- ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΡΙΤHΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Χαμηλότερη Τιμή ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια 1

2 του έτους. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Τέρμα Αγ. Βλασίου Τ.Κ Το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) όπως ισχύει σήμερα Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α 64/ ) Του Ν. 2362/95 Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) Του Ν. 2522/97 Δικαστική Προστασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ(Φ.Ε.Κ. 178/Α/97). 1.8.Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α 202/ ), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.). 1.9.Του Ν. 3310/2005(Φ.Ε.Κ. 30/Α/2005), «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α/2005) Το Π.Δ. 166/2003 ( ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» Τις διατάξεις του Ν. 3867/ ( ΦΕΚ 128/Α/2010 ) άρθρο Τις Αποφάσεις: 2.1. Την αριθμ. 1/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 99/Β / ), με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας, έτους Την υπ αριθμ. 1983/ Απόφαση της Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί «Οδηγίες εκτέλεσης κ εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2010, πιστώσεις 2010 κ 2011» Την με αριθ. 4516/ Εγκύκλιο Νο1 της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, «Οδηγίες για την διεκπεραίωση αιτημάτων των Φορέων, μετά από την ισχύ του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ) 2010». 2

3 2.4.Την με αρ. 9/ ( θ. ΕΗΔ Α ) απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών των ενταγμένων στο Π.Π.Υ.Υ Την με αριθμ.12536/ έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3867/2010. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο για την κατακύρωση την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια του νοσοκομείου με: Κλινοσκεπάσματα εκ βαμβακος: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00, Στολαί Εργασίας Διάφοροι: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 Καλτσόν εν Γένει : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.500,00, για το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, για ένα (1) έτος, ήτοι Συνολικού Προϋπολογισμού Δαπάνης # ,00 # συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Στο εν λόγω πρόχειρο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές, είτε για το σύνολο των αναφερομένων ειδών, είτε για κάθε ομάδα είδους. ΑΡΘΡΟ 1 ο : ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα γίνει την 24/11/2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς, Αγ. Βλασίου Τέρμα Τ.Κ Λιβαδειά, ισόγειο, Τμήμα Προμηθειών της Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης από τo Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς, οδός Αγίου Βλασίου Τέρμα ΛΙΒΑΔΕΙΑ καθημερινά 10:00-14:00, έναντι απόδειξης με την καταβολή ποσού 10 ( του Γ.Ν. Λιβαδειάς κάλυψη εξόδων εκτύπωσης). Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της 5 ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. Τηλεομοιοτυπίας, account.κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. ΑΡΘΡΟ 2 ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ A.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ: 1. Έλληνες πολίτες 2. Αλλοδαποί 3. Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 4. Συνεταιρισμοί 5. Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Α.2. ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ: 1. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 3

4 2. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου. Α.3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α) Εγγύηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, η οποία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/07 δηλ. θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, είτε επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, είτε ανά ομάδα είδους, με χρόνο ισχύος, μεγαλύτερο κατά ένα μήνα από το χρόνο ισχύος της προσφοράς που ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη, δηλ.150 ημέρες. Εγγυήσεις που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του Ν.1599/1986 (Α 75) με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναγράφονται : τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς : 1. δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης όπως αναφέρεται στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/ είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/ δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 όπως αναφέρεται στην περ. (2) του εδ. γ του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/ ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρ.6 του Π.Δ. 118/2007 σύμφωνα και με τις προϋποθέσεις του άρθρ.20 του Π.Δ. 118/2007. Γ) Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους. Α.4. ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Oι προμηθευτές οφείλουν για τη συμμετοχής τους στο διαγωνισμό εκτός από τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά να καταθέσουν: Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του Ν.1599/1986 (Α 75) με θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία θα αναγράφονται : 1. ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση. 2. ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 3. ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου. 4

5 Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών, πλην της εγγύησης συμμετοχής και οι προμηθευτές υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρόνο που θα ζητηθεί από την Επιτροπή διενέργεια του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από τη Επιτροπή, δεν συμπληρωθούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η προσφορά θα απορρίπτεται. Ο προσφέρων, σε περίπτωση υποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντα του, οφείλει να σηµειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου. Α.5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν.2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση (άρθρο 6 παρ.2 η 3 του Π.Δ. 118/2007, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του Π.Δ. 118/2007): α. Οι Έλληνες πολίτες: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 5

6 (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. β. Οι αλλοδαποί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του Π.Δ. 118/07, άρθρο 6. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. (3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, αντίστοιχα. (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007. (4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της 6

7 οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. (5) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ως και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης εναντίων των από αρμόδια αρχή (Γραμματεία Πρωτοδικείου ή Νομαρχιακής έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό εταιρείας ή επιχείρησης). δ. Οι Συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης(2) του εδ. β της παρ. 2 του ιδίου άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του ιδίου άρθρου. (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Επίσης πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται η ποσότητα του υλικού ή το μέρος που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολό της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 7

8 Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής. ΑΡΘΡΟ 3 ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α. Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών του Γ.Ν. Λιβαδειάς μέχρι την προηγούμενη ημέρα του διαγωνισμού, δηλ. την και ώρα 14:00, με οποιοδήποτε τρόπο και θα παραλαμβάνεται με απόδειξη τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα παίρνει η προσφορά. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό (π.χ. προς Γ.Ν. Λιβαδειάς) Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα (Επωνυμία, Δ/νση, τηλέφωνο & FAX ) B. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι στους οποίους θα αναγράφονται ευκρινώς όλα τα παραπάνω στοιχεία του κυρίως φακέλου. 1. Φάκελος ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που να περιέχει όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στις παραγράφους Α3 Α4 του άρθρου 2 της παρούσης) και η εγγύηση συμμετοχής. 2. Φάκελος ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) όπου τοποθετούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσης διακήρυξης. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 3. Φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα περιέχει έντυπη οικονομική προσφορά σφραγισμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και αντίγραφο αυτής. Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών σε καμία περίπτωση δεν θα είναι ανώτερες από αυτές που πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία στο Νοσοκομείο και αυτών που εμπεριέχονται στο παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (Άρθ. 24, Ν. 3846/2010- ΦΕΚ 66 Α / ) 8

9 Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι την οριστική παραλαβή της προµήθειας. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προµηθευτή πέραν του αντίτιµου των ειδών που θα προµηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του µέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών και την αποπληρωµή τους. Οι προσφορές, επί ποινή απόρριψης, δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο και για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Περαιτέρω παράταση της ισχύος της προσφοράς µπορεί να λάβει χώρα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του Π.. 118/2007. Προσφορές που είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή αντιφατικές ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Απορρίπτονται οπωσδήποτε ως απαράδεκτες και δεν αξιολογούνται προσφορές που δεν καλύπτουν τις απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. Η προσφορά και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από τον παρόντα διαγωνισμό υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Χρόνος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Τμήμα Προμηθειών του Γ.Ν. Λιβαδειάς, Τέρμα Αγ. Βλασίου, Τ.Κ Λιβαδειά, με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω διεύθυνση, μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή στις ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. με ευθύνη του προσφέροντος. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο ανωτέρω αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου. Οι προσφορές αυτές θα επιστρέφονται στους προσφέροντες. Διευκρινίσεις διακήρυξης προσφορών: Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του 9

10 άρθρ.15 παρ.2 περ.α του Π.Δ. 118/2007, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρ.15 παρ.2 περ.α του Π.Δ. 118/2007. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Η Επιτροπή όμως έχει το δικαίωμα και αφού το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον προμηθευτή την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις αυτές πρέπει να παραδίδονται στην Επιτροπή μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται απ` αυτήν, με ποινή αποκλεισμού. Οι προμηθευτές οφείλουν να δώσουν πληροφορίες που δεν καλύπτονται από τους όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην διακήρυξη αυτή και που κατά την εκτίμησή τους κρίνονται ουσιώδεις. ΑΡΘΡΟ 4 Ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ.118/2007, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας ανά ομάδα είδους δαπάνης με Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σ` αυτόν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς προμηθευτές μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με δική τους φροντίδα. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη, ήτοι 150 ημέρες. Στην περίπτωση της Ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης. 1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγύηση που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. με χρόνο ισχύος πλέον δύο (2) μηνών από το συμβατικό χρόνο παράδοσης. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο κατά περίπτωση νόμιμο τέλος χαρτοσήμου. Στις ίδιες επιβαρύνσεις υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 10

11 Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων μπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή από την Υπηρεσία. Αναγκαία στοιχεία εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. ο αριθμός της διακήρυξης. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. η ημερομηνία έκδοσής της. τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. Για την εγγύηση συμμετοχής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 5 Ο : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 1. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς 2. Αποσφραγίζεται ο φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής, σφραγίζονται και μονογράφονται ανά φύλλο όλα τα δικαιολογητικά. 3. Αποσφραγίζεται ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς, σφραγίζονται και μονογράφονται ανά φύλλο όλα τα τεχνικά στοιχεία αυτής. 4. Ο φάκελος των οικονομικών στοιχείων της προσφοράς, δεν αποσφραγίζεται πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων, καθώς και της ολοκλήρωσης της Τεχνικής Αξιολόγησης από την επιτροπή. Θα αποσφραγισθεί ( ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς ), μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και των τεχνικών στοιχείων, από το παραπάνω όργανο. Κατά την αποσφράγιση του φακέλου των οικονομικών προσφορών μονογράφονται από την επιτροπή όλα τα στοιχεία αυτών κατά φύλλο και ελέγχεται το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διακήρυξης, για το παραδεκτό των οικονομικών προσφορών. Η επιτροπή δε συντάσσει πρακτικό, καταχωρώντας σ αυτό όλα τα σχετικά στοιχεία, καθώς και τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αιτιολογώντας, για κάθε μία από αυτές τους λόγους απόρριψης. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρ.20 του Π. Δ.118/2007 ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο όλα τα ζητούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στην παράγραφο Α.5. του άρθρου 2 της παρούσας διακήρυξης) τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία 11

12 που προβλέπεται στο άρθρ. 19 παρ.6 του Π.Δ. 118/2007. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ.20 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 6 ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού. Κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών για το διαγωνισμό είναι η χαμηλότερη τιμή που θα προσφερθεί από τους συμμετέχοντες. Στις περιπτώσεις που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα ή δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη των περ. α, β και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου διατάγματος καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8. ΑΡΘΡΟ 7 ο : ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Η Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της τα στοιχεία των φακέλων των προσφορών, τον τρόπο και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προσφορών και τη συμφωνία των προσφορών με τους όρους της διακήρυξης προβαίνει στην οριστική κατάταξη των προσφορών και γνωμοδοτεί για την κατακύρωση του διαγωνισμού υπέρ του τελικά επικρατέστερου προμηθευτή. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί ακόμη να προτείνει: 1. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα. Η κατακύρωση δεν µπορεί να υπερβαίνει κατά ποσοστό α) για µεγαλύτερη ποσότητα, το 15% της προϋπολογισθείσας αξίας των προς προµήθεια ειδών και β) για µικρότερη ποσότητα, το 50% της προϋπολογισθείσας αξίας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζοµένου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προµηθευτή. 2. Την κατανοµή της προς προµήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, µεταξύ περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, τελικός προµηθευτής επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπ όψη τα παρακάτω στοιχεία: Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με την χαμηλότερη τιμή εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 12

13 Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Η Επιτροπή του διαγωνισμού παραδίδει το σύνολο των αποσφραγισθεισών προσφορών που μαζί με το πρακτικό της τελικής κατάταξης των προσφορών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο του διαγωνισμού (οικονομικές προσφορές, επιστολές κ.λπ.) στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου για να διαβιβαστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Λιβαδειάς, στο οποίο εναπόκειται η έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Λιβαδειάς, διατηρεί το δικαίωμα ν αποφασίσει ελεύθερα αλλά αιτιολογημένα για την έγκριση ή την απόρριψη του αποτελέσματος του διαγωνισμού, τη ματαίωση, αναβολή ή επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών, (κατ ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/2007) χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης αυτών που μετέχουν στο διαγωνισμό και χωρίς καμία άλλη οικονομική υποχρέωση ή δέσμευση γενικώς έναντι αυτών. Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά κάθε συμμετέχοντος (π.χ. μη τήρηση των όρων της σύμβασης σε προηγούμενη ανάθεση κ.λπ.). Κατά τα λοιπά έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 8 ο : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την ανακοίνωση κατακύρωσης του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 23 και 24 του Π.Δ. 118/2007. Με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε οφείλει να προσέλθει σε (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Σε περίπτωση μη προσέλευσης ο ανάδοχος θα κηρυχθεί έκπτωτος και η εγγύηση θα καταπέσει υπέρ του Γ.Ν. Λιβαδειάς. Από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, σ` αυτόν υπέρ του οποίου έγινε η κατακύρωση, η σύμβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε το δε έγγραφο (σύμβαση) που ακολουθεί δεν έχει συστατικό, αλλά αποδεικτικό χαρακτήρα. Η σύµβαση µε τον προµηθευτή ή τους τυχόν περισσότερους προµηθευτές που θα επιλεγούν, θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους αρχίζοντας από την ηµεροµηνία που θα αναγράφεται σ αυτήν. Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα, έπειτα από απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, να παρατείνει µονοµερώς τη σύµβαση επί δύο (2) µήνες ακόµη, µε έγγραφη δήλωσή του που απευθύνεται στον προµηθευτή πριν από τη λήξη της σύµβασης. Πέραν του χρόνου αυτού, δύναται να παραταθεί με συμφωνία και των δύο (2) συμβαλλόμενων μερών, χωρίς να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες. 13

14 Για κάθε μήνα παράτασης, θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπει η σύμβαση ή που προκύπτει από τη σύμβαση κατ αναλογία. Το Νοσοκοµείο θα έχει δικαίωµα υποβολής παραγγελίας από την εποµένη της υπογραφής της σύµβασης. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά στην προσφορά τους ότι έχουν δυνατότητα έναρξης παράδοσης υλικών εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την εποµένη της υπογραφής της σύµβασης. Για παραγγελίες που δόθηκαν το αργότερο δύο εργάσιµες ηµέρες πριν από τη ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης ή του τυχόν χρόνου παράτασης αυτής και δεν εκτελέστηκαν, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Νοσοκοµείου να παραλάβει ή όχι τα είδη που παρήγγειλε. Στην περίπτωση αυτή, η προµήθεια των ειδών εκτελείται σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης. Το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την εκτέλεση της σύµβασης πριν από τη λήξη της, µετά όµως από προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή, χωρίς αποζηµίωσή του, εφόσον για τα είδη του διαγωνισµού προγραµµατιστεί και υλοποιηθεί αντίστοιχη ενοποιηµένη προµήθεια από την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ή άλλη Κεντρική Υπηρεσία (Ε.Π.Υ. Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Ανάπτυξης), κατ εφαρµογή των διατάξεων των Ν. 3580/2007, Ν. 2286/1995, 2955/2001 ή άλλου σχετικού νοµοθετήµατος που τυχόν τεθεί σε ισχύ, η οποία θα αφορά και το Νοσοκοµείο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α.Α ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΒΑΜΒΑΚΟΣ τμχ τμχ 1.ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑ 1. Σεντόνια χρώματος λευκού 2. Σύνθεση: Βαμβάκι 100% αρίστης ποιότητας καλά εκκοκισμένο απαλλαγμένο ξένων 3. ουσιών, ίνα ομοειδής λεπτός μακρόινος. 4. Βάρος περίπου 210 gr/m 2 5. Διαστάσεις σεντονιού: μήκος 2,60 εκατ., πλάτος 1,60 εκατ.& ρεβέρ στο επάνω μέρος 4 εκατ. 6. Πυκνότητα στήμονος κλωστ/εκ 24 & Πυκνότητα υφαδιού κλωστ/εκ Αντοχή στήμονος εις χιλιοστά ελάχιστο 60 & Αντοχή υφαδιού εις χιλιοστά ελάχιστο Τίτλος νήματος στήμονος Ν.Ε.14/1καρντέ & Τίτλος νήματος υφαδιού Ν.Ε.12/1καρντέ 9. Τα υλικά να είναι ειδικά κατασκευασμένα για να αντέχουν στα συχνά πλυσίματα & στις συνεχείς απολυμάνσεις. 10. Το δείγμα να είναι ένα σεντόνι διαστάσεων 2,60x1.60 φάρδος ούγια με ούγια. 11. Το βάρος του δείγματος σε gr 12. Να αναφερθεί η απώλεια διά της πλύσεως των διαστάσεων του σεντονιού επί της % m2,θα αξιολογηθεί. 13. Τα σεντόνια που θα παραδοθούν να είναι όμοια με το δείγμα χωρίς καμία παρέκκλιση 14. Τα έξοδα εξέτασης του δείγματος από τους αρμόδιους φορείς βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή όταν αμφισβητηθεί η ακαταλληλότητα των νημάτων 2.ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΟΥ 1. Κουβέρτες Πικέ χρώματος λευκού 2. Σύνθεση: 100% βαμβάκι άριστης ποιότητας μακρόινος, απαλλαγμένο ξένων ουσιών, 14

15 τμχ τμχ τμχ 6.- Α) 500 m Β) 50 m Γ) 30 m Δ) 1000 m ειδικά κατασκασκευασμένες για να αντέχουν στο συχνό πλύσιμο και στις συνεχείς απολυμάνσεις. 3. Ύφανση σταθερή με ανάγλυφο σχέδιο, 4.Οι ούγιες να μένουν σταθερές(χωρίς να ξεχειλώνουν κατά την πλύση) 5.Διαστάσεις: μήκος 2,70 cm,πλάτος 160cm 6.Βάρος περίπου gr/m2. 7. Δείγμα: μία κουβέρτα πικέ χρώματος λευκού με διαστάσεις 2,70 x 1,60cm 8. Να αναφέρεται το ακριβές βάρος του δείγματος σε gr 9.Οι κουβέρτες που θα παραδοθούν να είναι όμοιες με το δείγμα χωρίς καμία παρέκκλιση 10. Να αναφερθεί η απώλεια διά της πλύσεως των διαστάσεων της κουβέρτας επί της % m2,θα αξιολογηθεί. Τα έξοδα εξέτασης του δείγματος από τους αρμόδιους φορείς βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή όταν αμφισβητηθεί η ακαταλληλότητα των νημάτων 3. ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ Μαξιλαροθήκες χρώματος λευκού (όμοιο των σεντονιών) 1. Σύνθεση: Βαμβάκι 100% αρίστης ποιότητας καλά εκκοκισμένο απαλλαγμένο ξένων ουσιών, ίνα ομοειδής λεπτός μακρόινος. 2. Διαστάσεις 70 x50 cm 3. Να διαθέτει ρεβέρ 4 cm & 15cm μέσα 4. ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ : 1. Θα φέρουν εσωτερικό βαμβακερό κάλυμμα και εξωτερικά επενδεδυμένο με αδιάβροχη μαξιλαροθήκη με φερμουάρ. 2. Θα είναι αντιαλλεργικά, αντιμικροβιακά, αντιολισθητικά και στην επιφάνεια να μην δημιουργούνται κηλίδες π.χ. από αίμα,εκκρίσεις ή διάφορα άλλα υγρά. 3. Διαστάσεις 45 χ 65cm. 5. ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ: 1.Μονές διαστάσεις 165 χ 220,περίπου ακρυλικές με ρελιασμένα ενισχυμένα άκρα.οι κλωστές του ρελιάσματος και της ραφής των άκρων να έχουν σταθερότητα αντοχών στον χρωματισμό όμοιο με του κλινοσκεπάσματος. Τα κλινοσκεπάσματα πρέπει να υφίσταται αντισκωριακή επεξεργασία και να τοποθετούνται σε ξεχωριστό πλαστικό σάκκο. Να πλένονται στους 80 ο C χωρίς να μαζεύουν και να δημιουργούνται κόμποι.. ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 6. ΥΦΑΣΜΑΤΑ Α) ΥΦΑΣΜΑ ΛΕΥΚΟ Φάρδος το ελάχιστο 1,60 Σύνθεση 100% ΒΑΜΒΑΚΙ Χρώματος λευκού Ύφανση μέτρια Βάρος 200 gr/m2 τουλάχιστον ΔΕΙΓΜΑ μήκους 0,50cm (το φάρδος ούγια με ούγια 1,60cm) Β) ΥΦΑΣΜΑ ΣΙΕΛ Φάρδος το ελάχιστο 1,60 Σύνθεση 20% ακριλικό 80% βαμβάκι Ύφανση Μέτρια Χρώματος ανοικτού σιελ Βαφή ανεξίτηλη Βάρος 200gr/m2 τουλάχιστον ΔΕΙΓΜΑ μήκους 0,50cm (το φάρδος ούγια με ούγια 1,60cm) Γ) ΚΑΜΠΟΤ ΑΛΕΥΚΑΣΤΟ Φάρδος το ελάχιστο 0,90 Σύνθεση 100% βαμβάκι Χρώματος εκρού Ύφανση μέτρια Βάρος 200gr/m2 τουλάχιστον ΔΕΙΓΜΑ μήκους 0,50cm (το φάρδος ούγια με ούγια 0,90cm) Δ) ΥΦΑΣΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Φάρδος το ελάχιστο 1,60 Σύνθεση 50% ακριλικό - 50% βαμβάκι Ύφανση Μέτρια εώς λεπτή σχηματίζοντας την υφή της καμπαρντίνας Χρώματος πράσινο χειρουργείου Βαφή ανεξίτηλη ΔΕΙΓΜΑ μήκους 0,50cm (το φάρδος ούγια με ούγια 1,60cm) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ α) κάθε δείγμα υφάσματος θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από το βάρος του σε gr/m² ώστε να αξιολογηθεί από την αρμόδια επιτροπή. β) Τα έξοδα του δέιγματος για τους ελέγχους προς τους αρμόδιους φορείς βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή, εάν αμφισβητηθεί η καταλληλότητα των δειγμάτων. γ) Τα υφάσματα όταν παραδωθούν να είναι όμοια με αυτό του δείγματος χωρίς καμία παρέκκλιση. δ) Το τόπι του υφάσματος να μην είναι μεγαλύτερο των 50 μέτρων. 15

16 1 ον Σιέλ 20 τμχ 1. Κοστούμια νοσηλευτικού προσωπικού: 2. ΣΤΟΛΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ Πράσινο 60τμχ Μπλέ ηλεκτρίκ 10 τμχ Λευκό 360 τμχ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ: α) Τρείς τσέπες μόνο έξω: μια τσέπη κάτω δεξιά,, μια τσέπη κάτω αριστερά και μια πάνω αριστερά β) με σταυρωτή λαιμόκοψη, κοντό μανίκι, ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ -ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ: Να φέρει στη μέση ειδικό λάστιχο και κορδόνι ενσωματωμένο ( όχι καλτσοδέτα ),στην τσάκιση να φέρουν εξωτερική ραφή. ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΑΖΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΛΑΚΟΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑ λευκό,πράσινο, μπλέ ηλεκτρίκ,σιέλ. 2 ον 4 τμχ 2.Κοστούμια τομεαρχών : 3 ον 28 τμχ Η ζακέτα να έχει πέτο γιακά, μακρύ μανίκι, γαλλικές ραφές μπρος-πίσω με εσωτερικές τσέπες, χωρίς φόδρα, με επωμίδες και πέντε κουμπιά διαμέτρου 1,5cm. Η φούστα να είναι φοδραρισμένη, να φέρει σκίσιμο που να επανωτίζει. Το μήκος να είναι κάτω από το γόνατο. Το πανελόνι να φέρει στη μέση ειδικό λάστιχο και κορδόνι ενσωματωμένο ( όχι καλτσοδέτα ),στην τσάκιση να φέρουν εξωτερική ραφή. Με χρωματικό κώδικα μεγεθών. Γαζωμένο με πλακοραφή ασφαλείας. ΧΡΩΜΑ:ΓΚΡΊ-ΜΠΛΕ 3. Κοστούμια προϊστάμενων : Η ζακέτα να έχει πέτο γιακά, μακρύ μανίκι, γαλλικές ραφές μπρός-πίσω με εσωτερικές τσεπές, χωρίς φόδρα, με επωμίδες και πέντε κουμπιά διαμέτρου 1,5 cm.χρωμα ΛΕΥΚΟ Το παντελόνι να φέρει στη μέση ειδικό λάστιχο και κορδόνι ενσωματωμένο ( όχι καλτσοδέτα ),στην τσάκιση να φέρουν εξωτερική ραφή. Με χρωματικό κώδικα μεγεθών. Γαζωμένο με πλακοραφή ασφαλείας. ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ 4 ον 400 τμχ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΠΟΠΛΙΝΑ(50% ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ + 50% ΒΑΜΒΑΚΙ), ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΡΟΥΣ 150 ΓΡ ΑΝΑ ΤΜΧ. ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΕ 60 C. ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΙΝΙΔΙΑ. ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΕΝΙΚΑ: ΝΑ ΜΗ ΜΑΖΕΥΟΥΝ, ΝΑ ΜΗ ΧΝΟΥΔΙΑΖΟΥΝ, ΝΑ ΜΗ ΤΣΑΛΑΚΩΝΟΥΝ 4. ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 1.Το ύφασμα να είναι σύμμικτο καπαρντινέ 50% βαμβάκι και 50% πολυέστερ. 2.Να έχει ειδική ύφανση ώστε σε επαφή με το δέρμα του χρήστη να είναι μόνο το βαμβάκι.να φέρει απαραιτήτως πιστοποιητικό ή βεβαίωση από τον οίκο κατασκευής του ότι ισχύουν αυτές οι προδιαγραφές. 3. Να φέρουν μανσέτα στα μανίκια και πέτο στο γιακά. 4. Να φέρουν τρείς τσέπες,δύο κάτω,δεξιά-αριστερά,διαστάσεων 20cm x 18cm και μία πάνω αριστερά, διαστάσεων 10cm x 12cm με χώρισμα. 5.Οι γυναικείες να είναι ανοικτές μπροστά με 8 οκτώ κουμπιά, να μην έχουν άνοιγμα στο πίσω μέρος και να φέρουν ζώνη χωρίς κουμπιά. 6.Οι αντρικές να είναι ανοικτές μπροστά με 4 τέσσερα κουμπιά, να έχουν άνοιγμα στο πίσω μέρος και ζώνη χωρίς κουμπιά. 5 ον. 400 τμχ 7.Τα κουμπιά όλων των στολών να είναι άκαυστα λευκά. 8.Όλες οι μπλούζες να φέρουν στρίφωμα 5 cm. 5. ZAKETEΣ ΠΛΕΚΤΕΣ Σύνθεση πλεκτού 50% μαλλί και 50% ακρυλικό. Το μήκος της ζακέτας να σκεπάζει την περιφέρεια ( ανάλογα με το νούμερο να είναι εκ ). 16

17 6 ον Α) 450 ζεύγη Να έχει λάστιχο στη μανσέτα και V στο λαιμό. Αντοχή στο πλύσιμο και να μην χνουδιάζει. Χρώμα: σκούρο μπλέ. Β) 60 ζεύγη 6. ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ Α. ΣΑΜΠΩ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ Ανατομικό με αντιολισθητική σόλα εξ ολοκλήρου από δέρμα. Προσθαφαιρούμενο πέλμα δυο όψεων. Υψηλής αντοχής. Να μην ιδρώνει και να μην μυρίζει. Χρώμα: λευκό. Γ) 20 ζεύγη 3. ΚΑΛΤΣΟΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ τμχ Β. ΣΑΜΠΩ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Να είναι κατασκευασμένα από ειδικό υλικό, θερμοελαστικό μείγμα ελαστικών άφλεκτο. Να είναι αντιστατικά σε ολόκληρο το πέλμα. Αεριζόμενα με μεγάλες πλάγιες οπές και αντιολισθητικά. Να διαθέτουν ειδικό ανατομικό πλέγμα, να πλένονται ( ακόμη και στο πλυντήριο ) και να αποστειρώνονται. Χρώμα: πράσινο Γ. ΜΠΟΤΙΝΙΑ Δετά με κορδόνια Δερμάτινα Η σόλα να είναι: ελαστική ή κρέπ. τρακτερωτή αντιολισθητική αντιστατική Αντιδρωτικά Με εσωτερικό ανατομικό πάτο και δερμάτινη επένδυση. Αντοχής σε κρούση στα ακροδάκτυλα * Χρώμα : μαύρο, καφέ σκούρο. ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ. 1.ΚΑΛΤΣΟΝ : Τίτλος νήματος : 40 den 1 Σύνθεση : 80% + -5% πολυαμίδιο, 20% + -5% lycra. 2 Χρώμα : Αποχρώσεις καραμελέ. 1 Μέγεθος : Να υπάρχουν στα εξής μεγέθη : Νο 1 S No 3 L No 2 M No 4 XL No 5 XXL ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Τα καλτσόν θα πρέπει :Να έχουν καβάλο από βαμβακερό ύφασμα στα μεγέθη1,2,3 (S,M,L) Να έχουν δύο ραφές στο πίσω μέρος της κυλόττας τα μεγέθη 4,5 (XL,XXL) οι οποίες να είναι λείες χωρίς εξογκώματα Να έχουν ενίσχυση στα δάκτυλα και στην κυλόττα. Να είναι μεγάλης αντοχής και καλής εφαρμογής. Να μη γλιστράνε (πέφτουν) στη μέση και στα πόδια. Να έχουν ενσωματωμένο το λάστιχο στης κυλόττας. Να είναι χωρίς φτέρνα,αλλά να φέρουν το σχήμα. Να έχουν πλέξη μαλακή και ελαστική. Στην πίσω ραφή να φέρουν διακριτική ετικέτα έτσι ώστε μετά το πλύσιμο να διακρίνεται το Εμπρός-πίσω του καλτσόν. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 Κάθε καλτσόν να είναι συσκευασμένο σε χάρτινη ή πλαστική συσκευασία, που θα φέρει τις κάτωθι επισημάνσεις. (Μέγεθος, χρώμα, αριθμό έγκρισης, στοιχεία του κατασκευαστή (επωνυμία ή σήμα κ.τ.λ.), τίτλος νήματος,σύνθεση ζεύγη 2. ΣΟΣΟΝΙΑ 2 Τίτλος νήματος : 40 den 3 Σύνθεση : 80% + -5% πολυαμίδιο, 20% + -5% lycra. 4 Χρώμα : Αποχρώσεις καραμελέ. 5 Μέγεθος : ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ 1 Να έχουν ενίσχυση στα δάκτυλα 2 Να είναι μεγάλης αντοχής και καλής εφαρμογής. 3 Να μη γλιστράνε (πέφτουν) στα πόδια. 17

18 4 Να είναι χωρίς φτέρνα,αλλά να φέρουν το σχήμα. 5 Να έχουν πλέξη μαλακή και ελαστική. 6 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Κάθε ζεύγος σοσονιών να είναι συσκευασμένο σε χάρτινη ή πλαστική συσκευασία, που θα φέρει τις κάτωθι επισημάνσεις. (Μέγεθος, χρώμα, αριθμό έγκρισης, στοιχεία του κατασκευαστή (επωνυμία ή σήμα κ.τ.λ.), τίτλος νήματος,σύνθεση ζεύγη 3. ΚΑΛΤΣΕΣ ΑΝΔΡΩΝ Να είναι βαμβακερές, να έχουν τέλεια εφαρμογή χωρίς να σφίγγουν το πόδι. Να είναι ενισχυμένες στις μύτες και στις πτέρνες, να έχουν διπλά λάστιχα και να μην ξεχειλώνουν. Να είναι ανεξίτηλες, τα χρώματα να βάφονται στο νήμα και όχι στο τελικό προϊόν. Οι κάλτσες να είναι χρώματος γκρι ή λευκό,ποιότητας Α. ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Να κατατεθεί σε ξεχωριστό φάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ και η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά σε δύο αντίτυπα. 2. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 3. Η ΤΕΧΝΙΚΗ θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού: A. Αναλυτική περιγραφή των προσφερομένων ειδών καθώς και προσπέκτους. B. Το εργοστάσιο παραγωγής και προέλευσης των ειδών. Γ. Η συσκευασία του προϊόντος. Δ. Η τεχνική περιγραφή θα πρέπει να ανταποκρίνεται πλήρως με τα εγχειρίδια του εργοστασίου παρασκευής Τα προσφερόμενα είδη καθώς και τα δείγματα θα είναι στην εργοστασιακή συσκευασία στην εμπορική της μορφή, η οποία θα φέρει επάνω τυπωμένα: τη χαρακτηριστική ονομασία του προσφερόμενου είδους, το εργοστάσιο παραγωγής και τα χαρακτηριστικά αυτού όπως διάσταση, μήκος,σύνθεση κλπ, τα οποία θα ανταποκρίνονται πλήρως με αυτά που περιγράφονται στην Τεχνική προσφορά. ΕΠΙΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 3.2. Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης Ο προσφέρων εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους θα πρέπει να δηλώσουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης στην προσφορά να επισυναφθεί Υπεύθυνη Δήλωση ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχτεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 18

19 Θα συνεκτιμηθεί η προσκόμιση αντίστοιχου Πιστοποιητικού ποιότητας Αντίγραφο της Οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές. 4. ΔΕΙΓΜΑΤΑ Να κατατεθούν δείγματα για όλα τα προσφερόμενα είδη, εις διπλούν και σε επαρκή ποσότητα για τη σωστή αξιολόγηση. Τα δείγματα να κατατεθούν μαζί με την προσφορά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που δεν συνοδεύεται από δείγματα θα απορρίπτεται. 5. Στην ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ προσφορά θα περιγράφεται το προσφερόμενο είδος και η προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ. Επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς θα περιέχεται υπεύθυνη δήλωση με τις τρείς χαμηλότερες τιμές των προϊόντων που προσφέρονται,στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3867/ άρθρο 27 παράγραφος Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σε όλη τη διάρκεια του έτους και εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος διαχείρισης του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου. 7. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή με τη Χαμηλότερη τιμή ανά είδος (α.α.) σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό, εφόσον εκπληρούνται οι όροι της παρούσας διακήρυξης. 8. Τον προμηθευτή θα βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις : 1) Υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών, άρθρο 7 παρ. 2 Ν. 2286/1995): 0,10% 2) Υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (άρθρο 7 παρ. 3 Ν. 2286/1995) : 0,25% 3) Υπέρ Τ.Α.Α.Υ.Ε. (Ταμείου Αρωγής των Υπαλλήλων του Υπουργείου Εμπορίου, άρθρο 7 παρ. 3 Ν. 2286/1995): 0,30%. 4) Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, άρθρο 22 Π.Δ. 422/1981): 1,50% 5) Υπέρ Υπουργείου Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης (άρθρο 8 παρ. 3 Ν. 2430/1996): 3,50% (Διαγωνισμοί ενταγμένοι στο Π.Π.Υ.Υ.) 6) Επί του ποσού των τεσσάρων πρώτων κρατήσεων επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 2%, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου (άρθρο 10 Ν. 187/1943) Νοσοκομείου (άρθρο 6 παρ. 7 Ν. 3580/2007) : 2,00 ο/οο (δύο της χιλίοις) Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β / ) : 2,00 % (δύο της εκατό) 7) Υπέρ του 8) Υπέρ Οργανισμών 9) Κατά την πληρωμή του τιμήματος παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος. 9. Με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίση με το 10% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης. Προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τα παραπάνω οριζόμενα θα απορρίπτονται. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΙΖΙΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία 19

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 11:00 πμ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 04-07- 2012 Αρ. Διακήρυξης: 14 Αριθ. Πρωτ.: 4233 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ 80.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 17 Ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.10 του Π.Δ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΥΡΩ 80.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 17 Ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.10 του Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Α ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Α Ν.Ε. 156/26-09 -2008 Αριθμ. Πρωτ.: Δ.Τ.Π.Ε.3296/ 26-09

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014

1. Διακήρυξη αριθμός : 11/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 11-9-2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα:11,30 π.μ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 11-9-2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα:11,30 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5H ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ TAX/KH Δ/ΝΣΗ : ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ 34100-ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ AΡΙΘΜ: 8408/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-5-2014 Αριθμ. Πρωτ: 17316 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ

06-02-2014 07-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 4-2-14 Αριθμ. Πρωτ: 3354 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΙΟ94690ΒΜ-3ΘΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25-6-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: B/15260 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3-08-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ξυλούρη Όλγα ΤΗΛ. : 2810-368468 FAX : 2810-214481 Δ/ΞΗ 23/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα