ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ιδιότητα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή - Αριθµός ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ανά σωµατείο ΑΡΘΡΟ 1 Ιδιότητα ερασιτέχνη Ερασιτέχνης είναι ο ποδοσφαιριστής που συµµετέχει ως αθλούµενο µέλος στις αγωνιστικές δραστηριότητες του σωµατείο,.υ στο οποίο ανήκει, χωρίς να λαµβάνει για τη συµµετοχή του αυτή οιασδήποτε µορφής αµοιβή ή αποζηµίωση. Στον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή επιτρέπεται η καταβολή των πραγµατικών εξόδων του που προκύπτουν λόγω της συµµετοχής του στις αγωνιστικές δραστηριότητες του σωµατείου στο οποίο ανήκει. Τέτοια έξοδα είναι ιδίως τα έξοδα διαµονής - διατροφής- ταξιδίων - προπονήσεως - υγειονοµικής περιθάλψεως- ασφάλειας και εξοπλισµού. ΑΡΘΡΟ 2 Απόκτηση ιδιότητος - Αριθµός ποδοσφαιριστών 1. Η ιδιότητα του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή αποκτάται δια της εκδόσεως από την Ε.Π.Ο. ατοµικού δελτίου ποδοσφαιριστή. 2. Κάθε ερασιτεχνικό σωµατείο δύναται να διατηρεί τµήµα αρρένων ή γυναικών ή και τα δύο, δεν επιτρέπεται όµως να διατηρεί στη δύναµη του κάθε τµήµατος περισσότερους από 160 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον είκοσι (20) να είναι κάτω των 18. Σωµατεία που εκτός των άλλων τµηµάτων διατηρούν και τµήµα

2 2 Ποδοσφαίρου Σάλας δύνανται να διατηρούν στη δύναµή τους πέραν του ως άνω αριθµού, εξήντα (60) ποδοσφαιριστές επιπλέον. 3. Οι ενώσεις µπορούν µε απόφαση του ιοικητικού τους Συµβουλίου να υποχρεώνουν τα σωµατεία της δύναµής τους να χρησιµοποιούν συγκεκριµένο αριθµό νεαρών ποδοσφαιριστών στους αγώνες τους. Ο αριθµός και η ηλικία των ποδοσφαιριστών αυτών υποχρεωτικά θα προβλέπεται και θα καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη. Επίσης οι ενώσεις µπορούν µε απόφαση του ιοικητικού τους Συµβουλίου να θέτουν περιορισµούς ως προς το όριο ηλικίας των ποδοσφαιριστών. Ο αριθµός και η ηλικία των ποδοσφαιριστών αυτών υποχρεωτικά θα προβλέπεται και θα καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη. Η κατά παράβαση συµµετοχή ποδοσφαιριστών σε αγώνες των τοπικών πρωταθληµάτων, στα οποία, βάσει της προκήρυξης θα υπάρχει όριο ηλικίας και υποχρεωτική συµµετοχή νεαρών ποδοσφαιριστών, συνιστά αντικανονική συµµετοχή, η οποία επισύρει σε περίπτωση ενστάσεως τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 4. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι συµπληρώνουν το ως άνω όριο ηλικίας µετά την 1η Ιανουαρίου, δύνανται να συµµετέχουν σε αγώνες Κυπέλλου και Πρωταθλήµατος του σωµατείου στο οποίο ανήκουν µέχρι το τέλος του Πρωταθλήµατος που διεξάγεται την συγκεκριµένη ποδοσφαιρική περίοδο. 5. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανήκουν σε σωµατεία και δεν δύνανται να συµµετέχουν σε αγώνες του οικείου Πρωταθλήµατος λόγω ορίου ηλικίας, δύνανται να καταστούν ελεύθεροι µε αίτηση τους στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. καθ όλη τη διάρκεια του έτους. 6. α) Κάθε ερασιτεχνικό σωµατείο δύναται να διατηρεί στη δύναµη του αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές µέχρι την ηλικία των 18 ετών, χωρίς αριθµητικό περιορισµό µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρ.2 του παρόντος κανονισµού. β) Κάθε ερασιτεχνικό σωµατείο δύναται να διατηρεί στη δύναµή του µέχρι δυο αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Το σωµατείο δύναται να αποδεσµεύει τους υπεράριθµους των δύο (2) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, άνω των 18 ετών, που εντάσσονται στην κατηγορία του παρόντος εδαφίου, από την ενηλικίωση τους,

3 3 αµέσως µετά την συµπλήρωση του 18 ου έτους της ηλικίας του αλλοδαπού ποδοσφαιριστή που επιθυµεί να αποδεσµεύσει, µε αίτησή του στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών. γ) Κάθε ερασιτεχνικό σωµατείο δύναται να δηλώνει σε κάθε αγώνα του έως δύο αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των 14 ετών. δ) Για τον προσδιορισµό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών της παρούσης παραγράφου, ως χρονολογία γεννήσεως των, θεωρείται η 1 η Ιανουαρίου. ε) Οι οµογενείς ποδοσφαιριστές δεν λογίζονται ως αλλοδαποί. στ) Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συµµετοχή αλλοδαπού ποδοσφαιριστή σε επίσηµους αγώνες του οικείου Πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου, συνιστά αντικανονική συµµετοχή η οποία επισύρει, σε περίπτωση ενστάσεως, τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 7. Κάθε ερασιτεχνικό σωµατείο δύναται να αποκτά µε εγγραφή ή µετεγγραφή ή επανεγγραφή µέχρι τρεις (3) ποδοσφαιριστές άνω των 30 ετών κάθε αγωνιστική περίοδο, µε εξαίρεση τα σωµατεία της Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας που έχουν το δικαίωµα να αποκτούν µόνο έναν (1) ποδοσφαιριστή και τα γυναικεία τµήµατα των σωµατείων και τα σωµατεία Ποδοσφαίρου Σάλας (5Χ5), (τα οποία συµµετέχουν αποκλειστικά στα πρωταθλήµατα Σάλας), για τα οποία δεν ισχύει ο αριθµητικός αυτός περιορισµός. Σε περίπτωση απόκτησης, κατά παράβαση των οριζοµένων της προηγούµενης παραγράφου, τετάρτου (4 ου ) και πλέον ποδοσφαιριστή, ηλικίας άνω των 30 ετών, η συµµετοχή του (ή των) υπεράριθµου ποδοσφαιριστή σε αγώνα του σωµατείου του, συνιστά αντικανονική συµµετοχή, εφαρµοζόµενης της διάταξης του άρθρου 23 παρ.1 περ. ε του Κ.Α.Π. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί δύνανται να επανεγγραφούν σε ερασιτεχνικό σωµατείο µόνο εάν το σωµατείο που ήδη ανήκουν διαγραφεί από τα Μητρώα της Ε.Π.Ο. ή περιέλθει σε αδράνεια, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του ΚΑΠ και την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισµού. Ειδικότερα οι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συµπληρώσει το τριακοστό δεύτερο [32ο] έτος της ηλικίας τους δύνανται να επανεγγραφούν εφεξής σε ερασιτεχνικό σωµατείο µόνον για µία φορά. Οι ποδοσφαιριστές που κατά την µετεγγραφική περίοδο στην οποία εγγράφονται ή µετεγγράφονται σε σωµατείο της αρεσκείας τους και το έτος αυτό συµπλήρωσαν ή θα

4 4 συµπληρώσουν το 32ο έτος της ηλικίας τους, θα πρέπει υποχρεωτικά µε ποινή ακυρώσεως της µεταβολής, να προσκοµίζουν επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως µε φωτογραφία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Εγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ΑΡΘΡΟ 3 Αρχικές εγγραφές - Προυποθέσεις Για την αρχική εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή στα µητρώα της Ε.Π.Ο. απαιτείται η ύπαρξη των κατωτέρω ουσιαστικών προυποθέσεων: 1) Η έναρξη του δεκάτου (10) έτους της ηλικίας του ποδοσφαιριστή, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης µεταβολών ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής δικαιούται να συµµετέχει σε οµάδα ανδρών µετά τη συµπλήρωση του δεκάτου τετάρτου (14) έτους της ηλικίας του. 2) Για τον πρωτοεγγραφόµενο ποδοσφαιριστή που δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την έκδοση του ατοµικού δελτίου ποδοσφαιριστή, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη ενός εκ των ασκούντων τη γονική µέριµνα, η οποία πιστοποιείται µε την υπογραφή του στην προβλεπόµενη θέση της αίτησης µεταβολών ποδοσφαιριστή. ΑΡΘΡΟ 4 Αρχικές εγγραφές - ικαιολογητικά Για την αρχική εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή στα µητρώα ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο. απαιτείται, µε ποινή απόρριψης της αίτησης ως απαράδεκτης η υποβολή στην Ε.Π.Ο. µέσω της οικείας Ε.Π.Σ. των κατωτέρω δικαιολογητικών: α) Αίτηση µεταβολών ποδοσφαιριστή καταλλήλως συµπληρωµένη, υπογεγραµµένη και σφραγισµένη, σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο.

5 5 β) ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή εκ των οποίων η µια (1) επικολλάται στην αίτηση και σφραγίζεται από το σωµατείο στο οποίο εγγράφεται ο ποδοσφαιριστής και η άλλη παραδίδεται στην οικεία Ε.Π.Σ. για την έκδοση του ατοµικού δελτίου του ποδοσφαιριστή. γ) Φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας του ποδοσφαιριστή και εάν δεν υπάρχει ταυτότητα, φωτοτυπία της βεβαίωσης κατάθεσης των δικαιολογητικών για την έκδοση της ταυτότητας από την οικεία αστυνοµική αρχή. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, υποβάλλεται πρόσφατο πιστοποιητικό γεννήσεως του ποδοσφαιριστή µε επικολληµένη πρόσφατη φωτογραφία του θεωρηµένη για την ταυτοπροσωπεία από την οικεία αστυνοµική, δηµοτική ή κοινοτική αρχή. Τα ανωτέρω στοιχεία δεν υποκαθίστανται µε την υποβολή οποιουδήποτε άλλου επισήµου εγγράφου, όπως διαβατηρίου ή απλής ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως. ΑΡΘΡΟ 5 Αρχική εγγραφή Αλλοδαπών και Οµογενών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών - ικαιολογητικά 1. Με εξαίρεση τα σωµατεία της Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας, επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε ερασιτεχνικό σωµατείο οποιασδήποτε κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι πλέον των δικαιολογητικών εγγραφής του προηγούµενου άρθρου, υποβάλλονται στην ΕΠΟ, µέσω της οικείας Ε.Π.Σ., τα παρακάτω δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη διαµονή του ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα λόγω σπουδών ή εργασίας του ιδίου ή του έχοντος την γονική µέριµνα. α) Φωτοαντίγραφο πράσινης κάρτας εργασίας αλλοδαπού ή άδειας παραµονής αλλοδαπού στην Ελλάδα κατά τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Ν. 2910/ β) Βεβαίωση του αρµοδίου δηµόσιου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής ή ο έχων την γονική µέριµνα εργάζεται ή ασκεί επάγγελµα στην Ελλάδα. γ) Βεβαίωση φοίτησης σε Εκπαιδευτικό ίδρυµα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής σπουδάζει στην Ελλάδα. Εκπαιδευτικό ίδρυµα νοείται εκτός των δηµοσίων εκπαιδευτικών

6 6 ιδρυµάτων και κάθε ιδιωτικού χαρακτήρα αναγνωρισµένη από το κράτος σχολή επαγγελµατικής και τεχνικής κατάρτισης. δ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος, µε επίσηµη µετάφραση αυτού, από το οποίο να προκύπτουν όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή που είναι απαραίτητα για την εγγραφή του, ήτοι, Ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατέρα και µητέρας, ηµεροχρονολογία και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα και υπηκοότητα. Η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή πρέπει να είναι επικολληµένη στο πιστοποιητικό ή στην µετάφραση αυτού και να είναι σφραγισµένη από την εκδούσα Αρχή ή από Ελληνική Αρχή που έχει δικαίωµα θεώρησης ταυτοπροσωπίας. ε) Πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα ότι δεν πάσχει από νόσηµα που αποτελεί κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. στ) Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια ισχύος του δελτίου θα είναι ανάλογη και αντίστοιχη της νόµιµης άδειας παραµονής. 2. Επιτρέπεται η εγγραφή οµογενών σε ερασιτεχνικό σωµατείο οποιασδήποτε κατηγορίας, υπό την προυπόθεση ότι πλέον των δικαιολογητικών εγγραφής του προηγουµένου άρθρου, υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο του Ειδικού ελτίου Ταυτότητος Οµογενούς, που εκδίδεται από την αρµόδια Ελληνική Αρχή ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις κατά τόπους Προξενικές Αρχές της Ελλάδος, από το οποίο να προκύπτουν όλα τα σχετικά στοιχεία της ταυτότητας του ποδοσφαιριστή. Επιπλέον η ΕΠΟ δύναται να ζητήσει κάθε άλλο έγγραφο επίσηµης Αρχής του Κράτους του οποίου ο εν λόγω ποδοσφαιριστής είναι υπήκοος για την επιβεβαίωση της εθνικότητας και των στοιχείων του ποδοσφαιριστή. 3. Οι ποδοσφαιριστές του παρόντος άρθρου οφείλουν να υποβάλλουν µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά βεβαίωση της ξένης οµοσπονδίας ότι δεν ανήκουν σε σωµατείο της αλλοδαπής. Άλλως θα ζητείται ιεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής.

7 7 ΑΡΘΡΟ 6 Επανεγγραφή ελεύθερων ποδοσφαιριστών - ικαιολογητικά 1. Για την επανεγγραφή σε ερασιτεχνικό σωµατείο των ελεύθερων ερασιτεχνών, επαγγελµατιών και εκπαιδευοµένων ποδοσφαιριστών απαιτείται η υποβολή της αίτησης µεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως συµπληρωµένη, υπογεγραµµένη και σφραγισµένη σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί στο παρελθόν ατοµικό δελτίο ποδοσφαιριστή, τότε η αίτηση µεταβολών υποβάλλεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού. Η υποβολή φωτοτυπίας των δύο (2) όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή φωτοτυπίας της βεβαίωσης κατάθεσης των δικαιολογητικών για την έκδοσή της, ή πιστοποιητικού γεννήσεως, απαιτείται µόνο στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει µεταβολή των στοιχείων της ταυτότητας του ποδοσφαιριστή. Όµοια σε περίπτωση αλλαγής του επωνύµου του ποδοσφαιριστή θα συνυποβάλλεται υποχρεωτικά και η απόφαση του αρµοδίου για την αλλαγή οργάνου. Για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές που εγγράφονται σε ερασιτεχνικό σωµατείο και δεν έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους απαιτείται η σύµφωνη γνώµη ενός εκ των ασκούντων τη γονική µέριµνα. Ειδικά για την επανεγγραφή των ελεύθερων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε ερασιτεχνικό σωµατείο απαιτείται η ουσιαστική προϋπόθεση της νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις περιπτώσεις α, β, και γ της παραγράφου 1 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος. 2. εν επιτρέπεται η απόκτηση των ελευθέρων επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών από τα ερασιτεχνικά τµήµατα των σωµατείων που ίδρυσαν ΠΑΕ, καθώς και τα ερασιτεχνικά τµήµατα των ΠΑΕ και των σωµατείων - µελών της Ε.Π.Α.Ε. Κατ εξαίρεση οι ποδοσφαιριστές αυτοί δύνανται να εγγραφούν ως ερασιτέχνες στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωµατείο της ΠΑΕ από την οποία κατέστησαν ελεύθεροι, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισµού για την επανεγγραφή των ελεύθερων επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών σε ερασιτεχνικά σωµατεία.

8 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Μετεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ΑΡΘΡΟ 7 Προυπόθεση µετεγγραφής 1. Για τη µετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή σε ερασιτεχνικό σωµατείο ή ΠΑΕ απαιτείται η συγκατάθεση του σωµατείου στο οποίο ανήκει ο ποδοσφαιριστής επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 8 του Κανονισµού 1 Εγγραφές- Μετεγγραφές ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού ποδοσφαίρου 2. Επιτρέπεται η µετεγγραφή των ποδοσφαιριστών του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισµού. Ειδικά για τους αλλοδαπούς απαιτείται η εξακολούθηση του λόγου διαµονής τους στην Ελλάδα, στις περιπτώσεις του άρθρου 5 του παρόντος. 3. Επιτρέπεται η µετεγγραφή από σωµατείο του εξωτερικού σε ελληνικό ερασιτεχνικό σωµατείο ποδοσφαιριστών της κατηγορίας του άρθρου 5 υπό τις προυποθέσεις του εν λόγω άρθρου. ΑΡΘΡΟ 8 ικαιολογητικά µετεγγραφής Για τη µετεγγραφή ενός ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή από το σωµατείο που ανήκει σε άλλο ερασιτεχνικό σωµατείο απαιτείται: 1. Υποβολή της αίτησης µεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως συµπληρωµένη, υπογεγραµµένη και σφραγισµένη σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο. Εάν ο ποδοσφαιριστής δεν έχει συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη ενός εκ των ασκούντων τη γονική του µέριµνα. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί στο παρελθόν ατοµικό δελτίο ποδοσφαιριστή τότε η αίτηση µεταβολών υποβάλλεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισµού.

9 9 2. Σε περίπτωση µετεγγραφής ποδοσφαιριστή από ερασιτεχνικό τµήµα ΠΑΕ µέλους της Ε.Π.Α.Ε., απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση της ΠΑΕ που συνυποβάλλεται µε τα λοιπά δικαιολογητικά, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 8 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1 (Εγγραφές - Μετεγγραφές ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού ποδοσφαίρου ). 3. Για τη µετεγγραφή ως ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, οµογενών, Ελλήνων που αποκτώνται από το εξωτερικό και αλλοδαπών, απαιτούνται πλέον των δικαιολογητικών της παρ.1 του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα αντιστοίχως: α) Για τους οµογενείς η υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισµού. β) Για τους Έλληνες που αποκτώνται από το εξωτερικό, η υποβολή πιστοποιητικού γεννήσεως µε επικολληµένη επί του εγγράφου πρόσφατης φωτογραφίας του ποδοσφαιριστή, θεωρηµένη για την ταυτοπροσωπεία από την εκδούσα αρχή ή φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της αστυνοµικής του ταυτότητας. γ) Για τους αλλοδαπούς απαιτείται η ουσιαστική προυπόθεση και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος. δ) Εκτός των προαναφερθέντων δικαιολογητικών συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, µε την οποία δηλώνεται από τον ποδοσφαιριστή το τελευταίο σωµατείο του στο εξωτερικό, καθώς και η επιθυµία του να εγκαταλείψει το παλαιό σωµατείο και την Οµοσπονδία του. ε) Το πιστοποιητικό της διεθνούς ελευθέρας µετεγγραφής του ποδοσφαιριστή που χορηγείται από την ξένη Οµοσπονδία, ζητείται υποχρεωτικά µέσω της Ε.Π.Ο. Τυχόν τηλεγραφική ή κατά άλλον τρόπο γνωστοποίηση της συγκατάθεσης της ξένης Οµοσπονδίας δεν λαµβάνεται υπόψη. στ) Για ποδοσφαιριστές κάτω των 12 ετών δεν απαιτείται ιεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής. ΑΡΘΡΟ 9 Ειδικές διατάξεις για τις µετεγγραφές εξωτερικού

10 10 1. Στην περίπτωση που απαιτείται πιστοποιητικό διεθνούς ελευθέρας µετεγγραφής ενός ποδοσφαιριστή, ο εν λόγω ποδοσφαιριστής δεν δύναται να αγωνίζεται µέχρι να περιέλθει στην Ε.Π.Ο. το ζητηθέν πιστοποιητικό της αλλοδαπής Οµοσπονδίας ή η έγκριση της F.I.F.A. για την εγγραφή του ποδοσφαιριστή. 2. Εάν το πιστοποιητικό της προηγουµένης παραγράφου δεν περιέλθει στην Ε.Π.Ο. µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία που ζητήθηκε, τότε η Ε.Π.Ο. µε απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας - Μετεγγραφών, δύναται να εκδώσει ένα προσωρινό δελτίο, καθιστώντας δυνατή τη συµµετοχή του ποδοσφαιριστή στους αγώνες υπέρ του αιτούντος την έκδοση του δελτίου του σωµατείου.το προσωρινό δελτίο γίνεται οριστικό µετά την παρέλευση έτους από την ηµεροµηνία κατά την οποία η Ε.Π.Ο. υπέβαλε το αίτηµά της στην ξένη Οµοσπονδία. Εάν όµως εν τω µεταξύ ελήφθη απάντηση από την ξένη Οµοσπονδία στην οποία αναφέρεται ένας σηµαντικός λόγος για τον οποίο δεν εξεδόθη το πιστοποιητικό µετεγγραφής τότε η Ε.Π.Ο. µε απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας Μετεγγραφών ακυρώνει το προσωρινό δελτίο του ποδοσφαιριστή. 3. Στην περίπτωση κατά την οποία περιήλθε στην Ε.Π.Ο. δια τηλεοµοιοτυπίας (fax) το πιστοποιητικό της διεθνούς µετεγγραφής ενός ποδοσφαιριστή, τότε δύναται να εκδοθεί πάραυτα το ατοµικό δελτίο του ποδοσφαιριστή. Εάν όµως το πρωτότυπο του πιστοποιητικού δεν περιέλθει στην Ε.Π.Ο. εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του τηλεοµοιοτυπικού αντιγράφου (fax), τότε το δελτίο θεωρείται προσωρινό για ένα (1) έτος και καθίσταται οριστικό µε την παρέλευση του έτους από την ηµεροµηνία που περιήλθε στην Ε.Π.Ο. µε fax, το πιστοποιητικό της διεθνούς µετεγγραφής του ποδοσφαιριστή. 4. Για την µετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή σε ερασιτεχνικό σωµατείο µέλους ξένης Οµοσπονδίας δεν απαιτείται η συγκατάθεση του ηµεδαπού σωµατείου στη δύναµη του οποίου ανήκει ο ποδοσφαιριστής. Στην περίπτωση όµως που ο µετακινούµενος ποδοσφαιριστής και µέχρι την συµπλήρωση των εικοστού τρίτου [23] έτους της ηλικίας του, υπογράψει συµβόλαιο µε σωµατείο του εξωτερικού, το ηµεδαπό σωµατείο, στη δύναµη του οποίου ανήκε ο ποδοσφαιριστής, δικαιούται αποζηµιώσεως για την µαθητεία και εκπαίδευση του

11 11 ποδοσφαιριστή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους οικείους Κανονισµούς της FIFA. Το εν λόγω δικαίωµα του ηµεδαπού σωµατείου αποσβέννυται µετά την παρέλευση δύο [2] ετών από την ηµεροµηνία που υπεγράφει το συµβόλαιο µεταξύ του ποδοσφαιριστή και του αλλοδαπού σωµατείου. Εάν ο ποδοσφαιριστής επιστρέψει στην Ελλάδα πρίν την συµπλήρωση του εικοστού τρίτου [23] έτους της ηλικίας του ή εντός δύο [2] ετών από την ως άνω µετακίνηση του, θα δύναται να µετεγγραφεί µε την διαδικασία της διεθνούς ελευθέρας µετεγγραφής µόνο στο ηµεδαπό σωµατείο από το οποίο είχε µετακινηθεί. Το ηµεδαπό σωµατείο έχει την διακριτική ευχέρεια να αποδεσµεύσει τον ποδοσφαιριστή από την ανωτέρω υποχρέωση µε σχετική αίτηση του στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της ΕΠΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Προσωρινή µετεγγραφή ποδοσφαιριστή λόγω υποσχετικής ΑΡΘΡΟ 10 Χορήγηση υποσχετικής. Προυποθέσεις- Περιορισµοί. Κάθε ερασιτεχνικό σωµατείο έχει το δικαίωµα να χορηγήσει σε διαφορετικά σωµατεία και να αποκτήσει από διαφορετικά σωµατεία µέχρι πέντε (5) ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές µε υποσχετική µόνο για µία περίοδο εντός του χρονικού διαστήµατος από 1/7 έως 31/7 τηρουµένων των κατωτέρω περιορισµών: α) Απαγορεύεται η χορήγηση στο ίδιο σωµατείο και η απόκτηση από το ίδιο σωµατείο περισσοτέρων του ενός (1) ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών µε υποσχετική. β) Απαγορεύεται η µετακίνηση ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή µε υποσχετική για περισσότερες από δύο (2) µετεγγραφικές περιόδους. γ) Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δεν δύναται να µετακινηθεί µε υποσχετική, εάν υπερβαίνει το εικοστό πρώτο (21) έτος της ηλικίας του. Εάν ο ποδοσφαιριστής δεν έχει συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη ενός εκ των ασκούντων τη γονική του µέριµνα.

12 12 Στα σωµατεία που µπορούν να αποκτήσουν και να παραχωρήσουν ποδοσφαιριστές µε υποσχετική, περιλαµβάνονται και τα ερασιτεχνικά σωµατεία που ίδρυσαν ΠΑΕ και σωµατεία µέλη της Ε.Π.Α.Ε. δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του παρόντος, κατά την διάρκεια του χρόνου της υποσχετικής ο ποδοσφαιριστής δεν δύναται να µετεγγραφεί σε ΠΑΕ, ως επαγγελµατίας, εάν δεν υπάρχει η συγκατάθεση του σωµατείου που αγωνίζεται και του σωµατείου στη δύναµη του οποίου θα επιστρέψει µετά την λήξη του χρόνου της υποσχετικής. ΑΡΘΡΟ 11 ικαιολογητικά Υποσχετικής Για τη προσωρινή µετεγγραφή µε υποσχετική ενός ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή από το σωµατείο που ανήκει, σε άλλο ερασιτεχνικό σωµατείο απαιτείται η υποβολή της αίτησης µεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως συµπληρωµένη, υπογεγραµµένη και σφραγισµένη σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο. Μετά τη λήξη του χρόνου της υποσχετικής, ο ποδοσφαιριστής αυτοδίκαια επανέρχεται στη δύναµη του σωµατείου που του είχε χορηγήσει την υποσχετική. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Αποδεσµεύσεις ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ΑΡΘΡΟ 12 Περιπτώσεις Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δύνανται να αποδεσµευθούν από τα σωµατεία στα οποία ανήκουν και να καταστούν ελεύθεροι υπό τις κάτωθι προυποθέσεις: 1. Με την υποβολή της αίτησης µεταβολών του ποδοσφαιριστή στην Ε.Π.Ο. µέσω της οικείας ΕΠΣ καταλλήλως συµπληρωµένη, υπογεγραµµένη και σφραγισµένη

13 13 σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο. Η αίτηση αυτή θα υποβάλλεται µόνον µέσω της ΕΠΣ στην οποία ανήκει το σωµατείο που αποδεσµεύει τον ποδοσφαιριστή. Η υποβολή της αίτησης για την αποδέσµευση του ποδοσφαιριστή πραγµατοποιείται κατά το χρονικό διάστηµα από 1/7 έως 20/7 κάθε έτους. Η προαναφερθείσα προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για την αποδέσµευση των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών είναι καταληκτική. Οι αποδεσµεύσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και µόνο ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναµη του σωµατείου µέχρι και την έναρξη της µετεγγραφικής περιόδου κάθε ποδοσφαιρικής περιόδου. 2. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που αποδεδειγµένα δεν χρησιµοποιήθηκε σε επίσηµους αγώνες µε ευθύνη του σωµατείου που ανήκει επί δύο (2) συνεχείς ποδοσφαιρικές περιόδους, δύναται µετά από αίτηση του να καταστεί ελεύθερος µε απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. Η ευθύνη του σωµατείου τεκµαίρεται όταν δεν έχει κληθεί εγγράφως ο ποδοσφαιριστής να συµµετάσχει στους αγώνες του σωµατείου. Με την ίδια διαδικασία δύναται να καταστεί ελεύθερος και ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που για λόγους που αφορούν αποκλειστικά τον ίδιο δεν συµµετέχει στους επίσηµους αγώνες του σωµατείου που ανήκει επί τρεις (3) συνεχείς ποδοσφαιρικές περιόδους. Ο χρόνος τιµωρίας, στράτευσης και τραυµατισµού δεν προσµετράται στον προσδιορισµό του χρόνου της µη συµµετοχής του ποδοσφαιριστή στους επίσηµους αγώνες του σωµατείου που ανήκει. 3. Τα σωµατεία δύνανται µε αίτηση τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. να αποδεσµεύουν ποδοσφαιριστές εντός των προβλεποµένων προθεσµιών αποδεσµεύσεων (ήτοι από 1/7 µέχρι 20/7) και επανεγγραφών (ήτοι από 1/8 µέχρι 31/8 και από 1/1 µέχρι 31/1 του εποµένου έτους), υπό την προυπόθεση οτι η δύναµη του σωµατείου σε ποδοσφαιριστές συµπίπτει ή προσεγγίζει τον αριθµό των ποδοσφαιριστών που δύναται να διατηρεί στην δύναµή του, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του παρόντος.

14 14 4. α) Τα ερασιτεχνικά σωµατεία υποχρεούνται, υπό την προυπόθεση της παραµονής στη δύναµη του σωµατείου µία πλήρη αγωνιστική περίοδο, να χορηγούν προσωρινή µετεγγραφή ή να αποδεσµεύουν προσωρινά, τους ποδοσφαιριστές τους, οι οποίοι αποδεδειγµένα µετοικούν σε απόσταση µεγαλύτερη των 200 χιλιοµέτρων, για λόγους εγγραφής ή µετεγγραφής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, διορισµού ή µετάθεσης σε υπαλληλική θέση του δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή άλλων οργανισµών κοινής ωφελείας και τραπεζών, ή αποδεδειγµένης εργασίας για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 6 µηνών στη νέα µόνιµη κατοικία των ενδιαφεροµένων ποδοσφαιριστών ή ενός εκ των ασκούντων τη γονική τους µέριµνα, προκειµένου να εγγραφούν προσωρινά σε σωµατεία της Ε.Π.Σ. της νέας µόνιµης κατοικίας των. Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, συντρεχουσών των προαναφεροµένων προυποθέσεων, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για προσωρινή µετεγγραφή ή αποδέσµευση για νησιά, που απέχουν µεταξύ τους ή από την ηπειρωτική χώρα απόσταση µικρότερη των 108 ναυτικών µιλίων (=200 χιλιοµέτρων) και η µετακίνηση των ποδοσφαιριστών αποδεδειγµένα κρίνεται δύσκολη µέσα στα όρια της ανωτέρω απόστασης, είτε λόγω γεωγραφικών συνθηκών, είτε λόγω έλλειψης τακτικής ή απευθείας θαλάσσιας συγκοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται πάντοτε στην αρµόδια Επιτροπή Ιδιότητας - Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. β) Σε περίπτωση επανεγκαταστάσεως των ποδοσφαιριστών αυτών, στην περιφέρεια της Ε.Π.Σ. του σωµατείου που τους χορήγησε την ανωτέρω προσωρινή µετεγγραφή ή αποδέσµευση, υποχρεούνται αυτοί ή αυτός που έχει τη γονική τους µέριµνα ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννοµο συµφέρον, να ζητήσουν την επανένταξή τους στη δύναµη του σωµατείου από το οποίο προσωρινά µετακινήθηκαν µε την υποβολή προς την αρµόδια Ε.Π.Σ. αίτησης µεταβολών µετεγγραφής εντός της περιόδου των µετεγγραφών (1/7 έως 31/7), είτε µε αίτησή τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. από 1/8 µέχρι 31/8 κάθε έτους, εντός της οποίας πραγµατοποιείται η ανωτέρω επανεγκατάσταση τους. γ) Ο ποδοσφαιριστής στον οποίο το σωµατείο που ανήκει, δεν χορηγήσει σ αυτόν, προσωρινή µετεγγραφή ή αποδέσµευση, κατά τα προαναφερόµενα, δικαιούται να προσφύγει στην αρµόδια Επιτροπή Ιδιότητας - Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. εντός αποκλειστικής προθεσµίας από 15/9 µέχρι και 31/10 κάθε έτους. δ) Σε περίπτωση που οι ποδοσφαιριστές της κατηγορίας αυτής, καταστούν επαγγελµατίες, θα δικαιούται αποζηµίωσης το σωµατείο το οποίο χορήγησε

15 15 προσωρινή µετεγγραφή ή αποδέσµευση στον ποδοσφαιριστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του παρόντος κανονισµού 5. Ποδοσφαιριστές, των οποίων τα σωµατεία στα οποία ανήκουν, δεν δηλώνουν συµµετοχή στο οικείο πρωτάθληµα, δύνανται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας για την ως άνω δήλωση µε αίτησή τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας - Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. και βεβαίωση της οικείας ένωσης, να αποδεσµεύονται προσωρινά, προκειµένου να εγγράφονται για την αγωνιστική περίοδο αυτή, σε σωµατείο της επιθυµίας τους. Μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου ο ποδοσφαιριστής εντάσσεται αυτοδίκαια στο σωµατείο από το οποίο προσωρινά αποδεσµεύτηκε. 6. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει συµπληρώσει το εικοστό όγδοο (28) έτος της ηλικίας του και κατά τις δέκα (10) προηγούµενες συνεχείς αγωνιστικές περιόδους ανήκει στο ίδιο σωµατείο, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσµευσή του µε αίτησή του στην αρµόδια Επιτροπή Ιδιότητας - Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. που υποβάλλεται καθ όλη τη διάρκεια του έτους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Χρόνος διενέργειας εγγραφών και µετεγγραφών ΑΡΘΡΟ 13 Χρονική περίοδος εγγραφών 1. Η αρχική εγγραφή των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών διενεργείται κατά το χρονικό διάστηµα από 1/9 έως 31/12 και από 1/2 έως 15/5 του εποµένου έτους. 2. Η επανεγγραφή των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που κατέστησαν ελεύθεροι κατά τα ανωτέρω οριζόµενα διενεργείται κατά το χρονικό διάστηµα από 1/8 έως 31/8 και από 1/1 έως 31/1 του επόµενου έτους. 3. α) Κάθε ελεύθερος επαγγελµατίας ποδοσφαιριστής (Έλληνας, οµογενής ή αλλοδαπός ) δύναται να εγγραφεί επανεγγραφεί ως ερασιτέχνης σε ερασιτεχνικό σωµατείο, κατά το χρονικό διάστηµα από 1/8 έως 31/8 και από 1/1 έως 15/2 του

16 16 εποµένου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν εγγεγραµµένος σε ερασιτεχνικό σωµατείο µετά την λήξη της περιόδου των αποδεσµεύσεων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της ίδιας ποδοσφαιρικής περιόδου. β) εν δύναται να εγγραφούν σε ερασιτεχνικά σωµατεία ως ερασιτέχνες, ελεύθεροι επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές προ της παρόδου τουλάχιστον, ενός µηνός από τον τελευταίο αγώνα που αγωνίσθηκαν ως επαγγελµατίες. Στη περίπτωση που ένα (1) µήνα πριν την λήξη ή λύση του συµβολαίου ο ποδοσφαιριστής δεν αγωνίσθηκε σε κανένα αγώνα ως επαγγελµατίας, δύναται να επαναποκτήσει την ερασιτεχνική ιδιότητα αµέσως. Στη περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής καθίσταται ελεύθερος πριν την συµπλήρωση του ενός µηνός από την ηµέρα που απέκτησε την ιδιότητα του επαγγελµατία χωρίς να έχει αγωνισθεί ως επαγγελµατίας, δύναται να επαναποκτήσει την ερασιτεχνική ιδιότητα µετά την παρέλευση ενός µηνός από την ηµεροµηνία που κατέστη επαγγελµατίας. 4. Η εγγραφή - επανεγγραφή των ελεύθερων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών σε ΠΑΕ - µέλη της Ε.Π.Α.Ε. ως επαγγελµατιών, διενεργείται κατά τις µετεγγραφικές περιόδους επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών του Ιουλίου και Ιανουαρίου εκάστου έτους. ΑΡΘΡΟ 14 Χρονική περίοδος µετεγγραφών 1. Οι µετεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών από ή σε ερασιτεχνικά σωµατεία, διενεργούνται κατά το χρονικό διάστηµα από 1/7 έως 31/7 εκάστου έτους. Κατ εξαίρεση η µετεγγραφή ερασιτεχνών Ελλήνων και οµογενών ποδοσφαιριστών από ξένη Οµοσπονδία σε ερασιτεχνικά σωµατεία διενεργείται και κατά το χρονικό διάστηµα από 1/1 έως 31/1 του εποµένου έτους. 2. Η απόκτηση ποδοσφαιριστών µε υποσχετική από ή σε ερασιτεχνικά σωµατεία διενεργείται κατά το χρονικό διάστηµα από 1/7 έως 31/7 εκάστου έτους. 3. Κάθε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δύναται να µετεγγραφεί σε ΠΑΕ µέλος της Ε.Π.Α.Ε., ως επαγγελµατίας, µόνο στις µετεγγραφικές περιόδους επαγγελµατιών

17 17 ποδοσφαιριστών του Ιουλίου και Ιανουαρίου εκάστου έτους, µε εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από το ιδρυτικό των Π.Α.Ε. και των περιπτώσεων της παρ. 4 α του άρθρου 8 του κανονισµού υπ' αριθ. 1, οι οποίοι δύνανται να εγγραφούν ως επαγγελµατίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ιαδικασία υποβολής αιτήσεων ΑΡΘΡΟ 15 Τρόπος υποβολής της αίτησης µεταβολών του ποδοσφαιριστή 1. Η υποβολή της αίτησης µεταβολών του ποδοσφαιριστή γίνεται στην Ε.Π.Ο., µέσω της οικείας Ε.Π.Σ., µε κατάθεση: α) ια του ταχυδροµείου, σε κάθε όµως περίπτωση για την προτεραιότητα της υποβολής λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός πρωτοκόλλου της οικείας Ε.Π.Σ.. β) Με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Ε.Π.Σ. κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Στην περίπτωση κατάθεσης στο πρωτόκολλο της οικείας Ε.Π.Σ. η αρµόδια υπηρεσία αυτής, θα παραδίδει υποχρεωτικά στον καταθέτη βεβαίωση κατάθεσης κατά αύξοντα αριθµό πρωτοκόλλου που θα αναγράφεται υποχρεωτικά η ηµεροµηνία και η ώρα κατάθεσης. 2. Στην περίπτωση υποβολής πολλαπλών αιτήσεων από σωµατεία διαφορετικών ενώσεων για τον ίδιο ποδοσφαιριστή θα λαµβάνεται υπόψη για την κατακύρωση του ποδοσφαιριστή η ηµεροχρονολογία πρωτοκόλλησης της πρώτης αίτησης. 3. Το ατοµικό δελτίο και το δελτίο µεταβολών του ποδοσφαιριστή θα εκδίδονται από την αρµόδια επιτροπή της Ε.Π.Ο. σύµφωνα µε την χρονική σειρά πρωτοκόλλησης των αιτήσεων µεταβολών του ποδοσφαιριστή από την αρµόδια Ε.Π.Σ. και κατά την χρονική σειρά περιέλευσης στην Ε.Π.Ο. µέσω του Η/Υ.

18 18 4. Ποδοσφαιριστές ή σωµατεία που έχουν υποβάλει στην αρµόδια ποδοσφαιρική αρχή αιτήσεις αρχικής εγγραφής, επανεγγραφής, µετεγγραφής, υποσχετικής και αποδέσµευσης, δεν έχουν το δικαίωµα να τις ανακαλέσουν για οποιονδήποτε λόγο. 5. Η αίτηση µεταβολών του ποδοσφαιριστή πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένη, υπογεγραµµένη και σφραγισµένη. Οποιαδήποτε έλλειψη συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Υποχρεώσεις και Απαγορεύσεις - Κυρώσεις ΑΡΘΡΟ 16 Ειδικές διατάξεις - Κυρώσεις 1. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που υπογράφει περισσότερες από µία αιτήσεις εγγραφής ή επανεγγραφής του υπέρ διαφορετικών σωµατείων εντός της ίδιας χρονικής περιόδου εγγραφών ή µετεγγραφών, τιµωρείται µετά από προηγούµενη κλήση του σε απολογία από την Ε.Π.Ο. µε ποινή αποκλεισµού ενός (1) έτους από κάθε αγώνα, η έκτιση της οποίας άρχεται από τη χρονολογία της περιέλευσης (πρωτοκόλλησης ) στην οικεία Ε.Π.Σ. της δεύτερης των ανωτέρω αιτήσεων. 2. Το σωµατείο στο οποίο ανήκει ο κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο τιµωρηµένος ποδοσφαιριστής, ευθύνεται για την τυχόν συµµετοχή του ποδοσφαιριστή στους αγώνες του από την ηµέρα κοινοποίησης σε αυτό, µε συστηµένη επιστολή της ποινής που του επεβλήθη. 3. Το σωµατείο που εντός της ίδιας µετεγγραφικής περιόδου χορήγησε δύο (2) µετεγγραφές στον ίδιο ποδοσφαιριστή, τιµωρείται από την Ε.Π.Ο. µε αφαίρεση δέκα (10) βαθµών από το Πρωτάθληµα στο οποίο συµµετέχει κατά τον χρόνο τέλεσης του Πειθαρχικού αυτού παραπτώµατος, ή το αµέσως επόµενο, ενώ ο ποδοσφαιριστής κατακυρώνεται µεν, υπέρ του σωµατείου που υπέβαλλε πρώτο κατά χρονική προτεραιότητα την αίτηση, τιµωρείται όµως από την Ε.Π.Ο. µε ποινή αποκλεισµού ενός (1) έτους από κάθε επίσηµο αγώνα.

19 19 Για το χρόνο έναρξης της έκτισης της ποινής ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 4. Σε περίπτωση µετεγγραφής ποδοσφαιριστή από ερασιτεχνικό σωµατείο που ίδρυσε ΠΑΕ, µέλος της Ε.Π.Α.Ε. απαιτείται η συγκατάθεση της ΠΑΕ επιφυλασσοµένης της διάταξης του άρθρου 8 παράγραφος 3 του Κανονισµού υπ αριθµ.1 Εγγραφές - Μετεγγραφές ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού ποδοσφαίρου 5. Η µετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή σε ΠΑΕ ή σωµατείο µέλος της Ε.Π.Α.Ε. ως επαγγελµατία δύναται να γίνει ακόµα και χωρίς την συγκατάθεση του σωµατείου που ανήκει ο ποδοσφαιριστής. Στην περίπτωση αυτή το ερασιτεχνικό σωµατείο που ανήκει ο ποδοσφαιριστής δικαιούται αποζηµίωσης για έξοδα δηµιουργίας του ποδοσφαιριστή. Το ποσό της αποζηµίωσης ορίζεται για ΠΑΕ Α Εθνικής ,43 ευρώ, για ΠΑΕ Β Εθνικής ,03 ευρώ και για ΠΑΕ ή σωµατείο Γ Εθνικής ,62 ευρώ. Οποιαδήποτε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα αυτό παύει να ισχύει. 6. Οι οµάδες που υποβιβάζονται από επαγγελµατική σε ερασιτεχνική κατηγορία, καθώς και εκείνες που προβιβάζονται από ερασιτεχνική σε επαγγελµατική κατηγορία κατά τη µετεγγραφική περίοδο του Ιουλίου, δικαιούνται να αποκτούν ποδοσφαιριστές για την κατηγορία που υποβιβάζονται ή προάγονται, σύµφωνα µε τη βαθµολογική θέση τους υπό την προυπόθεση οτι δεν εκκρεµεί εις βάρος τους ένσταση ή προσφυγή κατά του κύρους αγώνα τους, η έκβαση του οποίου είναι δυνατόν να επηρεάσει την άνοδο ή την κάθοδό τους σε άλλη κατηγορία. 7. Ποδοσφαιριστές ερασιτεχνικών σωµατείων των οποίων η οµάδα δεν κατήλθε να αγωνιστεί σε δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους (περιέπεσε σε αδράνεια ) στα τοπικά Πρωταθλήµατα, δύνανται να εγγραφούν κατά τα χρονικά διαστήµατα από 1/8 έως 31/8 και από 1/1 έως 31/1 του εποµένου έτους ως ελεύθεροι ποδοσφαιριστές σε άλλο ερασιτεχνικό σωµατείο, προσκοµίζοντας πλέον των λοιπών δικαιολογητικών και βεβαίωση της οικείας ένωσης µε την οποία να βεβαιώνεται οτι το σωµατείο δεν αγωνίστηκε στις περιόδους αυτές στο τοπικό πρωτάθληµα.

20 20 8. Οι Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων (Ε.Π.Σ.) υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Ε.Π.Ο. κατά το χρονικό διάστηµα από 15/5 έως 31/5 εκάστου έτους, τα σωµατεία της δύναµής τους που δεν έχουν αγωνιστεί τις δύο (2) τελευταίες αγωνιστικές περιόδους, έχουν περιπέσει σε αδράνεια και για τα οποία συντρέχουν οι λόγοι διαγραφής τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 35 του ΚΑΠ. 9. Για την µετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή σε ερασιτεχνικό σωµατείο, το σωµατείο που αποκτά τον ποδοσφαιριστή επιτρέπεται να καταβάλει στο σωµατείο που ανήκε ο ποδοσφαιριστής αποζηµίωση, υπό την προυπόθεση οτι το καταβαλλόµενο χρηµατικό ποσό προέρχεται από δωρεές των µελών και φίλων του σωµατείου, οι οποίες πρέπει να καταχωρούνται στο τηρούµενο βιβλίο πρακτικών του σωµατείου. 10.α) Η Επιτροπή Ιδιότητας - Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. µπορεί σε κάθε χρονική στιγµή να ανακαλέσει οριστικά το ατοµικό δελτίο και το δελτίο µεταβολών του ποδοσφαιριστή, εάν κατά την κρίση της, υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις οτι εκδόθηκαν βάσει ψευδών ή παραποιηθέντων στοιχείων από παραδροµή ή κατά άλλο παράτυπο ή αντικανονικό τρόπο. β) Στη περίπτωση της οριστικής ανάκλησης του ατοµικού δελτίου του ποδοσφαιριστή και του δελτίου µεταβολών, λόγω δόλιας ενέργειας και ιδίως λόγω υποβολής ψευδών, ή παραποιηθέντων στοιχείων, ή πλαστής ταυτότητας ο παραβάτης ή οι παραβάτες, ποδοσφαιριστής ή σωµατείο ή και οι δύο τιµωρούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 37 του ΚΑΠ. γ) Ποδοσφαιριστής που υποβάλλει ψευδή ή παραποιηθέντα στοιχεία ή προβαίνει στην απόκρυψη στοιχείων προκειµένου να επιτύχει την µεταβολή της κατάστασής του µε δόλιο τρόπο, τιµωρείται µε ποινή αποκλεισµού τριών (3) ετών από κάθε αγώνα. Στη περίπτωση που και το σωµατείο, το οποίο αναγράφεται στην αίτηση µεταβολών του ποδοσφαιριστή κριθεί συνυπεύθυνο τιµωρείται µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 37 του ΚΑΠ.

21 Η διαγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, κατόχου δελτίου ιδιότητας ποδοσφαιριστή από τα µητρώα της Ε.Π.Ο. γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της, για τους παρακάτω λόγους: α) Συνεπεία πειθαρχικής ποινής (διαγραφής) από το αρµόδιο όργανο. β) Λόγω στερήσεως της φίλαθλης ιδιότητας του ποδοσφαιριστή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 30 του ΚΑΠ. Σε περίπτωση άρσεως των ποινών ή στερήσεων που επιβλήθηκαν, ο ποδοσφαιριστής ανήκει στη δύναµη του ίδιου σωµατείου. 12. Για όλες τις µεταβολές των ποδοσφαιριστών ( εγγραφές, µετεγγραφές, αποδεσµεύσεις κ.α) ισχυρά ως επίσηµα έγγραφα είναι µόνο τα έντυπα τα οποία εκδίδει η Ε.Π.Ο. Το αντίτιµο διάθεσης των εντύπων αυτών ορίζεται µε απόφαση του.σ της Ε.Π.Ο. Για κάθε υποβολή της αίτησης µεταβολών ποδοσφαιριστή θα καταβάλλεται στο Ταµείο της οικείας Ε.Π.Σ., που αποδίδεται αντίστοιχα παράβολο ως εξής: α) Αρχική έκδοση δελτίων, αιτήσεις µετεγγραφής, υποσχετικής, επανεγγραφής Πρωταθληµάτων Ε.Π.Σ., δεκαπέντε (15) ευρώ το οποίο κατανέµεται κατά επτά (7) ευρώ στην Ε.Π.Ο., (7,5) ευρώ στην Ε.Π.Σ. και µισό (0,50) ευρώ στον Σύλλογο Υπαλλήλων Ε.Π.Σ. β) Αποδέσµευση Πρωταθληµάτων Ε.Π.Σ. δέκα (10) ευρώ το οποίο κατανέµεται κατά (4,5) ευρώ στην Ε.Π.Ο., πέντε (5) ευρώ στην Ε.Π.Σ. και µισό (0,50) ευρώ στον Σύλλογο Υπαλλήλων Ε.Π.Σ. γ) ελτία Πρωταθληµάτων ' Εθνικής τριάντα (30) ευρώ το οποίο κατανέµεται κατά (14,5) ευρώ στην Ε.Π.Ο., δεκαπέντε (15) ευρώ στην Ε.Π.Σ. και µισό (0,50) ευρώ στον Σύλλογο Υπαλλήλων Ε.Π.Σ. δ) Επανέκδοση δελτίων οκτώ (8) ευρώ το οποίο κατανέµεται κατά (3,5) ευρώ στην Ε.Π.Ο., τέσσερα (4) ευρώ στην Ε.Π.Σ. και µισό (0,50) ευρώ στον Σύλλογο Υπαλλήλων Ε.Π.Σ. 13. Κάθε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δύναται να εγγραφεί ή µετεγγραφεί σε ερασιτεχνικό σωµατείο µόνο µία φορά κατά τη διάρκεια κάθε αγωνιστικής περιόδου, εκτός των περιπτώσεων εφαρµογής ειδικών διατάξεων µε αποφάσεις των αρµοδίων δικαιοδοτικών οργάνων.

22 22 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΙΟ ΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Για την εκδίκαση όλων των διαφορών και επιβολή των ποινών που απορρέουν από την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο είναι σε πρώτο βαθµό η Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. και σε δεύτερο βαθµό η Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. ΑΡΘΡΟ 18 Από την ποδοσφαιρική περίοδο 2001 και µετά οι ποδοσφαιριστές θα δύνανται να αγωνίζονται σε επίσηµους αγώνες πρωταθλήµατος και Κυπέλλου µόνο µε το δελτίο ατοµικών στοιχείων και µεταβολών ποδοσφαιριστή. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συµµετοχή ποδοσφαιριστή σε επίσηµους αγώνες του οικείου πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου, συνιστά αντικανονική συµµετοχή η οποία, σε περίπτωση ενστάσεως, επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 19 Απώλεια ιδιότητας ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή Για τη διαγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή απαιτείται αίτηση του ποδοσφαιριστή προς την Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή. Στην περίπτωση αυτή ο διαγραφής ποδοσφαιριστής δεν έχει το δικαίωµα να ζητήσει την επανέκδοση ατοµικών στοιχείων ποδοσφαιριστή, πριν παρέλθει µία πενταετία από την ηµεροµηνία που αυτός απώλεσε την ιδιότητα του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή. ΑΡΘΡΟ 20 Απαραίτητη προυπόθεση για την άσκηση κάθε αιτήσεως καταγγελίας προσφυγής προς την Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών, απαιτείται η καταβολή παραβόλου επί

23 23 ποινή απαραδέκτου, αναπροσαρµοζόµενο εκάστοτε µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Ο. Ο παρών Κανονισµός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ενώσεων Μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας, που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 9 Ιουνίου Αθήνα 9 Ιουνίου 2005 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΓΚΑΤΣΗΣ ρ.ιωαννησ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ) ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ======================================== ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ======================================== ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016

1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 677/22-6-2011 Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών Συνεδριάζοντας µε την κάτωθι σύνθεση Πρόεδρος: Θεόδωρος Κουρίδης Μέλη: Σαράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 682/22-6-2011. Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 682/22-6-2011. Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 682/22-6-2011 Πρόεδρος: Θεόδωρος Κουρίδης Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών Συνεδριάζοντας µε την κάτωθι σύνθεση Μέλη: Ασµανή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Αρ. πρωτ.1024 Προς Όλα τα σωματεία μας Παλλήνη 30/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κύριε Πρόεδρε,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κανονισμός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Περιεχόμενα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 4 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΟΡΙΣΜΟΙ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ή ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8 Α /2012) και Ν. 3919/2011, άρθρο 3 (ΦΕΚ 32 Α /2011) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Άρθρο Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 3 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 3 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α) Β) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΝΤΙ. ΠΙΣΤ/ΚΟ. ΑΓΟΝΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ.. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ. Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Κανονισµός Ιδιότητας και Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Άρθρο Σελίδα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ... 3 I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Ίδρυση και Λειτουργία Ιδ. Γυμναστηρίων και Ιδ. Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Αθήνα, 8 / 6 / 2015 Αριθμ. πρωτ. Α2α/Γ.Π. οικ.42873 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.

Θέμα: Τρόπος, διαδικασία και καθορισμός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αθήνα 31/1/2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. 18757 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: Ν.Π. ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ... Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια ΔΟΥ.. ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Β ΤΑΞΗΣ Ε.Ν. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΚΕΣΕΝ) ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4823853 FAX: 210-4813314 Email:Kesenm@lib.yen.gr ΘΕΜΑ: ΕΓΓΡΑΦΗ-ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 Ν.2690/1999) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-1- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3190 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Πληροφορίες: Μ. Φώτη Τηλέφωνο : 213.1519.233-213.1519.303

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12 Μαΐου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2015 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ :ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ I. Απαραίτητα επικυρωμένα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η αλήθεια και η ακρίβεια των ιδιοτήτων για την εφαρμογή της περ.δ της παρ.2 του άρθρου 90 του ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού-Προσωπικού-Καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ

Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ Κανονισµός Προπονητών Βόλεϊ ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Το επάγγελµα του προπονητή Πετοσφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2008 ΚΛΑ ΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ «1.Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης πολυτεκνικού επιδόµατος στις τρίτεκνες οικογένειες. 2.Χορήγηση επιδόµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α.Ι.Λ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ α) Αίτηση, με τρεις πρόσφατες φωτογραφίες στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση, το είδος του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» 1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Απασχόλησης» www.topsa-synergasia.gr Η Πράξη: Δράσεις Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Page 1 of 5 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΚΛΑΔΟΙ/ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ . ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΚΕ Page 1 of 5 ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ( ΤΡΟΦΕΙΑ) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ( ΕΣΠΑ 2007-2013) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr

Ε Τ Ο Σ Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Ε Τ Ο Σ Ι Δ Ρ Υ Σ Η Σ 11 99 77 88 Δικτυακός Τόπος: www.epsxanthis.gr E-mail : epsxanthi@cyta.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ αφού έλαβε υπόψη της: 1. - Το Καταστατικό της και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Γιολδάση 2 & Ρουμπέση, Αθήνα, T.K. 11744, Τ: 2109273118, F: 2109273119, E: asset@asset-tec.gr, Πληρ.: Α.Καντιδάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

Γιολδάση 2 & Ρουμπέση, Αθήνα, T.K. 11744, Τ: 2109273118, F: 2109273119, E: asset@asset-tec.gr, Πληρ.: Α.Καντιδάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ Στην Πράξη: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας των Δήμων Μαρκοπούλου Μεσογαίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Αναπτυξιακή» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με Αριθ. Πρωτ.: 3203/ 05-03-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ- ΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ ΑΝΆΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΆΔΩΝ ΜΕ ΧΡΉΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ. 1101 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24-6-2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ A, Β ΠΟΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης. Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ Η Κ Η Φ Ι Σ Ο Σ Β. Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 172, 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ. 210-6149780 ΜΑΡΟΥΣΙ, 14/2/2014 Α.Π. 8 Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ

Διαβάστε περισσότερα