ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ιδιότητα ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή - Αριθµός ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ανά σωµατείο ΑΡΘΡΟ 1 Ιδιότητα ερασιτέχνη Ερασιτέχνης είναι ο ποδοσφαιριστής που συµµετέχει ως αθλούµενο µέλος στις αγωνιστικές δραστηριότητες του σωµατείο,.υ στο οποίο ανήκει, χωρίς να λαµβάνει για τη συµµετοχή του αυτή οιασδήποτε µορφής αµοιβή ή αποζηµίωση. Στον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή επιτρέπεται η καταβολή των πραγµατικών εξόδων του που προκύπτουν λόγω της συµµετοχής του στις αγωνιστικές δραστηριότητες του σωµατείου στο οποίο ανήκει. Τέτοια έξοδα είναι ιδίως τα έξοδα διαµονής - διατροφής- ταξιδίων - προπονήσεως - υγειονοµικής περιθάλψεως- ασφάλειας και εξοπλισµού. ΑΡΘΡΟ 2 Απόκτηση ιδιότητος - Αριθµός ποδοσφαιριστών 1. Η ιδιότητα του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή αποκτάται δια της εκδόσεως από την Ε.Π.Ο. ατοµικού δελτίου ποδοσφαιριστή. 2. Κάθε ερασιτεχνικό σωµατείο δύναται να διατηρεί τµήµα αρρένων ή γυναικών ή και τα δύο, δεν επιτρέπεται όµως να διατηρεί στη δύναµη του κάθε τµήµατος περισσότερους από 160 ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων τουλάχιστον είκοσι (20) να είναι κάτω των 18. Σωµατεία που εκτός των άλλων τµηµάτων διατηρούν και τµήµα

2 2 Ποδοσφαίρου Σάλας δύνανται να διατηρούν στη δύναµή τους πέραν του ως άνω αριθµού, εξήντα (60) ποδοσφαιριστές επιπλέον. 3. Οι ενώσεις µπορούν µε απόφαση του ιοικητικού τους Συµβουλίου να υποχρεώνουν τα σωµατεία της δύναµής τους να χρησιµοποιούν συγκεκριµένο αριθµό νεαρών ποδοσφαιριστών στους αγώνες τους. Ο αριθµός και η ηλικία των ποδοσφαιριστών αυτών υποχρεωτικά θα προβλέπεται και θα καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη. Επίσης οι ενώσεις µπορούν µε απόφαση του ιοικητικού τους Συµβουλίου να θέτουν περιορισµούς ως προς το όριο ηλικίας των ποδοσφαιριστών. Ο αριθµός και η ηλικία των ποδοσφαιριστών αυτών υποχρεωτικά θα προβλέπεται και θα καθορίζεται στη σχετική προκήρυξη. Η κατά παράβαση συµµετοχή ποδοσφαιριστών σε αγώνες των τοπικών πρωταθληµάτων, στα οποία, βάσει της προκήρυξης θα υπάρχει όριο ηλικίας και υποχρεωτική συµµετοχή νεαρών ποδοσφαιριστών, συνιστά αντικανονική συµµετοχή, η οποία επισύρει σε περίπτωση ενστάσεως τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 4. Οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι συµπληρώνουν το ως άνω όριο ηλικίας µετά την 1η Ιανουαρίου, δύνανται να συµµετέχουν σε αγώνες Κυπέλλου και Πρωταθλήµατος του σωµατείου στο οποίο ανήκουν µέχρι το τέλος του Πρωταθλήµατος που διεξάγεται την συγκεκριµένη ποδοσφαιρική περίοδο. 5. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανήκουν σε σωµατεία και δεν δύνανται να συµµετέχουν σε αγώνες του οικείου Πρωταθλήµατος λόγω ορίου ηλικίας, δύνανται να καταστούν ελεύθεροι µε αίτηση τους στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. καθ όλη τη διάρκεια του έτους. 6. α) Κάθε ερασιτεχνικό σωµατείο δύναται να διατηρεί στη δύναµη του αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές µέχρι την ηλικία των 18 ετών, χωρίς αριθµητικό περιορισµό µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρ.2 του παρόντος κανονισµού. β) Κάθε ερασιτεχνικό σωµατείο δύναται να διατηρεί στη δύναµή του µέχρι δυο αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Το σωµατείο δύναται να αποδεσµεύει τους υπεράριθµους των δύο (2) αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές, άνω των 18 ετών, που εντάσσονται στην κατηγορία του παρόντος εδαφίου, από την ενηλικίωση τους,

3 3 αµέσως µετά την συµπλήρωση του 18 ου έτους της ηλικίας του αλλοδαπού ποδοσφαιριστή που επιθυµεί να αποδεσµεύσει, µε αίτησή του στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών. γ) Κάθε ερασιτεχνικό σωµατείο δύναται να δηλώνει σε κάθε αγώνα του έως δύο αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές ηλικίας άνω των 14 ετών. δ) Για τον προσδιορισµό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών της παρούσης παραγράφου, ως χρονολογία γεννήσεως των, θεωρείται η 1 η Ιανουαρίου. ε) Οι οµογενείς ποδοσφαιριστές δεν λογίζονται ως αλλοδαποί. στ) Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συµµετοχή αλλοδαπού ποδοσφαιριστή σε επίσηµους αγώνες του οικείου Πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου, συνιστά αντικανονική συµµετοχή η οποία επισύρει, σε περίπτωση ενστάσεως, τις προβλεπόµενες κυρώσεις. 7. Κάθε ερασιτεχνικό σωµατείο δύναται να αποκτά µε εγγραφή ή µετεγγραφή ή επανεγγραφή µέχρι τρεις (3) ποδοσφαιριστές άνω των 30 ετών κάθε αγωνιστική περίοδο, µε εξαίρεση τα σωµατεία της Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας που έχουν το δικαίωµα να αποκτούν µόνο έναν (1) ποδοσφαιριστή και τα γυναικεία τµήµατα των σωµατείων και τα σωµατεία Ποδοσφαίρου Σάλας (5Χ5), (τα οποία συµµετέχουν αποκλειστικά στα πρωταθλήµατα Σάλας), για τα οποία δεν ισχύει ο αριθµητικός αυτός περιορισµός. Σε περίπτωση απόκτησης, κατά παράβαση των οριζοµένων της προηγούµενης παραγράφου, τετάρτου (4 ου ) και πλέον ποδοσφαιριστή, ηλικίας άνω των 30 ετών, η συµµετοχή του (ή των) υπεράριθµου ποδοσφαιριστή σε αγώνα του σωµατείου του, συνιστά αντικανονική συµµετοχή, εφαρµοζόµενης της διάταξης του άρθρου 23 παρ.1 περ. ε του Κ.Α.Π. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί δύνανται να επανεγγραφούν σε ερασιτεχνικό σωµατείο µόνο εάν το σωµατείο που ήδη ανήκουν διαγραφεί από τα Μητρώα της Ε.Π.Ο. ή περιέλθει σε αδράνεια, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του ΚΑΠ και την παράγραφο 7 του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισµού. Ειδικότερα οι ελεύθεροι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν συµπληρώσει το τριακοστό δεύτερο [32ο] έτος της ηλικίας τους δύνανται να επανεγγραφούν εφεξής σε ερασιτεχνικό σωµατείο µόνον για µία φορά. Οι ποδοσφαιριστές που κατά την µετεγγραφική περίοδο στην οποία εγγράφονται ή µετεγγράφονται σε σωµατείο της αρεσκείας τους και το έτος αυτό συµπλήρωσαν ή θα

4 4 συµπληρώσουν το 32ο έτος της ηλικίας τους, θα πρέπει υποχρεωτικά µε ποινή ακυρώσεως της µεταβολής, να προσκοµίζουν επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή πιστοποιητικό γεννήσεως µε φωτογραφία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Εγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ΑΡΘΡΟ 3 Αρχικές εγγραφές - Προυποθέσεις Για την αρχική εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή στα µητρώα της Ε.Π.Ο. απαιτείται η ύπαρξη των κατωτέρω ουσιαστικών προυποθέσεων: 1) Η έναρξη του δεκάτου (10) έτους της ηλικίας του ποδοσφαιριστή, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης µεταβολών ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής δικαιούται να συµµετέχει σε οµάδα ανδρών µετά τη συµπλήρωση του δεκάτου τετάρτου (14) έτους της ηλικίας του. 2) Για τον πρωτοεγγραφόµενο ποδοσφαιριστή που δεν έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας του, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για την έκδοση του ατοµικού δελτίου ποδοσφαιριστή, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη ενός εκ των ασκούντων τη γονική µέριµνα, η οποία πιστοποιείται µε την υπογραφή του στην προβλεπόµενη θέση της αίτησης µεταβολών ποδοσφαιριστή. ΑΡΘΡΟ 4 Αρχικές εγγραφές - ικαιολογητικά Για την αρχική εγγραφή ενός ποδοσφαιριστή στα µητρώα ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο. απαιτείται, µε ποινή απόρριψης της αίτησης ως απαράδεκτης η υποβολή στην Ε.Π.Ο. µέσω της οικείας Ε.Π.Σ. των κατωτέρω δικαιολογητικών: α) Αίτηση µεταβολών ποδοσφαιριστή καταλλήλως συµπληρωµένη, υπογεγραµµένη και σφραγισµένη, σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο.

5 5 β) ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του ποδοσφαιριστή εκ των οποίων η µια (1) επικολλάται στην αίτηση και σφραγίζεται από το σωµατείο στο οποίο εγγράφεται ο ποδοσφαιριστής και η άλλη παραδίδεται στην οικεία Ε.Π.Σ. για την έκδοση του ατοµικού δελτίου του ποδοσφαιριστή. γ) Φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας του ποδοσφαιριστή και εάν δεν υπάρχει ταυτότητα, φωτοτυπία της βεβαίωσης κατάθεσης των δικαιολογητικών για την έκδοση της ταυτότητας από την οικεία αστυνοµική αρχή. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, υποβάλλεται πρόσφατο πιστοποιητικό γεννήσεως του ποδοσφαιριστή µε επικολληµένη πρόσφατη φωτογραφία του θεωρηµένη για την ταυτοπροσωπεία από την οικεία αστυνοµική, δηµοτική ή κοινοτική αρχή. Τα ανωτέρω στοιχεία δεν υποκαθίστανται µε την υποβολή οποιουδήποτε άλλου επισήµου εγγράφου, όπως διαβατηρίου ή απλής ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως. ΑΡΘΡΟ 5 Αρχική εγγραφή Αλλοδαπών και Οµογενών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών - ικαιολογητικά 1. Με εξαίρεση τα σωµατεία της Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας, επιτρέπεται η εγγραφή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε ερασιτεχνικό σωµατείο οποιασδήποτε κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι πλέον των δικαιολογητικών εγγραφής του προηγούµενου άρθρου, υποβάλλονται στην ΕΠΟ, µέσω της οικείας Ε.Π.Σ., τα παρακάτω δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύεται η νόµιµη διαµονή του ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα λόγω σπουδών ή εργασίας του ιδίου ή του έχοντος την γονική µέριµνα. α) Φωτοαντίγραφο πράσινης κάρτας εργασίας αλλοδαπού ή άδειας παραµονής αλλοδαπού στην Ελλάδα κατά τα προβλεπόµενα από τις διατάξεις του Ν. 2910/ β) Βεβαίωση του αρµοδίου δηµόσιου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής ή ο έχων την γονική µέριµνα εργάζεται ή ασκεί επάγγελµα στην Ελλάδα. γ) Βεβαίωση φοίτησης σε Εκπαιδευτικό ίδρυµα, εφόσον ο ποδοσφαιριστής σπουδάζει στην Ελλάδα. Εκπαιδευτικό ίδρυµα νοείται εκτός των δηµοσίων εκπαιδευτικών

6 6 ιδρυµάτων και κάθε ιδιωτικού χαρακτήρα αναγνωρισµένη από το κράτος σχολή επαγγελµατικής και τεχνικής κατάρτισης. δ) Πιστοποιητικό της αρµόδιας Αρχής του Κράτους του οποίου είναι υπήκοος, µε επίσηµη µετάφραση αυτού, από το οποίο να προκύπτουν όλα τα στοιχεία ταυτότητας του ποδοσφαιριστή που είναι απαραίτητα για την εγγραφή του, ήτοι, Ονοµατεπώνυµο, όνοµα πατέρα και µητέρας, ηµεροχρονολογία και τόπος γεννήσεως, εθνικότητα και υπηκοότητα. Η φωτογραφία του ποδοσφαιριστή πρέπει να είναι επικολληµένη στο πιστοποιητικό ή στην µετάφραση αυτού και να είναι σφραγισµένη από την εκδούσα Αρχή ή από Ελληνική Αρχή που έχει δικαίωµα θεώρησης ταυτοπροσωπίας. ε) Πιστοποιητικό υγείας που εκδίδεται από κρατικά νοσηλευτικά ιδρύµατα ότι δεν πάσχει από νόσηµα που αποτελεί κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. στ) Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια ισχύος του δελτίου θα είναι ανάλογη και αντίστοιχη της νόµιµης άδειας παραµονής. 2. Επιτρέπεται η εγγραφή οµογενών σε ερασιτεχνικό σωµατείο οποιασδήποτε κατηγορίας, υπό την προυπόθεση ότι πλέον των δικαιολογητικών εγγραφής του προηγουµένου άρθρου, υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο του Ειδικού ελτίου Ταυτότητος Οµογενούς, που εκδίδεται από την αρµόδια Ελληνική Αρχή ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις κατά τόπους Προξενικές Αρχές της Ελλάδος, από το οποίο να προκύπτουν όλα τα σχετικά στοιχεία της ταυτότητας του ποδοσφαιριστή. Επιπλέον η ΕΠΟ δύναται να ζητήσει κάθε άλλο έγγραφο επίσηµης Αρχής του Κράτους του οποίου ο εν λόγω ποδοσφαιριστής είναι υπήκοος για την επιβεβαίωση της εθνικότητας και των στοιχείων του ποδοσφαιριστή. 3. Οι ποδοσφαιριστές του παρόντος άρθρου οφείλουν να υποβάλλουν µε τα υπόλοιπα δικαιολογητικά βεβαίωση της ξένης οµοσπονδίας ότι δεν ανήκουν σε σωµατείο της αλλοδαπής. Άλλως θα ζητείται ιεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής.

7 7 ΑΡΘΡΟ 6 Επανεγγραφή ελεύθερων ποδοσφαιριστών - ικαιολογητικά 1. Για την επανεγγραφή σε ερασιτεχνικό σωµατείο των ελεύθερων ερασιτεχνών, επαγγελµατιών και εκπαιδευοµένων ποδοσφαιριστών απαιτείται η υποβολή της αίτησης µεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως συµπληρωµένη, υπογεγραµµένη και σφραγισµένη σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί στο παρελθόν ατοµικό δελτίο ποδοσφαιριστή, τότε η αίτηση µεταβολών υποβάλλεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος κανονισµού. Η υποβολή φωτοτυπίας των δύο (2) όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή φωτοτυπίας της βεβαίωσης κατάθεσης των δικαιολογητικών για την έκδοσή της, ή πιστοποιητικού γεννήσεως, απαιτείται µόνο στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει µεταβολή των στοιχείων της ταυτότητας του ποδοσφαιριστή. Όµοια σε περίπτωση αλλαγής του επωνύµου του ποδοσφαιριστή θα συνυποβάλλεται υποχρεωτικά και η απόφαση του αρµοδίου για την αλλαγή οργάνου. Για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές που εγγράφονται σε ερασιτεχνικό σωµατείο και δεν έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους απαιτείται η σύµφωνη γνώµη ενός εκ των ασκούντων τη γονική µέριµνα. Ειδικά για την επανεγγραφή των ελεύθερων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών σε ερασιτεχνικό σωµατείο απαιτείται η ουσιαστική προϋπόθεση της νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις περιπτώσεις α, β, και γ της παραγράφου 1 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος. 2. εν επιτρέπεται η απόκτηση των ελευθέρων επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών από τα ερασιτεχνικά τµήµατα των σωµατείων που ίδρυσαν ΠΑΕ, καθώς και τα ερασιτεχνικά τµήµατα των ΠΑΕ και των σωµατείων - µελών της Ε.Π.Α.Ε. Κατ εξαίρεση οι ποδοσφαιριστές αυτοί δύνανται να εγγραφούν ως ερασιτέχνες στο ιδρυτικό ερασιτεχνικό σωµατείο της ΠΑΕ από την οποία κατέστησαν ελεύθεροι, υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισµού για την επανεγγραφή των ελεύθερων επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών σε ερασιτεχνικά σωµατεία.

8 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Μετεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ΑΡΘΡΟ 7 Προυπόθεση µετεγγραφής 1. Για τη µετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή σε ερασιτεχνικό σωµατείο ή ΠΑΕ απαιτείται η συγκατάθεση του σωµατείου στο οποίο ανήκει ο ποδοσφαιριστής επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 8 του Κανονισµού 1 Εγγραφές- Μετεγγραφές ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού ποδοσφαίρου 2. Επιτρέπεται η µετεγγραφή των ποδοσφαιριστών του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισµού. Ειδικά για τους αλλοδαπούς απαιτείται η εξακολούθηση του λόγου διαµονής τους στην Ελλάδα, στις περιπτώσεις του άρθρου 5 του παρόντος. 3. Επιτρέπεται η µετεγγραφή από σωµατείο του εξωτερικού σε ελληνικό ερασιτεχνικό σωµατείο ποδοσφαιριστών της κατηγορίας του άρθρου 5 υπό τις προυποθέσεις του εν λόγω άρθρου. ΑΡΘΡΟ 8 ικαιολογητικά µετεγγραφής Για τη µετεγγραφή ενός ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή από το σωµατείο που ανήκει σε άλλο ερασιτεχνικό σωµατείο απαιτείται: 1. Υποβολή της αίτησης µεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως συµπληρωµένη, υπογεγραµµένη και σφραγισµένη σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο. Εάν ο ποδοσφαιριστής δεν έχει συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη ενός εκ των ασκούντων τη γονική του µέριµνα. Στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί στο παρελθόν ατοµικό δελτίο ποδοσφαιριστή τότε η αίτηση µεταβολών υποβάλλεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισµού.

9 9 2. Σε περίπτωση µετεγγραφής ποδοσφαιριστή από ερασιτεχνικό τµήµα ΠΑΕ µέλους της Ε.Π.Α.Ε., απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση της ΠΑΕ που συνυποβάλλεται µε τα λοιπά δικαιολογητικά, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 8 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1 (Εγγραφές - Μετεγγραφές ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού ποδοσφαίρου ). 3. Για τη µετεγγραφή ως ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, οµογενών, Ελλήνων που αποκτώνται από το εξωτερικό και αλλοδαπών, απαιτούνται πλέον των δικαιολογητικών της παρ.1 του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα αντιστοίχως: α) Για τους οµογενείς η υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισµού. β) Για τους Έλληνες που αποκτώνται από το εξωτερικό, η υποβολή πιστοποιητικού γεννήσεως µε επικολληµένη επί του εγγράφου πρόσφατης φωτογραφίας του ποδοσφαιριστή, θεωρηµένη για την ταυτοπροσωπεία από την εκδούσα αρχή ή φωτοτυπία των δύο (2) όψεων της αστυνοµικής του ταυτότητας. γ) Για τους αλλοδαπούς απαιτείται η ουσιαστική προυπόθεση και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος. δ) Εκτός των προαναφερθέντων δικαιολογητικών συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, µε την οποία δηλώνεται από τον ποδοσφαιριστή το τελευταίο σωµατείο του στο εξωτερικό, καθώς και η επιθυµία του να εγκαταλείψει το παλαιό σωµατείο και την Οµοσπονδία του. ε) Το πιστοποιητικό της διεθνούς ελευθέρας µετεγγραφής του ποδοσφαιριστή που χορηγείται από την ξένη Οµοσπονδία, ζητείται υποχρεωτικά µέσω της Ε.Π.Ο. Τυχόν τηλεγραφική ή κατά άλλον τρόπο γνωστοποίηση της συγκατάθεσης της ξένης Οµοσπονδίας δεν λαµβάνεται υπόψη. στ) Για ποδοσφαιριστές κάτω των 12 ετών δεν απαιτείται ιεθνές Πιστοποιητικό Μετεγγραφής. ΑΡΘΡΟ 9 Ειδικές διατάξεις για τις µετεγγραφές εξωτερικού

10 10 1. Στην περίπτωση που απαιτείται πιστοποιητικό διεθνούς ελευθέρας µετεγγραφής ενός ποδοσφαιριστή, ο εν λόγω ποδοσφαιριστής δεν δύναται να αγωνίζεται µέχρι να περιέλθει στην Ε.Π.Ο. το ζητηθέν πιστοποιητικό της αλλοδαπής Οµοσπονδίας ή η έγκριση της F.I.F.A. για την εγγραφή του ποδοσφαιριστή. 2. Εάν το πιστοποιητικό της προηγουµένης παραγράφου δεν περιέλθει στην Ε.Π.Ο. µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία που ζητήθηκε, τότε η Ε.Π.Ο. µε απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας - Μετεγγραφών, δύναται να εκδώσει ένα προσωρινό δελτίο, καθιστώντας δυνατή τη συµµετοχή του ποδοσφαιριστή στους αγώνες υπέρ του αιτούντος την έκδοση του δελτίου του σωµατείου.το προσωρινό δελτίο γίνεται οριστικό µετά την παρέλευση έτους από την ηµεροµηνία κατά την οποία η Ε.Π.Ο. υπέβαλε το αίτηµά της στην ξένη Οµοσπονδία. Εάν όµως εν τω µεταξύ ελήφθη απάντηση από την ξένη Οµοσπονδία στην οποία αναφέρεται ένας σηµαντικός λόγος για τον οποίο δεν εξεδόθη το πιστοποιητικό µετεγγραφής τότε η Ε.Π.Ο. µε απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας Μετεγγραφών ακυρώνει το προσωρινό δελτίο του ποδοσφαιριστή. 3. Στην περίπτωση κατά την οποία περιήλθε στην Ε.Π.Ο. δια τηλεοµοιοτυπίας (fax) το πιστοποιητικό της διεθνούς µετεγγραφής ενός ποδοσφαιριστή, τότε δύναται να εκδοθεί πάραυτα το ατοµικό δελτίο του ποδοσφαιριστή. Εάν όµως το πρωτότυπο του πιστοποιητικού δεν περιέλθει στην Ε.Π.Ο. εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την περιέλευση του τηλεοµοιοτυπικού αντιγράφου (fax), τότε το δελτίο θεωρείται προσωρινό για ένα (1) έτος και καθίσταται οριστικό µε την παρέλευση του έτους από την ηµεροµηνία που περιήλθε στην Ε.Π.Ο. µε fax, το πιστοποιητικό της διεθνούς µετεγγραφής του ποδοσφαιριστή. 4. Για την µετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή σε ερασιτεχνικό σωµατείο µέλους ξένης Οµοσπονδίας δεν απαιτείται η συγκατάθεση του ηµεδαπού σωµατείου στη δύναµη του οποίου ανήκει ο ποδοσφαιριστής. Στην περίπτωση όµως που ο µετακινούµενος ποδοσφαιριστής και µέχρι την συµπλήρωση των εικοστού τρίτου [23] έτους της ηλικίας του, υπογράψει συµβόλαιο µε σωµατείο του εξωτερικού, το ηµεδαπό σωµατείο, στη δύναµη του οποίου ανήκε ο ποδοσφαιριστής, δικαιούται αποζηµιώσεως για την µαθητεία και εκπαίδευση του

11 11 ποδοσφαιριστή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους οικείους Κανονισµούς της FIFA. Το εν λόγω δικαίωµα του ηµεδαπού σωµατείου αποσβέννυται µετά την παρέλευση δύο [2] ετών από την ηµεροµηνία που υπεγράφει το συµβόλαιο µεταξύ του ποδοσφαιριστή και του αλλοδαπού σωµατείου. Εάν ο ποδοσφαιριστής επιστρέψει στην Ελλάδα πρίν την συµπλήρωση του εικοστού τρίτου [23] έτους της ηλικίας του ή εντός δύο [2] ετών από την ως άνω µετακίνηση του, θα δύναται να µετεγγραφεί µε την διαδικασία της διεθνούς ελευθέρας µετεγγραφής µόνο στο ηµεδαπό σωµατείο από το οποίο είχε µετακινηθεί. Το ηµεδαπό σωµατείο έχει την διακριτική ευχέρεια να αποδεσµεύσει τον ποδοσφαιριστή από την ανωτέρω υποχρέωση µε σχετική αίτηση του στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της ΕΠΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Προσωρινή µετεγγραφή ποδοσφαιριστή λόγω υποσχετικής ΑΡΘΡΟ 10 Χορήγηση υποσχετικής. Προυποθέσεις- Περιορισµοί. Κάθε ερασιτεχνικό σωµατείο έχει το δικαίωµα να χορηγήσει σε διαφορετικά σωµατεία και να αποκτήσει από διαφορετικά σωµατεία µέχρι πέντε (5) ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές µε υποσχετική µόνο για µία περίοδο εντός του χρονικού διαστήµατος από 1/7 έως 31/7 τηρουµένων των κατωτέρω περιορισµών: α) Απαγορεύεται η χορήγηση στο ίδιο σωµατείο και η απόκτηση από το ίδιο σωµατείο περισσοτέρων του ενός (1) ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών µε υποσχετική. β) Απαγορεύεται η µετακίνηση ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή µε υποσχετική για περισσότερες από δύο (2) µετεγγραφικές περιόδους. γ) Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δεν δύναται να µετακινηθεί µε υποσχετική, εάν υπερβαίνει το εικοστό πρώτο (21) έτος της ηλικίας του. Εάν ο ποδοσφαιριστής δεν έχει συµπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του, απαιτείται η σύµφωνη γνώµη ενός εκ των ασκούντων τη γονική του µέριµνα.

12 12 Στα σωµατεία που µπορούν να αποκτήσουν και να παραχωρήσουν ποδοσφαιριστές µε υποσχετική, περιλαµβάνονται και τα ερασιτεχνικά σωµατεία που ίδρυσαν ΠΑΕ και σωµατεία µέλη της Ε.Π.Α.Ε. δ) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του παρόντος, κατά την διάρκεια του χρόνου της υποσχετικής ο ποδοσφαιριστής δεν δύναται να µετεγγραφεί σε ΠΑΕ, ως επαγγελµατίας, εάν δεν υπάρχει η συγκατάθεση του σωµατείου που αγωνίζεται και του σωµατείου στη δύναµη του οποίου θα επιστρέψει µετά την λήξη του χρόνου της υποσχετικής. ΑΡΘΡΟ 11 ικαιολογητικά Υποσχετικής Για τη προσωρινή µετεγγραφή µε υποσχετική ενός ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή από το σωµατείο που ανήκει, σε άλλο ερασιτεχνικό σωµατείο απαιτείται η υποβολή της αίτησης µεταβολών του ποδοσφαιριστή καταλλήλως συµπληρωµένη, υπογεγραµµένη και σφραγισµένη σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο. Μετά τη λήξη του χρόνου της υποσχετικής, ο ποδοσφαιριστής αυτοδίκαια επανέρχεται στη δύναµη του σωµατείου που του είχε χορηγήσει την υποσχετική. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Αποδεσµεύσεις ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών ΑΡΘΡΟ 12 Περιπτώσεις Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δύνανται να αποδεσµευθούν από τα σωµατεία στα οποία ανήκουν και να καταστούν ελεύθεροι υπό τις κάτωθι προυποθέσεις: 1. Με την υποβολή της αίτησης µεταβολών του ποδοσφαιριστή στην Ε.Π.Ο. µέσω της οικείας ΕΠΣ καταλλήλως συµπληρωµένη, υπογεγραµµένη και σφραγισµένη

13 13 σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο. Η αίτηση αυτή θα υποβάλλεται µόνον µέσω της ΕΠΣ στην οποία ανήκει το σωµατείο που αποδεσµεύει τον ποδοσφαιριστή. Η υποβολή της αίτησης για την αποδέσµευση του ποδοσφαιριστή πραγµατοποιείται κατά το χρονικό διάστηµα από 1/7 έως 20/7 κάθε έτους. Η προαναφερθείσα προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για την αποδέσµευση των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών είναι καταληκτική. Οι αποδεσµεύσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά και µόνο ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναµη του σωµατείου µέχρι και την έναρξη της µετεγγραφικής περιόδου κάθε ποδοσφαιρικής περιόδου. 2. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που αποδεδειγµένα δεν χρησιµοποιήθηκε σε επίσηµους αγώνες µε ευθύνη του σωµατείου που ανήκει επί δύο (2) συνεχείς ποδοσφαιρικές περιόδους, δύναται µετά από αίτηση του να καταστεί ελεύθερος µε απόφαση της Επιτροπής Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. Η ευθύνη του σωµατείου τεκµαίρεται όταν δεν έχει κληθεί εγγράφως ο ποδοσφαιριστής να συµµετάσχει στους αγώνες του σωµατείου. Με την ίδια διαδικασία δύναται να καταστεί ελεύθερος και ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που για λόγους που αφορούν αποκλειστικά τον ίδιο δεν συµµετέχει στους επίσηµους αγώνες του σωµατείου που ανήκει επί τρεις (3) συνεχείς ποδοσφαιρικές περιόδους. Ο χρόνος τιµωρίας, στράτευσης και τραυµατισµού δεν προσµετράται στον προσδιορισµό του χρόνου της µη συµµετοχής του ποδοσφαιριστή στους επίσηµους αγώνες του σωµατείου που ανήκει. 3. Τα σωµατεία δύνανται µε αίτηση τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. να αποδεσµεύουν ποδοσφαιριστές εντός των προβλεποµένων προθεσµιών αποδεσµεύσεων (ήτοι από 1/7 µέχρι 20/7) και επανεγγραφών (ήτοι από 1/8 µέχρι 31/8 και από 1/1 µέχρι 31/1 του εποµένου έτους), υπό την προυπόθεση οτι η δύναµη του σωµατείου σε ποδοσφαιριστές συµπίπτει ή προσεγγίζει τον αριθµό των ποδοσφαιριστών που δύναται να διατηρεί στην δύναµή του, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του παρόντος.

14 14 4. α) Τα ερασιτεχνικά σωµατεία υποχρεούνται, υπό την προυπόθεση της παραµονής στη δύναµη του σωµατείου µία πλήρη αγωνιστική περίοδο, να χορηγούν προσωρινή µετεγγραφή ή να αποδεσµεύουν προσωρινά, τους ποδοσφαιριστές τους, οι οποίοι αποδεδειγµένα µετοικούν σε απόσταση µεγαλύτερη των 200 χιλιοµέτρων, για λόγους εγγραφής ή µετεγγραφής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, διορισµού ή µετάθεσης σε υπαλληλική θέση του δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή άλλων οργανισµών κοινής ωφελείας και τραπεζών, ή αποδεδειγµένης εργασίας για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 6 µηνών στη νέα µόνιµη κατοικία των ενδιαφεροµένων ποδοσφαιριστών ή ενός εκ των ασκούντων τη γονική τους µέριµνα, προκειµένου να εγγραφούν προσωρινά σε σωµατεία της Ε.Π.Σ. της νέας µόνιµης κατοικίας των. Κατ εξαίρεση των ανωτέρω, συντρεχουσών των προαναφεροµένων προυποθέσεων, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για προσωρινή µετεγγραφή ή αποδέσµευση για νησιά, που απέχουν µεταξύ τους ή από την ηπειρωτική χώρα απόσταση µικρότερη των 108 ναυτικών µιλίων (=200 χιλιοµέτρων) και η µετακίνηση των ποδοσφαιριστών αποδεδειγµένα κρίνεται δύσκολη µέσα στα όρια της ανωτέρω απόστασης, είτε λόγω γεωγραφικών συνθηκών, είτε λόγω έλλειψης τακτικής ή απευθείας θαλάσσιας συγκοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση υποβάλλεται πάντοτε στην αρµόδια Επιτροπή Ιδιότητας - Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. β) Σε περίπτωση επανεγκαταστάσεως των ποδοσφαιριστών αυτών, στην περιφέρεια της Ε.Π.Σ. του σωµατείου που τους χορήγησε την ανωτέρω προσωρινή µετεγγραφή ή αποδέσµευση, υποχρεούνται αυτοί ή αυτός που έχει τη γονική τους µέριµνα ή οποιοσδήποτε άλλος που έχει έννοµο συµφέρον, να ζητήσουν την επανένταξή τους στη δύναµη του σωµατείου από το οποίο προσωρινά µετακινήθηκαν µε την υποβολή προς την αρµόδια Ε.Π.Σ. αίτησης µεταβολών µετεγγραφής εντός της περιόδου των µετεγγραφών (1/7 έως 31/7), είτε µε αίτησή τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. από 1/8 µέχρι 31/8 κάθε έτους, εντός της οποίας πραγµατοποιείται η ανωτέρω επανεγκατάσταση τους. γ) Ο ποδοσφαιριστής στον οποίο το σωµατείο που ανήκει, δεν χορηγήσει σ αυτόν, προσωρινή µετεγγραφή ή αποδέσµευση, κατά τα προαναφερόµενα, δικαιούται να προσφύγει στην αρµόδια Επιτροπή Ιδιότητας - Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. εντός αποκλειστικής προθεσµίας από 15/9 µέχρι και 31/10 κάθε έτους. δ) Σε περίπτωση που οι ποδοσφαιριστές της κατηγορίας αυτής, καταστούν επαγγελµατίες, θα δικαιούται αποζηµίωσης το σωµατείο το οποίο χορήγησε

15 15 προσωρινή µετεγγραφή ή αποδέσµευση στον ποδοσφαιριστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του παρόντος κανονισµού 5. Ποδοσφαιριστές, των οποίων τα σωµατεία στα οποία ανήκουν, δεν δηλώνουν συµµετοχή στο οικείο πρωτάθληµα, δύνανται εντός τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας για την ως άνω δήλωση µε αίτησή τους προς την Επιτροπή Ιδιότητας - Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. και βεβαίωση της οικείας ένωσης, να αποδεσµεύονται προσωρινά, προκειµένου να εγγράφονται για την αγωνιστική περίοδο αυτή, σε σωµατείο της επιθυµίας τους. Μετά τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου ο ποδοσφαιριστής εντάσσεται αυτοδίκαια στο σωµατείο από το οποίο προσωρινά αποδεσµεύτηκε. 6. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει συµπληρώσει το εικοστό όγδοο (28) έτος της ηλικίας του και κατά τις δέκα (10) προηγούµενες συνεχείς αγωνιστικές περιόδους ανήκει στο ίδιο σωµατείο, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσµευσή του µε αίτησή του στην αρµόδια Επιτροπή Ιδιότητας - Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. που υποβάλλεται καθ όλη τη διάρκεια του έτους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Χρόνος διενέργειας εγγραφών και µετεγγραφών ΑΡΘΡΟ 13 Χρονική περίοδος εγγραφών 1. Η αρχική εγγραφή των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών διενεργείται κατά το χρονικό διάστηµα από 1/9 έως 31/12 και από 1/2 έως 15/5 του εποµένου έτους. 2. Η επανεγγραφή των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που κατέστησαν ελεύθεροι κατά τα ανωτέρω οριζόµενα διενεργείται κατά το χρονικό διάστηµα από 1/8 έως 31/8 και από 1/1 έως 31/1 του επόµενου έτους. 3. α) Κάθε ελεύθερος επαγγελµατίας ποδοσφαιριστής (Έλληνας, οµογενής ή αλλοδαπός ) δύναται να εγγραφεί επανεγγραφεί ως ερασιτέχνης σε ερασιτεχνικό σωµατείο, κατά το χρονικό διάστηµα από 1/8 έως 31/8 και από 1/1 έως 15/2 του

16 16 εποµένου έτους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ήταν εγγεγραµµένος σε ερασιτεχνικό σωµατείο µετά την λήξη της περιόδου των αποδεσµεύσεων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της ίδιας ποδοσφαιρικής περιόδου. β) εν δύναται να εγγραφούν σε ερασιτεχνικά σωµατεία ως ερασιτέχνες, ελεύθεροι επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές προ της παρόδου τουλάχιστον, ενός µηνός από τον τελευταίο αγώνα που αγωνίσθηκαν ως επαγγελµατίες. Στη περίπτωση που ένα (1) µήνα πριν την λήξη ή λύση του συµβολαίου ο ποδοσφαιριστής δεν αγωνίσθηκε σε κανένα αγώνα ως επαγγελµατίας, δύναται να επαναποκτήσει την ερασιτεχνική ιδιότητα αµέσως. Στη περίπτωση που ο ποδοσφαιριστής καθίσταται ελεύθερος πριν την συµπλήρωση του ενός µηνός από την ηµέρα που απέκτησε την ιδιότητα του επαγγελµατία χωρίς να έχει αγωνισθεί ως επαγγελµατίας, δύναται να επαναποκτήσει την ερασιτεχνική ιδιότητα µετά την παρέλευση ενός µηνός από την ηµεροµηνία που κατέστη επαγγελµατίας. 4. Η εγγραφή - επανεγγραφή των ελεύθερων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών σε ΠΑΕ - µέλη της Ε.Π.Α.Ε. ως επαγγελµατιών, διενεργείται κατά τις µετεγγραφικές περιόδους επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών του Ιουλίου και Ιανουαρίου εκάστου έτους. ΑΡΘΡΟ 14 Χρονική περίοδος µετεγγραφών 1. Οι µετεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών από ή σε ερασιτεχνικά σωµατεία, διενεργούνται κατά το χρονικό διάστηµα από 1/7 έως 31/7 εκάστου έτους. Κατ εξαίρεση η µετεγγραφή ερασιτεχνών Ελλήνων και οµογενών ποδοσφαιριστών από ξένη Οµοσπονδία σε ερασιτεχνικά σωµατεία διενεργείται και κατά το χρονικό διάστηµα από 1/1 έως 31/1 του εποµένου έτους. 2. Η απόκτηση ποδοσφαιριστών µε υποσχετική από ή σε ερασιτεχνικά σωµατεία διενεργείται κατά το χρονικό διάστηµα από 1/7 έως 31/7 εκάστου έτους. 3. Κάθε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δύναται να µετεγγραφεί σε ΠΑΕ µέλος της Ε.Π.Α.Ε., ως επαγγελµατίας, µόνο στις µετεγγραφικές περιόδους επαγγελµατιών

17 17 ποδοσφαιριστών του Ιουλίου και Ιανουαρίου εκάστου έτους, µε εξαίρεση τους ποδοσφαιριστές που προέρχονται από το ιδρυτικό των Π.Α.Ε. και των περιπτώσεων της παρ. 4 α του άρθρου 8 του κανονισµού υπ' αριθ. 1, οι οποίοι δύνανται να εγγραφούν ως επαγγελµατίες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ιαδικασία υποβολής αιτήσεων ΑΡΘΡΟ 15 Τρόπος υποβολής της αίτησης µεταβολών του ποδοσφαιριστή 1. Η υποβολή της αίτησης µεταβολών του ποδοσφαιριστή γίνεται στην Ε.Π.Ο., µέσω της οικείας Ε.Π.Σ., µε κατάθεση: α) ια του ταχυδροµείου, σε κάθε όµως περίπτωση για την προτεραιότητα της υποβολής λαµβάνεται υπόψη ο αριθµός πρωτοκόλλου της οικείας Ε.Π.Σ.. β) Με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Ε.Π.Σ. κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Στην περίπτωση κατάθεσης στο πρωτόκολλο της οικείας Ε.Π.Σ. η αρµόδια υπηρεσία αυτής, θα παραδίδει υποχρεωτικά στον καταθέτη βεβαίωση κατάθεσης κατά αύξοντα αριθµό πρωτοκόλλου που θα αναγράφεται υποχρεωτικά η ηµεροµηνία και η ώρα κατάθεσης. 2. Στην περίπτωση υποβολής πολλαπλών αιτήσεων από σωµατεία διαφορετικών ενώσεων για τον ίδιο ποδοσφαιριστή θα λαµβάνεται υπόψη για την κατακύρωση του ποδοσφαιριστή η ηµεροχρονολογία πρωτοκόλλησης της πρώτης αίτησης. 3. Το ατοµικό δελτίο και το δελτίο µεταβολών του ποδοσφαιριστή θα εκδίδονται από την αρµόδια επιτροπή της Ε.Π.Ο. σύµφωνα µε την χρονική σειρά πρωτοκόλλησης των αιτήσεων µεταβολών του ποδοσφαιριστή από την αρµόδια Ε.Π.Σ. και κατά την χρονική σειρά περιέλευσης στην Ε.Π.Ο. µέσω του Η/Υ.

18 18 4. Ποδοσφαιριστές ή σωµατεία που έχουν υποβάλει στην αρµόδια ποδοσφαιρική αρχή αιτήσεις αρχικής εγγραφής, επανεγγραφής, µετεγγραφής, υποσχετικής και αποδέσµευσης, δεν έχουν το δικαίωµα να τις ανακαλέσουν για οποιονδήποτε λόγο. 5. Η αίτηση µεταβολών του ποδοσφαιριστή πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένη, υπογεγραµµένη και σφραγισµένη. Οποιαδήποτε έλλειψη συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Υποχρεώσεις και Απαγορεύσεις - Κυρώσεις ΑΡΘΡΟ 16 Ειδικές διατάξεις - Κυρώσεις 1. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που υπογράφει περισσότερες από µία αιτήσεις εγγραφής ή επανεγγραφής του υπέρ διαφορετικών σωµατείων εντός της ίδιας χρονικής περιόδου εγγραφών ή µετεγγραφών, τιµωρείται µετά από προηγούµενη κλήση του σε απολογία από την Ε.Π.Ο. µε ποινή αποκλεισµού ενός (1) έτους από κάθε αγώνα, η έκτιση της οποίας άρχεται από τη χρονολογία της περιέλευσης (πρωτοκόλλησης ) στην οικεία Ε.Π.Σ. της δεύτερης των ανωτέρω αιτήσεων. 2. Το σωµατείο στο οποίο ανήκει ο κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο τιµωρηµένος ποδοσφαιριστής, ευθύνεται για την τυχόν συµµετοχή του ποδοσφαιριστή στους αγώνες του από την ηµέρα κοινοποίησης σε αυτό, µε συστηµένη επιστολή της ποινής που του επεβλήθη. 3. Το σωµατείο που εντός της ίδιας µετεγγραφικής περιόδου χορήγησε δύο (2) µετεγγραφές στον ίδιο ποδοσφαιριστή, τιµωρείται από την Ε.Π.Ο. µε αφαίρεση δέκα (10) βαθµών από το Πρωτάθληµα στο οποίο συµµετέχει κατά τον χρόνο τέλεσης του Πειθαρχικού αυτού παραπτώµατος, ή το αµέσως επόµενο, ενώ ο ποδοσφαιριστής κατακυρώνεται µεν, υπέρ του σωµατείου που υπέβαλλε πρώτο κατά χρονική προτεραιότητα την αίτηση, τιµωρείται όµως από την Ε.Π.Ο. µε ποινή αποκλεισµού ενός (1) έτους από κάθε επίσηµο αγώνα.

19 19 Για το χρόνο έναρξης της έκτισης της ποινής ισχύουν τα οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 4. Σε περίπτωση µετεγγραφής ποδοσφαιριστή από ερασιτεχνικό σωµατείο που ίδρυσε ΠΑΕ, µέλος της Ε.Π.Α.Ε. απαιτείται η συγκατάθεση της ΠΑΕ επιφυλασσοµένης της διάταξης του άρθρου 8 παράγραφος 3 του Κανονισµού υπ αριθµ.1 Εγγραφές - Μετεγγραφές ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού ποδοσφαίρου 5. Η µετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή σε ΠΑΕ ή σωµατείο µέλος της Ε.Π.Α.Ε. ως επαγγελµατία δύναται να γίνει ακόµα και χωρίς την συγκατάθεση του σωµατείου που ανήκει ο ποδοσφαιριστής. Στην περίπτωση αυτή το ερασιτεχνικό σωµατείο που ανήκει ο ποδοσφαιριστής δικαιούται αποζηµίωσης για έξοδα δηµιουργίας του ποδοσφαιριστή. Το ποσό της αποζηµίωσης ορίζεται για ΠΑΕ Α Εθνικής ,43 ευρώ, για ΠΑΕ Β Εθνικής ,03 ευρώ και για ΠΑΕ ή σωµατείο Γ Εθνικής ,62 ευρώ. Οποιαδήποτε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα αυτό παύει να ισχύει. 6. Οι οµάδες που υποβιβάζονται από επαγγελµατική σε ερασιτεχνική κατηγορία, καθώς και εκείνες που προβιβάζονται από ερασιτεχνική σε επαγγελµατική κατηγορία κατά τη µετεγγραφική περίοδο του Ιουλίου, δικαιούνται να αποκτούν ποδοσφαιριστές για την κατηγορία που υποβιβάζονται ή προάγονται, σύµφωνα µε τη βαθµολογική θέση τους υπό την προυπόθεση οτι δεν εκκρεµεί εις βάρος τους ένσταση ή προσφυγή κατά του κύρους αγώνα τους, η έκβαση του οποίου είναι δυνατόν να επηρεάσει την άνοδο ή την κάθοδό τους σε άλλη κατηγορία. 7. Ποδοσφαιριστές ερασιτεχνικών σωµατείων των οποίων η οµάδα δεν κατήλθε να αγωνιστεί σε δύο (2) συνεχείς αγωνιστικές περιόδους (περιέπεσε σε αδράνεια ) στα τοπικά Πρωταθλήµατα, δύνανται να εγγραφούν κατά τα χρονικά διαστήµατα από 1/8 έως 31/8 και από 1/1 έως 31/1 του εποµένου έτους ως ελεύθεροι ποδοσφαιριστές σε άλλο ερασιτεχνικό σωµατείο, προσκοµίζοντας πλέον των λοιπών δικαιολογητικών και βεβαίωση της οικείας ένωσης µε την οποία να βεβαιώνεται οτι το σωµατείο δεν αγωνίστηκε στις περιόδους αυτές στο τοπικό πρωτάθληµα.

20 20 8. Οι Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωµατείων (Ε.Π.Σ.) υποχρεούνται να γνωστοποιούν στην Ε.Π.Ο. κατά το χρονικό διάστηµα από 15/5 έως 31/5 εκάστου έτους, τα σωµατεία της δύναµής τους που δεν έχουν αγωνιστεί τις δύο (2) τελευταίες αγωνιστικές περιόδους, έχουν περιπέσει σε αδράνεια και για τα οποία συντρέχουν οι λόγοι διαγραφής τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 35 του ΚΑΠ. 9. Για την µετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή σε ερασιτεχνικό σωµατείο, το σωµατείο που αποκτά τον ποδοσφαιριστή επιτρέπεται να καταβάλει στο σωµατείο που ανήκε ο ποδοσφαιριστής αποζηµίωση, υπό την προυπόθεση οτι το καταβαλλόµενο χρηµατικό ποσό προέρχεται από δωρεές των µελών και φίλων του σωµατείου, οι οποίες πρέπει να καταχωρούνται στο τηρούµενο βιβλίο πρακτικών του σωµατείου. 10.α) Η Επιτροπή Ιδιότητας - Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. µπορεί σε κάθε χρονική στιγµή να ανακαλέσει οριστικά το ατοµικό δελτίο και το δελτίο µεταβολών του ποδοσφαιριστή, εάν κατά την κρίση της, υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις οτι εκδόθηκαν βάσει ψευδών ή παραποιηθέντων στοιχείων από παραδροµή ή κατά άλλο παράτυπο ή αντικανονικό τρόπο. β) Στη περίπτωση της οριστικής ανάκλησης του ατοµικού δελτίου του ποδοσφαιριστή και του δελτίου µεταβολών, λόγω δόλιας ενέργειας και ιδίως λόγω υποβολής ψευδών, ή παραποιηθέντων στοιχείων, ή πλαστής ταυτότητας ο παραβάτης ή οι παραβάτες, ποδοσφαιριστής ή σωµατείο ή και οι δύο τιµωρούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 37 του ΚΑΠ. γ) Ποδοσφαιριστής που υποβάλλει ψευδή ή παραποιηθέντα στοιχεία ή προβαίνει στην απόκρυψη στοιχείων προκειµένου να επιτύχει την µεταβολή της κατάστασής του µε δόλιο τρόπο, τιµωρείται µε ποινή αποκλεισµού τριών (3) ετών από κάθε αγώνα. Στη περίπτωση που και το σωµατείο, το οποίο αναγράφεται στην αίτηση µεταβολών του ποδοσφαιριστή κριθεί συνυπεύθυνο τιµωρείται µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 37 του ΚΑΠ.

21 Η διαγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, κατόχου δελτίου ιδιότητας ποδοσφαιριστή από τα µητρώα της Ε.Π.Ο. γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της, για τους παρακάτω λόγους: α) Συνεπεία πειθαρχικής ποινής (διαγραφής) από το αρµόδιο όργανο. β) Λόγω στερήσεως της φίλαθλης ιδιότητας του ποδοσφαιριστή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 30 του ΚΑΠ. Σε περίπτωση άρσεως των ποινών ή στερήσεων που επιβλήθηκαν, ο ποδοσφαιριστής ανήκει στη δύναµη του ίδιου σωµατείου. 12. Για όλες τις µεταβολές των ποδοσφαιριστών ( εγγραφές, µετεγγραφές, αποδεσµεύσεις κ.α) ισχυρά ως επίσηµα έγγραφα είναι µόνο τα έντυπα τα οποία εκδίδει η Ε.Π.Ο. Το αντίτιµο διάθεσης των εντύπων αυτών ορίζεται µε απόφαση του.σ της Ε.Π.Ο. Για κάθε υποβολή της αίτησης µεταβολών ποδοσφαιριστή θα καταβάλλεται στο Ταµείο της οικείας Ε.Π.Σ., που αποδίδεται αντίστοιχα παράβολο ως εξής: α) Αρχική έκδοση δελτίων, αιτήσεις µετεγγραφής, υποσχετικής, επανεγγραφής Πρωταθληµάτων Ε.Π.Σ., δεκαπέντε (15) ευρώ το οποίο κατανέµεται κατά επτά (7) ευρώ στην Ε.Π.Ο., (7,5) ευρώ στην Ε.Π.Σ. και µισό (0,50) ευρώ στον Σύλλογο Υπαλλήλων Ε.Π.Σ. β) Αποδέσµευση Πρωταθληµάτων Ε.Π.Σ. δέκα (10) ευρώ το οποίο κατανέµεται κατά (4,5) ευρώ στην Ε.Π.Ο., πέντε (5) ευρώ στην Ε.Π.Σ. και µισό (0,50) ευρώ στον Σύλλογο Υπαλλήλων Ε.Π.Σ. γ) ελτία Πρωταθληµάτων ' Εθνικής τριάντα (30) ευρώ το οποίο κατανέµεται κατά (14,5) ευρώ στην Ε.Π.Ο., δεκαπέντε (15) ευρώ στην Ε.Π.Σ. και µισό (0,50) ευρώ στον Σύλλογο Υπαλλήλων Ε.Π.Σ. δ) Επανέκδοση δελτίων οκτώ (8) ευρώ το οποίο κατανέµεται κατά (3,5) ευρώ στην Ε.Π.Ο., τέσσερα (4) ευρώ στην Ε.Π.Σ. και µισό (0,50) ευρώ στον Σύλλογο Υπαλλήλων Ε.Π.Σ. 13. Κάθε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δύναται να εγγραφεί ή µετεγγραφεί σε ερασιτεχνικό σωµατείο µόνο µία φορά κατά τη διάρκεια κάθε αγωνιστικής περιόδου, εκτός των περιπτώσεων εφαρµογής ειδικών διατάξεων µε αποφάσεις των αρµοδίων δικαιοδοτικών οργάνων.

22 22 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΙΟ ΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Για την εκδίκαση όλων των διαφορών και επιβολή των ποινών που απορρέουν από την εφαρµογή του παρόντος Κανονισµού αρµόδιο δικαιοδοτικό όργανο είναι σε πρώτο βαθµό η Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. και σε δεύτερο βαθµό η Επιτροπή Εφέσεων της Ε.Π.Ο. ΑΡΘΡΟ 18 Από την ποδοσφαιρική περίοδο 2001 και µετά οι ποδοσφαιριστές θα δύνανται να αγωνίζονται σε επίσηµους αγώνες πρωταθλήµατος και Κυπέλλου µόνο µε το δελτίο ατοµικών στοιχείων και µεταβολών ποδοσφαιριστή. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συµµετοχή ποδοσφαιριστή σε επίσηµους αγώνες του οικείου πρωταθλήµατος ή Κυπέλλου, συνιστά αντικανονική συµµετοχή η οποία, σε περίπτωση ενστάσεως, επισύρει τις προβλεπόµενες κυρώσεις. ΑΡΘΡΟ 19 Απώλεια ιδιότητας ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή Για τη διαγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή απαιτείται αίτηση του ποδοσφαιριστή προς την Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών, µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής από δηµόσια αρχή. Στην περίπτωση αυτή ο διαγραφής ποδοσφαιριστής δεν έχει το δικαίωµα να ζητήσει την επανέκδοση ατοµικών στοιχείων ποδοσφαιριστή, πριν παρέλθει µία πενταετία από την ηµεροµηνία που αυτός απώλεσε την ιδιότητα του ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή. ΑΡΘΡΟ 20 Απαραίτητη προυπόθεση για την άσκηση κάθε αιτήσεως καταγγελίας προσφυγής προς την Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών, απαιτείται η καταβολή παραβόλου επί

23 23 ποινή απαραδέκτου, αναπροσαρµοζόµενο εκάστοτε µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Π.Ο. Ο παρών Κανονισµός τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ενώσεων Μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας, που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 9 Ιουνίου Αθήνα 9 Ιουνίου 2005 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΓΚΑΤΣΗΣ ρ.ιωαννησ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1. «Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1. «Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1 (Άρθρου 88 Ν. 2725/1999) «Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου» Άρθρο 1 Ποδοσφαιριστές που δύναται να διατηρούν οι Π.Α.Ε. Κάθε Π.Α.Ε. διατηρεί στη δύναµή της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποδοσφαίριση (ΦΕΚ 1019/2.8.2001) Άρθρο πρώτο. Άρθρο 1ο Ποδοσφαιριστές που δύνανται να διατηρούν οι ΠΑΕ. Άρθρο 2ο Αριθμός ποδοσφαιριστών κατά ΠΑΕ

2. Ποδοσφαίριση (ΦΕΚ 1019/2.8.2001) Άρθρο πρώτο. Άρθρο 1ο Ποδοσφαιριστές που δύνανται να διατηρούν οι ΠΑΕ. Άρθρο 2ο Αριθμός ποδοσφαιριστών κατά ΠΑΕ Εγγραφή/Μεταγραφή αθλητών Άρθ. 1ο, 2ο ΥΑ 18337/25.7.2001 [25] 2. Ποδοσφαίριση 2.1 Εγγραφή - Μεταγραφή επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών [25] ΥΑ 18337/25.7.2001 Κανονισμός Νο 1 άρθρου 88 N 2725/1999 «Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 2014-2015 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΩΣΙΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ) ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ======================================== ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ======================================== ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ======================================== ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ======================================== ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ 1.7.2016 μέχρι 30.4.2017 1. ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Οροι και προϋποθέσεις εγγραφής μετεγγραφής ή αποδέσμευσης Έλληνα αθλητή ξιφασκίας, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία. Δικαιολογητικά Ακυρότητες Κυρώσεις : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών

Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής Ελλήνων αθλητών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Άρθρο 1 Με τον παρόντα κανονισμό και κατά εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 3 του α. 33 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121,Α ) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Προτάσεις για μια νέα σχέση ερασιτεχνικού σωματείου και ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή / Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, Μεταβολές και διάρκεια περιόδων μεταβολών Οι επιδιωκόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 : Περιεχόµενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Με τον παρόντα κανονισµό και κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αρθρο 1 ο Με τον παρόντα Κανονισµό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, µετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών

Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εγγραφών-Μετεγγραφών Περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων εγγραφής και μετεγγραφής αθλητών των σωματείων-μελών της ΚΥΣΟ, χρόνου διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016

1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.10.2015 µέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 µέχρι 31.3.2016 1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αρθρο 1 ο Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Άρθρο 1o: Γενικά Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Αγωνιστικής περιόδου 2015-2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 15123 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Με τον παρόντα Κανονισµό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, µετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 677/22-6-2011 Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών Συνεδριάζοντας µε την κάτωθι σύνθεση Πρόεδρος: Θεόδωρος Κουρίδης Μέλη: Σαράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Έτος Ιδρύσεως 1929 Αριθ.Πρωτ: 667 Ημερομηνία 23-09-2015 ΠΡΟΣ ΤΑ ENΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ =========== Κύριε Πρόεδρε Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 682/22-6-2011. Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 682/22-6-2011. Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 682/22-6-2011 Πρόεδρος: Θεόδωρος Κουρίδης Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών Συνεδριάζοντας µε την κάτωθι σύνθεση Μέλη: Ασµανή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών. Συνεδριάζοντας µε την κάτωθι σύνθεση ΥΠΟΘΕΣΗ

Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών. Συνεδριάζοντας µε την κάτωθι σύνθεση ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 675/22-6-2011 Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών Συνεδριάζοντας µε την κάτωθι σύνθεση Πρόεδρος: Θεόδωρος Κουρίδης Μέλη: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις 3838/2010,ΦΕΚ Α 49/24.3.2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 676/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 676/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 676/22-6-2011 Επιτροπή Ιδιότητας και Μετεγγραφών Συνεδριάζοντας µε την κάτωθι σύνθεση Πρόεδρος: Θεόδωρος Κουρίδης Μέλη: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986). Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΙΟΣ/ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 1 2 Περιεχόμενα Προοίμιο... 4 Άρθρο 1 Προπονητής... 4 Άρθρο 2 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή... 4 Άρθρο 3 Ιδιωτικό συμφωνητικό -σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης.

Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Τους αγώνες πρωταθλήµατος Παιδικών οµάδων ΝΕΩΝ περιόδου µεταξύ των σωµατείων της ΕΠΣ Θράκης. ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1928 Ε ΡΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗ Τ.Κ. 69100 Παπαφλέσσα 8 Fax (25310) 22058 ΤΗΛ. 25310-33-755 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Κοµοτηνή 07/09/2011 Η ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: α. Την Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ν. 2725/99 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Επαγγελµατιών Ποδοσφαιριστών (Κ.Ε.Π. Νο2) (άρθρο 87 του Ν. 2725/1999)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. Επαγγελµατιών Ποδοσφαιριστών (Κ.Ε.Π. Νο2) (άρθρο 87 του Ν. 2725/1999) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Επαγγελµατιών Ποδοσφαιριστών (Κ.Ε.Π. Νο2) (άρθρο 87 του Ν. 2725/1999) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 (Άρθρο 85 του Ν. 2725/1999) Έννοιες όρων - Εφαρµοστέο ίκαιο 1. Επαγγελµατίας ποδοσφαιριστής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Αγωνιστικής περιόδου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Αγωνιστικής περιόδου OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 151 23 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΜΕ ΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 919 ΧΑΛΚΙ Α 23/2/2016

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 919 ΧΑΛΚΙ Α 23/2/2016 Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΕΩΦ.ΧΑΪΝΑ 46 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙ Α ΤΗΛ.22210-23038 &22210-77922 ΦΑΞ 22210-74300 e -mail: epsevias@yahoo.gr ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 919 ΧΑΛΚΙ Α 23/2/2016 Προς ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Ε ΡΕΣ ΤΟΥΣ Κύριε Πρόεδρε, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1022 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓγραφων ΚΑΙ. και ο περί της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓγραφων ΚΑΙ. και ο περί της ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓγραφων ΚΑΙ μεταγραφων ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ και ο περί της ΕΕΔ Διαδικαστικός Κανονισμός 2013 Περιεχόμενα σελ. 1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ 5 1.1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 6 1.2 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Ή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 7 1.3 ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΤΑΡΑ 48 - ΚΟΡΙΝΘΟΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2011-2012 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ 850 Χίος 03/11/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ υπ. αρ. πρωτ. 498/29-07-2016 ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ Η Ε.Π.Σ.Χίου αφού έλαβε υπόψη: - Την αθλητική νομοθεσία που ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχυδρομική Δ/νση: Σμύρνης 26,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ. 714 Βόλος 9/9/2016

Αριθ.Πρωτ. 714 Βόλος 9/9/2016 Αριθ.Πρωτ. 714 Βόλος 9/9/2016 Προς Ολα τα Σωματεία της Ενωσής μας Eδρες τους Θέμα : Συμπλήρωση του άρθρου 20 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας αγωνιστικής περιόδου 2016 2017. Διορθωτικό του

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ. 776 Βόλος 5/11/2015

Αριθ.Πρωτ. 776 Βόλος 5/11/2015 Αριθ.Πρωτ. 776 Βόλος 5/11/2015 Προς Ολα τα Σωματεία της Ενωσής μας Eδρες τους Θέμα : - Συμπλήρωση του άρθρου 20 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων Ε.Π.Σ. Θεσσαλίας αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 - Διορθωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 ΤΚ.10438 ΑΘΗΝΑ ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΝΩΣΗ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λάρισας θέλοντας να συµβάλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016.

Την διοργάνωση των αγώνων Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών Ποδοσφαιριστών της Ενωσής μας ποδοσφαιρικής περιόδου 2015-2016. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΡΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρτας έχουσα υπόψη: 1-Το Καταστατικό της και το Καταστατικό της ΕΠΟ 2-Το Πειθαρχικό Κώδικα της ΕΠΟ 3-Το Κανονισμό Αγώνων Ερασιτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ».

Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ 2010-2011 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πλήρωσης θέσεων καλλιτεχνικού προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου µε την διαδικασία του Π.. 524/17.6.1980 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΥΡΟΣ 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 197 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς και Επταλόφου Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλ.: 2132036212-213 Fax.2132036247 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚAΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη: 1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία 2) Το καταστατικό της ΕΠΣ Καρδίτσας 3) Tους κανονισμούς του παιχνιδιού, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Αθλητικό Κέντρο Ε.Π.Σ. Πιερίας, Τ.Κ.: 60100 Ν. Έφεσος, Τ.Θ.: 135 Τηλέφωνο: +30-2351027565, (Fax) : +30-2351038165 www.epspierias.gr, e-mail: epspierias@epspierias.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40%

Συνοψίζουµε για την ενηµέρωση και την προετοιµασία των υποψηφίων προς διορισµό εκπαιδευτικών τα απαιτούµενα δικαιολογητικά Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40% alfavita.gr: Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τους εκπαιδευτικούς που έχουν σειρά διορισµού από τον Ενιαίο πίνακα (κατηγορία 40%) και από τον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ (κατηγορία 60%) Συνοψίζουµε για

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ε Ν Ω Σ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Ν Ο Μ Ο Υ Α Ι Τ Ω Λ Ο Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ Χ Α Ρ. Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Π Η 4 3 Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Τ. Κ. 3 0 2 0 0 ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26310-28884 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 26310-55158

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις του κεφαλαίου Α της

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι Ε Ν Ω Σ Η Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν Α Ι Τ Ω Λ Ο Α Κ Α Ρ Ν Α Ν Ι Α Σ Χ Α Ρ. Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Π Η 4 3 Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Τ. Κ. 3 0 2 0 0 ΤΗΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 26310-28884 / ΠΡΟΕΔΡΟΥ: 26310-55158

Διαβάστε περισσότερα