ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)"

Transcript

1 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) Καζνξηζκόο ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηαζκώλ ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ θαη ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ γηα θνξηνεθθόξησζε εκπνξεπκάησλ (εκπνξεπκαηηθώλ ζηαζκώλ απηνθηλήησλ). Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππ' όςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ησλ παξαγξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 803/1978 (Α 123) "Θέκαηα αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 2465/1997 (Α 28) "Θέκαηα αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ" β) Σεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ ελδέθαηνπ ηνπ Ν. 3082/ 2002 (Α 316) "ύζηαζε αλσλύκνπ ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην Διιάδνο Αλώλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο". γ) ηνπ άξζξνπ 29 Α ηνπ Ν. 1558/1985 "Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα (Α 237) ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2081/1992 (Α 154) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 παξ. 2α ηνπ Ν. 2469/1997 (Α 38). 2. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνύ δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ. 3. Σηο 518/2001 θαη 22/2004 γλσκνδνηήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε πξόηαζε ησλ Τπνπξγώλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ, απνθαζίδνπκε: ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΙΓΡΤΔΩ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΑΘΜΩΝ ΤΠΔΡΑΣΙΚΩΝ ΛΔΩΦΟΡΔΙΩΝ Άπθπο 1 Οπιζμοί Καηηγοπίερ 1. ηαζκόο εθθίλεζεο θαη άθημεο ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ είλαη ην ζύλνιν ησλ θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρώξνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ έδξα ηνπ κεηαθνξηθνύ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ππεξαζηηθώλ γξακκώλ, ή θαη ζε άιιε πεξηνρή θαη εμππεξεηεί ηηο γξακκέο πνπ εθκεηαιιεύεηαη ν θνξέαο. Γελ ζεσξνύληαη ζηαζκνί παξόδηεο ζηάζεηο γηα επηβίβαζε θαη απνβίβαζε επηβαηώλ ή εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο επηβαηώλ εθηόο ηεο έδξαο ηεο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο (κεκνλσκέλα πξαθηνξεία, εθδνηήξηα). 2. Οη ηαζκνί Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ κπνξεί λα αλήθνπλ ζηνπο ζπγθνηλσληαθνύο θνξείο πνπ εθκεηαιιεύνληαη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο επηβαηώλ ζηηο ππεξαζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ή ζε ζπλεηαηξηζκνύο αλνηθνδόκεζεο ζηαζκώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ιεσθνξείσλ ππεξαζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ή πνπ ζπζηήλνληαη από κεηόρνπο ησλ θνξέσλ απηώλ, ή ζε θπζηθά πξόζσπα ή ζε νηαζδήπνηε κνξθήο λνκηθά πξόζσπα ή θνηλνπξαμίεο θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηα νπνία εθκηζζώλνπλ ηνπο ρώξνπο ζηνπο ζπγθνηλσληαθνύο θνξείο. 1

2 3. Οη ηαζκνί ππεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ δηαθξίλνληαη ζε: 1ε Καηεγνξία: ηαζκνί εμππεξέηεζεο κέρξη επηβάηεο πνπ επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη εηεζίσο. Οη ζηαζκνί απηνί πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ειάρηζηε ζπλνιηθή σθέιηκε επηθάλεηα θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ειηγκώλ 300 ηεηξαγσληθά κέηξα (κ2) θαζώο θαη 1-3 απνβάζξεο (ξεκίδεο) ζηάζκεπζεο ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ. 2ε Καηεγνξία: ηαζκνί εμππεξέηεζεο από κέρξη επηβάηεο πνπ επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη εηεζίσο. Οη ζηαζκνί απηνί πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ειάρηζηε ζπλνιηθή σθέιηκε επηθάλεηα θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ειηγκώλ 301 έσο 900 ηεηξαγσληθά κέηξα (κ2), θαζώο θαη 4 έσο 9 απνβάζξεο ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ. 3ε Καηεγνξία: ηαζκνί εμππεξέηεζεο από κέρξη επηβάηεο πνπ επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη εηεζίσο. Οη ζηαζκνί απηνί πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ειάρηζηε ζπλνιηθή σθέιηκε επηθάλεηα θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ειηγκώλ 901 έσο ηεηξαγσληθά κέηξα (κ2), θαζώο θαη 10 έσο 20 απνβάζξεο ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ. 4ε Καηεγνξία: ηαζκνί εμππεξέηεζεο από κέρξη επηβάηεο πνπ επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη εηεζίσο. Οη ζηαζκνί απηνί πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ειάρηζηε ζπλνιηθή σθέιηκε επηθάλεηα θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ειηγκώλ έσο ηεηξαγσληθά κέηξα (κ2), θαζώο θαη 21 έσο 60 απνβάζξεο ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ. 5ε Καηεγνξία: ηαζκνί εμππεξέηεζεο επηβαηώλ θαη πάλσ πνπ επηβηβάδνληαη θαη απνβηβάδνληαη εηεζίσο. Οη ζηαζκνί απηνί πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ειάρηζηε ζπλνιηθή σθέιηκε επηθάλεηα θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ειηγκώλ πάλσ από ηεηξαγσληθά κέηξα (κ2), θαζώο θαη πάλσ από 60 απνβάζξεο ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ. Ζ σθέιηκε επηθάλεηα θαη ν αξηζκόο απνβαζξώλ ησλ θαηεγνξηώλ 2, 3 θαη 4 θαζνξίδεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή, αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ επηβαηώλ πνπ επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη. Άπθπο 2 Θέζη 1. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηαζκώλ ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ επηηξέπεηαη: α) ζε πεξηνρέο Γεληθήο Καηνηθίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ από 23.2/ Π.Γ/ηνο (Γ' 166), "Καηεγνξίεο θαη πεξηερόκελν ρξήζεσλ γεο" γηα ηηο θαηεγνξίεο 1 θαη 2 θαη θαηά κήθνο ηνπ Βαζηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ (ΒΟΓ) θαη ζε βάζνο κέρξη 150 κέηξσλ (κ) από ηνλ άμνλα ηεο νδνύ ή δύν νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ (Ο.Σ), θαζώο επίζεο θαη θαηά κήθνο ηνπ Δζληθνύ θαη Δπαξρηαθνύ δηθηύνπ, αιιά εθηόο δσλώλ πνπ πξνζηαηεύνληαη από εηδηθά δηαηάγκαηα. Ωο αζηηθό ΒΟΓ λνείηαη εθείλν πνπ θαζνξίδεηαη κε ηηο ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, θαζώο 2

3 θαη ην θύξην Οδηθό Γίθηπν (Διεύζεξεο Λεσθόξνη θαη Αξηεξίεο), όπσο απηό ππνδεηθλύεηαη ζηα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα (ΓΠ) ησλ ππνινίπσλ πόιεσλ. β) ζε πεξηνρέο Πνιενδνκηθνύ Κέληξνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ Π.Γ/ηνο γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη θαηά κήθνο ηνπ ΒΟΓ θαη ζε βάζνο κέρξη 150 κέηξσλ (κ) από ηνλ άμνλα ηεο νδνύ, ή δύν Ο.Σ. γ) ζε πεξηνρέο Βηνκεραληθώλ Πάξθσλ (ΒΗΟΠΑ) θαη Βηνηερληθώλ Πάξθσλ (ΒΗΠΑ), θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ ίδηνπ Π.Γ/ηνο. Δηδηθόηεξα γηα ην Ννκό Αηηηθήο θαη ζε δώλεο ΔΜ θαη ΔΟ (κε ηδηαίηεξα νρινύζεο θαη νρινύζεο) ηνπ Π.Γ/ηνο 84/1984 (Α' 33) γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο. δ) ζε πεξηνρέο Υνλδξεκπνξίνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ από 23.2/ Π.Γ/ηνο (Γ' 166) γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη θαηά κήθνο ηνπ ΒΟΓ θαη ζε βάζνο κέρξη 150 κέηξσλ (κ) από ηνλ άμνλα ηεο νδνύ ή δύν Ο.Σ. ε) ηνπξηζκνύ - αλαςπρήο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ηδίνπ Π.Γ/ηνο γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη θαηά κήθνο ηνπ ΒΟΓ θαη ζε βάζνο κέρξη 150 κέηξσλ (κ) από ηνλ άμνλα ηεο νδνύ ή δύν Ο.Σ. ζη) κέζα ζηα όξηα νηθηζκώλ πξνϋθηζηακέλσλ ηνπ έηνπο 1923 ή νξηνζεηεκέλσλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ από Π.Γ/ηνο (Α' 181) γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη θαηά κήθνο ηνπ ΒΟΓ θαη ζε βάζνο κέρξη 150 κέηξσλ (κ) από ηνλ άμνλα ηεο νδνύ ή δύν Ο.Σ., θαζώο επίζεο θαη θαηά κήθνο ηνπ Δζληθνύ θαη Δπαξρηαθνύ Γηθηύνπ, αιιά εθηόο δσλώλ πνπ πξνζηαηεύνληαη από εηδηθά δηαηάγκαηα. δ) ζε πεξηνρέο εθηόο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πόιεσλ ή εθηόο νξίσλ νηθηζκώλ πξνϋθηζηακέλσλ ηνπ έηνπο 1923 ή νξηνζεηεκέλσλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ από Π.Γ/ηνο (Α' 181), εθόζνλ δελ πθίζηαηαη εηδηθόο όξνο πξνζηαζίαο ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο, είηε σο, ηδηαηηέξνπ θπζηθνύ θάιινπο, αξραηνινγηθνύ ρώξνπ, πδξνβηόηνπνπ, δαζηθήο πεξηνρήο, είηε άιιεο πεξηνρήο ραξαθηεξηζκέλεο κε εηδηθνύο όξνπο εθηόο ζρεδίνπ δόκεζεο, γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζηαζκώλ. ε) ζηηο δώλεο ειεγρόκελεο αλάπηπμεο (ΕΔΑ) πνπ ζα θαζνξηζηνύλ κε ην πξνεδξηθό δηάηαγκα πνπ πξνβιέπεηαη λα εθδνζεί ζην άξζξν 99 ηνπ Ν. 1892/ Αλεμάξηεηα από ηα αλσηέξσ, ε ίδξπζε ηαζκώλ Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ απαγνξεύεηαη: 2.1. ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 100 κέηξσλ (κ) από λνζνθνκείν ή θιηληθή ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 20 κέηξσλ (κ) από απνζήθεο επθιέθησλ ή εθξεθηηθώλ πιώλ ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 100 κέηξσλ (κ) από ην πεξίγξακκα νξαηώλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ, ηεξνπκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ησλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 100 κέηξσλ (κ) από ηα «ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία» γεηηληαδόλησλ, εθηόο ηνπ ηαζκνύ, Πξαηεξίσλ Τγξαεξίνπ (LPG), όπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 1 εδ. δ ηνπ Π.Γ. 595/1984 (Α' 218) ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 100 κέηξσλ (κ) από ρνιεία Μέζεο ή Καηώηεξεο Δθπαίδεπζεο ή από Δλνξηαθνύο Νανύο. Ζ απόζηαζε απηή κεηξηέηαη αθηηληθά από ην πεξίγξακκα ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ηαζκνύ θαη ηνπ θηηξίνπ ηνπ Νανύ ή ηνπ ρνιείνπ ε Ηζόγεηα Πνιπθαηνηθηώλ. Δάλ ζηνπο νξόθνπο, ππεξάλσ ή θάησζελ ηνπ ηζνγείνπ ηαζκνύ, ζηεγάδνληαη γξαθεία ή θαηαζηήκαηα, επηηξέπεηαη ε ίδξπζε ηνπ ηαζκνύ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη όιν ην θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 71/1988 «Πεξί Ππξνπξνζηαζίαο» (Α' 32). 3

4 Άπθπο 3 Κςκλοθοπιακέρ ζςνδέζειρ 1. ε πεξίπησζε πνπ ν ηαζκόο ηδξύεηαη ζε πεξηνρή εθηόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο, ε θπθινθνξηαθή ζύλδεζή ηνπ κε Δζληθέο ή Δπαξρηαθέο νδνύο θαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ Β.Γ/ηνο 465/1970, "Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο αληιηώλ θαπζίκσλ πξν πξαηεξίσλ θαη θπθινθνξηαθή ζύλδεζε εγθαηαζηάζεσλ κεηά ησλ νδώλ" (150' Α) όπσο απηό θάζε θνξά ηζρύεη. 2. ηελ πεξίπησζε ησλ ηαζκώλ πνπ ηδξύνληαη ζε πεξηνρέο εληόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο ή εληόο νξίσλ νηθηζκώλ πξνϋθηζηακέλσλ ηνπ έηνπο 1923 ή νξηνζεηεκέλσλ ζύκθσλα κε ην από Π.Γ/κα, ε θπθινθνξηαθή ζύλδεζε δηακνξθώλεηαη σο εμήο: Καηαζθεπάδεηαη εληαία είζνδνο έμνδνο, ειάρηζηνπ πιάηνπο από 12κ. σο 16κ. ή, ζε πεξίπησζε ρσξηζηώλ εηζόδσλ εμόδσλ, πνπ βξίζθνληαη όκσο ε κία παξαπιεύξσο ηεο άιιεο, θαηαζθεπάδεηαη δηαρσξηζηηθή λεζίδα πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 4κ. θαη ρσξηζηή είζνδνο θαη έμνδνο, πιάηνπο 7κ. έσο 8κ. ε θάζε κία. Δπηηξέπεηαη θαη ε δεκηνπξγία ρσξηζηώλ εηζόδσλ θαη εμόδσλ ησλ ηαζκώλ όπσο δείρλεηαη ζην παξάξηεκα Α1. 3. Λεπηνκέξεηεο θαηαζθεπήο ησλ εηζόδσλ - εμόδσλ, γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξ. 2, δείρλνληαη ζην παξάξηεκα Α2. 4. Γηα ηελ απόηκεζε ηνπ πεδνδξνκίνπ (εάλ πθίζηαηαη δηακνξθσκέλν πεδνδξόκην) δελ απαηηείηαη άδεηα απόηκεζεο, πέξαλ ηεο αδείαο ίδξπζεο, πνπ ρνξεγείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ παξόληνο. ε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη πεδνδξόκην, ηνύην θαηαζθεπάδεηαη κε ειάρηζην πιάηνο 2κ. είηε εμσηεξηθά ηνπ νξίνπ ηνπ γεπέδνπ, αλ πθίζηαηαη ηθαλό γηα ηελ θπθινθνξία πιάηνο ηεο νδνύ, άιισο ην πεδνδξόκην θαηαζθεπάδεηαη εζσηεξηθά ηνπ νξίνπ, ζε βάξνο ηνπ γεπέδνπ. Καηά ηε δηακόξθσζε ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ λεζίδσλ πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία θεθιηκέλνπ επηπέδνπ ηύπνπ ζθάθεο, θιίζεο 5% κεηαμύ πεδνδξνκίσλ ή λεζίδσλ θαη νδνζηξώκαηνο γηα ηε δηαθίλεζε εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ, θαζώο θαη εηδηθνί δηάδξνκνη "νδεγνί ηπθιώλ", πνπ ζα ζπλερίδνληαη ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ηαζκνύ πνπ θπθινθνξεί θνηλό, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα ζηελ όξαζε. 5. Ζ είζνδνο θαη ε έμνδνο θέξεη νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε ζήκαλζε όπσο δείρλεηαη ζην παξάξηεκα Α3. 6. Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ησλ ηαζκώλ Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ απαηηείηαη πιήξεο ειεθηξνθσηηζκόο ηεο εηζόδνπ εμόδνπ, κε ηξόπν ώζηε λα γίλνληαη εύθνια αληηιεπηνί νη δηεξρόκελνη πεδνί θαη λα απνθεύγεηαη ε ζάκβσζε ησλ νδεγώλ ησλ νρεκάησλ πνπ δηέξρνληαη ηελ νδό. Άπθπο 4 Κηίπιο 1. Οη ηαζκνί Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ ζηεγάδνληαη ζε ηζόγεηα θηίξηα ή ζε ηζόγεηνπο ρώξνπο θηηξίσλ. Καη' εμαίξεζε, ζε ππόγεηνπο ρώξνπο επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηνπ ηαζκνύ, όπσο ρώξνη πγηεηλήο επηβαηώλ θαη πξνζσπηθνύ, απνζεθώλ ρεηξναπνζθεπώλ επηβαηώλ θαη απνζεθώλ εηδώλ θαζαξηόηεηνο, ςπγείσλ, κεραλνζηαζίσλ ζέξκαλζεο ή θιηκαηηζκνύ, ππξόζβεζεο θαη γεληθά βνεζεηηθώλ ρώξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 4

5 1.1. Σα θηίξηα ησλ ηαζκώλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ κία ηνπιάρηζηνλ θύξηα είζνδν ζην ίδην επίπεδν κε ην πεδνδξόκην. ην επίπεδν ηεο εηζόδνπ θαη ρσξίο πςνκεηξηθή δηαθνξά από απηή βξίζθεηαη θαη αλειθπζηήξαο, κε ζάιακν εζσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 1.10ρ1.40ηε, κε ζύξα ειεύζεξνπ πιάηνπο 1.10ηηη, εμνπιηζκέλνο κε ζύζηεκα νπηηθναθνπζηηθήο αλαγγειίαο ησλ νξόθσλ θαη ελδείμεηο θνκβίσλ αλάγιπθεο ή ζε γξαθή Braille. Σν πιεθηξνιόγην επηινγήο ησλ νξόθσλ είλαη ζε ύςνο 1.00η από ην δάπεδν ηεο θακπίλαο. Οη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1.20η θαη νη εζσηεξηθέο ζύξεο ειεύζεξν πιάηνο 0.90η Όπνπ ηα παξαπάλσ, ζρεηηθά κε ηηο εηζόδνπο, δελ είλαη εθαξκόζηκα θαηαζθεπάδεηαη αλαβαζκόο θιίζεο ην πνιύ 5% ή ηνπνζεηείηαη αλπςσηηθόο κεραληζκόο (αλαβαηόξην θιίκαθαο ή αλαβαηόξην θαηαθόξπθεο θίλεζεο), ζύκθσλα κε ηηο "Οδεγίεο ρεδηαζκνύ" ηνπ Γξαθείνπ Μειεηώλ γηα άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. 1.3 ηα θηίξηα ησλ ηαζκώλ θαηαζθεπάδεηαη ηνπιάρηζηνλ κία πξνζβάζηκε ηνπαιέηα γηα ρξήζε από Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, κε ηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκό ζύκθσλα κε ηηο "Οδεγίεο ρεδηαζκνύ" ηνπ Γξαθείνπ Μειεηώλ γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ Όπνπ πξνβιέπνληαη θπιηθεία απηά δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηκήκα πξνζβάζηκν από ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, ζην νπνίν εμαζθαιίδεηαη ηζόπεδε δηαθίλεζε, ρώξνο ειηγκώλ αλαπεξηθνύ ακαμηδίνπ, ρώξνο ζηάζεο ακαμηδίνπ ρακειό ηκήκα πάγθνπ κήθνπο 1.00κ θαη ύςνπο 0.80κ από ην δάπεδν Έλα ηνπιάρηζηνλ από ηα εθδνηήξηα εηζηηεξίσλ θαηαζθεπάδεηαη κε ηνλ πάγθν ζπλαιιαγήο ζε ύςνο 0.80κ από ην δάπεδν, ελώ ηα πάζεο θύζεσο κεραλήκαηα γηα εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ (ηειέθσλα, απηόκαηνη πσιεηέο) θαηαζθεπάδνληαη κε ηνπο κεραληζκνύο ρεηξηζκνύ ζε ύςνο από 0.90 κέρξη 1.20κ από ην δάπεδν Όπνπ πξνβιέπνληαη θιίκαθεο ή θεθιηκέλα επίπεδα θέξνπλ δηπιό ρεηξνιηζζήξα ζε δύν ύςε (0.70 θαη 0.90κ από ην δάπεδν) γηα ηελ εμππεξέηεζε όισλ ησλ ρξεζηώλ αλεμαξηήησο ηνπ ύςνπο ηνπο. Ο ρεηξνιηζζήξαο ζπλερίδεηαη ζηα πιαηύζθαια. ε πεξίπησζε θιηκάθσλ ή αλαβαζκώλ κε κεγάια πιάηε θαηαζθεπάδεηαη ρεηξνιηζζήξαο θαη ελδηάκεζα. 2. Κάζε ηαζκόο Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ δηαζέηεη (δηαθεθξηκέλνπο ή κε), ρώξνπο, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ζηνλ νπνίν αλήθεη, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α4. Όπνπ ζην παξάξηεκα Α4 ν ρώξνο ή ε εηδηθή εγθαηάζηαζε αλαθέξεηαη σο Τ ελλνείηαη όηη, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν ηαζκνύ, είλαη ππνρξεσηηθή, ελώ κε ην Π ζπκβνιίδεηαη ν πξναηξεηηθόο ρώξνο ή εγθαηάζηαζε ή εμνπιηζκόο. 3. Οη ηαζκνί Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ θαηαζθεπάδνληαη κε θέξνπζα θαηαζθεπή από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ή από κεηαιιηθό ζθειεηό. Δπηηξέπεηαη όκσο ε θαηαζθεπή ηνπο θαη κε άιια πιηθά (ιηζνδνκή, μύιηλε θαηαζθεπή), αλ απηό επηβάιιεηαη γηα ηελ ελαξκόληζε ηνπ ηαζκνύ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ή γηα ηελ θαιύηεξε αλάδεημε ηνπ αξρηηεθηνληθνύ ζρεδίνπ. 4. Σα δάπεδα ησλ ρώξσλ ησλ ηαζκώλ Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ θαηαζθεπάδνληαη από κάξκαξν ή πιαθίδηα ή άιιν θαηάιιειν ζθιεξό πιηθό, αληηνιηζζεξό θαη κε αληαλαθιαζηηθό, ζα θέξνπλ επηδαπέδην "νδεγό ηπθιώλ", πξνο θαη από ηηο απνβάζξεο, ηηο εηζόδνπο θαη εμόδνπο θηηξίσλ, ηα εθδνηήξηα εηζηηεξίσλ, θπιηθεία, πξνζβάζηκνη ρώξνη πγηεηλήο θαη ηηο ινηπέο πξνζβάζηκεο εμππεξεηήζεηο θνηλνύ. Οη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ζηνπο ρώξνπο ησλ ηαζκώλ θαιύπηνληαη κε αλαβαζκνύο θιίζεο ην πνιύ 5% ή άιιν θαηάιιειν αλπςσηηθό κεραληζκό. 5. Σα παινζηάζηα ησλ ρώξσλ ησλ ηαζκώλ Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ θαηαζθεπάδνληαη θαηά πξνηίκεζε από αινπκίλην ή κνξθνζίδεξν. Καη' εμαίξεζε, γηα ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην β ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή μύιηλσλ παινζηαζίσλ. Όιεο νη επηθάλεηεο παινπηλάθσλ 5

6 ζεκαίλνληαη θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πξνζθξνύζεσλ επ' απηώλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα ζηελ όξαζε. 6. Σα θηίξηα ησλ ηαζκώλ θέξνπλ πιήξεηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, όπσο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Α4. 7. Ωο "θηίξην" ηνπ ηαζκνύ Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ ελλνείηαη θαη ζύλνιν θηηξίσλ, ηα νπνία επξίζθνληαη ζε επαθή ή θαη ζε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο, όκσο από ηελ θηηξηνινγηθή δηάηαμε, ηηο ρξήζεηο ησλ θηηξίσλ, ηνπο ηπρόλ δηαδξόκνπο ζύλδεζεο εκθαίλεηαη ε εληαία θηηξηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Άπθπο 5 Γενικοί Όποι Δγκαηαζηάζεων και Λειηοςπγίαρ ηος ηαθμού 1. Ζ ζπλνιηθή γεληθή δηάηαμε ηνπ ηαζκνύ (θηίξηα, πξνζπειάζεηο, απνβάζξεο, δηάδξνκνη) δηακνξθώλεηαη κε θύξηα θξηηήξηα: - ηελ κε νξζνινγηθό ηξόπν εθπιήξσζε ησλ βαζηθώλ ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ηαζκνύ - ηελ αλάγθε ηπρόλ κειινληηθώλ επεθηάζεσλ είηε ζε θηίξηα είηε ζε απνβάζξεο, δηαδξόκνπο - ηε δπλαηόηεηα ελαξκόληζεο κε ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο - ηελ εμππεξέηεζε εκπνδηδνκέλσλ αηόκσλ θαη ηδηαίηεξα Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο. 2. Ζ πνξεία ησλ νρεκάησλ πξνο θαη από ην ηαζκό πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηξόπν ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη ηα πξνβιήκαηα ζηα θπθινθνξηαθά ξεύκαηα ηεο (ησλ) πξν απηνύ νδνύ (νδώλ). 3. Ζ όιε δηάηαμε ησλ ξνώλ θπθινθνξίαο ησλ ιεσθνξείσλ, ν αξηζκόο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ απνβαζξώλ, νη ρώξνη ζηάζκεπζεο ιεσθνξείσλ, ε ζέζε ηπρόλ βνεζεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. αληιίεο θαπζίκσλ, πιπληήξηα ιηπαληήξηα, δηαλνκέαο LPG) νξίδνληαη από ηνπο κειεηεηέο ηνπ έξγνπ θαη ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ρνξεγεί ηηο ζρεηηθέο άδεηεο. 4. Αλάκεζα ζηα θηίξηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζηα θαηαζηξώκαηα δηέιεπζεο ησλ νρεκάησλ παξεκβάιιεηαη απαξαηηήησο πεδνδξόκην πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 2 κ θαη ύςνπο κεγαιύηεξνπ ή ίζνπ ησλ 0,15 κ πνπ δηαζέηνπλ ηνπο θαηάιιεινπο αλαβαζκνύο θαη "ζθάθεο" γηα ηελ εμππεξέηεζε όισλ ησλ ρξεζηώλ (Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο, Μεηαθνξέσλ Απνζθεπώλ θ.ιπ.). Σα πεδνδξόκηα πξέπεη λα επηζηξώλνληαη κε θαηάιιεια πιηθά θαη λα δηακνξθώλνληαη κε θαηάιιειν ηξόπν, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη αθελόο ε απνξξνή ησλ πδάησλ από απηά θαη αθεηέξνπ ε απηόλνκε θαη αζθαιήο δηαθίλεζε όισλ ησλ ρξεζηώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ρξεζηώλ ακαμηδίσλ θαη ινηπώλ εκπνδηδνκέλσλ αηόκσλ. Οη απνιήμεηο ησλ πεδνδξνκίσλ θαη απνβαζξώλ ζα επηζεκαίλνληαη κε έληνλν ρξώκα ζε αληίζεζε κε απηό ησλ παξαθεηκέλσλ επηθαλεηώλ. Καηά ηελ θξίζε ησλ κειεηεηώλ, ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ησλ πεδνδξνκίσλ είλαη δπλαηόλ λα ηνπνζεηνύληαη ρεηξνιηζζήξεο (θνππαζηέο), γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ δηαθηλνπκέλσλ ζε δύν ύςε 0,70m θαη 0,90m από ην δάπεδν) ή πιέγκαηα γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ (πηώζε κηθξώλ παηδηώλ από ηα πεδνδξόκηα ζηνπο δηαδξόκνπο θπθινθνξίαο). 5. Σν ειεύζεξν ύςνο δηέιεπζεο ησλ ιεσθνξείσλ θάησ από δνθνύο, ζηέγαζηξα, ηπρόλ πύιεο εηζόδνπ, δηθηπώκαηα αλάξηεζεο πηλαθίδσλ θιπ είλαη 5 κ. ηνπιάρηζηνλ. 6. Οη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο θαη γεληθά ε επηθάλεηα θπθινθνξίαο ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειε επίζηξσζε είηε κε αζθαιηνηάπεηα είηε κε βηνκεραληθό δάπεδν είηε κε άιιν θαηάιιειν πιηθό θαη απαξαίηεηα λα δηαζέηνπλ θαηάιιειε ππόβαζε, αλζεθηηθή ζην βάξνο ησλ δηεξρνκέλσλ νρεκάησλ. Σπρόλ δηαθνξεηηθέο 6

7 επίπεδεο ζηάζκεο ηεο επηθάλεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ηαζκνύ γεθπξώλνληαη κε θεθιηκέλεο επηθάλεηεο κέγηζηεο θιίζεο 10%. 7. Ζ όιε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειε εγθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ. Ο ειεθηξνθσηηζκόο, ν νπνίνο πξνθύπηεη από ηελ πινπνίεζε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο, πξέπεη λα εμαζθαιίδεη νκνηνκνξθία θσηηζκνύ, θαηά πεξηνρή, θαη ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ησλ ζηαζκώλ θσηηζκνύ, από πεξηνρή ζε πεξηνρή. 8. Ζ όιε εγθαηάζηαζε δηαζέηεη θαηάιιειν δίθηπν απνξξνήο νκβξίσλ πδάησλ. Δπίζεο ππάξρεη θαηάιιειν απνρεηεπηηθό ζύζηεκα, ζην νπνίν, εθηόο ησλ ιπκάησλ ησλ ζπλήζσλ εγθαηαζηάζεσλ (ρώξνη πγηεηλήο-ηνπαιέηα), δηαηίζεληαη θαη ηα ιήκκαηα ηπρόλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εμππεξεηνύλ ην ηαζκό όπσο πιπληήξηα-ιηπαληήξηα, αθνύ ππνζηνύλ θαηάιιειε επεμεξγαζία, κέζσ εηδηθώλ δηαηάμεσλ (ακκνβελδηλνβνξβνξνζπιιεθηώλ). 9. Ζ όιε αξρηηεθηνληθή εκθάληζε ησλ θηηξίσλ ηνπ ηαζκνύ, ηπρόλ ζηεγάζηξσλ, νη ρξσκαηηζκνί, ην είδνο θαη ε πθή ησλ πιηθώλ δελ πξνδηαγξάθνληαη από ηελ Γ/λζε Μεηαθνξώλ ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, αιιά απνηεινύλ επηινγή ησλ κειεηεηώλ. Λακβάλεηαη κέξηκλα, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απηόλνκε θαη αζθαιήο θπθινθνξία ησλ εκπνδηδνκέλσλ αηόκσλ ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ηαζκνύ. Άπθπο 6 Λοιπέρ εγκαηαζηάζειρ ηος ηαθμού ε θάζε ηαζκό Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ είλαη δπλαηόλ λα πθίζηαληαη νη εμήο εγθαηαζηάζεηο, εθόζνλ εμαζθαιίδεηαη γη' απηέο ν ζρεηηθόο ρώξνο, πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ειάρηζηεο ζπλνιηθήο σθέιηκεο επηθάλεηαο ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ειηγκώλ αλά θαηεγνξία ζηαζκνύ θαη εθόζνλ ηεξνύληαη θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ πεξί αζθαιείαο ησλ ρώξσλ: 1. Δγθαηαζηάζεηο αληιηώλ πγξώλ θαπζίκσλ, γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ ιεσθνξείσλ κε θαύζηκν. Ζ εγθαηάζηαζε είλαη πξαηήξην ηδησηηθήο ρξήζεσο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξ. 3α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 1224/1981 (Α' 303) «Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξώλ θαπζίκσλ εληόο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πόιεσλ θ.ιπ.» θαη ηεο παξαγξάθνπ 3α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Β.Γ. 465/1970, ηδξπνκέλνπ κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην άξζξν 22 ηνπ Β.Γ. 465/1970 ή ην άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 1224/1981, θαηά πεξίπησζε. Ζ κέγηζηε ρσξεηηθόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζε θαύζηκα, νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσλ δ/ησλ. Ζ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηεο λεζίδαο ή ησλ λεζίδσλ ησλ αληιηώλ πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ηξόπν ώζηε, θαηά ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ ιεσθνξείσλ, λα κε δπζρεξαίλεηαη ε νκαιή ξνή ησλ ππόινηπσλ νρεκάησλ θιπ. 2. Γηαλνκέαο πγξαεξίνπ (LPG), γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ ιεσθνξείσλ κε πγξαέξην, εθ' όζνλ απηό επηηξέπεηαη από ηελ θείκελε Ννκνζεζία, όπσο απηή θάζε θνξά ηζρύεη. ηελ πεξίπησζε απηή ηόζν γηα ηνλ δηαλνκέα όζν θαη γηα ηηο ινηπέο αλαγθαίεο εγθαηαζηάζεηο (δεμακελή, ζηόκην πιήξσζεο), πξέπεη λα ηεξνύληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 595/1984 (Α' 218) "Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ", όπσο ηζρύεη. Αλεμαξηήησο ηεο ηήξεζεο ησλ ειάρηζησλ απνζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Π.Γ. 595/1984 ζα πξέπεη θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνύ λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ώζηε κε θαηάιιειε πεξίθξαμε ή δελδξνθύηεπζε ή άιια πεξηνξηζηηθά θηγθιηδώκαηα, λα δπζρεξαίλεηαη (θαηά ην δπλαηόλ) ε πξνζέγγηζε επηβαηώλ ζ απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο. 7

8 3. Πιπληήξηα, Ληπαληήξηα, Κεθιηκέλα Δπίπεδα Δπηζεώξεζεο. Δπηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πιπληεξίσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Π.Γ/ηνο 455/ 1976 (Α' 169) "Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ζηαζκώλ απηνθηλήησλ θαη εγθαηάζηαζε πιπληεξίσλ - ιηπαληεξίσλ θιπ", όπσο ηζρύεη. 4. πλεξγεία Λεσθνξείσλ. Δπηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζπλεξγείσλ Λεσθνξείσλ, νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 78/1988 (Α' 84) " Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηνθηλήησλ", όπσο ηζρύεη. 5. Δγθαηαζηάζεηο δηαλπθηέξεπζεο νδεγώλ Απηέο πεξηιακβάλνπλ κηθξήο θιίκαθαο εγθαηαζηάζεηο δηαλπθηέξεπζεο, νη νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ρξεζηκεύνπλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ νδεγώλ ησλ ιεσθνξείσλ. Άπθπο 7 Άδεια Ίδπςζηρ 1. Ζ άδεηα ίδξπζεο ηαζκώλ Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ ρνξεγείηαη από ηηο αξκόδηεο θαηά ηόπνπο Τπεξεζίεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ππνβάιιεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν ζρεηηθή αίηεζε, ε νπνία ζπλνδεύεηαη από ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α) Έληππν γξακκάηην θαηάζεζεο Γεκνζίνπ Σακείνπ ΔΤΡΩ 58,70, 117,40, 176,10, 324,80 αληίζηνηρα γηα ηηο θαηεγνξίεο 1, 2, 3, 4 θαη άλσ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξόληνο. β) Σνπνγξαθηθό ζρεδηάγξακκα ηεο πεξηνρήο, ζε ηξία αληίηππα, ζε θιίκαθα 1:500, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη νη πθηζηάκελεο ρξήζεηο ζε δώλε 100 κέηξσλ (κ.) πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ ή ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ηαζκνύ. ην ηνπνγξαθηθό αλαγξάθεηαη ππόκλεκα ηνπ κειεηεηή, όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξόληνο. ε πεξίπησζε πνπ ν ηαζκόο ηδξύεηαη ζε πεξηνρή εθηόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο, επί Δζληθήο ή Δπαξρηαθήο νδνύ, ηόηε ην ηνπνγξαθηθό ζρεδηάγξακκα πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ηελ παξαηήξεζε όηη πιεξνύληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα λα εγθξηζεί ε θπθινθνξηαθή ζύλδεζε ηνπ ηαζκνύ κε ηελ νδό, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Β.Γ/ηνο 465/70, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. γ) Βεβαίσζε αξκόδηαο Πνιενδνκηθήο Τπεξεζίαο, ζηελ νπνία λα βεβαηώλεηαη όηη ην αθίλεην ζην νπνίν πξόθεηηαη λα ηδξπζεί ν ηαζκόο, βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ζηελ νπνία ε ρξήζε απηή επηηξέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ησλ ρξήζεσλ γεο. δ) Απόθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Κνηλή Απόθαζε 69269/5387/ 1990 ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Γεσξγίαο, Πνιηηηζκνύ, Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Σνπξηζκνύ, Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ, Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο θαη Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ (Β' 678) όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, επηθπιαζζόκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1650/ Μεηά ηελ ππνβνιή θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, δηελεξγείηαη απηνςία από ηερληθό ππάιιειν ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο Γηπισκαηνύρν Μεραληθό ή Σερλνιόγν Μεραληθό, πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε θαη ν νπνίνο γλσκνδνηεί γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ηαζκνύ, σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ζέζεο, θαη ππνβάιιεη ζρεηηθή έθζεζε. 8

9 3. Γελ απαηηείηαη δηελέξγεηα απηνςίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ από ηελ εμέηαζε ησλ ππνβαιιόκελσλ ηνπνγξαθηθώλ ζρεδίσλ πξνθύπηεη όηη ε πξνηεηλόκελε ζέζε γηα ίδξπζε ζηαζκνύ είλαη αθαηάιιειε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξόληνο. 4. Δθόζνλ ε πξνηεηλόκελε ζέζε θξίλεηαη θαηάιιειε γηα ηελ ίδξπζε ηαζκνύ, ν ελδηαθεξόκελνο εηδνπνηείηαη κε έγγξαθν όπσο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία έμη κελώλ από ηελ επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ, ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) Έγθξηζε θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο ηνπ ηαζκνύ, κε ηηο εληόο απηνύ εγθαηαζηάζεηο, ζύκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηνπ Π.Γ/ηνο 143/1989, γηα όζνπο ηαζκνύο ηδξύνληαη ζε πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ θαη ζπλεπώο απνηεινύλ "εγθαηαζηάζεηο" κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Β.Γ/ηνο 465/1970, όπσο απηό ηζρύεη. β) Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαη εηδηθόηεξα Η. θαηόςεηο όισλ ησλ επηπέδσλ ησλ θηηξίσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ηαζκό (δει. θπξίσο ηαζκόο, αίζνπζα αλακνλήο, εθδνηήξηα, απνζήθεο απνζθεπώλ, ηπρόλ ρώξνο πιπληεξίσλ όπνπ ζα εκθαίλνληαη ζαθώο νη πξνβιεπόκελεο εμππεξεηήζεηο ησλ εκπνδηδνκέλσλ αηόκσλ θιπ). ΗΗ. ραξαθηεξηζηηθέο ηνκέο ησλ σο άλσ θηηξίσλ ΗII. ηηο θύξηεο όςεηο ησλ ηδίσλ θηηξίσλ ΗV. ζρέδην γεληθήο δηάηαμεο όισλ ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαζκνύ, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη νη είζνδνη - έμνδνη ηνπ ηαζκνύ, νη δηάδξνκνη πξνζπέιαζεο, νη απνβάζξεο, νη ρώξνη ζηάζκεπζεο, ζέζεηο ηπρόλ λεζίδσλ κε αληιίεο θαπζίκσλ, ξάκπεο θαη "ζθάθεο" γηα ηε δηαθίλεζε ησλ εκπνδηδνκέλσλ αηόκσλ, θαη γεληθά ε όιε ιεηηνπξγηθή δηάηαμε ηνπ ηαζκνύ. ην ζρέδην απηό ηα θηίξηα δείρλνληαη κόλν σο πεξηγξάκκαηα, κε δηαγξάκκηζε ε άιιε επηζήκαλζε. γ) Ζιεθηξνκεραλνινγηθά ζρέδηα θαη εηδηθόηεξα Η. πιήξε ειεθηξνινγηθά ζρέδηα ησλ θηηξίσλ, κε πίλαθεο, θαισδηώζεηο, δηαθόπηεο, ξεπκαηνδόηεο, κηθξνκεγαθσληθέο εγθαηαζηάζεηο, εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνληθώλ πηλάθσλ δξνκνινγίσλ (εάλ πξνβιέπνληαη). Σα ζρέδηα ζπλνδεύνληαη από πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηδηαίηεξν ηεύρνο ππνινγηζκώλ. ΗΗ. πιήξε ζρέδηα ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ζπλνδεπόκελα από θαηαθόξπθα δηαγξάκκαηα θαη πιήξε αλαγξαθή δηαζηάζεσλ. Σα ζρέδηα ζπλνδεύνληαη από πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηδηαίηεξν ηεύρνο ππνινγηζκώλ. ΗII. πιήξε ζρέδηα ζέξκαλζεο εμαεξηζκνύ θιηκαηηζκνύ. Σα ζρέδηα ζπλνδεύνληαη από πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηδηαίηεξν ηεύρνο ππνινγηζκώλ. ΗV. πιήξεο ζρέδην ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ ηαζκνύ. ην ζρέδην πεξηιακβάλνληαη θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο νδεύζεσο ησλ θαισδίσλ, παθηώζεσο ησλ θσηηζηηθώλ ηζηώλ επί ηνπ εδάθνπο ή ζηεξεώζεσο ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ επί ηνίρσλ, ησλ ηπρόλ θξεαηίσλ δηειεύζεσο θαη κνπθώλ ζπλδέζεσο. Σα ζρέδηα ζπλνδεύνληαη από πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηδηαίηεξν ηεύρνο ππνινγηζκώλ. V. πιήξεο ζρέδην ύδξεπζεο απνρέηεπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δίθηπα θαη ε πνξεία ηνπο, ν κεηξεηήο ηεο Δηαηξείαο ύδξεπζεο, ε ζέζε ζύλδεζεο ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο κε ην δίθηπν πόιεσο, νη ηπρόλ αλαγθαίνη ζπιιέθηεο απνβιήησλ, ζεπηηθέο δεμακελέο, απνξξνθεηηθνί βόζξνη ή ζηεγαλέο δεμακελέο ή θαη βηνινγηθόο θαζαξηζκόο. 9

10 Σν ζρέδην απηό πεξηιακβάλεη ην ίδην ή ζπλνδεύεηαη από ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ησλ θξεαηίσλ, ζσιελώζεσλ, παξνρώλ ύδαηνο θαη ζπιιεθηώλ απνβιήησλ. δ) ρέδηα ζήκαλζεο ηα ζρέδηα απηά ζα πεξηιακβάλεηαη ε θαηαθόξπθε θαη νξηδόληηα ζήκαλζε, ηόζν παξά ηηο εηζόδνπο εμόδνπο ηνπ ηαζκνύ, όζν θαη κέζα ζηνλ ηαζκό δει. βέιε πνξείαο νρεκάησλ, πηλαθίδεο απαγνξεπηηθέο, πηλαθίδεο ελεκεξσηηθέο, πηλαθίδεο πξνεηδνπνηεηηθέο, ερεηηθή ζήκαλζε θαη όπνην άιιν πιηθό απαηηείηαη γηα ηελ ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε ηνπ επηβαηηθνύ θπξίσο θνηλνύ, ησλ Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο, αιιά θαη ησλ νδεγώλ. ε) Γεληθή Σερληθή έθζεζε ε νπνία απνζθνπεί ζην λα θαηαηνπίζεη ηνλ ειεγθηή ηεο κειέηεο γηα ηε δνκή ηνπ ηαζκνύ, ηνλ ηύπν ζηνλ νπνίν αλήθεη, ηα βαζηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ειήθζεζαλ ππόςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ, ηα βαζηθά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ θαη κλεκνλεύεη πεξηιεπηηθά ηηο αληίζηνηρεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Δηδηθά γηα ηνπο ζηαζκνύο θαηεγνξηώλ 3,4 θαη 5 απαηηείηαη έγθξηζε κειέηεο θπθινθνξηαθώλ επηπηώζεσλ από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία. ζη) Δάλ ν ηαζκόο δηαζέηεη θαη αληιίεο θαπζίκσλ, πιπληήξηα, ιηπαληήξηα, ηόηε ζηελ έθζεζε πεξηιακβάλνληαη αληίζηνηρα θεθάιαηα. i) Δηδηθά ζρέδηα δεμακελώλ, λεζίδσλ, αληιηώλ, εδξάζεσο αλπςσηήξσλ θαη θαηαζθεπήο θεθιηκέλσλ επηπέδσλ επηζεσξήζεσο εάλ ν ηαζκόο πεξηιακβάλεη ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο θαη ii) Πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο ησλ αλσηέξσ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη εηδηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, δηαξζξσκέλνο θαηά θαηεγνξία ή είδνο εγθαηάζηαζεο, ππνγξαθόκελνο από ηνλ θαηά Νόκν ππεύζπλν δηπισκαηνύρν Μεραλνιόγν ή Ζιεθηξνιόγν Μεραληθό ή ηερλνιόγν Μεραληθό αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή δηπισκαηνύρν Μεραληθό ή ηερλνιόγν Μεραληθό άιιεο εηδηθόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα απηώλ. 5. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ππνβάιινληαη εηο ηξηπινύλ, θαηάιιειν ραξηνζεκαζκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηνπο θαηά λόκν αξκόδηνπο ηερληθνύο. 6. Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, ε αξκόδηα ππεξεζία πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρό ηνπο θαη εθόζνλ απηά πιεξνύλ ηνπο όξνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ρνξεγείηαη άδεηα ίδξπζεο ηνπ ηαζκνύ, κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε πξνεγνύκελεο ππνβνιήο ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθώλ: α) Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ζην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Σ.Δ.Δ.) ή ζηα Παξαξηήκαηα απηνύ ή ηελ εμνπζηνδνηεκέλε από ην Σ.Δ.Δ. Σξάπεδα, ηεο ακνηβήο ηνπ ζπληάμαληνο ηε κειέηε Γηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ ή Σερλνιόγνπ Μεραληθνύ, θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην από 30/ Β.Γ/κα (Α' 134), όπσο απηό ηζρύεη. β) Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ησλ θξαηήζεσλ πνπ νξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 2326/1940 (Α' 145) ηνπ Ν. 546/1943 (Α' 284) ππέξ ΣΜΔΓΔ 2% θαη Δ.Μ.Π. 1% επί ηεο ακνηβήο ηνπ Γηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ ή Σερλνιόγνπ Μεραληθνύ, πνπ ζπλέηαμε ηε κειέηε θαζώο θαη ππέξ ΣΜΔΓΔ 1 θαη Δ.Μ.Π. 0.5 επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο ησλ κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. γ) Απνδεηθηηθό πξνθαηαβνιήο ζην Γεκόζην Σακείν ηνπ θόξνπ επί ηεο ακνηβήο κειέηεο ηνπ θαηά λόκν ππεπζύλνπ γηα ηε κειέηε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαζκνύ. 7. Αξκόδηα γηα ηελ ζεώξεζε ησλ ζρεηηθώλ πηλάθσλ ακνηβήο ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ ή Σερλνιόγσλ Μεραληθώλ, θαζώο θαη γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ εληνιώλ θαηαβνιήο ησλ θξαηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην "β" ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, είλαη ην Σ.Δ.Δ. γηα ηνπο Ννκνύο όπνπ ππάξρνπλ Παξαξηήκαηά ηνπ, γηα δε ηνπο ππόινηπνπο Ννκνύο, νη Γηεπζύλζεηο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ. 10

11 8. Ζ εθδηδόκελε άδεηα ίδξπζεο ηνπ ηαζκνύ ρνξεγείηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν θαη θνηλνπνηείηαη, κε πιήξε ζεηξά εγθεθξηκέλσλ ζρεδηαγξακκάησλ, ζηελ αξκόδηα ππεξεζία Πνιενδνκίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. 9. Ζ άδεηα ίδξπζεο ηαζκνύ ηζρύεη γηα ηξία (3) ρξόληα θαη κπνξεί λα παξαηαζεί, κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, γηα δύν (2) αθόκε ρξόληα. 10. ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ην αλσηέξσ ρξνληθό δηάζηεκα, ππνβάιινληαη εθ λένπ όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ γηα ηελ εμππαξρήο ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επέιζεη κεηαβνιή ζηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο, αληί ησλ απαηηνπκέλσλ κειεηώλ, ζρεδηαγξακκάησλ θαη ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ αηηνύληνο θαη ηνπ κειεηεηή κεραληθνύ πεξί κε κεηαβνιήο ησλ ηερληθώλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ θαηαηίζεληαη εθ λένπ ηα πξνβιεπόκελα ζηα εδάθηα α),β) θαη γ) ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξόληνο άξζξνπ απνδεηθηηθά. Για ηη μεηαβίβαζη απμοδιοηήηων ζε Πεπιθέπειερ και Γήμοςρ, μεηά ηην καηάπγηζη ηων Νομαπσών, Νομαπσιακών ςμβοςλίων και Νομαπσιακών Αςηοδιοικήζεων βλέπε ζσεηικά άπθπα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πος παπαηίθεηαι ζηη ζελίδα 41. Άπθπο 8 Άδεια λειηοςπγίαρ 1. Ζ Άδεηα Λεηηνπξγίαο ηαζκώλ ππεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία πνπ έρεη εθδώζεη ηελ άδεηα ίδξπζεο απηνύ. Ο ελδηαθεξόκελνο ππνβάιιεη, πξηλ από ηε ιήμε ηεο άδεηαο ίδξπζεο, αίηεζε, ζπλνδεπόκελε από ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α) Τπεύζπλε δήισζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ηνπ επηβιέςαληνο θαηά λόκν ππεπζύλνπ Σερληθνύ, όηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηαζκνύ θαη νη εληόο απηνύ ειεθηξνκεραλνινγηθέο θαη ηπρόλ εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο έγηλαλ ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρεδηαγξάκκαηα θαη ηνπο ηζρύνληεο ηερληθνύο θαλνληζκνύο θαη όηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεξήζεθαλ νη όξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ παξόληνο θαη ηεο άδεηαο ίδξπζεο. β) Άδεηα νηθνδνκήο ή θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ πηζηνπνηεί ηε λνκηκόηεηα ηνπ θηηξίνπ. γ) Πηζηνπνηεηηθό Ππξνπξνζηαζίαο από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία δ) Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ζην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Σ.Δ.Δ.) ή ζηα Παξαξηήκαηα απηνύ ή ηελ εμνπζηνδνηεκέλε από ην Σ.Δ.Δ. Σξάπεδα, ηεο ακνηβήο ηνπ θαηά λόκν ππεπζύλνπ γηα ηελ επίβιεςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαζκνύ, Γηπισκαηνύρνπ Μεραλνιόγνπ ή Ζιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ ή Σερλνιόγνπ Μεραληθνύ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην από 30/ Β.Γ. (Α' 134), όπσο απηό ηζρύεη. ε) Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ησλ θξαηήζεσλ πνπ νξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 2326/1940 (Α' 145) ηνπ Ν. 546/1943 (Α' 284) ππέξ ΣΜΔΓΔ 2% θαη Δ.Μ.Π. 1% επί ηεο ακνηβήο ηνπ θαηά λόκν ππεπζύλνπ γηα ηελ επίβιεςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζηαζκνύ. ζη) Απνδεηθηηθό πξνθαηαβνιήο ζην Γεκόζην Σακείν ηνπ θόξνπ επί ηεο ακνηβήο ηνπ θαηά λόκνπ ππεπζύλνπ ηερληθνύ γηα ηελ επίβιεςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζηαζκνύ. 2. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ρνξεγείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο αόξηζηεο ρξνληθήο ηζρύνο. 3. ε πεξίπησζε πνπ έιαβε ρώξα κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ηαζκνύ, ρνξεγείηαη λέα άδεηα ιεηηνπξγίαο ππό ηελ πξνϋπόζεζε έγθξηζεο ησλ λέσλ απαηηνύκελσλ ζρεδίσλ, ηα νπνία πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία πνπ 11

12 έρεη εθδώζεη ηελ αξρηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο, κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, κέζα ζε εύινγε πξνζεζκία από ηόηε πνπ επήιζε ε ππόςε κεηαβνιή θαη πάλησο όρη πέξαλ ησλ 60 εκεξώλ. Σα λέα ζρέδηα ζπλνδεύνληαη από ηελ απαξαίηεηε ηερληθή έθζεζε ηεο επειζνύζαο κεηαβνιήο, ην ζρεηηθό πξνϋπνινγηζκό, ακνηβέο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 θαη ζην παξόλ άξζξν. 4. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνύ, κπνξεί, εθόζνλ δηαπηζησζεί νπνηεδήπνηε όηη έπαπζαλ λα ππάξρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε, λα αθαηξεζεί πξνζσξηλά κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ ή νξηζηηθά, κε αηηηνινγεκέλε εηδηθή απόθαζε ηεο αξρήο πνπ ηε ρνξήγεζε. 5. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ ηαζκνύ, ή παξαρώξεζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηεο ρξήζεο ηνπ ηαζκνύ γηα ηνλ νπνίν εθδόζεθε άδεηα ίδξπζεο ή άδεηα ιεηηνπξγίαο, ε άδεηα απηή ρνξεγείηαη ζην όλνκα ηνπ λένπ δηθαηνύρνπ κεηά από πξνεγνύκελε απηνςία γηα δηαπίζησζε ηπρόλ επειζνύζαο κεηαβνιήο ζηελ ελ γέλεη εγθαηάζηαζε ηνπ ηαζκνύ θαη ππνβνιή ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ λένπ δηθαηνύρνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ νπνία δειώλεη όηη έρεη ην λόκηκν δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ηαζκνύ σο θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα εθκεηάιιεπζεο απηνύ. 6. Ο ππεύζπλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνύ νθείιεη λα αλαλεώλεη έγθαηξα, ην Πηζηνπνηεηηθό Ππξαζθαιείαο ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 7. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία ππεξεζία Πνιενδνκίαο, θαζώο θαη ζηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή θαη Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηεο πεξηνρήο. Για ηη μεηαβίβαζη απμοδιοηήηων ζε Πεπιθέπειερ και Γήμοςρ, μεηά ηην καηάπγηζη ηων Νομαπσών, Νομαπσιακών ςμβοςλίων και Νομαπσιακών Αςηοδιοικήζεων βλέπε ζσεηικά άπθπα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πος παπαηίθεηαι ζηη ζελίδα 41. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΑΘΜΟΤ ΦΟΡΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ (ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ) Άπθπο 9 Οπιζμοί 1. ηαζκόο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ ή εκπνξεπκαηηθόο ζηαζκόο απηνθηλήησλ είλαη ην ζύλνιν ησλ αλαγθαίσλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ, ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ειηγκώλ γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κεηαθνξηθήο ή δηακεηαθνξηθήο επηρείξεζεο, ε νπνία ρξεζηκεύεη θαηά θύξην ιόγν γηα ηε δηελέξγεηα θνξηνεθθόξησζεο ή θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζπλήζσλ εκπνξεπκάησλ. Ζ δηακεηαθνξηθή επηρείξεζε, επηπιένλ κπνξεί λα παξέρεη θαη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο εκπνξεπκάησλ (logistics). Γηα ηηο κεηαθνξέο θαη απνζεθεύζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο ADR (νδηθέο κεηαθνξέο επηθηλδύλσλ εκπνξεπκάησλ) πνπ θπξώζεθε κε ην Ν. 1741/87 (Α' 225) ηζρύεη ε Διιεληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ην Π.Γ. 104/99 (Α' 113) "Δλζσκάησζε Οδεγίαο 94/55/ΔΚ γηα ηε πξνζέγγηζε λνκνζεζηώλ θξαηώλ κειώλ, ζρεηηθά κε ηηο νδηθέο κεηαθνξέο επηθηλδύλσλ εκπνξεπκάησλ", όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε ΚΤΑ Φ2/21099/1700/2000 (Β' 509), κε ηελ νπνία ελζσκαηώζεθε ζην Δζληθό Γίθαην ε νδεγία 96/86 ΔΚ. 2. Από πιεπξάο ηδηνθηεζίαο νη ηαζκνί θνξηεγώλ απηνθηλήησλ δύλαληαη λα αλήθνπλ είηε ζε θνηλνπξαμία είηε ζε άιιν θνξέα, νηαζδήπνηε κνξθήο, ηδησηηθό ή δεκόζην ή θαη 12

13 ζε νπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, ην νπνίν ππό ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ παξόληνο δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπό απηό ρώξν. 3. Από πιεπξάο κεγέζνπο νη ηαζκνί θνξηεγώλ απηνθηλήησλ δηαθξίλνληαη ζε δύν ηύπνπο: 3.1) Σύπνο Α' είλαη νη ζηαζκνί κε θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνύλ θπξίσο αζηηθέο θαζεκεξηλέο αλάγθεο. Ζ σθέιηκε ζπλνιηθή επηθάλεηα θάιπςεο ησλ ελ ιόγσ ζηαζκώλ κεηά ησλ θηηξίσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ειηγκώλ θιπ δελ δύλαηαη λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 250 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ (κ2) θαη κεγαιύηεξε ησλ 800 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ(κ2). Οη ζηαζκνί ηύπνπ Α είλαη ζηεγαζκέλνη θαη ππόθεηληαη ζε θηηξηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο αληίζηνηρεο ησλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ, όζνλ αθνξά ηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο, ηελ ππξαζθάιεηα θαη ηελ αληηζεηζκηθόηεηα. 3.2) Σύπνο Β' είλαη νη ζηαζκνί κε θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνύλ θπξίσο εζληθέο θαη δηεζλείο αλάγθεο δηακεηαθόκηζεο θαη θύιαμεο αγαζώλ θαζώο θαη ηξνθνδνζίαο ησλ ζηαζκώλ ηύπνπ Α. Ζ ζπλνιηθή σθέιηκε επηθάλεηα θάιπςεο ησλ ελ ιόγσ ζηαζκώλ κεηά ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαζώο θαη ησλ ρώξσλ ειηγκώλ θιπ, δελ δύλαηαη λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 800 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ (κ2.). Οη ζηαζκνί ηύπνπ Β δηαζέηνπλ ζηεγαζκέλνπο θηηξηνινγηθνύο θαη απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο θαη ππαίζξηνπο ρώξνπο ειηγκώλ θαη θπιαζζόκελνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ. Οη ζηεγαζκέλνη ρώξνη ππόθεηληαη ζε θηηξηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο όζνλ αθνξά ηελ ππξνπξνζηαζία θαη ηελ αληηζεηζκηθόηεηα ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, Π.Γ. 71/88 (Α' 32) θαη Αληηζεηζκηθόο Καλνληζκόο). Οη δηακεηαθνκηζηηθνί ζηαζκνί ηύπνπ Β δύλαληαη λα εμππεξεηήζνπλ θάζε είδνπο θνξηεγό όρεκα δηαζέηνληαο πξνο ηνύην ηνπο θαηάιιεινπο ρώξνπο ειηγκώλ θαη ζηάζκεπζεο. 4. Δπηηξέπεηαη ζε εληαία νηθνπεδηθή έθηαζε ε εγθαηάζηαζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο απηόλνκσλ ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ. ηελ πεξίπησζε απηή εθδίδεηαη ρσξηζηή άδεηα ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο γηα θάζε εθκεηάιιεπζε. Άπθπο 10 Θέζη 1. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ ηύπνπ Α επηηξέπεηαη επηπιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη α) ζε πεξηνρέο Γεληθήο Καηνηθίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ από 23.2/ Π.Γ/ηνο (Γ' 166) θαηά κήθνο ηνπ Βαζηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ (ΒΟΓ) θαη ζε βάζνο κέρξη 150 κέηξσλ (κ) από ηνλ άμνλα ηεο νδνύ ή δύν Οηθνδνκηθώλ Σεηξαγώλσλ θαζώο επίζεο θαη θαηά κήθνο ηνπ Δζληθνύ ή Δπαξρηαθνύ δηθηύνπ εθηόο δσλώλ πνπ πξνζηαηεύνληαη από εηδηθά δηαηάγκαηα. Ωο αζηηθό ΒΟΓ λνείηαη εθείλν πνπ θαζνξίδεηαη κε ηηο ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, θαζώο θαη ην θύξην νδηθό δίθηπν (ειεύζεξεο ιεσθόξνη θαη αξηεξίεο) όπσο απηό ππνδεηθλύεηαη ζηα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα (ΓΠ) ησλ ππνινίπσλ πόιεσλ. β) ζε πεξηνρέο Πνιενδνκηθνύ Κέληξνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ηδίνπ Π.Γ/ηνο. γ) ζε πεξηνρέο ηνπξηζκνύ-αλαςπρήο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ηδίνπ Π.Γ/ηνο. 13

14 δ) ζε πεξηνρέο όπνπ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε "Μεηαθνξηθώλ θαη Γηακεηαθνξηθώλ Δπηρεηξήζεσλ" ηνπ ηύπνπ Β'. 2. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ ηύπνπ Β' επηηξέπεηαη: α) ζε πεξηνρέο ΒΗΠΑ θαη ΒΗΟΠΑ (Βηνκεραληθώλ θαη Βηνηερληθώλ Πάξθσλ), θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ από 23.2/ Π.Γ/ηνο (Γ' 166) β) ζε πεξηνρέο Υνλδξεκπνξίνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ηδίνπ Π.Γ/ηνο. γ) ζε πεξηνρέο ΒΔΠΔ (Βηνκεραληθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Πεξηνρέο) ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 2545/97 (254 Α'/ ), σο απηόλνκεο ρξήζεηο κέζα ζε λέεο κνξθέο ΒΔΠΔ ζύκθσλα κε απόθαζε ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο βάζεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2545/97. δ) ζηηο εηδηθά ζεζκνζεηεκέλεο δώλεο ηνπ Διαηώλα, Π.Γ (Γ' 1049 ηεο ). ε) ζηηο δώλεο ηνπ Διαηώλα κε επηηξεπόκελεο ρξήζεηο η)ππάξρνπζα βηνκεραλία - βηνηερλία θαη από κεηεγθαηάζηαζε, ηη) επηρεηξεζηαθό θέληξν θαη ππάξρνπζα θαη από κεηεγθαηάζηαζε βηνκεραλία - βηνηερλία, ηηη) επηρεηξεζηαθό θέληξν ζη) ζε πεξηνρέο εθηόο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πόιεσλ ή εθηόο νξίσλ νηθηζκώλ πξνϋθηζηακέλσλ ηνπ έηνπο 1923 ή νξηνζεηεκέλσλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ από Π.Γ/ηνο, εθ' όζνλ δελ πθίζηαηαη εηδηθόο όξνο πξνζηαζίαο ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο (σο ηδηαηηέξνπ θπζηθνύ θάιινπο, αξραηνινγηθνύ ρώξνπ, πδξνβηόηνπνπ θ.α.) θαη δ) ζε δώλεο εηδηθά ζεζκνζεηεκέλεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. 3. Αλεμάξηεηα από ηα αλσηέξσ, ε ίδξπζε ησλ ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ απαγνξεύεηαη: 3.1. ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 100 κέηξσλ (κ.) από λνζνθνκείν ή θιηληθή ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 20 κέηξσλ (κ.) κε απνζήθεο επθιέθησλ ή εθξεθηηθώλ πιώλ 3.3. ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 100 κέηξσλ (κ) από ην πεξίγξακκα νξαηώλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ηεξνπκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 100 κέηξσλ (κ) από ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηπρόλ γεηηληαδόλησλ Πξαηεξίσλ πγξαεξίνπ (LPG) όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 1 εδ. δ ηνπ Π.Γ/ηνο 595/84 (Α' 128) ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 100 κέηξσλ (κ) από ρνιεία Μέζεο ή Καηώηεξεο Δθπαίδεπζεο ή από Δλνξηαθνύο Νανύο. Ζ απόζηαζε απηή κεηξηέηαη αθηηληθά από ην πεξίγξακκα ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ηαζκνύ θαη ηνπ θηηξίνπ ηνπ Νανύ ή ηνπ ρνιείνπ ε ηζόγεηα Πνιπθαηνηθηώλ. Δάλ ζηνπο νξόθνπο, ππεξάλσ ηνπ ηζνγείνπ ηαζκνύ ζηεγάδνληαη γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα, επηηξέπεηαη ε ίδξπζε ηνπ ηαζκνύ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη όιν ην θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 71/1988 (Α' 32) "πεξί ππξνπξνζηαζίαο". 4. Απαγνξεύεηαη ε θόξησζε θαη εθθόξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ εθηόο ηνπ ρώξνπ ηνπ ηαζκνύ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ. Άπθπο 11 Κςκλοθοπιακέρ ζςνδέζειρ 1. ε πεξίπησζε πνπ ν ηαζκόο ηδξύεηαη ζε πεξηνρή εθηόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο, ε θπθινθνξηαθή ζύλδεζή ηνπ κε Δζληθέο ή Δπαξρηαθέο νδνύο θαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Β.Γ/ηνο 465/1970, όπσο απηό ηζρύεη θάζε θνξά. 14

15 2. ηελ πεξίπησζε ησλ ηαζκώλ, πνπ ηδξύνληαη ζε πεξηνρέο εληόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο, ε θπθινθνξηαθή ζύλδεζε δηακνξθώλεηαη σο εμήο: Καηαζθεπάδεηαη εληαία είζνδνο - έμνδνο, ειάρηζηνπ πιάηνπο 10 κέηξσλ (κ.), όπσο ζην παξάξηεκα Β1, ή ζε πεξίπησζε ρσξηζηώλ εηζόδσλ - εμόδσλ, πνπ βξίζθνληαη όκσο ε κία παξαπιεύξσο ηεο άιιεο, κε ηε κεζνιάβεζε δηαρσξηζηηθήο λεζίδαο ή δηαγξάκκηζεο, θαη ρσξηζηή είζνδνο θαη έμνδνο, πιάηνπο 6κ. ε θάζε κία όπσο ζην παξάξηεκα Β1. Δπηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία ρσξηζηώλ εηζόδσλ θαη εμόδσλ ησλ ηαζκώλ όπσο ζην παξάξηεκα Β1. 3. Λεπηνκέξεηεο θαηαζθεπήο ησλ εηζόδσλ εμόδσλ, γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξ. 2, εκθαίλνληαη ζην παξάξηεκα Β2. 4. Γηα ηελ απόηκεζε ηνπ πεδνδξνκίνπ (εάλ πθίζηαηαη δηακνξθσκέλν πεδνδξόκην) δελ απαηηείηαη άδεηα εθζθαθήο ή απόηκεζεο, πέξαλ ηεο Αδείαο Ηδξύζεσο, πνπ ρνξεγείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ παξόληνο. ε πεξηνρέο όπνπ δελ πξνβιέπεηαη πεδνδξόκην, ηνύην θαηαζθεπάδεηαη κε ειάρηζην πιάηνο 2κ. είηε εμσηεξηθά ηνπ νξίνπ ηνπ γεπέδνπ, αλ πθίζηαηαη ηθαλό γηα ηε θπθινθνξία πιάηνο ηεο νδνύ, δηαθνξεηηθά ην πεδνδξόκην θαηαζθεπάδεηαη ζε βάξνο ηνπ γεπέδνπ. 5. Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ησλ ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ απαηηείηαη πιήξεο ειεθηξνθσηηζκόο ηεο εηζόδνπ - εμόδνπ από θαη πξνο ηελ νδό ή ηηο νδνύο. Άπθπο 12 Κηίπιο 1. Οη ηαζκνί θνξηεγώλ απηνθηλήησλ ή είλαη ηζόγεηα θηίξηα ή ζηεγάδνληαη ζε ηζόγεηνπο ρώξνπο θηηξίσλ. Βνεζεηηθνί ρώξνη ησλ ηαζκώλ (ρώξνη πγηεηλήο, κεραλνζηάζηα) επηηξέπεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη θαη ζε ππόγεηνπο ρώξνπο ηαζκώλ. 2. Κάζε ηαζκόο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ νθείιεη ή δύλαηαη αλαιόγσο ηνπ ηύπνπ ηνπ λα έρεη ηηο αλαθεξόκελεο ζην Παξάξηεκα Β3 ηνπ παξόληνο θηηξηαθέο θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο. Όπνπ ζην παξάξηεκα Β3 ν ρώξνο ή ε εηδηθή εγθαηάζηαζε αλαθέξεηαη σο Τ ελλνείηαη όηη είλαη ππνρξεσηηθή, ελώ κε ην Π ζπκβνιίδεηαη ε πξναηξεηηθή. 3. Οη ηαζκνί θνξηεγώλ απηνθηλήησλ θαηαζθεπάδνληαη κε θέξνπζα θαηαζθεπή από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ή από κεηαιιηθό ζθειεηό. Δπηηξέπεηαη όκσο ε θαηαζθεπή ηνπο θαη κε άιια πιηθά (ιηζνδνκή, μύιηλε θαηαζθεπή θιπ) αλ απηό, θαηά ηελ θξίζε ηνπ κειεηεηή, επηβάιιεηαη γηα ηελ ελαξκόληζε ηνπ ηαζκνύ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ή γηα λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΠΑΔ θηι. 4. Σα δάπεδα ησλ ρώξσλ ησλ ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ θαηαζθεπάδνληαη από θαηάιιειν αλζεθηηθό πιηθό, κε νιηζζεξό θαη κε αληαλαθιαζηηθό. Άπθπο 13 Γενικοί Όποι Δγκαηαζηάζεων 1. Ζ ζπλνιηθή γεληθή δηάηαμε ηνπ ηαζκνύ (θηίξηα, πξνζπειάζεηο, απνβάζξεο θνξηνεθθόξησζεο, δηάδξνκνη) ζρεδηάδνληαη κε θύξηα θξηηήξηα: - ηελ κε νξζνινγηθό ηξόπν εθπιήξσζε ησλ βαζηθώλ ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ηαζκνύ (θνξηνεθθόξησζε εκπνξεπκάησλ θπθινθνξία θνξηεγώλ) - ηελ αλάγθε ηπρόλ κειινληηθώλ επεθηάζεσλ είηε ζε θηίξηα είηε ζε απνβάζξεο ή δηαδξόκνπο. 15

16 - ηελ δπλαηόηεηα ελαξκόληζεο κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ. 2. Ζ πνξεία ησλ νρεκάησλ πξνο θαη από ηνλ ηαζκό πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηξόπν ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη ηα πξνβιήκαηα ζηα θπθινθνξηαθά ξεύκαηα ησλ (ηεο) πξν απηνύ νδώλ (νδνύ). 3. Ζ όιε δηάηαμε ησλ ξνώλ θπθινθνξίαο ησλ θνξηεγώλ, ν αξηζκόο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ απνβάζξσλ, νη ρώξνη ζηάζκεπζεο ησλ θνξηεγώλ θαηά ηελ εκέξα ή ηελ λύρηα, ε ζέζε ηπρόλ βνεζεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. αληιίεο θαπζίκσλ, πιπληήξηα ιηπαληήξηα, δηαλνκέαο LPG) νξίδνληαη από ηνπο κειεηεηέο ηνπ έξγνπ θαη ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ρνξεγεί ηηο ζρεηηθέο άδεηεο. 4. Σν ειεύζεξν ύςνο δηέιεπζεο ησλ θνξηεγώλ θάησ από δνθνύο, ζηέγαζηξα, ηπρόλ πύιεο εηζόδνπ θιπ είλαη 5κ ηνπιάρηζηνλ. 5. Σν νδηθό δίθηπν (πξνζπειάζεηο θαη γεληθά ρώξνο θπθινθνξίαο) ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεη θαηάιιειε επίζηξσζε είηε κε αζθαιηνηάπεηα είηε κε βηνκεραληθό δάπεδν είηε κε άιιν θαηάιιειν πιηθό ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηά δηαζέηνπλ θαηάιιειε ππόβαζε, αλζεθηηθή ζην βάξνο ησλ δηεξρνκέλσλ νρεκάησλ. Σπρόλ δηαθνξεηηθέο επίπεδεο ζηάζκεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ γεθπξώλνληαη κε θεθιηκέλα επίπεδα κεγίζηεο θιίζεο 10%. 6. Ζ όιε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειε εγθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ. Ο ειεθηξνθσηηζκόο, ν νπνίνο πινπνηείηαη κεηά από ζρεηηθή κειέηε, εμαζθαιίδεη νκνηνκνξθία θσηηζκνύ, θαηά πεξηνρή, θαη ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ησλ ζηαζκώλ θσηηζκνύ, από πεξηνρή ζε πεξηνρή. 7. Ζ όιε εγθαηάζηαζε δηαζέηεη θαηάιιειν δίθηπν απνξξνήο νκβξίσλ πδάησλ. Δπίζεο ππάξρεη θαηάιιειν απνρεηεπηηθό ζύζηεκα, ζην νπνίν, εθηόο ησλ ιπκάησλ ησλ ζπλήζσλ εγθαηαζηάζεσλ (ρώξνη πγηεηλήο ηνπαιέηεο) δηαηίζεληαη θαη ηα ιύκαηα ηπρόλ εηδηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (πιπληήξηα ιηπαληήξηα), αθνύ ππνζηνύλ θαηάιιειε επεμεξγαζία, κέζσ εηδηθώλ δηαηάμεσλ (ακκνβελδηλνβνξβνξνζπιιέθηεο). 8. Ζ όιε αξρηηεθηνληθή εκθάληζε ησλ θηηξίσλ ηνπ ηαζκνύ, ηπρόλ ζηεγάζηξσλ, ηθξησκάησλ αλαξηήζεσο πηλαθίδσλ, νη ρξσκαηηζκνί, ην είδνο θαη ε πθή ησλ πιηθώλ δελ πξνδηαγξάθνληαη από ηελ Γ/λζε Μεηαθνξώλ ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, αιιά απνηεινύλ επηινγή ησλ κειεηεηώλ, κε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη ιακβάλεηαη κέξηκλα ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απηόλνκε θαη αζθαιήο θπθινθνξία εκπνδηδνκέλσλ αηόκσλ ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ζηαζκνύ. Άπθπο 14 Λοιπέρ εγκαηαζηάζειρ ηος ζηαθμού ε θάζε ηαζκό θνξηεγώλ απηνθηλήησλ είλαη δπλαηόλ λα πθίζηαληαη νη εμήο εγθαηαζηάζεηο, εθόζνλ εμαζθαιίδεηαη γη' απηέο ν ζρεηηθόο ρώξνο πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ειάρηζηεο ζπλνιηθήο σθέιηκεο επηθάλεηαο ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ειηγκώλ αλά ηύπν ζηαζκνύ θαη εθόζνλ ηεξνύληαη θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ πεξί αζθαιείαο ησλ ρώξσλ: 1. Δγθαηαζηάζεηο αληιηώλ πγξώλ θαπζίκσλ, γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ θνξηεγώλ κε θαύζηκν. Ζ εγθαηάζηαζε είλαη πξαηήξην ηδησηηθήο ρξήζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξ. 3α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 1224/1981 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Β.Γ. 465/1970, ηδξπνκέλνπ κε ηνπο όξνπο θαη ηεο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην άξζξν 22 ηνπ Β.Γ/ηνο 465/1970 ή ην άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 1224/1981 θαηά πεξίπησζε. Ζ κέγηζηε ρσξεηηθόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζε θαύζηκα νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσλ δ/ησλ. 16

17 Ζ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηεο λεζίδαο ή ησλ λεζίδσλ ησλ αληιηώλ πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ηξόπν ώζηε, θαηά ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ θνξηεγώλ, λα κε δπζρεξαίλεηαη ε νκαιή ξνή ησλ ππόινηπσλ νρεκάησλ. 2. Γηαλνκέαο πγξαεξίνπ (LPG), γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ θνξηεγώλ κε πγξαέξην, αλ απηό επηηξέπεηαη από ηελ θείκελε Ννκνζεζία, όπσο θάζε θνξά ηζρύεη. ηελ πεξίπησζε απηή ηόζν γηα ηνλ δηαλνκέα όζν θαη γηα ηηο ινηπέο αλαγθαίεο εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. δεμακελή, ζηόκην πιήξσζεο) πξέπεη λα ηεξνύληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 595/1984 (Α' 218), όπσο ηζρύεη. Αλεμαξηήησο ηεο ηήξεζεο ησλ απνζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Π.Γ. 595/1984 πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαηά ην δπλαηόλ κέξηκλα ώζηε κε θαηάιιειε πεξίθξαμε ή δελδξνθύηεπζε ή άιια πεξηνξηζηηθά θηγθιηδώκαηα, λα απνζαξξύλεηαη ε πξνζέγγηζε αηόκσλ ζ' απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο. 3. Πιπληήξηα, Ληπαληήξηα, Κεθιηκέλα Δπίπεδα επηζεώξεζεο. Δπηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πιπληεξίσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Π.Γ/ηνο 455/1976 (Α' 169) όπσο ηζρύεη. 4. πλεξγεία θνξηεγώλ. Θα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 78/1988 (Α' 34), όπσο ηζρύεη. 5. Δγθαηαζηάζεηο δηαλπθηέξεπζεο νδεγώλ Πεξηιακβάλνπλ κηθξήο θιίκαθαο εγθαηαζηάζεηο δηαλπθηέξεπζεο. Άπθπο 15 Άδεια Ίδπςζηρ 1. Ζ άδεηα ίδξπζεο ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ ρνξεγείηαη από ηηο αξκόδηεο θαηά ηόπνπο Τπεξεζίεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο νη νπνίεο ηεξνύλ κεηξών γηα ηηο ιεηηνπξγνύζεο εγθαηαζηάζεηο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ππνβάιιεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν ζρεηηθή αίηεζε, ε νπνία ζπλνδεύεηαη από ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α) Έληππν γξακκάηην θαηάζεζεο Γεκνζίνπ Σακείνπ 58,70 ΔΤΡΩ. β) Σνπνγξαθηθό ζρεδηάγξακκα ηεο πεξηνρήο, ζεσξεκέλν σο πξνο ην επηηξεπηό ηεο ρξήζεο ηνπ ζηαζκνύ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ, θαη ηνπο όξνπο δόκεζεο από ηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία ζε ηξία αληίηππα, ζε θιίκαθα 1:500, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη νη πθηζηάκελεο ρξήζεηο ζε δώλε 100 κέηξα (κ.) πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ ή ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ηαζκνύ. ην ηνπνγξαθηθό αλαγξάθεηαη ππόκλεκα ηνπ κειεηεηή, όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξόληνο. ε πεξίπησζε πνπ ν ηαζκόο ηδξύεηαη ζε πεξηνρή εθηόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο, επί Δζληθήο ή Δπαξρηαθήο νδνύ, ηόηε ην ηνπνγξαθηθό ζρεδηάγξακκα πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ηελ παξαηήξεζε όηη πιεξνύληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα λα εγθξηζεί ε θπθινθνξηαθή ζύλδεζε ηνπ ηαζκνύ κε ηελ νδό, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Β.Γ. 465/1970, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. γ) Απόθαζε θαη έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ θνηλή Απόθαζε 69269/5387/ 1990 ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Γεσξγίαο, Πνιηηηζκνύ, Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Σνπξηζκνύ, Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ, Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο θαη Μεηαθνξώλ θαη 17

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ)

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Σαρ. Γ/λζε: Λ. Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Κώδηθαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (άξζξα 94 (παξ. 2 θαη 4), 186 (Σνκέαο Δ), 204 (Πξώην Δδάθην θαη Σνκέαο Γ), 205 (παξ. 1 θαη 2), 210 (παξ. 1 θαη Σνκέαο Γ), 282 (παξ. 1), 283 (παξ. 3), 286) ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΜΔΝΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζε 14 ε ηες 8-6-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 14 ε πλεδξίαζε ηεο 08-6-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΥΔΓΗΟ ΜΗΘΩΖ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ ΑΝΑΓΚΔ ΣΔΓΑΖ ΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΥΔΓΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΩΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Σ.Κ : 28100 Αξγνζηόιη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών  1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ-

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- ΠΔΙΡΑΙΑ, 01-06-2012 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟ ΚΛΔΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (VAN) ΜΔΡΟ Α. -ΓΔΝΙΚΑ- Α.1 κοπόρ Σν απηνθίλεην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε / Αξρεγείν Λ-ΔΛ.ΑΚΣ. (ΛΙΜΔΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Γ/ΞΗ 57/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτησ ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΤ Ηρακλείου Σμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ»

ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» /ρέδην Υξήζεσλ Γεο 2011 19.12.2011 ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΔΓΡΗΚΟΤ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΟ «ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΥΡΖΔΩΝ ΓΖ» Άπθπο 1 Καηηγοπίερ Φπήζευν 1. Οη ρξήζεηο γεο (ή ρψξσλ) πνπ επηβάιινληαη ή επηηξέπνληαη απφ ηα ρσξνηαμηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ»

ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ» ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2011 Ρύζκηζε ασζαηρέηφλ Σηηο 21-09-2011 δεκνζηεύζεθε ν λόκνο 4014/2011 ν νπνίνο αθνξά ζηε λέα ξύζκηζε γηα ηα απζαίξεηα, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα αλαζηέιιεηαη γηα 30 ρξόληα ε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ

ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ 2011 ΓΔΝΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧΖ 1.1 ΟΡΗΜΟ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή,

Διαβάστε περισσότερα

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr

ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703 210-3744701 prosvasiamea.dty@ypes.gr ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣ/Ζ ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛ. ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΣΚΖΚΑ ΑκεΑ Σαρ. Γ/λζε Σαρ. Θώδηθαο Πιεξνθνξίεο Σειέθσλν Fax. e-mail ηαδίνπ 27 101 83. ύξθνπ - Αζπξνύδα 210-3744703

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο:

Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: Νομοζσέδιο «Γιασείπιζη ακινήηων απμοδιόηηηαρ Τποςπγείος Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ και Σποθίμων Δπίλςζη ιδιοκηηζιακών ζηηημάηων Αγποηικέρ Μιζθώζειρ» Οιόθιεξν ην ζρέδην λόκνπ, έρεη σο εμήο: «ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ

1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181. EΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΓΡΔΤΖ 1181.1 Γεληθά ην θεθάιαην απηό θαιύπηνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ύδξεπζεο ζε θηηξηαθά έξγα. 1181.1.1 ρέδηα Μειέηεο Πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο,

Διαβάστε περισσότερα