ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62)"

Transcript

1 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 79/2004 (Α 62) Καζνξηζκόο ησλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηαζκώλ ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ θαη ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ γηα θνξηνεθθόξησζε εκπνξεπκάησλ (εκπνξεπκαηηθώλ ζηαζκώλ απηνθηλήησλ). Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππ' όςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ησλ παξαγξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 803/1978 (Α 123) "Θέκαηα αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο" όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 2465/1997 (Α 28) "Θέκαηα αξκνδηόηεηαο Τπνπξγείνπ Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ" β) Σεο παξαγξ. 2 ηνπ άξζξνπ ελδέθαηνπ ηνπ Ν. 3082/ 2002 (Α 316) "ύζηαζε αλσλύκνπ ηξαπεδηθήο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην Διιάδνο Αλώλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξεία θαη άιιεο δηαηάμεηο". γ) ηνπ άξζξνπ 29 Α ηνπ Ν. 1558/1985 "Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα (Α 237) ην νπνίν πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 2081/1992 (Α 154) θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 παξ. 2α ηνπ Ν. 2469/1997 (Α 38). 2. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνύ δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ. 3. Σηο 518/2001 θαη 22/2004 γλσκνδνηήζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε πξόηαζε ησλ Τπνπξγώλ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ, απνθαζίδνπκε: ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΙΓΡΤΔΩ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΑΘΜΩΝ ΤΠΔΡΑΣΙΚΩΝ ΛΔΩΦΟΡΔΙΩΝ Άπθπο 1 Οπιζμοί Καηηγοπίερ 1. ηαζκόο εθθίλεζεο θαη άθημεο ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ είλαη ην ζύλνιν ησλ θαηαζθεπώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρώξνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ έδξα ηνπ κεηαθνξηθνύ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ππεξαζηηθώλ γξακκώλ, ή θαη ζε άιιε πεξηνρή θαη εμππεξεηεί ηηο γξακκέο πνπ εθκεηαιιεύεηαη ν θνξέαο. Γελ ζεσξνύληαη ζηαζκνί παξόδηεο ζηάζεηο γηα επηβίβαζε θαη απνβίβαζε επηβαηώλ ή εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο επηβαηώλ εθηόο ηεο έδξαο ηεο κεηαθνξηθήο επηρείξεζεο (κεκνλσκέλα πξαθηνξεία, εθδνηήξηα). 2. Οη ηαζκνί Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ κπνξεί λα αλήθνπλ ζηνπο ζπγθνηλσληαθνύο θνξείο πνπ εθκεηαιιεύνληαη ην έξγν ηεο κεηαθνξάο επηβαηώλ ζηηο ππεξαζηηθέο ζπγθνηλσλίεο ή ζε ζπλεηαηξηζκνύο αλνηθνδόκεζεο ζηαζκώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ιεσθνξείσλ ππεξαζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ή πνπ ζπζηήλνληαη από κεηόρνπο ησλ θνξέσλ απηώλ, ή ζε θπζηθά πξόζσπα ή ζε νηαζδήπνηε κνξθήο λνκηθά πξόζσπα ή θνηλνπξαμίεο θπζηθώλ ή λνκηθώλ πξνζώπσλ, ηα νπνία εθκηζζώλνπλ ηνπο ρώξνπο ζηνπο ζπγθνηλσληαθνύο θνξείο. 1

2 3. Οη ηαζκνί ππεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ δηαθξίλνληαη ζε: 1ε Καηεγνξία: ηαζκνί εμππεξέηεζεο κέρξη επηβάηεο πνπ επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη εηεζίσο. Οη ζηαζκνί απηνί πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ειάρηζηε ζπλνιηθή σθέιηκε επηθάλεηα θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ειηγκώλ 300 ηεηξαγσληθά κέηξα (κ2) θαζώο θαη 1-3 απνβάζξεο (ξεκίδεο) ζηάζκεπζεο ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ. 2ε Καηεγνξία: ηαζκνί εμππεξέηεζεο από κέρξη επηβάηεο πνπ επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη εηεζίσο. Οη ζηαζκνί απηνί πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ειάρηζηε ζπλνιηθή σθέιηκε επηθάλεηα θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ειηγκώλ 301 έσο 900 ηεηξαγσληθά κέηξα (κ2), θαζώο θαη 4 έσο 9 απνβάζξεο ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ. 3ε Καηεγνξία: ηαζκνί εμππεξέηεζεο από κέρξη επηβάηεο πνπ επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη εηεζίσο. Οη ζηαζκνί απηνί πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ειάρηζηε ζπλνιηθή σθέιηκε επηθάλεηα θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ειηγκώλ 901 έσο ηεηξαγσληθά κέηξα (κ2), θαζώο θαη 10 έσο 20 απνβάζξεο ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ. 4ε Καηεγνξία: ηαζκνί εμππεξέηεζεο από κέρξη επηβάηεο πνπ επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη εηεζίσο. Οη ζηαζκνί απηνί πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ειάρηζηε ζπλνιηθή σθέιηκε επηθάλεηα θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ειηγκώλ έσο ηεηξαγσληθά κέηξα (κ2), θαζώο θαη 21 έσο 60 απνβάζξεο ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ. 5ε Καηεγνξία: ηαζκνί εμππεξέηεζεο επηβαηώλ θαη πάλσ πνπ επηβηβάδνληαη θαη απνβηβάδνληαη εηεζίσο. Οη ζηαζκνί απηνί πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ειάρηζηε ζπλνιηθή σθέιηκε επηθάλεηα θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ειηγκώλ πάλσ από ηεηξαγσληθά κέηξα (κ2), θαζώο θαη πάλσ από 60 απνβάζξεο ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ. Ζ σθέιηκε επηθάλεηα θαη ν αξηζκόο απνβαζξώλ ησλ θαηεγνξηώλ 2, 3 θαη 4 θαζνξίδεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή, αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ επηβαηώλ πνπ επηβηβάδνληαη ή απνβηβάδνληαη. Άπθπο 2 Θέζη 1. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηαζκώλ ππεξαζηηθώλ ιεσθνξείσλ επηηξέπεηαη: α) ζε πεξηνρέο Γεληθήο Καηνηθίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ από 23.2/ Π.Γ/ηνο (Γ' 166), "Καηεγνξίεο θαη πεξηερόκελν ρξήζεσλ γεο" γηα ηηο θαηεγνξίεο 1 θαη 2 θαη θαηά κήθνο ηνπ Βαζηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ (ΒΟΓ) θαη ζε βάζνο κέρξη 150 κέηξσλ (κ) από ηνλ άμνλα ηεο νδνύ ή δύν νηθνδνκηθώλ ηεηξαγώλσλ (Ο.Σ), θαζώο επίζεο θαη θαηά κήθνο ηνπ Δζληθνύ θαη Δπαξρηαθνύ δηθηύνπ, αιιά εθηόο δσλώλ πνπ πξνζηαηεύνληαη από εηδηθά δηαηάγκαηα. Ωο αζηηθό ΒΟΓ λνείηαη εθείλν πνπ θαζνξίδεηαη κε ηηο ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, θαζώο 2

3 θαη ην θύξην Οδηθό Γίθηπν (Διεύζεξεο Λεσθόξνη θαη Αξηεξίεο), όπσο απηό ππνδεηθλύεηαη ζηα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα (ΓΠ) ησλ ππνινίπσλ πόιεσλ. β) ζε πεξηνρέο Πνιενδνκηθνύ Κέληξνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ίδηνπ Π.Γ/ηνο γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη θαηά κήθνο ηνπ ΒΟΓ θαη ζε βάζνο κέρξη 150 κέηξσλ (κ) από ηνλ άμνλα ηεο νδνύ, ή δύν Ο.Σ. γ) ζε πεξηνρέο Βηνκεραληθώλ Πάξθσλ (ΒΗΟΠΑ) θαη Βηνηερληθώλ Πάξθσλ (ΒΗΠΑ), θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ ίδηνπ Π.Γ/ηνο. Δηδηθόηεξα γηα ην Ννκό Αηηηθήο θαη ζε δώλεο ΔΜ θαη ΔΟ (κε ηδηαίηεξα νρινύζεο θαη νρινύζεο) ηνπ Π.Γ/ηνο 84/1984 (Α' 33) γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο. δ) ζε πεξηνρέο Υνλδξεκπνξίνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ από 23.2/ Π.Γ/ηνο (Γ' 166) γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη θαηά κήθνο ηνπ ΒΟΓ θαη ζε βάζνο κέρξη 150 κέηξσλ (κ) από ηνλ άμνλα ηεο νδνύ ή δύν Ο.Σ. ε) ηνπξηζκνύ - αλαςπρήο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ηδίνπ Π.Γ/ηνο γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη θαηά κήθνο ηνπ ΒΟΓ θαη ζε βάζνο κέρξη 150 κέηξσλ (κ) από ηνλ άμνλα ηεο νδνύ ή δύν Ο.Σ. ζη) κέζα ζηα όξηα νηθηζκώλ πξνϋθηζηακέλσλ ηνπ έηνπο 1923 ή νξηνζεηεκέλσλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ από Π.Γ/ηνο (Α' 181) γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο θαη θαηά κήθνο ηνπ ΒΟΓ θαη ζε βάζνο κέρξη 150 κέηξσλ (κ) από ηνλ άμνλα ηεο νδνύ ή δύν Ο.Σ., θαζώο επίζεο θαη θαηά κήθνο ηνπ Δζληθνύ θαη Δπαξρηαθνύ Γηθηύνπ, αιιά εθηόο δσλώλ πνπ πξνζηαηεύνληαη από εηδηθά δηαηάγκαηα. δ) ζε πεξηνρέο εθηόο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πόιεσλ ή εθηόο νξίσλ νηθηζκώλ πξνϋθηζηακέλσλ ηνπ έηνπο 1923 ή νξηνζεηεκέλσλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ από Π.Γ/ηνο (Α' 181), εθόζνλ δελ πθίζηαηαη εηδηθόο όξνο πξνζηαζίαο ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο, είηε σο, ηδηαηηέξνπ θπζηθνύ θάιινπο, αξραηνινγηθνύ ρώξνπ, πδξνβηόηνπνπ, δαζηθήο πεξηνρήο, είηε άιιεο πεξηνρήο ραξαθηεξηζκέλεο κε εηδηθνύο όξνπο εθηόο ζρεδίνπ δόκεζεο, γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζηαζκώλ. ε) ζηηο δώλεο ειεγρόκελεο αλάπηπμεο (ΕΔΑ) πνπ ζα θαζνξηζηνύλ κε ην πξνεδξηθό δηάηαγκα πνπ πξνβιέπεηαη λα εθδνζεί ζην άξζξν 99 ηνπ Ν. 1892/ Αλεμάξηεηα από ηα αλσηέξσ, ε ίδξπζε ηαζκώλ Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ απαγνξεύεηαη: 2.1. ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 100 κέηξσλ (κ) από λνζνθνκείν ή θιηληθή ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 20 κέηξσλ (κ) από απνζήθεο επθιέθησλ ή εθξεθηηθώλ πιώλ ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 100 κέηξσλ (κ) από ην πεξίγξακκα νξαηώλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ, ηεξνπκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο ησλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 100 κέηξσλ (κ) από ηα «ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία» γεηηληαδόλησλ, εθηόο ηνπ ηαζκνύ, Πξαηεξίσλ Τγξαεξίνπ (LPG), όπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 1 εδ. δ ηνπ Π.Γ. 595/1984 (Α' 218) ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 100 κέηξσλ (κ) από ρνιεία Μέζεο ή Καηώηεξεο Δθπαίδεπζεο ή από Δλνξηαθνύο Νανύο. Ζ απόζηαζε απηή κεηξηέηαη αθηηληθά από ην πεξίγξακκα ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ηαζκνύ θαη ηνπ θηηξίνπ ηνπ Νανύ ή ηνπ ρνιείνπ ε Ηζόγεηα Πνιπθαηνηθηώλ. Δάλ ζηνπο νξόθνπο, ππεξάλσ ή θάησζελ ηνπ ηζνγείνπ ηαζκνύ, ζηεγάδνληαη γξαθεία ή θαηαζηήκαηα, επηηξέπεηαη ε ίδξπζε ηνπ ηαζκνύ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη όιν ην θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 71/1988 «Πεξί Ππξνπξνζηαζίαο» (Α' 32). 3

4 Άπθπο 3 Κςκλοθοπιακέρ ζςνδέζειρ 1. ε πεξίπησζε πνπ ν ηαζκόο ηδξύεηαη ζε πεξηνρή εθηόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο, ε θπθινθνξηαθή ζύλδεζή ηνπ κε Δζληθέο ή Δπαξρηαθέο νδνύο θαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ Β.Γ/ηνο 465/1970, "Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο αληιηώλ θαπζίκσλ πξν πξαηεξίσλ θαη θπθινθνξηαθή ζύλδεζε εγθαηαζηάζεσλ κεηά ησλ νδώλ" (150' Α) όπσο απηό θάζε θνξά ηζρύεη. 2. ηελ πεξίπησζε ησλ ηαζκώλ πνπ ηδξύνληαη ζε πεξηνρέο εληόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο ή εληόο νξίσλ νηθηζκώλ πξνϋθηζηακέλσλ ηνπ έηνπο 1923 ή νξηνζεηεκέλσλ ζύκθσλα κε ην από Π.Γ/κα, ε θπθινθνξηαθή ζύλδεζε δηακνξθώλεηαη σο εμήο: Καηαζθεπάδεηαη εληαία είζνδνο έμνδνο, ειάρηζηνπ πιάηνπο από 12κ. σο 16κ. ή, ζε πεξίπησζε ρσξηζηώλ εηζόδσλ εμόδσλ, πνπ βξίζθνληαη όκσο ε κία παξαπιεύξσο ηεο άιιεο, θαηαζθεπάδεηαη δηαρσξηζηηθή λεζίδα πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 4κ. θαη ρσξηζηή είζνδνο θαη έμνδνο, πιάηνπο 7κ. έσο 8κ. ε θάζε κία. Δπηηξέπεηαη θαη ε δεκηνπξγία ρσξηζηώλ εηζόδσλ θαη εμόδσλ ησλ ηαζκώλ όπσο δείρλεηαη ζην παξάξηεκα Α1. 3. Λεπηνκέξεηεο θαηαζθεπήο ησλ εηζόδσλ - εμόδσλ, γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξ. 2, δείρλνληαη ζην παξάξηεκα Α2. 4. Γηα ηελ απόηκεζε ηνπ πεδνδξνκίνπ (εάλ πθίζηαηαη δηακνξθσκέλν πεδνδξόκην) δελ απαηηείηαη άδεηα απόηκεζεο, πέξαλ ηεο αδείαο ίδξπζεο, πνπ ρνξεγείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ παξόληνο. ε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο δελ πξνβιέπεηαη πεδνδξόκην, ηνύην θαηαζθεπάδεηαη κε ειάρηζην πιάηνο 2κ. είηε εμσηεξηθά ηνπ νξίνπ ηνπ γεπέδνπ, αλ πθίζηαηαη ηθαλό γηα ηελ θπθινθνξία πιάηνο ηεο νδνύ, άιισο ην πεδνδξόκην θαηαζθεπάδεηαη εζσηεξηθά ηνπ νξίνπ, ζε βάξνο ηνπ γεπέδνπ. Καηά ηε δηακόξθσζε ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ λεζίδσλ πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία θεθιηκέλνπ επηπέδνπ ηύπνπ ζθάθεο, θιίζεο 5% κεηαμύ πεδνδξνκίσλ ή λεζίδσλ θαη νδνζηξώκαηνο γηα ηε δηαθίλεζε εκπνδηδόκελσλ αηόκσλ, θαζώο θαη εηδηθνί δηάδξνκνη "νδεγνί ηπθιώλ", πνπ ζα ζπλερίδνληαη ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ηαζκνύ πνπ θπθινθνξεί θνηλό, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα ζηελ όξαζε. 5. Ζ είζνδνο θαη ε έμνδνο θέξεη νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε ζήκαλζε όπσο δείρλεηαη ζην παξάξηεκα Α3. 6. Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ησλ ηαζκώλ Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ απαηηείηαη πιήξεο ειεθηξνθσηηζκόο ηεο εηζόδνπ εμόδνπ, κε ηξόπν ώζηε λα γίλνληαη εύθνια αληηιεπηνί νη δηεξρόκελνη πεδνί θαη λα απνθεύγεηαη ε ζάκβσζε ησλ νδεγώλ ησλ νρεκάησλ πνπ δηέξρνληαη ηελ νδό. Άπθπο 4 Κηίπιο 1. Οη ηαζκνί Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ ζηεγάδνληαη ζε ηζόγεηα θηίξηα ή ζε ηζόγεηνπο ρώξνπο θηηξίσλ. Καη' εμαίξεζε, ζε ππόγεηνπο ρώξνπο επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε βνεζεηηθώλ ρώξσλ ηνπ ηαζκνύ, όπσο ρώξνη πγηεηλήο επηβαηώλ θαη πξνζσπηθνύ, απνζεθώλ ρεηξναπνζθεπώλ επηβαηώλ θαη απνζεθώλ εηδώλ θαζαξηόηεηνο, ςπγείσλ, κεραλνζηαζίσλ ζέξκαλζεο ή θιηκαηηζκνύ, ππξόζβεζεο θαη γεληθά βνεζεηηθώλ ρώξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ. 4

5 1.1. Σα θηίξηα ησλ ηαζκώλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ κία ηνπιάρηζηνλ θύξηα είζνδν ζην ίδην επίπεδν κε ην πεδνδξόκην. ην επίπεδν ηεο εηζόδνπ θαη ρσξίο πςνκεηξηθή δηαθνξά από απηή βξίζθεηαη θαη αλειθπζηήξαο, κε ζάιακν εζσηεξηθώλ δηαζηάζεσλ ηνπιάρηζηνλ 1.10ρ1.40ηε, κε ζύξα ειεύζεξνπ πιάηνπο 1.10ηηη, εμνπιηζκέλνο κε ζύζηεκα νπηηθναθνπζηηθήο αλαγγειίαο ησλ νξόθσλ θαη ελδείμεηο θνκβίσλ αλάγιπθεο ή ζε γξαθή Braille. Σν πιεθηξνιόγην επηινγήο ησλ νξόθσλ είλαη ζε ύςνο 1.00η από ην δάπεδν ηεο θακπίλαο. Οη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 1.20η θαη νη εζσηεξηθέο ζύξεο ειεύζεξν πιάηνο 0.90η Όπνπ ηα παξαπάλσ, ζρεηηθά κε ηηο εηζόδνπο, δελ είλαη εθαξκόζηκα θαηαζθεπάδεηαη αλαβαζκόο θιίζεο ην πνιύ 5% ή ηνπνζεηείηαη αλπςσηηθόο κεραληζκόο (αλαβαηόξην θιίκαθαο ή αλαβαηόξην θαηαθόξπθεο θίλεζεο), ζύκθσλα κε ηηο "Οδεγίεο ρεδηαζκνύ" ηνπ Γξαθείνπ Μειεηώλ γηα άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ. 1.3 ηα θηίξηα ησλ ηαζκώλ θαηαζθεπάδεηαη ηνπιάρηζηνλ κία πξνζβάζηκε ηνπαιέηα γηα ρξήζε από Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, κε ηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκό ζύκθσλα κε ηηο "Οδεγίεο ρεδηαζκνύ" ηνπ Γξαθείνπ Μειεηώλ γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο ηνπ ΤΠΔΥΩΓΔ Όπνπ πξνβιέπνληαη θπιηθεία απηά δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηκήκα πξνζβάζηκν από ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, ζην νπνίν εμαζθαιίδεηαη ηζόπεδε δηαθίλεζε, ρώξνο ειηγκώλ αλαπεξηθνύ ακαμηδίνπ, ρώξνο ζηάζεο ακαμηδίνπ ρακειό ηκήκα πάγθνπ κήθνπο 1.00κ θαη ύςνπο 0.80κ από ην δάπεδν Έλα ηνπιάρηζηνλ από ηα εθδνηήξηα εηζηηεξίσλ θαηαζθεπάδεηαη κε ηνλ πάγθν ζπλαιιαγήο ζε ύςνο 0.80κ από ην δάπεδν, ελώ ηα πάζεο θύζεσο κεραλήκαηα γηα εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ (ηειέθσλα, απηόκαηνη πσιεηέο) θαηαζθεπάδνληαη κε ηνπο κεραληζκνύο ρεηξηζκνύ ζε ύςνο από 0.90 κέρξη 1.20κ από ην δάπεδν Όπνπ πξνβιέπνληαη θιίκαθεο ή θεθιηκέλα επίπεδα θέξνπλ δηπιό ρεηξνιηζζήξα ζε δύν ύςε (0.70 θαη 0.90κ από ην δάπεδν) γηα ηελ εμππεξέηεζε όισλ ησλ ρξεζηώλ αλεμαξηήησο ηνπ ύςνπο ηνπο. Ο ρεηξνιηζζήξαο ζπλερίδεηαη ζηα πιαηύζθαια. ε πεξίπησζε θιηκάθσλ ή αλαβαζκώλ κε κεγάια πιάηε θαηαζθεπάδεηαη ρεηξνιηζζήξαο θαη ελδηάκεζα. 2. Κάζε ηαζκόο Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ δηαζέηεη (δηαθεθξηκέλνπο ή κε), ρώξνπο, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ζηνλ νπνίν αλήθεη, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα Α4. Όπνπ ζην παξάξηεκα Α4 ν ρώξνο ή ε εηδηθή εγθαηάζηαζε αλαθέξεηαη σο Τ ελλνείηαη όηη, γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν ηαζκνύ, είλαη ππνρξεσηηθή, ελώ κε ην Π ζπκβνιίδεηαη ν πξναηξεηηθόο ρώξνο ή εγθαηάζηαζε ή εμνπιηζκόο. 3. Οη ηαζκνί Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ θαηαζθεπάδνληαη κε θέξνπζα θαηαζθεπή από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ή από κεηαιιηθό ζθειεηό. Δπηηξέπεηαη όκσο ε θαηαζθεπή ηνπο θαη κε άιια πιηθά (ιηζνδνκή, μύιηλε θαηαζθεπή), αλ απηό επηβάιιεηαη γηα ηελ ελαξκόληζε ηνπ ηαζκνύ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ή γηα ηελ θαιύηεξε αλάδεημε ηνπ αξρηηεθηνληθνύ ζρεδίνπ. 4. Σα δάπεδα ησλ ρώξσλ ησλ ηαζκώλ Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ θαηαζθεπάδνληαη από κάξκαξν ή πιαθίδηα ή άιιν θαηάιιειν ζθιεξό πιηθό, αληηνιηζζεξό θαη κε αληαλαθιαζηηθό, ζα θέξνπλ επηδαπέδην "νδεγό ηπθιώλ", πξνο θαη από ηηο απνβάζξεο, ηηο εηζόδνπο θαη εμόδνπο θηηξίσλ, ηα εθδνηήξηα εηζηηεξίσλ, θπιηθεία, πξνζβάζηκνη ρώξνη πγηεηλήο θαη ηηο ινηπέο πξνζβάζηκεο εμππεξεηήζεηο θνηλνύ. Οη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο ζηνπο ρώξνπο ησλ ηαζκώλ θαιύπηνληαη κε αλαβαζκνύο θιίζεο ην πνιύ 5% ή άιιν θαηάιιειν αλπςσηηθό κεραληζκό. 5. Σα παινζηάζηα ησλ ρώξσλ ησλ ηαζκώλ Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ θαηαζθεπάδνληαη θαηά πξνηίκεζε από αινπκίλην ή κνξθνζίδεξν. Καη' εμαίξεζε, γηα ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην β ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξόληνο άξζξνπ, επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή μύιηλσλ παινζηαζίσλ. Όιεο νη επηθάλεηεο παινπηλάθσλ 5

6 ζεκαίλνληαη θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πξνζθξνύζεσλ επ' απηώλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα ζηελ όξαζε. 6. Σα θηίξηα ησλ ηαζκώλ θέξνπλ πιήξεηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, όπσο αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Α4. 7. Ωο "θηίξην" ηνπ ηαζκνύ Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ ελλνείηαη θαη ζύλνιν θηηξίσλ, ηα νπνία επξίζθνληαη ζε επαθή ή θαη ζε απόζηαζε κεηαμύ ηνπο, όκσο από ηελ θηηξηνινγηθή δηάηαμε, ηηο ρξήζεηο ησλ θηηξίσλ, ηνπο ηπρόλ δηαδξόκνπο ζύλδεζεο εκθαίλεηαη ε εληαία θηηξηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Άπθπο 5 Γενικοί Όποι Δγκαηαζηάζεων και Λειηοςπγίαρ ηος ηαθμού 1. Ζ ζπλνιηθή γεληθή δηάηαμε ηνπ ηαζκνύ (θηίξηα, πξνζπειάζεηο, απνβάζξεο, δηάδξνκνη) δηακνξθώλεηαη κε θύξηα θξηηήξηα: - ηελ κε νξζνινγηθό ηξόπν εθπιήξσζε ησλ βαζηθώλ ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ηαζκνύ - ηελ αλάγθε ηπρόλ κειινληηθώλ επεθηάζεσλ είηε ζε θηίξηα είηε ζε απνβάζξεο, δηαδξόκνπο - ηε δπλαηόηεηα ελαξκόληζεο κε ηε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο - ηελ εμππεξέηεζε εκπνδηδνκέλσλ αηόκσλ θαη ηδηαίηεξα Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο. 2. Ζ πνξεία ησλ νρεκάησλ πξνο θαη από ην ηαζκό πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηξόπν ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη ηα πξνβιήκαηα ζηα θπθινθνξηαθά ξεύκαηα ηεο (ησλ) πξν απηνύ νδνύ (νδώλ). 3. Ζ όιε δηάηαμε ησλ ξνώλ θπθινθνξίαο ησλ ιεσθνξείσλ, ν αξηζκόο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ απνβαζξώλ, νη ρώξνη ζηάζκεπζεο ιεσθνξείσλ, ε ζέζε ηπρόλ βνεζεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. αληιίεο θαπζίκσλ, πιπληήξηα ιηπαληήξηα, δηαλνκέαο LPG) νξίδνληαη από ηνπο κειεηεηέο ηνπ έξγνπ θαη ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ρνξεγεί ηηο ζρεηηθέο άδεηεο. 4. Αλάκεζα ζηα θηίξηα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζηα θαηαζηξώκαηα δηέιεπζεο ησλ νρεκάησλ παξεκβάιιεηαη απαξαηηήησο πεδνδξόκην πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 2 κ θαη ύςνπο κεγαιύηεξνπ ή ίζνπ ησλ 0,15 κ πνπ δηαζέηνπλ ηνπο θαηάιιεινπο αλαβαζκνύο θαη "ζθάθεο" γηα ηελ εμππεξέηεζε όισλ ησλ ρξεζηώλ (Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο, Μεηαθνξέσλ Απνζθεπώλ θ.ιπ.). Σα πεδνδξόκηα πξέπεη λα επηζηξώλνληαη κε θαηάιιεια πιηθά θαη λα δηακνξθώλνληαη κε θαηάιιειν ηξόπν, ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη αθελόο ε απνξξνή ησλ πδάησλ από απηά θαη αθεηέξνπ ε απηόλνκε θαη αζθαιήο δηαθίλεζε όισλ ησλ ρξεζηώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ρξεζηώλ ακαμηδίσλ θαη ινηπώλ εκπνδηδνκέλσλ αηόκσλ. Οη απνιήμεηο ησλ πεδνδξνκίσλ θαη απνβαζξώλ ζα επηζεκαίλνληαη κε έληνλν ρξώκα ζε αληίζεζε κε απηό ησλ παξαθεηκέλσλ επηθαλεηώλ. Καηά ηελ θξίζε ησλ κειεηεηώλ, ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ησλ πεδνδξνκίσλ είλαη δπλαηόλ λα ηνπνζεηνύληαη ρεηξνιηζζήξεο (θνππαζηέο), γηα ηελ ππνβνήζεζε ησλ δηαθηλνπκέλσλ ζε δύν ύςε 0,70m θαη 0,90m από ην δάπεδν) ή πιέγκαηα γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ (πηώζε κηθξώλ παηδηώλ από ηα πεδνδξόκηα ζηνπο δηαδξόκνπο θπθινθνξίαο). 5. Σν ειεύζεξν ύςνο δηέιεπζεο ησλ ιεσθνξείσλ θάησ από δνθνύο, ζηέγαζηξα, ηπρόλ πύιεο εηζόδνπ, δηθηπώκαηα αλάξηεζεο πηλαθίδσλ θιπ είλαη 5 κ. ηνπιάρηζηνλ. 6. Οη δηάδξνκνη θπθινθνξίαο θαη γεληθά ε επηθάλεηα θπθινθνξίαο ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα έρνπλ θαηάιιειε επίζηξσζε είηε κε αζθαιηνηάπεηα είηε κε βηνκεραληθό δάπεδν είηε κε άιιν θαηάιιειν πιηθό θαη απαξαίηεηα λα δηαζέηνπλ θαηάιιειε ππόβαζε, αλζεθηηθή ζην βάξνο ησλ δηεξρνκέλσλ νρεκάησλ. Σπρόλ δηαθνξεηηθέο 6

7 επίπεδεο ζηάζκεο ηεο επηθάλεηαο θπθινθνξίαο ηνπ ηαζκνύ γεθπξώλνληαη κε θεθιηκέλεο επηθάλεηεο κέγηζηεο θιίζεο 10%. 7. Ζ όιε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειε εγθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ. Ο ειεθηξνθσηηζκόο, ν νπνίνο πξνθύπηεη από ηελ πινπνίεζε ηεο ζρεηηθήο κειέηεο, πξέπεη λα εμαζθαιίδεη νκνηνκνξθία θσηηζκνύ, θαηά πεξηνρή, θαη ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ησλ ζηαζκώλ θσηηζκνύ, από πεξηνρή ζε πεξηνρή. 8. Ζ όιε εγθαηάζηαζε δηαζέηεη θαηάιιειν δίθηπν απνξξνήο νκβξίσλ πδάησλ. Δπίζεο ππάξρεη θαηάιιειν απνρεηεπηηθό ζύζηεκα, ζην νπνίν, εθηόο ησλ ιπκάησλ ησλ ζπλήζσλ εγθαηαζηάζεσλ (ρώξνη πγηεηλήο-ηνπαιέηα), δηαηίζεληαη θαη ηα ιήκκαηα ηπρόλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ εμππεξεηνύλ ην ηαζκό όπσο πιπληήξηα-ιηπαληήξηα, αθνύ ππνζηνύλ θαηάιιειε επεμεξγαζία, κέζσ εηδηθώλ δηαηάμεσλ (ακκνβελδηλνβνξβνξνζπιιεθηώλ). 9. Ζ όιε αξρηηεθηνληθή εκθάληζε ησλ θηηξίσλ ηνπ ηαζκνύ, ηπρόλ ζηεγάζηξσλ, νη ρξσκαηηζκνί, ην είδνο θαη ε πθή ησλ πιηθώλ δελ πξνδηαγξάθνληαη από ηελ Γ/λζε Μεηαθνξώλ ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, αιιά απνηεινύλ επηινγή ησλ κειεηεηώλ. Λακβάλεηαη κέξηκλα, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απηόλνκε θαη αζθαιήο θπθινθνξία ησλ εκπνδηδνκέλσλ αηόκσλ ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ηαζκνύ. Άπθπο 6 Λοιπέρ εγκαηαζηάζειρ ηος ηαθμού ε θάζε ηαζκό Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ είλαη δπλαηόλ λα πθίζηαληαη νη εμήο εγθαηαζηάζεηο, εθόζνλ εμαζθαιίδεηαη γη' απηέο ν ζρεηηθόο ρώξνο, πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ειάρηζηεο ζπλνιηθήο σθέιηκεο επηθάλεηαο ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ειηγκώλ αλά θαηεγνξία ζηαζκνύ θαη εθόζνλ ηεξνύληαη θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ πεξί αζθαιείαο ησλ ρώξσλ: 1. Δγθαηαζηάζεηο αληιηώλ πγξώλ θαπζίκσλ, γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ ιεσθνξείσλ κε θαύζηκν. Ζ εγθαηάζηαζε είλαη πξαηήξην ηδησηηθήο ρξήζεσο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξ. 3α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 1224/1981 (Α' 303) «Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξώλ θαπζίκσλ εληόο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πόιεσλ θ.ιπ.» θαη ηεο παξαγξάθνπ 3α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Β.Γ. 465/1970, ηδξπνκέλνπ κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην άξζξν 22 ηνπ Β.Γ. 465/1970 ή ην άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 1224/1981, θαηά πεξίπησζε. Ζ κέγηζηε ρσξεηηθόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζε θαύζηκα, νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσλ δ/ησλ. Ζ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηεο λεζίδαο ή ησλ λεζίδσλ ησλ αληιηώλ πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ηξόπν ώζηε, θαηά ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ ιεσθνξείσλ, λα κε δπζρεξαίλεηαη ε νκαιή ξνή ησλ ππόινηπσλ νρεκάησλ θιπ. 2. Γηαλνκέαο πγξαεξίνπ (LPG), γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ ιεσθνξείσλ κε πγξαέξην, εθ' όζνλ απηό επηηξέπεηαη από ηελ θείκελε Ννκνζεζία, όπσο απηή θάζε θνξά ηζρύεη. ηελ πεξίπησζε απηή ηόζν γηα ηνλ δηαλνκέα όζν θαη γηα ηηο ινηπέο αλαγθαίεο εγθαηαζηάζεηο (δεμακελή, ζηόκην πιήξσζεο), πξέπεη λα ηεξνύληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 595/1984 (Α' 218) "Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ", όπσο ηζρύεη. Αλεμαξηήησο ηεο ηήξεζεο ησλ ειάρηζησλ απνζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Π.Γ. 595/1984 ζα πξέπεη θαηά ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνύ λα ιακβάλεηαη κέξηκλα ώζηε κε θαηάιιειε πεξίθξαμε ή δελδξνθύηεπζε ή άιια πεξηνξηζηηθά θηγθιηδώκαηα, λα δπζρεξαίλεηαη (θαηά ην δπλαηόλ) ε πξνζέγγηζε επηβαηώλ ζ απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο. 7

8 3. Πιπληήξηα, Ληπαληήξηα, Κεθιηκέλα Δπίπεδα Δπηζεώξεζεο. Δπηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πιπληεξίσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Π.Γ/ηνο 455/ 1976 (Α' 169) "Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ζηαζκώλ απηνθηλήησλ θαη εγθαηάζηαζε πιπληεξίσλ - ιηπαληεξίσλ θιπ", όπσο ηζρύεη. 4. πλεξγεία Λεσθνξείσλ. Δπηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ζπλεξγείσλ Λεσθνξείσλ, νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 78/1988 (Α' 84) " Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηνθηλήησλ", όπσο ηζρύεη. 5. Δγθαηαζηάζεηο δηαλπθηέξεπζεο νδεγώλ Απηέο πεξηιακβάλνπλ κηθξήο θιίκαθαο εγθαηαζηάζεηο δηαλπθηέξεπζεο, νη νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θαη ρξεζηκεύνπλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ νδεγώλ ησλ ιεσθνξείσλ. Άπθπο 7 Άδεια Ίδπςζηρ 1. Ζ άδεηα ίδξπζεο ηαζκώλ Τπεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ ρνξεγείηαη από ηηο αξκόδηεο θαηά ηόπνπο Τπεξεζίεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ππνβάιιεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν ζρεηηθή αίηεζε, ε νπνία ζπλνδεύεηαη από ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α) Έληππν γξακκάηην θαηάζεζεο Γεκνζίνπ Σακείνπ ΔΤΡΩ 58,70, 117,40, 176,10, 324,80 αληίζηνηρα γηα ηηο θαηεγνξίεο 1, 2, 3, 4 θαη άλσ ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξόληνο. β) Σνπνγξαθηθό ζρεδηάγξακκα ηεο πεξηνρήο, ζε ηξία αληίηππα, ζε θιίκαθα 1:500, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη νη πθηζηάκελεο ρξήζεηο ζε δώλε 100 κέηξσλ (κ.) πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ ή ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ηαζκνύ. ην ηνπνγξαθηθό αλαγξάθεηαη ππόκλεκα ηνπ κειεηεηή, όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξόληνο. ε πεξίπησζε πνπ ν ηαζκόο ηδξύεηαη ζε πεξηνρή εθηόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο, επί Δζληθήο ή Δπαξρηαθήο νδνύ, ηόηε ην ηνπνγξαθηθό ζρεδηάγξακκα πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ηελ παξαηήξεζε όηη πιεξνύληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα λα εγθξηζεί ε θπθινθνξηαθή ζύλδεζε ηνπ ηαζκνύ κε ηελ νδό, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Β.Γ/ηνο 465/70, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. γ) Βεβαίσζε αξκόδηαο Πνιενδνκηθήο Τπεξεζίαο, ζηελ νπνία λα βεβαηώλεηαη όηη ην αθίλεην ζην νπνίν πξόθεηηαη λα ηδξπζεί ν ηαζκόο, βξίζθεηαη ζε πεξηνρή ζηελ νπνία ε ρξήζε απηή επηηξέπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο ησλ ρξήζεσλ γεο. δ) Απόθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ Κνηλή Απόθαζε 69269/5387/ 1990 ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Γεσξγίαο, Πνιηηηζκνύ, Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Σνπξηζκνύ, Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ, Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο θαη Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ (Β' 678) όπσο ηζρύεη θάζε θνξά, επηθπιαζζόκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1650/ Μεηά ηελ ππνβνιή θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, δηελεξγείηαη απηνςία από ηερληθό ππάιιειν ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο Γηπισκαηνύρν Μεραληθό ή Σερλνιόγν Μεραληθό, πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε θαη ν νπνίνο γλσκνδνηεί γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ηαζκνύ, σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ζέζεο, θαη ππνβάιιεη ζρεηηθή έθζεζε. 8

9 3. Γελ απαηηείηαη δηελέξγεηα απηνςίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ από ηελ εμέηαζε ησλ ππνβαιιόκελσλ ηνπνγξαθηθώλ ζρεδίσλ πξνθύπηεη όηη ε πξνηεηλόκελε ζέζε γηα ίδξπζε ζηαζκνύ είλαη αθαηάιιειε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξόληνο. 4. Δθόζνλ ε πξνηεηλόκελε ζέζε θξίλεηαη θαηάιιειε γηα ηελ ίδξπζε ηαζκνύ, ν ελδηαθεξόκελνο εηδνπνηείηαη κε έγγξαθν όπσο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία έμη κελώλ από ηελ επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ, ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) Έγθξηζε θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο ηνπ ηαζκνύ, κε ηηο εληόο απηνύ εγθαηαζηάζεηο, ζύκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηνπ Π.Γ/ηνο 143/1989, γηα όζνπο ηαζκνύο ηδξύνληαη ζε πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ θαη ζπλεπώο απνηεινύλ "εγθαηαζηάζεηο" κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Β.Γ/ηνο 465/1970, όπσο απηό ηζρύεη. β) Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαη εηδηθόηεξα Η. θαηόςεηο όισλ ησλ επηπέδσλ ησλ θηηξίσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ηαζκό (δει. θπξίσο ηαζκόο, αίζνπζα αλακνλήο, εθδνηήξηα, απνζήθεο απνζθεπώλ, ηπρόλ ρώξνο πιπληεξίσλ όπνπ ζα εκθαίλνληαη ζαθώο νη πξνβιεπόκελεο εμππεξεηήζεηο ησλ εκπνδηδνκέλσλ αηόκσλ θιπ). ΗΗ. ραξαθηεξηζηηθέο ηνκέο ησλ σο άλσ θηηξίσλ ΗII. ηηο θύξηεο όςεηο ησλ ηδίσλ θηηξίσλ ΗV. ζρέδην γεληθήο δηάηαμεο όισλ ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαζκνύ, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη νη είζνδνη - έμνδνη ηνπ ηαζκνύ, νη δηάδξνκνη πξνζπέιαζεο, νη απνβάζξεο, νη ρώξνη ζηάζκεπζεο, ζέζεηο ηπρόλ λεζίδσλ κε αληιίεο θαπζίκσλ, ξάκπεο θαη "ζθάθεο" γηα ηε δηαθίλεζε ησλ εκπνδηδνκέλσλ αηόκσλ, θαη γεληθά ε όιε ιεηηνπξγηθή δηάηαμε ηνπ ηαζκνύ. ην ζρέδην απηό ηα θηίξηα δείρλνληαη κόλν σο πεξηγξάκκαηα, κε δηαγξάκκηζε ε άιιε επηζήκαλζε. γ) Ζιεθηξνκεραλνινγηθά ζρέδηα θαη εηδηθόηεξα Η. πιήξε ειεθηξνινγηθά ζρέδηα ησλ θηηξίσλ, κε πίλαθεο, θαισδηώζεηο, δηαθόπηεο, ξεπκαηνδόηεο, κηθξνκεγαθσληθέο εγθαηαζηάζεηο, εγθαηαζηάζεηο ειεθηξνληθώλ πηλάθσλ δξνκνινγίσλ (εάλ πξνβιέπνληαη). Σα ζρέδηα ζπλνδεύνληαη από πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηδηαίηεξν ηεύρνο ππνινγηζκώλ. ΗΗ. πιήξε ζρέδηα ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ζπλνδεπόκελα από θαηαθόξπθα δηαγξάκκαηα θαη πιήξε αλαγξαθή δηαζηάζεσλ. Σα ζρέδηα ζπλνδεύνληαη από πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηδηαίηεξν ηεύρνο ππνινγηζκώλ. ΗII. πιήξε ζρέδηα ζέξκαλζεο εμαεξηζκνύ θιηκαηηζκνύ. Σα ζρέδηα ζπλνδεύνληαη από πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηδηαίηεξν ηεύρνο ππνινγηζκώλ. ΗV. πιήξεο ζρέδην ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ ηαζκνύ. ην ζρέδην πεξηιακβάλνληαη θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο νδεύζεσο ησλ θαισδίσλ, παθηώζεσο ησλ θσηηζηηθώλ ηζηώλ επί ηνπ εδάθνπο ή ζηεξεώζεσο ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ επί ηνίρσλ, ησλ ηπρόλ θξεαηίσλ δηειεύζεσο θαη κνπθώλ ζπλδέζεσο. Σα ζρέδηα ζπλνδεύνληαη από πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηδηαίηεξν ηεύρνο ππνινγηζκώλ. V. πιήξεο ζρέδην ύδξεπζεο απνρέηεπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δίθηπα θαη ε πνξεία ηνπο, ν κεηξεηήο ηεο Δηαηξείαο ύδξεπζεο, ε ζέζε ζύλδεζεο ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο κε ην δίθηπν πόιεσο, νη ηπρόλ αλαγθαίνη ζπιιέθηεο απνβιήησλ, ζεπηηθέο δεμακελέο, απνξξνθεηηθνί βόζξνη ή ζηεγαλέο δεμακελέο ή θαη βηνινγηθόο θαζαξηζκόο. 9

10 Σν ζρέδην απηό πεξηιακβάλεη ην ίδην ή ζπλνδεύεηαη από ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ησλ θξεαηίσλ, ζσιελώζεσλ, παξνρώλ ύδαηνο θαη ζπιιεθηώλ απνβιήησλ. δ) ρέδηα ζήκαλζεο ηα ζρέδηα απηά ζα πεξηιακβάλεηαη ε θαηαθόξπθε θαη νξηδόληηα ζήκαλζε, ηόζν παξά ηηο εηζόδνπο εμόδνπο ηνπ ηαζκνύ, όζν θαη κέζα ζηνλ ηαζκό δει. βέιε πνξείαο νρεκάησλ, πηλαθίδεο απαγνξεπηηθέο, πηλαθίδεο ελεκεξσηηθέο, πηλαθίδεο πξνεηδνπνηεηηθέο, ερεηηθή ζήκαλζε θαη όπνην άιιν πιηθό απαηηείηαη γηα ηελ ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε ηνπ επηβαηηθνύ θπξίσο θνηλνύ, ησλ Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο, αιιά θαη ησλ νδεγώλ. ε) Γεληθή Σερληθή έθζεζε ε νπνία απνζθνπεί ζην λα θαηαηνπίζεη ηνλ ειεγθηή ηεο κειέηεο γηα ηε δνκή ηνπ ηαζκνύ, ηνλ ηύπν ζηνλ νπνίν αλήθεη, ηα βαζηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ειήθζεζαλ ππόςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ, ηα βαζηθά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ θαη κλεκνλεύεη πεξηιεπηηθά ηηο αληίζηνηρεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. Δηδηθά γηα ηνπο ζηαζκνύο θαηεγνξηώλ 3,4 θαη 5 απαηηείηαη έγθξηζε κειέηεο θπθινθνξηαθώλ επηπηώζεσλ από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία. ζη) Δάλ ν ηαζκόο δηαζέηεη θαη αληιίεο θαπζίκσλ, πιπληήξηα, ιηπαληήξηα, ηόηε ζηελ έθζεζε πεξηιακβάλνληαη αληίζηνηρα θεθάιαηα. i) Δηδηθά ζρέδηα δεμακελώλ, λεζίδσλ, αληιηώλ, εδξάζεσο αλπςσηήξσλ θαη θαηαζθεπήο θεθιηκέλσλ επηπέδσλ επηζεσξήζεσο εάλ ν ηαζκόο πεξηιακβάλεη ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο θαη ii) Πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο ησλ αλσηέξσ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη εηδηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, δηαξζξσκέλνο θαηά θαηεγνξία ή είδνο εγθαηάζηαζεο, ππνγξαθόκελνο από ηνλ θαηά Νόκν ππεύζπλν δηπισκαηνύρν Μεραλνιόγν ή Ζιεθηξνιόγν Μεραληθό ή ηερλνιόγν Μεραληθό αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή δηπισκαηνύρν Μεραληθό ή ηερλνιόγν Μεραληθό άιιεο εηδηθόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα απηώλ. 5. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ππνβάιινληαη εηο ηξηπινύλ, θαηάιιειν ραξηνζεκαζκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηνπο θαηά λόκν αξκόδηνπο ηερληθνύο. 6. Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, ε αξκόδηα ππεξεζία πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρό ηνπο θαη εθόζνλ απηά πιεξνύλ ηνπο όξνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ρνξεγείηαη άδεηα ίδξπζεο ηνπ ηαζκνύ, κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε πξνεγνύκελεο ππνβνιήο ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθώλ: α) Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ζην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Σ.Δ.Δ.) ή ζηα Παξαξηήκαηα απηνύ ή ηελ εμνπζηνδνηεκέλε από ην Σ.Δ.Δ. Σξάπεδα, ηεο ακνηβήο ηνπ ζπληάμαληνο ηε κειέηε Γηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ ή Σερλνιόγνπ Μεραληθνύ, θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην από 30/ Β.Γ/κα (Α' 134), όπσο απηό ηζρύεη. β) Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ησλ θξαηήζεσλ πνπ νξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 2326/1940 (Α' 145) ηνπ Ν. 546/1943 (Α' 284) ππέξ ΣΜΔΓΔ 2% θαη Δ.Μ.Π. 1% επί ηεο ακνηβήο ηνπ Γηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ ή Σερλνιόγνπ Μεραληθνύ, πνπ ζπλέηαμε ηε κειέηε θαζώο θαη ππέξ ΣΜΔΓΔ 1 θαη Δ.Μ.Π. 0.5 επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο ησλ κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. γ) Απνδεηθηηθό πξνθαηαβνιήο ζην Γεκόζην Σακείν ηνπ θόξνπ επί ηεο ακνηβήο κειέηεο ηνπ θαηά λόκν ππεπζύλνπ γηα ηε κειέηε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαζκνύ. 7. Αξκόδηα γηα ηελ ζεώξεζε ησλ ζρεηηθώλ πηλάθσλ ακνηβήο ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ ή Σερλνιόγσλ Μεραληθώλ, θαζώο θαη γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ εληνιώλ θαηαβνιήο ησλ θξαηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην "β" ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, είλαη ην Σ.Δ.Δ. γηα ηνπο Ννκνύο όπνπ ππάξρνπλ Παξαξηήκαηά ηνπ, γηα δε ηνπο ππόινηπνπο Ννκνύο, νη Γηεπζύλζεηο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ. 10

11 8. Ζ εθδηδόκελε άδεηα ίδξπζεο ηνπ ηαζκνύ ρνξεγείηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν θαη θνηλνπνηείηαη, κε πιήξε ζεηξά εγθεθξηκέλσλ ζρεδηαγξακκάησλ, ζηελ αξκόδηα ππεξεζία Πνιενδνκίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο. 9. Ζ άδεηα ίδξπζεο ηαζκνύ ηζρύεη γηα ηξία (3) ρξόληα θαη κπνξεί λα παξαηαζεί, κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, γηα δύν (2) αθόκε ρξόληα. 10. ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ην αλσηέξσ ρξνληθό δηάζηεκα, ππνβάιινληαη εθ λένπ όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ γηα ηελ εμππαξρήο ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επέιζεη κεηαβνιή ζηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο, αληί ησλ απαηηνπκέλσλ κειεηώλ, ζρεδηαγξακκάησλ θαη ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ αηηνύληνο θαη ηνπ κειεηεηή κεραληθνύ πεξί κε κεηαβνιήο ησλ ηερληθώλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ θαηαηίζεληαη εθ λένπ ηα πξνβιεπόκελα ζηα εδάθηα α),β) θαη γ) ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξόληνο άξζξνπ απνδεηθηηθά. Για ηη μεηαβίβαζη απμοδιοηήηων ζε Πεπιθέπειερ και Γήμοςρ, μεηά ηην καηάπγηζη ηων Νομαπσών, Νομαπσιακών ςμβοςλίων και Νομαπσιακών Αςηοδιοικήζεων βλέπε ζσεηικά άπθπα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πος παπαηίθεηαι ζηη ζελίδα 41. Άπθπο 8 Άδεια λειηοςπγίαρ 1. Ζ Άδεηα Λεηηνπξγίαο ηαζκώλ ππεξαζηηθώλ Λεσθνξείσλ ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία πνπ έρεη εθδώζεη ηελ άδεηα ίδξπζεο απηνύ. Ο ελδηαθεξόκελνο ππνβάιιεη, πξηλ από ηε ιήμε ηεο άδεηαο ίδξπζεο, αίηεζε, ζπλνδεπόκελε από ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α) Τπεύζπλε δήισζε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, ηνπ επηβιέςαληνο θαηά λόκν ππεπζύλνπ Σερληθνύ, όηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηαζκνύ θαη νη εληόο απηνύ ειεθηξνκεραλνινγηθέο θαη ηπρόλ εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο έγηλαλ ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρεδηαγξάκκαηα θαη ηνπο ηζρύνληεο ηερληθνύο θαλνληζκνύο θαη όηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεξήζεθαλ νη όξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ παξόληνο θαη ηεο άδεηαο ίδξπζεο. β) Άδεηα νηθνδνκήο ή θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ πηζηνπνηεί ηε λνκηκόηεηα ηνπ θηηξίνπ. γ) Πηζηνπνηεηηθό Ππξνπξνζηαζίαο από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία δ) Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ζην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Σ.Δ.Δ.) ή ζηα Παξαξηήκαηα απηνύ ή ηελ εμνπζηνδνηεκέλε από ην Σ.Δ.Δ. Σξάπεδα, ηεο ακνηβήο ηνπ θαηά λόκν ππεπζύλνπ γηα ηελ επίβιεςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαζκνύ, Γηπισκαηνύρνπ Μεραλνιόγνπ ή Ζιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ ή Σερλνιόγνπ Μεραληθνύ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην από 30/ Β.Γ. (Α' 134), όπσο απηό ηζρύεη. ε) Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ησλ θξαηήζεσλ πνπ νξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 2326/1940 (Α' 145) ηνπ Ν. 546/1943 (Α' 284) ππέξ ΣΜΔΓΔ 2% θαη Δ.Μ.Π. 1% επί ηεο ακνηβήο ηνπ θαηά λόκν ππεπζύλνπ γηα ηελ επίβιεςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζηαζκνύ. ζη) Απνδεηθηηθό πξνθαηαβνιήο ζην Γεκόζην Σακείν ηνπ θόξνπ επί ηεο ακνηβήο ηνπ θαηά λόκνπ ππεπζύλνπ ηερληθνύ γηα ηελ επίβιεςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζηαζκνύ. 2. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ αίηεζεο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ, ρνξεγείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο αόξηζηεο ρξνληθήο ηζρύνο. 3. ε πεξίπησζε πνπ έιαβε ρώξα κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ηαζκνύ, ρνξεγείηαη λέα άδεηα ιεηηνπξγίαο ππό ηελ πξνϋπόζεζε έγθξηζεο ησλ λέσλ απαηηνύκελσλ ζρεδίσλ, ηα νπνία πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία πνπ 11

12 έρεη εθδώζεη ηελ αξρηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο, κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, κέζα ζε εύινγε πξνζεζκία από ηόηε πνπ επήιζε ε ππόςε κεηαβνιή θαη πάλησο όρη πέξαλ ησλ 60 εκεξώλ. Σα λέα ζρέδηα ζπλνδεύνληαη από ηελ απαξαίηεηε ηερληθή έθζεζε ηεο επειζνύζαο κεηαβνιήο, ην ζρεηηθό πξνϋπνινγηζκό, ακνηβέο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 θαη ζην παξόλ άξζξν. 4. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνύ, κπνξεί, εθόζνλ δηαπηζησζεί νπνηεδήπνηε όηη έπαπζαλ λα ππάξρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε, λα αθαηξεζεί πξνζσξηλά κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ ή νξηζηηθά, κε αηηηνινγεκέλε εηδηθή απόθαζε ηεο αξρήο πνπ ηε ρνξήγεζε. 5. ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ ηαζκνύ, ή παξαρώξεζεο κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ηεο ρξήζεο ηνπ ηαζκνύ γηα ηνλ νπνίν εθδόζεθε άδεηα ίδξπζεο ή άδεηα ιεηηνπξγίαο, ε άδεηα απηή ρνξεγείηαη ζην όλνκα ηνπ λένπ δηθαηνύρνπ κεηά από πξνεγνύκελε απηνςία γηα δηαπίζησζε ηπρόλ επειζνύζαο κεηαβνιήο ζηελ ελ γέλεη εγθαηάζηαζε ηνπ ηαζκνύ θαη ππνβνιή ππεύζπλεο δήισζεο ηνπ λένπ δηθαηνύρνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986, κε ηελ νπνία δειώλεη όηη έρεη ην λόκηκν δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ηαζκνύ σο θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα εθκεηάιιεπζεο απηνύ. 6. Ο ππεύζπλνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνύ νθείιεη λα αλαλεώλεη έγθαηξα, ην Πηζηνπνηεηηθό Ππξαζθαιείαο ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 7. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο θνηλνπνηείηαη ζηελ νηθεία ππεξεζία Πνιενδνκίαο, θαζώο θαη ζηελ νηθεία Αζηπλνκηθή Αξρή θαη Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία ηεο πεξηνρήο. Για ηη μεηαβίβαζη απμοδιοηήηων ζε Πεπιθέπειερ και Γήμοςρ, μεηά ηην καηάπγηζη ηων Νομαπσών, Νομαπσιακών ςμβοςλίων και Νομαπσιακών Αςηοδιοικήζεων βλέπε ζσεηικά άπθπα Ν. 3852/2010 (Α 138) «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» πος παπαηίθεηαι ζηη ζελίδα 41. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β' ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΙΓΡΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΑΘΜΟΤ ΦΟΡΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ (ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ) Άπθπο 9 Οπιζμοί 1. ηαζκόο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ ή εκπνξεπκαηηθόο ζηαζκόο απηνθηλήησλ είλαη ην ζύλνιν ησλ αλαγθαίσλ θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ, ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ειηγκώλ γηα εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία κεηαθνξηθήο ή δηακεηαθνξηθήο επηρείξεζεο, ε νπνία ρξεζηκεύεη θαηά θύξην ιόγν γηα ηε δηελέξγεηα θνξηνεθθόξησζεο ή θαη πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ζπλήζσλ εκπνξεπκάησλ. Ζ δηακεηαθνξηθή επηρείξεζε, επηπιένλ κπνξεί λα παξέρεη θαη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο εκπνξεπκάησλ (logistics). Γηα ηηο κεηαθνξέο θαη απνζεθεύζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηεο ζπκθσλίαο ADR (νδηθέο κεηαθνξέο επηθηλδύλσλ εκπνξεπκάησλ) πνπ θπξώζεθε κε ην Ν. 1741/87 (Α' 225) ηζρύεη ε Διιεληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ην Π.Γ. 104/99 (Α' 113) "Δλζσκάησζε Οδεγίαο 94/55/ΔΚ γηα ηε πξνζέγγηζε λνκνζεζηώλ θξαηώλ κειώλ, ζρεηηθά κε ηηο νδηθέο κεηαθνξέο επηθηλδύλσλ εκπνξεπκάησλ", όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε ΚΤΑ Φ2/21099/1700/2000 (Β' 509), κε ηελ νπνία ελζσκαηώζεθε ζην Δζληθό Γίθαην ε νδεγία 96/86 ΔΚ. 2. Από πιεπξάο ηδηνθηεζίαο νη ηαζκνί θνξηεγώλ απηνθηλήησλ δύλαληαη λα αλήθνπλ είηε ζε θνηλνπξαμία είηε ζε άιιν θνξέα, νηαζδήπνηε κνξθήο, ηδησηηθό ή δεκόζην ή θαη 12

13 ζε νπνηνδήπνηε θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν, ην νπνίν ππό ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ παξόληνο δηαζέηεη ηνλ θαηάιιειν γηα ηνλ ζθνπό απηό ρώξν. 3. Από πιεπξάο κεγέζνπο νη ηαζκνί θνξηεγώλ απηνθηλήησλ δηαθξίλνληαη ζε δύν ηύπνπο: 3.1) Σύπνο Α' είλαη νη ζηαζκνί κε θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνύλ θπξίσο αζηηθέο θαζεκεξηλέο αλάγθεο. Ζ σθέιηκε ζπλνιηθή επηθάλεηα θάιπςεο ησλ ελ ιόγσ ζηαζκώλ κεηά ησλ θηηξίσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ειηγκώλ θιπ δελ δύλαηαη λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 250 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ (κ2) θαη κεγαιύηεξε ησλ 800 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ(κ2). Οη ζηαζκνί ηύπνπ Α είλαη ζηεγαζκέλνη θαη ππόθεηληαη ζε θηηξηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο αληίζηνηρεο ησλ ζπλεξγείσλ απηνθηλήησλ, όζνλ αθνξά ηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο, ηελ ππξαζθάιεηα θαη ηελ αληηζεηζκηθόηεηα. 3.2) Σύπνο Β' είλαη νη ζηαζκνί κε θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ εμππεξεηνύλ θπξίσο εζληθέο θαη δηεζλείο αλάγθεο δηακεηαθόκηζεο θαη θύιαμεο αγαζώλ θαζώο θαη ηξνθνδνζίαο ησλ ζηαζκώλ ηύπνπ Α. Ζ ζπλνιηθή σθέιηκε επηθάλεηα θάιπςεο ησλ ελ ιόγσ ζηαζκώλ κεηά ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαζώο θαη ησλ ρώξσλ ειηγκώλ θιπ, δελ δύλαηαη λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 800 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ (κ2.). Οη ζηαζκνί ηύπνπ Β δηαζέηνπλ ζηεγαζκέλνπο θηηξηνινγηθνύο θαη απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο θαη ππαίζξηνπο ρώξνπο ειηγκώλ θαη θπιαζζόκελνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ. Οη ζηεγαζκέλνη ρώξνη ππόθεηληαη ζε θηηξηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο όζνλ αθνξά ηελ ππξνπξνζηαζία θαη ηελ αληηζεηζκηθόηεηα ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, Π.Γ. 71/88 (Α' 32) θαη Αληηζεηζκηθόο Καλνληζκόο). Οη δηακεηαθνκηζηηθνί ζηαζκνί ηύπνπ Β δύλαληαη λα εμππεξεηήζνπλ θάζε είδνπο θνξηεγό όρεκα δηαζέηνληαο πξνο ηνύην ηνπο θαηάιιεινπο ρώξνπο ειηγκώλ θαη ζηάζκεπζεο. 4. Δπηηξέπεηαη ζε εληαία νηθνπεδηθή έθηαζε ε εγθαηάζηαζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο απηόλνκσλ ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ. ηελ πεξίπησζε απηή εθδίδεηαη ρσξηζηή άδεηα ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο γηα θάζε εθκεηάιιεπζε. Άπθπο 10 Θέζη 1. Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ ηύπνπ Α επηηξέπεηαη επηπιένλ ησλ αλαθεξνκέλσλ θαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξόληνο άξζξνπ θαη α) ζε πεξηνρέο Γεληθήο Καηνηθίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ από 23.2/ Π.Γ/ηνο (Γ' 166) θαηά κήθνο ηνπ Βαζηθνύ Οδηθνύ Γηθηύνπ (ΒΟΓ) θαη ζε βάζνο κέρξη 150 κέηξσλ (κ) από ηνλ άμνλα ηεο νδνύ ή δύν Οηθνδνκηθώλ Σεηξαγώλσλ θαζώο επίζεο θαη θαηά κήθνο ηνπ Δζληθνύ ή Δπαξρηαθνύ δηθηύνπ εθηόο δσλώλ πνπ πξνζηαηεύνληαη από εηδηθά δηαηάγκαηα. Ωο αζηηθό ΒΟΓ λνείηαη εθείλν πνπ θαζνξίδεηαη κε ηηο ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο γηα Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε, θαζώο θαη ην θύξην νδηθό δίθηπν (ειεύζεξεο ιεσθόξνη θαη αξηεξίεο) όπσο απηό ππνδεηθλύεηαη ζηα Γεληθά Πνιενδνκηθά ρέδηα (ΓΠ) ησλ ππνινίπσλ πόιεσλ. β) ζε πεξηνρέο Πνιενδνκηθνύ Κέληξνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ηδίνπ Π.Γ/ηνο. γ) ζε πεξηνρέο ηνπξηζκνύ-αλαςπρήο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ ηδίνπ Π.Γ/ηνο. 13

14 δ) ζε πεξηνρέο όπνπ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε "Μεηαθνξηθώλ θαη Γηακεηαθνξηθώλ Δπηρεηξήζεσλ" ηνπ ηύπνπ Β'. 2. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ ηύπνπ Β' επηηξέπεηαη: α) ζε πεξηνρέο ΒΗΠΑ θαη ΒΗΟΠΑ (Βηνκεραληθώλ θαη Βηνηερληθώλ Πάξθσλ), θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ από 23.2/ Π.Γ/ηνο (Γ' 166) β) ζε πεξηνρέο Υνλδξεκπνξίνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ ηδίνπ Π.Γ/ηνο. γ) ζε πεξηνρέο ΒΔΠΔ (Βηνκεραληθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Πεξηνρέο) ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 2545/97 (254 Α'/ ), σο απηόλνκεο ρξήζεηο κέζα ζε λέεο κνξθέο ΒΔΠΔ ζύκθσλα κε απόθαζε ηνπ Τπ. Αλάπηπμεο βάζεη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2545/97. δ) ζηηο εηδηθά ζεζκνζεηεκέλεο δώλεο ηνπ Διαηώλα, Π.Γ (Γ' 1049 ηεο ). ε) ζηηο δώλεο ηνπ Διαηώλα κε επηηξεπόκελεο ρξήζεηο η)ππάξρνπζα βηνκεραλία - βηνηερλία θαη από κεηεγθαηάζηαζε, ηη) επηρεηξεζηαθό θέληξν θαη ππάξρνπζα θαη από κεηεγθαηάζηαζε βηνκεραλία - βηνηερλία, ηηη) επηρεηξεζηαθό θέληξν ζη) ζε πεξηνρέο εθηόο εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ πόιεσλ ή εθηόο νξίσλ νηθηζκώλ πξνϋθηζηακέλσλ ηνπ έηνπο 1923 ή νξηνζεηεκέλσλ ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ από Π.Γ/ηνο, εθ' όζνλ δελ πθίζηαηαη εηδηθόο όξνο πξνζηαζίαο ηεο αληίζηνηρεο πεξηνρήο (σο ηδηαηηέξνπ θπζηθνύ θάιινπο, αξραηνινγηθνύ ρώξνπ, πδξνβηόηνπνπ θ.α.) θαη δ) ζε δώλεο εηδηθά ζεζκνζεηεκέλεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. 3. Αλεμάξηεηα από ηα αλσηέξσ, ε ίδξπζε ησλ ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ απαγνξεύεηαη: 3.1. ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 100 κέηξσλ (κ.) από λνζνθνκείν ή θιηληθή ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 20 κέηξσλ (κ.) κε απνζήθεο επθιέθησλ ή εθξεθηηθώλ πιώλ 3.3. ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 100 κέηξσλ (κ) από ην πεξίγξακκα νξαηώλ αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ηεξνπκέλσλ θαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνζηαζίαο αξραηνινγηθώλ ρώξσλ ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 100 κέηξσλ (κ) από ηα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηπρόλ γεηηληαδόλησλ Πξαηεξίσλ πγξαεξίνπ (LPG) όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 1 εδ. δ ηνπ Π.Γ/ηνο 595/84 (Α' 128) ε απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 100 κέηξσλ (κ) από ρνιεία Μέζεο ή Καηώηεξεο Δθπαίδεπζεο ή από Δλνξηαθνύο Νανύο. Ζ απόζηαζε απηή κεηξηέηαη αθηηληθά από ην πεξίγξακκα ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ηαζκνύ θαη ηνπ θηηξίνπ ηνπ Νανύ ή ηνπ ρνιείνπ ε ηζόγεηα Πνιπθαηνηθηώλ. Δάλ ζηνπο νξόθνπο, ππεξάλσ ηνπ ηζνγείνπ ηαζκνύ ζηεγάδνληαη γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα, επηηξέπεηαη ε ίδξπζε ηνπ ηαζκνύ κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη όιν ην θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 71/1988 (Α' 32) "πεξί ππξνπξνζηαζίαο". 4. Απαγνξεύεηαη ε θόξησζε θαη εθθόξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ εθηόο ηνπ ρώξνπ ηνπ ηαζκνύ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ. Άπθπο 11 Κςκλοθοπιακέρ ζςνδέζειρ 1. ε πεξίπησζε πνπ ν ηαζκόο ηδξύεηαη ζε πεξηνρή εθηόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο, ε θπθινθνξηαθή ζύλδεζή ηνπ κε Δζληθέο ή Δπαξρηαθέο νδνύο θαηαζθεπάδεηαη ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Β.Γ/ηνο 465/1970, όπσο απηό ηζρύεη θάζε θνξά. 14

15 2. ηελ πεξίπησζε ησλ ηαζκώλ, πνπ ηδξύνληαη ζε πεξηνρέο εληόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο, ε θπθινθνξηαθή ζύλδεζε δηακνξθώλεηαη σο εμήο: Καηαζθεπάδεηαη εληαία είζνδνο - έμνδνο, ειάρηζηνπ πιάηνπο 10 κέηξσλ (κ.), όπσο ζην παξάξηεκα Β1, ή ζε πεξίπησζε ρσξηζηώλ εηζόδσλ - εμόδσλ, πνπ βξίζθνληαη όκσο ε κία παξαπιεύξσο ηεο άιιεο, κε ηε κεζνιάβεζε δηαρσξηζηηθήο λεζίδαο ή δηαγξάκκηζεο, θαη ρσξηζηή είζνδνο θαη έμνδνο, πιάηνπο 6κ. ε θάζε κία όπσο ζην παξάξηεκα Β1. Δπηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία ρσξηζηώλ εηζόδσλ θαη εμόδσλ ησλ ηαζκώλ όπσο ζην παξάξηεκα Β1. 3. Λεπηνκέξεηεο θαηαζθεπήο ησλ εηζόδσλ εμόδσλ, γηα ηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξαγξ. 2, εκθαίλνληαη ζην παξάξηεκα Β2. 4. Γηα ηελ απόηκεζε ηνπ πεδνδξνκίνπ (εάλ πθίζηαηαη δηακνξθσκέλν πεδνδξόκην) δελ απαηηείηαη άδεηα εθζθαθήο ή απόηκεζεο, πέξαλ ηεο Αδείαο Ηδξύζεσο, πνπ ρνξεγείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ παξόληνο. ε πεξηνρέο όπνπ δελ πξνβιέπεηαη πεδνδξόκην, ηνύην θαηαζθεπάδεηαη κε ειάρηζην πιάηνο 2κ. είηε εμσηεξηθά ηνπ νξίνπ ηνπ γεπέδνπ, αλ πθίζηαηαη ηθαλό γηα ηε θπθινθνξία πιάηνο ηεο νδνύ, δηαθνξεηηθά ην πεδνδξόκην θαηαζθεπάδεηαη ζε βάξνο ηνπ γεπέδνπ. 5. Γηα όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ησλ ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ απαηηείηαη πιήξεο ειεθηξνθσηηζκόο ηεο εηζόδνπ - εμόδνπ από θαη πξνο ηελ νδό ή ηηο νδνύο. Άπθπο 12 Κηίπιο 1. Οη ηαζκνί θνξηεγώλ απηνθηλήησλ ή είλαη ηζόγεηα θηίξηα ή ζηεγάδνληαη ζε ηζόγεηνπο ρώξνπο θηηξίσλ. Βνεζεηηθνί ρώξνη ησλ ηαζκώλ (ρώξνη πγηεηλήο, κεραλνζηάζηα) επηηξέπεηαη λα θαηαζθεπάδνληαη θαη ζε ππόγεηνπο ρώξνπο ηαζκώλ. 2. Κάζε ηαζκόο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ νθείιεη ή δύλαηαη αλαιόγσο ηνπ ηύπνπ ηνπ λα έρεη ηηο αλαθεξόκελεο ζην Παξάξηεκα Β3 ηνπ παξόληνο θηηξηαθέο θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο. Όπνπ ζην παξάξηεκα Β3 ν ρώξνο ή ε εηδηθή εγθαηάζηαζε αλαθέξεηαη σο Τ ελλνείηαη όηη είλαη ππνρξεσηηθή, ελώ κε ην Π ζπκβνιίδεηαη ε πξναηξεηηθή. 3. Οη ηαζκνί θνξηεγώλ απηνθηλήησλ θαηαζθεπάδνληαη κε θέξνπζα θαηαζθεπή από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ή από κεηαιιηθό ζθειεηό. Δπηηξέπεηαη όκσο ε θαηαζθεπή ηνπο θαη κε άιια πιηθά (ιηζνδνκή, μύιηλε θαηαζθεπή θιπ) αλ απηό, θαηά ηελ θξίζε ηνπ κειεηεηή, επηβάιιεηαη γηα ηελ ελαξκόληζε ηνπ ηαζκνύ ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ή γηα λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΠΑΔ θηι. 4. Σα δάπεδα ησλ ρώξσλ ησλ ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ θαηαζθεπάδνληαη από θαηάιιειν αλζεθηηθό πιηθό, κε νιηζζεξό θαη κε αληαλαθιαζηηθό. Άπθπο 13 Γενικοί Όποι Δγκαηαζηάζεων 1. Ζ ζπλνιηθή γεληθή δηάηαμε ηνπ ηαζκνύ (θηίξηα, πξνζπειάζεηο, απνβάζξεο θνξηνεθθόξησζεο, δηάδξνκνη) ζρεδηάδνληαη κε θύξηα θξηηήξηα: - ηελ κε νξζνινγηθό ηξόπν εθπιήξσζε ησλ βαζηθώλ ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ηαζκνύ (θνξηνεθθόξησζε εκπνξεπκάησλ θπθινθνξία θνξηεγώλ) - ηελ αλάγθε ηπρόλ κειινληηθώλ επεθηάζεσλ είηε ζε θηίξηα είηε ζε απνβάζξεο ή δηαδξόκνπο. 15

16 - ηελ δπλαηόηεηα ελαξκόληζεο κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ. 2. Ζ πνξεία ησλ νρεκάησλ πξνο θαη από ηνλ ηαζκό πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηξόπν ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη ηα πξνβιήκαηα ζηα θπθινθνξηαθά ξεύκαηα ησλ (ηεο) πξν απηνύ νδώλ (νδνύ). 3. Ζ όιε δηάηαμε ησλ ξνώλ θπθινθνξίαο ησλ θνξηεγώλ, ν αξηζκόο θαη νη δηαζηάζεηο ησλ απνβάζξσλ, νη ρώξνη ζηάζκεπζεο ησλ θνξηεγώλ θαηά ηελ εκέξα ή ηελ λύρηα, ε ζέζε ηπρόλ βνεζεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. αληιίεο θαπζίκσλ, πιπληήξηα ιηπαληήξηα, δηαλνκέαο LPG) νξίδνληαη από ηνπο κειεηεηέο ηνπ έξγνπ θαη ππόθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο πνπ ρνξεγεί ηηο ζρεηηθέο άδεηεο. 4. Σν ειεύζεξν ύςνο δηέιεπζεο ησλ θνξηεγώλ θάησ από δνθνύο, ζηέγαζηξα, ηπρόλ πύιεο εηζόδνπ θιπ είλαη 5κ ηνπιάρηζηνλ. 5. Σν νδηθό δίθηπν (πξνζπειάζεηο θαη γεληθά ρώξνο θπθινθνξίαο) ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη απαξαίηεηα λα έρεη θαηάιιειε επίζηξσζε είηε κε αζθαιηνηάπεηα είηε κε βηνκεραληθό δάπεδν είηε κε άιιν θαηάιιειν πιηθό ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηά δηαζέηνπλ θαηάιιειε ππόβαζε, αλζεθηηθή ζην βάξνο ησλ δηεξρνκέλσλ νρεκάησλ. Σπρόλ δηαθνξεηηθέο επίπεδεο ζηάζκεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ γεθπξώλνληαη κε θεθιηκέλα επίπεδα κεγίζηεο θιίζεο 10%. 6. Ζ όιε εγθαηάζηαζε πξέπεη λα δηαζέηεη θαηάιιειε εγθαηάζηαζε εμσηεξηθνύ ειεθηξνθσηηζκνύ. Ο ειεθηξνθσηηζκόο, ν νπνίνο πινπνηείηαη κεηά από ζρεηηθή κειέηε, εμαζθαιίδεη νκνηνκνξθία θσηηζκνύ, θαηά πεξηνρή, θαη ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ησλ ζηαζκώλ θσηηζκνύ, από πεξηνρή ζε πεξηνρή. 7. Ζ όιε εγθαηάζηαζε δηαζέηεη θαηάιιειν δίθηπν απνξξνήο νκβξίσλ πδάησλ. Δπίζεο ππάξρεη θαηάιιειν απνρεηεπηηθό ζύζηεκα, ζην νπνίν, εθηόο ησλ ιπκάησλ ησλ ζπλήζσλ εγθαηαζηάζεσλ (ρώξνη πγηεηλήο ηνπαιέηεο) δηαηίζεληαη θαη ηα ιύκαηα ηπρόλ εηδηθώλ εγθαηαζηάζεσλ (πιπληήξηα ιηπαληήξηα), αθνύ ππνζηνύλ θαηάιιειε επεμεξγαζία, κέζσ εηδηθώλ δηαηάμεσλ (ακκνβελδηλνβνξβνξνζπιιέθηεο). 8. Ζ όιε αξρηηεθηνληθή εκθάληζε ησλ θηηξίσλ ηνπ ηαζκνύ, ηπρόλ ζηεγάζηξσλ, ηθξησκάησλ αλαξηήζεσο πηλαθίδσλ, νη ρξσκαηηζκνί, ην είδνο θαη ε πθή ησλ πιηθώλ δελ πξνδηαγξάθνληαη από ηελ Γ/λζε Μεηαθνξώλ ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, αιιά απνηεινύλ επηινγή ησλ κειεηεηώλ, κε ηελ απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε όηη ιακβάλεηαη κέξηκλα ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απηόλνκε θαη αζθαιήο θπθινθνξία εκπνδηδνκέλσλ αηόκσλ ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ ζηαζκνύ. Άπθπο 14 Λοιπέρ εγκαηαζηάζειρ ηος ζηαθμού ε θάζε ηαζκό θνξηεγώλ απηνθηλήησλ είλαη δπλαηόλ λα πθίζηαληαη νη εμήο εγθαηαζηάζεηο, εθόζνλ εμαζθαιίδεηαη γη' απηέο ν ζρεηηθόο ρώξνο πέξαλ ηεο νξηδόκελεο ειάρηζηεο ζπλνιηθήο σθέιηκεο επηθάλεηαο ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο θαη ειηγκώλ αλά ηύπν ζηαζκνύ θαη εθόζνλ ηεξνύληαη θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ ζρεδίνπ πεξί αζθαιείαο ησλ ρώξσλ: 1. Δγθαηαζηάζεηο αληιηώλ πγξώλ θαπζίκσλ, γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ θνξηεγώλ κε θαύζηκν. Ζ εγθαηάζηαζε είλαη πξαηήξην ηδησηηθήο ρξήζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξ. 3α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 1224/1981 θαη ηεο παξαγξάθνπ 3α ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Β.Γ. 465/1970, ηδξπνκέλνπ κε ηνπο όξνπο θαη ηεο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην άξζξν 22 ηνπ Β.Γ/ηνο 465/1970 ή ην άξζξν 22 ηνπ Π.Γ. 1224/1981 θαηά πεξίπησζε. Ζ κέγηζηε ρσξεηηθόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζε θαύζηκα νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ αλσηέξσλ δ/ησλ. 16

17 Ζ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηεο λεζίδαο ή ησλ λεζίδσλ ησλ αληιηώλ πξέπεη λα επηιέγεηαη κε ηξόπν ώζηε, θαηά ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ θνξηεγώλ, λα κε δπζρεξαίλεηαη ε νκαιή ξνή ησλ ππόινηπσλ νρεκάησλ. 2. Γηαλνκέαο πγξαεξίνπ (LPG), γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ησλ θνξηεγώλ κε πγξαέξην, αλ απηό επηηξέπεηαη από ηελ θείκελε Ννκνζεζία, όπσο θάζε θνξά ηζρύεη. ηελ πεξίπησζε απηή ηόζν γηα ηνλ δηαλνκέα όζν θαη γηα ηηο ινηπέο αλαγθαίεο εγθαηαζηάζεηο (π.ρ. δεμακελή, ζηόκην πιήξσζεο) πξέπεη λα ηεξνύληαη νη ειάρηζηεο απνζηάζεηο αζθαιείαο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 595/1984 (Α' 218), όπσο ηζρύεη. Αλεμαξηήησο ηεο ηήξεζεο ησλ απνζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Π.Γ. 595/1984 πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαηά ην δπλαηόλ κέξηκλα ώζηε κε θαηάιιειε πεξίθξαμε ή δελδξνθύηεπζε ή άιια πεξηνξηζηηθά θηγθιηδώκαηα, λα απνζαξξύλεηαη ε πξνζέγγηζε αηόκσλ ζ' απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο. 3. Πιπληήξηα, Ληπαληήξηα, Κεθιηκέλα Δπίπεδα επηζεώξεζεο. Δπηηξέπεηαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πιπληεξίσλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Π.Γ/ηνο 455/1976 (Α' 169) όπσο ηζρύεη. 4. πλεξγεία θνξηεγώλ. Θα πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 78/1988 (Α' 34), όπσο ηζρύεη. 5. Δγθαηαζηάζεηο δηαλπθηέξεπζεο νδεγώλ Πεξηιακβάλνπλ κηθξήο θιίκαθαο εγθαηαζηάζεηο δηαλπθηέξεπζεο. Άπθπο 15 Άδεια Ίδπςζηρ 1. Ζ άδεηα ίδξπζεο ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ ρνξεγείηαη από ηηο αξκόδηεο θαηά ηόπνπο Τπεξεζίεο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο νη νπνίεο ηεξνύλ κεηξών γηα ηηο ιεηηνπξγνύζεο εγθαηαζηάζεηο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ππνβάιιεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν ζρεηηθή αίηεζε, ε νπνία ζπλνδεύεηαη από ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α) Έληππν γξακκάηην θαηάζεζεο Γεκνζίνπ Σακείνπ 58,70 ΔΤΡΩ. β) Σνπνγξαθηθό ζρεδηάγξακκα ηεο πεξηνρήο, ζεσξεκέλν σο πξνο ην επηηξεπηό ηεο ρξήζεο ηνπ ζηαζκνύ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ, θαη ηνπο όξνπο δόκεζεο από ηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία ζε ηξία αληίηππα, ζε θιίκαθα 1:500, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη νη πθηζηάκελεο ρξήζεηο ζε δώλε 100 κέηξα (κ.) πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ ή ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ηαζκνύ. ην ηνπνγξαθηθό αλαγξάθεηαη ππόκλεκα ηνπ κειεηεηή, όηη πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξόληνο. ε πεξίπησζε πνπ ν ηαζκόο ηδξύεηαη ζε πεξηνρή εθηόο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πόιεσο, επί Δζληθήο ή Δπαξρηαθήο νδνύ, ηόηε ην ηνπνγξαθηθό ζρεδηάγξακκα πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλν από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο νηθείαο Πεξηθέξεηαο ή ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ηελ παξαηήξεζε όηη πιεξνύληαη νη όξνη θαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα λα εγθξηζεί ε θπθινθνξηαθή ζύλδεζε ηνπ ηαζκνύ κε ηελ νδό, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Β.Γ. 465/1970, όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. γ) Απόθαζε θαη έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ θνηλή Απόθαζε 69269/5387/ 1990 ησλ Τπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ, Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Γεσξγίαο, Πνιηηηζκνύ, Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Σνπξηζκνύ, Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ, Βηνκεραλίαο Δλέξγεηαο θαη Σερλνινγίαο θαη Μεηαθνξώλ θαη 17

18 Δπηθνηλσληώλ (Β' 678) όπσο θάζε θνξά ηζρύεη, επηθπιαζζόκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1650/ Μεηά ηελ ππνβνιή θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ, δηελεξγείηαη απηνςία από ηερληθό ππάιιειν ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ, Γηπισκαηνύρν Μεραληθό ή Σερλνιόγν Μεραληθό, πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ Ννκάξρε θαη ν νπνίνο γλσκνδνηεί γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ηαζκνύ σο πξνο ηελ θαηαιιειόηεηα ηεο ζέζεο θαη ππνβάιιεη ζρεηηθή έθζεζε. 3. Γελ απαηηείηαη δηελέξγεηα απηνςίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ από ηελ εμέηαζε ησλ ππνβαιιόκελσλ ηνπνγξαθηθώλ ζρεδίσλ πξνθύπηεη όηη ε πξνηεηλόκελε ζέζε γηα ίδξπζε ηαζκνύ είλαη αθαηάιιειε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξόληνο. 4. Δθόζνλ ε πξνηεηλόκελε ζέζε θξίλεηαη θαηάιιειε γηα ηελ ίδξπζε ηαζκνύ, ν ελδηαθεξόκελνο εηδνπνηείηαη κε έγγξαθν όπσο, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ελλέα κελώλ από ηελ επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ, ππνβάιιεη ζπκπιεξσκαηηθά ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) Έγθξηζε θπθινθνξηαθήο ζύλδεζεο ηνπ ηαζκνύ, ζύκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηνπ Π.Γ. 143/1989, γηα όζνπο ηαζκνύο ηδξύνληαη ζε πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ θαη ζπλεπώο απνηεινύλ "εγθαηαζηάζεηο" κε ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Β.Γ. 465/1970. β) Αξρηηεθηνληθά ζρέδηα θαη εηδηθόηεξα I. θαηόςεηο όισλ ησλ επηπέδσλ ησλ ρώξσλ ή θηηξίσλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ ηαζκό (δει. γξαθείν, απνζήθεο εκπνξεπκάησλ & απνζθεπώλ, ηπρόλ ρώξνο πιπληεξίσλ). II. ραξαθηεξηζηηθέο ηνκέο ησλ σο άλσ θηηξίσλ III. ηηο θύξηεο όςεηο ησλ ηδίσλ θηηξίσλ ΗV. ζρέδην γεληθήο δηάηαμεο όισλ ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαζκνύ, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη νη είζνδνη - έμνδνη ηνπ ηαζκνύ, νη δηάδξνκνη πξνζπέιαζεο, νη απνβάζξεο, νη ρώξνη ζηάζκεπζεο, ζέζεηο ηπρόλ λεζίδσλ κε αληιίεο θαπζίκσλ θαη γεληθά ε όιε ιεηηνπξγηθή δηάηαμε ηνπ ηαζκνύ. ηα ζρέδηα απηά ηα θηίξηα δείρλνληαη κόλν σο πεξηγξάκκαηα, κε δηαγξάκκηζε ή άιιε επηζήκαλζε. γ) Ζιεθηξνκεραλνινγηθά ζρέδηα θαη εηδηθόηεξα I. πιήξε ειεθηξνινγηθά ζρέδηα ησλ θηηξίσλ, κε πίλαθεο, θαισδηώζεηο, δηαθόπηεο, ξεπκαηνδόηεο, κηθξνκεγαθσληθέο εγθαηαζηάζεηο (εάλ πθίζηαληαη) Σα ζρέδηα ζπλνδεύνληαη από πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηδηαίηεξν ηεύρνο ππνινγηζκώλ. II. πιήξε ζρέδηα εμαεξηζκνύ ηνπ ρώξνπ ηεο απνζήθεο. Σα ζρέδηα ζπλνδεύνληαη από πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηδηαίηεξν ηεύρνο ππνινγηζκώλ. III. πιήξεο ζρέδην ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ ηαζκνύ. ην ζρέδην πεξηιακβάλνληαη θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο νδεύζεσο ησλ θαισδίσλ, παθηώζεσο ησλ θσηηζηηθώλ ηζηώλ ή ζηεξεώζεσο ησλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ, ησλ ηπρόλ θξεαηίσλ δηειεύζεσο θαη κνπθώλ ζπλδέζεσο. Σα ζρέδηα ζπλνδεύνληαη από πιήξε ηερληθή πεξηγξαθή θαη ηδηαίηεξν ηεύρνο ππνινγηζκώλ. IV. πιήξεο ζρέδην ύδξεπζεο απνρέηεπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη ηα αληίζηνηρα δίθηπα θαη ε πνξεία ηνπο, ν κεηξεηήο ηεο Δηαηξείαο ύδξεπζεο, ε ζέζε ζύλδεζεο ηνπ δηθηύνπ απνρέηεπζεο κε ην δίθηπν πόιεσο, νη ηπρόλ αλαγθαίνη ζπιιέθηεο απνβιήησλ, ζεπηηθέο δεμακελέο, απνξξνθεηηθνί βόζξνη ή ζηεγαλέο δεμακελέο ή θαη βηνινγηθνί θαζαξηζκνί. Σν ζρέδην απηό πεξηιακβάλεη ην ίδην ή ζπλνδεύεηαη από ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ησλ θξεαηίσλ, ζσιελώζεσλ, παξνρώλ ύδαηνο θαη ζπιιεθηώλ απνβιήησλ. 18

19 δ) ρέδηα ζήκαλζεο ηα ζρέδηα απηά πεξηιακβάλεηαη ε θαηαθόξπθε θαη νξηδόληηα ζήκαλζε, ηόζν παξά ηηο εηζόδνπο εμόδνπο ηνπ ηαζκνύ, όζν θαη κέζα ζηνλ ηαζκό δει. βέιε πνξείαο νρεκάησλ, πηλαθίδεο απαγνξεπηηθέο, πηλαθίδεο ελεκεξσηηθέο, πηλαθίδεο πξνεηδνπνηεηηθέο θαη όπνην άιιν πιηθό απαηηείηαη γηα ηελ ελεκέξσζε θαη θαζνδήγεζε ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ θνηλνύ αιιά θαη ησλ νδεγώλ. ε) Γεληθή Σερληθή έθζεζε ε νπνία απνζθνπεί ζην λα θαηαηνπίζεη ηνλ ειεγθηή ηεο κειέηεο γηα ηελ δνκή ηνπ ηαζκνύ, ηα βαζηθά ζηνηρεία, ηα νπνία ειήθζεζαλ ππ' όςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ, ηα βαζηθά θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία ησλ θηηξίσλ θαη κλεκνλεύεη πεξηιεπηηθά ηηο αληίζηνηρεο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. ζη) Δάλ ν ηαζκόο δηαζέηεη θαη αληιίεο θαπζίκσλ, πιπληήξηα ή ιηπαληήξηα, ηόηε ζηελ έθζεζε πεξηιακβάλνληαη αληίζηνηρα θεθάιαηα. i) Δηδηθά ζρέδηα δεμακελώλ, λεζίδσλ, αληιηώλ, εδξάζεσο αλπςσηήξσλ, θαηαζθεπήο θεθιηκέλσλ επηπέδσλ επηζεσξήζεσο εάλ ν ηαζκόο πεξηιακβάλεη ηέηνηεο εγθαηαζηάζεηο θαη ii) Πξνϋπνινγηζκόο δαπάλεο ησλ αλσηέξσ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ θαη εηδηθώλ εγθαηαζηάζεσλ, δηαξζξσκέλνο θαηά θαηεγνξία ή είδνο εγθαηάζηαζεο, ππνγξαθόκελνο από ηνλ θαηά Νόκν ππεύζπλν δηπισκαηνύρν Μεραλνιόγν ή Ζιεθηξνιόγν Μεραληθό ή ηερλνιόγν Μεραληθό αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ή δηπισκαηνύρν Μεραληθό ή ηερλνιόγν κεραληθό άιιεο εηδηθόηεηαο, ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο γηα ηα επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα απηώλ. 5. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ππνβάιινληαη εηο ηξηπινύλ, θαηάιιεια ραξηνζεκαζκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηνπο θαηά λόκν αξκόδηνπο ηερληθνύο. 6. Μεηά ηελ ππνβνιή ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ δηθαηνινγεηηθώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν, ε αξκόδηα ππεξεζία πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρό ηνπο θαη εθόζνλ απηά πιεξνύλ ηνπο όξνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο, ρνξεγείηαη άδεηα ίδξπζεο ηνπ ηαζκνύ, κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε πξνεγνύκελεο ππνβνιήο ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθώλ: α) Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ζην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Σ.Δ.Δ.) ή ζηα Παξαξηήκαηα απηνύ ή ηελ εμνπζηνδνηεκέλε από ην Σ.Δ.Δ. Σξάπεδα, ηεο ακνηβήο ηνπ ζπληάμαληνο ηε κειέηε Γηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ ή Σερλνιόγνπ Μεραληθνύ, θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην από 30/ Β.Γ/κα (Α' 134), όπσο απηό ηζρύεη. β) Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ησλ θξαηήζεσλ πνπ νξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 2326/1940 (Α' 145) ηνπ Ν. 546/1943 (Α' 284) ππέξ ΣΜΔΓΔ 2% θαη Δ.Μ.Π. 1% επί ηεο ακνηβήο ηνπ Γηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ ή Σερλνιόγνπ Μεραληθνύ, πνπ ζπλέηαμε ηε κειέηε θαζώο θαη ππέξ ΣΜΔΓΔ 1% θαη Δ.Μ.Π. 0,5% επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ δαπάλεο ησλ κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. γ) Απνδεηθηηθό πξνθαηαβνιήο ζην Γεκόζην Σακείν ηνπ θόξνπ επί ηεο ακνηβήο κειέηεο ηνπ θαηά λόκν ππεπζύλνπ γηα ηε κειέηε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαζκνύ. 7. Αξκόδηα γηα ηελ ζεώξεζε ησλ ζρεηηθώλ πηλάθσλ ακνηβήο ησλ Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ ή Σερλνιόγσλ Μεραληθώλ, θαζώο θαη γηα ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθώλ εληνιώλ θαηαβνιήο ησλ θξαηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην εδάθην β) ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, είλαη ην Σ.Δ.Δ. γηα ηνπο λνκνύο όπνπ ππάξρνπλ Παξαξηήκαηά ηνπ, γηα δε ηνπο ππόινηπνπο λνκνύο, νη Γηεπζύλζεηο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ ησλ λνκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ. 8. Ζ εθδηδόκελε άδεηα ίδξπζεο ηνπ ηαζκνύ θνηλνπνηείηαη κε πιήξε ζεηξά εγθεθξηκέλσλ ζρεδηαγξακκάησλ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία Πνιενδνκίαο ηεο νηθείαο Ννκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο. 9. Ζ άδεηα ίδξπζεο ηαζκνύ ηζρύεη ηξία (3) ρξόληα θαη κπνξεί λα παξαηαζεί, κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, γηα δύν (2) αθόκε ρξόληα. 19

20 10. ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ην αλσηέξσ ρξνληθό δηάζηεκα, ππνβάιινληαη εθ λένπ όια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ γηα ηελ εμ αξρήο ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη επέιζεη κεηαβνιή ζηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο εγθαηάζηαζεο, αληί ησλ απαηηνπκέλσλ κειεηώλ, ζρεδηαγξακκάησλ θαη ηερληθώλ πεξηγξαθώλ, ππνβάιιεηαη ππεύζπλε δήισζε ηνπ αηηνύληνο θαη ηνπ κειεηεηή κεραληθνύ πεξί κε κεηαβνιήο ησλ ηερληθώλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ θαηαηίζεληαη εθ λένπ ηα πξνβιεπόκελα ζηα εδάθηα α), β) θαη γ) ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξόληνο άξζξνπ απνδεηθηηθά. Άπθπο 16 Άδεια λειηοςπγίαρ 1. Ζ Άδεηα Λεηηνπξγίαο ηαζκώλ θνξηεγώλ απηνθηλήησλ ρνξεγείηαη από ηελ ππεξεζία πνπ έρεη εθδώζεη ηελ άδεηα ίδξπζεο απηνύ. Ο ελδηαθεξόκελνο ππνβάιιεη, πξηλ από ηε ιήμε ηεο άδεηαο ίδξπζεο, αίηεζε ζπλνδεπόκελε από ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α) Τπεύζπλε δήισζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 ηνπ επηβιέςαληνο θαηά λόκν ππεπζύλνπ Σερληθνύ, όηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηαζκνύ θαη νη εληόο απηνύ ειεθηξνκεραλνινγηθέο θαη ηπρόλ εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο έγηλαλ ζύκθσλα κε ηα εγθεθξηκέλα ζρεδηαγξάκκαηα θαη ηνπο ηζρύνληεο ηερληθνύο θαλνληζκνύο θαη όηη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηεξήζεθαλ νη όξνη θαη πεξηνξηζκνί ηνπ παξόληνο θαη ηεο άδεηαο ίδξπζεο. β) Άδεηα νηθνδνκήο ή θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ πηζηνπνηεί ηε λνκηκόηεηα ηνπ θηηξίνπ. γ) Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ζην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Σ.Δ.Δ.) ή ζηα Παξαξηήκαηα απηνύ ή ηελ εμνπζηνδνηεκέλε από ην Σ.Δ.Δ. Σξάπεδα, ηεο ακνηβήο ηνπ θαηά λόκν ππεπζύλνπ γηα ηελ επίβιεςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαζκνύ, Γηπισκαηνύρνπ Μεραλνιόγνπ ή Ζιεθηξνιόγνπ Μεραληθνύ ή Σερλνιόγνπ Μεραληθνύ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην από 30/ Β.Γ/ηνο (Α' 134), όπσο απηό ηζρύεη. δ) Απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ησλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 2326/1940 (α' 145) ηνπ 546/1943 (Α' 284) νξηδνκέλσλ θξαηήζεσλ ππέξ ΣΜΔΓΔ 2% θαη Δ.Μ.Π. 1% επί ηεο ακνηβήο ηνπ θαηά λόκν ππεπζύλνπ γηα ηελ επίβιεςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ζπλεξγείνπ. ε) Απνδεηθηηθό πξνθαηαβνιήο ζην Γεκόζην Σακείν ηνπ θόξνπ επί ηεο ακνηβήο ηνπ θαηά λόκνπ ππεπζύλνπ γηα ηελ επίβιεςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ηαζκνύ. ζη) Πηζηνπνηεηηθό Ππξαζθαιείαο από ηελ αξκόδηα Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. 2. Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ αίηεζεο θαη δηθαηνινγεηηθώλ, ρνξεγείηαη άδεηα ιεηηνπξγίαο αόξηζηεο ρξνληθήο ηζρύνο. 3. ε πεξίπησζε πνπ έιαβε ρώξα κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ηαζκνύ, ρνξεγείηαη λέα άδεηα ιεηηνπξγίαο ππό ηελ πξνϋπόζεζε έγθξηζεο ησλ λέσλ απαηηνύκελσλ ζρεδίσλ, ηα νπνία πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζηελ αξκόδηα ππεξεζία πνπ έρεη εθδώζεη ηελ αξρηθή άδεηα ιεηηνπξγίαο, κε αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, κέζα ζε πξνζεζκία 6 κελώλ από ηόηε πνπ επήιζε ε ππόςε κεηαβνιή. Σα λέα ζρέδηα ζπλνδεύνληαη από ηελ απαξαίηεηε ηερληθή έθζεζε ηεο επειζνύζαο κεηαβνιήο ην ζρεηηθό πξνϋπνινγηζκό, ακνηβέο θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη θαηά πεξίπησζε θαη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 15 θαη ζην παξόλ άξζξν. 4. Ζ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ηαζκνύ κπνξεί, εθόζνλ δηαπηζησζεί νπνηεδήπνηε όηη έπαπζαλ λα ππάξρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε, λα αθαηξεζεί πξνζσξηλά κέρξη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ ή νξηζηηθά κε αηηηνινγεκέλε εηδηθή απόθαζε ηεο αξρήο πνπ ηε ρνξήγεζε. 20

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΤΓΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΗ 1 ε Τ.Πε ΑΣΣΘΚΗ ΑΔΑ ΓΕΝΘΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΘΟ ΠΑΘΔΩΝ ΠΕΝΣΕΛΗ Σαρ. Δ/λζε: Θππνθξάηνπο 8 Π Πεληέιε Αζήλα 02/02/2015 Τπεξεζία: Σερληθή Τπεξεζία Αξ. Πξωη : 1229 Πιεξνθ. Νηθνιάνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06. Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αζήλα, 3 Ιαλοσαρίοσ 2007 Αρ. Πρωη.: 68609/7995/06 Τκήκα Οδηθής Αζθάιεηας ΘΕΜΑ : Κοηλοποίεζε απόθαζες σποσργώλ Οηθολοκίας θαη Οηθολοκηθώλ θαη Μεηαθορώλ θαη Επηθοηλωληώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ)

Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Έθζεζε- πξόηαζε άξ. 77 παξ. 5 λ. 3852/2010 Αξ. 1/2014 Θέκα: Φνξήγεζε άδεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ςπραγσγηθώλ παηρληδηώλ (ινύλα παξθ) Αιεμαλδξνύπνιε 24.3.2014 Πξνο : α) Γήκαξρν Αιεμαλδξνύπνιεο θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο

ΑΔΑ: 4ΑΗΟΚ-0Β. - Πηλαθίδεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύσλ ρξώκαηνο ` Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ Γ/ΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Γ/ΝΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Σατ. Γ/νζη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ»

ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ» ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2011 Ρύζκηζε ασζαηρέηφλ Σηηο 21-09-2011 δεκνζηεύζεθε ν λόκνο 4014/2011 ν νπνίνο αθνξά ζηε λέα ξύζκηζε γηα ηα απζαίξεηα, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα αλαζηέιιεηαη γηα 30 ρξόληα ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ»

Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» Ν. 3852/2010 (Α 87) «ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» (άξζξα 94 (παξ. 2 θαη 4), 186 (Σνκέαο Δ), 204 (Πξώην Δδάθην θαη Σνκέαο Γ), 205 (παξ. 1 θαη 2), 210 (παξ. 1 θαη Σνκέαο Γ), 282 (παξ. 1), 283 (παξ. 3), 286) ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΜΔΝΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΜΣΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ. (ζύκθσλα κε ην άξζξν 11.2.2 ηεο.π.)

ΠΔΜΣΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ. (ζύκθσλα κε ην άξζξν 11.2.2 ηεο.π.) Μειέηε, Καηαζθεπή, Υξεκαηνδόηεζε, Λεηηνπξγία, πληήξεζε θαη Δθκεηάιιεπζε ηνπ Έξγνπ :Απηνθηλεηόδξνκνο Κόξηλζνο Σξίπνιε Καιακάηα θαη Κιάδνο Λεύθηξν πάξηε ΠΔΜΣΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

2. Πξνζθνξά ζπλνδεπόκελε από Πίλαθα Σπκκόξθσζεο όπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνύζεο... ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηνλ Πξνζθέξνληα:

2. Πξνζθνξά ζπλνδεπόκελε από Πίλαθα Σπκκόξθσζεο όπσο πξνβιέπεηαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνύζεο... ζπκπιεξσκέλα θαη ππνγεγξακκέλα από ηνλ Πξνζθέξνληα: ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΝΔΡΟΤ 1 & ΠΑΣΗΙΩΝ 11257 ΑΘΗΝΑ Σηλ. 2108231277 Αθήνα, 17-07-2015 Θέμα: Διεςκπινήζειρ επί ηος ςπ απιθ. ππωη. 15434/15-07-2015 διαγωνιζμού με ανηικείμενο ηην

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ

ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ Γ. ΥΡΤΗΚΟ & ΗΑ Δ. Δ. ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ: ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ - ΚΑΦΔ ΕΠΩΝΤΜΙΑ - ΣΙΣΛΟ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΜΔΛΔΣΖ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ Η κειέηε ζπληάρζεθε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 (ρώξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνύ) ηνπ Π.Γ. 71/1998 (ΦΔΚ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη»

«Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη» ECOCITY Διεθνέρ Πανεπιζηήμιο Ελλάδορ Θεζζαλονίκη - Οικολογική Μεηακίνηζη «Η Εσρωπαϊκή Εμπειρία στετικά με την Οικολογική Μετακίνηση και η Ευαρμογή της στη Θεσσαλονίκη» Επιστημονική Επιτροπή ECOCITY Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΗΓΗΚΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΣΟ ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΠΔΜΠΣΖ 18 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ΤΝΟΛΟ ΔΛΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις μεταβιβάσεις, τις αγοραπωλησίες και γενικά σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό Πίνακας 1 Πρόησπα ποσ αθορούν ζηη μεθοδολογία ηης εγκαηάζηαζης ηων ΕΔΗΕ 1. ΔΛΟΤ HD 384 Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. ΠΔΛΛΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: ΠΡΟΜΔΛΔΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΜΟΤ ΑΡΙΓΑΙΑ ΥΡΗΜ/Η: ΔΠΠΔΡΑΑ (ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ- ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 14.252,4

Διαβάστε περισσότερα