Η πεξηνξηζκέλε θπζηθή θαηαλνκή ηεο Θππνθαζηαληάο (Aesculus hippocastanum L.) - Κπξηόηεξνη πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πεξηνξηζκέλε θπζηθή θαηαλνκή ηεο Θππνθαζηαληάο (Aesculus hippocastanum L.) - Κπξηόηεξνη πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο."

Transcript

1

2 589 Η πεξηνξηζκέλε θπζηθή θαηαλνκή ηεο Θππνθαζηαληάο (Aesculus hippocastanum L.) - Κπξηόηεξνη πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο. Τζηξνύθεο Αρηιιέαο 1, Γεσξγίνπ Κπξηάθνο 2, Βέξγνο Σηέξγηνο 1, Αξέηνο Βαζίιεηνο 1, Ζαβάθνο Γεώξγηνο 1, Θάλνο Α. Κώζηαο 2 1 Σκήκα Γαζνπνλίαο & Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, Παξάξηεκα Καξδίηζαο, ΣΔΙ Λάξηζαο, Σέξκα Μαπξνκηράιε, 43100, Καξδίηζα. 2 Σκήκα Βηνινγίαο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, 15784, Αζήλα. Πεξίιεςε ηελ παξνύζα εξγαζία δηεξεπλώληαη νη πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ πεξηνξηζκέλε θαη θαηαθεξκαηηζκέλε γεσγξαθηθή εμάπισζε ηεο Ιππνθαζηαληάο (Aesculus hippocastanum L.) ζηελ Διιάδα. Πξόθεηηαη γηα κηα έξεπλα, ε νπνία δηεμήρζε θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν , ζε ηξεηο θπζηθέο πεξηνρέο εμάπισζεο ηνπ είδνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο λνκνύο Γξεβελώλ (Πίλδνο), Καξδίηζαο (Άγξαθα) θαη Λάξηζαο (Κίζζαβνο). Από ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζην πεδίν, αιιά θαη απηώλ πνπ κεηξήζεθαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ζεηξάο ειέγρσλ - πεηξακάησλ ζην εξγαζηήξην, δηαπηζηώζεθε όηη ε Ιππνθαζηαληά είλαη ην είδνο ηεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο ρισξίδαο κε ηε κεγαιύηεξε κάδα ζπεξκάησλ, γεγνλόο πνπ πεξηνξίδεη ηε δηαζπνξά ηνπο. Δπίζεο, ηα ιεζαξγηθά θαη αλνξζόδνμα (recalcitrant) ζπέξκαηά ηεο πξνέθπςε όηη ράλνπλ ηε θπηξσηηθή ηνπο ηθαλόηεηα όηαλ ε πεξηερόκελε πγξαζία ηνπο πέζεη θάησ από έλα «θξίζηκν όξην», ην νπνίν θαη ζεκαηνδνηεί ηελ απώιεηα ηεο βησζηκόηεηάο ηνπο. Σέινο, δηαπηζηώζεθε όηη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εμάπισζε θαη πεξαηηέξσ δηαηώληζε ηνπ είδνπο, αζθεί ε ζπιινγή ή ε θαηαλάισζε ησλ ζπεξκάησλ από δηάθνξα δώα (βννεηδή θαη άιια θηελνηξνθηθά θαη άγξηα δώα), αιιά θαη από ηνλ άλζξσπν. Λέμεηο θιεηδηά: Ιππνθαζηαληά, αλνξζόδνμα ζπέξκαηα, ιήζαξγνο, θύηξωζε, δηαζπνξά. Εηζαγσγή Η Ιππνθαζηαληά ή πηθξνθαζηαληά (Αesculus hippocastanum L., αγγι. Horse chestnut), αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Sapindaceae. ηελ Διιάδα ζπλαληάηαη ζηα νξεηλά ηεο Ηπείξνπ, ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Θεζζαιίαο θαη ηεο ηεξεάο Διιάδαο. Δίλαη εκηζθηόθπην είδνο κε πξνηίκεζε ζηηο Β θαη ΒΑ εθζέζεηο (Αβηδήο θ.α., 2005), ηα πγξά εδάθε, όπσο επηβεβαηώλεηαη από ην γεγνλόο όηη ηα θαηεμνρήλ ελδηαηηήκαηα ηνπ είδνπο είλαη ηα ξέκαηα (Σζηξνύθεο θ.α., 2005) θαη κε κεγάιν πςνκεηξηθό εύξνο αλάπηπμεο από 220 έσο 1500 m, καδί κε άιια είδε όπσο Abies borisii regis, Fagus moesiaca, Quercus frainetto θ.α. (Σζηξνύθεο, 2008). Δκθαλίδεηαη γηα πξώηε θνξά ζηε Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο IUCN (World Conservation Union 2001), σο είδνο γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη πιεξνθνξία (?) ζύκθσλα κε ηελ παγθόζκηα θαηάζηαζε δηαηήξεζήο ηνπ ην Έρεη θξηζεί Απξνζδηόξηζην, [Indeterminate (I)] ζηελ πξώελ Γηνπγθνζιαβία θαη 1

3 590 Δπάισην [Vulnerable (V)] ζηε Βνπιγαξία. ηελ Διιάδα πξνζηαηεύεηαη από ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 67/1981 θαη έρεη θαηαγξαθεί σο «άιιν ζεκαληηθό είδνο» ζε έμη Σόπνπο Κνηλνηηθήο εκαζίαο ηνπ Γηθηύνπ ΦΤΗ 2000 (Σζηξνύθεο, 2008). Δίλαη έλα εληππσζηαθό θπιινβόιν δέλδξν, πνπ θαιιηεξγείηαη θπξίσο ιόγσ ηεο αηζζεηηθήο ηνπ αμίαο ζε δελδξνζηνηρίεο, πάξθα θαη πιαηείεο. Δπίζεο, ηα ζπέξκαηα ζπιιέγνληαη ζπζηεκαηηθά θαη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παξαζθεπή ηδηνζθεπαζκάησλ θαη νκνηνπαζεηηθώλ πξντόλησλ κε θαξκαθεπηηθή δξάζε από παξαδαζόβηνπο πιεζπζκνύο. Η σξίκαλζε ησλ θαξπώλ πξνζδηνξίδεηαη ζηα ηέιε επηεκβξίνπ κε αξρέο Οθησβξίνπ, νπόηε γίλεηαη θαη ε δηαζπνξά ησλ ζπεξκάησλ. Σα ζπέξκαηα ηεο Ιππνθαζηαληάο θαηά ηε δηαζπνξά ηνπο από ην κεηξηθό δέλδξν εκθαλίδνπλ πδαηνπεξηεθηηθόηεηα πνπ θζάλεη ζην 52% ηεο κάδαο ηνπο (Σζηξνύθεο θ.α., 2004) θαη θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ αλνξζόδνμσλ (Roberts, 1973, Pence & Crease 1992, Tompsett & Pritchard 1993, 1998). Δπίζεο, δηαηεινύλ ζε έλα βαζύ θπζηνινγηθό ιήζαξγν (Baskin and Baskin 2004) πνπ ζπλερίδεηαη γηα πεξίπνπ εβδνκάδεο. Μεηά ηελ άξζε απηνύ θαη θπηξώλνπλ γξήγνξα, αιιά θαη ην παξάζπξν θύηξσζεο αλνίγεη πξνο ηηο ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο (Obroucheva & Antipova, 2002, Σζηξνύθεο, 2008). Σν γεγνλόο όηη απνηειεί έλα «απεηινύκελν» ελδεκηθό είδνο, θπξίσο, ηεο Διιάδαο κε πεξηνξηζκέλε θπζηθή εμάπισζε, νδεγεί ζηελ αλάγθε ηεο κειέηεο ησλ βαζηθόηεξσλ πεξηνξηζηηθώλ παξαγόλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηάζηαζε απηή. Υιηθά θαη κέζνδνη Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο, αμηνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ηα νπνία ζπγθεληξώζεθαλ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ζε θπζηθέο πεξηνρέο εμάπισζεο ηνπ είδνπο, ζηνπο λνκνύο Γξεβελώλ (Β. Πίλδνο), Καξδίηζαο (Άγξαθα) θαη Λάξηζαο (Κίζαβνο), όπνπ, εηδηθόηεξα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπιινγή θπηηθνύ πιηθνύ (θαξπνί θαη ζπέξκαηα), αιιά θαη ε κειέηε ησλ νηθνθπζηνινγηθώλ ζπλζεθώλ, ηεο αλαπαξαγσγηθήο βηνινγίαο, ηεο θύηξσζεο θαη επηβίσζεο ησλ αξηηβιάζησλ ζην πεδίν, θαζώο επίζεο ηεο θπζηθήο δηαζπνξάο θαη ησλ πηζαλώλ ζεξεπηώλ ηνπ είδνπο. Γηα ηηο αλάγθεο ησλ πεηξακάησλ, θάζε ρξόλν, έλαο αξηζκόο ζπέξκαηα ζπιιέγνληαλ από ην έδαθνο (ηε ζηηγκή ηεο δηαζπνξάο ηνπο ή κεηά από 1-2 εκέξεο) θαη κεηαθέξνληαλ ζην εξγαζηήξην ηνπ Σνκέα Βνηαληθήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ (ΔΚΠΑ), όπνπ απνζεθεύνληαλ ζηνπο 5 C ζε ζάιακν ηύπνπ Sanyo Medicool, κέζα ζε ζάθνπο πνιπαηζπιελίνπ. Η ηνπνζέηεζε ησλ ζπεξκάησλ ζηνπο 5 ν C επηβάιιεηαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηα πςειά επίπεδα ηεο πεξηερόκελεο πγξαζίαο ηνπο θαη θπζηθά ηε βησζηκόηεηά ηνπο (Berjak & Pammenter, 2001, Kermonde & Finch-Savage, 2002), αιιά θαη γηα ηελ άξζε ηνπ ιήζαξγνπ ζηε ζπλέρεηα. Σα ζπέξκαηα απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζεηξάο ειέγρσλ, όπσο: α) πξνζδηνξηζκόο ηεο κάδαο ηνπο, β) εθηίκεζε ηεο πεξηερόκελεο πγξαζίαο (πδαηνπεξηεθηηθόηεηα %), ηνπ ζπέξκαηνο, ηνπ πεξηβιήκαηνο, ησλ θνηπιεδόλσλ θαη ηνπ εκβξπαθνύ άμνλα, γ) βησζηκόηεηα ηνπο κεηά από κεξηθή αθπδάησζε, θαη δ) έιεγρνο ηεο θύηξσζεο ζην εξγαζηήξην ζε ζηαζεξέο ζεξκνθξαζίεο (20, 25, 30 θαη 36 ν C), ακέζσο κεηά ηε ζπιινγή ηνπο. Η κέηξεζε ηεο κάδαο ησλ ζπεξκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Δξγαζηήξην Γαζηθήο Οηθνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, ηνπ 2

4 591 παξαξηήκαηνο Καξδίηζαο, ηνπ ΣΔΙ Λάξηζαο, κε δπγό αθξίβεηαο 2 δεθαδηθώλ ςεθίσλ ηύπνπ Ohayo MP 300. Δηδηθόηεξα, ηα ζπέξκαηα πνπ ζπιιέγνληαλ ζην πεδίν, ηνπνζεηνύληαλ ακέζσο ζε ζάθνπο πνιπαηζπιελίνπ θαη ηελ ίδηα ή ηελ επόκελε κέξα, γηα θάζε πεξηνρή πξνέιεπζεο, έλαο αξηζκόο ηνπιάρηζηνλ 100 από απηά (όπνπ ήηαλ εθηθηό) επηιέγνληαλ κε ηπραίν ηξόπν, ηνπνζεηνύληαλ επί ηνπ δπγνύ θαη θαηαγξάθνληαλ ηα απνηειέζκαηα. Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο πδαηνπεξηεθηηθόηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θιίβαλν μήξαλζεο ηύπνπ Memert, ζε δείγκαηα απνηεινύκελα από 10 ζπέξκαηα, θάζε πξνέιεπζεο, κε ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία: α) κέηξεζε ηεο αξρηθήο λσπήο κάδαο (g) ηνπ ζπέξκαηνο, β) κέηξεζε ηνπ απόβαξνπ (g) ησλ δνρείσλ αινπκηλίνπ, δηαζηάζεσλ 0,10 Υ 0,05 Υ 0,03 m κε αξίζκεζε (Π 1 -Π 10 ) γηα ην πεξίβιεκα, (Κ 1 -Κ 10 ) γηα ηηο θνηπιεδόλεο θαη (ΑΞ 1 -ΑΞ 10 ) γηα ηνλ άμνλα, γ) δηαρσξηζκόο ηνπ ζπέξκαηνο ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε, δειαδή ην πεξίβιεκα, ηηο θνηπιεδόλεο θαη ηνλ εκβξπαθό άμνλα, κε θνθηεξή ιεπίδα θαη ηνπνζέηεζε απηώλ ζηα αληίζηνηρα δνρεία αινπκηλίνπ, ε) κέηξεζε ησλ δνρείσλ αινπκηλίνπ κε ην πεξηερόκελό ηνπο (g), ζη) ηνπνζέηεζε όισλ ησλ δνρείσλ ζηνλ θιίβαλν μήξαλζεο γηα 17 ± 1 ώξεο ζηνπο 103 ν C, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα από ηελ International Seed Testing Association (ISTA 1999), θαη δ) κέηξεζε ηεο μεξάο κάδαο (g) όισλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ ζπέξκαηνο, κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξόλνπ μήξαλζεο. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο βησζηκόηεηαο ησλ ζπεξκάησλ κεηά από κεξηθή αθπδάησζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 40 ζπέξκαηα πξνέιεπζεο Γξεβελώλ, ακέζσο κεηά ηε δηαζπνξά ηνπο, θαη κε αξρηθή πεξηερόκελε πγξαζία (52,6%). ηα ζπέξκαηα απηά, αλά 10, πξαγκαηνπνηήζεθε κεξηθή αθπδάησζε, κε ρξήζε silica gel, ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά επίπεδα πεξηερόκελεο πγξαζίαο 15, 20, 25 θαη 35% θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθαλ γηα θύηξσζε ζηνπο 30 C. Ο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζηαθήο εμάξηεζεο ηεο θύηξσζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηπραία δείγκαηα ησλ 10 ζπεξκάησλ θαη ηξεηο επαλαιήςεηο γηα θάζε πείξακα θαη πξνέιεπζε. ε πιαζηηθό δνρείν δηαζηάζεσλ 0,18 Υ 0,15 Υ 0,05 m, ζην νπνίν δηαζηξώζεθε δηπιή ζηξώζε απνξξνθεηηθνύ ραξηηνύ ηνπνζεηήζεθαλ 10 ζπέξκαηα. ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε δηάβξεμε κε 150 ml απηνληζκέλν λεξό, αθνινύζεζε θάιπςε κε κνλή ζηξώζε ραξηηνύ, θιείζηκν ηνπ δνρείνπ κε ην θάιπκκά ηνπ θαη κεηαθνξά ζε ζαιάκνπο ειεγρόκελεο ζεξκνθξαζίαο ηύπνπ Heraeus, Model BK 5060 EL, W.C. Heraeus GmbH, όπνπ ε ζεξκνθξαζία δηαηεξείηαη ζηαζεξή κε απόθιηζε ± 0,5 C θαη ηύπνπ Enviratrol. ηνπο ζαιάκνπο Heraeus πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα πεηξάκαηα ησλ 20 θαη 25 C θαη ζηνπο ζαιάκνπο Enviratrol ηα πεηξάκαηα ησλ 30 θαη 36 C. Μεηά ηελ ζπιινγή ησλ ζπεξκάησλ θαη κέρξη ηελ έλαξμε θάζε πεηξάκαηνο, απηά απνζεθεύζεθαλ ζηνπο 5 C ζε ζάιακν ηύπνπ Sanyo Medicool. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ησλ ζπεξκάησλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ Κίζαβν κεηξήζεηο ζε: α) ελήιηθα κεκνλσκέλα δέλδξα ή ζπλδελδξίεο, θαη β) ζε ελήιηθα δέλδξα πνπ βξίζθνληαλ κέζα ή ζηα πξαλή ησλ ξεκάησλ. ηελ πξώηε πεξίπησζε (ησλ κεκνλσκέλσλ δέλδξσλ), μεθηλώληαο από ηε βάζε ηνπ δέλδξνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νκόθεληξνη θύθινη θαηά πιάηνο, απμάλνληαο θάζε θνξά ηε δηάκεηξν ζε κήθνο όζν θαη ε δηάκεηξνο ηεο πξνβνιήο ηεο θόκεο ηνπ δέλδξνπ ζην έδαθνο. Όηαλ ζε δύν δηαδνρηθνύο θύθινπο δελ εληνπίδνληαλ ζπέξκαηα, νινθιεξσλόηαλ θαη ε δηαδηθαζία. ηε δεύηεξε πεξίπησζε, κειεηήζεθε ε δηαζπνξά κέζα ζε ξέκα (Καθόζθαια), ζην 3

5 592 νπνίν ππάξρεη ώξηκν άηνκν Ιππνθαζηαληάο πνπ θαξπνθνξεί. Αξγά ηελ άλνημε (Μάηνο 2005), όηαλ ε πξνζπέιαζε ήηαλ δπλαηή, δηαβεκαηίζζεθε ην ξέκα ζηελ θάζνδό ηνπ μεθηλώληαο από ην κεηξηθό δέλδξν πνπ πξαγκαηνπνίεζε δηαζπνξά ήδε ην θζηλόπσξν ηνπ ηόρνο ήηαλ ε δηαπίζησζε ύπαξμεο ζηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο ζπεξκάησλ πνπ δελ θύηξσζαλ ή ε ύπαξμε λεαξώλ αξηηβιάζησλ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ απεηιώλ θαη θηλδύλσλ πνπ δηαηξέρνπλ ηα ζπέξκαηα από δηάθνξνπο ζεξεπηέο έγηλαλ παξαηεξήζεηο: α) ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ βννεηδώλ (αγειάδεο) έλαληη ησλ ζπεξκάησλ, θαηά ηελ πεξίνδν δηαζπνξάο απηώλ (πεξηνρή Γξεβελώλ), θαη β) ηεο ζήξεπζεο ησλ ζπεξκάησλ θαηά ηελ επνρή ηεο σξηκόηεηάο ηνπο θαη ακέζσο κεηά ηε δηαζπνξά ηνπο από άγξηα πνπιηά θαη δώα, αιιά θαη από ηνλ άλζξσπν, σο ζπιιέθηε ζπεξκάησλ από ηελ επίγεηα ηξάπεδα ζπεξκάησλ (πεξηνρή Κίζαβνπ). Απνηειέζκαηα Από ηελ επεμεξγαζία ησλ θαηλνινγηθώλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ ζην πεδίν, αιιά θαη απηώλ πνπ κεηξήζεθαλ θαηά ηε δηεμαγσγή ζεηξάο ειέγρσλ - πεηξακάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εξγαζηήξην, πξνέθπςαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα. α) Πξνζδηνξηζκόο ηεο κάδαο ηωλ ζπεξκάηωλ. Τπνινγίζηεθε ε κέζε κάδα ζπεξκάησλ, θάζε πεξηνρήο κειέηεο θαη γηα θάζε έηνο, ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ (Πίλαθαο 1). Σα ζπέξκαηα πξνέιεπζεο Κίζαβνπ εκθαλίδνπλ, θαηά κέζν όξν, ηε κεγαιύηεξε κάδα (14,96 g), αθνινπζνύλ απηά ηεο πξνέιεπζεο Καξδίηζαο (14,62 g), ελώ ηα ζπέξκαηα πνπ ζπιιέρηεθαλ ζηελ πεξηνρή Γξεβελώλ έρνπλ ηε κηθξόηεξε ηηκή κάδαο (14,44 g). Η κέζε ηηκή ηεο κάδαο ησλ ζπεξκάησλ, ζπλνιηθά γηα ηηο ηξεηο πεξηνρέο κειέηεο, ππνινγίζηεθε ζε 14,67 g Πίλαθαο 1: Μέζε κάδα ζπεξκάησλ (g) ηνπ Aesculus hippocastanum πξνειεύζεσλ Γξεβελώλ, Καξδίηζαο θαη Κίζαβνπ, θαηά ηα έηε Table 1: Medium mass of seeds (g) of Aesculus hippocastanum from Grevena, Karditsa and Kisavos, at years Πεξηνρή πξνέιεπζεο ησλ ζπεξκάησλ Έηνο ζπιινγήο Αξηζκόο ζπεξκάησλ Μέζνο όξνο κάδαο ζπεξκάησλ (ζε g) ,63 Γξεβελά , , ,70 Μέζνο όξνο , ,62 Καξδίηζα , , ,04 Μέζνο όξνο 95 14,62 Κίζαβνο ,27 4

6 , , ,45 Μέζνο όξνο ,96 Γεληθόο κέζνο όξνο ,67 β) Πξνζδηνξηζκόο ηεο πεξηερόκελεο πγξαζίαο (πδαηνπεξηεθηηθόηεηα %), ηνπ ζπέξκαηνο, ηνπ πεξηβιήκαηνο, ηωλ θνηπιεδόλωλ θαη ηνπ εκβξπαθνύ άμνλα. Γηα θάζε πεξηνρή κειέηεο θαη γηα θάζε έηνο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ , ππνινγίζηεθε ε κέζε ζπλνιηθή πδαηνπεξηεθηηθόηεηα ηνπ ζπέξκαηνο, αιιά θαη ε πεξηερόκελε πγξαζία ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ (πεξηβιήκαηνο, θνηπιεδόλσλ θαη άμνλα). Όπσο θαίλεηαη από ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθα 2 πνπ αθνινπζεί, ηα ζπέξκαηα πξνέιεπζεο Κίζαβνπ εκθαλίδνπλ, θαηά κέζν όξν, ηε κεγαιύηεξε πδαηνπεξηεθηηθόηεηα (52,53 %), αθνινπζνύλ απηά από ηελ πεξηνρή Γξεβελώλ (52,35 %), ελώ ηα ζπέξκαηα πνπ ζπιιέρηεθαλ ζηελ πεξηνρή Καξδίηζαο έρνπλ ηε κηθξόηεξε πδαηνπεξηεθηηθόηεηα (52,11 %). Η κέζε ηηκή ηεο πδαηνπεξηεθηηθόηεηαο ησλ ζπεξκάησλ, ζπλνιηθά γηα ηηο ηξεηο πεξηνρέο κειέηεο, αλέξρεηαη ζε 51,88 %. Πίλαθαο 2: Τδαηνπεξηεθηηθόηεηα (%) ηνπ πεξηβιήκαηνο, ησλ θνηπιεδόλσλ θαη ηνπ άμνλα, ζπεξκάησλ ηνπ Aesculus hippocastanum πξνέιεπζεο Γξεβελώλ, Καξδίηζαο θαη Κίζαβνπ, θαηά ηα έηε Table 2: Water-content (%) of wrapping, cotyledons and axis, seeds of Aesculus hippocastanum from Grevena, Karditsa and Kisavos, at years Πεξηνρή πξνέιεπζεο ησλ ζπεξκάησλ Έηνο ζπιινγήο Τδαηνπεξηεθηηθόηεηα % πέξκα Πεξίβιεκα Κνηπιεδόλεο Άμνλαο ,60 51,45 54,00 70, ,06 56,12 50,09 68,67 Γξεβελά ,42 54,02 50,94 62, ,33 50,74 47,91 59,16 Μέζνο όξνο 52,35 53,08 50,73 65, ,59 53,17 52,30 67, ,52 56,91 51,89 64,41 Καξδίηζα ,36 55,40 51,04 67, ,95 57,04 52,32 64,97 Μέζνο όξνο 52,11 55,63 51,89 66, ,53 44,14 48,78 64, ,87 53,70 51,57 73,31 Κίζαβνο ,03 54,13 49,23 67, ,70 51,46 49,64 63,79 Μέζνο όξνο 52,53 50,86 49,81 67,08 5

7 594 Γεληθόο κέζνο όξνο 51,88 52,80 50,37 65,74 γ) Έιεγρνο ηεο βηωζηκόηεηαο κεηά από κεξηθή αθπδάηωζε. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο βησζηκόηεηαο ησλ ζπεξκάησλ, ζε δηάθνξα επίπεδα αθπδάησζεο, αμηνπνηήζεθαλ 40 ζπέξκαηα πξνέιεπζεο Γξεβελώλ ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ ην ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3, ε βησζηκόηεηά ηνπο θζάλεη ζην 90 % όηαλ ε πεξηερόκελε πγξαζία ηνπο θπκαίλεηαη από 25 έσο 35 %, κεηώλεηαη ζην 57% όηαλ ε πγξαζία ηνπο ειαηησζεί ζην 23 % θαη κεδελίδεηαη όηαλ αθπδαησζνύλ ζε επίπεδν κηθξόηεξν ηνπ 20 %. Πίλαθαο 3: Σειηθή θύηξσζε %, ζπεξκάησλ ηνπ Aesculus hippocastanum πξνέιεπζεο Γξεβελώλ, ζηα αληίζηνηρα επίπεδα πεξηερόκελεο πγξαζίαο. Table 3: Final germination %, of seeds Aesculus hippocastanum from Grevena, in the corresponding levels of contained humidity Πεξηερόκελε πγξαζία (%) Σειηθή θύηξσζε (%) Τελική υύτρωση, % Περιεχόμενη υγρασία, % ρήκα 1: Σειηθή θύηξσζε %, ζπεξκάησλ Ιππνθαζηαληάο (ζηνπο 30 C), κεηά από κεξηθή αθπδάησζή ηνπο ζε δηάθνξα επίπεδα πεξηερόκελεο πγξαζίαο (%). Figure 1: Final germination %, of seeds Aesculus hippocastanum (in the 30 C ), after their partial dehydration in various levels of contained humidity (%). δ) Έιεγρνο ηεο θπηξωηηθήο ηθαλόηεηαο ηωλ ζπεξκάηωλ. 6

8 595 Η θπηξσηηθή ηθαλόηεηα ειέγρζεθε εξγαζηεξηαθά κε ζπέξκαηα ηππνθαζηαληάο πνπ ζπιιέρζεθαλ ζηηο ηξεηο πεξηνρέο κειέηεο θαηά ην έηνο 2003 θαη ηα νπνία πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε ζπλζήθεο θύηξσζεο απνζεθεύηεθαλ γηα 15 εκέξεο ζηνπο 5 C (Πίλαθαο 4). Σα ζπέξκαηα θαη ησλ ηξηώλ πεξηνρώλ κειέηεο, θπηξώλνπλ, θαηά κέζν όξν, ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό (65 %) όηαλ ε ζεξκνθξαζία θύηξσζεο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 30 C. Σν πνζνζηό απηό, ζρεδόλ ππνδηπιαζηάδεηαη (31 %) ζε ζεξκνθξαζία 25 C, κεηώλεηαη αθόκε πεξηζζόηεξν (11 %) όηαλ ε ζεξκνθξαζία γίλεη 36 C θαη ζρεδόλ κεδελίδεηαη (3 %) ζε ζεξκνθξαζία 20 C. Πίλαθαο 4: Σειηθή θύηξσζε (%) ζπεξκάησλ Ιππνθαζηαληάο (αλά πξνέιεπζε), ζε ζεξκνθξαζίεο 20, 25, 30 θαη 36 C. Table 4: Final germination (%) of Aesculus hippocastanum (per origin), in temperatures 20, 25, 30 and 36 C. Πεξηνρή πξνέιεπζεο ησλ ζπεξκάησλ Θεξκνθξαζία C Σειηθή θύηξσζε (%) Γξεβελά Καξδίηζα Κίζαβνο Μέζνο όξνο ε) Δηαζπνξά ηωλ ζπεξκάηωλ - Θήξεπζε Σν Aesculus hippocastanum παξάγεη ηα κεγαιύηεξεο κάδαο ζπέξκαηα ζην ζύλνιν ηεο Διιεληθήο θαη Δπξαπατθήο ρισξίδαο (κέγηζηε παξαηεξεζείζα ηηκή 33,37 g, Γξεβελά 2006). Σν ραξαθηεξηζηηθό απηό, θαζηζηά ην είδνο σο «πεξηνξηζκέλεο δηαζπνξάο». Έηζη, ε δηαζπνξά ηνπ θαίλεηαη λα αλήθεη θπξίσο ζηνπο ηύπνπο ηεο απηνρσξίαο - βαξνρσξίαο θαη δεπηεξεπόλησο ηεο πδξνρσξίαο, ιόγσ ηεο θπζηθήο ηνπ εμάπισζεο ζε κεγάιν βαζκό, εληόο ή επί ησλ πξαλώλ ησλ ξεκάησλ (Σζηξνύθεο θ.α., 2006). Δύξεζε ζπεξκάησλ Ιππνθαζηαληάο ζηνλ Κίζαβν ζε θνπθαιεξά δέλδξα άιισλ δαζηθώλ εηδώλ (Ομηάο-Γξπόο), θαηά ηελ πεξίνδν ησλ πινηνκηώλ θαη ζε κηα απόζηαζε πεξίπνπ 200 m από ην πιεζηέζηεξν θπηό, πηζαλνινγεί ηε δηαζπνξά ηνπ είδνπο από ζθίνπξνπο (Sciurus vulgaris) (Αιβαλόο θαη Μαγαιηόο, 2005). Η θπζηθή ζέζε αλάπηπμεο ηνπ είδνπο επί ησλ πξαλώλ, επηηξέπεη ηελ δηαζπνξά ησλ ζπεξκάησλ (βαξνρσξία) κόιηο ιίγα κέηξα (3 15 m) από ηελ πξνβνιή ηεο θόκεο ησλ δέλδξσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο πδξνρσξίαο ε δηαζπνξά ησλ ζπεξκάησλ είλαη πην έληνλε, θαζόηη δηαπηζηώζεθε δηαζπνξά πεξίπνπ 800 m καθξηά από ην πιεζηέζηεξν δέλδξν θαηά κήθνο ξέκαηνο (Βξσκνλέξηα) ζηνλ Κίζαβν. ε όηη αθνξά ζηε ζήξεπζε ησλ ζπεξκάησλ ηνπ είδνπο, δηαπηζηώζεθε όηη: Πξηλ ηελ δηαζπνξά θαη ελώ αθόκε απηά βξίζθνληαη επί ησλ δέλδξσλ, ζηηο κηζάλνηρηεο θάςεο ησλ θαξπώλ ζκήλε θνξάθσλ ηα ηξππνύλ, κε απνηέιεζκα ζύληνκα λα ζαπίδνπλ. Οη ίδηνη ζεξεπηέο, ζπλερίδνπλ ην έξγν ηνπο θαη κεηά ηε δηαζπνξά ηνπο ζην έδαθνο. 7

9 596 ηελ πεξηνρή ησλ Γξεβελώλ, ην δηάζηεκα , θαηαγξάθεθε ε πιήξεο ζήξεπζε ησλ ζπεξκάησλ, επί ηνπ εδάθνπο, από ηα βννεηδή (αγειάδεο), ηελ πεξηνρή ηνπ Κίζαβνπ, ηα έηε 2005 θαη 2006 παξαηεξήζεθε ζήξεπζε από αγξηόρνηξνπο, ζθίνπξνπο θαη ηξσθηηθά, θαζώο επίζεο θαη από δώα ειεπζέξαο βνζθήο (αηγνπξόβαηα). Παξαηεξήζεθε, ηέινο, ζεκαληηθή κείσζε ηεο παξνδηθήο εδαθηθήο ηξάπεδαο ζπεξκάησλ, εμαηηίαο ηεο ζπζηεκαηηθήο ηνπο ζπιινγήο από ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο ηα ρξεζηκνπνηεί γηα θαξκαθεπηηθνύο ζθνπνύο (αηκνξξνΐδεο, ξεπκαηηζκνύο, ηγκνξίηηδα θ.ιπ.) Σπδήηεζε - Σπκπεξάζκαηα Από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, πξνέθπςαλ ηα αθόινπζα: Όζνλ αθνξά ηε κάδα ησλ ζπεξκάησλ ηεο Ιππνθαζηαληάο, απηά ζεσξνύληαη σο πξνο ην κέγεζόο ηνπο νη πξσηαζιεηέο ηεο Δπξσπατθήο ρισξίδαο, κε κέγηζηε θαηαγεγξακκέλε κάδα 33,37 g ζε ζπέξκα πξνέιεπζεο Γξεβελώλ ην 2006, (Σζηξνύθεο θ.α., 2006, Tsiroukis & Thanos, 2008). Η κέζε ηηκή ηεο κάδαο 1526 ζπλνιηθά ζπεξκάησλ ησλ πξνειεύζεσλ Γξεβελώλ, Καξδίηζαο θαη Κίζαβνπ, είλαη 14,45 g ελώ ην κεγαιύηεξν πνζνζηό απηώλ, πεξίπνπ 75%, θαηαλέκεηαη ζηελ θιάζε κάδαο g. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ζηε κάδα ησλ θαξπώλ θαη ζπεξκάησλ είλαη παξόκνηα κε αληίζηνηρα άιισλ εξεπλεηώλ (Daws et al., 2004, Takos et al., 2007). Ωο πξνο ηελ πδαηνπεξηεθηηθόηεηα ησλ ζπεξκάησλ ηνπ Aesculus, απηά θαηά ηε δηαζπνξά ηνπο έρνπλ έλα κεγάιν πνζνζηό πεξηερόκελεο πγξαζίαο, 49% (Suszka 1966) θαη 56% γηα ην είδνο Aesculus pavia (Bonner 1969), ελώ ζε ζπέξκαηα θπζηθώλ πξνειεύζεσλ ηνπ Aesculus hippocastanum ζηελ Διιάδα θαηαγξάθεθε πεξηερόκελε πγξαζία ζε δηάθνξα έηε, κεηαμύ ηνπ 49% θαη 56% (Σζηξνύθεο, 2008). Δπαθόινπζν ηεο κεγάιεο απηήο πγξαζίαο ησλ αλνξζόδνμσλ ζπεξκάησλ, είλαη ε αδπλακία απνζήθεπζεο απηώλ γηα καθξά δηαζηήκαηα. Σα ζπέξκαηα απηά παξνπζηάδνπλ έλα «θξίζηκν πεξηερόκελν πγξαζίαο» (Bonner, 1969, Κing & Roberts, 1979, Tompsett & Pritchard, 1993), ή αιιηώο έλα θαηώηαην «όξην αζθαιείαο» (Tompsett, 1984), θάησ από ηα νπνίν, πέξα από ηε κείσζε ηεο θπηξσηηθόηεηαο, παύεη θαη ε βησζηκόηεηα απηώλ. Σα «θξίζηκα» απηά όξηα ηεο πεξηερόκελεο πγξαζίαο ησλ ζπεξκάησλ, πνηθίιινπλ κεηαμύ ησλ εηδώλ από 20-40% (King & Roberts, 1979, Chin, 1988, Leprince et al., 1998). Σν «ζαλαηεθόξν όξην» γηα ην Aesculus hippocastanum είλαη ην 20% (Roberts, 1973). Η θύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ ηεο Ιππνθαζηαληάο θαίλεηαη λα είλαη ε πεξίπησζε εθείλε ζηελ νπνία ζπλδπάδεηαη θαη ν βαζύο ιήζαξγνο, αιιά θαη ε κε αλζεθηηθή ζηελ αθπδάησζε ηδηόηεηα ηνπ είδνπο. Η θύηξσζε ησλ ζπεξκάησλ, ακέζσο κεηά ηε δηαζπνξά, πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζηνπο 30 ν C, πνπ θαηά θαλόλα είλαη ε ηδαληθόηεξε ζεξκνθξαζία θύηξσζεο γηα ηελ πεξίνδν απηή. Σα απνηειέζκαηα απηά πξνέθπςαλ από ηα πεηξάκαηα ησλ πεξηόδσλ θαη (Σζηξνύθεο, 2008), θαη είλαη ζύκθσλα κε ηνπο Pritchard et al. (1996, 1999, Daws et al., 2004). Μεηά ηελ πιήξε άξζε ηνπ ιήζαξγνπ πνπ επάγεηαη κε εβδνκάδεο ζηξσκάησζεο ή απνζήθεπζεο απηώλ ζην ςπγείν θαη ζηνπο 5 o C, (Obroucheva & 8

10 597 Antipova, 2002, Σζηξνύθεο, 2008), ηόηε αθελόο όια ηα βηώζηκα ζπέξκαηα θπηξώλνπλ γξήγνξα θαη αθεηέξνπ ην ζεξκνθξαζηαθό εύξνο (παξάζπξν) ηεο θύηξσζεο δηεπξύλεηαη πξνο ηηο ρακειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο ησλ 5, 10 θαη 15 ν C. Η θύηξσζε ζην πεδίν ιακβάλεη ρώξα λσξίο ηελ άλνημε (Tsiroukis et al., 2004, Tsiroukis &Thanos, 2008), δηόηη θαηά ηελ πεξίνδν απηή ν ιήζαξγνο ησλ ζπεξκάησλ έρεη ήδε αξζεί, σο απνηέιεζκα ησλ ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκώλα. Σα ζπέξκαηα ηνπ είδνπο, εθηίζεληαη ζε ζπλζήθεο αθπδάησζεο κεηά ηε δηαζπνξά ηνπο αθόκε θαη θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζην έδαθνο, κε ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο σο πξνο ηελ βησζηκόηεηά ηνπο θάησ από θξίζηκα επίπεδα πεξηερόκελεο πγξαζίαο. Η βησζηκόηεηα ησλ ζπεξκάησλ ηνπ A. hippocastanum κεηά από κεξηθή αθπδάησζε, έδεημε όηη δηαηεξήζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα (57%) κε πεξηερόκελε πγξαζία έσο 23%, ελώ, όηαλ ε πγξαζία ησλ ζπεξκάησλ έπεζε ζηα επίπεδα ηνπ 20% θαη 15%, ε θύηξσζε ήηαλ κεδεληθή (Σζηξνύθεο, 2008). Σν γεγνλόο απηό επηβεβαηώλεη πξνγελέζηεξα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, όηη ηα αλνξζόδνμα ζπέξκαηα ράλνπλ ηε βησζηκόηεηά ηνπο όηαλ θζάζνπλ ζε έλα θξίζηκν επίπεδν (όξην) πγξαζίαο ην νπνίν νλνκάδεηαη θαη ζαλαηεθόξν (king & Roberts, 1979, Chin, 1988, Chin, 1989, Leprince et al., 1998). Σν γεγνλόο όηη ην Aesculus hippocastanum, παξάγεη ηα κεγαιύηεξα ζπέξκαηα ζην ζύλνιν ηεο Διιεληθήο θαη Δπξσπατθήο ρισξίδαο, θαζηζηά ην είδνο σο πεξηνξηζκέλεο δηαζπνξάο. Έηζη, ε δηαζπνξά ηνπ θαίλεηαη λα αλήθεη θπξίσο ζηνπο ηύπνπο ηεο απηνρσξίαο - βαξνρσξίαο θαη δεπηεξεπόλησο ηεο πδξνρσξίαο, ιόγσ ηεο θπζηθήο ηνπ εμάπισζεο ζε κεγάιν βαζκό, εληόο ή επί ησλ πξαλώλ ησλ ξεκάησλ (Σζηξνύθεο θ.α., 2006, Σζηξνύθεο, 2008, Thanos C.et al, 2010). Σέινο, ηα ζπέξκαηα, πθίζηαληαη θηλδύλνπο από ηα δώα ειεπζέξαο βνζθήο, ηα άγξηα θπηνθάγα δώα ηνπ δάζνπο, αιιά θαη ηα πηελά. Αμίδεη λα αλαθεξζεί ην γεγνλόο, όηη κεηαμύ ησλ βαζηθώλ ζεξεπηώλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν άλζξσπνο, ν νπνίνο σο ζπιιέθηεο ζπεξκάησλ γηα θαξκαθεπηηθνύο ζθνπνύο δεκηώλεη ζπζηεκαηηθά θαη επηθίλδπλα ηελ εδαθηθή ηξάπεδα. Με δεδνκέλν όινπο ηνπο παξαπάλσ ζνβαξνύο αξλεηηθνύο παξάγνληεο θαη ηα λέα θξηηήξηα ηεο IUCN (V 3.1, 2001) εθηηκήζεθε ε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο σο ΚΡΙΙΜΩ ΚΙΝΓΤΝΔΤΟΝ (CRITICALLY ENDANGERED) - θξηηήξηα Β2ab (iv,v). (Tsiroukis et al., 2007) Summary In this paper we investigate the factors that contribute in restricting the geographical distribution of the Horse Chestnut (Aesculus hippocastanum L.) in Greece. Here are presented the conclusions of a research, which was carried out in the years , in three areas where the Horse Chestnut is endemic, namely in the prefectures of Grevena (Mt. Pindos), Karditsa (Mt. Agrafa) and Larissa (Mt. Kissavos). Our research included field work, as well as lab experiments, and from our observations and lab results we came to the conclusion that the Horse Chestnut is the species of the Greek and European flora with the single largest seeds, thus limiting their ability to disperse. Our results also showed that the Horse Chestnut s dormant and recalcitrant seeds lose their ability to germinate, when their contained humidity falls under a critical limit, 9

11 598 which also signals the loss of their viability. Finally, it was realized that of great importance to the spread and further perpetuation of the species is the collection or consumption of its seeds, by the various animals (cattle and other farm and wild animals) and the human. Key words: Horse-chestnut, recalcitrant seeds, dormancy, germination, dispersal. Βηβιηνγξαθία. Αβηδήο, Ν., Αβηδήο, Γ., Βέξγνο, η. & Γηακαληήο, η., πκβνιή ζηε κειέηε ηεο θπζηθήο εκθάληζεο ηεο Ιππνθαζηαληάο (Aesculus hippocastanum L.), ζηελ Διιάδα. 12 ν Γαζνινγηθό πλέδξην. Γξάκα. Baskin J.M., Baskin C.C., A classification system for seed dormancy. Seed Science Research 4:1-6. Bonner, F.T., Personnel communication. Starkville, MS: USDA Forest Service, Southern Forest Experiment Station. Berjak P. & Pammenter N.W., Seed recalcitrance - current perspectives. South African Journal of Botany, 67: Chin, H.F., Recalcitrant Seeds - A Status Report. International Board for Plant Genetic Resources. Rome. Chin, H.F., Krishnapillay, B. & Stanwood, P.C., Seed Moisture: Recalcitrant V.S. Orthodox Seeds. Daws, M.I., Lydall, E., Chmielarz, P., Leprince, O., Matthews, S., Thanos, C.A. & Pritchard, H.W., Developmental heat sum influences recalcitrant seed traits in Aesculus hippocastanum across Europe. New Phytologist. 162: International Seed Testing Association, International rules for seed testing. Seed Science and Technology. 27: Kermode, A. & Finch-Savage, B., Desiccation Sensitivy in Orthodox and Recalcitrant Seeds in Relation to Development. CAB International Desiccation and Survival in Plants: Drying Without Drying. (eds M. Black and H.W. Pritchard), pp King, M.W. & Roberts, E. H., The Storage of Recalcitrant Seeds: Achievements and Possible Approaches. International Board for Plant Genetic Resources. Rome. Leprince O., Aelst van A., Pritchard H.W. & Murphy D.J., Oleosins prevent oilbody coalescence during seed imbibition as suggested by a low-temperature scanning electron microscope study of desiccation-tolerant and -sensitive oilseeds. Planta. 204: Obroucheva, N. & Antipova, O., Physiological characteristics of dormant and germinating Horse Chestnut seeds. Tree Seeds Chania, Crete, pp Pence & Crease, V., Desiccation and the survival of Aesculus, Castanea, and Quercus embryo axes through cryopreservation. Cryobiology. 29: Pritchard, H.W., Tompsett, P.B. & Manger, K.R., Development of a thermal time model for the quantification of dormancy loss in Aesculus hippocastanum seeds. Seed Science Research. 6:

12 599 Pritchard, H.W., Steadman, K.J., Nash, J.V. & Jones, C., Kinetics of dormancy release and the high temperature germination response in Aesculus hippocastanum seeds. Journal of Experimental Botany. 50: Roberts, E.H., Predicting the storage life of seeds. Seed Science and Technology. 1: Suszka, B., Conditions for the breaking of dormancy and germination of the seeds of Aesculus hippocastanum L. Arboretum Kornickie. 11: Takos, I., Varsamis, G., Avtzis, D., Galatsidas, Sp., Merou, Th. & Avtzis, N., The effect of defoliation by Cameraria ohridella Deschka and Dimic (Lepidoptera: Gracillaridae) on seed germination and seedling vitality in Aesculus hippocastanum L. Science Direct. Forest Ecology and Management 255: Thanos, C.A., Fournaraki, Ch., Tsiroukis A. & Panayiotopoulos, P., Timing of Seed Germination and Life History of Trees: Case Studies from Greece. Tree Seed Symposium: recent advances in seed research and ex situ conservation. Taipei, Taiwan August 16-18, 2010 chestnut (Aesculus hippocastanum L.) in Greece. Book of Proceedings, 3 rd. Tompsett, P. B., Desiccation studies in relation to the storage of Araucaria seed. Annals of Applied Biology. 105: Tompsett, P. B. & Pritchard, H. W., Water status changes during the development in relation to the germination and desiccation tolerance of Aesculus hippocastanum L. seeds. Annals of Botany. 71: Tompsett, P. B. & Pritchard, H. W.,1998. The effect of chilling and moisture status on the germination, desiccation tolerance and longevity of Aesculus hippocastanum L. seed. Annals of Botany 82: Tsiroukis, A., Georgiou, K., Vergos, St. & Thanos, A. C., Seed ecology of Aesculus hippocastanum L from three native locations in central and Northern Greece-Preliminary results. In.: Book of Abstracts, p Seed Ecology 2004, Rhodes, Greece, April 29 May 4, Σζηξνύθεο, Α., Γεσξγίνπ, Κ., Βέξγνο, η. & Θάλνο, Α. Κ., Η νηθνθπζηνινγία ηεο αλαπαξαγσγήο ζηελ Ιππνθαζηαληά (Aesculus hippocastanum L.). Πξαθηηθά 10 νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Διιεληθήο Βνηαληθήο Δηαηξείαο, ζει Ισάλληλα, 5-8 Ματνπ Tsiroukis, A., Georghiou, K., Vergos, S. & Thanos, A. C., Conservation status of Horse chestnut (Aesculus hippocastanum L.) in Greece. Book of proceedings, 3 rd Conference of the Hellenic Ecological Society; Ioannina, November p Σζηξνύθεο, Α., Αλαπαξαγσγηθή Φπζηνινγία θαη Οηθνινγία ηεο Ιππνθαζηαληάο (Aesculus hippocastanum L.). Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, ζει Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Αζήλα. Tsiroukis, Α. & Thanos, A. C., Field seed germination of Horse chestnut (Aesculus hippocastanum) in Greece and climate change impacts. Tree Seeds Royal Botanic Gardens Kew, Wakehurst Place & University of Sussex, Brighton, U.K September,

13 600 World Conservation Union (IUCN) IUCN Red List Categories and Criteria, v Species Survival Commission. IUCN. 12

Η περιορισμένη φυσική κατανομή της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.) - Κυριότεροι περιοριστικοί παράγοντες.

Η περιορισμένη φυσική κατανομή της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.) - Κυριότεροι περιοριστικοί παράγοντες. Η περιορισμένη φυσική κατανομή της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.) - Κυριότεροι περιοριστικοί παράγοντες. Τσιρούκης Αχιλλέας 1, Γεωργίου Κυριάκος 2, Βέργος Στέργιος 1, Αρέτος Βασίλειος 1, Ζαβάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Με την υποστήριξη/αιγίδα [1]

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Με την υποστήριξη/αιγίδα [1] ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Με την υποστήριξη/αιγίδα [1] Αναπαραγωγικό δυναμικό της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.) σε φυσικούς πληθυσμούς της Ελλάδας. Τσιρούκης, Α. 1, Γεωργίου, Κ. 2, Βέργος, Στ. 1,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε :

β) (βαζκνί: 2) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά έρεη κέζε ηηκή 0 θαη είλαη αληηζηξέςηκε. Δίλεηαη ην αθόινπζν απνηέιεζκα από ην EViews γηα ηε : 1 ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΟΥΝ 2 ΑΠΟ ΤΑ 3 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ 1 α) (βαζκνί: 3) Έζησ όηη ε ρξνλνινγηθή ζεηξά είλαη ζηάζηκε, αληηζηξέςηκε θαη αθνινπζεί ην ΑR(1) ππόδεηγκα. Να βξεζνύλ ε κέζε ηηκή, ε δηαζπνξά θαη ε απηνζπζρέηηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιςτικέσ Εφαρμογέσ ςτην τατιςτική Επεξεργαςία Δεδομένων. Παραδείγματα Επίλυςησ παλαιοτέρων Θεμάτων

Τπολογιςτικέσ Εφαρμογέσ ςτην τατιςτική Επεξεργαςία Δεδομένων. Παραδείγματα Επίλυςησ παλαιοτέρων Θεμάτων Τπολογιςτικέσ Εφαρμογέσ ςτην τατιςτική Επεξεργαςία Δεδομένων τα πλαίςια του μαθήματοσ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΕ, ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ Δ. Υαςουλιώτησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 0-06 Παραδείγματα Επίλυςησ παλαιοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Η οικοφυσιολογία της αναπαραγωγής στην Ιπποκαστανιά (Aesculus hippocastanum L.)

Η οικοφυσιολογία της αναπαραγωγής στην Ιπποκαστανιά (Aesculus hippocastanum L.) Πρακτικά 10 ου Συνεδρίου Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 2005 643 Η οικοφυσιολογία της αναπαραγωγής στην Ιπποκαστανιά (Aesculus hippocastanum L.) 1,2 Τσιρούκης Α., 1 Γεωργίου Κ., 2 Βέργος Σ. & 1 Θάνος Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο

Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο Γηζδηάζηαηνη Πίλαθεο Άζθεζε 1. Να αλαπηύμεηε αιγόξηζκν ν νπνίνο κε δεδνκέλα ηα ζηνηρεία δπν δηζδηάζηαησλ πηλάθσλ αξηζκώλ ηδίσλ δηαζηάζεσλ ζα εμεηάδεη αλ νη πίλαθεο είλαη ίζνη, ελώ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622

Έθζεζε δνθηκώλ. 29/4/2013 Θέζε Σδήκα, 194 00 Κνξσπί, Σ.Θ. 45 Έθδνζε 1 Σει. / Φαμ: 210 66 23 623 / 210 66 23 622 Σει./Fax: 2102725004 - Email: geoterralab@otenet.gr Έθζεζε δνθηκώλ Εξγαζηεξηαθά απνηειέζκαηα: Επηκέηξεζε δνθηκώλ α/α Δνθηκή Πξόηππν Πνζόηεηα 1 Δηαζηαζηνιόγεζε θξάζπεδσλ ΕΝ 1340 1 2 Τγξαζία απνξξόθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα