ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Καταστατικά Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΠΙΟΥΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΜΠΙΟΥΛ Ε.Π.Ε.» (BEUL Ε.Π.Ε.) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙ ΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «P.B.S. Ε.Π.Ε ( PRIVATE BANKING SERVICES L.T.D.)» Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «SMART CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SPECTRUM ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕ ΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SPECTRUM» Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΙΑΣΚΕ ΔΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΡΟΔΟΝ» Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυ μία «ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ SECURITY V.I.P ΙΔΙΩ ΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙ ΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «MARINOS SECURITY V.I.P.». 6 Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι ορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Αφοί Τζάν νες Ν.Θεοδωρούλης Εταιρεία Περιωρισμένης Ευ θύνης» και δ.τ. «JANEIRO» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΕΑ ΠΟ ΛΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ ESCO» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πε ριορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Μ5 ΓΕΝΙ ΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» και δ.τ. «Μ5 Ε.Π.Ε» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκατα στήματος Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «AKTOR CONTRACTORS LIMITED» Λύση και θέση σε εκκαθάριση της Εταιρείας Περι ορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΟΜΠΡΑΖ INTERNATIONAL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ ΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «tobrage air services» Λύση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμέ νης Ευθύνης με την επωνυμία «BODY BALANCE & POWER HELLAS Μ.Ε.Π.Ε. ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «BODY BALANCE & POWER HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.» ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περι ορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΠΙΟΥΛ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΜΠΙΟΥΛ Ε.Π.Ε.» (BEUL Ε.Π.Ε.). Με το υπ αρ. 4568/ συμβόλαιο της Συμβο λαιογράφου Αθηνών ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ ΠΑΠΑ ΣΠΥΡΟΥ, το οποίο δημοσιεύθηκε νόμιμα στο βιβλίο των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με Γενικό Αριθμό 7595 και Ειδικό Αριθμό 2268, οι εταίροι της εδρεύουσας στο Δήμο Ιλίου και ειδικότερα στην οδό Ιλίου αριθ μός 40, της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΜΠΙΟΥΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΜΠΙΟΥΛ Ε.Π.Ε.» (BEUL Ε.Π.Ε.) οι 1) Ευ λογέτα σύζυγος Βασιλείου Στασινόπουλου το γένος Χαρίλαου και Μαρίας Παπαποστόλου και 2) Κωνσταντί νος Δούσκος του Αποστόλου και της Κατίνας, οι οποίοι

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) εκπροσωπούν το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, από κοινού και εκ συμφώνου και κατόπιν του από πρακτικού συνεδρίασης των εταίρων, ληφθείσης απο φάσεως, αποφάσισαν ομόφωνα: Την αλλαγή της έδρας της εταιρείας «ΜΠΙΟΥΛ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΜΠΙΟΥΛ Ε.Π.Ε.» (BEUL Ε.Π.Ε.) από την οδό Ιλίου 40 στο Δήμο Ιλίου στην οδό Αγίου Μελετίου 151 στο Δήμο Αθηναίων και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά στην έδρα το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: Άρθρο 3ο Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και οι εγκαταστάσεις της τώρα βρίσκονται στην οδό Αγίου Μελετίου 151. Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ (2) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορι σμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕ ΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «P.B.S. Ε.Π.Ε ( PRIVATE BANKING SERVICES L.T.D.)». Με το με αριθμό 8855/ συμβόλαιο του Συμβο λαιογράφου Θεσσαλονίκης ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΤΟΥ ΛΑ, που καταχωρίστηκε νόμιμα στο βιβλίο Ε.Π.Ε. του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με αύξοντα αριθμό Ε.Π.Ε. 424/ και A.M. 6722, οι εταίροι Δημήτριος Ξηρό πουλος του Μάρκου και της Χρυσούλας και Πασχαλιά Τρίκα του Ευαγγέλου και της Ηρας, της ως ανω εταιρεί ας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «P.B.S. Ε.Π.Ε ( PRIVATE BANKING SERVICES L.T.D.)», προβαίνουν στην τροποποίηση του καταστατικού της εν λόγω εταιρείας που αφορά την μεταφορά της έδρας της εταιρείας, από την οδό Αϊδινίου αρ. 2 και Μοσχοπόλεως, Νέα Κρήνη, του Δήμου Καλαμαριάς, στο μίσθιο γραφείο του πρώτου (1 ου ) ορόφου οικοδομής επί της οδού Εθνικής Αντίστασης αριθ. 114 του Δήμου Καλαμαριάς. Για κάθε άλλο θέμα ή όρο της εταιρικής συνεργασίας που δεν προβλέπεται με το παρόν, εφαρμόζονται οι διατάξεις του καταστατικού όπως ισχύει σήμερα, καθώς και του Ν. 3190/1955, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Θεσσαλονίκη, 4 Μαΐου 2012 Ο Συμβολαιογράφος ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΤΟΥΛΑΣ (3) Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SMART CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ». Δια του υπ αριθμ / συμβολαίου της Συμ βολαιογράφου Δήμητρας Σταύρου Τσινεκίδου σύζυγο Κων/νου Ράλλη που κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Κα βάλας με αριθμό γενικό 22/ τροποποιήθηκε το καταστατικό της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμέ νης Ευθύνης με την επωνυμία «SMART CONSTRUCTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» ως προς τα εξής: 1. προστίθενται νέες δραστηριότητες με ανάλογη τρο ποποίηση του άρθρου (3) του αρχικού καταστατικού, το οποίο από σήμερα θα είναι ως εξής: Άρθρο 3 Σκοπός της εταιρείας είναι, η αγορά ακινήτων, η πώ ληση ακινήτων, η εκμίσθωση αυτών, η ανέγερση κτι σμάτων, η εκμετάλλευση των ακινήτων, η δημιουργία τουριστικών εγκαταστάσεων, ξενοδοχείων, ξενώνων σε ακίνητα ιδιοκτησίας της εταιρείας ή και ξένων ιδιο κτητών, το εμπόριο οικοδομικών υλικών, το εμπόριο αλκοολούχων ποτών, η καλλιέργεια σταφυλιών και η οινοποιία, η έρευνα, η εξόρυξη, η εκμετάλλευση και η επεξεργασία μαρμάρων. Η εταιρεία δύναται να συμμετέχει σε εταιρείες ομόρ ρυθμες, ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε., εκτός Μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε., και σε Α.Ε., με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει, εκπροσωπεί και συνεργά ζεται σε άλλες επιχειρήσεις, ήδη υφιστάμενες ή που πρόκειται να συσταθούν, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρείας. Κατά τα λοιπά το καταστατικό της εταιρείας παρα μένει ως έχει. Χρυσούπολη, 10 Απριλίου 2012 ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΝΕΚΙΔΟΥ ΡΑΛΛΗ (4) Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SPECTRUM ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SPECTRUM». Με την υπ αριθμ / πράξη της συμβολαι ογράφου Πειραιά Άννας Παναγοπούλου Καλλίτση, που καταχωρίστηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με αριθμό γενικό 7372/2012 και ειδικό 2209 ο εκ των εταίρων της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «SPECTRUM ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «SPECTRUM», Κωνσταντίνος Ανδριτσόπουλος του Γεωργίου και της Βαρβάρας, μεταβίβασε εκχώρησε το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων (180 εταιρικά μερίδια) στον Γεώργιο Ανδριτσόπουλο του Κωνσταντί νου και της Αλεξάνδρας και εξήλθε της εταιρείας, κατ ακολουθία τροποποιήθηκε το σχετικό με το κεφάλαιο 5 ο άρθρο του καταστατικού της το οποίο με την ιδία πράξη κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο, περίληψη του οποίου έχει ως ακολούθως: Η επωνυμία της εταιρείας είναι «SPECTRUM ΠΡΑ ΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» και ο διακριτικός της τίτλος «SPECTRUM». Εταίροι είναι οι α) Εμμανουήλ Λουκίσας του Βασιλείου και της Αικατερίνης, ασφαλιστικός πράκτορας, γεννημέ νος στις στην Αθήνα, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Προικονήσου αρ. 19, ΑΔΤ Ν / του ΙΗ Π. Ασφ. Αθηνών, ΑΦΜ και β) Γεώρ γιος Ανδριτσόπουλος του Κωνσταντίνου και της Αλε ξάνδρας, ελεύθερος επαγγελματίας, γεννημένος στις

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) στο Γιοχάνεσμπουργκ Νοτίου Αφρικής, κάτοι κος Πειραιά, οδός Μανούσου Κουνδούρου αρ. 18 α, με ΑΔΤ Χ / του Τμ. Ασφ. Α Πειραιά, με ΑΦΜ Σκοπός της εταιρείας είναι η διαμεσολάβηση στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων και η εν γένει πρα κτόρευση ασφαλιστικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων έναντι προμήθειας, σύμφωνα με το Ν. 1569/1985 όπως εκάστοτε ισχύει. Η παρουσίαση πρόταση, προπαρασκευή, προσυπογρα φή ή σύναψη απ ευθείας ή διαμέσου άλλων διαμεσολα βούντων για λογαριασμό ασφαλιστικών επιχειρήσεων ασφαλιστικών συμβάσεων. Η παροχή στους ασφαλι σμένους κάθε αναγκαίας συνδρομής κατά τη διάρκεια των ασφαλιστικών συμβάσεων και ιδιαίτερα μετά την επέλευση ασφαλιστικών περιπτώσεων. Η διενέργεια των πράξεων αυτών μέσω άλλων ή σε συνεργασία με άλλους διαμεσολαβούντες στις ιδιωτικές ασφαλίσεις. Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής οδός Δημητρακοπούλου, αριθμός 17. Η διάρκεια της εταιρείας λήγει το έτος Το εταιρικό κεφάλαιο είναι είκοσι επτά χιλιάδες (27.000,00) ευρώ και διαιρείται σε εννιακόσια (900) εται ρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ το καθένα, στο οποίο μετέχουν ο εταίρος Εμμανουήλ Λουκίσας του Βασιλείου με 720 εταιρικά μερίδια, συ νολικής αξίας ,00 ευρώ και ο εταίρος Γεώργιος Ανδριτσόπουλος του Κωνσταντίνου με 180 εταιρικά με ρίδια, συνολικής ονομαστικής αξίας 5.400,00 ευρώ. Διαχειριστής της εταιρείας είναι ο εταίρος Εμμανουήλ Λουκίσας του Βασιλείου. Πειραιάς, 9 Απριλίου 2012 ΑΝΝΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ (5) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιο ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΡΟ ΔΟΝ». Περίληψη της υπ αριθμ / πράξεως της Συμ/φου Πατρών ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΡΑΒΑΖΟΥΛΑ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙ ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙ ΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΡΟΔΟΝ». ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ: 1) Κωνσταντίνος Γεωργίου του Διονυσίου και της Ιωάννας, επιχειρηματίας, κάτοικος Πατρών (Ρήγα Φεραίου 44), ΑΔΤ ΑΗ / Υ.Α. Πατρών, Α.Φ.Μ της Α Δ.Ο.Υ. Πατρών, 2) Κων σταντίνος Σακκής του Στυλιανού και της Δομινίκης, επι χειρηματίας, κάτοικος Πατρών (Αλ. Υψηλάντου 81 87), ΑΔΤ ΑΕ / Υ.Α. Πατρών ΑΦΜ Α ΔΟΥ Πατρών και 3) Παναγιώτης Ματθαιόπουλος του Διονυσίου και της Ευαγγελίας, επιχειρηματίας, κάτοι κος Πατρών (Σολωμού 24 26), ΑΔΤ ΑΑ / της Α.Δ. Αχαΐας, με Α.Φ.Μ της Β Δ.Ο.Υ. Πα τρών, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Οι συμβαλλόμενοι, κατόπιν του από πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, δηλώνουν ότι 1) αποφασίζεται η ίδρυση Υποκαταστή ματος στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 114, Πάτρα, με σκοπό την εκμετάλλευση Εστιατορίου Αναψυκτηρί ου Καφετέριας Καφέ Μπαρ Σνακ Μπαρ και συ ναφή προς τα ανωτέρω. 2) ο σκοπός της εταιρείας πέραν του αρχικού αναφερομένου, επεκτείνεται και σε εκμετάλλευση Εστιατορίου Αναψυκτηρίου Καφετέ ριας Καφέ Μπαρ Σνακ Μπαρ και οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση συναφή προς τα ανωτέρω και 3) Η διάρ κεια της εταιρείας παρατείνεται από τα δέκα έτη που προβλεπόταν στο αρχικό καταστατικό σε 50 (πενήντα) έτη με δικαίωμα νέας παράτασης εφ όσον αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των εταίρων, τροποποιουμένων των σχετικών άρθρων του καταστατικού της άνω εταιρείας. Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι και συμφωνίες του αρχικού συμβολαίου με αριθμό 4.445/ κατα στατικού συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Πατρών Ειρήνης Γκέστα Παπαφιλίππου, ως επίσης και οι δια τάξεις του Ν. 3190/1955 περί Ε.Π.Ε. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Π.Δ. 419/1986. Το άνω συμβόλαιο μου κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Πατρών με αύξοντα αριθμό 423 / Ε.Π.Ε. 66 / Πάτρα, 9 Μαΐου 2012 ΑΘΗΝΑ Σ. ΡΑΒΑΖΟΥΛΑ (6) Τροποποίηση του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ SECURITY V.I.P ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟ ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «MARINOS SECURITY V.I.P.». Με την υπ αριθμ. 9386/ πράξη της Συμ/φου Αθήνας ΕΥΣΤΑΘΙΑΣ συζ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΒΑΡΚΙΩΤΗ το γένος ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, που δημοσιεύ θηκε νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αυξ. Γενικό αριθ και ειδικό 2266 της σύμφωνα με την από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού εταίρου, περί τροποποίησης συμπλήρωσης του άρθρου 2 του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΛΟΓΗΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ SECURITY V.I.P ΙΔΙ ΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «MARINOS SECURITY V.I.P.» με Α.Φ.M της Δ.Ο.Υ. Αργυρούπολης, η οποία έχει την έδρα της το Δήμο Αργυρούπολης Αττικής επί της οδού Φειδίου αριθμός 5, με κεφάλαιο ευρώ 9.000,00, διάρκεια αορίστου χρόνου, και διαχειριστή της τον μοναδικό εταίρο της, Μαρίνο Καλογηρά του Νικολάου και της Παναγιώτας, που έχει γεννηθεί στις στο Μαρούσι Αττικής, ελεύθερο επαγγελματία και κάτοικο Αργυρούπολης Αττικής οδός Νάξου αριθμός 3, με ταυτότητα με αριθμό ΑΗ / του Τ.Α Αργυρούπολης, με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αργυρούπο λης, τροποποιείται συμπληρώνεται το άρθρο 2 όσον αφορά τον καθαρισμό και την φύλαξη δια περιπολίας των Δημοσίων χώρων χώρων Ν.Π.Δ.Δ. και Ιδιωτικού Δικαίου και έτσι το άρθρο 2 έχει ως εξής:

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) Άρθρο 2ο ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι: 1) Μελέτες χειρισμού κρίσεων (CRISIS MANAGE MENT) 2) Εκτίμηση κινδύνων (RISK ASSESSMENT) 3) Φύλαξη επαγγελματικών χώρων Ξενοδοχείων Τραπεζών 4) Φύλαξη κατοικιών με ORWARDING SECURITY PRACTICES 5) Φύλαξη βιομηχανικών χώρων 6) AVIATION SECURITY 7) MARITIME SECURITY 8) Φύλαξη κοινωνικών εκδηλώσεων 9) VIP S PROTECTION ΠΡΟΣΩΠΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 10) Θωρακισμένα πολυτελή αυτοκίνητα και φύλαξη αυτών. Φύλαξη δημοσίων χώρων και περιπολία αυτών Φύλαξη χώρων Ν.Π.Δ.Δ και Ιδιωτικού Δικαίου και πε ριπολία αυτών. Καθαρισμός κτιρίων και χώρων Ν.Π.Δ.Δ. ως και χώρων Ιδιωτικού Δικαίου Πρεσβειών Προξενείων, Νοσοκομείων κ.λπ. Πλήρη εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας. Αθήνα, 10 Μαΐου 2012 ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΒΑΡΚΙΩΤΗ (7) Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας Περιο ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Αφοί Τζάννες Ν.Θεοδωρούλης Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και δ.τ. «JANEIRO». Δυνάμει του με αριθμό 20551/ συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών ΙΩΑΝΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΚΟΥ ΣΚΟΥ νόμιμα καταχωρημένου στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτ. Αθηνών στις αυξ. αριθμό Γενικό 7504 Ειδικό 2240 οι εταίροι της εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί Τζάννες Ν.Θεοδωρούλης Εταιρεία Περιωρισμέ νης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «JANEIRO» με ΑΦΜ της ΔΟΥ Α Αθηνών, 1) ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ του Δημητρίου και της Κων σταντίνας και 2) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ή ΜΑΡΓΑΡΩ ΣΚΟΡΔΟΥ χου Αριστείδη και της Αικατερίνης προβαίνουν στην τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 3 ου του άνω καταστατικού το οποίο θα έχει ως εξής Άρθρο 3ο Σκοπός της εταιρείας είναι η αντιπροσώπευσις, εισα γωγή και εμπορία παντός είδους καπνιστού, καπνών δώρων και συναφών ειδών, η παρασκευή και η πώλησης παντός προϊόντος καφέ, κακάο και συναφών, η παρα σκευή και πώληση ειδών ζαχαροπλαστείου, εστιατορίου, αναψυκτικών και συναφών ειδών, η εμπορία χαρτικών ειδών, η ανατύπωση εν γένει δια φωτοτυπίας ή άλλης μεθόδου εμφάνισης αντιγράφων και συναφών ειδών, η ανάληψις πρακτορεύσεως παντός λαχείου, ΠΡΟ ΠΟ ως και η ανάληψις πρακτορεύσεως αμοιβών και λοιπών στοιχημάτων των ιπποδρομιακών αγώνων. Η εμπορία παντός είδους ψιλικών και συναφών ειδών, ειδών ένδυσης και υπόδησης, είδη δώρων, εποχιακών ειδών (χριστουγέννων, αποκριάτικων κλπ) και εν γένει η εμπορία χονδρικά και λιανικά παντός εμπορεύσιμου είδους. Η λειτουργία κέντρου διασκέδασης, η παροχή υπηρεσιών INTERNET στο κοινό και εν γένει η παρο χή υπηρεσιών διασκέδασης και παιγνιομηχανημάτων τεχνικών ή μη. Επισκευές υποδημάτων και ειδών ρου χισμού. ΙΩΑΝΝΑ Δ. ΓΚΟΥΣΚΟΥ (8) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστα τικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» και δ.τ. «ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ ESCO». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 9060, η με αριθμό / πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΕΛΟΥ περί τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ ESCO» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , από την οποία προκύπτουν τα εξής: Α) Αποχωρεί ο μοναδικός εταίρος της ανωτέρω εται ρείας Γεώργιος Αγγελής του Σταματίου και πωλεί, πα ραχωρεί, μεταβιβάζει και παραδίδει ολόκληρη τη μερίδα συμμετοχής του στην άνω εταιρεία, ήτοι τα ανήκοντα σ αυτόν εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια, ονομαστι κής αξίας κάθε ενός μεριδίου τριάντα ευρώ (30 ) ευρώ και συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ, προς τον Αλέξανδρο Σπυρίδωνα Στάϊκο του Κωνσταντίνου, ο οποίος εισέρχεται στην εταιρεία, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του κατα στατικού της Εταιρείας. Β) Κατόπιν της ανωτέρω μεταβίβασης ο νέος μονα δικός εταίρος Αλέξανδρος Σπυρίδων Στάϊκος τροπο ποιεί το άρθρο 9 του καταστατικού όσον αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας και αποφα σίζει και ορίζει ότι εφεξής ο ίδιος θα είναι διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, ο οποίος θα δεσμεύει απεριόριστα την Εταιρεία θέτοντας την υπο γραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Γ) Κωδικοποιείται το καταστατικό της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, περίληψη του οποίου έχει ως εξής: Επωνυμία «ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Διακριτικός τίτλος: «ΝΕΑ ΠΟΛΙΣ ESCO» Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρου σίου, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 144 και Μεσογείων. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι η επιχείρηση των ακολούθως δραστηριοτήτων: Ι. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες μορφές ενέργειας και ειδικότερα την αιολική, την Ηλιακή, την Υδροηλεκτρική, την Γεωθερμική και τη Βιομάζα Η μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ήπιες μορφές ενέργειας και

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 ειδικότερα την αιολική, την Ηλιακή, την Υδροηλεκτρική, τη Γεωθερμική και τη Βιομάζα II. Η παραγωγή, μεταφορά και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελληνική Επικράτεια Η εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εξαγωγή, κα τασκευή και συναρμολόγηση μηχανολογικού εξοπλισμού παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ενέργειας και εκ μετάλλευση υδάτινου δυναμικού. Η εμπορία αντιπροσώπευση εισαγωγή, κατασκευή και συναρμολόγηση βοηθητικών και λοιπών υλικών και εγκαταστάσεων για την εκτέλεση έργων ενέργειας και εκμετάλλευσης υδάτινου δυναμικού. Η εκμετάλλευση υδάτινου δυναμικού με δημιουργία έργων και υποδομών προς εκμετάλλευση, αφαλάτωση θαλασσίου ύδατος με σκοπό την παραγωγή ενέργειας ή και την πώληση. Κάθε τι συναφές με τις παραπάνω δραστηριότητες III. Η εμπορία συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέρ γειας εν γένει. Η αντιπροσώπευση και εμπορία συστη μάτων φωτοβολταϊκών Η εγκατάσταση συστημάτων φωτοβολταϊκών Η διαχείριση συστημάτων και εγκαταστάσεων παρα γωγής ενέργειας Η κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών εγκαταστά σεων Η κατασκευή πάσης φύσεως κτιρίων και ειδικότερα: Η επ αμοιβή παροχή συμβουλών, τη σύνταξη γνωμοδο τήσεων και την εκπόνηση μελετών για κάθε είδους έργα οικιστικής αναπτύξεως και επί παντός θέματος σχε τιζομένου προς τέτοιου είδους έργα, για λογαριασμό φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων. Η επ αμοιβή διεύθυνση, εποπτεία και επιμέλεια κάθε είδους έργων οικιστικής αναπτύξεως για λογαριασμό οποιουδήποτε προσώπου, φυσικού ή νομικού ή ενώσεων προσώπων. Η επ αμοιβή παροχή συμβουλών, τη σύνταξη γνωμο δοτήσεων και την εκπόνηση μελετών για κάθε είδους κατασκευαστικά έργα, δημόσια ή ιδιωτικά. Η επ αμοιβή διεύθυνση, εποπτεία και επιμέλεια κάθε είδους κατασκευαστικών έργων, δημοσίων ή ιδιωτι κών. Η επ αμοιβή παροχή συμβουλών σε οποιοδήποτε φυ σικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων, καθώς και την εκπόνηση μελετών και γνωμοδοτήσεων, επί θεμά των αξιοποιήσεως και εν γένει εκμεταλλεύσεως κάθε είδους ακινήτων. Η αγορά κάθε είδους ακινήτων προς τον σκοπό της επικερδούς εκμεταλλεύσεως αυτών, είτε δια της ανοι κοδομήσεως και επικερδούς μεταπωλήσεως σε τρίτους είτε δια της μισθώσεως είτε δι οιουδήποτε άλλου νό μιμου τρόπου. Η επ αμοιβή ανάληψη της διαχειρίσεως και αξιοποιή σεως κάθε είδους ακινήτων, τα οποία ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά ή ενώσεις προσώπων. Η ανοικοδόμηση κάθε είδους ακινήτων που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά ή ενώσεις προσώπων, προς το σκοπό της επικερδούς εκμεταλλεύσεως, είτε με το σύστημα της αντιπαροχής είτε με οποιονδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο. Η επ αμοιβή παροχή υπηρεσιών επί θεμάτων έρευνας αγοράς, επιχειρηματικών επιλογών και κατευθύνσεων, αναπτύξεως επιχειρήσεων, υποδείξεως αγοραστικών ευκαιριών ή άλλων ευκαιριών και δυνατοτήτων προς σύναψη εμπορικών συμβάσεων κάθε είδους διεξαγωγής διαπραγματεύσεων και την εν γένει παροχή επ αμοιβή υπηρεσιών υποστηρίξεως σε οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό ή ένωση προσώπων, που δραστηριο ποιείται σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό τομέα Η διαχείριση και επικερδής εκμετάλλευση κάθε είδους χώρων σταθμεύσεως οχημάτων, καθώς και η αντιπρο σώπευση, εμπορία και προώθηση στην αγορά πάσης φύσεως συστημάτων σταθμεύσεως Η πώληση χονδρική συστημάτων αυτοματισμών, πλη ροφορικής και τηλεπικοινωνιών εν γένει. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πε νήντα (50) έτη. Εταιρικό Κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της εταιρείας ορί ζεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια (4.500,00) ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας από τον μοναδικό εταίρο Αλέξανδρο Σπυ ρίδωνα Στάϊκο και διαιρείται σε εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια των τριάντα (30) ευρώ το καθένα. Ο μοναδικός εταίρος κατέθεσε ήδη όλο το εταιρι κό κεφάλαιο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ και ανέλαβε και τα εκατόν πενήντα (150) εταιρικά μερίδια και έχει και τη μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής. Διαχείριση: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται καθ όλη τη δι άρκεια της εταιρείας στο μοναδικό εταίρο Αλέξανδρο Σπυρίδωνα Στάϊκο του Κωνσταντίνου Στάϊκου και της Ισμήνης Αμπάτη, ιδιωτικό υπάλληλο, κάτοικο Ψυχικού Αττικής (οδός Αμαρυλλίδος αρ. 46), με ΑΦΜ , ΔΟΥ Ψυχικού, ο οποίος δεσμεύει και εκπροσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης η οποία ανάγεται στο σκοπό της ή ακόμη και πέραν του σκοπού της εταιρικής επιχείρησης. Ο εκάστοτε διαχει ριστής ορίζεται και ταμίας της εταιρείας, δυνάμενος να εισπράττει από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Δ.Ο.Υ., οργανισμό κ.λπ. χρήματα, παραλαμβάνει πράγ ματα και χορηγεί αποδείξεις. Ο διαχειριστής σε περί πτωση πρόσκαιρου ή μακροχρόνιου κωλύματος μπορεί να διορίζει αντιπρόσωπο του με ειδικό πληρεξούσιο. Ο διαχειριστής, με την ιδιότητα του ως εκπρόσωπος της εταιρείας, δύναται να υπογράφει γι αυτό θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αθήνα, 9 Μαΐου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (9) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περι ορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «Μ5 ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «Μ5 Ε.Π.Ε». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 8828, η

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό πράξη του Συμβολαιογράφου Ξυλοκάστρου ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΤΣΟΓΚΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, περί τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με επωνυμία «Μ5 ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟ ΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», το διακριτικό τίτλο «Μ5 Ε.Π.Ε» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , σύμ φωνα με την οποία, αποφασίσθηκαν τα εξής: 1. Η τροποποίηση του άρθρου 3 που αφορά την διεύ ρυνση του σκοπού της εταιρείας, προσθέτοντας «την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα συσκευ ασίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων», 2. Η τροποποίηση του άρθρου 5 με την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των είκοσι χιλιάδων (20.000,00) ευρώ, ώστε το συνολικό εταιρικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) ευρώ, το οποίο θα διαιρείται πλέον σε τρείς χιλιάδες (3.000) εταιρικά μερίδια, αξίας τριάντα (30,00) ευρώ, έκαστο. 3. Η κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, το οποίο διαμορφώνεται (σε περίληψη) ως εξής: Οι συμβαλλόμενοι: 1) ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑ ΟΥ και της ΖΕΝΕΒΙΕΒ, επιχειρηματίας, ο οποίος εγεν νήθη στις στην Αθήνα, κάτοχος του υπ αρ. ΑΖ δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, εκδοθέ ντος στις από το Τ.Α. Κηφισιάς, κάτοικος Κη φισιάς Αττικής, επί της οδού Λεβίδου αρ. 44Α, (Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), 2) ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΜΑΡΙΑΣ, πολιτικός μηχανικός, ο οποίος εγεννήθη στις στην Αθήνα, κάτοχος του υπ αρ. Φ δελ τίου αστυνομικής ταυτότητος, εκδοθέντος στις από το Α.Τ. Φιλοθέης, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, επί της οδού Καλλιγά αρ. 55, (Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ. Ψυ χικού), 3) ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΟΥΤΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΕΥΓΕ ΝΙΑΣ, επιχειρηματίας, ο οποίος εγεννήθη στις στο Ισερλον Γερμανίας, κάτοχος του υπ αρ. ΑΗ δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, εκδοθέντος στις από το Τ.Α. Μεταμόρφωσης, κάτοικος Νέου Ψυχικού Αττικής επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 33Β, (Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου), 4) ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και της ΠΑΝΑ ΓΙΩΤΑΣ, επιχειρηματίας, ο οποίος εγεννήθη στις στην Αθήνα, κάτοχος του υπ αρ. Π δελτίου αστυ νομικής ταυτότητος, εκδοθέντος στις από το Παρ. Ασφ. Ηρακλείου, κάτοικος Πετρούπολης Αττικής, επί της οδού Λυκούργου αρ. 9, (Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ. Ιστιαίας) και 5) ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ, επιχειρηματίας, ο οποίος εγεννήθη στις στο Μαρούσι Αττικής, κάτοχος του υπ αρ. Σ δελτίου αστυνομικής ταυτότητος, εκδοθέντος στις από το Α.Τ. Καλογρέζας, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής, επί της οδού Σωτ. Πέτρουλα αρ. 4, (Α.Φ.Μ: Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου), Συνιστούν Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με τα εξής στοιχεία: Επωνυμία «Μ5 ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Στις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία αυτής θα αποδίδεται με τα στοιχεία «Μ5 LIMITED». Διακριτικός τίτλος: «Μ5 Ε.Π.Ε». Έδρα: Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Μεταμόρ φωσης Αττικής, επί της οδού Ελευσίνιων αρ. 89. Σκοπός: Σκοπός της εταιρείας είναι: Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο χυμών, μεταλλικών νερών, Αναψυκτικών, ποτών και άλλων αλκοολούχων ποτών. Η γενική εμπορία καταναλωτικών αγαθών. Η εμπορική αντιπροσώπευση διά την μεσολάβηση στη πώληση χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών, ποτών και άλλων αλκοολούχων ποτών. Το χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων παρασκευής συντήρησης διάθεσης των ανωτέρω ειδών, καθώς και συναφών, με τα ανωτέρω, ειδών, καθώς και η δυνατότητα ενοικίασης και δανει σμού (χρησιδάνειο) των μηχανών αυτών. Η αποθήκευση και διανομή των ανωτέρω ειδών, με ίδια μέσα είτε η σύναψη σύμβασης με υπεργολάβους (logistics) που θα είναι εφοδιασμένοι με τις κατάλληλες άδειες. Οι υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασίας, συντή ρησης) σε ιδιόκτητους ή ενοικιαζόμενους χώρους ή σε χώρους τρίτων (που ασχολούνται με την συσκευασία ή αποθήκευση) χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτι κών, ποτών και άλλων αλκοολούχων ποτών. Οι υπη ρεσίες διάθεσης διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο Διαδίκτυο. Η πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο Διαδίκτυο με αμοιβή ή βάσει συμφωνίας. Επίσης, η διοργάνωση προωθητικών ενεργειών, συμπεριλαμβανο μένων συναυλιών και συγκεντρώσεων με εισιτήριο και δειγματοδιανομών. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα συ σκευασίας και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία δύναται: α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, με όμοιο ή παρεμ φερή σκοπό, β) να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημε δαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, δ) η, καθ οιονδήποτε τρόπο, παραχώρηση ή εκμετάλλευση του διακριτικού τίτλου της εταιρείας, ε) η σύνταξη σύμ βασης παραχώρησης δικαιοχρησίας δικαιοπάροχης (franchising) και στ) η ενέργεια οποιασδήποτε άλλης εργασίας, η οποία εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τους σκοπούς της Εταιρείας. Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενε νήντα εννέα (99) έτη. Εταιρικό Κεφάλαιο: Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται σε ενενήντα χιλιάδες (90.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τρείς χιλιάδες (3.000,00) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ, έκαστο και το οποίο κατά ρητή δήλωση και βεβαίωση των συμβαλλομένων, κα τεβλήθη ήδη ολόκληρο στο ταμείο της εταιρείας και συγκεκριμένα: Ο εταίρος ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ, κα τέθεσε είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με επτακόσια πενήντα (750,00) εταιρικά μερίδια. Ο εταίρος ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, κατέθε σε είκοσι δύο χιλιάδες πεντακόσια (22.500,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία με επτακόσια πενήντα (750,00) εταιρικά μερίδια.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 Ο εταίρος ΑΝΔΡΕΑΣ Β. ΣΙΟΥΤΗΣ, κατέθεσε δεκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία, με πεντακόσια (500,00) εταιρικά μερίδια. Ο εταίρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΣΤΑΜΟΣ, κατέθεσε δεκα πέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία, με πεντακόσια (500,00) εταιρικά μερίδια και Ο εταίρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ, κατέ θεσε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000,00) ευρώ και συμμετέχει στην εταιρεία, με πεντακόσια (500,00) εταιρικά μερίδια. Έκαστος των ανωτέρω εταίρων συμμετέχει στην εταιρεία με μία μερίδα συμμετοχής, ώστε το εταιρικό κεφάλαιο εκπροσωπείται από πέντε (5) μερίδες συμ μετοχής. Διαχειριστής: Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται με το παρόν και καθ όλη τη διάρκεια της εταιρείας σε έκα στο των ανωτέρω εταίρων, ήτοι: ι) Αντώνιο Μάρκο Ν. Τσάτσαρη, ιι) Λεωνίδα Ι. Παπανικολαόυ, ιιι) Ανδρέα Β. Σιούτη, ιν) Ιωάννη Α. Στάμο και ν) Κωνσταντίνο Ι. Σταγκουράκη, έκαστος των οποίων, δεσμεύει και εκ προσωπεί την εταιρεία σε κάθε πράξη διαχείρισης και διάθεσης, η οποία ανάγεται στο σκοπό της και η αξία της δεν υπερβαίνει το ποσόν των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ. Σε πράξεις, η αξία των οποίων υπερ βαίνει το ποσόν των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ, η διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, θα διενεργείται από κοινού, από δύο (οποιουσδήποτε) από τους ανωτέρω εταίρους. Αθήνα, 8 Μαΐου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (10) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της εγκατάστασης στην Ελλάδα Υποκαταστήματος Αλλοδαπής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «AKTOR CONTRACTORS LIMITED». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 8959, η με αριθμό ΕΜ 7878/ (σχετ. 6559/12) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, με την οποία εγκρίθηκε η εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήματος αλλοδαπής (Κυπριακής) Εταιρεί ας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «AKTOR CONTRACTORS LIMITED», το οποίο έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ Επίσης καταχωρίστηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα οριζόμενα από τα άρθρα 58 επόμ. του Κ.Ν. 3190/1955, στοιχεία από τα οποία προκύπτουν τα εξής: 1. Στοιχεία αλλοδαπής εταιρείας α) Η εταιρεία συστάθηκε στις σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113, της Κυπριακής Δημο κρατίας ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με αριθμό εγγραφής στο Μητρώο Εταιρειών HE β) Επωνυμία «AKTOR CONTRACTORS LIMITED». γ) Έδρα: Βασ. Φρειδερίκης 33, PALAIS D IVOIRE, 4 ος όροφος, Διαμ/Γραφείο 403 και 404, 1066, Λευκωσία Κύ προς. δ) Μετοχικό Κεφάλαιο: Εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 ). ε) Διοίκηση Εκπροσώπηση: Διευθυντές: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ, Μητροπόλεως 33, Θρακομα κεδόνες Αττική 13671, Ελλάδα ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ, Γρηγορίου Αυξεντίου 55, Αγία Βαρβάρα 2560, Λευκωσία Κύπρος ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΙΑΣ, Νικοκλέους 8, Διαμ/Γραφείο 301, Καιμακλί 1037, Λευκωσία Κύπρος ΜΑΡΙΑ ΣΟΥΦΤΑ, Κρίτωνος 21, Λακατάμια 2325, Λευ κωσία Κύπρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΣΣΙΔΗΣ, Λευκάδος 9, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα Γραμματέας: «BRENA SERVISES LIMITED», Ζήνωνος Κιτιέως 8, Κάτω Λακατάμια 2322, Λευκωσία Κύπρος 2. Στοιχεία υποκαταστήματος α) Επωνυμία «AKTOR CONTRACTORS LIMITED». β) Διεύθυνση: Ερμού 25, Κηφισιά Τ.Κ γ) Σκοπός: Να αναλαμβάνει, είτε από μόνο του είτε από κοινού με άλλους, σε οποιοδήποτε μέρος του κό σμου, την κατασκευή εργολαβικά ή και υπεργολαβικά, οικοδομικών και τεχνικών έργων παντός είδους και περιγραφής. Να διεξάγει, είτε από μόνο του είτε από κοινού με άλλους, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, επιχειρήσεις ή και εργασίες ενοικίασης, μίσθωσης, πα ραχώρησης αδείας κατοχής και χρήσης παντός είδους μηχανημάτων, αγαθών, υλών, εμπορευμάτων ή πραγμά των οποιασδήποτε φύσεως. Η παροχή είτε από μόνο του είτε από κοινού με άλλους, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, κάθε είδος υπηρεσιών. δ) Εκπροσώπηση: Νόμιμος εκπρόσωπος, πληρεξούσιος και αντίκλητος για τις εργασίες του υποκαταστήματος ορίστηκε, με βάση το από ειδικό πληρεξούσιο το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ για δύο χρόνια μέχρι την 12 ην Φεβρουαρίου 2014, ο Δημήτριος Κούτρας του Αθανασίου, κάτοικος Θρακομακεδόνων Αττικής, οδός Μητροπόλεως 33, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΕ Α.Δ.Τ., με ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς. Αθήνα, 7 Μαΐου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (11) Λύση και θέση σε εκκαθάριση της Εταιρείας Περιο ρισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΤΟΜΠΡΑΖ INTERNATIONAL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» και δ.τ. «tobrage air services». ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: 3508/ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ: ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑ ΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΟΜΠΡΑΖ INTERNATIONAL ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ ΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «tobrage air services» ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ: ΑΡΕΤΗ Β. ΜΩΡΑΪΤΟΥ. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: (α) ΙΩΣΗΦ (ΖΟΖΕΦ) ΑΜΠΙΡΑΣΙΝΤ (YOUSSE ABIRACHED) του Τάνιος και της Σάνιας, επιχειρηματίας, που γεννήθηκε στην Βηρυτό, το έτος 1968, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Βασ. Γεωργί ου αριθμός 47 49, κάτοχος του με αριθμό RL

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) διαβατηρίου, που εκδόθηκε από την Πρεσβεία Λιβάνου στην Αθήνα σπς (Λήξη ) και της με αριθμό GR / αδείας παραμονής αόρι στης διάρκειας και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου « » της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Γλυ φάδας (β) ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΕΑ του Ευάγγελου και της Δήμητρας, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1967, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, οδός Επτανήσου αριθμός 4α, κάτοχος του δελτίου αστυνο μικής ταυτότητας με αριθμό ΑΖ / , που εκδόθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Χαλανδρίου και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου « » της Δημόσι ας Οικονομικής Υπηρεσίας Χαλανδρίου και (γ) ΟΥΙΛΙΑΜ ΤΖΕΙΣΟΝ ΑΤΚΙΝΣΟΝ (WILLIAM JASON ATKINSON) του Μπιλ και της Μαίρη, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννή θηκε στον Καναδά, το έτος 1969, κάτοικος Ν. Σμύρνης Αττικής, οδός Τραπεζούντος αριθμός 5, κάτοχος του με αριθμό JX διαβατηρίου, που εκδόθηκε από την Πρεσβεία Καναδά στην Αθήνα στις και της με αριθμό GR / αδείας παραμονής (Λήξη ) και με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου « » της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Ν. Σμύρνης. ΕΔΡΑ: Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας αριθμός 58. ΣΚΟΠΟΣ: 11) Η εισαγωγή εξαγωγή και εμπορία τροφί μων, 2) η πρακτόρευση και αντιπροσώπευση πιστωτικών και ασφαλιστικών εμπορικών εταιρειών, 3) η παροχή υπηρεσιών αερομεταφορών με ελικόπτερα ιδιοκτησίας της ή μισθωμένα από την εταιρεία, 4) η εισαγωγή και εμπορία ανταλλακτικών ελικοπτέρων. Με το παρόν λύεται η εταιρεία και τίθεται σε εκ καθάριση με ημερομηνία ενάρξεως της εκκαθαρίσεως ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ορίζεται η εκ των εταίρων ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΕΑ του Ευάγγελου και της Δήμητρας. Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012 ΑΡΕΤΗ Β. ΜΩΡΑΪΤΟΥ (12) Λύση της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευ θύνης με την επωνυμία «BODY BALANCE & POWER HELLAS Μ.Ε.Π.Ε. ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥ ΝΗΣ» και δ.τ. «BODY BALANCE & POWER HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.». Αριθμός συμβολαίου: Υπ αριθμόν 2.194/ συμ βόλαιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΘΑΣ ΑΙΚΑ ΤΕΡΙΝΗΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ το οποίο καταχωρίστηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, με Γενικό Αριθμό 7598 Ειδικό 2269 του Εταίρος: Η εταιρεία με την επωνυμία «RICHESROAD LIMITED», που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, φέρει Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών η οποία συ νεστήθη νομίμως με το από 19 Νοεμβρίου 2009 ιδρυτικό έγγραφο, και η οποία εταιρεία φέρει διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της στη Λευκωσία Κύπρου στην οδό Κωστάκη Παντελίδη αριθμός 1 (Kolokasidis building). Ότι με το υπ αριθμ / συμβόλαιο σύστα σης Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης της συμβολαιογράφου Πειραιώς Αικατερίνης Αντωνίου Κουκά, συζ. Ιωάννη Τραυλού, το οποίο έχει καταχωρη θεί νόμιμα στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό γενικό 8714/2010 και ειδι κό 2751 και δημοσιεύτηκε σε περίληψη στο υπ αριθμ. 4209/ Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), η άνω εταιρεία την επωνυμία «RICHESROAD LIMITED», συνέστησε Μο νοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε), με την επωνυμία «BODY BALANCE & POWER HELLAS Μ.Ε.Π.Ε. ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «BODY BALANCE & POWER HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.», με έδρα το Δήμο Αγίων Αναργύρων Αττικής και με Α.Φ.Μ της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, 20ετή διάρκεια, το κεφάλαιο της εταιρείας ορίστηκε στο ποσό των τεσσά ρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500,00) ευρώ και με σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό της. Λύση: Η άνω εμφανισθείσα ως μοναδική εταίρος της άνω εταιρείας και εκπροσωπώντας το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου, των εταιρικών μεριδίων, και των ψήφων της άνω εταιρείας, λύει από σήμερα και πριν από την πάροδο της διάρκειας της την εταιρεία με την επωνυμία «BODY BALANCE & POWER HELLAS Μ.Ε.Π.Ε. ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «BODY BALANCE & POWER HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.» Επίσης η μοναδική εταίρος αποφάσισε ότι η εταιρεία δεν τίθεται υπό εκκαθάριση, δοθέντος ότι δεν υφίσταται αξίωση προς διεκδίκηση της ή εκκρεμούσα αξίωση τρίτου κατ αυτής. Ακόμα δήλωσε ότι προέκυψε ζημία, όπως προ κύπτει από τον από ισολογισμό της εταιρείας του λογιστή Αγγέλου Μαρκόπουλου. Αθήνα, 2 Μαΐου 2012 ΜΑΡΘΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΒΑΡΕΛΤΖΙΔΗ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,09/02/2017 Αριθ. Πρωτ.:770646

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ε. ΚΟΥΚΟΣΙΑ - Δ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Ε.Ε.» ΑΦΜ: 800776351 Στη Λάρισα σήμερα 15 Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΒΟΥΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: thvourou@acci.gr Αθήνα,08/09/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «4S ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ E.E.» ΑΛΛΑΓΗ ΕΔΡΑΣ- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ Στην Αθήνα σήμερα 01 Μαρτίου 2017 μεταξύ των συμβαλλομένων 1) Ειρήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,25/04/2017 Αριθ. Πρωτ.:803209

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: apanagopoulos@acci.gr Αθήνα,02/08/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΛΗΚΤΡΟ» (Α.Φ.Μ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΛΗΚΤΡΟ» (Α.Φ.Μ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - Π. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΠΛΗΚΤΡΟ» (Α.Φ.Μ. 084179546, Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 029977113000) ************

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 12263 1 6 0 1 0 0 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Τίτλος Ν ΟΤ Ε ΙΔΙΩ Τ ΙΚ Η Κ ΕΦ ΑΛΑΙΟΥΧΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ Στη Λάρισα την 4 η Μαΐου του έτους 2016 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες το παρόν : 1) Νικολακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 13 ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Την 31 η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανακοινώνει ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ-Γ.Ε.ΜΗ-Υ.Μ.Σ. Αριστοτέλους 27 546.24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.: 2310272502, 2310241668, Fax: 2310232667, 2310281635 E-mail: mit@veth.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: THEODORAKI MELPO Τηλέφωνο: 28892024994 Fax: 2892023045 E-mail: melpo@ebeh.gr Ηράκλειο,25/04/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: ,

ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: , FAX: , ΕΔΡΑ: ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 91, 151 24 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ΤΗΛ: 210 8097100, 210 6143340 FAX: 210 6143359, http://www.michaniki.gr e-mail: info@michaniki.gr M.A.E. 8440/06/B/86/16 5909-42.mnk ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 8 ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Την 3 η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,26/01/2017 Αριθ. Πρωτ.:745552

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Νο 14 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Την 15 η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία PLANET AIR PARK EE και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία PLANET AIR PARK EE και αριθμό ΓΕΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Πανεπιστημίου 44 Τ.Κ.: 10679 Πληροφορίες: Μ. Δέδερη Τηλέφωνο: 2103380200 Αθήνα 27/09/2017 Αριθ.Πρωτ.: 912676

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Αγ. Κωνσταντίνου 3 Τ.Κ.: 18531 Πληροφορίες: Vella Ioanna Τηλέφωνο: 2104126917 Fax: 2104122790 E-mail: eepir@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4»

ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» ΣΧΕ ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε (Προτεινόµενο στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9 Ιουνίου 2011) «Άρθρο 4» Σκοπός Α) Σκοπός της εταιρίας είναι 1. Η αγορά προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΛΩΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 124724520000 Στον Ιάλυσο, σήμερα 18 Ιουλίου 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ξανθάκη 3 Τ.Κ.: 23200 Πληροφορίες: Σαλάκου Δέσποινα Τηλέφωνο: 2733022279 Fax: 2733022008 E-mail: gytheioc@otenet.gr Γύθειο,06/06/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ελ. Βενιζέλου 4 Τ.Κ.: 73110 Πληροφορίες: CHANIA admin Τηλέφωνο: 2821052329 Fax: 2821028307 E-mail: epimel@chania-cci.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Νο 6 ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Την 11η Ιουνίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, οι εταίροι της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΒΑΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ι.Κ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ συμβαλλόμενοι:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ συμβαλλόμενοι: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΦΟΙ ΧΑΛΑΡΗ ΟΕ» ΑΦΜ: 082802700 ΑΡ.ΓΕΜΗ: 071760020000 Στην Ρόδο, σήμερα Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015 οι εδώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒLYSZ A. & ΣΙΑ Ε. Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒLYSZ A. & ΣΙΑ Ε. Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒLYSZ A. & ΣΙΑ Ε. Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 131543903000 ΘΕΜΑ: ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ - ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΧΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε., και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΧΟΥ ΥΙΟΙ Ο.Ε., και αριθμό ΓΕΜΗ Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,13/04/2016 Αριθ. Πρωτ.:414387

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΤΟΓΕΝΝΕΣΗ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΤΟΓΕΝΝΕΣΗ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΦΥΤΟΓΕΝΝΕΣΗ» Στην Ιεράπετρα σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2016, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ > και με διακριτικό τίτλο ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ G.R. ΑΦΜ 099659932 AΡ.ΓΕΜΗ 47699025000 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512246000 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 2 ας Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6907 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Υπόδειγμα 1 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 7, Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΠΑΝΩΡΑΙΑ Τηλέφωνο: 2103604815 Fax: 2103616464 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία»)

Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος εκπρόσωπος μετόχου της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής η «Εταιρεία») ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 16 ης Ιουνίου 2016 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΙΚ. ΓΙΑΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΑΙΣΤΡΑΛΙ»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΙΚ. ΓΙΑΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΑΙΣΤΡΑΛΙ» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΝΙΚ. ΓΙΑΜΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΑΙΣΤΡΑΛΙ» Στο Βόλο σήμερα, 10 Αυγούστου 2017, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι α) Νικόλαος Γιαμάκος του Σωτηρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 5834 2 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία Μ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΕΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: gfetsi@acci.gr Αθήνα,16/01/2017 Αριθ. Πρωτ.:748142

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία».

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΑΕ με την επωνυμία «SENSE INTEGRATED Ανώνυμη Διαφημιστική Εταιρεία». Συνεδρίαση της 21ης Οκτωβρίου 2013. Στο Χαλάνδρι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ» Α.Φ.Μ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ» Α.Φ.Μ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ» Α.Φ.Μ 999734284 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 043798006000 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 15/09/2016, οι υπογράφοντες το συμφωνητικό αυτό 1) Κυριακίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «EVERFOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ», με Γ.Ε.ΜΗ. 3664601000

Διαβάστε περισσότερα

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 8 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ

Οικονόμου του Κυριάκου (Διεύθυνση Αμπελίων αρ. 4, Άνοιξη Αττικής) ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 54 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 5 ης Αυγούστου 2015 Στην Άνοιξη Αττικής σήμερα την 27 η Αυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Κορωναίου 9 Τ.Κ.: 71202 Πληροφορίες: Αεράκη Όλγα Τηλέφωνο: 2810247017 Fax: 2810342135 E-mail: aeraki@ebeh.gr Ηράκλειο,20/02/2017

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΑΦΜ 800513157) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στην Αγία Βαρβάρα σήμερα την 2 Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι.-ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΑΚΗΣ Ν. Ο.Ε.» ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΑΠ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο.Ε.»

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΑΠ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο.Ε.» ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΡΑΠ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο.Ε.» Στην Κόρινθο, σήμερα την 20/4/2017 μεταξύ: του ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΙΑΝΑΚΗΣ Ν. & Σία Ο.Ε.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΙΑΝΑΚΗΣ Ν. & Σία Ο.Ε. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΛΙΑΝΑΚΗΣ Ν. & Σία Ο.Ε. Στην Ιεράπετρα σήμερα την 14 η Δεκεμβρίου του έτους 2016 μεταξύ αφενός του Νεκτάριου Λιανάκη του Μιχαήλ και της Ιφιγένειας,

Διαβάστε περισσότερα

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ α) «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στην Αθήνα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ανακοινώνει ότι : Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΒΟΥΡΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ Τηλέφωνο: 2103382122 Fax: 2103616464 E-mail: thvourou@acci.gr Αθήνα,27/01/2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΕΡΟΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ Χ.ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΕΡΟΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ Χ.ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΕΡΟΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ Χ.ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΤΑΙΡΟ Στο Ναύπλιο σήμερα 11/05/2016 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax:

ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, ΑΘΗΝΑ, τηλ , fax: ΕΚΤΕΡ ΑΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710 e-mail: ekter@ekter.gr ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας της 12 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» - «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» με δ.τ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ Α.Ε. «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19-05-2016, οι συμβαλλόμενοι : 1) Δημήτριος Δαμιανίδης του Παναγιώτη και της Ελευθερίας, επιχειρηματίας, κάτοικος Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

2006 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε και αυτό νόμιμα στα ίδια ως άνω βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 18022/ η δε

2006 ιδιωτικό συμφωνητικό που καταχωρήθηκε και αυτό νόμιμα στα ίδια ως άνω βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 18022/ η δε ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΥ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΥ -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 305301000 Κατ άρθρο 27 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει I. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ / ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» της 05 ης Ιουνίου 2015 Ο υπογράφων Μέτοχος / Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

9. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

9. Οι διαγωνιζόμενοι φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την Εταιρία με την επωνυμία HD Insurance LTD, που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, επί της οδού Σπύρου Κυπριανού αρ. 18, με ΑΦΜ 10289025S, Δ.Ο.Υ. Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΡ. ΓΕΜΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΡ. ΓΕΜΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΑΡ. ΓΕΜΗ 140693425000 Στον Πύργο σήμερα την 24 Φεβρουαρίου 2017 οι υπογράφοντες το έγγραφο αυτό, ήτοι οι : 1) Φραγγής Φωκάς του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» ΑΡ. ΓΕΜΗ ΑΦΜ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» ΑΡ. ΓΕΜΗ ΑΦΜ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ Ο.Ε.» ΑΡ. ΓΕΜΗ 126343312000 ΑΦΜ 800507440 Στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου σήμερα, την 5η του μηνός Δεκεμβρίου 2016, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Θέμα τρίτο: Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης από έως και καθορισμός της αμοιβής του. ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Θέμα πρώτο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Ανακοινώνει ότι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Ανακοινώνει ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Λ. Λαμπριανίδου 40 Τ.Κ.: 66132 Πληροφορίες: KALITSIS ATHANASIOS Τηλέφωνο:2521022750 Fax:2521025835 E-mail: ccidrama@dramanet.gr

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίλιον, 28/05 / 2014 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ Αριθμ. πρωτ: 566 14SYMV002097007 2014-06-10 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης, cctv,

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος

Συνολικό Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου Μετά τη Συμφωνία Μετόχων ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 78,86% 78,86% Αθανασία Παντελεημονίτου του Σπυρίδωνος ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΕΜΟΚΑΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής:

Με την παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται περίληψη του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης ως εξής: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2016 ΘΕΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2016 ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία», της 16 ης Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ 1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 Η Εταιρεία «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» ανακοινώνει ότι κατά την

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 305301000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της

Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 05.05.2017 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» ΤΗΣ Αθήνα 10/6/2013 Αρ. πρωτ. 771 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 55 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ - ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις Tης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 26-06-2015 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Προτείνεται όπως τα άρθρα 1,2 του καταστατικού αντικατασταθούν ως εξής: Σύσταση - επωνυμία διακριτικός τίτλος ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 1 Άρθρο 1 Επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με Γ.Ε.ΜΗ. 121790401000 και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63443/01ΝΤ/Β/07/151 (στο

Διαβάστε περισσότερα

& ΣΙΑ Ο.Ε.», με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, που συστάθηκε στις ,

& ΣΙΑ Ο.Ε.», με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής, που συστάθηκε στις , ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Της «Ν. ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 014055010000, Α.Φ.Μ. 999729944 Στην Κομοτηνή σήμερα 25 Νοεμβρίου 2016 οι υπογεγραμμένοι: α) Μπακαλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δ. ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.»,

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δ. ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Δ. ΠΑΠΠΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΕ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.09.2010

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 23.09.2010 / ΓΗΠΕΔΟ ΕΜΙΩ.\' '\)'\\Η ET\II)r \ ΚΑΤΑ!ΚΕΥΗ1. ΚΑΙ E;...\'IΣΘΩ~H~. ΑΘΛΗΤΙΚΩ ΚΛΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ Ω ΕΓΚΑΤ"ΣΤ ΑΣΕΩΝ ΗΡΩΔΟΥ ΛΤΤΙΚΟΥ 12Λ - ΜΛΡΟΥΣΙ 15124 ΤΗΛ: 210-8093 ΙΗ, FAX: 210-3093-:ι,l ΛΦVI: 999076.133 - ΔΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

«Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ~ ~ι.=oii!i Στα Άνω Λιόσια σήμερα ημέρα Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2007 οι δια του παρόν.v,...ιι...

«Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ~ ~ι.=oii!i Στα Άνω Λιόσια σήμερα ημέρα Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2007 οι δια του παρόν.v,...ιι... ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ- ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Τ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΟ ΕΞ «Δ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» ~ ~ι.=oii!i Στα Άνω Λιόσια σήμερα ημέρα Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2007 οι δια του παρόν.v,...ιι...

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία CARAD ΑΔΑΜ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε., και αριθμό ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία CARAD ΑΔΑΜ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε., και αριθμό ΓΕΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 18 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τηλέφωνο: 2103680700 Fax: 2103614726 E-mail: papailiu@acsmi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Καρδαράς Ν & Ε. και Σία Ε.Ε.» (ΑΦΜ ΑΡ.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Καρδαράς Ν & Ε. και Σία Ε.Ε.» (ΑΦΜ ΑΡ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Καρδαράς Ν & Ε. και Σία Ε.Ε.» (ΑΦΜ 997512643 ΑΡ.ΓΕΜΗ 128534106000) ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190, όπως ισχύει ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QUEST

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Με απορρόφηση από την ανώνυμη εταιρία RODOS AUTO SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» της ανώνυμης εταιρίας '' RODOS MOTOR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 12183 29 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Σελίδα 603 ΠΡΑΚΤΙΚΟ υπ αρ. 42 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία COFFEE CONNECTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Στην Παιανία, σήµερα 14/11/2015 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 25.07.2014 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 279 του Κανονισμού του ΧΑ, η εταιρεία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ γνωστοποιεί ότι την

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Κωδικός δημοσίευσης Ε 165149/ 01-12- 2014 για την Απορροφούσα Εταιρία («Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Τα Διοικητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 1. της Ανωνύμου Εταιρείας της εταιρίας με την επωνυμία: «PETS AND PEOPLE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο: «PETS AND PEOPLE Α.Ε.» ( στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας "Αγροτικός Οίκος ΣΠΥΡΟΥ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία και η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Μ.Α.Ε. : 11314/06/B/86/13 Με βάση την από 29 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» δ.τ. «VIDAVO Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Ανακοινώνει ότι :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Ανακοινώνει ότι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 18 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τηλέφωνο: 2103680700 Fax: 2103614726 E-mail: manolias@acsmi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις

Τα Διοικητικά Συμβούλια των συμβαλλομένων εταιριών κατά τις ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ «Ε. ΝΤΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Ε.» Στο Ρέθυμνο, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ)

ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΓΕ.ΜΗ) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005), όπως ισχύει, οι εταιρείες που έχουν συσταθεί πριν από την 4 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α. Ε. Της 4 ης IOYNIOY 2014 Στην Ρόδο σήμερα την 4 η Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα επί της οδού Αλεξάνδρου

Διαβάστε περισσότερα