ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ αριθµ. 72/2014 ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ αριθµ. 72/2014 ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΡΟ ΟΣ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» Ταχ. δ/νση: Γ. Σεφέρη Αγ. Απόστολοι Ρόδος Τ.Θ Ρόδος Πληροφορίες: Μαστόρου Γεώργιος Τηλέφωνο: (22413) FAX: (22413) 60026, Ρόδος 15/10 / 2014 ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ αριθµ. 72/2014 ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ: ,50 1

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαµηλότερη τιµή ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηµεροµηνία : 27/10/2014 Ηµέρα: ευτέρα ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΩΝ Όπως αναφέρονται στο Παράρτηµα Α ΚΩ ΙΚΟΣ CPV Η ΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ,50 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3 ΜΗΝΕΣ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 1 ΜΗΝΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,67 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ηµοσίου και τρίτων νόµιµες κρατήσεις ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ που ισχύουν. Κατά την πληρωµή παρακρατείται φόρος εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 15/10/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ Α Α 15/10/ / Α Α : 7ΘΟ546907Κ-Ζ4Μ 2

3 Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: Του Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» ( ΦΕΚ Α 150/ ) Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιηµένος ισχύει Του Ν. 3580/2007 «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134/ ) Του Ν. 2955/2001 «Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ) Toυ Ν. 2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 247/ ) Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ). Όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις» Της παραγρ. 11 του άρθρου 27 του Ν.3867/ Της αριθµ. Π1/3305/ Απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5,12,13 και 16) του Ν. 2286/95» Καθώς και την αριθµ. 20/ (Θέµα 19 Ο ) απόφαση του.σ. του Νοσοκοµείου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια διαπραγµάτευσης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ιαπραγµάτευση µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την ανάθεση της σίτισης των νοσηλευοµένων και εφηµερευόντων ιατρών για 3 µήνες µε δικαίωµα προαίρεσης για επιπλέον 1 µήνα µε αντίστοιχο αναλογικό προϋπολογισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, ανά είδος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνηµµένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γραµµατεία Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου. 24/10/2014 ΩΡΑ: 15:00 Γρ. δηµοπρασιών Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου 27/10/2014 ΩΡΑ: 10:00 1. Ο συνολικός προϋπολογισµός του διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των : ,50 συµπεριλαµβανοµένων των αναλογούντων Φ.Π.Α και ,67 µε το δικαίωµα προαίρεσης. 3

4 2. Αναλυτική περιγραφή του ζητούµενου έργου, στο παράρτηµα Α της παρούσας. 3. Η διαπραγµάτευση θα διενεργηθεί και η προµήθεια θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήµατα αυτής. 4. Η διαπραγµάτευση θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του νοσοκοµείου καθώς και στο ΙΑΥΓΕΙΑ. 5. Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ορίζεται η 27 η / 10 /2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 10.00, και τόπος το Γραφείο ηµοπρασιών της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου, 1ος όροφος. (Γ. Σεφέρη Περιοχή Άγιοι Απόστολοι πόλης Ρόδου, ΤΚ 85100) 6. Οι προσφορές θα κατατίθενται ή θα παραλαµβάνονται (αν αποστέλλονται ταχυδροµικά) στην Υπηρεσία µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, δηλαδή µέχρι την 24 η /05/2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα στην Γραµµατεία του Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου, 1ος όροφος. 7. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». 8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. 9. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 10. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δηµόσια, από το αρµόδιο συλλογικό όργανο. 11. Η αποσφράγιση των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο ηµοπρασιών της Οικονοµικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου, 1 ος όροφος. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σε ένα στάδιο και θα κατατεθεί ένα πρακτικό τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης. 12. Κατά τη διενέργεια της διαπραγµάτευσης δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί µε την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 13. Πληρωµή: H πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ, µετά από προηγούµενη θεώρηση των χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 14. ικαίωµα Συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι αναφερόµενοι κατωτέρω: α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις / κοινοπραξίες προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισµοί. Οι ενώσεις προµηθευτών δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύµβαση, εφόσον, κατά την κρίση της ιοίκησης του Νοσοκοµείου, η περιβολή ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 15. Κατά τα λοιπά, η διαπραγµάτευση θα διενεργηθεί και η προµήθεια θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 4

5 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 3. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 4. ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16. Η παρούσα διαπραγµάτευση έχει αποσταλεί για δηµοσίευση: 1. Στην ιστοσελίδα του Νοσοκοµείου: 2. Στην ιστοσελίδα του ΙΑΥΓΕΙΑ 17. Τα τεύχη της διαπραγµάτευσης θα διατίθενται προαιρετικά από το Οικονοµικό Τµήµα / Γραφείο ιαγωνισµών στον 1ο όροφο του Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου, και εφόσον έχουν ζητηθεί έγκαιρα, παραδίδονται ή αποστέλλονται στους ενδιαφερόµενους προµηθευτές, µε καταβολή αντιτίµου δεκαπέντε (5 ). 18. Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους του Αναθέτουσας Αρχής. 19. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της διαπραγµάτευσης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ιενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διαπραγµάτευσης,θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 20. Η σύµβαση θα λήξει αυτοδίκαια σε περίπτωση που υπογραφεί σύµβαση από το διαγωνισµό 61/2014 χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση. 21. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο Οικονοµικό Τµήµα του Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου στον 1ο όροφο, στο τηλέφωνο: /60164 και Fax: , αρµόδιος υπάλληλος ο Μαστόρου Γεώργιος. 22. Κατά τα λοιπά και για όσα δεν διευκρινίζονται στην παρούσα διακήρυξη εφαρµόζονται οι διατάξεις του Π.. 118/2007. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΟ ΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΩΝ ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) ΠΡΩΙΝΟ ,75 ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟ ,5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,5 Τεχνικές Προδιαγραφές για την ανάθεση υπηρεσιών σίτισης ασθενών και εφηµερευόντων ιατρών σε ανάδοχο. Περιγραφή έργου Υποχρεώσεις αναδόχου Γενικά Έργο της αναδόχου εταιρείας είναι η λειτουργία του Μαγειρείου του Γενικού Νοσοκοµείου Ρόδου για την σίτιση ασθενών και εφηµερευόντων ιατρών του. Η δυναµικότητα του Νοσοκοµείου είναι 360 οργανικές κλίνες. Ο αριθµός των σιτιζόµενων, ασθενών και εφηµερευόντων ιατρών, θα κυµαίνεται ηµερησίως µεταξύ 230 και 240 ατόµων. Το Νοσοκοµείο δεν δεσµεύεται για τον αριθµό των σιτιζόµενων. Οι σιτιζόµενοι είναι οι εξής: α) Νοσηλευόµενοι ασθενείς: πρωινό-µεσηµεριανό-βραδινό γεύµα (& ενδιάµεσο γεύµα σε ορισµένες περιπτώσεις π.χ. διαβητικοί). Ενδεικτικός αριθµός σιτιζόµενων: β) Εφηµερεύοντες ιατροί: µεσηµεριανό-βραδινό γεύµα. Ενδεικτικός αριθµός σιτιζόµενων: 30 µεσηµεριανό γεύµα - 17 βραδινό γεύµα. γ) Ασθενείς σε αιµοκάθαρση (Μονάδα Τεχνητού Νεφρού): 1) πρωινό-µεσηµεριανό γεύµα 2) ενδιάµεσο γεύµα (σάντουιτς ή ψωµί-τυρί, χυµό, κρέµα ή γιαούρτι. Συχνότητα ενδιάµεσου γεύµατος: δύο φορές ηµερησίως. Ενδεικτικός αριθµός σιτιζόµενων: 31. δ) Μεταγγιζόµενοι Μονάδας Μεσογειακής Αναιµίας (ΜΜΑ): 1) µεσηµεριανό γεύµα 2) ενδιάµεσο γεύµα (όπως σάντουιτς ή ψωµί-τυρί, χυµό, φρούτο κ.ά.). Ενδεικτικός αριθµός σιτιζόµενων: 10. ε) Νοσηλευτικό Προσωπικό και εφηµερεύων ιατρός «κλειστών Τµηµάτων» (Χειρουργείο, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα εµφραγµάτων, Μονάδα Τεχνητού Νεφρού): καφέ (ελληνικό, στιγµιαίο), τσάι, ζάχαρη, χυµό, σάντουιτς ή τυρί-ψωµί, γάλα, φρούτα εποχής. στ) Αιµοδότες (Τµήµα Αιµοδοσίας): χυµό πορτοκάλι, ψωµί ή φρυγανιές, τυρί. ζ) Παιδιατρικοί ασθενείς (επιπλέον των κύριων γευµάτων): ενδιάµεσο γεύµα (όπως χυµό, παιδικό γιαούρτι). Ενδεικτικός αριθµός σιτιζόµενων: 10. η) Ψυχιατρικοί ασθενείς (επιπλέον των κύριων γευµάτων): καφέ (ελληνικό, στιγµιαίο, στιγµιαίο ντε καφεϊνέ), τσάι, ζάχαρη, ενδιάµεσο γεύµα (όπως χυµό, γάλα, τυρί-ψωµί, σνακ πχ. µπισκότα ή κουλουράκια). θ) Ασθενείς ηµερήσιας νοσηλείας Aιµατολογικού: 1) µεσηµεριανό γεύµα 2) ενδιάµεσο γεύµα (όπως σάντουιτς ή ψωµί-τυρί, φρούτο κ.ά.). Ενδεικτικός αριθµός σιτιζόµενων: 12. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 15 ηµερών πριν την έναρξη ισχύος της σύµβασης, να έχει προβεί στην προµήθεια του πρόσθετου εξοπλισµού, στην οργάνωση και προετοιµασία των χώρων, στην εκπαίδευση του προσωπικού, στην εκτύπωση αναγκαίων εντύπων κλπ. Οι εκατέρωθεν οικονοµικές υποχρεώσεις αρχίζουν µε τη λειτουργία του Μαγειρείου και δεν µπορεί ο χρόνος 6

7 έναρξης να είναι µεγαλύτερος των δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστηµα των δεκαπέντε (15) ηµερών δεν επαρκεί για την έναρξη των δραστηριοτήτων παραγωγής και διάθεσης φαγητού, η ανάδοχος δικαιούται να καλύπτει τις ανάγκες του Νοσοκοµείου, µε εξαίρεση τις ειδικές δίαιτες, µε φαγητό που θα προσκοµίζεται στο Νοσοκοµείο, αφού έχει παρασκευασθεί κατά τους ισχύοντες κανόνες σε άλλες εγκαταστάσεις (εξωτερικό CATERING). Η εξαίρεση αυτή, για το αρχικό χρονικό διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης, δεν µπορεί να ισχύσει πέραν του διµήνου. Είναι αυτονόητο ότι και στην περίπτωση παραλαβής φαγητών και γενικότερα ειδών σίτισης παρασκευασµένων εκτός Νοσοκοµείου ισχύουν κατά τα λοιπά όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης και της σύµβασης. Παραχώρηση απαιτούµενων χώρων εγκαταστάσεων επιπλώσεων εξοπλισµού Για την εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του το Νοσοκοµείο παραχωρεί προς χρήση στην ανάδοχο για το συµβατικό χρόνο, τους απαιτούµενους χώρους και εγκαταστάσεις: o Μαγειρείο. o Χώρους ψύξης κατάψυξης και αποθήκευσης. o Χώρο - Γραφείο για το προσωπικό του. o Όλες τις µόνιµες εγκαταστάσεις και µηχανήµατα καθώς και τα εξαρτήµατα τους στο χώρο του Μαγειρείου. o Όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για θέρµανση, ψύξη, ύδρευση, εξαερισµό, πυρασφάλεια και ηλεκτρική εγκατάσταση. Το Νοσοκοµείο θα παραδώσει στην ανάδοχο το σύνολο του εξοπλισµού µε βάση το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής εξοπλισµού, που θα συνταχθεί κατά το χρόνο υπογραφής της σύµβασης, όπου θα καταγράφεται και η κατάσταση του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων. Η ανάδοχος οφείλει, µε αποκλειστικά δική της µέριµνα και δαπάνη, να διατηρεί τον εξοπλισµό στο πλήθος και στην κατάσταση που τον παρέλαβε. Με την λήξη ή την λύση της σύµβασης θα παραδώσει και πάλι το σύνολο των σκευών και των ειδών εστίασης, ποσοτικά και ποιοτικά, όπως τα παρέλαβε, συµπληρώνοντας µε δική του ευθύνη και έξοδα τις τυχόν φθορές ή απώλειες. Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωµα του Νοσοκοµείου ο ανά πάσα στιγµή έλεγχος του πλήθους και της ποιότητας του κάθε είδους ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που παρέδωσε στην ανάδοχο. Στην περίπτωση που ο αριθµός και η ποιότητα των παραπάνω έχει µεγάλες αποκλίσεις, ποιοτικές ή ποσοτικές, από αυτά που παραδόθηκαν κατά την υπογραφής της σύµβασης, το Νοσοκοµείο µπορεί να απαιτήσει την άµεση αντικατάστασή τους. Εξαιρούνται οι φθορές που τεκµηριωµένα οφείλονται στο προσωπικό του Νοσοκοµείου. Η ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισµού, πάντοτε υπό την επίβλεψη εξουσιοδοτηµένου προσωπικού του Νοσοκοµείου. Κατά τη διάρκεια του έτους θα γίνονται συσκέψεις µεταξύ του εργοδότη και της αναδόχου για την κατάρτιση του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους. Οι πληρωµές για κατασκευές σε χώρους που έχουν παραχωρηθεί στην ανάδοχο βαρύνουν το Νοσοκοµείο. Επίσης, το Νοσοκοµείο είναι υποχρεωµένο να επιβαρύνεται µε τα έξοδα για τις επισκευές δοµικών στοιχείων στους χώρους της κεντρικής κουζίνας, εφόσον οι φθορές οφείλονται αποκλειστικά στην συνήθη χρήση. Η ανάδοχος είναι υποχρεωµένη να παραδώσει τους χώρους στην ίδια άψογη κατάσταση που ήταν όταν του παραχωρήθηκαν. Στην περίπτωση που για να γίνει αυτό απαιτείται να αποκαταστήσει φθορές σε κτηριακές εγκαταστάσεις, αυτό θα πρέπει να γίνεται µε τα ίδια υλικά, µέθοδο και προδιαγραφές που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου και πάντα µετά από την έγκριση της Τεχνικής ιεύθυνσης του Νοσοκοµείου. Σε περίπτωση αδυναµίας, το Νοσοκοµείο µε δική του µέριµνα θα προβεί στις αποκαταστάσεις των φθορών και θα καταλογίσει τη δαπάνη στην ανάδοχο. 7

8 Καταναλώσεις Ηλεκτρικού ρεύµατος( ΕΗ) - Τηλεπικοινωνιών(ΟΤΕ) - Καυσίµων - Νερού Οι δαπάνες θέρµανσης-κλιµατισµού, ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης βαρύνουν το Νοσοκοµείο, υπό την προϋπόθεση της λογικής χρήσης και της εντός των ευλόγων ορίων κατανάλωσης, ενώ οι δαπάνες τηλεπικοινωνιακών τελών βαρύνουν την ανάδοχο. Ο υπολογισµός των δαπανών, που βαρύνουν την ανάδοχο, θα γίνεται µε τα ισχύοντα τιµολόγια των αντίστοιχων εταιρειών ή άλλων παροχών σε µηνιαία βάση, το δε αποτέλεσµα θα υπολογίζεται στις δοσοληψίες µεταξύ των δύο µερών, κατά τα οριζόµενα στη διακήρυξη. Είναι όµως δυνατό η ανάδοχος να εγκαταστήσει το πολύ µία (1) νέα τηλεφωνική σύνδεση στο όνοµα της, εντός των χώρων ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, οπότε είναι αυτονόητο ότι αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη η έγκαιρη εξόφληση των αντίστοιχων λογαριασµών. Πρόσθετος Εξοπλισµός - Λίστα ειδών Η ανάδοχος υποχρεούται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ηµερών πριν την έναρξη ισχύος της σύµβασης, να έχει προβεί στην προµήθεια του πρόσθετου πάγιου εξοπλισµού, σύµφωνα µε τα παρακάτω είδη, λαµβάνοντας υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές του Νοσοκοµείου για κάθε είδος, µετά από συνεννόηση µε την Οικονοµική Υπηρεσία. 400τµχ Πιάτο φαγητού Coupe, νοσοκοµειακού τύπου και στρογγυλού σχήµατος διαµέτρου 25εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) µε απόκλιση (+/-) 1εκ. Το υλικό κατασκευής θα είναι η λευκή πορσελάνη που να αντέχει πολύ υψηλές θερµοκρασίες τουλάχιστον 280 C. 400τµχ Πιάτο σαλάτας Coupe, νοσοκοµειακού τύπου και στρογγυλού σχήµατος διαµέτρου 19,5εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) µε απόκλιση (+/-) 1 εκ. Το υλικό κατασκευής του θα είναι η λευκή πορσελάνη που να αντέχει πολύ υψηλές θερµοκρασίες τουλάχιστον 280 C. 400τµχ Πιάτο επιδορπίου Coupe Νο 15, νοσοκοµειακού τύπου και στρογγυλού σχήµατος διαµέτρου 15εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) µε απόκλιση (+/-) 1 εκ. Το υλικό κατασκευής του θα είναι η λευκή πορσελάνη που να αντέχει πολύ υψηλές θερµοκρασίες τουλάχιστον 280 C. 400τµχ Πιάτο πρωινο Coupe Νο 15, νοσοκοµειακού τύπου και στρογγυλού σχήµατος διαµέτρου 15εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) µε απόκλιση (+/-) 1 εκ. Το υλικό κατασκευής του θα είναι η λευκή πορσελάνη που να αντέχει πολύ υψηλές θερµοκρασίες τουλάχιστον 280 C. 400τµχ Φλιτζάνι πορσελάνης µε πιατάκι στοιβαζόµενο, λευκής πορσελάνης, ξενοδοχειακού τύπου. 400τµχ Μπολ σούπας µε καπάκι, νοσοκοµειακού τύπου και στρογγυλού σχήµατος διαµέτρου 13εκ. (από τον εξωτερικό δακτύλιο) µε απόκλιση (+/-) 1εκ., ύψος 7 εκ. και χωρητικότητα 0,5lt.Το υλικό κατασκευής θα είναι η λευκή πορσελάνη που να αντέχει πολύ υψηλές θερµοκρασίες τουλάχιστον 280 C. Το καπάκι θα είναι από ειδικό συνθετικό υλικό που θα αντέχει σε υψηλές θερµοκρασίες, διπλών τοιχωµάτων, µε κενό αέρος για λόγους θερµοµόνωσης. Θα εφάπτεται τέλεια στο στόµιο του µπολ και δεν θα αφήνει καθόλου κενά. Η προσφερόµενη τιµή να είναι ξεχωριστή για το µπολ της σούπας και ξεχωριστή για το καπάκι. 400τµχ Μαχαίρι φαγητού ανοξείδωτο µε επίπεδη λαβή λείας επιφάνειας (χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/ τµχ Μαχαίρι επάλειψης ανοξείδωτο µε επίπεδη λαβή λείας επιφάνειας (χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/ τµχ Κουτάλι φαγητού ανοξείδωτο µε επίπεδη λαβή λείας επιφάνειας (χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/ τµχ Πιρούνι φαγητού ανοξείδωτο µε επίπεδη λαβή λείας επιφάνειας (χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/ τµχ Κουταλάκι γλυκού ανοξείδωτο µε επίπεδη λαβή λείας επιφάνειας (χωρίς σχέδια ή ανάγλυφα) απλό 18/ τµχ Ποτήρια νερού ml, στοιβαζόµενα. κατά προτίµηση άθραυστα. 400τµχ Ποτήρια για γάλα/χυµό ml, στοιβαζόµενα, κατά προτίµηση άθραυστα. 70 πιάτα για κυρίως φαγητό, 70 πιάτα σαλάτας, 70 µαχαιροπήρουνα, 70 ποτήρια νερού και αντίστοιχα 70 δίσκους σερβιρίσµατος, τα οποία θα φέρουν κάποιο ξεχωριστό 8

9 διακοσµητικό ή να είναι διαφορετικού χρώµατος από τα υπόλοιπα είδη για την σίτιση του ιατρικού προσωπικού. 12 Σετ σκευών για αλάτι και πιπέρι. 12 Σετ σκευών για λάδι και ξίδι. 400τµχ δίσκοι σερβιρίσµατος φαγητού µε επίπεδη επιφάνεια. 470τµχ καλύµµατα ανοξείδωτα για πιάτα φαγητού στρόγγυλα. 15τµχ ισοθερµικά σκεύη ροφηµάτων µε κάνουλα και χειρολαβή κατάλληλα για γάλα. Πέρα από τον παραπάνω εξοπλισµό, η ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πλαστικά σκεύη µίας χρήσεως (πιάτα, µαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια, ποτήρια), περίπου 200 τεµάχια/είδος καθηµερινά. Η ανάδοχος θα επιβαρύνεται µε τη δαπάνη αγοράς των σκευών σερβιρίσµατος φαγητού έτσι ώστε: α) να συµπληρώνει τυχόν φθορές και απώλειες και β) να καλύπτει ενδεχόµενες νέες ανάγκες που θα προκύψουν. Η αγορά των σκευών σερβιρίσµατος θα γίνεται κατόπιν της από κοινού εκτίµησης των αναγκών χρήσης και βάσει µηνιαίας απογραφής που υποχρεούται να κάνει η ανάδοχος. Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισµός που συµπληρώνει τον ήδη υπάρχοντα θα πρέπει να είναι όµοιος µε τον υπάρχοντα στο Νοσοκοµείο εξοπλισµό και σε κάθε περίπτωση να έχει την έγκριση του Νοσοκοµείου. Ο εξοπλισµός αυτός µετά τη λήξη ή λύση της σύµβασης θα επιστρέφεται στην ανάδοχο. Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισµού Τόσο οι κτιριακές και ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις που καλύπτουν τους χώρους δραστηριότητας της αναδόχου, όσο και ο εξοπλισµός, είτε αυτός παραδίδεται από το Νοσοκοµείο, είτε αποτελεί προϊόν πρόσθετης προµήθειας εκ µέρους της αναδόχου, λειτουργούν, συντηρούνται και επισκευάζονται σε περιπτώσεις βλαβών µε αποκλειστική ευθύνη και δαπάνες της αναδόχου. Η ανάδοχος είναι υποχρεωµένη να συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις καλής λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης που θα της δίδονται γραπτά ή προφορικά από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκοµείου και να παραδώσει εγκαταστάσεις και εξοπλισµό, µετά τη λήξη ή τη λύση της σύµβασης, σε καλή κατάσταση, ανεξάρτητα µε αυτήν στην οποία τα παρέλαβε. Σε κάθε περίπτωση που η ανάδοχος αρνείται ή καθυστερεί να αποκαταστήσει τις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισµό, σύµφωνα µε τις ως άνω υποδείξεις και παρέλθει άκαρπη η προς τούτο 15ήµερη προθεσµία, που θα δίδεται για τον σκοπό αυτό κάθε φορά, το Νοσοκοµείο διατηρεί το δικαίωµα να προβαίνει στην αποκατάσταση µε οποιοδήποτε τρόπο κρίνει προσφορότερο, σε βάρος και για λογαριασµό της αναδόχου, παρακρατώντας τις σχετικές δαπάνες από την αµέσως επόµενη πληρωµή της αναδόχου ή ακόµη εφόσον δεν υπάρχουν επαρκείς οφειλές προς αυτήν- καταπίπτοντας ανάλογα τις κατατεθειµένες εγγυήσεις. Τυχόν επανάληψη της διαδικασίας αυτής για τρεις (3) φορές, καθ όλη την διάρκεια της σύµβασης, συνιστά σοβαρό λόγο για την εκ µέρους του Νοσοκοµείου καταγγελία της σύµβασης. Τροποποιήσεις εγκαταστάσεων Η ανάδοχος δύναται να προτείνει την τροποποίηση των εγκαταστάσεων ή την προσθήκη εξοπλισµού, στους χώρους όπου αναπτύσσει δραστηριότητες, µε γραπτή έκθεση στην οποία θα πρέπει απαραίτητα να περιέχονται: α. Η αιτιολόγηση της τροποποίησης ή προσθήκης. β. Η επάρκεια του χώρου εγκατάστασης. γ. Οι τυχόν απαιτήσεις πρόσθετων ηλεκτροµηχανολογικών παροχών εκ µέρους του Νοσοκοµείου. Οι προτάσεις αυτές µπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Ωστόσο, κατά την διεξαγωγή του διαγωνισµού ανάθεσης της σίτισης, οι υποψήφιοι, αφού λάβουν πλήρη και σαφή γνώση των επί τόπου συνθηκών στους χώρους του Μαγειρείου Κουζίνας, θα πρέπει να συµπεριλάβουν απαραίτητα στις προσφορές τους τον εξοπλισµό που αρχικά προτίθενται να εγκαταστήσουν στους χώρους αυτούς, καθώς και τις τυχόν 9

10 τροποποιήσεις των εγκαταστάσεων που προτίθενται να επιφέρουν, προκειµένου να καταστεί δυνατή η έναρξη των δραστηριοτήτων της αναδόχου. Οι προσθήκες αυτές, καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις θα πρέπει να περιέχονται σε χωριστό πίνακα µέσα στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς, όπου έκτος από τα στοιχεία της προηγούµενης παραγράφου, θα πρέπει επίσης να περιγράφεται µε σαφήνεια ο τύπος, ο κατασκευαστής και το µοντέλο των πρόσθετων συσκευών / µηχανηµάτων και η τρέχουσα αξία τους και να κοστολογούνται επιµέρους και συνολικά οι τυχόν τροποποιήσεις στις εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου. Οι αρµόδιες υπηρεσίες του Νοσοκοµείου πρέπει να εγκρίνουν µε έγγραφο τις προτεινόµενες τροποποιήσεις ή προσθήκες, πριν η ανάδοχος προχωρήσει στην υλοποίηση τους. Τροποποιήσεις και προσθήκες που περιέχονται στην προσφορά της αναδόχου θεωρούνται αυτοδίκαια εγκεκριµένες µε την υπογραφή της σύµβασης ανάθεσης, εκτός εάν υπάρξει ρητή διαφοροποίηση σε αυτήν. Κατασκευές, τροποποιήσεις ή προσθήκες που εκτελούνται αυθαίρετα από την ανάδοχο, δίχως την γραπτή έγκριση του Νοσοκοµείου, καταλύονται άµεσα και αποµακρύνονται µε έξοδα και ευθύνη της αναδόχου. Οι εγκεκριµένες κατασκευές και τροποποιήσεις εγκαταστάσεων παραµένουν στην κυριότητα του Νοσοκοµείου και µετά τη λήξη ή λύση της σύµβασης, χωρίς η ανάδοχος να δικαιούται να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση αποζηµίωσης γι αυτές. Οµοίως παραµένει στην κυριότητα του Νοσοκοµείου, ο τυχόν εγκεκριµένος πρόσθετος εξοπλισµός που ενσωµατώνεται στις εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου, κτιριακές ή ηλεκτροµηχανολογικές. Από τον εγκεκριµένο πρόσθετο εξοπλισµό, η ανάδοχος δύναται να αποκοµίσει, µετά την λήξη ή λύση της σύµβασης, µόνον εκείνα τα µέρη τα οποία αποσυνδέονται µε απλό τρόπο από τις ηλεκτρικές και τις µηχανολογικές εγκαταστάσεις του Νοσοκοµείου και υπό την προϋπόθεση να επαναφέρει τις εγκαταστάσεις αυτές στην πρότερη κατάσταση. Είναι δυνατό κατά τη λήξη της σύµβασης, η νέα ανάδοχος να αγοράσει από την προηγούµενη το σύνολο του πρόσθετου πάγιου εξοπλισµού µε οικονοµική αποτίµηση η οποία θα βασίζεται σε µεταξύ τους συµφωνία. Καθαρισµός - απολύµανση Η ανάδοχος είναι υπεύθυνη για τον τακτικό καθαρισµό και απολύµανση του εξοπλισµού του Μαγειρείου, δηλαδή συσκευές, µηχανήµατα, φούρνοι, καζάνια, σκεύη, πάγκοι-επιφάνειες εργασίας, ράφια, ψυγεία, ψυκτικοί θάλαµοι αποθήκευσης πρώτων υλών-τροφίµων. Οι ψυκτικοί θάλαµοι του Μαγειρείου θα καθαρίζονται-απολυµαίνονται εξολοκλήρου (ράφια, τοίχοι, δάπεδα κ.τ.λ.) από το προσωπικό της αναδόχου. Τα άτοµα που ασχολούνται µε την καθαριότητα απαγορεύεται να χειρίζονται τρόφιµα. Τα έξοδα καθαρισµού, πλύσης και απολύµανσης βαρύνουν την ανάδοχο. Σε όλες τις επιφάνειες θα γίνεται υγρό καθάρισµα. Ο τρόπος καθαρισµού-απολύµανσης θα γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΕΦΕΤ και τις συστάσεις της Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων του Νοσοκοµείου. Η διαδικασία της καθαριότητας δεν πρέπει να δηµιουργεί ενόχληση ή βλάβες οποιασδήποτε µορφής στο Νοσοκοµείο. Οι ώρες εκτέλεσης ορίζονται από την ανάδοχο και εγκρίνονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Νοσοκοµείου. Σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να γίνεται καθαριότητα ταυτόχρονα µε την παραγωγή τροφών ή άλλους χειρισµούς τροφίµων στον ίδιο χώρο. Με την εγκατάσταση της αναδόχου καθορίζεται ένα πρόγραµµα για την καθαριότητα και την απολύµανση του εξοπλισµού, σε συνεργασία µε τα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου, το οποίο πρέπει να τηρείται. Η ανάδοχος είναι υποχρεωµένη να τηρεί αρχείο καθαρισµού και απολυµάνσεων, που αφορούν τον εξοπλισµό και τον χώρο εστίασης. Η ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται µε το προσωπικό του συνεργείου καθαρισµού για τις χωριστές εργασίες που τους αφορούν στους χώρους της Κουζίνας. Ο έλεγχος της καθαριότητας και της υγιεινής του εξοπλισµού, είναι αρµοδιότητα τόσο της αναδόχου όσο και της αρµόδιας επιτροπής ελέγχου του Νοσοκοµείου. 10

11 Κατά τη µεταφορά των απορριµµάτων το προσωπικού της αναδόχου θα πρέπει να φροντίζει να µην ρυπαίνει τους χώρους από τους οποίους διέρχονται τα καρότσια µεταφοράς. Σε περίπτωση που πέσουν από λάθος χειρισµό τρόφιµα ή υπολείµµατα τροφών στις διαδροµές των καροτσιών µεταφοράς ή δηµιουργηθούν φθορές στους περιµετρικούς τοίχους, αποτελεί ευθύνη της αναδόχου ο καθαρισµός και η αποκατάσταση του χώρου. Τα υλικά καθαρισµού και απολύµανσης που θα χρησιµοποιούνται προτείνονται από την ανάδοχο και εγκρίνονται από το Νοσοκοµείο, το οποίο µπορεί να ζητήσει τη χρήση ορισµένων µόνο ειδικών απολυµαντικών και υγρών καθαρισµού γενικότερα. Τα απολυµαντικά θα έχουν άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ, και θα είναι καταχωρηµένα στο Γ.Χ.Κ. εφόσον έχουν καθαριστικές ιδιότητες. Θα συνοδεύονται επίσης από οδηγίες, µελέτες και δελτία δεδοµένων ασφαλείας (M.S.D.S.). Η δαπάνη προµήθειας των ανωτέρω υλικών βαρύνει την ανάδοχο αποκλειστικά. Όταν προκύπτουν νέες µέθοδοι για καλύτερο καθαρισµό και απολύµανση, η ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιεί τις καλύτερες µεθόδους και τα καλύτερα µέσα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίζει ώστε οι υπάλληλοί της να γνωρίζουν τη χρήση των καθαριστικών που χρησιµοποιούν. Αποκοµιδή απορριµµάτων Προστασία Περιβάλλοντος Τα κάθε φύσης απορρίµµατα συγκεντρώνονται µε ευθύνη και δαπάνες της αναδόχου, µε τα µέσα και τον τρόπο που θα υποδείξει ο εργοδότης. Τα οργανικά απορρίµµατα θα διαχωρίζονται από τα υπόλοιπα είδη απορριµµάτων από το προσωπικό της αναδόχου και θα µεταφέρονται και θα τοποθετούνται στον ειδικό ψυκτικό θάλαµο από το προσωπικό του συνεργείου καθαριότητας. Μέσα στον ψυκτικό θάλαµο τα απορρίµµατα θα βρίσκονται σε τροχήλατα καρότσια, τα οποία θα οδηγούνται στην ράµπα, λίγο πριν την παραλαβή τους από το απορριµµατοφόρο του ήµου. Ο ψυκτικός θάλαµος θα καθαρίζεται καθηµερινά από το προσωπικό του συνεργείου καθαριότητας. Οι εργασίες αποκοµιδής των απορριµµάτων που αφορούν την ανάδοχο καθώς και το προσωπικό του συνεργείου καθαριότητας θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τους κανονισµούς ορθής διαχείρισης που προβλέπονται από τον ΕΦΕΤ. Στους χώρους των µαγειρείων θα υπάρχουν ποδοκίνητοι κάδοι επαρκούς χωρητικότητας ανθεκτικοί και ισχυρής κατασκευής που θα φέρουν µόνιµο κάλυµµα. Η προµήθεια των κάδων αυτών, όπως και τα τροχήλατα µεταφοράς των οργανικών απορριµµάτων θα βαρύνει την ανάδοχο. Τυχόν φθορές ή βλάβες σε κάδους τους οποίους έχει τοποθετήσει το Νοσοκοµείο, που προέρχονται από την κακή χρήση του προσωπικού της αναδόχου, επιβαρύνουν τον ανάδοχο µε την αγορά νέων κατάλληλων κάδων απορριµµάτων. Το Νοσοκοµείο δύναται να αποφασίσει τη λειτουργία ή µη διαδικασιών ανακύκλωσης απορριµµάτων. Στην περίπτωση που ακολουθούνται διαδικασίες ανακύκλωσης η ανάδοχος υποχρεούται να προµηθευτεί για τους χώρους του, ειδικούς κάδους για κάθε ανακυκλούµενο υλικό, όπως και να µεταφέρει µε δικά του µέσα και ευθύνη τα ανακυκλούµενα υλικά στο κεντρικό σηµείο προσωρινής τους αποθήκευσης, εντός των εγκαταστάσεων του Νοσοκοµείου. Υποχρέωση του Νοσοκοµείου αποτελεί η παροχή σηµείων και µέσων κεντρικής συγκέντρωσης καθώς και η περαιτέρω διαχείριση των υλικών αυτών. Ειδικότερα, τα τηγανέλαια θα απορρίπτονται σε ειδικά δοχεία µε ευθύνη της αναδόχου και θα συνεργάζεται µε συµβεβληµένο συλλέκτη-µεταφορέα για την περαιτέρω διαχείριση τους. Οι κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να τηρούνται µε σχολαστικότητα. Τήρηση γενικών κανόνων υγιεινής Κανόνες υγιεινής που προβλέπονται από ισχύουσες διατάξεις ή έχει ειδικά θεσπίσει το Νοσοκοµείο πρέπει να τηρούνται µε σχολαστικότητα. Αλλαγές ή παρεκκλίσεις γίνονται µόνο µετά από έγκριση εξουσιοδοτηµένου οργάνου του Νοσοκοµείου. Ο χώρος παρασκευής των τροφίµων θα πρέπει να έχει πλήρη απουσία φυσικού ή χηµικού ρύπου. Το προσωπικό που έρχεται σε άµεση επαφή µε τα τρόφιµα αλλά και τα σκεύη, θα πρέπει να φορούν ειδικά γάντια µίας χρήσης και προστατευτικό σκούφο κεφαλής, τα οποία θα αντικαθιστώνται όποτε απαιτείται κατά τη διάρκεια της βάρδιας. 11

12 Η προσωπική υγιεινή του προσωπικού που χειρίζεται τα τρόφιµα αλλά και η καθαριότητα του χώρου και του εξοπλισµού θα πρέπει να είναι η µέγιστη. Κανονισµός Λειτουργίας Η ανάδοχος οφείλει να τηρεί τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Νοσοκοµείου (εφόσον υπάρχει) και τις αποφάσεις του ιοικητικού Συµβουλίου ή των εξουσιοδοτηµένων οργάνων. Εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι του Νοσοκοµείου µπορούν να εισέρχονται στους χώρους του Μαγειρείου ή των µισθωµένων εκµεταλλεύσεων και να ελέγχουν την καλή κατάσταση και λειτουργία αυτών. Τήρηση θεσµικών κανόνων Η ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόζει και είναι πιστοποιηµένη µε Σύστηµα ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων σύµφωνα µε το αντίστοιχο διεθνές πρότυπο ISO Η ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί µε σχολαστικότητα όλους τους κανόνες που αφορούν τις συγκεκριµένες εργολαβίες και µισθώσεις όπως ενδεικτικά: ιατάξεις περί διατροφής, υγιεινής, σχέδιο HACCP (µελέτη, ανάπτυξη, εφαρµογή και τήρηση), κανονισµούς κατά των επιδηµιών, κανονισµούς περί ατυχηµάτων και ασφάλειας εγκαταστάσεων, εργατική και φορολογική νοµοθεσία, οδηγίες Επιτροπής Νοσοκοµειακών Λοιµώξεων κλπ. Ειδικότερα, η ανάδοχος υποχρεούται άµεσα να εφαρµόζει, να διατηρεί και να αναθεωρεί µόνιµες διαδικασίες σύµφωνα µε τις αρχές του συστήµατος HACCP-Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιµων Σηµείων Ελέγχου, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 852/2004 για την υγιεινή των τροφίµων, ο οποίος έχει αντικαταστήσει από την Κοινοτική Οδηγία 93/43/ΕΟΚ. Η ανάδοχος θα πρέπει να χειρίζεται έγγραφα και να τηρεί αρχεία ώστε να εξασφαλίζεται η ουσιαστική εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων και να καθίσταται δυνατός ο επίσηµος έλεγχος των τροφίµων. Η ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί και να ενηµερώνει αρχείο µηνιαίων χηµικών και µικροβιολογικών αναλύσεων των προϊόντων που παραλαµβάνει, παράγει και διαχειρίζεται. Ειδικότερα, οι αναλύσεις πρέπει να αφορούν: τον έλεγχο των πρώτων υλών τον έλεγχο των τελικών προϊόντων τον έλεγχο των χώρων, των σκευών και του εξοπλισµού τον έλεγχο του νερού Η ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρεται στην ιοίκηση του Νοσοκοµείου µία φορά το µήνα επί των αποκλίσεων-αστοχιών που έχουν επισηµανθεί από τα εξουσιοδοτηµένα όργανα του Νοσοκοµείου και να ορίζει: τις διορθωτικές ενέργειες για την αντιµετώπιση των εκάστοτε αποκλίσεωναστοχιών τον τρόπο συγκεκριµενοποίησης των διορθωτικών ενεργειών τον χρόνο υλοποίησής τους Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να επιβάλλει κυρώσεις στην ανάδοχο εφόσον δεν τηρεί το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των διορθωτικών ενεργειών που έχει οριστεί στην εκάστοτε µηνιαία συνάντηση των δύο πλευρών. Ειδικότερα: α) Τήρηση αρχείου εργαστηριακών αναλύσεων νερού Οι αρµόδιοι της αναδόχου θα πρέπει να ενηµερώνονται από τους αρµόδιους υπαλλήλους του Νοσοκοµείου για τα αποτελέσµατα των µικροβιολογικών εξετάσεων που αφορούν την υγιεινή και την ποιότητα του νερού που χρησιµοποιούν για την επεξεργασία των τροφίµων και την παρασκευή των γευµάτων. Η διεξαγωγή µικροβιολογικών και οργανοληπτικών έλεγχων του νερού του δικτύου είναι αρµοδιότητα της ιοίκησης και της αρµόδιας υπηρεσίας του Νοσοκοµείου, σε συνεργασία µε εξωτερικούς Φορείς που αναλαµβάνουν την λήψη και την ανάλυση του νερού. Ο έλεγχος του νερού ύδρευσης, θα γίνεται κάθε εξάµηνο ως προς τις φυσικοχηµικές παραµέτρους και κάθε τρεις µήνες ως προς τις µικροβιολογικές. 12

13 β) Τήρηση αρχείου εργαστηριακών αναλύσεων τροφίµων Απαιτείται η τήρηση προγράµµατος εργαστηριακών αναλύσεων σε διάφορες κατηγορίες τροφίµων, µε µεγαλύτερη συχνότητα στα τρόφιµα υψηλής επικινδυνότητας και η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων στο Νοσοκοµείο. Η ανάδοχος είναι υποχρεωµένη να προβαίνει σε ετήσιους εργαστηριακούς µικροβιολογικούς ελέγχους των ενδιάµεσων ή και των τελικών προϊόντων, σε συνεργασία µε ειδικά εργαστήρια. Το Νοσοκοµείο έχει το δικαίωµα να διενεργεί υγειονοµικούς και βακτηριολογικούς ελέγχους µε εξουσιοδοτηµένα άτοµα. Ο έλεγχος διενεργείται χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Απεντόµωση - Μυοκτονία Για να τηρηθεί το πρόγραµµα Απεντόµωσης Μυοκτονίας στους χώρους της Κουζίνας, η ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται µε την εταιρεία απεντόµωσης και µυοκτονίας που έχει οριστεί από διοικητική απόφαση του Νοσοκοµείου µέσω σχετικού διαγωνισµού. Σε περιπτώσεις που δεν παρέχονται υπηρεσίες απεντόµωσης και µυοκτονίας µέσω εταιρείας που έχει συνάψει σύµβαση το Νοσοκοµείο, η ανάδοχος υποχρεώνεται να εξασφαλίζει ότι θα συνεχίσουν να γίνονται οι απαραίτητες εφαρµογές απεντόµωσης-µυοκτονίας στον χώρο της Κουζίνας από πιστοποιηµένη εταιρεία, µε κόστος που θα βαρύνει την ανάδοχο. Λειτουργία Μαγειρείου Α. Γενικά Η ανάδοχος θα παρασκευάζει υποχρεωτικά τόσα γεύµατα, όσα απαιτούνται για τη σίτιση των ασθενών και του προσωπικού του Νοσοκοµείου (εφηµερεύοντες ιατροί), καθώς και των σιτιζόµενων που αναφέρονται παραπάνω στην γενική περιγραφή του έργου. Β. Στάδια - Αρµοδιότητες Αγορά Αποθήκευση πρώτων υλών-προϊόντων Η προµήθεια όλων των πρώτων υλών θα γίνεται από την ανάδοχο και για λογαριασµό της από ποιοτικά ελεγµένους προµηθευτές. Η ανάδοχος υποχρεούται να έχει στην κατοχή της πιστοποιητικά ISO ή άλλα αντίστοιχα (π.χ. BRC) για τις εταιρείες παρασκευής των πρώτων υλών που είναι προϊόντα δευτερογενούς παραγωγής. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο παρασκευής των προϊόντων αυτών. Επίσης, εφόσον οι εταιρείες διανοµής/αποθήκευσης είναι διαφορετικές από αυτές που παρασκευάζουν τις πρώτες ύλες απαιτούνται τα ίδια πιστοποιητικά και για τις εταιρίες αυτές. Η ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί ενηµερωµένη λίστα µε τις πρώτες ύλες και µε τους προµηθευτές αυτών, η οποία θα είναι διαθέσιµη εάν ζητηθούν από τα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου. Η παραπάνω λίστα θα περιλαµβάνει αναλυτικά φύλλα προδιαγραφών (µικροβιολογικών, χηµικών, φυσικών), καθώς και πιστοποιητικά καταλληλότητας των συσκευασιών των τροφίµων. Η ανάδοχος υποχρεούται να έχει στην κατοχή της, πιστοποιητικά απεντόµωσης και µυοκτονίας των εγκαταστάσεων των προµηθευτών της. Τα προµηθευόµενα τρόφιµα και γενικά όλα τα προµηθευόµενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας. Εξειδικευµένο προσωπικό του Νοσοκοµείου, θα ελέγχει ποιοτικά όλα τα προµηθευόµενα είδη και εφόσον κρίνει ότι υστερούν ποιοτικά, αυτά θα αποµακρύνονται άµεσα από το Νοσοκοµείο µε ευθύνη και έξοδα της αναδόχου. Η διατήρηση των τροφίµων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς του ΕΦΕΤ για κάθε είδος. Παρασκευή γευµάτων Όλα τα γεύµατα, µικρογεύµατα (σνακ), ροφήµατα, πολτοί και ποτά για τους σιτιζόµενους (ασθενείς, ιατρούς, προσωπικό) παρασκευάζονται στους χώρους του Νοσοκοµείου, από 13

14 εξειδικευµένο προσωπικό. εν επιτρέπεται η χρήση έτοιµων γευµάτων, ηµιέτοιµων ή προµαγειρεµένων γευµάτων και κατεψυγµένων έτοιµων γευµάτων. Στις περιπτώσεις όπου το γεύµα περιλαµβάνει ωµές σαλάτες, τα υλικά θα πρέπει να τεµαχίζονται την ίδια µέρα. Απαγορεύεται, η χρήση προ-παρασκευασµάτων σούπας και σάλτσας σε αφυδατωµένη µορφή (σκόνη). Μεριδοποίηση γευµάτων Η µεριδοποίηση των γευµάτων γίνεται από την ανάδοχο µε σήµανση τύπου γεύµατος (βασικό, διαβητικό κ.ά). Τα έξοδα σήµανσης βαρύνουν την ανάδοχο. Έπειτα τα µεριδοποιηµένα γεύµατα θα διατίθενται στους/στις τραπεζοκόµους/ες για να τα τοποθετούν στα ειδικά τροχήλατα τους. Κατά την παραλαβή των γευµάτων, οι τραπεζοκόµοι/ες θα υπογράφουν σε σχετικό έντυπο για τον αριθµό των γευµάτων που παρέλαβαν για διανοµή. ιανοµή γευµάτων Τα µεριδοποιηµένα γεύµατα τοποθετούνται σε ειδικά τροχήλατα καρότσια (θερµοθάλαµοι), που αντιστοιχούν σε ένα(1) έως δύο (2) ανά Office διανοµής. Τα τροχήλατα αυτά µεταφέρονται µε ευθύνη των αρµόδιων οργάνων του Νοσοκοµείου στα Τµήµατα προς διανοµή των γευµάτων. Ειδικές παραγγελίες (ειδικό φαγητό) Η ετοιµασία ειδικών φαγητών και πολτοποιηµένων γευµάτων είναι υποχρέωση του αναδόχου µετά από ειδική εντολή από τα εξουσιοδοτηµένα όργανα του Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση διαιτητικές ανάγκες των ασθενών και χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται η ύπαρξη µενού χορτοφάγων και η ύπαρξη µενού για ασθενείς διαφορετικής κουλτούρας (πχ. µουσουλµάνοι). Σύστηµα παραγγελίας γευµάτων Η κατ εκτίµηση παραγγελίες των διαιτών των ασθενών θα καταχωρούνται σε ειδικά έντυπα από τους/τις Προϊσταµένους-ες των Τµηµάτων, σε συνεργασία µε τους γιατρούς και τον/την κλινικό διαιτολόγο και θα αποστέλλονται στην κεντρική κουζίνα την προηγούµενη ηµέρα, µε σκοπό τον καλύτερο δυνατό προγραµµατισµό και προετοιµασία των γευµάτων. Την ηµέρα της σίτισης οι Προϊστάµενοι-ες των Τµηµάτων θα ενηµερώνουν για τις µεταβολές (εισιτήρια - εξιτήρια, ειδικές δίαιτες κ.ά.) που προκύπτουν σε σχέση µε την κατ εκτίµηση παραγγελία της προηγούµενης ηµέρας. Η ενηµέρωση για τις µεταβολές θα γίνεται για τα µεσηµεριανά γεύµατα έως τις 9:00 πµ και για το δείπνο έως τις 13:00 της ίδιας µέρας. Μαζί µε το δείπνο θα γίνεται και η παραγγελία για το πρωινό γεύµα της επόµενης ηµέρας. Τα έντυπα καταχώρησης των παραγγελιών προµηθεύονται από την ανάδοχο. Εάν, µετά από τον προγραµµατισµένο χρόνο παραγγελιοληψίας, µε εκτίµηση ιατρού ή διαιτολόγου συντρέχει λόγος σίτισης ορισµένων ασθενών, η ανάδοχος οφείλει να εξυπηρετεί. Εφοδιασµός των Office Τµηµάτων Η ανάδοχος εφοδιάζει καθηµερινά τα Τµήµατα, ανάλογα µε τις ανάγκες τους, µε τα απαραίτητα σκεύη και αναλώσιµα υλικά (χαρτοπετσέτες, αλάτι, πιπέρι κλπ.). Τα σκεύη µετά τη χρήση, θα µεταφέρονται µε ευθύνη των τραπεζοκόµων, από τα Office των Τµηµάτων και θα πλένονται στο χώρο της λάντζας, στον οποίο βρίσκεται και το αυτόµατο πλυντήριο πιάτων-τούνελ. Τα εν λόγω σκεύη θα απογράφονται µηνιαίως και το αποτέλεσµα της απογραφής θα γνωστοποιείται σε εκπρόσωπο του Νοσοκοµείου. Μεταφορά γευµάτων Η µεταφορά γευµάτων των ασθενών (πρωινό, µεσηµεριανό, βραδινό, ενδιάµεσο γεύµα, εξοπλισµοί δίσκων και σκευών γενικά) από την κεντρική κουζίνα στα επιµέρους Office Τµηµάτων, και κατ επέκταση στις Κλινικές όπως επίσης και η επιστροφή των τροχηλάτων µε τους άδειους δίσκους και τα άπλυτα σκεύη εστίασης, αλλά και η αναθέρµανση και διανοµή 14

15 των γευµάτων στα Τµήµατα, η συλλογή των άπλυτων σκευών και η συγκέντρωση αυτών στα τροχήλατα καρότσια, είναι αρµοδιότητα του προσωπικού του Νοσοκοµείου. Το φαγητό θα σερβίρεται αφ' ενός ζεστό και αφ' ετέρου κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες θερµοκρασίας και χρόνου. Βελτιωτικές προτάσεις Η ανάδοχος συµβουλεύει τον εργοδότη για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν στην καλυτέρευση της οικονοµικής αποδοτικότητας στον τοµέα της διατροφής (π.χ. αγορά νέων συσκευών κλπ.). Επίσης, συµβουλεύει τον εργοδότη για αλλαγές - (διαρρυθµίσεις χώρων) της κεντρικής κουζίνας και του εστιατορίου προσωπικού. Οι δαπάνες για πρόσθετο εξοπλισµό κουζίνας και σκεύη βαρύνουν την ανάδοχο. Υπηρεσίες ιαιτολόγου- ιατροφολόγου και Τεχνολόγου Τροφίµων Η ανάδοχος απασχολεί στους χώρους σίτισης ειδικευµένο Τεχνολόγο Τροφίµων και Κλινικό ιαιτολόγο. α) Αρµοδιότητες ιαιτολόγου- ιατροφολόγου: Συνεργασία µε όλες τις Κλινικές Ενηλίκων, Παιδιατρικής, Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ Εντερική Σίτιση) και τη Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής. Σχεδιασµός εξειδικευµένων διαιτολογίων για παιδιά µε νευρολογικές παθήσεις (κετογονικές δίαιτες), υπερλιπιδαιµίες και άλλα νοσήµατα. Εκτίµηση της κατάστασης θρέψης των ασθενών που νοσηλεύονται σε ειδικές µονάδες. Επίβλεψη και εκτέλεση του συνόλου των διαιτητικών πρωτοκόλλων, όλων των Κλινικών του Νοσοκοµείου, βάση των ιατρικών οδηγιών. Τα πρωτόκολλα ακολουθούν τις προδιαγραφές που θέτουν διεθνείς οργανισµοί υγείας και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα ανανεώνονται ανάλογα µε τις επιστηµονικές εξελίξεις. ιαµόρφωση των διατροφικών σχηµάτων (menu) των ασθενών, σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναφέρουν οι προδιαγραφές της σύµβασης. Ο σχεδιασµός των διαφόρων διαιτητικών µενού, θα γίνεται µε γνώµονα τις εξατοµικευµένες διατροφικές ανάγκες του κάθε ασθενή, λαµβάνοντας υπόψη και τις προσωπικές του επιθυµίες, βάση ιατρικών οδηγιών. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην περιεκτικότητα θρεπτικών συστατικών των γευµάτων. Επίβλεψη της κουζίνας και της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και της µεριδοποίησης των γευµάτων, τόσο σε θέµατα ασφάλειας και υγιεινής, όσο και σε θέµατα εµφάνισης και γεύσης των παρασκευαζόµενων φαγητών. Συµµετοχή στην επιτροπή παραλαβής τροφίµων και προµηθειών, καθώς και στην επιτροπή του συστήµατος υγιεινής και ασφάλειας ISO 2000:2005. Συµβουλευτικό ρόλο στις ιατρικές οµάδες, ιδιαίτερα στην παροχή πρακτικών λύσεων σε εξειδικευµένα διατροφικά περιστατικά. Παρακολούθηση των επιστηµονικών εξελίξεων, µέσω συµµετοχής σε επιστηµονικά συνέδρια, οµιλίες και ερευνητικό έργο. Εκπαίδευση ασθενών µε χρόνιες παθήσεις (όπως οι ασθενείς στο τεχνητό νεφρό) οι οποίες σχετίζονται µε τη διατροφή. β) Αρµοδιότητες Τεχνολόγου Τροφίµων: Στις αρµοδιότητες του Τεχνολόγου Τροφίµων συµπεριλαµβάνεται η εποπτεία της ασφάλειας των παρασκευαζοµένων τροφίµων που αφορά το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας από την παραλαβή των πρώτων υλών έως και την επιστροφή των τροχήλατων από την διανοµή του φαγητού και τον καθαρισµό των χρησιµοποιηµένων σκευών. Ειδικότερα: Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο του συνόλου των παραγωγικών διαδικασιών της µονάδας τροφοδοσίας. Παρακολουθεί την λειτουργία των τµηµάτων παραγωγής προϊόντων. Παρακολουθεί την εφαρµογή του προγραµµατισµού παραγωγής των προϊόντων. 15

16 Συµµετέχει στην οµάδα HACCP και παρακολουθεί την εφαρµογή της µελέτης HACCP της αναδόχου εταιρείας τροφοδοσίας. Επιβλέπει τις συνθήκες υγιεινής και την καθαριότητα των εγκαταστάσεων της τροφοδοσίας. ιενεργεί µακροσκοπικούς ελέγχους αποδοχής στα εισερχόµενα προϊόντα. Επιβλέπει τον έλεγχο ποιότητας των πρώτων υλών, της παραγωγής και των τελικών προϊόντων. Επιβλέπει την εκτέλεση των εργασιών κατά τις φάσεις παραγωγής, την προετοιµασία, το µαγείρεµα, την µεριδοποίηση και την διανοµή στις κλινικές στους σιτιζόµενους ασθενείς. Φροντίζει για την πραγµατοποίηση των απαιτούµενων µικροβιολογικών ή/ και χηµικών αναλύσεων και άλλων εργαστηριακών µετρήσεων που αφορούν την προµήθεια της πρώτης ύλης, την παραγωγή και τα τελικά προϊόντα. Τηρεί και ενηµερώνει αρχείο καταγραφών των θερµοκρασιών των ψυκτικών θαλάµων. Παρακολουθεί τις συνθήκες αναγέννησης του φαγητού και την διανοµή των γευµάτων. Παρακολουθεί την σχετική για τα τρόφιµα Νοµοθεσία. Φροντίζει για τον ορισµό των προδιαγραφών των εισερχοµένων καθώς και των παραγοµένων προϊόντων στις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας. Παρακολουθεί την εφαρµογή των διαδικασιών λειτουργίας των εγκαταστάσεων της τροφοδοσίας όπως ορίζει το ιεθνές Πρότυπο για την Ποιότητα της σειράς ISO Συµµετέχει στην διαµόρφωση του menu που ακολουθείται εποχικά. Γ. Προσφορά γευµάτων Γενικά Η ανάδοχη εταιρεία πρέπει να τηρεί διάγραµµα ροής της πληροφορίας, που αφορά το διατροφικό πλάνο που ακολουθεί ο ασθενής και τις σχετικές ιατρικές οδηγίες που πιθανόν να έχουν δοθεί, έτσι ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις που ο ασθενής να µην λαµβάνει το σωστό γεύµα. Η ανάδοχος πρέπει να λαµβάνει υπόψη, τον µεγάλο αριθµό των απαιτούµενων συνταγών, των µεθόδων παρασκευής και των συστατικών που περιέχονται στα διατροφικά σχήµατα παθολογικών καταστάσεων. Το εβδοµαδιαίο µενού θα πρέπει να γνωστοποιείται έγκαιρα στις κλινικές και συγκεκριµένα κάθε Παρασκευή για την επόµενη εβδοµάδα. Το µενού ιδιαίτερα τους θερινούς µήνες, θα πρέπει να είναι εκτυπωµένο και σε άλλες γλώσσες (πχ. Αγγλικά). Η ανάδοχος φροντίζει να έχει στη διάθεση των σιτιζόµενων, ένα είδος φαγητού για κάθε γεύµα, πέραν των ειδικών διαιτών που απαιτούν οι ανάγκες του Νοσοκοµείου και καθορίζονται από τον/την Κλινικό ιαιτολόγο. Οι συνταγές και ο τρόπος ετοιµασίας των φαγητών θα πρέπει να συµφωνεί µε τους κανόνες της διαιτητικής και της σύγχρονης µαγειρικής τέχνης. Ιδιαίτερα για τους ασθενείς, τα γεύµατα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κλινικής θεραπείας. Τα διατροφικά σχήµατα που θα ακολουθούνται θα χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες: 1) Τις θεραπευτικές δίαιτες, στις οποίες γίνονται τροποποιήσεις ως µέρος της θεραπείας µίας νόσου. 2) Τις δίαιτες τροποποιηµένης σύστασης, για ασθενείς µε δυσκολίες µάσησης και κατάποσης. 3) Τις δίαιτες διαγνωστικών ελέγχων, που είναι προσωρινές και δεν είναι απαραίτητο να είναι διατροφικά επαρκείς. 4) Τις προσωπικές δίαιτες που προσαρµόζονται ανάλογα µε τις προσωπικές προτιµήσεις του κάθε ασθενούς. 5) Τις ειδικές δίαιτες, που αφορούν θρησκευτικές ή πολιτιστικές οµάδες. Θα χρησιµοποιούνται γενικά φρέσκες και κατεψυγµένες πρώτες ύλες αρίστης ποιότητας, που θα µαγειρεύονται σωστά σύµφωνα µε τις τεχνικές του βρασµού και ψησίµατος, έτσι ώστε 16

17 να µην υστερούν σε γεύση, βιταµίνες και εµφάνιση. Σε ορισµένες περιπτώσεις µετά από τη σύµφωνη γνώµη αρµόδιου προσωπικού του Νοσοκοµείου µπορεί να επιτραπεί και η χρήση κονσερβοποιηµένων πρώτων υλών. Σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν κονσερβοποιηµένες πρώτες ύλες για τη σαλάτα η οποία θα πρέπει να προκύπτει από φρέσκα ή κατεψυγµένα (στην περίπτωση βραστών σαλατικών). Το πρόγραµµα διατροφής συντάσσεται κάθε µήνα από αρµόδιο προσωπικό ( ιαιτολόγο) της αναδόχου και υποβάλλεται στα αρµόδια όργανα του Νοσοκοµείου (Επιστηµονικό Συµβούλιο, Ιατρική Υπηρεσία), τουλάχιστον δέκα ηµέρες πριν το τέλος του προηγούµενου µήνα. Το πρόγραµµα εγκρίνεται οριστικά από το ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου. Η προσφορά γευµάτων συµπληρώνεται το λιγότερο µε πέντε επιπλέον ειδικές δραστηριότητες το χρόνο, όπως για παράδειγµα µενού µε ειδικές παραδοσιακές συνταγές, εβδοµάδες κουζίνας από διάφορες χώρες κλπ. Οι εφηµερεύοντες ιατροί θα ενηµερώνονται για το καθηµερινό µενού µε αναρτηµένο έντυπο στην είσοδο της τραπεζαρίας τους, το οποίο θα περιλαµβάνει το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα σίτισης των εφηµερευόντων ιατρών. Στον ασθενή προσφέρονται καθηµερινά: - Πρωινό - Μεσηµεριανό - Βραδινό - Ενδιάµεσα γεύµατα (σύµφωνα µε τις διαιτητικές ανάγκες των ασθενών) Στους εφηµερεύοντες ιατρούς προσφέρονται καθηµερινά: - Μεσηµεριανό - Βραδινό Σε περίπτωση διακοπής νερού ή ακαταλληλότητας αυτού, η ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε κάθε σιτιζόµενο ένα µπουκάλι εµφιαλωµένο νερό 1 ½ λίτρου ηµερησίως. Ανάλογα µε τις ανάγκες των νοσηλευοµένων, µετά από εντολή ιαιτολόγου, ενδέχεται οποιοδήποτε γεύµα ή /και όλα τα γεύµατα να προσφέρονται στους ασθενείς πολτοποιηµένα. Η ανάδοχος οφείλει να διαθέτει τα είδη τροφίµων και το ανάλογο προσωπικό ώστε απρόσκοπτα να ετοιµάζονται τα πολτοποιηµένα γεύµατα σύµφωνα µε τις υποδείξεις και τις απαιτήσεις των εξουσιοδοτηµένων οργάνων του Νοσοκοµείου. Περιγραφή των γευµάτων Όλες οι κατάλληλες διαδικασίες για την εξασφάλιση της ασφάλειας των παραγόµενων γευµάτων θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις αρχές της µεθοδολογίας ενός συστήµατος διασφάλισης ποιότητας. Στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γεύµατος συµπεριλαµβάνονται τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων, η ποσότητα και η ασφάλεια. Το µέγεθος των µερίδων θα πρέπει να είναι ικανοποιητικό και σύµφωνα µε τα ποσοτολόγια που αναφέρονται στο σχετικό παράρτηµα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών. Τα κρέατα και τα πρέπει να είναι καλά µαγειρευµένα και να έχουν ευχάριστη υφή, γεύση και εµφάνιση. Απαραίτητη είναι η ποικιλία γευµάτων, ώστε να µην παρατηρείται συχνή επανάληψη ίδιων γευµάτων. Θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές στα συνοδευτικά τρόφιµα (γαρνιτούρες), ώστε να καλύπτονται κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις ασθενών (όπως διαβητικοί, νεφροπαθείς κ.ά.) Πέρα των προβλεπόµενων υπολογισµένων µερίδων θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµες µερίδες, ανά πάσα στιγµή, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών (νέες εισαγωγές ασθενών, αλλαγή διαιτολογίου στον ίδιο ασθενή κ.ά.). Το µενού ενδεικτικά πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα πιο κάτω είδη γευµάτων και συµπληρωµάτων, τα οποία η ανάδοχος µπορεί να βελτιώνει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. 17

18 Κύριο πιάτο µεσηµεριανό και βραδινό Γεύµα µε φρέσκο ή κατεψυγµένο µοσχαρίσιο κιµά. Γεύµα µε κοτόπουλο. Γεύµα µε κρέας που θα προέρχεται από το στήθος, το µπούτι ή τα πλευρά του ζώου. Γεύµα µε ψάρι φέτα (ξιφίας, µαγιάτικο, βακαλάος, συναγρίδα, σφυρίδα) ή ολόκληρο βάρους τουλάχιστον 200γρ. Γεύµα µε λαδερά ή ζυµαρικά. Γεύµα µε βάση τα όσπρια Χορτοφαγικά πιάτα ιαιτητικά πιάτα Συµπλήρωµα µεσηµεριανού φαγητού Το κυρίως φαγητό θα συνοδεύεται µε ποικιλίες γαρνιτούρας, οι οποίες θα αποτελούνται από τα κάτωθι τρόφιµα: 1. Ζυµαρικά (σπαγγέτι, ταλιατέλες, βίδες, πέννες, κοχυλάκι, κουσκούς, κοφτό µακαρονάκι, πλιγούρι). 2. Πατάτα (τηγανητές, βραστές, πουρέ, φούρνου, ψητές). 3. Ρύζι- παρασκευές ρυζιού πχ. ριζότο ή ρύζι µε διάφορα εποχής). 4. Λαχανικά(µπάµιες,φασολάκια,καρότα,µπριάµ,κολοκυθάκια,µελιτζάνες,λάχανο γιαχνί, ψητά σχάρας, λαχανάκια Βρυξελλών). 5. ή /και τυρί φέτα (ή /και τυρί άλλου τύπου όπως ανθότυρο, µυζήθρα ή κεφαλοτύρι ). 6. εποχής ή κοµπόστα φρούτου ή άλλο επιδόρπιο (παστάκια, σιροπιαστάκανταϊφάκια, µπακλαβαδάκια, ροξάκια, ζελέ, µηλόπιτα, κέικ, ραβανί, καρυδόπιτα, γαλακτοµπούρεκο, ρυζόγαλο, κρέµα βανίλια, κρέµα σοκολάτας χαλβά σιµιγδαλένιο,ή χαλβά µακεδονικό). 7. Σούπα (για τους ασθενείς) κατ επιλογή ή µε εντολή γιατρού ή διαιτολόγου. 8. τριών (3) ειδών (λευκό-ολικής άλεσης-πολύσπορο) κατ επιλογή ή µε εντολή γιατρού ή διαιτολόγου. 9. Σούπα κατ επιλογή (κοτόσουπα, κρεατόσουπα, γιουβαρλάκια, ψαρόσουπα, µινεστρόνε, χορταρικών εποχής, µανιταρόσουπα, τραχανά, φασολάδα, φακές, ρεβίθια). Συµπλήρωµα βραδινού φαγητού Το βραδινό φαγητό θα µπορεί να συνοδεύεται µε ποικιλίες γαρνιτούρας (όταν είναι αναγκαίο), οι οποίες θα αποτελούνται από τα κάτωθι τρόφιµα: 1. Ζυµαρικά (ταλιατέλες, σπαγγέτι, βίδες, πέννες, κοχυλάκι, κουσκούς, κοφτό µακαρονάκι, πλιγούρι ). 2. Πατάτα (τηγανητές, βραστές, πουρέ, φούρνου, ψητές). 3. Ρύζι- παρασκευές ρυζιού π.χ ρυζότο ή ρύζι µε διάφορα εποχής). 4. Λαχανικά (µπάµιες, φασολάκια, καρότα, µπριάµ, κολοκυθάκια, µελιτζάνες, λάχανο γιαχνί, ψητά σχάρας, λαχανάκια Βρυξελλών). 5. ή /και τυρί φέτα (ή /και τυρί άλλου τύπου όπως ανθότυρο, µυζήθρα ή κεφαλοτύρι ). 6. εποχής ή κοµπόστα φρούτου ή άλλο επιδόρπιο (παστάκια, σιροπιαστά κανταϊφάκια, µπακλαβαδάκια, ροξάκια, ζελέ, µηλόπιτα, κέικ, ραβανί, καρυδόπιτα, γαλακτοµπούρεκο, ρυζόγαλο, κρέµα βανίλια, κρέµα σοκολάτας χαλβά σιµιγδαλένιο,ή χαλβά µακεδονικό). 7. Σούπα (για τους ασθενείς) κατ επιλογή ή µε εντολή γιατρού ή διαιτολόγου. 8. τριών (3) ειδών (λευκό-ολικής άλεσης-πολύσπορο) κατ επιλογή ή µε εντολή γιατρού ή διαιτολόγου. 9. Σούπα κατ'επιλογή (κοτόσουπα, κρεατόσουπα, γιουβαρλάκια, ψαρόσουπα, µινεστρόνε, χορταρικών εποχής, µανιταρόσουπα, τραχανά, φασολάδα, φακές, ρεβύθια). 18

ΑΔΑ: ΒΕΖΘ46907Κ-Ξ5Ν. Ρόδος 12/06/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΣΗ ΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΖΘ46907Κ-Ξ5Ν. Ρόδος 12/06/2012 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες:... Τηλέφωνο: (22413) 60379/60158 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. δ/νση: 85100 Ρόδος Τ.Θ. 138 - Ρόδος Πληροφορίες:... Τηλέφωνο: (22413) 60379/60158 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 19-01-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Οικονοµικό Ταχ. /νση : Νεάπολη, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνθεση προσωπικού 2. Περιγραφή εργασιακού αντικειμένου 3. Προϋποθέσεις α. Γενικές προϋποθέσεις β. Ειδικές Προϋποθέσεις -Πιστοποίηση Υγείας -Ενδυμασία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Θεσσαλονίκη 08-10-2015. Αριθ. Πρωτ. :17824 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 08-10-2015 Αριθ. Πρωτ. :17824

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 29/6/2015 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθµός Μελέτης: 119 Ηµεροµηνία: 24/8/2015 «ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 04-02-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3343 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πληρ.: Μαρμαριτσάκη Μαρία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 06-04-2016 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για την προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντικείμενο προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων και οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια της σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: 8045/35385/15-κθ Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014. (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8045/35385/15-κη από 05/11/2014 Απόφαση Δ.ΑΛ.Θ)

Αριθ. πρωτ.: 8045/35385/15-κθ Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2014. (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8045/35385/15-κη από 05/11/2014 Απόφαση Δ.ΑΛ.Θ) (Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 8045/35385/15-κη από 05/11/2014 Απόφαση Δ.ΑΛ.Θ) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης θα προβεί σε διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΙΛΙΠΟΥΤΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΟΥ ΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Τα κύρια θρεπτικά συστατικά που τροφοδοτούν καθημερινά τη Λιλιπούπολη, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, είναι το όραμα και η φαντασία. Με συνταγή την πίστη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ.:588 Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Aριθµ. Μελέτης : 1 /2017 Παροχή υπηρεσιών: «Ιατρού Ε.Ξ.Υ.Π.Π. στο ήµο Σερρών για το από την υπογραφή της σύµβασης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης

Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης Διευκρινίσεις για τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης Κάθε υποψήφιος οφείλει εγκαίρως και προσηκόντως να υποβάλει ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά του στον (ηλεκτρονικό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη 25-6-2014 Αρ.Πρ. 12253 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ44ΧΙ-ΞΜ9 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ. Ι.Κ.

ΑΔΑ: ΒΛΛ44ΧΙ-ΞΜ9 EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ. Ι.Κ. EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ. Ι.Κ. Τµήµα Λογιστικού ιαχείρισης Υλικού και Επιχορηγήσεων Ταχ. /νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες : 26 ης Οκτωβρίου 3-5, ικαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 15/10/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 19323 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 41/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 7/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. τεύχους προδιαγραφών: 7/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της. Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της. Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ )

TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ) TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ) A) ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. O Eργολάβος υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών σίτισης σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ 2 ος ΟΡΟΦΟΣ Γραφ.:270 ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛ.: FAX:. Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ 22/05/2017 Αριθ πρωτ. 7719 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Για την προμήθεια σκευών μαγειρικής για παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Για την προμήθεια σκευών μαγειρικής για παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Λιβαδειά 26 Νοεμβρίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Στεφάνου Θ., Κοσμίδη Ευσταθία ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σοφοκλέους 15 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θεσσαλονίκη 29-12-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θεσσαλονίκη 29-12-2014 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»-Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 29-12-2014 Αριθ. Πρωτ. : 24370 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γ.Ν.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/15 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Κορμπάκη Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088716

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 74/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1 Tίτλος Διαγωνισμού :Προμήθεια έτοιμου φαγητού για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 905 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Ν. Πλαστήρα, 100 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ Η διαδικασία αυτή περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται ο χειρισµός, η συσκευασία, η αποθήκευση και η παράδοση των προϊόντων στους Πελάτες της εταιρείας, έτσι ώστε να προστατεύεται η ποιότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 06/ 03/2015 -------------------------------------------------------------- Aριθµ. Πρωτ.: 31892 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 4. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. 4. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Καραολή & Δημητρίου 80-Πειραιάς Διεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Τηλ.: 210-41 42 091 210 41 42 241 Fax: 210-41 42 469 Πειραιάς, 20-04-2010 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ

Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, Αλ. Καλαντζάκου 13 Κυπαρισσία, Τ.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Κυπαρισσία 01/04/2016 Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο: Προµηθειών /νση: Αλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού Αριθ. Μελέτης : 3/2017 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Σίτιση

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 19-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Π. οικ. 2731 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ /ΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Επί μέρους είδη. καταθέτουμε πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια του διαγωνισμού. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Επί μέρους είδη. καταθέτουμε πίνακα με τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια του διαγωνισμού. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σήμερα, την Πέμπτη 27/10/2016 οι κάτωθι υπογεγραμμένοι ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΠΑΡΘΕΝΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΜΠΕΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ που με την υπ αριθμ. 115/16.2.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ με ΑΔΑ: ΩΠ3Π469064- ΤΟΛ ορισθήκαμε μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού Αριθ. Μελέτης : 02/2016 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Σίτιση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.22 09:07:50 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1058 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 1058 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟY ΥΛΙΚΟY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 17-02-2015 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο: Προµηθειών /νση: Αλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 / 08 /2013

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2813409185 Fax:2810229207 Ηράκλειο 29 / 08 /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 2/6/2017 Αρ. Πρωτ.: ΤΥ/1891 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Συνολικό εκτιμώμεν ο κόστος (άνευ ΦΠΑ) Τιμή μονάδας (άνευ ΦΠΑ) Ποσότ ητα. Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝΟΛΟ: 5.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. Συνολικό εκτιμώμεν ο κόστος (άνευ ΦΠΑ) Τιμή μονάδας (άνευ ΦΠΑ) Ποσότ ητα. Α/Α Περιγραφή Μ/Μ ΣΥΝΟΛΟ: 5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Νο 18/17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π/Υ 5.700,00, ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 44170000-2: Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση µε κατασκευαστικά υλικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.: Β.

Διαβάστε περισσότερα

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

45.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-5-2013 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α..

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι ,96 µε το Φ.Π.Α.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 08-08-2012 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. /νση:πλατεία Καλλεργών Προµήθεια Ηλεκτροµηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα :

Φ5 Κωδικός ΥΠΕ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013. Αρ. Πρωτ Θέμα : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος, 29/ 4 /2013 Αρ. Πρωτ. 8922 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 27/09/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 18155 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 40/2012

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός αποψύκτη πλάσματος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια ενός αποψύκτη πλάσματος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 16340 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 30-11-2017 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΔΟΜΟΚΟΥ 1 Τ. Κ : 104 Τηλ : 210-5298865 FAX : 210-5298873 e-mail: eliskon@yahoo.gr Αθήνα : 02-02-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

17/7/2015 & & 2.960 74 3,90 / 11.544,00 11.544,00 23% 2.655,12 14.199,12 & &

17/7/2015 & &    2.960  74 3,90 / 11.544,00 11.544,00 23% 2.655,12 14.199,12 & & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επί ποινή αποκλεισµού) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρείας παρασκευής γευµάτων µε δυναµικότητα παραγωγής τουλάχιστον 1.000 µερίδων ηµερησίως. Άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης

Σελίδα 1 από 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο 21 / 05/2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4.

Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση Τεχνικές Προδιαγραφές- Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 2. Διακήρυξη 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων-Ειδικοί Όροι 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Μελέτης: 3 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. ΤΗΣ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ιαιτολόγιο Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου

Θέμα: ιαιτολόγιο Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φακ.: 7.11.15.10/9 Τηλ.: 22809543 Φαξ: 22512783 e-mail: oloimero@schools.ac.cy ιευθυντές/ ιευθύντριες Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση: Email: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Γ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΡ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ημερ/νια Γεννήσεως: Διεύθυνση: Τηλ. οικίας: Email: Οικογενειακή κατάσταση: Τ.Κ.: Κινητό: Β. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ: Βάρος: Ύψος: Περίμετρος καρπού: Περίμετρος μέσης: Περίμετρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 553/2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 553/2014 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 553/2014 Για την ανάδειξη εργολάβου για την ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ- ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΘΗΣΗ ΦΙ ΙΩΝ στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όλων των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία διαπραγµάτευσης Ώρα: 10:00 π.µ.

ιαδικασία διαπραγµάτευσης Ώρα: 10:00 π.µ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 16/06/2017 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο: Προµηθειών /νση: Αλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Άρθρο 1 ο

ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο Η χρονική διάρκεια της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 258 Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για την προµήθεια ειδών της Προσκοπικής Στολής Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 05-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 37/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ. Πε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΥΡΓΟΣ 09-09-2016 Αριθ. Πρωτ. 19209 Γραφείο : Προµηθειών Ταχ. /νση : Ε.Ο. Πύργου-Πατρών Ταχ. Κώδικας : 27131 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών. Ώρα 15.00

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ Ηµεροµηνία Υποβολής Προσφορών. Ώρα 15.00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ, ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤON ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα