Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. 13.-( ΟΕ) Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για τις εργασίες καθαρισμού και μίσθωσης Χημικών Τουαλετών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την Βελτίωση της Τουριστικής Υποδομής του Δήμου Μαραθώνος. Στη Νέα Μάκρη και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης σήμερα την 6 Ιουλίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την Αριθμ. Πρωτ: // έγγραφη πρόσκληση Δημάρχου και Προέδρου της ΟΕ προς τα μέλη της η οποία και επιδόθηκε χωριστά στον καθένα σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών ευρέθησαν παρόντα τα (7) επτά μέλη: Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Ψηνάκης Ηλίας Δήμαρχος - Πρόεδρος ΟΕ 2 Ζούρος Γεώργιος Αντιδήμαρχος Μέλος 3 Ρεΐσογλου Αιμίλιος Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος 4 Παππά Αναστασία Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος 5 Κάκαρη Δήμητρα Δημοτικός Σύμβουλος Μέλος 6 Ευαγγελίου Ρίζου Χάιδω Αναστασία Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος 7 Στάμος Χρήστος Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος 8 Μυλωνά Σταματία Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος 9 Πατεράκη Καλλιόπη Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η υπάλληλος Χατζηστεφάνου Σοφία. Απών αν και νόμιμα κλήθηκε Απών αν και νόμιμα κλήθηκε Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 13 ο θέμα ημερησίας διάταξης ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι το τμήμα προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μας εισηγείται ότι: ΑΡΧΙΖΕΙ 1

2 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/07, «οι μελέτες παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη (περιγραφή, συγγραφές υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) προμηθειών, για την εκτέλεση των οποίων δεν απαιτούνται, λόγω της φύσης τους, τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο της υπηρεσίας που διαχειρίζεται την πίστωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο της αντίστοιχης κατά περίπτωση αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Τ.Α., τηρουμένων κατά τα λοιπά των ισχυουσών διατάξεων. Η επίβλεψη, η παρακολούθηση και εποπτεία των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από τις αντίστοιχες καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α., με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Σύμφωνα με την υπ αριθμόν 35130/739/ τ. Β ΦΕΚ 1291/2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, ο προϋπολογισμός της απευθείας ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων που αφορούν παροχή υπηρεσιών δεν ξεπερνάει το όριο των ,00. Η Δ/νση καθαριότητας, ανακύκλωσης, περιβάλλοντος, πρασίνου & συντήρησης υποδομών, μας διαβίβασε την από 09/06/2015 Τεχνική Περιγραφή της στην οποία αναφέρονται οι λόγοι αναγκαιότητας των εργασιών καθαρισμού και μίσθωσης Χημικών Τουαλετών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την Βελτίωση της Τουριστικής Υποδομής του Δήμου μας. Συγκεκριμένα στην ανωτέρω Τεχνική Περιγραφή αναφέρονται τα εξής: Α. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ Η προστασία της Δημόσιας Υγείας, της Ευζωίας και του Πολιτισμού είναι στενά συνδεδεμένη, πέραν των άλλων, με την δυνατότητα που παρέχεται στους δημότες και επισκέπτες της πόλης να έχουν πρόσβαση σε χώρους δημόσιων τουαλετών. Ειδικότερα σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουαλέτας (Π.Ο.Τ.) ο οποίος καθιέρωσε από το 2001 την 19η Νοεμβρίου ως Διεθνή ημέρα εορτής της Δημόσιας Τουαλέτας και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) ο οποίος από το 2010 ο οποίος ανεγνώρισε το δικαίωμα πρόσβασης των ανθρώπων στην τουαλέτα ως ισότιμο δικαίωμα με τα υπόλοιπα ανθρώπινα δικαιώματα : Ο μέσος άνθρωπος επισκέπτεται την τουαλέτα 6-8 φορές την ημέρα, φορές τον χρόνο. Περνά περίπου 3 χρόνια της ζωής του στην τουαλέτα! Η αποφυγή διούρησης εξαιτίας έλλειψης τουαλετών ή βρόμικων τουαλετών μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές στο ήπαρ και την κύστη. Για να αποφύγει κάποιος την διούρηση σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν πίνει υγρά με αποτέλεσμα να κινδυνεύει από αφυδάτωση. Κάθε ένα ευρώ που ξοδεύεται ως επένδυση για τουαλέτες παράγει κέρδη 8 ευρώ από μειώσεις κόστους περίθαλψης, απώλειας χρόνου και παραγωγικότητας. Σύμφωνα επίσης με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ16194/Φεβρ.2012 η χρησιμοποίηση κινητών χημικών τουαλετών είναι επιβεβλημένη για λόγους δημοσίας υγείας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους συνάθροισης κοινού όπου για διάφορους λόγους είναι αδύνατη η κατασκευή ή συντήρηση σταθερών τουαλετών. Ειδικότερα στον Δήμο Μαραθώνα πρέπει πρωτίστως και κατεπειγόντως να δοθεί άμεση λύση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους συνοδούς στις παραλίες του Δήμου που είναι επισκέψιμες από άτομα ΑΜΕΑ. 2

3 Η προμήθεια κρίνεται αναγκαία τόσο για την βελτίωση της ζωής των δημοτών και την προστασία της Δημόσιας Υγείας, όσο και για την βελτίωση των εν γένει τουριστικών υποδομών του Δήμου Μαραθώνος. Β. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Η υπηρεσία καθαρισμού είναι συνυφασμένη με τον αριθμό των ατόμων που εξυπηρετούνται και τον αριθμό των διαθέσιμων τουαλετών. Οι τουαλέτες θα πρέπει να καθαρίζονται τρείς φορές εβδομαδιαίως. Το δρομολόγιο καθαρισμού θα γίνεται υποχρεωτικά πρωινές ώρες μεταξύ για να μην υπάρχει όχληση των λουομένων. Γ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. Εκκένωση της δεξαμενής αποβλήτων και μεταφορά τους στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων. 2. Εφοδιασμός της δεξαμενής με καθαρό νερό και πλήρωση με Οικολογικά χημικά για την βιοδιάσπαση των λυμάτων και την αποφυγή οσμών. 3. Γενικό καθαρισμό μέσα στην καμπίνα με νερό υπό πίεση 4. Γενικό καθαρισμό με νερό υπό πίεση όλων των εξωτερικών επιφανειών. 5. Αναπλήρωση χαρτιού υγείας. 6. Έλεγχος και αποκατάσταση βλαβών Δ. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Επειδή πρόκειται για υπηρεσία που έχει να κάνει τόσο με την Δημόσια Υγεία, όσο και με την πολιτισμένη εικόνα της πόλης, ο ανάδοχος θα πρέπει να πληροί αυστηρά κριτήρια ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών, επάρκειας εξοπλισμού, εμπειρίας και δυνατότητας άμεσης επέμβασης σε έκτακτες περιπτώσεις. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση οιασδήποτε εργασίας σε υπεργολάβους. Ο Εργολάβος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων του, την επίβλεψη των εργασιών, καθώς και για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζομένους του. Οι εργασίες του Εργολάβου θα πραγματοποιούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται πάντοτε η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων του, των εργαζομένων του Δήμου και των τρίτων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν σε σημεία που θα υποδείξουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνα: Δύο χημικές τουαλέτες ΑΜΕΑ και Δύο χημικές τουαλέτες ενηλίκων. Η μία (1) χημική τουαλέτα ΑΜΕΑ και η μία (1) χημική τουαλέτα ενηλίκων, θα τοποθετηθεί στην παραλία «Μπρεξίζα» περιοχή Νέας Μάκρης ενώ η δεύτερη (2) χημική τουαλέτα ΑΜΕΑ και η δεύτερη (2) χημική τουαλέτα ενηλίκων, θα τοποθετηθεί στην παραλία Μαραθώνα, περιοχή Μαραθώνα. Πίνακες : Τεχνικές προδιαγραφές χημικών τουαλετών: ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Ελάχιστες Εξωτερικές ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Πλάτος Χ Μήκος Χ Υψος 1,20 μ. Χ 1,20 μ. Χ 2,30 μ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Περιλαμβάνεται μία λεκάνη ευρωπαϊκού τύπου και ένα ουρητήριο. 3

4 ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΡΩΜΑ ΚΑΜΠΙΝΑ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΕΚΑΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΣ Να μην απαιτούνται σταθερές υποδομές (παροχή νερού, αποχέτευση) Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας Αποδεκτά χρώματα : θαλασσί, λευκό, πράσινο ή συνδυασμός αυτών Στεγανή από βροχή, επαρκώς αεριζόμενη με καλυμμένα ανοίγματα και γαλακτώδη οροφή για επαρκή φωτισμό με φυσικό τρόπο. Άνοιγμα πόρτας εισόδου κατ ελάχιστον 90 μοίρες με ελατήρια αυτόματου κλεισίματος, δυνατότητα κλειδώματος από μέσα και σε περίπτωση ανάγκης να ανοίγει από έξω. Να φέρει σήμανση γένους και ένδειξη κατειλημμένη. Ανοικτού τύπου, χωρίς κανένα απαιτούμενο χειρισμό από τον χρήστη, έτσι ώστε να αποφεύγεται η πρόωρη απενεργοποίησή της από κακό χειρισμό ή βανδαλισμό ή την ρίψη αντικειμένων στην λεκάνη και να αξιοποιείται πλήρως η χωρητικότητα της δεξαμενής για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού αριθμού χρήσεων. Χωρητικότητα τουλάχιστον 230 λίτρων με τουλάχιστον ένα αεραγωγό για την αποφυγή οσμών στο εσωτερικό της καμπίνας. -Βάση Χαρτιού υγείας -Καθρέπτης, Κρεμάστρα ρούχων Άνω των εκατό (100)κιλών ούτως ώστε να μην κινδυνεύει από ανατροπή λόγω ανέμων. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ TYΠΟΥ (ΑΜΕΑ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ελάχιστες εξωτερικές) ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΡΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ WC ΛΕΚΑΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΥΜΑΤΩΝ (Πλάτος Χ Μήκος Χ Ύψος) 1,5 m Χ 2,0 m X 2,20 m Μία (1) τουαλέτα ευρωπαϊκού τύπου Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας και αρίστης ποιότητας με κατάλληλα πρόσμεικτα για αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου. Κατάλληλη βαφή για να δένει με τον περιβάλλοντα χώρο να δρα θερμομονωτικά πάνω στο τοίχωμα της τουαλέτας, δηλ. να είναι χρώματος ανοικτής απόχρωσης Κατασκευή τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα του χώρου εσωτερικά Να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό κλειδαριάς Λεκάνη ανοικτού τύπου με ευκολία χρήσης από άτομα ΑΜΕΑ Η δεξαμενή λυμάτων να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 80 Λίτρων. 4

5 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Περιμετρικές μεταλλικές μπάρες στήριξης Βάση χαρτιών υγείας. Σήμανση ΑΜΕΑ. Να μην απαιτούνται σταθερές υποδομές (παροχή νερού, αποχέτευση) ΦΙΧ Αδειοδοτημένο για μεταφορά χημικών τουαλετών Κατά τον καθαρισμό θα καθαρίζεται και απολυμαίνεται η δεξαμενή αποβλήτων και όλος ο χώρος της τουαλέτας με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η τέλεια απομάκρυνση όλων των ρύπων από την λεκάνη, την δεξαμενή αποβλήτων και γενικότερα από όλο το χώρο της καμπίνας. Η μεταφορά των τουαλετών θα γίνεται με μεταφορικά μέσα, τα οποία θα πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισμούς για την μεταφορά. Τα μεταφορικά μέσα θα διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό για άμεση επέμβαση. Ζημίες που τυχόν διαπιστώνονται στις τουαλέτες από συνήθη χρήση θα πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε στη διάθεση του Δήμου τον απαιτούμενο από την μελέτη αριθμό τουαλετών. Η διαχείριση των συλλεγόμενων αποβλήτων (λύματα) θα πρέπει να γίνεται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο, σύμφωνα με τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Οι χημικές τουαλέτες θα πρέπει να λειτουργούν αυτόνομα. Η συγκέντρωση των λυμάτων θα πρέπει να γίνεται στην δεξαμενή όπου θα έχει τοποθετηθεί το χημικό υγρό, το οποίο θα είναι υποχρεωτικά βιοδιασπώμενο. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Συχνότητα δρομολογίου καθαρισμού: Τρεις φορές ανά εβδομάδα. Συνολικά 4,3 εβδομάδες ανά μήνα Χ 3 φορές ανά εβδομάδα = 13 δρομολόγια καθαρισμού μηνιαίως. Ενδεικτικός προϋπολογισμός δρομολογίων καθαρισμού συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων και της χρήσης των τεσσάρων χημικών τουαλετών: 147,00 ευρώ ανά δρομολόγιο 13 δρομολόγια/μηνιαίως Χ 147,00 ευρώ /δρομολόγιο = 1.911,00 ΣΥΜΒΑΣΗ: Σύνολο με ΦΠΑ ΦΠΑ 23% 439, ,53 ευρώ Η διάρκεια σύμβασης θα είναι ένας (1) μήνας, και η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών θα γίνει άμεσα και θα παραληφθεί από την αρμόδια επιτροπή. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την προσκόμιση σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, όπου θα επισυνάπτεται κατάσταση με τις ημέρες και ώρες των πραγματοποιηθέντων δρομολογίων, ο αριθμός του οχήματος και το όνομα του οδηγού καθαριστή. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση των εργασιών σε τρίτους ή υπεργολάβους. 5

6 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 και 273 του Ν. 3463/06 και του Π.Δ. 28/1980 όπως αυτές ισχύουν., μετά από συλλογή προσφορών από ιδιώτες και την αξιολόγησή τους σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1. Να διαθέτουν πιστοποιητικά ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ΕΛΟΤ 1801:2008/OHSAS 18001: Να διαθέτουν πιστοποιητικό εγγραφής στο επιμελητήριο που να πιστοποιεί το ασκούμενο επάγγελμα. 3. Να διαθέτουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση της παρούσας και αποδέχεται τους όρους αυτής. Το τμήμα προμηθειών θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του Δήμου site.marathon.gr σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προσφορές δικαιολογητικά: Οι προσφορές υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, με τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, τα πλήρη στοιχεία του Δήμου Μαραθώνος, τον αριθμό και τον τίτλο της ανακοίνωσης πρόσκλησης, τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (συμπεριλαμβανομένων διεύθυνσης, τηλεφώνου επικοινωνίας και φαξ). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί ενενήντα (90) μέρες από την επόμενη της υποβολής τους, καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα πρόσκληση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εντός του σφραγισμένου φακέλου της προσφοράς εμπεριέχονται τοποθετούνται από κάθε συμμετέχοντα, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτεί η παρούσα Καλή εκτέλεση των εργασιών/υπηρεσιών : Η καλή εκτέλεση των εργασιών θα βεβαιώνεται από τριμελή επιτροπή που έχει συγκροτηθεί με την ισχύουσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. Φορέας χρηματοδότησης : Το κόστος για την εκτέλεση των παρεχόμενων εργασιών και μίσθωσης θα καλυφθεί από επιχορήγηση του υπουργείου, σε βάρος του ΚΑ προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους Μητρώο δεσμεύσεων CPV Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. : Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV), οι παρεχόμενες υπηρεσίες ταξινομούνται με CPV υπό τον αριθμητικό κωδικό είδους με τίτλο: «Χημικές τουαλέτες». Η δαπάνη καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α.α. 325/ και υποβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4013/2011 και την ΚΥΑ Π1 /2380/2012 (Β 3400) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) Το σχετικό πρωτογενές αίτημα καταχωρήθηκε με ΑΔΑΜ 15REQ

7 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 1) Οι διατάξεις του Β.Δ / «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων» 2) Το Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/τ.Α / ), «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, 3) Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α /2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (άρθρα 209 και 273) όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 13 «9 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08, (ΦΕΚ 263 /τ.α / ), τροποποιήθηκε και ισχύει, 4) Οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 3536/07 ΦΕΚ 42/τ.Α / , 5) Η Υ.Α. Αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/τ.Β /2010) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων», 6) Ο N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/τ.Α /2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», 7) Οι διατάξεις του Ν. 3871/10 και του Π.Δ. 113/10 8) Η υπ αριθμόν 30/2011 εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή : 1. την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες καθαρισμού και μίσθωσης Χημικών Τουαλετών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την Βελτίωση της Τουριστικής Υποδομής του Δήμου Μαραθώνος όπως αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης. 2. την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.350,53 Ευρώ, σε βάρος του κωδικού αριθμού δαπανών , προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους Μαραθώνας 18/06/2015 Για της σύνταξη Η προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών Σοφία Βασταρδή Θεωρήθηκε Η προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Άννα Λάμπρου Σωτήρχου ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε Ομόφωνα Εγκρίνει την εισήγηση του Δήμαρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα: 1. την έγκριση της δαπάνης για τις εργασίες καθαρισμού και μίσθωσης Χημικών Τουαλετών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την Βελτίωση της Τουριστικής Υποδομής του Δήμου Μαραθώνος όπως αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης. 2. την διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 2.350,53 Ευρώ, σε βάρος του κωδικού αριθμού δαπανών , προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( ΟΕ) και: 7

8 Δεν Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ για έλεγχο νομιμότητας. Θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon). Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Ζούρος Γεώργιος 2. Ρεΐσογλου Αιμίλιος 3. Κάκαρη Δήμητρα 4. Ευαγγελίου Ρίζου Χάιδω Αναστασία 5. Στάμος Χρήστος 6. Πατεράκη Καλλιόπη 8