ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ , Σέρρες.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ. 62121, Σέρρες."

Transcript

1 Σέρρες, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ/κή Δ/νση: Τηλέφωνα: Tel. - Fax: Πληροφορίες: Γρηγορίου Ρακιτζή Τ.Κ Αθ. Παλαιογιάννη ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΓΥΝΜΑΣΙΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» (Κωδ. Πράξης 2010ΣΕ ) ΤΟΥ Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 27/5/2013 και ώρα 9:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ , Σέρρες. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνολικού ποσού ύψους είκοσι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ # ,00 # συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%. Η ΚΗ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 2. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού». 3. Το Π.Δ. 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α/ ) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τας Περιφεριακάς υπηρεσίας αρμοδιότητας Γενικής Διευθύνσεων Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών». 4. Το Π.Δ. 74/1985 (ΦΕΚ/Α/26/ ) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τας περιφερειακάς Υπηρεσίας αρμοδιότητος Γενικής Διευθύνσεως Πολιτιστικής Αναπτύξεως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών». 5. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/ ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών». 6. Το Π.Δ. 96/2012 (ΦΕΚ 154/ ) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α» 7. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ/Β/180/ ) Απόφαση «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 1

2 8. Το N.1958/ (ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων». 9. Το Π.Δ. 99/ (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση Αρχ/κών και εν γένει έργων». 10. Του Ν. 2286/1995 «Περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 11. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 12. Το άρθρο 19 παρ. 33 του Ν. 2947/2001 (228/Α/ ) «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις». 13. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 14. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Περί κανονισμού προμηθειών του Δημοσίου». 15. Την αριθμ /739 (ΦΕΚ 1291/ ) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 16. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/ «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες Διατάξεις». 17. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/ ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 18. Την Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ (ΦΕΚ 566/Β/ ) «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεση τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». 19. Το έργο «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαίου Γυμνάσιου της Αμφίπολης», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη : i. αρ. 6147/ απόφασης ένταξης Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ii. αρ. 3216/ (ορθή επανάληψη) απόφασης 1 ης τροποποίησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. iii. αρ. 603/ (ΑΔΑ: ΒΕΙΒ7ΛΛ-ΚΧΙ), απόφαση 2 ης τροποποίησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 20. Την αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ28/14301/6719/1101/573/ Υ.Α με θέμα: «Τροποποίηση της ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ28/87095/4262/ Υ.Α., η οποία τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ28/51836/2608/ Υ.Α για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαίου Γυμνάσιου της Αμφίπολης» της Πράξης «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαίου Γυμνάσιου της Αμφίπολης», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΚΗ ΕΠΚΑ. 21. Τις πιστώσεις του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Αρχαίο Γυμνάσιο της Αμφίπολης» (κωδ. Πράξης 2010ΣΕ ). 22. Tην αριθμ. 1026/ (ΑΔΑ: ΒΕΝΓΓ-4ΟΗ) απόφαση έγκρισης διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών» για τις ανάγκες του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Αρχαίο Γυμνάσιο της Αμφίπολης». Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με δικαίωμα προαίρεσης 15% επί της συνολικής δαπάνης, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών», στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο Αρχαίο Γυμνάσιο της Αμφίπολης», με προϋπολογισμό δαπάνης ύψους μέχρι το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (#22.400,00 #) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. 2

3 Η δαπάνη θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο Αρχαίο Γυμνάσιο της Αμφίπολης» (κωδ. Πράξης 2010ΣΕ ). Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετέχουν στο διαγωνισμό, πρέπει να λάβουν υπόψη τους την παρούσα προκήρυξη, ενώ πληροφορίες θα λαμβάνουν στα τηλέφωνα της ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρ. Ρακιτζή 10-12, Σέρρες (τηλ , φαξ ). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με όσα αναλυτικά ορίζονται στη συνέχεια: ΑΡΘΡΟ 1.- Είδος διαγωνισμού Ο διαγωνισμός που θα γίνει είναι πρόχειρος μειοδοτικός, με δικαίωμα προαίρεσης 15% επί της συνολικής δαπάνης. Οι φάκελοι θα αποσφραγιστούν από την Επιτροπή διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών της ΚΗ ΕΠΚΑ. ΑΡΘΡΟ 2.- Αντικείμενο του διαγωνισμού Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο Αρχαίο Γυμνάσιο της Αμφίπολης». Η παραπάνω προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 3.- Παραλαβή τευχών- Δικαίωμα συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι (εκτός από τη «διαύγεια» και το δικτυακό τόπο μπορούν να λαμβάνουν τα σχετικά τεύχη του διαγωνισμού προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8:00 ως τις 15:00 και μέχρι την 24 η , προηγούμενη εργάσιμη ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, στα γραφεία της ΚΗ ΕΠΚΑ Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Σέρρες, τηλ , φαξ Υπεύθυνοι για την παράδοση των τευχών είναι οι υπάλληλοι της Γραμματείας. Τα στοιχεία που θα τεθούν υπόψη στους διαγωνιζόμενους είναι: 1) Η παρούσα διακήρυξη 2) Η Τεχνική Περιγραφή 3) Το έντυπο Προσφοράς 4) Το υπόδειγμα Σύμβασης 5) Σχέδια μεταλλικών κατασκευών Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: (α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που έχουν νόμιμα συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης ή τα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία, Δημοσίων Συμβάσεων (G.Ρ.Α.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και έχουν την έδρα τους στο εσωτερικό ενός από τα παραπάνω κράτη. Το αντικείμενο των φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να είναι σχετικό με αυτό του διαγωνισμού και να δύνανται να καλύψουν τις απαιτήσεις αυτού. (β) Συνεταιρισμοί εμπορίας, (γ) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και (δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών. 3

4 Οι συνεταιρισμοί καθώς και τα μέλη των ενώσεων και κοινοπραξιών θα πρέπει να ανήκουν στα πρόσωπα της ως άνω περίπτωσης (α). Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά, όμως σε περίπτωση κατακύρωσης του Διαγωνισμού σε αυτές υποχρεούνται να συντάξουν συμβολαιογραφικό κοινοπρακτικό. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να (α) αναφέρεται η έγκριση του αρμοδίου οργάνου του μέλους της ένωσης/ κοινοπραξίας για συμμετοχή της στο διαγωνισμό, (β) να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας προμηθευτών, (γ) να παρουσιάζεται ο τρόπος συνεργασίας των μελών μεταξύ τους και (δ) να δηλώνεται ένα μέλος ως επικεφαλής της Κοινοπραξίας. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ή Κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί : Όσοι δεν ασκούν το επάγγελμα όπως ορίζεται παραπάνω. Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. Τα παραπάνω ισχύουν και για οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΑΡΘΡΟ 4.- Προθεσμία και τρόπος υποβολής Προσφοράς Διάρκεια ισχύος Η προσφορά πρέπει να ακολουθεί, επί ποινή αποκλεισμού, τα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη αναφορικά με τον τρόπο υποβολής και τα περιεχόμενα του φακέλου. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ. Γίνονται δεκτές οι προσφορές που είτε κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της ΚΗ ΕΠΚΑ στη διεύθυνση του άρθρου 3 της παρούσας, είτε αποστέλλονται στην ΚΗ ΕΠΚΑ μέσω ταχυδρομείου ή courier (σε εργάσιμες ημέρες και ώρες) εντός της ανωτέρω προθεσμίας και πρωτοκολλούνται άμεσα. Εφιστάται η προσοχή στους διαγωνιζόμενους να μεριμνήσουν οι ίδιοι για την έγκαιρη παραλαβή των προσφορών τους από την Αναθέτουσα Αρχή, δεδομένου ότι αυτές πρέπει να έχουν περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή μέχρι την ανωτέρω ημέρα και ώρα και όχι απλώς να έχουν ταχυδρομηθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή. Ο φάκελος της προσφοράς υποβάλλεται με έγγραφη αίτηση του διαγωνιζόμενου υπογραφόμενη από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, η οποία είναι εκτός του φακέλου και πρωτοκολλείται. Η αίτηση αυτή πρέπει να φέρει απαραίτητα (α) ημερομηνία, (β) υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, όπως αυτός προκύπτει από τα συμπροσκομιζόμενα απαραιτήτως νομιμοποιητικά έγγραφα και (γ) ονοματεπώνυμο αυτού δακτυλογραφημένο ή άλλως ευκρινώς τυπωμένο. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας η αίτηση υπογράφεται είτε από όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο που διορίζεται με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει από την δημοσιοποίηση της παρούσας και την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του δικαιούχου και το αργότερο μέχρι την 24 η και ώρα 15:00 (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών) να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συνοδευόμενη από σφραγισμένο φάκελο που θα φέρει υποχρεωτικά την ακόλουθη ετικέτα: 4

5 ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Επωνυμία Διαγωνιζόμενου (πλήρης επωνυμία, δ/ση, τηλ., φαξ) Επωνυμία και πλήρη στοιχεία νομίμου εκπροσώπου ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 1056/ ) Ημερομηνία διαγωνισμού: Προς: ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ ΣΕΡΡΕΣ Υπόψη Επιτροπής διενέργειας πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών Να μην ανοιχθεί από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου ΑΡΘΡΟ 5.- Τρόπος σύνταξης και περιεχόμενα Προσφοράς Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς στοιχεία ως ακολούθως: 1. Υποφάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής», ο οποίος θα περιέχει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτών. 2. Υποφάκελος με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά», ο οποίος θα περιέχει την πρωτότυπη τεχνική προσφορά, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο αυτής. 3. Υποφάκελος με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά», ο οποίος θα περιέχει την πρωτότυπη οικονομική προσφορά, καθώς και ένα (1) φωτοαντίγραφο. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Οι προσφέροντες από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν στο διαγωνισμό υποχρεούνται επί ποινή απορρίψεως να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε επίσημη ελληνική μετάφραση. Ο υποφάκελος της οικονομικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου πρέπει να είναι καλά κλεισμένος. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτοκόλλητου φακέλου που είναι δυνατόν να αποσφραγισθεί χωρίς να αφήσει ίχνη αποσφράγισης. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά προσθήκη ή διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών, η οποία είναι αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπρόθεσμα ένσταση (βάσει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της Διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών, ή προσφορές με αίρεση ή προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης. Εάν υποβληθούν εναλλακτικές προσφορές 5

6 δεν θα ληφθούν υπόψη. Με την υποβολή της προσφοράς τεκμαίρεται αμάχητα ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει γνώση όλων των όρων της Διακήρυξης. 1. Δικαιολογητικά συμμετοχής Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα ακόλουθα: α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), στην οποία: i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασίας ανάθεσης στον οποίο συμμετέχουν. ii) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Αν ο υποψήφιος είναι νομικό πρόσωπο, θα βεβαιώνεται στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι τα αδικήματα δεν διαπράχθηκαν από τους ομόρρυθμους εταίρους σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.) και ετερόρρυθμων (Ε.Ε) εταιρειών, από τους διαχειριστές σε περίπτωση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι Δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (για τα νομικά πρόσωπα) δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνα για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). iii) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. iv) Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. v) Ότι έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών και ότι αναλαμβάνει να διενεργήσει τη δημοπρατούμενη προμήθεια, σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη. β) Εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά πληρεξούσιο εκπροσώπησης με επίσημη συμβολαιογραφική πράξη. γ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου (περιλαμβανομένων και των Συνεταιρισμών), πέραν των ανωτέρω: -τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης νομίμως επικυρωμένα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του διοικητικού οργάνου και -Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων καταστατικού και μη λύσης της εταιρίας. Διευκρινίζεται ότι -η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών 6

7 και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος (ΦΕΚ 1 237/ άρθρο 3, παρ.5). Σε περίπτωση που η προσφορά δεν κατατίθεται από τον ίδιο τον προσφέροντα ή αντιπρόσωπό του στην διεύθυνση της Α.Α., αλλά αποστέλλεται με συστημένη επιστολή, ως ημέρα υποβολής της προσφοράς λογίζεται η ημέρα αποστολής της, εφόσον αποδεικνύεται με απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν.2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να εξασφαλίζεται η περιέλευση της προσφοράς στην Α.Α. το αργότερο μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι στις 24/5/ οι κατά τα ανωτέρω απαιτούμενες Υπεύθυνες Δηλώσεις υπογράφονται, επί εταιρειών περιοριορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.) από τους διαχειριστές τους ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο απ αυτούς και επί ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο τους εταιρείας (δηλ. από φυσικό πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία) ή πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. - ως προς ότι αφορά ειδικώς την ανυπαρξία ποινικής καταδίκης, οι υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν τα πρόσωπα όλων των διαχειριστών των Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και όλων των νομίμων εκπροσώπων των Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), δηλαδή όλων των φυσικών προσώπων τα οποία, σύμφωνα με το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία, υπογράφονται δε μόνον από αυτούς (υποβάλλεται Υ.Δ. για τον καθένα ξεχωριστά) 2. Φάκελος τεχνικής προσφοράς Η Τεχνική Προσφορά αποτελείται από: Όλα τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς, θα προσδιορίζουν κατά τρόπο σαφή και μονοσήμαντο, τις ποιοτικές, λειτουργικές και λοιπές τεχνικές ιδιότητες των προσφερόμενων προϊόντων. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από επίσημα ινστιτούτα ποιοτικού ελέγχου, ή επίσημες υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων ελέγχου της ποιότητας, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα των προσφερόμενων προϊόντων. Τα εν λόγω υλικά πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. 3. Φάκελος οικονομικής προσφοράς Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς υποβάλλονται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου. Στον υποφάκελο αυτό οι διαγωνιζόμενοι εσωκλείουν την οικονομική τους προσφορά, η οποία συμπληρώνεται στο τυποποιημένο έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. Θα είναι αναλυτική, ολοκληρωμένη δηλαδή για όλα τα είδη όπως αναφέρονται στο συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, συμπεριλαμβάνοντας την τιμή κάθε είδους χωριστά, τη συνολική τιμή της προσφοράς αριθμητικά και ολογράφως και θα είναι μονογραμμένες από τον διαγωνιζόμενο. Σε περίπτωση αντιφάσεων υπερισχύει η ολόγραφη τιμή. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της προσφερόμενης τιμής δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές που δεν συντάχθηκαν κατά τον τρόπο αυτό ή στις οποίες υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, θα απορρίπτονται. Το προσφερόμενο τίμημα είναι σταθερό για όλη την περίοδο της προμήθειας και δεν 7

8 αναθεωρείται, περιλαμβάνει δε το κόστος της σταδιακής παράδοσής τους στον χώρο του εργοδότη, των μετακινήσεων, των εγγυήσεων, των δασμών, των ασφαλίστρων, της προμήθειας και τοποθέτησης των ειδών, το κέρδος του διαγωνιζόμενου, τις τυχούσες υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε φορολογική επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Αποτελεί δηλαδή τελική τιμή προ ΦΠΑ για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το προσφερόμενο συνολικό τίμημα για την προμήθεια και τοποθέτηση αναγράφεται υποχρεωτικά σε ευρώ με συμπληρωμένο υποχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόμη και όταν είναι μηδενικό. Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών η Επιτροπή δικαιούται να διορθώσει προφανή σφάλματα που προκύπτουν από την τέλεση μαθηματικών πράξεων. Σε περίπτωση σφάλματος, η διόρθωση γίνεται με βάση την ολόγραφη τιμή της εκπτώσεως. Η Επιτροπή απορρίπτει προσφορές που περιλαμβάνουν αντιφατικά στοιχεία που καθιστούν την προσφορά ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταλείπουν αμφιβολία ως προς την προσφερόμενη έκπτωση. Δεσμευτική για το διαγωνιζόμενο είναι η προσφορά μετά την τυχούσα διόρθωση των προφανών σφαλμάτων της από την Επιτροπή. Προσφορές που θα περιλαμβάνουν σχόλια, αιρέσεις, όρους ή μέθοδο αναπροσαρμογής τιμών θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του Διαγωνισμού και θα απορριφθούν. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους. ΑΡΘΡΟ 6.- Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Η Επιτροπή Διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού θα συνεδριάσει την 27 η /5/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00 π.μ. στα γραφεία της ΚΗ ΕΠΚΑ. Η επιτροπή του διαγωνισμού θα παραλάβει τους φακέλους και θα εφαρμόσει τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια: Διαδικασία αξιολόγησης προσφορών: α) η Επιτροπή παραλαμβάνει από την Υπηρεσία Πρωτοκόλλου τους φακέλους των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, τους αριθμεί και τους μονογράφει. Οι εκπρόθεσμες προσφορές απορρίπτονται χωρίς να αποσφραγιστούν προκειμένου να επιστραφούν. β) Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς καθώς και τους υποφακέλους των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς κάθε διαγωνιζόμενου και μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο. γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει την ακρίβεια, πληρότητα και επάρκεια των υποβληθέντων στοιχείων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και της Τεχνικής Προσφοράς και διαπιστώνει τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τους απαράβατους όρους της Προκήρυξης. δ) Προσφορές που απορρίπτονται κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών επιστρέφονται στους διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστεί ο φάκελος οικονομικής προσφοράς. ε) Μετά το πέρας του ελέγχου των φακέλων των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, η Επιτροπή αποσφραγίζει τους υποφακέλους των οικονομικών προσφορών και τις μονογράφει. Στη συνέχεια ελέγχει τις οικονομικές προσφορές και επιλέγει την προσφορά με την αποκλειστικά χαμηλότερη τιμή. στ) συντάσσει πρακτικό στο οποίο αναφέρεται και το όνομα του υποψήφιου διαγωνιζόμενου για κατακύρωση. Σε κάθε περίπτωση το Πρακτικό της Επιτροπής κοινοποιείται και στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεως επί του αποτελέσματος του διαγωνισμού εντός των επόμενων τριών (3) εργάσιμων ημερών. Η ένσταση υποβάλλεται στο 8

9 Πρωτόκολλο της ΚΗ ΕΠΚΑ και αποφαίνεται τελεσίδικα η Προϊσταμένη της ΚΗ ΕΠΚΑ. Διαδικασία κατακύρωσης: α) το Πρακτικό αποστέλλεται για κατακύρωση του αποτελέσματος στην Προϊσταμένη της ΚΗ ΕΠΚΑ. β) στο διαγωνιζόμενο, στον οποίο έγινε κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση και η Υπηρεσία τον καλεί να υποβάλλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, σε σφραγισμένο φάκελο, τα έγγραφα, δικαιολογητικά και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται βάσει της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007. γ) Η Επιτροπή ελέγχει τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά. Αν αυτά είναι πλήρη, εισηγείται την ανάθεση της Σύμβασης. γ) Αν ο διαγωνιζόμενος αυτός δεν έχει προσκομίσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά ή αποδειχθεί ότι η δήλωσή του ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία επαναλαμβάνεται με πρόσκληση του διαγωνιζόμενου που υπέβαλε την αμέσως επόμενη με χαμηλότερη τιμή προσφορά κ.ο.κ. ΑΡΘΡΟ 7.- Διάρκεια Εκτέλεσης Τόπος Παράδοσης Η προμήθεια και τοποθέτηση των μεταλλικών κατασκευών θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι , στο χώρο του Αρχαίου Γυμνασίου της Αμφίπολης. Ο Ανάδοχος θα ενημερώνεται εγγράφως από την Ομάδα Επίβλεψης 10 ημέρες πριν, για την καθορισμένη ημερομηνία τμηματικής παράδοσης. Κατά την διάρκεια της προμήθειας θα γίνεται έλεγχος από την Ομάδα Επίβλεψης τόσο για την ποιότητα των υλικών όσο και για την ορθή εφαρμογή τους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Επίσης πρέπει να προσκομίζονται τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας των υλικών. ΑΡΘΡΟ 8.- Τρόπος Πληρωμής Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, για ολοκληρωμένες εργασίες, μετά από έγγραφη αναφορά των επιβλεπόντων του έργου. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΚΗ ΕΠΚΑ θα εκδίδει Πρωτόκολλο Παραλαβής, με το οποίο θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των εργασιών. Στη συνέχεια θα δίνεται έγκριση για την πληρωμή από την Προϊσταμένη της ΚΗ ΕΠΚΑ. Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της ΚΗ ΕΠΚΑ τα εξής δικαιολογητικά: τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής τον Ανάδοχο βαρύνει η κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/11 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. Στον Ανάδοχο χορηγείται αντίστοιχη βεβαίωση. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται από φορολογικές διατάξεις. 9

10 Επί της καθαρής τιμολογιακής αξίας της προμήθειας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4% για προμήθεια υλικών και 8% για εργασία). Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη » στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Το εν λόγω έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» είναι εγγεγραμμένο στο Π.Δ.Ε. με Κωδικό Πράξης 2010ΣΕ ΑΡΘΡΟ 9.- Δικαίωμα Προαίρεσης Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί της συνολικής δαπάνης. Σε περίπτωση αύξησης των απαιτούμενων ποσοτήτων των υλικών, έπειτα από την κρίση των επιβλεπόντων, δύναται να χρησιμοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης. ΑΡΘΡΟ 10.- Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει, κατά την υπογραφή της Σύμβασης, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης γι αυτό το σκοπό Τραπέζης σύμφωνα με άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007. Το ποσό της εγγύησης ορίζεται σε 10% επί της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Με την εγγυητική επιστολή, η Τράπεζα θα δηλώνει, παραιτούμενη της ενστάσεως διζήσεως, ότι υποχρεούται με απλή έγγραφη πρόσκληση του Εργοδότη και εντός τριών ημερών από την παραπάνω πρόσκληση να καταβάλει στον Εργοδότη το ποσό της εγγύησης, χωρίς να δικαιούται να αμφισβητήσει δικαστικά ή άλλως τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάπτωση της εγγύησης. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης και εφόσον δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε αξίωση του Εργοδότη. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπει ότι σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. ΑΡΘΡΟ 11.- Ελάχιστη Διάρκεια Ισχύος των Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 12.- Δημοσιότητα Η παρούσα υπ αριθμ. 1056/ Αναλυτική Διακήρυξη (με συνημμένη την Τεχνική Περιγραφή και το Έντυπο Προσφοράς, Υπόδειγμα Σύμβασης και σχέδια) του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού θα δημοσιευθεί τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού), (www.yppo.gr), στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr) και θα αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων της ΚΗ ΕΠΚΑ. 10

11 ΑΡΘΡΟ 13.- Παραλαβή Προσφορών Ο προσφορές θα παραληφθούν μέχρι τις και ώρα 15:00 από τον υπάλληλο Πρωτοκόλλου στα γραφεία της Εφορείας Γρηγορίου Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ Σέρρες (τηλ ). Η Προϊσταμένη της ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αικατερίνη Περιστέρη Αρχαιολόγος με Β βαθμό 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΟ: «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο Αρχαίο Γυμνάσιο της Αμφίπολης» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ για την Προμήθεια και Τοποθέτηση των μεταλλικών κατασκευών Παπότη Σταυρούλα, Αρχιτέκτων Μηχανικός Αθηνά Παλαιογιάννη, ΤΕ Μηχανικός 12

13 Η τεχνική περιγραφή αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» ως κατωτέρω: Α. ΑΝΑΛΥΣΗ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ i. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΥΠΟΥ 1 Στην ανατολική πλευρά του αρχαιολογικού χώρου και για μήκος 135μ. θα κατασκευαστεί περίφραξη αποτελούμενη από βάση εμφανούς ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος, μεταλλικούς ορθοστάτες και σχάρα. Συγκεκριμένα το μεταλλικό τμήμα της περίφραξης αποτελείται από τα έξης στοιχεία: Μεταλλικοί ορθοστάτες Ο κάθε ορθοστάτης απαρτίζεται από: 1. λάμα διατομής 60 χιλ x 8 χιλ και ύψος 1,80μ και 2. βάση διαστάσεων 120 χιλ x 120χιλ και πάχους 8χιλ Ως απόσταση τοποθέτησης των ορθοστατών ορίζονται τα 2,00μ. Μεταλλική σχάρα ύψους 1,72μ. Ανάμεσα στους ορθοστάτες τοποθετείται σχάρα με διάκενα 66χιλ x 132χιλ η οποία κατασκευάζεται με: 1. κατακόρυφα στοιχεία λάμες διατομής 25χιλ x 3χιλ και 2. οριζόντια στοιχεία βέργες διατομής Φ6 Στο άνω και κάτω τμήμα της σχάρας τοποθετείται λάμα διατομής 25χιλ x 5χιλ η οποία στα δύο άκρα της σχηματίζει ορθή γωνία. Με την βοήθεια της παραπάνω λάμας καθώς και με την χρήση μεταλλικών καρόβιδων επιτυγχάνεται η στήριξη της σχάρας στους ορθοστάτες. ii. ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΥΠΟΥ 2 Στην νότια, δυτική και βόρεια πλευρά του χώρου προβλέπεται σύμφωνα με την προμελέτη του έργου περίφραξη μήκους 265 μ. πιο απλής μορφής από γαλβανισμένο πλέγμα και ορθοστάτες (τύπος 2). Η παραπάνω κατασκευή στηρίζεται σε μεμονωμένα στοιχεία από σκυρόδεμα. Συγκεκριμένα το μεταλλικό τμήμα της περίφραξης αποτελείται από τα έξης στοιχεία: Μεταλλικοί ορθοστάτες Οι ορθοστάτες διατομής Φ60 έχουν συνολικό ύψος 2,50μ. Από αυτό τα 0,40μ. πακτώνονται στη βάση του σκυροδέματος και μόνο τα 2,10μ. παραμένουν εμφανή. Οι ορθοστάτες θα πρέπει να φέρουν διαμπερής οπές σε τρία σημεία του εμφανούς τμήματός τους (βάση, μέση, κορυφή) Ως απόσταση τοποθέτησης των ορθοστατών ορίζονται τα 2,00μ. Μεταλλικό συρματόπλεγμα Ανάμεσα στους ορθοστάτες τοποθετείται συρματόπλεγμα καρό με τετράγωνα διάκενα διατομής 0,05μ.x0,05μ. Για να επιτευχθεί καλύτερη στήριξη του συρματοπλέγματος σε ολόκληρο το μήκος της περίφραξης τοποθετείται σύρμα σε τρία ύψη (βάση, μέση, κορυφή). 13

14 iii. ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ Η είσοδος του κοινού στον αρχαιολογικό χώρο επιτυγχάνεται μέσω θύρας πλάτους 2,50 μ. στην θέση που ορίζεται από την προμελέτη του έργου. Η κατασκευή της πόρτας γίνεται με μεταλλικό σκελετό (ο εν λόγω σκελετός θα επενδυθεί με ξύλινες σανίδες από πλανισμένη ξυλεία καστανιάς και θα βαφεί επί τόπου με ειδικό βερνίκι εμποτισμού από προσωπικό της ΚΗ ΕΠΚΑ). Συγκεκριμένα το μεταλλικό τμήμα της εισόδου αποτελείται από τα έξης στοιχεία: Μεταλλικοί ορθοστάτες (σταθερό τμήμα) Το σταθερό τμήμα της εισόδου από ορθοστάτες μήκους 1,80μ. και διατομής 0,05μ. x 0,05μ. Φύλλα πόρτας (κινητό τμήμα) Το κινητό τμήμα της εισόδου από δύο ανοιγόμενα φύλλα της πόρτας. Το κάθε φύλλο κατασκευάζεται από μεταλλικό πλαίσιο διατομής 0,05μ. x 0,05μ πάνω στο οποίο από την εσωτερική πλευρά τοποθετείται μεταλλική γωνία με οπές για την τοποθέτηση των ξύλινων σανίδων. Το ένα από τα δύο φύλλα θα πρέπει να φέρει στο κάτω τμήμα του μάνταλο έτσι ώστε να είναι δυνατή η σταθεροποίηση του ενώ στο άλλο θα πρέπει να υπάρχει χειρολαβή και κλειδαριά. iv. ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ Στην είσοδο του χώρου τοποθετείται ενημερωτική πινακίδα διαστάσεων 2,10 x 1,00 μ. η οποία κατασκευάζεται από μεταλλικό σκελετό και επενδύεται με ξύλινες σανίδες από πλανισμένη ξυλεία καστανιάς. Πάνω στις σανίδες τοποθετείται επιφάνεια επικόλλησης από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Η προαναφερθείσα κατασκευή θεμελιώνεται σε στοιχεία σκυροδέματος. Συγκεκριμένα το μεταλλικό τμήμα της πινακίδας αποτελείται από τα έξης στοιχεία: Κατακόρυφα στοιχεία Τα κατακόρυφα στοιχεία της πινακίδας κατασκευάζονται από κοιλοδοκό μήκους 2,60μ. και διατομής 0,10μ.x0,04μ. Πάνω σε αυτά από την οπίσθια πλευρά τοποθετούνται μεταλλικές γωνίες με οπές για την τοποθέτηση των ξύλινων σανίδων. Για να επιτευχθεί η σταθερότητα της πινακίδας από το συνολικό μήκος των κατακόρυφων στοιχείων πακτώνονται τα 0,50μ. στην βάση του σκυροδέματος και μόνο τα 2,10μ. παραμένουν εμφανή. Οριζόντια στοιχεία Τα οριζόντια στοιχεία της πινακίδας κατασκευάζονται από κοιλοδοκό μήκους 0,90μ. και διατομής 0,10μ.x0,04μ. Η ένωση των κατακόρυφων και των οριζόντιων στοιχείων γίνεται με την μέθοδο της συγκόλλησης. v. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΟΥ Κατά μήκος της διαδρομής περιήγησης τοποθετούνται επτά πινακίδες τύπου αναλογίου διαστάσεων 0,90 x 0,70μ.. Η κατασκευή τους γίνεται με υλικά όμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται και στην πινακίδα εισόδου. Συγκεκριμένα το μεταλλικό τμήμα της πινακίδας αποτελείται από τα έξης στοιχεία: Κατακόρυφα στοιχεία Τα κατακόρυφα στοιχεία της πινακίδας κατασκευάζονται από κοιλοδοκό μήκους 1,00μ. και διατομής 0,10μ.x0,04μ. Για να επιτευχθεί η σταθερότητα της πινακίδας από το συνολικό μήκος των κατακόρυφων στοιχείων πακτώνονται τα 0,25μ. στην βάση του σκυροδέματος και μόνο τα 0,75μ. παραμένουν εμφανή. 14

15 Οριζόντια στοιχεία Τα οριζόντια στοιχεία (σε κλίση 11 Ο από το οριζόντιο επίπεδο) της πινακίδας κατασκευάζονται από κοιλοδοκό μήκους 0,50μ. και διατομής 0,10μ.x0,04μ. Πάνω σε αυτά από την οπίσθια πλευρά τοποθετούνται μεταλλικές γωνίες με οπές για την τοποθέτηση των ξύλινων σανίδων. Η ένωση των κατακόρυφων και των οριζόντιων στοιχείων γίνεται με την μέθοδο της συγκόλλησης. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει το μεταλλικό τμήμα των πινακίδων. Η πάκτωσή τους, οι συγκολλήσεις, οι στερεώσεις καθώς και η επένδυσή από πλανισμένη ξυλεία καστανιάς θα γίνει από το προσωπικό που έχει προσληφθεί για τις ανάγκες του έργου στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας. vi. ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ Κάτω από σκιάδιο χωροθετούνται δύο καθιστικά τα οποία κατασκευάζονται από μεταλλικό σκελετό και επενδύονται με ξύλινες σανίδες από πλανισμένη ξυλεία καστανιάς. Η προαναφερθείσα κατασκευή θεμελιώνεται σε στοιχεία σκυροδέματος διαστάσεων 0,30x0,30x0,40μ. Συγκεκριμένα το μεταλλικό τμήμα του καθιστικού αποτελείται από τα έξης στοιχεία: Κατακόρυφα στοιχεία Τα κατακόρυφα στοιχεία του καθιστικού (σε κλίση 8 Ο από το κατακόρυφο επίπεδο) κατασκευάζονται από κοιλοδοκό μήκους 1,20μ. και διατομής 0,10μ.x0,04μ. Πάνω σε αυτά από την οπίσθια πλευρά στην θέση της πλάτης του καθιστικού τοποθετούνται μεταλλικές γωνίες με οπές για την τοποθέτηση των ξύλινων σανίδων. Για να επιτευχθεί η σταθερότητα του καθιστικού από το συνολικό μήκος των κατακόρυφων στοιχείων πακτώνονται τα 0,40μ. στην βάση του σκυροδέματος και μόνο τα 0,80μ. παραμένουν εμφανή. Οριζόντια στοιχεία Τα οριζόντια στοιχεία του καθιστικού κατασκευάζονται από κοιλοδοκό μήκους 0,50μ. και διατομής 0,10μ.x0,04μ. Πάνω σε αυτά από την οπίσθια πλευρά τοποθετούνται μεταλλικές γωνίες με οπές για την τοποθέτηση των ξύλινων σανίδων. Η ένωση των κατακόρυφων και των οριζόντιων στοιχείων γίνεται με την μέθοδο της συγκόλλησης. Τα δύο πλευρικά τμήματα του καθιστικού ενώνονται μεταξύ τους με μεταλλικές λάμες πάχους 0,10μ. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τους μεταλλικούς σκελετούς των εν λόγω καθιστικών. Η θεμελίωση των κατακόρυφων στοιχείων, οι συγκολλήσεις, οι στερεώσεις καθώς και η επένδυσή από πλανισμένη ξυλεία καστανιάς θα γίνει από το προσωπικό που έχει προσληφθεί για τις ανάγκες του έργου στο πλαίσιο της αυτεπιστασίας. vii. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΧΙΑΣΤΙ Μεταλλικές ντίζες Μ16, οι οποίες θα τοποθετηθούν χιαστί: θα αναρτηθούν από μεταλλικές πλάκες και θα σφιχτούν με ροδέλες και περικόχλια με κατάλληλη διαμόρφωση του ξύλου. Οι εν λόγω ντίζες θα τοποθετηθούν από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια που επισυνάπτονται. 15

16 Β. ΥΛΙΚΑ Για κατασκευή των ακόλουθων μεταλλικών κατασκευών (α/α 1 έως 9) θα χρησιμοποιηθεί γαλβανισμένο (επιψευδαργυρωμένο) μέταλλο. Τα υλικά πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Στις μεταλλικές πλάκες (α/α 10,11,12,και 18) θα εφαρμοστούν δύο στρώσεις μίνιο και μία τελική στρώση χρώματος μαύρου. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 Μεταλλικός ορθοστάτης περίφραξης διατομής 60 χιλ x 8 χιλ και ύψος 1,80μ με βάση διαστάσεων 120χιλ x 120χιλ και πάχους 8χιλ 75 τεμ. 2 3 Μεταλλική σχάρα με διάκενα 66χιλ x 132χιλ αποτελούμενη από λάμες διατομής 25χιλ x 3χιλ (κατακόρυφα στοιχεία) και βέργες διατομής Φ6 (οριζόντια στοιχεία) συνολικών διαστάσεων 2,00μ.x1,70μ. Μεταλλικός ορθοστάτης απλής περίφραξης διατομής Φ60 και μήκους 2,50μ 135 μ. 135 τεμ. 4 Συρματόπλεγμα καρό με διάκενα 0,05μ.x0,05μ. φάρδους 2,10μ. 270 μ. 5 Σύρμα 2χιλ 1000 μ. 6 Μεταλλική ανοιγόμενη θύρα διαστάσεων 2,50μ x 1,80 μ. (μεταλλ. σκελετός και φύλλα πόρτας) 1 τεμ. 7 Μεταλλική βάση για πινακίδα εισόδου διαστάσεων 2,10 x1,00μ. 1 τεμ Μεταλλική βάση για πινακίδα τύπου αναλογίου διαστάσεων 0,90μ. x 0,70μ. Δύο (2) μεταλλικά καθιστικά (κατακόρυφο και οριζόντιο στοιχείο) Μεταλλική πλάκα (ΜΠ1), πάχους 6χιλ. Βόρεια & Νότια όψη Στεγ. Δεξαμενών, Λεπτομέρεια Λ1 Μεταλλική πλάκα (ΜΠ4), πάχους 6χιλ. Βόρεια & Νότια όψη Στεγ. Δεξαμενών, Λεπτομέρεια Λ2 Μεταλλική πλάκα (ΜΠ7), πάχους 6χιλ. Ανατολ. & δυτική όψη Στεγ. Δεξαμενών, Λεπτομέρεια Λ4 1 τεμ. 2 τεμ. 8 τεμ. 8 τεμ. 8 τεμ. 13 Μεταλλικές ντίζες Μ16 (αντιανέμια) 150 μ. 14 Πείροι Μ16, μήκους 20εκ. 32 τεμ. 15 Πείροι Μ16, μήκους 10εκ. 8 τεμ. 16 Στριφώνια Μ6, μήκους 10εκ. 32 τεμ. 17 Πείροι Μ10, μήκους 20εκ. 20 τεμ. 18 Μεταλλική πλάκα (ΜΠ7), πάχους 6χιλ. Βόρεια & Νότια όψη Στεγ. Ξυστού, Λεπτομέρεια Λ4 44 τεμ. 19 Πείροι Μ16, μήκους 22εκ. 32 τεμ. 20 Πείροι Μ10, μήκους 22εκ. 110 τεμ. 16

17 Γ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, κατάλληλα για τον προορισμό τους σύμφωνα με τα καθέκαστα οριζόμενα και τις οδηγίες της επίβλεψης για την προέλευση, ποιότητα, επεξεργασία και εμφάνιση αυτών και θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά Οι ράβδοι και τα ελάσματα έχουν ομοιόμορφη διατομή, θα ικανοποιούν τις ανοχές ευθυγραμμίας των Ευρωπαϊκών Προτύπων και δεν θα παρουσιάζουν ανωμαλίες στις επιφάνειες και στις ακμές τους. Οι δειγματοληψίες, δοκιμασίες και κάθε φύσης έλεγχοι των υλικών ορίζονται κατά την κρίση της επίβλεψης και ανά πάσα χρονική στιγμή ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην άμεση τήρηση των ανωτέρω εντολών και την προσκόμιση των αιτουμένων σχετικών πιστοποιητικών και πορισμάτων. Η επίβλεψη δύναται να απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση υλικών ή τεμαχίων που κρίθηκαν αδόκιμα. Η άσκηση Επίβλεψης από την Ομάδα Επίβλεψης με κανένα τρόπο δεν μειώνει την απόλυτη ευθύνη του κατασκευαστή για τη στατική ικανότητα και έντεχνη εκτέλεση των μεταλλικών κατασκευών. Οι εργασίες κατασκευής των μεταλλικών κατασκευών θα γίνουν σύμφωνα με: τη σύμβαση του έργου. τη μελέτη του έργου. τους κανονισμούς και την τεχνική περιγραφή. όλους τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής. τις λειτουργικές και λοιπές ανάγκες του έργου. το χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Γ.2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ Κατά τη διακίνηση, φόρτωση, μεταφορά ή εκφόρτωση των κατασκευών εντός του εργοστασίου, ή από το εργοστάσιο στο εργοτάξιο πρέπει οι εργασίες να εκτελούνται με προσοχή ώστε να μην προκαλούνται παραμορφώσεις των κατασκευών αλλά και να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα πρόκλησης φθοράς στην κατασκευή και στις αρχαιότητες. Τα μεταλλικά στοιχεία που έχουν πιθανώς υποστεί οποιαδήποτε φθορά πρέπει να επιδιορθώνονται προ της τοποθέτησης τους. Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την κατάθεση της προσφοράς του να λάβει πλήρη γνώση του χώρου που θα τοποθετηθούν οι μεταλλικές κατασκευές, την τοπογραφία της περιοχής την πρόσβαση στο έργο και τα πιθανά προβλήματα που θα παρουσιαστούν λόγω των αρχαίων ευρημάτων. Η αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου για τον τρόπο προσέγγισης και τοποθέτησης των μεταλλικών κατασκευών παραμένει σε αυτόν. Η χρήση ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον απαιτείται, θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. 17

18 Ε. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Στην τιμή μονάδος για κάθε εργασία μεταλλικης κατασκευής περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: α. Η προμήθεια και η μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και μέσω οποιασδήποτε οδού, η προσέγγιση και η τοποθέτηση σε κάθε στάθμη εργασίας όλων των απαιτούμενων υλικών, μικροϋλικών και εξοπλισμού (ικριωμάτων, στηριγμάτων, κοχλιών, κολλών, εργαλείων κ.τ.λ.) για την ολοκληρωμένη και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. Περιλαμβάνονται επίσης και οι επιπλέον ποσότητες υλικών είτε για τη συντήρηση των επιφανειών είτε για λόγους απωλειών κατά την κατασκευή. β. Σε όλες τις εργασίες των μεταλλικών κατασκευών περιλαμβάνεται η φθορά και η απομείωση των μετάλλων, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στα σχετικά άρθρα. γ. Η επιδιόρθωση των ατελειών(λείανση), οι έλεγχοι και οι δειγματοληψίες των υλικών, η κατασκευή των δειγμάτων (που ενδεχομένως απαιτήσει η Υπηρεσία) και οι επιδιορθώσεις ελαττωματικής τελειωμένης εργασίας λόγω υπαιτιότητας του κατασκευαστή (μερικής ή ολικής ανακατασκευής). δ. Η πλήρης εργασία των μεταλλικών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών διαμορφώσεων και των ενισχύσεων, της κοπής του μετάλλου, των κολλήσεων κ.τ.λ. ε. Ο καθαρισμός των παρακείμενων επιφανειών καθώς και η επιδιόρθωση τους από τις φθορές λόγω των εργασιών μεταλλικών κατασκευών και ο καθαρισμός του εργοταξίου μετά το πέρας των εργασιών. στ. Η ασφάλιση, αποθήκευση και προστασία των υλικών και των κατασκευαζόμενων στοιχείων. ζ. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη αποπεράτωση των εργασιών, έστω και πρόσθετη και μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη και σχέδια. η. οι απαιτούμενες σκαλωσιές. θ. Η δαπάνη που αφορά τα ημερομίσθια των εργατών του αναδόχου. ι. Κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη αποπεράτωση των εργασιών, έστω και πρόσθετη και μη ρητά αναφερόμενη στο παρόν και στα υπόλοιπα Συμβατικά Τεύχη και σχέδια Ζ.ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά, για ολοκληρωμένες εργασίες, μετά από έγγραφη αναφορά των επιβλεπόντων του έργου. Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής της ΚΗ ΕΠΚΑ θα εκδίδει Πρωτόκολλο Παραλαβής, με το οποίο θα βεβαιώνει την καλή εκτέλεση των εργασιών. Στη συνέχεια θα δίνεται έγκριση για την πληρωμή από την Προϊσταμένη της ΚΗ ΕΠΚΑ. Πριν την πληρωμή ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στο λογιστήριο της ΚΗ ΕΠΚΑ τα εξής δικαιολογητικά: τιμολόγιο του προμηθευτή που να αναφέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ κατά την ημέρα πληρωμής Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται από φορολογικές διατάξεις Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη » στα πλαίσια υλοποίησης του ΕΣΠΑ. Το εν λόγω έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» είναι εγγεγραμμένο στο Π.Δ.Ε. με Κωδικό Πράξης 2010ΣΕ

19 Η. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Πριν από οποιαδήποτε έναρξη των εργασιών κατασκευής, ο κατασκευαστής θα μελετήσει με προσοχή όλα τα εγκεκριμένα σχέδια, γενικά και λεπτομερειών. Ο κατασκευαστής οφείλει σε κάθε στάδιο εργασίας να ελέγχει και παραβάλλει τις διαστάσεις που αναγράφονται στα σχέδια. Σε περίπτωση σφάλματος ή παράλειψης να αναφέρει σχετικά στην Επίβλεψη. Ελαττωματικά τμήματα οποιουδήποτε είδους κατασκευής θα επισκευάζονται με καθαίρεση και θα επανακατασκευάζονται με κατάλληλη σύνδεση με το υπάρχον, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επίβλεψης. Καμιά εργασία επισκευής δεν θα γίνεται πριν από την έγκριση της υπηρεσίας, η οποία όμως διατηρεί το δικαίωμα μη παραλαβής αντί της επισκευής. Οι συντάκτες Παπότη Σταυρούλα Αρχιτέκτων Μηχανικός Αθηνά Παλαιογιάννη ΤΕ Μηχανικός 19

20 ΠΡΟΣ: Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α/Α Είδος Εργασίας Μ/Μ Ποσότητα Τιμή μονάδος (χωρίς ΦΠΑ) Μερική δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ) Προμήθεια και τοποθέτηση Μεταλλικών 1 ορθοστατών σύνθετης περίφραξης διατομής 60 χιλ x 8 χιλ και ύψους 1,80μ με βάση τεμ. 75 διαστάσεων 120χιλ x 120χιλ και πάχους 8χιλ 2 Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής σχάρας ύψους 1,72. με διάκενα 66χιλ x 132χιλ αποτελούμενη από λάμες διατομής 25χιλ x 3χιλ μ. 135 (κατακόρυφα στοιχεία) και βέργες διατομής Φ6 (οριζόντια στοιχεία) 3 Προμήθεια μεταλλικών ορθοστατών περίφραξης διατομής Φ60 και μήκους 2,50μ τεμ Προμήθεια συρματοπλέγματος καρό με διάκενα 0,05μ.x0,05μ. φάρδους 2,10μ. μ, Προμήθεια Σύρματος 2χιλ. μ Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού για ανοιγόμενη θύρα διαστάσεων 2,50μ x 1,80 μ. (μεταλλ. σκελετός και φύλλα πόρτας) Προμήθεια μεταλλικού σκελετού για πινακίδα εισόδου διαστάσεων 2,10 x1,00μ. Προμήθεια μεταλλικού σκελετού για πινακίδα τύπου αναλογίου διαστάσεων 0,90μ. x 0,70μ. Προμήθεια δύο (2) μεταλλικών καθιστικών (κατακόρυφο και οριζόντιο στοιχείο) Μεταλλική πλάκα (ΜΠ1), πάχους 6χιλ. Βόρεια & Νότια όψη Στεγ. Δεξαμενών, (Προμήθεια και τοποθέτηση), Λεπτομέρεια Λ1 Μεταλλική πλάκα (ΜΠ4), πάχους 6χιλ. Βόρεια & Νότια όψη Στεγ. Δεξαμενών, (Προμήθεια και τοποθέτηση), Λεπτομέρεια Λ2 Μεταλλική πλάκα (ΜΠ7), πάχους 6χιλ. Ανατολ. & δυτική όψη Στεγ. Δεξαμενών, (Προμήθεια και τοποθέτηση), Λεπτομέρεια Λ4 τεμ. 1 τεμ. 1 τεμ. 7 τεμ. 2 τεμ. 8 τεμ. 8 τεμ. 8 20

21 13 Μεταλλικές ντίζες Μ16 (αντιανέμια) (Προμήθεια και τοποθέτηση) τεμ Πείροι Μ16, μήκους 20εκ. τεμ Πείροι Μ16, μήκους 10εκ. τεμ Στριφώνια Μ6, μήκους 10εκ. τεμ Πείροι Μ10, μήκους 20εκ. τεμ Μεταλλική πλάκα (ΜΠ7), πάχους 6χιλ. Βόρεια & Νότια όψη Στεγ. Ξυστού, (Προμήθεια και τοποθέτηση), Λεπτομέρεια Λ4 τεμ Πείροι Μ16, μήκους 22εκ τεμ Πείροι Μ10, μήκους 22εκ. τεμ. 110 ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ (ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): Σέρρες, Μαΐου 2013 Ο προσφέρων (υπογραφή σφραγίδα) 21

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες, Αριθ. Πρωτ: Ταχ. Δ/νση : Γρ. Ρακιτζή Ταχ. Κώδικας : Σέρρες Τηλέφωνο : Fax : ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ.., #...# ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό 15% επί της συνολικής δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» για τις ανάγκες του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΓΥΝΜΑΣΙΟ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» (Κωδ. Πράξης 2010ΣΕ ) Στις Σέρρες, σήμερα, την του μηνός του έτους 2013, ημέρα.. στα γραφεία της ΚΗ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Γρ. Ρακιτζή και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: ΑΦΕΝΟΣ της ΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΗ ΕΠΚΑ) του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α/ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ που εδρεύει στις Σέρρες (Γρ. Ρακιτζή 10-12, Τ.Κ ), με Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΙΑ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από την κ. Αικατερίνη Περιστέρη, Προϊσταμένη της ΚΗ ΕΠΚΑ, εφεξής καλούμενη «Αναθέτουσα Αρχή», ΑΦΕΤΕΡΟΥ του κ.. του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ..κατοίκου., οδός..,.. εφεξής καλούμενος «Ανάδοχος» και αφού έλαβαν υπόψη τους: 1.Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 2. Το Π.Δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146 Α/ ) «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού». 3. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/ ) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών». 4. Το Π.Δ. 96/2012 (ΦΕΚ 154/ ) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α». 5. Το Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ Α 46/ ) «Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών εν γένει έργων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3525/07 (ΦΕΚ 16/Α/07) «Πολιτική Χορηγία». 6. Το Π.Δ. 16/1980 (ΦΕΚ 8/Α/ ) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων εις τας Περιφεριακάς υπηρεσίας αρμοδιότητας Γενικής Διευθύνσεων Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών». 22

23 7. Το Π.Δ. 74 (ΦΕΚ Α ) «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων είς τας περιφερειακάς Υπηρεσίας αρμοδιότητος Γενικής Διευθύνσεως Πολιτιστικής Αναπτύξεως του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών». 8. Την αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/ (ΦΕΚ 180/Β/ ) Απόφαση «Περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων και δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών». 9. το Π.Δ. 263/87 (ΦΕΚ 127/Α/ ), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού», όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα. 10. Το άρθρο 81 του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ Α 122/ ) «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων». 11. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 12. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 50/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 13. Τα άρθρα 82 και 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου και Δαπανών του Κράτους, και άλλες διατάξεις». 14. Την αριθ /739/2010 (ΦΕΚ Β 1291/ ) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, «Αύξηση και ορισμός σε ευρώ των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95». 15. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 16. Το άρθρο 19 παρ. 33 του Ν. 2947/2001 (228/Α/ ) «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, έργων ολυμπιακής υποδομής και άλλες διατάξεις». 17. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 18. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/ )«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 19. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α/194/ «Ανάληψη υποχρεώσεων από του Διατάκτες) 20. Την Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΔΟΕΥΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/30044/ ΦΕΚ 566/Β/2011 «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων οι οποίες τίθενται στη διάθεσή τους κατ εντολή του κύριου διατάκτη». 21. Το έργο «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαίου Γυμνάσιου της Αμφίπολης», που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη : i. αρ. 6147/ απόφασης ένταξης Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ii. αρ. 3216/ (ορθή επανάληψη) απόφασης 1 ης τροποποίησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. iii. αρ. 603/ (ΑΔΑ: ΒΕΙΒ7ΛΛ-ΚΧΙ), απόφαση 2 ης τροποποίησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 22. Την αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΑΧ/Φ28/14301/6719/1101/573/ Υ.Α με θέμα: «Τροποποίηση της ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ28/87095/4262/ Υ.Α., η οποία τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ28/51836/2608/ Υ.Α για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαίου Γυμνάσιου της Αμφίπολης» της Πράξης «Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Αρχαίου Γυμνάσιου της Αμφίπολης», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΚΗ ΕΠΚΑ. 23. Τις εγκεκριμένες Πιστώσεις για την εκτέλεση του έργου Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: και κωδικός Πράξης 2011ΣΕ της ΣΑΕ 014/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 24. Τη με αρ. πρωτ. 1026/ (ΑΔΑ: ΒΕΝΓΓ-4ΟΗ) απόφαση της Προϊσταμένης της ΚΗ ΕΠΚΑ για την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια και 23

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Πύργου Δουράκη Καστάνιας»

Για τις ανάγκες του έργου «Συντήρηση και Αποκατάσταση Πύργου Δουράκη Καστάνιας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑIΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 5586 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Σύμφωνα με τους παρακάτω όρους: ΆΡΘΡΟ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη 26/04/2016 Αριθ. πρωτ. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σέρρες, 09 Ιουνίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Σέρρες, 09 Ιουνίου 2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : Αλεξάνδρα Γατσίδη Τηλέφ. : Fax :

ΠΡΟΣ: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς Ταχ.Κωδ. : Πληροφ. : Αλεξάνδρα Γατσίδη Τηλέφ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 01/12/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ. 49277 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ Περιφεριακή οδός Τρικάλων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: A.Mπούτλα Φ.Μακκός ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Απομάκρυνση φορητών πυροσβεστήρων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΦΚΦ469Β7Θ-96Ο Πάτρα: 10/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 315/1493/ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ. Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων. Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Εργασία : Προμήθεια υδραυλικών υλικών αρδεύσεων Aριθμ. Μελέτης: 20/2015 K.A. 25.7135.002 Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ε ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ 65/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρ. Γεωργίου 47 & Νίκωνος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 12.05.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 772 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Εσταυρωμένος - 71004 Ταχ. Θυρίδα :1939 Πληροφορίες : Μ. Δαμιανάκη Τηλ. : 2810379307 Φαξ : 2810379395 Ηράκλειο 06/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α:

Αριθ. Πρωτ.ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ161/4038/94570 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/41339/22612/1340 Ηµ/νία: 19/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/41339/22612/1340 Ηµ/νία: 19/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.19 12:45:33 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7237465ΦΘ3-Ρ7Ν Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΦΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/41339/22612/1340

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΧ9-ΤΚ4 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΔΑ: ΒΕΝΧ9-ΤΚ4 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Σαββαθιανών και Νιώτη 8, Νέο Στάδιο, ΤΚ. 71202,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 15/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 167/990/13172 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Τηλ. 2610-996612

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.)

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (Δ.Σ.Α.) ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60, ΤΚ.106 79 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/4/2017 Αρ.πρωτ: 8756 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗ: 04.04.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 14/2012 KA: 35.6699.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Χλοοτάπητα και βελτιωτικών εδάφους για χώρους πρασίνου» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2811 Πολύγυρος, 09.5.2012 Ταχ. Δ/νση :Πολυτεχνείου 12 Τ.Κ. :63 100 Πολύγυρος

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 / 10 / 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Aρ.πρωτ. 44689 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΔΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Μεθώνης 10 &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7Ζ16ΩΗΜ-507 ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7Ζ16ΩΗΜ-507 ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 6-10-2015 Αριθμός πρωτ. 20991 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Τηλ. : 210-3442875

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.773 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέου Δημητρίου 1 ΞΑΝΘΗ - Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Aρ. Αναρτ. :PR_10765_20160624 Α.Μ. : 10765 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 662 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σπάτα 25/10/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 42161 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ: Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Τηλ: 210 6632200 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια Πυροσβεστικών κρουνών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια Πυροσβεστικών κρουνών» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πάτρα: 4/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 277/1430/1900/4.7.2017 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ψ8Ν1469Β7Θ-5ΗΑ Πάτρα: 12/7/2017 Αρ. Πρωτ.: 325/1524 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια φυτευτικού υλικού»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια φυτευτικού υλικού» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΗΚΦ469Β7Θ-ΨΛΤ Πάτρα:28/6/2017 Αρ. Πρωτ.: 268/1384/18306 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία : 31/03/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 9341 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 642 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών της Νέας Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11769/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. : Θ.Αντωντζίκη : 210 82.00.859 : 1.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ: ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ Δ/ΓΕΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΣΚΕΔΠ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Αθήνα 07/12 / 2017 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 50080 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΣΤΗΕ ΤΜΗΜΑ : ΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΔΟΜΟΚΟΥ 1 Τ. Κ : 104 Τηλ : 210-5298865 FAX : 210-5298873 e-mail: eliskon@yahoo.gr Αθήνα : 02-02-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυμνο, ΚΟΙΝ: Υ.Δ.Ε. Ρεθύμνου

Ρέθυμνο, ΚΟΙΝ: Υ.Δ.Ε. Ρεθύμνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.:.1838 Μαρούσι, 27.07.16 Αρ. Πρωτ.:.1838 Τμήμα : Οικ. Διαχείρισης Γραφείο: Προμηθειών Πληροφορίες :Ι. Λέκκας Δ/νση: Αγράφων 3-5 Ταχ. Κώδικας: 15123 Μαρούσι Τηλέφωνο: 210 5212092 Φαξ: 210 5212091 Θέμα: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001803258 2013-12-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 19-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/160/6735 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα