Πληροφοριακή Παιδεία: Έρευνα στους πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφοριακή Παιδεία: Έρευνα στους πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ."

Transcript

1 Πληροφοριακή Παιδεία: Έρευνα στους πρωτοετείς φοιτητές του Α.Π.Θ. Λαφτσίδου Μαρία, Σαρηγιαννίδου Βαρβάρα, Κώτσιος Παναγιώτης, Χατζηχρήστος Αντώνης, Ζιώγα Χριστίνα, Δέρβου Κλωντίνη Μονάδα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Χρηστών *, Σύστημα Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. Περίληψη Η παρούσα μελέτη αποτυπώνει μία εικόνα των δεξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας των πρωτοετών φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου, στο οποίο περιλαμβάνονται ερωτήσεις κλειστού τύπου σχετικά με την κατασκευή στρατηγικών αναζήτησης, την αναγνώριση της φύσης των πηγών πληροφόρησης και τη σωστή χρήση της ανακτώμενης πληροφορίας. Τα αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν τις ανάγκες εκπαίδευσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών και θα αξιοποιηθούν από τη Μονάδα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Χρηστών για τη διαμόρφωση της πολιτικής προσέγγισης και τη βελτίωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης των χρηστών της βιβλιοθήκης. Λέξεις-Κλειδιά: πληροφοριακή παιδεία, τριτοβάθμια εκπαίδευση, πρωτοετείς φοιτητές, ερωτηματολόγιο, εκπαίδευση βιβλιοθήκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Abstract The present study aims to gain an understanding of the Information Literacy Skills of the first-year undergraduates studying at the Aristotle University of Thessaloniki during the academic year A survey was conducted using a questionnaire that covers themes like formulating research strategies, identifying the nature of the different information sources as well as the effective and ethical use of the retrieved data. The results of the study verify first-year undergraduates needs for training on Information Literacy and will be used by the Library Instruction Service in order to formulate a users reach out policy and to enhance the library s instruction programs. * Η Μονάδα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Χρηστών του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ. - Γ ΚΠΣ, το οποίο εκτελείται στα πλαίσια του 2ου Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). 1

2 Keywords: information literacy, higher education, first-year undergraduates, questionnaire, library instruction, Aristotle University of Thessaloniki 2

3 1. Εισαγωγή Η ραγδαία αύξηση της συλλογής online ηλεκτρονικών πηγών, στις οποίες έχουν πρόσβαση οι χρήστες της Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης - ΑΠΘ κατέστησε απαραίτητη την ενημέρωση και την εκπαίδευση των χρηστών στην αποτελεσματική αναζήτηση πληροφορίας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές τους. Το έργο αυτό ανέλαβε η Μονάδα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Χρηστών που συστάθηκε στα τέλη του 2002 και λειτουργεί από το 2003 με χρηματοδότηση του προγράμματος ΕΠΕΑΚ ΙΙ Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ. Στις προσφερόμενες υπηρεσίες της Μονάδας περιλαμβάνονται: σεμινάρια εκπαίδευσης, οδηγοί χρήσης των πηγών διαθέσιμοι σε online και έντυπη μορφή, προσωπική βοήθεια. Τα προσφερόμενα σεμινάρια προσαρμόζονται στις ανάγκες των συμμετεχόντων με βάση τόσο το επίπεδο σπουδών τους όσο και το επιστημονικό τους πεδίο. Το περιεχόμενό τους, ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν εξαντλείται στην παρουσίαση των εργαλείων αναζήτησης βιβλιογραφίας, καθώς η εκπαίδευση στοχεύει να καλλιεργήσει στους εκπαιδευόμενους δεξιότητες Πληροφοριακής Παιδείας (Information Literacy) και, τελικά, να τους προσφέρει εφόδια που ξεπερνούν την απλή χρήση των πηγών και αποτελούν σημαντικό συστατικό της δια βίου παιδείας στην εποχή της Πληροφορίας. Για το ακαδημαϊκό έτος η Μονάδα Εκπαίδευσης διεξήγαγε έρευνα με ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν στους νεοεισερχόμενους φοιτητές του Ιδρύματος με στόχο την καταγραφή των αναγκών εκπαίδευσής τους. Αφορμή και έμπνευση για την έρευνα αποτέλεσε η εργασία των Diane Mittermeyer και Diane Quirion, «Information Literacy: Study of Incoming First-Year Undergraduates in Quebec». Τα ευρήματα της έρευνάς μας παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία και δίνονται κατευθύνσεις για τον τρόπο, με τον οποίο θα μπορούσαν να συμβάλουν τόσο στη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών όσο και στη συζήτηση για την ενσωμάτωση της Πληροφοριακής Παιδείας στα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. 2. Βιβλιογραφική Επισκόπηση 2.1 Πληροφοριακή Παιδεία Ο όρος Πληροφοριακή Παιδεία καθιερώνεται με τη χρήση του το 1989 στην τελική έκθεση (final report) Presidential Committee on Information Literacy της American Library Association - ALA, όπου ορίζεται ως «η ικανότητα να αναγνωρίζει κανείς την ανάγκη πληροφόρησής του, να εντοπίζει, να αποτιμά και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την απαραίτητη πληροφορία» (ALA 1989). Έκτοτε διάφοροι οργανισμοί και ενώσεις βιβλιοθηκών επιχείρησαν να διατυπώσουν έναν ορισμό της Πληροφοριακής Παιδείας με μικρές διαφοροποιήσεις ως προς αυτόν της ALA 1. Το 2000 η Association of College and Research Libraries (ACRL) υιοθετεί τον ορισμό της ALA και δημοσιεύει τα Πρότυπα Δεξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Information Literacy Competency Standards for Higher Education) για την προώθηση και χρήση τους στα προγράμματα εκπαίδευσης (ACRL 2000). Τα πρότυπα αυτά 1 Βλ. 3

4 αποτελούν δείκτες αξιολόγησης των δεξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας των φοιτητών και συνίστανται στα εξής: Προσδιορισμός της φύσης και έκτασης της απαιτούμενης πληροφόρησης Ικανοποιητική και αποτελεσματική πρόσβαση στην απαιτούμενη πληροφόρηση Κριτική αποτίμηση της πληροφορίας και των πηγών της και ενσωμάτωση επιλεγμένης πληροφόρησης στη γνωστική βάση του φοιτητή Αποτελεσματική χρήση της πληροφόρησης για την επιτέλεση ενός συγκεκριμένου σκοπού Ηθική και νόμιμη χρήση της ανακτώμενης πληροφορίας Στην ίδια δημοσίευση σημειώνεται ότι, παρότι πολύ συχνά γίνεται χρήση των υπολογιστών και του διαδικτύου για την πρόσβαση στην πληροφόρηση, καθώς πληθώρα αυτής είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή, οι δεξιότητες Πληροφοριακής Παιδείας δεν ταυτίζονται με τις δεξιότητες Τεχνολογίας της Πληροφορίας (Information Technology), αλλά συνιστούν ένα ξεχωριστό και ευρύτερο σύνολο δεξιοτήτων. Το 2001 το Australian and New Zealand Institute for Information Literacy - ANZIL προχωρεί σε αναθεώρηση των προτύπων της ACRL και δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στη συμβολή της Πληροφοριακής Παιδείας στη δια βίου μάθηση, προσθέτει δύο νέα πρότυπα (ANZIL 2001). To 2005 o ρόλος της Πληροφοριακής Παιδείας ως «πυρήνα της δια βίου μάθησης» αναγνωρίζεται στη Διακήρυξη της Αλεξάνδρειας για την Πληροφοριακή Παιδεία και τη Δια Βίου Μάθηση (Alexandria Proclamation on Information Literacy and Lifelong Learning) η οποία υιοθετείται από την UNESCO (Catts, Lau 2008). 2.2 Μέτρηση της Πληροφοριακής Παιδείας Στα εκπαιδευτικά προγράμματα Πληροφοριακής Παιδείας η μέτρηση των δεξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας των εκπαιδευομένων είναι απαραίτητη τόσο πριν όσο και μετά την εκπαίδευση για την αναγνώριση των αναγκών εκπαίδευσης και για την αξιολόγηση της προσφερόμενης εκπαίδευσης αντίστοιχα. Για την αποτίμηση της Πληροφοριακής Παιδείας των φοιτητών Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων αναπτύχθηκαν τρία βασικά ερευνητικά εργαλεία (Catts, Lau 2008): α) το Standardized Assessment of Information Literacy Skills - SAILS από ένα σύνολο επιστημόνων των Η.Π.Α. (O Connor, Radcliff et al. 2002), β) το iskills Test από το Education Testing Service ETC (Katz 2007), και γ) το Information Skills Survey - ISS από το Council of Australian University Librarians CAUL (Catts 2005). Τα εργαλεία αυτά διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς την φιλοσοφία που διέπει την κατασκευή τους και, κατά συνέπεια, και ως προς το αντικείμενο αυτής καθαυτής της μέτρησης. Το SAILS διαμορφώθηκε με βάση τα Πρότυπα Δεξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας στην Ανώτατη Εκπαίδευση της ACRL και μοιάζει με ένα τέστ γνώσεων σε θέματα Πληροφοριακής Παιδείας: ο φοιτητής καλείται να επιλέξει μέσα από ένα σύνολο προτεινόμενων απαντήσεων τι θα έκανε στην υποθετική περίπτωση που περιγράφεται στην ερώτηση. Το iskills Test είναι ένα τεστ προσομοίωσης σε υπολογιστή, όπου ο φοιτητής καλείται να επιδείξει στην πράξη τις δεξιότητές του, ενώ το CAUL-ISS είναι ένα ερωτηματολόγιο, στο οποίο ο ερωτώμενος αυτοαξιολογεί τις δεξιότητές του. 4

5 Πέρα από αυτά τα καθιερωμένα εργαλεία, βιβλιοθήκες Ιδρυμάτων αναπτύσσουν δικά τους εργαλεία για τη χρήση τους σε έρευνες που διεξάγονται σε τοπικό επίπεδο. Σε αυτές τις έρευνες συγκαταλέγεται τόσο η έρευνα του Quebec (Mittermeyer, Quirion 2003) όσο και η δική μας, η οποία, ωστόσο, συγκριτικά με αυτή του Quebec είναι σαφώς πιο περιορισμένη για λόγους που θα αναπτυχθούν στην επόμενη ενότητα. 3. Μεθοδολογία της Έρευνας 3.1 Το δείγμα Για την παρούσα μελέτη διεξήγαμε έρευνα με ερωτηματολόγιο στους πρωτοετείς φοιτητές 9 τμημάτων σε σύνολο 41 του Α.Π.Θ. Η συλλογή του δείγματος πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του με εξαίρεση τα τμήματα Ιατρικής και Νομικής, στα οποία η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του Σε συνεννόηση με διδάσκοντες μαθημάτων του πρώτου έτους των αντίστοιχων τμημάτων, το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε στους πρωτοετείς φοιτητές και απαντήθηκε στην αίθουσα διδασκαλίας (συνήθως το τελευταίο δεκάλεπτο της διάλεξης). Ζητήθηκε να συμμετάσχουν μόνο όσοι πρωτοετείς φοιτητές δεν είχαν παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης της βιβλιοθήκης και δε δόθηκε καμία διευκρίνιση σχετικά με τις ερωτήσεις ή τους όρους που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές. Για τη συλλογή του δείγματος δε χρησιμοποιήθηκε κάποια συστηματική μέθοδος τυχαιοποίησης. Κατά συνέπεια, η γενίκευση των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας για το σύνολο των φοιτητών του Α.Π.Θ. ή των ελληνικών Α.Ε.Ι, θα μπορούσε να γίνει μόνο υπό όρους. Από την ανάλυση φύλου των συμμετασχόντων προκύπτει ότι το ποσοστό των κοριτσιών στο δείγμα δε διαφοροποιείται σημαντικά από το ποσοστό των κοριτσιών στο σύνολο των φοιτητών (σε κανονικό εξάμηνο) του αντίστοιχου τμήματος 2, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της αντιπροσωπευτικότητας του δείγματος για τα τμήματα που συμμετείχαν στην έρευνα (Πίνακας 1). Ωστόσο, όπως θα σημειωθεί στην ανάλυση των δεδομένων, φαίνεται να υπάρχει μια σχετική διαφοροποίηση μεταξύ των φοιτητών των διαφόρων τμημάτων και για το λόγο αυτό, αν και φροντίσαμε να συμπεριλάβουμε στο δείγμα μας τμήματα από διάφορες σχολές, διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς τη γενίκευση. Πίνακας 1 Ποσοστό κοριτσιών στο δείγμα και στον πληθυσμό Τμήμα % κοριτσιών % κοριτσιών στο Τμήμα στο δείγμα Διαφορά Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (ΤΗΜΜΥ) 26,14 22,00 4,14 Κοινωνική Θεολογία 67,59 69,40-1,81 Νομική 73,89 83,80-9,91 Πολιτικών Μηχανικών 40,61 44,60-3,99 Μαθηματικό 51,72 57,10-5,38 Παιδαγωγικό 85,18 87,40-2,22 Οδοντιατρική 65,26 67,50-2,24 Ελληνική Φιλολογία 84,67 80,90 3,77 Ιατρική 49,71 53,20-3,49 2 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 3 των Στατιστικών Στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας για την Γ Βάθμια Εκπαίδευση ΑΕΙ Ενάρξη Λήξη (ακαδημαϊκό έτος ). Από τις παρατηρούμενες διαφορές στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05 είναι μόνο αυτή του ποσοστού των κοριτσιών στο δείγμα του τμήματος Νομικής. 5

6 3.2 Ποσοστό απόκρισης Συγκεντρώθηκαν 1070 ερωτηματολόγια που αντιστοιχούν στο 65% των νεοεισερχόμενων φοιτητών των τμημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα και στο 12,23% του συνόλου των νεοεισερχόμενων φοιτητών του Α.Π.Θ. (Πίνακας 2). Σημειώνουμε ότι οι πρωτοτείς φοιτητές που ήταν παρόντες στα μαθήματα, όπου μοιράστηκε το ερωτηματολόγιο, ανταποκρίθηκαν στη συμπλήρωσή του και ήταν ελάχιστες οι περιπτώσεις μη απόκρισης. Πίνακας 2 Δείγμα και ποσοστό απόκρισης Τμήμα Πλήθος Ποσοστό % επί του συνόλου Ερωτηματολογίων των πρωτοετών ΤΗΜΜΥ ,88 Κοινωνική Θεολογία 73 35,61 Νομική ,85 Πολιτικών Μηχανικών 92 49,73 Μαθηματικό ,67 Παιδαγωγικό ,07 Οδοντιατρική 81 97,59 Ελληνική Φιλολογία ,44 Ιατρική ,88 ΣΥΝΟΛΟ , Το ερωτηματολόγιο Στο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνονται 8 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και δύο ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αφορούν σε θέματα προσδιορισμού της φύσης της πληροφορίας, κατασκευής μιας στρατηγικής αναζήτησης και χρήσης της ανακτώμενης πληροφορίας και επιλέχθηκαν με οδηγό τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της έρευνας του Quebec (Mittermeyer, Quirion 2003), για τη χρήση του οποίου πήραμε την άδεια των ερευνητών. Στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου ζητήσαμε από τους συμμετάσχοντες να σημειώσουν το δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ και μέχρι δύο μηχανές αναζήτησης που χρησιμοποιούν για την αναζήτηση βιβλιογραφίας. Η πρώτη από αυτές τέθηκε, για να αξιολογηθεί η εκστρατεία ενημέρωσης με τρίπτυχα και αφίσες του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ την περίοδο των εγγραφών των νέων φοιτητών. Η δεύτερη είχε στόχο να εξετάσει το ενδεχόμενο κατάταξης των συμμετασχόντων σε τρεις βασικές κατηγορίες: σε αυτούς που δε χρησιμοποιούν κάποια μηχανή αναζήτησης βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο, σε αυτούς που χρησιμοποιούν κάποια συνήθη μηχανή αναζήτησης πληροφορίας, όπως το yahoo ή το google, και στους χρήστες των πηγών της βιβλιοθήκης (OPAC, Ιχνηλάτης, βιβλιογραφικές βάσεις). Τέλος, υπήρχε χώρος για σχόλια, όπου σε αρκετές περιπτώσεις σημειώθηκε ότι μία ενημέρωση για θέματα της βιβλιοθήκης και της χρήσης των διαθέσιμων πηγών θα ήταν ενδιαφέρουσα και χρήσιμη. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι ιδιαίτερα σύντομο και δεν εξαντλεί την αξιολόγηση των δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας. Ωστόσο, προτιμήθηκε αυτή η εκδοχή, προκειμένου να είναι πιο εύκολη η συμπλήρωσή του και, τελικά, μεγαλύτερη η απόκριση των ερωτηθέντων. 3.4 Πιλοτική έρευνα Σε μια πρώτη έκδοσή του το ερωτηματολόγιο δόθηκε προς συμπλήρωση στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής τον Ιούνιο του Μετά από ανάλυση των δεδομένων της πιλοτικής έρευνας, το ερωτηματολόγιο αξιολογήθηκε ως προς τις πληροφορίες που καταφέρνει να καταγράψει και, στη συνέχεια, αφού έγιναν οι απαραίτητες 6

7 διορθώσεις στη διατύπωση των ερωτημάτων, εμπλουτίστηκε με δύο επιπλέον ερωτήσεις και προέκυψε η έκδοση που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 16.0 (άδεια χρήσης του ΑΠΘ). 4. Ανάλυση των Δεδομένων - Αποτελέσματα Αμέσως παρακάτω, ακολουθεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων για το σύνολο των συμμετασχόντων. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν οι απαντήσεις των νεοεισερχόμενων τόσο ανά τμήμα όσο και με βάση τα εργαλεία που χρησιμοποιούν για την αναζήτηση βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο. Σημειώνουμε ότι στην παρούσα έρευνα καταγράφεται μόνο τι δηλώνουν ότι θα έκαναν οι συμμετέχοντες επιλέγοντας ανάμεσα από τις προτεινόμενες απαντήσεις, και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πόσο αποτελεσματικά θα χρησιμοποιούσαν τα διάφορα εργαλεία, ακόμα κι όταν φαίνεται να κατανοούν τη λειτουργία τους. Προκειμένου να καταγράψουμε την ικανότητα των νεοεισερχόμενων φοιτητών να απομονώνουν τις βασικές έννοιες ενός θέματος και να επιλέγουν λέξεις-κλειδιά για μια βιβλιογραφική αναζήτηση, συμπεριλάβαμε την ερώτηση: «Το θέμα της εργασίας μου είναι: Τα μέτρα που λαμβάνονται στη χώρα μας, για να περιοριστεί η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Ποιες από τις παρακάτω λέξεις θα χρησιμοποιήσω για αναζήτηση άρθρων σε μια ξενόγλωσση βιβλιογραφική βάση;» Η κατανομή συχνοτήτων δίνεται στον Πίνακα 3. Το 72,8% επέλεξε τη σωστή Πίνακας 3 Απομόνωση των βασικών εννοιών λέξεις-κλειδιά απάντηση Γ. Το 9,5% επέλεξε την Α. damage to the natural environment, Greece 9,4% απάντηση Β, όπου δεν περιέχεται Β. measures currently used, environment, country 9,5% ο όρος Greece, αλλά country, δεν Γ. protective measures, environment, Greece 72,8% αναγνώρισε, δηλαδή τη βασική έννοια πίσω από το χρησιμοποιούμενο όρο χώρα μας στον Δ. damage, environment, measures currently used 8,2% τίτλο της εργασίας. Το 9,4% και 8,2% επέλεξαν την απάντηση Α και Δ αντίστοιχα, όπου λείπει κάποια βασική έννοια του θέματος (μέτρα προστασίας και Ελλάδα αντίστοιχα). Στην πορεία μιας βιβλιογραφικής αναζήτησης, μετά την απομόνωση των βασικών εννοιών και την επιλογή των κατάλληλων λέξεων-κλειδιά, ακολουθεί η κατασκευή μιας στρατηγικής αναζήτησης με βασικά εργαλεία τους λογικούς τελεστές, ενώ σημαντικό βήμα είναι η επιλογή του καταλληλότερου πεδίου των εγγραφών, στο οποίο θα αναζητηθούν οι λέξειςκλειδιά. Για τη χρήση των λογικών τελεστών συμπεριλάβαμε την ερώτηση: «Όταν κάνω μια βιβλιογραφική αναζήτηση, για να ανακτήσω περισσότερα αποτελέσματα χρησιμοποιώ συνώνυμους όρους, τους οποίους συνδέω με...» 7

8 Γράφημα 1 Λογικός τελεστής OR Η κατανομή των απαντήσεων φαίνεται στο Γράφημα 1. Το 47,7% επέλεξε τη σωστή απάντηση «OR», ενώ το 27,6% επέλεξε το λογικό τελεστή AND, ο οποίος έχει την αντίθετη λειτουργία, περιορίζει, δηλαδή, το πλήθος των ανακτώμενων αποτελεσμάτων. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό (24,4%) δήλωσε ότι «Δε γνωρίζει». Ο έλεγχος της κατανόησης των πεδίων των βιβλιογραφικών εγγραφών έγινε με την ερώτηση: «Προκειμένου να βρω βιβλία για το Rousseau στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης, θα κάνω αναζήτηση με...» Η κατανομή των απαντήσεων παρατίθεται στο Γράφημα 2 Πεδίο αναζήτησης Γράφημα 2. Μόλις το 16,5% επέλεξε τη σωστή απάντηση «θέμα», ενώ η συντριπτική πλειοψηφία επέλεξε την απάντηση «συγγραφέας» που ανακτά τα βιβλία που έγραψε ο Rousseau αλλά όχι βιβλία για το Rousseau. Πρόκειται για την ερώτηση με τη μεγαλύτερη αποτυχία. Για τα διάφορα είδη πηγών πληροφόρησης συμπεριλάβαμε δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ήταν: «Αν δε γνωρίζω καθόλου ένα θέμα, τότε για να το προσεγγίσω,...» Στον Πίνακα 4 δίνεται η κατανομή των απαντήσεων. Το 57,6% αναγνώρισε το ρόλο της Πίνακας 4 Εξοικείωση με άγνωστο θέμα εγκυκλοπαίδειας για την εξοικείωση με ένα Α. Διαβάζω ένα βιβλίο για αυτό 15,7% άγνωστο θέμα και επέλεξε την απάντηση Γ, Β. Διαβάζω ένα άρθρο για αυτό Γ. Συμβουλεύομαι μία εγκυκλοπαίδεια 24,2% 57,6% ενώ το 15,7% επέλεξε το «βιβλίο», το οποίο, αν και μπορεί να είναι εισαγωγικό για ένα Δ. Δε γνωρίζω 2,5% θέμα, έχει τέτοια έκταση και τόσες λεπτομέρειες που δε βοηθά στην εξοικείωση με ένα άγνωστο θέμα. Το 24,2% επέλεξε το «άρθρο», όπου συνήθως βρίσκουμε ειδικότερες πραγματεύσεις ενός θέματος και όχι γενικές. Η δεύτερη ερώτηση για τις πηγές πληροφόρησης ήταν: «Για να βρω τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα για ένα επιστημονικό θέμα, συμβουλεύομαι...». 8

9 Η κατανομή των απαντήσεων δίνεται στο Γράφημα 3. Γράφημα 3 Πρόσφατα επιστημονικά αποτελέσματα Το 83,6% επέλεξε τα «άρθρα» που είναι η σωστή απάντηση. Πρόκειται για την ερώτηση με το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας. Σχετικά με τα εργαλεία αναζήτησης συμπεριλάβαμε την ερώτηση: «Αν χρησιμοποιήσω μία μηχανή αναζήτησης, όπως το yahoo ή το google, δε θα βρω...» Με την ερώτηση αυτή θέλαμε από τη μία να δούμε αν οιπρωτοετείς φοιτητές αντιλαμβάνονται ότι η αναζήτηση των αποκτημάτων της βιβλιοθήκης δεν μπορεί να γίνει με τις συνήθεις μηχανές αναζήτησης και από την άλλη τι ιδέα έχουν για τις πληροφορίες που μπορούν να βρουν με μία συνήθη μηχανή αναζήτησης του διαδικτύου. Στον Πίνακα 5 παραθέτουμε την κατανομή των απαντήσεων. Πίνακας 5 Αναζήτηση στο διαδίκτυο Α. Βιογραφικές πληροφορίες για διάσημα πρόσωπα Β. Βιβλία διαθέσιμα στις βιβλιοθήκες του ΑΠΘ 2,6% 51,7% Μόνο το 51,7% σημείωσε τη σωστή απάντηση «βιβλία διαθέσιμα από βιβλιοθήκες του ΑΠΘ». Η επιλογή των άλλων Γ. Διαφημιστικές καταχωρήσεις 17,1% απαντήσεων από το 48,3% των συμμετασχόντων αποτελεί ένδειξη Δ. Δε γνωρίζω 28,6% ότι σημαντικό ποσοστό των πρωτοετών φοιτητών δεν είναι αρκετά εξοικειωμένο με το διαδίκτυο. Στην ερώτηση σημειώθηκε το μεγαλύτερο ποσοστό (28,6%) επιλογής της απάντησης «Δε γνωρίζω». Στο ερωτηματολόγιο συμπεριλάβαμε δύο ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των ανακτώμενων πληροφοριακών πόρων. Η πρώτη ήταν: «Έχω εντοπίσει ένα βιβλίο που είναι κατάλληλο για το θέμα μου. Ποιο τμήμα του βιβλίου συμβουλεύομαι, για να βρω και άλλα έγγραφα πάνω στο θέμα;» Γράφημα 4 Βιβλιογραφία Όπως φαίνεται στο Γράφημα 4, το 76,4% επέλεξε τη βιβλιογραφία, αναγνωρίζοντας, δηλαδή, τη δυνατότητα που προσφέρεται για την εύρεση νέων πηγών πληροφόρησης με την αξιοποίηση των παραπομπών ενός συγγραφέα. Από όσους σημείωσαν κάποια εσφαλμένη απάντηση, το μεγαλύτερο ποσοστό (16,9%) επέλεξε «τα περιεχόμενα». Η δεύτερη ερώτηση αυτής της θεματικής αφορά στην ηθική χρήση της πληροφορίας και διατυπώθηκε ως εξής: 9

10 «Έχω εντοπίσει άρθρα και ιστοσελίδες που παρουσιάζουν διαφορετικές απόψεις για ένα θέμα και θέλω να χρησιμοποιήσω αυτές τις πληροφορίες για την εργασία μου. Σε ποια περίπτωση πρέπει να αναφέρω την πηγή των πληροφοριών;» Η κατανομή συχνοτήτων δίνεται στον Πίνακα 6. Πίνακας 6 Παραπομπές Α. αντιγραφή λέξη προς λέξη 24,7% Β. αναφορά με δικά μου λόγια 4,1% Γ. και στις δύο περιπτώσεις 61,8% Δ. δε γνωρίζω 9,4% Το 61,8% επέλεξε τη σωστή απάντηση Γ (και στις δύο περιπτώσεις), ενώ ένα πολύ σημαντικό ποσοστό 24,7% σημείωσε ότι η παραπομπή είναι απαραίτητη μόνο στην περίπτωση αντιγραφής λέξη προς λέξη. Προκύπτει, δηλαδή, πως είναι λιγότερο γνωστό ότι είναι απαραίτητο να γίνει παραπομπή στην πηγή ακόμα και στην περίπτωση της παράφρασής της. Στον Πίνακα 7 δίνεται η κατανομή των σωστών απαντήσεων σε κάθε ερώτηση ανά Τμήμα, καθώς και το ποσοστό των φοιτητών του τμήματος που επέλεξε τη σωστή απάντηση σε περισσότερες από 5 ερωτήσεις. Παρατηρούμε ότι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές των τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΤΗΜΜΥ) και Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής έδωσαν σε μεγαλύτερο ποσοστό σωστές απαντήσεις στα ερωτήματα σε σύγκριση με τους φοιτητές των άλλων τμημάτων που συμμετείχαν στην έρευνά μας. Τις λιγότερες σωστές απαντήσεις δίνουν οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και του Τμήματος Μαθηματικών. Εντύπωση μας προκάλεσαν και σημειώνουμε τα εξής: Το μη αναμενόμενο εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών Τα σχετικά με το σύνολο υψηλά ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών του Πολυτεχνείου και της Ιατρικής στο ερώτημα σχετικά με τη λειτουργία του τελεστή OR Tα πολύ χαμηλά ποσοστά επιτυχίας στην ερώτηση για την επιλογή του κατάλληλου πεδίου αναζήτησης των φοιτητών του Παιδαγωγικού και της Ελληνικής Φιλολογίας, τμημάτων, δηλαδή, που ασχολούνται κατεξοχήν με τη διατύπωση της γλώσσας. Το χαμηλό ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών του ΤΗΜΜΥ στην ερώτηση για τη χρήση της εγκυκλοπαίδειας που δε συνάδει με τη γενικότερη «καλή επίδοση» τους 3 Πίνακας 7 Σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση ανά Τμήμα Λέξεις-κλειδιά Λογικός Τελεστής Πεδίο Αναζήτησης Εγκυκλοπαίδειες Άρθρα Google/ yahoo Βιβλιογραφία Παραπομπές > 5 Σωστές απαντήσεις ΤΗΜΜΥ 80,8 62,9 25,8 41,1 90,7 58,9 84,8 64,9 44,4% Κοινωνική Θεολογία 52,1 27,4 15,1 71,2 68,5 46,6 60,3 58,9 13,7% Νομική 76,2 42,9 16,2 55,2 80,0 49,5 91,4 76,2 32,4% Πολιτικών Μηχανικών 82,6 55,4 18,5 62,0 92,4 55,4 78,3 70,7 42,4% Μαθηματικών 53,9 28,4 14,7 47,1 81,4 47,1 71,6 43,1 18,6% Παιδαγωγικό 85,3 47,8 11,0 74,3 81,6 45,6 78,7 67,6 35,3% Οδοντιατρική 74,1 46,9 16,0 61,7 80,2 45,7 70,4 60,5 32,1% Ελληνική Φιλολογίας 73,2 38,4 7,1 54,5 83,9 51,8 77,7 58,0 26,8% Ιατρική 68,8 55,5 19,3 58,3 85,3 56,0 70,2 57,3 37,2% 3 Αυτό εκτιμούμε ότι ίσως οφείλεται σε αδυναμία της διατύπωσης του ερωτήματος, καθώς θα ήταν ακριβέστερη η έκφραση «άρθρο επιστημονικού περιοδικού» αντί της έκφρασης «άρθρο» στις επιλογές απάντησης. 10

11 Κατανείμαμε, τέλος, τους συμμετάσχοντες σε τρεις κατηγορίες με βάση τις απαντήσεις που έδωσαν στην ερώτηση «ποιες μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιείτε για την εύρεση βιβλιογραφίας στο διαδίκτυο»: α) όσους δε σημείωσαν κάποια μηχανή αναζήτησης βιβλιογραφίας ή σημείωσαν κάτι που δεν ήταν σχετικό (δηλαδή δεν αφορούσε αναζήτηση στο διαδίκτυο), β) όσους σημείωσαν κάποια μηχανή αναζήτησης πληροφορίας, όπως το google, yahoo, Wikipedia, και γ) όσους δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν κάποιο εργαλείο της βιβλιοθήκης (OPAC, Ιχνηλάτης κ.α.). Από την κατανομή συχνοτήτων της νέας αυτής μεταβλητής που κατασκευάσαμε (Πίνακας 8) γίνεται φανερό ότι η πλειοψηφία των νεοεισερχόμενων φοιτητών σημείωσε ότι χρησιμοποιεί κάποια συνήθη μηχανή αναζήτησης πληροφορίας στο διαδίκτυο, ενώ είναι πολύ μικρό το ποσοστό που χρησιμοποιεί εργαλεία της βιβλιοθήκης. Πίνακας 8 Μηχανές Αναζήτησης Βιβλιογραφίας Πλήθος Ποσοστό % Καμία Μηχανή Αναζήτησης ,8 Συνήθεις Μηχανές Αναζήτησης Πληροφορίας ,3 Εργαλεία της Βιβλιοθήκης 42 3,9 Κρίναμε ότι έχει ενδιαφέρον, παρόλο που οι κατηγορίες αυτής της μεταβλητής έχουν μεγάλες διαφορές ως προς το μέγεθος, να δούμε συγκριτικά το ποσοστό των σωστών απαντήσεων σε καθεμία από αυτές (Πίνακας 9). Πράγματι, φαίνεται να υπάρχει μία τάση (χωρίς καμία παραφωνία): οι google/yahoo χρήστες του διαδικτύου έχουν σχετικά αλλά όχι εντυπωσιακά καλύτερη επίδοση, από όσους δε δήλωσαν κάποια μηχανή αναζήτησης, ενώ οι χρήστες των εργαλείων της βιβλιοθήκης έχουν στο σύνολο των περιπτώσεων πολύ καλύτερα ποσοστά σωστών απαντήσεων από όλους. Πίνακας 9 Ποσοστά σωστής απάντησης Χρήση Μηχανών Αναζήτησης Καμία μηχανή αναζήτησης Google/yahoo Εργαλεία βιβλιοθήκης Λέξεις-κλειδιά για "Τα μέτρα που λαμβάνονται στη χώρα μας για να 58,8% 79,8% 88,1% περιοριστεί η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος" Τους συνώνυμους όρους τους συνδέω με... 42,9% 49,8% 50,0% Βιβλία για το Rousseau ψάχνω στο πεδίο... 15,9% 16,7% 19,0% Αρχικά, προσεγγίζω ένα θέμα... 54,4% 59,0% 69,0% Πρόσφατα αποτελέσματα υπάρχουν στα... 76,8% 86,8% 97,6% Στο yahoo ή google δε θα βρω 45,8% 54,2% 64,3% Μέρος βιβλίου για εύρεση επιπλέον σχετικής βιβλιογραφίας 65,0% 82,2% 85,7% Σε ποια περίπτωση κάνω παραπομπή 57,4% 63,6% 76,2% 11

12 5. Συμπεράσματα Κατευθύνσεις μελλοντικής έρευνας Τα ευρήματα της έρευνάς μας, όπως και στην περίπτωση της αντίστοιχης έρευνας του Quebec, δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά για το επίπεδο Πληροφοριακής Παιδείας των πρωτοετών φοιτητών των Τμημάτων του ΑΠΘ που συμμετείχαν σε αυτήν: Ένας στους τέσσερις δεν ήταν σε θέση να διακρίνει τις βασικές έννοιες ενός θέματος εργασίας Οι μισοί φοιτητές δε γνώριζαν τη χρήση του λογικού τελεστή OR, ενώ εξαιρετικά χαμηλό ήταν το ποσοστό που εντόπισε το κατάλληλο πεδίο αναζήτησης Οι φοιτητές στην πλειοψηφία τους αναγνώρισαν τη φύση της πληροφορίας που περιέχεται σε ένα άρθρο, αλλά πολύ μικρότερο ποσοστό αναγνώρισε τη φύση της πληροφορίας που περιέχεται σε μια εγκυκλοπαίδεια Ένας στους δύο φοιτητές φαίνεται να μην είναι εξοικειωμένος με τη φύση της πληροφορίας που μπορεί να εντοπιστεί μέσω μιας συνήθους μηχανής αναζήτησης Ένας στους τέσσερις δεν αναγνώρισε το ρόλο της βιβλιογραφίας και των βιβλιογραφικών παραπομπών ενός βιβλίου για τον εντοπισμό νέων σχετικών πηγών πληροφόρησης Σημαντικό ποσοστό (40%) δεν ήταν ενημερωμένο για θέματα σωστής χρήσης της ανακτώμενης πληροφορίας Η συνολική αδυναμία των νεοεισερχόμενων φοιτητών σε θέματα Πληροφοριακής Παιδείας σχετίζεται χωρίς αμφιβολία με την απουσία σχετικής εκπαίδευσης στη Β βάθμια εκπαίδευση. Από την άλλη, η αποτυχία των φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών καταρρίπτει την εντύπωση ότι οι φοιτητές Θετικών Επιστημών ίσως έχουν καλλιεργήσει έμμεσα δεξιότητες Πληροφοριακής Παιδείας, ενώ η επίδοση των φοιτητών των τμημάτων του Πολυτεχνείου είναι μεν σχετικά καλύτερη του συνόλου αλλά όχι ικανοποιητικά καλή, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η Πληροφοριακή Παιδεία δεν επικαλύπτεται από γνώσεις που σχετίζονται με την Τεχνολογία. Η παρούσα μελέτη παρέχει μία αξιόπιστη εικόνα των αναγκών εκπαίδευσης των νεοεισερχόμενων φοιτητών των Τμημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα. Η διαφοροποίηση στις απαντήσεις που έδωσαν φοιτητές διαφορετικών Τμημάτων αναδεικνύει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και δικαιώνει την επιλογή της Μονάδας Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Χρηστών για οργάνωση των σεμιναρίων χωριστά για κάθε Σχολή ή Τμήμα. Επιπλέον, η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας συμβάλλει στην προώθηση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Μονάδας μας, καθώς μπορεί να αποτελέσει τη βάση προσέγγισης των μελών ΔΕΠ για συνεργασία στη διοργάνωση σεμιναρίων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι η συνεργασία με τους διδάσκοντες των Τμημάτων έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι αποτελεί την καλύτερη πολιτική προσέγγισης των φοιτητών. Διατυπώνεται όλο και εντονότερα η θέση ότι η Πληροφοριακή Παιδεία είναι απαραίτητο να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών όλων των Τμημάτων της Γ βάθμιας Εκπαίδευσης 4. Η θέση αυτή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς η Πληροφοριακή Παιδεία αποτελεί τη βάση της δια βίου μάθησης. Η καταγραφή των αδυναμιών των πρωτοετών φοιτητών μέσω 4 Για την εκπαίδευση σε θέματα Πληροφοριακής Παιδείας στα Τριτοβάθμια Ιδρύματα Ευρωπαϊκών Χωρών, βλ. Virkus

13 της έρευνάς μας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση αυτής της ιδέας, αν και η πραγμάτωσή της προϋποθέτει ευρύτερη αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και, φυσικά, προεργασία, υποδομές και καταρτισμένους εκπαιδευτές. Η έρευνα για το επίπεδο Πληροφοριακής Παιδείας των φοιτητών θα μπορούσε να συνεχιστεί και να επεκταθεί σε νέα τμήματα ή ακόμα και Ιδρύματα αλλά και σε άλλα επίπεδα σπουδών (τελειόφοιτοι φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές). Επιπλέον, έχει ενδιαφέρον να καταγράψουμε τις δεξιότητες Πληροφοριακής Παιδείας των φοιτητών πριν και μετά την παρακολούθηση των προσφερόμενων σεμιναρίων. Τέλος, μολονότι, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη καταφέρνει να καταγράψει μία εικόνα των δεξιοτήτων των φοιτητών σε θέματα Πληροφοριακής Παιδείας, η Μονάδα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Χρηστών μελετά τη διεύρυνσή του προκειμένου να πετύχει τη μέτρηση περισσότερων πτυχών της Πληροφοριακής Παιδείας, και, ενδεχομένως, το συνδυασμό του με ένα ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης των ερωτώμενων σχετικά με τις δεξιότητές τους. 6. Βιβλιογραφία ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Στατιστικά Στοιχεία - Γ Βάθμια Εκπαίδευση ΑΕΙ Ενάρξη Λήξη (2006), Πίνακας 3. [ ]. ASSOCIATION OF COLLEGE AND RESEARCH LIBRARIES - ACRL, Information Literacy Competency Standards for Higher Education. American Library Association. [ ]. AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION ALA, Presidential Committee on Information Literacy: Final Report. presidential.cfm [ ] AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND INSTITUTE FOR INFORMATION LITERACY ANZIL, Australian and New Zealand Information Literacy Framework: principles, standards, practice. [ ]. CATTS, R., Information Skills Survey. Council of Australian University Librarians - CAUL. [ ]. CATTS, R. and LAU, J., Towards Information Literacy Indicators. Paris: UNESCO. CSG INFORMATION LITERACY GROUP, April 2008, Definitions of IL. [ ]. KATZ, I.R., Testing Information Literacy in Digital Environments: ETS's iskills Assessment. Information Technology and Libraries, 26(3), pp MITTERMEYER, D. and QUIRION, D., Information Literacy: Study of Incoming First-Year Undergraduates in Quebec. Quebec: National Library of Canada. O CONNOR, L.G., RADCLIFF, C.J. and GEDEON, J.A., Applying Systems Design and Item Response Theory to the Problem of Measuring Information Literacy Skills. College and Research Libraries, 63(6), pp VIRKUS, S., Information Literacy in Europe: a literature review. Information Research, 8(4). [ ]. 13

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Περίληψη των αποτελεσµάτων της έρευνας για τα µέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά µε τη χρήση της βιβλιοθήκης και την πληροφοριακή παιδεία Φωτεινή Ευθυµίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Bissell Library Information Literacy Collaboration:

Bissell Library Information Literacy Collaboration: Bissell Library Information Literacy Collaboration: Successes and Future Goals Teresa Grenot: Libraries Director, Bissell & Eleftheriades Library, Anatolia & ACT Stella Asderi: Librarian, Bissell Library,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του TEI Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών. Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: 1 ο Επιστηµονικό Συµπόσιο Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Ησυµβολή των Έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Τίτλος Εργασίας: Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης

Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Ιδιότητες και Τεχνικές Σύνταξης Επιστημονικού Κειμένου Σχολιασμός ερευνητικής πρότασης Αναστασία Χριστοδούλου, Dr. Γεώργιος Δαμασκηνίδης Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Θεσσαλονίκη, 2015 Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2017 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών

4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών 4.2 Μελέτη Επίδρασης Επεξηγηματικών Μεταβλητών Στο προηγούμενο κεφάλαιο (4.1) παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα της έρευνάς μας σχετικά με την άποψη, στάση και αντίληψη των μαθητών γύρω από θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (σύμφωνα με τους διδάσκοντες) Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 1-16 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έργο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ: «Αναβάθμιση & Διεύρυνση των πληροφοριακών υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» ΗΜΕΡΙΔΑ: Οι ελληνικές ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ιδρύµατος Ευγενίδου

Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ιδρύµατος Ευγενίδου Πληροφοριακή παιδεία και ελληνική πραγµατικότητα: Ιδέες και προβληµατισµοί που προέρχονται από τα δύο σχετικά προγράµµατα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος Ευγενίδου Χαρά Μπρίντεζη Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε.

Α. Τηλεοπτικές συνήθειες-τρόπος χρήσης των Μ.Μ.Ε. 38 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένας από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας ήταν η εύρεση εκείνων των χαρακτηριστικών των εφήβων τα οποία πιθανόν συνδέονται με τις μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Ως

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜ.Ε.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 16-17 Λίγα λόγια για την ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων Η ηλεκτρονική αξιολόγηση των μαθημάτων ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά με τη χρήση της βιβλιοθήκης και την. πληροφοριακή παιδεία

Έρευνα για τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά με τη χρήση της βιβλιοθήκης και την. πληροφοριακή παιδεία Έρευνα για τα μέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά με τη χρήση της βιβλιοθήκης και την πληροφοριακή παιδεία Ευθυμίου Φωτεινή, Βιβλιοθηκονόμος Ma, ΣΚΕΑΒ Κουής Δημήτριος,Τεχνικός Διαχειριστής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Εξ αποστάσεως Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ- ΕΚΠΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Δρ. Όλγα Χρ. Σίσκου Το διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πολυτεχνείου Κρήτης ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2016 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ

Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Η Βιβλιοθήκη του Α.Τ.Ε.Ι.Θ Ένα μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών για πληροφόρηση Προϋπολογισμός: 2.013.363 Μερσίνη Μορελέλη-Κακούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή Επιπέδων Ψηφιακού Πληροφοριακού Γραµµατισµού των Μελλοντικών Φιλολόγων

Καταγραφή Επιπέδων Ψηφιακού Πληροφοριακού Γραµµατισµού των Μελλοντικών Φιλολόγων Καταγραφή Επιπέδων Ψηφιακού Πληροφοριακού Γραµµατισµού των Μελλοντικών Φιλολόγων Α. Χατζηχρήστος Υπ. Διδάκτωρ Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. Chatz_anto@yahoo.gr Περίληψη 156 προπτυχιακοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Φρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2015 2 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΥΑΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος πληροφοριακού γραμματισμού για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος πληροφοριακού γραμματισμού για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος πληροφοριακού γραμματισμού για μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης"

Τίτλος: Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης Τίτλος: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης" Ιουλία Σιδερά-Σιδέρη Επόπτες: Alison Pickard, Linda

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Iονίου Πανεπιστηµίου Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας και ιασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας, εκπαιδευτική στρατηγική και εκπαιδευτικός σχεδιασμός προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας:

Θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας, εκπαιδευτική στρατηγική και εκπαιδευτικός σχεδιασμός προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας: Θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας, εκπαιδευτική στρατηγική και εκπαιδευτικός σχεδιασμός προγραμμάτων πληροφοριακής παιδείας: η περίπτωση του προγράμματος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Μάιος 2012 Είναι ένα πρόγραμμα που φέρνει κοντά τα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών και της τεχνολογίας της πληροφορίας με τη διοίκηση και την

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Μηχανικός πληροφορικής Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Αφροδίτη Μάλλιαρη Επίκουρη καθηγήτρια Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Από την πληροφορία στη γνώση και τη δια βίου µάθηση

Από την πληροφορία στη γνώση και τη δια βίου µάθηση Από την πληροφορία στη γνώση και τη δια βίου µάθηση μια πρόταση για ένταξη της πληροφοριακής παιδείας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση Ασπασία Τόγια 1 Ελευθερία Κοσέογλου 2 Σοφία Ζαπουνίδου 2 1 ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος

Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας. Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Δρ. Ιωάννης Γκιόσος Γιατί κάνουμε ανασκόπηση στη βιβλιογραφία; 1. Γιαναπροσδιορίσουμεκενάστηνέρευνατου γνωστικού μας αντικειμένου 2. Για να εντοπίσουμε νέες τάσεις στην έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου Επιχειρησιακής Ευφυΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ... 23 2 Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ... 25 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 25 2.2 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ... 26 2.2.1 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... 26 2.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (σύμφωνα με τους φοιτητές) Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Title: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης "

Title: Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης Title: "Μια έρευνα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφορίας στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης " Ioulia Sidera-Sideri Alison Pickard School of Computing,

Διαβάστε περισσότερα

Η Εισαγωγή των ΤΠΕ στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων: Απόψεις

Η Εισαγωγή των ΤΠΕ στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων: Απόψεις Η Εισαγωγή των ΤΠΕ στο Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος ιοίκησης Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων: Απόψεις Καθηγητών και Φοιτητών ρ Βαγής Σαµαθρακής Καθηγητής Τµήµατος ΓΕ Ηµερίδα ΕΠΕΑΕΚ 9 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τίτλος Ονοματεπώνυμο συγγραφέα Πανεπιστήμιο Ονοματεπώνυμο δεύτερου (τρίτου κ.ο.κ.) συγγραφέα Πανεπιστήμιο Η κεφαλίδα (μπαίνει πάνω δεξιά σε κάθε σελίδα): περιγράφει το θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;»

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ- «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η έρευνα «ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ;» πραγματοποιήθηκε τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2014 σε πέντε σχολεία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ9900 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έρευνα και Συγγραφή Διάλεξη 7η Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές δράσεις σε προγράμματα πληροφοριακής παιδείας: Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων στο σύστημα διαχείρισης μάθησης LAMS

Εκπαιδευτικές δράσεις σε προγράμματα πληροφοριακής παιδείας: Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων στο σύστημα διαχείρισης μάθησης LAMS Εκπαιδευτικές δράσεις σε προγράμματα πληροφοριακής παιδείας: Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων στο σύστημα διαχείρισης μάθησης LAMS Σαρακατσιάνου Δήμητρα, ell16060@uom.edu.gr Φαχαντίδης Νικόλαος, nfachantidis@uom.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Τελειοφοίτων. 3 Βιβλιογραφική Αναζήτηση

Σεμινάριο Τελειοφοίτων. 3 Βιβλιογραφική Αναζήτηση Σεμινάριο Τελειοφοίτων 3 Βιβλιογραφική Αναζήτηση 1. Βιβλιογραφική αναζήτηση 2. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Αφιερώστε 20% περίπου του συνολικού σας χρόνου σε αυτό το στάδιο της ερευνητικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος

Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος Εντοπισμός, οριοθέτηση και διατύπωση ερευνητικού προβλήματος Μαρία Κουτσούμπα, Γιάννης Γκιόσος, Ηλίας Μαυροειδής Σ.Ε.Π., Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 Το αρχικό πρόβλημα o Πώς θα επιλέξω θέμα για την

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έργου ΕΠΕΑΕΚ Κεντρική Δράση

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έργου ΕΠΕΑΕΚ Κεντρική Δράση Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έργου ΕΠΕΑΕΚ Κεντρική Δράση Αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου Η περίπτωση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Αναπλ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Ματσατσίνης Στόχοι της έρευνας Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα