Προϋπολογισμός Μελέτης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προϋπολογισμός Μελέτης"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη Άρθρου Αναθεώρησης Κύριες Εργασίες Βασικές Εργασίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Κ.Λ.Π. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί ΝΕΤ ΟΙΚ0 00%. ton -,50 αυτοκινήτου ή σε ζώα με τα ΟΙΚ-0.0 χέρια.0 2 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί ΝΕΤ ΟΙΚ04 00%.2 ton -,65 αυτοκινήτου ή σε ζώα με ΟΙΚ-0.0 μηχανικά μέσα.02 Μεταφορές με αυτοκίνητο δια ΝΕΤ ΟΙΚ6 00%. ton.k - 0,5 μέσου οδών καλής βατότητας ΟΙΚ-0.0 m Γενικές εκσκαφές σε έδαφος ΝΕΤ ΟΙΚ22 00%.4 m - 8,50 γαιώδες-ημιβραχώδες για την ΟΙΚ-20.0 δημιουργία υπογείων κλπ 2 χώρων 5 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων ΝΕΤ ΟΙΚ222 00%.5 m - 26,85 χωρίς τη χρήση μηχανικών ΟΙΚ-20.0 μέσων σε εδάφη 4.0 γαιώδη-ημιβραχώδη 6 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων ΝΕΤ ΟΙΚ224 00%.6 m -,0 με χρήση μηχανικών μέσων σε ΟΙΚ-20.0 εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη Επίχωση με προϊόντα ΝΕΤ ΟΙΚ262 00%.7 m - 4,50 εκσκαφών, εκβραχισμών ή ΟΙΚ-20. κατεδαφίσεων 0 8 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων ΝΕΤ ΟΙΚ27 00%.8 m - 0,90 εκσκαφών με μηχανικά μέσα ΟΙΚ Διακίνηση προϊόντων ΝΕΤ ΟΙΚ278 00%.9 ton x - 2,20 εκσκαφών και κατεδαφίσεων ΟΙΚ m με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων 0 Λειτουργία εργοταξιακών ΝΕΤ ΟΙΚ285 00%.0 h -,0 αντλητικών συγκροτημάτων. ΟΙΚ-2.0 Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα. Ισχύος,0 έως 2,5 kw Καθαίρεση θεμελίων από ΝΕΤ ΟΙΚ %. m - 22,60 αργολιθοδομή ή λιθοδομή ΟΙΚ Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΕΤ ΟΙΚ %.2 m - 5,70 ΟΙΚ Καθαίρεση μεμονωμένων ΝΕΤ ΟΙΚ %. m -,70 στοιχείων κατασκευών από ΟΙΚ-22. άοπλο σκυρόδεμα. Με 0.0 εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 4 Καθαίρεση μεμονωμένων ΝΕΤ ΟΙΚ %.4 m - 6,70 στοιχείων κατασκευών από ΟΙΚ-22. οπλισμένο σκυρόδεμα. Με 5.0 εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 5 Καθαίρεση πλακοστρώσεων ΝΕΤ ΟΙΚ226 00%.5 m2-7,90 δαπέδων παντός τύπου και ΟΙΚ-22.2 οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να 0.0 καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 6 Καθαίρεση επιστρώσεων ΝΕΤ ΟΙΚ228 00%.6 m2-4,50 τοίχων παντός τύπου. Χωρίς ΟΙΚ-22.2 να καταβάλλεται προσοχή για.0 την εξαγωγή ακεραίων πλακών

2 7 Καθαίρεση επικεραμώσεων. Με ΝΕΤ ΟΙΚ224 00%.7 m2-9,00 προσοχή, για την εξαγωγή ΟΙΚ-22.2 ακεραίων πλακών σε ποσοστό 2.02 άνω του 50% 8 Καθαίρεση επιχρισμάτων ΝΕΤ ΟΙΚ %.8 m2-5,60 ΟΙΚ Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ΝΕΤ ΟΙΚ226Α.9 τεμ - 5,60 ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. ΟΙΚ % Για οπές επιφανείας έως 0, m2 20 Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ΝΕΤ ΟΙΚ2269Α.20 μμ - 6,70 ή άοπλο σκυρόδεμα. Για ΟΙΚ % πλάτος αυλακιού έως 0,0 m Αποξήλωση ξυλίνων ή ΝΕΤ ΟΙΚ %.2 m2-6,80 σιδηρών κουφωμάτων ΟΙΚ Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ΝΕΤ ΟΙΚ %.22 m2-5,60 ή επενδύσεων ΟΙΚ Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε ΝΕΤ ΟΙΚ %.2 m2-5,60 τύπου ΟΙΚ Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων ΝΕΤ ΟΙΚ %.24 m2-9,00 ΟΙΚ Καθαίρεση μεταλλικών ΝΕΤ ΟΙΚ602 00%.25 kg - 0,5 κατασκευών ΟΙΚ Καθαίρεση επένδυσης τοίχων ΝΕΤ ΟΙΚ229 00%.26 m2-2,70 από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες ΟΙΚ-22.6 ή γυψοσανίδες 27 Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. ΝΕΤ ΟΙΚ %.27 kg - 0,5 Για μεταλλικά κιγκλιδώματα ΟΙΚ Ικριώματα για την εκτέλεση ΝΕΤ ΟΙΚ20 00%.28 m - 68,00 ειδικών εργασιών ΟΙΚ Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά ΝΕΤ ΟΙΚ20 00%.29 m2-5,60 ΟΙΚ Γαρμπιλόδεμα των 200 kg ΝΕΤ ΟΙΚ207 00%.0 m - 7,00 τσιμέντου ανά m ΟΙΚ Προμήθεια, μεταφορά επί ΝΕΤ ΟΙΚ2 00%. m - 84,00 τόπου, διάστρωση και ΟΙΚ-2.0 συμπύκνωση σκυροδέματος.0 με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C2/6 2 Προμήθεια, μεταφορά επί ΝΕΤ ΟΙΚ25 00%.2 m - 95,00 τόπου, διάστρωση και ΟΙΚ-2.0 συμπύκνωση σκυροδέματος.05 με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 Προμήθεια, μεταφορά ΝΕΤ ΟΙΚ2 00%. m - 78,00 επιτόπου, διάστρωση και ΟΙΚ-2.0 συμπύκνωση σκυροδέματος 2.0 χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C2/5 4 Προμήθεια, μεταφορά ΝΕΤ ΟΙΚ25 00%.4 m - 90,00 επιτόπου, διάστρωση και ΟΙΚ-2.0 συμπύκνωση σκυροδέματος 2.05 χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25

3 5 Κατασκευή στρώσεων από ΝΕΤ ΟΙΚ502 00%.5 m - 84,00 κισηρόδεμα. Με κισηρόδεμα ΟΙΚ-5.0 ενισχυμένο με 00 kg τσιμέντο.02 ανά m 6 Ξυλότυποι χυτών ΝΕΤ ΟΙΚ8 00%.6 m2-22,50 μικροκατασκευών ΟΙΚ Ξυλότυποι συνήθων χυτών ΝΕΤ ΟΙΚ86 00%.7 m2-5,70 κατασκευών ΟΙΚ Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας ΝΕΤ ΟΙΚ84 00%.8 m2-5,60 σανιδώματος ξυλοτύπων ΟΙΚ Χαλύβδινοι οπλισμοί ΝΕΤ ΟΙΚ87 00%.9 kg -,07 κατηγορίας B500C ΟΙΚ Δομικά πλέγματα B500C ΝΕΤ ΟΙΚ87 00%.40 kg -,0 ΟΙΚ Αποστάτες σιδηροπλισμού ΝΕΤ ΟΙΚ87 00%.4 m2-2,20 σκυροδεμάτων ΟΙΚ Οπτοπλινθοδομές με ΝΕΤ ΟΙΚ m2-6,80 διακένους τυποποιημένους ΟΙΚ % οπτοπλίνθους 6x9x9 cm..0 Πάχους /4 πλίνθου (όρθια τούβλα) 4 Οπτοπλινθοδομές με ΝΕΤ ΟΙΚ m2-9,50 διακένους τυποποιημένους ΟΙΚ % οπτοπλίνθους 6x9x9 cm..02 Πάχους /2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 44 Οπτοπλινθοδομές με ΝΕΤ ΟΙΚ m2 -,50 διακένους τυποποιημένους ΟΙΚ % οπτοπλίνθους 6x9x9 cm..0 Πάχους (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 45 Οπτοπλινθοδομές με ΝΕΤ ΟΙΚ m2-9,00 διακένους τυποποιημένους ΟΙΚ % οπτοπλίνθους 9x9x24 cm ή 5.02 και μεγαλυτέρων διαστάσεων. Πάχους (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) 46 Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία ΝΕΤ ΟΙΚ47 00%.46 m2-9,70 τύπου ALFABLOCK ή ΟΙΚ-47. παρεμφερή. Τοίχοι πάχους cm από δομικά στοιχεία 60x25x0 cm 47 Διαζώματα (σενάζ) από ΝΕΤ ΟΙΚ2 00%.47 m - 6,80 ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. ΟΙΚ-49.0 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ).0 δρομικών τοίχων 48 Διαζώματα (σενάζ) από ΝΕΤ ΟΙΚ2 00%.48 m - 9,70 ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα. ΟΙΚ-49.0 Γραμμικά διαζώματα (σενάζ).02 μπατικών τοίχων 49 Ξύλινοι σκελετοί για μή ΝΕΤ ΟΙΚ %.49 m - 560,00 φέρουσες οροφές και στέγες. ΟΙΚ-52.0 Από ξυλεία ελάτου, πριστή Σκελετοί πατωμάτων από ΝΕΤ ΟΙΚ %.50 m - 560,00 δομική ξυλεία. Από ξυλεία ΟΙΚ-52.0 πριστή Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες ΝΕΤ ΟΙΚ52 00%.5 m2-67,50 πλάτους 4-7cm με τον ΟΙΚ-5. σκελετό από καδρόνια. Από 0.0 λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0-7,0 cm 52 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, ΝΕΤ ΟΙΚ542 00%.52 m2-2,00 περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ΟΙΚ-54.2 ή κατακόρυφο άξονα, 0.0 μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm

4 5 Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη, ΝΕΤ ΟΙΚ %.5 m2-0,00 ελαφρά, ανοιγόμενα, ΟΙΚ-54.2 μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για 0.02 οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm 54 Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά ΝΕΤ ΟΙΚ542 00%.54 m2-84,00 ΟΙΚ Παράθυρα και εξωστόθυρες ΝΕΤ ΟΙΚ %.55 m2-90,00 ελληνικού "χωρικού" τύπου ΟΙΚ Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού ΝΕΤ ΟΙΚ54 00%.56 m2-2,00 τύπου ΟΙΚ Υαλόθυρα δρομική ξύλινη. Με ΝΕΤ ΟΙΚ546 00%.57 m2-29,00 κάσσα δρομική, πλάτους έως ΟΙΚ-54. cm Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. ΝΕΤ ΟΙΚ m2-8,00 Με κάσσα δρομική, πλάτους ΟΙΚ % έως cm Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. ΝΕΤ ΟΙΚ m2-2,00 Με κάσσα μπατική, πλάτους ΟΙΚ % έως 2 cm Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά ΝΕΤ ΟΙΚ547 00%.60 m2-95,00 ΟΙΚ Εντοιχισμένες ντουλάπες ΝΕΤ ΟΙΚ m2-2,00 ΟΙΚ % 5 62 Ξύλινες κάσσες σε δρομικές ΝΕΤ ΟΙΚ m - 6,80 οπτοπλινθοδομές ΟΙΚ % 6 6 Ξύλινες κάσσες σε μπατικές ΝΕΤ ΟΙΚ m - 28,00 οπτοπλινθοδομές ΟΙΚ % 8 64 Ράφια από λευκή ξυλεία ΝΕΤ ΟΙΚ %.64 m2-6,50 πάχους 5 mm ΟΙΚ Ράφια ή χωρίσματα πάχους 8 ΝΕΤ ΟΙΚ %.65 m2-45,00 mm από MDF ΟΙΚ Ερμάρια κουζίνας δαπέδου μή ΝΕΤ ΟΙΚ m2-225,00 τυποποιημένα ΟΙΚ % 67 Φέροντα στοιχεία από ΝΕΤ ΟΙΚ604 00%.67 kg - 2,70 σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ΟΙΚ-6.0 ύψους ή πλευράς έως 60 mm 5 68 Κατασκευή μεταλλικού ΝΕΤ ΟΙΚ628 00%.68 kg - 4,50 σκελετού από γωνιακά ΟΙΚ-6.2 ελάσματα για δομικά έργα 8 69 Μεταλλικός σκελετός ή ΝΕΤ ΟΙΚ68 00%.69 kg -,40 δικτύωμα επιστέγασης ΟΙΚ Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου ΝΕΤ ΟΙΚ622 00%.70 kg - 5,00 από ευθύγρμαμμες ράβδους ΟΙΚ Θύρες σιδηρές πλήρεις ΝΕΤ ΟΙΚ %.7 kg - 6,70 συρόμενες ΟΙΚ Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά ΝΕΤ ΟΙΚ626 00%.72 m2-78,50 αυλακωτά γιά θύρες και ΟΙΚ-62. παράθυρα 6 7 Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά ΝΕΤ ΟΙΚ627 00%.7 m2-0,00 δικτυωτά γιά θύρες και ΟΙΚ-62. παράθυρα 7 74 Θύρες μεταλλικές ΝΕΤ ΟΙΚ626 00%.74 m2-280,00 πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ΟΙΚ-62.6 ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, 0.02 κλάσης πυραντίστασης 60 min

5 75 Θύρες μεταλλικές ΝΕΤ ΟΙΚ626 00%.75 m2-280,00 πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ΟΙΚ-62.6 ανοιγόμενες, με φεγγίτη από 0.04 πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 0 min 76 Θύρες ΝΕΤ ΟΙΚ626 00%.76 m2-90,00 μεταλλικέςπυρασφαλείας, ΟΙΚ-62.6 μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με 0.06 φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 min 77 Θύρες μεταλλικές ΝΕΤ ΟΙΚ626 00%.77 m2-5,00 πυρασφαλείας, δίφυλλες, ΟΙΚ-62.6 ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη,.02 κλάσης πυραντίστασης 60 min 78 Κλίμακες σιδηρές καρφωτές ΝΕΤ ΟΙΚ60 00%.78 kg - 9,00 ΟΙΚ Σιδηρά κιγκλιδώματα από ΝΕΤ ΟΙΚ640 00%.79 kg - 4,50 ράβδους συνήθων διατομών. ΟΙΚ-64.0 Απλού σχεδίου από.0 ευθύγραμμες ράβδους 80 Σφυρήλατα κιγκλιδώματα. ΝΕΤ ΟΙΚ640 00%.80 kg -,20 Απλού σχεδίου και ελαφράς ΟΙΚ-64.0 κατασκευής Κιγκλιδώματα από ΝΕΤ ΟΙΚ648 00%.8 m - 7,40 σιδηροσωλήνες ΟΙΚ-64. γαλβανισμένους Φ 2'' Ανοξείδωτος χειρολισθήρας ΝΕΤ ΟΙΚ %.82 m - 20,00 Φ50/2 mm ΟΙΚ Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή ΝΕΤ ΟΙΚ %.8 m2 -,05 οπή ΟΙΚ Τυποποιημένα κουφώματα ΝΕΤ ΟΙΚ650 00%.84 m2-200,00 από αλουμίνιο με ΟΙΚ-65.0 ηλεκτροστατική βαφή..02 Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 2-24 kg/m2 85 Υαλόθυρες από ΝΕΤ ΟΙΚ %.85 m2-65,00 ηλεκτροστατικά βαμμένο ΟΙΚ-65.0 αλουμίνιο.υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο.υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη 86 Υαλοστάσια αλουμινίου ΝΕΤ ΟΙΚ659 00%.86 m2-200,00 μεμονωμένα, μονόφυλλα, ΟΙΚ-65. ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή 7.0 οριζόντιο άξονα 87 Κινητές σίτες αερισμού ΝΕΤ ΟΙΚ650 00%.87 m2-45,00 ΟΙΚ Σκελετός εσωτερικών ΝΕΤ ΟΙΚ65 00%.88 m2-56,00 χωρισμάτων από αλουμίνιο ΟΙΚ Επιχρίσματα τριπτά - ΝΕΤ ΟΙΚ72 00%.89 m2 -,50 τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα ΟΙΚ Επιχρίσματα τραβηχτά ΝΕΤ ΟΙΚ78 00%.90 μμ - 28,00 προεξοχών μέχρι 20 cm, ΟΙΚ-7.8 συνθέτου ή πολυσυνθέτου σχεδίου 9 Επικεράμωση με κεραμίδια ΝΕΤ ΟΙΚ72 00%.9 m2-22,50 γαλλικού τύπου ΟΙΚ Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη ΝΕΤ ΟΙΚ72 00%.92 m2-5,70 αυλακωτή λαμαρίνα πάχους ΟΙΚ-72.,00 mm.0

6 9 Επικάλυψη οριζοντίων αρμών ΝΕΤ ΟΙΚ %.9 μμ - 5,70 διαστολής με γαλβανισμένη ΟΙΚ-72.4 λαμαρίνα d =,0 mm Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους ΝΕΤ ΟΙΚ %.94 μμ - 9,00 50 mm ΟΙΚ Επιστεγάσεις με επίπεδα ΝΕΤ ΟΙΚ72 00%.95 m2-67,50 κυψελωτά πολυκαρβονικά ΟΙΚ-72.7 φύλλα 0 96 Κούπολες φυσικού φωτισμού ΝΕΤ ΟΙΚ72 00%.96 m2-90,00 επίπεδες.κουπόλες σταθερές ΟΙΚ-72.7 φυσικού φωτισμού, με διπλό 5.0 θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση PVC. 97 Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ΝΕΤ ΟΙΚ72 00%.97 m2-28,00 ορθογωνισμένες ΟΙΚ Επιστρώσεις με πλάκες ΝΕΤ ΟΙΚ76 00%.98 m2 -,50 τσιμέντου πλευράς άνω των 0 ΟΙΚ-7. cm Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια ΝΕΤ ΟΙΚ m2 -,50 πορσελάνης λευκά ή έγχρωμα ΟΙΚ % 5x5 cm Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια ΝΕΤ ΟΙΚ m2-9,00 πορσελάνης λευκά ή έγχρωμα ΟΙΚ % 0x0 cm Επιστρώσεις δαπέδων με ΝΕΤ ΟΙΚ7 00%.0 m2 -,50 κεραμικά πλακίδια GROUP 4, ΟΙΚ-7. διαστάσεων 0x0 cm Επιστρώσεις δαπέδων με ΝΕΤ ΟΙΚ7 00%.02 m2-6,00 κεραμικά πλακίδια GROUP 4, ΟΙΚ-7. διαστάσεων 40x40 cm.0 0 Επιστρώσεις δαπέδων και ΝΕΤ ΟΙΚ75 00%.0 m2-8,00 περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ΟΙΚ-7. σε τρεις στρώσεις πάχους,0 6.0 cm 04 Επιστρώσεις δαπέδων και ΝΕΤ ΟΙΚ78 00%.04 m2-2,0 περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ΟΙΚ-7. σε δύο στρώσεις πάχους, cm 05 Διαστρώσεις γαρμπιλοδέματος ΝΕΤ ΟΙΚ759 00%.05 m2-4,60 με λιθοσύντριμα. ΟΙΚ-7.5 Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους,5 9.0 cm 06 Αντιολισθητικό ελαστικό ΝΕΤ ΟΙΚ796 00%.06 μμ - 5,60 παρέμβλημα μαρμάρινων ΟΙΚ-7.7 βαθμίδων 6 07 Προστατευτικές φάσες σε ΝΕΤ ΟΙΚ796 00%.07 μμ -,50 τοίχους, από ενισχυμένο upvc ΟΙΚ Κατασκευή ελαφρού ΝΕΤ ΟΙΚ m2-22,50 βιομηχανικού δαπέδου ΟΙΚ % 09 Επιστρώσεις με πλαστικά ΝΕΤ ΟΙΚ797 00%.09 m2-20,80 πλακίδια ΟΙΚ Επιστρώσεις δαπέδων με ΝΕΤ ΟΙΚ798 00%.0 m2-20,20 μοκέττα ΟΙΚ Αδροποίηση επιφανειών από ΝΕΤ ΟΙΚ746 00%. m2-5,60 μάρμαρο ΟΙΚ Επιστρώσεις με ισομεγέθεις ΝΕΤ ΟΙΚ744 00%.2 m2-96,00 πλάκες μαρμάρου σκληρού ΟΙΚ-74. έως εξαιρετικά σκληρού, 0.09 πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό Μέτρο

7 Ταινίες επιστρώσεων από ΝΕΤ ΟΙΚ749 00%. μμ -,20 μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm ΟΙΚ Κατώφλια και περιζώματα ΝΕΤ ΟΙΚ750 00%.4 m2-84,00 (μπορτούρες) επιστρώσεων ΟΙΚ-75.0 από μάρμαρο. Kατώφλια από.02 μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους - 0 cm 5 Περιθώρια (σοβατεπιά) από ΝΕΤ ΟΙΚ75 00%.5 m2-0,0 μάρμαρο. Σοβατεπιά από ΟΙΚ-75. μάρμαρο σκληρό έως.02 εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 6 Ποδιές παραθύρων από ΝΕΤ ΟΙΚ75 00%.6 μμ - 78,50 μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm ΟΙΚ Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί ΝΕΤ ΟΙΚ %.7 m2-2,00 επί κουφωμάτων αλουμινίου ΟΙΚ-76.0 πάχους 4,0 mm Υαλοπίνακες διαμαντέ πάχους ΝΕΤ ΟΙΚ766 00%.8 m2-24,60,5 mm μήκους έως,00 m ΟΙΚ-76. ξυλίνων ή σιδηρών 6.0 κουφωμάτων 9 Υαλοπίνακες ασφαλείας ΝΕΤ ΟΙΚ m2-9,00 (Laminated) συνολικού πάχους ΟΙΚ % 6 mm ( mm + μεμβράνη mm) 20 Διπλοί θερμομονωτικοί - ΝΕΤ ΟΙΚ m2-50,00 ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί ΟΙΚ % υαλοπίνακες συνολικού 7.0 πάχους 8 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm) 2 Υδροχρωματισμοί ασβέστου ΝΕΤ ΟΙΚ %.2 m2-2,20 παλαιών επιφανειών. Με ΟΙΚ-77.0 επισκευές της επιφανείας σε 2.0 ποσοστό έως 5% 22 Υδροχρωματισμοί επιφανειών ΝΕΤ ΟΙΚ %.22 m2 -,90 σκυροδέματος ή ΟΙΚ-77. τσιμεντοκονιάματος με 0 ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 2 Προετοιμασία επιχρισμένων ΝΕΤ ΟΙΚ775 00%.2 m2 -,70 επιφανειών τοίχων για ΟΙΚ-77. χρωματισμούς 5 24 Προετοιμασία ξυλίνων ΝΕΤ ΟΙΚ776 00%.24 m2-2,20 επιφανειών για χρωματισμούς ΟΙΚ Σπατουλάρισμα ΝΕΤ ΟΙΚ778 00%.25 m2-2,80 προετοιμασμένων επιφανειών. ΟΙΚ-77. Ξυλίνων επιφανειών Αντισκωριακές ΝΕΤ ΟΙΚ %.26 m2-2,20 βαφές.εφαρμογή ΟΙΚ-77.2 αντισκωριακού υποστρώματος 0.0 ενός συστατικού βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης. 27 Αντισκωριακές βαφές. ΝΕΤ ΟΙΚ %.27 m2-2,80 Εφαρμογή αντισκωριακού ΟΙΚ-77.2 υποστρώματος δύο ή τριών 0.02 συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο. 28 Αντισκωριακές βαφές. ΝΕΤ ΟΙΚ %.28 m2-2,20 Εφαρμογή αντισκωριακού ΟΙΚ-77.2 τελικού χρώματος αλκυδικών ή 0.05 στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού.

8 29 Προετοιμασία σιδηρών ΝΕΤ ΟΙΚ %.29 m2-6,60 επιφανειών για ΟΙΚ-77.2 σπατουλαριστούς 5 χρωματισμούς 0 Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων ΝΕΤ ΟΙΚ %.0 m2-2,80 επιφανειών. Απλό λάδωμα και ΟΙΚ-77.2 στίλβωση 7.0 Θερμό γαλβάνισμα ΝΕΤ ΟΙΚ %. kg - 0,4 χαλυβδίνων στοιχείων ΟΙΚ Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ΝΕΤ ΟΙΚ %.2 m2-6,70 ξυλίνων επιφανειών ΟΙΚ Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ΝΕΤ ΟΙΚ %. m2-6,70 σιδηρών επιφανειών ΟΙΚ Βερνικοχρωματισμοί επί ΝΕΤ ΟΙΚ %.4 m2-0,0 σπατουλαρισμένων ΟΙΚ-77.6 επιφανειών με εποξειδικά, 2 πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών 5 Φρεσκάρισμα παλαιού ΝΕΤ ΟΙΚ %.5 m2-2,80 βερνικώματος δαπέδου ΟΙΚ Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων ΝΕΤ ΟΙΚ777 00%.6 m2-0,70 επιφανειών με ριπολίνη ΟΙΚ Χρωματισμοί επί επιφανειών ΝΕΤ ΟΙΚ m2-9,00 επιχρισμάτων με πλαστικά ΟΙΚ % χρώματα. Εσωτερικών 0.0 επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 8 Χρωματισμοί επί επιφανειών ΝΕΤ ΟΙΚ m2-0,0 επιχρισμάτων με πλαστικά ΟΙΚ % χρώματα. Εξωτερικών 0.02 επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 9 Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ΝΕΤ ΟΙΚ m2 -,50 επί επιφανειών επιχρισμάτων ΟΙΚ % με πλαστικά χρώματα..0 Εσωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 40 Χρωματισμοί επιφανειών ΝΕΤ ΟΙΚ m2-9,00 γυψοσανίδων με πλαστικό ΟΙΚ % χρώμα. Χωρίς σπατουλάρισμα 4.0 της γυψοσανίδας 4 Προσαύξηση τιμής ΝΕΤ ΟΙΚ %.4 m2-0,4 χρωματισμών πάσης φύσεως ΟΙΚ-77.9 λόγω προσθέτου ύψους 9 42 Αντιγραφιστικές επαλείψεις ΝΕΤ ΟΙΚ %.42 m2-5,00 ΟΙΚ Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, ΝΕΤ ΟΙΚ %.4 m2 -,00 πάχους 2,5 mm ΟΙΚ Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, ΝΕΤ ΟΙΚ %.44 m2-27,00 πάχους 9 mm ΟΙΚ Περσιδωτά προπετάσματα ΝΕΤ ΟΙΚ78 00%.45 m2-25,90 ΟΙΚ Ψευδοροφή διακοσμητική, ΝΕΤ ΟΙΚ %.46 m2-25,90 επισκέψιμη, φωτιστική από ΟΙΚ-78. πλάκες ορυκτών ινών πάχους έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm

9 47 Σύστημα υπερυψωμένου ΝΕΤ ΟΙΚ %.47 m2-6,50 δαπέδου ΟΙΚ Επάλειψη επιφανειών ΝΕΤ ΟΙΚ %.48 m2-2,20 σκυροδέματος με ελαστομερές ΟΙΚ-79.0 ασφαλτικό γαλάκτωμα 2 49 Επάλειψη με ελαστομερές ΝΕΤ ΟΙΚ %.49 m2-2,00 ασφαλτικό διάλυμα ΟΙΚ Επάλειψη επιφανειών ΝΕΤ ΟΙΚ790 00%.50 kg - 9,50 σκυροδέματος με εποξειδικά ΟΙΚ-79.0 υλικά 5 5 Επάλειψη επιφανειών ΝΕΤ ΟΙΚ %.5 kg - 6,20 σκυροδέματος με ΟΙΚ-79.0 ασφαλταλουμίνιο 7 52 Στεγανωτικές επιστρώσεις με ΝΕΤ ΟΙΚ790 00%.52 kg - 5,60 τσιμεντοειδή υλικά ΟΙΚ Επίστρωση απλή με ΝΕΤ ΟΙΚ792 00%.5 m2-7,90 ασφαλτόπανο ΟΙΚ Επίστρωση με ελαστομερή ΝΕΤ ΟΙΚ792 00%.54 m2-7,90 υδρατμοπερατή μεμβράνη ΟΙΚ Επιστρώσεις με ελαστομερείς ΝΕΤ ΟΙΚ792 00%.55 m2 -,50 μεμβράνες. Μεμβράνη από ΟΙΚ-79. ασφαλτο - πολυπροπυλένιο.02 (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες 56 Επιστρώσεις με συνθετικές ΝΕΤ ΟΙΚ792 00%.56 m2-6,90 μεμβράνες. Μεμβράνη PVC - P ΟΙΚ-79. με ενίσχυση από συνθετικές 2.02 ίνες 57 Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους ΝΕΤ ΟΙΚ794 00%.57 m2-2,40 25 gr/m2 ΟΙΚ Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους ΝΕΤ ΟΙΚ794 00%.58 m2 -, gr/m2 ΟΙΚ Φράγματα υδρατμών από ΝΕΤ ΟΙΚ794 00%.59 m2-0,55 συνθετικά υλικά. Με φύλλα ΟΙΚ-79. πολυαιθυλενίου πάχους 0, mm 60 Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή ΝΕΤ ΟΙΚ792 00%.60 m2-0,0 σφαιρικές προεξοχές ΟΙΚ-79. (αυγουλιέρα) 8 6 Μεμβράνη HDPE με ΝΕΤ ΟΙΚ792 00%.6 m2-9,0 αμφίπλευρες κωνικές ή ΟΙΚ-79. σφαιρικές προεξοχές και 9 επικολλημένο γεωύφασμα 62 Στεγανοποιητικά μάζας ΝΕΤ ΟΙΚ792 00%.62 kg -,5 σκυροδέματος (πρόσμικτα ΟΙΚ-79.2 μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Απομόνωση στοιχείων ΝΕΤ ΟΙΚ m -,70 κατασκευής με διογκωμένη ΟΙΚ % πολυστερίνη, χωρίς στερέωση 2 των πλακών 64 Απομόνωση στοιχείων ΝΕΤ ΟΙΚ m - 9,40 κατασκευής με διογκωμένη ΟΙΚ % πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών 65 Επένδυση με ΝΕΤ ΟΙΚ794 00%.65 m2-0,0 ηχοαπορροφητικές πλάκες ΟΙΚ-79. τύπου Ηeraklith 4 66 Πλήρωση οριζοντίων και ΝΕΤ ΟΙΚ796 00%.66 μμ -,20 κατακορύφων αρμών ΟΙΚ-79. διαστολής με ελαστομερές 7 πολυουρεθανικό υλικό

10 67 Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ΝΕΤ ΟΙΚ794 00%.67 m2-4,00 ορυκτοβάμβακα ΟΙΚ Διαμόρφωση επιφανειών ΝΕΤ ΥΔΡ m2-6,0 σκυροδέματος τύπου Γ ΟΔΟ-Β- 00% 2 69 Βάση οδοστρωσίας πάχους ΝΕΤ ΝΟΔΟ2.Β.69 m2-7,80 0,0 m (Π.Τ.Π. Ο-55) ΟΔΟ-Γ-2 00%.2 70 Διαμορφωση διαβασεων ΝΕΤ ΝΟΔΟ τεμ. - 5,00 ατομων με ειδικες αναγκες σε ΟΔΟ-Β-8 00% πεζοδρομια και νησιδες 2 7 Τομή οδοστρώματος με ΝΕΤ ΟΙΚ2269Α.7 m -,00 ασφαλτοκόπτη ΟΔΟ-Δ- 00% 72 Αντιολισθηρή στρώση ΝΕΤ ΝΟΔΟ452Β.72 m2-5,90 ασφαλτικής σκυρομαστίχης ΟΔΟ-Δ- 00% πάχους 0 mm με κοινή 0. άσφαλτο 7 Αντιολισθηρή στρώση ΝΕΤ ΝΟΔΟ452Β.7 m2-4,00 ασφαλτικής σκυρομαστίχης ΟΔΟ-Δ- 00% πάχους 0 mm με χρήση 0.2 τροποποιημένης ασφάλτου 74 Απόξεση ασφαλτικού ΝΕΤ ΝΟΔΟ2.74 m2 -,45 οδοστρώματος (φρεζάρισμα) ΟΔΟ-Δ-2 00% σε βάθος έως 6 cm Ασφαλτική προεπάλειψη ΝΕΤ ΝΟΔΟ40.75 m2 -,20 ΟΔΟ-Δ- 00% 76 Ασφαλτική συγκολλητική ΝΕΤ ΝΟΔΟ m2-0,45 επάλειψη ΟΔΟ-Δ-4 00% 77 Ασφαλτική ισοπεδωτική ΝΕΤ ΝΟΔΟ442Β.77 m2 -,50 στρώση πάχους 0,05m ΟΔΟ-Δ-7 00% 78 Αντιολισθηρή ασφαλτική ΝΕΤ ΝΟΔΟ452Β.78 m2-5,40 στρώση συμπυκνωμένου ΟΔΟ-Δ-9 00% πάχους 0,04 m με χρήση. κοινής ασφάλτου 79 Πινακίδες ρυθμιστική μεσαίου ΝΕΤ ΟΙΚ654 00%.79 τεμ. - 5,70 μεγέθους ΟΔΟ-Ε Στύλος πινακίδων από ΝΕΤ ΝΟΔΟ ΤΕΜ -,0 γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα ΟΔΟ-Ε- 00% DN 40 mm ( ½ ) 0. 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΤ ΟΙΚ604 00%.8 ΤΕΜ - 950,00 ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΤΑΜΠΛΩ ΟΙΚ-6.0 ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ 6.ΣΧΕΤ 82 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΠΛΗ ΠΛΗΡΗΣ ΝΕΤ ΟΙΚ622 00%.82 ΤΕΜ - 50,00 ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΟΙΚ-62.2 ΣΧΕΤ 8 ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΤ ΟΙΚ %.8 ΤΕΜ - 00,00 ΠΛΗΡΗΣ ΟΙΚ ΣΧΕΤ 84 Μπάρες πανικού ΝΕΤΟΙΚ- ΟΙΚ626 00%.84 τεμ , ΣΧ. 85 Αποξήλωση μετά προσοχής ΝΕΤΟΙΚ- ΟΙΚ640 00%.85 kgr -,00 κιγκλιδώματος σιδηρού, απλού σχεδίου και πλήρης ΣΧ. επανατοποθέτησή του 86 ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΝΕΤ ΟΙΚ %.86 m2-7,50 ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΟΠΗ ΟΙΚ ΣΧΕΤ 87 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΝΕΤ ΟΙΚ m2-6,50 ΜΩΣΑΪΚΟΥ ΟΙΚ %.02ΣΧΕ Τ 88 Στηρίγματα και συνδέσεις ΝΕΤΟΙΚ- ΟΙΚ79 00%.88 μμ - 0,00 μονώσεως εγκαταστάσεων ΣΧ. 89 Ταρτάν ΝΕΤ ΟΙΚ797 00%.89 m2-65,00 ΟΙΚ-7.9 7ΣΧΕΤ

11 90 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΝΕΤ ΟΙΚ799 00%.90 μμ - 4,50 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΧΜΗΡΩΝ ΟΙΚ-7.9 ΑΚΜΩΝ 9ΣΧΕΤ 9 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΝΕΤ ΟΙΚ %.9 m2-50,00 ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΤΕΝΤΑΣ) ΟΙΚ-78.2 ΣΧΕΤ 92 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΝΕΤ ΟΙΚ %.92 m2-28,00 ΑΠΟ ΠΛΑΚΕΣ ΟΙΚ-78.5 ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝ MDF 2ΣΧΕΤ 9 ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΝΕΤ ΟΙΚ %.9 μμ - 9,50 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚ-79. ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΠΟ 7ΣΧΕΤ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ Άθροισμα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Κ.Λ.Π ,5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 94 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ m - 6, ραφή, Φ /4" πάχους 2,65 mm % 95 Σιδηροσωλήνας μαύρος με ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ m - 26,2 ραφή, Φ /2" πάχους, % mm 96 Σιδηροσωλήνας ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ m - 4,4 γαλβανισμένος με ραφή, % διαμέτρου Φ 2" πάχους,65 mm, 97 Σιδηροσωλήνας ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ m - 5,86 γαλβανισμένος με ραφή, % διαμέτρου Φ " πάχους 4.05 mm, 98 Χαλκοσωλήνας Φ 5 mm ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ m - 7,44 πάχους τοίχ mm, % τοποθετημένος με όλα 99 Χαλκοσωλήνας Φ 8 mm ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ m - 9,4 πάχους τοίχ mm, % τοποθετημένος με όλα 200 Χαλκοσωλήνας Φ 22 mm ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ m - 2, πάχους τοίχ mm, % τοποθετημένος με όλα 20 Χαλκοσωλήνας Φ 5 mm ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ m - 9,92 πάχους τοίχ..00 mm, % τοποθετημένος με όλα 202 Πλαστικός σωλήνας ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ kgr - 0,88 αποχετεύσεως ομβρίων 6 00% υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής 20 Κρουνός εκροής ΑΤΗΕ8 ΑΤΗΕ τεμ - 2,0 (Βρύση)κοινός ορειχάλκινος,φ % /4 ins 204 Αναμικτήρας (μπαταρία) ΑΤΗΕ8 ΑΤΗΕ τεμ - 58,5 θερμού - ψυχρού % ύδατος,νιπτήρα επίτοιχος,φ /2 ins 205 Λεκάνη αποχωρητηρίου, ΑΤΗΕ8 ΑΤΗΕ τεμ - 40,8 "τουρκικού" τύπου από 52 00% πορσελάνη 206 Αποξήλωση λεκάνης ΑΤΗΕ8 ΗΛΜ4 00% 2. τεμ. -,48 αποχωρητηρίου (τουρκικού) 52.Ν τύπου 207 Δοχείο πλύσεως ΑΤΗΕ8 ΑΤΗΕ τεμ - 98,56 αποχωρητηρίου (καζανάκι % πλύσεως) κυλινδρικό 208 Νιπτήρας πορσελάνης ΑΤΗΕ8 ΑΤΗΕ τεμ - 67,60 διαστάσεων 42χ56, πλήρης με % βαλβίδα χρωμέ 209 Σιφώνι νιπτήρας Φ /4 ins ΑΤΗΕ8 ΑΤΗΕ τεμ - 27,02 ορειχάλκινο, επιχρωμιωμένο % με τάπα

12 20 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης, ΑΤΗΕ8 ΑΤΗΕ τεμ - 2,22 πορσελάνης μήκους 60 cm, % 2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ - 8,9 Ρα, φορητός, γομώσεως 6 kg, % πλήρης, 22 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ - 59,49 Ρα, φορητός, γομώσεως 2 kg, % πλήρης, 2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ - 69,4 Ρα, τροχήλατος, γομώσεως % kg, 24 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ - 5,09 άνθρακα, φορητός, γομώσεως % 6 kg, 25 Μόνιμη πυροσβεστική ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ -.20,6 εγκατάσταση με φιάλες % διοξειδίου του άνθρακα των 45 kg, αυτόματου συστήματος κατασβέσεως φιάλης 26 Αποξήλωση λεκάνης ΑΤΗΕ8 ΗΛΜ4 00% 2.2 τεμ. - 47,22 αποχωρητηρίου χαμηλής 05.Ν πιέσεως από πορσελάνη 27 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ΑΤΗΕ84 ΑΤΗΕ m2-40, εγχώρια, δίστηλα αξονικού.. 00% ύψους 905 mm 28 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ΑΤΗΕ84 ΑΤΗΕ m2-45,69 εγχώρια, δίστηλα αξονικού..2 00% ύψους 655 mm 29 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ΑΤΗΕ84 ΑΤΗΕ m2-55,2 εγχώρια, δίστηλα αξονικού.. 00% ύψους 505 mm 220 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ΑΤΗΕ84 ΑΤΗΕ m2-4,88 εγχώρια, τρίστηλα αξονικού.2. 00% ύψους 905 mm 22 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ΑΤΗΕ84 ΑΤΗΕ m2-8,60 εγχώρια, τρίστηλα αξονικού % ύψους 655 mm 222 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ΑΤΗΕ84 ΑΤΗΕ m2-44,98 εγχώρια, τρίστηλα αξονικού.2. 00% ύψους 505 mm 22 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ΑΤΗΕ84 ΑΤΗΕ m2 -,45 εγχώρια, τετράστηλα αξονικού.. 00% ύψους 905 mm 224 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ΑΤΗΕ84 ΑΤΗΕ m2-5,90 εγχώρια, τετράστηλα αξονικού..2 00% ύψους 655 mm 225 Θερμαντικά σώματα χαλύβδινα ΑΤΗΕ84 ΑΤΗΕ m2-4,5 εγχώρια, τετράστηλα αξονικού.. 00% ύψους 505 mm 226 Κυκλοφορητής νερού χαμιλής ΑΤΗΕ86 ΑΤΗΕ τεμ - 267,70 πιέσεως, παροχής εώς % m/h 227 Κυκλοφορητής νερού χαμιλής ΑΤΗΕ86 ΑΤΗΕ τεμ - 8,6 πιέσεως, παροχής εώς % m/h 228 Κυκλοφορητής νερού χαμιλής ΑΤΗΕ86 ΑΤΗΕ τεμ - 68,94 πιέσεως, παροχής εώς % m/h 229 Κυκλοφορητής νερού χαμιλής ΑΤΗΕ86 ΑΤΗΕ τεμ - 908,5 πιέσεως, παροχής εώς % m/h 20 Κυκλοφορητής νερού υψηλής ΑΤΗΕ86 ΑΤΗΕ τεμ - 648,7 πιέσεως, παροχής εώς % m/h 2 Κυκλοφορητής νερού υψηλής ΑΤΗΕ86 ΑΤΗΕ τεμ - 899,4 πιέσεως, παροχής εώς % m/h 22 Κυκλοφορητής νερού υψηλής ΑΤΗΕ86 ΑΤΗΕ τεμ - 97,7 πιέσεως, παροχής εώς % m/h

13 2 Κυκλοφορητής νερού υψηλής ΑΤΗΕ86 ΑΤΗΕ τεμ - 974,90 πιέσεως, παροχής εώς % m/h 24 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m - 5,2 διατ. Χ.5 mm % 25 Καλώδιο τύπου NYM τριπολικό ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m - 5,6 διατ. Χ2.5 mm % 26 Καλώδιο τύπου NYM ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m - 7,55 τετραπολικό διατ. 4Χ0 mm % 27 Καλώδιο τύπου NYM ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m -,60 πενταπολικό διατ. 5Χ6 mm % 28 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m - 6,09 πενταπολικό διατ. 5Χ4 mm % 29 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m - 7,77 πενταπολικό διατ. 5Χ6 mm % 240 Κυτίο διακλαδώσεως τύπου ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ τεμ - 8,09 ΝΥΥ/ΝΥΜ διαμέτρου 80Χ % mm 6 από βακελίτη ή πλαστικό υλικό 24 Ρευματοδότης χωνευτός με το ΑΤΗΕ88 ΑΤΗΕ τεμ - 9, κυτίο, SCHUKO % 242 Εκσκαφή χάνδακα για την ΑΤΗΕ9 ΑΤΗΕ m - 8,89 τοποθέτηση καλωδίων σε % έδαφος γαιώδες 24 Σιδηροσωλήνας ΑΤΗΕ9 ΑΤΗΕ m - 22,65 γαλβανισμένος για την % διέλευση καλωδίων κλπ 244 Συγκόλληση αγωγού γειώσεως ΑΤΗΕ9 ΑΤΗΕ τεμ - 7,55 διατομής 6-6 mm % 245 Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ6 mm2 ΗΛΜ02 ΗΛΜ02 00% 2.52 m - 0, Βάννα ορειχάλκινη διαμέτρου ΗΛΜ ΗΛΜ 00% 2.5 τεμ. - 5,7 ins, πιέσεως λειτουργίας μέχρι 0 ατμοσφαιρών 247 Αναμικτήρ (μπαταρία) ΗΛΜ ΗΛΜ 00% 2.54 τεμ. - 6,0 θερμού-ψυχρού ύδατος διαμέτρου /2 ins επιχρωμιωμένος 248 Λεκάνη αποχωρητηρίου εκ ΗΛΜ4 ΗΛΜ4 00% 2.55 τεμ. - 49,96 πορσελάνης, υψηλής πιέσεως,"ευρωπαϊκού" (καθημένου τύπου) 249 Δοχείο πλύσεως λεκάνης ΗΛΜ5 ΗΛΜ5 00% 2.56 τεμ. - 46,96 αποχωρητηρίου, υψηλής πιέσεως, χυτοσιδηρούν, χωρητικότητας 2 λίτρων 250 Νεροχύτης χαλύβδινος ΗΛΜ7 ΗΛΜ7 00% 2.57 τεμ. - 56,80 ανοξείδωτος πλάτους 50 cm περίπου, μιάς σκάφης και μήκους.20 m 25 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό ΗΛΜ8 ΗΛΜ8 00% 2.58 τεμ. - 2,08 μετά καλύμματος χρώματος λευκού πλήρες 252 Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχος ΗΛΜ20 ΗΛΜ20 00% 2.59 τεμ ,7 ή χωνευτή, πλήρης 25 Θερμοσίφων ηλεκτρικός 80 ΗΛΜ24 ΗΛΜ24 00% 2.60 τεμ. - 45,85 λίτρων, μετά ηλεκτρικής αντιστάσεως 000 W, εγχώριος 254 Αεραγωγός από γαλβανισμένη ΗΛΜ4 ΗΛΜ4 00% 2.6 kgr - 2,68 λαμαρίνα εγκαταστάσεως κλισματισμού 255 Εύκαμπτος αεραγωγός από ΗΛΜ5 ΗΛΜ5 00% 2.62 m - 7,9 αλουμίνιο, διαμέτρου 00 mm 256 Στόμιο τοίχου προσαγωγής ΗΛΜ6 ΗΛΜ6 00% 2.6 τεμ. - 9,84 αέρος από αλουμίνιο, διαστάσεων 6 ins χ 2 ins 257 Σιδηροσωλήνας μαύρος ΗΛΜ4 ΗΛΜ4 00% 2.64 m - 27,9 εσωτερικής διαμέτρου ins, βαρέως τύπου

14 258 Θερμική απομόνωση σωλήνων ΗΛΜ40 ΗΛΜ40 00% 2.65 m - 8,75 διαμέτρου μέχρι ins 259 Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών ΗΛΜ4 ΗΛΜ4 00% 2.66 m - 4,0 πλαστικός, ορατός ή εντοιχισμένος διαμέτρου.5 mm 260 Σωλήν ηλεκτρικών γραμμών ΗΛΜ42 ΗΛΜ42 00% 2.67 m - 9,8 χαλύβδινος, ορατός ή εντοιχισμένος διαμέτρου.5 mm, μεεσωτερική μόνωση 26 Αγωγός γυμνός χάλκινος ΗΛΜ45 ΗΛΜ45 00% 2.68 m - 5,2 πολύκλωνος, διατομής 25 mm2 262 Διακόπτης χωνευτός μετά ΗΛΜ49 ΗΛΜ49 00% 2.69 τεμ. - 5,69 πλήκτρου, εντάσεως 0Α, τάσεως 250V, κομιτατέρ ή αλλέ -ρετούρ 26 Σιδηροσωλήνας ΗΛΜ5 ΗΛΜ5 00% 2.70 m - 28,95 γαλβανισμένος εσωτερικής διαμέτρου ins, βαρέως τύπου 264 Ασφάλεια συντηκτική τύπου ΗΛΜ54 ΗΛΜ54 00% 2.7 τεμ. - 7,2 EZ SIEMENS 25Α 265 Μικροαυτόματος ΗΛΜ55 ΗΛΜ55 00% 2.72 τεμ. - 8,65 διακόπτη,ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS, εντάσεως 0Α 266 Φωτιστικό σώμα στεγανό, ΗΛΜ60 ΗΛΜ60 00% 2.7 τεμ. - 27,9 τοίχου ή οροφής μετά σφαιρικού κώδωνος πορσελάνης, προστασίας ΙΡ 44 και ισχύος 60W 267 Πλαστικός σωλήνας PVC ΗΛΜ8 ΗΛΜ8 00% 2.74 m -,62 διαμέτρου 00 mm πιέσεως 4 ατμοσφαιρών 268 Προμήθεια και εγκατάσταση ΗΛΜ82 ΗΛΜ82 00% 2.75 m - 2,6 ενός μέτρου σωληνώσεως από θαλάμου αναρροφήσεως μέχρι της Κεντρικής δικλείδας, ονομαστικής δια 269 Φλάντζα χαλύβδινη ND 6, ΗΛΜ8 ΗΛΜ8 00% 2.76 τεμ ,46 πλήρως τοποθετημένη εις τους αγωγούς των αντλιοστασίων μετά των υλικών ηλεκτροσυγκολλήσεως και 270 Δικλείδα χυτοσιδηρά ΗΛΜ84 ΗΛΜ84 00% 2.77 τεμ ,75 ονομαστικής διαμέτρου Φ200mm, τύπου σύρτου, μετά φλατζών 27 Μεταλλικές εσχάρες ΥΔΡ-. ΥΔΡ kgr - 2,60 υπονόμων: εσχάρες % υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile iron κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 24) 272 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων ΑΤΗΕ80 ΑΤΗΕ τεμ - 20,00 αποχετεύσεως (ακαθάρτων ή 66..-Σ 00% ομβρίων) ΧΕΤ 27 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 ΑΤΗΕ8 ΑΤΗΕ τεμ - 44,00 mm μπιζουτέ, διαστάσεων 68.-ΣΧΕ 00% 6χ48 cm,, περιπου Τ 274 Εγκατάσταση πυρανίχνευσης ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ -.400,00 για μεσαίους / μεγάλους 0.2.-Σ 00% χώρους ΧΕΤ 275 Επισκευή δικτύου ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ - 690,00 πυρανίχνευσης 0.2-ΣΧΕ 00% Τ2 276 Επισκευή - συντήρηση ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ - 990,00 αντλητικού συγκροτήματος 8.-ΣΧΕ 00% πυρόσβεσης Τ 277 Υποβρύχιο αντλητικό ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ -.090,00 συγκρότημα ακαθάρτων 9.2-ΣΧΕ 00% υδάτων, ονομ. ισχύος 2.5 Τ m/h,

15 278 Υποβρύχιο αντλητικό ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ -.290,00 συγκρότημα ακαθάρτων 9.-ΣΧΕ 00% υδάτων, ονομ. ισχύος 4.0 Τ m/h, 279 Υποβρύχιο αντλητικό ΑΤΗΕ82 ΑΤΗΕ τεμ -.490,00 συγκρότημα ακαθάρτων 9.4-ΣΧΕ 00% υδάτων, ονομ. ισχύος 6.0 Τ m/h, 280 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ΑΤΗΕ8 ΑΤΗΕ τεμ -.00,00 λουτρού (WC) και εξοπλισμός 00..-Σ 00% ΧΕΤ 28 Κλιματιστική συσκευή ΑΤΗΕ85 ΑΤΗΕ τεμ -.950,00 διαιρούμενου τύπου ΣΧΕΤ 00% BTU inverter 282 Κλιματιστική συσκευή ΑΤΗΕ85 ΑΤΗΕ τεμ -.90,00 διαιρούμενου τύπου ΣΧΕΤ 00% BTU 28 Κλιματιστική συσκευή ΑΤΗΕ85 ΑΤΗΕ τεμ - 890,00 διαιρούμενου τύπου 9000 BTU 4.-ΣΧΕ 00% Τ4 284 Κλιματιστική συσκευή ΑΤΗΕ85 ΑΤΗΕ τεμ - 950,00 διαιρούμενου τύπου ΣΧΕ 00% BTU Τ2 285 Εγκατάσταση πυρανίχνευσης ΑΤΗΕ85 ΑΤΗΕ m2-850,00 για μικρούς χώρους 47-ΣΧΕΤ 00% 286 Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου ΑΤΗΕ85 ΑΤΗΕ τεμ - 80,00 διαμέτρου 00 mm, με στεγανό 59..-Σ 00% ΧΕΤ 287 Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου ΑΤΗΕ85 ΑΤΗΕ τεμ - 05,00 διαμέτρου 200 mm, με στεγανό Σ 00% ΧΕΤ 288 Θερμοστάτης χώρου, ΑΤΗΕ86 ΑΤΗΕ τεμ - 80,00 προοδευτικής λειτουργίας 47.2-ΣΧΕ 00% Τ 289 Κανάλι καλωδίων πλαστικό ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m - 9,00 διαστάσεων 00 x 50 mm 5-ΣΧΕΤ 00% 290 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m - 9,0 πενταπολικό διατ. 5Χ0 mm2 7.6-ΣΧΕ 00% Τ 29 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m - 0,50 πενταπολικό διατ. 5Χ6 mm2 7.6-ΣΧΕ 00% Τ2 292 Καλώδιο τύπου ΝΥΥ ΑΤΗΕ87 ΑΤΗΕ m -,00 πενταπολικό διατ. 5Χ25 mm2 7.6-ΣΧΕ 00% Τ 29 Διπλή πρίζα DATA-VOICE ΑΤΗΕ88 ΑΤΗΕ τεμ - 7,00 UTP CAT-5e Σ 00% ΧΕΤ 294 Πλήρης Ηλεκτρικός Πίνακας ΑΤΗΕ88 ΑΤΗΕ τεμ - 650,00 διαστάσεων 60 x 00 cm 40-ΣΧΕΤ 00% περίπου 295 Πλήρης Ηλεκτρικός Πίνακας ΑΤΗΕ88 ΑΤΗΕ τεμ - 550,00 διαστάσεων 50 x 70 cm 40-ΣΧΕΤ 00% περίπου Πλήρης Ηλεκτρικός Πίνακας ΑΤΗΕ88 ΑΤΗΕ τεμ - 400,00 διαστάσεων 0 x 40 cm 40-ΣΧΕΤ 00% περίπου 297 Προμήθεια εγκατάσταση και ΑΤΗΕ89 ΑΤΗΕ τεμ - 48,00 σύνδεση φωτιστικού σώματος 7..-Σ 00% φθορισμού επιμήκους,2 ΧΕΤ μέτρων 298 Προμήθεια, εγκατάσταση κ ΑΤΗΕ89 ΑΤΗΕ τεμ - 48,00 σύνδεση φωτιστικού σώματος 7..4-Σ 00% 60 x 60 εκατ. ΧΕΤ 299 Αποξήλωση φωτιστικού ΑΤΗΕ89 ΑΤΗΕ τεμ - 2,00 σώματος φθορισμού Σ 00% ΧΕΤ 00 Επισκευή, έλεγχος φωτιστικού ΑΤΗΕ89 ΑΤΗΕ τεμ - 8,00 σώματος φθορισμού 7-ΣΧΕΤ 00%

16 0 Προστατευτικό κάλλυμα για ΑΤΗΕ89 ΑΤΗΕ τεμ -,00 φωτιστικό σώμα φθορισμού 7-ΣΧΕΤ 00% 2 02 Εγκατάσταση συναγερμού ΑΤΗΕ89 ΑΤΗΕ τεμ -.50,00 90-ΣΧΕΤ 00% 0 Φωτιστικό Ασφαλείας ΑΤΗΕ89 ΑΤΗΕ τεμ - 58, ΣΧΕ 00% Τ 04 Φωτιστικό ασφαλείας υψηλής ΑΤΗΕ89 ΑΤΗΕ τεμ - 70,00 ισχύος 95.2-ΣΧΕ 00% Τ 05 Φρεάτιο επισκέψεως από ΑΤΗΕ9 ΑΤΗΕ τεμ - 85,00 προκατασκευασμενο 07.2-ΣΧΕ 00% σκυρόδεμα πάχους 0 cm με Τ διπλό χυτοσιδηρούν κάλυμμα 06 Πλάκα γειώσεως ΑΤΗΕ9 ΑΤΗΕ τεμ - 50,00 ηλέκτρολυτικός χαλκός δηλαδή 4.2-ΣΧΕ 00% προμήθεια, μεταφορά Τ 07 Προβολέας HQI με λαμπτήρα ΑΤΗΕ9 ΑΤΗΕ τεμ - 0,00 σχύος 250 w 75-ΣΧΕΤ 00% 08 Ανακατανομή ηλεκτρικού ΑΤΗΕ94 ΑΤΗΕ τεμ - 60,00 δικτύου δηλαδή μετάβαση 08-ΣΧΕΤ 00% συνεργείου σε 09 Πλαστικό κανάλι ορθογωνικής ΗΛΜ4- ΗΛΜ4 00% 2.6 m - 8,00 διατομής 2 x mm περίπου ΣΧΕΤ 0 Αγωγός γυμνός χάλκινος ΗΛΜ45- ΗΛΜ45 00% 2.7 m -,50 πολύκλωνος, διατομής 50 ΣΧΕΤ mm2 Καλώδιον τύπου UTP Cat 5e, ΗΛΜ48- ΗΛΜ48 00% 2.8 m - 6,00 υπόγειο ή εντός σωλήνων, ΣΧΕΤ 2 Ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό ΗΛΜ55- ΗΛΜ55 00% 2.9 τεμ. - 89,50 (διαφυγής) x40α, 0 ma ΣΧΕΤ Συντήρηση (μικρής κλίμακας) ΑΤΗΕ85 ΑΤΗΕ ωρα - 50,00 δικτύων πυρανίχνευσης ή / και 47-ΣΧΕΤ 00% συναγερμού 4 Επισκευή, έλεγχος, ΑΤΗΕ89 ΑΤΗΕ τεμ - 9,50 αντικατάσταση λαμπτήρα 7.-ΣΧΕ 00% φωτιστικού σώματος Τ 5 Αλεξικέραυνο γραμμής τάσεως ΑΤΗΕ92 ΑΤΗΕ τεμ - 572,2 2 KV, μονοπολικό, υπαίθριο, 80 00% με τα μικροϋλικά συνδέσεως και εγκαταστάσεως 6 Σφιγκτήρας δηλαδή ΑΤΗΕ9 ΑΤΗΕ τεμ -,00 προμήθεια, μεταφορά και 44-ΣΧΕΤ 00% σύνδεση ενός σφιγκτήρα 7 Ελεγχος, επανέλεγχ.ηλεκτρ. ΗΛΜ87- ΗΛΜ87 00% 2.24 τεμ ,00 Εγκατάστ. & Εκδοση ΣΧΕΤ Πιστοποιητ. για μικρούς χώρους 8 Ελεγχος, επανέλεγχ.ηλεκτρ. ΗΛΜ87- ΗΛΜ87 00% 2.25 τεμ. - 90,00 Εγκατάστ. & Εκδοση ΣΧΕΤ2 Πιστοποιητ. για μικρούς χώρους 9 Ελεγχος, επανέλεγχ.ηλεκτρ. ΗΛΜ87- ΗΛΜ87 00% 2.26 τεμ ,00 Εγκατάστ. & Εκδοση ΣΧΕΤ Πιστοποιητ. για μικρούς χώρους 20 Λεκάνη αποχωρητηρίου ΑΜΕΑ ΗΛΜ4- ΗΛΜ4 00% 2.27 τεμ ,00 εκ πορσελάνης, υψηλής ΣΧΕΤ πιέσεως,"ευρωπαϊκού" (καθημένου τύπου) 2 Προκατασκευασμένη γούρνα ΗΛΜ7- ΗΛΜ7 00% 2.28 τεμ ,00 για εξωτερικούς χώρους ΣΧΕΤ Άθροισμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ- ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ,42 Άθροισμα Βασικές Εργασίες ,77

17 Άθροισμα Κύριες Εργασίες ,77 ΓΕ & ΟΕ 8,00% 42.28,96 Μερικό Σύνολο ,7 Απρόβλεπτα 4.55, Αναθεώρηση 6.99,2 Απολογιστικές Εργασίες 0,00 Σύνολο Δαπανών 25.20,25 Φ.Π.Α. 2,00% ,75 Συνολική Δαπάνη με Φ.Π.Α ,00 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ6/04/204 7/04/204 ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ