ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 7627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β / ) όπως ισχύει, σε εναρ μόνιση προς την Οδηγία 2010/69/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2010 (ΕΕ L 279/ ) για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγί ας 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών... 1 Τροποποίηση του Παραρτήματος του άρθρου 36 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β / ) όπως ισχύει, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2010/67/ΕΕ της Επιτροπής της 20ης Οκτωβρίου 2010 (ΕΕ L 277/ ) για την τροποποίηση της οδη γίας 2008/84/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κρι τηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24/2011 (1) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Πο τών (ΦΕΚ 788/Β / ) όπως ισχύει, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2010/69/ΕΕ της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2010 (ΕΕ L 279/ ) για την τροπο ποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τα υπ αριθ. οικ. 2193/ ,30/003/94/ έγγραφα της Διεύθυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημεί ου του Κράτους. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2 και 3) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/Α /1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α /1984) καθώς και τοι/ άρθρου 3 του ίδιου Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α /1990). 3) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α /1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως ισχύει. 4) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α /1929). 5) Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α /1988 και 229/Α /1989). 6) Την υπ αριθ /927/0006 Α/ απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορι σμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομι κών» (Φ.Ε.Κ. 517/Β /1992). 7) Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (Φ.Ε.Κ 214/Α / ). 8) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί ας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α / ).

2 7628 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9) Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221/Α / ). 10) Την υπ αριθ. 2876/ απόφαση του Πρω θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234/ ). 11) Την υπ αριθ. 2879/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234/ ). 12) Την υπ αριθ. Δ6Α ΕΞ 2010 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δη μήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ Β 1725/ ). 13) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νο μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α /2005)και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί ζουμε: Άρθρο 1 Εγκρίνουμε την απόφαση υπ αριθ. 24/2011 του Ανω τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποίσ ελήφθη κατά τη συνεδρία της 03/03/2011 και η οποία έχει ως εξής: «ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εγκρίνουμε την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β / ) όπως ισχύει, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2010/69/ΕΕ της Επι τροπής της 22ας Οκτωβρίου 2010 (ΕΕ L 279/ ) για την τροποποίηση των παραρτημάτων της οδηγίας 95/2/ΕΚ για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών, ως εξής: Ι) Τα Παραρτήματα του άρθρου 33 του Κώδικα Τρο φίμων τροποποιούνται ως ακολούθως: 1. Το Παράρτημα II «Τρόφιμα στα οποία μπορεί να χρησιμοποιείται περιορισμένος αριθμός προσθέτων του Παραρτήματος Ι» τροποποιείται ως εξής: 1.1. Η εγγρα φή για τα «Προσυσκευασμένα παρασκευάσματα νωπού κιμά» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7629 E E 262i E 262ii E E E E E E E E E quantum satis % - quantum satis 2. T 2.1 p-

4 7630 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) , Vaccinium corymbosum) 10 Cinnamomum ceylanicum) E 234 Clotted cream Mascarpone 3 mg/kg 12,5 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 6.25 mg/l

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) E mg/l 250 mg/l 1601/ E % 30 mg/kg 50 mg/kg

6 7632 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 100 mg/kg 200 mg/kg 400 mg/kg 200 mg/kg ( 200 mg/kg 50 mg/kg 150 mg/kg 150 mg/kg

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) mg/kg 1000 mg/kg 30 mg/kg 3. T V mg/kg

8 7634 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1500 mg/kg quantum satis ,2 g/kg mg/l 2 mg/l 2 mg/kg 3 mg/kg 3 mg/kg

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) mg/kg 3 mg/kg 2 mg/kg 2 mg/kg 2 mg/kg 2 mg/kg 2 mg/kg ,5 g/kg quantum satis

10 7636 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) g 4. V - 5. VI, L- 1 g II) Γίνονται οι ακόλουθες αναγκαίες τροποποιήσεις σε επί μέρους άρθρα του Κώδικα Τροφίμων: Άρθρο 37 Χαρακτηρισμός και Γενικοί Όροι Χρήσης Αρτυμάτων Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 μετά την αναφορά στο «BHA E320» προστίθεται: «Εκχυλίσματα δενδρολίβανου Ε392» Άρθρο 41 Μαγιονέζα Σάλτσες και παρεμφερή προϊόντα 1. Μετά την τέταρτη παύλα του υπεδαφίου ii. του εδα φίου γ) της παραγράφου 14 προστίθεται πέμπτη παύλα ως εξής: «Εκχυλίσματα δενδρολίβανου Ε392 σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω παραρτήματος». 2. Στο υπεδάφιο iii του εδαφίου γ) της παραγράφου 14 πριν από τη φράση: [και επιπλέον για τα γαλακτωματο ποιημένα προϊόντα], προστίθεται η καταχώρηση: «νεοτάμη Ε961 (ως ενισχυτικό αρώματος), κόμμι κασσίας Ε427 στις σάλτσες και ντρέσινγκ για σα λάτες». Άρθρο 42 Είδη Κυρίως Αρτυμάτων Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 31 μετά τις δύο αναφορές σχετικά με τις χρήσεις των θειωδών προστίθεται τρίτη αναφορά ως εξής «3) Στην κανέλα (μόνο Cinnamomum ceylanicum) 150mg/kg». Αρθρο 44 Αρωματικές Ύλες: Γενικοί Όροι Διάθεσης και Χρήσης Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 μετά τη δεύ τερη παύλα προστίθεται τρίτη παύλα ως εξής: «Εκχυ λίσματα δενδρολίβανου Ε392». Άρθρο 70 Χαρακτηρισμός και Γενικοί όροι Επεξεργασίας και Διάθεσης στην Κατανάλωση Στο εδάφιο δ) της παραγράφου 6 προστίθεται υπεδάφιο 3 ως εξής: «3) Εκχυλίσματα δενδρολίβανου Ε392 σε: Φυτικά έλαια (εκτός από παρθένα έλαια και ελαιό λαδα) και λίπη στα οποία η περιεκτικότητα σε πολυα κόρεστα λιπαρά οξέα είναι υψηλότερη από 15%κ.β. των συνολικών λιπαρών οξέων, για χρήση σε τρόφιμα που δεν έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία, Ιχθυέλαια και έλαια φυκών, Λαρδί, λίπος βοοειδών, πουλερικών και προβάτων, Λίπη και έλαια για επαγγελματική παρασκευή θερ μικώς επεξεργασμένων τροφίμων, Λίπη και έλαια για τηγάνισμα εκτός του ελαιολάδου και του πυρηνελαίου». Άρθρο 80 Είδη γάλακτος Στην παράγραφο 13 προστίθεται υπεδάφιο 3 ως εξής: «3) Εκχυλίσματα δενδρολίβανου Ε392 σε γάλα σε σκόνη για αυτόματους πωλητές και σε γάλα σε σκόνη για την παρασκευή παγωτού»

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7637 Άρθρο 83 Τυροκομικά προϊόντα Στην Ενότητα Β.2. Επώνυμα ανακατεργασμένα τυριά και επώνυμα ανακατεργασμένα τυριά με αλοιφώδη υφή, στο υπεδάφιο (ii) του εδαφίου 2.3. προστίθεται το σημείο 3 ως εξής: «3) Κόμμι κασσίας Ε427 σε ανακατεργασμένο τυρί». Άρθρο 84 Ρυζόγαλο Κρέμα Επιδόρπια με βάση το γάλα Στο τέλος του υπεδαφίου (i) του εδαφίου α) της πα ραγράφου 4 προστίθεται η εξής εγγραφή: «Κόμμι κασσίας Ε427 σε επιδόρπια και παρόμοια προϊόντα με βάση τα γαλακτοκομικά και σε γαλακτο κομικά προϊόντα που έχουν υποστεί ζύμωση, εκτός από τα μη αρωματισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση και στα οποία υπάρ χουν ζώντες ζυμομύκητες, Νεοτάμη Ε961 σε ποτά με βάση το γάλα και τα παράγωγα του με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα ως ενισχυτικό αρώματος». Άρθρο 87 Αυγά Στο τέλος του εδαφίου α) της παραγράφου 5 προ στίθεται: «3) Νισίνη Ε234 σε παστεριωμένα αβγά σε υγρή μορφή (λεύκωμα, κρόκος ή ολόκληρο αβγό), 4) Εκχυλίσματα δενδρολίβανου Ε392 σε προϊόντα αυγών» Άρθρο 90 Βοηθητικές (συνδετικές), αρτυματικές και πρόσθετες ύλες προϊόντων με βάση το κρέας 1. Στο τέλος του εδαφίου β) της παραγράφου 3), προ στίθεται 4η παύλα ως εξής: «οξικό κάλιο Ε261, οξικό νάτριο E262i, διοξικό νάτριο Ε262ii, γαλακτικό νάτριο Ε325 και γαλακτικό κάλιο Ε326 σε προσυσκευασμένα παρασκευάσματα νωπού κιμά». 2. Στο τέλος του εδαφίου γ) της παραγράφου 3), προ στίθεται 11η παύλα ως εξής «Εκχυλίσματα δενδρολί βανου Ε392 σε προϊόντα κρέατος, αφυδατωμένο κρέας και αποξηραμένα λουκάνικα». 3. Στο τέλος του εδαφίου δ) της παραγράφου 3) προστίθεται 13η παύλα ως εξής: «Κόμμι κασσίας Ε427 σε θερμικώς επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος και σε αφυδατωμένες σούπες και ζωμούς». Άρθρο 91 Προϊόντα με βάση το κρέας 1. Στην παράγραφο 3 της Ενότητας Ι του Μέρους Β Ζωμοί (Bouillons), Σούπες, Κονσομέ, στην 1η παύλα προστίθεται 3η περίπτωση ως εξής: «Εκχυλίσματα δενδρολίβανου Ε392 σε αφυδατωμένες σούπες και ζωμούς». 2. Στην παράγραφο 3 της Ενότητας Ι του Μέρους Β Ζωμοί (Bouillons), Σούπες, Κονσομέ, στη 2η παύλα μετά την αναφορά για τα πυριτικά Ε551, Ε552, Ε553α, Ε553β, Ε554, Ε555, Ε556, Ε559, προστίθεται η ακόλουθη εγγρα φή: «Κόμμι κασσίας Ε427 σε αφυδατωμένες σούπες και ζωμούς». Άρθρο 99 Διάφορα σκευάσματα ιχθυρών 1. Στην πρώτη παύλα του εδαφίου β) της παραγράφου 5 προστίθεται 5η περίπτωση ως εξής: «5) απομιμήσεις ιχθυοπροϊόντων με βάση τα φύκη». 2. Στο εδάφιο β) της παραγράφου 5 προστίθεται 6η παύλα ως εξής: «Εκχυλίσματα δενδρολίβανου Ε392 σε ιχθυοπροϊόντα». Άρθρο 103 Διάφορα προϊόντα δημητριακών 1. Στο εδάφιο β) της παραγράφου 4 προστίθεται 4η παύλα ως εξής: «Εκχυλίσματα δενδρολίβανου Ε392 σε σνακ με βάση τα δημητριακά, τις πατάτες ή το άμυλο». 2. Στο εδάφιο γ) της παραγράφου 4 προστίθεται 9η παύλα ως εξής: «Νεοτάμη Ε961 σε αρωματικές ύλες προσυσκευα σμένων αλμυρών και ξερών σνακ με βάση το άμυλο, ως ενισχυτικό αρώματος». Άρθρο 112 Αρτοσκευάσματα Στην παράγραφο 13 προστίθεται 3η παύλα ως εξής: «Εκχυλίσματα δενδρολίβανου Ε392 σε εκλεκτά αρτο σκευάσματα σε μέγιστο ποσοστό 200mg/kg (εκφραζό μενα ως το σύνολο καρνοσόλης και καρνοσικού οξέος) εκφραζόμενα επί της λιπαρής ύλης». Άρθρο 114 Διάφορα αρτοσκευάσματα 1. Στο εδάφιο β) της παραγράφου 2 μετά την αναφορά για τα προπιονικά Ε280, Ε281, Ε282 Ε283 προστίθεται η καταχώρηση: «εκχυλίσματα δενδρολίβανου Ε392». 2. Στο εδάφιο γ) της παραγράφου 2 προστίθεται παύλα ως εξής: «Κόμμι κασσίας Ε427 σε προϊόντα γέμισης, επά λειψης ή επικάλυψης για εκλεκτά αρτοσκευάσματα». 3. Στο εδάφιο γ) της παραγράφου 2 μεταξύ 15ης και 16ης παύλας παρεμβάλλεται νέα παύλα ως εξής: «Κη ρός μελισσών, λευκός και κίτρινος Ε901 ως μέσο για γλασάρισμα μόνο για προσυσκευασμένες γκοφρέτες που περιέχουν παγωτό». Άρθρο 119 Νωπά τρόφιμα φυτικής προέλευσης 1. Στην 4η παύλα του εδαφίου α) της παραγράφου 5 προστίθεται 3η εγγραφή ως εξής: «3) Μύρτιλλα (μόνον Vaccinium corymbosum)». 2. Στο εδάφιο α) της παραγράφου 5 προστίθεται 5η παύ λα ως εξής: «Σορβικά Ε200, Ε202, Ε203 σε νωπά αναπο φλοίωτα εσπεριδοειδή (μόνο επιφανειακή επεξεργασία)» Άρθρο 121 Διατηρημένα με ξήρανση τρόφιμα φυτικής προέλευσης 1. Στο εδάφιο γ) της παραγράφου 8 προστίθεται 5η παύλα ως εξής: «Εκχυλίσματα δενδρολίβανου Ε392 σε αφυδατωμένες πατάτες». 2. Στο εδάφιο στ) της παραγράφου 11 προστίθεται 4η παύλα ως εξής: «Εκχυλίσματα δενδρολίβανου Ε392 σε επεξεργασμένους ξηρούς καρπούς». 3. Στο εδάφιο ζ) της παραγράφου 11 προστίθεται 3» παύλα ως εξής: «Νεοτάμη Ε961 σε αρωματικές ύλες προσυσκευασμένων ξηρών καρπών με επικάλυψη ως ενισχυτικό αρώματος».

12 7638 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο 125 Χυμοί και εκχυλίσματα λαχανικών Σούπες Διάφορα προϊόντα τροφίμων φυτικής προέλευσης 1. Στο εδάφιο β) της παραγράφου 5 προστίθεται 3η παύλα ως εξής: «Εκχυλίσματα δενδρολίβανου Ε392 σε αφυδατωμένες σούπες και ζωμούς». 2. Στο εδάφιο γ) της παραγράφου 5 μετά την αναφορά στα πυριτικά Ε551, Ε552, Ε553α, Ε553β, Ε554, Ε555, Ε556, Ε557 σε αποξηραμένα προϊόντα σε σκόνη, προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή: «Επίσης κόμμι κασσίας Ε427 σε αφυδατωμένες σούπες και ζωμούς». Άρθρο 131 Γενικά για τα προϊόντα με γλυκαντικές ύλες 1. Στο εδάφιο β) της παραγράφου 14 προστίθεται 5η παύλα ως εξής: «Εκχυλίσματα δενδρολίβανου Ε392 σε τσίχλες». 2. Στο τέλος του εδαφίου γ) της παραγράφου 14 μετά την αναφορά στην νεοεσπεριδίνη DC E959, προστίθεται η εγγραφή: «Νεοτάμη Ε961 σε τσίχλες με πρόσθετα σάκχαρα ως ενισχυτικό αρώματος». 3. Προστίθεται δεύτερη περίοδος στο εδάφιο γ) της παραγράφου 14 ως εξής: «Επίσης επιτρέπεται η χρήση νεοτάμης Ε961 ως ενισχυτικό αρώματος σε γλυκά μι κροπροϊόντα που δροσίζουν την αναπνοή, χωρίς πρό σθετα σάκχαρα και σε παστίλιες για το λαιμό έντονα αρωματισμένες χωρίς πρόσθετα σάκχαρα». Άρθρο 132 Μαρμελάδες Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών Κρέμα κάστανου Στο εδάφιο γ) της παραγράφου 4 προστίθεται 3η παύλα ως εξής: «Νεοτάμη Ε961 ως ενισχυτικό αρώματος σε μαρμελάδες, ζελέ και μαρμελάδες εσπεριδοειδών με μειωμένες θερμίδες». Άρθρο 137 Παγωτά Στο εδάφιο ιδ) της παραγράφου 1 προστίθεται 9η παύλα ως εξής: «Κόμμι κασσίας Ε427». Άρθρο 141 Γλυκίσματα Στο υπεδάφιο (iii) του εδαφίου β) της παραγράφου 5, προστίθενται οι εξής δύο παύλες: «Κόμμι κασσίας Ε427 σε προϊόντα γέμισης, επάλειψης ή επικάλυψης για εκλε κτά αρτοσκευάσματα και επιδόρπια Νεοτάμη Ε961 ως ενισχυτικό αρώματος σε γλυκίσματα με βάση το άμυλο, με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα». Άρθρο 144 Αλκοολούχα Ποτά 1. Στο εδάφιο γ) της παραγράφου 12 στην 3η παύλα μετά από την αναφορά για τα σορβικά και τα βενζοϊκά σε οινοπνευματώδη περιεκτικότητας κάτω του 15% σε αλκοόλη κατ όγκον, προστίθεται η εγγραφή: «και σε βα ρελίσια μπύρα που περιέχει σε ποσοστό άνω του 0,5% προσθήκη ζυμώσιμων σακχάρων και/ή χυμών φρούτων ή συμπυκνωμένων χυμών φρούτων». 2. Στο εδάφιο γ) της παραγράφου 12 στην 5η παύλα μετά από την αναφορά για το πυροκαρβονικό διμεθύλιο Ε242 σε οίνο χωρίς αλκοόλη, προστίθεται η εγγραφή: «σε μηλίτη, απί τη και οίνους φρούτων, σε οίνο με μειωμένη περιεκτικότητα αλκοόλης και σε ποτά με βάση τον οίνο και προϊόντα που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91». Άρθρο 145 Ελεύθερα αλκοόλης ποτά 1. Στη δεύτερη παύλα του εδαφίου δ) της παραγράφου 8 προστίθεται 5η εγγραφή ως εξής: «5) Ποτά για αθλη τές που περιέχουν πρωτεΐνη ορού γάλακτος». 2. Στο εδάφιο δ) της παραγράφου 8 προστίθενται οι εξής δύο παύλες: «Κηρός μελισσών, λευκός και κίτρινος Ε901 σε αρω ματικές ύλες σε μη αλκοολούχα αρωματισμένα ποτά. Νεοτάμη Ε961 σε αρωματισμένα ποτά με βάση το νερό ή χυμούς φρούτων με μειωμένες θερμίδες ή χωρίς πρόσθετα σάκχαρα». Η Πρόεδρος Η Γραμματέας Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Τα μέλη: Μ. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ, Γ. ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ, Σ. ΣΥΝΟΥΡΗ ΒΡΕΤΑΚΟΥ, Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, Ι. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ,Ι. ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Απριλίου 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ F Αριθ. 23/2011 Τροποποίηση του Παραρτήματος του άρθρου 36 του Κώ δικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β / ) όπως ισχύει, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2010/67/ΕΕ της Επιτροπής της 20ης Οκτωβρίου 2010 (ΕΕ L 277/ ) για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/84/ΕΚ σχετι κά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τα υπ αριθ. οικ /1692/ ,30/003/93/ έγγραφα της Διεύθυνσης Τροφίμων του Γενι κού Χημείου του Κράτους. 2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 2 και 3) του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/Α /1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊ κής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Ορ γανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α /1984) καθώς και του άρθρου 3 του ίδιου Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α /1990). 3) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α /1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως ισχύει.

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/ Α /1929). 5) Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α /1988 και 229/Α /1989). 6) Την υπ αριθ /927/0006 Α/ απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 517/Β /1992). 7) Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (Φ.Ε.Κ 214/Α / ) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομι κών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο μικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτι λίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θρά κης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγω γή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/Α / ). 9) Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221/Α / ). 10) Την υπ αριθ. 2876/ απόφαση του Πρω θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234/ ). 11) Την υπ αριθ. 2879/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ Β 2234/ ). 12) Την υπ αριθ. Δ6Α ΕΞ 2010 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δη μήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ Β 1725/ ). 13) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α /2005)και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Εγκρίνουμε την απόφαση υπ αριθ. 23/2011 του Ανω τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρία της 03/03/2011 και η οποία έχει ως εξής: «ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Παραρτήματος του άρθρου 36 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β / ) όπως ισχύει, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2010/67/ΕΕ της Επιτροπής της 20ης Οκτωβρίου 2010 (ΕΕ L 277/ ) για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/84/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρω στικών και των γλυκαντικών υλών, ως ακολούθως : 1. Στο κείμενο σχετικά με το Ε290 Διοξείδιο του άν θρακα η καταχώριση για τα «Ορυκτέλαια» αντικαθίστα ται από την ακόλουθη: «Ορυκτέλαια 5mg/kg κατ ανώτατο όριο» 2. Μετά την καταχώριση για το πρόσθετο Ε385, εισά νεται το ακόλουθο κείμενο σχετικά με το Ε392:

14 7640 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Einecs officinalis) 20 H 28 O 4 20H 26 O 4 - > 0,25 g/ml < 5 %

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) MSD

16 7642 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) mg/kg * *

17 ΦΕΚ 537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Cassia tora Cassia obtusifoli (Leguminosae) Cassia occidentalis - -D- -D-

18 7644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) D ph 5,5-8

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7645 Salmonella spp E Coli 5. : (-OCH 2 CHOHCH 3 6. : 0,07% v/v 7. :

20 7646 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (C 2 H 3 OR)n R = H COCH D

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7647 ph ,2- HOCH 2 - (CH 2 - O - CH ) n - CH 2 OH D % PEG 400: 4- C

22 7648 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) PEG 3000: 50- PEG 3350: 53- PEG 4000: 53- PEG 6000:55- PEG 8000: 55- PEG mpa.s C PEG mpa.s C PEG mpa.s C PEG mpa.s C PEG mpa.s C PEG mpa.s C m/m PEG 400: PEG 3000: PEG 3350: PEG 4000: PEG 6000: PEG 8000: 12-16

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ,4-10 mg/kg 0,2 mg/kg 1mg/kg Η Πρόεδρος Η Γραμματέας Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Τα μέλη: Μ. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ, Γ. ΣΙΑΜΑΝΤΑΣ, Σ. ΣΥΝΟΥΡΗ ΒΡΕΤΑΚΟΥ, Χ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, Ι. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ,Ι. ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 5 Απριλίoυ 2011 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

24 7650 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: , , Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX