ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ Φ. 091/ 70/ /.1292 ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΝΖΜΔΡΧΔΧ ΚΑΗ ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ/2 01 επ 09 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΣΑΥΩΡΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α/Α ΣΙΣΛΟ ΒΙΒΛΙΟΤ ΤΓΓΡΑΦΔΑ - ΔΚΓΟΣΗ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 1. H Γηνίθεζε ζηνλ Πόιεκν, Αζήλα, Creveld, Martin van Σν βηβιίν πεξηγξάθεη ηελ ηζηνξία ηεο Σνπξίθεο, 2001 δηνηθήζεσο ζηνλ πόιεκν από ηελ αξραία επνρή κέρξη ην Βηεηλάκ. Σαπηόρξνλα ζπλδέεη ηελ ηζηνξία κε ηνπο θύξηνπο παξάγνληεο, ηερλνινγηθνύο, πνιηηηζκηθνύο, πνιηηηθνύο, θνηλσληθνύο θ.ι.π. πνπ επεξέαζαλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εμαζθείηαη ε 2. Ζ Ηδηνθπήο ηξαηεγηθή ηνπ Μεγάινπ Αιέμαλδξνπ 3. Ο Ξελνθώλ θαη ε Σέρλε ηεο Γηνίθεζεο. Πνιεκηθή Σαθηηθή θαη ηξαηεγηθή π.ρ. Αζήλα, Ησιθόο, ηξαηησηηθή Φπρνινγία. Φπρνινγηθά Βνεζήκαηα Ζγεηηθήο δηα ηελ ηξαηησηηθή Πξάμε, Αζήλα, Αξηζηνηέιεο - Ζζηθά Νηθνκάρεηα, Αζήλα, Πάππξνο, 1990 Fuller, John Frederickc Charles ηξαηεγηθή δηνίθεζε ζηνλ πόιεκν. Σν βηβιίν πεξηέρεη παξαδείγκαηα από ηελ εθζηξαηεία ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ γηα άληιεζε δηδαγκάησλ. Hutchinson, Godfrey ηξαηεγηθή Ο ζπγγξαθέαο αλαιύεη ζαπκάζηα ηελ αξραία ηέρλε ηεο δηνηθήζεσο θαη ηα δηδάγκαηα πνπ είλαη ρξήζηκα θαη γηα ηε ζεκεξηλή επνρή. Κσζηαξάο, Γξεγόξηνο θαη Shuh, Horst θνπόο ηνπ βηβιίνπ είλαη λα δώζεη ζηνπο εγήηνξεο όισλ ησλ θιηκαθίσλ ηηο ςπρνινγηθά ζεκειησκέλεο κεζόδνπο νη νπνίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία θξίζηκεο θαηαζηάζεηο Ζγεζίαο. Αξηζηνηέιεο Γεληθήο Μνξθώζεσο Ο Αξηζηνηέιεο ηζρπξίδεηαη πσο ε επηπρία έγθεηηαη «ζηε δξαζηεξηόηεηα ηεο δσήο ζύκθσλα κε ηελ αξεηή», νξίδνληαο ηελ αξεηή σο εζηθή (ζάξξνο, γελλαηνδσξία, δηθαηνζύλε) αιιά θαη σο δηαλνεηηθή (γλώζε, ζνθία, νμπδέξθεηα).

2 6. Γίθαηνη θαη Αδηθνη Πόιεκνη. θνπνί, Καλόλεο, Μέζα, Δγθιήκαηα θαη ζεσξία Πνιέκνπ 428 π.ρ κ.ρ. Αζήλα, Ησιθόο, Ζ ζύγθξνπζε ησλ Πνιηηηζκώλ θαη ν Αλαζρεκαηηζκόο ηεο Παγθόζκηαο Σάμεο. Αζήλα, Σεξδόπνπινο, O Ακεξηθαληθόο Πόιεκνο ζην Ηξάθ, Αζήλα, Ησιθόο, Πεξί ηνπ Πνιέκνπ, Θεζζαινλίθε, Βαληάο, Ηζηνξία ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ (κηθ Αγγεινπ Βιάρνπ), Αζήλα, Δζηία Ο Γπηηθόο Σξόπνο Πνιέκνπ. Ζ Απνθαζηζηηθή Μάρε ζηελ Κιαζηθή Διιάδα, Αζήλα, Σνπξίθεο, θαγή θαη Πνιηηηζκόο. Μάρεο Οξόζεκα ζηελ Αλνδν ηεο Γπηηθήο Ηζρύνο, Αζήλα, Κάθηνο, 2002 Α-2 Walzer, Michael Γεληθήο Μνξθώζεσο Σν βηβιίν εμεηάδεη έλαλ αξηζκό ζπγθξνύζεσλ κε ζθνπό λα θαηαλνήζεη γηαηί ην επηρείξεκα γηα ηνλ πόιεκν θαη ηε δηθαηνζύλε παξακέλεη αθόκα πνιηηηθή θαη εζηθή αλαγθαηόηεηα. Huntington, Samuel Γεληθήο Μνξθώζεσο Σν βηβιίν απηό αλαιύεη ηνπο πνιηηηζκνύο θαη εμεγεί πώο δεκηνπξγνύληαη, εμειίζζνληαη, ζπγθξνύνληαη κε άιινπο πνιηηηζκνύο θαη παξαθκάδνπλ. Ο ζπγγξαθέαο παξνπζίαζε ηελ άπνςή ηνπ γηα ηε δνκή ηεο παγθόζκηαο ηάμεο κεηά ηνλ Φπρξό Πόιεκν. Ricks, Thomas. Fiasco Ο δεκνζηνγξάθνο ηεο Washington Post, πεξηγξάθεη ηε ζρεδίαζε θαη ηε δηεμαγσγή ηεο επηρείξεζεο Ηξαθηλή Διεπζεξία (Operation Iraqi Freedom). Clausewitz, Carl von Αλ θαη γξάθηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα, ζεσξείηαη αθόκε ε «Βίβινο» γηα ηε ζεσξία ηνπ πνιέκνπ. Αζθεί κεγάιε επηξξνή ζηε δηακόξθσζε ηνπ Γπηηθνύ Σξόπνπ Πνιέκνπ. Θνπθπδίδεο Ηζηνξηθά ζέκαηα Σν έξγν παξακέλεη δηαρξνληθό θαη επίθαηξν, καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε ηε «δπλακηθή» ηεο παγθόζκηαο ηζηνξίαο θαη λα απνθσδηθνπνηήζνπκε ηε ζύγρξνλε πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή. Hanson Victor Davis Γεληθήο κνξθώζεσο ε κηα νιόθιεξε ζεηξά αμηώλ θαη αληηιήςεσλ πνπ νη ξίδεο ηνπο αλαηξέρνπλ ζηελ αξραία Διιάδα, θπξίαξρε είλαη ε απνδνρή ηεο κάρεο σο θεληξηθήο πξάμεο ηνπ πνιέκνπ. Ο ζύγρξνλνο δπηηθόο πνιηηηζκόο, σο θιεξνλόκνο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, πηνζέηεζε ηελ αληίιεςε απηή. Hanson Victor Davis Σν βηβιίν αλαηέκλεη ην θαηλόκελν ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρύνο ηεο Γύζεο θαη εμεγεί ηνπο ιόγνπο νη νπνίνη έθαλαλ ηνλ Γπηηθό άλζξσπν ηνλ πιένλ θνληθό πνιεκηζηή ζηελ ηζηνξία.

3 13. Ο ξόινο ηνπ Πνιέκνπ ζηε Νεόηεξε Δπξσπατθή Ηζηνξία, Αζήλα, Πνηόηεηα Ζ Αλνδνο θαη ε Πηώζε ησλ κεγάισλ Γπλάκεσλ. Οηθνλνκηθή Μεηαβνιή θαη ηξαηησηηθή ύγθξνπζε από 1500 σο ην Αζήλα, Αμησηέιιεο, 1998 Α-3 Howar Michael Γεληθήο κνξθώζεσο Μηα κειέηε ηνπ εμειηζζόκελνπ ραξαθηήξα ηνπ πνιέκνπ γηα ηα πξνεγνύκελα ρίιηα ρξόληα, ηεο επίδξαζήο ηνπ ζηελ ηζηνξία ηεο Δπξώπεο θαη ην απνηέιεζκα ησλ ηερλνινγηθώλ θαη θνηλσληθώλ αιιαγώλ πάλσ ζηνλ ίδην ηνλ πόιεκν. Kennedy Paul Γεληθήο κνξθώζεσο Ο ζπγγξαθέαο δηεξεπλά ηε ζρέζε κεηαμύ ηεο νηθνλνκηθήο θαη ζηξαηησηηθήο δύλακεο ηα ηειεπηαία πεληαθόζηα ρξόληα. 15. Ζ Ηζηνξία ηνπ Πνιέκνπ, Αζήλα, Ληβάλεο-Νέα ύλνξα, Θεσξία ηνπ Πνιέκνπ, Αζήλα, Θεκέιην Γηεζλείο ρέζεηο θαη ηξαηεγηθή ζηνλ Θνπθπδίδε, Αζήλα, Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, Ζ Σέρλε ηνπ Πνιέκνπ, Αζήλα, Φνξκηγμ, 2005 Κίγθαλ, Σδσλ Τπάξρνπλ νη πόιεκνη πνπ κνξθνπνηήζεθαλ ζηελ επνρή πνπ πξώηε ύιε ήηαλ θπξίσο ε πέηξα, θαηόπηλ ην ζίδεξν, πζηεξόηεξα ε «ζάξθα» θαη ηέινο ε θσηηά. Τπάξρνπλ ηέινο νη πόιεκνη ηνπ 20νύ αηώλα, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ν πόιεκνο κεηαηξάπεθε από «κέζν ηεο πνιηηηθήο» ζε απηνζθνπό Κνλδύιεο Παλαγηώηεο Σν βηβιίν, ράξε ζηελ αληηπαξάζεζή ηνπ κε ηελ θαζηεξσκέλε έξεπλα, αλήθεη ζηα γνληκόηεξα πξάγκαηα πνπ γξάθηεθαλ γηα ηε ζεσξία ηνπ πνιέκνπ κεηά ηνλ Γεύηεξν Παγθόζκην Πόιεκν. Πιαηηάο Αζαλάζηνο Ο ζπγγξαθέαο δελ αληηκεησπίδεη ην έξγν ηνπ Θνπθπδίδε σο αξραίν θηινινγηθό θείκελν, αιιά σο δσληαλό θαη επίθαηξν, ην νπνίν παξέρεη ζηνπο αλαγλώζηεο ηνπ ηελ θπξίαξρε δηεζλώο ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αλάιπζε ησλ δηεζλώλ ζρέζεσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο. Sun Tzu Σν βηβιίν ζεσξείηαη ην θαιύηεξν πνπ έρεη γξαθεί γηα ηνλ πόιεκν αλ θαη ρξνλνινγείηαη από ηνλ 4ν αηώλα π.υ. ηε Γύζε άξρηζε λα δηαβάδεηαη εθηεηακέλα κεηά ηνλ πόιεκν ηνπ Βηεηλάκ.

4 19. Βπδαληηλή Τςειή ηξαηεγηθή 6 νο - 11 νο Αηώλαο, Αζήλα, Πνηόηεηα, Οη Γεκηνπξγνί ηεο ύγρξνλεο ηξαηεγηθήο. Από ην Μαθθηαβέιιη ζηελ Ππξεληθή Δπνρή, Αζήλα, Σνπξίθεο, 2004 Παπαζσηεξίνπ Υαξάιακπνο Α-4 ηξαηεγηθή Σν Βπδάληην ππήξμε ε καθξνβηόηεξε πξσηαγσληζηηθή δύλακε ζηελ ηζηνξία ηνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ. Σν γεγνλόο απηό θαζηζηά ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα θαη ζεκαληηθή ηε κειέηε ηεο βπδαληηλήο πςειήο ζηξαηεγηθήο, ηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο αλαιύεη κε ηα ζύγρξνλα εξγαιεία ηεο ζηξαηεγηθήο. Peter Peter ηξαηεγηθή Σν βηβιίν πεξηέρεη δνθίκηα, από νξηζκέλνπο από ηνπο πην αθαδεκατθνύο, ηεο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο ησλ ηειεπηαίσλ 500 εηώλ. 21. To Πεδηθό Δπηηίζεηαη, Αζήλα Eurobooks Δπηκειεηεία θαη Πόιεκνο. Ζ Γηνηθεηηθή Μέξηκλα από ηνλ Βαιιελζηάηλ ζηνλ Πάηηνλ 23. Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο θαη ε Γηνηθεηηθή Μέξηκλα από ηνλ Βαιιελζηάηλ ζηνλ Πάηηνλ. Αζήλα, Σνπξίθεο, Σα ειιεληθά ηξαηεύκαηα ηνπ (Οξγάλσζε, Ζγεζία, Σαθηηθή, Ζζε, Φπρνινγία). Θεζζαινλίθε, Βάληαο, 1991 Rommel Erwin Πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ιήςεσο απνθάζεσλ ελόο εγήηνξα κηθξνύ θιηκαθίνπ ππό ην ερζξηθό ππξ θαη από ηηο «παξαηεξήζεηο» ηνπ ζπλζέηεη ηηο εκπεηξίεο ζε πξαθηηθά δηδάγκαηα. Creveld Martin van Δμεηάδνληαο 4 αηώλεο ζηξαηησηηθήο ηζηνξίαο, ν ηζηνξηθόο επηζεκαίλεη όηη ηα πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο δελ ζα ήηαλ δπλαηά ρσξίο ηελ θαηάιιειε νξγάλσζε θαη ηε δηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ πόξσλ. Engels Donald Ο ζπγγξαθέαο αλαιύεη κε νμπδέξθεηα όιεο ηηο παξακέηξνπο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο πνπ επεξέαζαλ ηελ επηηπρή δηεμαγσγή ηεο εθζηξαηείαο, αλαδεηθλύνληαο ηόζν ηελ ηδηνθπία ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ όζν θαη ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο. Βαθαιόπνπινο Απόζηνινο Ηζηνξηθά ζέκαηα Πξόθεηηαη γηα ηελ πην νινθιεξσκέλε θαη ζπλζεηηθή εξγαζία γηα ηα ζέκαηα ησλ άηαθησλ ειιεληθώλ ζηξαηεπκάησλ πνπ δηαπξαγκαηεύεηαη, από ηελ έθξεμε ηεο Δπαλάζηαζεο κέρξη ην άδνμν ηέινο ηεο δηάιπζεο ησλ άηαθησλ επί Αληηβαζηιείαο.

5 25. Κξήηε. Ζ Μάρε θαη ε Αληίζηαζε, Αζήλα, Γθνβόζηεο, 2004 Α-5 Beevor Antony Ηζηνξηθά ζέκαηα Ο Μπίβνξ θαιύπηεη ηελ εθζηξαηεία ζην ζηξαηεγηθό, επηρεηξεζηαθό θαη ηαθηηθό επίπεδν θαη επηπιένλ αλαθέξεηαη θαη ζηηο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο θαηνρήο. 26. Αιέμαλδξνο Παπάγνο θαη ν Πόιεκνο ηεο Διιάδνο , Αζήλα, Ηδξπκα Γνπιαλδξή-Υνξλ, Ζ Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία (Με ηνλ Φαθόλ ηεο Ηζηνξηθήο Αιεζείαο), Αζήλα, Ζ Ηηαινγεξκαληθή Δπίζεζε Δλαληίνλ ηεο Διιάδνο, Αζήλα, Γθνβόζηεο, αξαληάπνξν, Κηιθίο, Λαραλάο. Οη Πξώηεο καο Νίθεο, Βαιθαληθνί Πόιεκνη , Αζήλα, Εήηξνο, Ο Πόιεκνο ζηελ Αξραία Διιάδα, Αζήλα, Παπαδήκαο, Νηάλην. Δηζη Νηθήζακε ζηνλ Πόιεκν ηνπ Γηόκ Κηππνύξ, Αζήλα, Ηζησξ, 1985 Κνξαληήο Αιέμαλδξνο Ηζηνξηθά ζέκαηα Ο ζπγγξαθέαο θαη δηπισκάηεο Κνξαληήο ζε έληεθα θεθάιαηα ζίγεη ηζάξηζκα ακθηιεγόκελα ζέκαηα θαη αλαιακβάλεη λα απνθαηαζηήζεη ηελ εηθόλα ηνπ Αξρηζηξαηήγνπ Παπάγνπ. Μπνπιαιάο Κιεάλζεο Ηζηνξηθά ζέκαηα ην πόλεκα απηό ν ζπγγξαθέαο πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη ηηο θπξηόηεξεο θάζεηο ηεο εθζηξαηείαο, λα θσηίζεη ηα αίηηα θαη ηηο αθνξκέο ηεο εζληθήο ηξαγσδίαο θαη λα απνδώζεη ηηο επζύλεο όπνπ θξίλεη ζθόπηκν. Richter Heinz Ηζηνξηθά ζέκαηα Δξεπλώληαο όιεο ηηο δηαζέζηκεο πεγέο, ν ζπγγξαθέαο καο δίλεη κηα πιήξε πεξηγξαθή ηνπ πνιέκνπ ηόζν από πνιηηηθήο όζν θαη από ζηξαηησηηθήο πιεπξάο. πληνκόξνο Γαβξηήι Ηζηνξηθά ζέκαηα Μηα πξνζπάζεηα ηζηνξηθήο πξνζέγγηζεο θαη παξνπζίαζεο ηεο κάρεο ηνπ αξαληα-πόξνπ θαζώο θαη ηεο κάρεο Κηιθίο- Λαραλά. Παπαδήκαο Ηζηνξηθά ζέκαηα ηα εθηά θεθάιαηα ηνπ βηβιίνπ εμεηάδνληαη θπξίσο ε ηερληθή πιεπξά ηνπ θιαζζηθνύ πνιέκνπ, ελώ ζε κηθξόηεξν βαζκό ζίγνληαη νη ππόινηπεο όςεηο ηνπ, πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή Bartov Chanoch Σν βηβιίν παξέρεη εμαηξεηηθά ζηνηρεία γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζην ζηξαηεγηθό αηθληδηαζκό ηνπ Ηζξαήι, ηε δηεύζπλζε ελόο ζπγρξόλνπ πνιέκνπ από ην αλώηαην ζηξαηησηηθό επίπεδν θαη ηηο πνιηηηθν-ζηξαηησηηθέο ζρέζεηο.

6 32. Αλακλήζεηο Δλόο ηξαηηώηνπ, Αζήλα, Δθδόζεηο Καξαβία- Γεκεηξηάδε, (Δπίζεο έρεη εθδνζεί από ηηο εθδόζεηο Υησηέιιεο, 2006) Α-6 Guderian Heinz Σν βηβιίν πεξηγξάθεη ηελ εμέιημε ησλ γεξκαληθώλ ηεζσξαθηζκέλσλ ζηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ζην Β ΠΠ, δηαζέηνληαο πνιιέο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο. Ο Γθνπληέξηαλ παξέρεη πνιιέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθζηξαηεία ζηε Ρσζία ην 1941 θαζώο θαη γηα ηελ πεξίνδν από ην 1943 κέρξη ην Κνινθνηξώλεο Θεόδσξνο Απνκλεκλνλεύκαηα-Γίθε, Απαληα, Αζήλα, Μέξκεγθαο, ηγόο Μαδαξάθεο Αηληάλ Απνκλεκλνλεύκαηα, Αζήλα, Ηθαξνο, ηγόο Παξαζθεπόπνπινο Λεσλίδαο Αλακλήζεηο (Σόκνο 1 νο & 2 νο) )Αζήλα, Σύπνηο «Ππξζνύ», ηγόο Σζαθαιώηνο Θξαζύβνπινο 40 Υξόληα ηξαηηώηεο ηεο Διιάδνο. (Σόκνο Α θαη Β ), Αζήλαη, Σππνγξαθείνλ ηεο «Αθξνπόιεσο», 1960 Κνινθνηξώλεο Θεόδσξνο Σα απνκλεκνλεύκαηα θαη ε δσή ηεο κεγαιύηεξεο ζηξαηησηηθήο θπζηνγλσκίαο ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, απνηεινύλ πεγή έκπλεπζεο θαη παξέρνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία θαη γηα ηε ζεκεξηλή επνρή. Μαδαξάθεο-Αηληάλ Θεόδσξνο Παξαζθεπόπνπινο Λεσλίδαο Σα απνκλεκνλεύκαηα ελόο δηαθεθξηκέλνπ ζηξαηησηηθνύ πνπ έγηλε θαη αθαδεκατθόο, θαιύπηνπλ ηελ πεξίνδν από ηνλ πόιεκν ηνπ 1897 κέρξη ην 1940 κε πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηα γεγνλόηα θαη ηελ πξνζσπηθή καηηά ηνπ ζπγγξαθέα. Ο ζηξαηεγόο Παξαζθεπόπνπινο ππήξμε πξσηαγσληζηήο ζηελ ηαξαγκέλε πεξίνδν ησλ λεόηεξσλ εζληθώλ αγώλσλ, μεθηλώληαο από δηνηθεηήο πληάγκαηνο ην 1912 θαη θηάλνληαο κέρξη δηνηθεηήο ηεο ηξαηηάο Μηθξάο Αζίαο ην Ζ καξηπξία ηνπ γηα ηα πνιηηηθά θαη ζηξαηησηηθά ζπκβάληα είλαη πνιύηηκε. Σζαθαιώηνο Θξαζύβνπινο Ο πην δηάζεκνο δηνηθεηήο πνπ αλαδείρηεθε ζηα πεδία ησλ καρώλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 40, καο δίλεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ καξηπξία ησλ γεγνλόησλ πνπ έδεζε θαη πξσηαγσλίζηεζε.

7 37. Supreme Command: Soldiers, Statesmen ant Leadership in Wartime, New York, Free Press, Leadership: The Warrior s Art, Carlisle, The Army War College Foyndation Press Men Against Fire: The Problem of Battle Command, Oklahoma, University of Oklahoma Preww, Military Misfortunes: The Anatomy of Failure in War, New York, Vintage Books, On The Psychology of Military Incompetence, Time Warner Paperbacks, Battle Studies: Ancient ant Modern Batte, Battle, Hard Press, 2006 Α-7 Cohen Eliot Ο ζπγγξαθέαο εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμύ πνιηηηθώλ θαη ζηξαηησηηθώλ δηνηθεηώλ ζε πεξίνδν πνιέκνπ θαη ζε δεκνθξαηηθά θαζεζηώηα. Kolenda Christopher (ed.) Σν βηβιίν είλαη κηα ζπιινγή δνθηκίσλ πνπ εμεηάδνπλ ζε βάζνο ηα δεηήκαηα ηεο ηζηνξίαο ηεο εγεζίαο, ηεο δηακόξθσζεο ησλ εγεηώλ θαη ησλ κειινληηθώλ πξνθιήζεσλ, από νξηζκέλνπο παγθνζκίνπ θήκεο εηδηθνύο. Marsal Samuel Lyman Atwood Cohen Elliot θαη Gouch John ην βηβιίν απηό ν Μάξζαι ηζρπξίδεηαη πσο ζηνλ Β ΠΠ κόλν ην έλα ηέηαξην ησλ Ακεξηθαλώλ ζηξαηησηώλ άλνηγε πύξ θαηά ησλ αληηπάισλ ιόγσ θόβνπ, αίζζεζεο απνκόλσζεο θαη έιιεηςεο εγεζίαο. Μνινλόηη ην ζπκπέξαζκά ηνπ ακθηζβεηήζεθε αξγόηεξα, ην βηβιίν παξακέλεη επίθαηξν γηα ηελ αλάγθε θαιήο εγεζίαο ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο. Σν βηβιίν πεξηέρεη κηα εμαηξεηηθή αλάιπζε ηεο ζηξαηησηηθήο απνηπρίαο θαη εμεηάδεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ππνλνκεύνπλ θαιά εμνπιηζκέλνπο ζηξαηνύο θαη ηνπο νδεγνύλ ζε εληππσζηαθέο ήηηεο. Dixon Normal Σν βηβιίν αλαιύεη ηνπο δηάθνξνπο ηύπνπο πξνζσπηθνηήησλ θαη εμεγεί γηαηί νη ζηξαηησηηθνί νξγαληζκνί ζηελ πξάμε πξνζειθύνπλ θαη πξνσζνύλ ηηο ιάζνο πξνζσπηθόηεηεο. du Picd Ardant ε απηό ην θιαζηθό γαιιηθό βηβιίν ν ζπγγξαθέαο εμεηάδεη ηηο εζηθέο δπλάκεηο θαη ηελ ςπρνινγηθή αληνρή ησλ ζηξαηησηώλ ζηε κάρε, απνδεηθλύνληαο όηη ηα αλζξώπηλα ζηνηρεία ηνπ πνιέκνπ είλαη νη αηώληνη παξάγνληεο ζηελ ήηηα θαη ζηε λίθε, ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο πεηζαξρίαο θαη ηεο ζπλνρήο.

8 43. On Killing, Boston, Little Brown ant Company, 1995 Α-8 Grossman David Σν βηβιίν εμεξεπλά ηελ αλζξώπηλε θύζε ζηε κάρε θαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ πεδίνπ ηεο κάρεο θαη εηδηθόηεξα, αληηθείκελα όπσο ν θόβνο, ε θνύξαζε, ε θπζηθή θαηάζηαζε θαη πώο λα εθπαηδεύεηο αλζξώπνπο γηα λα ζθνηώλνπλ κε ηξόπν ειεγρόκελν, δειαδή κε εζηθό θαη λόκηκν ηξόπν. 44. Acts of War: Σhe Behavior or Men in Battle, New York, The Free Press, The Soldier ant the State. Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press, The Professional Soldier: A Social ant Political Portrait. New York, The Free press, The Face of Battle, New York, Viking, 1976 Holmes, Richard Σν βηβιίν αθνινπζεί θαη εμεηάδεη ην ζύγρξνλν ζηξαηηώηε από ηελ θαηάηαμή ηνπ κέρξη ηελ εθπαίδεπζε κάρεο καδί κε όινπο ηνπο ζρεηηθνύο παξάγνληεο. Πξνζθέξεη νμπδεξθείο παξαηεξήζεηο ζηνπο εγήηνξεο γηα ην ηη πεξηκέλνπλ νη πθηζηάκελνη ηεο ζύγρξνλεο επνρήο από ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο θαη ην πσο νη εγήηνξεο κπνξνύλ λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα αληηδξάζνπλ. Huntington Samuel Θεσξείηαη από πνιινύο θιαζηθό έξγν ιόγσ ηεο δηαζεκαηηθήο ηνπ πξνζέγγηζεο ζηνλ νξηζκό θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζηξαηησηηθνύ επαγγέικαηνο. Janowitz Morris Δλαο από ηνπο πξώηνπο θνηλσληνιόγνπο πνπ κειέηεζε ην ζηξαηησηηθό επάγγεικα, ν Γηάλνβηηο πεξηγξάθεη ηε δσή, νξγάλσζε θαη ηελ εγεζία ηνπ επαγγέικαηνο ησλ όπισλ. Keegan john Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί ηξείο κάρεο, ηνπ Αδηλθνύξ, ηνπ Βαηεξιώ θαη ηνπ όκ, γηα λα δώζεη κηα ξεαιηζηηθή εηθόλα ηνπ πνιέκνπ κέζα από ηα κάηηα ηνπ απινύ ζηξαηηώηε ηεο πξώηεο γξακκήο.

9 48. Foundations of Moral Obligation: The Stockdale Course Newport, Naval War College Press, 1992 Α-9 Brennan, Joseph Gerard Γεληθήο κνξθώζεσο Έλαο θαζεγεηήο ηεο θηινζνθίαο αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε εζηθήο θαη θηινζνθίαο. Σα ζέκαηα ηνπ βηβιίνπ ζπγθιίλνπλ ζην θύξην δήηεκα, πνπ είλαη πώο έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα αληαπεμέιζεη κε αμηνπξέπεηα ζε αληίμνεο ζπλζήθεο. 49. Wade Wew New: Technology, Warfare, ant the Course of History, 1500 to Today, New, Gotham Books, 2006 Boot, Max Ο ζπγγξαθέαο εμεξεπλά δηάθνξεο ζηξαηησηηθέο επαλαζηάζεηο πνπ άιιαμαλ ηε ξνή ηνπ πνιέκνπ από ηα ηέιε ηνπ 1400 κ.υ. Ζ ηερλνινγία αιιάδεη ζπλερώο θαη νη ρώξεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ αιιαγή θαη καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ηειεπηαία επηηεύγκαηα ηεο ηερλνινγίαο επηβάιινληαη ζε αληηπάινπο αξηζκεηηθά ππέξηεξνπο ή κε πεξηζζόηεξνπο πόξνπο. Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο ηερλνινγίαο όκσο απαηηεί δόγκα, εθπαίδεπζε, νξγάλσζε θαη εγεζία. 50. On Point: The United States Army in Operacion Iragi Freedom, Annapolis, Naval Institute Press, 2005 Fontenot Gregory, Degen, Edmunt θαη Tohn, David Σν βηβιίν είλαη ην απνηέιεζκα ηεο νδεγίαο πνπ εμέδσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεύηεξνπ Πνιέκνπ ηνπ Κόιπνπ (Operation IRAQI FREEDOM) ν αξρεγόο ηνπ ΓΔ ηνπ ακεξηθαληθνύ ζηξαηνύ Έξηθ ηλζέθη, γηα άκεζε θαηαγξαθή ηεο απόδνζεο ηνπ ζηξαηνύ θαη ησλ δηδαγκάησλ ζε όια ηα επίπεδα. 51. Cobra II: The Inside Story of the Invasion ant Occupation of Iraq, New York, Pantheon Bookw, Another Bloody Century: Future Warfare, London, Weidenfeld & Nicolson, 2005 Gordon, Michael θαη Bernard E. Trainor Σν βηβιίν είλαη κηα αμηόπηζηε θαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ηεο ζρεδίαζεο θαη ηεο δηεμαγσγήο ηεο επηρείξεζεο IRAQI FREEDOM. Gray Colin Ο ζπγγξαθέαο εμεγεί γηαηί ελώ ν πόιεκνο αιιάδεη ζπλερώο κεζόδνπο, παξόια απηά ε θύζε ηνπ παξακέλεη ίδηα, αλεμάξηεηα από ην ρξόλν, ηελ ηερλνινγία, ηνπο αληηπάινπο ή ηα θίλεηξα.

10 53. Block by Block: The Challenges of Urban Operations, US Army Combat Studiees Institute, The Utility of Force. The Art of War in the Modem World, London, Allen Lane, 2005 Robertson, William θαη Yates, Lawrence Α-10 Πξόθεηηαη γηα κηα αλζνινγία πνπ πεξηιακβάλεη δνθίκηα από δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο, από ηελ αξραία επνρή κέρξη ηελ θαηάιεςε ηνπ Γθξόδλπ από ηνπο Ρώζνπο. Smith Rupert Σν βηβιίν ηζρπξίδεηαη όηη νη κεγάιεο θιίκαθαο ζπγθξνύζεηο ηεο βηνκεραληθήο επνρήο έρνπλ ηειεηώζεη θαη νη ζηξαηνί ηεο Γύζεο πξέπεη λα πξνζαξκνζηνύλ αλάινγα. 55. Technology ant War: From 2000 BC to the Present, New York, The Free Press, Α History of Military Thought From the Enlightenment to the Cold War, Oxford University Press, Master of War: Classical Strategic Thought. (Third, Revised ant Expanded Edition), London, Frank Cass, The Invention of Peace: Reflections on War ant International Order, London, Profile Books, 2000 Creveld Martin van ε έλα αθόκα εληππσζηαθό έξγν ηνπ ν δηάζεκνο ηζηνξηθόο εμεηάδεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ηα ηειεπηαία 4000 ρξόληα θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζηε ζηξαηησηηθή νξγάλσζε, ηνλ νπιηζκό, ηε δηνηθεηηθή κέξηκλα, ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο επηθνηλσλίεο, ηηο κεηαθνξέο θαη ηε δηνίθεζε. Gat Azar Σν βηβιίν πεξηγξάθεη ηελ εμέιημε ηεο ζύγρξνλεο ζηξαηησηηθήο ζθέςεο από ηνλ Κιανύδεβηηο κέρξη ηνλ Φπρξό Πόιεκν. Δμεξεπλά ηηο έλλνηεο ηνπ πνιέκνπ, ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο ζηξαηησηηθήο ζθέςεο θαη ηηο ζπζρεηίδεη κε ηα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα. Handel Michael ηξαηεγηθή Πξόθεηηαη γηα κηα εύιεπηε κειέηε πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ ησλ θιαζηθώλ έξγσλ ηνπ Κιανύδεβηηο θαη ηνπ νπλ Σζνπ. Howard Michael ην βηβιίν, ν ζπγγξαθέαο, ακθηζβεηεί ηελ άπνςε όηη ε εηξήλε είλαη ε θαλνληθή θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ ζε έλα ινγηθό θόζκν.

11 59. The Book of War: 25 Centuries of Great War Writing, London, Penguin, The Making of Strategy: Rulers, States, ant War, Cambridge University Press, Modern Strategy, Oxford, Oxford University Press, The Dynamics of Military Renolution, , Cambridge, Harvard University Press, Strategy: The Logic of War ant Peace. (Revised ant Enlarged Edition), Cambridge, Harvard University Press, 2002 Α-11 Keegan, John ε απηή ηελ αλζνινγία, ν Κίγθαλ έρεη ζπγθεληξώζεη κεξηθά από ηα θαιύηεξα θείκελα γηα ηελ έλνπιε ζύγθξνπζε πνπ έρνπλ γξαθεί ηνπο ηειεπηαίνπο 25 αηώλεο. Σν ζέκα πνπ δηαπεξλά ην βηβιίν είλαη ε ζύγθξνπζε ησλ πνιηηηζκώλ, ηη δειαδή ζπκβαίλεη όηαλ έξρνληαη αληηκέησπεο δηαθνξεηηθέο ζηξαηησηηθέο παξαδόζεηο. Bernstein, Alvin, Knox, MacGregor θαη Murray, Williamson ηξαηεγηθή Σν βηβιίν πεξηιακβάλεη νμπδεξθείο παξαηεξήζεηο ζηηο πνιηηηζηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δηαζηάζεηο ησλ ζηξαηεγηθώλ απνθάζεσλ πνπ εμεηάδνληαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ εθηείλνληαη ζε δεθαεπηά θεθάιαηα από ηνλ Πεινπνλλεζηαθό πόιεκν κέρξη ηελ ππξεληθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ ηνπ εηθνζηνύ αηώλα. Gray Colin ηξαηεγηθή Σν βηβιίν εμεξεπλά ηε κόληκε θύζε θαη ην ζπλερώο κεηαβαιιόκελν ραξαθηήξα ηεο ζηξαηεγηθήο, πξνζθέξνληαο ηελ πην πεξηεθηηθή επηζθόπεζε όισλ ησλ παξακέηξσλ ηεο ζύγρξνλεο ζηξαηεγηθήο κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνύ Πνιέκνπ. Knox, Mac Gregor θαη Murray, Williamson Οη ζπγγξαθείο παξέρνπλ ην ζεσξεηηθό θαη ηζηνξηθό πιαίζην γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ ηξόπσλ αιιαγήο, λεσηεξηζκνύ θαη πξνζαξκνγήο πνπ έρνπλ ζεκαδέςεη ηνλ πόιεκν ζην Γπηηθό θόζκν από ηνλ δέθαην ηέηαξην αηώλα. Luttwak, Edward ηξαηεγηθή O ζπγγξαθέαο εμεηάδεη ηελ παξάμελε ινγηθή ηεο ζηξαηεγηθήο ζε θάζε επίπεδν, από ην ηερληθό κέρξη εθείλν ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο, αληιώληαο από έλα επξύηαην θάζκα παξαδεηγκάησλ γηα λα απνδείμεη ηελ επίδξαζή ηεο ζηε ζηξαηησηηθή επηηπρία ή απνηπρία.

12 64. Historical Perspectives of the Operation Art, US Army Center of Military History, In Pursuit of Military Excellence, The Evolution of Operational Theory, London, Frank Cass, Race to the Swift, Thoughts on Twenty-First Century Warfare, London, Brassey s, 1985 Α-12 Krause, Mic Σν βηβιίν είλαη κηα αλζνινγία δέθα πέληε δνθηκίσλ από ζηξαηησηηθνύο ηζηνξηθνύο δηαθόξσλ ρσξώλ πνπ παξαθνινπζνύλ ηελ θαηαγσγή θαη ηελ εμέιημε ηνπ επηρεηξεζηαθνύ επηπέδνπ ηνπ πνιέκνπ, απηνύ ηνπ θξίζηκνπ ζπλδέζκνπ κεηαμύ ζηξαηεγηθήο θαη ηαθηηθήο. Νaveh shimon Απηή ε κειέηε επηρεηξεί λα εξκελεύζεη ην ελδηάκεζν πεδίν ηεο ζηξαηησηηθήο γλώζεο θαη πξαθηηθήο πνπ βξίζθεηαη κεηαμύ ζηξαηεγηθήο θαη ηαθηηθήο θαη παξαθνινπζεί ηελ εμέιημή ηνπ κέρξη ηελ θνξύθσζή ηνπ ζε θαλνληθή ζεσξία. Simpkin Richard Σν βηβιίν δηαπξαγκαηεύεηαη ηε ζηξαηεγηθή, ηε δνκή δπλάκεσλ, ηε δηνίθεζε θαη ηνλ έιεγρν, ηηο πιεξνθνξίεο θαζώο θαη ηε δηνηθεηηθή κέξηκλα. 67. On Infantry (Revised Edition, Westport, Praeger, Forward into Battle: Fighting Tactics From Waterloo to the Near Future, The Crowood Press, Stormtroop Tactics: Innovation in the German Army, , Praeger, Maneuver Warfare: Αn Anthology, Presidio Press, 1993 English, John θαη Gudmundsson, Bruce Σν θιαζηθό απηό βηβιίν δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ πεδηθνύ ζηνλ εηθνζηό αηώλα θαη ηελ επίδξαζή ηνπ ζηηο κεγάιεο ζπγθξνύζεηο ηεο επνρήο. Griffith Paddy Σν βηβιίν εμεηάδεη ηελ αιιειεπηξξνή κεηαμύ ηεο ηαθηηθήο ησλ κηθξώλ θιηκαθίσλ θαη ηεο απμαλόκελεο επίδξαζεο ηεο ηζρύνο ππξόο πνπ νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ άδεηνπ πεδίνπ κάρεο, ηε ζεκαζία ηνπ εζηθνύ θαη ηεο ζπλνρήο ζηνλ αγώλα εθ ηνπ ζπζηάδελ. Gudmundsson Bruce Ο ζπγγξαθέαο εμεηάδεη πσο ν Γεξκαληθόο ζηξαηόο άιιαμε από ηνπο θαη αγθώλα ζρεκαηηζκνύο ηνπ 1914 ζηε ξεπζηή θαη επέιηθηε ηαθηηθή εθόδνπ, πνπ απνηειεί ηε βάζε ηνπ ζεκεξηλνύ ρεξζαίνπ ειηγκνύ. Hooker Richard Σν βηβιίν πεξηέρεη δνθίκηα πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη ηε ζεσξία θαη ηελ ηζηνξία ηνπ πνιέκνπ ησλ ειηγκώλ, ηελ ςπρνινγία ηνπ πνιέκνπ θαη ην δόγκα.

13 71. Combined Arms Warfare in the Twentieth Century, University Press of Kansas, 2001 Α-13 House Jonathan Σα απνκλεκνλεύκαηα ηνπ επηθεθαιήο ηεο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο ηνπ Ακεξηθαληθνύ ζηξαηνύ ζηνλ πξώην Πόιεκν ηνπ Κόιπνπ θαη ε άπνςή ηνπ γηα ηελ εγεζία ηνπ πξνζσπηθνύ ππνζηεξίμεσο. 72. Moving Mountains: Lessons in Leadership ant Logistics From the Gulf War, Boston, Harvard Business School Press, The Lifeblood of War: Logistics in Armed Conflics, London, Brassey s, Defeat Into Victory: Battling japan in Burma ant India, , Cooper Square Press, 2000 Pagonis William Σα απνκλεκνλεύκαηα ηνπ επηθεθαιήο ηεο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο ηνπ Ακεξηθάληθνπ ζηξαηνύ ζηνλ πξώην Πόιεκν ηνπ Κόιπνπ θαη ε άπνςή ηνπ γηα ηελ εγεζία ηνπ πξνζσπηθνύ ππνζηεξίμεσο. Thompson Julian Ο ζπγγξαθέαο παξέρεη κηα επηζθόπεζε ησλ αξρώλ ηεο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο, αξρίδνληαο από ηνπο Αζζύξηνπο θαη θηάλνληαο κέρξη ηνλ εηθνζηό αηώλα. Slim William Σα απνκλεκνλεύκαηα ηνπ Βξεηαλνύ ζηξαηεγνύ ιίκ, από ηνλ πόιεκν ελαληίνλ ηεο Ηαπσλίαο ζηελ Ηλδία θαη ηε Βηξκαλία. Σν βηβιίν, γξακκέλν κε ρηνύκνξ θαη ρσξίο δηάζεζε απηνπξνβνιήο ηνπ ζπγγξαθέα, πξνζθέξεη ρξήζηκα δηδάγκαηα θαη γηα ηε ζύγρξνλε επνρή.

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΕΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ Η ΑΙΓΤΠΣΟ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Τνλ 12ν αη. π.φ. νη Λανί ηεο Θάιαζζαο αλάγθαζαλ ηνπο Αηγππηίνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (Κ.Μ.: 211) Ακαδημαϊκό Έτος: 2013-14 [Ε εξάμηνο - Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ

Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Crisis management in the Health Sector Διαχείριςη Κρίςεων ςτον τομζα τησ Υγείασ Γηαπνιηηηζκηθή πξνζέγγηζε θαη κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή Intercultural approach and Migration policy Ζαν-Ντανιέλ Κολομπανί Δημοσιογράφος,

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Κεφαλληνού Λουκία Το ποτάμι- Αντώνης Σαμαράκης [ I N T E R N A T I O N A L S C H O O L O F A T H E N S ] Αληώλεο Σακαξάθεο Αζήλα 1919- Πύινο Μεζζελίαο 2003 Τν πνηάκη Γραμματολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 13: Μορφολογία Τα ρήματα Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Αλεξάνδπα Ιωαννίδου :Ειζαγωγή ζηην Παλαιά Εκκληζιαζηική Σλαβική Γ2. ΣΑ ΡΖΜΑΣΑ Γ2.1. Ζ ΣΤΠΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΡΖΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα