ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ 1. Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις και να αιτιολογήσετε τον τονισμό: ο ἀνηλικος, το πληθος, ἐχω, ο θειος, των ὡραιων, οι ναυται, οι οικοι, τοις κηποις, τας ωρας, τους ἀνθρωπους, το ῥευμα. 2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις επόμενες φράσεις με τους κατάλληλους τύπους του εἰμὶ: α. ὁ ἀληθὴς φίλος<<<< ἄλλος ἑαυτός. β. ἐγὼ <<<<.ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. γ. οἱ τῶν παρτιατῶν νέοι πολῖται χρηστοὶ <<<<. δ. ὑμεῖς ἄνδρες γενναῖοί <<<< καὶ τῆς πόλεως τεῖχος. ε. σὺ<<<<ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα. στ. Ἑγὼ οὔκ<<<.. ὁ αὐτὸς νῦν καὶ τότε. ζ. χαλεπόν<<<τὸ καλόν. 3. Να βάλετε στη σωστή πτώση του ενικού ή του πληθυντικού τα ο- νόματα που είναι σε παρένθεση: α. Ἐν τοῖς γυμνασίοις οἱ <<<<<<.. (θεατής) τὰς <<<<<<<.. (ἀρετή) τῶν <<<<<<< (νεανίας) θαυμάζουσιν. β. Οἱ<<<<<<<.. (πολίτης) πείθονται τοῖς λόγοις τῶν <<<<<<<<<< (νομοθέτης) καὶ τῶν <<<<<<<<< (δικαστής). γ. Ἰδίας νόμιζε τὰς <<<<<<<<. (συμφορά) τῶν φίλων. δ. Εἰπέ ἡμῖν, ὦ <<<<<<<<.. (σοφιστής), πόθεν εἶ; ε. Μέγα ἐστὶ τὸ κράτος (=η δύναμη) τῆς <<<<<<<<<<. (θάλασσα). στ. Οἱ ὑπηρέται ἀπέθεσαν τὸν οἶνον ἐν τῇ <<<<<(τράπεζα). 4. Να τοποθετήσετε στην κατάλληλη πτώση τις λέξεις που βρίσκονται στις παρενθέσεις με τη σειρά που δίνονται: α. Σὸ ἐν Ὀλυμπίᾳ ἄγαλμα τοῦ Διὸς<<<..πεποιημένον ἐστὶ καὶ ἐλέφαντος (= από ελεφαντόδοντο) (χρυσός, γεν. εν.). β. Ἐν μὲν τῇ δεξιᾷ χειρὶ φέρει Νίκην ἐξ ἐλέφαντος καὶ ταύτην καὶ χρυσοῦ, ἔχουσαν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ<<<<< (στέφανος, αιτ. εν.). γ. Ὁ ὄρνις (=πουλί) ὁ ἐπὶ τῷ <<<< καθήμενός ἐστιν ὁ ἀετὸς (σκῆπτρον). Παναγιώτης Λουπάσης - Φιλόλογος ελίδα 1

2 ε. ὁ γεωργὸς τὴν<<<<(ἔλαφος) ἐν<<<< (ἄμπελος, δοτ. ενικού) εὑρίσκει. στ. οἱ ἄνθρωποι ἐν<<<<..(ναός)τοὺς θεοὺς θεραπεύουσι (=λατρεύουν) καὶ θύουσιν αὐτοῖς<<<<<(ζῷον). 5. Στην άσκηση που ακολουθεί να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της δεικτικής αντωνυμίας οὗτος αὕτη τοῦτο. α. οὐκ ἦλθον εἰς<<<τὴν πόλιν. β. οἱ τόποι <<<.χθαμαλοί εἰσι. γ. γένοιτο, Κύριε, τῇ ἡμέρᾳ<<<.ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι ἡμᾶς. δ. ἐν τῷ σταδίῳ <<<ἀγὼν γίγνεται. ε. ἐν<<< ταῖς ὁδοῖς ἐπορεύετο. 6. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με αντίστοιχους ρηματικούς τύπους παρατατικού, μέλλοντα, αορίστου, παρακειμένου και υπερσυντέλικου σύμφωνα με το πρώτο παράδειγμα: Οἱ ναῦται τὰ ἱστία ἔλυον // λύσουσι//ἔλυσαν // λελύκασι // ἐλελύκεσαν. α. Οἱ Θηβαῖοι <<..<<//<<<<<.//<<<<<..//<<<<.//<<... (πέμπω) τοῖς Λακεδαιμονίοις πρέσβεις. α. Ὑμεῖς τοὺς ἐχθροὺς<<<<//<<<..//<<<<//<<<<<//<<<< (διώκω). γ. Οὗτοι <<<//<<<<.//<<<<//<<<<//<<<.(πείθω) τοὺς Αἰγινήτας στρατεύειν. δ. Ὁ Κέρβερος<<<<<//<<<<<..//<<<<..//<<<<//<<<<..τὰς πύλας τοῦ ᾍδου (φυλάττω). 7. Να σχηματίσετε τις μετοχές και τα απαρέμφατα που λείπουν. ΕΝΕΣΩΣΑ ΜΕΛΛΟΝΣΑ ΑΟΡΙΣΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ παύειν ἡ ὁρίσουσα κηρῦξαι ὁ τετριφώς διαπράττειν Παναγιώτης Λουπάσης - Φιλόλογος ελίδα 2

3 ἡ καταγράφουσα ἁλιεύσειν τὸ πεῖσαν ἠλπικέναι 8. Να σχηματίσετε τις πτώσεις που σας ζητούνται για το κάθε ουσιαστικό. ἱππεύς > γενική ενικού / /αιτιατική πληθυντικού.. ἐπίθεσις > κλητική ενικού / /δοτική πληθυντικού.. ὄραμα > δοτική ενικού.. / / δοτική πληθυντικού εἰσβολεύς > αιτιατική ενικού. / / δοτική πληθυντικού ἀδάμας > κλητική ενικού / / γενική πληθυντικού. ἱμάς > δοτική ενικού.. / / δοτική πληθυντικού.. λέων > κλητική ενικού. / / αιτιατική πληθυντικού... θεράπων > δοτική ενικού. / / δοτική πληθυντικού. 9. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τους κατάλληλους τύπους του ρήματος εἰμί στον ενεστώτα και στον παρατατικό. α. Ὁ χρηστὸς ἀνὴρ εὐδαίμων <<<<.. <<<<<< β. Αἱ πονηραὶ ἐλπίδες κακοὶ σύμβουλοι <<<<< <... γ. ὺ <<<< <<<<< εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. δ. Ἐγὼ <<< <<<. ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός <<< <<<. ε. Ούκ ἡμεῖς <<<....<<< αἴτιοι τούτων ἀλλ ἡ τύχη. στ. Οὐ γιγνώσκομεν ὅτι ὑμεῖς <<< <<< ἐν τῇ οἰκίᾳ. Παναγιώτης Λουπάσης - Φιλόλογος ελίδα 3

4 10. Να συμπληρώσετε τους χρόνους των ρημάτων οι οποίοι λείπουν. ΕΝΕΣ. ΠΑΡΑΣΑΣ. ΜΕΛΛΩΝ ΑΟΡΙΣΟ ΠΑΡΑΚ. ΤΠΕΡ. παύετε ἐκάλυπτες ἀπαλλάξομεν κατέπεισαν πταίω κατορύξει 11. Να συμπληρώσετε τις πτώσεις των ουσιαστικών που λείπουν από τις παρακάτω στήλες. ΟΝ. <<<<. ἡ θάλασσα <<<<< τό μέταλλον ΓΕΝ. τῶν ψυχῶν <<<<<. <<<<< <<<<<<. ΔΟΣ. <<<<.. <<<<< τῷ κήπῳ <<<<<. ΑΙΣ. <<<<< <<<<< <<<<.. <<<<<.. ΚΛ. ὧ ψυχαί <<<<< <<<<.. (ὧ) μέταλλον 12. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις τοποθετώντας το ρήμα της παρένθεσης στον κατάλληλο τύπο του ενεστώτα, του παρατατικού, του μέλλοντα και του αορίστου. α. Οἱ νόμοι τὸν δῆμον <<<<.. <<<<<.. <<<<<. <<<<<< (παιδεύω) β. Ὁ στρατιώτης τάφρον <<<<<. <<<<<.. <<<<<.. <<<<.. (ὀρύττω=σκάβω) γ. Ὑμεῖς <<<<<.. <<<<<<. <<<<<<.. <<<<<<.. τοὺς κήρυκας εἰς φρέαρ (ρίπτω) δ. ὺ <<<.. <<<.<< <<<..< <<<<<. τὰς γνώμας τῶν ἀνθρώπων (τρέπω) ε. Οὗτος ἀεὶ κατὰ τοὺς νόμους <<< <<<<. <<<<<. <<<<<. (πράττω) στ. Ἐν τῷ Πηλίῳ ὄρει ἡμεῖς <<<<.. <<<<< <<<<.. <<<<<. (διατρίβω) Παναγιώτης Λουπάσης - Φιλόλογος ελίδα 4

5 13. Να σχηματίσετε στον ίδιο αριθμό και στο ίδιο πρόσωπο τους χρόνους των ρημάτων που λείπουν από τις παρακάτω στήλες. ΕΝΕΣΩΣΑ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝΣΑ ΑΟΡΙΣΟ <<<<<< ἤκουες <<<<.. <<<<< διώκουσι(ν) <<<<<<. <<<<. <<<<<< <<<<. <<<<< <<<<. ἔγραψας <<<<.. ἐρρίπτετε <<<.. <<<< <<<<< <<<<<.. ἐπιτάσσουσι(ν) <<<< 14. Να συμπληρώσετε τους χρόνους των ρημάτων οι οποίοι λείπουν. ΕΝΕΣ. ΠΑΡΑΣ. ΜΕΛΛΩΝ ΑΟΡΙΣ. ΠΑΡΑΚ. ΤΠΕΡ. διαγράφεις ἠλπίζετε φθάσομεν ἐφύλαξεν θεραπεύουσι 15. Να σχηματίσετε τα απαρέμφατα των παρακάτω ρημάτων. ΕΝΕΣΩΣΑ ΜΕΛΛΩΝ ΑΟΡΙΣΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ παιδεύω: <<<<<< <<<<. <<<<<. <<<<<<<. πράττω: <<<<<< <<<<.. <<<<<. <<<<<<< κόπτω: <<<<<.. <<<<. <<<<<. <<<<<<< ὁρίζω: <<<<<.. <<<<< <<<<<. <<<<<<<. 16. Να σχηματίσετε τις μετοχές των παρακάτω ρημάτων και στα τρία γένη. ΕΝΕΣΩΣΑ ΜΕΛΛΩΝ ΑΟΡΙΣΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ταράσσω <<<<<< <<<<. <<<<< <<<<<<< <<<<<< <<<<. <<<<< <<<<<<< <<<<<< <<<<... <<<<< <<<<<<.. Παναγιώτης Λουπάσης - Φιλόλογος ελίδα 5

6 τρίβω <<<<<< <<<<< <<<<< <<<<<<. <<<<<< <<<<< <<<<< <<<<<<. <<<<<< <<<<< <<<<< <<<<<<.. θαυμάζω <<<<<.. <<<<< <<<<<. <<<<<< <<<<<.. <<<<<. <<<<<. <<<<<<. <<<<<.. <<<<< <<<<< <<<<<<. 17. Να αντικαταστήσετε τα ρήματα σε όλους τους χρόνους προσέχοντας το πρόσωπο και τον αριθμό: Ενεστώτας βλάπτομαι πολιτεύῃ/ει ψεύδεται πείθομαι παιδεύεται λύονται διώκῃ/ει γυμνάζεσθε κρυπτόμεθα στρατεύομαι ταράττονται γράφεται ἀλλάττεται πράττονται Παρατατικός Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος Τπερσυντέλικος 18. Να σχηματίσετε τις πτώσεις των ουσιαστικών που βρίσκονται σε παρένθεση. τῇ.. (ἡ ψυχή) τοῖς. (ὁ ταμίας) αἱ.. (ἡ λύπη) τῷ (ὁ κόσμος) τῆς. (ἡ δόξα) τοῖς (ὁ ἄνθρωπος) τῶν (ἡ μέλισσα) αἱ (ἡ νῆσος) τοῦ.. (ὁ ἀθλητής) τοῖς.. (το δῶρον) ὦ.. (ὁ ποιητής) τῆς.. (ἡ πόλις) οἱ.. (ὁ νεανίας) τόν. (ὁ ἱππεύς) Παναγιώτης Λουπάσης - Φιλόλογος ελίδα 6

7 19. Να σχηματίσετε για κάθε ρήμα τον κατάλληλο τύπο. παιδεύω (γ πληθυντικό ενεστώτα): κηρύσσω ( α ενικό παρατατικού):.. πράττω (α πληθυντικό μέλλοντα):. διώκω (β ενικό αορίστου):. τοξεύω (γ ενικό παρακειμένου):.. ἐλπίζω (α ενικό αορίστου): ἀθροίζω (γ ενικό παρακειμένου):. τρίβω (γ πληθυντικό μέλλοντα):.. κρύπτω (α ενικό υπερσυντελίκου):. 20. Να συμπληρώσετε τα κενά των ακόλουθων προτάσεων με τη σωστή πτώση των λέξεων που είναι στην παρένθεση: α) Πλάτων εἶπε τὴν παιδείαν... (ἄνθρωπος δοτ. πλ.) δεύτερον ἤλιον εἶναι. β) Οὐδὲν ἄνευ... (πόνος, γεν. εν.) καὶ (ἐπιμέλεια, γεν. εν.) οἱ θεοὶ διδόασιν (= δίνουν)... (θνητός, δοτ. πλ.). γ) Κύριε, λῦσαι (= λύτρωσε) τὴν ψυχήν μου ἀπὸ... (γλῶσσα δολία, γεν. εν.). δ) Σὸ πείθεσθαι μέγιστον ἀγαθόν ἐστι και ἐν...(πόλις, δοτ. εν.) καὶ ἐν... (στρατιά, δοτ. εν.) και ἐν... (οἶκος, δοτ. εν.). ε) Ὅστις πρὸς... (ἀγαθὸς ἄρχων, αιτ. εν.) καὶ ἐν... (πόλεμος, δοτ. εν.) στασιάζει, πρὸς τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν στασιάζει. στ) Οὐδὲν δύναται γενέσθαι ἄνευ... (τοξότης, γεν. πλ.) καὶ... (ἱππεύς, γεν. πλ.). ζ) Ὀνειδιζόμενός ποτε Ἀρίστιππος ὅτι... (πονηρός ἄνθρωπος, δοτ. εν.) ἐλεημοσύνην ἔδωκε, οὐ... (ὁ τρόπος, αιτ. εν.), εἶπεν, ἀλλὰ... (ὁ ἄνθρωπος, αιτ. εν. ) ἠλέησα. η) Οἱ κακοὶ οὔτε... (νόμος, δοτ. πληθ.) οὔτε... (λόγος ἀγαθὸς, δοτ. πλ. ) πείθονται. Παναγιώτης Λουπάσης - Φιλόλογος ελίδα 7

8 21. Να συμπληρώσετε τις ακόλουθες προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο οριστικής των ρημάτων που είναι στην παρένθεση: α) Πολυκλῆς... (πείθω, αόρ.) τοὺς ἄρχοντας ταῦτα ποιεῖν. β) Οὗτοι πάντα τἀναντία τούτων... (λέγω, παρατ.). γ) Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἁριαῖον... (συντάττομαι, αόρ.) βουλόμενοι εἰς χεῖρας ἐλθεῖν (= να συμπλακούν). δ) Οἱ στρατιῶται... (ὀρύττω, παρατ.) τάφρον κύκλῳ περὶ τὴν πόλιν. ε) Σοὺς ἀγγέλους τούτου ἐγὼ οὐκ... (δέχομαι, αόρ.). στ) Αὕτη... (προσκρούω, παρατ.) ἀνθρώπῳ πονηρῷ. ζ) Αἱ νῆες... (ἐκπλέω, παρατ.) ἔξω τοῦ λιμένος. η) Οὗτοι πρὸ βασιλέως... (τάττομαι, υπερσ.). θ) Οἱ Ἕλληνες ταύτην τὴν ἡμέραν οὕτως... (πορεύομαι, παρατ.). 22. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο οριστικής του εἰμὶ: α) Ἡ Ἐπίδαμνος... (ενεστ.) πόλις ἐν τῇ Ἠπείρῳ. β) Ἵππαρχος καὶ Θεσσαλὸς ἀδελφοὶ... (παρατ.). γ) Αἱ πύλαι... (παρατ.)χαλκαῖ, οἱ δὲ πύργοι ὑψηλοί. δ) οφώτατοι σύ τε καὶ Πῶλος... (ενεστ.). ε) Σὸ τεῖχος... (παρατ.) εἴκοσι ποδῶν. ζ) Ὑμεῖς... (παρατ.) οἱ τοῦ δεσμωτηρίου φύλακες; η) Ὦ παῖδες, ὑμεῖς... (ενεστ.) πατέρων ἀγαθῶν. θ) Ἡ τύχη καὶ ὁ Φίλιππος... (παρατ.) τῶν ἔργων κύριοι. ι) Ἐγώ (ενεστ.) τὸ φῶς. κ) Οἱ ἄνθρωποι οὐκ ἀεί ἀγαθοί (ενεστ.) λ) Ζεὺς (παρατ.) πατὴρ ἀνδρῶν καὶ θεῶν. μ) Καὶ (μελ.) οὗτοι σωτῆρες ὑμῖν. ν)ἐὰν ᾖς φιλομαθής, (μελ.) πολυμαθής. Παναγιώτης Λουπάσης - Φιλόλογος ελίδα 8

9 23. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της οριστικής. α) Οἱ ἐναντίοι εἰς Σροίαν (στρατεύω, αόρ.) β) Οἱ σοφοὶ ἄνδρες δικαίως (θαυμάζομαι, πρτ.) γ) Ὑμεῖς (παιδεύομαι, πρκ.) πείθεσθαι τοῖς ἄρχουσι. δ) Ὁ Κύκλωψ λίθῳ τὸ στόμιον τοῦ σπηλαίου (ἀποκλείω, αόρ.) ε) (προσεύχομαι, πρτ.) θεοῖς καὶ ἥρωσι σωθῆναι. στ) Σήνδε τὴν ἐπιστολὴν σὺ (πέμπω, αορ.) αὐτῷ. ζ) Σότε σύ (ψεύδομαι, αόρ.). η) Ὅρκος ἀπίστων (γράφομαι, πρκ.) εἰς ὕδωρ. 24. Να συμπληρώσετε με το ζητούμενο τύπο των ουσιαστικών. α) Νομίζομεν τὸν (πολίτης) ψυχὴν τῆς πολιτείας. β) Οἱ (σοφιστής) διελέγοντο τοῖς (πλούσιος). γ) Ἡ φύσις ἄνευ (μάθησις, γεν.) τυφλόν ἐστί. δ) ύ παιδείας καὶ (δόξα) ἐπιθυμεῖς. ε) Ἐγώ ἡγοῦμαι πλοῦτον καὶ (πίστις) συμμάχους (πόλις, γεν.) 25. Να βάλετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις: τῷ (ὁ υἱός) αἱ (ἡ ψῆφος) τοῖς (ὁ στρατηγός) τὸν (ὁ καρπός) τῶν (ὁ ἵππος) τὴν (ἡ κάμηλος) τοὺς (ὁ ἱατρός) τὰς (ἡ ὁδός) τοῦ (ὁ ἥλιος) ὦ (ὁ δοῦλος) τῇ (ἡ ὁδός) τῆς (ἡ ἔλαφος) τὰ (τὸ δῶρον) τοῖς (τὸ μῆλον) τοὺς (ὁ νεανίας) τὴν (ἡ γλῶττα) τὰς (ἡ αἰχμή) τοῖς (ὁ πολίτης) ὦ (ὁ δεσπότης) τῆς (ἡ θῆρα) τῆς (ἡ ἄμυνα) ὦ (ὁ πολίτης) τὴν (ἡ κομιδή) οἱ (ὁ γυμναστής) Παναγιώτης Λουπάσης - Φιλόλογος ελίδα 9

10 26. Να βάλετε τα ουσιαστικά της γ κλίσης στις κατάλληλες: οἱ (ὁ λέων) τῶν (ὁ ἱερεύς) τῶν (ὁ ἄρχων) τὴν (ἡ τέρψις) τὸν (ὁ γίγας) τοῖς (ὁ μάντις) τοῖς (ὁ ἰμάς) τῇ (ἡ φύσις) τὸν (ὁ Ξενοφών) τὰς (ἡ κτῆσις) τοῦ (ὁ θεράπων) τοῖς (ὁ ἐλέφας) 27. Να αντικαταστήσετε τα ρήματα σε όλους τους χρόνους προσέχοντας το πρόσωπο και τον αριθμό: Ενεστώτας Παρατα- Μέλλο- Αόρι- Παρακεί- Τπερσυντέ- τικός ντας στος μενος λικος βλάπτομαι πολιτεύῃ/ει ψεύδεται πείθομαι παιδεύεται λύονται διώκῃ/ει γυμνάζεσθε κρυπτόμεθα στρατεύομαι ταράττονται γράφεται παρασκευάζῃ/ -ει ἀλλάττεται πράττονται παύεσθε πλήττονται Παναγιώτης Λουπάσης - Φιλόλογος ελίδα 10

11 ὁρίζῃ/-ει δεχόμεθα εὔχομαι Παναγιώτης Λουπάσης - Φιλόλογος ελίδα 11

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κῦρος δὲ ἔχων οὓς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων (Ο Κύρος έχοντας αυτούς που

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ

Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Ενότητα 9 Διόνυσος, Ἀπόλλων καὶ Ποσειδῶν ἐν Ἀττικῇ Στην ενότητα επαναλαμβάνονται πολλά από τα φαινόμενα που έχουν ήδη παρουσιαστεί και μπορεί να λειτουργήσει επαναληπτικά. Το κείμενο είναι εύκολο στην

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 «Χρή δέ, ὦ ἄνδρες, καί διά τήν συγγένειαν και διά τήν τοῦ πράγµατος ἀλήθειαν, ὅπερ ποιεῖτε, τοῖς κατά γένος ψηφίζεσθαι µᾶλλον ἤ τοῖς κατά διαθήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ανδοκίδου Περί των µυστηρίων 7 Ἒτι δέ καί τόδε ἐνθυµητέον, ὅτι πολλοί ἢδη πολλά καί δεινά κατηγορήσαντες παραχρῆµα ἐξελέγχθησαν ψευδόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 ΘΕΜΑΤΑ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 1 Εἰ µὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλοµένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐµὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα

Ορθογραφία : Συλλαβές. Μονοσύλλαβη : το, και Δισύλλαβη : πό δι, ε- κεί. Τρισύλλαβη : πα τέ ρας, μη τέ ρα. Πολυσύλλαβη : πα ρα μύ θι, α στα μά τη τα Ορθογραφία : 1. Τα ρήματα σε εύω, - εύομαι, γράφονται με συνδυασμό π.χ. παιδεύω παιδεύομαι. Εξαιρείται το κλέβω και το σέβομαι. 2. Τα ρήματα σε άβω, - άβομαι, γράφονται με β. π.χ. ράβω ράβομαι. Εξαιρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Κείµενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΙΣΧΙΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 110-111 Γέγραπται γάρ οὕτως ἐν τῇ ἀρᾷ, "εἴ τις τάδε" φησί "παραβαίνει ἤ πόλις ἤ ἰδιώτης ἤ ἔθνος,

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Δηµοσθένης. Ὀλυνθιακοί. Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Δηµοσθένης Ὀλυνθιακοί Μετάφραση-Σχόλια Νικ. Σ. Γκινόπουλος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι Ολυνθιακοί είνε τρεις λόγοι του ηµοσθένους τρεις εκ των αρίστων του δαιµονίου ρήτορος και των κλασσικών εν γένει λόγων ωνοµάσθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα ( ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή

ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β. Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή ΘΟΥΚΙ Ι ΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Β Ο επιτάφιος λόγος του Περικλή 34. Τον ίδιο χειµώνα οι Αθηναίοι, ακολουθώντας την πατροπαράδοτη συνήθεια, τέλεσαν δηµόσια την ταφή εκείνων που πρώτοι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον πόλεµο.

Διαβάστε περισσότερα

Εκφέρονται με: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1

Εκφέρονται με: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕ στις λόγ. φρ. άδεια/φόρος επιτηδεύματος. [παράγ. λ. ἐπιτηδεύω + παρ. επίθ. -μα]. ἐπιτηδεύω ΡΗΜΑ

ΝΕ στις λόγ. φρ. άδεια/φόρος επιτηδεύματος. [παράγ. λ. ἐπιτηδεύω + παρ. επίθ. -μα]. ἐπιτηδεύω ΡΗΜΑ ἐπιστήμη, -ης, ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 1. γνώση, εμπειρία, ικανότητα: ἐπιστήμη πρὸς τὸν πόλεμον. 2. επιστημονική γνώση: ἰατρική ἐπιστήμη. δόξα «υποκειμενική γνώμη». ΝΕ επιστήμη (με τη σημ. 2). [παράγ. λ. ἐπι-στη-

Διαβάστε περισσότερα

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι:

Αντωνυμίες ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1 ονομάζονται οι κλιτές λέξεις που χρησιμοποιούνται στο λόγο αντί των ονομάτων (ουσιαστικών ή επιθέτων). Τα είδη των αντωνυμιών είναι: 1. προσωπικές, 2. δεικτικές, 3. οριστική ή επαναληπτική, 4. κτητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης

ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ. Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης ΕΠΙΚΤΗΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ Μετάφραση, προλεγόµενα: Αρ. Καµπάνης Το Εγχειρίδιον δεν είνε γραµµένον από τον ίδιον τον Επίκτητον. Όπως ο Σωκράτης, όπως ο Ιησούς, και ο Επίκτητος δεν αφήκε σύγγραµµα κανένα. Αι

Διαβάστε περισσότερα

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον

ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον ἐπικτήτου ἐγχειρίδιον γνωμολόγιον ἐπικτήτου τό καλούμενον αʹ 1. Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν. ἐφ' ἡμῖν μὲν ὑπόληψις, ὁρμή,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 1o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας ἡγοῦμαι

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος

Αλφαβητική σειρά. Ασκήσεις. π.χ. αρχίζω, βόδι, γάτα, δάσος 0 Ενότητα 1 Ένα ακόμα σκαλί Ο Σεπτέμβρης Αλφαβητική σειρά Στα λεξικά, στις εγκυκλοπαίδειες, στις ατζέντες, στους καταλόγους κ.α. οι λέξεις δε γράφονται τυχαία αλλά κατ αλφαβητική σειρά. Πρώτα γράφονται

Διαβάστε περισσότερα

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο

για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη Θεόδωρο Λιούλιο για τη Γ & Δ τάξη του Δηµοτικού των Σωτήρη Τερζίδη & Θεόδωρο Λιούλιο 1 Περιεχόµενα Φθόγγοι Γράµµατα Δίψηφα Φωνήεντα Δίψηφα Σύµφωνα Λέξεις Συλλαβές Προτάσεις Έκθλιψη και Αφαίρεση Διατήρηση του (ν) Συλλαβισµός

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Â ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ὅμως δέ καί τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἄν ἀποσταίην ὧν διενοήθην,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛ : Ένα (είναι) το πιο καλό σηµάδι, να υπερασπίζεσαι την πατρίδα σου. Самый лучший знак защищать свою родину.

ΝΕΑ ΕΛΛ : Ένα (είναι) το πιο καλό σηµάδι, να υπερασπίζεσαι την πατρίδα σου. Самый лучший знак защищать свою родину. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ Η αρχαία ελληνική γλώσσα έχει για τα κλιτά µέρη του λόγου (εκτός του ρήµατος): α) τρία γένη: αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο, που δηλώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα. β) κλιτό άρθρο :

Διαβάστε περισσότερα