Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: (13) Αθήνα, 23/03/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Αρ. πρόσκλησης: 471710- (13) Αθήνα, 23/03/2015"

Transcript

1 Αρ. πρόσκλησης: (13) Αθήνα, 23/03/2015 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης: «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» (κωδ. MIS ), η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» - Α.Π.04, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και του Υποέργου 1 «Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και κατάρτισης» και του Υποέργου 2 «Προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων των συνδικαλιστικών εκπροσώπων και των εγγεγραμμένων μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ» το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων αυτών θα απασχοληθεί συνεργάτης για το διοικητικό συντονισμό και υποστήριξη κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους. Τα προγράμματα θα υλοποιούνται έως τον Οκτώβριο του Στο πλαίσιο αυτό το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ σύμφωνα με την από 19/03/2015 Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου συνεργάτη διοικητικού συντονισμού και υποστήριξης προγραμμάτων επιμόρφωσης/κατάρτισης στην Πάτρα. Ο/Η συνεργάτης αναλαμβάνει, το διοικητικό συντονισμό και την υποστήριξη των προγραμμάτων επιμόρφωσης/κατάρτισης που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από το Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα. Ειδικότερα αναλαμβάνει τις εξής αρμοδιότητες: Υποστήριξη των ενεργειών προσέλκυσης των εκπαιδευομένων. Υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής των εκπαιδευομένων και της διαμόρφωσης των εκπαιδευτικών τμημάτων. Προετοιμασία και υλοποίηση των ενεργειών έναρξης και λήξης των προγραμμάτων επιμόρφωσης/κατάρτισης. Υποστήριξη των ενεργειών ενημέρωσης, παρακολούθησης, και συντονισμού εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Μέριμνα για την ποιοτική υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης/κατάρτισης. Παρακολούθηση αλλαγών στα προγράμματα κατάρτισης και αποστολή στη διαχειριστική αρχή. 1

2 Υποστήριξη της διαδικασίας σύνταξης εκθέσεων υλοποίησης, της τήρησης ηλεκτρονικού αρχείου δεικτών και βάσεων δεδομένων, της συγκέντρωσης και καταχώρησης ερωτηματολογίων αξιολόγησης των προγραμμάτων. Καταχώρηση στοιχείων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Αναζήτηση και κράτηση αεροπορικών και λοιπών εισιτηρίων καθώς και ξενοδοχείων των εκπαιδευτών ή/και των εκπαιδευομένων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συλλογή των αντίστοιχων παραστατικών. Αναζήτηση catering για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και συλλογή των αντίστοιχων παραστατικών. Συγκέντρωση, παρακολούθηση και τήρηση όλων των δικαιολογητικών και εγγράφων που αποτελούν τον Εκπαιδευτικό Φάκελο των προγραμμάτων. Στις αρμοδιότητες των υποψήφιων περιλαμβάνονται και όλες οι ενέργειες που προϋποθέτουν φυσική παρουσία κατά τις ώρες διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων [απογευματινές ώρες ( ) και σε ορισμένες περιπτώσεις Σαββατοκύριακα]. Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον όλα τα παρακάτω προαπαιτούμενα προσόντα: - Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. - Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη χρήση Η/Υ (με σχετικές βεβαιώσεις). - Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών πλήρους απασχόλησης στο διοικητικό συντονισμό ή υποστήριξη-παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται από φορείς διά βίου μάθησης ή επαγγελματικής κατάρτισης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και στην περίπτωση που ο υποψήφιος / η υποψήφια δεν τα διαθέτει, αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία αξιολόγησης. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η διαθεσιμότητα ανταπόκρισης στο χρονοδιάγραμμα και τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και η δυνατότητα καθημερινής παρουσίας στο Περιφερειακό ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα. Οι υποψήφιοι / υποψήφιες που διαθέτουν αποδεδειγμένα τα προαπαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακα αξιολόγησης με βάση τον παρακάτω πίνακα μοριοδότησης (επιθυμητά προσόντα). Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης: Α/Α Κριτήρια Βαθμοί 1 Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 15 2 Αποδεδειγμένη γνώση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων για ενέργειες επιμόρφωσης, 15 2

3 εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο συντονισμό 50 ή/και υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων φορέων 3 διά βίου μάθησης ή και επαγγελματικής κατάρτισης (1 βαθμός ανά μήνα πλήρους απασχόλησης και έως 50 μήνες). Ανεργία που αποδεικνύεται με βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ 12 4 ή/και Αντίγραφο Κάρτας ανεργίας σε ισχύ (1 βαθμός ανά μήνα ανεργίας και έως 12 μήνες) Εντοπιότητα (πιστοποιητικό εντοπιότητας ή μόνιμης 8 5 κατοικίας 7 μονάδες ). Σύνολο 100 Το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ θα αξιοποιήσει τους υποψήφιους / τις υποψήφιες τηρώντας τη σειρά μοριοδότησης και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους. Χρονική Διάρκεια Σύμβασης Η σύμβαση, που θα συναφθεί, θα είναι διάρκειας 6 (έξι) μηνών. Αμοιβή Η συνολική αμοιβή ορίζεται σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό εκ μέρους του Δ.Σ. του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας: μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων θα διενεργηθεί συνέντευξη επιλογής από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας της πρόσκλησης. Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Η αναλυτική βαθμολογία και ο φάκελος κάθε υποψήφιου/φιας αποτελούν προσωπικό δεδομένο και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr.). Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης. Οι ενστάσεις οφείλουν να είναι σαφείς και τεκμηριωμένες. Σημειώνεται ότι το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση της ως άνω Πράξης. Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η αίτηση ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και εφόσον υποβληθεί οι υποψήφιοι /ες δεν έχουν τη δυνατότητα να την τροποποιήσουν. 3

4 Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Τρίτη 7 Απριλίου 2015 και ώρα 13:00μ.μ. στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 20, ΠΑΤΡΑ. Οι υποψήφιοι /ες υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο: α. Υπογεγραμμένη την αίτηση (υπάρχει διαθέσιμη στο τέλος της πρόσκλησης). β. τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων - αριθμημένα και - σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στην αίτηση γ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους με τα δικαιολογητικά τους με την ένδειξη: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ [ (13)] στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», και του Υποέργου 1 και του Υποέργου 2 Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων». Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των τυπικών και επιθυμητών προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κατερίνα Αποστολοπούλου: τηλ , Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr). ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 4

5 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ [ (13)] ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (οδός, αριθμός, Τ.Κ): Τηλέφωνα: Ε-mail: Αριθμήστε τα δικαιολογητικά που επισυνάπτετε στην αίτησή σας και γράψτε τον αριθμό δικαιολογητικού που αναφέρεται σε κάθε πεδίο [π.χ. γράφετε το (1) πάνω στο δικαιολογητικό «πτυχίο» και αντίστοιχα το (1) στη στήλη Αύξων αριθμός δικαιολογητικών]. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία στη χρήση Η/Υ (με σχετικές βεβαιώσεις). Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών πλήρους απασχόλησης στο διοικητικό συντονισμό ή υποστήριξηπαρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται από φορείς διά βίου μάθησης ή επαγγελματικής κατάρτισης. ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή Αποδεδειγμένη γνώση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιοποίησης επιχειρησιακών πόρων για ενέργειες επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο συντονισμό ή/και υποστήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων φορέων διά βίου μάθησης ή και επαγγελματικής κατάρτισης (1 βαθμός ανά μήνα πλήρους απασχόλησης και έως 50 μήνες). Ανεργία που αποδεικνύεται με βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ή/και Αντίγραφο Κάρτας ανεργίας σε ισχύ (1 βαθμός ανά μήνα ανεργίας και έως 12 μήνες) Εντοπιότητα (πιστοποιητικό εντοπιότητας ή μόνιμης κατοικίας 7 μονάδες ). ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Ημερομηνία Υπογραφή 5