Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D017728/01.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D017728/01."

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) 5198/12 ENV 10 ENT 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 5 Ιανουαρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D017728/01 Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τον καθορισμό, βάσει της οδηγίας 2006/66/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λεπτομερών κανόνων όσον αφορά τον υπολογισμό των αποδόσεων ανακύκλωσης των διαδικασιών ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D017728/01. συνημμ.: D017728/ /12 γομ DG I 1A EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2011) XXX σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τον καθορισμό, βάσει της οδηγίας 2006/66/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λεπτομερών κανόνων όσον αφορά τον υπολογισμό των αποδόσεων ανακύκλωσης των διαδικασιών ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της XXX για τον καθορισμό, βάσει της οδηγίας 2006/66/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λεπτομερών κανόνων όσον αφορά τον υπολογισμό των αποδόσεων ανακύκλωσης των διαδικασιών ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της οδηγίας 91/157/EΟΚ 1, και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 6 στοιχείο α), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Οι διαδικασίες ανακύκλωσης, οι οποίες, ως τμήμα μιας αλυσίδας ή ως ξεχωριστές διαδικασίες, ανακυκλώνουν απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, νικελίου-καδμίου και άλλων τύπων θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες αποδόσεις ανακύκλωσης που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β της οδηγίας 2006/66/EΚ. (2) Θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες για τον υπολογισμό των αποδόσεων ανακύκλωσης που θα συμπληρώσουν το παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β της οδηγίας 2006/66/EΚ. (3) Κρίνεται σκόπιμο να οριστεί η διαδικασία ανακύκλωσης ως η διαδικασία που αρχίζει μετά τη συλλογή και την πιθανή διαλογή και/ή την προετοιμασία για ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που λαμβάνονται από εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και λήγει όταν παράγονται εξερχόμενα κλάσματα, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς χωρίς να υποβληθούν σε πρόσθετη επεξεργασία και έχοντας πάψει να αποτελούν απόβλητα. Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η βελτίωση των υφιστάμενων καθώς και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ανακύκλωσης και επεξεργασίας, κάθε διαδικασία ανακύκλωσης θα πρέπει να ικανοποιεί τις αποδόσεις ανακύκλωσης. 1 ΕΕ L 266 της , σ. 1. EL 2 EL

4 (4) Κρίνεται αναγκαίο να οριστεί η προετοιμασία για ανακύκλωση ως προκαταρκτική δραστηριότητα πριν από την ανακύκλωση, έτσι ώστε να διακρίνεται από την διαδικασία ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. (5) Οι αποδόσεις ανακύκλωσης των διαδικασιών ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση τη χημική σύνθεση των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλασμάτων και να λαμβάνουν υπόψη τις τελευταίες τεχνικές και επιστημονικές εξελίξεις, καθώς και να διατίθενται δημόσια. (6) Κρίνεται αναγκαίο να εναρμονιστούν τα στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλλονται από τους φορείς ανακύκλωσης, έτσι ώστε να παρακολουθείται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις απόδοσης της ανακύκλωσης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (7) Οι φορείς ανακύκλωσης των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών χρειάζονται τουλάχιστον 18 μήνες για να προσαρμόσουν τις τεχνολογικές τους διαδικασίες στις νέες απαιτήσεις υπολογισμού των αποδόσεων ανακύκλωσης. (8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 39 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις διαδικασίες ανακύκλωσης για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών από την 1η Ιανουαρίου Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι εξής ορισμοί: 1. ως «διαδικασία ανακύκλωσης» νοείται κάθε δραστηριότητα εκ νέου επεξεργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 8 της οδηγίας 2006/66/EΚ, που λαμβάνει χώρα για τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, νικελίου-καδμίου και άλλων τύπων, και έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή εξερχόμενων κλασμάτων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία ανακύκλωσης δεν περιλαμβάνει την επιλογή και/ή την προετοιμασία για την ανακύκλωση/διάθεση και μπορεί να διεξάγεται σε μία μόνο ή σε πολλές εγκαταστάσεις. 2 ΕΕ L 312 της , σ EL 3 EL

5 2. ως «προετοιμασία για ανακύκλωση» νοείται η επεξεργασία αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και/ή συσσωρευτών πριν από τη διαδικασία ανακύκλωσης, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αποθήκευση, τη διαχείριση, την αποσυναρμολόγηση των συσκευασιών ηλεκτρικών στηλών ή τον διαχωρισμό των κλασμάτων που δεν αποτελούν μέρος των ηλεκτρικών στηλών ή των συσσωρευτών αυτών καθεαυτών 3. ως «απόδοση ανακύκλωσης» διαδικασίας ανακύκλωσης νοείται η εκφραζόμενη ως ποσοστό αναλογία που επιτυγχάνεται, όταν διαιρείται η μάζα των εξερχόμενων κλασμάτων με τη μάζα του εισερχόμενου κλάσματος αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών 4. ως «εισερχόμενο κλάσμα» νοείται η μάζα των συλλεχθέντων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που εισέρχονται στη διαδικασία ανακύκλωσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι 5. ως «εξερχόμενο κλάσμα» νοείται η μάζα των υλικών που παράγονται από το εισερχόμενο κλάσμα ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ανακύκλωσης, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, χωρίς να υποβάλλονται σε πρόσθετη επεξεργασία, τα οποία έπαψαν να αποτελούν απόβλητα ή τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, με εξαίρεση όμως την ανάκτηση ενέργειας. Άρθρο 3 Υπολογισμός της απόδοσης ανακύκλωσης 1. Η μέθοδος που ορίζεται στο παράρτημα Ι χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η απόδοση ανακύκλωσης μιας διαδικασίας για την ανακύκλωση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου-οξέος, νικελίου-καδμίου και άλλων τύπων. 2. Η μέθοδος που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί το ποσοστό ανακύκλωσης του μολύβδου που περιέχεται σε απόβλητα για οποιαδήποτε διαδικασία ανακύκλωσης. 3. Η μέθοδος που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί το ποσοστό ανακύκλωσης του καδμίου που περιέχεται σε απόβλητα για οποιαδήποτε διαδικασία ανακύκλωσης. 4. Οι φορείς ανακύκλωσης υποβάλλουν τα στοιχεία που αναφέρονται στα παραρτήματα IV, V και VI, ανάλογα με την περίπτωση, σε ετήσια βάση στις αρμόδιες αρχές του αντίστοιχου κράτους μέλους το αργότερο τέσσερις μήνες από το τέλος του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους. Οι φορείς ανακύκλωσης αποστέλλουν την πρώτη ετήσια έκθεσή τους το αργότερο στις 30 Απριλίου Η υποβολή στοιχείων σχετικά με την απόδοση ανακύκλωσης καλύπτει όλα τα επιμέρους στάδια της ανακύκλωσης και όλα τα εξερχόμενα κλάσματα που τους αντιστοιχούν. 6. Όταν η διαδικασία ανακύκλωσης πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία μονάδες ανακύκλωσης, το καθήκον υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων στις EL 4 EL

6 αρμόδιες αρχές των κρατών μελών βάσει της παραγράφου 4 βαρύνει την πρώτη μονάδα. Άρθρο 4 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος EL 5 EL

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Μέθοδος για τον υπολογισμό της απόδοσης ανακύκλωσης της διαδικασίας ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (1) Η απόδοση ανακύκλωσης μιας διαδικασίας ανακύκλωσης υπολογίζεται ως εξής: R E = Σ m output x 100, [mass %] m input όπου : R E = απόδοση ανακύκλωσης μιας διαδικασίας ανακύκλωσης για τον σκοπό του άρθρου 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 2006/66/EΚ [κατά μάζα %] m output = η μάζα εξερχόμενων κλασμάτων που λαμβάνονται υπόψη για την ανακύκλωση ανά ημερολογιακό έτος m input = η μάζα εισερχόμενων κλασμάτων στη διαδικασία ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών ανά ημερολογιακό έτος. (2) Η απόδοση ανακύκλωσης της διαδικασίας ανακύκλωσης υπολογίζεται χωριστά για τους ακόλουθους τύπους αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών: Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές μολύβδου-οξέος Ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές νικελίου-καδμίου και Άλλες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές. (3) Η απόδοση ανακύκλωσης υπολογίζεται με βάση τη συνολική χημική σύνθεση (σε επίπεδο χημικών στοιχείων/ενώσεων) των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλασμάτων. Όσον αφορά το εισερχόμενο κλάσμα ισχύουν τα ακόλουθα: οι μονάδες ανακύκλωσης καθορίζουν την αναλογία των διαφόρων τύπων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών που συνθέτουν το εισερχόμενο κλάσμα κάνοντας τη διαλογή των ηλεκτρικών στηλών του κλάσματος (με συνεχή ή αντιπροσωπευτική δειγματοληψία) η χημική σύνθεση κάθε τύπου αποβλήτου ηλεκτρικών στηλών ή συσσωρευτών που υπάρχει στο εισερχόμενο κλάσμα καθορίζεται με βάση τη χημική σύνθεση των καινούριων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όταν διατίθενται στην αγορά, ή με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν οι μονάδες ανακύκλωσης ή με βάση τα στοιχεία που παρέχουν οι κατασκευαστές ηλεκτρικών στηλών EL 6 EL

8 οι μονάδες ανακύκλωσης καθορίζουν τη συνολική χημική σύνθεση του εισερχόμενου κλάσματος αναλύοντας τη χημική σύνθεση των τύπων ηλεκτρικών στηλών ή των συσσωρευτών που εντοπίζονται στο εισερχόμενο κλάσμα. (4) Οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα δεν λαμβάνονται υπόψη για την απόδοση της ανακύκλωσης. (5) Η μάζα των εξερχόμενων κλασμάτων που αντιπροσωπεύουν την ανακύκλωση είναι η μάζα, με βάση το ξηρό βάρος τους, των στοιχείων ή των ενώσεων που περιέχουν τα κλάσματα που προκύπτουν από την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ανά ημερολογιακό έτος [σε τόνους]. Στα εισερχόμενα κλάσματα μπορούν να περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: Ο άνθρακας που χρησιμοποιείται σήμερα ως αναγωγικό μέσο ή που αποτελεί συστατικό του εξερχόμενου κλάσματος της διαδικασίας ανακύκλωσης, εάν προκύπτει από εισερχόμενα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, με την προϋπόθεση η χρήση του να πιστοποιείται από ανεξάρτητη επιστημονική αρχή και να είναι δημόσια διαθέσιμη. Ο άνθρακας που χρησιμοποιείται για την ανάκτηση ενέργειας δεν λαμβάνεται υπόψη για την απόδοση της ανακύκλωσης. Το οξυγόνο, που χρησιμοποιείται ως μέσο οξείδωσης, εάν προκύπτει από τα εισερχόμενα απόβλητα εισόδου ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και εάν αποτελεί συστατικό του εισερχόμενου κλάσματος της διαδικασίας ανακύκλωσης. Το οξυγόνο που προέρχεται από την ατμόσφαιρα δεν λαμβάνεται υπόψη για την απόδοση της ανακύκλωσης. Τα υλικά ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχονται σε σκωρία, η οποία κρίνεται κατάλληλη και χρησιμοποιείται για σκοπούς ανακύκλωσης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 8 της οδηγίας 2006/66/EΚ, εκτός από τις εργασίες για την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής ή από τις εργασίες επίχωσης, με την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο είναι σύμφωνο με τις εθνικές απαιτήσεις. (6) Η μάζα των εισερχόμενων κλασμάτων στη διαδικασία ανακύκλωσης είναι η μάζα των συλλεχθέντων αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, με βάση το ξηρό βάρος τους, που εισέρχονται στη διαδικασία ανακύκλωσης ανά ημερολογιακό έτος [σε τόνους], συμπεριλαμβανομένων των ρευστών και των οξέων της μάζας του εξωτερικού περιβλήματος των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών αλλά εξαιρουμένης: της μάζας της εξωτερικής θήκης που ανήκει σε συστοιχίες. EL 7 EL

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Μέθοδος υπολογισμού του ποσοστού ανακύκλωσης του μολύβδου που περιέχεται στα απόβλητα (1) Το ποσοστό ανακύκλωσης του μολύβδου που περιέχεται στα απόβλητα έχει ως εξής: R Pb = Σ m Pb output x 100, [mass %] m Pb input όπου : R Pb = το ποσοστό του μολύβδου (Pb) που ανακυκλώνεται με διαδικασία ανακύκλωσης για τον σκοπό του άρθρου 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 2006/66/EΚ [κατά μάζα %] m Pb output = η μάζα Pb στα εξερχόμενα κλάσματα που λαμβάνονται υπόψη για την ανακύκλωση αντιστοιχεί στο μερίδιο του Pb που περιέχεται στα κλάσματα αυτά και το οποίο προκύπτει από την ανακύκλωση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου-οξέος ανά ημερολογιακό έτος [σε τόνους] m Pb input = η μάζα Pb στο εισερχόμενο κλάσμα στη διαδικασία ανακύκλωσης των ηλεκτρικών στηλών ορίζεται ως ο ετήσιος μέσος όρος Pb που περιέχεται στα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου-οξέος πολλαπλασιασμένος με την εισερχόμενη μάζα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου-οξέος ανά ημερολογιακό έτος [σε τόνους]. (2) Στο εξερχόμενο κλάσμα ο μόλυβδος (Pb) που περιέχεται στη σκωρία στο τέλος της διαδικασίας ανακύκλωσης δεν λαμβάνεται υπόψη για το ποσοστό ανακύκλωσης του μολύβδου που περιέχεται στα απόβλητα. EL 8 EL

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Μέθοδος υπολογισμού του ποσοστού ανακύκλωσης του καδμίου που περιέχεται στα απόβλητα (1) Το ποσοστό ανακύκλωσης του καδμίου που περιέχεται στα απόβλητα έχει ως εξής: R Cd = Σ m Cd output x 100, [mass %] m Cd input όπου : R Cd = το ποσοστό του καδμίου (Cd) που ανακυκλώνεται με διαδικασία ανακύκλωσης για τον σκοπό του άρθρου 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 2006/66/EΚ [κατά μάζα %] m Cd output = η μάζα Cd στα εξερχόμενα κλάσματα που λαμβάνονται υπόψη για την ανακύκλωση αντιστοιχεί στο μερίδιο του Cd που περιέχεται στα κλάσματα αυτά και το οποίο προκύπτει από την ανακύκλωση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών νικελίου-καδμίου ανά ημερολογιακό έτος [σε τόνους]. m Cd input = η μάζα Cd στο εισερχόμενο κλάσμα στη διαδικασία ανακύκλωσης των ηλεκτρικών στηλών ορίζεται ως ο ετήσιος μέσος όρος Cd που περιέχεται στα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών νικελίου-καδμίου πολλαπλασιασμένος με την εισερχόμενη μάζα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών νικελίου-καδμίου ανά ημερολογιακό έτος [σε τόνους]. (2) Στο εξερχόμενο κλάσμα το κάδμιο (Cd) που περιέχεται στη σκωρία στο τέλος της διαδικασίας ανακύκλωσης δεν λαμβάνεται υπόψη για το ποσοστό ανακύκλωσης του καδμίου που περιέχεται στα απόβλητα. EL 9 EL

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Υποβολή στοιχείων σχετικά με τις αποδόσεις ανακύκλωσης των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών μολύβδου-οξέος (1) Για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές μολύβδου-οξέος που εισέρχονται στη διαδικασία ανακύκλωσης πρέπει να υποβάλλονται οι παρακάτω πληροφορίες: Απόδοση ανακύκλωσης διαδικασίας ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών (ηλεκτρικές στήλες μολύβδου-οξέος) Ημερολογιακό έτος Εγκατάσταση 1 Ονομασία Οδός Πόλη Χώρα Αρμόδιος επικοινωνίας Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Τηλ. Περιγραφή της συνολικής διαδικασίας ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών 2 :. Είσοδος στη συνολική διαδικασία ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών 3 Περιγραφή αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Κωδικός ΕΚΑ Μάζα 4 Συνολική σύνθεση κατά την είσοδο (Προαιρετικά) Τόνοι/έτος Στοιχείο ή ένωση κατά μάζα % m input [τόνοι/έτο ς] Στοιχεία ή ενώσεις που δεν αποτελούν μέρος των εισερχόμενων κλασμάτων Προσμείξεις 8 Εξωτερική θήκη συστοιχίας Νερό (H 2O) Άλλα Στοιχεία ή ενώσεις που αποτελούν μέρος των εισερχόμενων κλασμάτων Μόλυβδος (Pb) Θειικό οξύ (H 2SO 4) Πλαστικά Άλλα m input, σύνολο 5 m output, Pb 5 m output, σύνολο 5 Απόδοση ανακύκλωσης (R E ) 6 : m output /m input κατά μάζα % Ποσοστό ανακύκλωσης Pb (R Pb ) 7 : m Pb output /m Pb input κατά μάζα %. EL 10 EL

12 Σημειώσεις: 1. Εγκατάσταση επεξεργασίας των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ύστερα από τη συλλογή, ενδεχόμενη διαλογή και προετοιμασία για ανακύκλωση 2. Περιγραφή της συνολικής διαδικασίας ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών, ανεξάρτητα από το εάν διεξάγεται από μία ή πολλές εγκαταστάσεις (στην οποία συμπεριλαμβάνεται η περιγραφή των επιμέρους σταδίων της ανακύκλωσης και των εξερχόμενων κλασμάτων τους) 3. Περιγραφή των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ύστερα από τη συλλογή, ενδεχόμενη διαλογή και προετοιμασία για ανακύκλωση 4. Υγρή μάζα αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όπως λαμβάνονται ύστερα από τη συλλογή, ενδεχόμενη διαλογή και προετοιμασία για ανακύκλωση, (για τον υπολογισμό της απόδοσης ανακύκλωσης αφαιρούνται η μάζα των διαχωρισθεισών προσμείξεων και της εξωτερικής θήκης των συστοιχιών, καθώς και το περιεχόμενο σε νερό, όπως προσδιορίζεται στο πεδίο «συνολική σύνθεση») 5. Στοιχεία που μεταφέρονται από το παράρτημα IV σημείο 2 6. Υπολογίζεται σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο για τη RE με τα στοιχεία που υποβάλλονται βάσει του παραρτήματος IV σημείο 2 7. Υπολογίζεται σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο για τη R Pb με τα στοιχεία που υποβάλλονται βάσει του παραρτήματος IV σημείο 2 8. Παραδείγματα προσμείξεων είναι το πλαστικό, τα κομμάτια εβονίτη, τα αντικείμενα/στοιχεία σιδήρου, οι ίνες άχρηστου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το λιωμένο αλουμίνιο. EL 11 EL

13 (2) Για τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σιδήρου-οξέος πρέπει να υποβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες: Στάδιο διαδικασίας της Ημερολογιακό έτος Εγκατάσταση 1 Ονομασία Οδός Πόλη Χώρα Αρμόδιος επικοινωνίας Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Τηλ. Περιγραφή του επιμέρους σταδίου της διαδικασίας: 1 Εισερχόμενα απόβλητα (απόβλητα ηλεκτρικών στηλών ή κλάσματα αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών) 2 Περιγραφή εισερχόμενων αποβλήτων Κωδικός ΕΚΑ (Προαιρετικά) Μάζα τόνοι/έτος Έξοδος 1) Ενδιάμεσα κλάσματα 3 Περιγραφή κλάσματος Κωδικός ΕΚΑ Μάζα 4 Περαιτέρω επεξεργασία Παραλήπτης 5 (Προαιρετικά) τόνοι/έτος Ονομασία 2) Τελικά εξερχόμενα κλάσματα που λαμβάνονται υπόψη για την ανακύκλωση 6 Στοιχείο ή ένωση 7 Κλάσμα (μη αποβλήτου) που Συγκέντρωση του στοιχείου ή της Μάζα του στοιχείου ή της ένωσης, που περιέχει το ένωσης στο προκύπτει από τις στοιχείο ή την κλάσμα εισερχόμενες ένωση ηλεκτρικές στήλες κατά μάζα % τόνοι/έτος Περαιτέρω στάδιο της διαδικασίας 1_1 1_2 1_3 1_4 1_5 1_6 1_7 1_8 1_9 1_10 Προορισμός του κλάσματος m output, Pb m output, σύνολο EL 12 EL

14 Σημειώσεις: 1. Εγκατάσταση στην οποία διεξάγεται το επιμέρους στάδιο της διαδικασίας 2. Για το στάδιο 1 = τα ίδια με τα εισερχόμενα απόβλητα στη συνολική διαδικασία ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών Για τα επακόλουθα στάδια = ενδιάμεσα κλάσματα από το προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας 3. Ενδιάμεσα κλάσματα = κλάσματα που προορίζονται για το(α) επακόλουθο(α) στάδια στη διαδικασία ανακύκλωσης 4. Που προκύπτει από τις εισερχόμενες ηλεκτρικές στήλες (ξηρή μάζα) 5. Εγκατάσταση που παραλαμβάνει τα ενδιάμεσα κλάσματα ή - εάν το μετέπειτα στάδιο της διαδικασίας πραγματοποιείται στην ίδια εγκατάσταση ίδια με την εγκατάσταση της υποσημείωσης 1 6. Τελικά εξερχόμενα κλάσματα που λαμβάνονται υπόψη για την ανακύκλωση = τα οποία έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα και θα χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς χωρίς να υποβληθούν σε άλλη επεξεργασία, αλλά με εξαίρεση την ανάκτηση ενέργειας βλ. επίσης τα παραδείγματα στο παράρτημα Ι μέρος 5 7. Τα στοιχεία και οι ενώσεις εάν ήταν συστατικά των εισερχόμενων ηλεκτρικών στηλών (απόβλητα ηλεκτρικών στηλών). Βλ. επίσης τις ειδικές διατάξεις και τα παραδείγματα στο παράρτημα Ι σημείο 5 Για τον μόλυβδο (Pb) σε σκωρία βλ. τη διάταξη στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2. Ο μόλυβδος πρέπει να καταχωρείται ως «Pb». EL 13 EL

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υποβολή στοιχείων σχετικά με τις αποδόσεις ανακύκλωσης των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών νικελίου-καδμίου (1) Για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές νικελίου-καδμίου που εισέρχονται στη διαδικασία ανακύκλωσης πρέπει να υποβάλλονται οι παρακάτω πληροφορίες: Απόδοση ανακύκλωσης διαδικασίας ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών (ηλεκτρικές στήλες νικελίου-καδμίου) Ημερολογιακό έτος Εγκατάσταση 1 Ονομασία Οδός Πόλη Χώρα Αρμόδιος επικοινωνίας: Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Τηλ. Περιγραφή της συνολικής διαδικασίας ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών 2 : Είσοδος στη συνολική διαδικασία ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών 3 Περιγραφή αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Κωδικός ΕΚΑ Μάζα 4 Συνολική σύνθεση κατά την είσοδο (Προαιρετικά) τόνοι/έτος Στοιχείο ή ένωση κατά μάζα % m input [τόνοι/έ τος] Στοιχεία ή ενώσεις που δεν αποτελούν μέρος των εισερχόμενων κλασμάτων Προσμείξεις 8 Εξωτερική θήκη συστοιχίας Νερό (H 2O) Άλλα Στοιχεία ή ενώσεις που αποτελούν μέρος των εισερχόμενων κλασμάτων Κάδμιο (Cd) Νικέλιο (Ni) Σίδηρος (Fe) Πλαστικά Ηλεκτρολύτης m input, σύνολο 5 m output, Cd 5 m output, σύνολο 5 Απόδοση ανακύκλωσης (R E ) 6 : m output /m input κατά μάζα % Ποσοστό ανακύκλωσης Cd (R Cd ) 7 : m Cd output /m Cd input κατά μάζα % EL 14 EL

16 Σημειώσεις: 1. Εγκατάσταση εκ νέου επεξεργασίας των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ύστερα από τη συλλογή και την ενδεχόμενη διαλογή τους 2. Περιγραφή της συνολικής διαδικασίας ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών, ανεξάρτητα από το εάν διεξάγεται από μία ή πολλές εγκαταστάσεις (στην οποία συμπεριλαμβάνεται η περιγραφή των επιμέρους σταδίων της ανακύκλωσης και των εξερχόμενων κλασμάτων τους) 3. Περιγραφή των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ύστερα από τη συλλογή και την ενδεχόμενη διαλογή και προετοιμασία τους για ανακύκλωση 4. Υγρή μάζα αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όπως λαμβάνονται ύστερα από τη συλλογή και ενδεχόμενη διαλογή (για τον υπολογισμό της απόδοσης ανακύκλωσης αφαιρούνται η μάζα των διαχωρισθεισών προσμείξεων και της εξωτερικής θήκης των συστοιχιών, καθώς και το περιεχόμενο σε νερό, όπως προσδιορίζονται στο πεδίο «συνολική σύνθεση») 5. Στοιχεία που μεταφέρονται από το παράρτημα V σημείο 2 6. Υπολογίζεται σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο για τη RE με τα στοιχεία που υποβάλλονται βάσει του παραρτήματος V σημείο 2 7. Υπολογίζεται σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο για τη R Cd με τα στοιχεία που υποβάλλονται βάσει του παραρτήματος V σημείο 2 8. Παραδείγματα προσμείξεων είναι το πλαστικό, τα κομμάτια εβονίτη, τα αντικείμενα/στοιχεία σιδήρου, οι ίνες άχρηστου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το λιωμένο αλουμίνιο. EL 15 EL

17 (2) Για τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών νικελίου-καδμίου πρέπει να υποβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες: Στάδιο διαδικασίας της Ημερολογιακό έτος Εγκατάσταση 1 Ονομασία Οδός Πόλη Χώρα Αρμόδιος επικοινωνίας Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Τηλ. Περιγραφή του επιμέρους σταδίου της διαδικασίας: 1 Εισερχόμενα απόβλητα (απόβλητα ηλεκτρικών στηλών ή κλάσματα αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών) 2 Περιγραφή εισερχόμενων Κωδικός ΕΚΑ Μάζα (Προαιρετικά) τόνοι/έτος Εξερχόμενα απόβλητα 1) Ενδιάμεσα κλάσματα 3 Περιγραφή κλάσματος Κωδικός ΕΚΑ Μάζα 4 Περαιτέρω επεξεργασία Παραλήπτης 5 (Προαιρετικά) τόνοι/έτος Ονομασία 2) Τελικά εξερχόμενα κλάσματα που λαμβάνονται υπόψη για την ανακύκλωση 6 Στοιχείο ή ένωση 7 Κλάσμα (μη αποβλήτου) που Συγκέντρωση του στοιχείου ή της Μάζα του στοιχείου ή της ένωσης, που περιέχει το ένωσης στο προκύπτει από τις στοιχείο ή την κλάσμα εισερχόμενες ένωση ηλεκτρικές στήλες κατά μάζα % τόνοι/έτος Περαιτέρω στάδιο της διαδικασίας 1_1 1_2 1_3 1_4 1_5 1_6 1_7 1_8 1_9 1_10 Προορισμός του κλάσματος m output, Cd m output, total EL 16 EL

18 Σημειώσεις: 1. Εγκατάσταση στην οποία διεξάγεται το επιμέρους στάδιο της διαδικασίας 2. Για το στάδιο 1 = τα ίδια με τα εισερχόμενα στη συνολική διαδικασία ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών Για τα επακόλουθα στάδια = ενδιάμεσα κλάσματα από το προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας 3. Ενδιάμεσα κλάσματα = κλάσματα που προορίζονται για το(α) επακόλουθο(-α) στάδια στη διαδικασία ανακύκλωσης 4. Που προκύπτει από τις εισερχόμενες ηλεκτρικές στήλες (ξηρή μάζα) 5. Εγκατάσταση που παραλαμβάνει τα ενδιάμεσα κλάσματα ή - εάν το μετέπειτα στάδιο της διαδικασίας πραγματοποιείται εντός της ίδιας εγκατάστασης ίδια με την εγκατάσταση της υποσημείωσης 1 6. Τα τελικά εξερχόμενα κλάσματα που λαμβάνονται υπόψη για την ανακύκλωση = τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς χωρίς να υποβληθούν σε άλλη επεξεργασία, βλ. επίσης παραδείγματα στο παράρτημα Ι σημείο 5 7. Τα στοιχεία και οι ενώσεις, εάν ήταν συστατικά των εισερχόμενων ηλεκτρικών στηλών (απόβλητα ηλεκτρικών στηλών). Βλ. ειδικές διατάξεις και παραδείγματα στο παράρτημα Ι σημείο 5. Για το κάδμιο (Cd) σε σκωρία βλ. τις διατάξεις στο παράρτημα ΙΙΙ σημείο 2. Το κάδμιο πρέπει να καταχωρείται ως «Cd». EL 17 EL

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Υποβολή στοιχείων σχετικά με τις αποδόσεις ανακύκλωσης για άλλες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές (1) Για άλλες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές που εισέρχονται στη διαδικασία ανακύκλωσης πρέπει να υποβάλλονται οι παρακάτω πληροφορίες: Απόδοση ανακύκλωσης διαδικασίας ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών (άλλες ηλεκτρικές στήλες) Ημερολογιακό έτος Εγκατάσταση 1 Ονομασία Οδός Πόλη Χώρα Αρμόδιος επικοινωνίας Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Τηλ. Περιγραφή της συνολικής διαδικασίας ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών 2 : Εισερχόμενα απόβλητα στη συνολική διαδικασία ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών 3 Περιγραφή αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Κωδικός ΕΚΑ Μάζα 4 Συνολική σύνθεση κατά την είσοδο (Προαιρετικά) τόνοι/έτος Στοιχείο ή ένωση κατά μάζα % m input [τόνοι/έ τος] Στοιχεία ή ενώσεις που δεν αποτελούν μέρος των εισερχόμενων κλασμάτων Προσμείξεις 7 Εξωτερική θήκη συστοιχίας Νερό (H 2O) Άλλα Στοιχεία ή ενώσεις που αποτελούν μέρος των εισερχόμενων κλασμάτων Μέταλα (π.χ. Fe, Mn, Zn, Ni, Co, Li, Ag, Cu, Al) Υδράργυρος (Hg) Άνθρακας Πλαστικά Ηλεκτρολύτης m input, σύνολο 5 m output, σύνολο 5 Απόδοση ανακύκλωσης (R E ) 6 : m output /m input κατά μάζα % EL 18 EL

20 Σημειώσεις: 1. Εγκατάσταση επεξεργασίας των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ύστερα από τη συλλογή, την ενδεχόμενη διαλογή και την προετοιμασία τους για ανακύκλωση 2. Περιγραφή της συνολικής διαδικασίας ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών, ανεξάρτητα από το εάν διεξάγεται από μία ή πολλές εγκαταστάσεις (στην οποία συμπεριλαμβάνεται η περιγραφή των επιμέρους σταδίων της ανακύκλωσης και των εξερχόμενων κλασμάτων τους) 3. Περιγραφή των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ύστερα από τη συλλογή, την ενδεχόμενη διαλογή και την προετοιμασία τους για ανακύκλωση 4. Υγρή μάζα αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όπως παραλαμβάνονται ύστερα από τη συλλογή, ενδεχόμενη διαλογή και προετοιμασία για ανακύκλωση (για τον υπολογισμό της απόδοσης ανακύκλωσης αφαιρούνται η μάζα των διαχωρισθεισών προσμείξεων και της εξωτερικής θήκης των συστοιχιών, καθώς και το περιεχόμενο σε νερό, όπως προσδιορίζονται στο πεδίο «συνολική σύνθεση») 5. Στοιχεία που μεταφέρονται από το παράρτημα VI σημείο 2 6. Υπολογίζεται σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο για τη RE με τα στοιχεία που υποβάλλονται βάσει του παραρτήματος VI σημείο 2 7. Παραδείγματα προσμείξεων είναι το πλαστικό, τα κομμάτια εβονίτη, τα αντικείμενα/στοιχεία σιδήρου, οι ίνες άχρηστου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το λιωμένο αλουμίνιο. EL 19 EL

21 (2) Για τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας ανακύκλωσης άλλων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών πρέπει να υποβάλλονται οι ακόλουθες πληροφορίες: Στάδιο διαδικασίας της Ημερολογιακό έτος Εγκατάσταση 1 Ονομασία Οδός Πόλη Χώρα Αρμόδιος επικοινωνίας Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Τηλ. Περιγραφή του επιμέρους σταδίου της διαδικασίας: 1 Εισερχόμενα απόβλητα (απόβλητα ηλεκτρικών στηλών ή κλάσματα αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών) 2 Περιγραφή εισερχόμενων Κωδικός ΕΚΑ Μάζα (Προαιρετικά) τόνοι/έτος Εξερχόμενα 1) Ενδιάμεσα κλάσματα 3 Περιγραφή κλάσματος Κωδικός ΕΚΑ Μάζα 4 Περαιτέρω επεξεργασία Παραλήπτης 5 (Προαιρετικά) τόνοι/έτος Ονομασία 2) Τελικά εξερχόμενα κλάσματα που λαμβάνονται υπόψη για την ανακύκλωση 6 Στοιχείο ή ένωση 7 Κλάσμα (μη αποβλήτου) που Συγκέντρωση του στοιχείου ή της Μάζα του στοιχείου ή της ένωσης, που περιέχει το ένωσης στο προκύπτει από τις στοιχείο ή την κλάσμα εισερχόμενες ένωση ηλεκτρικές στήλες κατά μάζα % τόνοι/έτος Περαιτέρω στάδιο της διαδικασίας 1_1 1_2 1_3 1_4 1_5 1_6 1_7 1_8 1_9 1_10 Προορισμός του κλάσματος m output, σύνολο EL 20 EL

22 Σημειώσεις: 1. Εγκατάσταση στην οποία διεξάγεται το επιμέρους στάδιο της διαδικασίας 2. Για το στάδιο 1 = τα ίδια με τα εισερχόμενα στη συνολική διαδικασία ανακύκλωσης ηλεκτρικών στηλών Για τα επακόλουθα στάδια = ενδιάμεσα κλάσματα από το προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας 3. Ενδιάμεσα κλάσματα = κλάσματα που προορίζονται για το(α) επακόλουθο(α) στάδια στη διαδικασία ανακύκλωσης 4. Που προκύπτει από τις εισερχόμενες ηλεκτρικές στήλες (ξηρή μάζα) 5. Εγκατάσταση στην οποία παραδίδονται τα ενδιάμεσα κλάσματα ή - εάν το μετέπειτα στάδιο της διαδικασίας πραγματοποιείται εντός της ίδιας εγκατάστασης η ίδια με την εγκατάσταση της υποσημείωσης 1 6. Τα τελικά εξερχόμενα κλάσματα που λαμβάνονται υπόψη για την ανακύκλωση = τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς χωρίς να υποβληθούν σε άλλη επεξεργασία, βλ. επίσης παραδείγματα στο παράρτημα Ι σημείο Τα στοιχεία και οι ενώσεις, εάν ήταν συστατικά των εισερχόμενων ηλεκτρικών στηλών (παλιές ηλεκτρικές στήλες). Βλ. ειδικές διατάξεις και παραδείγματα στο παράρτημα Ι σημείο 5. EL 21 EL

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11721/17 ENV 715 ENT 181 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 15606/12 ENV 823 ENT 277 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής D015695/01.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής D015695/01. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2011 (21.09) (OR. en) 14391/11 ENV 685 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 14 Σεπτεμβρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D015369/01.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D015369/01. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2011 (OR. en) 13267/11 DENLEG 109 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Ιουλίου 2011 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15099/14 ENV 876 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 Νοεμβρίου 2014 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7892 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7892 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15079/14 ENV 873 ENT 253 DACT 214 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2016 (OR. en) 7566/16 SAN 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 Απριλίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 22 Αυγούστου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13812/14 SAN 364 STATIS 100 SOC 664 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 16243/14 AGRILEG 239 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Νοεμβρίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2017 (OR. en) 7868/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28 Μαρτίου 2017 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D049962/02

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5218/15 DENLEG 8 AGRI 10 SAN 11 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6102/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 29 ENV 114 ENT 31 DACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D039828/03 ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο D039828/03 ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10927/15 ADD 1 AGRILEG 149 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Ιουλίου 2015 Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11471/17 AGRILEG 146 DENLEG 61 VETER 68 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 20 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11463/17 AGRILEG 142 DENLEG 58 VETER 65 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3489 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10022/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 171 ENV 584 ENT 145 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) 12353/15 ENV 586 ENT 199 MI 583 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12761/1/14 REV 1 TRANS 403 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15465/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5606/17 ENV 57 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 24 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 23 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0010 (NLE) 5569/17 ENV 50 COMPET 37 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Φεβρουαρίου 2014 (OR. el) 6758/14 DENLEG 41 AGRI 126 SAN 85 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D022890/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D022890/02. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 4 Οκτωβρίου 2012 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D047612/03 - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D047612/03 - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5353/17 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Ιανουαρίου 2017 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Mαΐου 2013 (28.05) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 27 Mαΐου 2013 (28.05) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 27 Mαΐου 2013 (28.05) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία παραλαβής: 21 Mαΐου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2016 (OR. en) 8569/16 DRS 13 ECOFIN 369 EF 106 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 21 Απριλίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) 6701/15 MI 124 ENT 33 CONSOM 41 SAN 56 ECO 26 ENV 140 CHIMIE 8 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6223/17 ENV 126 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8 Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής D020181/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής D020181/02. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2012 (15.05) (OR. en) 9975/12 DENLEG 47 AGRI 317 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 8 Μαΐου 2012 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11007/16 ENV 482 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Ιουλίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5363/15 TRANS 21 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιανουαρίου 2015 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15350/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 14 Δεκεμβρίου 2015 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13611/15 DENLEG 138 AGRI 561 SAN 355 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027805/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D027805/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 11 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6294/17 AGRILEG 42 VETER 16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 13 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D015891/01.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D015891/01. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2011 (OR. en) 15161/11 ENV 749 WTO 344 MI 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 4 Οκτωβρίου 2011 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7864/14 ENV 285 MI 281 DELACT 76 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5892/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 57 ENT 30 MI 92 DELACT 20

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2017 (OR. en) 9384/17 DENLEG 44 AGRI 273 SAN 203 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Μαΐου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της Επιτροπής της XXX σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών

Απόφαση της Επιτροπής της XXX σχετικά με τον καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ για στρώματα κρεβατιών ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2014 (OR. en) 5282/14 ENV 25 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 9 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D025414/03.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D025414/03. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Απριλίου 2013 (OR. en) 8481/13 DENLEG 34 AGRI 240 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 11 Απριλίου 2013 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10949/15 DENLEG 101 AGRI 401 SAN 234 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 15 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5932/17 ENV 102 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2 Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11453/16 STATIS 52 COMPET 430 UD 169 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6957/17 DENLEG 12 AGRI 117 SAN 82 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Αυγούστου 2015 (OR. en) 11584/15 AGRILEG 162 DENLEG 114 VETER 65 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 28 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11787/14 DENLEG 127 AGRI 493 SAN 284 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11158/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Ιουλίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D045112/01

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7686/17 DENLEG 25 AGRI 162 SAN 121 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 24 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 383 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 383 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 5851/15 ENV 34 MI 59 DELACT 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2014 (OR. en) 12340/14 DENLEG 143 AGRI 528 SAN 311 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - D019484/07. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2013 (24.07) (OR. en) 12673/13 DENLEG 90 SAN 290 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 19 Ιουλίου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14552/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COMPET 790 ENV 957 CHIMIE 98 MI 854 ENT 241 SAN 425 CONSOM

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D /03 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 έως 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D /03 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 έως 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7394/16 ADD 1 ENER 98 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 30 Μαρτίου 2016 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15570/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 7 Δεκεμβρίου 2017 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17256/13 DENLEG 144 SAN 504 AGRI 814

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17256/13 DENLEG 144 SAN 504 AGRI 814 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17256/13 DENLEG 144 SAN 504 AGRI 814 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 29 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7415/17 ENV 270 MI 241 DELACT 52 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2017 (OR. en) 8782/17 DENLEG 37 AGRI 242 SAN 178 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2 Μαΐου 2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D052035/02 Annex 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D052035/02 Annex 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11721/17 ADD 1 ENV 715 ENT 181 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7647/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Μαρτίου 2017 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: D049972/02

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11659/16 DENLEG 69 SAN 306 AGRI 445 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6972/17 DENLEG 13 AGRI 118 SAN 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12412/17 ENV 762 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 Σεπτεμβρίου 2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11675/16 DENLEG 70 SAN 310 AGRI 446 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13649/17 DENLEG 80 AGRI 574 SAN 380 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7374/16 DENLEG 23 AGRI 154 SAN 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 22 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 596 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 596 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 6120/15 SPG 7 WTO 45 DELACT 16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2013 (22.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 15 Μαΐου 2013 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6000/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 106 MI 104 AGRI 61 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Αυγούστου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Αυγούστου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Αυγούστου 2014 (OR. en) 12561/14 DENLEG 144 AGRI 536 SAN 317 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 4550 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10731/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 478 ENT 157 COMPET 360 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13403/17 AGRILEG 189 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 13 Οκτωβρίου 2017 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D039870/02. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11290/15 ΜΑR 81 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 27 Ιουλίου 2015 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5397/17 DENLEG 4 AGRI 24 SAN 31 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045653/02.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D045653/02. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12030/1/16 REV 1 ENV 566 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 20 Σεπτεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2012 (26.10) (OR. en) 15496/12 STATIS 76 ECOFIN 882

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2012 (26.10) (OR. en) 15496/12 STATIS 76 ECOFIN 882 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2012 (26.10) (OR. en) 15496/12 STATIS 76 ECOFIN 882 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 2013 (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 2 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13662/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: TEXT 3 MI 751 ENT 216 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2014 (OR. en) 12339/14 DENLEG 142 AGRI 527 SAN 310 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Σεπτεμβρίου 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: 26 Αυγούστου 2010 Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7180/17 DENLEG 17 AGRI 131 SAN 95 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Μαρτίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2017 (OR. en) 8318/17 AGRILEG 82 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 19 Απριλίου 2017 Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2016) 5889 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2016) 5889 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12652/16 AGRI 506 AGRIORG 77 DACT 201 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 13109/14 AVIATION 179 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11705/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: MI 585 ENT 179 COMPET 572 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035742/03 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D035742/03 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16865/14 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 11 Δεκεμβρίου 2014 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2014 (OR. en) 11528/14 DENLEG 120 AGRI 477 SAN 273 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 3881 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 3881 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10393/17 PECHE 256 DACT 106 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7641/14 AGRI 203 AGRISTR 14 AGRIORG 38 AGRIFIN 32 DELACT 64 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D049730/04 ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D049730/04 ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2017 (OR. en) 11730/17 ADD 1 AGRILEG 154 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 21 Αυγούστου 2017 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14571/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0280 (NLE) AGRI 646 VETER 65 SAN 217 DENLEG 97 ΠΡΟΤΑΣΗ Της : Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10992/14 DENLEG 110 AGRI 448 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: 12 Ιουνίου 2014 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα