5092/15 ΓΒ/νκ/ΔΛ 1 DG B 2A

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5092/15 ΓΒ/νκ/ΔΛ 1 DG B 2A"

Transcript

1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0311 (NLE) 5092/15 PECHE 9 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 14590/14 PECHE ADD 1-3 Θέμα: Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων στα ενωσιακά ύδατα, και για τα ενωσιακά σκάφη, σε ορισμένα μη ενωσιακά ύδατα, καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 779/ Δηλώσεις Διαβιβάζονται συνημμένως για τις αντιπροσωπίες δηλώσεις του Συμβουλίου, της Επιτροπής και των αντιπροσωπιών. 5092/15 ΓΒ/νκ/ΔΛ 1 DG B 2A EL

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γλώσσα στη διαίρεση VIIIab (Βισκαϊκός Κόλπος) Με αναφορά στη δήλωση του Συμβουλίου του 2013 «Σχετικά με τη γλώσσα του Βισκαϊκού Κόλπου», η Επιτροπή και το Συμβούλιο εκτιμούν ότι η διατήρηση των TAC στο επίπεδο του 2014 συμφωνεί με την αλιευτική στρατηγική που πρότειναν οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι οι εγγυήσεις που περιλαμβάνονται στην αλιευτική στρατηγική για το απόθεμα αυτό βάσει σταθερών TAC, όπως πρότειναν οι ενδιαφερόμενοι φορείς, θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2016, εάν έχουν επιτευχθεί οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην προσέγγιση της αλιευτικής στρατηγικής, όπως επαναλαμβανόμενη αύξηση θνησιμότητας λόγω αλιείας έως τη συγκεκριμένη προθεσμία. Κυματόβατος στις διαιρέσεις VIa, VIb, VIIa-c, VIIe-k, VIId VIIΙ και IX Το Συμβούλιο και η Επιτροπή σημειώνουν ότι τα κράτη μέλη πρότειναν μέτρα για να διασφαλιστεί η βιώσιμη διαχείριση των τοπικών πληθυσμών κυματόβατου, βάσει επιστημονικών μελετών και της συνεργασίας του αλιευτικού κλάδου. Το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν μια περιορισμένη αλιεία παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, εφόσον τα μέτρα υπόκεινται σε επιστημονική αξιολόγηση και μια τέτοια αλιεία συνοδεύεται από κατάλληλα και επιστημονικά ορθά εθνικά τεχνικά μέτρα όλων των κρατών μελών που αλιεύουν το εν λόγω είδος. Επιπλέον, η Επιτροπή υπενθυμίζει τον κίνδυνο ότι τα TAC παρεμπιπτόντων αλιευμάτων μπορούν να οδηγήσουν σε γρήγορη εξάντληση των αλιευτικών δυνατοτήτων στον τομέα της αλιείας του είδους αυτού στο εγγύς μέλλον. Εάν η γνωμοδότηση της ΕΤΟΕΑ, που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι θετική και ληφθούν κατάλληλα εθνικά τεχνικά μέτρα, η Επιτροπή θα εξετάσει το ταχύτερο δυνατόν το ενδεχόμενο να προτείνει οποιαδήποτε κατάλληλη τροποποίηση του κανονισμού σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες. 5092/15 ΓΒ/νκ/ΔΛ 2

3 Σελάχια Το Συμβούλιο και η Επιτροπή αναγνωρίζουν την πρόταση των κρατών μελών να χρησιμοποιούν διαφορετική μέθοδο υπολογισμού για τα TAC όσον αφορά τα σελάχια. Μετά από επιστημονική αξιολόγηση από την ΕΤΟΕΑ, η Επιτροπή θα αξιολογήσει το συντομότερο δυνατό σε αυτή τη βάση κατά πόσον είναι επαρκώς προληπτικό να εφαρμόζεται την πρότασή της η μεθοδολογία αυτή όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες του Το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι τα αλιεύματα στο πλαίσιο αυτών των TAC θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά. Αυτό προϋποθέτει ότι οι αρχές όλων των κρατών μελών που συμμετέχουν σε αυτό το είδος αλιείας διασφαλίζουν ότι οι αλιείς έχουν την καλύτερη δυνατή γνώση για να εντοπίζουν και να καταγράφουν σωστά τα διάφορα είδη από τα σελάχια που αλιεύουν, και ότι τα διάφορα είδη έχουν αναγνωριστεί σωστά κατά την εκφόρτωση των αλιευμάτων από φορείς πώλησης και αρχές ελέγχου. Γάδος - αλιευτική προσπάθεια «Δεδομένου ότι πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία προκειμένου να ισχύσουν από 1 ης Ιανουαρίου 2015 οι κανονισμοί για τις αλιευτικές δυνατότητες, η Επιτροπή δεν είναι αντίθετη στο να ακολουθηθεί το τροποποιημένο σχέδιο κατά τον καθορισμό των TAC και των ορίων αλιευτικής προσπάθειας για το γάδο τον επόμενο χρόνο, υπενθυμίζει όμως τη δήλωση στην οποία προέβη κατά τη συνεδρίαση της ΕΜΑ στις 11 Νοεμβρίου και στη σύνοδο του Συμβουλίου στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2012 την οποία ακολούθησε προσφυγή ακυρώσεως του τροποποιητικού κανονισμού.» Ρέγγα στις διαιρέσεις VIIbc και VIa νοτίως Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου να καθορίσει τα TAC για το απόθεμα αυτό στο 0, βάσει επιστημονικών συμβουλών, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα TAC αυτά, αν η συγκριτική αξιολόγηση για τη ρέγγα από το ICES τροποποιεί ουσιαστικά την επιστημονική αξιολόγηση. Αν συμβεί αυτό, η Επιτροπή θα εξετάσει κατά πόσον είναι σκόπιμο να προτείνει, το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της συγκριτικής αξιολόγησης, την τροποποίηση των TAC για το /15 ΓΒ/νκ/ΔΛ 3

4 Γλώσσα στη διαίρεση IIIa (Kattegat/Skagerrak) Η Επιτροπή και το Συμβούλιο σημειώνουν ότι το ICES, στη γνωμοδότησή του για τη γλώσσα στη διαίρεση IIIa και στις υποδιαιρέσεις για το 2014, ανέφερε ότι η αξιολόγηση δεν έλαβε υπόψη την πιθανή μείωση των αλιευμάτων ανά μονάδα καταβαλλόμενης προσπάθειας (CPUE) στη γλώσσα που προκύπτει από τη χρήση της τράτας SELTRA, που έχει τεθεί σε χρήση στον τομέα κατά τα τελευταία χρόνια. Η Επιτροπή ζήτησε από την ΕΤΟΕΑ, τον Δεκέμβριο του 2014 τον ποσοτικό προσδιορισμό της μείωσης αυτής στα CPUE αν είναι δυνατόν, ή αλλιώς να δώσει την οικεία εκτίμηση εμπειρογνώμονα σχετικά με την πιθανή μείωση των CPUE. Επίσης, ζήτησε από το ICES την εκ νέου αξιολόγηση του αποθέματος, έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2015, με βάση την υποτιθέμενη μείωση των CPUE, και την παροχή των αντίστοιχων TAC 2015 με βάση την προσέγγιση ΜΒΑ του ICES. Εάν στην απάντησή του, η ΕΤΟΕΑ αναθεωρήσει τη γνώμη της για τα TAC, η Επιτροπή δεσμεύεται να εξετάσει ενδεχόμενες τροποποιήσεις TAC για τη γλώσσα αναλόγως, στο πλαίσιο της πρότασης για την πρώτη τροποποίηση του κανονισμού για τις αλιευτικές δυνατότητες που αναμένεται τον Μάρτιο του Γλώσσα στις διαιρέσεις VIIa, VIIf και VIIg BE+ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η Επιτροπή σημειώνει τη δέσμευση του Βελγίου να θέσει σε εφαρμογή τεχνικά μέτρα για την αύξηση της επιλεκτικότητας των σκαφών του που αλιεύουν γλώσσα στις διαιρέσεις VIIa, VIIf και VIIg, με στόχο τη μείωση, χωρίς καθυστέρηση, της αλιευτικής πίεσης για το απόθεμα αυτό. Το Βέλγιο δεσμεύεται κυρίως για την αύξηση του μεγέθους των ματιών από 80 σε 120mm για ένα τμήμα 3 μέτρων του τεμαχίου επιμήκυνσης από το σάκο τράτας προς τη δοκό σε όλα τα σκάφη με δοκότρατες που αλιεύουν γλώσσα στις διαιρέσεις VIIa, VIIf και VIIg, το αργότερο μέχρι την 1η Απριλίου Το Βέλγιο δεσμεύεται να εφαρμόσει το μέτρο αυτό στο στόλο του που αλιεύει γλώσσα στις διαιρέσεις VIIa, VIIf και VIIg το αργότερο μέχρι την 1η Απριλίου Μετά την επανεξέταση των μέτρων αυτών από την ΕΤΟΕΑ, εάν η ΕΤΟΕΑ κρίνει ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για τη μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας του εν λόγω αποθέματος σε επίπεδο ΜΒΑ και προτείνει πρόσθετη μείωση της θνησιμότητας λόγω αλίευσης, η Επιτροπή δεσμεύεται να εξετάσει τις κατάλληλες τροποποιήσεις των TAC το συντομότερο δυνατόν το /15 ΓΒ/νκ/ΔΛ 4

5 Γλώσσα στη διαίρεση VIId (Ανατολική Μάγχη) (ΓΑ + BE+ ΕΠΙΤΡ.) Η Επιτροπή σημειώνει τη δέσμευση της Γαλλίας και του Βελγίου να θέσουν σε εφαρμογή τεχνικά μέτρα με σκοπό τη μείωση, χωρίς καθυστέρηση, της αλιευτικής πίεσης επί του αποθέματος γλώσσας στη διαίρεση VIId. Η Γαλλία δεσμεύεται να εφαρμόσει από την 1η Ιανουαρίου 2015, σειρά εθνικών μέτρων διαχείρισης: (i) υποβολή γαλλικών αλιευτικών σκαφών που αλιεύουν πάνω από 300 κιλά γλώσσας ετησίως σε ειδική άδεια αλιείας για τη γλώσσα στη διαίρεση VIId, (ii) μείωση κατά 10% του αριθμού των ημερών που επιτρέπεται να βρίσκονται στη θάλασσα τα γαλλικά σκάφη που χρησιμοποιούν δίχτυα βυθού και δοκότρατες, (iii) καθορισμός του μέγιστου συνολικού καθαρού μήκους ενός χιλιομέτρου, για κάθε μέτρο μήκους των σκαφών που χρησιμοποιούν δίχτυα βυθού, (iv) εξοπλισμός όλων των γαλλικών αλιευτικών σκαφών που διαθέτουν άδεια αλίευσης γλώσσας στη διαίρεση VIId με σύστημα παρακολούθησης σκαφών (VMS), (v) μόνιμη απαγόρευση αλιείας σε τέσσερις ζώνες αναπαραγωγής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής σχετικά με τον καθορισμό των ζωνών αλιευτικής ανάκαμψης, ειδικότερα στους όρμους Veys, Seine, Somme και Canche, όπου αφθονούν οι νεαρές γλώσσες και (vi) ακύρωση της προσπάθειας που καταβλήθηκε μέχρι τώρα σε αυτές τις περιοχές αναπαραγωγής, έτσι ώστε να αποφεύγεται η μετατόπισή της σε παρακείμενες περιοχές. Το Βέλγιο δεσμεύεται για την αύξηση του μεγέθους των ματιών από 80 σε 120mm για ένα τμήμα 3 μέτρων του τεμαχίου επιμήκυνσης από το σάκο τράτας προς τη δοκό σε όλα τα σκάφη με δοκότρατες που αλιεύουν γλώσσα στη διαίρεση VIId, το αργότερο μέχρι την 1η Απριλίου Το Βέλγιο δεσμεύεται επίσης για τα μέτρα που συμφωνήθηκαν από τη Γαλλία σύμφωνα με το σημείο (v), ειδικότερα τη μόνιμη απαγόρευση της αλιείας. Η Επιτροπή δεσμεύεται να υποβάλει τα μέτρα της Γαλλίας και του Βελγίου προς επιστημονική αξιολόγηση από την ΕΤΟΕΑ το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση που η ΕΤΟΕΑ συμβουλεύσει ότι μια επιπρόσθετη μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας είναι απαραίτητη για την επίτευξη του επιπέδου ΜΒΑ, η Γαλλία, το Βέλγιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι αυτό θα επιτευχθεί με την εφαρμογή πρόσθετων μέτρων διαχείρισης κατά τη διάρκεια του 2015, υπό την προϋπόθεση ότι η ΕΤΟΕΑ γνωμοδοτήσει ότι τα πρόσθετα μέτρα επαρκούν για μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας για την επίτευξη του επιπέδου ΜΒΑ, ή με την αναθεώρηση του επιπέδου των TAC κατά τη διάρκεια του 2016 το αργότερο, ανάλογα με την περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή δεσμεύεται να προτείνει ένα επίπεδο TAC που θα λαμβάνει πλήρως υπόψη τη γνώμη της ΕΤΟΕΑ. 5092/15 ΓΒ/νκ/ΔΛ 5

6 Δήλωση για τα σταθερά αποθέματα Το Συμβούλιο και η Επιτροπή σημειώνουν ότι στους κανονισμούς περί αλιευτικών δυνατοτήτων περιλαμβάνονται και TAC για ορισμένα αποθέματα για την κατάσταση των οποίων ελλιπή μόνον στοιχεία υπάρχουν και τα οποία είτε είναι μικρής οικονομικής σημασίας είτε αλιεύονται μόνον ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα είτε εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα αξιοποίησης των ποσοστώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν τη δήλωσή τους σχετικά με τα αποθέματα στην οποία προέβησαν το 2014 και σημειώνουν ότι η αντίληψη για την κατάσταση κάποιου από αυτά τα αποθέματα δεν άλλαξε σημαντικά κατά τη διάρκεια του Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο και η Επιτροπή εξακολουθούν να θεωρούν πρέπον να περιοριστούν τα αλιεύματα στα επίπεδα των TAC του 2014 ή και χαμηλότερα. Προς τούτο, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα πρωτοβουλίας της Επιτροπής ή οι δυνάμει του άρθρου 293 παρ. 1 της ΣΛΕΕ προνομίες του Συμβουλίου, η Επιτροπή και το Συμβούλιο φρονούν ότι στο παρόν στάδιο θα ήταν σκόπιμο να παραμείνει το επίπεδο των TAC του 2014 όσον αφορά τα αποθέματα που αριθμούνται παρακάτω για την προσεχή τριετία. Ωστόσο, η Επιτροπή θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τα κράτη μέλη και τους σχετικούς επιστημονικούς φορείς ώστε να βελτιωθούν τα σχετικά με αυτά τα αποθέματα επιστημονικά στοιχεία. Αν τυχόν αλλάξει σημαντικά μέσα στην εν λόγω περίοδο η αντίληψη για την κατάσταση κάποιου από τα αποθέματα αυτά, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνούν ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη προκειμένου να καθοριστούν τα επίπεδα TAC για τα έτη 2016 και 2017, ανάλογα με την περίπτωση. Κοινή ονομασία Μουρούνα διπτερύγιος Μουρούνα διπτερύγιος Γάδος Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Ρέγγα Μονάδα TAC Ενωσιακά και διεθνή ύδατα ζώνης II και IV Ενωσιακά και διεθνή ύδατα ζώνης III VIb (υπομονάδα Rockall) VI, Vb, διεθνή ύδατα ζώνης XII και XIV VIIbc VIIhjk VIIef 5092/15 ΓΒ/νκ/ΔΛ 6

7 Γουρλομάτης Ατλαντικού Γουρλομάτης Ατλαντικού Μουρούνα Μουρούνα Μουρούνα Ενωσιακά και διεθνή ύδατα ζώνης I και II Ενωσιακά και διεθνή ύδατα ζώνης III και IV Ενωσιακά και διεθνή ύδατα ζώνης I και II IIIa Ενωσιακά και διεθνή ύδατα ζώνης V Ευρωπαϊκή Vb(ενωσιακά ύδατα), VI, XII, XIV χωματίδα Ευρωπαϊκή VIIbc χωματίδα Ευρωπαϊκή VIIhjk χωματίδα Ευρωπαϊκή VIII, IX, X και CECAF χωματίδα Κίτρινος Vb(ενωσιακά ύδατα), VI, XII και XIV μπακαλιάρος Κίτρινος VIIIc μπακαλιάρος Κίτρινος IX, X, CECAF (ΕΕ) μπακαλιάρος Μαύρος VII, VIII, IX, X, CECAF (ΕΚ) μπακαλιάρος Γλώσσα VIIIcde, IX, X, CECAF (ΕΕ) Παπαλίνα VIIde Νταούκι VIIa Ατλαντικού Μπρόσμιος IIIa και EU Μπρόσμιος ΕΚ I, II, XIV Μπρόσμιος Ύδατα ΕΚ ζώνης IV 5092/15 ΓΒ/νκ/ΔΛ 7

8 Λαβράκια στις διαιρέσεις ICES IVbc, VIIa, και VIId h (Θάλασσα της Ιρλανδίας, Κελτική Θάλασσα, Μάγχη και νότιο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η Επιτροπή σημειώνει τις συμβουλές του ICES για ουσιαστική μείωση του ποσοστού θνησιμότητας λόγω αλιείας σε όλο το φάσμα των αποθεμάτων κατά 60% και μείωση των αλιευμάτων κατά 70%. Παρά τις εκτεταμένες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο Συμβούλιο αυτό, δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατό να εξευρεθεί συμφωνία για τα κατάλληλα μέτρα. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε αυτό το είδος αλιείας πρέπει να συνεχίσουν να δεσμεύονται προκειμένου να καταβάλλονται όσο το δυνατόν περισσότερες προσπάθειες, από την έναρξη της αλιευτικής περιόδου, τον Ιανουάριο του 2015, για τη μείωση της αλιευτικής πίεσης, την προστασία των αναπαραγωγικών συγκεντρώσεων και την αποτροπή κατάρρευσης. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση και, αν χρειαστεί, θα εξετάσει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού για την ΚΑλΠ και/ή το άρθρο 45 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98. Κοκκινόψαρο στα διεθνή ύδατα των υποπεριοχών I και II του ICES Η Επιτροπή σημείωσε τις ανησυχίες ορισμένων κρατών μελών όσον αφορά την ποσόστωση για το κοκκινόψαρο στα διεθνή ύδατα της Νορβηγικής Θάλασσας για το Διαβουλεύσεις μεταξύ των παράκτιων κρατών και άλλων φορέων αλιείας θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Η αλιεία για το απόθεμα αυτό θα πραγματοποιηθεί μόνο κατά το δεύτερο εξάμηνο του Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα καταβάλει προσπάθειες για την κατάλληλη ποσόστωση της ΕΕ για το κοκκινόψαρο στα διεθνή ύδατα των υποπεριοχών I και II του ICES. Κοκκινόψαρο στα νορβηγικά ύδατα των υποπεριοχών I και II ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η Επιτροπή σημείωσε τα αιτήματα των κρατών μελών να διεξάγεται κατευθυνόμενη αλιεία για το κοκκινόψαρο στα νορβηγικά ύδατα των υποπεριοχών I και II του ICES για το 2015 που η Επιτροπή θα λάβει υπόψη στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 2015 μεταξύ της ΕΕ και της Νορβηγίας, σχετικά με την ερμηνεία της ανταλλαγής επιστολών ΕΟΧ, που υπεγράφη στο Πόρτο, στις 2 Μαΐου /15 ΓΒ/νκ/ΔΛ 8

9 Ανάλογα με το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων αυτών, η Επιτροπή θα προτείνει την κατάλληλη τροποποίηση του κανονισμού για τις αλιευτικές δυνατότητες το Επιλεκτικότητα στην Κελτική Θάλασσα (Γάδος και εγκλεφίνος στη διαίρεση VIIbc, e-k) Αποτέλεσμα της μικτής αλιείας κατά το παρελθόν και το παρόν στην Κελτική Θάλασσα για τον γάδο, τον εγκλεφίνο και το νταούκι του Ατλαντικού είναι η απόρριψη ιχθυδίων που αντιπροσωπεύει πιθανή απώλεια μελλοντικής παραγωγικότητας. Το μεγαλύτερο ποσοστό εισόδου γάδου στο απόθεμα και η πρόσφατη είσοδος εγκλεφίνου στο απόθεμα αυξάνουν τον κίνδυνο περαιτέρω αλιευμάτων ιχθυδίων με αποτέλεσμα την επιπλέον θνησιμότητα λόγω αλιείας. Το Συμβούλιο επιβεβαιώνει την ανάγκη βελτίωσης των μέτρων επιλεκτικότητας που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 737/2012. Η Επιτροπή, από το 2015 και μετά, θα λαμβάνει υπόψη τα μέτρα αυτά κατά την αναθεώρηση και τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 737/2012 και θα εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης του μεγέθους των ματιών των φύλλων δικτυωμάτων τετραγωνικών ματιών, που τοποθετούνται όπως περιγράφεται στον παρόντα κανονισμό σε ελάχιστο μήκος 120mm. Κατά την επανεξέταση του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα εξετάσει ωστόσο ότι, στο πλαίσιο αυτού του μέτρου επιλεκτικότητας, σε περιπτώσεις όπου συγκρατούμενα αλιεύματα περιλαμβάνουν τουλάχιστον 55% νταούκι που στα ύδατα ανατολικά των 8, τα ισχύοντα μέτρα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν. Η αποτελεσματικότητα των τροποποιημένων μέτρων θα αξιολογηθεί πριν από το Ευελιξία για τον εγκλεφίνο ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο εγκλεφίνος στις ζώνες VI και IV του ICES έχει αξιολογηθεί ως ένα ενιαίο απόθεμα, καθιστώντας ως εκ τούτου δυνατή την ευελιξία μεταξύ των ζωνών αυτών. Η ευελιξία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη διαχείριση των μεμονωμένων ιχθυαποθεμάτων, τα οποία διανέμονται σε περισσότερες από μία ζώνη διαχείρισης, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και δεν επηρεάζεται η σχετική σταθερότητα. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζεται η ανάγκη προγραμματισμού της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης. 5092/15 ΓΒ/νκ/ΔΛ 9

10 Η μεταφορά των αλιευτικών δυνατοτήτων από τη ζώνη IV στη ζώνη VI αντιπροσωπεύει αύξηση του δυναμικού των αλιευτικών δυνατοτήτων στη ζώνη VI, ενώ τα αποθέματα νταουκιού και γάδου στη ζώνη VI παραμένουν σε κακή κατάσταση. Μετά από την αξιολόγηση της ΕΤΟΕΑ σχετικά με το αν η ευελιξία αυτή θα οδηγήσει σε αύξηση της θνησιμότητας λόγω αλιείας στα αποθέματα αυτά σε τέτοιο βαθμό ώστε να κινδυνεύει η αποκατάστασή τους, εφόσον η επιστημονική επανεξέταση δεν εγείρει ανησυχίες, η Επιτροπή θα εξετάσει το συντομότερο δυνατό τυχόν κατάλληλες τροποποιήσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων για την εν λόγω ευελιξία. Σχετικά με την μακροπρόθεσμη διαχείριση της γλώσσας και της χωματίδας στη Βόρεια Θάλασσα ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τα αποθέματα χωματίδας και γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα διατηρούνται σε ασφαλή βιολογικά όρια εδώ και αρκετά έτη. Ως εκ τούτου εφαρμόζονται πλέον οι κανόνες σχετικά με τη δεύτερη φάση του πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα αυτά. Η Επιτροπή συνεργάζεται τώρα με τα κράτη μέλη και τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς για την κατάρτιση νέας πρότασης για ένα μικτό σχέδιο αλιείας στη Βόρεια Θάλασσα, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας για τη γλώσσα και τη χωματίδα και αναμένεται να υποβληθεί στο εγγύς μέλλον, τώρα που οι συζητήσεις της ειδικής ομάδας που συστάθηκε μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα πολυετή σχέδια έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Δήλωση της Επιτροπής για την ικανότητα της IOTC - Παράρτημα VI του κανονισμού για τις αλιευτικές δυνατότητες Ένα από τα γαλλικά σκάφη που επιτρέπεται να αλιεύει τροπικούς τόνους στην Περιοχή της Σύμβασης της Επιτροπής Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC), με ικανότητα κόρων ολικής χωρητικότητας (GT) θα μπορούσε να μετανηολογηθεί στην Ιταλία κατά τη διάρκεια του Ως εκ τούτου, με την επιφύλαξη του Παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η αντίστοιχη άδεια πρέπει να ανακληθεί από τη Γαλλία και να μεταφερθεί στην Ιταλία, μόλις το πλοίο μετανηολογηθεί στην Ιταλία. 5092/15 ΓΒ/νκ/ΔΛ 10

10082/15 ΑΣ/ριτ 1 DG F 2C

10082/15 ΑΣ/ριτ 1 DG F 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2015 (OR. en) 10082/15 PUBLIC 44 INF 114 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Στο παρόν έγγραφο παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2015 COM(2015) 239 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - COM(2013) 319 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - COM(2013) 319 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2013 (04.06) (OR. en) 10460/13 PECHE 241 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1903 περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0341 (NLE) 15830/14 PECHE 549 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 8787 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 8787 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 13334/15 COR 1 PECHE 383 DACT 146 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

11309/16 ADD 1 MM/γομ/ΕΚΜ 1 DG B 2A

11309/16 ADD 1 MM/γομ/ΕΚΜ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0236 (COD) 11309/16 ADD 1 PECHE 279 CODEC 1072 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: Θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 267 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2016) 267 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0238 (COD) 11636/16 ADD 2 PECHE 293 CODEC 1142 IA 62 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα με βάση το άρθρο 14

Διάταγμα με βάση το άρθρο 14 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4181, 16.3.2007 Αριθμός 126 768 Κ.Δ.Π. 126/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Διάταγμα με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2014) 670 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2014) 670 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0311 (NLE) 14590/14 PECHE 489 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2015 COM(2015) 559 final/2 2015/0259 (NLE) CORRIGENDUM This document corrects document COM(2015) 559 final of 10.11.2015. Concerns all language versions. Modification

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2016 COM(2016) 781 final 2016/0386 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2016 COM(2016) 123 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2014) 670 final. ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Βρυξέλλες, COM(2014) 670 final. ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.10.2014 COM(2014) 670 final ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6.2.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0158 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Φεβρουαρίου 2013 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 559 final ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 63 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο SWD(2017) 63 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0043 (COD) 6575/17 ADD 2 PECHE 68 CODEC 248 IA 32 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 21.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 336/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1225/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2010 για καθορισμό, για το 2011 και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0344 (NLE) 13797/16 PECHE 400 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0037 (NLE) 7135/15 PECHE 91 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2016 COM(2016) 396 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το 2017 στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0289 (COD) 15262/15 ADD 1 PECHE 481 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

15706/16 GA/ag,alf,ech DGB 2A

15706/16 GA/ag,alf,ech DGB 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0344 (NLE) 15706/16 PECHE 492 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2016 COM(2016) 493 final 2016/0238 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2014 COM(2014) 49 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2012 SWD(2012) 203 final C7-0196/12 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2011 COM(2011) 418 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2015)0104 Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 135 final 2014/0070 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Διεθνή Επιτροπή για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 6/1/17 REV 1 EL

PE-CONS 6/1/17 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 17 Μαΐου 2017 (OR. en) 2015/0133 (COD) LEX 1732 PE-CONS 6/1/17 REV 1 PECHE 24 CODEC 79 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 128 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 129 final 2014/0074 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.7.2016 L 191/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1139 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Ιουλίου 2016 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 28.1.2015 L 22/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/104 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 10.4.2015 2014/0319(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.8.2011 COM(2011) 479 τελικό 2011/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 6520/11 PI

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 216 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0036(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/0036(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2015/0036(NLE) 7.5.2015 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την ολοκλήρωση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0097 (NLE) 7765/16 VISA 98 COASI 48 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2015 COM(2015) 563 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την προσπάθεια των κρατών μελών κατά τη διάρκεια του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0043 (NLE) 6159/16 SOC 70 EMPL 45 ECOFIN 109 EDUC 32 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδας «Κοινωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0059 (NLE) 7768/17 UD 91 MED 21 COMER 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση κανονισμού στις 29 Νοεμβρίου 2016.

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την ανωτέρω πρόταση κανονισμού στις 29 Νοεμβρίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0368 (COD) 8025/1/17 REV 1 TRANS 139 MAR 70 CODEC 561 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9645/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ENV

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0101 (NLE) 9687/17 PECHE 216 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

6187/15 ADD 1 ΠΜ/σα EL

6187/15 ADD 1 ΠΜ/σα EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0174 (COD) 6187/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: CODIF 19 CODEC 183 ECO 16

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών.

1. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 14752/1/16 REV 1 FISC 204 ECOFIN 1094 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 6 Ιανουαρίου 2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, η Φεβρουαρίου 0 (OR. en) 5786/ ENV 5 ENT 8 DELACT 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU,

Διαβάστε περισσότερα

12007/3/13 REV 3 ADD 1 AB/σα 1 DQPG

12007/3/13 REV 3 ADD 1 AB/σα 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2013 (OR. en) ιοργανικός φάκελος: 2011/0195 (COD) 12007/3/13 REV 3 ADD 1 PECHE 307 CODEC 1684 PARLNAT 246 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέµα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017 (OR. en) 7896/17 FSTR 24 FC 24 REGIO 35 SOC 236 AGRISTR 32 PECHE 132 CADREFIN 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11326/16 DRS 32 ECOFIN 719 EF 244 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 Ιουλίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.11.2013 COM(2013) 765 final 2013/0373 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου της συμφωνίας αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 409 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 409 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 20015/0182 (NLE) 11591/15 ADD 1 ENV 525 ENT 178 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2014 COM(2014) 49 final 2014/0024 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.11.2014 COM(2014) 697 final 2014/0330 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων βάσει του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 265 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0105 (NLE) 9741/17 COEST 113 PHYTOSAN 8 VETER 42 WTO 127 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0062 (NLE) 7669/17 WTO 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

14195/15 ΑΗΡ/γομ 1 DG G 2A

14195/15 ΑΗΡ/γομ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14195/15 FIN 775 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Γενικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2012 (13.02) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6068/1/12 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2011/0390 (CNS)

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2012 (13.02) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6068/1/12 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2011/0390 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2012 (13.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0390 (CNS) 6068/1/12 REV 1 SOC 87 ECOFIN 97 EDUC 32 ΕΚΘΕΣΗ της: Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

16367/14 ΔΑ/γπ 1 DG B 1

16367/14 ΔΑ/γπ 1 DG B 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2014/0032 (COD) 2014/0033 (COD) 16367/14 AGRI 759 VETER 113 AGRILEG 247 ANIMAUX 59 CODEC 2415 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 320 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2015 (OR. en) 9292/15 FIN 389 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 366 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0167 (NLE) 10142/16 JUSTCIV 170 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 42 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 42 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0021 (NLE) 5772/16 ENV 42 COMER 8 MI 56 ONU 9 SAN 39 IND 24 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

7051/16 ΙΒ/σα/ΔΛ 1 DGB 1 A

7051/16 ΙΒ/σα/ΔΛ 1 DGB 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 7051/16 AGRI 125 AGRIORG 15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0192(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0192(NLE) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7657/14 AGRI 211 AGRIFIN 38 AGRIORG 43 DELACT 60 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 (OR. en) 9386/16 ENV 358 ENT 95 MI 373 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 10 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική: ιστορικό και εξέλιξη

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική: ιστορικό και εξέλιξη Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική: ιστορικό και εξέλιξη Η ιδέα μιας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) διατυπώθηκε για πρώτη φορά στη Συνθήκη της Ρώμης. Αρχικά συνδεδεμένη με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

6538/16 ΘΚ/γπ 1 DG B 3A

6538/16 ΘΚ/γπ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0043 (NLE) 6538/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 100 EMPL 59 ECOFIN 152 EDUC 43 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

11358/16 ADD 1 1 GIP 1B

11358/16 ADD 1 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11358/16 ADD 1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: PV/CONS 41 AGRI 423 PECHE 282 3481η σύνοδος του της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ), που

Διαβάστε περισσότερα

10877/16 ADD 1 ΔΠ/μκρ 1 DGG 1B

10877/16 ADD 1 ΔΠ/μκρ 1 DGG 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2016 (OR. en, fr) 10877/16 ADD 1 EF 220 ECOFIN 687 DACT 140 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2016 C(2016) 6906 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31.10.2016 σχετικά με την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/2195

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7892 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 7892 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15079/14 ENV 873 ENT 253 DACT 214 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό Γραμματέα της

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα