ΔΩΡΕΑΝ CDs με 3 κουπόνια και άνω (με 2 κουπόνια ΕΚΠΤΩΣΗ 50%)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΩΡΕΑΝ CDs με 3 κουπόνια και άνω (με 2 κουπόνια ΕΚΠΤΩΣΗ 50%)"

Transcript

1 ΔΩΡΕΑΝ CDs με 3 κουπόνια και άνω (με 2 κουπόνια ΕΚΠΤΩΣΗ 50%) Κόψτε το κουπόνι από την πρώτη σελίδα του βιβλίου του μαθητή σας και ταχυδρομήστε το στην διεύθυνση: Super Course Λαοδικείας 1 Βέροια Τ.Κ για να σας στείλουμε τα audio CDs

2 ESB English Speaking Board B2 Certificate in ESOL International All Modes Editorial Team Eve Pauff Linda Dove Bruce Henderson Peter Pappas Jean Vinten ISBN Teacher s Πληροφορίες - Παραγγελίες Τηλ. Κέντρο: All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher. 2

3 contents Practice Tests page Practice Test 1 5 Practice Test 2 17 Practice Test 3 29 Practice Test 4 41 Practice Test 5 53 Practice Test 6 65 Speaking Tests Breakdown Marking Criteria Speaking Test 1 Families & Relationships Speaking Test 2 Tourism & Travelling Speaking Test 3 Computers & Technology Speaking Test 4 Film & Television Speaking Test 5 School & Education Speaking Test 6 Shopping & Advertising Speaking Test 7 Health & Fitness Speaking Test 8 Hobbies & Pastimes page Glossary 87 Transcripts 89 3

4 4

5 ESB English Speaking Board B2 Certificate in ESOL International All Modes Practice Test 1 Contents of this Paper Listening Part One Part Two Section A Part Two Section B Reading Part One Part Two Use of English Part One Part Two Part Three Part Four Part Five Section Number of Questions Weighting for Section The remaining 20% is for your speaking test % 20% 20% Writing 20% Total time allowed: 2 hours and 30 minutes. You should attempt all sections of this paper. The use of dictionaries, notes or any electronic device is not permitted in this examination. Answers for the Listening, Reading and Use of English are to be put onto the OPTICAL MARK FORM. USE THE WRITING ANSWER BOOKLET for your answer to the Writing Section. This question paper WILL NOT BE MARKED. DO NOT OPEN THE EXAMINATION PAPER UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO. 5

6 Listening PART 1 Listen to a conversation between three people who are planning a seminar. For questions 1 10, decide if the statements are True (T) or False (F). You will hear the recording TWICE. You have one minute to read the questions for Part One. Planning A Seminar 1. The seminar will take place in about a month s time. 2. Linda has got prices from three hotels. 3. The Roger Hotel s conference room is more expensive than the Imperial s. 4. At the Roger Hotel, seminars take place by the swimming pool. 5. Sandra has attended a seminar at the Roger Hotel before. 6. John thinks that the Roger Hotel will be more suitable. 7. David Harris s said that there would be fewer people at the seminar. 8. The conference room at the Roger Hotel can seat 100 people. 9. Sandra tells Linda to make all the necessary arrangements. 10. Sandra is going to inform David Harris about their plans. T P P P P P F P P P P P Listening Listen to a radio programme. You will hear a woman talking about her company. For questions 11 15, choose the correct answer A, B or C. You will hear the recording TWICE. You have one minute to read the questions for Section A. PART 2 - Section A The Party Shop 11. Lisa McDonald A. gives advice to people with party shops. B. organizes parties for both adults and children. C. would like her business to be successful in five years. 12. At a Disney party, children can A. dress up as a Disney character. B. watch a well-known Disney film. C. choose from a variety of Disney gifts. 6

7 13. The party on the plane A. was spoiled because of the weather. B. had 20 guests. C. took four hours to prepare. 14. The wedding anniversary celebration A. will take place indoors. B. has been arranged for Lisa s family and friends. C. has a colour as its theme. 15. The interviewer describes Lisa s company as A. out of the ordinary. B. uninteresting. C. attractive. Listening Listen to a special report on a news programme and answer the questions. For questions 16 20, choose the correct answer A, B or C. You will hear the recording TWICE. You have one minute to read the questions for Section B. A Special Report PART 2 - Section B 16. In this special report, Laura says A. the hotel where she was staying was unaffected. B. there have been worse tornados in the past. C. all the residents of the town were able to get somewhere safe. 17. Tornadoes A. usually strike without warning. B. don t last for more than an hour. C. move very fast. 18. Today s Tornado A. lasted for at least ten minutes. B. had a wind speed of about 170 kilometres an hour. C. was not as destructive as originally thought. 19. One of the families in the report A. was travelling in a bus when the tornado struck. B. lost their car on the motorway. C. all died in the tornado. 20. Tornado Watch A. informs people that a tornado is coming. B. is the name of a local radio station. C. did not have enough time to warn everybody. 7

8 Reading PART 1 You are going to read a passage about kites For questions 21 24, match the headings below (A G) with the appropriate paragraph. The first heading has been done as an example. There are TWO headings which you do not need. Kites 25 Example: G. The Origin of Kites. Kites were probably invented some 3,000 years ago, but there is not much proof of this because the earliest kites were made of materials that do not last and, therefore, an ancient kite has never been found. All evidence of the long history of kites comes either from stories or traditions that have been passed down through generations, or from drawings and paintings that have been found. However, in all likelihood, kites originated in China or Malaysia because there are written documents showing this. 21. C. Some Ancient Uses for Kites China was an ideal place for the invention of the kite. This is because the materials that were used to make the first 26 kites were probably bamboo and silk and in the ancient world of China, these materials were in abundance. At that time they were not only toys. They were used in wars to lift fireworks into the air and hopefully scare away the enemy. Some kites were even used to frighten off birds that were eating crops. Often, when a baby was born, a kite was released into the sky. This was to ensure that any bad luck that the baby was born with would fly away forever F. From Kites to Flying Machines Kites were probably first brought to Europe in the 13th Century by Marco Polo. This great explorer was fascinated by kites and wrote about them in a lot of detail, saying how they were made and what was used to make them. In 1883, E.D. Archibald, a meteorologist first measured the speed of the wind using a kite and this was probably one of the first weather forecasts. More importantly, in 1903, the Wright Brothers flew their first plane which they had designed themselves. They owed their success to the fact that they had experimented with kites and gliders. This opened the door to the modern aeroplane. A. Homemade Kites Are Better B. Centuries of Celebration C. Some Ancient Uses for Kites D. Written Documentation Does Not Exist E. A Kite Flying Holiday in Europe F. From Kites to Flying Machines G. The Origin of Kites (Example) For questions 25 30, decide which is the correct answer A, B, C or D. 25. How do we know that kites were probably invented around 3,000 years ago? A. The materials used for making kites at that time did not last. B. There are many ancient kites in museums. C. Traditional stories and drawings of kites go back to that time. D. Written documents prove this. 26. China was the ideal place to invent the kite because A. there were plenty of the right materials available. B. the Chinese liked fireworks. C. there were many wars in the region. D. the Chinese had many uses for them. 8

9 23. B. Centuries of Celebration Nowadays, there are kite flying festivals and kite flying competitions all over the world. Also, today s kites are much more sophisticated than they used to be and there is a lot of skill involved in flying them. The largest and probably most famous kite festival takes place every year in India on the 14th of January. This particular festival has been 29 going on for hundreds of years and it s possible to see up to 100,000 kites in the air at the same time. In most countries around the world, there are certain days of the year when kites can be seen flying and it is fun for both young and old. 24. E. A Kite Flying Holiday in Europe On the first Monday of Lent, which is part of the Orthodox Easter celebrations, kites are flown in Greece. This kite flying day is very traditional and is still enjoyed by all the family. Today, it s easy to buy a kite, but most kites used to be made two or three days before the holiday from thin strips of lightweight wood, paper and a long tail. Kite making was something that the Greeks were very good at. Nowadays, they are usually bought from shops or sold in the streets, but the excitement of flying a kite and being out on a family occasion has not lessened over the years. It is something that everyone looks forward to, whether they are adults or children. Watching your kite catch the wind and go soaring up into the sky is something that will never be boring. 27. The word or phrase closest in meaning to hopefully in paragraph 2 is A. luckily. B. by any chance. C. by accident. D. with any luck. 28. The Wright Brothers A. used kites to measure wind speeds. B. designed the first glider. C. carried out experiments with kites. D. discovered how kites were made. 29. Kite flying festivals are A. more sophisticated than they were before. B. fairly recent events. C. popular in many countries. D. very similar to kite flying competitions. 30. Looks forward to in paragraph 5 can best be replaced in the text by A. is obliged to do. B. eagerly anticipates. C. is used to doing. D. fortunately expects. 9

10 Reading PART 2 You are going to read an article about Harry Houdini. For questions 31 35, decide which is the correct answer A, B, C or D. Harry Houdini It is said that Harry Houdini was the world s greatest magician and escapologist. He was born on the 24th March, 1894 and his real name was Ehrich Weiss. He lived most of his life in America, but was born in Hungary. He became fascinated with magic when he was a boy. He saw a travelling magician who happened to pass through the town where he was living at that time and was hooked.. In no time at all, Houdini became interested in magic tricks and deceiving people. When he was 13, his family moved to New York. He entertained his new classmates by doing magic tricks. When he wasn t doing magic tricks, he excelled in sports, especially swimming, boxing 31 and running, which developed his body. This prepared him for all the athletic skills that he would need to do all the amazing and dangerous tricks that he would later devise. In the beginning, he worked with a good friend called Jacob Hyman. They set up a travelling show and called themselves The Brothers Houdini. Their first tricks were mostly card tricks and nothing they did was particularly remarkable. Martin Beck, a rich businessman, saw their show and offered Houdini a chance to perform in the Vaudeville Theatres that were situated all over America. At this time, Houdini s favourite trick 10

11 33 was being able to escape from a pair of handcuffs. He challenged the audience to give him handcuffs that could not be opened, but Houdini escaped from all of them. This was called The Challenge Act and the audience had never seen something like this before. They loved it and the theatres were full every night. Then he introduced stunt tricks into the show, which involved danger and he soon became famous as the man who could escape from anything. Houdini realised that the audiences preferred his dangerous stunt tricks to anything else. Houdini s act was so successful that he went to Europe where he thrilled audiences with his dangerous stunts and escape routines. On a visit to Nova Scotia in 1896, he visited a psychiatric hospital and saw his first straitjacket. A straitjacket is used in psychiatric hospitals to control patients who may harm themselves or other people. When it is worn, the arms are crossed and tied at the back so that the wearer is unable to move their arms. This was never a problem for Houdini who could escape from a straitjacket while hanging upside down, with his hands in handcuffs inside the jacket. In another trick, he was tied up with chains, locked into a large box and then the box was lowered into New York harbour. Houdini appeared swimming in the water some 59 seconds later, well and smiling. Houdini also wrote books and starred in adventure films, becoming famous all over the world. He had extraordinary strength and he was very clever. He died on the 31st October 1926, not because one of his stunts went wrong, but from an ordinary and common illness. He was only 52 years old Harry Houdini A. used his real name on stage. B. was born in America. C. was an outstanding athlete. D. deceived a travelling magician when he was a boy. 32. The word closest in meaning to hooked in paragraph 1 is A. involved. B. popular. C. tricked. D. addicted. 33. Houdini was successful in the Vaudeville Theatres because A. his act was innovative and exciting. B. Martin Beck had promoted his show. C. they were located all over America. D. the audiences were keen on his card tricks. 34. While wearing a straitjacket, Houdini was A. locked a large box. B. unable to move his arms. C. tied up with chains. D. handcuffed. 35. Houdini A. was only famous in America. B. died because he had made a mistake. C. was also an author and an actor. D. lived an ordinary life. 11

12 Use of English PART 1 For questions 36 45, complete the sentences below by choosing the correct answer A, B, C or D. 36. If Mike doesn t get down to work soon, he too far behind. A. was going to get C. has got B. will get D. is getting 37. Ted has been behaving quite strangely he met Kay. A. from when C. ever since B. before D. by the time 38. Leanne fell into a deep depression she had lost her job. A. so soon C. afterwards B. after D. and then 39. The meeting has had due to the strike. A. cancelled C. cancelling B. to be cancelled D. been cancelled 40. Children need encouragement their talents. A. at developing C. developing B. so to develop D. to develop 41. The boy something wrong, otherwise he wouldn t have been punished. A. must have done C. can t have done B. may be doing D. shouldn t don 42. They were very disappointed with the film. It was interesting than the critics had said. A. hardly any C. not as B. a little D. much less 43. Arthur has just bought a car. A. sports black Japanese C. black Japanese sports B. Japanese black sports D. black sports Japanese 44. The plane ticket was so we decided to travel by train. A. such expensive C. enough expensive B. much expensive D. too expensive 45. The church seems. Are you sure we came to the right one? A. there is empty C. that is empty B. to be empty D. it is empty 12

13 Use of English PART 2 For questions 46 55, complete the sentences below by choosing the correct answer A, B, C or D. 46. Our holiday in Spain was the most holiday we had ever had. A. enjoyable απολαυστικός, διασκεδαστικός C. funny αστείος B. great σπουδαίος, σημαντικός, υπέροχος D. happy χαρούμενος, ευτυχισμένος 47. He was a(n) Englishman, very polite and gentle. A. usual συνηθισμένος C. typical χαρακτηριστικός, τυπικός B. ordinary κανονικός, συνηθισμένος D. common κοινός, συνηθισμένος, δημόσιος 48. He has had a rather operation. It will take him some time to recover. A. exaggerated υπερβολικός, μεγαλοποιημένος C. anxious ανήσυχος, αγχώδης B. nervous νευρικός, ευέξαπτος, εκνευρισμένος D. painful επώδυνος, οδυνηρός 49. Arthur liked Elaine a lot, but he was too to ask her out on a date. A. risky ριψοκίνδυνος, παράτολμος C. jealous ζηλιάρης B. shameful αισχρός, πρόστυχος D. shy ντροπαλός 50. Their business hasn t been for the past three years and they are thinking of selling it. A. profitable επικερδής, κερδοφόρος C. economic οικονομικός (που έχει να κάνει με την οικονομία) B. optimistic αισιόδοξος D. cautious προσεκτικός, επιφυλακτικός 51. While I was working, my boss kept me, which made me feel uncomfortable. A. staring at κοιτάζω επίμονα C. glancing through διαβάζω κτ στα γρήγορα B. looking up ψάχνω πληροφορίες, αναζητώ D. seeing to προσέχω, φροντίζω για 52. Who is this actor? I ve never of him before. A. read διαβάζω C. seen βλέπω, καταλαβαίνω B. heard ακούω, μαθαίνω νέα D. observed παρατηρώ 53. If there is anyone here who is the proposal, could you please raise your hand? A. in control of σε έλεγχο C. on behalf of εκ μέρους B. by means of με τη βοήθεια, μέσω D. in favour of υπέρ του 54. Zelda s husband doesn t a good salary so he is considering changing jobs. A. fetch πηγαίνω και φέρνω C. earn κερδίζω (χρήματα) B. bring φέρνω D. take παίρνω 55. She always comes to work late. You can t imagine the excuses she. A. gets off κατεβαίνω, ξεφεύγω C. gets by τα βγάζω πέρα B. calls on καλώ, επισκέπτομαι D. comes up with βρίσκω λύση, επινοώ 13

14 Use of English PART 3 For questions 56 65, read the text and choose the correct answer for each gap A, B, C or D. Joe s Date with Mary The day on which Joe had planned to go out with Mary had finally arrived. 56 his way to the restaurant, where they 57 to meet, Joe was so nervous that he began rehearsing what he would 58 to her. When he got near the restaurant, he was still practising it out loud. Two women, 59 were walking behind him, heard him and started giggling. He noticed them and 60 awful. He started walking faster, but his embarrassment 61 it difficult for him to see where he was going. As a result, he tripped and fell flat on his face. One of the women ran 62 him and helped him get up. He thanked her, and walked into the restaurant. The waiter directed him to the table he had booked. Fortunately, Mary hadn t arrived 63. He sat down and tried to compose himself. The door of the restaurant opened and Mary, looking more beautiful than ever, walked in and waved at him. He stood up to greet her, but his knees felt 64. He tried to say something nice, but he couldn t get the words out. Mary, 65 that he felt uncomfortable, started a conversation and before he knew it, he was talking to her confidently. He could tell from her expression that she was happy to be there with him. 56. A. On C. At B. In D. By 57. A. have arranged C. arranged B. had arranged D. were arranging 58. A. tell C. say B. discuss D. ask 59. A. that C. while B. they D. who 60. A. would feel C. had felt B. felt D. should feel 61. A. made C. caused B. did D. got 62. A. forward C. towards B. into D. at 63. A. still C. neither B. yet D. then 64. A. weakly C. to weaken B. to weakening D. weak 65. A. realising C. expecting B. suggesting D. wondering 14

15 Use of English PART 4 For questions 66 70, complete the sentences below by choosing the correct answer A, B or C. 66. There has been a increase in the number of unemployed people in our town. A. worrying B. worried C. worrier 67. The longer Dan waited outside the doctor s office, the more he became. A. impatience B. impatient C. impatiently 68. Some countries in Africa are ; they need help to establish industries and improve the living conditions of their people. A. underdeveloped B. overdeveloped C. developed 69. The flight doesn t go to Manchester. It goes by way of Frankfurt. A. direct B. directed C. directing 70. Jerry is totally. You never know what he is going to do next. A. unpredictably B. unpredicted C. unpredictable Use of English PART 5 For questions 71 75, choose the sentence A, B, C or D, which is closest in meaning to the sentence given. 71. It is a month since we last argued. A. It was a month ago that we decided not to argue again. B. We had never argued until a month ago. C. We haven t argued for a month now. D. We argue at least once a month. 72. As soon as Jane put the phone down, she started crying. A. Putting the phone down made Jane cry. B. The moment Jane started crying, she put the phone down. C. Jane put the phone down and then she started crying. D. After Jane had cried, she put the phone down. 73. He worked hard. Nevertheless, he was given the sack. A. In spite of working hard, he was given the sack. B. He won t be given the sack provided he works hard. C. He was given the sack because he hardly worked. D. Had he not worked hard, he would have been given the sack. 74. I took a 2,000 loan from the bank. A. Ι took 2,000 out of my bank account. B. Ι lent the bank 2,000. C. Ι deposited 2,000 in my bank account. D. Ι borrowed 2,000 from the bank. 75. She used to go jogging with me in the morning. A. She is used to going jogging with me in the morning. B. She no longer goes jogging with me in the morning. C. She enjoyed jogging with me in the morning. D. She would have gone jogging with me in the morning. 15

16 Writing Choose ONE of the following options. Write between words in English. 1. Some parents insist that their children should follow a career that can earn them a high income. Write an essay saying what young people should consider when choosing a job and whether parents should interfere in their children s choice of career or not. 2. This year you went on holiday with your friends for the first time ever. Write a letter to your English friend saying where you went, what you did and how you felt. You do not need to give an address. 3. Write a story about the day you found something valuable. Begin the story with the line: While I was riding my bike to school, I saw a small bag under a tree Continue the story. Writing 1 No one can deny that choosing a job is a crucial moment in your life. Some parents exert considerable influence over their children with regards to their future jobs, while others let them decide for themselves. To begin with, there are significant factors that should be considered when choosing a profession. Personal ability is perhaps the most important of these. At the same time however, you may need to base your decision on the number of job opportunities that are available in your chosen field. Last but not least, you should consider the salary you hope to earn. Parents can provide valuable assistance in this decision as they have experience of the working world. However, all too often, parents want their children to get a well-paid job and don t consider their talent or personality. In this case, children can feel frustrated, since they may want to do something completely different. Consequently, if they follow their parents ambitions, they will feel unfulfilled in their future career. All things considered, choosing a profession is a decision that will determine your whole life. I believe that it is a very personal decision that requires a lot of thought and time on the part of the person concerned, as well as useful advice from close family, friends and experts. Writing 2 Dear Jessica, I was glad to receive your letter about your summer holiday. It seems you had a wonderful time so I decided to drop you a line to tell you about my holiday as well. Believe it or not, my parents let me go on holiday with my friends this year! There we were, four teenage girls on the ferry boat to Mylos, a fantastic island in Greece. We rented a small flat with a kitchen that overlooked the harbour. It was perfect! Mylos is famous for its sandy beaches and turquoise sea and we swam at a different beach every day. It is also well-known as an extreme sports destination, so I tried parasailing and waterskiing. It was really exciting! As for our evenings, we would eat at traditional restaurants, and then go to one of the many clubs or beach bars that the island has to offer. It was great fun flirting with the local boys! As you can imagine, we did whatever we wanted, whenever we wanted. Believe me, Mylos is a destination that you shouldn t miss! Don t forget to write back soon. Take care, Tanya Writing 3 As I was riding my bike to school one morning, I caught sight of a small bag under a tree. Then, suddenly, I saw a tall man running away from there as fast as he could. I decided to investigate. To my surprise, I found a letter next to the bag. I hesitated, looked around to see if anyone was watching, then I opened the letter carefully. It had been written by a thief. He explained his financial problems and why he had stolen the bag. He was a poor immigrant who couldn t afford to return to his family in his home country. He also apologized to the woman whose bag he had stolen. When I finished reading the letter, I felt sorry for the man. I really sympathized with him! I looked inside the bag and found a purse. There was a woman s identity card inside and I knew exactly what to do! I went to the nearest police station and handed the bag to a policeman, who asked me some questions and thanked me for my prompt action. He also complimented me on my honesty and said he would call the woman immediately. I was really late for school that day, but I felt proud that my investigation had helped the woman find her bag. 16

17 ESB English Speaking Board B2 Certificate in ESOL International All Modes Practice Speaking Tests 77

18 ESB Speaking Test Breakdown Part 1 - Introduction about 3 minutes Personal information is elicited from candidates, who must respond to the interlocutor and not to each other. Part 1 consists of a number of short turns with candidates being invited to respond alternately. Equal time is allotted to both candidates. Part 2 - Interactive Discussion about 4 minutes Candidates discuss a topic with each other based on two prompts provided by the interlocutor. They exchange ideas and opinions and sustain a discussion. The interlocutor does not take part in the discussion and candidates should not address the interlocutor directly. Part 3 - Responding to Questions about 5 minutes It comprises a three-way discussion between interlocutor and candidates based on the topic from Part 2 of the test. The interlocutor leads the discussion by selecting from a set of questions. It is not necessary to use all the questions. The interlocutor may ask for a specific response from one candidate or throw the discussion open to both candidates. Candidates are encouraged to elaborate on, or react to, their partner s response by verbal invitation (e.g. What do you think? Do you agree?) or non-verbal gestures. Candidates are given equal opportunities to speak, but the interlocutor may wish to give a candidate who has been rather reticent in earlier parts of the test a chance to redress the balance. Marking Criteria The marker awards an analytic mark by listening intently to each candidate s contributions. Full marks and half marks are awarded on a scale of 0-5 in each of the following 5 categories: Pronunciation Here the marker puts him or herself into the shoes of a non-specialist speaker of English (i.e. not a teacher) in order to assess the amount of effort required by a listener to understand the contributions. The scale includes individual sound, rhythm, stress and intonation. There is no discrimination between varieties of English; all are acceptable. Discourse Management This refers to the extent, coherence and relevance of the candidate s contributions and includes relevance to what has been said before. The focus is on the candidate s ability to maintain a flow of coherent language on a sentence or longer turn level. Interactive Ability This does not only refer to the ability to listen and respond, but also applies to the candidate s ability to use language to engage in flowing, meaningful communication. This includes sensitivity to turn taking, initiating, responding accordingly and asking questions to repair miscommunication. Long obviously rehearsed utterances are interrupted by the examiner; if the candidate continues, they will be penalised in this category. Grammar & Vocabulary This refers to the range used and the extent to which it is accurate. Marks are given according to the overall effectiveness of the range of grammar and vocabulary used in the interview. Task Completion This refers to the extent and manner in which the candidate responds to the set tasks (part 2). To achieve the minimum pass mark a candidate should answer the questions with mostly relevant contributions. To achieve the highest possible mark a candidate will extend the task to other realms (personalization, speculation, deduction, etc.) while still maintaining relevance. 78

19 Part 1 - Introduction Practice Speaking Test 1 Topic: Families & Relationships What s your name? (to Candidate A) And what s your name? (to Candidate B) Thank you. Can I have your registration details please? (to Candidates A and B) First I m going to ask you some questions about yourselves. Interlocutor asks Candidates A and B a selection of questions from those below. What are your interests? Would you rather live in the centre of a city or in the suburbs? Why? What do you like about your neighbourhood? Are you a health food fan? Why? Why not? What kind of films do you prefer to watch? What is your ideal place for summer holidays? speaking Thank you. Part 2 - Interactive Discussion Now in this part of the test, I am going to give both of you two written statements based on the same topic. I would like you to talk together about the topic for four minutes using the statements to help you. You can add ideas of your own if you wish. I am just going to listen to you. You have only about four minutes so don t worry if I stop you and please speak so that we can both hear you. (to Candidates A and B) Here are your statements. (Prompts are placed in the middle of the pair) The topic is Families & Relationships. You may start when you are ready. It is very important to spend quality time with the members of our family. There are no other people in the world we can trust more than our family. (After four minutes) Thank you. Part 3 - Responding to Questions We are going to talk together for about five minutes. I would like you to respond to my questions and to what your partner says. The topic we are discussing is Families & Relationships, the same as in Part 2 of the test. What do parents and children disagree about most? What about friends? Would you rather spend time with your family or with your friends? Why? How important is it to follow rules at home? How would you classify a true friend? Do you know such a person? What are the advantages and disadvantages of sharing a bedroom? Should parents be stricter with their children nowadays? Why? Why not? Thank you. That is the end of the test. 79

20 Glossary Practice Test 1 Reading - Part 1 kite χαρταετός evidence αποδείξεις, στοιχεία pass down μεταβιβάζω in all likelihood κατά πάσα πιθανότητα originate προέρχομαι, κατάγομαι, πηγάζω document έγγραφο, ντοκουμέντο abundance αφθονία firework πυροτέχνημα enemy εχθρός crop σοδειά, καλλιέργεια release αφήνω, αμολάω, ελευθερώνω, δημοσιεύω in detail λεπτομερώς forecast πρόβλεψη, πρόγνωση experiment (v) πειραματίζομαι glider ανεμόπτερο homemade σπιτικός Lent Σαρακοστή strip λωρίδα lightweight πολύ ελαφρύς (σε βάρος) tail ουρά lessen ελαττώνω, μειώνω soar up πετώ ψηλά, ίπταμαι Reading - Part 2 escapologist κπ που ξεφεύγει από αλυσίδες, χειροπέδες, σχοινιά, κλουβιά για να διασκεδάσει ανθρώπους deceive παραπλανώ, εξαπατώ excel διαπρέπω devise επινοώ, σκαρφίζομαι remarkable αξιοσημείωτος, αξιόλογος handcuffs χειροπέδες challenge πρόκληση stunt ακροβατικό, τέχνασμα thrilled συγκλονισμένος straitjacket ζουρλομανδύας cross (v) σταυρώνω tie (v) δένω hang κρέμομαι lower (v) χαμηλώνω, οδηγώ σε χαμηλότερο σημείο Practice Test 2 Reading - Part 1 manufacturer κατασκευαστής breed είδος, γένος smash συντρίβω twist παραμορφωμένος insurance ασφάλεια, ασφάλιση lead to οδηγώ σε careless απρόσεχτος accelerator γκάζι compensate αντισταθμίζω slide γλιστρώ steer οδηγώ, κατευθύνω tail πίσω μέρος severely σοβαρά, σκληρά recklessness απερισκεψία, απροσεξία costly ακριβός, δαπανηρός collision σύγκρουση restless ανήσυχος, νευρικός curiosity περιέργεια collide συγκρούομαι station wagon οικογενειακό αυτοκίνητο curve στροφή dimension διάσταση pavement πεζοδρόμιο bump τράνταγμα imperfection ατέλεια, ψεγάδι spotless άψογος spool καρούλι wire σύρμα low-slung με χαμηλές αναρτήσεις grip κράτημα, έλεγχος skid ολισθαίνω, ντεραπάρω barrier διαχωριστικό κιγκλίδωμα track διαδρομή formalize επισημοποιώ dealer έμπορος, πωλητής Reading - Part 2 gasp μου κόβεται η ανάσα, ασθμαίνω provoke προκαλώ notion αντίληψη, ιδέα excavate κάνω ανασκαφή survey μελετώ, ερευνώ monument μνημείο circular κυκλικός ditch χαντάκι mound λοφίσκος, ανάχωμα erect αναγείρω quarry λατομείο raft σχεδία drag σέρνω overland από ξηράς inner εσωτερικός primitive πρωτόγονος utilize χρησιμοποιώ concrete χειροπιαστός alignment ευθυγράμμιση, στοίχιση loom over διαφαίνομαι, ξεπροβάλω taunt προκαλώ, πειράζω presence παρουσία Practice Test 3 Reading - Part 1 life expectancy (υπολογιζόμενη) διάρκεια ζωής judge κρίνω, υπολογίζω decline (n) πτώση, μείωση, μειώνω-ομαι circulatory κυκλοφορικό principal κυριότερος mortality θνησιμότητα rate (n) αναλογία, ποσοστό stabilise σταθεροποιώ decrease μειώνομαι slightly ελαφρώς, λίγο on the whole γενικά prevention πρόληψη availability διαθεσιμότητα nutrition διατροφή understanding κατανόηση, αντίληψη reduction μείωση consumption κατανάλωση primary πρωταρχικός, στοιχειώδης constitution σύσταση, κράση likewise παρομοίως element στοιχείο, συστατικό average μέσος όρος, μέσος regularly τακτικά in moderation με μέτρο virtually σχεδόν to date μέχρι σήμερα Reading - Part 2 sled έλκηθρο track μονοπάτι, διαδρομή lie ξαπλώνω dominate κυριαρχώ, επικρατώ victory νίκη credit (v) αποδίδω motivate παρακινώ, ωθώ majority πλειοψηφία mentally διανοητικά drain αδειάζω, στραγγίζω, εξαντλώ drop sb off αφήνω κπ κάπου workout προπόνηση sprint τρέχω μικρή απόσταση με μεγάλη ταχύτητα 87

21 stretch κάνω εκτάσεις skip χοροπηδώ slot σχισμή consist of αποτελούμαι occasionally περιστασιακά assume αναλαμβάνω client πελάτης make up for lost time αναπληρώνω το χαμένο χρόνο venue τόπος οπού γίνεται κτ tap (v) πιέζω steep απόκρημνος, απότομος appeal (n) έλξη, θέλγητρο consecutive διαδοχικός, συνεχής Practice Test 4 Reading - Part 1 networking δίκτυο sign κάνω εγγραφή upload ανεβάζω στο ίντερνετ chat (v) κουβεντιάζω, συζητώ launch εξαπολύω, προωθώ, λανσάρω overtake προφταίνω, ξεπερνώ worldwide παγκοσμίως knock off ρίχνω keen ενθουσιώδης, ενδιαφερόμενος revenue εισόδημα, έσοδο take into account λαμβάνω υπόψη start off ξεκινώ ως fuss φασαρία, αναστάτωση from rags to riches από τη φτώχεια στα πλούτη addictive εθιστικός Reading - Part 2 solar ηλιακός visibility ορατότητα fascination γοητεία, θέλγητρο get a glimpse of ρίχνω μια ματιά annular κυκλικός, δακτυλιοειδής partially μερικώς obscure (v) αποκρύπτω, καλύπτω emperor αυτοκράτορας ominous δυσοίωνος, απειλητικός, απαίσιος bang (v) χτυπώ δυνατά/με θόρυβο contemporary σύγχρονος coincide with συμπίπτω με Practice Test 5 Reading - Part 1 opponent αντίπαλος martial πολεμικός execute εκτελώ rank τάξη (κοινωνική θέση) feature (v) προβάλλω, παρουσιάζω 88 pedestrian πεζός commit κάνω, διαπράττω take into consideration λαμβάνω υπόψη obey υπακούω, πειθαρχώ well-being υγεία, ευημερία, ευεξία involvement εμπλοκή, ανάμιξη, συμμετοχή manipulate χειρίζομαι, ελέγχω tendency τάση aggressively επιθετικά rating αξιολόγηση display (v) εκθέτω, προβάλλω packaging συσκευασία voluntary εθελοντικός submit υποβάλλω-ομαι retail λιανικός prohibit απαγορεύω unrated που δεν έχει υποβληθεί σε αξιολόγηση nonetheless ωστόσο, παρ όλα αυτά resistance αντίσταση distraction διάσπαση προσοχής switch αλλάζω κατεύθυνση surgeon χειρούργος surgical χειρουργικός passive παθητικός Reading - Part 2 seaweed φύκι underwater υποβρύχιος shallow ρηχός seal φώκια otter ενυδρίδα marine θαλάσσιος maritime που ζει κοντά στη θάλασσα barrier εμπόδιο settlement αποικία rough άγριος lessen ελαττώνω, μειώνω highway εθνική οδός stretch εκτείνω-ομαι, απλώνω-ομαι dense πυκνός association ένωση, συνεταιρισμός migration μετανάστευση, αποδημία plentiful άφθονος glacial παγετώδης island hopping πηγαίνω ταξίδια από νησί σε νησί Practice Test 6 Reading - Part 1 excessive υπερβολικός fabulous υπέροχος, θαυμάσιος vocalist τραγουδιστής take by storm (εδώ) γίνομαι δημοφιλής flamboyant επιδεικτικός, φανταχτερός raise an eyebrow προκαλώ έκπληξη/ θαυμασμό flashy φανταχτερός eccentric εκκεντρικός risqué τολμηρός dote υπεραγαπώ head on με το κεφάλι ψηλά entrepreneur επιχειρηματίας, αυτός που ξεκινάει μια επιχείρηση με ρίσκο extroverted εξωστρεφής shyness ντροπαλότητα select (adj) εκλεκτός, επίλεκτος convent μονή, μοναστήρι dedicated αφοσιωμένος vocation αποστολή, επάγγελμα, κλίση admission είσοδος, αποδοχή on the verge of στο χείλος outstanding εξαιρετικός, ξεχωριστός nominate ανακηρύσσω countless αμέτρητος revolutionise ξεσηκώνω, προκαλώ επανάσταση outfit ένδυμα vary ποικίλω stardom φήμη αστέρα upbringing ανατροφή Reading - Part 2 healer θεραπευτής conscious συνειδητός, που έχει επίγνωση float επιπλέω delightful απολαυστικός, ευχάριστος drift παρασύρω hesitant διστακτικός medicinal φαρμακευτικός advocate υποστηρικτής, υπέρμαχος remedy θεραπεία ailment ασθένεια beverage ρόφημα exclude αποκλείω import εισάγω export εξάγω hospitality φιλοξενία mixture μείγμα spices μπαχαρικά scented αρωματισμένος petal πέταλο ceremony τελετή, εθιμοτυπικό ritual τελετουργικό, ιεροτελεστία shot σφηνάκι compulsory υποχρεωτικός savour γεύομαι

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live.

Writing for A class. Describe yourself Topic 1: Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Topic 1: Describe yourself Write your name, your nationality, your hobby, your pet. Write where you live. Χρησιμοποίησε το and. WRITE your paragraph in 40-60 words... 1 Topic 2: Describe your room Χρησιμοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50 minutes Write

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ενότητα 1β: Principles of PS Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Friday 14 May 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Thursday 24 May 2007 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 18 June 2010 Morning Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: TIPS FOR A SUCCESFULL INTERVIEW Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end.

Read each question carefully before you start to answer it. Try to answer every question. Check your answers if you have time at the end. Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 22 June 2015 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία

2.21 here εδώ 2.22 talk μιλάω 2.23 town πόλη 2.24 have fun διασκεδάζω 2.25 dinosaur δεινόσαυρος 2.26 be quiet κάνω ησυχία In town Στην πόλη pages 34 and 35 Lesson 1.1 bike ποδήλατο. bus λεωφορείο.3 car αυτοκίνητο.4 motorbike μηχανή.5 plane αεροπλάνο.6 taxi ταξί.7 train τρένο.8 these αυτά.9 those εκείνα pages 36 and 37 Lesson.10

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ. Ενότητα 12b: The Little Prince. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 12b: The Little Prince Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ THE LOST HEROES

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ THE LOST HEROES ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΗΡΩΕΣ THE LOST HEROES Μια φορά κι έναν καιρό σε τόπους μακρινούς συναντήθηκαν Once upon a time in far away places οι παλιοί φίλοι φίλοι ο Μπόλεκ, ο Λόλεκ, ο Αστερίξ, ο the

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 9 June 2011 Morning Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 2: A Business Letter Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play Booklet One For Examination from 2011

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Modern Greek Paper 1 Listening and Responding. Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 45 minutes (+5 minutes reading time)

Paper Reference. Modern Greek Paper 1 Listening and Responding. Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 45 minutes (+5 minutes reading time) Centre No. Candidate No. Paper Reference 1 7 7 6 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 1776/01 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 1 Listening and Responding Friday 15 May 2009 Afternoon Time: 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Phrases to use in business letters and e-mails Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΒΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αντ.Τρίτση, Αργοστόλι Κεφαλληνίας Τ.Κ. 28 100 τηλ. : 26710-27311 fax : 26710-27312

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού)

Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Παιχνίδι Μυστηρίου: Η χαμένη βαλίτσα Mystery Game: The missing luggage (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 2, Αγγλικά ΣΤ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Monday 11 January 2010 Afternoon Time: 3 hours

Paper Reference. Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level. Monday 11 January 2010 Afternoon Time: 3 hours Centre No. Candidate No. Paper Reference 7 6 1 5 0 1 Surname Signature Paper Reference(s) 7615/01 London Examinations GCE Modern Greek Ordinary Level Monday 11 January 2010 Afternoon Time: 3 hours Initial(s)

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Pearson Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Thursday 11 June 2015 Afternoon Time: 3 hours

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014

@ BY AVENUES PRIVATE INSTITUTE JUNE 2014 1 Εκεί που η ποιότητα συναντά την επιτυχία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 7, Αρεδιού Τηλ. 22874368/9 2 ENGLISH INSTITUTE A Place where quality meets success 7, Makarios Avenue, Arediou, Tel. 22874368/9 99606442 Anglia

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Section 8.3 Trigonometric Equations

Section 8.3 Trigonometric Equations 99 Section 8. Trigonometric Equations Objective 1: Solve Equations Involving One Trigonometric Function. In this section and the next, we will exple how to solving equations involving trigonometric functions.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

LN794 Greek: Level 1 (Standard)

LN794 Greek: Level 1 (Standard) 2008 Examination (Language Centre) LN794 Greek: Level 1 (Standard) Instructions to candidates Time allowed: 1 hour 50 minutes This paper contains 3 sections: Listening (15%) Reading (15%) Writing (15%)

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS MODERN GREEK PRELIMINARY LSPGREP/0Y06

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS MODERN GREEK PRELIMINARY LSPGREP/0Y06 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS MODEN GEEK PELIMINAY LSPGEP/0Y06 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading Modern Greek Contents Page Introduction 2 Listening

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

EXTRA LEARNING COMPONENT. for Junior B pupils

EXTRA LEARNING COMPONENT. for Junior B pupils 3 EXTRA LEARNING COMPONENT for Junior B pupils Welcome... 2 1 Nature...5 2 Me... 9 3 Pets... 13 4 Home...16 5 Clothes... 20 6 Sports... 23 7 Food...27 8 Things we do... 31 PLUS 1 Every day...35 PLUS 2

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι

Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΚΩΔ.8035 Παπαρουσιώτικοι αντίλαλοι ΔÚ ÌËÓË Î ÔÛË ÙÔ ÏÏfiÁÔ apple ÚÔ ÛȈÙÒÓ Ú Ù Ó Ú Ê : ÎÏ ˆÓ 86 ÂÙÚÔ appleôïë 13231 Ú. Ê ÏÏÔ 14 ñ πô ÏÈÔ - ÁÔ ÛÙÔ - ÂappleÙ Ì ÚÈÔ 2009 Πρόσκληση προς όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author.

Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. Κάθε γνήσιο αντίγραφο φέρει υπογραφή του συγγραφέα. / Each genuine copy is signed by the author. 2012, Γεράσιμος Χρ. Σιάσος / Gerasimos Siasos, All rights reserved. Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα / Author

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Extension

Modern Greek Extension Centre Number 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Student Number Modern Greek Extension Written Examination Total marks 40 General Instructions Reading time 10 minutes Working time 1 hour and 50

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions

2009 Classical Greek. Advanced Higher Translation. Finalised Marking Instructions 009 Classical Greek Advanced Higher Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 009 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr

9.09. # 1. Area inside the oval limaçon r = cos θ. To graph, start with θ = 0 so r = 6. Compute dr 9.9 #. Area inside the oval limaçon r = + cos. To graph, start with = so r =. Compute d = sin. Interesting points are where d vanishes, or at =,,, etc. For these values of we compute r:,,, and the values

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΥΦΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ- ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ BRAILLE

Διαβάστε περισσότερα

National School of Judges,Thessaloniki, EVALUATION REPORT

National School of Judges,Thessaloniki, EVALUATION REPORT 3 rd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system National School of Judges,Thessaloniki, 8-7-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing

Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Μηχανική Μάθηση Hypothesis Testing Γιώργος Μπορμπουδάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Procedure 1. Form the null (H 0 ) and alternative (H 1 ) hypothesis 2. Consider

Διαβάστε περισσότερα