Προς τον Αθήνα, ΣΕΓΜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς τον Αθήνα, 19.3.2014 ΣΕΓΜ"

Transcript

1 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ , FAX: Προς τον Αθήνα, ΣΕΓΜ ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα του εκπροσώπου του ΣΕΓΜ στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων / Τμήμα Μελετών για θέματα νομιμότητας Σ.Π. περί καθορισμού των τελικώς καταβληθησόμενων αμοιβών μελετών του ν. 716/ Μου διαβιβάσατε τα κατωτέρω ερωτήματα του εκπροσώπου του ΣΕΓΜ στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων / Τμήμα Μελετών: ΘΕΜΑ: Ερωτήματα προς το νομικό σύμβουλο περί της νομιμότητας Σ.Π. τελικής αμοιβής μελέτης. 1. Ως εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων / Τμήμα Μελετών σας ενημερώνω ότι κατά την εξέταση υποβληθέντος Σ.Π. αποκλειστικώς για τον καθορισμό και έγκριση της τελικής αμοιβής μελέτης σε σύμβαση που δεν ανατέθηκε ή έγινε καμία πρόσθετη συμπληρωματική ή τροποποιητική εργασία, τέθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής ζητήματα, επί των οποίων το Τ.Σ. δεν έχει λάβει οριστική θέση (το θέμα εκκρεμεί): α) αν είναι νόμιμη η έγκριση του Σ.Π., σε περίπτωση που η μελέτη έχει παραληφθεί και έχουν επιστραφεί στον ανάδοχο όλες (100%) οι εγγυητικές επιστολές, β) αν θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαιη παραλαβή της μελέτης, σε περίπτωση που, συντρεχουσών των νομίμων προϋποθέσεων του άρθρου 22 2 του ν. 716/1977, ο ανάδοχος έχει υποβάλει στην Υπηρεσία τη σχετική αίτηση, η Υπηρεσία του έχει απαντήσει εμπρόθεσμα εγγράφως αλλά αβάσιμα ότι δεν τη δέχεται και αυτός δεν έχει ασκήσει ένσταση κατά της απαντήσεως. γ) αν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει εγκεκριμένη συνολική συμβατική αμοιβή της μελέτης της σύμβασης, σε περίπτωση που με τον 1 ο Σ.Π. που είχε αυτό το σκοπό, οι αμοιβές ορισμένων επί μέρους μελετών (αρχιτεκτονική μελέτη και Η/Μ μελέτη ενός από τα κτίρια) προσδιορίσθηκαν με βάση τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς όχι της εγκεκριμένης προμελέτης τους αλλά της οριστικής μελέτης, οι οποίοι είναι μικρότεροι, δ) αν, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, στο προηγούμενο ερώτημα θα πρέπει να ληφθεί ως όριο μη υπέρβασης της τελικής αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 11 7 του ν. 716/1977 η προεκτιμώμενη αμοιβή αναθεωρημένη και προσαυξημένη κατά 40%. ε) αν, προκειμένου περί του καθορισμού της τελικής αμοιβής μελέτης που εκπονήθηκε και ως φυσικό αντικείμενο συμπίπτει με το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, χωρίς να έχει υπάρξει αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης, το ύψος αυτής τελεί υπό τον περιορισμό του 50% της προεκτιμώμενης ή της συμβατικής αμοιβής, κατ εφαρμογή των προβλέψεων των κοινοτικών οδηγιών. 2. Επειδή θεωρώ ότι τα ανωτέρω ερωτήματα είναι γενικού ενδιαφέροντος, παρακαλώ να τεθούν υπόψη του νομικού συμβούλου του ΣΕΓΜ, προς τον οποίο μπορώ να χορηγήσω κάθε αναγκαία διευκρίνιση και σχετικό στοιχείο, προκειμένου να έχουμε τη γνώμη του και να λάβω τη δέουσα θέση στο Τ.Σ., υπέρ της νομιμότητας."

2 2. Από τις διευκρινίσεις που ζήτησα στη συνέχεια από τον άνω εκπρόσωπο προκύπτουν τα εξής βασικά δεδομένα, αναγκαία για τις απαντήσεις στα ερωτήματα: 2.1 Έχουμε σύμβαση εκπόνησης μελέτης του ν. 716/1977, που ανατέθηκε σε σύμπραξη σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου Η μελέτη είναι σύνθετη. Περιλαμβάνει επί μέρους μελέτες διαφορετικών κατηγοριών αλλά και επί μέρους μελέτες που, αν και ανήκουν στην ίδια κατηγορία, είναι διακριτές, διότι αφορούν σε διαφορετικά έργα (π.χ. σε χωριστά κτίρια, σε διακριτές Η/Μ εγκαταστάσεις κλπ.). 2.3 Από όλες τις επί μέρους μελέτες η νόμιμη αμοιβή ορισμένων (π.χ. των αρχιτεκτονικών, των στατικών και των Η/Μ μελετών των διαφόρων υποδομών, κτιριακών έργων κλπ.) υπολογίζεται κατά την περίπτωση (α) του άρθρου 2 1 του π.δ. 696/1974 (σε ποσοστά % του τελικού προϋπολογισμού (Σ) των μελετώμενων έργων βάσει του γνωστού τύπου), ορισμένων (π.χ. των τοπογραφικών και των γεωτεχνικών) η νόμιμη αμοιβή υπολογίζεται κατά την περίπτωση (β) του ίδιου άρθρου (κατά μονάδα έργου με βάση τιμές μονάδας) και ορισμένων η αμοιβή καθορίσθηκε νόμιμα κατ αποκοπή σύμφωνα με την περίπτωση (γ) του ίδιου άρθρου. 2.4 Από όλες τις επί μέρους μελέτες της σύμβασης ορισμένες προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις περί των προδιαγραφών τους ότι εκπονούνται κατά στάδια (π.χ. προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής) και ορισμένες όχι. Επίσης, η σύμβαση προέβλεψε την εκπόνηση και υποβολή του όλου σύνθετου συμβατικού αντικειμένου σε σύνθετου περιεχομένου στάδια Α, Β, Γ και Δ, ενώ με τον 1 ο Σ.Π. ο εργοδότης διαχώρισε τα μελετώμενα έργα σε ομάδες Α προτεραιότητας και σε Β προτεραιότητας. Κάθε «ομάδα» (Α και Β) περιλάμβανε συγκεκριμένες επί μέρους μελέτες και στάδια επί μέρους μελετών. 2.5 Στη σύμβαση (νοούμενη ως το σύνολο των συμβατικών τευχών) αναφέρονται διακριτά οι κατά την έννοια του άρθρου 11 3 του ν. 716/1977 προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών των περιπτώσεων (α) και (β) του άνω άρθρου 2 1 του π.δ. 696/1974 καθώς και οι κατ αποκοπή αμοιβές των λοιπών μελετών. 2.6 Στη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης η ανάδοχος σύμπραξη υπέβαλε τις επί μέρους μελέτες του Α σταδίου και εγκρίθηκαν. Για όσες εξ αυτών ήταν μελέτες έργων υποδομών, εγκρίθηκαν και οι προϋπολογισμοί τους, οι οποίοι 2

3 για κάθε τέτοια μελέτη ήταν σταδίου προμελέτης. Δεν ανατέθηκαν ή υποβλήθηκαν συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες. 2.7 Ακολούθησε η συνέχιση εκπόνησης των μελετών των σταδίων (Β ) και (Γ ), τα οποία εγκρίθηκαν. Εξ αυτών οι επί μέρους μελέτες έργων υποδομών και οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί ήταν σταδίου οριστικής μελέτης. Δεν περιλαμβάνοντο συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες. 2.8 Παραλλήλως συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο 1 ος Σ.Π., από τον οποίο προκύπτουν μεταξύ άλλων τα εξής: α) δεν αφορά στη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ούτε στην έγκριση δαπάνης συμπληρωματικής αμοιβής για πρόσθετες ή νέες μελετητικές εργασίες, μελέτες, υπηρεσίες. β) προσδιορίζει τις αμοιβές των επί μέρους μελετών της περίπτωσης (α) του άνω άρθρου 2 1 του π.δ. 696/1974, σε ποσοστά των εγκεκριμένων προϋπολογισμών του Α σταδίου, βάσει του τύπου της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, λαμβάνοντας υπόψη και τον προαναφερθέντα διαχωρισμό των μελετών σε έργων Α και Β προτεραιότητας. Αυτές προέκυψαν μεγαλύτερες των αντίστοιχων προεκτιμώμενων και τις υποκατέστησαν. γ) προσδιορίζει τις αμοιβές των επί μέρους μελετών της περίπτωσης (β) του ίδιου άρθρου (υποθέτω με βάση τις μονάδες που προέκυψαν από τις υποβληθείσες τοπογραφικές εργασίες και τις γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες). Αυτές προέκυψαν μικρότερες των προεκτιμώμενων, τις οποίες και υποκατέστησαν. 2.9 Κατά τη συνέχιση εκτέλεσης της σύμβασης υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν και οι μελέτες του Δ σταδίου, χωρίς πρόσθεση συμπληρωματικών μελετών υπηρεσιών, και δεν εκκρεμεί ή υπολείπεται καμία άλλη υποβολή. Η ημερομηνία τελικής υποβολής της όλης μελέτης, συμπεριλαμβανομένης και της μετά από όλες τις εγκρίσεις υποβολής πλήρων σειρών και αντιτύπων των εγκεκριμένων μελετών είναι βεβαία και μη αμφισβητούμενη μεταξύ της Υπηρεσίας και της αναδόχου Σε πέντε μήνες μετά από την ημερομηνία της τελικής υποβολής της όλης μελέτης η ανάδοχος υπέβαλε για τις συνέπειες του άρθρου 22 2 του ν. 716/1977 (αυτοδίκαιη παραλαβή μετά από την άπρακτη πάροδο διμήνου) έγγραφο αίτημα παραλαβής της μελέτης και επιστροφής των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης

4 2.11 Πριν από την παρέλευση διμήνου η Υπηρεσία αποφάσισε την επιστροφή στην ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 7 5 του π.δ. 194/1979 των εγγυητικών επιστολών, που αναφέρονται στη σχετική απόφασή της, άνευ παραλαβής της μελέτης και στις γνώρισε στην ανάδοχο την απόρριψη του αιτήματος παραλαβής και τη μη συντέλεση αυτοδίκαιης παραλαβής, με αιτιολογία ότι κατά παράβαση του νόμου η σχετική αίτηση υποβλήθηκε πριν από την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 716/1977, η οποία κατά την Υπηρεσία είναι 6 μηνών. Η ανάδοχος δεν έχει προσβάλει την από πράξη με ενδικοφανές ή ένδικο βοήθημα Στο Τεχνικό Συμβούλιο έχει υποβληθεί για γνωμοδότηση ο 2 ος Σ.Π., σκοπός και νομική «αιτία» του οποίου είναι να εγκριθεί η «τελικώς καταβληθησόμενη αμοιβή» (με την έννοια του άρθρου 11 7 του ν. 716/1977). 3. Απάντηση στο πρώτο ερώτημα («αν είναι νόμιμη η έγκριση του Σ.Π., σε περίπτωση που η μελέτη έχει παραληφθεί και έχουν επιστραφεί στον ανάδοχο όλες (100%) οι εγγυητικές επιστολές») 3.1 Η λήξη της έννομης σχέσης που δημιουργείται από οποιαδήποτε σύμβαση εκπόνησης μελέτης επέρχεται ομαλώς με την κατά τους όρους της σύμβασης (επί της διαδικασίας και της ουσίας) περάτωση και την παράδοση της μελέτης από τον ανάδοχο στον εργοδότη, την παραλαβή της από τον εργοδότη και την εκπλήρωση εκ μέρους και εκείνου της δικής του παροχής και άλλων υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων προς τον ανάδοχο, ήτοι της καταβολής της νόμιμης αμοιβής και της επιστροφής των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης (πρβλ. ενδεικτικά Γεωργιάδη Σταθόπουλου Ερμ.ΑΚ υπό το σελ. 607). Πέραν αυτού ισχύουν και όλοι οι ειδικοί λόγοι λήξεως της σχέσης που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 716/1977 (π.χ. ένεκα μονομερούς υπό προϋποθέσεις λύσης της σύμβασης από τον ένα συμβαλλόμενο, ένεκα έκπτωσης του αναδόχου, ένεκα θανάτου ή πτώχευσης του αναδόχου, κλπ.), οπότε η σχέση λήγει μετά από την εκκαθάριση της σύμβασης που λύθηκε «μη ομαλώς». Αυτή η εκκαθάριση προϋποθέτει επίσης τη μετά από την πρόωρη λύση της σύμβασης εκπλήρωση των εκατέρωθεν ανάλογων κύριων και παρεπόμενων υποχρεώσεων. 4

5 Λήξη της σχέσης χωρίς εκκαθάριση και εκπλήρωση των εκ της εκκαθαρίσεως υποχρεώσεων των μερών δεν νοείται και δεν πρέπει να συγχέεται ούτε με την «παραλαβή» της μελέτης, η οποία υποδηλώνει την εκπλήρωση της συμβατικής παροχής μόνο του ενός συμβαλλόμενου ούτε με τον όρο «λύση της σύμβασης» που χρησιμοποιείται σε ειδικές διατάξεις του ν. 716/1977 (και του π.δ. 194/1979), η οποία είτε πρόκειται για ομαλή είτε για «ανώμαλη» λύση, αποτελεί προϋπόθεση και βάση της εκκαθάρισης. Επομένως, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει γίνει μέχρι τη νομική παραλαβή της μελέτης ο προσδιορισμός της «τελικώς καταβληθησόμενης αμοιβής», η σχετική πράξη νόμιμα εκδίδεται στη συνέχεια, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση και να λήξει ομαλά η σχέση. Αναφορικά με το είδος της απαιτούμενης πράξης του εργοδότη για τον προσδιορισμό της τελικής καταβλητέας αμοιβής, με τη νομιμότητα αυτής σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο και με τη διαδικασία έκδοσής της, παρατηρούνται τα αναφερόμενα στις πιο κάτω παραγράφους. 3.2 Ο ν. 716/1977 προβλέπει δύο είδη συγκριτικών πινάκων αλλά χρησιμοποιεί τον ίδιο όρο («συγκριτικός πίναξ») και για τα δύο είδη αδιακρίτως, αν και είναι εμφανείς οι ουσιώδεις διαφορές στα εννοιολογικά χαρακτηριστικά και στις έννομες συνέπειές τους: α) το πρώτο είδος είναι ο Σ.Π. με τον οποίο ο εργοδότης και ο ανάδοχος προσδιορίζουν τη δαπάνη συμπληρωματικών εργασιών ή ειδικών πρόσθετων μελετών για την ανάθεσή τους με συμπληρωματική σύμβαση στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης (ν. 716/1977 άρθρο 18 1 και π.δ. 194/1979 άρθρο 9 πλην της 11). β) το δεύτερο είδος είναι ο Σ.Π. που, άνευ τροποποιήσεως των εργασιών και μελετών της σύμβασης, τροποποιεί τη «συμβατική αμοιβή» (ν. 716/1977 άρθρο 18 2 και π.δ. 194./1979 άρθρο 9 11). 3.3 Ο ν. 716/1977 αδιακρίτως μεγέθους συμβάσεως, εμπεριέχει την εφαρμογή και των διατάξεων δημοσίας τάξεως περί της διατιμήσεως των αμοιβών συγκεκριμένων μελετών και υπηρεσιών μηχανικού με βάση το παραδοθέν αντικείμενο αυτών (ν.δ. 2726/1953, κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες ΥΑ, π.δ. 696/1974, Β.Δ. 19/ , κ.α.). Η διατήρηση αυτών των διατάξεων και άλλων παρόμοιων στις εσωτερικές έννομες τάξεις των κρατών μελών της Ε.Ε. και η ανάλογη προσαρμογή των όρων σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ειδικώς στην παροχή - 5 -

6 υπηρεσιών μηχανικού έχει επιτραπεί ρητώς και διαχρονικώς με ειδική πρόβλεψη της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής κοινοτικής οδηγίας [βλ. οδηγία 92/50/ΕΚ προοίμιο σκ. 28 η (προτελευταία), άρθρο 36 1 και άρθρο 7 4, οδηγία 2004/18/ΕΚ προοίμιο σκ. 47, άρθρο 53 1 και άρθρο 9 8.α(iii). Παρομοίως και στην υπό έκδοση νέα οδηγία, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις : βλ. προοίμιο σκ. 92 τελευτ. εδάφιο, άρθρο 67 1 και άρθρο 5 13.γ]. 3.4 Στο νομικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο εξακολούθησε να ισχύει το προσαρμοσμένο εξ αρχής αναλόγως σύστημα του ν. 716/1977, το οποίο προβλέπει για τις συμβάσεις μελετών τρεις διακριτές έννοιες αμοιβής, με ουσιώδεις διαφορές στα χαρακτηριστικά και στις έννομες συνέπειές τους, χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικούς αντίστοιχους όρους προς αποφυγήν συγχύσεως: α) «προεκτιμώμενη αμοιβή» (ν. 716/1977 άρθρο 8 7, 11 3 και π.δ. 194/1979 άρθρο 7 1) Αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκλειστικώς για να καθορισθούν οι καλούμενες τάξεις μελετητικών πτυχίων, για να προσδιορισθεί προσωρινά το ύψος των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και για να γίνουν οι πρώτες πληρωμές μέχρι τον καθορισμό της «συμβατικής αμοιβής» (όπου προβλέπεται) ή της τελικώς καταβληθησόμενης (όταν η αμοιβή προκύπτει από επιμέτρηση στοιχείων της εκτελεσθείσας συμβατικής εργασίας). β) «συμβατική αμοιβή» (ν. 716/1977 άρθρο 11 5 & 11 και 18 2, π.δ. 194/1979 άρθρο 9 11) Προϋποθέτει μελέτη αμειβόμενη κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 2 1.α του π.δ. 696/1974 (σε ποσοστά % του προϋπολογισμού των μελετώμενων έργων, που υπολογίζονται βάσει τύπου) και εκπονούμενη σταδιακώς (2 στάδια κατ ελάχιστον). Είναι η αμοιβή που προκύπτει από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του πρώτου σταδίου μελέτης με προϋπολογισμό, που υποβλήθηκε κατά τη σύμβαση (συνήθως της προμελέτης). Αποτελεί βάση για την (με απειλή ειδικής ποινικής ρήτρας) ευθύνη του μελετητή προς τον εργοδότη, σε περίπτωση αστοχίας του ως προς τον προσεγγιστικό προϋπολογισμό των μελετηθέντων έργων κατά το πρώτο στάδιο της μελέτης. Καθορίζεται με την απόφαση του εργοδότη που εγκρίνει το εν λόγω στάδιο της μελέτης. γ) «τελικώς καταβληθησόμενη αμοιβή» (ν. 716/1977 άρθρο 11 5 & 11). Προϋποθέτει την τελική παράδοση της όλης μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των τελικών προϋπολογισμών των μελετηθέντων έργων). Ο προσδιορισμός της ομαλώς από τον εργοδότη προϋποθέτει την πλήρη έγκριση της μελέτης (με τους 6

7 προϋπολογισμούς). Η καταβολή της κατά 100% προϋποθέτει και την παραλαβή της μελέτης. Είναι το αντικείμενο χρηματικής αποτίμησης της εκπονηθείσας μελέτης κατά τις διατάξεις διατιμήσεως στις οποίες αναφέρεται η άνω παρ. 3.3 του παρόντος σημειώματος. 3.5 Ο νόμος δεν προβλέπει ότι η προθεσμία παραλαβής της μελέτης (άρθρο 22 1 ν. 716/1977 και άρθρο 19 1 π.δ. 194/1979) είναι προθεσμία και δη αποκλειστική και για τον καθορισμό της «τελικώς καταβληθησόμενης αμοιβής» από το αρμόδιο όργανο του εργοδότη. Και βέβαια δεν μπορεί να νοηθεί ότι ο εργοδότης μπορεί μονομερώς να απαλλαγεί οριστικώς της οφειλής του προς τον ανάδοχο, επικαλούμενος τη μη άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας από το δικό του όργανο ή την ύπαρξη αναρμοδιότητας κατά χρόνο οποιουδήποτε οργάνου του, επικαλούμενος ότι κανένα όργανό του δεν την άσκησε εκδίδοντας «εμπρόθεσμα» την προβλεπόμενη ειδική απόφαση. Σε περίπτωση που η αρμοδιότητα δεν έχει ασκηθεί, ο εργοδότης μπορεί (υπό προϋποθέσεις) να έχει μεν ένσταση, κατά της προβαλλόμενης εναντίον του χρηματικής αξίωσης του αναδόχου για την αμοιβή του αλλά μόνον αναβλητική. Όχι καταλυτική αυτού του δικαιώματος του αναδόχου. Αφού στη σύμβαση μελέτης η «τελικώς καταβληθησόμενη» αμοιβή είναι η αντιπαροχή του εργοδότη για την παραληφθείσα (ή παραληφθησόμενη) μελέτη και ως προς αυτήν ο εργοδότης έχει την ιδιότητα «οφειλέτη». Καθίσταται δε ληξιπρόθεσμη και απαιτητή στο σύνολό της η παροχή του οπωσδήποτε μετά από την «παραλαβή» της μελέτης με τη νομική έννοια του όρου (άρθρο 22 ν. 716/1977). Η ολοσχερής καταβολή της στον ανάδοχο είναι προϋπόθεση για να λήξει η μεταξύ τους έννομη σχέση της σύμβασης (βλ. άνω παρ. 3.1). 3.6 Επομένως η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι ότι είναι νόμιμος ο καθορισμός της «τελικώς καταβληθησόμενης αμοιβής» με εκτελεστή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη και μετά από την παραλαβή της μελέτης και άσχετα από την επιστροφή ή μη όλων των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης στον ανάδοχο. 3.7 Μολονότι ο νόμος δεν περιλαμβάνει στις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπει την τήρηση διαδικασίας σύνταξης έγκρισης Σ.Π. (νοείται ότι οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται εξαντλητικά στο άρθρο 18 του ν. 716/1977, λόγω της αρχής της νομιμότητας της διοικητικής δράσης, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση δρα εφόσον, στο μέτρο και με τον τρόπο που ορίζεται στο νόμο) ούτε τον καθορισμό της «συμβατικής αμοιβής» ούτε τον καθορισμό της «τελικώς καταβληθησόμενης αμοιβής», στη διοικητική πρακτική ο καθορισμός τους γίνεται κατά το πλείστον με αυτή τη - 7 -

8 διαδικασία (του Σ.Π.). Η αιτία αυτής της πρακτικής μάλλον έχει ρίζα σε στενές συσταλτικές ερμηνείες του άρθρου 12 3 του π.δ. 194/1979 που αφορά στις πληρωμές, για τις οποίες η συζήτηση δεν είναι του παρόντος. Πάντως στις περιπτώσεις που η έγκριση της «τελικώς καταβληθησόμενης» αμοιβής γίνεται με Σ.Π., αυτός προσομοιάζει με το «Β είδος» του άρθρου 18 2 και σε καμία περίπτωση με το «Α είδος» της 1 (βλ. άνω παρ. 3.2 του παρόντος σημειώματος). Η δε απόφαση έγκρισης αυτού του Σ.Π. νομίμως εκδίδεται και μετά από την παραλαβή της όλης μελέτης για τους λόγους που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους (3.1 έως 3.6), οι οποίοι ισχύουν και σ αυτή την περίπτωση. Εξάλλου η εκ των υστέρων έγκριση Σ.Π. ακόμα και του «Α είδους» έχει κριθεί ότι είναι νόμιμη μετά από την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών στις οποίες αφορά (βλ. ενδεικτικώς Σ.τ.Ε. 1418/2009, 1100/2007, 1214/2007 όπου παραπομπή στις προηγούμενες Σ.τ.Ε. 610, 3237/2006, 142, 595, 3307, 3529/2005, 4162/1997 κ.α.), ακόμα και μετά από την οριστική παραλαβή (βλ. Δ.Εφ.Πατρ. 404/2008 σκ. 8). 4. Απάντηση στο 2 ο ερώτημα («αν θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαιη παραλαβή της μελέτης, σε περίπτωση που, συντρεχουσών των νομίμων προϋποθέσεων του άρθρου 22 2 του ν. 716/1977, ο ανάδοχος έχει υποβάλει στην Υπηρεσία τη σχετική αίτηση, η Υπηρεσία του έχει απαντήσει εμπρόθεσμα εγγράφως αλλά αβάσιμα ότι δεν τη δέχεται και αυτός δεν έχει ασκήσει ένσταση κατά της απαντήσεως.») 4.1 Η ρητή απόρριψη από όργανο του εργοδότη της κατά το άρθρο 22 2 του ν. 716/1977 αιτήσεως του αναδόχου περί παραλαβής της μελέτης αποτελεί ατομική εκτελεστή διοικητική πράξη (εφόσον ο εργοδότης είναι ΝΠΔΔ), την οποία καλύπτει το «τεκμήριο νομιμότητας». Με αυτό το νομικό όρο υποδηλώνεται η πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία η ατομική διοικητική πράξη, από την έναρξη της ισχύος της έως την ακύρωση της με δικαστική απόφαση ή με διοικητική πράξη (π.χ. ύστερα από άσκηση κατασταλτικού ιεραρχικού ελέγχου) ή την ανάκληση ή κατάργησή της ή γενικά την παύση της ισχύος της, κατά οποιοδήποτε τρόπο, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της, ανεξάρτητα από το αν τυχόν έχει νομική πλημμέλεια. Τούτο ισχύει, και αν ακόμα η πράξη παραβιάζει την αρχή της νομιμότητας και έχει ελάττωμα, το οποίο σε περίπτωση προσβολής της με το προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα μπορεί να επιφέρει την ακύρωση (ΣΕ 2711/1983, 3564/1986, 2287/1988) ή τροποποίηση της. Ο κανόνας αυτός του διοικητικού 8

9 δικαίου ονομάζεται κατά παράδοση τεκμήριο νομιμότητας της διοικητικής πράξης και είναι θεμελιώδης για την ομαλή λειτουργία του Κράτους. Το τεκμήριο νομιμότητας δεν υφίσταται, δηλαδή, ο προαναφερόμενος κανόνας δεν εφαρμόζεται, μόνο στην περίπτωση ανυπόστατων πράξεων. Το τεκμήριο της νομιμότητας αποτελεί άμεση απόρροια του χαρακτήρα του διοικητικού οργάνου ως δημόσιου οργάνου της έννομης τάξης, που έχει αρμοδιότητα να θεσπίζει μονομερώς κανόνες δικαίου, δηλαδή, να ασκεί δημόσια εξουσία για την ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος. Συνέπειες του τεκμηρίου της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων είναι ότι: α) ο κανόνας δικαίου που θεσπίζουν επιφέρει αμέσως από την ισχύ του τη σκοπούμενη μεταβολή της νομικής κατάστασης, ιδρύοντας, τροποποιώντας ή καταργώντας αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις και β) ο διοικούμενος ή το διοικητικό όργανο δεν μπορεί να θεωρήσει την πράξη ως άκυρη ή ανίσχυρη πριν από την ανάκληση ή την ακύρωση ή την κατάργηση της, και αν ακόμη έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα για την ακύρωση της (ΣΕ 5059/ 1988). Η εκτελεστότητα της ατομικής διοικητικής πράξης συνίσταται στο ότι η συμπεριφορά που καθορίζει (ενέργεια ή παράλειψη), και γενικότερα η ρύθμιση την οποία θεσπίζει, είναι υποχρεωτική χωρίς άλλο, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται άλλη διαδικασία και ειδικότερα προηγούμενη δικαστική απόφαση. (βλ. ενδεικτικά Επ. Σπηλιωτόπουλο Εγχ.Διοικ.Δικ. Ι 6 η εκδ. 100 επ. σελ. 107 επ., Π.Δ. Δαγτόγλου Γεν.Διοικ.Δικ. 4 η εκδ. σελ. 304 επ. κ.α.) 4.2 Από τους κανόνες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο συνεπάγεται ότι, στην περίπτωση που η ειδική αίτηση του αναδόχου απορρίφθηκε με εκτελεστή διοικητική πράξη και αυτή εξακολουθεί να ισχύει, αποκλείεται στον ανάδοχο και στη διοίκηση να δεχθούν ως κατάσταση εκείνη που θα είχε δημιουργηθεί, αν η αίτηση του αναδόχου είχε γίνει δεκτή με τη διενέργεια κανονικής παραλαβής της μελέτης ή αν δεν είχε απαντηθεί καθόλου η αίτηση του αναδόχου, οπότε θα είχε συντελεσθεί η αυτοδίκαιη παραλαβή της μελέτης, ως συνέπεια αυτής της παράλειψης, προβλεπόμενη ειδικώς στο νόμο (ν. 716/1977 άρθρο 22 2). 4.3 Για το λόγο αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις παρέλκει η έρευνα περί του αν η αιτιολογία της ατομικής διοικητικής πράξης για την απόρριψη της αίτησης της αναδόχου είναι ορθή ή πλημμελής (Σημείωση: στην προκειμένη περίπτωση διαφαίνεται - 9 -

10 ότι η ανάδοχος είχε εκλάβει ως βάση για την προθεσμία παραλαβής της μελέτης το ¼ της προθεσμίας εκπόνησής της με ελάχιστο όριο τους 4 μήνες, ήτοι τους 4 μήνες, η Υπηρεσία είχε λάβει ως βάση υπολογισμού την προθεσμία εκπόνησης πλέον τις προθεσμίες εγκρίσεων των σταδίων ή και της όλης μελέτης που ορίζει η σύμβαση, πράγμα που ανέβασε την προθεσμία παραλαβής στους 6 μήνες, η δε ανάδοχος αποδέχθηκε αυτό και πάντως δεν επανήλθε.) 5. Απάντηση στο 3 ο ερώτημα («αν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει εγκεκριμένη συνολική συμβατική αμοιβή της μελέτης της σύμβασης, σε περίπτωση που με τον 1 ο Σ.Π. που είχε αυτό το σκοπό, οι αμοιβές ορισμένων επί μέρους μελετών (αρχιτεκτονική μελέτη και Η/Μ μελέτη ενός από τα κτίρια) προσδιορίσθηκαν με βάση τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς όχι της εγκεκριμένης προμελέτης τους αλλά της οριστικής μελέτης, οι οποίοι είναι μικρότεροι») 5.1 Σε μία σύμβαση που η μελέτη είναι σύνθετη, όπως η παρούσα, δεν υπάρχει «συνολική συμβατική αμοιβή». Και τούτο, διότι σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 716/1977, «συμβατική αμοιβή» νοείται μόνο για τις μελέτες που η νόμιμη αμοιβή τους υπολογίζεται σύμφωνα με την περίπτωση (α) του παραπάνω άρθρου 2.1 του π.δ. 696/1974 και που υποβάλλονται και εγκρίνονται τουλάχιστον σε δύο στάδια. Επομένως η διάταξη αυτή του ν. 716/ 1977 δεν αναφέρεται στη «συμβατική αμοιβή» όλης της σύμβασης αλλά της διακριτώς συγκεκριμένης εκάστοτε μελέτης, η οποία σπανίως (μόνο συμπτωματικώς) θα μπορούσε να συμπέσει με την αμοιβή για το συνολικό αντικείμενο της σύμβασης. 5.2 Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε (παραπάνω παρ. 3.4.β) ο καθορισμός της «συμβατικής αμοιβής» έχει συγκεκριμένες και περιορισμένες έννομες συνέπειες, που είναι: α) να προστατεύσει τον εργοδότη από την πέραν των ανεκτών ορίων εσφαλμένη υποεκτίμηση του κόστους του έργου στο πρώτο στάδιο της μελέτης, δημιουργώντας μία βάση υπολογισμού ειδικής ποινικής ρήτρας εις βάρος του αναδόχου στο τέλος της σύμβασης. β) να αναπροσαρμοσθούν οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης. γ) να δημιουργηθεί προσωρινή βάση για τις πληρωμές του αναδόχου μέχρι τον καθορισμό της τελικής νόμιμης αμοιβής (της «τελικώς καταβληθησόμενης αμοιβής» κατά την ορολογία του άρθρου 11 7 ν. 716/1977). 5.3 Ο νόμος προβλέπει ότι η έγκριση της συμβατικής αμοιβής γίνεται με την απόφαση του εργοδότη με την οποία εγκρίνεται η προμελέτη. Ωστόσο, για λόγους που η ανάλυσή τους δεν είναι της παρούσας, θεωρώ ότι η τυχόν έγκριση της συμβατικής αμοιβής το πρώτον με μεταγενέστερη απόφαση ή η 10

11 έγκρισή της με διαδικασία Σ.Π. είναι έγκυρη, δηλαδή οι σχετικές εγκριτικές αποφάσεις είναι πράξεις νόμιμες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, καλύπτονται από το (προαναφερθέν) «τεκμήριο νομιμότητας», το οποίο καλύπτει τόσο τον τύπο της πράξης όσο και το περιεχόμενό της. Το ίδιο θεωρώ και για την περίπτωση σύμβασης που περιλαμβάνει διακριτές μελέτες με διακριτές νόμιμες αμοιβές, στην οποία εγκρίνονται διακριτές αντιστοίχως συμβατικές αμοιβές με αυτοτελείς αποφάσεις (είτε με διαδικασία Σ.Π. είτε με άλλη). 5.4 Η περίπτωση να έχει εγκριθεί η προμελέτη και να μην έχει εγκριθεί η αντίστοιχη συμβατική αμοιβή δεν είναι ομαλή αλλά δεν είναι και αθεράπευτη, διότι η συμβατική αμοιβή μπορεί νόμιμα να εγκριθεί μεταγενέστερα, πράγμα που στη διοικητική πρακτική είναι πολύ συνηθισμένο. Όσο διαρκεί η εκκρεμότητα, ο εργοδότης πληρώνει τμηματικά τον ανάδοχο με βάση την προεκτιμηθείσα αμοιβή και δεν δικαιούται να ζητήσει την αναπροσαρμογή των εγγυήσεων αλλά δεν μπορεί να εκκαθαρίσει την οικονομική σχέση του με αυτόν. Διότι, ακόμα και όταν έχει τα στοιχεία για τον καθορισμό της «τελικώς καταβληθησόμενης αμοιβής», δεν έχει τη νόμιμη βάση για να την ελέγξει ως προς την τυχόν υπέρβαση του ορίου του 40% της άνω διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι διαθέτει τα αναγκαία στοιχεία (προϋπολογισμό της προμελέτης, χρόνους και συντελεστές αναθεώρησης), οφείλει να υπολογίσει μαζί με την «τελικώς καταβληθησόμενη» και τη «συμβατική αμοιβή» (αναγόμενος στα δεδομένα του χρόνου εγκρίσεως της προμελέτης), πράγμα που είναι αντικειμενικό και μονοσήμαντο. 5.5 Η περίπτωση να έχουν εγκριθεί (χωριστά) η προμελέτη και η οριστική μελέτη και ο εργοδότης να εγκρίνει «καθυστερημένα» τη συμβατική αμοιβή με βάση τον ήδη διαθέσιμο προϋπολογισμό της οριστικής μελέτης, επειδή είναι μικρότερος του εγκεκριμένου της προμελέτης, είναι πραγματικά ασυνήθιστη αλλά δεν εγείρει ζήτημα ακυρότητας, ιδίως αν δεν έχει εγείρει διαφωνία ο ανάδοχος, ο οποίος είναι και ο μόνος που θίγεται οικονομικώς από μία τέτοια ενέργεια. Πάντως και σε αυτή την περίπτωση, η τυχόν μεταγενέστερη αμφισβήτηση της πράξης προσκρούει στο «τεκμήριο νομιμότητας». 5.6 Επομένως, όταν μετά από την υποβολή του 1 ου σταδίου της μελέτης και την έγκρισή του, έχει εγκριθεί Σ.Π. (όχι του «Α» είδους του άρθρου 18 1 του ν. 716/1977), με τον οποίο καθορίσθηκαν το πρώτον σύμφωνα με το άρθρο 2 1.α του π.δ. 696/1974 οι αμοιβές επί μέρους μελετών, με βάση εγκεκριμένους προϋπολογισμούς προμελετών ή οριστικών μελετών, υπό την προϋπόθεση στη δεύτερη περίπτωση είτε ο προϋπολογισμός της οριστικής μελέτης να είναι

12 χαμηλότερος εκείνου της προμελέτης είτε η μελέτη να είχε υποβληθεί σε ενοποιημένο στάδιο προμελέτης και οριστικής μελέτης, τότε οι αμοιβές αυτές είναι οι «συμβατικές αμοιβές» με την προαναφερθείσα νομική έννοια (άνω παρ. 3) και υποκαθιστούν τις προεκτιμώμενες αμοιβές των αντίστοιχων μελετών στην εφ εξής (από της εγκρίσεως του Σ.Π.) λειτουργία της σύμβασης. 6. Απάντηση στο 4 ο ερώτημα: (αν, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, στο προηγούμενο ερώτημα θα πρέπει να ληφθεί ως όριο μη υπέρβασης της τελικής αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 11 7 του ν. 716/1977 η προεκτιμώμενη αμοιβή αναθεωρημένη και προσαυξημένη κατά 40%.) 6.1 Η «προεκτιμηθείσα αμοιβή» δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει βάση για τον έλεγχο μη υπέρβασης του ορίου του 40% από την τελικώς καταβληθησόμενη αμοιβή, σύμφωνα με το άρθρο 11 7 του ν. 716/1977. Τούτο δεν τίθεται καν προς συζήτηση. Συγκρούεται ευθέως τόσο με το γράμμα όσο και με το πνεύμα της διάταξης αυτής. Αφού ο έλεγχος μη υπερβάσεως του ορίου του 40% από την τελικώς καταβληθησόμενη αμοιβή έχει συνέπεια την επιβολή ποινής στον ανάδοχο, όχι για την εσφαλμένη προεκτίμηση της αμοιβής από τον εργοδότη αλλά για τον εσφαλμένο προϋπολογισμό της προμελέτης από τον ίδιο. Η ποινή προϋποθέτει σφάλμα αυτού που την υφίσταται. Η ποινή δεν επιβάλλεται στον ανάδοχο για σφάλμα της προεκτίμησης, που θα ήταν σφάλμα του εργοδότη. Γιαυτό η διάταξη προβλέπει ρητά και σαφέστατα ότι ως βάση για τον προβλεπόμενο σ αυτήν έλεγχο λαμβάνεται η αμοιβή που εξάγεται από τον προϋπολογισμό που έδωσε ο ανάδοχος και εγκρίθηκε στο πρώτο υποβληθέν στάδιο της μελέτης που περιλαμβάνει προϋπολογισμό (κατά κανόνα την προμελέτη) (πρβλ. Σ.τ.Ε. 4001/2012, 570/2009, 1581/2007, 2022/2006, 1267/2004, 2742/2003, 1137, 1138/1999, /1998) 7. Απάντηση στο 5 ο ερώτημα: («αν, προκειμένου περί του καθορισμού της τελικής αμοιβής μελέτης που εκπονήθηκε και ως φυσικό αντικείμενο συμπίπτει με το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, χωρίς να έχει υπάρξει αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης, το ύψος αυτής τελεί υπό τον περιορισμό του 50% της προεκτιμώμενης ή της συμβατικής αμοιβής, κατ εφαρμογή των προβλέψεων των κοινοτικών οδηγιών.») 7.1 Οι διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών που μπορούν να υπονοούνται στο ερώτημα είναι οι διατάξεις που αφορούν στην ανάθεση στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης συμπληρωματικών υπηρεσιών ή μελετών (άρθρο 31 4.α 12

13 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Παρόμοιο ήταν και άρθρο 11 3.ε της προηγούμενης οδηγίας 92/50/ΕΟΚ). Το πεδίο εφαρμογής αυτών των διατάξεων είναι η ανάθεση συμπληρωματικών υπηρεσιών και η ανάλογη αύξηση της αντιπαροχής του εργοδότη, δηλαδή της οφειλόμενης αμοιβής εκ της εκτελέσεως μόνης της αρχικής συμβάσεως, ένεκα της εντεύθεν αύξησης της αρχικής συμβατικής παροχής του αναδόχου. Οι διατάξεις αυτές δεν ασχολούνται με το αν είναι επιτρεπτό ή όχι και μέχρι ποιού ορίου, να μεταβληθεί το ποσό που αναφέρεται στην αρχική σύμβαση υποχρεωτικώς ως προσωρινό μέγεθος της αμοιβής του αναδόχου, προκειμένου να προσαρμοσθεί κατά την παραλαβή της μελέτης στο ακριβές ποσό που προκύπτει από την υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων του εθνικού δικαίου περί της διατίμησης αυτών των υπηρεσιών. Η συμβατότητα αυτών των προβλέψεων με το κοινοτικό δίκαιο δεν κρίνεται με βάση τις παραπάνω διατάξεις των εν λόγω οδηγιών αλλά με βάση εκείνες που αναφέρονται παραπάνω στην παρ. 3.3 του παρόντος σημειώματος. Επομένως, όταν έχει μείνει αμετάβλητο το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης μελέτης, ο καθορισμός της τελικώς καταβληθησόμενης αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 11 7 του ν. 716/1977, δεν τελεί υπό το όριο 50% που καθορίζουν οι άνω διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών αλλά μόνο υπό τον περιορισμό του 40% σε σχέση με τη «συμβατική αμοιβή» που θέτει αυτή η διάταξη του εθνικού δικαίου. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Ο νομικός σύμβουλος Πάνος Κ. Χασάπης

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (συνοδεύει τον..o Σ.Π. του έργου) ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Ο ος Σ.Π. της µελέτης : «..» συντάχθηκε για τον καθορισµό των αµοιβών των επιµέρους µελετών, µετά την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ. Κύκλος Ισότητας των Φύλων. Σύνοψη Διαμεσολάβησης ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων Σύνοψη Διαμεσολάβησης Άρνηση χορήγησης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από τον ΟΑΕΔ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Σταματίνα Γιαννακούρου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Διεύθυνση: Βρύσες, 730 07 Τηλέφωνο: 2825340307 Fax: 2825051261 Email: vana@0460.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες: Καστρινάκη Ε. Πολ. Μηχ. Βρύσες, 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Διοικητικές προσφυγές Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΑΙΑ 12 Ιανουρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 473 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ποσού 1.230,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) Για την ανάθεση της μελέτης «Γεωτεχνική Μελέτη Δημοτικού Σχολείου Επανομής»με αμοιβή 1.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Ενδικοφανής προσφυγή Δικαίωμα ακρόασης. Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου Αικατερίνη Ηλιάδου

Ενδικοφανής προσφυγή Δικαίωμα ακρόασης. Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου Αικατερίνη Ηλιάδου Ενδικοφανής προσφυγή Δικαίωμα ακρόασης Σύνθεση Δημοσίου Δικαίου Αικατερίνη Ηλιάδου 06.04.2017 Ά. 25 ΚΔΔ Έννοια Προβλέπεται από ειδικές διατάξεις (όργανα προθεσμία) τυπική προσφυγή Ασκείται κατά εκτελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ IΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 13SYMV001602958 2013-09-04 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Στην Ίο σήμερα την 26 η συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγίου Όρους 2 Ταχ. Κώδικας: 63075 Πληροφορίες: κ. Γεώργιος Ζάπρης Τηλ.: 2377

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Χουρδάκης Ευστράτιος Σελίδα 1

Περιεχόμενα. Χουρδάκης Ευστράτιος Σελίδα 1 Περιεχόμενα Τεκμήριο νομιμότητας... 2 Διοικητικός καταναγκασμός... 2 Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας... 2 Σύνθετη διοικητική ενέργεια:... 3 Αρχή της νομιμότητας της διοίκησης.... 3 Αρχή της υπεροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 22/07/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2678 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 27/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3815 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : Αριθ. Ημ. : ΔΑΠΜ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγιεινής (WC) του Κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. :15882/25-11-2014 INFORMATICS DEVELOPMEN Σύμβαση T AGENCY Ανάθεσης Μελέτης EET Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Π: 28/2017 ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αντικείμενο συγγραφής Στην παρούσα Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ - 20035 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΕΡΓΟ : " Μεταλλικά προβολικά στέγαστρα στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ." ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHMOΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401121-173 Fax: 2810 743464 E-mail: info@0470.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 14SYMV002029268 2014-05-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LIFE - Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για το ντοκιμαντέρ του προγράμματος Σήμερα την 31 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017 Άρθρο 127,345 1 και 379 7,8 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 50 Ν.4446/16, το άρθ. 54 παρ. 2 Ν.4465/17 και το αρθ. 47 παρ. 17 Ν.4472/17. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Από 26/6/2017 Ένσταση άρθρου 127 Ν.4412/16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23-5-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 98 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-10-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3508 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ξάνθη: Τηλεφωνικές συσκευές 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Ξάνθη: Τηλεφωνικές συσκευές 2017/S Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1 / 7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281998-2017:text:el:html Ελλάδα-Ξάνθη: Τηλεφωνικές συσκευές 2017/S 137-281998 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2422/2012

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2422/2012 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 2422/2012 (...) ΙΙ. Με την απευθυνόμενη στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών από 11.3.2010 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης.../2010 αγωγή, που άσκησε η ενάγουσα ανώνυμη εταιρία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Προοίμιο

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Προοίμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19077 - ΑΔΑ: ΒΛΛΤΩΚΞ-Φ6Ρ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 24/04/2017 Αριθμός απόφασης: 2640 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 24/04/2017 Αριθμός απόφασης: 2640 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 24/04/2017 Αριθμός απόφασης: 2640 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα 26/05/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ ΑΠΟΦΑΣΗ

Καλλιθέα 26/05/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 26/05/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α3 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο ΦΑΞ : Αριστογείτονος 19 : 176 71 Καλλιθέα : 213 1604529

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ» ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 108.869.26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «Άσκηση ενδίκων μέσων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Έγγραφο: Ε40/338/27-10-06 ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 15176/19-10-06 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς 30/04/2014 Αρ.πρωτ. 23964 14SYMV002070581 2014-05-27 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επιμόρφωση προσωπικού στις θεματικές ενότητες εκπαίδευσης Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αγ. Στέφανος, 30 / 06 /2014 Αρ. πρωτ.: - 21668 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Απευθείας ανάθεση της σύνταξης της μελέτης με

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHMOΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401121 Fax: 2810 743464 E-mail: info@0470.syzefxis.gov.gr Url:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα: 17/06/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2201 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Επί των ως άνω θεμάτων το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδοτεί ως εξής:

Επί των ως άνω θεμάτων το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδοτεί ως εξής: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΣΚ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 8/2014 Έναρξη της παραγραφής απαιτήσεων (από ασφαλιστικές εισφορές) υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), πριν ή μετά τη βεβαίωση της

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV SYMV

13SYMV SYMV ΑΔΑ: ΒΛΩΕΩΛΣ-Φ4Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 08/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 22931 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ. 13SYMV001576456 14SYMV001899948 2013-08-08 2014-03-04 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 2163 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013 στα γραφεία του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3875 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Διαδικασία παραγωγής διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Διαδικασία παραγωγής διοικητικής πράξης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Διαδικασία παραγωγής διοικητικής πράξης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27/03/2017 Αριθμός απόφασης: 2213 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ A4 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ. : 17671, Καλλιθέα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα, 04/05/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1846 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ με αριθμό ΔΕΕΔ-7 Σύμβαση : ΕΡΓΟ: «ΠΟΝΤΙΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΑΣΕΩΣ 20 KV, ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΠΕΤΣΩΝ ΣΠΕΤΣΟΠΟΥΛΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 25.1.2016 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/06/2017 Αριθμός απόφασης: 3527

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/06/2017 Αριθμός απόφασης: 3527 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/06/2017 Αριθμός απόφασης: 3527 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΑΔΑ: ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΧΑΝΙΑ, 6-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 2724 14SYMV002114409 2014-06-19 ΣΥΜΒΑΣΗ Ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών «Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κωδικός: Ο.ΔΔ Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 1

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Κωδικός: Ο.ΔΔ Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: Σελ. 1 από 1 Κωδικός: Ο.ΔΔ.120.03 Αρ. Έκδ.: 2 Ημ/νία Έκδ.: 14-05-10 Σελ. 1 από 1 1. Εισαγωγή Η παρούσα οδηγία περιγράφει όλες τις συντονισμένες ενέργειες για την διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάθεση εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της διακήρυξης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών αν και όσο δεν τους αλλάζουν οι ειδικοί όροι της διακήρυξης. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, ΑΘΗΝΑ 104 43 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ Οι παρακάτω γενικοί όροι ισχύουν για την παροχή υπηρεσιών αν και όσο δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604565 Fax : 2131604567

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΣΤΡΟΣ 17 04-2014 Αριθ. Πρωτ. 4020 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 01-09-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3523 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Δ.Α.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πειραιάς, 19.07.2017 Αρ. Πρωτ.: 42675 Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Καλλιθέα, 09/07/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2991 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ ΟΓΚΟΥ (PTZ) ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΣΩ GPRS 2G/3G/4G» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ13/122016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 04/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 435 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 08/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3607 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αρ. απόφασης 887

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αρ. απόφασης 887 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 27-01-2017 Αρ. απόφασης 887 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604518

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1 Απριλίου 2010 Αρ. Πρωτ

Αθήνα 1 Απριλίου 2010 Αρ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αγ. Στέφανος, 5 / 08 /2014 Αρ. πρωτ.: - 25873 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Απευθείας ανάθεση της σύνταξης της μελέτης με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ CPV 44114100-3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.827,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 19/12/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 62942 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 14SYMV001822584 2014-01-09 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο Δήμο Φυλής σήμερα 19/12/2013 ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο

Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Δ9 Διαδικασία Εκτέλεσης Έργου µε Ανάδοχο Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30-11-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4580 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας: 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/01/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 79 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017 ΠΟΛ:1172. ΠΡΟΣ Ως Π.Δ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017 ΠΟΛ:1172. ΠΡΟΣ Ως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 70Ξ846ΜΠ3Ζ-33Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 17.09.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2805 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Ι. Νομοθετικό καθεστώς 1. Καθεστώς μέχρι 26.06.2017 α. Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Εφαρμόζεται το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα