Προς τον Αθήνα, ΣΕΓΜ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προς τον Αθήνα, 19.3.2014 ΣΕΓΜ"

Transcript

1 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ , FAX: Προς τον Αθήνα, ΣΕΓΜ ΘΕΜΑ: Απαντήσεις σε ερωτήματα του εκπροσώπου του ΣΕΓΜ στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων / Τμήμα Μελετών για θέματα νομιμότητας Σ.Π. περί καθορισμού των τελικώς καταβληθησόμενων αμοιβών μελετών του ν. 716/ Μου διαβιβάσατε τα κατωτέρω ερωτήματα του εκπροσώπου του ΣΕΓΜ στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων / Τμήμα Μελετών: ΘΕΜΑ: Ερωτήματα προς το νομικό σύμβουλο περί της νομιμότητας Σ.Π. τελικής αμοιβής μελέτης. 1. Ως εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων / Τμήμα Μελετών σας ενημερώνω ότι κατά την εξέταση υποβληθέντος Σ.Π. αποκλειστικώς για τον καθορισμό και έγκριση της τελικής αμοιβής μελέτης σε σύμβαση που δεν ανατέθηκε ή έγινε καμία πρόσθετη συμπληρωματική ή τροποποιητική εργασία, τέθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής ζητήματα, επί των οποίων το Τ.Σ. δεν έχει λάβει οριστική θέση (το θέμα εκκρεμεί): α) αν είναι νόμιμη η έγκριση του Σ.Π., σε περίπτωση που η μελέτη έχει παραληφθεί και έχουν επιστραφεί στον ανάδοχο όλες (100%) οι εγγυητικές επιστολές, β) αν θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαιη παραλαβή της μελέτης, σε περίπτωση που, συντρεχουσών των νομίμων προϋποθέσεων του άρθρου 22 2 του ν. 716/1977, ο ανάδοχος έχει υποβάλει στην Υπηρεσία τη σχετική αίτηση, η Υπηρεσία του έχει απαντήσει εμπρόθεσμα εγγράφως αλλά αβάσιμα ότι δεν τη δέχεται και αυτός δεν έχει ασκήσει ένσταση κατά της απαντήσεως. γ) αν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει εγκεκριμένη συνολική συμβατική αμοιβή της μελέτης της σύμβασης, σε περίπτωση που με τον 1 ο Σ.Π. που είχε αυτό το σκοπό, οι αμοιβές ορισμένων επί μέρους μελετών (αρχιτεκτονική μελέτη και Η/Μ μελέτη ενός από τα κτίρια) προσδιορίσθηκαν με βάση τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς όχι της εγκεκριμένης προμελέτης τους αλλά της οριστικής μελέτης, οι οποίοι είναι μικρότεροι, δ) αν, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, στο προηγούμενο ερώτημα θα πρέπει να ληφθεί ως όριο μη υπέρβασης της τελικής αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 11 7 του ν. 716/1977 η προεκτιμώμενη αμοιβή αναθεωρημένη και προσαυξημένη κατά 40%. ε) αν, προκειμένου περί του καθορισμού της τελικής αμοιβής μελέτης που εκπονήθηκε και ως φυσικό αντικείμενο συμπίπτει με το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, χωρίς να έχει υπάρξει αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης, το ύψος αυτής τελεί υπό τον περιορισμό του 50% της προεκτιμώμενης ή της συμβατικής αμοιβής, κατ εφαρμογή των προβλέψεων των κοινοτικών οδηγιών. 2. Επειδή θεωρώ ότι τα ανωτέρω ερωτήματα είναι γενικού ενδιαφέροντος, παρακαλώ να τεθούν υπόψη του νομικού συμβούλου του ΣΕΓΜ, προς τον οποίο μπορώ να χορηγήσω κάθε αναγκαία διευκρίνιση και σχετικό στοιχείο, προκειμένου να έχουμε τη γνώμη του και να λάβω τη δέουσα θέση στο Τ.Σ., υπέρ της νομιμότητας."

2 2. Από τις διευκρινίσεις που ζήτησα στη συνέχεια από τον άνω εκπρόσωπο προκύπτουν τα εξής βασικά δεδομένα, αναγκαία για τις απαντήσεις στα ερωτήματα: 2.1 Έχουμε σύμβαση εκπόνησης μελέτης του ν. 716/1977, που ανατέθηκε σε σύμπραξη σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου Η μελέτη είναι σύνθετη. Περιλαμβάνει επί μέρους μελέτες διαφορετικών κατηγοριών αλλά και επί μέρους μελέτες που, αν και ανήκουν στην ίδια κατηγορία, είναι διακριτές, διότι αφορούν σε διαφορετικά έργα (π.χ. σε χωριστά κτίρια, σε διακριτές Η/Μ εγκαταστάσεις κλπ.). 2.3 Από όλες τις επί μέρους μελέτες η νόμιμη αμοιβή ορισμένων (π.χ. των αρχιτεκτονικών, των στατικών και των Η/Μ μελετών των διαφόρων υποδομών, κτιριακών έργων κλπ.) υπολογίζεται κατά την περίπτωση (α) του άρθρου 2 1 του π.δ. 696/1974 (σε ποσοστά % του τελικού προϋπολογισμού (Σ) των μελετώμενων έργων βάσει του γνωστού τύπου), ορισμένων (π.χ. των τοπογραφικών και των γεωτεχνικών) η νόμιμη αμοιβή υπολογίζεται κατά την περίπτωση (β) του ίδιου άρθρου (κατά μονάδα έργου με βάση τιμές μονάδας) και ορισμένων η αμοιβή καθορίσθηκε νόμιμα κατ αποκοπή σύμφωνα με την περίπτωση (γ) του ίδιου άρθρου. 2.4 Από όλες τις επί μέρους μελέτες της σύμβασης ορισμένες προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις περί των προδιαγραφών τους ότι εκπονούνται κατά στάδια (π.χ. προμελέτη, οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής) και ορισμένες όχι. Επίσης, η σύμβαση προέβλεψε την εκπόνηση και υποβολή του όλου σύνθετου συμβατικού αντικειμένου σε σύνθετου περιεχομένου στάδια Α, Β, Γ και Δ, ενώ με τον 1 ο Σ.Π. ο εργοδότης διαχώρισε τα μελετώμενα έργα σε ομάδες Α προτεραιότητας και σε Β προτεραιότητας. Κάθε «ομάδα» (Α και Β) περιλάμβανε συγκεκριμένες επί μέρους μελέτες και στάδια επί μέρους μελετών. 2.5 Στη σύμβαση (νοούμενη ως το σύνολο των συμβατικών τευχών) αναφέρονται διακριτά οι κατά την έννοια του άρθρου 11 3 του ν. 716/1977 προεκτιμώμενες αμοιβές των μελετών των περιπτώσεων (α) και (β) του άνω άρθρου 2 1 του π.δ. 696/1974 καθώς και οι κατ αποκοπή αμοιβές των λοιπών μελετών. 2.6 Στη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης η ανάδοχος σύμπραξη υπέβαλε τις επί μέρους μελέτες του Α σταδίου και εγκρίθηκαν. Για όσες εξ αυτών ήταν μελέτες έργων υποδομών, εγκρίθηκαν και οι προϋπολογισμοί τους, οι οποίοι 2

3 για κάθε τέτοια μελέτη ήταν σταδίου προμελέτης. Δεν ανατέθηκαν ή υποβλήθηκαν συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες. 2.7 Ακολούθησε η συνέχιση εκπόνησης των μελετών των σταδίων (Β ) και (Γ ), τα οποία εγκρίθηκαν. Εξ αυτών οι επί μέρους μελέτες έργων υποδομών και οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί ήταν σταδίου οριστικής μελέτης. Δεν περιλαμβάνοντο συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες. 2.8 Παραλλήλως συντάχθηκε και εγκρίθηκε ο 1 ος Σ.Π., από τον οποίο προκύπτουν μεταξύ άλλων τα εξής: α) δεν αφορά στη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ούτε στην έγκριση δαπάνης συμπληρωματικής αμοιβής για πρόσθετες ή νέες μελετητικές εργασίες, μελέτες, υπηρεσίες. β) προσδιορίζει τις αμοιβές των επί μέρους μελετών της περίπτωσης (α) του άνω άρθρου 2 1 του π.δ. 696/1974, σε ποσοστά των εγκεκριμένων προϋπολογισμών του Α σταδίου, βάσει του τύπου της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, λαμβάνοντας υπόψη και τον προαναφερθέντα διαχωρισμό των μελετών σε έργων Α και Β προτεραιότητας. Αυτές προέκυψαν μεγαλύτερες των αντίστοιχων προεκτιμώμενων και τις υποκατέστησαν. γ) προσδιορίζει τις αμοιβές των επί μέρους μελετών της περίπτωσης (β) του ίδιου άρθρου (υποθέτω με βάση τις μονάδες που προέκυψαν από τις υποβληθείσες τοπογραφικές εργασίες και τις γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες). Αυτές προέκυψαν μικρότερες των προεκτιμώμενων, τις οποίες και υποκατέστησαν. 2.9 Κατά τη συνέχιση εκτέλεσης της σύμβασης υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν και οι μελέτες του Δ σταδίου, χωρίς πρόσθεση συμπληρωματικών μελετών υπηρεσιών, και δεν εκκρεμεί ή υπολείπεται καμία άλλη υποβολή. Η ημερομηνία τελικής υποβολής της όλης μελέτης, συμπεριλαμβανομένης και της μετά από όλες τις εγκρίσεις υποβολής πλήρων σειρών και αντιτύπων των εγκεκριμένων μελετών είναι βεβαία και μη αμφισβητούμενη μεταξύ της Υπηρεσίας και της αναδόχου Σε πέντε μήνες μετά από την ημερομηνία της τελικής υποβολής της όλης μελέτης η ανάδοχος υπέβαλε για τις συνέπειες του άρθρου 22 2 του ν. 716/1977 (αυτοδίκαιη παραλαβή μετά από την άπρακτη πάροδο διμήνου) έγγραφο αίτημα παραλαβής της μελέτης και επιστροφής των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης

4 2.11 Πριν από την παρέλευση διμήνου η Υπηρεσία αποφάσισε την επιστροφή στην ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 7 5 του π.δ. 194/1979 των εγγυητικών επιστολών, που αναφέρονται στη σχετική απόφασή της, άνευ παραλαβής της μελέτης και στις γνώρισε στην ανάδοχο την απόρριψη του αιτήματος παραλαβής και τη μη συντέλεση αυτοδίκαιης παραλαβής, με αιτιολογία ότι κατά παράβαση του νόμου η σχετική αίτηση υποβλήθηκε πριν από την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 716/1977, η οποία κατά την Υπηρεσία είναι 6 μηνών. Η ανάδοχος δεν έχει προσβάλει την από πράξη με ενδικοφανές ή ένδικο βοήθημα Στο Τεχνικό Συμβούλιο έχει υποβληθεί για γνωμοδότηση ο 2 ος Σ.Π., σκοπός και νομική «αιτία» του οποίου είναι να εγκριθεί η «τελικώς καταβληθησόμενη αμοιβή» (με την έννοια του άρθρου 11 7 του ν. 716/1977). 3. Απάντηση στο πρώτο ερώτημα («αν είναι νόμιμη η έγκριση του Σ.Π., σε περίπτωση που η μελέτη έχει παραληφθεί και έχουν επιστραφεί στον ανάδοχο όλες (100%) οι εγγυητικές επιστολές») 3.1 Η λήξη της έννομης σχέσης που δημιουργείται από οποιαδήποτε σύμβαση εκπόνησης μελέτης επέρχεται ομαλώς με την κατά τους όρους της σύμβασης (επί της διαδικασίας και της ουσίας) περάτωση και την παράδοση της μελέτης από τον ανάδοχο στον εργοδότη, την παραλαβή της από τον εργοδότη και την εκπλήρωση εκ μέρους και εκείνου της δικής του παροχής και άλλων υφιστάμενων συμβατικών υποχρεώσεων προς τον ανάδοχο, ήτοι της καταβολής της νόμιμης αμοιβής και της επιστροφής των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης (πρβλ. ενδεικτικά Γεωργιάδη Σταθόπουλου Ερμ.ΑΚ υπό το σελ. 607). Πέραν αυτού ισχύουν και όλοι οι ειδικοί λόγοι λήξεως της σχέσης που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 716/1977 (π.χ. ένεκα μονομερούς υπό προϋποθέσεις λύσης της σύμβασης από τον ένα συμβαλλόμενο, ένεκα έκπτωσης του αναδόχου, ένεκα θανάτου ή πτώχευσης του αναδόχου, κλπ.), οπότε η σχέση λήγει μετά από την εκκαθάριση της σύμβασης που λύθηκε «μη ομαλώς». Αυτή η εκκαθάριση προϋποθέτει επίσης τη μετά από την πρόωρη λύση της σύμβασης εκπλήρωση των εκατέρωθεν ανάλογων κύριων και παρεπόμενων υποχρεώσεων. 4

5 Λήξη της σχέσης χωρίς εκκαθάριση και εκπλήρωση των εκ της εκκαθαρίσεως υποχρεώσεων των μερών δεν νοείται και δεν πρέπει να συγχέεται ούτε με την «παραλαβή» της μελέτης, η οποία υποδηλώνει την εκπλήρωση της συμβατικής παροχής μόνο του ενός συμβαλλόμενου ούτε με τον όρο «λύση της σύμβασης» που χρησιμοποιείται σε ειδικές διατάξεις του ν. 716/1977 (και του π.δ. 194/1979), η οποία είτε πρόκειται για ομαλή είτε για «ανώμαλη» λύση, αποτελεί προϋπόθεση και βάση της εκκαθάρισης. Επομένως, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει γίνει μέχρι τη νομική παραλαβή της μελέτης ο προσδιορισμός της «τελικώς καταβληθησόμενης αμοιβής», η σχετική πράξη νόμιμα εκδίδεται στη συνέχεια, προκειμένου να γίνει η εκκαθάριση και να λήξει ομαλά η σχέση. Αναφορικά με το είδος της απαιτούμενης πράξης του εργοδότη για τον προσδιορισμό της τελικής καταβλητέας αμοιβής, με τη νομιμότητα αυτής σε σχέση με το κοινοτικό δίκαιο και με τη διαδικασία έκδοσής της, παρατηρούνται τα αναφερόμενα στις πιο κάτω παραγράφους. 3.2 Ο ν. 716/1977 προβλέπει δύο είδη συγκριτικών πινάκων αλλά χρησιμοποιεί τον ίδιο όρο («συγκριτικός πίναξ») και για τα δύο είδη αδιακρίτως, αν και είναι εμφανείς οι ουσιώδεις διαφορές στα εννοιολογικά χαρακτηριστικά και στις έννομες συνέπειές τους: α) το πρώτο είδος είναι ο Σ.Π. με τον οποίο ο εργοδότης και ο ανάδοχος προσδιορίζουν τη δαπάνη συμπληρωματικών εργασιών ή ειδικών πρόσθετων μελετών για την ανάθεσή τους με συμπληρωματική σύμβαση στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης (ν. 716/1977 άρθρο 18 1 και π.δ. 194/1979 άρθρο 9 πλην της 11). β) το δεύτερο είδος είναι ο Σ.Π. που, άνευ τροποποιήσεως των εργασιών και μελετών της σύμβασης, τροποποιεί τη «συμβατική αμοιβή» (ν. 716/1977 άρθρο 18 2 και π.δ. 194./1979 άρθρο 9 11). 3.3 Ο ν. 716/1977 αδιακρίτως μεγέθους συμβάσεως, εμπεριέχει την εφαρμογή και των διατάξεων δημοσίας τάξεως περί της διατιμήσεως των αμοιβών συγκεκριμένων μελετών και υπηρεσιών μηχανικού με βάση το παραδοθέν αντικείμενο αυτών (ν.δ. 2726/1953, κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες ΥΑ, π.δ. 696/1974, Β.Δ. 19/ , κ.α.). Η διατήρηση αυτών των διατάξεων και άλλων παρόμοιων στις εσωτερικές έννομες τάξεις των κρατών μελών της Ε.Ε. και η ανάλογη προσαρμογή των όρων σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ειδικώς στην παροχή - 5 -

6 υπηρεσιών μηχανικού έχει επιτραπεί ρητώς και διαχρονικώς με ειδική πρόβλεψη της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής κοινοτικής οδηγίας [βλ. οδηγία 92/50/ΕΚ προοίμιο σκ. 28 η (προτελευταία), άρθρο 36 1 και άρθρο 7 4, οδηγία 2004/18/ΕΚ προοίμιο σκ. 47, άρθρο 53 1 και άρθρο 9 8.α(iii). Παρομοίως και στην υπό έκδοση νέα οδηγία, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις : βλ. προοίμιο σκ. 92 τελευτ. εδάφιο, άρθρο 67 1 και άρθρο 5 13.γ]. 3.4 Στο νομικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο εξακολούθησε να ισχύει το προσαρμοσμένο εξ αρχής αναλόγως σύστημα του ν. 716/1977, το οποίο προβλέπει για τις συμβάσεις μελετών τρεις διακριτές έννοιες αμοιβής, με ουσιώδεις διαφορές στα χαρακτηριστικά και στις έννομες συνέπειές τους, χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικούς αντίστοιχους όρους προς αποφυγήν συγχύσεως: α) «προεκτιμώμενη αμοιβή» (ν. 716/1977 άρθρο 8 7, 11 3 και π.δ. 194/1979 άρθρο 7 1) Αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποκλειστικώς για να καθορισθούν οι καλούμενες τάξεις μελετητικών πτυχίων, για να προσδιορισθεί προσωρινά το ύψος των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και για να γίνουν οι πρώτες πληρωμές μέχρι τον καθορισμό της «συμβατικής αμοιβής» (όπου προβλέπεται) ή της τελικώς καταβληθησόμενης (όταν η αμοιβή προκύπτει από επιμέτρηση στοιχείων της εκτελεσθείσας συμβατικής εργασίας). β) «συμβατική αμοιβή» (ν. 716/1977 άρθρο 11 5 & 11 και 18 2, π.δ. 194/1979 άρθρο 9 11) Προϋποθέτει μελέτη αμειβόμενη κατά τις περιπτώσεις του άρθρου 2 1.α του π.δ. 696/1974 (σε ποσοστά % του προϋπολογισμού των μελετώμενων έργων, που υπολογίζονται βάσει τύπου) και εκπονούμενη σταδιακώς (2 στάδια κατ ελάχιστον). Είναι η αμοιβή που προκύπτει από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του πρώτου σταδίου μελέτης με προϋπολογισμό, που υποβλήθηκε κατά τη σύμβαση (συνήθως της προμελέτης). Αποτελεί βάση για την (με απειλή ειδικής ποινικής ρήτρας) ευθύνη του μελετητή προς τον εργοδότη, σε περίπτωση αστοχίας του ως προς τον προσεγγιστικό προϋπολογισμό των μελετηθέντων έργων κατά το πρώτο στάδιο της μελέτης. Καθορίζεται με την απόφαση του εργοδότη που εγκρίνει το εν λόγω στάδιο της μελέτης. γ) «τελικώς καταβληθησόμενη αμοιβή» (ν. 716/1977 άρθρο 11 5 & 11). Προϋποθέτει την τελική παράδοση της όλης μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των τελικών προϋπολογισμών των μελετηθέντων έργων). Ο προσδιορισμός της ομαλώς από τον εργοδότη προϋποθέτει την πλήρη έγκριση της μελέτης (με τους 6

7 προϋπολογισμούς). Η καταβολή της κατά 100% προϋποθέτει και την παραλαβή της μελέτης. Είναι το αντικείμενο χρηματικής αποτίμησης της εκπονηθείσας μελέτης κατά τις διατάξεις διατιμήσεως στις οποίες αναφέρεται η άνω παρ. 3.3 του παρόντος σημειώματος. 3.5 Ο νόμος δεν προβλέπει ότι η προθεσμία παραλαβής της μελέτης (άρθρο 22 1 ν. 716/1977 και άρθρο 19 1 π.δ. 194/1979) είναι προθεσμία και δη αποκλειστική και για τον καθορισμό της «τελικώς καταβληθησόμενης αμοιβής» από το αρμόδιο όργανο του εργοδότη. Και βέβαια δεν μπορεί να νοηθεί ότι ο εργοδότης μπορεί μονομερώς να απαλλαγεί οριστικώς της οφειλής του προς τον ανάδοχο, επικαλούμενος τη μη άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας από το δικό του όργανο ή την ύπαρξη αναρμοδιότητας κατά χρόνο οποιουδήποτε οργάνου του, επικαλούμενος ότι κανένα όργανό του δεν την άσκησε εκδίδοντας «εμπρόθεσμα» την προβλεπόμενη ειδική απόφαση. Σε περίπτωση που η αρμοδιότητα δεν έχει ασκηθεί, ο εργοδότης μπορεί (υπό προϋποθέσεις) να έχει μεν ένσταση, κατά της προβαλλόμενης εναντίον του χρηματικής αξίωσης του αναδόχου για την αμοιβή του αλλά μόνον αναβλητική. Όχι καταλυτική αυτού του δικαιώματος του αναδόχου. Αφού στη σύμβαση μελέτης η «τελικώς καταβληθησόμενη» αμοιβή είναι η αντιπαροχή του εργοδότη για την παραληφθείσα (ή παραληφθησόμενη) μελέτη και ως προς αυτήν ο εργοδότης έχει την ιδιότητα «οφειλέτη». Καθίσταται δε ληξιπρόθεσμη και απαιτητή στο σύνολό της η παροχή του οπωσδήποτε μετά από την «παραλαβή» της μελέτης με τη νομική έννοια του όρου (άρθρο 22 ν. 716/1977). Η ολοσχερής καταβολή της στον ανάδοχο είναι προϋπόθεση για να λήξει η μεταξύ τους έννομη σχέση της σύμβασης (βλ. άνω παρ. 3.1). 3.6 Επομένως η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι ότι είναι νόμιμος ο καθορισμός της «τελικώς καταβληθησόμενης αμοιβής» με εκτελεστή απόφαση του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη και μετά από την παραλαβή της μελέτης και άσχετα από την επιστροφή ή μη όλων των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης στον ανάδοχο. 3.7 Μολονότι ο νόμος δεν περιλαμβάνει στις περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπει την τήρηση διαδικασίας σύνταξης έγκρισης Σ.Π. (νοείται ότι οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται εξαντλητικά στο άρθρο 18 του ν. 716/1977, λόγω της αρχής της νομιμότητας της διοικητικής δράσης, σύμφωνα με την οποία η Διοίκηση δρα εφόσον, στο μέτρο και με τον τρόπο που ορίζεται στο νόμο) ούτε τον καθορισμό της «συμβατικής αμοιβής» ούτε τον καθορισμό της «τελικώς καταβληθησόμενης αμοιβής», στη διοικητική πρακτική ο καθορισμός τους γίνεται κατά το πλείστον με αυτή τη - 7 -

8 διαδικασία (του Σ.Π.). Η αιτία αυτής της πρακτικής μάλλον έχει ρίζα σε στενές συσταλτικές ερμηνείες του άρθρου 12 3 του π.δ. 194/1979 που αφορά στις πληρωμές, για τις οποίες η συζήτηση δεν είναι του παρόντος. Πάντως στις περιπτώσεις που η έγκριση της «τελικώς καταβληθησόμενης» αμοιβής γίνεται με Σ.Π., αυτός προσομοιάζει με το «Β είδος» του άρθρου 18 2 και σε καμία περίπτωση με το «Α είδος» της 1 (βλ. άνω παρ. 3.2 του παρόντος σημειώματος). Η δε απόφαση έγκρισης αυτού του Σ.Π. νομίμως εκδίδεται και μετά από την παραλαβή της όλης μελέτης για τους λόγους που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους (3.1 έως 3.6), οι οποίοι ισχύουν και σ αυτή την περίπτωση. Εξάλλου η εκ των υστέρων έγκριση Σ.Π. ακόμα και του «Α είδους» έχει κριθεί ότι είναι νόμιμη μετά από την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών στις οποίες αφορά (βλ. ενδεικτικώς Σ.τ.Ε. 1418/2009, 1100/2007, 1214/2007 όπου παραπομπή στις προηγούμενες Σ.τ.Ε. 610, 3237/2006, 142, 595, 3307, 3529/2005, 4162/1997 κ.α.), ακόμα και μετά από την οριστική παραλαβή (βλ. Δ.Εφ.Πατρ. 404/2008 σκ. 8). 4. Απάντηση στο 2 ο ερώτημα («αν θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί αυτοδίκαιη παραλαβή της μελέτης, σε περίπτωση που, συντρεχουσών των νομίμων προϋποθέσεων του άρθρου 22 2 του ν. 716/1977, ο ανάδοχος έχει υποβάλει στην Υπηρεσία τη σχετική αίτηση, η Υπηρεσία του έχει απαντήσει εμπρόθεσμα εγγράφως αλλά αβάσιμα ότι δεν τη δέχεται και αυτός δεν έχει ασκήσει ένσταση κατά της απαντήσεως.») 4.1 Η ρητή απόρριψη από όργανο του εργοδότη της κατά το άρθρο 22 2 του ν. 716/1977 αιτήσεως του αναδόχου περί παραλαβής της μελέτης αποτελεί ατομική εκτελεστή διοικητική πράξη (εφόσον ο εργοδότης είναι ΝΠΔΔ), την οποία καλύπτει το «τεκμήριο νομιμότητας». Με αυτό το νομικό όρο υποδηλώνεται η πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία η ατομική διοικητική πράξη, από την έναρξη της ισχύος της έως την ακύρωση της με δικαστική απόφαση ή με διοικητική πράξη (π.χ. ύστερα από άσκηση κατασταλτικού ιεραρχικού ελέγχου) ή την ανάκληση ή κατάργησή της ή γενικά την παύση της ισχύος της, κατά οποιοδήποτε τρόπο, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματα της, ανεξάρτητα από το αν τυχόν έχει νομική πλημμέλεια. Τούτο ισχύει, και αν ακόμα η πράξη παραβιάζει την αρχή της νομιμότητας και έχει ελάττωμα, το οποίο σε περίπτωση προσβολής της με το προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα μπορεί να επιφέρει την ακύρωση (ΣΕ 2711/1983, 3564/1986, 2287/1988) ή τροποποίηση της. Ο κανόνας αυτός του διοικητικού 8

9 δικαίου ονομάζεται κατά παράδοση τεκμήριο νομιμότητας της διοικητικής πράξης και είναι θεμελιώδης για την ομαλή λειτουργία του Κράτους. Το τεκμήριο νομιμότητας δεν υφίσταται, δηλαδή, ο προαναφερόμενος κανόνας δεν εφαρμόζεται, μόνο στην περίπτωση ανυπόστατων πράξεων. Το τεκμήριο της νομιμότητας αποτελεί άμεση απόρροια του χαρακτήρα του διοικητικού οργάνου ως δημόσιου οργάνου της έννομης τάξης, που έχει αρμοδιότητα να θεσπίζει μονομερώς κανόνες δικαίου, δηλαδή, να ασκεί δημόσια εξουσία για την ικανοποίηση του δημόσιου συμφέροντος. Συνέπειες του τεκμηρίου της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων είναι ότι: α) ο κανόνας δικαίου που θεσπίζουν επιφέρει αμέσως από την ισχύ του τη σκοπούμενη μεταβολή της νομικής κατάστασης, ιδρύοντας, τροποποιώντας ή καταργώντας αρμοδιότητες, δικαιώματα και υποχρεώσεις και β) ο διοικούμενος ή το διοικητικό όργανο δεν μπορεί να θεωρήσει την πράξη ως άκυρη ή ανίσχυρη πριν από την ανάκληση ή την ακύρωση ή την κατάργηση της, και αν ακόμη έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα για την ακύρωση της (ΣΕ 5059/ 1988). Η εκτελεστότητα της ατομικής διοικητικής πράξης συνίσταται στο ότι η συμπεριφορά που καθορίζει (ενέργεια ή παράλειψη), και γενικότερα η ρύθμιση την οποία θεσπίζει, είναι υποχρεωτική χωρίς άλλο, δηλαδή χωρίς να χρειάζεται άλλη διαδικασία και ειδικότερα προηγούμενη δικαστική απόφαση. (βλ. ενδεικτικά Επ. Σπηλιωτόπουλο Εγχ.Διοικ.Δικ. Ι 6 η εκδ. 100 επ. σελ. 107 επ., Π.Δ. Δαγτόγλου Γεν.Διοικ.Δικ. 4 η εκδ. σελ. 304 επ. κ.α.) 4.2 Από τους κανόνες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο συνεπάγεται ότι, στην περίπτωση που η ειδική αίτηση του αναδόχου απορρίφθηκε με εκτελεστή διοικητική πράξη και αυτή εξακολουθεί να ισχύει, αποκλείεται στον ανάδοχο και στη διοίκηση να δεχθούν ως κατάσταση εκείνη που θα είχε δημιουργηθεί, αν η αίτηση του αναδόχου είχε γίνει δεκτή με τη διενέργεια κανονικής παραλαβής της μελέτης ή αν δεν είχε απαντηθεί καθόλου η αίτηση του αναδόχου, οπότε θα είχε συντελεσθεί η αυτοδίκαιη παραλαβή της μελέτης, ως συνέπεια αυτής της παράλειψης, προβλεπόμενη ειδικώς στο νόμο (ν. 716/1977 άρθρο 22 2). 4.3 Για το λόγο αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις παρέλκει η έρευνα περί του αν η αιτιολογία της ατομικής διοικητικής πράξης για την απόρριψη της αίτησης της αναδόχου είναι ορθή ή πλημμελής (Σημείωση: στην προκειμένη περίπτωση διαφαίνεται - 9 -

10 ότι η ανάδοχος είχε εκλάβει ως βάση για την προθεσμία παραλαβής της μελέτης το ¼ της προθεσμίας εκπόνησής της με ελάχιστο όριο τους 4 μήνες, ήτοι τους 4 μήνες, η Υπηρεσία είχε λάβει ως βάση υπολογισμού την προθεσμία εκπόνησης πλέον τις προθεσμίες εγκρίσεων των σταδίων ή και της όλης μελέτης που ορίζει η σύμβαση, πράγμα που ανέβασε την προθεσμία παραλαβής στους 6 μήνες, η δε ανάδοχος αποδέχθηκε αυτό και πάντως δεν επανήλθε.) 5. Απάντηση στο 3 ο ερώτημα («αν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχει εγκεκριμένη συνολική συμβατική αμοιβή της μελέτης της σύμβασης, σε περίπτωση που με τον 1 ο Σ.Π. που είχε αυτό το σκοπό, οι αμοιβές ορισμένων επί μέρους μελετών (αρχιτεκτονική μελέτη και Η/Μ μελέτη ενός από τα κτίρια) προσδιορίσθηκαν με βάση τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς όχι της εγκεκριμένης προμελέτης τους αλλά της οριστικής μελέτης, οι οποίοι είναι μικρότεροι») 5.1 Σε μία σύμβαση που η μελέτη είναι σύνθετη, όπως η παρούσα, δεν υπάρχει «συνολική συμβατική αμοιβή». Και τούτο, διότι σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 716/1977, «συμβατική αμοιβή» νοείται μόνο για τις μελέτες που η νόμιμη αμοιβή τους υπολογίζεται σύμφωνα με την περίπτωση (α) του παραπάνω άρθρου 2.1 του π.δ. 696/1974 και που υποβάλλονται και εγκρίνονται τουλάχιστον σε δύο στάδια. Επομένως η διάταξη αυτή του ν. 716/ 1977 δεν αναφέρεται στη «συμβατική αμοιβή» όλης της σύμβασης αλλά της διακριτώς συγκεκριμένης εκάστοτε μελέτης, η οποία σπανίως (μόνο συμπτωματικώς) θα μπορούσε να συμπέσει με την αμοιβή για το συνολικό αντικείμενο της σύμβασης. 5.2 Περαιτέρω, όπως προαναφέρθηκε (παραπάνω παρ. 3.4.β) ο καθορισμός της «συμβατικής αμοιβής» έχει συγκεκριμένες και περιορισμένες έννομες συνέπειες, που είναι: α) να προστατεύσει τον εργοδότη από την πέραν των ανεκτών ορίων εσφαλμένη υποεκτίμηση του κόστους του έργου στο πρώτο στάδιο της μελέτης, δημιουργώντας μία βάση υπολογισμού ειδικής ποινικής ρήτρας εις βάρος του αναδόχου στο τέλος της σύμβασης. β) να αναπροσαρμοσθούν οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης. γ) να δημιουργηθεί προσωρινή βάση για τις πληρωμές του αναδόχου μέχρι τον καθορισμό της τελικής νόμιμης αμοιβής (της «τελικώς καταβληθησόμενης αμοιβής» κατά την ορολογία του άρθρου 11 7 ν. 716/1977). 5.3 Ο νόμος προβλέπει ότι η έγκριση της συμβατικής αμοιβής γίνεται με την απόφαση του εργοδότη με την οποία εγκρίνεται η προμελέτη. Ωστόσο, για λόγους που η ανάλυσή τους δεν είναι της παρούσας, θεωρώ ότι η τυχόν έγκριση της συμβατικής αμοιβής το πρώτον με μεταγενέστερη απόφαση ή η 10

11 έγκρισή της με διαδικασία Σ.Π. είναι έγκυρη, δηλαδή οι σχετικές εγκριτικές αποφάσεις είναι πράξεις νόμιμες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, καλύπτονται από το (προαναφερθέν) «τεκμήριο νομιμότητας», το οποίο καλύπτει τόσο τον τύπο της πράξης όσο και το περιεχόμενό της. Το ίδιο θεωρώ και για την περίπτωση σύμβασης που περιλαμβάνει διακριτές μελέτες με διακριτές νόμιμες αμοιβές, στην οποία εγκρίνονται διακριτές αντιστοίχως συμβατικές αμοιβές με αυτοτελείς αποφάσεις (είτε με διαδικασία Σ.Π. είτε με άλλη). 5.4 Η περίπτωση να έχει εγκριθεί η προμελέτη και να μην έχει εγκριθεί η αντίστοιχη συμβατική αμοιβή δεν είναι ομαλή αλλά δεν είναι και αθεράπευτη, διότι η συμβατική αμοιβή μπορεί νόμιμα να εγκριθεί μεταγενέστερα, πράγμα που στη διοικητική πρακτική είναι πολύ συνηθισμένο. Όσο διαρκεί η εκκρεμότητα, ο εργοδότης πληρώνει τμηματικά τον ανάδοχο με βάση την προεκτιμηθείσα αμοιβή και δεν δικαιούται να ζητήσει την αναπροσαρμογή των εγγυήσεων αλλά δεν μπορεί να εκκαθαρίσει την οικονομική σχέση του με αυτόν. Διότι, ακόμα και όταν έχει τα στοιχεία για τον καθορισμό της «τελικώς καταβληθησόμενης αμοιβής», δεν έχει τη νόμιμη βάση για να την ελέγξει ως προς την τυχόν υπέρβαση του ορίου του 40% της άνω διάταξης. Στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι διαθέτει τα αναγκαία στοιχεία (προϋπολογισμό της προμελέτης, χρόνους και συντελεστές αναθεώρησης), οφείλει να υπολογίσει μαζί με την «τελικώς καταβληθησόμενη» και τη «συμβατική αμοιβή» (αναγόμενος στα δεδομένα του χρόνου εγκρίσεως της προμελέτης), πράγμα που είναι αντικειμενικό και μονοσήμαντο. 5.5 Η περίπτωση να έχουν εγκριθεί (χωριστά) η προμελέτη και η οριστική μελέτη και ο εργοδότης να εγκρίνει «καθυστερημένα» τη συμβατική αμοιβή με βάση τον ήδη διαθέσιμο προϋπολογισμό της οριστικής μελέτης, επειδή είναι μικρότερος του εγκεκριμένου της προμελέτης, είναι πραγματικά ασυνήθιστη αλλά δεν εγείρει ζήτημα ακυρότητας, ιδίως αν δεν έχει εγείρει διαφωνία ο ανάδοχος, ο οποίος είναι και ο μόνος που θίγεται οικονομικώς από μία τέτοια ενέργεια. Πάντως και σε αυτή την περίπτωση, η τυχόν μεταγενέστερη αμφισβήτηση της πράξης προσκρούει στο «τεκμήριο νομιμότητας». 5.6 Επομένως, όταν μετά από την υποβολή του 1 ου σταδίου της μελέτης και την έγκρισή του, έχει εγκριθεί Σ.Π. (όχι του «Α» είδους του άρθρου 18 1 του ν. 716/1977), με τον οποίο καθορίσθηκαν το πρώτον σύμφωνα με το άρθρο 2 1.α του π.δ. 696/1974 οι αμοιβές επί μέρους μελετών, με βάση εγκεκριμένους προϋπολογισμούς προμελετών ή οριστικών μελετών, υπό την προϋπόθεση στη δεύτερη περίπτωση είτε ο προϋπολογισμός της οριστικής μελέτης να είναι

12 χαμηλότερος εκείνου της προμελέτης είτε η μελέτη να είχε υποβληθεί σε ενοποιημένο στάδιο προμελέτης και οριστικής μελέτης, τότε οι αμοιβές αυτές είναι οι «συμβατικές αμοιβές» με την προαναφερθείσα νομική έννοια (άνω παρ. 3) και υποκαθιστούν τις προεκτιμώμενες αμοιβές των αντίστοιχων μελετών στην εφ εξής (από της εγκρίσεως του Σ.Π.) λειτουργία της σύμβασης. 6. Απάντηση στο 4 ο ερώτημα: (αν, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, στο προηγούμενο ερώτημα θα πρέπει να ληφθεί ως όριο μη υπέρβασης της τελικής αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 11 7 του ν. 716/1977 η προεκτιμώμενη αμοιβή αναθεωρημένη και προσαυξημένη κατά 40%.) 6.1 Η «προεκτιμηθείσα αμοιβή» δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει βάση για τον έλεγχο μη υπέρβασης του ορίου του 40% από την τελικώς καταβληθησόμενη αμοιβή, σύμφωνα με το άρθρο 11 7 του ν. 716/1977. Τούτο δεν τίθεται καν προς συζήτηση. Συγκρούεται ευθέως τόσο με το γράμμα όσο και με το πνεύμα της διάταξης αυτής. Αφού ο έλεγχος μη υπερβάσεως του ορίου του 40% από την τελικώς καταβληθησόμενη αμοιβή έχει συνέπεια την επιβολή ποινής στον ανάδοχο, όχι για την εσφαλμένη προεκτίμηση της αμοιβής από τον εργοδότη αλλά για τον εσφαλμένο προϋπολογισμό της προμελέτης από τον ίδιο. Η ποινή προϋποθέτει σφάλμα αυτού που την υφίσταται. Η ποινή δεν επιβάλλεται στον ανάδοχο για σφάλμα της προεκτίμησης, που θα ήταν σφάλμα του εργοδότη. Γιαυτό η διάταξη προβλέπει ρητά και σαφέστατα ότι ως βάση για τον προβλεπόμενο σ αυτήν έλεγχο λαμβάνεται η αμοιβή που εξάγεται από τον προϋπολογισμό που έδωσε ο ανάδοχος και εγκρίθηκε στο πρώτο υποβληθέν στάδιο της μελέτης που περιλαμβάνει προϋπολογισμό (κατά κανόνα την προμελέτη) (πρβλ. Σ.τ.Ε. 4001/2012, 570/2009, 1581/2007, 2022/2006, 1267/2004, 2742/2003, 1137, 1138/1999, /1998) 7. Απάντηση στο 5 ο ερώτημα: («αν, προκειμένου περί του καθορισμού της τελικής αμοιβής μελέτης που εκπονήθηκε και ως φυσικό αντικείμενο συμπίπτει με το αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, χωρίς να έχει υπάρξει αντικείμενο συμπληρωματικής σύμβασης, το ύψος αυτής τελεί υπό τον περιορισμό του 50% της προεκτιμώμενης ή της συμβατικής αμοιβής, κατ εφαρμογή των προβλέψεων των κοινοτικών οδηγιών.») 7.1 Οι διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών που μπορούν να υπονοούνται στο ερώτημα είναι οι διατάξεις που αφορούν στην ανάθεση στον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης συμπληρωματικών υπηρεσιών ή μελετών (άρθρο 31 4.α 12

13 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Παρόμοιο ήταν και άρθρο 11 3.ε της προηγούμενης οδηγίας 92/50/ΕΟΚ). Το πεδίο εφαρμογής αυτών των διατάξεων είναι η ανάθεση συμπληρωματικών υπηρεσιών και η ανάλογη αύξηση της αντιπαροχής του εργοδότη, δηλαδή της οφειλόμενης αμοιβής εκ της εκτελέσεως μόνης της αρχικής συμβάσεως, ένεκα της εντεύθεν αύξησης της αρχικής συμβατικής παροχής του αναδόχου. Οι διατάξεις αυτές δεν ασχολούνται με το αν είναι επιτρεπτό ή όχι και μέχρι ποιού ορίου, να μεταβληθεί το ποσό που αναφέρεται στην αρχική σύμβαση υποχρεωτικώς ως προσωρινό μέγεθος της αμοιβής του αναδόχου, προκειμένου να προσαρμοσθεί κατά την παραλαβή της μελέτης στο ακριβές ποσό που προκύπτει από την υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων του εθνικού δικαίου περί της διατίμησης αυτών των υπηρεσιών. Η συμβατότητα αυτών των προβλέψεων με το κοινοτικό δίκαιο δεν κρίνεται με βάση τις παραπάνω διατάξεις των εν λόγω οδηγιών αλλά με βάση εκείνες που αναφέρονται παραπάνω στην παρ. 3.3 του παρόντος σημειώματος. Επομένως, όταν έχει μείνει αμετάβλητο το φυσικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης μελέτης, ο καθορισμός της τελικώς καταβληθησόμενης αμοιβής σύμφωνα με το άρθρο 11 7 του ν. 716/1977, δεν τελεί υπό το όριο 50% που καθορίζουν οι άνω διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών αλλά μόνο υπό τον περιορισμό του 40% σε σχέση με τη «συμβατική αμοιβή» που θέτει αυτή η διάταξη του εθνικού δικαίου. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014 Ο νομικός σύμβουλος Πάνος Κ. Χασάπης

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε

ημερολογιακό τρίμηνο. Κατ εξαίρεση η σταθερότητα των τιμών περιορίζεται μόνο στο ημερολογιακό τρίμηνο εκκίνησης όταν πρόκειται για έργα οποιασδήποτε Ερώτηση: Σε περίπτωση που από την εφαρμογή του προβλεπόμενου στο άρθρο 10 του Ν. 1418/1984 μαθηματικού τύπου προκύψει αρνητική αναθεώρηση, η οποία οδηγεί σε μειωτική αναπροσαρμογή των συμβατικών τιμών,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΟΧΟΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (συνοδεύει τον..o Σ.Π. του έργου) ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Ο ος Σ.Π. της µελέτης : «..» συντάχθηκε για τον καθορισµό των αµοιβών των επιµέρους µελετών, µετά την έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Διοικητικές προσφυγές. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Διοικητικές προσφυγές Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ ΑΡΘΡΑ ΝΟΜΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 2 παρ. 2 Βεβαίωση από την Αρχή Ελέγχου της Παραγωγής Έργων (Α.Ε.Π.Ε.) Η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3730 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ακτή Μιαούλη & Μ. Μπότσαρη 2-8 Τ.Κ.: 185 38, Πειραιάς Πληροφορίες: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 5 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 3614/2007: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:Διαχείριση,έλεγχος κλπ (437667) Αρθρο :25 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV SYMV

13SYMV SYMV ΑΔΑ: ΒΛΩΕΩΛΣ-Φ4Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 08/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 22931 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ. 13SYMV001576456 14SYMV001899948 2013-08-08 2014-03-04 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center

Πρακτική Παρουσίαση. Φορέων Δημοσίου. του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για Διαγωνισμούς Προμηθειών Υλικών & Υπηρεσιών. Επίκαιρη Ημερίδα. ΑΘΗΝΑ Forum Training Center Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & ΚΗΜΔΗΣ 24 Απριλίου // 10::00-15:00 Επανάληψη 21 Μαΐου // 10::00-15:00 Τρίτη 26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3875 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων.

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ. ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών τρίτων. Νοµική Υπηρεσία ΣΑΤΕ Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος, ικηγόρος, Νοµικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα, 25.1.2016 ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΜΑ: Τρόποι δικαστικής διεκδίκησης αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕ Ε και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ7ΛΡ-Ξ3Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 847/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο Λήψη Απόφασης επί της από 22-4-2013 ενστάσεως της κοινοπραξίας «Κουτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. ΜΟΔ Α.Ε. / 13 Νοεμβρίου 2013

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. ΜΟΔ Α.Ε. / 13 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΟΔ Α.Ε. / 13 Νοεμβρίου 2013 Δομή Παρουσίασης Ρόλος και λειτουργία ΕΑΑΔΗΣΥ Προληπτικός Έλεγχος Νομιμότητας από ΕλΣυν Ηλεκτρονική παρακολούθηση Δημοσίων Συμβάσεων Επιτάχυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους

Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους Παναγιώτης Σκουρής, δκηγόρος, δν Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους Εισαγωγή Το ζήτημα της δικαστικής προστασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1 Απριλίου 2010 Αρ. Πρωτ

Αθήνα 1 Απριλίου 2010 Αρ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ (ΔΕΕΠΠ) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΑΘΗΝΑ 12 Σεπτεμβρίου 2003 Αριθμ. Πρωτ. :ΔΕΕΠΠ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 29 Ιουνίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. : 11251 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 14SYMV002029267 2014-05-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πρόγραμμα LIFE - Συντονιστής δράσεων επικοινωνίας Οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι : Σήμερα την 10 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. H διοικητική πράξη - 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. H διοικητική πράξη - 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. H διοικητική πράξη - 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και

Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και LEGAL INSIGHT ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΜΕΝΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Γιώργος Ψαράκης Έχει ανακύψει εκατοντάδες φορές το ζήτημα τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομολογία και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ.

Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ. Δικαστές: Β. Ταουσιάνη, Πρόεδρος Εφετών, Μαρία Αντζουλάτου και Χριστίνα Μπέκου Εφέτες Δ.Δ. * * * * * Δημόσιο Έργο Διαγωνισμός Προσωρινή Δικαστική Προστασία Ν. 3886/2010 Έννομο συμφέρον Η δεκαήμερη προθεσμία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την υπ αριθ. 386/2012 Απόφαση της Επ. Αν. του Συμβουλίου. ορίζει προς απόδειξη των ουσιαστικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από

Σύμφωνα με την υπ αριθ. 386/2012 Απόφαση της Επ. Αν. του Συμβουλίου. ορίζει προς απόδειξη των ουσιαστικών προϋποθέσεων που απαιτούνται από ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Σύμφωνα με την υπ αριθ. 386/2012 Απόφαση της Επ. Αν. του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Αρμοδιότητα. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Αρμοδιότητα. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Αρμοδιότητα Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Αντικείμενο της προμήθειας. Η παρούσα Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων, αφορά στην προμήθεια σωλήνων ύδρευσης αποχ/σης, όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της

Διαβάστε περισσότερα

EΓΚΡΙΣΗ ΠΠΑΕ- ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΔΙΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

EΓΚΡΙΣΗ ΠΠΑΕ- ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΔΙΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ 12-16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 EΓΚΡΙΣΗ ΠΠΑΕ- ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΔΙΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α. Δημόσια έργα-νομοθεσία Ν.1418/84 περί Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ «Επιτομή Γενικού Διοικητικού Δικαίου» του Απ. Γέροντα, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2014 Κεφάλαιο πρώτο: ΙΙ. Η διοίκηση, ΙΙΙ. Το διοικητικό δίκαιο (σελ. 16 25) Σκοπός των ως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3

ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 25.10.2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3591 ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ημερομηνία: Αρ. πρωτ.: ΕΡΓΟ: 12/08/2014 12021 ΚΈΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΎΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΌ ΑΝΑΤΟΛΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με κωδικό MIS 349366,

Διαβάστε περισσότερα

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ

1.Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση και εν γένει νομική υποστήριξη της ΑΑΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 23/12/2016 ΠΟΛ. 1195 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 27/22-11-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 821-27/22-11-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 13/1-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 163/2015 ΘΕΜΑ : Ανάκληση της αριθ. 108/2015 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 14/2012 ΠΡΟYΠ: 9.998,24 (με Φ.Π.Α. 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Διεύθυνση Λογιστικών Υπηρεσιών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΔΛΥ/14001 ΕΡΓΟ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» Τεύχος 5 από 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος 2015/S 128-236180. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος 2015/S 128-236180. Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Προμήθειες 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:236180-2015:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Ένυδρη άσβεστος 2015/S 128-236180 Προκήρυξη σύμβασης Επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων

ΘEMA: Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (Δ17) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2016»

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2016» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2016-27 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.000,00 ΚΑ 20-7335.014 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

16REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεχόβου 4 Ταχ. Κώδικας: 566 26 Πληροφορίες: Θωμαΐδου Δήμητρα Φανούλης Αντώνης Σιαμέτης Νικόλαος Τηλ..:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ» Αριθμός Μελέτης: 41/2015 Προϋπολογισμός δαπάνης : 4.237,00 ΦΠΑ 23 % : 974,51 ΣΥΝΟΛΟ : 5.211,51 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Η γνωμοδοτική διαδικασία και η αιτιολογία της διοικητικής πράξης 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΑΠΜ 408334 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ. Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΉ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΌΡΟΥ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήμονας:

Διαβάστε περισσότερα