Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΟΣΟΥ: ,39 : ( , ,73 Φ.Π.Α. 23%) Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΟI ΜΕΛΕΤΗTEΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ * Κ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ Α. ΒΙΚΕΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΟΕ * Π.- Ι. ΖΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. Ο Εκπρόσωπος των μελετητών Κωνσταντίνος Σκρουμπέλος Αρχιτέκτων Μηχανικός 1

2 Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ) Α. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, ΠΟΥ ΘΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ : ΕΡΓΟ ή ΜΕΛΕΤΗ Στη Λάρισα σήμερα ημέρα Tρίτη 30/04/2013, οι υπογράφοντες αφενός ο κ. Τζανακούλης Κωνσταντίνος Δήμαρχος Λαρισαίων και ο οποίος θα ονομάζεται στη συνέχεια ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ και αφετέρου τα συμπράττοντα γραφεία μελετών Κ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ Α. ΒΙΚΕΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΟΕ «ΜΕΤΡΟΝ» Π.- Ι. ΖΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. Που εκπροσωπούνται από τον κ. Κωνσταντίνο Σκρουμπέλο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, σύμφωνα με την υπ αριθμόν / συμβολαιογραφική πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών, κας Σοφίας ΚΟΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΑΚΗ και οι οποίοι θα αποκαλούνται σε αυτή τη σύμβαση ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 2

3 ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Με την παρούσα σύμβαση, που συνάπτεται με βάση την υπ αριθμόν 82/ απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων περί ανάθεσης της μελέτης «ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ», ο εργοδότης αναθέτει στον ανάδοχο την εκπόνηση της μελέτης με τους όρους των παρακάτω άρθρων. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκπόνηση των κάτωθι μελετών: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΑΔΙΟ) Α. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΗΡΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 2. Ο ανάδοχος αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης κατά ποσοστό 100% ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ / ΟΡΟΙ - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Όπου στο κείμενο της παρούσας σύμβασης γίνεται η χρήση των παρακάτω όρων η έννοια αυτών θα ερμηνεύεται ως εξής: 1. Εργοδότης ή κύριος του έργου : ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 2. Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία ή Εποπτεύουσα Υπηρεσία ή Επόπτης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ. Εκπροσωπείται από τον Δ/ντή της και από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα αυτής. 3. Ιεραρχικά Προϊσταμένη Αρχή : Το Δημοτικό συμβούλιο ΛΑΡΙΣΑΣ. 4. Αρμόδιο Συμβούλιο : Το Τεχνικό Συμβούλιο Νομ/κης Αυτοδιοίκησης Λάρισας. 5. Επιβλέπων Μηχανικός : Ο Διπλωματούχος Ανωτάτης Σχολής που θα ορίζεται από τον Εργοδότη, ο οποίος θα επιβλέπει τη μελέτη. 6. Έργο : Κατά περίπτωση μπορεί να είναι το περιγραφόμενο στην παρούσα σύμβαση ή μελέτη του ιδίου θέματος του κτιρίου. 7. Μελετητής ή Ανάδοχος : Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο με την παρούσα Σύμβαση ανατίθεται η μελέτη του έργου. 8. Σύμβαση : Το παρόν συμφωνητικό που καταρτίζεται μεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου και καθορίζει τις μεταξύ τους υποχρεώσεις και δικαιώματα. 3

4 9. Διάρκεια Σύμβασης : Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης και της έγκρισης του πρωτοκόλλου παραλαβής της μελέτης. 10. Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης : Η Εγγυητική Επιστολή Ελληνικής Τράπεζας ή του Ταμείου Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), ή άλλου Ελληνικού Πιστωτικού Οργανισμού που μπορεί κατά το νόμο να εκδίδει τέτοιες εγγυητικές επιστολές, που κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης για ποσό που καθορίζεται στη σύμβαση και που ισχύει μέχρι την παραλαβή της μελέτης. 11. Συμβατική αμοιβή : Είναι το κατ αποκοπή τίμημα που αναγράφεται στη σύμβαση του έργου. Όπου στο κείμενο της παρούσας Σύμβασης γίνεται η χρήση των παρακάτω συμβολισμών, αυτοί έχουν την απέναντί τους ερμηνεία: Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Δ.Ε.Η. Ο.Τ.Ε. Ι.Κ.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Τ.Π.Δ. Τ.Ε.Ε. Η.Η. Ε.Η. Κ.Α.Σ. Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ.Εργων Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Ημερολογιακές Ημέρες Εργάσιμες Ημέρες για το Δήμο Λαρισαίων Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 12. Τα αναγραφόμενα στην παρούσα Σύμβαση αποτελούν συμφωνημένους όρους με την επιφύλαξη ότι δεν ορίζονται διαφορετικά από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ / ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατά την εφαρμογή της Σύμβασης αυτής ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 1. Το Ν.Δ.1418/84 «περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων» και τα εκτελεστικά αυτού Π.Δ. σε όσα σημεία αναφέρονται στον τρόπο σύνταξης των μελετών, όπως ισχύει σήμερα, με την τροποποίησή του με τον Ν. 2229/94 και χωρίς τις καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 46 του Ν 3316/ Ο Νόμος υπ αριθμ. 3316/2005 όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 42/ «Ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κλπ.» 4

5 3. Απόφαση Κανονισμού προεκτειμωμένων αμοιβών μελετών ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 1416/84 παρεκκλίσεις (ΦΕΚ 18 Α / ). 5. Την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 269 του Π.Δ. 410/ Το Π.Δ. 152/ Το Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ. 84 Α87) «Έργα που εκτελούνται από Ο.Τ.Α.» 8. Η αριθμ. Ε7β/27551/3164/ (εγκύκλ. Ε.62) Δ/γή ΥΔΕ που αφορά τέλη χαρτοσήμου και ένσημα ΤΣΜΕΔΕ σχεδίων μηχανικών, μελετών, συμβάσεως κλπ. Και η αριθμ. ΕΔ2α/5/124/Φ / (εγκύκλ.ε.149) για μεταρρυθμίσεις στη φορολογία χαρτοσήμου. 9. Κάθε άλλη ειδική ή γενική διάταξη σχετική με εκπόνηση μελετών παρομοίων έργων, η οποία ισχύει στην χώρα μας και δεν έχει αναφερθεί στα παραπάνω άρθρα. 10. Όπου οι παραπάνω κανονισμοί ή προδιαγραφές είναι ανεπαρκείς ή δεν υπάρχουν, θα ισχύουν κατά περίπτωση οι αντίστοιχοι άλλων χωρών διεθνώς παραδεκτοί που θα τύχουν όμως της αποδοχής του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 11. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των ανωτέρω προδιαγραφών ή κανονισμών πριν την παράδοση των επι μέρους φάσεων σταδίων των μελετών, ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει την μελέτη προς τα ισχύοντα χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή. Στην περίπτωση που ζητηθεί από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ η τροποποίησή τους προς τα νέα δεδομένα, μετά την παράδοση, οποιαδήποτε φάσης ή σταδίου των μελετών, ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να την προσαρμόσει, αλλά δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής, που καθορίζεται σε ειδική απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 12. Για ότι δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι διατάξεις των παραπάνω νόμων, διαταγμάτων ή εγκυκλίων. ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ / ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. Όλα τα έγγραφα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ προς τον ΜΕΛΕΤΗΤΗ θα αποστέλλονται στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση με απόδειξη παραλαβής ή συστημένα: κ. Σκρουμπέλο Κωνσταντίνο Αρχιτέκτονα Μηχανικό οδός Δεινοκράτους 74, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ: FAX: , 2. Τα έγγραφα του ΜΕΛΕΤΗΤΗ προς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Στην περίπτωση που θα στέλνονται ταχυδρομικά θα είναι συστημένα και θα υποβάλλεται το σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΜΕΛΕΤΗΤΗ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ θα χορηγήσει στον ΜΕΛΕΤΗΤΗ τα παρακάτω στοιχεία, που είναι απαραίτητα για την σύνταξη της μελέτης, όπως αυτή αναφέρεται στο 1 ο ΑΡΘΡΟ της Συμβάσεως και για τα οποία είναι υπεύθυνος: Σχέδια υφιστάμενης κατάστασης του χώρου του μουσείου Την εγκεκριμένη από το Δήμο μουσειολογική μελέτη 5

6 Εν πάση περιπτώσει ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ πρέπει να ελέγξει τα εν λόγω στοιχεία και να επισημάνει έγκαιρα της απαιτούμενες συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις. ΑΡΘΡΟ ΕΚΤΟ / ΣΤΑΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Η μελέτη όπως αυτή προβλέπεται αναλυτικά στο ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ θα εκπονηθεί σε τρία στάδια κατά τη διάρκεια των οποίων ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ θα έχει διαρκή επαφή με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον Επιβλέποντα Μηχανικό του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν. 1. Α ΣΤΑΔΙΟ: Περιλαμβάνει την βασική μουσειογραφική του προσέγγιση από ερμηνευτικής, σκηνογραφικής, αισθητικής και λειτουργικής σκοπιάς (προμελέτη) 2. Β ΣΤΑΔΙΟ: Περιλαμβάνει την πλήρη οριστική μουσειογραφική μελέτη (περιλαμβάνει αρχιτεκτονικά και Η/Μ εργασιών) (οριστική μελέτη) 3. Γ ΣΤΑΔΙΟ: Περιλαμβάνει την πλήρη μελέτη εφαρμογής και τα τεύχη προδιαγραφών μετά την έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού της Οριστικής μελέτης (μελέτη εφαρμογής) ΑΡΘΡΟ ΕΒΔΟΜΟ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Γενικά ισχύει το σχετικό άρθρο 27 του Ν3316/ Α ΣΤΑΔΙΟ : Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ οφείλει να το περαιώσει σε δέκα πέντε (15) Η.Η., από την ημερομηνία παράδοσης των στοιχείων του άρθρου 5 από την Υπηρεσία. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ οφείλει να απαντήσει εγγράφως εάν συμφωνεί ή προτείνει συγκεκριμένες τροποποιήσεις μέσα σε διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών (Ε.Η.) από την ημερομηνία υποβολής κάθε στοιχείου του σταδίου. Β ΣΤΑΔΙΟ : Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ οφείλει να το περαιώσει και να το υποβάλλει στην Υπηρεσία σε τριάντα (30) Η.Η., από την ημερομηνία έγκρισης του προηγουμένου σταδίου. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ οφείλει να απαντήσει εγγράφως εάν συμφωνεί ή προτείνει συγκεκριμένες τροποποιήσεις μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών (Ε.Η.) από την ημερομηνία υποβολής κάθε στοιχείου του σταδίου. Γ ΣΤΑΔΙΟ : Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ οφείλει να το περαιώσει σε εικοσιπέντε (25) Η.Η., από την ημερομηνία, έγκρισης του προηγουμένου σταδίου. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ οφείλει να απαντήσει εγγράφως εάν συμφωνεί ή προτείνει συγκεκριμένες τροποποιήσεις μέσα σε διάστημα δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών (Ε.Η.) από την ημερομηνία υποβολής κάθε στοιχείου του σταδίου. 2. Σε περίπτωση υπερβάσεως από μέρους του ΕΡΓΟΔΟΤΗ του παραπάνω χρόνου ελέγχου ή εγκρίσεων, περισσότερο από το διπλάσιο του προβλεπόμενου χρόνου, και πάντως περισσότερο από δύο (2) ημερολογιακoύς μήνες, ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ δικαιούται να απαιτήσει την οφειλόμενη αμοιβή της μελέτης γνωστοποιώντας τούτο εγγράφως στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Η εν λόγω απαίτηση δεν σημαίνει «αυτοδίκαια έγκριση» από τεχνική και οικονομική άποψη. 6

7 3. Εναλλακτικά ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ μπορεί να περιμένει την τελική έγκριση της μελέτης. 4. Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα περιέχουν μόνο τους καθαρούς χρόνους εκπόνησης των μελετών του κάθε σταδίου και όχι τους απαιτούμενους χρόνους εγκρίσεων, ελέγχων, αποφάσεων από φορείς, διευθύνουσα υπηρεσία, Κ.Α.Σ. κλπ. 5. Η παρούσα σύμβαση επέχει θέση πρωτοκόλλου εγκατάστασης. ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ / ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 1. Ισχύει το άρθρο 27 του Ν. 3316/ Σε περίπτωση που κατά την εκπόνηση της μελέτης ή μετά την παράδοσή της από τον Μελετητή, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ επιφέρει μεταβολές ή τροποποιήσεις πάνω στο αρχικό πρόγραμμα του έργου, ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ οφείλει να επανυποβάλλει διορθωμένη και συμπληρωμένη τη μελέτη σε χρόνο που θα καθορισθεί μετά από πρόταση του ΜΕΛΕΤΗΤΗ και έγκριση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ πού δεν θα ξεπερνά της το 50% της συμβατικής προθεσμίας της Μελέτης (σχετικό άρθρο 7 της παρούσας). 3. Σε κάθε έγγραφη ερώτηση του ΜΕΛΕΤΗΤΗ με την οποία ζητά από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ διευκρινίσεις, πληροφορίες, πρόσθετα στοιχεία κλπ. με ταυτόχρονη όμως αναλυτική έκθεση των δικών του σχετικών απόψεων και προτάσεων, για την εκπόνηση της μελέτης, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να απαντά μέσα σε δέκα (10) Ε.Η. από την παραλαβή της αίτησης. Σε περίπτωση που ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δεν απαντήσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ μπορεί να συνεχίσει τη μελέτη σύμφωνα με της απόψεις του, που ως άνω έχει ήδη εκθέσει. 4. Σε περίπτωση που ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ σε οποιαδήποτε φάση της μελέτης, εκτιμήσει ότι ο χρόνος για εμπρόθεσμη παράδοση της μελέτης δεν αρκεί, μπορεί να ζητήσει έγκαιρα (δηλαδή πριν το πέρας του 1/3 του χρόνου) με επιστολή, σχετική παράταση από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ μετά από σχετική αιτιολογική έκθεση. ΑΡΘΡΟ ΕΝΑΤΟ / ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παραλαβή της μελέτης θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, βεβαίωσης σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3316/2005. ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ / ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ Η αμοιβή του ΜΕΛΕΤΗΤΗ για την εκπόνηση της μελέτης που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας Σύμβασης, θα υπολογισθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (Απόφαση Κανονισμού προεκτειμωμένων αμοιβών μελετών ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ ) σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στην σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Προεκτιμώμενη αμοιβή ανήλθε στο ποσόν των: ,76 :( , ,46 Φ.Π.Α. 23%). Με βάση την παραπάνω αμοιβή υπολογίζεται το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης που κατατίθεται με την υπογραφή της Σύμβασης. 1. Η συμβατική αμοιβή για την σύνταξη και εκπόνηση των μελετών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των: Α = ,39 :( , ,73 Φ.Π.Α. 23%) 7

8 Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από Πιστώσεις του ΠΔΕ (κωδικός του έργου 2012ΣΕΟ ) ως υποέργο της πράξης με τίτλο «Πολιτιστικό κέντρο Μουσείο ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΠΑ», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΜΙS ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 2. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης θα προκύψει η ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών μελετών, ερευνών, εργαστηριακών δοκιμών κλπ. θα εφαρμοσθεί το άρθρο 29 του Ν.3316/ Τροποποιήσεις της Μελέτης λόγω μεταβολών επιφερομένων από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ πάνω στο αρχικό πρόγραμμα του έργου ή σε στοιχεία του έργου που εκφράζονται σε εγκεκριμένο ήδη αρμοδίως στάδιο της μελέτης, βαρύνουν αυτόν και ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ δικαιούται ανάλογης αμοιβής για την επιβαλλόμενη πρόσθετη εργασία τροποποίησης ή αναθεώρησης της Μελέτης, καθώς και ανάλογης παράτασης προθεσμίας των συμβατικών προθεσμιών εκπόνησής της (Π.Δ.696/74 άρθρο 228 παρ.4). ΑΡΘΡΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ / ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Η αμοιβή της μελέτης θα καταβληθεί στον ΜΕΛΕΤΗΤΗ ως ακολούθως: 1. Σε κάθε στάδιο της μελέτης και μέχρι την τελική παραλαβή της η αμοιβή καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν 3316/2005 και το άρθρο 104 του Π.Δ. 696/74. Επιπρόσθετα θα προκαταβάλλεται ο ανάλογος φόρος εισοδήματος, καθώς και οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ. 2. Οι πληρωμές θα διενεργούνται με προσκόμιση δικαιολογητικών, των οποίων οι αποδείξεις θα καλύπτουν σε κάθε λογαριασμό πιστοποίησης τα ποσά πληρωμής. Σύμφωνα με το Ν. 1642/86 (ΦΕΚ 25 Α/86) ο Φ.Π.Α. (φόρος προστιθέμενης αξίας) βαρύνει τον εργοδότη. ΑΡΘΡΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ / ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 1. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταθέτει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.3316/2005, εγγύηση η οποία δίνεται ή με γραμμάτιο παρακατάθεσης της αντίστοιχης αξίας στο Τ.Π.Δ. ή με εγγυητική επιστολή μιας των αναγνωρισμένων Τραπεζών ή του ΤΣΜΕΔΕ, για ποσό ίσο προς το πέντε τοις εκατό (5%) της προεκτιμούμενης αμοιβής της Μελέτης, ήτοι:σύνολο απαιτούμενων εγγυητικών επιστολών: ,66 * 5% = 3.781,33. Ο ανάδοχος κατέθεσε στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ τις κάτωθι εγγυητικές επιστολές: α) Την υπ αριθμόν / εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από τον Τομέα Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων υπέρ της σύμπραξης «Κ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ Α. ΒΙΚΕΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε. «ΜΕΤΡΟΝ» και «Π.- Ι. ΖΑΝΝΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με διακρ. Τίτλο «Π.- Ι. ΖΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.» ποσού 3.060,21 β) Την υπ αριθμόν / εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης από τον Τομέα Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων υπέρ της σύμπραξης «Κ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ Α. ΒΙΚΕΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ο.Ε. «ΜΕΤΡΟΝ» και «Π.- 8

9 Ι. ΖΑΝΝΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ με διακρ. Τίτλο «Π.- Ι. ΖΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.» ποσού 727,03 συνολικού ποσού.. ίση προς το πέντε τοις εκατό (5%) της προεκτιμούμενης αμοιβής της Μελέτης, ήτοι 3.781, Για κάθε επαύξηση του χρηματικού αντικειμένου, η ως άνω νόμιμη εγγύηση θα αυξάνεται ανάλογα. 3. Οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν στον ΜΕΛΕΤΗΤΗ υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 24 του Ν 3316/2005. ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ / ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 1. Σε περίπτωση παραβιάσεως από τον ΜΕΛΕΤΗΤΗ των προθεσμιών που ορίζονται στη Σύμβαση, του επιβάλλονται ποινικές ρήτρες υπερβάσεως συνολικής και τμηματικής προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.3316/ Η επιβολή της ποινικής ρήτρας δεν εμποδίζει τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ να κηρύξει τον ΜΕΛΕΤΗΤΗ έκπτωτο, αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η ποινική ρήτρα καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία εκπτώσεως. 3. Οι ποινικές αυτές ρήτρες κρατούνται από το λαβείν του ΜΕΛΕΤΗΤΗ ή από κρατήσεις ή τις εγγυητικές επιστολές που έχει στα χέρια του ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ή σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη Δημοσίων Εσόδων. ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ 1. Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ θα είναι απόλυτα υπεύθυνος (αστικά και ποινικά) για την αρτιότητα της Μελέτης σύμφωνα με τα οικονομοτεχνικά δεδομένα, τους κανόνες της Επιστήμης και Τεχνικής της χρονικής περιόδου της εκπόνησής της και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης μελετών 2. Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ θα είναι κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Μελέτης, μόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε ατέλεια, παράλειψη ή ελάττωμα της όλης Μελέτης και θα υπέχει την υποχρέωση αντίστοιχης επανόρθωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς αμοιβή. Στην περίπτωση που ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ προβάλλει σχετική άρνηση, οι επανορθώσεις αυτές θα γίνουν με μέριμνα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, σε βάρος και λογαριασμό του ΜΕΛΕΤΗΤΗ. Οι δαπάνες για τις διορθώσεις της Μελέτης θα παρακρατούνται από το λαβείν του ΜΕΛΕΤΗΤΗ ή από τις κρατήσεις και τις εγγυητικές επιστολές. 3. Για κάθε είδους τροποποίηση, τόσο στη διάρκεια της εκπόνησης της Μελέτης όσο και στη διάρκεια της κατασκευής του έργου, θα γνωμοδοτεί υπεύθυνα ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ σε εύλογα χρονικά όρια. Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ δεν θα είναι υπεύθυνος για τροποποιήσεις που θα γίνουν από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ή που θα ενταλθούν από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ προς τον ΜΕΛΕΤΗΤΗ, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του. 9

10 4. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ είναι υπεύθυνος μόνο για την ορθότητα των στοιχείων που ο ίδιος έχει διαθέσει στον ΜΕΛΕΤΗΤΗ. Ανεξάρτητα από την ευθύνη αυτή του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ οφείλει να ελέγξει τα στοιχεία αυτά και σε περίπτωση που αυτά έχουν ανάγκη βελτίωσης της αξιοπιστίας τους, να υποβάλει έγγραφη υπόδειξη για βελτίωση αυτών, υπέχοντας στην αντίθετη περίπτωση τις ευθύνες για τις τυχόν συνέπειες της παράλειψης αυτής. Στην περίπτωση που οι αποδείξεις του μελετητού δεν τύχουν τις σχετικής εγκρίσεως από τον εργοδότη, η ευθύνη για τις τυχόν αποκλίσεις από την πραγματικότητα των απαραίτητων αντίστοιχων παραδοχών του μελετητή, βαρύνουν τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ / ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Απαγορεύεται στον ΜΕΛΕΤΗΤΗ, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 3316/2005, η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου της Μελέτης σε άλλον Μελετητή ή Φορέα. 2. Η εκχώρηση μπορεί να επιτραπεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις με σχετική Απόφαση του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και μετά την αιτιολογημένη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου. 3. Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ευθύνεται εξ ολοκλήρου μαζί με αυτόν προς τον οποίον εγκρίνεται η εκχώρηση, σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, απέναντι στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ και τους τρίτους, εκτός και αν ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ πάσχει αποδεδειγμένα από ασθένεια που τον καθιστά ανίκανο για αρκετό χρόνο για την παραπέρα εκτέλεση της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ / ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 1. Η εκπόνηση της Μελέτης αυτής θα γίνει κάτω από την εποπτεία και τον έλεγχο του ΕΡΓΟΔΟΤΗ και ειδικότερα της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. Για την άσκηση της εποπτείας αυτής, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχει το δικαίωμα να αποκτά άμεση ή έμμεση αντίληψη της επιτελούμενης από τον ΜΕΛΕΤΗΤΗ εργασίας, παρέχοντας αν χρειασθεί σε αυτόν κάθε πληροφορία που θα κριθεί και από τις δύο πλευρές αναγκαία για την άρτια και εμπρόθεσμη εκπόνηση της Μελέτης. 3. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχει το δικαίωμα του ελέγχου της Μελέτης, τόσο στη διάρκεια που αυτή θα εκπονείται όσο και αργότερα, σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται από την Σύμβαση και από τον Νόμο. Το δικαίωμα αυτό συνεπάγεται και κάθε αντίστοιχη διόρθωση ή συμπλήρωση της Μελέτης, που θα κριθεί απαραίτητη από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ στα πλαίσια της Σύμβασης. 4. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ θα εκτελεί σαν εκπρόσωπος του ΕΡΓΟΔΟΤΗ το συμβατικό έλεγχο επί της Μελέτης και θα παρέχει τις σχετικές έγγραφες εγκρίσεις ή θα υποβάλει έγγραφες παρατηρήσεις στον ΜΕΛΕΤΗΤΗ. ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ / ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 10

11 1. Η αμοιβή του ΜΕΛΕΤΗΤΗ, όπως αυτή προβλέπεται στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης αυτής, θα είναι η ολική και αποκλειστική αμοιβή του για την εργασία που θα εκτελέσει. 2. Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ δεν έχει το δικαίωμα να κάνει δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της Σύμβασης αυτής πριν από την παραλαβή της Μελέτης, χωρίς την έγγραφη άδεια του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 3. Το προϊόν της εργασίας του ΜΕΛΕΤΗΤΗ αποτελεί ιδιοκτησία του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ / ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Η Σύμβαση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί, να επεκταθεί και να συμπληρωθεί μετά από κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων και μόνο με εισήγηση της Τεχνική Υπηρεσίας, καθώς και σχετική γνωμοδότηση του Τ.Σ. του Εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316/ Στα σχέδια, τεύχη και διαβιβαστικά προς την Υπηρεσία έγγραφα, τα σχετικά με οποιοδήποτε τμήμα της Μελέτης, θα αναγράφονται με ευθύνη του ΜΕΛΕΤΗΤΗ οι συντάκτες και οι μόνιμοι και έκτακτοι ειδικοί συνεργάτες που συνέβαλαν στην σύνταξη των στοιχείων αυτών. 3. Η εφαρμογή της Σύμβασης αυτής δεν τερματίζεται σε περίπτωση θανάτου ή αποχώρησης οποιουδήποτε από τους συνεργάτες ή τα μέλη του προσωπικού του ΜΕΛΕΤΗΤΗ. 4. Σε περίπτωση που ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ αδυνατεί για λόγους ανωτέρας βίας, όπως αυτή θα διαπιστωθεί από τη Διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία και μετά από σύμφωνη γνώμη του Τ.Σ. του Εργοδότη να εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η Σύμβαση λύεται μετά από έγγραφη γνωστοποίηση του ΜΕΛΕΤΗΤΗ δέκα πέντε (15) Η.Η. μετά από σχετική προειδοποίηση προς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. Στην περίπτωση αυτή ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ αμείβεται ανάλογα με την εργασία που έχει παραδώσει στον ΕΡΓΟΔΟΤΗ και που ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχει ήδη εγκρίνει. 5. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ δικαιούται να αναστείλει την εκπόνηση της Μελέτης για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους του ΜΕΛΕΤΗΤΗ υποχρεωμένου να συνεχίσει την εκπόνηση αυτή μόλις λάβει νεώτερη εντολή και μη δικαιουμένου πρόσθετης αποζημίωσης λόγω της μέχρι ενός (1) έτους αναστολής της Μελέτης. ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ / ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ Οι διαφωνίες που θα παρουσιασθούν σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.3316/2005, και το Π.Δ.171/87 αποφαινομένων οργάνων επί εκτελέσεως των έργων του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΑΡΘΡΟ ΕΙΚΟΣΤΟ / ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ Ισχύει το άρθρο 33 του Ν 3316/2005. Σε περίπτωση έκπτωσης του ΜΕΛΕΤΗΤΗ, εκπίπτεται υπέρ του ΕΡΓΟΔΟΤΗ η κατατεθειμένη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 11

12 Ανεξάρτητα από τα προηγούμενα, ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχει το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση αν για οποιονδήποτε λόγο πραγματικό, οικονομικό, νομικό κλπ., ανεξάρτητα της θέλησής του, αναγκασθεί να διακόψει τη Μελέτη. Στην περίπτωση αυτή ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ οφείλει εντός δέκα (10) Η.Η. από την γνωστοποίηση σε αυτόν της απόφασης του ΕΡΓΟΔΟΤΗ, να υποβάλει όποιο τμήμα της Μελέτης έχει εκπονήσει και δικαιούται τότε αποζημίωσης λόγω συντελεσθείσας εργασίας, καθοριζομένης οριστικά και αμετάκλητα από τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ σε συνεργασία με τον ΜΕΛΕΤΗΤΗ, με βάση τον Κώδικα Αμοιβών Μηχανικών (Π.Δ.696/74) και το αντίστοιχο στάδιο στο οποίο θα βρεθεί η Μελέτη κατά τον χρόνο διακοπής της. Το τμήμα της υποβληθείσας ή εκτελεσθείσας Μελέτης καθίσταται κτήμα του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. ΑΡΘΡΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ / ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την μελέτη αυτή σε οποιοδήποτε στάδιο ή φάση της και να προβεί στην λύση τής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν 3316/ Στην περίπτωση που ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ για οιουσδήποτε λόγους διακόψει την μελέτη, ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ δικαιούται να αποζημιωθεί σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο. 3. Η Σύμβαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Οι προθεσμίες που ισχύουν για την παράδοση των επί μέρους σταδίων της Μελέτης, αρχίζουν από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στα αντίστοιχα άρθρα της Σύμβασης. 4. Για να τεκμηριωθούν τα προηγούμενα, το κείμενο αυτό αποτελούμενο από 10 σελίδες γράφτηκε σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) πήρε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ και τρία (3) ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ. Διαβάσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται ως εξής : Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ * Κ. ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ Α. ΒΙΚΕΛΑΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΟΕ «ΜΕΤΡΟΝ» * Π.- Ι. ΖΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ο Εκπρόσωπος των μελετητών ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός 12

15SYMV

15SYMV ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΠΕΡΑΙΑ 12 Ιανουρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 473 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ποσού 1.230,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) Για την ανάθεση της μελέτης «Γεωτεχνική Μελέτη Δημοτικού Σχολείου Επανομής»με αμοιβή 1.000,00

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHMOΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401121 Fax: 2810 743464 E-mail: info@0470.syzefxis.gov.gr Url:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ IΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 13SYMV001602958 2013-09-04 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Στην Ίο σήμερα την 26 η συμβαλλόμενοι:

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV SYMV

13SYMV SYMV ΑΔΑ: ΒΛΩΕΩΛΣ-Φ4Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 08/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 22931 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ. 13SYMV001576456 14SYMV001899948 2013-08-08 2014-03-04 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHMOΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401121-173 Fax: 2810 743464 E-mail: info@0470.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Κύθνος, 08 / 11 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και του σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4

Αρ. Μελέτης 39/2015 Κ.Α. 30.6112.0002 (18.258,12ΕΥΡΩ) CPV: 71351810-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τοπογραφικές εργασίες κατά την υλοποίηση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : Αριθ. Ημ. : ΔΑΠΜ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγιεινής (WC) του Κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤ. ΔΙΕΥΘ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. :15882/25-11-2014 INFORMATICS DEVELOPMEN Σύμβαση T AGENCY Ανάθεσης Μελέτης EET Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 44605 ΜΕΛΕΤΗ: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΒΑΡΑΘΡΟΥ ΤΚ ΤΡΥΠΗΣ» ΑΝΑΔΟΧΟΙ: SIGMA ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Διεύθυνση: Βρύσες, 730 07 Τηλέφωνο: 2825340307 Fax: 2825051261 Email: vana@0460.syzefxis.gov.gr Πληροφορίες: Καστρινάκη Ε. Πολ. Μηχ. Βρύσες, 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παρευρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Σητείας, Βλαχάκη Μαρία για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία παρευρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Σητείας, Βλαχάκη Μαρία για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ Η Μ Ο Σ Σ Η Τ Ε Ι Α Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αρ. 19 /21.09.2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Aρ. Απόφασης 252/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου. Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και λεβήτων» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 4.286,00 (με Φ.Π.Α. 24%) 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση και επισκευή καυστήρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41763 www.chania.gr,e-mail: dimos@chania.gr ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Αποχέτευση Λεωνιδίου & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων», με κωδικό MIS 349366,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ «Μελέτης στατικής επάρκειας του 1 ου Γυμνασίου Τριλόφου» ΠΟΣΟΥ 4.156,32 + Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ 5.112,27

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ «Μελέτης στατικής επάρκειας του 1 ου Γυμνασίου Τριλόφου» ΠΟΣΟΥ 4.156,32 + Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ 5.112,27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Θέρμη, 26-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 25359 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ «Μελέτης στατικής επάρκειας του 1 ου Γυμνασίου Τριλόφου» ΠΟΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 51 Ανήκει στην Προκήρυξη 12/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου. (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά κτιρίων ακινήτων του Δήμου (ανελκυστήρες κ.λ.π.)» Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χαλανδρίου Προϋπολογισμός: 8.494,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ»

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι 24/ 02 / 2015 Αριθ. Πρωτ : 3159 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ποσού:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας Π: 28/2017 ΓΕΝΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Αντικείμενο συγγραφής Στην παρούσα Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002296149 2014-09-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 517.650,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) Για την εκτέλεση του έργου : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1305 ΕΡΓΟ : " Μεταλλικά προβολικά στέγαστρα στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ." ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 173 Τ.Κ. 15122 Α.Φ.Μ. 090169846 Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ» ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ 1 : ΊΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 108.869.26

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης: /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» Προϋπολογισμού: ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 31542/12074/30-12-2013 14SYMV001819459 2014-01-07 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Πάρος 29-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ. : 735 14SYMV002229025 2014-08-07 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΟΥ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 14SYMV001976767 2014-04-08 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αρ. Πρωτ.: 8848 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ Ημ/νια.: 8/4 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αγ. Στέφανος, 5 / 08 /2014 Αρ. πρωτ.: - 25873 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Απευθείας ανάθεση της σύνταξης της μελέτης με

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1911 / 04-3-2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ : «Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Δ.Ε. Κλειτορίας» Ποσού 10.548,76 πλέον αναθεώρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο

Σύμβαση ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ Σύμη, 21-07-2015 Αρ.πρωτ. 3584 Σύμβαση ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ με τίτλο «Νέο δίκτυο ύδρευσης και αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης Δήμου Σύμης» Χρηματοδότηση της μελέτης: Η

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΚΣΚΑΦΕΣ Γ.Μ. 150kV ΜΟΙΡΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

«ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΚΣΚΑΦΕΣ Γ.Μ. 150kV ΜΟΙΡΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41710 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΚΣΚΑΦΕΣ Γ.Μ. 150kV ΜΟΙΡΕΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΣΑΤΑ 2016) CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ CPV 44114100-3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 19.827,60 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΣΤΡΟΣ 17 04-2014 Αριθ. Πρωτ. 4020 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μελέτη Δικτύων Αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεζά, 26 /11/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 27997 ΔΗΜΟΣ «ΑΡΧΑΝΩΝ- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ» Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση: 701 00 Πεζά Τηλ: 2813401148 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 90.160,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) Για την εκτέλεση του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ WC ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΙΤΣΑΝΗ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Προοίμιο

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Προοίμιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19077 - ΑΔΑ: ΒΛΛΤΩΚΞ-Φ6Ρ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 2163 - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013 στα γραφεία του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2410-621.205. FAX : 2410-621.205 e-mail: dplarisas@yahoo.gr http:/www.katsigrasmuseum.gr

Τηλ.: 2410-621.205. FAX : 2410-621.205 e-mail: dplarisas@yahoo.gr http:/www.katsigrasmuseum.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ Γ. Παπανδρέου 2- Τ.Κ. 41334 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 14/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ Τμήμα: Προμηθειών Πληροφορίες: Βρέντζου Ελένη Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4 Κ.Α.: 10-7135.007 Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 300.090

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. ΔΙΕΥΘ. ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Μάνδρα 7.7.2014 Ταχ. Δ/νση: Στρ.Ν.Ρόκα 45 αριθμ. πρωτ.15970 Τηλέφωνο: 2132014900 ΦΑΧ: 2105555880 Ταχ.Κώδ.: 19600 Μάνδρα ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Μάνδρα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ» ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ 14SYMV002029268 2014-05-06 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LIFE - Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού για το ντοκιμαντέρ του προγράμματος Σήμερα την 31 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΕΙΣ, ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΓΑΥΡΟΣ (Β ΦΑΣΗ) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου».

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την «Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου (ΣΑΤΑ) Π: 22 /2017 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο ------- Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φυλή: 13-8-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ : 39381 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο Δήμο Φυλής σήμερα 13/8/2013 ημέρα Τρίτη οι παρακάτω συμβαλλόμενοι 1. Ο κος Δημήτρης Μπουραίμης

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΛΟΝΗΣ) ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΠΚΕΕΒΕ - 20035 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ: 15716 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την τεχνική υποστήριξη σε θέματα ενέργειας του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ (ΓΥΣΔ/ΤΕΕ) συνολικού ποσού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ.οικ. 50456/1478/2016 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη Σύρο σήμερα, 22/04/2016, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ), που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής

14SYMV ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 11/11/2014 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:61014 ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 26168/03-12-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Σ Υ Μ Β Α Σ Η Νο 1 2015 Για την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας μας (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σταθμός Ελέγχου Aγενούς Πολλαπλασιαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV

ΣΥΜΒΑΣΗ 14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. ιεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Σελίδα 1η από 5 ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού... ευρώ (περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%) Για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τμήματος της περίφραξης του οικοπέδου της (Κρεαταγοράς- Τελωνείου-τμήματος Λαχαναγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για την δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του Ο.Α.Ε.Ε. (προκηρύξεις διαγωνισμών κ.λ.π.) στις εφημερίδες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα σήμερα την 12 μηνός Ιανουαρίου έτους

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑΜ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 23469/23-06-2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Δ/ΝΣΗ: Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 61 Α.Φ.Μ.: 998396742 Δ.Ο.Υ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΕΚΠΟΤΑ) ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41760, Φαξ 28213-41763 www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013) ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ο.Α.Κ. Α.Ε. ΑΔΑ: ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ ΧΑΝΙΑ, 6-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 2724 14SYMV002114409 2014-06-19 ΣΥΜΒΑΣΗ Ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών «Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11 /2017 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ------------------------------------ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αρ. Πρωτ. : 13513 / 16-09-2014 Οικ. έτος 2014 Χρηματοδότηση: ΣΑΤΑ ΕΡΓΟ: «Αντικατάσταση Συντήρηση Στέγης Σχολείου στη θέση: «ΙΤΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΑΓΟΑΡΙΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% Σελίδα 1 από 6

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΑΓΟΑΡΙΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% Σελίδα 1 από 6 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 1/2017 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΛΑΓΑΡΙΣΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΑΡΟΧΗ : «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΜΑΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 15/01/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Π. 19172/19-12-2014 ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΟΔΟΎ ΙΕΡΆΠΕΤΡΑ ΚΑΛΑΜΑΎΚΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Ποσού: 159.000,00 ( με ΦΠΑ )

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ημερομηνία: Αρ. πρωτ.: ΕΡΓΟ: 12/08/2014 12021 ΚΈΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΎΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΌ ΑΝΑΤΟΛΉΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ)

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜOΚΡΑΤΙΑ Υπηρεσία... Υπηρεσία... Υπηρεσία... Υπηρεσία... Υπηρεσία... ΣΥΜΒΑΣΗ: ΕΡΓΟ: Προϋπ/µός: Εκπόνηση µελετών Ευρώ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Σ.Υ) Άρθρο 1 Αντικείµενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Προμήθεια στάσεων λεωφορείου» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Προμήθεια στάσεων λεωφορείου» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ «Προμήθεια στάσεων λεωφορείου» ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 05/ 08/2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΡ. πρωτ.: ΤΥ/ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ποσού 1.950.696,63 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 0 Αντικείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων (Σ.Υ). Το τεύχος της Γ.Σ.Υ περιλαμβάνει τους ειδικούς όρους, σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό προς τους υπόλοιπους

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Αρ. Πρωτ..10837/24/04/2014 ΑΔΑ:... ΑΔΑΜ:... 14SYMV002011701 2014-04-28 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1 ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα