Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 38(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμους του 1992 έως 2004 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμοι του 1992 έως Τροποποίηση του άρθρου 5 του βασικού νόμου. 2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: (α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «εξάμηνο» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «έτος» και της φράσης «31η Ιανουαρίου και την 31η Ιουλίου, για το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο, αντίστοιχα.» (πέμπτη και έκτη γραμμή), με τη φράση «31 Μαρτίου κάθε έτους.» με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της λέξης «εξάμηνου» (πέμπτη γραμμή) με τη λέξη «έτους», με την προσθήκη αμέσως μετά τη φράση «φόρου χωρητικότητας» (ένατη γραμμή), της φράσης «ή άλλων οφειλών» και με την προσθήκη στο τέλος του της ακόλουθης νέας πρότασης: «Σε περίπτωση παράτασης της προσωρινής νηολόγησης για περαιτέρω περίοδο τριών μηνών, επιβάλλεται και εισπράττεται

2 2 φόρος χωρητικότητας για περίοδο τριών μηνών.» (γ) με την αντικατάσταση στο εδάφιο (4) αυτού, της λέξης «εξαμήνου» (τρίτη γραμμή) με τη λέξη «έτους» (δ) με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(5) Σε περίπτωση διαγραφής του πλοίου πριν εκπνεύσει το έτος για το οποίο καταβλήθηκε φόρος χωρητικότητας, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον πλοιοκτήτη ή πιστώνεται έναντι των οφειλών άλλου πλοίου, κατ αίτησή του.» και (ε) με την αντικατάσταση του εδαφίου (7) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: «(7) Σε περίπτωση υπερημερίας περί την καταβολή φόρου χωρητικότητας οφειλόμενου κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού, το πλοίο υπόκειται σε επιπλέον επιβάρυνση κατά δέκα εκατοστά (10%) ετησίως επί του οφειλόμενου φόρου χωρητικότητας για κάθε έτος της καθυστέρησης ή μέρος αυτού, μέχρι της τελικής αποπληρωμής του οφειλόμενου φόρου.». Αντικατάσταση του Πρώτου Παραρτήματος του βασικού νόμου. 3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του Πρώτου Παραρτήματος αυτού, με το ακόλουθο νέο Παράρτημα:

3 «ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Άρθρο 3) Α. ΤΕΛΗ ΕΓΓΡAΦΗΣ, ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ Κ.ΛΠ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ, ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Κ.ΛΠ. ΠΛΟΙΩΝ 1. Τέλη αρχικής εγγραφής ή οριστικής, μετά τη λήξη της προσωρινής: (α) Πλοίων, εκτός των επιβατικών: (i) Για κάθε μονάδα ολικής χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τις μονάδες.... (ii) Για κάθε μονάδα ολικής χωρητικότητας που υπερβαίνει τις μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις μονάδες.... (iii) Για κάθε μονάδα ολικής χωρητικότητας που υπερβαίνει τις μονάδες.... (iv) Ελάχιστο τέλος..... (v) Μέγιστο τέλος σεντ 8 σεντ 4 σεντ Λ.Κ.125 Λ.Κ Επιβατικών πλοίων: (i) Για κάθε μονάδα ολικής χωρητικότητας (ii) Ελάχιστο τέλος σεντ Λ.Κ.250 (γ) Πλοίων που ανήκουν σε εγγεγραμμένους και αναγνωρισμένους από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ναυτικούς ομίλους ή σε σχολές εκπαιδεύσεως ναυτικών και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ομίλου ή της σχολής: Τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους (α) και τέλη μειώνονται κατά ενενήντα εκατοστά (90%). 2. Τέλη επανεγγραφής: Τα ίδια με τα τέλη της αρχικής εγγραφής:

4 4 Νοείται ότι, σε περίπτωση που πλοίο οριστικά νηολογημένο διαγραφεί και ύστερα επανεγγραφεί, η δε ωφέλιμη κυριότητα ανήκει στον ίδιο προ της διαγραφής πλοιοκτήτη, τα τέλη επανεγγραφής μειώνονται κατά πενήντα εκατοστά (50%). 3. Τέλη για τη συμβατική ή από άλλη νόμιμη αιτία μεταβίβαση ιδιοκτησίας πλοίων, την εκ νέου νηολόγηση, τη σύναψη υποθήκης και τη συμβατική μεταβίβαση υποθήκης: (α) Για κάθε μονάδα ολικής χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τις μονάδες... 2 σεντ Για κάθε μονάδα ολικής χωρητικότητας που υπερβαίνει τις μονάδες σεντ (γ) Ελάχιστο τέλος.... Λ.Κ Τέλη για μεταβίβαση υποθήκης από άλλη νόμιμη αιτία πλην της συμβατικής... Λ.Κ Τέλη εγγραφής και επανεγγραφής πλοίων αλλοδαπού νηολογίου υπό το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης στο Κυπριακό Νηολόγιο: Τα πληρωτέα τέλη αρχικής εγγραφής κυπριακών πλοίων αυξημένα κατά είκοσι εκατοστά (20%): Νοείται ότι, σε περίπτωση που πλοίο αλλοδαπού νηολογίου υπό το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης στο Κυπριακό Νηολόγιο διαγραφεί και ύστερα επανεγγραφεί, η δε ναύλωση γίνεται προς όφελος του ιδίου προ της διαγραφής ναυλωτή, τα τέλη επανεγγραφής μειώνονται κατά πενήντα εκατοστά (50%). Τα πληρωτέα τέλη και δικαιώματα προκαταβάλλονται κατά το χρόνο που ενεργείται η παράλληλη νηολόγηση, καλύπτουν όλο το διάστημα για το οποίο ισχύει το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης και δεν επιστρέφονται, έστω και αν το καθεστώς τερματισθεί ενωρίτερα.

5 5 Β. ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΤΕΛΗ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΛΕΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 1. Τέλη αρχικής εγγραφής και έκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής- (α) Μικρών σκαφών που ανήκουν σε εγγεγραμμένους και αναγνωρισμένους από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ναυτικούς ομίλους ή σε σχολές εκπαιδεύσεως ναυτικών και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ομίλου ή της σχολής, καθώς και μικρών σκαφών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην αλιεία.. Λ.Κ.15 Άλλων μικρών σκαφών.... Λ.Κ Τέλη μεταβίβασης κυριότητας, αλλαγής ονόματος, εγγραφής ενοικιαγοράς, εξόφλησης ενοικιαγοράς Τέλη επανέκδοσης πιστοποιητικού εγγραφής (α) Τέλη διαγραφής σε περιπτώσεις σκαφών που τίθενται σε αχρησία... Λ.Κ.0 Τέλος έκδοσης πιστοποιητικού διαγραφής... Λ.Κ Έκδοση και ανανέωση άδειας κυκλοφορίας ταχύπλοων σκαφών- (α) Ολικού μήκους που δεν υπερβαίνει τα 6 μέτρα... Λ.Κ.30 Ολικού μήκους που υπερβαίνει τα 6 μέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 μέτρα, για κάθε μέτρο ολικού μήκους... Λ.Κ.8 (γ) Ολικού μήκους που υπερβαίνει τα 10 μέτρα αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 μέτρα, για κάθε μέτρο ολικού μήκους... Λ.Κ.15

6 6 6. Τέλη έκδοσης διπλογράφου άδειας κυκλοφορίας ταχύπλοων σκαφών Αρχική ή περιοδική επιθεώρηση ταχύπλοων σκαφών Λ.Κ.30 Σε περίπτωση που διενεργείται την ίδια μέρα επιθεώρηση 4 σκαφών και άνω του ίδιου ιδιοκτήτη, χωρίς να παραμένουν οποιεσδήποτε εκκρεμότητες... Έκτακτη επιθεώρηση ταχύπλοων σκαφών Κατηγορίας Α... Κατηγορίας Β... Λ.Κ.20 ανά σκάφος Λ.Κ.30 Λ.Κ.20 Στα ποσά της παρούσας παραγράφου 7 περιλαμβάνονται οδοιπορικά και τυχόν άλλα έξοδα, νοουμένου ότι πραγματοποιούνται σε χώρο και χρόνο καθορισμένο από την Αρμόδια Αρχή. Σε διαφορετική περίπτωση τα οδοιπορικά και τυχόν άλλα έξοδα καταβάλλονται επιπρόσθετα. 8. Άδεια χειριστή ταχύπλοων σκαφών- (α)(i) Για ένα έτος (ii) Για πέντε έτη (iii) Μέχρι ηλικίας που δεν υπερβαίνει τα 70 έτη... Λ.Κ.25 Λ.Κ.50 Τέλη έκδοσης διπλόγραφου άδειας χειριστή ταχύπλοων σκαφών (α) Άδεια μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοων σκαφών... Τέλη έκδοσης διπλόγραφου άδειας μαθητευόμενου χειριστή ταχύπλοων σκαφών Τέλη εξέτασης για έκδοση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους: (α) Τέλη για την εξέταση της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις... Λ.Κ.5 Τέλη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις... Λ.Κ.40

7 7 11. Προκειμένου περί ταχύπλοων σκαφών που ανήκουν σε εγγεγραμμένους και αναγνωρισμένους από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ναυτικούς ομίλους και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς των ομίλων, τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 τέλη μειώνονται κατά ενενήντα εκατοστά (90%). 12. Έκδοση βεβαίωσης για την οποία δε γίνεται ιδιαίτερη πρόνοια Λ.Κ.8 Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ 1. Εξέταση νηολογίου Λ.Κ.5 2. Κεκυρωμένο αντίγραφο των καταχωρημένων στο νηολόγιο στοιχείων του πλοίου, πιστοποιητικό κυριότητας και βαρών, ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό αναφορικά με πλοίο, για το οποίο δε γίνεται ιδιαίτερη πρόνοια Λ.Κ.15 3.(α) Κεκυρωμένο αντίγραφο δηλώσεων ή εγγράφων, που κατά νόμο γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία (για κάθε έγγραφο)... Λ.Κ.5 Ειδικά προκειμένου περί υποθηκών- (i) για κεκυρωμένο αντίγραφο του συστατικού της υποθήκης εγγράφου. (ii) για κεκυρωμένο αντίγραφο της υποθηκικής σύμβασης, κατά σελίδα σεντ 4. Σφράγιση και υπογραφή εγγράφου για το οποίο δε γίνεται ιδιαίτερη πρόνοια Αλλαγή των στοιχείων του νηολογίου, σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητα, τις διαστάσεις ή τις μηχανές του πλοίου... Λ.Κ Εξέταση αίτησης για τη νηολόγηση πλοίου... Λ.Κ.20

8 8 7. Εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας αλλαγής του ονόματος πλοίου... Λ.Κ Εξέταση αίτησης για τη μεταβίβαση ιδιοκτησίας Λ.Κ Έγκριση και αλλαγή του ονόματος πλοίου Κράτηση συγκεκριμένου ονόματος πλοίου για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός, για κάθε μήνα... Λ.Κ.80 Λ.Κ Έκδοση ή αντικατάσταση πιστοποιητικού νηολόγησης, προσωρινής, οριστικής ή παράλληλης Έκδοση βεβαίωσης για την οποία δε γίνεται ιδιαίτερη πρόνοια 13. Έκδοση εντύπου σήμανσης του του (ΙΙΙ) του (ΙΙΙ) του Έκδοση πιστοποιητικού ασφάλισης ή άλλης οικονομικής εξασφάλισης αστικής ευθύνης, συνεπεία ζημιών από ρύπανση με πετρέλαιο, η οποία διέπεται από τη Διεθνή Σύμβαση περί Αστικής Ευθύνης για Ζημιές από Ρύπανση με Πετρέλαιο του 1969, που έχει κυρωθεί διά των περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης για Ζημιές από Ρύπανση με Πετρέλαιο του 1969 και των σχετικών Πρωτοκόλλων αυτής του 1976 και 1992 (Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1989 έως Λ.Κ.30 19(ΙΙΙ) του Έκδοση πιστοποιητικού ασφάλισης για την αστική ευθύνη για ζημιά από ρύπανση από καύσιμα πλοίων, η οποία διέπεται από τη Διεθνή Σύμβαση περί Αστικής Ευθύνης για Ζημιά που προκαλείται από τη Ρύπανση Καυσίμων Δεξαμενής Πλοίων του 2001,η οποία κυρώθηκε διά του περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης για Ζημιά που προκαλείται από τη Ρύπανση Καυσίμων Δεξαμενής Πλοίων του 2001 (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του Λ.Κ.30

9 9 21(ΙΙΙ) του Έκδοση πιστοποιητικού ασφάλισης για την αστική ευθύνη για αποζημιώσεις για ζημιά από ρύπανση σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών, η οποία διέπεται από τη Διεθνή Σύμβαση περί Αστικής Ευθύνης και Αποζημιώσεις για Ζημιά σε σχέση με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επικίνδυνων και Επιβλαβών Ουσιών του 1996, που κυρώθηκε διά του περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Αστικής Ευθύνης και Αποζημίωσης για Ζημιά σε σχέση με τη Θαλάσσια Μεταφορά Επικίνδυνων και Επιβλαβών Ουσιών του 1996 (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του Λ.Κ Θεώρηση εγγραφών και καταχωρήσεων ημερολογίου γέφυρας... Θεώρηση εγγραφών και καταχωρήσεων ημερολογίου μηχανής... Θεώρηση εγγραφών και καταχωρήσεων ημερολογίου τηλεπικοινωνιών Θεώρηση εγγραφών και καταχωρήσεων βιβλίου πετρελαίου... Θεώρηση βιβλίων ή εγγράφων για τα οποία δε γίνεται ιδιαίτερη πρόνοια στον παρόντα Νόμο... Λ.Κ Έλεγχος για αναγνώριση νηογνωμόνων: (α) Τέλος: ανά ημέρα. Πρόσθετες χρεώσεις- (i) (ii) (iii) Χρεώνονται τα πραγματικά έξοδα. Ο χρόνος ταξιδιού χρεώνεται με Λ.Κ.250 ανά ημέρα. Εργασία κατά τα Σαββατοκυρίακα και τις αργίες, μετά από αίτηση των νηογνωμόνων, χρεώνονται σε αναλογία 1,5 των πιο πάνω τελών (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ταξιδιού). Δ. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ 1. Επιθεώρηση ακτοπλοϊκού επιβατηγού ή μικρού επιβατηγού

10 10 σκάφους και έκδοση πιστοποιητικού ασφαλείας, περιλαμβανομένης και της επιθεώρησης υφάλων: (α) σκάφος μεταφοράς επιβατών που δεν υπερβαίνουν τους σκάφος μεταφοράς επιβατών που υπερβαίνουν τους 12 αλλά δεν υπερβαίνουν τους Λ.Κ.125 (γ) σκάφος μεταφοράς επιβατών που υπερβαίνουν τους 30 αλλά δεν υπερβαίνουν τους Λ.Κ.175 (δ) σκάφος μεταφοράς επιβατών που υπερβαίνουν τους 50 αλλά δεν υπερβαίνουν τους Λ.Κ.200 (ε) σκάφος μεταφοράς επιβατών που υπερβαίνουν τους Λ.Κ Επιθεώρηση ακτοπολοϊκού σκάφους, που κατέχει πιστοποιητικό όπως πιο πάνω, και έκδοση πιστοποιητικού για διεθνείς πλόες: σκάφος μεταφοράς επιβατών που δεν υπερβαίνουν τους Επιθεώρηση μικρών επιβατικών σκαφών και έκδοση πιστοποιητικού διεθνών ταξιδίων: σκάφος μεταφοράς επιβατών που δεν υπερβαίνουν τους Λ.Κ.250 Για κάθε επιπρόσθετη επιθεώρηση, μέχρι μία (1) ώρα εργασίας επί του σκάφους, θα χρεώνεται 50% των πιο πάνω ποσών. Πέραν της μίας ώρας χρεώνεται ολόκληρο το πιο πάνω ποσό. 4. Επιθεώρηση για σκοπούς έκδοσης πιστοποιητικού αξιοπλοϊας σε σκάφη αναψυχής για κάθε επίσκεψη Επιθεώρηση αξιοπλοϊας αλιευτικού σκάφους και έκδοσης πιστοποιητικού ασφαλείας (αξιοπλοϊας), περιλαμβανομένης και της επιθεώρησης υφάλων: (α) σκάφος που δεν υπερβαίνει τα 24 μέτρα μήκος.. Λ.Κ.70

11 11 σκάφος που υπερβαίνει τα 24 μέτρα μήκος.. Για κάθε επιπρόσθετη επιθεώρηση, μέχρι μία (1) ώρα εργασίας επί του σκάφους, θα χρεώνεται 50% των πιο πάνω ποσών. Πέραν της μίας ώρας χρεώνεται ολόκληρο το πιο πάνω ποσό. 6. Επιθεώρηση σήμανσης του πλοίου για κάθε επίσκεψη στο πλοίο: (α) πλοίο που δεν υπερβαίνει τις 50 μονάδες ολικής χωρητικότητας.. Λ.Κ.30 πλοίο που υπερβαίνει τις 50 μονάδες ολικής χωρητικότητας.. Λ.Κ.60 Στα ποσά των πιο πάνω παραγράφων 1,2,3,4,5 και 6 περιλαμβάνονται και τα οδοιπορικά που πιθανόν να προκύπτουν για την επιθεώρηση τέτοιων σκαφών στη Δημοκρατία. Για επιθεώρηση στο εξωτερικό το κόστος των οδοιπορικών καταβάλλεται επιπρόσθετα, εκτός αν η απόσταση από την έδρα της επιθεώρησης δεν ξεπερνά τα 30 χιλιόμετρα. 7. Επιθεώρηση για έκδοση διεθνών πιστοποιητικών: (α) Γραμμών φόρτωσης - (i) πλοίων που υπερβαίνουν τις 149 αλλά δεν υπερβαίνουν τις 499 μονάδες ολικής χωρητικότητας.. (ii) πλοίων που υπερβαίνουν τις 499 αλλά δεν υπερβαίνουν τις μονάδες ολικής χωρητικότητας... (iii) πλοίων που υπερβαίνουν τις αλλά δεν υπερβαίνουν τις μονάδες ολικής χωρητικότητας..... (iv) πλοίων που υπερβαίνουν τις μονάδες ολικής χωρητικότητας... (v) για την ετήσια επιθεώρηση των γραμμών φόρτωσης καταβάλλονται τα είκοσι εκατοστά (20%) των πιο Λ.Κ.400 Λ.Κ.600 Λ.Κ.800 0

12 12 πάνω τελών. Ασφάλειας κατασκευής- (i) πλοίων που υπερβαίνουν τις 499 αλλά δεν υπερβαίνουν τις μονάδες ολικής χωρητικότητας... (ii) πλοίων που υπερβαίνουν τις αλλά δεν υπερβαίνουν τις μονάδες ολικής χωρητικότητας... (iii) πλοίων που υπερβαίνουν τις μονάδες ολικής χωρητικότητας..... (iv) για την ετήσια επιθεώρηση του πλοίου προς διαπίστωση της ασφάλειας κατασκευής καταβάλλονται τα πενήντα εκατοστά (50%) των πιο πάνω τελών. Λ.Κ.400 Λ.Κ.600 (γ) Ασφάλειας εξαρτισμού- (i) πλοίων που υπερβαίνουν τις 499 αλλά δεν υπερβαίνουν τις μονάδες ολικής χωρητικότητας... (ii) πλοίων που υπερβαίνουν τις αλλά δεν υπερβαίνουν τις μονάδες ολικής χωρητικότητας... (iii) πλοίων που υπερβαίνουν τις μονάδες ολικής χωρητικότητας..... (iv) για την ετήσια επιθεώρηση προς διαπίστωση της ασφάλειας εξαρτισμού καταβάλλονται τα πενήντα εκατοστά (50%) των πιο πάνω τελών. Λ.Κ.400 Λ.Κ.600 (δ) Ασφάλειας ραδιοτηλεφωνίας/ραδιοτηλεγραφίας... Λ.Κ.150 (ε) Πρόληψης της ρύπανσης- (i) δεξαμενοπλοίων που δεν υπερβαίνουν τις μονάδες ολικής χωρητικότητας (ii) δεξαμενοπλοίων που υπερβαίνουν τις αλλά δεν υπερβαίνουν τις μονάδες ολικής Λ.Κ.300

13 13 χωρητικότητας... (iii) δεξαμενοπλοίων που υπερβαίνουν τις μονάδες ολικής χωρητικότητας... (iv) για φορτηγά πλοία καταβάλλονται τα πενήντα εκατοστά (50%) των πιο πάνω τελών. (v) για την ετήσια επιθεώρηση καταβάλλονται τα πενήντα εκατοστά (50%) των πιο πάνω τελών. Λ.Κ.400 (στ) Καταλληλότητας για μεταφορά χημικών ή επικίνδυνων φορτίων Λ.Κ (ζ) Ασφάλειας επιβατικών πλοίων- (i) 499 μονάδων ολικής χωρητικότητας. (ii) που υπερβαίνουν τις 499 μονάδες ολικής χωρητικότητας Λ.Κ.250 Λ.Κ (η) Πιστοποιητικού ασφάλειας φορτηγών πλοίων που δεν υπερβαίνουν τις 499 μονάδες ολικής χωρητικότητας Έλεγχος συστήματος διαχείρισης ασφάλειας νομικού προσώπου ή πλοίου και έκδοση εγγράφου συμμόρφωσης ή πιστοποιητικού διαχείρισης ασφάλειας, αντίστοιχα: (α) Αρχικός έλεγχος και έλεγχος ανανέωσης- Τέλος: ανά ημέρα. Ενδεικτικός πίνακας χρονικής περιόδου που απαιτείται για τον έλεγχο και την έκδοση βεβαίωσης ή ανανέωσης εγγράφου συμμόρφωσης για νομικά πρόσωπα: Αριθμός εργοδοτουμένων στο νομικό πρόσωπο Αρχικός έλεγχος ή έλεγχος για ανανέωση πιστοποιητικού Ετήσιος ή ενδιάμεσος έλεγχος μέχρι 10 άτομα 2 ημέρες 1 ημέρα άτομα 3 ημέρες 2 ημέρες άτομα 4 ημέρες 3 ημέρες

14 άτομα 5 ημέρες 4 ημέρες άνω των 150 ατόμων 6 ημέρες 5 ημέρες Τα πιο πάνω εφαρμόζονται για νομικά πρόσωπα που διαχειρίζονται ένα μόνο τύπο πλοίου. Για κάθε επιπρόσθετο τύπο πλοίου προστίθεται ποσοστό ύψους πενήντα εκατοστών (50%) των πιο πάνω. Έλεγχος συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και έκδοση, βεβαίωση ή ανανέωση πιστοποιητικού διαχείρισης ασφάλειας για πλοία- Τύπος πλοίου Χύδην Φορτηγό Δεξαμενόπλοιο Επιβατηγό Αρχικός Έλεγχος Λ.Κ.550 Λ.Κ.650 Λ.Κ Ενδιάμεσος έλεγχος Λ.Κ.550 Λ.Κ Έλεγχος για ανανέωση Λ.Κ.550 Λ.Κ.650 Λ.Κ Τα πιο πάνω τέλη αφορούν αποζημίωση κατά ανθρωποημέρα ή μέρος της. Έλεγχος εγχειριδίων: ανά ανθρωποημέρα ή μέρος της. Επαναλαμβανόμενος έλεγχος: ανά ανθρωποημέρα ή μέρος της. (γ) Πρόσθετες χρεώσεις- (i) Χρεώνονται τα πραγματικά έξοδα. (ii) Ο χρόνος ταξιδιού χρεώνεται με Λ.Κ.250 ανά ημέρα. (iii) Εργασία κατά τα Σαββατοκυρίακα και τις αργίες, μετά από αίτηση των πλοιοκτητών, χρεώνονται σε αναλογία 1,5 των πιο πάνω τελών (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ταξιδιού). Ε. ΤΕΛΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΟΙΩΝ 1. Πλοίων, εκτός των επιβατικών-

15 15 (α) που δεν υπερβαίνουν τα 24 μέτρα... Λ.Κ.75 που υπερβαίνουν τα 24 μέτρα: (i) Για κάθε μονάδα ολικής χωρητικότητας μέχρι και τις μονάδες. (ii) για κάθε μονάδα ολικής χωρητικότητας από μέχρι και τις μονάδες... (iii) για κάθε μονάδα ολικής χωρητικότητας από μονάδες και άνω..... (iv) ελάχιστο τέλος σεντ 6 σεντ 1 σεντ Λ.Κ.150 Σε περίπτωση που η καταμέτρηση γίνεται με βάση προηγούμενο διεθνές πιστοποιητικό καταμέτρησης καταβάλλονται τα είκοσι πέντε εκατοστά (25%) των πιο πάνω τελών. 2. Επιβατικών πλοίων: Καταβάλλονται τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο 1(α) και τέλη προσαυξημένα εις το διπλάσιο. 3. Από την καταβολή τελών καταμέτρησης της χωρητικότητας εξαιρούνται τα μέχρι και 15 μονάδων ολικής χωρητικότητας μικρά σκάφη που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην αλιεία ή ανήκουν σε εγγεγραμμένους και αναγνωρισμένους από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού ναυτικούς ομίλους ή σε σχολές εκπαιδεύσεως ναυτικών και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ομίλου ή της σχολής. ΣΤ. ΤΕΛΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠIΣTOΠOIHTIKΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλούς επάνδρωσης πλοίου Έκδοση βιβλιαρίου ταυτότητας και υπηρεσίας ναυτικού Θεώρηση ναυτολογίου Θεώρηση πιστοποιητικού υπηρεσίας ναυτικού Θεώρηση πιστοποιητικού χαρακτήρα ναυτικού... Λ.Κ.25 Λ.Κ.30 Δωρεάν Δωρεάν

16 16 6. Έκδοση, ανανέωση και επανέκδοση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας/ ναυτικής εκπαίδευσης: (α) Ναυτικών, αποφοίτων κυπριακών σχολών εμπορικού ναυτικού (αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας/ αποδεικτικό ναυτικής εκπαίδευσης).. Ναυτικών, αποφοίτων αλλοδαπών σχολών εμπορικού ναυτικού (αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας/ αποδεικτικό ναυτικής εκπαίδευσης)... Λ.Κ.20 Λ.Κ Θεώρηση Πιστοποιητικού Ναυτικής Ικανότητας... Λ.Κ.20 Ζ. ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 'Η ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 1. Εξέταση αίτησης για παροχή εξαίρεσης από ισχύοντες Κανονισμούς ή για έγκριση ειδικών ή ισοδύναμων ρυθμίσεων αναφορικά με πλοίο, κατά την εκάστοτε κρατούσα νομοθεσία Έκδοση πιστοποιητικού ασφαλούς επάνδρωσης που καθορίζει ειδική σύνθεση πληρώματος Εξέταση αίτησης για παροχή σε ναυτικό ειδικής άδειας, για εργασία στην αμέσως ανώτερη θέση από εκείνη που δικαιούται, σύμφωνα με το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας του, για περιορισμένη χρονική περίοδο, κατά την εκάστοτε κρατούσα νομοθεσία Εξέταση αίτησης για παροχή σε επιβατικό πλοίο άδειας μεταφοράς αυξημένου αριθμού επιβατών είτε για καθορισμένους πλόες είτε για καθορισμένη χρονική διάρκεια.... Λ.Κ Έγκριση χρονοδιαγράμματος για αποκατάσταση ελλείψεων.....

17 17 Η. ΤΕΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ 1. Εξέταση και έγκριση μελέτης ευστάθειας φορτηγών πλοίων- (α) που δεν υπερβαίνουν τα 24 μέτρα..... Λ.Κ.50 που υπερβαίνουν τα 24 μέτρα: (i) που δεν υπερβαίνουν τις 499 μονάδες ολικής χωρητικότητας... (ii) που υπερβαίνουν τις 499 αλλά δεν υπερβαίνουν τις μονάδες ολικής χωρητικότητας.... (iii) που υπερβαίνουν τις μονάδες ολικής χωρητικότητας... Λ.Κ.150 Λ.Κ.300 Σε περίπτωση υποβολής μελετών, οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από την προηγούμενη σημαία, καταβάλλονται τα είκοσι πέντε εκατοστά (25%) των πιο πάνω τελών. 2. Εξέταση και έγκριση μελέτης ευστάθειας επιβατικών πλοίων- (α) Ακτοπλοϊκών/μικρών επιβατικών που δεν υπερβαίνουν τα 24 μέτρα : Νοείται εντούτοις ότι, σε περίπτωση που οι μελέτες ευστάθειας προέρχονται από εγκεκριμένα μέλη του ΕΤΕΚ τα τέλη εξέτασης και έγκρισης μελέτης ευστάθειας μειώνονται κατά πενήντα εκατοστά (50%). Ακτοπλοϊκών που υπερβαίνουν τα 24 μέτρα. Λ.Κ.200 : Νοείται εντούτοις ότι, σε περίπτωση που οι μελέτες ευστάθειας προέρχονται από εγκεκριμένα μέλη του ΕΤΕΚ τα τέλη εξέτασης και έγκρισης μελέτης ευστάθειας μειώνονται κατά πενήντα εκατοστά (50%). (γ) Διεθνών πλόων για μεταφορά από 12 μέχρι και 35 επιβατών Λ.Κ.600

18 18 Σε περίπτωση υποβολής μελετών, που έχουν ετοιμαστεί από αναγνωρισμένους από τη Δημοκρατία Οργανισμούς και οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από την προηγούμενη σημαία, καταβάλλονται τα πενήντα εκατοστά (50%) του πιο πάνω τέλους. (δ) Διεθνών πλόων για μεταφορά 36 επιβατών και άνω... Λ.Κ Σε περίπτωση υποβολής μελετών, που έχουν ετοιμαστεί από αναγνωρισμένους από τη Δημοκρατία Οργανισμούς και οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από την προηγούμενη σημαία, θα καταβάλλονται τα πενήντα εκατοστά (50%) του πιο πάνω τέλους. 3. Εξέταση και έγκριση εγχειριδίου φόρτωσης πλοίων... Λ.Κ Σε περίπτωση υποβολής μελετών, που έχουν ετοιμαστεί από αναγνωρισμένους από τη Δημοκρατία Οργανισμούς και οι οποίες έχουν ήδη εγκριθεί από την προηγούμενη σημαία, καταβάλλονται τα είκοσι πέντε εκατοστά (25%) του πιο πάνω τέλους. 57 του (ΙΙΙ) του (ΙΙΙ) του (ΙΙΙ) του (ΙΙΙ) του (ΙΙΙ) του Εξέταση και έγκριση «Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης για Αντιμετώπιση της Ρύπανσης από Πετρελαιοειδή», όπως προβλέπονται από τον Κανονισμό 26 του Παραρτήματος I του περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973, η οποία κυρώθηκε δια των περί της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1989 έως 2005: (α) Για όλα τα πλοία εκτός από τα δεξαμενόπλοια... Λ.Κ.200 Για δεξαμενόπλοια.... Λ.Κ Εξέταση και έγκριση Μελετών, Σχεδίων και Εγχειριδίων άλλων από τα πιο πάνω αναφερόμενα: Λ.Κ.25 ανά ώρα ή μέρος της ώρας πραγματικής απασχόλησης και επιπλέον τα τυχόν οδοιπορικά ή

19 19 άλλα έξοδα του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας για το σκοπό αυτό. 6. Εξέταση Σχεδίων Πυρασφάλειας και Σωστικών Μέσων για σκοπούς έγκρισης (i) (ii) (iii) Φορτηγών/επιβατικών πλοίων που δεν υπερβαίνουν τις 500 μονάδες ολικής χωρητικότητας... Φορτηγών/επιβατικών πλοίων που υπερβαίνουν τις 500 μονάδες ολικής χωρητικότητας... Ακτοπλοϊκών/μικρών επιβατικών σκαφών Λ.Κ.150 Λ.Κ Έγκριση Πίνακα Διαιρέσεως Επιβατηγού Πλοίου... Λ.Κ Έγκριση για έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας για σύστημα υποθαλασσίου αγωγού για τη μετάγγιση πετρελαίου και λοιπών προϊόντων υδρογονανθράκων Τέλη για τον έλεγχο της διαδικασίας, των μελετών και την έκδοση συναφούς πιστοποιητικού σύμφωνα με το Σχέδιο Αξιολόγησης της Κατάστασης του Πλοίου, (CAS) [Απόφαση 94(46) της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), όπως έχει τροποποιηθεί]. (α) Για τον ανωτέρω έλεγχο..... Λ.Κ Πληρωτέες με την υποβολή του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου για τον προγραμματισμό της επιθεώρησης (CAS). Επιπλέον-

20 20 Σε περίπτωση που κριθεί ότι είναι αναγκαία η διεξαγωγή μελέτης αντοχής με πεπερασμένα στοιχεία (strength analysis with finite elements), εάν διεκπεραιωθεί από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, Λ.Κ.25 ανά ώρα πραγματικής εργασίας και εάν διεκπεραιωθεί από ιδιώτη Λ.Κ.25 ανά ώρα πραγματικής εργασίας που θα απαιτηθεί για έλεγχο της εργασίας αυτής από το Τμήμα. Μέρος Θ. (γ) Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία επιθεώρηση του πλοίου χρεώνεται κατά τα προβλεπόμενα στο Μέρος Θ του παρόντος Παραρτήματος. (δ) Σε περίπτωση επανεξέτασης μελέτης του Νηογνώμονα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης χρεώνεται το ποσό των.. Λ.Κ Θ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μέρη Δ και Ε. Μέρη Δ και Ε. 1. Για την επιθεώρηση πλοίου με αίτηση του πλοιοκτήτη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που καλύπτοντα στα Μέρη Δ και Ε του παρόντος Παραρτήματος, καταβάλλονται επί πλέον των κατά περίπτωση οφειλόμενων τελών και δικαιώματα εξισούμενα προς Λ.Κ.25 ανά ώρα ή μέρος της ώρας πραγματικής απασχόλησης ή χρόνου αναμονής, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ενεργούντος την επιθεώρηση λειτουργού. Καταβάλλονται, επίσης, όλα τα οδοιπορικά του έξοδα. Στις καλυπτόμενες στα Μέρη Δ και Ε του παρόντος Παραρτήματος περιπτώσεις καταβάλλονται μόνο τα καθορισμένα για κάθε περίπτωση τέλη για κάθε επίσκεψη στο πλοίο.

21 21 Σε περιπτώσεις που απαιτείται η μετάβαση λειτουργού από τα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας ή λειτουργού που είναι τοποθετημένος σε Γραφείο του Εξωτερικού, σε άλλη χώρα ή σε μεγάλη απόσταση στην ίδια χώρα, τα οδοιπορικά έξοδα περιλαμβάνουν και το ημερομίσθιο, το εγκεκριμένο επίδομα συντήρησης εξωτερικού και οποιαδήποτε άλλα εγκεκριμένα έξοδα του λειτουργού που αναλογούν στο χρόνο μετάβασής του από την έδρα του στο σημείο όπου θα παράσχει τις υπηρεσίες του. Η πρόνοια αυτή δεν ισχύει για ταξίδια εντός της Δημοκρατίας. 2. Για την κατ' αίτηση διεξαγωγή εξειδικευμένων μελετών της αρμοδιότητας του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, για τις οποίες δε γίνεται ιδιαίτερη πρόνοια στο παρόν Παράρτημα, και που δεν επιβάλλουν την επίσκεψη λειτουργού στο πλοίο, καταβάλλονται δικαιώματα εξισούμενα προς Λ.Κ.25 ανά ώρα ή μέρος της ώρας πραγματικής απασχόλησης και επιπλέον τα τυχόν οδοιπορικά και άλλα πραγματικά έξοδα του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας για το σκοπό αυτό. 3. Για την κατ' αίτηση παροχή συνήθων υπηρεσιών εκτός ωρών εργασίας του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας που δεν επιβάλλουν επίσκεψη στο πλοίο, καταβάλλονται δικαιώματα εξισούμενα προς Λ.Κ.25 ανά ώρα ή μέρος της ώρας πραγματικής απασχόλησης. 4. Σε περίπτωση που η διενέργεια των ανωτέρω συνεπάγεται μετάβαση λειτουργού του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας στο εξωτερικό ή την απασχόληση ήδη τοποθετημένου στο εξωτερικό λειτουργού επιπρόσθετα από τα καθορισμένα στις προηγούμενες παραγράφους δικαιώματα καταβάλλονται και τα αναλογούντα στο χρόνο πραγματικής απασχόλησης του λειτουργού επιδόματα εξωτερικού.

22 22 5. Για την επιθεώρηση Κυπριακού πλοίου στην αλλοδαπή, έπειτα από κατακράτησή του λόγω ελλείψεών του από τις Αρχές της Δημοκρατίας ή από ξένες αρχές, για να επιβεβαιωθεί η αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν, καταβάλλεται το ποσό των για διάστημα μέχρι τρεις ώρες πραγματικής απασχόλησης ή χρόνου αναμονής που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του ενεργούντος την επιθεώρηση λειτουργού. Για κάθε πρόσθετη ώρα καταβάλλεται το ποσό των. Επιπλέον καταβάλλονται όλα τα τυχόν οδοιπορικά και άλλα έξοδα. 6. Για την επιθεώρηση Κυπριακού ή άλλου πλοίου στη Δημοκρατία, έπειτα από κατακράτησή του από τις Αρχές της Δημοκρατίας λόγω ελλείψεων, για να επιβεβαιωθεί η αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν, καταβάλλεται το ποσό των Λ.Κ. 400 για κάθε επίσκεψη στο πλοίο. Σε περίπτωση που η επίσκεψη γίνεται εκτός ωρών εργασίας της δημόσιας υπηρεσίας το ποσό αυτό αυξάνεται στις Λ.Κ. 600 για κάθε επίσκεψη στο πλοίο. Ι. ΤΕΛΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1. Εξέταση αίτησης για την αναγνώριση Σχολής ναυτικής εκπαίδευσης ή ναυτικού εκπαιδευτικού προγράμματος 2. Αρχική επιθεώρηση και επαναληπτικές επιθεωρήσεις.. 3. Επιθεώρηση για διαπίστωση διόρθωσης ελλείψεων που έχουν διαπιστωθεί Αρχική επιθεώρηση για σκοπούς αναγνώρισης και περιοδικός έλεγχος συστήματος διαχείρισης ποιότητας σχολής ναυτικής εκπαίδευσης Συμμετοχή σε εξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού Ναυτικής Εκπαίδευσης... Λ.Κ.250 την ημέρα Λ.Κ.250 την ημέρα Λ.Κ.250 την ημέρα Λ.Κ.20

23 23 Επιπλέον των πιο πάνω τελών επιβάλλονται οι πιο κάτω χρεώσεις: (α) Πραγματικά έξοδα οδοιπορικών. Σε περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό αυτά περιλαμβάνουν το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, έξοδα διακίνησης και το εγκεκριμένο επίδομα συντήρησης εξωτερικού Χρόνος μετάβασης για εργασία στο εξωτερικό.. την ώρα (γ) Εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, χρεώνεται σε αναλογία 1,5 των προαναφερθέντων ημερήσιων τελών (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ταξιδίου). Από τα πιο πάνω τέλη εξαιρούνται οι ήδη αναγνωρισμένες σχολές ναυτικής εκπαίδευσης που λειτουργούν στη Δημοκρατία και παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση σε Κύπριους ναυτικούς και σε ναυτικούς που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου. Για την αναγνώριση νέας σχολής ναυτικής εκπαίδευσης στη Δημοκρατία, εφόσον συντρέχουν οι ίδιες πιο πάνω προϋποθέσεις, καταβάλλεται μόνον το τέλος για την εξέταση της αίτησης. ΙΑ. ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ISPS 1. Έλεγχος Σχεδίων Ασφάλειας Πλοίων και έκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού Ασφάλειας (Security) Πλοίου (ISSC Certificate): (α) Φορτηγά πλοία: (i) Έλεγχος αξιολόγησης ασφαλείας πλοίου... (ii) Έλεγχος Σχεδίου Ασφαλείας Πλοίου... (iii) Αρχική επιθεώρηση πλοίου για έλεγχο εφαρμογής

24 24 (iv) (v) (vi) (vii) Σχεδίου Ασφαλείας και έκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού Ασφαλείας Πλοίου.. Επιθεώρηση πλοίου για ενδιάμεση πιστοποίηση Επιθεώρηση πλοίου για ανανέωση και έκδοση πιστοποιητικού... Αναθεωρήσεις του Σχεδίου Ασφαλείας... Έκτακτη επιθεώρηση ασφαλείας πλοίου Επιβατικά πλοία: (i) Έλεγχος αξιολόγησης ασφαλείας πλοίου (ii) Έλεγχος Σχεδίου Ασφαλείας Πλοίου. (iii) Αρχική επιθεώρηση πλοίου για έλεγχο εφαρμογής Σχεδίου Ασφαλείας και έκδοση Διεθνούς Πιστοποιητικού Ασφαλείας Πλοίου (iv) Επιθεώρηση πλοίου για ενδιάμεση πιστοποίηση... (v) Επιθεώρηση πλοίου για ανανέωση και έκδοση Πιστοποιητικού. (vi) Αναθεωρήσεις του Σχεδίου Ασφαλείας. (vii) Έκτακτη επιθεώρηση ασφαλείας πλοίου.. Λ.Κ Λ.Κ Λ.Κ Τα πιο πάνω τέλη αφορούν αποζημίωση κατά ανθρωποημέρα ή μέρος της. (γ) Επιπλέον των πιο πάνω τελών επιβάλλονται οι πιο κάτω χρεώσεις: (i) Πραγματικά έξοδα οδοιπορικών. Σε περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό αυτά περιλαμβάνουν το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, έξοδα διακίνησης και το εγκεκριμένο επίδομα συντήρησης εξωτερικού. (ii) Ο χρόνος ταξιδιού χρεώνεται με Λ.Κ.250 ανά ημέρα. (iii) Εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες, μετά από αίτηση των πλοιοκτητών, χρεώνονται σε αναλογία 1,5 των πιο πάνω τελών (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ταξιδιού).

25 25 2. Έκδοση Μητρώου Συνεχούς Σύνοψης... Λ.Κ Έλεγχος Σχεδίων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων και έκδοση Εγγράφου Συμμόρφωσης (Document of Compliance): (i) Έλέγχος αξιολόγησης ασφαλείας Λιμενικής εγκατάστασης (ii) Έλεγχος Σχεδίου Ασφαλείας Λιμενικής εγκατάστασης... (iii) Αρχική επιθεώρηση Λιμενικής εγκατάστασης για έλεγχο εφαρμογής Σχεδίου Aσφαλείας και έκδοση Δήλωσης Συμμόρφωσης Λιμενικής εγκατάστασης.... (iv) Ετήσια πιστοποίηση Δήλωσης Συμμόρφωσης Λιμενικής εγκατάστασης.... (v) Ανανέωση Δήλωσης Συμμόρφωσης Λιμενικής εγκατάστασης... (vi) Διορθώσεις/προσθήκες στο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικής εγκατάστασης (vii) Έκτακτη επιθεώρηση Ασφαλείας Λιμενικής εγκατάστασης Λ.Κ.200 Οι πιο πάνω έλεγχοι αφορούν αποζημίωση κατά ανθρωποημέρα ή μέρος της.». ΜΚΝ/ΓΧ

«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε

«'ταχύπλοο σκάφος' σημαίνει μηχανοκίνητο σκάφος μήκους όχι μεγαλύτερου από δεκαπέντε (15) μέτρα που μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα δεκαπέντε Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 186 Ν. 63(Ι)/99 Αρ. 3332,11.6.99 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 663 Ν. 29(Ι)/95 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

729 Ν. 38(I)/92. Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2712,

729 Ν. 38(I)/92. Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2712, Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2712, 29.5.92 729 Ν. 38(I)/92 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμψωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1992 ΕΩΣ 2003 ------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 10(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008

Αριθμός 10(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2008 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 10(Ι)/2017 Αρ. 4589, 17.2.2017 Ο περί Eμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΕΕΠ 2. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΕΕΠ 2. ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (ΑΡΧΙΚΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ. Με την κατάθεση της αίτησης στη Γραμματεία της ΔΕΕΠ για ειδικές περιπτώσεις επιθεωρήσεων, έκδοση αδειών, εγκρίσεις σχεδίων, μελετών κ.λ.π. καταβάλλονται αναλόγως στο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΝΗΟΛΟΓΗΣΙΣ, ΠΩΛΗΣΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΙΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1963 ΜΕΧΡΙ 2004 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 45 του 1963

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3417, 7/7/2000 Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός ) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 102(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με τις κοινοτικές αρχές της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (άρθρα 43 μέχρι 48 και άρθρα 49 μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4544, 16.12.2015 Ν. 186(I)/2015 Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος

της 22ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος E.E. Παρ. I(III) 869 Ν. 11(ΙΙΙ)/2001 Αρ. 3489,12.4.2001 Ο περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου αυτής του 1978, όπως τροποποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 185(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β (κείμενο στην Ελληνική γλώσσα) ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( ISM CODE ) ΑΠΟΦΑΣΗ Α 741 (18) υιοθετήθηκε από τον IMO στις 4 Νοεμβρίου 1993 αριθμ. 1218.78/01/1995/01-08-95 Υ.Α. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 39/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4757 Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014 99 Αριθμός 39 Οι περί Ρύθμισης της Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 54/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3803 της 30ής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2004 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 54 Οι περί Προστασίας της Παραλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3724, 13/6/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3724, 13/6/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167 (Ι) του 2002 22(Ι) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4241, 14/5/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4241, 14/5/2010 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΆΡΘΡΩΝ KAI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Υπεκχώρηση εξουσιών και καθηκόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 23 Οκτωβρίου Όλους τους Βιομήχανους. Γενικό Γραμματέα

Λευκωσία, 23 Οκτωβρίου Όλους τους Βιομήχανους. Γενικό Γραμματέα Λευκωσία, 23 Οκτωβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους Βιομήχανους Γενικό Γραμματέα ημόσια ιαβούλευση για τα Νομοσχέδια με τίτλο «Ο περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Ελεγχος της Ρύπανσης)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4368, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4368, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4368, 30.11.2012 166(Ι)/2012 Αρ. 4368, 30.11.2012 166(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ 2012 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 118(I)/2017 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4616 Παρασκευή, 28 Iουλίου 2017 979 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4230, 12/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4230, 12/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974 58 του 1976 20 του 1978 64 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4184, 5/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4012, 8/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4012, 8/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1 του 1990 71 του 1991 211 του 1991 27(Ι) του 1994 83(Ι) του 1995 60(Ι) του 1996

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Αύγουστος 2017 (Προσωρινά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Αύγουστος 2017 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 ωβρίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: 217 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 16 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 216 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Φεβρουάριος 2017 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Φεβρουάριος 2017 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 24 ιλίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ρουάριος 217 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 458/2004 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3851 της 30ής ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 458 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4150, 10/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4150, 10/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2004 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 75(Ι) του 1997 176(I) του 2004. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4498,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4498, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4498, 13.3.2015 Ν. 30(Ι)/2015 30(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Απρίλιος 2017 (Προσωρινά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: Απρίλιος 2017 (Προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 16 ίου 217 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ: ίλιος 217 (Προσωρινά στοιχεία) Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, 6.12.2013 Ν. 148(Ι)/2013 148(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ 1508 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4422, 27.12.2013 Ν. 180(Ι)/2013 Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3487 της 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Αναγνώριση και Εξουσιοδότηση Οργανισμών) Νόμος του 2001 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2013 Συνοπτικός τίτλος. 79(Ι) του 2010 147(Ι) του 2011 121(Ι) του 2012 37(Ι) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 98(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2758 της 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

117(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ 2013

117(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ 2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 117(Ι)/2014 117(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ 2013 Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3482, 19/3/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3482, 19/3/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3482 της 19ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως) (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 164(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 93(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4214, 24/7/2009 99(I)/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ.113. 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4130, 29/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4130, 29/6/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 33(I) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4199, 27/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 255, 30.9.2005, σ. 22. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3210, K.AJI. 386/97

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3210, K.AJI. 386/97 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 0,..9 8 K.AJI. 8/9 Αριθμός 8 Οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Σύνθεση και Αριθμός Πληρώματος) Κανονισμοί του 99, οι οποίοι κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Λ.Π. 165/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2718 της 26ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1992 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 165 Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4546,

Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4546, Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 202(I)/2015 Ν. 202(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ TOY 1972 ΜΕΧΡΙ (AΡ. 3) TOY 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 10ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2390 της 10ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Τροποποιήσεως του περί Αεροπλοΐας Διατάγματος Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 4088, 21.7.2006 Ν. 105(I)/2006 O περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4210, 26/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4210, 26/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 --------------------- Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

5. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 2)

5. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισμός 2) Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 893 Κ.Δ.Π. 290/86 Αρ. 2194, 27.12.86 Αριθμός 290 Οι περί Εταιρειών (Πληρωτέα Τέλη και Δικαιώματα) Κανονισμοί του 1986 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 387(1

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4421, 20.12.2013 Ν. 163(Ι)/2013 163(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, 31.1.2014 Ν. 3(Ι)/2014 3(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

2123 Κ.Δ.Π. 220/97. νισμού2 (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων των βασικών

2123 Κ.Δ.Π. 220/97. νισμού2 (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων των βασικών Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) Αρ. 3170, 25.7.97 2123 Κ.Δ.Π. 220/97 Αριθμός 220 Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτώμενους τους (Παρόμοιο με το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2017 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 Μαρτίου 17 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ναυτικά ατυχήµατα Ελληνικών Εµπορικών Πλοίων, 1 ΚΟΧ και άνω: 16 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4159, 18/4/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΝΟΜΟ Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 257, 10.10.1996, σ. 26. L 33, 4.2.2006, σ. 1. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης με την πράξη της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4408, 11.10.2013 Ν. 122(Ι)/2013 122(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90

Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ε.Ε.,Παρ.1, 1507 Ν. 135/90 Αρ. 2522,13.7.90 Ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007 NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ NOMOΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς πλήρους εναρμόνισης με τις ακόλουθες διατάξεις πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Ε.Ε.: L65, 14.3.1968, σ.8. Άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016 863 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 97(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Αριθμός 467 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

122(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014

122(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 122(Ι)/2014 122(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2014 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

στους καταλόγους του Μνηµονίου των Παρισίων. ΜΕΡΟΣ V - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ

στους καταλόγους του Μνηµονίου των Παρισίων. ΜΕΡΟΣ V - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4241, 14.5.2010 Ν. 44(Ι)/2010 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΆΡΘΡΩΝ KAI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 36(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4501 Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015 363 Ο περί της Ρύθμισης της Λειτουργίας Καταστημάτων και των Όρων Απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4523, 16.7.2015 Ν. 118(Ι)/2015 118(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2014 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4120, 5/4/2007. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4120, 5/4/2007. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 191,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3551, 30/11/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3551, 30/11/2001 Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 148(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

1379 K.AJI. 294/95 Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 300Α ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1959 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995)

1379 K.AJI. 294/95 Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 300Α ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1959 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995) E.E. Παρ. III(D Αρ. 3022, 8.12.95 1379 K.AJI. 294/95 Αριθμός 294 Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και Εξαρτώμενους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ.4545, Ν. 189(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ.4545, Ν. 189(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 52 του 1980 135 του 1990 70(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3989, 6/5/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ ΠΛΟΙΑ (Ro-Ro) ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα