ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS"

Transcript

1 LATVIJA ENERGOTANDART LEK Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā omisija LEK

2 LATVIJA ENERGOTANDART LEK Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA tadarts pieņemts Eletroietaišu ierīošaas u espluatācijas stadartizācijas tehisajā omitejā u apstipriāts Latvijas Eletrotehisajā omisijā. Copyright LEK 2006 Šīs publiācijas jeburu daļu edrīst reproducēt vai izmatot jeburā formā vai jebādiem līdzeļiem, eletroisiem vai mehāisiem, fotoopēšaa vai mirofilmas iesaitot, bez izdevēja rastisas atļaujas. Reģistrācijas r. 127 Datums: Latvijas Eletrotehisā omisija LEK Pulveža Brieža ielā 12, Rīgā, LV-1230 LATVIJA ENERGOTANDART

3 3 Tiai lasīšaai aturs Ievads Darbības sfēra aistītie ormatīvie doumeti Defiīcijas imboli u mērvieības Burtu saīsiājumi Vējăeeratoru (agregātu) ăeerētās eletroeerăijas valitātes parametri Vispārīgi Nomiālās parametru vērības Masimālā pieĝaujamā jauda Masimālā omērītā jauda Reatīvā jauda prieguma svārstības tacioāra darbība Komutācijas operācijas Harmoisās Mērījumu procedūras Vispārēji Nosacījumi pārbaudēm Pārbaudes ieārtas Nomiālie režīmi (dati) Masimāli pieĝaujamā jauda Masimālā omērītā jauda Reatīvā jauda prieguma svārstības Tīla evivalets tacioāra darbība Komutācijas režīmi Harmoisās Eerăijas valitātes ovērtējums Vispārīgi tacioārais spriegums prieguma svārstības tacioāra darbība Komutāciju režīms Harmoisās Pieliums A Pieliums B... 36

4 4 Tiai lasīšaai Ievads Šīs stadarta LEK 1400 daĝās mērėis ir odrošiāt tīlā slēgtu vējagregātu ăeerētās eletroeerăijas vieotu valitātes parametru ovērtēšaas u mērīšaas metodiu ar epieciešamo precizitāti. Šai olūā sprieguma valitāti rasturojošo termiu opa tie papildiāta ar vējagregātus rasturojošiem, as var ietemēt sprieguma valitāti tīlā, uram vējagregāti pieslēgti. Jācer, a šo stadartu pielietos : vējagregātu ražotāji, lai odrošiās defiēto eerăijas valitātes parametru izpildi; patērētāji varēs oteit tiem svarīgos valitātes parametrus; vējagregātu operatori odrošiot eerăijas valitātei izvirzītās prasības; tīlu projetētāji u regulatori, lai precīzi u pilīgi paredzētu vējagregātu ietemi uz tīla sprieguma valitāti u odrošiātu, a tie respetē prasības tīla spriegumam; atbilstošās vējagregātus sertiējošās, atsevišėo ompoetu otroles orgaizācijas, lai ovērtētu piegādājamās eerăijas valitātes parametrus; lai eletrotīlu projetētāji u regulatori defiētu pieslēguma tīlam osacījumus. Šis stadarts siedz reomedācijas tīlam pieslēdzamo vējagregātu ăeerētās eletroeerăijas valitātes parametru pārbaužu sagatavošaai. tadarts būs oderīgs tiem, as ir iesaistīti vējăeeratoru ražošaā, uzstādīšaas plāošaā, atĝaujas iegūšaā, izmatošaā, testēšaā u regulēšaā. Šajā stadartā ieteitās mērījumu u aalīzes metodes ir jāizmato visām iesaistītajām pusēm, lai odrošiātu vējăeeratoru para attīstības u darbības orisi savstarpējās saprates atmosfērā. Ir sagaidāms, a šajā stadartā siegtās mērījumu u aalīzes procedūras dos rezultātus, urus var atārtoti iegūt arī cita ieiteresētā puse.

5 5 Tiai lasīšaai 1. Darbības sfēra Šī stadarta daĝa ietver: eerăijas valitātes defiīcijas u vatitatīvās specifiācijas tīlam pieslēdzamiem vējagregātiem; mērījumu procedūras osaot parametru vatitatīvos lielumus; atbilstības eerăijas valitātes prasībām ovērtēšaas procedūras, ietverot prasības o vējagregātiem saħemtai eerăijai, ad tie tie darbiāti paredzētā vietā, iespējams grupā. Mērījumu procedūras ir piemērojamas atsevišėiem vējagregātiem ar trīs fāzu pieslēgumu tīlam, pie osacījuma, a vējagregāts etie izmatots, lai atīvi uzturētu freveci vai spriegumu ādā tīla vietā. Mērījumu procedūras ir pielietojamas jebura izmēra vējagregātu gadījumā. Tiem jābūt piemērotiem pieslēgšaai oplietošaas tīlam opējā putā vidējam vai augtam sprieguma, jābūt pārbaudītiem u ar atbilstošiem parametriem, ā orādīs šajā stadartā. Parametru mērījumu pielietojami tiai orētai ofigurācijai ar attiecīgi ovērtētiem vējagregātiem. Citā ofigurācijā, ietverošā citus otroles parametrus attiecībā uz vējagregātiem u seojoši arī jaudas parametriem, epieciešama atsevišėa ovērtēšaa. Mērījumu procedūras izstrādātas pēc iespējas bez papildosacījumiem, tas ozīmē, a eerăijas parametri omērīti, piemēram, vieā vietā, var tit attieciāti arī uz citu vietu. Jaudas valitātes atbilstības ovērtēšaas procedūras derīgas vējagregātiem, as paredzēti pieslēgumam opējā putā vidējā vai augstā sprieguma sistēmā ar fisētu freveci ± 1Hz u pietieoši plašu atīvās u reatīvās jaudas regulēšaas iespēju u pietieoši efetīvu vēja eerăijas absorbcijas spēju. Jeburā gadījumā, eerăijas valitātes atbilstības ovērtēšaas pricipi var tit izmatoti ā orietējoši. Piezīme 1: šeit lietoti termii par sistēmas spriegumu: zemsprieguma (LV)* ozīmē U 1 V; vidējā sprieguma (MV) ozīmē 1 KV < U 35 V; augstsprieguma (HV) ozīmē U > 35 V. Piezīme 2: starpharmoiso emisija šajā stadartā etie aplūota jo pagaidām av izstrādāta mērījumu u ovērtēšaas procedūra.

6 6 Tiai lasīšaai 2. aistītie ormatīvie doumeti Zemā orādītie doumeti ir tieši vai pastarpiāti saistīti ar šo doumetu. Datētas atsauces gadījumā ir piemērojams tiai orādītais izdevums. Nedatētas atsauces gadījumā ir piemērojams orādītā doumeta pēdējais izdevums (iesaitot pieliumus). LV EN Rotējošas eletromašīas - 1.daĜa: Novērtējums u veitspēja ; LV EN MērmaiĦi - 1.daĜa: trāvmaiħi ; LV EN MērmaiĦi - 2.daĜa: Idutīvie spriegummaiħi ; IEC Iteratioal Electrotechical Vocabulary Chapter 161: Electromagetic compatibility ; IEC Iteratioal Electrotechical Vocabulary - Part 393: Nuclear istrumetatio - Physical pheomea ad basic cocepts ; IEC Iteratioal Electrotechical Vocabulary - Part 415: Wid turbie geerator systems ; LV EN Idutīvie sprieguma dalītāji ; LV EN Eletromērpārveidotāji maiħstrāvas eletriso lielumu pārvēršaai aalogajos vai digitālajos sigālos ; LV EN Eletromagētisā saderība daĜa: Testēšaas u mērīšaas metodes - Vispārīga istrucija par eletroapgādes sistēmu u tām pievieoto ieārtu harmoiu u starpharmoiu mērīšaas paħēmieiem u aparātiem ; LV EN Eletromagētisā saderība (EMC) - 4.daĜa: Testēšaas u mērīšaas paħēmiei - 15.odaĜa: Mirgometrs - Fucioālais aprasts u projetēšaas specifiācijas ; LV EN EletropiedziĦas sistēmas ar maiāmu rotācijas ātrumu - 3.daĜa: Eletromagētisās saderības prasības u speciālie testi. 3. Defiīcijas 3.1. stacioārs darba režīms (vējagregātiem) - ormāls vējagregāta (vējăeeratora) darba režīms bez palaišaas vai apturēšaas procesiem; 3.2. miimālais vēja darbātrums (vējagregātiem) - mazāais vēja ātrums agregāta rumbas augstumā pie ura vējăeerators spēj odrošiāt eletroeerăijas ražošaai epieciešamo jaudu u vējagregātu drīst ieslēgt darbā; 3.3. mirgoħas oeets pie stacioāra darba (vējagregātiem) - ormēta mirgoħas emisijas vērtība vējagregātam pie stacioāra darba režīma : c, ( ψ ) = Pst,, ur : P st, - vējagregāta emitētā mirgoħa tīla evivaletā; - omiālā pilā vējagregāta jauda;

7 7 Tiai lasīšaai, - tīla evivaleta īsslēguma pilā jauda. Piezīme : mirgoħas oeets stacioārai darbībai ir tāds pat, ā īsam periodam (10 mi) u garam periodam (2 h) mirgoħas lēcieveida izmaiħas oeets (vējagregātiem) - ormēta mirgoħas emisijas vērtība vējagregātam to omutējot (vieam procesam, piemēram, ieslēdzot): 1 ψ,, 0,31 f ( ) = Pst, Tp 130 ur : T p - pietieoši garš laia sprīdis, lai beigtos omutācijas process, bet izslēgtu iespējamās vēja turbuleces radītās jaudas svārstības; P st, - vējagregāta emitētā mirgoħa tīla evivaletā; - omiālā pilā vējagregāta jauda;, - tīla evivaleta īsslēguma pilā jauda masimālā pieĝaujamā jauda (vējagregātiem) - vidējā jauda 10 miūšu periodā, o atdod vējagregāts u o edrīst pārsiegt eatarīgi o laia u tīla apstāĝiem; 3.6. masimālā omērītā jauda (vējagregātiem) - jauda (oteitā laia periodā), o atdod agregāts stacioārā darba režīmā; 3.7. tīla pretestību obīdes leħėis - tīla pretestību savstarpējais obīdes leħėis īsslēguma režīmā: ψ = arcta( X / R ), ur : X - tīla pretestības reatīvā daĝā; R - tīla pretestības atīvā daĝā ormāla darbība (vējagregātiem) - agregāta darbība bez bojājumiem, atbilstoši ražotāja lietošaas istrucijām. (IEC , precizēts); 3.9. vējăeeratora atdotā jauda (vējagregātiem) - atīvā eletrisā jauda, as tie atdota uz izejas spailēm. (IEC , precizēts); oplietojuma pieslēgumputs (opējais pieslēgumputs) - eletroapgādes tīla tuvāais slodzes pieslēguma puts, am var vai ir pieslēgtas citas slodzes. Piezīme 1 : ā slodze var būt ieārta, sistēma vai lietotāja istalācija. Piezīme 2 : dažos gadījumos termis oplietojuma pieslēgumputs tie attieciāts tiai uz oplietošaas tīlu. (IEC , precizēts);

8 8 Tiai lasīšaai eletrostacijas eletrotīls (vējagregātiem) - eletrotīls, as saħem jaudu o viea vai vairāiem vējăeeratoriem u pievada to oplietošaas tīlam. (IEC , precizēts); omiālā pilā jauda (vējagregātiem) - vējăeeratora pilā jauda tam darbojoties ar omiālo jaudu pie omiālā sprieguma u freveces: = P + Q, 2 2 ur : P - omiālā atīvā jauda; Q - omiālā reatīvā jauda omiālā strāva (vējagregātiem) - strāva, o odrošia vējăeerators, tam darbojoties ar omiālo jaudu pie omiālā sprieguma u freveces; omiālā jauda (vējagregātiem) - masimālā stacioārā eletrisā jauda, o paredzēts vējăeeratoram atdot paredzētos, ormālos darba apstāĝos. (IEC , precizēts); omiālais vēja ātrums (vējagregātiem) - oteits vēja ātrums, urā vēja turbīa attīsta omiālo jaudu. (IEC , precizēts); omiālā reatīvā jauda (vējagregātiem) - reatīvā jauda, o attīsta vējăeerators tam darbojoties ar omiālo jaudu pie omiālā sprieguma u freveces; miera stāvolis (vējagregātiem) - vēja ieārtas stāvolis, ad tās darbība ir apturēta. (IEC , precizēts); palaide (vējagregātiem) - pārejošs vējagregāta stāvolis starp miera stāvoli u stāvoli, ad tas sā ražot (atdot) eerăiju; ieslēgšaas operācija (vējagregātiem) - palaišaas vai ieslēgšaas operācija ăeeratoriem; turbuleces itesitāte - vēja ātruma tipveida maiħas, oteitas mērījumu rezultātā oteitā laia periodā. (IEC ); sprieguma svārstību oeets (vējagregātiem) - ormētas sprieguma svārstības, as rodas vējagregātu ieslēgšaas rezultātā, vērtība: U U,max,mi, u( ψ ) = 3, U ur : U,mi u U,max miimālā u masimālā fāzes sprieguma vērtība viea perioda laiā uz evivaletā tīla ieslēgšaas operācijas laiā;

9 9 Tiai lasīšaai U - omiālais līijas spriegums; - omiālā pilā vējăeeratora jauda;, - pilā jauda uz evivaleto tīlu īsslēguma režīmā. Piezīme : sprieguma svārstību oeets u ir vieāds ar i, as ir attiecība starp masimālo palaišaas strāvu u omiālo strāvu; u ir fucija o tīla pretestību obīdes leħėa. aitlisi augstāā u vērtība ir tuva i vērtībai vējturbīa - rotējoša mašīa, as vēja iētiso eerăiju pārveido mehāisajā eerăijā; vējturbīas (agregāta) izvadi (spailes) - vējagregāta sastāvdaĝa, as paredzēta patērētāja pieslēgšaai vai agregāta pieslēgšaai oplietošaas tīlam. 4. imboli u mērvieības Šajā stadartā tie lietoti seojoši apzīmējumi (simboli) u mērvieības : U U dy - masimāli pieĝaujamās sprieguma svārstības (%); ψ - tīla pretestību obīdes leħėis (grādos); α (t) m - sprieguma u strāvas savstarpējās obīdes leħėis (grādos); β - harmoiso paāpe; cψ ( ) - mirgoħas oeets pie stacioāras darbības; E Plti - mirgoħas limits ilgāam laia periodam; E - mirgoħas limits īsam laia periodam; Psti f - tīla pamatfrevece (Hz); g f m, i - mirgoħas oeeta vērtību atārtošaās biežums i-tajā vēja ātrumu diapazoā; f, - vēja ātruma atārtošaās biežums i-tajā vēja ātrumu diapazoā; y i h - harmoiso secība; I, - h-tās harmoisās strāvas ropĝojumi i-tajā vējăeeratorā (A); h i i m (t) - omērītā mometālā strāvas vērība (A); I - omiālā strāva (A); ψ ) - mirgoħas lēcieveida izmaiħas oeets; f ( i - attiecība starp masimālo palaišaas strāvu u omiālo strāvu; ( u ψ ) - sprieguma svārstību oeets; L - tīla evivaleta idutivitāte (H); N 10 - viea veida omutāciju masimālais saits 10 miūšu periodā; N - viea veida omutāciju masimālais saits 120 miūšu periodā; 120 N bi - opējais vēja ātrumu diapazou saits starp ν cut i i - i-tā vējăeeratora trasformatora oeets; u 15 m/s;

10 10 Tiai lasīšaai N m - opējais fisēto mirgoħas oeeta vērību saits; N, - mirgoħas oeeta vērtību saits i-tajā vēja ātrumu diapazoā; m i N m, i, c< x - mirgoħas oeeta vērtību saits mazās par x i-tajā vēja ātrumu diapazoā; N - vējăeeratoru saits; wt P - masimālā izmērītā jauda (0,2 seužu perioda vidējā vērtība) (W); 0,2 P 60 - masimālā izmērītā jauda (60 seužu perioda vidējā vērtība) (W); P - mirgoħas oeets ilgāā laia periodā; it P - masimālā pieĝaujamā jauda (W); mc P - vējăeeratora omiālā jauda (W); P < - uzrātais parametra c sadalījums; r( c x) P st - traucējuma mirgoħas oeets īsā laia periodā; P, - traucējuma mirgoħas oeets īsā laia periodā uz tīla evivaleta; st Q 0,2 - reatīvā izmērītā jauda (0,2 seužu perioda vidējā vērtība) pie P 0,2 (var); Q 60 - reatīvā izmērītā jauda (60 seužu perioda vidējā vērtība) pie P 60 (var); O - reatīvā jauda pie P mc (var); mc Q - vējăeeratora omiālā reatīvā jauda (var); R - tīla evivaleta atīvā pretestība (Ω); 0,2 - pilā jauda (0,2 seužu perioda vidējā vērtība) pie P 0,2 (VA); 60 - pilā jauda (60 seužu perioda vidējā vērtība) pie P 60 (VA); - Tīla pilā jauda īsslēgumā (VA);, - Tīla evivaleta pilā jauda īsslēgumā (VA); mc - Pila jauda pie P mc (VA); - vejăeeratora omiālā pilā jauda (VA) ; T - laia periods, as epieciešams ieslēgšaas operācijai; p u ( ) - ideāla sprieguma avota fāzes sprieguma mometāā vērtība; 0 t u (t) - mometāās sprieguma vērtības simulācija uz tīla evivaleta; u - masimālā fāzes sprieguma vērtība uz tīla evivaleta (V);,max u,mi - miimālā fāzes sprieguma vērtība uz tīla evivaleta (V); u - omiālais līijas spriegums (V); ν - igadējais vidējais vēja ātrums (m/s) ; a ν - miimālais vēja darbātrums; cut i ν i - vidusputs i-tajā vēja ātrumu diapazoā; w i - ormēšaas oeets i-tam vēja ātruma diapazoam; X - tīla evivaleta atīvā pretestība (Ω);

11 11 Tiai lasīšaai 5. Burtu saīsiājumi A/D - overtors aalogs / digitāls pārveidotājs; HV augstspriegums; LV zemspriegums; MV - vidējais spriegums; PCC - opsavieojuma puts; RM - vidējais vadrātisais; WT vējturbīa. 6. Vējăeeratoru (agregātu) ăeerētās eletroeerăijas valitātes parametri 6.1. Vispārīgi Šajā putā defiēti vējăeeratoru ăeerētās eletroeerăijas valitatīvo rādītāju saitlisās vērtības. Pieliumā A dots atsaites piemērs. Par pamatu pieħemts ăeerācijas pricips par pozitīvo virzieu eerăijas plūsmai tie pieħemts virzies o ăeeratora uz tīlu Nomiālās parametru vērības Nosaāmas vējăeeratora rasturojošo parametru omiālās vērtības: P ; Q ; ; U u I Masimālā pieĝaujamā jauda Nosaāma masimālā pieĝaujamā vējăeeratora jauda P mc (o pieĝauj otroles sistēma) Masimālā omērītā jauda Masimālā omērītā vējăeeratoru jauda osaāma ā vidējā vērtība diviem laia periodiem 60 seudēs u 0,2 seudēs P 60, u P 0, Reatīvā jauda Vējăeeratoriem reatīvā jauda izejā tie oteita ā vidējā vērtība 10 miūšu garā laia posmā, ā fucija o 0, 10,... 90,100 % o omiālās vērtības. Tāpat osaāma pie P mc, P 60, u P 0,2.

12 12 Tiai lasīšaai 6.6. prieguma svārstības Vēja turbīas radītās sprieguma flutuācijas (mirgoħa, sprieguma svārstības) osaāmas atbilstoši pp u aprastītam tacioāra darbība Vējăeeratora mirgoħas oeets cψ ν ) stacioāras darbības režīmā (, a osaāms ā 99% vērtība pie tīla pretestību obīdes leħėiem ψ = 30 o, 50 o, 70 o, 85 o u dažādiem vēju sadalījuma ātrumiem ν a = 6 m/s, 7,5 m/s,8,5 m/s, u 10 m/s tabulētā veidā. Vēja ātrumi pieħemti ā vidējie pie Rayleigh sadalījuma (satīt piezīmi). Tie ir gada vidējie vēja ātrumi turbīas ass augstumā. Piezīme: Rayleigh sadalījums ir varbūtību sadalījums, as vispārīgi atbilst gada vēja ātrumu sadalījumam u aprastāms ar vieādojumu: π ν F( ν ) = 1 exp 4 ν a 2 ur : F (ν ) ir Rayleigh opējais varbūtību sadalījums ā fucija o vēja ātruma; ν a ir gada vidējais vēja ātrums turbīas ass augstumā; ν vēja ātrums Komutācijas operācijas Nosaāmi parametri seojošām omutācijas operācijām: a) vējăeerators tie ieslēgts (palaists) pie miimālā vēja darbātruma; b) vējăeerators tie ieslēgts (palaists) pie omiālā vēja darbātruma; c) pie visslitāajiem ieslēgšaas (palaišaas) osacījumiem starp ăeeratoriem (izpildāms vējturbīām ar vairāiem ăeeratoriem vai ăeeratoram ar vairāiem tiumiem). at. piezīmi 1. Katrai ieprieš orādītai omutācijas operācijai osaāmas seojošas parametru vērtības (sat. piezīmes 2 u 3): 1) masimālais omutācijas operāciju saits 10 miūšu periodā N 10 ; 2) masimālais omutācijas operāciju saits 120 miūšu periodā N 120 ;

13 13 Tiai lasīšaai 3) sprieguma mirgoħas lēcieveida izmaiħas oeets ψ ) pie tīla pretestību obīdes leħėiem ψ = 30 o, 50 o, 70 o, 85 o ; f ( 4) sprieguma svārstību oeets ( u ψ ) pie tīla pretestību obīdes leħėiem ψ = 30 o, 50 o, 70 o, 85 o ; Piezīme 1: slitāais gadījums pie ăeeratoru omutācijas ir ad omutācijas radītās mirgoħas oeets ir vislielāais u sprieguma svārstību, o izraisa omutācija, oeets vislielāais. Piezīme 2: parametru N 10 u N 120 vērtības var tit oteitas balstoties uz ražotāja siegto iformāciju, parametru ψ ) u ψ ) mērījumiem u aprēėiiem. f ( u ( Piezīme 3: vējăeeratora omutāciju saits 2 studu periodā, atarībā o ieārtas otroles sistēmas, var būt mazās eā 12 ārtīgs 10 miūšu masimālais omutāciju saits Harmoisās Vējăeeratoriem ar jaudas eletroisu pārveidošau (sat. piezīmes 1, 2, 3 u 4) stacioārā darba režīmā jāosaa harmoiso strāvu sastāvs. Harmoiso sastāvs osaāms diapazoā līdz 50 ārtīgai tīla frevecei (satīt piezīmi 5), ga ā atsevišėas freveces, ga ā masimālā elieāro ropĝojumu oeeta vērība. Idividuāli atras harmoisās vērtība osaāma 10 miūšu itervālā ā vidējā vērtība ăeeratora izejā. Rezultāti apopojami tabulā, ur harmoisās lielums siegts ā procetuālā vērtība o omiālās pamatstrāvas. Harmoisās strāvas, as mazāas par 0,1 % o omiālās strāvas, av Ħemamas vērā. Piezīme 1: sistēmās ar iducijas tipa ăeeratoriem, harmoiso aalīze (oteišaa) jāveic tiai dažiem vējăeeratoriem. Nav vieotas sasaħotas procedūras, ā veit harmoiso emisijas otroli iducijas ăeeratoriem. Pagaidām av arī patērētāju pretezijas vai gadījumu, a būtu bojātas ieārtas šā iemesla dēĝ. Tāpēc šis stadarts eprasa harmoiso aalīzi (oteišau) šāda veida vējăeeratoriem. Piezīme 2: sihroie ăeeratori ăeerē spriegumu ar formu, o osaa magētisā laua forma gaisa spraugā u statora tiumu regularitāte. Vējagregātiem ar sihroiem ăeeratoriem, as slēgti tieši tīlā, sprieguma formai sasaħā ar putu 8.4 jāatbilst stadarta LV EN putam 8.9. eojoši vējăeeratori var ăeerēt Ĝoti limitēti harmoisās u starpharmoisās u tāpēc šis stadarts eprasa to īpašu aalīzi (oteišau). Piezīme 3: pieħemams, a īsā laia periodā harmoisās av aitīgas. Pieredze ar mīstās palaišaas jaudas eletroisām ieārtām vējăeeratoros av parādījusi, a īslaicīga harmoiso emisija būtu problēma. Tāpēc šis stadarts eprasa oteit īslaicīgi ăeerētu harmoiso strāvu sastāvu palaišaas vai omutācijas procesu laiā. Piezīme 4: ir atzīmēta problēma evajadzīga (liea) aizsardzības pret strāvas oplūdi uz zemi ostrāde zemsprieguma ėēdēs saarā ar harmoiso emisiju vējăeeratoru palaišaas procesā. Emisijas jautājums var tit pārsatīts turpmāos stadarta izdevumos. Piezīme 5: jaudas eletroisie overtori darbojas Hz diapazoā u var emitēt harmoisās ar līdz 50 reizes augstāu freveci par tīla pamatfeveci. Pagaidām augstāo harmoiso, 50 reiz tīla pamatfrevece, emisijas pieĝaujamība tie apsvērta.

14 14 Tiai lasīšaai 7. Mērījumu procedūras P siedz pamatiformāciju par mērījumu pamatotību, epieciešamiem pārbaudes apstāĝiem. Pp līdz 7.7. osaa mērījumus, as epieciešami lai oteitu vējagregāta ăeerētās jaudas valitātes parametrus Vispārēji Mērījumu procedūras ir piemērojamas atsevišėiem vējagregātiem ar trīs fāzu pieslēgumu tīlam, pie osacījuma, a vējagregāts etie izmatots, lai atīvi uzturētu freveci vai spriegumu ādā tīla vietā. Mērījumu mērėis ir pilībā pārbaudīt ăeerētās eerăijas valitātes parametrus visā pārbaudāmā vējagregāta darba diapazoā. Mērījumi etie prasīti vēja ātrumiem virs 15 m/s (satīt piezīmi 1). Tas ir tāpēc, a mērījumi pie lielāiem vēja ātrumiem aizħem vairā laia, ā arī ir zemāa varbūtību, a šādi ātrumi parādās. Nav sagaidāms, a mērījumi pie augstāiem vēja ātrumiem odrošiās precīzāus jaudas parametru pārbaužu rezultātus pārbaudāmai ieārtai. atīt arī piezīmi 2. Mērījumu rezultāti ir attieciāmi tiai uz pārbaudāmo vējagregātu orētā slēguma ofigurācijā. Citas ofigurācijas ietver atšėirīgus apstāĝus u seojoši epieciešami atsevišėi mērījumi. atīt arī piezīmi 3. Piezīme 1: ja mērījumi veiti vēja ātrumam pārsiedzot 15 m/s, tos var eħemt vērā. Ja tie tie Ħemti vērā, tas īpaši jāorāda pārbaužu atsaitē. Piezīme 2: mērījumu pie vēja ātrumiem virs 15 m/s ieĝaušaa pārbaužu procedūrā, var paaugstiāt mirgoħas oeeta mērījumu precizitāti u dažiem vējturbīu veidiem lielāu omērīto jaudu (vidējā pie 0,2 s perioda). Optimizējot mērījumu precizitāti u ar to saistītās izmasas, šādi mērījumi av ieĝaujami opējā procesā. Mērījumu pie vēja ātrumiem virs 15 m/s ieĝaušaa procedūrā, paaugstia rezultātu, as iegūti saistībā ar p. 8.3., ticamību. Piezīme 3: dažu veidu vējagregātu ostrucijas ietver arī trasformatorus. Eletriso parametru mērījumi veicami uz vējăeeratoru spailēm. Noteit, ur tie defiētas vējăeeratora spailes, ir piegādātāja pieāums vai tās ir trasformatora zemsprieguma vai augstsprieguma pusē. Nav sagaidāms, a maiot trasformatora izejas spriegumu, maiītos vējăeeratora ăeerētās eerăijas valitāte. Nav epieciešams atsevišės ovērtējums, ja tie maiīts trasformatora izejas spriegums, izħemot to, a jāodefiē izejas omiālais spriegums u omiālā strāva Nosacījumi pārbaudēm Ir jāodrošia seojošas prasības (satīt piezīmi 1): Vējăeerators jāpieslēdz vidējā sprieguma tīlam izmatojot tipveida trasformatoru ar omiālo jaudu, as vismaz atbilst vējăeeratora pilai jaudai pie P mc ; Īsslēguma jaudai pieslēguma putā vidējā sprieguma tīlam jābūt vismaz 50 ārt lielāai par vējăeeratora pilo jaudu pie P mc ;

15 15 Tiai lasīšaai Kopējais harmoiso, iesaitot līdz 50 tai par pamatu Ħemot tīla freveci, ropĝojuma oeets edrīst pārsiegt 5% mērot vidējo vērtību 10 miūšu periodā uz vējăeeratora spailēm, amēr tas eăeerē jaudu. Kopējais ropĝojuma oeets var tit oteits mērījumu rezultātā veicot vējăeeratora testēšau; Tīla freveces vidējai vērtībai, mērot 0,2 s periodā, jābūt robežās ± 1% o omiālās vērtības u izmaiħas mērot vidējo vērtību 0,2 s periodā edrīst pārsiegt 0,2 5 o omiālās vērtības 0,2 s laiā. Ja tīla frevece ir Ĝoti stabila u atbilst prasībām, ā tas parasti ir plašās eergoapgādes sistēmās, tās ovērtēšaa av epieciešama. Pretējā gadījumā jāveic freveces mērījumi testēšaas laiā u jāizslēdz jebura eatbilst; prieguma esimetrijas oeetam jābūt mazāam par 2 % veicot 10 miūšu mērījumu uz vējăeeratora spailēm. prieguma esimetrijas oeeta defiīcija defiēta stadartā LV EN , sadaĝā B.3. Ja sprieguma esimetrijas oeets ir ziāms u atbilst prasībām, av epieciešams to pārbaudīt. Pretējā gadījumā veicama šī oeeta oteišaa testēšaas laiā u jāizslēdz eatbilstība; Turbuleces (gaisa plūsmas) itesitātei 10 miūšu periodā jābūt 8 līdz 16 % robežās. Turbuleces itesitātes ovērtēšaa veicama balstoties uz ovietojuma setorizētu apstāĝu ovērtēšau vai vēja ātruma mērījumiem. Dati, as eieĝaujas miētās robežās, izslēdzami o ovērtējuma. at. arī piezīmi 3; Apārtējās vides apstāĝiem jāatbilst ražotāja prasībām ga attiecībā uz istrumetiem, ga attiecībā uz vējagregātu. Kopumā, aprastītam evajadzētu radīt epieciešamību pēc citiem vides osacījumu ovērtējumiem, bet ir prasība lai miētais atbilstošā termioloăijā būtu ieĝauts ā sastāvdaĝa mērījumu atsaitē. at. arī piezīmi 4. Piezīme 1: specifizētie osacījumi epieciešami, lai sasiegtu drošus pārbaudes rezultātus, bet tie edrīst tit jauti ar osacījumiem, as jāodrošia, lai realizētu vējăeeratoru drošu pieslēgumu tīlam u darbu tajā. Piezīme 2: spriegums uz vējăeeratora spailēm var tit variēts atarībā o dažādiem apstāĝiem, tai saitā o agregāta īpatībām u tīla ompoetēm. prieguma variācijas var tit ievērojami ierobežotas vējagregātu slēdzot fisēti tīlā. Ievērojami sašauriāt testēšaas vajadzībām sprieguma variācijas var odrošiot ierosmes pieslēgumu tīlam. Piezīme 3: dažu veidu vējagregātiem atsevišėi jaudas valitatīvie parametri, piemēram, masimālā omērīta jauda u sprieguma flutuācija, var būt atarīgi o turbuleces itesitātes. Rezultātā parametru vērtības, as oteitas atbilstoši pp. 7.4, 7.6.2u pie zemas turbuleces itesitātes, var būt zemāas eā pie augstāas turbuleces itesitātes. Lai vai ā, ā oteits p , pārbaužu rezultāti bāzējami tiai pie turbuleces itesitātes 8 līdz 16 %, as tie atzīti par ormāliem turbuleces apstāĝiem. Piezīme 4: dažu veidu vējagregātiem masimālā omērītā jauda dažu grādu robežās var būt atarīga o gaisa blīvuma. Nomērītā masimālā jauda atbilstoši p. 7.4 prasībām u fisēta pie zemāa gaisa blīvuma var būt mazāa ā pie augstāa blīvuma. Pagaidām av limitēts gaisa blīvuma diapazos u seojoši papildus ierīču u procedūras, lai Ħemtu vērā šo apstāli.

16 16 Tiai lasīšaai Pārbaudes ieārtas Mērījumu aprastā tie pieħemts, a pārbaudes aprīojums satur 1. attēla orādītos elemetus. esors Pārveidotājs Filtri A/D pārveidotājs Datu apstrādes sistēma Piezīme: iespējama cita ofigurācija. Filtru sistēma var tit aizstāta ar prgramodrošiājumu. Atsevišėās sastāvdaĝas var būt ā atsevišėas vieības vai arī ā viea ieārta. 1. attēls. Iespējamie pārbaudes ieārtas elemeti Mērieārtām jāatbilst tabulā 1. miētiem osacījumiem. Tabula 1. Prasības mērieārtām Ieārta Precizitāte Atbilstība stadartam prieguma trasformatori Klase 1,0 LV EN LV EN trāvas trasformatori Klase 1,0 LV EN Pilās jaudas pārveidotāji Klase 1,0 LV EN Atīvās jaudas pārveidotāji Klase 1,0 LV EN Reatīvās jaudas pārveidotāji Klase 1,0 LV EN Aemometri ± 0,5 m/s - Filtri + aalogs/digitāls pārveidotāji + datu apstrādes sistēmas 1 % o pilās salas - Mērieārtu diapazoam u jutībai jābūt pietieamiem, lai varētu omērīt ozīmīgas izmaiħas. Diapazos u jutība ir tieši atarīgi o mērījuma. alai jābūt tādai, lai varētu fisēt pēc iespējas mazāu vieību, as odrošia lielāu mērījuma precizitāti. Turpmāajos putos siegta iformācija, ā izvēlēties piemērotāo diapazou. Mērieārtas shēmai opumā, sesors pārveidotājs filtri (izħemot aemometrus), jābūt ar pietieoši augstu robežfreveci, lai atbilstu pp līdz 7.7. prasībām. Datu atlasei datu apstrādes sistēmā, zemfreveces filtriem datu pārvadē jābūt ar divreiz augstāu robežfreveci. Vislabā, ja aemometrs ir ovietots vēja rotora ass augstumā tā, lai tā orpuss eaizsegtu gaisa plūsmu vai eropĝotu to u eietemētu vēja ātruma mērījumu. Vēlamais ovietojuma puts būtu 2,5 reiz rotora diametrs attālumā pa straumi uz augšu o agregāta. Var arī iegūt pieħemamus mērījumus tos veicot aiz agregāta pa straumei vai o zemāa ovietojuma mērierīcēm ievedot attiecīgas orecijas. Vēlams to saistot ar jaudas līi. KĜūda o rada aemometra ovietojums edrīst pārsiegt 1 m/s.

17 17 Tiai lasīšaai Piezīme: av speciālu prasību aemometra laia ostatei jo rezultātā jāiegūst vidējā vērtība 10 miūšu laiā Nomiālie režīmi (dati) Nomiālie parametri osaāmi izejot o ražotāja iformācijas Masimāli pieĝaujamā jauda Masimāli pieĝaujamā jauda P mc pārbaudāma (osaāma) balstoties uz ražotāja siegto iformāciju Masimālā omērītā jauda Masimālā omērītā jauda osaāma veicot atbilstošus mērījumus 60 seužu periodā (P 60 ) u 0,2 seužu periodā (P 0,2 ) ā vidējā vērtība ievērojot seojošu procedūru : a) mērījumi veicami tiai stacioārā darba režīm; b) jauda mērāma uz vējăeeratora izejas spailēm; c) jāveic vismaz pieci mērījumi 10 miūšu sērijās visā vēja ātrumu diapazoā o miimālā darbātruma līdz 15 m/s ar pieaugumam i pa 1 m/s; d) vēja ātrums mērāms sasaħā ar p prasībām; e) mērījumu rezultāti otrolējami u šaubīgie izslēdzami; f) omērītās jaudas vērtības pārveidojamas ā 0,2 seužu vidējās u 60 seužu vidējās vērtības veicot bloa vidējās vērtības aprēėiu; g) P 0,2 osaāms ā lielāā o visām 0,2 - seužu vidējām vērtībām mērījumu periodā; h) P 60 osaāms ā lielāā o visām 60 - seužu vidējām vērtībām mērījumu periodā. Mērījumi veicami atbilstoši shēmai 1. attēlā, pielietojot sprieguma u strāvas trasformatorus, jaudas pārveidotājus, aemometrus sasaħā ar tabulas 1. prasībām. Jaudas mērierīču robežfrevecei jābūt vismaz 5 Hz. Vēlams, lai jaudas mērieārtām pilais mērdiapazos būtu divreiz lielās eā vējăeeratora omiālā jauda.

18 18 Tiai lasīšaai 7.5. Reatīvā jauda Jāveic mērījumi, lai oteitu saarību starp atīvo u reatīvo jaudu. Jāievēro seojoša procedūra: a) mērījumi veicami tiai stacioārā darba režīmā; b) atīvā u reatīvā jauda mērāmas uz vējăeeratora izejas spailēm; c) atīvās u reatīvās jaudas mērījumi jāveic u rezultāti jāuzrāj vismaz piecās 10 miūšu sērijās visā vēja ātrumu diapazoā o miimālā darbātruma līdz 15 m/s ar pieaugumam i pa 1 m/s; d) atsevišėie mērījumi trasformējami ā vidējie rādījumi i 10 miūšu periodam; e) 10 miūšu vidējie lielumi grupējami pa opām, ur reatīvā jauda izteita procetos (0, 10,... 90, 100 %) attiecībā pret omiālo jaudu. Šeit 0, 10,... 90, 100 % ir ā vidusputs atīvās jaudas opām; f) reatīvā jauda pie P mc, P 60, u P 0,2 osaāmas ar estrapolācijas palīdzību o omērītām attiecībām starp atīvo u reatīvo jaudām vai ar paplašiātiem ieprieš aprastītiem mērījumiem. Mērījumi veicami atbilstoši shēmai 1. attēlā, pielietojot sprieguma u strāvas trasformatorus, jaudas pārveidotājus sasaħā ar tabulas 1. prasībām. Atīvās u reatīvās jaudu mērījumiem etie izvirzītas papildus prasības jautājumā par robežfreveci, izħemot, ādas oteitas 10 miūšu vidējo vērtību mērījumiem prieguma svārstības Kā oteits p , pārbaudāmais vējăeerators pieslēdzams vidējā sprieguma eergoapgādes tīlam. Šajā tīlā iespējamas sprieguma svārstības o rada maiīga slodze u seojoši tas var iiciēt sprieguma svārstības uz ăeeratora spailēm, ur tie veiti mērījumi. Bez miētā, vējăeeratora radītās sprieguma svārstības tiešā veidā ir atarīgas o tīla parametriem. Mērėis ir iegūt testa rezultātā o tīla parametriem eatarīgus rezultātus. Noslēdzot miēto, šis stadarts paredz metodi, ur strāvas u sprieguma mērījumu sērijas tie veitas izmatojot tīla evivaletu, as odrošia iespēju fisēt sprieguma svārstības, o rada tiai vējăeerators. P aprastīta tīla evivaleta pielietojums. Ga stacioārās darbības (7.6.2.), ga omutācijas operāciju (7.6.3.) testu procedūrās atsevišėi izdalītas procedūras sprieguma svārstību oteišaai. Tas atspoguĝo fatu, a mirgoħas, o rada vējăeerators, emisijai ir stohastisa trošħa rasturs stacioāras darbības laiā, bet mirgoħai u sprieguma izmaiħām omutācijas režīmu laiā eregulārs svārstību saita u laia ziħā rasturs.

19 19 Tiai lasīšaai Tīla evivalets Tīla evivaleta shēma parādīta 2. attēlā. 2. attēls. Tīla evivaleta shēma Tīla evivalets veidojas o ideāla sprieguma avota ar mometāo vērtību u 0 (t), as ieslēgts starp fāzi u eitrāli, tīla atīvās pretestības R, as slēgta virē ar idutivitāti L. Vējăeerators šajā shēmā ir reprezetēts ā strāvas avots, as odrošia mometāo fāzes strāvas vērtību i m (t). Uz spailēm veidojas spriegums u (t) : u dim( t) ( t) = u0( t) + R im( t) + L, (1) dr Ideāls sprieguma avots u 0 (t) var tit izveidots dažādi, bet tam jāizpilda divi osacījumi: 0 ; R u 0(t) u0(t) im(t) a) ideālam spriegumam jābūt bez jebādām svārstībām, tas ozīmē mirgoħa ir b) u 0 (t) jābūt ar obīdes leħėi α (t m ), ā omērītam pamatspriegumam. Nobīdes leħėim starp spriegumu u (t) u strāvu i m (t) jābūt tādam, lai izpildītos osacījums: u ( t ) u 0( t ) << u ( ). 0 t L + - Ja miētais osacījums izpildās, u 0 (t) aprasta seojoša izteisme: 2 u0( t) = U si( α m( t)), (2) 3 ur: U ir tīla omiālā sprieguma efetīvā vērtība.

20 20 Tiai lasīšaai Eletriso obīdes leħėi omērītam pamatspriegumam aprasta izteisme: t α m( t) = 2 π f ( t) dt+ α0, (3) 0 ur : f (t) - frevece, as var laiā maiīties; f (t) - t lais o procesa sāuma (mērījuma itervāla); α 0 - obīdes leħėis laia mometā t = 0. R u L atrodami izejot o atbilstošā tīla pretestību leħėa ψ to ievietojot izteismē: ψ 2 f = π L g ta( ) = (4) R R Trīsfāžu sistēmā tīla evivaleta īsslēguma pilo jaudu aprasta izteisme:, Jāodrošia pareiza attiecība starp 2 2 X 2 U = (5) R + X, u, lai būtu droši, a pielietoto mirgometru algoritms vai istrumeti dos Pst pareizās vērtības atbilstoši stadarta LV EN prasībām. Tā ā stadartā LV EN aprastītās procedūras mērėis parādīt, a sprieguma svārstības rada mirgoħu, tā eħem pārā oreti vērā elielās sprieguma svārstības. Lai odrošiātu sprieguma svārstības mirgometra darba diapazoā, stadarts reomedē izvēlēties attiecību starp, u Piemērotā diapazoa izvēle ir pārbaudītāja atbildība. Reāli izvēlētais diapazos edrīst ietemēt rezultātus. Tas eotis, amēr rādījumi eizies ārpus istrumeta darba diapazoa (salas) tacioāra darbība MirgoĦas oeets osaāms sasaħā ar p veicot mērījumus u epieciešamās simulācijas. Apašputs siedz detalizētu procedūru, amēr papildus iformācija atrodama pieliuma p. B.1. Nepieciešams veit seojošus mērījumus: a) Jāmēra trīs fāzēs strāvas mometāā vērtība u atras fāzes spriegums attiecībā pret eitrāli (fāzes spriegumi) uz vējăeeratora izejas spailēm. at. piezīmi 1.

21 21 Tiai lasīšaai b) Jāveic vismaz 15 mērījumu fisācija 10 miūšu laia itervālā, strāvas u sprieguma mometāās vērtības (pieci testi trīs fāzēs). Šādi 10 miūšu periodu mērījumi jāveic diapazoā o miimālā darbātruma līdz 15 m/s pieaugumam i pa 1 m/s. Vēja ātrums mērāms ā vidējā vērtība 10 miūšu periodā. c) Vēja ātrums mērāms sasaħā ar p d) Komutācijas operācijas av jāveic, izħemot apacitāšu pieslēgšau, as otie stacioāras darbības gadījumā. Mērījumi veicami sasaħā ar 1. attēlu, pielietojot sprieguma u strāvas trasformatorus, aemometru atbilstošus tabulas 1 prasībām. prieguma u strāvas mērieārtām robežfrevecei jābūt vismaz 400 Hz. at. piezīmi 2. Mērījumu rezultātu apstrādes rezultātā jāiegūst vējăeeratora mirgoħas oeets ā fucija o tīla pretestību obīdes leħėa u ā fuciju o vēja ātruma sadalījuma atbilstoši p Vispirms osaāms mirgoħas oeets atrai 10 miūšu mērījumu sērijai. Noteišaas procedūra veicama trīs soĝos: 1) ar izteismes (1) palīdzību aprēėia u (t) ; 2) attiecīgās sērijas u (t) ievieto mirgoħas izteismē sasaħā ar LV EN iegūstot mirgoħas emisijas vērtību atrai 10 miūšu sērijai; P, uz tīla evivaleta 3) aprēėiāms mirgoħas oeets atrai mirgoħas emisijas vērtībai izmatojot izteismi: c, ( ψ ) = Pst,, (6) st ur : - omiālā pilā vējăeeratora jauda,, ir tīla evivaleta īsslēguma pilā jauda. atīt arī piezīmi 3. eojoši, jāaprēėia ormēšaas oeets atram vēja ātruma atātošaās biežuma diapazoam samērojot to ar mirgoħas oeeta atārtošaās biežumu, as atbilst vēja ātrumu sadalījumam. Koeeta oteišaa dota zemā soĝos 4 līdz 6: 4) Kā defiēts p , pieħemtais (sagaidāmais) atārtošaās biežums f y, i vēja ātrumam ādā diapazoā atbilst Rayleigh sadalījumam:

22 22 Tiai lasīšaai f y, i π ν i 0,5 = exp 4 ν a ur : ν - attiecīgā vēja diapazoa vidusputs; i ν - sagaidāmais igadējais vidējais vēja ātrums. a 2 π ν i + 0,5 exp 4 ν a 2, (7) 5) Nomērītā mirgoħas oeeta attiecīgā vēja ātrumu diapazoā reālais atārtošaās biežums būs: Nm, i fm, i =, (8) N ur : N, - mirgoħas oeetu vērtību saits i-tajā vēja ātrumu diapazoā; m i Nm - opējais mirgoħas oeetu vērību saits. 6) Normēšaas oeets osaāms atram vēja ātrumam i pa 1m/s diapazoā o miimālā darbātruma līdz 15 m/s ievietojot parametru f, u f, vērtības seojošā izteismē: w i = f f y, i m, i m, (9) Beidzot atrodams omērīto, uzrāto u ormēto mirgoħas oeetu vērtību sadalījums. MirgoĦas oeets c( ψ, ν a) osaāms trīs sigmu robežās o vidējās sadalījuma vērtības (99 % procetīle): ur : N m i, c< x P r( c N bi bi i= 1 y i wi Nm, i, c< x i= 1 < x) = N, (10) w N, - mirgoħas oeeta vērtību saits i-tā vēja diapazoā; N bi - opējais vēja diapazou saits. i m, i m i 8) MirgoĦas oeets cψ, ν ) osaāms trīs sigmu robežās o vidējās ( a sadalījuma vērtības. Tas olasāms o aprēėiātā P r( c < x). No pp. 4. līdz 8. aprastītais ilustrēts pieliumā B.3.. MirgoĦas emisija ilgāā laia periodā, sasaħā ar stadartu LV EN , var tit aprēėiāta ā uba vidējā vērtība o 12 secīgām īsā laia perioda vērtībām. ĥemot vērā, a mirgoħas emisija ir fucija o vēja ātruma u vēja apstāĝi var

23 23 Tiai lasīšaai pastāvēt 2 studu periodā, var pieħemt, a 12 secīgās vērtības būs vieādas. eojoši, mirgoħas emisijas oeets ilgāam periodam Ĝūst vieāds ar īsā perioda emisijas oeetu. Piezīme 1: gadījumos, ad av iespējams mērīt fāzes spriegumu (fāze/eitrāle), var mērīt līijas spriegumus (fāze/fāze) u o šiem mērījumiem aprēėiāt fāzes spriegumus: u12 u31 u1 = ; 3 u23 u12 u2 = ; 3 u31 u23 u3 = ; 3 ur: u, u u - mometāās fāžu spriegumu vērtības; 1 2, 3 12, u31, u23 u - mometāās līiju spriegumu vērtības. Piezīme 2: stadartā LV EN aprastītais mirgoħas algoritms veido uz tīla evivaleta sprieguma u (t) vidējo vadrātiso vērtību, ura izmaiu ātrums tie aprobežots ar 35 Hz, amēr epieciešamais miimums ir 400 Hz. Fatisi, lai veitu šim stadartam atbilstošus mirgoħas mērījumus stacioāras darbības režīmā, miimālā mērījumu frevece ir 800 Hz. Pārbaužu aprēėii parāda, a šāda frevece epieciešama, lai iegūtu osevetus rezultātus.zemāas freveces izvēle pazemia parametra α (t m ) precizitāti. Piezīme 3: mirgoħas oeeta iegūšaa izsaidrota tālā B.4.1. Piezīme 4: jāpielieto 99 % robeža, jo mirgoħas emisijas robežas parasti ir atarīgas o šī cipara. Piezīme 5: ā aprastīts p , c( ψ, ν a) aprēėiāms visām vēja ātrumu vērtībām ν a = 6 m/s, 7,5 m/s, 8,5 m/s, 10 m/s. Tāpat ir miēts, a mērījumi veicami līdz 15 m/s. PieĦemot, a vēja ātrumam ir Rayleigh sadalījums, var aprēėiāt, a tas atbilst ν = 6 m/s. eojoši 96 %, 91 % u 83 % atbilst ν = 7,5 m/s, 8,5 m/s u 10 m/s. Tādejādi arī cψ, ν ) a a ( a ir 99 procetīle pie dotās datu opas u tas var attēlot arī zemāās procetīles pie miētā vēja ātrumu sadalījuma. Papildus tas ir saidrots B.3. Taču av pilīgas pārliecības, a tas atbildīs pie augstāiem vēja ātrumiem. Ziāmā mērā jautājums palie atlāts Komutācijas režīmi Balstoties uz ražotāju iformāciju, jāosaa masimālais omutācijas operāciju saits atram veidam N 10 u N 120 atbilstoši pp a), b), c). Ja gadījumā ražotājs evar oteit šos saitĝus vai attiecīgas istrucijas vējăeeratora otroles ieārtām, lai odrošiātu epieciešamos saitĝus, jāpieħem: N 10 =10 u N 120 =120 pp a) u c); N 10 =1 u N 120 =12 p b).

24 24 Tiai lasīšaai Jāodrošia iespēja veit mērījumus, simulācijas u aprēėius, lai oteitu parametrus ( u ψ ) u f ( ψ ) atram omutācijas veidam atbilstoši pp a), b), c). eojošos putos dota detalizēta procedūra, bet B.2 papildus iformācija. Mērījumiem atbilstoši putiem a), b) ir oteiti orēti specifisie vēja ātrumi. Puta c) gadījumā tas jāosaa espertam. To var oteit sasaħā ar vējăeeratora ostruciju vai, ja tas edod apmieriošu rezultātu, jāizvēlas izejot o puta prasībām. Lai oteitu sprieguma svārstību oeetu ( u ψ ) u mirgoħas lēcieveida izmaiħas oeetu ψ ), epieciešami seojoši mērījumi: f ( a) jāmēra trīs fāzēs strāvas mometāā vērtība u atras fāzes spriegums attiecībā pret eitrāli (fāzes spriegumi) uz vējăeeratora izejas spailēm. at. piezīmi 2 p ; b) mērījuma laia periodam T p jābūt pietieami ilgam, lai ar omutāciju saistītie procesi būtu beigušies, bet etitu ietverti ar vēja ātruma maiħu saistītie; c) lai būtu pārliecība, a mērījumi atbilst ormāliem vidējiem apstāĝiem, atra mērījumu opa atārtojama piecas reizes; d) vēja ātrums mērāms sasaħā ar p prasībām. Vēja ātruma vidējai vērtībai 10 miūšu laia periodā jābūt robežās ± 2 m/s. Mērījumi veicami sasaħā ar 1. attēlu, pielietojot sprieguma u strāvas trasformatorus, aemometru atbilstošus tabulas 1. prasībām. prieguma u strāvas mērieārtu robežfrevecei jābūt vismaz 1500 Hz. at. piezīmi 1. Vējagregātiem ar mīstu palaišau vai citā veidā ierobežotu palaišaas strāvu, mērījumos var lietot strāvas trasformatorus ar 2 līdz 4 reiz augstāu omiālo strāvu ā agregātam. Vējagregātiem bez palaišaas strāvas ierobežošaas, jāizmato strāvas trasformatori ar omiālo strāvu, as pārsiedz agregāta omiālo strāvu 10 līdz 20 ārt. Izmatojot mērījumu rezultātus, jāveic sprieguma svārstību oeeta u mirgoħas lēcieveida izmaiħas oeeta aprēėii sasaħā ar zemā aprastīto procedūru: 1) Jāattiecia mērījumu laia sērijas ar spriegumu mērījumu sērijām iegūstot u (t) ; 2) Iegūtās u (t) ievietojamas mirgoħas aprēėios sasaħā ar stadartu. LV EN , lai iegūtu vieu mirgoħas vērtību evivaleta atrai mērījumu/laia sērijai. Rezultātā vajadzētu iegūt 15 atram otiumam (pieci mērījumi trīs fāzēs); P st, st uz tīla P, vērtības

25 25 Tiai lasīšaai 3) MirgoĦas lēcieveida izmaiħas oeetu ψ ) aprēėia: f ( at. arī piezīmi 2. 1 ψ = P T (11), 0,31 f ( ) st, p 130 4) prieguma svārstību oeetu ( u ψ ) aprēėia: U U,max,mi, u( ψ ) = 3, (12) U ur: U - sprieguma viea perioda miimālā vidējā vadrātisā vērtība,mi omutācijas operācijas laiā; U - sprieguma viea perioda masimālā vidējā vadrātisā vērtība,max omutācijas operācijas laiā. atīt arī piezīmi 3; 5) prieguma svārstību u mirgoħas lēcieveida izmaiħas oeeti osaāmi ā vidējās vērtības o 10 lielumiem. Piezīme 1: mērierīču robežfreveces paaugstiāšaa līdz 1500 Hz epieciešama, lai oreti mērījumos u rezultātā oeetu vērtībās ieĝautu maiīgās harmoisās pie mīstās palaišaas. atīt arī piezīmi 2 p Piezīme 2: mirgoħas lēcieveida izmaiħas oeeta aprēėia formula Ħemta o stadarta LV EN u pasaidrota p. B Piezīme 3: sprieguma svārstību oeeta formula sīā pasaidrota p. B Harmoisās Šis puts attiecas tiai uz vējagregātiem ar eletroisu jaudas pārveidošau. Vējăeeratoriem ar eletroisu jaudas pārveidošau jāveic harmoiso strāvu mērījumi stacioārā darba režīmā. Tas darāms sasaħā ar p prasībām. Harmoisās strāvas mērāmas uz vējăeeratora izejas spailēm sasaħā ar stadartu LV EN Jāodrošia mērījumu precizitāte atbilstoši miētā stadarta prasībām. Rezultātiem jābūt bāzētiem uz vismaz 10 miūšu ilgiem mērījumiem (sat. piezīmi). Mērījumu procedūrai jābūt piemērotai vējăeeratoru specifiai. JāĦem vērā, a harmoiso strāvu periodi var pārsiegt dažas seudes. Piezīme : desmit miūšu vidējie mērījumi izmatojam ā īstermiħa (īsa perioda) rezultāti. 10 miūšu mērījumus vieāršā veit u tie ir līdzīgi īstermiħa mērījumu rezultātiem.

26 26 Tiai lasīšaai 8. Eerăijas valitātes ovērtējums 8.1. Vispārīgi Šajā sadaĝā aprastītas eerăijas, iegūstamas o viea vai vairāiem atbilstoši saslēgtiem vējăeeratoriem, valitātes ovērtēšaas metodes (sat. piezīmi 3 p ). Tas Ĝauj arī izdarīt iegūto rezultātu salīdziāšau ar citām IEC, LV vai LEK publiācijām. Ja eletriso tīlu operatori u regulējošās istaces realizē savas prasības, atšėirīgas vai opā ar šeit miētām, šīs sadaĝas pamatpricipi var tit pielietoti ā reomedējoši. Jaudas valitātes atbilstības ovērtēšaas metodes derīgas vējagregātiem ar opēju pieslēgumputu vidējā u augstā sprieguma sistēmai ar fisētu freveci ± 1Hz u pietieoši plašu atīvās u reatīvās jaudas regulēšaas iespēju u pietieoši efetīvu vēja eerăijas absorbcijas spēju. Jeburā gadījumā, eerăijas valitātes atbilstības ovērtēšaas pricipi var tit izmatoti ā orietējoši. Ja vējăeerators ir tiešā tuvumā sprieguma valitāti stacioāri otrolējošai ieārtai, šeit siegtās metodes var dot pesimistisus rezultātus. Eerăijas valitātes ovērtēšaas metodes pieĝauj vējăeeratoru istalāciju, as ietver vieu vai vairāus vējăeeratorus. Par ādas papildus otroles sistēmas ieĝaušau istalācijā vai tās daĝā atbild attiecīgie esperti. Aprastītā ovērtēšaas procedūra var tit izmatota ā bāze, lai veidotu pieslēgumu tīlam. No tīla plāošaas viedoĝa jāizvērtē ieārtu, as var ieest papildus otroles sigālu esamību, pieħemamību (sat. piezīmi). Piezīme: atsevišėās valstīs otroles sigāli tie lietoti tīlā slodzes vai tarifu otrolei. Šādas sistēmas darbojas freveču diapazoā 110 Hz līdz 3000 Hz atarībā o vietējā prasē pieħemtā. ihroo vai iducijas ăeeratoru pieslēgšaa eerăijas pārvades tīlam var omāt šādus otroles sigālus pieslēguma tuvumā. Šādos gadījumos var būt epieciešama atīvu vai pasīvu filtru izmatošaa. Tā ā pastāv dažādas sistēmas ar dažādiem rasturlielumiem, av iespējams siegt uiversālas reomedācijas ăeeratoru ieesto traucējumu slāpēšaai. Galveais, pievērst šādām iespējamām problēmām pieācīgo uzmaību, pieslēdzot vējăeeratorus eergoapgādes tīlam tacioārais spriegums Vējăeeratoru istalācijas darbība var ietemēt tīla, uram tā pieslēgta, stacioāro spriegumu. Tie reomedēts veit eerăijas plūsmas aalīzi u ovērtējumu, lai etitu pārsiegtas pieĝaujamās vērtības tīlā. Izejot o slodzes plūsmas aalīzes apjoma var būt svarīgi ovērtēt vējăeeratora piegādāto eerăiju ovērtējot parametrus P mc u Qmc vai P 60 u Q60 vai P 0, 2 u Q 0, 2. Istalācijās ar vairāiem vējagregātiem jāizvērtē iespēja atdodamo eerăiju ovērtēt datorizēti. Desmit miūšu vidējās vērtības parametriem P u Q, tāpat P60 u Q 60 var tit aprēėiāti ar summēšaas palīdzību, amēr P0, 2 u Q 0, 2 izmatojot seojošas formulas: mc mc

27 27 Tiai lasīšaai (13) (14) ur: N wt - vējăeeratoru saits grupā. Piezīme: vieādojumi 13 u 14 ovērtē masimālo jaudas līmeħu saita orelāciju starp vējăeeratoriem. Vājā tīlā ar ierosmes ăeeratoriem var tit sihroizētas tā, a var veidoties jaudas pīėi/ ierosmes rotora lāpstiħām ejot gar stati. Formulās ietvertais ovērtējums var būt epietieams attiecībā uz miētām jaudas svārstībām prieguma svārstības Vējăeeratoru mirgoħas emisija jāierobežo atbilstoši zemā siegtām izteismēm: P st E Psti (15) P lt E Plti, (16) ur : P st u P lt - īslaicīgā u ilglaicīgā vējăeeratora mirgoħas emisija; E Pst u E Plti - īslaicīgā u ilglaicīgā mirgoħas pieĝaujamā orma oppieslēguma putā. Relatīvās sprieguma svārstības, o var radīt vējăeeratora istalācija ir: d U dy, (17) U ur : d - relatīvās sprieguma izmaiħas, as veidojas vējăeeratoru istalāciju omutācijas operāciju rezultātā; U dy - masimāli pieĝaujamās sprieguma izmaiħas. U Novērtēšaas metodes masimāli pieĝaujamai mirgoħai u masimāli pieĝaujamām sprieguma svārstībām vidējā u augstā sprieguma tīlos aprastītas stadartā IEC/TR eojošos apašputos aprastīta reomedējamā procedūra mirgoħas emisijas u sprieguma relatīvo svārstību, o rada vējăeeratoru istalācijas, ovērtēšaai.

28 28 Tiai lasīšaai tacioāra darbība. 99 procetīla mirgoħa o emitē vies vējagregāts stacioārā darba režīmā var tit ovērtēta ar seojošas izteismes palīdzību: P st lt ( ψ, ν a, (18) = P = c ) ur : cψ, ν ) - vējagregāta mirgoħas oeets pie dotā tīla pretestību obīdes ( a leħėa ψ oppieslēguma putā pie vidējā igadējā vēja ātruma ν a vējturbīas ass augstumā orētā vietā; - vējagregāta omiālā pilā jauda; - īsslēguma pilā omiālā jauda oplietojuma pieslēguma putā. Vējagregāta mirgoħas oeetu pie orētiem parametriem ψ u ν a orētā vietā var atrast o ieprieš p aprastīto mērījumu rezultātu tabulas ar lieārās iterpolācijas palīdzību. Gadījumā ar vairāiem vējagregātiem, as pieslēgti oppieslēguma putam, summāro mirgoħas oeetu var aprēėiāt ar seojošas izteismes palīdzību: 1 P stσ =P ltσ = Nννt i= 1 ( c ( ψ, ν ) i a ) 2. i, (19) ur: c( ψ, ν a ) - i-tā vējagregāta idividuālais mirgoħas oeets;,i - i-tā vējagregāta omiālā pilā jauda; N wt - vējagregātu saits, as pieslēgti oppieslēguma putā. Piezīme: vieādojumi 13 u 14 ovērtē masimālo jaudas līmeħu saita orelāciju starp vējăeeratoriem. Vājā tīlā ar ierosmes ăeeratoriem var tit sihroizētas tā, a var veidoties jaudas pīėi/ ierosmes rotora lāpstiħām ejot gar stati. Formulās ietvertais ovērtējums var būt epietieams attiecībā uz miētām jaudas svārstībām Komutāciju režīms MirgoĦas emisiju, as rodas atsevišėa vējăeeratora omutācijas operāciju rezultātā, var ovērtēt ar zemā doto vieādojumu palīdzību. P P st lt = = N ( Ψ ) 0, f (20) ( Ψ ) 0,31 18 N120 f, (21)

29 29 Tiai lasīšaai ur: f (Ψ ) - vējăeeratora mirgoħas lēcieveida izmaiħas oeets pie fatisā Ψ, dotajā oppieslēguma vietā. atīt arī piezīmi 1. Vējăeeratora mirgoħas lēcieveida izmaiħas oeets pie fatisā Ψ, dotajā oppieslēguma vietā var tit oteits o datu tabulas, as ir izveidota veicot mērījumus sasaħā ar p , pielietojot lieāro iterpolāciju. Gadījumā, ja oppieslēguma putā ir pievieoti vairāi vējăeeratori, to opējo mirgoħas emisiju var ovērtēt ar zemā doto vieādojumu palīdzību. ( ( Ψ ) ) 0,31 N 18 wt 3,2 P = 10,,, stσ N i f i i (22) i= 1 ( ( Ψ ) ) 0,31 N 8 wt 3,2 P = 120,,, ltσ N i f i i, (23) i= 1 ur : N 10,i u N 120,i - atsevišėa vējăeeratora omutācijas darbību saits, attiecīgi, 10 miūšu u 2 studu periodos; f,i (Ψ ) - atsevišėa vējăeeratora mirgoħas lēcieveida izmaiħas oeets;,i - atsevišėas vējăeeratora omiālā jauda. atīt arī piezīmi 2. Ja pastāv vējăeeratoru ietaises opējā vadības sistēma, as ierobežo opējo omutācijas darbību saitu, tas ir jāħem vērā. Relatīvās sprieguma izmaiħas, as ir saistītas ar atsevišėa vējăeeratora pārslēgšaās darbībām, ovērtējamas pielietojot zemā doto vieādojumu. 100 u ( Ψ, (24) d = ) ur : d - relatīvās sprieguma izmaiħas (procetos). f,i (Ψ ) - sprieguma svārstību oeets pie dotā Ψ. Vējăeeratora sprieguma izmaiħu ieteme pie fatisā Ψ dotajā oppieslēguma vietā, var tit oteita o datu tabulas, as ir izveidota veicot mērījumus sasaħā ar p , pielietojot lieāro iterpolāciju. Gadījumā, ja šai putā ir pievieoti vairāi vējăeeratori, ir maz ticams, a aut vai diviem o tiem veis omutāciju vielaicīgi. Tāpēc, veicot relatīvo sprieguma izmaiħu ovērtējumu vējăeeratoru ietaisē, as sastāv o vairā vējagregātiem, av epieciešams Ħemt vērā opējo (summējošos) ietemi. Piezīme 1: vieādojumi 20 u 21var tit iegūti o B.4.2, izvēloties 600 s u 7200 s ovērošaas periodus. Piezīme 2: vieādojumi 22 u 23 var tit iegūti tāpat ā vieādojumi 20u 21 ieĝaujot summā to vējaăeeratoru saitu, as ir pieslēgti opējam putam. ummēšaa ir pamatota, jo omutācijas procesa pārejas daĝa, tas ir tā, as parasti iiciē vislielāo mirgoħas emisiju, bet ir īslaicīga.

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

!"# $ % & $ ' !!"# $ % $ $ % )! * + ,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %!

!# $ % & $ ' !!# $ % $ $ % )! * + ,( -!. /!# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %! !"# $ % & $ ' (!!"# $ % $ $ ' % )! * +,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! $&&&' 3 & & ( ( ' 456 7 ( % ($ - %!! -$& -! $ %' 89('." :;.'..'

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. I. Raņķis, V.

Rīgas Tehniskā universitāte. Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts. I. Raņķis, V. īgas ehnsā unverstāte Enerģētas un eletrotehnas faultāte Industrālās eletronas un eletrotehnas nsttūts I aņķs, VBražs EGULĒŠANAS EOIJAS PAMAI Lecju onspets Atārtots zdevums īgas ehnsā unverstāte īga, 7

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris) Laboratorijas darbu apraksts (II semestris).5. Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar tangensgalvanometru. Katrā zemeslodes vietā Zemes magnētiskā lauka indukcijas vektors attiecībā

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

Brīvie elektroni metālos. 1. Drudes metālu teorija

Brīvie elektroni metālos. 1. Drudes metālu teorija Brīvie eletroni metālos 1. Drudes metālu teorija Metālus vieno virne opīgu īpašību. Visi metāli ir labi siltuma un eletrisās strāvas vadītāji, tiem rasturīga aļamība, plastisums, gaismas spoguļreflesija.

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ RĪGAS TEHNISKĀS KOLEDŽA I.Klotņa IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ 011. 1 1. FIZIKĀLO LIELUMU MĒRĪŠANA Peredze apstprna, ka dažādus tpskus objektus var savā starpā salīdznāt tka pēc tādām īpašībām, kuras raksturo ar

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbi elektrotehnikā

Laboratorijas darbi elektrotehnikā iļānu 4.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Laboratorijas darbi elektrotehnikā iļāni 2006 zdots ESF projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža un elektromehānika uzlabošana un

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskie lauki

Elektromagnētiskie lauki Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes Sociālā Eiropa Šī publikācija saņēmusi Eiropas Savienības Nodarbinātības

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē

J. Dravnieks Matemātiskās statistikas metodes sporta zinātnē J. Dravieks Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē Mācību grāmata LSPA studetiem, maģistratiem, doktoratiem RĪGA - 004 Juris Dravieks, 004. Matemātiskās statistikas metodes sporta ziātē SATURS IEVADS...

Διαβάστε περισσότερα

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs SIA TENAX SIA Evopipes SIA SAKRET SIA Bureau Veritas Latvia SIA "KNAUF"

Διαβάστε περισσότερα

Matemātiskās statistikas pamatjēdzieni

Matemātiskās statistikas pamatjēdzieni Matemātskās statstkas pamatjēdze Uzskatīsm, ka ξ - gadījuma lelums, kas apraksta pētāmā objekta uzvedību (rādītāj par veu, va varākām objekta pazīmēm ). Gadījuma lelums ξ peņem vērtības o kādas kopas X.

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

Elektrozinību teorētiskie pamati

Elektrozinību teorētiskie pamati LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības enerăētikas institūts.galiħš Elektrozinību teorētiskie paati Elektrisko ėēžu aprēėini Jelgava 8 LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības

Διαβάστε περισσότερα

MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.11

MS EXCEL pievienojumprogramma STATISTIKA 3.11 LATVIJAS SORTA EDAGOĢIJAS AKADĒMIJA Juris Dravieks MS EXCEL pievieojumprogramma STATISTIKA 3.11 Mācību līdzeklis - rokasgrāmata LSA studetiem, maģistratiem, doktoratiem apildiāts RĪGA - 013 Juris Dravieks,

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket STEP SYSTEMS ph mērītājs ECO pocket Ūdens izturīgs ph mērītājs. Uz LCD displeja attēlo ph un temperatūras mērījumus. Ieslēdzot mērītāju, tas veic savas programmas pārbaudi un pēc tam uz displeja attēlo

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem DINAMIKA. Dinmik prkst pātrinājum ršnās cēloħus un plūko tā lielum un virzien noteikšns pħēmienus. Spēks (N) ir vektoriāls lielums; ts ir ėermeħu vi to dĝiħu mijiedrbībs mērs. Inerce ir ėermeħu īpšīb sglbāt

Διαβάστε περισσότερα

Cietvielu luminiscence

Cietvielu luminiscence 1. Darba mērķis Cietvielu luminiscence Laboratorijas darba mērķis ir iepazīties ar cietvielu luminiscenci un to raksturojošiem parametriem. Īpaša uzmanība veltīta termostimulētai luminiscencei (TSL), ko

Διαβάστε περισσότερα

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE 2. LKTROMAGNĒTISKI VIĻŅI Radio izgudrošana Svārstību kontūrs Nerimstošas elektriskās svārstības lektromagnētisko viļņu iegūšana lektromagnētiskais šķērsvilnis lektromagnētisko viļņu ātrums lektromagnētisko

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Metāla konstrukcijas Studiju darbs Ēkas starpstāvu pārseguma nesošo tērauda konstrukciju projekts Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

Saules starojuma enerģijas izmantošana

Saules starojuma enerģijas izmantošana Saules starojuma enerģijas izmantošana Galvenais enerģijas avots Saules sistēmā, arī uz Zemes, ir Saules elektromagnētiskais starojums. Saule ir gāzu-plazmas ķermenis, tās iekšienē notiek kodolu sintēzes

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS VISS PAR PĀRTIKAS PREČU MARĶĒJUMU Informācija, kas ir sniegta pārtikas preču marķējumā, ir kā vizītkarte, kurā var atrast visu par preci, sākot ar tās nosaukumu, sastāvu

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

AD8114/AD8115* AD8114/AD8115 SER/PAR D0 D1 D2 D3 D4 A0 A1 A2 A3 CLK DATA OUT DATA IN UPDATE RESET 16 OUTPUT G = +1, G = +2

AD8114/AD8115* AD8114/AD8115 SER/PAR D0 D1 D2 D3 D4 A0 A1 A2 A3 CLK DATA OUT DATA IN UPDATE RESET 16 OUTPUT G = +1, G = +2 AD4/AD5* DATA IN UPDATE CE RESET SER/PAR AD4/AD5 D D D2 D3 D4 256 OUTPUT G = +, G = +2 A A A2 A3 DATA OUT AD4/AD5 AD4/AD5 t t 3 t 2 t 4 DATA IN OUT7 (D4) OUT7 (D3) OUT (D) t 5 t 6 = UPDATE = t 7 DATA OUT

Διαβάστε περισσότερα

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas,

Διαβάστε περισσότερα

DESETA VEŽBA 1. zadatak:

DESETA VEŽBA 1. zadatak: DEETA VEŽBA zadata: Trasformator čiji su podaci: VA cu 4 W W u 5 % radi pri eom opterećeju uz fator sage φ 8 (id) ritom su omiali gubici u baru cu određei pri temperaturi od C Za radu temperaturu trasformatora

Διαβάστε περισσότερα

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2)

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2) 6.4. Gaismas dispersija un absorbcija 6.4.1. Normālā un anomālā gaismas dispersija Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā (c = 299 792,5 ±,3 km/s) ir nemainīgs lielums, kas nav atkarīgs no viļņa garuma. Vakuumā

Διαβάστε περισσότερα

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3

Leica Lino L360, L2P5, L2+, L2G+, L2, P5, P3 Leica Lino L360, L25, L2+, L2G+, L2, 5, 3 Lietotāja rokasgrāata Versija 757665i Latviski Apsveica ūs ar Leica Lino iegādi. Drošības instrukciju nodaļa seko pēc ekspluatācijas instrukciju nodaļas. irs lietojiet

Διαβάστε περισσότερα

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Кabeļu trepes KS Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas uzstādīšanas

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi

Kapitāla pietiekamības novērtēšanas procesa izveides normatīvie noteikumi Spēkā no 26.03.2009. Publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr. 47 (4033) 25.03.2009. Ar grozījumiem: Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 28.01.2011. normatīvie noteikumi Nr. 11 (prot. Nr.

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/ C Praktisko darbu modulis 1. laboratorijas darbs Nodarbība. Mikroskopēšanas pamatprincipi augu uzbūves pētīšanā Priekšstatu veidošanās par mikroskopiju Mikroskopēšana ir viena svarīgākajām bioloăijā pielietojamām

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση.

Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2013 Ασκηση 1. Λύση. Παρατήρηση. Ασκηση 2. Λύση. (, ) =,, = : = = ( ) = = = ( ) = = = ( ) ( ) = = ( ) = = = = (, ) =, = = =,,...,, N, (... ) ( + ) =,, ( + ) (... ) =,. ( ) = ( ) = (, ) = = { } = { } = ( ) = \ = { = } = { = }. \ = \ \ \ \ \ = = = = R

Διαβάστε περισσότερα

Automātikas elementi un ierīces

Automātikas elementi un ierīces LATVIJAS LAKSAIMNIECĪBAS NIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKLTĀTE Lauksaimniecības enerģētikas institūts Automātikas elementi un ierīces Mācību metodiskais līdzeklis automātikas pamatos Jelgava 006 Sastādīja: prof.

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

NOOFEN 250 mg tabletes

NOOFEN 250 mg tabletes Apstiprināts ZVA14027-240409 1. ZĀĻU NOSAUKUMS 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Aktīvā viela: Phenibutum (fenibuts). Katra tablete satur 250 mg fenibuta. Katra tablete satur 180 mg laktozes.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ. Ι..Ε. ΑΣΚΗΣΗ 1 ΟΜΑ Α 2 Στην ακόλουθη άσκηση σας δίνονται τα έξοδα ανά µαθητή και οι ετήσιοι µισθοί (κατά µέσο όρο) των δασκάλων για 51 πολιτείες της Αµερικής. Τα δεδοµένα είναι για τη χρονιά 1985. Οι µεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Kā radās Saules sistēma?

Kā radās Saules sistēma? 9. VISUMS UN DAĻIŅAS Kā radās Saules sistēma? Planētas un zvaigznes Galaktikas un Visums Visuma evolūcija. Habla likums Zvaigžņu evolūcija Visuma apgūšanas perspektīvas Lielu ātrumu un enerģiju fizika

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

DOBELES NOVADA ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU UN ENERGOEFEKTIVITĀTES IZMANTOŠANAS IESPĒJU ANALĪZE

DOBELES NOVADA ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU UN ENERGOEFEKTIVITĀTES IZMANTOŠANAS IESPĒJU ANALĪZE 2012 Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/094 Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstības projektu īstenošanai (vienošanās

Διαβάστε περισσότερα