Έληππε Έθδνζε Διεπζεξνηππία, Σάββαην 1 Φεβξνπαξίνπ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έληππε Έθδνζε Διεπζεξνηππία, Σάββαην 1 Φεβξνπαξίνπ 2014"

Transcript

1 Έληππε Έθδνζε Διεπζεξνηππία, Σάββαην 1 Φεβξνπαξίνπ 2014 Ζ ινγνηερλία ζώδεη ην ζέαηξν; Μιλούν για ηεν εμπειρία ηοσς οι Γήμος Αβδελιώδες, Ολια Λαδαρίδοσ, Γήμεηρα Χαηούπε, Σοθία Φιλιππίδοσ, Σεζίλ Μαργέλλοσ, Δνκε Φεδολάρι, Βαζίλες Νούλας, Αρες Μπινιάρες, Διρήνε Μαργαρίηε Τεο ΗΩΑΝΝΑΣ ΚΛΔΦΤΟΓΗΑΝΝΖ Τνιζηόη, Νηνζηνγέθζθη, Βηξηδίληα Γνπιθ, Φεξληηλάλ Σειίλ, Φεξλάλην Πεζόα, Χέξκαλ Μέιβηι, Αληνπάλ ληε Σελη Δμηπεξί. Αιιά θαη Γεώξγηνο Βηδπελόο, Γηάλλεο Σθαξίκπαο, Μίιηνο Σαρηνύξεο, Σσηήξεο Γεκεηξίνπ, Επξάλλα Εαηέιε, Μαξγαξίηα Καξαπάλνπ, Χξήζηνο Οηθνλόκνπ, Λέλα Κηηζνπνύινπ... «Γαηκνληζκέλνη», «Οξιάλην», «Ταμίδη ζηελ άθξε ηεο λύρηαο», «Δθηνπιάζκαηα», «Πεξζηλή αξξαβσληαζηηθηά»... Δλα «ηζνπλάκη» από δεθάδεο ινγνηερληθά θείκελα έρεη ζαξώζεη ηηο ζεαηξηθέο ζθελέο καο θέηνο. Τν ηζρπξό ξεύκα ηεο ζεαηξνπνίεζεο πεδώλ έρεη μεθηλήζεη πνιιά ρξόληα λσξίηεξα, κε ηνλ Βηδπελό θαη ηε ζξπιηθή παξάζηαζε-θαηάζεζε ηνπ Γήκνπ Αβδειηώδε θαη ηεο Αλλαο Κνθθίλνπ (πνπ θέηνο αλαβηώλεη ζην ζέαηξν «Σθελδόλε»), θαη κε ηε «Φόληζζα» ηνπ Παπαδηακάληε, κε ηε Λπδία Κνληόξδνπ (ζθελ. Σση. Χαηδάθεο). Φέηνο όκσο εηδηθά, ε ινγνηερλία κνηάδεη λα εθιήζε λα θαιύςεη ηα θελά πνπ γελλά ε θαζαξή δξακαηνπξγία. Μία ηνικεξή πξνζέγγηζε ησλ «Δθηνπιαζκάησλ» ηνπ Μ. Σαρηνύξε απνηόικεζε ν Β. Ννύιαο, «θιεξηάξνληαο» κε ην ζπιάηεξ θαη ηα ηηαιηθά b-movies ηνπ Νηάξην Αξηδέλην Τη πξνθύπηεη απ' ηελ ππέξβαζε ησλ εηδώλ; Πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή απόζηαζε κεηαμύ ηεο ηππσκέλεο ιέμεο θαη ηεο αξζξσκέλεο, από έλα νινδώληαλν ππνθείκελν, ελώπηνλ ελόο επίζεο δσληαλνύ θνηλνύ, ζε αιεζηλό ρξόλν; Μήπσο ειινρεύεη ν θίλδπλνο λα ραζνύλ ζην ζπκππθλσκέλν ρξόλν ελόο παξαζηαηηθνύ γεγνλόηνο ζεκαληηθά ππνζηξώκαηα ηνπ δηαζθεπαζκέλνπ πεδνγξαθήκαηνο; Τν ηειεπηαίν, δελ ζέηεη όξηα ζηε ζθεληθή κεηαθνξά ηνπ; Ζ πνηθηιία θαη ε επξεκαηηθόηεηα ησλ πξνζεγγίζεσλ, πνπ έρνπλ θπξίσο επηζηξαηεύζεη αηζζεηηθέο πξνεξρόκελεο από ην «ζέαηξν ηεο επηλόεζεο» (devised theatre), είλαη πξαγκαηηθά εληππσζηαθέο. «Πάληα ππάξρεη έλα ξίζθν», παξαδέρεηαη ε Σεζίι Μαξγέιινπ, «πξσηαζιήηξηα» ζηε κεηάθξαζε ηνπ Σειίλ, ε νπνία ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Αθη Βινπηή γηα ηε κεηαθνξά ηνπ κπζηζηνξήκαηνο «Ταμίδη ζηελ άθξε ηεο λύρηαο» ζηε ζθελή ηνπ Από Μεραλήο ζεάηξνπ (3-30 Μαΐνπ). «Καη' αξράο ιόγσ ηεο ζύκπηπμεο», εμεγεί. «Γεύηεξνλ, ιόγσ ηνπ όηη ην κπζηζηόξεκα έρεη άιιε ινγηθή, ππαθνύεη ζε άιινπο θαλόλεο από έλα ζεαηξηθό έξγν».

2 Μνιαηαύηα, αλαγλσξίδεη όηη δηαζέηεη έλα κεγάιν πιενλέθηεκα ην «Ταμίδη» θαη γεληθά ν Σειίλ, ζπγθξηλόκελνο κε ηνπο άιινπο πεδνγξάθνπο. «Ο ιόγνο ηνπ είλαη πξνθνξηθόο. Απηό επηηξέπεη απνιύησο ζην έξγν ηνπ λα κεηαθεξζεί ζηε ζθελή -πξάγκα ελ γέλεη ζπάλην. Γηαθνξεηηθά, αθόκε θη εγώ ζα είρα επηθπιάμεηο». Δπηπιένλ, επεηδή ην «Ταμίδη» δελ έρεη πινθή θαη δηαθξίλεηαη γηα κηα ζηαηηθόηεηα, «κπνξεί λα απνδνζεί θαη απνκνλώλνληαο θνκκάηηα ηνπ». Πέξαλ ηνπ όηη ε ζρέζε ηνπ αλαγλώζηε κε ην βηβιίν, αιιά θαη ηνύ ζπγγξαθέα κε ην κπζηζηόξεκα, είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή από ηε ζρέζε ηνπ ζεαηή κε ην έξγν, ππάξρνπλ ζην κπζηζηόξεκα, πξνζζέηεη, «δπλαηόηεηεο επεμεγήζεσλ, θηινζνθηθώλ ή δνθηκηαθώλ παξεθβάζεσλ, ππάξρεη ρξόλνο, ππάξρεη απηό ην πεξηζώξην ηεο εθηύιημεο πνπ δελ ππάξρεη ζηε κία ή ζηε κηάκηζε ώξα κηαο παξάζηαζεο, πνιιώ δε κάιινλ γηα έλα έξγν πνπ δελ έρεη γίλεη γηα απηό θαη πξέπεη λα ζπληκεζεί». «Πνηνο είλαη, επνκέλσο, ν κεγάινο θίλδπλνο ηεο ζθεληθήο κεηαθνξάο ελόο πεδνγξαθήκαηνο;», αλαξσηηέηαη. «Τν όηη αλαγθάδεζαη λα πεξηθόςεηο πξάγκαηα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ζηελ νηθνλνκία ηνπ θεηκέλνπ. Αλαγθαζηηθά, ηόηε αθξσηεξηάδεηο ην θείκελν. Δγθιεκαηείο πξαγκαηηθά. Κάηη πνπ έρνπκε δεη λα ζπκβαίλεη θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν». Ο ιόγνο πνπ ν Γήκνο Αβδειηώδεο θαηέθπγε ζηε «Ννζηαιγό» ηνπ Παπαδηακάληε θαη ζηνλ Βηδπελό είλαη, όπσο ν ίδηνο εμεγεί, ην όηη «έρνπλε κηα ηέηνηα νπηηθή θαη εζσηεξηθή αξκνλία, κηα ηέηνηνπ είδνπο αξρεηππηθή απνθάιπςε ησλ αλζξώπηλσλ επηζπκηώλ θαη ραξαθηήξσλ, πνπ δελ ηε ζπλαληάο κε ηελ ίδηα ελάξγεηα θαη δύλακε ζηε ζεαηξηθή γξαθή». Σηνλ «άζιν» ηεο ζθεληθήο κεηαθνξάο ησλ «Γαηκνληζκέλσλ» ηνπ Νηνζηνγέθζθη πξσηαγσληζηεί ε Γήκεηξα Φαηνύπε (Σύγρξνλν Θέαηξν) Τν ινγνηερληθό θείκελν ζέηεη όξηα, ππνζηεξίδεη: «Αλ κεηαθέξεηο έλα θείκελν ηνπ Βηδπελνύ κε ηελ παξαδνζηαθή κέζνδν ηνπ ζεάηξνπ, ην έρεηο θαηαζηξέςεη. Δίλαη ζαλ λα έρεηο έλα ζπκθσληθό θνκκάηη θαη λα ην κεηαηξέπεηο ζε κηθξά ξνθ άζκαηα! Ζ γνεηεία ελόο γξαπηνύ θεηκέλνπ ζηεξίδεηαη αθόκα θαη ζηνλ θζόγγν...». Απνδίδνληαη ζηηο παξαζηάζεηο ηα γισζζηθά ζηξώκαηα θαη ππνζηξώκαηα ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ ή ράλνληαη; «Φάλνληαη, γηαηί ε θαθή αγσγή ηνπ ιόγνπ, ε θαθή κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ιόγνπ δελ είλαη ζέκα νξζνθσλίαο, αιιά εκβάζπλζεο ζηελ νπζία ηνπ λνήκαηνο». Πίζσ από ηηο δεθάδεο απόπεηξεο κεηαθνξάο ινγνηερληθώλ έξγσλ ζην ζαλίδη, ε Γήκεηξα Φαηνύπε αληρλεύεη ηε «γεληθόηεξε ηάζε πξνο έλα αθεγεκαηηθό ζέαηξν». «Σπνξ» ζην νπνίν έρεη θη ε ίδηα επηδνζεί επαλεηιεκκέλσο. Απηό ηνλ θαηξό πξσηαγσληζηεί ζηνπο «Γαηκνληζκέλνπο» ηνπ Νηνζηνγέθζθη ζην Σύγρξνλν Θέαηξν (ζθελ.: Σπ.Τζαθίξεο), ελώ έρεη πξσηαγσληζηήζεη παιαηόηεξα θαη ζηε κεηαθνξά ηεο «Γπλαίθαο ηεο Εάθπζνο» θαη έρεη ζθελνζεηήζεη ην «Νόεκα» ηεο Λατλά θαη ηηο «Νύθεο» ηεο Καξπζηηάλε. «Φάλεηαη θάηη απ'ην πξσηόηππν;», ξσηά. «Πηζαλώλ λα ράλεηαη, αιιά θεξδίδεηαη θαη θάηη από ηε ζεαηξηθή επαθή: ε ακεζόηεηα ηνπ έξγνπ κε ηνλ θόζκν. Κάηη πνπ νπσζδήπνηε ράλεηαη είλαη θη νη ιεπηνκέξεηεο, κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ν ζπγγξαθέαο». Ζ ζηξνθή ζηε ινγνηερλία είλαη παγθόζκηα, επηζεκαίλεη. «Γελ νθείιεηαη, πηζηεύσ, ζηελ έιιεηςε θαιώλ λέσλ έξγσλ. Δπεηδή ηα πξάγκαηα, θνηλσληθά θαη πνιηηηθά, είλαη έληνλα, ζηε ινγνηερλία ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα

3 βξεη θαλείο έλα ζέκα αηρκήο θαη λα ην θάλεη ζέαηξν, πνπ πηζαλόηαηα δελ βξίζθεη ζε έλα ακηγώο ζεαηξηθό θείκελν». Ζ θύξηα έγλνηα ηεο Σνθίαο Φηιηππίδνπ, ζηε ζθεληθή κεηαθνξά ηνπ πνιηηηθνύ δηεγήκαηνο ηνπ Φέξκαλ Μέιβηι «Μπάξηιεκπη ν γξαθηάο» ζην Από Μεραλήο ζέαηξν (πήξε παξάηαζε ιόγσ επηηπρίαο), ήηαλ αθ' ελόο λα κελ πξνδώζεη ηε κεηάθξαζε ηνπ Μέλε Κνπκαληαξέα, αθ' εηέξνπ λα κελ πξνδώζεη ην ζπγγξαθέα ηνπ. Από εθεί θαη πέξα, «ην ζηνίρεκα -ηνλίδεη- ήηαλ λα θάλσ ηνλ γξαπηό ιόγν πξνθνξηθό θαη λα θηηάμσ ραξαθηήξεο». Δηζη, «θξαηώληαο ηε γιώζζα θαη ην ύθνο ηεο επνρήο», απνηόικεζε λα δεκηνπξγήζεη δύν αλύπαξθηα ζην πξσηόηππν πξόζσπα. Ο Δλθε Φεδνιάξη ζα πξνζπαζήζεη λα κεηαθέξεη ηελ «αίζζεζή» ηνπ «Ζ Καζζάλδξα θαη ν Λύθνο» ηεο Μαξγαξίηαο Καξαπάλνπ (Ηδξπκα Μ. Καθνγηάλλεο), όπσο ε «κέιηζζα ησλ γύξσ» Ζ θαηά ζπξξνήλ θαηαθπγή ηνπ ζεάηξνπ καο ζηε ινγνηερλία, ζύκθσλα κε ηελ πξσηαγσλίζηξηα θαη ζθελνζέηξηα ζην δηήγεκα ηνπ Μέιβηι, νθείιεηαη «ζηελ αλάγθε καο λα πνύκε θάπνηα πξάγκαηα, πνπ είλαη αδύλαην λα ηα δηαηππώζνπκε κέζα από ηα ππάξρνληα ζεαηξηθά θείκελα». «Ηζσο νδεγήζεθε ην ζέαηξν κέζα από ηελ θξίζε ζε έλα αδηέμνδν», πξνζζέηεη. «Αιιά λνκίδσ ηα ινγνηερληθά θείκελα δήηεζαλ από κόλα ηνπο λα εθθξαζηνύλ κέζα από ηελ ηέρλε ηνπ ζεάηξνπ. Τν δηθό κνπ δεηνύκελν είρε λα θάλεη κε ηα πιηθά πνπ είλαη θηηαγκέλν ην ίδην ην ζέαηξν». Τν εάλ ππάξρεη ν θίλδπλνο λα πξνδνζεί έλα θείκελν «θξίλεηαη κόλν εθ ηνπ απνηειέζκαηνο», πξεζβεύεη ε Οιηα Λαδαξίδνπ, πνπ ζπλέβαιε ζηε ζεαηξνπνίεζε ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο παξαβνιήο ηνπ Τνιζηόη «Από ηη δνπλ νη άλζξσπνη» («Θέαηξνλ - Διιεληθόο Κόζκνο»). Τα θείκελα βάδνπλ ηα όξηά ηνπο ζηε ζθελή; «Ωο πξνο ην γξάκκα, ηα κεγάια θείκελα δελ πηζηεύσ όηη βάδνπλ όξην, όκσο βάδνπλ απζηεξόηαηα όξην σο πξνο ην πλεύκα. Κη απηό είλαη θαη ην όξην ηνπ Τνιζηόη». Γηαθξίλεη κηα δηάρπηε ακεραλία, πέξα από ηελ έιιεηςε ζεαηξηθώλ θεηκέλσλ: «Ζ έιιεηςε ζύγρξνλσλ ζεαηξηθώλ έξγσλ, όκσο, αληαλαθιά ηελ ακεραλία πνπ πεξλάκε σο θνηλσλία». Ο Δλθε Φεδνιάξη ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ αλεβάδεη ην «Ζ Καζζάλδξα θαη ν ιύθνο» ηεο Μαξγαξίηαο Καξαπάλνπ (Ηδξπκα Μ. Καθνγηάλλεο), ην έξγν ηεο νπνίαο έρεη αλαδεηρζεί ζε θνηλό ηόπν ησλ αλαδεηήζεσλ λεαληθώλ θπξίσο ζεαηξηθώλ νκάδσλ (παίδεηαη ήδε θαη ην «Rien ne va plus» ηεο Καξαπάλνπ ζην «104»). «Θεσξώ όηη θάζε θείκελν πξηλ ηε ζθεληθή ηνπ πξαγκάησζε δηαβάδεηαη σο έλα ινγνηερληθό θείκελν», ηνλίδεη, γηα λα πξνζζέζεη: «Ζ ινγνηερλία κάο παξέρεη πξσηνγελή πιηθά». Τελ ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ δέθα ρξόλσλ λα αλαδεηνύκε πιηθό ζηε ινγνηερλία ηελ απνδίδεη «είηε ζηελ άγλνηά καο είηε ζηε κε αλεύξεζε λέσλ ζεαηξηθώλ θσλώλ. Από ηελ άιιε, ην ινγνηερληθό ζύκπαλ ζνύ πξνζθέξεη εθαηνκκύξηα επηινγέο θαη ζε ηληξηγθάξεη. Αθνπκπά ζην ζπκηθό ηνπ αλαγλσζηηθνύ θνηλνύ. Δλα γλσζηό κπζηζηόξεκα ζα πξνζειθύζεη ζεαηέο...».

4 Ζ Καξαπάλνπ εηδηθά ζην «Ζ Καζζάλδξα θαη ν ιύθνο», «αθξνβαηεί κεηαμύ πξαγκαηηθόηεηαο θαη κπζνπιαζίαο. Σάκπσο απηό δελ είλαη θαη ην ζέαηξν, ε ηέρλε θαη ζην θάησ θάησ ε δσή καο;». Κη όκσο, ν Φεδνιάξη δελ δηζηάδεη λα παξαδερηεί όηη «ζίγνπξα ην κπζηζηόξεκα ζα ράζεη από ηε ζθεληθή κεηαθνξά ηνπ! Σηεξείηαη ε ζθεληθή ηνπ αλαπαξάζηαζε από ηε θαληαζία ηνπ αλαγλώζηε». Υπάξρεη θαη θάηη πνπ θεξδίδεη: «Γηαηεξείο θαη αλαδσππξώλεηο ή κάιινλ θαιύηεξα δίλεηο ηε ζθπηάιε ηνπ βηβιίνπ ζηελ επόκελε γεληά. Σηελ νπζία, κεηαθέξεηο ηελ αίζζεζή ηνπ, όπσο νη κέιηζζεο ηε γύξε». Τν «Θείν Τξαγί» ηνπ Γ. Σθαξίκπα ζην (Bios) Ο Βαζίιεο Ννύιαο (νκάδα Nova Melancholia) όρη κόλν ηόικεζε λα αλεβάζεη επί ζθελήο ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ηνπ Σαρηνύξε «Δθηνπιάζκαηα», ζε κηα θπξηνιεθηηθά home-made πεξθόξκαλο, «κλεκείν» κεηακνληεξληζκνύ (ζε δηακέξηζκα ζηε Γεξβελίσλ 54). Σπγρξόλσο, ξίζθαξε λα ηελ αληηκεησπίζεη αθξαία, αλαπαξάγνληαο ελ όζσ αθνύγνληαη νη «ζαλαηνιάγλνη» ζηίρνη, ζθελέο από θηελέο ηαηλίεο ηξόκνπ. Γελ θξύβεη, άιισζηε, όηη έρεη επεξεαζηεί απ' ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηνπ Νηάξην Αξηδέλην. «Τα θείκελα πνπ δελ είλαη γξακκέλα ζηε ζεαηξηθή θόξκα κε απειεπζεξώλνπλ, ηα ζεσξώ πην ελδηαθέξνληα, αθήλνπλ (ζθεληθά κηιώληαο) αλνηρηά όια ηα ελδερόκελα!», ππνζηεξίδεη. Ζ ζύλδεζή ηνπ, σζηόζν, κε ηα «Δθηνπιάζκαηα» είλαη άθξσο βησκαηηθή -όπσο δηαπηζηώλνπκε όηη ζπκβαίλεη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο ζην εγρείξεκα ηεο ζθεληθήο κεηαθνξάο πεδνγξαθεκάησλ θαη πνηεκάησλ: «Ζηαλ ίζσο ε πξώηε πνηεηηθή ζπιινγή πνπ αγόξαζα θαη δηάβαζα όηαλ ήκνπλ ζην Λύθεην. Δίρα ζπγθινληζηεί. Ο Σαρηνύξεο είλαη έλαο ξνκαληηθόο πνηεηήο!». Μεγαιώλνληαο θνπβαινύζε εληόο ηνπ «απηή ηελ "νθεηιή" απέλαληη ζηα "Δθηνπιάζκαηα", απέλαληη ζε θάηη πνπ θάπνηε κε είρε ηόζν πνιύ ζπγθηλήζεη». Καη ήζειε λα ηνπ ην αληαπνδώζεη, «λα θάλσ θάηη κε απηό, λα ην θαηαζηήζσ θαη πάιη επίθαηξν, λα πάξνπλ θη άιινη ηα "Δθηνπιάζκαηα" θαη λα ηα δηαβάζνπλ!». Δηζη πήξε ην ξίζθν λα ζηήζεη ηελ πεξθόξκαλο ηνπ κε «ηόικε εθεβηθή», «πεγαίλνληαο ζηα άθξα», θαη κε κηα δόζε «απην-παξσδίαο ηεο ζαλαηνιαγλείαο πνπ νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε ζηνηρείσλ από ηαηλίεο ηξόκνπ b- movies». Απνηειεί ζηαζεξή πεπνίζεζή ηνπ όηη ε πνίεζε «πξέπεη λα αλεβαίλεη ηνικεξά, αλαδεκηνπξγώληαο ηνλ πνηεηηθό ππξήλα ησλ θεηκέλσλ ζε θαηλνθαλείο εηθόλεο θαη ζπλζέζεηο, γηαηί ν πνηεηήο νύησο ή άιισο είλαη ν πην ειεύζεξνο θαη ηνικεξόο από ηνπο ινγνηέρλεο, θαη θάζε πνίεκα είλαη έλα "πέηαγκα", κηα επζεία βνιή ζηνλ νπξαλό!». Σε αληίζεζε κε ηνλ Βαζίιε Ννύια, είλαη πην «πξνζγεησκέλε» ε πξνζέγγηζε πνπ θάλεη ζηνλ Σθαξίκπα ν Αξεο Μπηληάξεο (ζεαηξηθή Δηαηξεία Φνξίακβνο), ν νπνίνο επηζηξέθεη ζην Bios ζηηο 6 ηνπ κήλα κε ην «Θείν Τξαγί». Παξ' όιν πνπ ζεσξεί όηη ην λα «μαλαγξάςεηο ην βηβιίν απ' ηε ζθελή είλαη ρακέλε ππόζεζε», απηό πνπ επεδίσμε είλαη λα «αλαδεηρζνύλ ε ηζηνξία θαη ν ζπγγξαθέαο ηεο. Γηαηί έρεη ζέζε ν Σθαξίκπαο πνιηηηθή, έρεη ζέζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ην πώο πξέπεη λα είλαη νη ζρέζεηο ησλ αλζξώπσλ. Έρεη θαζαξή ζέζε. Ο Σθαξίκπαο δελ πεξηγξάθεη, δελ ζρνιηάδεη. Δίλαη! Κη απηό είλαη θαη ε γιώζζα ηνπ. Μαο ιέεη ην όξακά ηνπ. Κη εγώ ζπληνλίζηεθα καδί ηνπ».

5 Ζ γιώζζα ηνλ νδήγεζε ζηε θόξκα: «Σηελ απιόηεηα ησλ κέζσλ. Όπσο είλαη ν ιόγνο ηνπ Σθαξίκπα είλαη θαη ε ξπζκνινγία, νη κεισδηθέο γξακκέο πνπ έρνπκε βξεη. Γελ ππάξρεη θακία ζνινύξα ζηελ πεξηγξαθή καο». Τν πεξηερόκελν, ην κήλπκα ηεο βξαβεπκέλεο ζπιινγήο δηεγεκάησλ ηνπ Φξήζηνπ Οηθνλόκνπ «Κάηη ζα γίλεη, ζα δεηο» «ελεξγνπνίεζε» ηελ Δηξήλε Μαξγαξίηε θαη ηελ παξνπζίαζε σο κηα ζθεληθή πξάμε «κηθξήο δηακαξηπξίαο», ζην νπδεξί «Φαιαξά», κε ηνλ Φξήζην Σαπνπληδή. «Οη δύν ηζηνξίεο ζπλδπάδνπλ ηελ πξνζσπηθή απώιεηα κε ηελ απώιεηα κηαο επνρήο πνπ όινη βηώλνπκε», ιέεη ε ζθελνζέηξηα. Δίλαη ν ιόγνο πνπ ε παξάζηαζε ζα επαλαθάκςεη πξνζερώο.

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880

Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή. Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 Διιεληθή εζνγξαθία 06-10-09 Δηζαγωγή Ζ πεδνγξαθία 1830-1880 1. Δ. Ρνίδεο : Ζ Πάπηζζα Ηωάλλα ην δηάζηεκα από ην 1830 κέρξη ην 1880 ε ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε ηεο θνηλσλίαο ζηνλ αθεγεκαηηθό ιόγν δελ έιεηςε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ

Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ. νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Το ξύπνημα και ηο ηαξίδι: νεαπέρ ηπωίδερ ηαξιδεύοςν ζε αναζήηηζη ηηρ ηαςηόηηηαρ νθία Χαηδεδεκεηξίνπ-Παξάζρνπ, Σδίλα Καινγήξνπ Ζ απνδεκία ζε μέλε γε εκθαλίζηεθε σο ινγνηερληθό κόξθσκα ηαπηόρξνλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια

Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Συντροφική Σχέση και Οικογένεια Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας \ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 Σειρά Ολιστικής Φιλοσουίας ΤΝΣΡΟΦΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ -Ση είλαη θπζηνινγηθό; -Πνηνο έρεη ην «πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο

Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Ο ξόινο ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Πνιίηε ηεο Έλσζεο Οκηιία ηεο Φξπζνύιαο Παιηαδέιε, Επξσβνπιεπηνύ θαη Καζεγήηξηαο Αξραηνινγίαο ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Ζ ΔΝ ΑΘΖΝΑΗ ΦΗΛΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΣΧΝ ΥΟΛΔΗΧΝ ΣΖ Φ.Δ. ΤΝΣΟΝΗΜΟ ΦΗΛΟΛΟΓΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΕΚΦΡΑΗ-ΕΚΘΕΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΚΦΡΑΖ-ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΟ ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΣΔΤΥΟ Α Προγραμματισμός Θεωρία, χεδιαγράμματα Θεματικών

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ

Σηον ιζηό ηων κειμένων: η αξιοποίηζη ηηρ διακειμενικόηηηαρ ζηη διδακηική πποζέγγιζη ηηρ λογοηεσνίαρ Τζίνα Καλογήπος (gkalog@primedu.uoa.gr) Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα, Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ναπαξίλνπ 13α 106 80, Αζήλα Σηον ιζηό ηων κειμένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα 1 Γημήηριος Βλάτος τολικός ύμβοσλος Φιλολόγων Ροδόπης Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα [1] Ζ δνκή κηαο ηαηλίαο ζπκίδεη ηε δνκή ελόο ζπηηηνύ. Σα ζεκέιηα

Διαβάστε περισσότερα

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν;

- Πώο βιέπεηο ηελ θιαζηθή κνπζηθή λα αλαπηύζζεηαη θαη λα επηβηώλεη ζήκεξα ζηελ Κύπξν; ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ - Δίλαη ε κνπζηθή ηειηθά «κηα πόιε καγηθή»; Η κνπζηθή θαηαξρήλ είλαη κηα Γηεζλήο Παγθόζκηα γιώζζα. Γηα όζνπο κπνξνύλ λα δήζνπλ κέζα ζηε καγεία ηεο κνπζηθήο ηόηε λαη, ζα κπνξνύζακε

Διαβάστε περισσότερα

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν

Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν Η στάση τοσ Κ. Τσάτσοσ στο ανέβασμα των «Ορνίθων» τοσ Αριστουάνη από το «Θέατρο Τέτνης» τοσ Καρόλοσ Κοσν του Κων. Γερ. Γιαννόπουλου α. Τν 1959, ε θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλε «Όξληζεο» 1 δελ αλέβαηλε γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση και Πραγματικότητα

Γνώση και Πραγματικότητα Γνώση και Πραγματικότητα Σειρά Ολιστικής Φιλοσοφίας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΓΝΧΗ 1.1 Ση είλαη ε Γλώζε 1.2 Ζ Θεσξία ησλ Πέληε Απιώλ ηνηρείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ Ιωάννηρ Ρένηζορ Η ΠΟΛΗ ΣΙ ΣΕΥΝΕ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ, ΣΟΤ ΘΕΑΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΚΡΟΑΜΑΣΟ Σεηάπηη 30/11/2011 * 19.00-21.00 * Αἴθ. ΣΤΛ. Γ. ΚΟΡΡΕ www.geander.gr ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΑΤΣΗ Ή ΙΣΩΣ ΜΙΑ ΣΥΝΟΙΚΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης. Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne

Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης. Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne Ο Ιούλιος Βερν και τα Φανταστικά ταξίδια. Από την επιστήμη στη μσθοπλασία. Μια μσθολογία της γνώσης Δπζηξαηία Οθηαπνδά Université Paris IV-Sorbonne Σα Φαληαζηηθά ηαμίδηα 1 ηνπ Ηνπιίνπ Βεξλ (1828-1905)

Διαβάστε περισσότερα

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο

ν θύξηνο Κώζηαο Γεκελεηδήο ζα ζηαζεί ζην πνιύ γλσζηό όλεηξν ηεο θηλέδηθεο Ολεηξεύηεθα πσο ήκνπλ κηα πεηαινύδα πνπ πεγαηλνεξρόηαλ ζηνλ αέξα θαη δελ ήμεξε ηίπνηα γηα ηνλ Τζνπάλγθ Τζνπ. Κάπνηε ν Τζνπάλγθ Τζνπ νλεηξεύηεθε πσο ήηαλ κηα πεηαινύδα, κηα πεηαινύδα πνπ πεηάξηδε, έλησζε

Διαβάστε περισσότερα

Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος

Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος Μάθημα: Νέα Ελληνικά Θέμα: Λογοηεσνικό βιβλίο Ο καιπόρ ηηρ δοκιμαζίαρ, Γ.Φ. Πιεπίδη Διήγημα: «Αλλοθποζύνη» Σάξη: Γ Γςμναζίος Διδακηικοί ζηόσοι Οη

Διαβάστε περισσότερα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα

Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΜΟΤΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Θεόθξαζηνπ αθειιαξίδε θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ Διιεληθή Οπεξέηα Πηπρηαθή εξγαζία ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ ΓΔΒΡΗΑΓΟΤ-ΒΑΛΚΑΝΖ Α.Μ. 33/04 Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ

Δρώηηζη 1: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 2: ΓΚΡΑΦΙΤΙ. Δρώηηζη 3: ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΓΚΡΑΦΙΣΙ Γίλνκαη έμαιιε, θαζώο βιέπσ όηη ν ηνίρνο ηνπ ζρνιείνπ θαζαξίζηεθε θαη μαλαβάθηεθε γηα ηέηαξηε θνξά, γηα λα θαζαξίζεη από ην γθξάθηηη. Η δεκηνπξγηθόηεηα είλαη αμηνζαύκαζηε, αιιά νη άλζξσπνη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915

Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 1915 Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ 1908 Πηηο 23 Ηνπλίνπ γελληέηαη ζηελ Αζήλα ν Γεκήηξεο Ονδόπνπινο (Κ. Θαξαγάηζεο). Ξαηέξαο ηνπ ν Γεώξγηνο Ονδόπνπινο, δηθεγόξνο από ηελ Ξάηξα, ηξαπεδηθόο θαη πνιηηηθόο γηα έλα δηάζηεκα, θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1

Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 1 Δρ. Ιωάννης Ν. Λίλης εθι. Λέθηνξαο Γνγκαηηθήο θαη πκβνιηθήο Θενινγίαο ηεο Αλσηάηεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθαδεκίαο Ηξαθιείνπ Κξήηεο Γσναικείες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης 1 Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR ΚΔΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΩΜΑ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ & SPECTACLE VIVANT: Η ΤΝΑΤΛΙΑ ΣΗ MADONNA THE CONFESSIONS TOUR Αληώλες Υαζάπες *, Ιθηγέλεηα Βακβαθίδοσ * & Νίθος Φωηόποσιος * ΠΔΡΗΛΖΦΖ Tα ηειεπηαία ρξόληα επηρεηξείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη

ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009. ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν. 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο. 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα. α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη ΠΟΛΙΣΙΜΟ 21-10 - 2009 ΘΕΜΑ: Σν ξεκπέηηθν 1. Η εκθάληζε ηεο ξεκπέηηθεο κνπζηθήο 1. 2 Σα κνπζηθά όξγαλα α) Γεληθά (ιεμηιόγην) β) Σν κπνπδνύθη 1. Καηαγσγή 2. Πεξηγξαθή 3. ύγρξνλε ηζηνξία 4. Καηαζθεπαζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ- Η Δδώ θαη θαηξό, ν αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο επαλαζρεδηάδεηαη θαη αλαδεκηνπξγείηαη εθ βάζξσλ. Ενύκε πιένλ ζηελ «Θνηλσλία ησλ πιεξνθνξηώλ». Νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο

Διαβάστε περισσότερα