ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 2007 Νοµικά Βήµατα για την Καθιέρωση µιας Καινούργιας Ιατρικής Ειδικότητας Αντώνης Βγόντζας Νοµικός 1

2 21ος αιώνας ικαιολογηµένα θεωρείται οαιώναςτης Ιατρικής Η κλασσική ιατρική επαναπροσδιορίζεται δεν νοείται η έρευνα και η εφαρµογή της χωρίς τη συνέργεια της βιολογίας της πληροφορικής, της φυσικής και γενικά των θετικών επιστηµών Έκρηξη βιο-ιατρικής γνώσης Αναγκαιότητα επιµερισµού της γνώσης σε ιατρικά αντικείµενα (ειδικότητες) 2

3 µια ιατρική ειδικότητα γεννιέται όταν διαπιστωθούν: συσσώρευση γνώσεων στο συγκεκριµένο γνωστικό πεδίο ανάγκη για πολυδύναµες φροντίδες υγείας µεµονωµένων νόσων ή κυρίων συµπτωµάτων αυξηµένες τεχνικές δυνατότητες εξάρτηση από πολύπλοκη υποδοµή (π.χ. σύνθετα ιατρικά µηχανήµατα, δύσκολες ιατρικές µέθοδοι κτλ) ειδικές ανάγκες του πληθυσµού εµφάνιση νέων ασθενειών, γήρανση του πληθυσµού κτλ. 3

4 Κριτήρια για τη δηµιουργία µιας νέας ιατρικής ειδικότητας Αναγκαιότητα της Επείγουσας Ιατρικής Κεντρική ιδέα των ανθρώπινων δικαιωµάτων στο χώρο τηςυγείαςείναιότι: «όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε ικανοποιητικές φροντίδες υγείας» Σύνταγµα Ελληνικού Κράτους Αρ. 5παρ.5 «Καθένας έχει δικαίωµα στην προστασία της υγείας του και της γενετικής του ταυτότητας» Αρ. 21παρ.3 «Το κράτος µεριµνάγιατηνυγείατωνπολιτώνκαι παίρνει ειδικά µέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων» 4

5 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ιεθνής & Ευρωπαϊκή διάσταση Σε διεθνές επίπεδο η ανάπτυξη της Επείγουσας Ιατρικής υπήρξε ραγδαία. Σε αρκετές χώρες τουλάχιστον από 20ετίας έχει αναγνωριστεί ως ανεξάρτητη ιατρική ειδικότητα: Καναδάς, ΗΠΑ, Αυστραλία, Νότιος Κορέα, Χονγκ Κόνγκ, Ισραήλ,. Στα κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ένας σηµαντικός αριθµός θεσµοθετηµένων ιατρικών ειδικοτήτων: 52 κατοχυρωµένες ιατρικές ειδικότητες. η Επείγουσα Ιατρική µία από τις 52 5

6 Ευρωπαϊκό ίκαιο Η Συνθήκη της Ρώµης (1975) ελεύθερη ανταλλαγή ατόµων, υπηρεσιών, αγαθών και κεφαλαίου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αµοιβαία αναγνώριση ιατρικών πτυχίων βασικών & ειδικότητας στον ιατρικό τοµέα Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Οδηγία 1993/16/EEC της 5 Απριλίου 1993 Οδηγία 2001/19/EC της 14 Μαΐου 2001 Οδηγία 2005/36/EC της 9 Σεπτεµβρίου

7 Ευρωπαϊκές Οδηγίες: ιατρικές ειδικότητες ΗΟδηγία2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου καθορίζει ότι στην EΚ: «ο ειδικευµένος γιατρός πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευµένος για µια συγκεκριµένη ειδικότητα» και να διαθέτει επαρκές εύρος και βάθος εµπειρίας στην ειδικότητα» η Επείγουσα Ιατρική, ασκείται σαν ανεξάρτητη ειδικότητα σε εννέα από τα είκοσι πέντε µέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7

8 Ευρωπαϊκές Οδηγίες: ιατρικές ειδικότητες η Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 για την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ενιαίου και συνεπούς νοµικού πλαισίου, βασισµένου σε ελαστικότερες προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, έναν µεγαλύτερο αυτοµατισµό στην αναγνώριση των προσώπων και µια µεγαλύτερη ευελιξία των διαδικασιών ενηµέρωσης της οδηγίας 8

9 Οδηγία 2005/36/ΕΚ «δικαιολογηµένη, για όλες τις αναγνωρισµένες την ηµεροµηνία έγκρισης της παρούσας οδηγίας ειδικότητες, η διατήρηση της αρχής της αυτόµατης αναγνώρισης στις ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες που είναι κοινές σε τουλάχιστον δύο κράτη µέλη χάριν απλούστευσης του συστήµατος, ηεπέκτασητηςαυτόµατης αναγνώρισης σε νέες ιατρικές ειδικότητες µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να περιορίζεται στις ειδικότητες που είναι κοινές τουλάχιστον στα δύο πέµπτα των κρατών µελών.» 9

10 Οδηγία 2005/36/ΕΚ Άρθρο 24 Βασική ιατρική Εκπαίδευση Άρθρο 25 Εκπαίδευση Ειδικευµένων Ιατρών Άρθρο 26 Ονοµασίες Εκπαιδεύσεως Ειδικευµένων Ιατρών Άρθρο 27 Ιδιαίτερα κεκτηµένα δικαιώµατα των ειδικευµένων ιατρών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Αναγνώριση βάσει του συντονισµού των ελάχιστων όρων εκπαίδευσης V.1. ΙΑΤΡΟΙ Τίτλοι βασικής ιατρικής εκπαίδευσης Τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευµένου ιατρού Ονοµασίες εκπαιδεύσεων ειδικευµένων ιατρών 10

11 Οδηγία 2005/36/ΕΚ Άρθρο 26 - Ονοµασίες Εκπαιδεύσεως Ειδικευµένων Ιατρών Οι τίτλοι εκπαίδευσης ειδικευµένων ιατρών που αναφέρονται στο άρθρο 21 είναι αντιστοιχούν, όσον αφορά την συγκεκριµένη εκπαίδευση, στις ισχύουσες στα διάφορα κράτη µέλη ονοµασίες οι οποίες εµφανίζονται στο παράρτηµα V σηµείο Η ενσωµάτωση στο παράρτηµα V σηµείο νέων ιατρικών ειδικοτήτων κοινών τουλάχιστον στα δύο πέµπτα των κρατών µελών, δύναται να αποφασιστεί προκειµένου η παρούσα οδηγία να ενηµερώνεται σύµφωνα µε την εξέλιξη των εθνικών νοµοθεσιών. 11

12 Ελλάδα: ιατρικές ειδικότητας Ευρωπαϊκή εναρµόνιση Ηαντίφασηµεταξύ ελληνικής και ευρωπαϊκής πραγµατικότητας καθίσταται περισσότερο έντονη από τη διαπίστωση ότι από τις 52 αναγνωρισµένες ιατρικές ειδικότητες στην Ε.Κ., η Ελλάδα έχει κατοχυρώσει νοµοθετικά µόνο τις 38. το Π.. 38/2004 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ τουευρωπαϊκούκοινοβουλίουκαι του Συµβουλίου που αφορούν το επάγγελµα του ιατρού» Ευρωπαϊκή εναρµόνιση Ηστροφήπροςτηδιεύρυνση των διαθέσιµων ιατρικών ειδικοτήτων και την ολοκληρωµένη παροχή αποτελεσµατικών ιατρικών υπηρεσιών είναι µονόδροµος. 12

13 Ελλάδα: η εξέλιξη των ιατρικών ειδικοτήτων 1929: νοµοθετική καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας για πρώτη φορά µε τονόµο 4337/1929 «περί εποπτείας των ειδικοτήτων εν τω ιατρικώ επαγγέλµατι» κάθε ιατρός προκειµένου να αποκτήσει κάποια ειδικότητα θα έπρεπε να εξασφαλίσει ένα «ειδικό πιστοποιητικό» που χορηγούσε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε όσους είχαν ασκηθεί σε κλινικές και πανεπιστηµιακά εργαστήρια για ένα χρονικό διάστηµα από ένα έως δύο έτη µετά τη λήψη του πτυχίου τους 13

14 Ελλάδα: η εξέλιξη των ιατρικών ειδικοτήτων Νόµος 4337/1929: «Η αλµατική εξέλιξις της Ιατρικής επιστήµης και η καταπληκτική πρόοδος, ήν προκάλεσαν αι νεώτεραι κλινικαί, εργαστηριακαί, χηµικαί και βιολογικαί έρευναι, επέφερον την ανάπτυξιν τόσων νέων επαγγελµατικών κλάδων αυτής, ώστε να παρουσιάζεται επιτακτική ανάγκη όπως η παρ ηµίν κείµενη νοµοθεσία συµπληρωθή δεόντως. Εν τούτοις δεν είναι ορθόν, ναδύναταιναεκλεγήπάς ιατρός κατ ελευθέραν αυτού βούλησιν και άνευ της αναγκαίας προηγούµενης ειδικεύσεως και να ασκή και να διαφηµίζη ταύτην χωρίς το Κράτος να έχη εις χείρας τεκµήριον, ότι ούτος είναι και πράγµατι «ειδικός», αρκούντως ασκηθείς.» 14

15 Ελλάδα: η εξέλιξη των ιατρικών ειδικοτήτων Νόµος 1461/1938 τα κριτήρια για τη λήψη της ιατρικής ειδικότητας καθίστανται πιο σαφή προβλέπεται ο ακριβής χρόνος άσκησης για την απόκτηση της κάθε ειδικότητας ως εξής: 2 έτη για Παθολογικές ειδικότητες και Ακτινολογία 4 έτη για Χειρουργικές ειδικότητες Σκοπός της νοµοθετικής ρύθµισης των ειδικοτήτων είναι κυρίως «η κατοχύρωσιςτωνθεµελιωδών κανόνων της Ιατρικής εοντολογίας, ως προς τας υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του ιατρού, έναντι του Κοινωνικού συνόλου και των συναδέλφων του και ουχί η κατατεµάχισις της µιας και ενιαίας ιατρικής επιστήµης» 15

16 Ελλάδα: η εξέλιξη των ιατρικών ειδικοτήτων Νόµος 832/1948: συµπληρώνει τον προηγούµενο νόµο µε την ίδρυση δύο επιτροπών ειδικοτήτων µε έδρατην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη την αύξηση του χρόνου άσκησης για τη λήψη της ειδικότητας Νόµος 3008/1954 «περί άδειας ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος και Ιατρικών Ειδικοτήτων»: αναγνωρίζονται νέες ειδικότητες όπως: η Αναισθησιολογία και η Νευροχειρουργική αργότερα η Χειρουργική Θώρακος, ηπλαστικήχειρουργική, η Ακτινοθεραπεία και η Γαστρεντερολογία 16

17 Ελλάδα: η εξέλιξη των ιατρικών ειδικοτήτων Νοµοθετικό ιάταγµα 3366/1955 «Περί ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλµατος και ιατρικών ειδικοτήτων και άλλων τινών διατάξεων» γίνεται συνολική ρύθµιση και αναθεωρείται συνολικά το µέχρι τότε νοµοθετικό πλαίσιο διακανονίζονται οριστικώς αι διάφοροι εκκρεµότητες του παρελθόντος, ούτως ώστε, να νοµιµοποιηθούν και τυπικώς αι ειδικότητες ιατρών, οίτινες έχουσι µεν τα ουσιαστικά προσόντα, κατά τας κείµενας διαταξεις, δεν έτυχον όµως του τίτλου, δια ποικίλας αιτίας κατά το πλείστον, ουχί ιδίας υπαιτιότητος, ως λ.χ. την κατοχήν, τον συµµοριτοπόλεµον κλπ.». 17

18 Χρονολογική εξέλιξη ιατρικών ειδικοτήτων Νοµοθετικό ιάταγµα 3366/ νέες ειδικότητες Ακτινολογία, Αναισθησιολογία, Γαστρεντερολογία, ερµατολογία-αφροδισιολογία, Καρδιολογία, Μαιευτική Γυναικολογία, Μικροβιολογία, Νευρολογία, Νευροχειρουργική, Ορθοπεδική, Ουρολογία, Οφθαλµολογία, Παθολογία, Παιδιατρική, Πλαστική Χειρουργική, Φυµατιολογία, Χειρουργική, Χειρουργική Θώρακος, Ω.Ρ.Λ : ακόµη 14 ειδικότητες 18

19 Χρονολογική εξέλιξη ιατρικών ειδικοτήτων 1981: Ν. 1193/1981 ιαχωρίστηκαν: Ψυχιατρική από τη «Νευρολογία», Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία από την «Ακτινολογία», Ακτινονοδιαγνωστική από την «Ακτινολογία», Νευρολογία από την «Ψυχιατρική» ακόµη ειδικότητες Συνολικά: 38 ειδικότητες 19

20 Ελλάδα: η εξέλιξη των ιατρικών ειδικοτήτων Έχουν παρέλθει σχεδόν δέκα χρόνια από την τελευταία καθιέρωση νέας ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα που έγινε το 1998 µε την Παθολογική Ογκολογία Ηστασιµότητα της ελληνικής νοµοθεσίας στο ζήτηµα των ιατρικών ειδικοτήτων είναι: Αδικαιολόγητη Απαράδεκτη Επικίνδυνη 20

21 Σχέδιο νόµου του 2004: µία µία χαµένη ευκαιρία σύγχρονη και ουσιαστική ρύθµιση των θεµάτων που αφορούν τις ιατρικές ειδικότητες: καθόριζε εκ νέου το γνωστικό αντικείµενο και η διάρκεια εκπαίδευσης για κάθε ιατρική ειδικότητα αντικαθιστούσε την αναχρονιστική επετηρίδα εισαγωγής στην ειδικότητα µε ένα αξιοκρατικό σύστηµα πανελληνίων εξετάσεων επεδίωξε την αναβάθµιση και τον ορθολογισµό της παρεχόµενης εκπαίδευσης στις µονάδες αναγνώριζε το συνεχώς µεταβαλλόµενο χαρακτήρα τωνιατρικώνειδικοτήτωνκαιστηνπαρ. 5 του άρθρ. 1 προέβλεπε τη δυνατότητα πρόσθεσης, κατάργησης ή τροποποίησης ιατρικών ειδικοτήτων και ειδικεύσεων ανάλογα µε τις σύγχρονες απαιτήσεις µε τηνέκδοσηπ.. 21

22 ιαδικασία καθιέρωσης Ιατρικής Ειδικότητας Ισχύον νοµικό πλαίσιο: Το Κ.Ε.Σ.Υ. έχει την ουσιαστική ευθύνη για το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση της εθνικής στρατηγικής στον τοµέα της υγείας και την υποβολή σχετικών προτάσεων προς τον Υπουργό Υγείας. Γνωµοδοτεί για κάθε θέµα τηςτρέχουσαςπολιτικής όσον αφορά την υγεία και εισηγείται µέτρα για την πραγµατοποίηση των επιδιωκόµενων στόχων. Επιπλέον, µε απόφαση του Υπουργείου Υγείας συγκροτούνται ειδικές επιτροπές και οµάδες εργασίας εντός του Κ.Ε.Σ.Υ. οι οποίες συµβάλλουν στην προώθηση και την ολοκλήρωση των σκοπών του (άρθρα 3 και 4 του ν. 1278/1982). 22

23 ιαδικασία καθιέρωσης ιατρικής ειδικότητας Ισχύον νοµικό πλαίσιο: στο Κ.Ε.Σ.Υ ειδική επιτροπή εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης ηοποία: α. Εισηγείται τον καθορισµό ιατρικής ειδικότητας β. Εκτιµά τις ανάγκες και γνωµοδοτεί για τον απαιτούµενο αριθµό των ιατρών της ιατρικής ειδικότητας γ. Καταρτίζει τα προγράµµατα για την εκπαίδευση των ειδικευόµενων ιατρών και καθορίζει τα κριτήρια για τον ορισµό τωναναγκαίων µονάδων που θα παράσχουν την εκπαίδευση, τον χρόνο της εκπαίδευσης και των αριθµό των ειδικευόµενων ανά νοσοκοµείο 23

24 ιαδικασία καθιέρωσης ιατρικής ειδικότητας Ισχύον νοµικό πλαίσιο: Το Κ.Ε.Σ.Υ. αφού επεξεργαστεί µέσω της ειδικής επιτροπής εκπαίδευσης και µετεκπαίδευσης και ενδεχοµένως ειδικών επιτροπών και οµάδων εργασίας το ζήτηµα εισαγωγήςµιας νέας ιατρικής ειδικότητας, υποβάλλει πρόταση προς τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο Υπουργός Υγείας αφού λάβει τη γνώµη τουκ.ε.σ.υ., υποβάλλει πρόταση προς έκδοση σχετικού Π.. που ορίζει τις προϋποθέσεις, οτρόποςκαιηδιαδικασίαγιατην απόκτηση τίτλου ειδικότητας τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για ειδίκευση ιατρών η λειτουργία των αντίστοιχων εκπαιδευτικών µονάδων. 24

25 ιαδικασία καθιέρωσης ιατρικής ειδικότητας Ισχύον νοµικό πλαίσιο: Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας» Ν. 1278/1982 «Περί συστάσεως Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας» απαιτεί την έκδοση σχετικού Προεδρικού ιατάγµατος κατόπιν πρότασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Κεντρική θέση στην καθιέρωση µιας ιατρικής ειδικότητας καταλαµβάνει το Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας 25

26 Κρίσιµα βήµατα για την καθιέρωση µιας νέας ιατρικής ειδικότητας Επιστηµονική τεκµηρίωση Γνωστικό αντικείµενο Θεσµική τεκµηρίωση ιοίκηση Αναζήτηση προηγουµένου Ελλάδα Ευρώπη Συναίνεση κοινωνίας Νοµοτεχνική Επεξεργασία 26

27 Καθιέρωση της Επείγουσας Ιατρικής στην Ελλάδα: τα κρίσιµα βήµατα 1. Να διαπιστωθεί από τους αρµόδιους φορείς τηςιατρικήςεπιστήµης ηανάγκη θεσµοθέτησης µίας τέτοιας ειδικότητας στο πλαίσιο: των ραγδαίων εξελίξεων της ιατρικής επιστήµης και της τεχνολογίας, της συνεχώς µεταβαλλόµενης νοσογραφικής πραγµατικότητας του πληθυσµού στην Ελλάδα της εθνικής στρατηγικής για την υγεία. 27

28 Καθιέρωση της Επείγουσας Ιατρικής στην Ελλάδα: τα κρίσιµα βήµατα 2. Να ορισθεί από τους αρµόδιους φορείς της ιατρικής επιστήµης το περιεχόµενο της εκπαίδευσης που πρέπει να λάβει ο πτυχιούχος της ιατρικής προκειµένου να αποκτήσει της απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση της συγκεκριµένης ειδικότητας, ο χρόνος εκπαίδευσής του, την πιστοποίηση των νοσοκοµείων, στα οποία θα γίνεται η εκπαίδευση αυτή. 28

29 Καθιέρωση της Επείγουσας Ιατρικής στην Ελλάδα: τα κρίσιµα βήµατα 3. Να πεισθεί η ιοίκηση να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει τη λήψη της ειδικότητας 4. Να διερευνηθούν οι διαδικασίες καθιέρωσης νέας ιατρικής ειδικότητας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο 5. Να επιδιωχθεί η κοινωνική συναίνεση µέσα από ένα γόνιµο διάλογο. 29

30 Καθιέρωση της Επείγουσας Ιατρικής στην Ελλάδα: τα κρίσιµα βήµατα 6. Να καταγραφεί η βούληση της ιοίκησης σε διάταξη Π.., η οποίαθαπεριλαµβάνει: η διαπίστωση της ανάγκης θεσµοθέτησης της ειδικότητας της επείγουσας ιατρικής, το στόχο και το αντικείµενο της ειδικότητας τις γνώσεις, δεξιότητες, και «ικανότητες», που περιλαµβάνονται στην ειδικότητα τη διάρκεια της εκπαίδευσης στην ειδικότητα την κατανοµή τηςπιοπάνωδιάρκειαςσε γνωστικά αντικείµενα 30

31 Καθιέρωση της Επείγουσας Ιατρικής στην Ελλάδα: τα κρίσιµα βήµατα 7. Το Προεδρικό ιάταγµα πρέπει να περιλαµβάνει: το περιεχόµενο των γνωστικών αντικειµένων την πρακτική άσκηση των ειδικευόµενων τη σύσταση θέσεων ειδικευόµενων στην Επείγουσα Ιατρική την κατανοµή τους σε νοσοκοµεία τη συµµετοχή των ειδικευόµενων ιατρών σε εφηµερίες τον τρόπο διορισµού των ιατρών µετά την απόκτηση της ειδικότητας 31

32 Ο όρκος του Ιπποκράτη περισσότερο επίκαιρος από ποτέ «Να θεραπεύω τους πάσχοντες κατά τη δύναµή µου [γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες] και την κρίση µου χωρίς ποτέ εκουσίως να τους βλάψω ή να τους αδικήσω» Ιπποκράτης 32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Απαγορεύεται η µε κάθε µηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η µετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ 2009 Εισαγωγή Mε την εγκύκλιο του Πρωθυπουργού 190/18-7-2006 ορίστηκε ότι κάθε Yπουργείο που προτείνει µία

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου 3402 (ΦΕΚ 258 Α /17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Eξίσωση των Ευκαιριών - Καταπολέµηση των ιακρίσεων Η παρούσα Εκθεση συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Ν. 2519/21-8-97 (ΦΕΚ 165 Α') Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το φάρµακο και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 17.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων 2130/05/EL WP 115 Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ιστορικό... 8 1.3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, L 167/10 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 22.6.2001 Ο ΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2001 για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Κυριάκος Σουλιώτης Ελευθέριος Θηραίος

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα