Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ"

Transcript

1 Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ /23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο 1. Γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο ν πηπρηνχρνο ηεο Iαηξηθήο ππνρξεψλεηαη λα ππνβάιεη, εθηφο απφ ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3 ηνπ A.N. 1565/39 δηθαηνινγεηηθά, θαη πηζηνπνηεηηθφ γηα εηήζηα πξαθηηθή άζθεζε, κεηά ηε ιήςε πηπρίνπ, ζε νπνηνδήπνηε Γεληθφ Nνζνθνκείν Nνκηθφ Πξφζσπν Δεκνζίνπ ή Iδησηηθνχ Δηθαίνπ. Άπθπο Oη θαηά ην πξνεγνχκελν άξζξν ππνςήθηνη γηα άζθεζε πηπρηνχρνη ηεο Iαηξηθήο κεηά απφ αίηεζή πξνο ην Yπνπξγείν Kνηλσληθήο Πξνλνίαο πξνζιακβάλνληαη σο άκηζζνη έθηαθηνη βνεζνί ζην πιεζηέζηεξν πξνο ηνλ ηφπν ηεο θαηνηθίαο ηνπο Γεληθφ Nνζνθνκείν, κε αλαινγία ελφο εθηάθηνπ βνεζνχ πξνο είθνζη θιίλεο ζε ιεηηνπξγία. 2. Eάλ ν αξηζκφο ηνπο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηηο ζέζεηο εθηάθησλ βνεζψλ, πνπ ππάξρνπλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ππνςεθίσλ πξνηηκψληαη φζνη έρνπλ αλψηεξν βαζκφ πηπρίνπ, ελψ νη ππφινηπνη ηνπνζεηνχληαη ζε άιια Γεληθά Nνζνθνκεία θαηά ηελ ίδηα παξαπάλσ αλαινγία. Oη ηπρφλ πιενλάδνληεο θαη κεηά απφ απηφ ηνπνζεηνχληαη σο ππεξάξηζκνη εμσηεξηθνί άκηζζνη βνεζνί. 3. Όινη νη αλσηέξσ, πξνθεηκέλνπ γηα Γεληθά Nνζνθνκεία, πνπ εδξεχνπλ εθηφο ηεο Aζήλαο, ηνπ Πεηξαηά θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, έρνπλ δηθαίσκα ηξνθήο ζε βάξνο ησλ Iδξπκάησλ θαη θαηνηθίαο, εάλ δελ έρνπλ. 4. Ωο ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ινγίδεηαη ν ηφπνο ηεο νηθνγελεηαθήο δηακνλήο ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα πξηλ απφ ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ. Άπθπο H θαηά ηα πξνεγνχκελα άξζξα άζθεζε, δηαλχεηαη ελαιιάμ αλά ηεηξάκελν ζε Παζνινγηθφ, Xεηξνπξγηθφ, Mαηεπηηθφ-Γπλαηθνινγηθφ Tκήκα ηνπ Nνζνθνκείνπ, θαζψο θαη ζηα Eμσηεξηθά Iαηξεία θαη Eξγαζηήξηα ησλ ηκεκάησλ απηψλ. 2. H ππεξεζία σο γηαηξνχ ζε Nνζνθνκεία Eλφπισλ δπλάκεσλ, ζεσξείηαη σο ρξφλνο άζθεζεο πνπ ζπκπιεξψλεηαη ζε Nνζνθνκείν γηα ηα ηκήκαηα πνπ νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζηα νπνία ν γηαηξφο δελ ππεξέηεζε. 3. H ηαθηηθή άζθεζε ζε Nνζνθνκεία ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζηα ηκήκαηα πνπ νξίδνληαη αλσηέξσ, εάλ βεβαηψλεηαη θαηάιιεια, ππνινγίδεηαη σο ρξφλνο άζθεζεο. 4. Mεηά ην ηέινο ηεο άζθεζεο, ρνξεγείηαη απφ ηε Δηεχζπλζε ηνπ Nνζνθνκείνπ, ππεχζπλε βεβαίσζε πνπ ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο Δηεπζπληέο ησλ Tκεκάησλ θαη ησλ Eξγαζηεξίσλ, εθφζνλ απηά ιεηηνπξγνχλ. Πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο, ρνξεγείηαη ε βεβαίσζε πεξί αζθήζεσο, φκσο άδεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ρνξεγείηαη κφλν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ A.N. 1565/ Γηαηξνί πηπρηνχρνη ηζνηίκσλ μέλσλ Iαηξηθψλ ρνιψλ νη νπνίνη έρνπλ αζθήζεη ην ηαηξηθφ επάγγεικα ζην εμσηεξηθφ ηνπιάρηζηνλ γηα κηα δεθαεηία θαη έρνπλ εγθαηαζηαζεί κφληκα ζηελ Eιιάδα πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ηελ άδεηα αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ A.N. 1565/39 εμαηξνχληαη απφ ηελ απφ ηνπο θείκελνπο Nφκνπο πξνβιεπφκελε λφκηκε δνθηκαζία γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο, εθφζνλ έρνπλ ηα ππφινηπα απφ ηα νξηδφκελα πξνζφληα ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Άπθπο 4. Όζνη έρνπλ θαηά ηα αλσηέξσ άδεηα αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, δηθαηνχληαη λα εμαζθνχλ ηε γεληθή Iαηξηθή θαη λα δηνξίδνληαη, θαηά πξνηίκεζε, ζε ζέζε

2 Kνηλνηηθψλ γηαηξψλ ή γηαηξψλ Nνζειεπηηθψλ Iδξπκάησλ δπλακηθφηεηαο κέρξη θαη 30 θιηλψλ, θαηά ηα ηζρχνληα εηδηθφηεξα γηα απηά. Άδεια ιαηπικήρ ειδικόηηηαρ Άπθπο Γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, απφ απηέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ Δηάηαγκα, απαηηείηαη άδεηα ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ πνπ ιεηηνπξγεί ζην Yπνπξγείν. 2. Tν πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ απαξηίδεηαη απφ ηνπο εμήο: (Bι. ήδε άξζξν 118 B.Δ. 682/1960 πεξί Oξγαληζκνχ Yπ. Kνηλ. Πξφλνηαο). 3. Πξνθεηκέλνπ ην πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ λα αζρνιεζεί κε ζέκα εηδηθφηεηαο πνπ δελ εθπξνζσπείηαη ζην πκβνχιην, θαιείηαη θαη παξίζηαηαη, κε ςήθν, θαη ηαθηηθφο Kαζεγεηήο ηεο νηθείαο έδξαο, θαη αλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο, ν έθηαθηνο Kαζεγεηήο απηήο. Γηα πεξηζζφηεξνπο Kαζεγεηέο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο, ηνλ Kαζεγεηή πνπ ζπκκεηέρεη ζην πκβνχιην νξίδεη ε ηαηξηθή ρνιή. 4. Aληηπξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ εθιέγεηαη θαηά ηε πξψηε ηνπ πλεδξίαζε, έλα απφ ηα ηαθηηθά κέιε ηνπ πκβνπιίνπ. 5. Kαζήθνληα Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ εθηειεί έλαο απφ ηνπο γηαηξνχο πνπ ππεξεηνχλ ζηε Γεληθή Δηεχζπλζε Yγηεηλήο ηνπ Yπνπξγείνπ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο, πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ. Άπθπο Tν πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: α) Eιέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ γηαηξψλ πνπ δεηνχλ λα ιάβνπλ εηδηθφηεηα θαη απνθαίλεηαη εάλ είλαη επαξθήο ε άζθεζή ηνπο. β) Γλσκνδνηεί γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ Nνζειεπηηθψλ Iδξπκάησλ ηα νπνία δεηνχλ λα αλαγλσξηζζνχλ σο Iδξχκαηα κεηεθπαίδεπζε εηδηθψλ γηαηξψλ, είηε ζην ζχλνιν είηε γηα νξηζκέλεο Kιηληθέο θαη Eξγαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζ' απηά. Tα Iδξχκαηα πνπ δεηνχλ αλαγλψξηζε ππνβάιινπλ κε ηε ζρεηηθή αίηεζε ιεπηνκεξέο πξφγξακκα εθπαηδεχζεσο. γ) Σν.I. Eηδηθνηήησλ κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ άξζε ηεο απνλεκεζείζεο αλαγλψξηζεο Iδξπκάησλ σο θαηάιιεισλ γηα κεηεθπαίδεπζε κε αηηηνινγεκέλε ηνπ γλσκνδφηεζε, εθφζνλ θξίλεη φηη έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ηεο αξρηθήο ηνπο αλαγλψξηζεο. δ) Oξίδεη, θαηφπηλ εηζεγήζεσο ησλ Eμεηαζηηθψλ Eπηηξνπψλ ηελ εμεηαζηέα χιε γηα θάζε ηαηξηθή εηδηθφηεηα, ζηελ νπνία απαξαίηεηα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα ησλ ζπλαθψλ βαζηθψλ ηαηξηθψλ καζεκάησλ. 2. Όιεο νη παξαπάλσ γλσκνδνηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ β', γ', δ' θαη ε' ηνπ πκβνπιίνπ Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ θπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο. 3. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλ. Πξνλνίαο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ θαζνξίδνληαη ηα βαζηθά θξηηήξηα ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο ζπγθξφηεζεο ησλ δηαθφξσλ Nνζειεπηηθψλ Iδξπκάησλ θαη ησλ ηκεκάησλ ηνπο θαηά ηαηξηθή εηδηθφηεηα, ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηε αλαγλψξηζε απηψλ σο θαηάιιεισλ γηα ηε κεηεθπαίδεπζε εηδηθψλ γηαηξψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ. Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Άπθπο Ωο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο νξίδνληαη νη εμήο: 1) Παζνινγία 2) Xεηξνπξγηθή, 3) Nεπξνρεηξνπξγηθή, 4) Mαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία 5) Oπξνινγία 6) Οξζνπεδηθή, 7) Ωηνξηλνιαξπγγνινγία, 8) Oθζαικνινγία, 9) Nεπξνινγία-Ψπρηαηξηθή, 10) Παηδηαηξηθή, 11)

3 Δεξκαηνινγία-Aθξνδηζηνινγία, 12) Mηθξνβηνινγία, 13) Aθηηλνινγία, 14) Aλαηζζεζηνινγία, 15) Πλεπκνλνινγία-Φπκαηηνινγία, 16) Kαξδηνινγία. Oη εηδηθφηεηεο κε αξηζ. 9 θαη 13 θαηαξγήζεθαλ απφ ηελ παξ. 5 αξζξ. 23 Nνκ. 193/ Mε B.Δ. (Π.Δ.) πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ Yπνπξγφ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ, πνπ ιακβάλεηαη κε απφιπηε πιεηνςεθία, κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη άιιεο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη ζπγρξφλσο λα θαζνξίδεηαη θαη ν ρξφλνο άζθεζεο ησλ ππνςεθίσλ, θαζψο θαη ηα ππφινηπα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ρξεζηκνπνηήζεσο ηνπ ηίηινπ απηνχ ησλ εηδηθνηήησλ. Άπθπο Γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο απαηηνχληαη: α) Άδεηα άζθεζεο ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο β) κεηεθπαίδεπζε ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη παξαθάησ ζε αλαγλσξηζκέλε γηα ηελ απαηηνπκέλε εηδηθφηεηα θιηληθή ή Eξγαζηήξην θαη γ) επηηπρήο δνθηκαζία ελψπηνλ ηεο Eμεηαζηηθήο Eπηηξνπήο. 2. O ρξφλνο κεηεθπαίδεπζεο ζηνλ νπνίνλ δελ ζπλππνινγίδεηαη θαη ν ρξφλνο άζθεζεο γηα ηε ιήςε ηεο άδεηαο αζθήζεσο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο ζχκθσλα ην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο N.Δ/ηνο νξίδεηαη σο εμήο: 1) Παζνινγία: 3 έηε απφ ηα νπνία ην έλα κπνξεί λα είλαη ζε θπκαηηνινγία. 2) Xεηξνπξγηθή: 4 έηε. 3) Mαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία: 4 έηε, απφ ηα νπνία ην πξψην ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή. 4) Γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ Nεπξνρεηξνπξγνχ απαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ απφ ην νπνία ην έλα έηνο ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή, έλα έηνο ζηε Nεπξνινγία θαη ηα ηξία επφκελα ζηε Nεπξνρεηξνπξγηθή. Γηα φζνπο έρνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Xεηξνχξγνπ θαη επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ Nεπξνρεηξνπξγνχ, απαηηείηαη πξφζθαηε άζθεζε ηξηψλ εηψλ ζηε Nεπξνρεηξνπξγηθή. Γηα ηνπο ήδε αζθνχκελνπο ζηελ εηδηθφηεηα ηνπ Nεπξνρεηξνπξγνχ απαηηείηαη άζθεζε εληφο έηνπο ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή θαη 4 εηψλ ζηε Nεπξνρεηξνπξγηθή. Tν εδάθην 4 πνπ ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 4 άξζξ. 6 N.Δ. 4111/1960 αληηθαηαζηάζεθε απφ ην N.Δ. 16 ηεο 27 Nνεκ./2 Δεθ (ΦEK A' 280) 5) Oπξνινγία: 4 ρξφληα, απφ ηα νπνία ην πξψην ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή. 6) Oξζνπεδηθή: 4 ρξφληα, απφ ηα νπνία ην πξψην ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή. 7) Ωηνξηλνιαξπγγνινγία: 3 ρξφληα απφ ηα νπνία ην πξψην ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή. 8) Oθζαικνινγία: 3 ρξφληα απφ ηα νπνία αλά έλα ηξίκελν ζηε Xεηξνπξγηθή, Παζνινγία θαη Nεπξνινγία 9) Nεπξνινγία-Ψπρηαηξηθή: 3 ρξφληα απφ ηα νπνία ην πξψην ζηελ Παζνινγία. 10) Παηδηαηξηθή: 3 ρξφληα, απφ ηα νπνία ην πξψην ζηελ Παζνινγία. 11) Δεξκαηνινγία-Aθξνδηζηνινγία: 3 ρξφληα 12) Mηθξνβηνινγία: 3 ρξφληα 13) Aθηηλνινγία-Pαδηνινγία: 3 ρξφληα, απφ ηα νπνία 15 κήλεο ζηελ Aθηηλνδηαγλσζηηθή, 15 κήλεο ζηελ Aθηηλνζεξαπεπηηθή θαη 6 κήλεο ζηε Pαδηνινγία. 14) Aλαηζζεζηνινγία: 3 ρξφληα απφ ηα νπνία ην πξψην ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή 15) Φπκαηηνινγία: 3 ρξφληα, απφ ηα νπνία ην πξψην ζηελ Παζνινγία 16) Kαξδηνινγία: 4 ρξφληα, απφ ηα νπνία ηα ηξία πξψηα ζηελ Παζνινγία. Oη εηδηθφηεηεο 9 θαη 13 θαηαξγήζεθαλ απφ ηελ παξ. 4 αξζξ. 23 Nνκ. 1193/1981 (θαηση. αξηζ. 27) 3. Όζνη απφ ηνπο πηπρηνχρνπο ηεο Iαηξηθήο ζέινπλ λα κεηεθπαηδεπηνχλ ζε κία απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο N.Δ/ηνο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο εηήζηαο πξαθηηθήο άζθεζεο, φπσο νξίδεη ην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο N.Δ/ηνο, θαζψο ε άδεηα αζθήζεσο ηεο εηδηθφηεηαο επέρεη ζέζε άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο. Πηπρηνχρνη ηεο Iαηξηθήο πνπ δηαθφπηνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζε κία

4 απφ ηηο εηδηθφηεηεο, ππνρξεψλνληαη λα απνθηήζνπλ άδεηα αζθήζεσο ηνπ Iαηξηθνχ Eπαγγέικαηνο. 4. Πξνθεηκέλνπ γηα γηαηξνχο πνπ έρνπλ κεηεθπαηδεπηεί ζε Iδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ην πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ θξίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνζθνκηδφκελα ζηνηρεία απφ ηνπο ππνςήθηνπο, εάλ ε άζθεζε πνπ έγηλε ζην εμσηεξηθφ εμνκνηψλεηαη κε ηελ άζθεζε πνπ γίλεηαη ζηελ Eιιάδα. 5. H ππεξεζία ζε Nνζνθνκεία Eλφπισλ Δπλάκεσλ πξνζκεηξάηαη ζηνλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελν ρξφλν αζθήζεσο γηα ηελ απφθηεζε ηεο εηδηθφηεηαο, είηε ζπλνιηθά είηε ηκεκαηηθά, θαηά ηελ θξίζε ηνπ πκβνπιίνπ Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ. Παξεκβάιιεηαη ην Π.Δ. 415 ηηρ 29 Δεκεμβπίος 1994 (ΦEK A' 236) "Πεξί ηνπ ρξφλνπ εηδίθεπζεο γηαηξψλ γηα απφθηεζε εηδηθφηεηαο" (Tα άξζξα, πνπ αθνινπζνχλ, αλαθέξνληαη ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηε άζθεζε πξνο απφθηεζε εηδηθφηεηαο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα άξζξα 8 θαη 11 ηνπ N.Δ. 3366, 20/ θαη ηνπ Π.Δ. 1091, 16/ ). Έρνληαο ππφςε: 1. Tηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ N. 1397/83 (ΦEK A' 143/83) "Eζληθφ ζχζηεκα Yγείαο" ην νπνίν επαλαθέξζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν 1 ηνπ N. 2194/94 (ΦEK A' 34/94) 2. Tελ αξηζ. 2 απφθαζε ηεο 109εο/ Oινκέιεηαο ηνπ Kεληξηθνχ πκβνπιίνπ Yγείαο. 3. Tν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Π.Δ. πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ε νπνία δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί. 4. Tελ αξηζ. 636/1994 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Eπηθξαηείαο κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλ. Aζθαιίζεσλ. Άπθπο 1. O ρξφλνο εηδίθεπζεο γηα ηε απφθηεζε θάζε κηαο απφ ηηο θαησηέξσ ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο νξίδεηαη σο εμήο: 1. Aγγειοσειποςπγική Aπαηηείηαη άζθεζε 7 εηψλ. Aπφ απηά: - 3 έηε γεληθή Xεηξνπξγηθή - 3 έηε Aγγεηνρεηξνπξγηθή - 1 εμάκελν Xεηξνπξγηθή ζψξαθνο θαη 1 εμάκελν Kαξδηνρεηξνπξγηθή (ζε αλαγλσξηζκέλε Kιηληθή παξνρήο εηδηθφηεηαο ρεηξνπξγηθήο ζψξαθνο, πνπ δηαζέηεη Kαξδηνρεηξνπξγηθφ Tκήκα). 2. Aιμαηολογία Aπαηηείηαη άζθεζε 6 εηψλ. Aπφ απηά 2 έηε Παζνινγία ή Παηδηαηξηθή θαη 4 έηε Aηκαηνινγίαο, σο αθνινχζσο: 2 έηε Kιηληθή Aηκαηνινγία (Kιηληθή θαη Eμσηεξηθφ ηαηξείν) κε ηα αθφινπζα θχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα: - Παζήζεηο εξπζξνθπηηάξσλ - Mπεινυπεξπιαζηηθά ζχλδξνκα - Λεκθνυπεξπιαζηηθά ζχλδξνκα - Mεηακφζρεπζε κπεινχ ηελ παξαπάλσ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλνληαη νη απαξαίηεηνη επεκβαηηθνί ρεηξηζκνί (αλαξξφθεζε / βηνςία κπεινχ θαη ιεκθαδέλσλ) θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (κνξθνινγία θπηηάξσλ αίκαηνο, κπεινχ, ιεκθαδέλσλ θαη άιισλ ηζηψλ). 11/2 έηνο Eξγαζηεξηαθή Aηκαηνινγία κε ηα αθφινπζα θχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα: - Δηεξεχλεζε Aηκνιπηηθψλ ζπλδξφκσλ θαη Aηκνζθαηξηλνπαζεηψλ (κε ππνρξεσηηθή έθζεζε ζηε αληίζηνηρε ππξεληθή ηαηξηθή). - Δηεξεχλεζε κπεινυπεξπιαζηηθψλ θαη ιεκθνυπεξπιαζηηθψλ ζπλδξφκσλ (κε ππνρξεσηηθή

5 κηθξή άζθεζε ζε παζνινγν-αλαηνκηθφ εξγαζηήξην). - Mειέηε δηαηαξαρψλ ηνπ αηκνζηαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ησλ παζήζεσλ ησλ αλνζνζθαηξηλψλ. - 6 κήλεο Aηκνδνζία 3. Aκηινοδιαγνυζηική Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ. Aπφ απηά: - 2 1/2 έηε θιαζζηθή αθηηλνινγία - 2 1/2 έηε λεψηεξεο απεηθνληζηηθέο κέζνδνη ππνρξεσηηθψο πεξηιακβαλνκέλσλ: ππεξερνηνκνγξαθία, αμνληθή ηνκνγξαθία, καγλεηηθή ηνκνγξαθία, αγγεηνγξαθία. 4. Aκηινοθεπαπεςηική-ογκολογία Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ. Aπφ απηά: - 6 κήλεο βαζηθέο επηζηήκεο αθηηλνινγίαο - 6 κήλεο παζνινγίαο (εάλ είλαη εξγαζηήξην απηφ πνπ δίλεη εηδηθφηεηα θαη δελ δηαζέηεη θιηληθή). - 3 έηε αθηηλνζεξαπεπηηθή θαη νγθνινγία εθ ησλ νπνίσλ: εθ πεξηηξνπήο ζε ηκήκαηα πνπ δηαζέηνπλ ηνλ θαηάιιειν ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, δειαδή έλα εμάκελν ζε ηκήκα πνπ λα δηαζέηεη κεραλήκαηα βξαρπζεξαπείαο (γπλαηθνινγηθέο θαη ελδντζηηθέο) θαη έλα εμάκελν ζε ηκήκα πνπ λα δηαζέηεη γξακκηθφ επηηαρπληή κε ειεθηξφληα θαη θσηφληα. 5. Aλλεπγιολογία Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ απφ ηα νπνία: 2 έηε Παζνινγία ή Παηδηαηξηθή θαη - 3 έηε αιιεξγηνινγία σο εμήο: - 1 έηνο σο αθνινχζσο: 6 κήλεο Aλνζνινγία (θιηληθνεξγαζηεξηαθή) θαη αλά 3 κήλεο Eξγαζηήξηα Φπζηνινγίαο ηεο αλαπλνήο θαη Δεξκαηνινγία. -2 έηε Kιηληθή Aιιεξγηνινγία 6. Aναιζθηζιολογία Aπαηηείηαη ζπλνιηθή άζθεζε 5 εηψλ απφ ηα νπνία: -30 κήλεο αλαηζζεζία ζηηο βαζηθέο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο (γεληθή ρεηξνπξγηθή, νπξνινγία, νξζνπεδηθή, ΩPΛ/γία θ.ιπ.) - 3 κήλεο θαξδηνινγία - 3 κήλεο πλεπκνλνινγία - 3 κήλεο καηεπηηθή αλαηζζεζία - 3 κήλεο αλαηζζεζία ζηε ζσξαθνρεηξνπξγηθή -3 κήλεο αλαηζζεζία ζηε λεπξνρεηξνπξγηθή - 3 κήλεο παηδν-αλαηζζεζία - 6 κήλεο κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο - 3 κήλεο επείγνπζα πξν-λνζνθνκεηαθή ηαηξηθή (EKAB) - 3 κήλεο θαη' επηινγήλ ηαηξείν πφλνπ ή θαξδηνρεηξνπξγηθή αλαηζζεζία H εθπαίδεπζε ζηε πλεπκνλνινγία θαη θαξδηνινγία λα γίλεηαη κέζα ζηα δχν πξψηα ρξφληα ηεο εηδηθφηεηαο. Oη εηδηθεπφκελνη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα εθπαηδεχνληαη ζηε καηεπηηθή αλαηζζεζία θαη παηδν-αλαηζζεζία ζα εθεκεξεχνπλ ζηα ηκήκαηα απηά φπσο θαη γηα ηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο. Όιν ην ππφινηπν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα εθεκεξεχνπλ ζην λνζνθνκείν πνπ δηνξίζηεθαλ. 7. Γαζηπενηεπολογία - 2 έηε Παζνινγία θαη - 4 έηε Γαζηξεληεξνινγία 8. Γενική ιαηπική Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ. Aπφ απηά: - 6 κήλεο Παζνινγία

6 - 3 κήλεο Kαξδηνινγία - 2 κήλεο Δεξκαηνινγία - 4 κήλεο Παηδηαηξηθή - 4 κήλεο Xεηξνπξγηθή - 3 κήλεο Oξζνπεδηθή - Tξαπκαηνινγία - 3 κήλεο Mαηεπηηθή - Γπλαηθνινγία - 2 κήλεο Oθζαικνινγία - 2 κήλεο Ωηνξηλνιαξπγγνινγία - 3 κήλεο Kνηλσληθή - Kιηληθή Ψπρηαηξηθή - 2 κήλεο Mηθξνβηνινγία - 1 κήλαο Aθηηλνινγία - 2 κήλεο Mνλάδα Eληαηηθήο Θεξαπείαο - 1 κήλαο εκηλάξην Eπηδεκηνινγίαο, ηαηηζηηθήο θαη Mεζνδνινγίαο ηεο Έξεπλαο, - 10 κήλεο Kέληξν Yγείαο (ζην ηέινο ηεο εθπαίδεπζεο) 9. Δεπμαηολογία-Aθποδιζιολογία Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ. Aπφ απηά: - 1 έηνο Kιηληθή Παζνινγία - 3 έηε Kιηληθή Δεξκαηνινγία θαη Aθξνδηζηνινγία θαη Eμσηεξηθφ Δεξκαηνινγηθφ ηαηξείν Tν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο έρεη σο αθνινχζσο: 1. Kιηληθή Δεξκαηνινγία 2. εμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα (ζχγρξνλε αθξνδηζηνινγία) 3. Παηδηαηξηθή Δεξκαηνινγία 4. Eπεκβαηηθή δεξκαηνινγία 5. Bηνθπζηθή - Φπηνβηνινγία 6. Iζηνινγία-Iζνρεκεία δεξκαηηθψλ λφζσλ 7. Aλνζνδεξκαηνινγία 8. Kιηληθή κπθεηνινγία (επηπνιή δεξκαηνκπθεηηάζεηο) 9. Kιηληθή βαθηεξηνινγία 10. Aληηθείκελα επαγγεικαηηθψλ δεξκαηνπαζεηψλ 11. Φπζηνινγία- Φαξκαθνινγία- Φαξκαθνθηλεηηθή ζην δέξκα 12. Eπηδεκηνινγία- Πιεξνθνξηθή δεξκαηηθψλ λφζσλ 13. Aγγεηνινγία θαη δεξκαηηθέο εθδειψζεηο 10. Eνδοκπινολογία - 2 έηε Παζνινγία εθ ησλ νπνίσλ 1 έηνο παηδηαηξηθή κε επζχλε θαη έγγξαθε ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ Δηεπζπληψλ Παζνινγίαο θαη Παηδηαηξηθήο θαη - 4 έηε Eλδνθξηλνινγία (Kιηληθή ελδνθξηλνινγία, Eλδνθξηλνινγηθφ εξγαζηήξην θαη ελδνθξηλνινγηθφ Eμσηεξηθφ ηαηξείν). 11. Iαηπική ηηρ επγαζίαρ Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ. Aπφ απηά: α) 28 κήλεο θιηληθήο άζθεζεο απφ ηνπο νπνίνπο: 15 κήλεο αθνξνχλ θιηληθή άζθεζε ζηελ Παζνινγία. 6 κήλεο αθνξνχλ θιηληθή άζθεζε ζηε Πλεπκνλνινγία. 1 κήλαο αθνξά άζθεζε ζε εμσηεξηθφ νθζαικνινγηθφ ηαηξείν λνζνθνκείνπ. 2 κήλεο αθνξνχλ άζθεζε ζε εμσηεξηθφ δεξκαηνινγηθφ ηαηξείν λνζνθνκείνπ. 1 κήλαο αθνξά άζθεζε ζε εμσηεξηθφ ΩPΛ ηαηξείν. 3 κήλεο αθνξνχλ άζθεζε ζε εμσηεξηθά ηαηξεία επεηγφλησλ θαη ηαθηηθψλ πεξηζηαηηθψλ νξζνπεδηθψλ λνζνθνκείσλ ή νξζνπεδηθψλ θιηληθψλ ηξηηνβαζκίσλ λνζνθνκείσλ. β) 12 κήλεο ζεσξεηηθή θαηάξηηζε, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη:

7 - Θεσξεηηθή δηδαζθαιία - Eξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε - Πξνεηνηκαζία δηπισκαηηθήο εξγαζίαο - Eπηζθέςεηο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο επηρεηξήζεσλ πξσηνγελνχο ή δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα γ) 18 κήλεο πξαθηηθή άζθεζε απφ ηνπο νπνίνπο νη 6 ζε επηρείξεζε ή ππεξεζία, φπνπ ιεηηνπξγεί νξγαλσκέλε ππεξεζία Iαηξηθήο ηεο Eξγαζίαο θαη νη 2 ζε επηζεσξήζεηο εξγαζίαο ή ην KYAE ηνπ Yπνπξγείνπ Eξγαζίαο. Oη κνλάδεο απηέο αλαγλσξίδνληαη σο θαηάιιειεο γηα άζθεζε ησλ γηαηξψλ κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ κεηά γλψκε ηνπ KEY. 12. Iαηποδικαζηική Aπαηηείηαη άζθεζε 3 ρξφλσλ. Aπφ απηά: - 1 ρξφλνο παζνινγηθήο αλαηνκηθήο θαη - 2 ρξφληα Iαηξνδηθαζηηθή 13. Kαπδιολογία - 2 έηε Kιηληθή Παζνινγία θαη - 4 έηε Kαξδηνινγία σο εμήο: 30 κήλεο Kιηληθή Kαξδηνινγία θαη Mνλάδα Eληαηηθήο Παξαθνινπζήζεσο θαη ζεξαπείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 3κήλνπ πξν-λνζνθνκεηαθήο λνζειείαο ηνπ νμένο εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ 18 κήλεο εξγαζηεξηαθή Kαξδηνινγία θαη θαξδηνρεηξνπξγηθή σο αθνινχζσο: - 5 κήλεο ζην Eξγαζηήξην Yπεξερνθαξδηνγξαθίαο-DOPPLER - 2 κήλεο ζηε Bεκαηνδφηεζε θαη Hιεθηξνθπζηνινγία-HOLTER - 5 κήλεο ζην Aηκνδπλακηθφ Eξγαζηήξην - 3 κήλεο ζηε Kφπσζε θαη ηε ππξεληθή Kαξδηνινγία - 3 κήλεο Παηδνθαξδηνινγία, Kαξδηνρεηξνπξγηθή ή άιιε ζπλαθή εηδηθφηεηα (θαη' επηινγήλ) 14. Koινυνική ιαηπική Γηα ηε ιήςε ηεο εηδηθφηεηαο ν ρξφλνο άζθεζεο νξίδεηαη ζε 4 ρξφληα σο εμήο: α) 1 ρξφλνο ζην Παζνινγηθφ Tνκέα Nνζνθνκείνπ β) 1 ρξφλνο ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζε Tνκέα Kνηλσληθήο Iαηξηθήο ζε αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα AEI ή ζηελ Yγεηνλνκηθή ρνιή, ζηνπο ηνκείο Eπηδεκηνινγία, Bηνζηαηηζηηθήο, Kνηλσληθήο επηζηεκψλ, πξνιεπηηθήο Iαηξηθήο, Πεξηβαιινληνινγηθήο Iαηξηθήο, αξρψλ Πξνγξακκαηηζκνχ, Oηθνλνκηθψλ Yγείαο, Δηαηξνθήο θαη Δηνίθεζεο Yπεξεζηψλ Yγείαο. γ) 2 ρξφληα πξαθηηθή άζθεζε ζην λνζνθνκείν ζην Xεηξνπξγηθφ Tνκέα ή Tνκέα ςπρηαηξηθήο θαζψο θαη ζηε Mαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία, ηελ παηδηαηξηθή, απφ ηα νπνία: 1 ρξφλν ζε Nνζνθνκείν θαη 1 ρξφλν ζε Kέληξν Yγείαο 15. Kςηηαπολογία Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ σο εμήο: - 2 έηε Παζνινγηθή αλαηνκία - 3 έηε Kπηηαξνινγία 16. Mαιεςηική Γςναικολογία - 1 έηνο ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή (ην πξψην) - 3 1/2 έηε Mαηεπηηθή-Γπλαηθνινγία - 6 κήλεο Παζνινγηθή Aλαηνκηθή, Kπηηαξνινγία θαη Eλδνθξηλνινγία. 17. Iαηπική Bιοπαθολογία (Mικποβιολογία)

8 - 24 κήλεο Mηθξνβηνινγία (δηαγλσζηηθή Λνηκσδψλ Nνζεκάησλ- Aλνζνινγία, απφ ηνπο 24 κήλεο, νη 6 κήλεο ζα γίλνληαη ζηελ Aλνζνινγία) - 12 κήλεο Bηνρεκεία - 12 κήλεο Aηκαηνινγία- Aηκνδνζία - 12 κήλεο Γεληθή Παζνινγία 18. Nεςπολογία Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ, απφ ηα νπνία: - 6 κήλεο Παζνινγία - 5 κήλεο Kιηληθή Ψπρηαηξηθή θαη - 3 έηε Nεπξνινγία, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ άζθεζε ζηελ θιηληθή λεπξνινγία θαη ζε ζπλαθείο ηνκείο λεπξνινγίαο, φπσο λεπξνθπζηνινγία, λεπξνρεηξνπξγηθή θαη λεπξναθηηλνινγία. 19. Nεθπολογία Aπαηηείηαη άζθεζε 6 ρξφλσλ. Aπφ απηά: - 2 έηε Παζνινγία θαη - 4 έηε Nεθξνινγία 20. Nεςποσειποςπγική - 1 1/2 έηνο Γεληθή Xεηξνπξγηθή - 6 κήλεο Nεπξνινγία θαη - 4 έηε λεπξνρεηξνπξγηθή. Eμ' απηψλ 2 εμάκελα πξναηξεηηθψο κεηά αίηεζε ηνπ εηδηθεπνκέλνπ, θαη' επηινγή ζε δχν απφ ηηο ζπλαθείο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο: Xεηξνπξγηθή Παίδσλ, Πιαζηηθή Xεηξνπξγηθή, Oξζνπεδηθή, Xεηξνπξγηθή Θψξαθνο. 21. Oπθοπεδική Yπνπξγηθή απφθαζε A4/4063/81 (ΦEK 631/B/81) - 1 έηνο ζηε γεληθή Xεηξνπξγηθή κε θχξηα θαηεχζπλζε ην επείγνλ ρεηξνπξγηθφ ηξαχκα - 4 έηε άζθεζε ζηελ Oξζνπεδηθή θαη ηξαπκαηνινγία θαη ζπγθεθξηκέλα: - 3 έηε Oξζνπεδηθή θαη ηξαπκαηνινγία ελειίθσλ - 1 έηνο Oξζνπεδηθή θαη ηξαπκαηνινγία παίδσλ - 1 έηνο (2 εμάκελα) επηινγήο απφ 1 εμάκελν: πιαζηηθή Xεηξνπξγηθή ή Nεπξνρεηξνπξγηθή ή αγγεηνρεηξνπξγηθή ή ζσξαθνρεηξνπξγηθή ή Mνλάδα Eληαηηθήο Θεξαπείαο ή ζε ππνεηδηθφηεηεο ηεο Oξζνπεδηθήο φπσο: άθξα ρείξα, αζιεηηθψλ θαθψζεσλ, ή ζε Oγθνινγηθφ Tκήκα (φγθνη κπνζθειεηηθνχ) ή ζε Mνλάδα Παζήζεσλ ζπνλδπιηθήο ηήιεο. Tν έηνο ηεο Oξζνπεδηθήο Παίδσλ πξέπεη λα γίλεηαη είηε ζε Παηδν-νξζνπεδηθά λνζνθνκεία, είηε ζε Oξζνπεδηθέο Kιηληθέο ή ζε Oξζνπεδηθά Tκήκαηα πνπ δηαζέηνπλ Eμσηεξηθά Iαηξεία γηα παηδηά θαη απνδεδεηγκέλα εθηεινχληαη παηδν-νξζνπεδηθέο επεκβάζεηο ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζα θαζνξηζηεί ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη γηα ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο. Tα δχν εμάκελα επηινγήο δελ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ηειεπηαίν έηνο ηεο εηδηθφηεηαο. 22. Oςπολογία - 1 έηνο ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή - 3 έηε ζηελ Oπξνινγία - 2 εμάκελα θαη' επηινγή (αλά έλα εμάκελν) ζηηο αθφινπζεο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο: γπλαηθνινγία, πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή, ρεηξνπξγηθή Παίδσλ θαη παηδννπξνινγία. H εθπαίδεπζε ησλ Oπξνιφγσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ άζθεζή ηνπο ζηε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ παζήζεσλ ησλ εμήο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ: αθξάηεηαο νχξσλ θαη νπξνδπλακηθήο, παηδηαηξηθήο νπξνινγίαο, αλδξνινγίαο θαη ππνγνληκφηεηνο, νπξνινγηθήο νγθνινγίαο θαθψζεσλ, νπξνιηζίαζεο, κεηακφζρεπζεο λεθξνχ θαη Eλδνθξηλνινγίαο πνπ έρεη

9 ζρέζε κε ην νπξνπνηνγελλεηηθφ ζχζηεκα, Λαπαξνζθνπηθή Oπξνινγία, ρξήζε ησλ Yπεξήρσλ θαη ρξήζε ησλ αθηηλψλ Laser. 23. Oθθαλμολογία Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ ζηελ νθζαικνινγία 24. Παθολογία Aπαηηείηαη άζθεζε 5 εηψλ ζηελ Παζνινγία. 1ν θαη 2ν έηνο: Nα δνζεί έκθαζε ζηελ θιηληθή εμέηαζε (ηζηνξηθφ θαη ζεκεηνινγία) θαη ζηελ θιηληθή αμηνιφγεζε ησλ ζπλήζσλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. Eπίζεο λα δηδαρζνχλ νη ζπλήζεηο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο πνπ ζπκπιεξψλνπλ θαη νινθιεξψλνπλ ηελ θιηληθή εμέηαζε (παξαθεληήζεηο, νθζαικνζθφπεζε, εμέηαζε πεξηθεξηθνχ αίκαηνο, ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα, αθηηλνγξαθία ζψξαθνο θ.ι.π.) Nα ηνπο δίλεηαη πξσηνβνπιία ζηελ επίιπζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ζπλήζσλ πξνβιεκάησλ. 3ν θαη 4ν έηνο: Άζθεζε ζηελ επίιπζε δπζρεξεηψλ θαη ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ θιηληθήο δηαθνξηθήο δηαγλσζηηθήο. Άζθεζε ζηε ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε πεξηζηαηηθψλ ζε αθξναηήξην. Eπηζθφπεζε ησλ ζπγρξφλσλ ζεκάησλ ηεο εηδηθφηεηαο (Bηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε). Άζθεζε ζε θιηληθνπαζνινγναλαηνκηθά πξνβιήκαηα (CPC). πξννδεπηηθά λα ηνπο αλαηίζεηαη πεξηζζφηεξν ππεχζπλν έξγν ζην εμσηεξηθφ ηαηξείν, ην ηκήκα επεηγφλησλ θαη ζηελ Kιηληθή. ην 3ν ηξίκελν ηνπ 4νπ έηνπο λα ππεξεηνχλ ππνρξεσηηθά ζε θαξδηνινγηθή κνλάδα θαη ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ ίδηνπ έηνπο ζε Mνλάδα Eληαηηθήο Θεξαπείαο. 5ν έηνο: ην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο απηνχ έρνπλ δηθαίσκα επηινγήο γηα ηξίκελε ππεξεζία ζε θάπνηα απφ ηηο ππνεηδηθφηεηεο θαη εμεηδηθεχζεηο ηεο θπξίαο εηδηθφηεηαο (ελ πξνθεηκέλσ ηεο Παζνινγίαο) 25. Παθολογική αναηομική Aπαηηείηαη ζπλνιηθά άζθεζε 5 εηψλ, απφ ηα νπνία: - Tα 4 πξψηα έηε πεξηιακβάλνπλ εθπαίδεπζε θαη άζθεζε ζηελ ηερληθή θαη ηζηνπαζνινγία ηεο λεθξνηνκήο θαη ζηελ ηζηνπαζνινγία φισλ ησλ ζπζηεκάησλ, κε ηελ εθαξκνγή γεληθψλ θαη εηδηθψλ κεζφδσλ ηζηνρεκείαο, αλνζντζηνρεκείαο, κνξηαθήο βηνινγίαο, ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο θ.ιπ. - Tν 5ν έηνο πεξηιακβάλεη άζθεζε ζηελ θπηηαξνινγία. 26. Παιδιαηπική Aπαηηείηαη άζθεζε 4 εηψλ απφ ηα νπνία: - 3 έηε Γεληθή Παηδηαηξηθή Kιηληθή, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ θαη εηδηθψλ παηδηαηξηθψλ κνλάδσλ πνπ ππάξρνπλ ζην λνζνθνκείν. - 6 κήλεο θαη' επηινγή απφ 1-2 κήλεο ζε παηδηαηξηθέο εμεηδηθεχζεηο Aθνινπζεί ην Π.Δ. 379/1995 (ΦEK A' 214/ ). "Tξνπνπνίεζε ηνπ Π.Δ. 415/94 "Πεξί ηνπ ρξφλνπ εηδίθεπζεο γηαηξψλ γηα απφθηεζε εηδηθφηεηαο" (ΦEK A' 236/94). Έρνληαο ππφςε: 1. Tηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ N. 1397/83 (ΦEK A' 143/83) ην νπνην επαλαθέξζεθε ζε ηζρχ κε ην άξζξν 1 ηνπ N. 2194/94 (ΦEK A' 34/94) 2. Tελ αξηζ. 6 ηεο 115εο Oινκ./ γλψκε ηεο Oινκέιεηαο ηνπ KE..Y (γλκ. ηe) απνθαζίδνπκε: Άπθπο μόνο. H παξ. 27 ηνπ άζξνπ 1 ηνπ Π.Δ. 415/94 αλαθεξφκελε ζην ρξφλν εηδίθεπζεο ησλ γηαηξψλ γηα απφθηεζε ηεο ηαηξηθήο εηδηφηεηαο "Παηδνςπρηαηξηθήο" αληηθαζίζηαηαη θαη έρεη σο εμήο: 27. Παιδοτςσιαηπική Aπαηηείηαη άζθεζε 4 1/2 εηψλ. Aπφ απηά: 6 κήλεο Kιηληθή Nεπξνινγία. 18 κήλεο Kιηληθή Ψπρηαηξηθή ησλ ελειίθσλ, κε απαζρφιεζε θαη ζην εμσηεξηθφ ηαηξείν.

10 2 1/2 έηε Παηδνςπρηαηξηθή: Tν έλα (1) έξηνο ζε Παηδνςπρηαηξηθφ ηκήκα Nνζνθνκείνπ ή ζε Παηδνςπρηαηξηθφ Nνζνθνκείν (κε θαηαλνκή 6 κήλεο ζε ηκήκα επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ θαη 6 κήλεο ζε ηκήκαηα ρξνλίσο παζρφλησλ) θαη ην άιιν ππφινηπν (1 1/2 έηνο) ζε Iαηξνπαηδαγσγηθφ Kέληξν. Kαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηδίθεπζεο ησλ 2 1/2 εηψλ, ν ηαηξφο ππνρξενχηαη λα απνθηήζεη εκπεηξία εξγαζίαο ζε εηδηθά ζρνιεία θαη θέληξα γηα παηδηά κε πλεπκαηηθέο, ςπρνινγηθέο θαη ζσκαηηθέο κεηνλεμίεο, εηαηξείεο πξνζηαζίαο αλειίθσλ, δηθαζηήξηα αλειίθσλ, ζε αλακνξθσηήξηα, νξθαλνηξνθεία, θέληξα ζεξαπεπηηθήο παηδαγσγηθήο ςπρνινγηθά θέληξα ζρνιείσλ θαη θέληξα καζεηηθήο αληίιεςεο ζε άιια εηδηθά ηδξχκαηα γηα παηδηά ππφ ηελ επνπηεία ηνπ δηεπζπληνχ ηνπ παηδνςπρηαηξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ ή ηνπ ηαηξνπαηδαγσγηθνχ θέληξνπ. Mέρξη λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα ηαηξνπαηδαγσγηθά θέληξα κε ηελ θαηάιιειε ζηειέρσζε θαη θίλεζε, νη εηδηθεπφκελνη ζα εηδηθεχνληαη ζηα παηδνςπρηαηξηθά ηκήκαηα ησλ λνζνθνκείσλ. 28. Πλαζηική σειποςπγική - 2 έηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή - 3 έηε Πιαζηηθή Xεηξνπξγηθή - 2 εμάκελα θαη' επηινγή (αλά έλα εμάκελν) ζε δχν απφ ηηο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο: Γπλαηθνινγία, Oπξνινγία, ΩPΛ, Oξζνπεδηθή, Nεπξνρεηξνπξγηθή, Xεηξνπξγηθή Παίδσλ, Xεηξνπξγηθή Θψξαθνο. 29. Πςπηνική Iαηπική - 1 ρξφλνο Παζνινγία - 3 κήλεο Aθηηλνινγία - 3 ρξφληα Ππξεληθή Iαηξηθή σο εμήο: - 5 κήλεο ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε - 1 κήλαο πξαθηηθέο αζθήζεηο - 2 1/2 ρξφληα πξαθηηθή εμάζθεζε ζε ηκήκα ππξεληθήο ηαηξηθήο (απεηθνληζηηθέο κειέηεο, ζεξαπεπηηθή, θαη in vitro εμεηάζεηο) - 6 κήλεο θαη' επηινγή: Oγθνινγία, Kαξδηνινγία, Παηδηαηξηθή, Eλδνθξηλνινγία. 30. Pεςμαηολογία - 2 έηε Παζνινγία θαη 4 έηε Pεπκαηνινγία σο εμήο: - 3 έηε Θεσξεηηθή θαη πξαθηηθή θαηάξηηζε ζηε ξεπκαηνινγία θαη - 1 έηνο ζε νξζνπεδηθή θιηληθή, κε ξεπκαηνινγηθά πεξηζηαηηθά, θέληξα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο θαη αλνζνινγηθφ εξγαζηήξην. 31. Πνεςμονολογία-Φςμαηιολογία - 1 1/2 έηνο Παζνινγία ζε Παζνινγηθέο Kιηληθέο, απνθιεηζηηθψο) - 36 κήλεο Πλεπκαηνινγία - Φπκαηηνινγία (6 κήλεο πξναηξεηηθψο θαη θαη' επηινγή ζε Aθηηλνινγηθφ εξγαζηήξην, Kαξδηνινγηθή ή ζσξαθνρεηξνπξγηθή Kιηληθή) θαη - 6 κήλεο MEΘ/Aλαπλεπζηηθνχ. 32. Φςζική ιαηπική και Aποκαηάζηαζη - 1 εμάκελν Παζνινγίαο - 1 εμάκελν Nεπξνινγίαο - 1 εμάκελν Oξζνπεδηθήο θαη - 3 1/2 έηε θπζηθήο Iαηξηθήο θαη Aπνθαηάζηαζεο 33. Xειποςπγική

11 - 5 έηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή - 2 Eμάκελα θαη' επηινγή (αλά έλα εμάκελν) κεηαμχ ησλ εηδηθνηήησλ Γπλαηθνινγίαο, Oξζνπεδηθήο, Oπξνινγίαο, ΩPΛ/γηαο, Nεπξνρεηξνπξγηθήο, Πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο, Xεηξνπξγηθήο Παίδσλ, Xεηξνπξγηθήο Θψξαθνο θαη Aγγεηνρεηξνπξγηθήο. 34. Xειποςπγική Θώπακορ Aπαηηείηαη άζθεζε 7 εηψλ. Aπφ απηά: - 3 έηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή - 4 έηε Θσξαθνρεηξνπξγηθή εθ ησλ νπνίσλ: - 2 έηε Xεηξνπξγηθή Θψξαθνο θαη - 2 έηε Xεηξνπξγηθή θαξδηάο θαη κεγάισλ Aγγείσλ 35. Xειποςπγική Παίδυν Aπαηηείηαη άζθεζε 7 εηψλ. Aπφ απηά : - 3 έηε γεληθή Xεηξνπξγηθή - 3 έηε Xεηξνπξγηθή Παίδσλ θαη - 2 εμάκελα θαη' επηινγή (αλά έλα εμάκελν) ζε δχν απφ ηηο ρεηξνπξγηθέο εηδηθφηεηεο: Oξζνπεδηθή, ΩPΛ, Πιαζηηθή Xεηξνπξγηθή, Xεηξνπξγηθή Θψξαθνο θαη Oπξνινγία 36. Ψςσιαηπική - 6 κήλεο Παζνινγία (κε επηθέληξσζε ζηε "ςπρνζσκαηηθή ζεψξεζε" ησλ λνζεκάησλ) - 1 έηνο Nεπξνινγίαο εθ ηνπ νπνίνπ 9 κήλεο Kιηληθή Nεπξνινγία θαη 3 κήλεο λεπξνθπζηνινγία, Nεπξνρεηξνπξγηθή θαη Nεπξναθηηλνινγία - 2 έηε Kιηληθή ςπρηαηξηθή (ζε εζσηεξηθφ Ψπρηαηξηθφ ηκήκα θαη ζε εμσηεξηθά ηαηξεία) εθ ησλ νπνίσλ φρη πάλσ απφ 1 έηνο ζε θιηληθέο ρξνλίσο παζρφλησλ - 3 κήλεο Ψπρηαηξνδηθαζηηθή - 6 κήλεο ςπρηαηξηθή KΛηληθή ζε Γεληθφ Nνζνθνκείν - 6 κήλεο Kνηλνηηθή Ψπρηαηξηθή (ζε θνηλνηηθφ θέληξν ςπρηθήο Yγείαο θαη ζε ελδηάκεζεο ςπρηαηξηθέο δνκέο) - 3 κήλεο Παηδνςπρηαηξηθή θαη Ψπρηαηξηθή Eθήβσλ ηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ζηε Kιηληθή ςπρηαηξηθή πεξηιακβάλνληαη (εθηφο απφ ηελ θιηληθή Ψπρηαηξηθή ησλ ελειίθσλ) ε ςπρνγεξηαηξηθή θαη νη θαηαζηάζεηο εμάξηεζεο απφ νπζίεο (ηνμηθνκαλία, αιθννιηζκφο). Aπφ ην β' εμάκελν ηνπ 2νπ έηνπο ηεο εηδίθεπζεο, ν εηδηθεπφκελνο πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη παξάιιεια κε ηε ινηπή άζθεζή ηνπ, θαη ζηελ Ψπρνζεξαπεία. 37. Ωηοπινολαπςγγολογία - 1 έηνο ζηε Γεληθή Xεηξνπξγηθή - 3 έηε ζηελ ΩPΛ/γία - 6 κήλεο ζηε Nεπξνρεηξνπξγηθή θαη - 6 κήλεο ζηελ Πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή Άπθπο 2. Oη γηαηξνί πνπ εηδηθεχνληαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, ζα νινθιεξψζνπλ ηελ εηδίθεπζε ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο, εθηφο θαη εάλ επηζπκνχλ λα ππαρζνχλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Δηαηάγκαηνο νπφηε εληφο ηξηκήλνπ απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ζα ππνβάιινπλ ζρεηηθή αίηεζε ζην Yπνπξγείν Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ. Άπθπο 3. H ηζρχο ηνπ παξφληνο άξρεηαη απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο. ηνλ Yπνπξγφ Yγείαο, Πξφλνηαο θαη Kνηλσληθψλ Aζθαιίζεσλ αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο.

12 Άπθπο Oη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ ζην πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ. Όζνη αιινδαπνί δελ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ Iαηξηθφ χιινγν ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο απεπζείαο ζην Yπνπξγείν Kνηλσληθήο Πξφλνηαο 2. Tν πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ κεηά ηνλ έιεγρν ζχκθσλα κε ην άξζξν 6, παξαπέκπεη ηνπο ππνςεθίνπο ζε δνθηκαζία ζηηο Eμεηαζηηθέο Eπηηξνπέο ηνπ επφκελνπ άξζξνπ. 3. Oη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ N.Δ/ηνο ππνςήθηνη νη νπνίνη έρνπλ παξαπεκθζεί απφ ην πκβνχιην Iαηξηθήο Eηδηθεχζεσο γηα εμέηαζε ζηηο νηθείεο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο θαη δελ έρνπλ πξνζέιζεη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ελψπηνλ ηνπο γηα λα εμεηαζηνχλ, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ ζπγθεληξψζεη ηνλ απαηηνχκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ρξφλν κεηεθπαίδεπζεο γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, θαη έρνπλ δηθαίσκα λα πξνζέιζνπλ γηα εμεηάζεηο ππνβάιινληαο ζρεηηθή αίηεζε ρσξίο λέα δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο ζην Yπνπξγείν Kνηλσληθήο Πξφλνηαο. Eξεηάζειρ Άπθπο Mεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ, ν Yπνπξγφο Kνηλσληθήο Πξφλνηαο δηνξίδεη κε απφθαζή ηνπ, γηα δηεηή ζεηεία ηξηκειείο Eμεηαζηηθέο Eπηηξνπέο γηα θάζε εηδηθφηεηα πνπ απνηεινχληαη απφ έλαλ Kαζεγεηή ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο θαη απφ δχν γηαηξνχο ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο απφ απηνχο πνπ δηαηέιεζαλ ή δηαηεινχλ Δηεπζπληέο Kιηληθψλ ή Eξγαζηεξίσλ, πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί θαηά ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο σο θαηάιιεια, γηα ηελ κεηεθπαίδεπζε εηδηθψλ, ελψ πξνηηκψληαη νη ηαθηηθνί ή έθηαθηνη θαζεγεηέο. "Kαζήθνληα γξακκαηέα ησλ Eμεηαζηηθψλ Eπηηξνπψλ εθηεινχλ γηαηξνί ή δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηνπ Yπνπξγείνπ Kνηλσληθψλ Yπεξεζηψλ πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Yπνπξγφ ή ηνλ νηθείν Nνκάξρε. 2. Παξφκνηεο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο νξίδνληαη ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηελ εμέηαζε φζσλ γηαηξψλ έρνπλ εθπαηδεπζεί ζε ηδξχκαηα ηεο Bνξείνπ Eιιάδνο. 3. Oη ππνςήθηνη ππνβάιινληαη ζε πξνθνξηθή θαη πξαθηηθή δνθηκαζία. Tα εμεηαζηέα ζέκαηα ιακβάλνληαη κε θιήξν απφ ηελ χιε πνπ έρεη νξηζζεί απφ ην πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ. 4. Oη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη νξίδνληαη ζε έμη ην ρξφλν, ηνπο κήλεο Φεβξνπάξην, Aπξίιην, Iνχλην, Aχγνπζην, Oθηψβξην θαη Δεθέκβξην. Oη εκέξεο ησλ εμεηάζεσλ νξίδνληαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Yγείαο θαη Πξφλνηαο, κε ηελ νπνία νξίδεηαη θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ηηο εμεηάζεηο γηαηξψλ θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα". H παξ. 4 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ απφ ην άξζξ. 12 Nνκ. 1278/ Όζνη απνξξίπηνληαη δηθαηνχληαη λα πξνζέιζνπλ ζε λέα εμέηαζε θαηά ηελ επφκελε εμεηαζηηθή πεξίνδν ή θαη αξγφηεξα. Όζνη απνξξίπηνληαη δχν θνξέο δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ εμαίξεζε ελφο κέινπο ηεο Eμεηαζηηθήο Eπηηξνπήο, εθηφο απφ ηνλ Kαζεγεηή ηεο νηθείαο έδξαο θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θαηά ηελ εμέηαζή ηνπο απφ κέινο πνπ ην αλαπιεξψλεη. (Όπνηνο έρεη απνξξηθζεί ηξεηο θνξέο δελ δηθαηνχηαη λα πξνζέιζεη ζε λέα εμέηαζε γηα ηελ ίδηα εηδηθφηεηα) Tν κέζα ζε ( ) ηειεπηαίν εδάθην θαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξ. 10 ηνπ Nνκ. 1821/88 (ΦEK A' 271) 6. Oη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη ζε αλαγλσξηζκέλε Kιηληθή ή Eξγαζηήξην Nνζειεπηηθνχ Iδξχκαηνο πνπ νξίδεηαη απφ ην πκβνχιην Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ (θαηαξγήζεθαλ απφ ην άξζξ. 12 N.Δ. 67/ "Eμεηαζηηθέο επηηξνπέο εηδηθνηήησλ νξίδνληαη θαη ζηα Iσάλληλα, Πάηξα θαη Aιεμαλδξνχπνιε γηα εμέηαζε ησλ εθπαηδεπζέλησλ ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα ηεο Hπείξνπ, Πεινπνλλήζνπ θαη Θξάθεο αληηζηνίρσο. Oη δηαηάμεηο ηνπ N.Δ. 3366/1955 εθαξκφδνληαη

13 αλάινγα θαη γηα φζνπο εθπαηδεχζεθαλ ζηα παξαπάλσ ηδξχκαηα". H παξ. 8 πξνζηέζεθε σο άλσ απφ ην άξζξν 25 Nνκ. 1076/1980 ηνκ. 35 ζει. 36,642 Δηνξζ. θαικ. ζην ΦEK A' 231 ηεο 87 Oθη (Παξεκβάιιεηαη ην άξζξν 5 παξ. 7 ηνπ N.2256/94) Άπθπο 5 (Ν. 2256/94). 7. Tα κέιε ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ γηα ηελ απνλνκή ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ λ.δ. 3366/1995, απνηεινχληαη απφ δηεπζπληέο ηκεκάησλ θαη απφ παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο ή επίθνπξνπο θαζεγεηέο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο. ηηο εηδηθφηεηεο ζηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη δηεπζπληέο ή θαζεγεηέο, ε επηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ γηαηξνχο ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο. Άπθπο 11. Xξήζε ηίηινπ ζπλαθνχο ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο 1. ε γηαηξνχο νη νπνίνη έρνπλ απνθηήζεη ηνλ ηίηιν νξηζκέλσλ απφ ηηο εηδηθφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο θαη νη νπνίνη έρνπλ επηδνζεί ηδηαηηέξσο ζε θάπνηνλ απφ απηνχο ηνπο θιάδνπο, κπνξεί λα ρνξεγείηαη εηδηθή άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ηίηινπ ηεο ζπλαθνχο απηήο εηδηθφηεηαο, κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ Iαηξηθψλ Eηδηθνηήησλ, ζην νπνίν κεηέρνπλ ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη ηα κέιε ηεο νηθείαο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. 2. Eίλαη δπλαηφλ λα ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη παξαπάλσ άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ηίηινπ ηεο Γαζηξεληεξνινγίαο, ηεο ρεηξνπξγηθήο ηνπ Θψξαθνο, ηεο Πιαζηηθήο Xεηξνπξγηθήο θαη Aθηηλνζεξαπεπηηθήο κε ηελ ππνβνιή ησλ εμήο δηθαηνινγεηηθψλ: 1) Γηα ηελ Γαζηεληεξνινγία: α) Άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ Παζνινγίαο β) Πηζηνπνηεηηθνχ κεηαγελέζηεξεο άζθεζεο γηα δχν ηνπιάρηζηνλ έηε ζε αλαγλσξηζκέλν Γαζηξεληεξνινγηθφ Kέληξν ζηελ Eιιάδα ή ζην Eμσηεξηθφ. γ) Yπφκλεκα γηα ηίηινπο θαη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο 2) Γηα ηε ρεηξνπξγηθή ηνπ ζψξαθνο: α) Άδεηα ρξεζηκνπνηήζεσο ηίηινπ Xεηξνπξγηθήο β) Πηζηνπνηεηηθφ κεηαγελέζηεξεο άζθεζεο γηα κηα δηεηία ζε εηδηθή θιηληθή Xεηξνπξγηθήο Θψξαθνο θαη αλά εμάκελν ζε Φπκαηηνινγηθή θαη Kαξδηνινγηθή Kιηληθή 3) Γηα ηελ πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή: α) Άδεηα ρξεζηκνπνηήζεσο ηίηινπ Xεηξνπξγηθήο β) Πηζηνπνηεηηθφ κεηαγελέζηεξεο αζθήζεσο γηα δηεηία ζε εηδηθφ Kιηληθήο Πιαζηηθήο Xεηξνπξγηθήο 4) (Γηα ηελ Aθηηλνζεξαπεπηηθή) α) Aδεία ρξεζηκνπνηήζεσο ηίηινπ Aθηηλνινγίαο β) Πηζηνπνηεηηθφ κεηαγελέζηεξεο άζθεζεο γηα δηεηία ζε εηδηθφ Kέληξν Aθηηλνζεξαπείαο θαη Pαδηνζεξαπείαο). H κέζα ζε ( ) εηδηθφηεηα (αξηζ. 4) θαηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 5 αξζξ. 23 Nνκ. 1193/81. 3) ε φζνπο αζθνχζαλ πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο N.Δ. ζχκθσλα κε βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Iαηξηθνχ πιιφγνπ, επί κηα δεθαεηία ηνπιάρηζηνλ απνθιεηζηηθά θάπνηνλ απφ ηνπο θιάδνπο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί αλσηέξσ θαη έρνπλ απνθηήζεη ηελ αληίζηνηρε βαζηθή εηδηθφηεηα, ρνξεγείηαη άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ζπλαθνχο απηήο εηδηθφηεηαο θαη ρσξίο ηελ πξνβιεπφκελε ζπκπιεξσκαηηθή κεηεθπαίδεπζε εθφζνλ ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε κέζα ζε ηξεηο κήλεο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο. Αθνινπζεί ην άπθπο 2 παπ. 1 ηος Ν. 1579/1985. Ρπζκίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ηνπ Εζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

14 Άπθπο 2. Ν. (1579/85) Κχξηεο θαη ζπλαθείο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο 1. Η απαγφξεπζε ρξεζηκνπνίεζεο πεξηζζνηέξσλ απφ έλαλ (1) ηίηισλ ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.Δ. 2266/1955 (ΦΕΚ Α' 258/1955), ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ θαη γηα ηηο ηέσο ζπλαθείο εηδηθφηεηεο. Οη γηαηξνί πνπ έρνπλ δχν (2) εηδηθφηεηεο κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ην δεχηεξν ηίηιν ηνπο κφλν ζε επηζηεκνληθέο αλαθνηλψζεηο θαη ζε ζπλέδξηα. Kςπώζειρ Άπθπο Aπαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηίηινπ πεξηζζνηέξσλ απφ κηα εηδηθφηεηεο. 2. Γηαηξνί πνπ έρνπλ άδεηα γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηίηινπο γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα εηδηθφηεηεο, κπνξνχλ, αθνχ παξαηηεζνχλ απφ ηελ άδεηα ηεο εηδηθφηεηαο πνπ αζθνχλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνλ ηίηιν άιιεο εηδηθφηεηαο κφλν εθφζνλ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηφηε πνπ ηνπο απνλεκήζεθε ε εηδηθφηεηα απηή. H παξαίηεζε ππνβάιιεηαη εγγξάθσο πξνο ηνλ νηθείν Iαηξηθφ χιινγν θαη ζπληάζζεηαη απφδεημε ζηελ νπνία ζεκεηψλεηαη ε αλαγθαία κεηαβνιή ζηα κεηξψα, αιιηψο ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηίηινπ ηεο λέαο εηδηθφηεηαο ζεσξείηαη παξάλνκε. 3. Γηαηξνί πνπ δελ ρξεζηκνπνίεζαλ επί πεληαεηία ην ηίηιν ηεο εηδηθφηεηαο πνπ ηνπο απνλεκήζεθε, ράλνπλ ην δηθαίσκα λα ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ. Γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ ηίηινπ απαηηείηαη λέα επηηπρήο εμέηαζε ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Eμεηαζηηθήο Eπηηξνπήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο. Άπθπο 13. H ρξεζηκνπνίεζε ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο N.Δ/ηνο δηψθεηαη θαη ηηκσξείηαη πεηζαξρηθά κε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ A.N. 1565/39. Άπθπο 14. Δηνηθεηηθνί Δηεπζπληέο Nνζνθνκείσλ, Δηεπζπληέο Kιηληθψλ ή Eξγαζηεξίσλ ή Yπεξεζηψλ, νη νπνίνη παξέρνπλ ςεπδή πηζηνπνίεζε γηα ηε θνίηεζε ή εθπαίδεπζε ή ηελ επίδνζε ησλ αζθνπκέλσλ ζην ηκήκα ηνπο γηαηξψλ, ηηκσξνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 217 ηνπ Πνηληθνχ Kψδηθα, εθφζνλ γηα ηελ πξάμε απηή δελ πξνβιέπεηαη βαξχηεξε πνηλή, αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνβιεπφκελε πεηζαξρηθή ηηκσξία. Όκνηα ηηκσξνχληαη θαη φζνη θάλνπλ ρξήζε ςεπδψλ πηζηνπνηεηηθψλ. Άπθπο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 1,2,3, θαη 4 ηνπ παξφληνο, ππφθεηληαη νη πηπρηνχρνη ηεο ηαηξηθήο, πνπ ιακβάλνπλ ην πηπρίν ηεο ηαηξηθήο κεηά ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ Eμαηξνχληαη φζνη ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ N.Δ. 132/1946 γηα θνηηεηέο παξειζφλησλ εηψλ πνπ ιακβάλνπλ ην πηπρίν ηαηξηθήο κέρξη ηελ 31ε Δεθεκβξίνπ Oη άδεηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο, πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί πξηλ απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο, δηαηεξνχλ ηελ ηζρχ ηνπο. 3. Όζνη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο δηαλχνπλ ηελ άζθεζή ηνπο γηα ηελ απφθηεζε άδεηαο ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ππάγνληαη σο πξνο ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν άζθεζεο θαη ηα Iδξχκαηα πνπ έρνπλ αλαγλσξηζζεί γηα θάζε εηδηθφηεηα ζηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ ηζρχ ηνπ N.Δ.30008/1954, κε εθαξκνγή θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο N.Δ/ηνο (Kαηαξγήζεθαλ κε ην άξζξν 12 N.Δ. 67/1968). 7. Γηαηξνί πνπ απέθηεζαλ ηνλ ηίηιν ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο επί ηε βάζεη πξνγελεζηέξσλ λφκσλ, γηα ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο ή απνθηνχλ ηνλ ηίηιν ηαηξηθήο εηδηθφηεηαο ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, ινγίδνληαη φηη θαηέρνπλ ηνλ ηίηιν εθφζνλ έρνπλ απνθηήζεη ηα λφκηκα γηα απηφ πξνζφληα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ λφκσλ, εθφζνλ απνδεδεηγκέλα έρνπλ απφ ηφηε αζθήζεη ηελ εηδηθφηεηα ζπλερψο θαη απνθιεηζηηθά.

15 Άπθπο 16. Mε απφθαζε ηνπ Yπνπξγνχ Kνηλσληθήο Πξφλνηαο νξίδεηαη ν ηχπνο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ην N.Δ. αδεηψλ ρξεζηκνπνίεζεο ηίηινπ εηδηθφηεηαο. Άπθπο 17. (Πξνζηίζεληαη δηαηάμεηο ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ N.Δ. 3301/1955 "πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ απφ 3/4/1954" πεξί εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ N.Δ. 2500/53 ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ ησλ Yπεξεζηψλ ηνπ Yπνπξγείνπ Kνηλσληθήο Πξνλνίαο, θαζψο θαη ηξνπνπνίεζε θάπνησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.δ. 2592/1953 θαη 3097/1954 "πεξί νξγαλψζεσο ηεο Iαηξηθήο Aληηιήςεσο"). Άπθπο 18. (Καηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 8 άξζξ. 4 ηνπ N.Δ. 3766/57 "πεξί ζπγρσλεχζεσο ησλ Nνζνθνκείσλ Πξφζθαηξνπ Aζελψλ θαη Γεληθνχ Kξαηηθνχ Aζελψλ). Άπθπο 19. (Αθνξά ηε ζχληαμε ηεο λέαο Ειιεληθήο Φαξκαθνπνηίαο). Άπθπο 20. Kαηαξγείηαη ην N.Δ. 3008/54 "πεξί αζθήζεσο ηνπ Iαηξηθνχ Eπαγγέικαηνο θαη ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ" θαζψο θαη θάζε άιιε δηάηαμε αληίζεηε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο N.Δ/ηνο. O Nφκνο απηφο πνπ ςεθίζζεθε απφ ηε Bνπιή θαη θπξψζεθε ζήκεξα, λα δεκνζηεπζεί ζηελ Eθεκεξίδα ηεο Kπβεξλήζεσο θαη λα εθηειείηαη ζαλ Nφκνο ηνπ Kξάηνπο.

Συλλογή για την άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και το νομικό καθεςτϊσ των ιατρικϊν ςυλλόγων. Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ

Συλλογή για την άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και το νομικό καθεςτϊσ των ιατρικϊν ςυλλόγων. Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ Συλλογή για την άςκηςη του ιατρικοφ επαγγζλματοσ και το νομικό καθεςτϊσ των ιατρικϊν ςυλλόγων Ιατρικόσ Σφλλογοσ Πφργου - Ολυμπίασ Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Άδεια αςκήςεωσ τησ ιατρικήσ... 6 Aςυμβίβαςτα...

Διαβάστε περισσότερα

Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143)

Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143) Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143) Άπθπο 38. 1. Mε θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Kπβέξλεζεο, Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE.Σ.Y., κπνξνχλ λα ζπληζηψληαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος

Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος N. 727/13-10-1977 (ΦEK η. A' 308) Πεξί ηξνπνπνίεζεο δηαηάμεσλ ηεο πεξί Παλειιήληνπ Iαηξηθνχ Σπιιφγνπ θαη Iαηξηθψλ Σπιιφγσλ, θείκελεο Nνκνζεζίαο. Άρθρο 1. O Παλειιήληνο Iαηξηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γημόζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικών ςπηπεζιών Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ

Γημόζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικών ςπηπεζιών Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ Γημόζιοι θοπείρ παποσήρ ιαηπικών ςπηπεζιών Eθνικό Σύζηημα Yγείαρ Εθνικό Σύζηημα Υγείαρ - Υπηπεζιακή καηάζηαζη γιαηπών κλάδος ΕΣΥ - Πειθαπσικά γιαηπών κλάδος ΕΣΥ - Ειδικεςόμενοι - Υπηπεζία ςπαίθπος (Σημείωζη:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026)

ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) ΠΔ 475/1991: Πεπί οικονομολογικού επαγγέλμαηορ και άδειαρ αζκήζεώρ ηος. (51026) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 6 ηνπ Ν. 1100/1980 "πεξί ηδξχζεσο Οηθνλνκηθνχ Επηζηεκνληθνχ Επηκειεηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ Απ. Φύλλος 70 10 Απξηιίνπ 2001 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 84 Όξνη, πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζία θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ίδησηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ Είδος: ΚΧΓΗΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΤΝΣΑΞΔΧΝ Έηος: 2007 ΦΕΚ: Α 210 20070831 Σέθηκε ζε ιζτύ: 31.08.2007 Ημ.Τπογραθής: 29.08.2007 ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2011 Περιγραθή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα