5&6 Ιουνίου Θεςςαλονίκθ αλλιϊσ, μια πόλθ διαφορετικι!...αυτοί, εμείσ, εςείσ και όλοι μαηί. Είκοςι Χρόνια

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5&6 Ιουνίου 2010. Θεςςαλονίκθ αλλιϊσ, μια πόλθ διαφορετικι!...αυτοί, εμείσ, εςείσ και όλοι μαηί. Είκοςι Χρόνια"

Transcript

1 Είκοςι Χρόνια Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΙΩΣ ζνα αςτικό πείραμα για μια διαφορετικι πόλθ 5&6 Ιουνίου 2010 Σε μια περίοδο προβλθματιςμοφ και ςυηιτθςθσ ςχετικά με τθν πόλθ τθσ Κεςςαλονίκθσ, τθν πόλθ του παρελκόντοσ, τθν πόλθ του παρόντοσ, τθν πόλθ που ηοφμε, τθν πόλθ που αλλάηει και -πάνω από όλα- τθν πόλθ που ονειρευόμαςτε, τθν πόλθ αλλιϊσ, θ Parallaxi επιλζγει να γιορτάςει τα είκοςι χρόνια από τότε που εκδόκθκε, οργανϊνοντασ ζνα διιμερο αςτικισ παρζμβαςθσ και προτάςεων, για το πωσ κα μποροφςε να είναι θ Κεςςαλονίκθ του μζλλοντοσ. Το διιμερο πρόκειται να πραγματοποιθκεί ςτισ 5-6 Λουνίου 2010 και ςυμπίπτει με τθν Ραγκόςμια Θμζρα Ρεριβάλλοντοσ. Ρεριλαμβάνει δεκάδεσ διαφορετικζσ εκδθλϊςεισ ςε όλο το πολεοδομικό ςυγκρότθμα τθσ Κεςςαλονίκθσ που ζχουν ωσ άξονα τθν πράςινθ ανάπτυξθ, τισ φιλικότερεσ δράςεισ προσ το περιβάλλον, αρχιτεκτονικζσ προτάςεισ και παρεμβάςεισ αλλά και happenings πολιτιςμοφ ςε αναπάντεχα μζρθ τθσ πόλθσ, όλα ςτο πλαίςιο μιασ γιγάντιασ ςυνζργιασ και ςυνεργαςίασ ετερόκλθτων δυνάμεων που υποδθλϊνει τθ διάκεςθ τθσ πόλθσ για εξωςτρζφεια και δθμιουργία. Από το Κερμαϊκό και τθν αποκατάςταςθ τθσ ςχζςθσ τθσ πόλθσ με τθ κάλαςςα, μζχρι τθν ανακφκλωςθ και τα αρχιτεκτονικά projects του μζλλοντοσ, ξετυλίγεται για 48 ϊρεσ ζνασ καταιγιςμόσ δράςεων που κα μετατρζψουν τθν Κεςςαλονίκθ ςε ζνα αλθκινό φυτϊριο ιδεϊν και προτάςεων, από τα πιο δθμιουργικά μυαλά τθσ πόλθσ. Στθν ενζργεια κα ςυμμετάςχουν, με δράςεισ ι ςυνεργαςίεσ, δεκάδεσ φορείσ τθσ πόλθσ, μουςεία, κεατρικά και μουςικά ςχιματα, ςχολζσ και δθμιουργικζσ ομάδεσ, δθμιουργικά και αρχιτεκτονικά γραφεία, κακϊσ και πλικοσ εκελοντϊν από το κοινό τθσ πόλθσ, με τθ ςυνδρομι των οποίων κα υλοποιθκεί ςε ζνα διιμερο αυτό το αςτικό πείραμα για μια Θεςςαλονίκθ αλλιϊσ, μια πόλθ διαφορετικι!...αυτοί, εμείσ, εςείσ και όλοι μαηί. Το project θα κινηματογραφηθεί από την N-Orasis και το αποτζλεςμα τησ ταινίασ που θα προκφψει θα προβληθεί δημόςια ςτον κινηματογράφο Ολφμπιον το Σεπτζμβριο. Ταυτόχρονα, θα εντεθεί ςε DVD ςτο τεφχοσ τησ Parallaxi Οκτωβρίου και θα αναρτηθεί ςτο διαδίκτυο αποτελϊντασ μιασ πρϊτησ τάξεωσ ευκαιρία για διαφήμιςη τησ πόλησ ςτο εξωτερικό.

2 το πρόγραμμα Παραςκευι απόγευμα Η ζναρξθ 20:00 Διεκνισ Γυμνι Ροδθλατοδρομία ςτο κζντρο τθσ πόλθσ Σάββατο κζντρο τθσ πόλθσ 11:00 μεταμόρφωςθ του κτθρίου τθσ ΧΑΝΚ από τισ ομάδεσ και τα προγράμματά τθσ με τίτλο «...παράκυρο ςτθν πόλθ...», και τθν ταυτόχρονθ «πράςινθ» παρζμβαςθ από τουσ VitaVerde 11:30 ςυναυλία κλαςικισ οκωμανικισ μουςικισ ςτον προαφλιο χϊρο του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Κεςςαλονίκθσ με το Σφνολο Οκωμανικισ Μουςικισ 11:30 & 12:15 κεατρικό δρϊμενο από το Κρατικό Κζατρο Βορείου Ελλάδοσ ςτισ αγορζσ Καπάνι και Λουλουδάδικα 12:00 18:00 ολοιμερο street party ςτθν οδό ογκότθ από τον Αρκτοφρο για τθν προςταςία του λφκου 12:00 18:00 Χαροφμενεσ Διαβάςεισ ςτθν οδό ογκότθ από τθν Ζνωςθ Ρεηϊν 12:00 ςυναυλία των Performers the Quartet ςτον πεηόδρομο τθσ Λκτίνου 12:30 αυτοςχεδιαςμόσ βαςιςμζνοσ ςτθν τεχνικι του Noguchi Taicho από τθν Ακτίσ Αελίου ςτθν αγορά Μοδιάνο 13:00 χορευτικό δρϊμενο Lindy Hop Green - The Big Charleston, από τουσ Lindy Hop Greece με μάκθμα τςάρλεςτον ςτουσ περαςτικοφσ ςτον πεηόδρομο τθσ Λκτίνου 13:30 ποιθτικό δρϊμενο από το Σαιξπθρικόν με χάρτινα αεροπλανάκια από τα μπαλκόνια του ξενοδοχείου Palace ςτθν οδό Τςιμιςκι με ποιθτζσ τθσ Κεςςαλονίκθσ 14:00-15:00 δρϊμενο «κίνθςθ και ακινθςία» από το Χοροκζατρο Αδράςτεια ςτο φανάρι των οδϊν Τςιμιςκι & Αριςτοτζλουσ 14:30 ςυναυλία «Διάβαςθ / Σπουδι 30» των Νo Knock Entry ςτον υπαίκριο χϊρο του ξενοδοχείου Excelsior ςτθν οδό Μθτροπόλεωσ 15:00 ςαρανταπεντάλεπτθ βόλτα με ποδιλατα των BikeRespect (αναχϊρθςθ από τθν Ρλατεία 15:00) 17:00 ςυναυλία ςτθν οροφι του Λευκοφ Ρφργου από Sindos Concert Band να ηωντανζψουμε το Ναυαρίνο 10:00 12:00 βιβλία ςτο δρόμο ςε ζνα πρόγραμμα για παιδιά από τισ εκδόςεισ Επόμενοσ Στακμόσ ςτθν παιδικι χαρά και αφιγθςθ παραμυκιϊν 12:00 13:00 ζνα χορευτικό παραμφκι με παιδιά που ηωντανεφουν παιχνίδια από τθ Σχολι Χοροφ Άςπα Φοφτςθ ςτθν πλατεία 10:00 18:00 μετατροπι του πεηόδρομου τθσ Λςαφρων ςε «πράςινο πεηόδρομο» με αρχιτεκτονικζσ και ςχεδιαςτικζσ παρεμβάςεισ ςε όλο το μικοσ 21:30 23:00 κερινόσ κινθματογράφοσ ςτθν οδό Λςαφρων από το Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ με προβολι των οικολογικϊν ταινιϊν που δθμιοφργθςαν οι φοιτθτζσ τθσ Σχολισ Κινθματογράφου Α.Ρ.Κ.

3 ραντεβοφ για το βράδυ 20:00 Καμάρα - εργοτάξιο εξαιρετικϊν ςυναντιςεων: το Μικρό Κζατρο εμπνζεται από τον τόπο ςυνάντθςθσ-ραντεβοφ, με άξονα τθν Καμάρα και δθμιουργεί ζνα κεατρικό δρϊμενο με τουσ περαςτικοφσ 22:30 δρϊμενο του ομάδα χοροφ Vis Motrix ςτθν ςτοά του Οφηου Μζλακρον θ Βαλαωρίτου αλλιϊσ όταν οι δρόμοι Βθλαρά, Κακολικϊν και Τφπου γίνονται πεηόδρομοι 21:00 δθμιουργικοί πειραματιςμοί με video projections από το Ρείραμα ςε τοίχο τθσ οδοφ Τφπου με τθν ιςτορία τθσ μουςικισ ςκθνισ τθσ πόλθσ, εργαςτιρια και ζκκεςθ φωτογραφίασ και κολάη ςε ςτοά επί τθσ Βαλαωρίτου 21:00 μιοφηικαλ "Τα ροκ του Broadway από τθ Σχολι Ανδρζασ Βουτςινάσ ςτθν οδό Κακολικϊν 21:30 δρϊμενο από τουσ Art Minds με προβολι του Μια βραδιά Ντελίριο του Δθμιτρθ Τςιαπκίνθ ςτθ βιτρίνα του Ladoze 21:45 εικαςτικό χάπενινγκ Papier Masqué από το ΔΥΝΑΜΟ project-space ςτισ οδοφσ Τφπου, Κακολικϊν και Βθλαρά 22:00 κεατρικό δρϊμενο Manimal Circus από τθν Οφγκα Κλάρα ςτθν οδό Κακολικϊν βαςιςμζνο ςτο ζργο Ηωολογία του Μ. Ματςοφρεκ 22:45 μουςικι παρζλαςθ κρουςτϊν από τουσ Paranue παντοφ 23:15 street party ςε ςυνεργαςία με τα μπαρ Ραπαροφνα, Ζλβισ, Ladoze, Partizan Κυριακι δάςοσ 10:30 13:30 Ζνα πρωτότυπο Κυνιγι Κθςαυροφ με οικολογικό περιεχόμενο ςτθν καρδιά του Σζιχ Σου, ςτθν περιοχι Μπάρμπα Γιϊργθ, κοντά ςτο Φιλίππειον. Σε ςυνεργαςία με τθν ΕΤ3 και τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, και με τθν φροντίδα τθσ ΜΚΟ οργάνωςθσ Ραιδιά Εν Δράςει που ανζλαβε να μυιςει τα παιδιά ςτο περι-αςτικό δάςοσ τθσ πόλθσ. κάλαςςα Μια προςπάκεια αποκατάςταςθσ τθσ ςχζςθσ τθσ πόλθσ και των ανκρϊπων τθσ με το Κερμαϊκό κόλπο και τθν ζννοια τθσ κάλαςςασ....ςτο νερό 11:00 15:00 ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ανοιχτισ Κάλαςςασ ανοίγουμε πανιά ςτο πζλαγοσ 11:00 15:00 προςομοίωςθ καλάςςιασ ςυγκοινωνίασ που δεν εφαρμόςτθκε ποτζ ςτο μικοσ τθσ παραλίασ, με δωρεάν βόλτεσ του πλοίου Αργϊ, ϊςτε να γίνει κατανοθτι από τουσ πολίτεσ (αναχωριςεισ ανά μία ϊρα από το Makedonia Palace με αφιγθςθ εν πλω τθσ ιςτορίασ του λιμανιοφ και εξοικείωςθ με τθν ιδζα τθσ καλάςςιασ ςυγκοινωνίασ) 11:00 15:00 περιβαλλοντολογικζσ ενθμερϊςεισ από τισ οργανϊςεισ Λνςτιτοφτο Καλάςςιασ Ρροςταςίασ Αρχιπζλαγοσ, Δίκτυο Μεςόγειοσ SOS, Ζλιξ και Κζντρο Ευρωπαϊκισ Ρλθροφόρθςθσ Europe Direct (Αμερικανικι Γεωργικι Σχολι) ςτθν αυλι του Makedonia Palace...ςτθν παραλία 11:00 15:00 τα πάρκα τθσ παραλίασ γίνονται ζνασ φιλικόσ χϊροσ δράςεων: ςτο τζταρτο πάρκο τθσ παραλίασ δωρεάν μακιματα γιόγκα, καποζιρα, ςιάτςου, πιλάτεσ, αικίντο και φλαμζνγκο

4 12:00 τα παιδιά του 61 ου δθμοτικοφ ςχολείου τθσ Ραναγίασ Φανερωμζνθσ εκκζτουν για τα παιδιά τθσ Στοργισ ςτο 4 ο Ράρκο τθσ Νζασ Ραραλίασ 12:00 Το Μζγαρο Μουςικισ ςτον κιπο τθσ Μουςικισ, ςυναυλία των Plaza Ensemble από τον Οργανιςμό του Μεγάρου Μουςικισ ςτο Ράρκο των Ιχων 13:00 ςυναυλία τθσ Ραιδικισ Χορωδίασ Φίλων Μουςικισ Κεςςαλονίκθσ ςτο Ράρκο των Ιχων 12:00 15:00 φεςτιβάλ γκράφιτι και ςκζιτμπορντ ςε ςυνεργαςία με το Zero Gravity Street Party με djs και m.c s από το web radio UpNLoud.gr θ μουςικι ηωντανεφει ςε αναπάντεχουσ χϊρουσ 11:00 ςυναυλία ςτθν αυλι του Νοςοκομείου Άγιοσ Δθμιτριοσ από τουσ Σφνολο Σαξοφϊνων Sax Nouveau 12:00 ςυναυλία ςτθν τραπεηαρία του Χαρίςειου Γθροκομείου από τουσ Tango Salonico 12:30 ςυναυλία ςτον κιπο τθσ Σχολισ Τυφλϊν από τουσ μακθτζσ του Ωδείου Βορείου Ελλάδοσ με κζα τθ κάλαςςα 14:30 χορευτικό δρϊμενο «Χορόσ και Οικολογία» τθσ Σχολισ Χοροφ Βίκυσ Σιάνου ςτο πλακόςτρωτο τθσ παλιάσ παραλίασ ςτο φψοσ του Κερμαϊκοφ 15:00 Camping Κεςςαλονίτςι από τθ Sfina - μετατροπι τθσ νζασ παραλίασ ςτο φψοσ του Λευκοφ Ρφργου ςε πλαη 17:00 ςυναυλία των Prefabricated Quartet πάνω ςε πλοίο ςτο φψοσ τθσ Ρλατείασ Αριςτοτζλουσ 20:00 ςυναυλία τθσ Συμφωνικισ Ορχιςτρασ Ρολιτιςτικοφ Οργανιςμοφ του Διμου Καλαμαριάσ Μετανάςτεσ του Ρολιτιςμοφ από τα μπαλκόνια του Electra Palace...φινάλε για τϊρα αρχι για το αφριο... Αγίου Μθνά 18:00-20:00 Μια βόλτα ςτθν Λςτορία: ςτθν οδό Αγίου Μθνά θ Metropolis Αρχιτεκτονικι αναβιϊνει το Hotel de Ville ανοίγοντασ ςτο κοινό τισ πόρτεσ των αρχοντικϊν ενόσ μαγικοφ δρόμου με μουςικζσ εκπλιξεισ ςτο εςωτερικό των κτθρίων από το Σφλλογο Κακθγθτϊν του Κρατικοφ Ωδείου Κεςςαλονίκθσ. Ερνζςτου Εμπράρ Στο δρόμο που φζρει το όνομα του ανκρϊπου που ςχεδίαςε τθ Κεςςαλονίκθ του 20 ου αιϊνα, αλλά θ πρόταςι του εφαρμόςτθκε ελάχιςτα, μια παρζμβαςθ ςε κτιρια και happenings με ομάδεσ τθσ περιοχισ που κα μεταμορφϊςουν το δρόμο. 21:00 24:00 -«Το Φωτιςτικό ςου αλλιϊσ», εικαςτικι φωτιςτικι εγκατάςταςθ με παλιά φωτιςτικά από τουσ beforelight -προβολζσ πάνω ςε κτιρια από το Μουςείο Φωτογραφίασ Κεςςαλονίκθσ με φωτογραφίεσ από τθν ιςτορία τθσ πόλθσ -αρχιτεκτονικι προβολι ςτα κτιρια ενόσ ςχεδίου ανάπλαςθσ τθσ οδοφ Εμπράρ και τθσ γφρω περιοχισ από τθν αρχιτεκτονικι ομάδα 3* 21:00 κεατρικό event ζκπλθξθ τθσ Ρειραματικισ Σκθνισ τθσ Τζχνθσ με Σκοτεινζσ ιςτορίεσ μιασ φωτεινισ πόλθσ 22:00 23:30 Live ςυναυλίεσ των Sleepin Pillow και των Motel Selenik, και flamengo performance από το Flamenco Studio Pellizco 24:00 Φωσ και Κάλαςςα από τουσ Φίλουσ των Δθμθτρίων ςτθν παραλία ςτο φψοσ τθσ πλατείασ Ελευκερίασ

5 εκκζςεισ κα κρατιςουν μζχρι τισ 13 Ιουνίου Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ Τα project που κα άλλαηαν τθν πόλθ: ζκκεςθ των προτάςεων των ςθμαντικότερων αρχιτεκτονικϊν γραφείων τθσ πόλθσ για ζργα ςτο πολεοδομικό ςυγκρότθμα που κα μποροφςαν να αλλάξουν τθν πόλθ. Ώρεσ λειτουργίασ: Δε-Παρ 10:00 13:00 & 18:00 20:00, Σάβ - Κυρ 11:00 21:00 Τελλόγλειο Κδρυμα Τεχνϊν Α.Π.Θ. Ρροωκϊντασ τθ Κεςςαλονίκθ: τα ςθμαντικότερα γραφιςτικά γραφεία τθσ Κεςςαλονίκθσ ςχεδιάηουν τθν ιδανικι αφίςα για τθν προϊκθςθ τθσ πόλθσ. Ώρεσ λειτουργίασ: Δευτ-Παρ 09:00 14:00, Δευτ & Τετ 17:00 21:00, Σάββατο & Κυριακή 10:00 18:00 Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Κζντρο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Τίποτε δεν πάει χαμζνο : περιςςότεροι από 25 designers τθσ Κεςςαλονίκθσ δθμιουργοφν αντικείμενα από ανακυκλωμζνα υλικά. Από ροφχα μζχρι ζπιπλα και βιομθχανικό ςχεδιαςμό. Διάρκεια: 8-13 Λουνίου 2010 Εγκαίνια: Τρίτθ 8 Λουνίου ςτισ 8 μμ. Ώρεσ λειτουργίασ: Τρ-Τετ-Πεμ-Παρ-Κυρ 11:00 19:00, Σάββατο 11:00 20:00, Δευτζρα κλειςτά Cheap Art Στρατόπεδο Κόδρα Preview του ςτθςίματοσ τθσ ζκκεςθσ που εγκαινιάηεται τθ Δευτζρα 7 Λουνίου (Κυριακι 6/6 από τισ 15:00 ζωσ τισ 18:00) Δθμόςιεσ προβολζσ Το Μακεδονικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ προβάλλει ςε μια εγκατάςταςθ ςτθν είςοδο τθσ ΔΕΚ τισ οικολογικζσ δθμιουργίεσ των παιδιϊν των καλλιτεχνικϊν εργαςτθρίων του μουςείου. Αςτικι Οκόνθ/ Urban Lightbox Αρχιτεκτονικό γραφείο Σταμάτθ Γιαννίκθ, αλλάηει τθν όψθ ςτθν οδό Καραϊςκάκθ 10 Πρόγραμμα Προβολϊν: Σάββατο 5/6 & Κυριακή 6/6, 09:00μ.μ. 05:30π.μ.

6 παρεμβάςεισ ςτθν πόλθ Σάββατο & Κυριακι εικαςτικι εγκατάςταςθ ςτο κτιριο του ξενοδοχείου ABC εικαςτικι προβολι ςε κτιριο ςτθν οδό Ρροξζνου Κορομθλά 14 από τουσ Kalos & Klio Showroom (βραδινζσ ϊρεσ) CarBone BikeRack: δφο ςτακμευμζνα αυτοκίνθτα ςε κεντρικοφσ δρόμουσ τθσ πόλθσ αντικακίςτανται με ομοίωματα αυτοκινιτων που είναι ςτακμοί ποδθλάτων (ςχεδιαςμζνο από τουσ αρχιτζκτονεσ Λεωνίδα Τραμποφκθ και Ελζνθ Ρεταλωτι) Thess Bic Seat? (Thessaloniki Bicycle Seating): καλαίςκθτεσ καταςκευζσ που ςυνδυάηουν χϊρο ςτάκμευςθσ ποδθλάτων με αςτικά κακιςτικά, δθλαδι χϊρουσ ανάπαυςθσ, χαλάρωςθσ και παρατιρθςθσ ςε ςθμεία αναφοράσ τθσ πόλθσ, όπωσ ο Λευκόσ Ρφργοσ (ςχεδιαςμζνο από τθν αρχιτεκτονικι ομάδα InfraRed) φωτογραφικι ζκκεςθ από τθν Stereosis Forward ςτισ βιτρίνεσ των καταςτθμάτων τθσ Ρροξζνου Κορομθλά (από το Σάββατο απόγευμα) preview τθσ ζκκεςθσ Tίποτα δεν πάει Xαμζνο ςτισ βιτρίνεσ του Fena Fresh εικαςτικι εγκατάςταςθ με παλιζσ τθλεοράςεισ ςτο πάρκο των Θλυςίων από τθ Stereosis Forward ολοιμερθ επζμβαςθ από τισ 9 το πρωί του Σαββάτου, από τθν Κίνθςθ Ρολιτϊν Αλλάηουμε τθν Ρόλθ, τουσ Φίλουσ του Ρραςίνου και εκελοντζσ ςτο οικόπεδο επί των οδϊν Λαςωνίδου και Ευριπίδου με δεντροφφτευςθ, νζα παγκάκια και αλλαγι τοπίου (ςχεδιαςμόσ από τουσ αρχιτζκτονεσ Μπερνάρ Κουόμο και Ρρόδρομο Νικθφορίδθ) δθμιουργία μιασ διαφορετικισ παιδικισ χαράσ από υλικά προσ ανακφκλωςθ (12:00 18:00), ςτο πάρκο του Ντορζ (ςχεδιαςμζνθ από του αρχιτζκτονεσ άνια Σταματάκθ και Άκθ Ταλιαδϊρο) εικαςτικι εγκατάςταςθ «Fai(re)tale» από το Container ςτθν οδό Νικθφόρου Φωκά. Ρράςινα Βιβλιοπωλεία: τα κεντρικά βιβλιοπωλεία φιλοξενοφν ςτισ βιτρίνεσ τουσ βιβλία οικολογίασ και πράςινθσ αρχιτεκτονικισ Ρράςινεσ Γκαλερί: οι ςθμαντικότερεσ γκαλερί τθσ Κεςςαλονίκθσ μεταμορφϊνουν τισ βιτρίνεσ τουσ επθρεαςμζνεσ από τθν παγκόςμια θμζρα περιβάλλοντοσ.

7 οι ςυμμετοχζσ Φορείσ: Εμπορικό & Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Κεςςαλονίκθσ, Κρατικό Κζατρο Βορείου Ελλάδοσ, Οργανιςμόσ Μεγάρου Μουςικισ Κεςςαλονίκθσ, Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Τμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ, XANΚ Μουςεία: Αρχαιολογικό Μουςείο Κεςςαλονίκθσ, Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ-Κζντρο Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Μακεδονικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Μουςείο Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ, Μουςείο Φωτογραφίασ Κεςςαλονίκθσ, Tελλόγλειο Μδρυμα Τεχνϊν Α.Ρ.Κ. Θζατρα-Μουςικι: Motel Selenik, Νo Knock Entry, Paranaue, Performers the Quartet, Plaza Ensemble, Prefabricated Quartet, Sindos Concert Band, Sleepin Pillow, Tango Salonico, Ακτίσ Αελίου, Μικρό Κζατρο, Οφγκα Κλάρα, Ομάδα Χοροφ Vis Motrix, Ραιδικι Xορωδία Συλλόγου Φίλων Μουςικισ Κεςςαλονίκθσ, Ρειραματικι Σκθνι τθσ Τζχνθσ, Σφλλογοσ Κακθγθτϊν Κρατικοφ Ωδείου Κεςςαλονίκθσ, Συμφωνικι Ορχιςτρα Ρολιτιςτικοφ Οργανιςμοφ Διμου Καλαμαριάσ, Σφνολο Οκωμανικισ Μουςικισ, Σφνολο Σαξοφϊνων Sax Nouveaux, Σχολι Κεάτρου Ανδρζασ Βουτςινάσ, Χοροκζατρο Αδράςτεια Σχολζσ, Ομάδεσ, Χϊροι Τζχνθσ, Οργανϊςεισ: Designers, Art Minds, beforelight, BikeRespect, Birth Choices, Capoiera Grouppo Jacopina ΧΑΝΚ, Cheap Art, Container, ΔΥΝΑΜΟ projectspace, Flamenco Studio "Pellizco", Kalos & Klio Showroom, Lindy Hop Greece, Navarino Network, Pilates Studio-Άννα Τςιλιμπάρθ, Sfina, Stereosis, Techikan Aikido ΧΑΝΚ, Zero Gravity, Ακαδθμία Σιάτςου-Δάφνθ Τςιγιανοποφλου, Αρκτοφροσ, Διεκνισ Γυμνι Ροδθλατοδρομία, Δίκτυο Κινιςεων για τθ Κεςςαλονίκθ, Δίκτυο Μεςόγειοσ SOS, Ζλιξ, Ζνωςθ Ρεηϊν, Επόμενοσ Στακμόσ, Λνςτιτοφτο Καλάςςιασ Ρροςταςίασ «Αρχιπζλαγοσ», Κζντρο Ευρωπαϊκισ Ρλθροφόρθςθσ Europe Direct Κεντρικισ Μακεδονίασ (Αμερικανικι Γεωργικι Σχολι), Κζντρο Σατιανάντα Γιόγκα, Κίνθςθ Ρολιτϊν Αλλάηουμε τθν Ρόλθ, Ναυτικόσ Πμιλοσ Ανοιχτισ Κάλαςςασ, Ρανελλινια Οργάνωςθ Αγωγισ Υγείασ «Αλλθλεγγφθ Υγείασ», Ραιδιά εν Δράςει, Ρείραμα, Ροδθλάτεσ Κεςςαλονίκθσ, Σαιξπθρικόν, Σχολι Χοροφ Άςπασ Φοφτςθ, Σχολι χοροφ Βίκθ Σιάνου, Φίλοι του Ρραςίνου, Φίλοι των Δθμθτρίων, Ωδείο Βορείου Ελλάδοσ Δθμιουργικά Γραφεία: Alter Vision, Beetroot, Colibri, Designers United, Dolphins, Kitchen Was, Linea Design, Pilides, Red Creative, Red Fish, Rooster, Tria, Unusual Minds, Urbanica, Κανάςθσ Γεωργίου, Γραμμι, Γιάννθσ Τοκαλατςίδθσ Αρχιτεκτονικά γραφεία: InfraRed, Katerina Tsigarida Architects, Metropolis Αρχιτεκτονικι, Nimand Architects, Schema 4 Architects, Sparch Σακελλαρίδου - Ραπανικολάου Αρχιτζκτονεσ, Stamatios Giannikis, VitaVerde, Αρχιτεκτονικό γραφείο Μπερνάρ Κουόμο-Ρρόδρομου Νικθφορίδθ, Αρχιτεκτονικό Γραφείο Νίκου Σουλάκθ, Ρ. Μακρίδθσ & Συνεργάτεσ, Ταλιαδϊροσ-Σταματάκθ, Τραμποφκθσ Λεωνίδασ Ρεταλωτι Ελζνθ, Αρχιτεκτονικι Ομάδα 3*

8 χορθγοι υποςτθρικτζσ

9 Ευχαριςτοφμε ιδιαίτερα: o τουσ χορθγοφσ και τουσ υποςτθρικτζσ µασ o το Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και ιδιαίτερα τον υφυπουργό κ. Σπφρο Βοφγια o τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ και ιδιαίτερα τθν περιφερειάρχθ κυρία Λιονι o το ιµο Κεςςαλονίκθσ και τισ ςυνεργαηόµενεσ Αντιδθµαρχίεσ o τθν ιεφκυνςθ Τροχαίασ Κεςςαλονίκθσ o το Λιµεναρχείο Κεςςαλονίκθσ o το αςαρχείο Κεςςαλονίκθσ o τον Οργανιςµό Αςτικϊν Συγκοινωνιϊν Κεςςαλονίκθσ o τθν Ρανελλινια Οργάνωςθ Αγωγισ Υγείασ «Αλλθλεγγφθ Υγείασ» o τθ διοίκθςθ του Νοςοκοµείου Άγιοσ θµιτριοσ o τθ διοίκθςθ του Χαρίςειου Γθροκοµείου o τθ διοίκθςθ τθσ Σχολισ Τυφλϊν o τα παιδιά του 61ου δθµοτικοφ ςχολείου τθσ Ραναγίασ Φανερωµζνθσ o τθ Στοργι o το Κζντρο Κεατρικισ Ζρευνασ Κεςςαλονίκθσ o τον ΣΛΕΡΑ (Σφλλογοσ Λδιοκτθτϊν Επαγγελµατικϊν Ρλοίων Αναψυχισ) o τον Ναυτιλιακό Πµιλο Γκιγκιλίνθ o το πλωτό µπαρ «Αργϊ- Εν Ρλω» o τθν κ. Μάρα Τςικάρα o τον κ. Κανάςθ Ηλατάνο o τα Ξενοδοχεία Ραλλάσ, Electra Palace, Excelsior, Makedonia Palace,Thessaloniki ABC o τθν εταιρία Sarah Lawrence o τθν εταιρία Energiers AE o το φυτϊριο Μαυροµάτθ o το φυτϊριο Κζντια o το Ηαχαροπλαςτείο εςινιϊτου o τα φωτιςτικά Νάνου o το Κατάςτθµα Fena Fresh για τθν παραχϊρθςθ τθσ βιτρίνασ του o τουσ κατοίκουσ των περιοχϊν και τουσ καταςτθµατάρχεσ των οδϊν για τθ ςυνεργαςία τουσ (Νικθφόρου Φωκά, Αγιου Μθνά, Λαςωνίδου & Ευριπίδου, Λςαφρων, Εµπράρ, Τφπου, Βαλαωρίτου, Κακολικϊν, Βθλαρά) o τουσ ιδιοκτιτεσ των αρχοντικϊν ςτθν οδό Αγίου Μθνά o τα καταςτιµατα τθσ Ρροξζνου Κοροµθλά για τθ ςυµµετοχι τουσ ςτο project τθσ Stereosis Forward o όλουσ όςουσ ζφεραν φωτιςτικά για τθν φωτιςτικι εγκατάςταςθ ςτθν οδό Εµπράρ o τα Ρράςινα Βιβλιοπωλεία και τισ Ρράςινεσ Γκαλερί που ςυµµετζχουν µε τισ βιτρίνεσ τουσ o τα δθµιουργικά & αρχιτεκτονικά γραφεία, τουσ designers που ςυµµετζχουν ςτισ εκκζςεισ του project κακϊσ και τουσ επιµελθτζσ και ςυντονιςτζσ των εκκζςεων o τουσ ςυµµετζχοντεσ καλλιτζχνεσ, ςυντελεςτζσ και µζλθ οµάδων όλων των ςυµµετεχόντων οµάδων o τουσ περιςςότερουσ από 250 εκελοντζσ τθσ δράςθσ και ιδιαίτερα αυτοφσ που ανζλαβαν ζνα ςθµαντικό ςυντονιςτικό ρόλο o τουσ Μάκθ Ανανιάδθ, Γιϊργο Γιωργιάδθ, Άγγελο Γροντά, Ανκι Κάνου, Κωνςταντίνο Κουλουηάκθ, Ελίηα Λαµποφδθ, Πλγα Λαµπρι, Χρφςα Μπάκα, Αργυρϊ Μπαράτα, Νίκθ Ραπαναςταςίου, Ζλλια Ρατάγου, Λευτζρθ Ρλακίδα, Χριςτο Ρολίτθ, Ξζνθ Ρραςςά, Κάλεια ίηου, Ελζνθ Σβυριάδθ, Μάριο Σπφρογλου, Λςµινθ Τορνιβοφκα, Αλίκθ Τςιρλιάκου, Ηωι Χαραλαµπίδου o και ιδιαίτερα τθ Βίκθ Ραπαδθµθτρίου και όλα τα παιδιά τθσ SYMVOLI, κακϊσ και τθν Κεοδϊρα Σακελαρίδου και το Μιχάλθ Γουδι για τθν πολφτιµθ αρωγι τουσ o τζλοσ το Κανάςθ Τςαµποφκα και όλα τα παιδιά των Dolphins για τθν εµπενευςµζνθ επικοινωνία του project. Νοµικόσ Σφµβουλοσ: Πµιλοσ Νοµικϊν Ρροβατά Αν τυχόν παραλείψαµε κάποιουσ κα επανορκϊςουμε ςτθν επόμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ...!

5&6 Ιουνίου 2010. Είκοσι Χρόνια

5&6 Ιουνίου 2010. Είκοσι Χρόνια Είκοσι Χρόνια Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΙΩΣ ένα αστικό πείραμα για μια διαφορετική πόλη 5&6 Ιουνίου 2010 www.parallaximag.gr/thessaloniki.html Σε μια περίοδο προβληματισμού και συζήτησης σχετικά με την πόλη της

Διαβάστε περισσότερα

5&6 Ιουνίου 2010. Θεσσαλονίκη αλλιώς, μια πόλη διαφορετική!...αυτοί, εμείς, εσείς και όλοι μαζί. Είκοσι Χρόνια

5&6 Ιουνίου 2010. Θεσσαλονίκη αλλιώς, μια πόλη διαφορετική!...αυτοί, εμείς, εσείς και όλοι μαζί. Είκοσι Χρόνια Είκοσι Χρόνια www.parallaximag.gr/thessaloniki.html Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΙΩΣ ένα αστικό πείραμα για μια διαφορετική πόλη 5&6 Ιουνίου 2010 Σε μια περίοδο προβληματισμού και συζήτησης σχετικά με την πόλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Υπεφθυνη Εργαςτηρίου Εικαςτικών & Εφαρμοςμζνων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ!

Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Summer Cαmp 2016 ςτα Εκπαιδευτιρια Σακκά (νζο) Το ςχολείο ςταματά αλλά θ δθμιουργικότθτα των παιδιϊν ςυνεχίηει να αναπτφςςεται! Ζλα κι εςφ ςτθν παρζα μασ! Το κερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Σετάρτθ 9 Δεκεμβρίου Πλατεία υντάγματοσ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Σετάρτθ 9 Δεκεμβρίου Πλατεία υντάγματοσ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σρίτθ 8 Δεκεμβρίου 19.00 Pre Christmas Spirit Συναυλία τθσ Big Band του Διμου Ακθναίων με τθ Μαρίηα ίηου. Μουςικι διεφκυνςθ: Μάνοσ Θεοδοςάκθσ Ιωάννειοσ Βιβλιοκικθ 17.00-18.30 Τα παιδιά καταςκευάηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτα Χανιά ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0825 / Διάγραμμα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ

3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ. Κανονιςμόσ 3οσ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΠΙΑΝΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΙΚΟΤ ΩΔΕΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Κανονιςμόσ Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί από 07 ζωσ 11 Απριλίου 2017 ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων Μελίνα Μερκοφρθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΓΚΑΙΝΙΑ ΦΓΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΤΡΗ» Σο κζατρο είναι μία μαγικι τζχνθ θ οποία διακρίνεται

ΓΓΚΑΙΝΙΑ ΦΓΣΤΙΒΑΛ «ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΤΡΗ» Σο κζατρο είναι μία μαγικι τζχνθ θ οποία διακρίνεται ΩΡΔ ΘΔΜΑ ΔΚΓΗΛΩΗ 19:00 ΓΓΚΑΙΝΙΑ ΦΓΣΤΙΒΑΛ ΩΡΕ ΘΕΜΑ ΕΚΔΘΛΩΘ XOΡΘΓΟ «ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΗ ΜΕΡΚΟΤΡΗ» Σο κζατρο είναι μία μαγικι τζχνθ θ οποία διακρίνεται 13:00-14:30 για τθν κοινωνικότθτα, τθν πολλαπλότθτα,

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events Μπες στο tripάκι Πρόγραμμα Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events 13,14,15 Ιανουαρίου 2012 Βρυςάκι, Βρυςακίου 17, Πλάκα Συμμετοχικά events «ΙΝΓΟ ΟΠΜ TRIPΑΗΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ. Σάββατο 13 Ιουνίου ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΘ ΜΟΝΘ ΛΑΗΑΙΣΤΩΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ. Σάββατο 13 Ιουνίου ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΘ ΜΟΝΘ ΛΑΗΑΙΣΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ Τρίτθ 9 Ιουνίου OPEN DAY Τθν επίςθμθ ζναρξθ των εκδθλϊςεων του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν 2015 ςθματοδοτεί θ OPEN DAY, μια ανοικτι μζρα ςτο ςυγκρότθμα τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν, με τθ ςυμμετοχι όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα

Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Η ποιότθτα ηωισ ςτο Βόλο ςιμερα Μάιοσ 2008 PI0822 / Διάγραμμα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΗ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΗΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΗ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: ΤΥΡΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ)

Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΜΑΔΗΜΑΛΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάκθμα 12 Σα νζα αςτικά τοπία τακμοί, Αεροδρόμια, Εμπορικά Κζντρα (ωσ νζοσ δθμόςιοσ χϊροσ) ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ Θ δθμιουργία ΝΕΟΤ δθμόςιου χϊρου ςτο εςωτερικό πολυλειτουργικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μία Αλλιώτικθ Μζρα, Μία Μζρα Χωρίσ Αυτοκίνθτο

Μία Αλλιώτικθ Μζρα, Μία Μζρα Χωρίσ Αυτοκίνθτο Μία Αλλιώτικθ Μζρα, Μία Μζρα Χωρίσ Αυτοκίνθτο Θ Parallaxi, το μεγαλφτερο και παλαιότερο free press τθσ Θεςςαλονίκθσ, που ςυμπλιρωςε είκοςι χρόνια ηωισ, ξεκίνθςε τον Ιοφνιο μια ςειρά από δράςεισ ςτθν πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman Σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Ταϋγέτου Στα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

NEW. Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ

NEW. Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ NEW ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ Ν. ΨΥΧΙΚΟ: Κηυισίας & Κατεχάκη 76 Ώρεσ Δευτέρα Σρίτη Σετάρτη Πέμπτη Παραςκευή άββατο Κυριακή 08:00-09:00 YOGA Α 09:00-10:00 PILATES Ι 10:00-11:00 PILATES YOGA PILATES

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 2

Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 2 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Aντιπτζριςη (ΕΠ027) Ενότητα 2: Λαβι ρακζτασ Στεπάν-Σαρκίσ Παρτεμιάν Τμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ Θεςςαλονίκθσ Άδειεσ Χρήςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ 2 Τροφοδοςία Αγγλικϊν Βάςεων Τροφοδοςία Αγγλικϊν Βάςεων Λεμεςόσ, Κυρίωσ κατά μικοσ τθσ Οδοφ Βαςιλεϊσ Κωνςταντίνου και ςε οριςμζνουσ τόπουσ δυτικά τθσ Οδοφ Βαςιλεϊσ Κωνςταντίνου (π.χ Οδόσ Λόρδου άςελ,,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2014-2015

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2014-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΘ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ Ν. ΕΡΡΩΝ 3 ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΡΩΝ ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΔΘΛΩΕΙ UNESCO ASPnet

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ από 234 Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 Βουδαπέςτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ IMC (Key Stage II) 9 Μαρτίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ Λύςεισ : Πρόβλημα 1 (α) Να βρείτε τθν τιμι του για να ιςχφει θ πιο κάτω ςχζςθ: (β) Ο Ανδρζασ τελειϊνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ κ. Π.ΣΟΤΡΝΙΚΙΩΣΘ. Κυρίεσ και κφριοι

ΟΜΙΛΙΑ κ. Π.ΣΟΤΡΝΙΚΙΩΣΘ. Κυρίεσ και κφριοι ΟΜΙΛΙΑ κ. Π.ΣΟΤΡΝΙΚΙΩΣΘ Κυρίεσ και κφριοι Ηοφμε ςε μια πόλθ ξεχωριςτι, ςε μια από τισ λίγεσ πόλεισ του κόςμου, των οποίων το κζντρο κατοικείται ςυνζχεια, χιλιάδεσ χρόνια τϊρα, ζχοντασ χαραγμζνα πάνω του,

Διαβάστε περισσότερα

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 ΠΑΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΣΕΛΙΔΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΣΚ 57001, ΘΕΡΜΗ ΣΗΛ. 2313300777 2313300711 ΦΑΞ 2310464421 e-mail: ipavlou@dimosthermis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ 6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ Σο Δίκτυο υνεχιςτισ του Δικτφου χολικισ Καινοτομίασ (www.innovation.edu.gr) υντονίηει

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

«Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» στη Βέροια και τη Βεργίνα

«Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» στη Βέροια και τη Βεργίνα Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» στη Βέροια και τη Βεργίνα με sleepover, μηνύματα στον τοίχο, εγκαίνια έκθεσης, εκπαιδευτικές δράσεις και συνάντηση με τους

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου.

Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδοσ (ΜΑΒΕ) ςτο Ηιδάνι Κοηάνθσ. Οι τρεισ φάςεισ του ζργου. Ειςθγθτισ : Βαςίλθσ τοϊλόπουλοσ Φλϊρινα, 17-12-2013 φντομο ιςτορικό του ζργου.

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS

Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS Ζνα δίκτυο για τα Serious Games ςτη νοτιοανατολική Ευρώπη: το ζργο LUDUS www.ludus-project.eu Δρ. Δημήτρησ Χ. Παπαδόπουλοσ - ΠΡΟΜΕΑ papadopoulos@promea.gr ΠΡΟΜΕΑ: Εταιρεία Προαγωγήσ Μεθοδολογιών Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου

Διαφορά Μονοκλίνου. Διαφορά Μονοκλίνου Ντουμπάι LUX 7ημζρεσ / 5νφχτεσ Αναχωριςεισ 22/12 & 23/12 (με Turkish Airlines από Θες/νίκθ) CITY MAX 3* Sup. 810 280 HYATT PLACE DEIRA 4* 915 385 CROWNE PLAZA5*(S. ZAYED) 960 430 SHERATON GRAND 5* 1025

Διαβάστε περισσότερα

χολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ςτο πλαίςιο των περιοδικϊν εκκζςεων του Ιδρφματοσ Β. & Μ. Θεοχαράκθ

χολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ςτο πλαίςιο των περιοδικϊν εκκζςεων του Ιδρφματοσ Β. & Μ. Θεοχαράκθ χολικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα ςτο πλαίςιο των περιοδικϊν εκκζςεων του Ιδρφματοσ Β. & Μ. Θεοχαράκθ Το Κδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκθ οργανϊνει ςχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλεσ τισ βακμίδεσ με κεματικό

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟ Ρ ΣΑ Σ ΙΚΕ Ε Κ Δ Η Λ Ω Ε Ι Ο Π Α Π AT T IK H

ΕΟ Ρ ΣΑ Σ ΙΚΕ Ε Κ Δ Η Λ Ω Ε Ι Ο Π Α Π AT T IK H ΕΟ Ρ ΣΑ Σ ΙΚΕ Ε Κ Δ Η Λ Ω Ε Ι Ο Π Α Π AT T IK H 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2011 ΠΛ. ΑΓ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 11:00 με τον Χάρθ Αντωνίου από το XFactor3, DJ party και πολλά ακόμα ςυναρπαςτικά δρώμενα ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΛ. ΑΧΑΡΝΩΝ (ΠΛ. ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χριςθσ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%;

Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Ελλείψεισ: Μποροφμε να μειϊςουμε τισ ελλείψεισ ςτα ράφια κατά 30%; Χριςτοσ Σςεντεμεΐδθσ Johnson & Johnson Ελλάσ Δρ. Δθμιτρθσ Παπακυριακόπουλοσ - Senior Researcher ELTRUN, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ]

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ 2014 [2 Ο ΦΤΛΛΑΔΙΟ] ΘΕΜΑ 9ο Α. Να ςυγκρίνετε τουσ αρικμοφσ: i) και ii) και iii) 123,012 και 123,02 iv) 5 2 και 10 Β. Σο άκροιςμα των δφο διαδοχικϊν ακζραιων

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Βαλαής. ΑΣΟΜΙΚΕ 2013: Astir Palace Resort 2012: Grand Resort Lagonissi με τθν Titanium Yiayiannos Gallery.

Κωνσταντίνος Βαλαής. ΑΣΟΜΙΚΕ 2013: Astir Palace Resort 2012: Grand Resort Lagonissi με τθν Titanium Yiayiannos Gallery. Κωνσταντίνος Βαλαής 1957 γεννικθκε. Διδαςκόμενοσ από τον Νικόλαο Καλαμβόκθ αγιογράφο και τθν Ζλενα Μπινιϊτθ κακθγιτρια τθσ χολισ Καλϊν Σεχνϊν ςποφδαςε αγιογραφία και ηωγραφικι, αφιερϊνοντασ, επίςθσ, αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΠΟΧΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Αλζξιοσ Βανδώροσ, αρχιτζκτων άντρα Καλλιάγρα, αρχιτζκτων, διδάςκουςα Π.Δ.407/80 Τμιμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ GRA Δ. ΑΡΕΟΠΑΓΙΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ Μζςα από το κάλεςμα τθσ Πανελλινιασ Eκελοντικισ Καμπάνιασ «Let s do it Greece 2014» για ςυμμετοχι και ςυνεργαςία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ Tři osobnosti řeckého malířství Δομθνικοσ Θεοτοκόπουλοσ Ο Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ (Χάνδακασ 1541-Σολζδο 1614), γνωςτόσ επίςθσ με

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 2 Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 3 Ρυροςβζςτθσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 4 Ρεηόσ Αναγνωρίςτε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

55.440 ευρώ.. ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ 840 ευρώ

55.440 ευρώ.. ΑΝΑ ΜΑΘΗΣΗ 840 ευρώ D.M.C for Greece Α.Μ. 11 43 Ε 61 00 01029 0 1 Massouri 85200 kalymnos Tel. +30 694 65 96 030 info@alterholiday.gr www.alterholiday.gr ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΠΡΟ ΓΕΛ ΑΝΣΙΜΑΧΕΙΑ Προσ τη Διεφθυνςη του

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακι 21 Ιουνίου, 21:00. (Στο Ξζφωτο) Ο Διονφςθσ αββόπουλοσ

Κυριακι 21 Ιουνίου, 21:00. (Στο Ξζφωτο) Ο Διονφςθσ αββόπουλοσ Κυριακι 21 Ιουνίου, 21:00 (Στο Ξζφωτο) Ο Διονφςθσ αββόπουλοσ Ευαίςκθτοσ ποιθτισ και χρονογράφοσ τθσ ελλθνικισ ηωισ, διαρκϊσ παρϊν με τα πολλά του πρόςωπα, ο Διονφςθσ Σαββόπουλοσ ανοίγει τθ μεγάλθ γιορτι

Διαβάστε περισσότερα