5&6 Ιουνίου Θεςςαλονίκθ αλλιϊσ, μια πόλθ διαφορετικι!...αυτοί, εμείσ, εςείσ και όλοι μαηί. Είκοςι Χρόνια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5&6 Ιουνίου 2010. Θεςςαλονίκθ αλλιϊσ, μια πόλθ διαφορετικι!...αυτοί, εμείσ, εςείσ και όλοι μαηί. Είκοςι Χρόνια"

Transcript

1 Είκοςι Χρόνια Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΙΩΣ ζνα αςτικό πείραμα για μια διαφορετικι πόλθ 5&6 Ιουνίου 2010 Σε μια περίοδο προβλθματιςμοφ και ςυηιτθςθσ ςχετικά με τθν πόλθ τθσ Κεςςαλονίκθσ, τθν πόλθ του παρελκόντοσ, τθν πόλθ του παρόντοσ, τθν πόλθ που ηοφμε, τθν πόλθ που αλλάηει και -πάνω από όλα- τθν πόλθ που ονειρευόμαςτε, τθν πόλθ αλλιϊσ, θ Parallaxi επιλζγει να γιορτάςει τα είκοςι χρόνια από τότε που εκδόκθκε, οργανϊνοντασ ζνα διιμερο αςτικισ παρζμβαςθσ και προτάςεων, για το πωσ κα μποροφςε να είναι θ Κεςςαλονίκθ του μζλλοντοσ. Το διιμερο πρόκειται να πραγματοποιθκεί ςτισ 5-6 Λουνίου 2010 και ςυμπίπτει με τθν Ραγκόςμια Θμζρα Ρεριβάλλοντοσ. Ρεριλαμβάνει δεκάδεσ διαφορετικζσ εκδθλϊςεισ ςε όλο το πολεοδομικό ςυγκρότθμα τθσ Κεςςαλονίκθσ που ζχουν ωσ άξονα τθν πράςινθ ανάπτυξθ, τισ φιλικότερεσ δράςεισ προσ το περιβάλλον, αρχιτεκτονικζσ προτάςεισ και παρεμβάςεισ αλλά και happenings πολιτιςμοφ ςε αναπάντεχα μζρθ τθσ πόλθσ, όλα ςτο πλαίςιο μιασ γιγάντιασ ςυνζργιασ και ςυνεργαςίασ ετερόκλθτων δυνάμεων που υποδθλϊνει τθ διάκεςθ τθσ πόλθσ για εξωςτρζφεια και δθμιουργία. Από το Κερμαϊκό και τθν αποκατάςταςθ τθσ ςχζςθσ τθσ πόλθσ με τθ κάλαςςα, μζχρι τθν ανακφκλωςθ και τα αρχιτεκτονικά projects του μζλλοντοσ, ξετυλίγεται για 48 ϊρεσ ζνασ καταιγιςμόσ δράςεων που κα μετατρζψουν τθν Κεςςαλονίκθ ςε ζνα αλθκινό φυτϊριο ιδεϊν και προτάςεων, από τα πιο δθμιουργικά μυαλά τθσ πόλθσ. Στθν ενζργεια κα ςυμμετάςχουν, με δράςεισ ι ςυνεργαςίεσ, δεκάδεσ φορείσ τθσ πόλθσ, μουςεία, κεατρικά και μουςικά ςχιματα, ςχολζσ και δθμιουργικζσ ομάδεσ, δθμιουργικά και αρχιτεκτονικά γραφεία, κακϊσ και πλικοσ εκελοντϊν από το κοινό τθσ πόλθσ, με τθ ςυνδρομι των οποίων κα υλοποιθκεί ςε ζνα διιμερο αυτό το αςτικό πείραμα για μια Θεςςαλονίκθ αλλιϊσ, μια πόλθ διαφορετικι!...αυτοί, εμείσ, εςείσ και όλοι μαηί. Το project θα κινηματογραφηθεί από την N-Orasis και το αποτζλεςμα τησ ταινίασ που θα προκφψει θα προβληθεί δημόςια ςτον κινηματογράφο Ολφμπιον το Σεπτζμβριο. Ταυτόχρονα, θα εντεθεί ςε DVD ςτο τεφχοσ τησ Parallaxi Οκτωβρίου και θα αναρτηθεί ςτο διαδίκτυο αποτελϊντασ μιασ πρϊτησ τάξεωσ ευκαιρία για διαφήμιςη τησ πόλησ ςτο εξωτερικό.

2 το πρόγραμμα Παραςκευι απόγευμα Η ζναρξθ 20:00 Διεκνισ Γυμνι Ροδθλατοδρομία ςτο κζντρο τθσ πόλθσ Σάββατο κζντρο τθσ πόλθσ 11:00 μεταμόρφωςθ του κτθρίου τθσ ΧΑΝΚ από τισ ομάδεσ και τα προγράμματά τθσ με τίτλο «...παράκυρο ςτθν πόλθ...», και τθν ταυτόχρονθ «πράςινθ» παρζμβαςθ από τουσ VitaVerde 11:30 ςυναυλία κλαςικισ οκωμανικισ μουςικισ ςτον προαφλιο χϊρο του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Κεςςαλονίκθσ με το Σφνολο Οκωμανικισ Μουςικισ 11:30 & 12:15 κεατρικό δρϊμενο από το Κρατικό Κζατρο Βορείου Ελλάδοσ ςτισ αγορζσ Καπάνι και Λουλουδάδικα 12:00 18:00 ολοιμερο street party ςτθν οδό ογκότθ από τον Αρκτοφρο για τθν προςταςία του λφκου 12:00 18:00 Χαροφμενεσ Διαβάςεισ ςτθν οδό ογκότθ από τθν Ζνωςθ Ρεηϊν 12:00 ςυναυλία των Performers the Quartet ςτον πεηόδρομο τθσ Λκτίνου 12:30 αυτοςχεδιαςμόσ βαςιςμζνοσ ςτθν τεχνικι του Noguchi Taicho από τθν Ακτίσ Αελίου ςτθν αγορά Μοδιάνο 13:00 χορευτικό δρϊμενο Lindy Hop Green - The Big Charleston, από τουσ Lindy Hop Greece με μάκθμα τςάρλεςτον ςτουσ περαςτικοφσ ςτον πεηόδρομο τθσ Λκτίνου 13:30 ποιθτικό δρϊμενο από το Σαιξπθρικόν με χάρτινα αεροπλανάκια από τα μπαλκόνια του ξενοδοχείου Palace ςτθν οδό Τςιμιςκι με ποιθτζσ τθσ Κεςςαλονίκθσ 14:00-15:00 δρϊμενο «κίνθςθ και ακινθςία» από το Χοροκζατρο Αδράςτεια ςτο φανάρι των οδϊν Τςιμιςκι & Αριςτοτζλουσ 14:30 ςυναυλία «Διάβαςθ / Σπουδι 30» των Νo Knock Entry ςτον υπαίκριο χϊρο του ξενοδοχείου Excelsior ςτθν οδό Μθτροπόλεωσ 15:00 ςαρανταπεντάλεπτθ βόλτα με ποδιλατα των BikeRespect (αναχϊρθςθ από τθν Ρλατεία 15:00) 17:00 ςυναυλία ςτθν οροφι του Λευκοφ Ρφργου από Sindos Concert Band να ηωντανζψουμε το Ναυαρίνο 10:00 12:00 βιβλία ςτο δρόμο ςε ζνα πρόγραμμα για παιδιά από τισ εκδόςεισ Επόμενοσ Στακμόσ ςτθν παιδικι χαρά και αφιγθςθ παραμυκιϊν 12:00 13:00 ζνα χορευτικό παραμφκι με παιδιά που ηωντανεφουν παιχνίδια από τθ Σχολι Χοροφ Άςπα Φοφτςθ ςτθν πλατεία 10:00 18:00 μετατροπι του πεηόδρομου τθσ Λςαφρων ςε «πράςινο πεηόδρομο» με αρχιτεκτονικζσ και ςχεδιαςτικζσ παρεμβάςεισ ςε όλο το μικοσ 21:30 23:00 κερινόσ κινθματογράφοσ ςτθν οδό Λςαφρων από το Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ με προβολι των οικολογικϊν ταινιϊν που δθμιοφργθςαν οι φοιτθτζσ τθσ Σχολισ Κινθματογράφου Α.Ρ.Κ.

3 ραντεβοφ για το βράδυ 20:00 Καμάρα - εργοτάξιο εξαιρετικϊν ςυναντιςεων: το Μικρό Κζατρο εμπνζεται από τον τόπο ςυνάντθςθσ-ραντεβοφ, με άξονα τθν Καμάρα και δθμιουργεί ζνα κεατρικό δρϊμενο με τουσ περαςτικοφσ 22:30 δρϊμενο του ομάδα χοροφ Vis Motrix ςτθν ςτοά του Οφηου Μζλακρον θ Βαλαωρίτου αλλιϊσ όταν οι δρόμοι Βθλαρά, Κακολικϊν και Τφπου γίνονται πεηόδρομοι 21:00 δθμιουργικοί πειραματιςμοί με video projections από το Ρείραμα ςε τοίχο τθσ οδοφ Τφπου με τθν ιςτορία τθσ μουςικισ ςκθνισ τθσ πόλθσ, εργαςτιρια και ζκκεςθ φωτογραφίασ και κολάη ςε ςτοά επί τθσ Βαλαωρίτου 21:00 μιοφηικαλ "Τα ροκ του Broadway από τθ Σχολι Ανδρζασ Βουτςινάσ ςτθν οδό Κακολικϊν 21:30 δρϊμενο από τουσ Art Minds με προβολι του Μια βραδιά Ντελίριο του Δθμιτρθ Τςιαπκίνθ ςτθ βιτρίνα του Ladoze 21:45 εικαςτικό χάπενινγκ Papier Masqué από το ΔΥΝΑΜΟ project-space ςτισ οδοφσ Τφπου, Κακολικϊν και Βθλαρά 22:00 κεατρικό δρϊμενο Manimal Circus από τθν Οφγκα Κλάρα ςτθν οδό Κακολικϊν βαςιςμζνο ςτο ζργο Ηωολογία του Μ. Ματςοφρεκ 22:45 μουςικι παρζλαςθ κρουςτϊν από τουσ Paranue παντοφ 23:15 street party ςε ςυνεργαςία με τα μπαρ Ραπαροφνα, Ζλβισ, Ladoze, Partizan Κυριακι δάςοσ 10:30 13:30 Ζνα πρωτότυπο Κυνιγι Κθςαυροφ με οικολογικό περιεχόμενο ςτθν καρδιά του Σζιχ Σου, ςτθν περιοχι Μπάρμπα Γιϊργθ, κοντά ςτο Φιλίππειον. Σε ςυνεργαςία με τθν ΕΤ3 και τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, και με τθν φροντίδα τθσ ΜΚΟ οργάνωςθσ Ραιδιά Εν Δράςει που ανζλαβε να μυιςει τα παιδιά ςτο περι-αςτικό δάςοσ τθσ πόλθσ. κάλαςςα Μια προςπάκεια αποκατάςταςθσ τθσ ςχζςθσ τθσ πόλθσ και των ανκρϊπων τθσ με το Κερμαϊκό κόλπο και τθν ζννοια τθσ κάλαςςασ....ςτο νερό 11:00 15:00 ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ανοιχτισ Κάλαςςασ ανοίγουμε πανιά ςτο πζλαγοσ 11:00 15:00 προςομοίωςθ καλάςςιασ ςυγκοινωνίασ που δεν εφαρμόςτθκε ποτζ ςτο μικοσ τθσ παραλίασ, με δωρεάν βόλτεσ του πλοίου Αργϊ, ϊςτε να γίνει κατανοθτι από τουσ πολίτεσ (αναχωριςεισ ανά μία ϊρα από το Makedonia Palace με αφιγθςθ εν πλω τθσ ιςτορίασ του λιμανιοφ και εξοικείωςθ με τθν ιδζα τθσ καλάςςιασ ςυγκοινωνίασ) 11:00 15:00 περιβαλλοντολογικζσ ενθμερϊςεισ από τισ οργανϊςεισ Λνςτιτοφτο Καλάςςιασ Ρροςταςίασ Αρχιπζλαγοσ, Δίκτυο Μεςόγειοσ SOS, Ζλιξ και Κζντρο Ευρωπαϊκισ Ρλθροφόρθςθσ Europe Direct (Αμερικανικι Γεωργικι Σχολι) ςτθν αυλι του Makedonia Palace...ςτθν παραλία 11:00 15:00 τα πάρκα τθσ παραλίασ γίνονται ζνασ φιλικόσ χϊροσ δράςεων: ςτο τζταρτο πάρκο τθσ παραλίασ δωρεάν μακιματα γιόγκα, καποζιρα, ςιάτςου, πιλάτεσ, αικίντο και φλαμζνγκο

4 12:00 τα παιδιά του 61 ου δθμοτικοφ ςχολείου τθσ Ραναγίασ Φανερωμζνθσ εκκζτουν για τα παιδιά τθσ Στοργισ ςτο 4 ο Ράρκο τθσ Νζασ Ραραλίασ 12:00 Το Μζγαρο Μουςικισ ςτον κιπο τθσ Μουςικισ, ςυναυλία των Plaza Ensemble από τον Οργανιςμό του Μεγάρου Μουςικισ ςτο Ράρκο των Ιχων 13:00 ςυναυλία τθσ Ραιδικισ Χορωδίασ Φίλων Μουςικισ Κεςςαλονίκθσ ςτο Ράρκο των Ιχων 12:00 15:00 φεςτιβάλ γκράφιτι και ςκζιτμπορντ ςε ςυνεργαςία με το Zero Gravity Street Party με djs και m.c s από το web radio UpNLoud.gr θ μουςικι ηωντανεφει ςε αναπάντεχουσ χϊρουσ 11:00 ςυναυλία ςτθν αυλι του Νοςοκομείου Άγιοσ Δθμιτριοσ από τουσ Σφνολο Σαξοφϊνων Sax Nouveau 12:00 ςυναυλία ςτθν τραπεηαρία του Χαρίςειου Γθροκομείου από τουσ Tango Salonico 12:30 ςυναυλία ςτον κιπο τθσ Σχολισ Τυφλϊν από τουσ μακθτζσ του Ωδείου Βορείου Ελλάδοσ με κζα τθ κάλαςςα 14:30 χορευτικό δρϊμενο «Χορόσ και Οικολογία» τθσ Σχολισ Χοροφ Βίκυσ Σιάνου ςτο πλακόςτρωτο τθσ παλιάσ παραλίασ ςτο φψοσ του Κερμαϊκοφ 15:00 Camping Κεςςαλονίτςι από τθ Sfina - μετατροπι τθσ νζασ παραλίασ ςτο φψοσ του Λευκοφ Ρφργου ςε πλαη 17:00 ςυναυλία των Prefabricated Quartet πάνω ςε πλοίο ςτο φψοσ τθσ Ρλατείασ Αριςτοτζλουσ 20:00 ςυναυλία τθσ Συμφωνικισ Ορχιςτρασ Ρολιτιςτικοφ Οργανιςμοφ του Διμου Καλαμαριάσ Μετανάςτεσ του Ρολιτιςμοφ από τα μπαλκόνια του Electra Palace...φινάλε για τϊρα αρχι για το αφριο... Αγίου Μθνά 18:00-20:00 Μια βόλτα ςτθν Λςτορία: ςτθν οδό Αγίου Μθνά θ Metropolis Αρχιτεκτονικι αναβιϊνει το Hotel de Ville ανοίγοντασ ςτο κοινό τισ πόρτεσ των αρχοντικϊν ενόσ μαγικοφ δρόμου με μουςικζσ εκπλιξεισ ςτο εςωτερικό των κτθρίων από το Σφλλογο Κακθγθτϊν του Κρατικοφ Ωδείου Κεςςαλονίκθσ. Ερνζςτου Εμπράρ Στο δρόμο που φζρει το όνομα του ανκρϊπου που ςχεδίαςε τθ Κεςςαλονίκθ του 20 ου αιϊνα, αλλά θ πρόταςι του εφαρμόςτθκε ελάχιςτα, μια παρζμβαςθ ςε κτιρια και happenings με ομάδεσ τθσ περιοχισ που κα μεταμορφϊςουν το δρόμο. 21:00 24:00 -«Το Φωτιςτικό ςου αλλιϊσ», εικαςτικι φωτιςτικι εγκατάςταςθ με παλιά φωτιςτικά από τουσ beforelight -προβολζσ πάνω ςε κτιρια από το Μουςείο Φωτογραφίασ Κεςςαλονίκθσ με φωτογραφίεσ από τθν ιςτορία τθσ πόλθσ -αρχιτεκτονικι προβολι ςτα κτιρια ενόσ ςχεδίου ανάπλαςθσ τθσ οδοφ Εμπράρ και τθσ γφρω περιοχισ από τθν αρχιτεκτονικι ομάδα 3* 21:00 κεατρικό event ζκπλθξθ τθσ Ρειραματικισ Σκθνισ τθσ Τζχνθσ με Σκοτεινζσ ιςτορίεσ μιασ φωτεινισ πόλθσ 22:00 23:30 Live ςυναυλίεσ των Sleepin Pillow και των Motel Selenik, και flamengo performance από το Flamenco Studio Pellizco 24:00 Φωσ και Κάλαςςα από τουσ Φίλουσ των Δθμθτρίων ςτθν παραλία ςτο φψοσ τθσ πλατείασ Ελευκερίασ

5 εκκζςεισ κα κρατιςουν μζχρι τισ 13 Ιουνίου Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ Τα project που κα άλλαηαν τθν πόλθ: ζκκεςθ των προτάςεων των ςθμαντικότερων αρχιτεκτονικϊν γραφείων τθσ πόλθσ για ζργα ςτο πολεοδομικό ςυγκρότθμα που κα μποροφςαν να αλλάξουν τθν πόλθ. Ώρεσ λειτουργίασ: Δε-Παρ 10:00 13:00 & 18:00 20:00, Σάβ - Κυρ 11:00 21:00 Τελλόγλειο Κδρυμα Τεχνϊν Α.Π.Θ. Ρροωκϊντασ τθ Κεςςαλονίκθ: τα ςθμαντικότερα γραφιςτικά γραφεία τθσ Κεςςαλονίκθσ ςχεδιάηουν τθν ιδανικι αφίςα για τθν προϊκθςθ τθσ πόλθσ. Ώρεσ λειτουργίασ: Δευτ-Παρ 09:00 14:00, Δευτ & Τετ 17:00 21:00, Σάββατο & Κυριακή 10:00 18:00 Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Κζντρο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Τίποτε δεν πάει χαμζνο : περιςςότεροι από 25 designers τθσ Κεςςαλονίκθσ δθμιουργοφν αντικείμενα από ανακυκλωμζνα υλικά. Από ροφχα μζχρι ζπιπλα και βιομθχανικό ςχεδιαςμό. Διάρκεια: 8-13 Λουνίου 2010 Εγκαίνια: Τρίτθ 8 Λουνίου ςτισ 8 μμ. Ώρεσ λειτουργίασ: Τρ-Τετ-Πεμ-Παρ-Κυρ 11:00 19:00, Σάββατο 11:00 20:00, Δευτζρα κλειςτά Cheap Art Στρατόπεδο Κόδρα Preview του ςτθςίματοσ τθσ ζκκεςθσ που εγκαινιάηεται τθ Δευτζρα 7 Λουνίου (Κυριακι 6/6 από τισ 15:00 ζωσ τισ 18:00) Δθμόςιεσ προβολζσ Το Μακεδονικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ προβάλλει ςε μια εγκατάςταςθ ςτθν είςοδο τθσ ΔΕΚ τισ οικολογικζσ δθμιουργίεσ των παιδιϊν των καλλιτεχνικϊν εργαςτθρίων του μουςείου. Αςτικι Οκόνθ/ Urban Lightbox Αρχιτεκτονικό γραφείο Σταμάτθ Γιαννίκθ, αλλάηει τθν όψθ ςτθν οδό Καραϊςκάκθ 10 Πρόγραμμα Προβολϊν: Σάββατο 5/6 & Κυριακή 6/6, 09:00μ.μ. 05:30π.μ.

6 παρεμβάςεισ ςτθν πόλθ Σάββατο & Κυριακι εικαςτικι εγκατάςταςθ ςτο κτιριο του ξενοδοχείου ABC εικαςτικι προβολι ςε κτιριο ςτθν οδό Ρροξζνου Κορομθλά 14 από τουσ Kalos & Klio Showroom (βραδινζσ ϊρεσ) CarBone BikeRack: δφο ςτακμευμζνα αυτοκίνθτα ςε κεντρικοφσ δρόμουσ τθσ πόλθσ αντικακίςτανται με ομοίωματα αυτοκινιτων που είναι ςτακμοί ποδθλάτων (ςχεδιαςμζνο από τουσ αρχιτζκτονεσ Λεωνίδα Τραμποφκθ και Ελζνθ Ρεταλωτι) Thess Bic Seat? (Thessaloniki Bicycle Seating): καλαίςκθτεσ καταςκευζσ που ςυνδυάηουν χϊρο ςτάκμευςθσ ποδθλάτων με αςτικά κακιςτικά, δθλαδι χϊρουσ ανάπαυςθσ, χαλάρωςθσ και παρατιρθςθσ ςε ςθμεία αναφοράσ τθσ πόλθσ, όπωσ ο Λευκόσ Ρφργοσ (ςχεδιαςμζνο από τθν αρχιτεκτονικι ομάδα InfraRed) φωτογραφικι ζκκεςθ από τθν Stereosis Forward ςτισ βιτρίνεσ των καταςτθμάτων τθσ Ρροξζνου Κορομθλά (από το Σάββατο απόγευμα) preview τθσ ζκκεςθσ Tίποτα δεν πάει Xαμζνο ςτισ βιτρίνεσ του Fena Fresh εικαςτικι εγκατάςταςθ με παλιζσ τθλεοράςεισ ςτο πάρκο των Θλυςίων από τθ Stereosis Forward ολοιμερθ επζμβαςθ από τισ 9 το πρωί του Σαββάτου, από τθν Κίνθςθ Ρολιτϊν Αλλάηουμε τθν Ρόλθ, τουσ Φίλουσ του Ρραςίνου και εκελοντζσ ςτο οικόπεδο επί των οδϊν Λαςωνίδου και Ευριπίδου με δεντροφφτευςθ, νζα παγκάκια και αλλαγι τοπίου (ςχεδιαςμόσ από τουσ αρχιτζκτονεσ Μπερνάρ Κουόμο και Ρρόδρομο Νικθφορίδθ) δθμιουργία μιασ διαφορετικισ παιδικισ χαράσ από υλικά προσ ανακφκλωςθ (12:00 18:00), ςτο πάρκο του Ντορζ (ςχεδιαςμζνθ από του αρχιτζκτονεσ άνια Σταματάκθ και Άκθ Ταλιαδϊρο) εικαςτικι εγκατάςταςθ «Fai(re)tale» από το Container ςτθν οδό Νικθφόρου Φωκά. Ρράςινα Βιβλιοπωλεία: τα κεντρικά βιβλιοπωλεία φιλοξενοφν ςτισ βιτρίνεσ τουσ βιβλία οικολογίασ και πράςινθσ αρχιτεκτονικισ Ρράςινεσ Γκαλερί: οι ςθμαντικότερεσ γκαλερί τθσ Κεςςαλονίκθσ μεταμορφϊνουν τισ βιτρίνεσ τουσ επθρεαςμζνεσ από τθν παγκόςμια θμζρα περιβάλλοντοσ.

7 οι ςυμμετοχζσ Φορείσ: Εμπορικό & Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Κεςςαλονίκθσ, Κρατικό Κζατρο Βορείου Ελλάδοσ, Οργανιςμόσ Μεγάρου Μουςικισ Κεςςαλονίκθσ, Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Τμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ, XANΚ Μουςεία: Αρχαιολογικό Μουςείο Κεςςαλονίκθσ, Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ-Κζντρο Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Μακεδονικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Μουςείο Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ, Μουςείο Φωτογραφίασ Κεςςαλονίκθσ, Tελλόγλειο Μδρυμα Τεχνϊν Α.Ρ.Κ. Θζατρα-Μουςικι: Motel Selenik, Νo Knock Entry, Paranaue, Performers the Quartet, Plaza Ensemble, Prefabricated Quartet, Sindos Concert Band, Sleepin Pillow, Tango Salonico, Ακτίσ Αελίου, Μικρό Κζατρο, Οφγκα Κλάρα, Ομάδα Χοροφ Vis Motrix, Ραιδικι Xορωδία Συλλόγου Φίλων Μουςικισ Κεςςαλονίκθσ, Ρειραματικι Σκθνι τθσ Τζχνθσ, Σφλλογοσ Κακθγθτϊν Κρατικοφ Ωδείου Κεςςαλονίκθσ, Συμφωνικι Ορχιςτρα Ρολιτιςτικοφ Οργανιςμοφ Διμου Καλαμαριάσ, Σφνολο Οκωμανικισ Μουςικισ, Σφνολο Σαξοφϊνων Sax Nouveaux, Σχολι Κεάτρου Ανδρζασ Βουτςινάσ, Χοροκζατρο Αδράςτεια Σχολζσ, Ομάδεσ, Χϊροι Τζχνθσ, Οργανϊςεισ: Designers, Art Minds, beforelight, BikeRespect, Birth Choices, Capoiera Grouppo Jacopina ΧΑΝΚ, Cheap Art, Container, ΔΥΝΑΜΟ projectspace, Flamenco Studio "Pellizco", Kalos & Klio Showroom, Lindy Hop Greece, Navarino Network, Pilates Studio-Άννα Τςιλιμπάρθ, Sfina, Stereosis, Techikan Aikido ΧΑΝΚ, Zero Gravity, Ακαδθμία Σιάτςου-Δάφνθ Τςιγιανοποφλου, Αρκτοφροσ, Διεκνισ Γυμνι Ροδθλατοδρομία, Δίκτυο Κινιςεων για τθ Κεςςαλονίκθ, Δίκτυο Μεςόγειοσ SOS, Ζλιξ, Ζνωςθ Ρεηϊν, Επόμενοσ Στακμόσ, Λνςτιτοφτο Καλάςςιασ Ρροςταςίασ «Αρχιπζλαγοσ», Κζντρο Ευρωπαϊκισ Ρλθροφόρθςθσ Europe Direct Κεντρικισ Μακεδονίασ (Αμερικανικι Γεωργικι Σχολι), Κζντρο Σατιανάντα Γιόγκα, Κίνθςθ Ρολιτϊν Αλλάηουμε τθν Ρόλθ, Ναυτικόσ Πμιλοσ Ανοιχτισ Κάλαςςασ, Ρανελλινια Οργάνωςθ Αγωγισ Υγείασ «Αλλθλεγγφθ Υγείασ», Ραιδιά εν Δράςει, Ρείραμα, Ροδθλάτεσ Κεςςαλονίκθσ, Σαιξπθρικόν, Σχολι Χοροφ Άςπασ Φοφτςθ, Σχολι χοροφ Βίκθ Σιάνου, Φίλοι του Ρραςίνου, Φίλοι των Δθμθτρίων, Ωδείο Βορείου Ελλάδοσ Δθμιουργικά Γραφεία: Alter Vision, Beetroot, Colibri, Designers United, Dolphins, Kitchen Was, Linea Design, Pilides, Red Creative, Red Fish, Rooster, Tria, Unusual Minds, Urbanica, Κανάςθσ Γεωργίου, Γραμμι, Γιάννθσ Τοκαλατςίδθσ Αρχιτεκτονικά γραφεία: InfraRed, Katerina Tsigarida Architects, Metropolis Αρχιτεκτονικι, Nimand Architects, Schema 4 Architects, Sparch Σακελλαρίδου - Ραπανικολάου Αρχιτζκτονεσ, Stamatios Giannikis, VitaVerde, Αρχιτεκτονικό γραφείο Μπερνάρ Κουόμο-Ρρόδρομου Νικθφορίδθ, Αρχιτεκτονικό Γραφείο Νίκου Σουλάκθ, Ρ. Μακρίδθσ & Συνεργάτεσ, Ταλιαδϊροσ-Σταματάκθ, Τραμποφκθσ Λεωνίδασ Ρεταλωτι Ελζνθ, Αρχιτεκτονικι Ομάδα 3*

8 χορθγοι υποςτθρικτζσ

9 Ευχαριςτοφμε ιδιαίτερα: o τουσ χορθγοφσ και τουσ υποςτθρικτζσ µασ o το Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και ιδιαίτερα τον υφυπουργό κ. Σπφρο Βοφγια o τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ και ιδιαίτερα τθν περιφερειάρχθ κυρία Λιονι o το ιµο Κεςςαλονίκθσ και τισ ςυνεργαηόµενεσ Αντιδθµαρχίεσ o τθν ιεφκυνςθ Τροχαίασ Κεςςαλονίκθσ o το Λιµεναρχείο Κεςςαλονίκθσ o το αςαρχείο Κεςςαλονίκθσ o τον Οργανιςµό Αςτικϊν Συγκοινωνιϊν Κεςςαλονίκθσ o τθν Ρανελλινια Οργάνωςθ Αγωγισ Υγείασ «Αλλθλεγγφθ Υγείασ» o τθ διοίκθςθ του Νοςοκοµείου Άγιοσ θµιτριοσ o τθ διοίκθςθ του Χαρίςειου Γθροκοµείου o τθ διοίκθςθ τθσ Σχολισ Τυφλϊν o τα παιδιά του 61ου δθµοτικοφ ςχολείου τθσ Ραναγίασ Φανερωµζνθσ o τθ Στοργι o το Κζντρο Κεατρικισ Ζρευνασ Κεςςαλονίκθσ o τον ΣΛΕΡΑ (Σφλλογοσ Λδιοκτθτϊν Επαγγελµατικϊν Ρλοίων Αναψυχισ) o τον Ναυτιλιακό Πµιλο Γκιγκιλίνθ o το πλωτό µπαρ «Αργϊ- Εν Ρλω» o τθν κ. Μάρα Τςικάρα o τον κ. Κανάςθ Ηλατάνο o τα Ξενοδοχεία Ραλλάσ, Electra Palace, Excelsior, Makedonia Palace,Thessaloniki ABC o τθν εταιρία Sarah Lawrence o τθν εταιρία Energiers AE o το φυτϊριο Μαυροµάτθ o το φυτϊριο Κζντια o το Ηαχαροπλαςτείο εςινιϊτου o τα φωτιςτικά Νάνου o το Κατάςτθµα Fena Fresh για τθν παραχϊρθςθ τθσ βιτρίνασ του o τουσ κατοίκουσ των περιοχϊν και τουσ καταςτθµατάρχεσ των οδϊν για τθ ςυνεργαςία τουσ (Νικθφόρου Φωκά, Αγιου Μθνά, Λαςωνίδου & Ευριπίδου, Λςαφρων, Εµπράρ, Τφπου, Βαλαωρίτου, Κακολικϊν, Βθλαρά) o τουσ ιδιοκτιτεσ των αρχοντικϊν ςτθν οδό Αγίου Μθνά o τα καταςτιµατα τθσ Ρροξζνου Κοροµθλά για τθ ςυµµετοχι τουσ ςτο project τθσ Stereosis Forward o όλουσ όςουσ ζφεραν φωτιςτικά για τθν φωτιςτικι εγκατάςταςθ ςτθν οδό Εµπράρ o τα Ρράςινα Βιβλιοπωλεία και τισ Ρράςινεσ Γκαλερί που ςυµµετζχουν µε τισ βιτρίνεσ τουσ o τα δθµιουργικά & αρχιτεκτονικά γραφεία, τουσ designers που ςυµµετζχουν ςτισ εκκζςεισ του project κακϊσ και τουσ επιµελθτζσ και ςυντονιςτζσ των εκκζςεων o τουσ ςυµµετζχοντεσ καλλιτζχνεσ, ςυντελεςτζσ και µζλθ οµάδων όλων των ςυµµετεχόντων οµάδων o τουσ περιςςότερουσ από 250 εκελοντζσ τθσ δράςθσ και ιδιαίτερα αυτοφσ που ανζλαβαν ζνα ςθµαντικό ςυντονιςτικό ρόλο o τουσ Μάκθ Ανανιάδθ, Γιϊργο Γιωργιάδθ, Άγγελο Γροντά, Ανκι Κάνου, Κωνςταντίνο Κουλουηάκθ, Ελίηα Λαµποφδθ, Πλγα Λαµπρι, Χρφςα Μπάκα, Αργυρϊ Μπαράτα, Νίκθ Ραπαναςταςίου, Ζλλια Ρατάγου, Λευτζρθ Ρλακίδα, Χριςτο Ρολίτθ, Ξζνθ Ρραςςά, Κάλεια ίηου, Ελζνθ Σβυριάδθ, Μάριο Σπφρογλου, Λςµινθ Τορνιβοφκα, Αλίκθ Τςιρλιάκου, Ηωι Χαραλαµπίδου o και ιδιαίτερα τθ Βίκθ Ραπαδθµθτρίου και όλα τα παιδιά τθσ SYMVOLI, κακϊσ και τθν Κεοδϊρα Σακελαρίδου και το Μιχάλθ Γουδι για τθν πολφτιµθ αρωγι τουσ o τζλοσ το Κανάςθ Τςαµποφκα και όλα τα παιδιά των Dolphins για τθν εµπενευςµζνθ επικοινωνία του project. Νοµικόσ Σφµβουλοσ: Πµιλοσ Νοµικϊν Ρροβατά Αν τυχόν παραλείψαµε κάποιουσ κα επανορκϊςουμε ςτθν επόμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ...!

5&6 Ιουνίου 2010. Είκοσι Χρόνια

5&6 Ιουνίου 2010. Είκοσι Χρόνια Είκοσι Χρόνια Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΙΩΣ ένα αστικό πείραμα για μια διαφορετική πόλη 5&6 Ιουνίου 2010 www.parallaximag.gr/thessaloniki.html Σε μια περίοδο προβληματισμού και συζήτησης σχετικά με την πόλη της

Διαβάστε περισσότερα

5&6 Ιουνίου 2010. Θεσσαλονίκη αλλιώς, μια πόλη διαφορετική!...αυτοί, εμείς, εσείς και όλοι μαζί. Είκοσι Χρόνια

5&6 Ιουνίου 2010. Θεσσαλονίκη αλλιώς, μια πόλη διαφορετική!...αυτοί, εμείς, εσείς και όλοι μαζί. Είκοσι Χρόνια Είκοσι Χρόνια www.parallaximag.gr/thessaloniki.html Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΙΩΣ ένα αστικό πείραμα για μια διαφορετική πόλη 5&6 Ιουνίου 2010 Σε μια περίοδο προβληματισμού και συζήτησης σχετικά με την πόλη της

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events Μπες στο tripάκι Πρόγραμμα Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events 13,14,15 Ιανουαρίου 2012 Βρυςάκι, Βρυςακίου 17, Πλάκα Συμμετοχικά events «ΙΝΓΟ ΟΠΜ TRIPΑΗΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015

ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΔΗΜΟ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΟΤ 2015 ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ Α/Α ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΠΙΣΩΕΙ 2015 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΩΜΕ ΕΩ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΟΦΕΙΛΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 30-09-2014 30-09-2014 ΣΡΕΥΟΤΕ ΤΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman

ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ. Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman ALL ABOUT 1st artventure percussion Camp...!!! 1st artventure Percussion CAMP 20-24 Ιουλ. 2014. ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΣΑΫΓΕΣΟ Πέτροσ Κοφρτησ & Yshai Afterman Σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά του Ταϋγέτου Στα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ

Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ από 234 Mε διαμονή ςε κεντρικό ξενοδοχείο 4* Με μεταφορέσ από και προσ το αεροδρόμιο Με ελληνόφωνη ξενάγηςη πόλησ Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 12A Νέο Λιμάνι, 49100 Κέρκσρα,Τηλ: (+30) 26610 45005 Σελίδα 1 Βουδαπέςτη

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Βαλαής. ΑΣΟΜΙΚΕ 2013: Astir Palace Resort 2012: Grand Resort Lagonissi με τθν Titanium Yiayiannos Gallery.

Κωνσταντίνος Βαλαής. ΑΣΟΜΙΚΕ 2013: Astir Palace Resort 2012: Grand Resort Lagonissi με τθν Titanium Yiayiannos Gallery. Κωνσταντίνος Βαλαής 1957 γεννικθκε. Διδαςκόμενοσ από τον Νικόλαο Καλαμβόκθ αγιογράφο και τθν Ζλενα Μπινιϊτθ κακθγιτρια τθσ χολισ Καλϊν Σεχνϊν ςποφδαςε αγιογραφία και ηωγραφικι, αφιερϊνοντασ, επίςθσ, αρκετό

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ

ΟΜΑΔΑ 3 ΟΜΑΔΑ 2 ΟΜΑΔΑ ΟΜΑΔΑ 2 Τροφοδοςία Αγγλικϊν Βάςεων Τροφοδοςία Αγγλικϊν Βάςεων Λεμεςόσ, Κυρίωσ κατά μικοσ τθσ Οδοφ Βαςιλεϊσ Κωνςταντίνου και ςε οριςμζνουσ τόπουσ δυτικά τθσ Οδοφ Βαςιλεϊσ Κωνςταντίνου (π.χ Οδόσ Λόρδου άςελ,,

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟ Ρ ΣΑ Σ ΙΚΕ Ε Κ Δ Η Λ Ω Ε Ι Ο Π Α Π AT T IK H

ΕΟ Ρ ΣΑ Σ ΙΚΕ Ε Κ Δ Η Λ Ω Ε Ι Ο Π Α Π AT T IK H ΕΟ Ρ ΣΑ Σ ΙΚΕ Ε Κ Δ Η Λ Ω Ε Ι Ο Π Α Π AT T IK H 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2011 ΠΛ. ΑΓ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ 11:00 με τον Χάρθ Αντωνίου από το XFactor3, DJ party και πολλά ακόμα ςυναρπαςτικά δρώμενα ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΛ. ΑΧΑΡΝΩΝ (ΠΛ. ΑΓ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων.

κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ε.Ε.Α. κ. Υπουργζ, κ. Γενικζ,κ. πρόεδρε τθσ ΓΣΕΒΕΕ, κ. πρόεδρε τθσ ΕΣΕΕ, ςυνάδελφοι πρόεδροι των Επιμελθτθρίων. Κυρίεσ και κφριοι, αγαπθτά μου παιδιά, καλθςπζρα ςασ Σε μια εποχι που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά

Φεςτιβάλ των Κοινών. Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά Φεςτιβάλ των Κοινών Σκιαγραφώντασ ζννοιεσ τθσ Αποανάπτυξθσ και τθσ διαςφνδεςισ τουσ με τα Κοινά αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ, de-growth αποανάπτυξθ «ελαττοφμενθ ανάπτυξθ», από-μεγζκυνςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr

Life08 ENV/GR/000553. Forest Cities. Layman s Report. June 2013. http://www.forestcities.gr Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Layman s Report June 2013 http://www.forestcities.gr Συμμαχία των Τοπικών Αρχών για την Πρόληψη των δασικών πυρκαγιών - LIFE08 ENV/GR/553 Local Authorities Alliance for

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

«Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» στη Βέροια και τη Βεργίνα

«Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» στη Βέροια και τη Βεργίνα Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές» στη Βέροια και τη Βεργίνα με sleepover, μηνύματα στον τοίχο, εγκαίνια έκθεσης, εκπαιδευτικές δράσεις και συνάντηση με τους

Διαβάστε περισσότερα

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007

Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Εκνικι Ζρευνα για τα Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ ςτθν Ελλάδα - 2007 Φεβρουάριοσ 2008 1452 / Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΘΣ ΕΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: ΡΛΘΘΥΣΜΟΣ: ΡΕΙΟΧΘ: ΔΕΙΓΜΑ: ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng.

Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010. Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. Ειςαγωγή ςτο MS Project 2010 Κηρυττόπουλοσ Κωνςταντίνοσ PhD, Dipl. Eng., PMP Ρόκου Ζλενα PhD cand., M.Sc., B.Sc. Soft. Eng. 1. τήςιμο του ζργου 2 Δημιουργία νζου αρχείου Ζναρξθ Microsoft Office Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΒΙΑ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΟ 2011: ΠΑΝΣΟΣΕ ΜΑΖΙ (09-18 επτεμβρίου 2011, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η ΕΡΒΙΑ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΟ 2011: ΠΑΝΣΟΣΕ ΜΑΖΙ (09-18 επτεμβρίου 2011, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ΕΡΒΙΑ ΣΗΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΟ 2011: ΠΑΝΣΟΣΕ ΜΑΖΙ (09-18 επτεμβρίου 2011, Θεςςαλονίκθ, Ελλάδα) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9 επτεμβρίου 2011 Παραςκευή 18:00 20:00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ «Η ερβία ςτην Θεςςαλονίκη το 2011 Προοπτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Α Φ Ι Κ Ο Σ Θ Μ Ε Ι Ω Μ Α Σ Ω Κ Α Τ Θ Σ Γ Ι Α Ν Ν Ο Υ Δ Θ Σ Διδάκτωρ Αρχιτζκτων Μθχανικόσ Λζκτορασ Αρχιτεκτονικοφ Σχεδιαςμοφ Σχολι Αρχιτεκτόνων Μθχανικϊν Ρολυτεχνείο Κριτθσ Θμερομθνία γζννθςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΤΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ΦΟΤΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγή ςτη Φουτουριςτική Αρχιτεκτονική 2-7 Φουτουριςμόσ (και αρχιτεκτονική) 8-10 Art Deco και Αθηναϊκό Art Deco 10-12 Φουτουριςμόσ ςτον Κινηματογράφο 13-18 Αξιοςημείωτα Κτίςματα 19-20 Ιςτορική

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ.

Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Δήμος Θερμαϊκoύ ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. Καλοκαίρι 2013 - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Βιβλιοθήκες Παναγιώτης Τροκάνας Πρόεδρος ΔΗ.Π.Π.Α.Κ.Υ.Θ. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 - Σάββατο 8 και Κυριακή 9 Ιουνίου - 7ο Πανελλήνιο Παιδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Hotel Factsheet 2014. Version 14.3 (Ελλθνικά) RODOS PALLADIUM Leisure & Wellness Hotel Factsheet 2014 (ver 14.3)

Hotel Factsheet 2014. Version 14.3 (Ελλθνικά) RODOS PALLADIUM Leisure & Wellness Hotel Factsheet 2014 (ver 14.3) Hotel Factsheet 2014 Version 14.3 (Ελλθνικά) Το Rodos Palladium Leisure & Wellness, το πλέον βραβευμένο ξενοδοχείο πολυτελείας του νησιού, συνδυάζει αρμονικά την διακριτική πολυτέλεια και την αυθεντική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ

ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΘΑΛΑΑ Η ΘΕΗ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΑΘΑΛΑΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Η ςυνολικι ζκταςθ 840 εκτάρια (ι 8,4 km 2 ) Θταν κυβερνθτικό τςιφλίκι, ζνασ άγονοσ γυμνότοποσ και θ αναδάςωςθ του άρχιςε το

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr

Γ. Ιωαννίδη 3 Πανόραμα, Θεζζαλονίκη Τ: 2310 341518 info@protipoedu.gr www.protipoedu.gr 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΣΑΕΩΝ 2015 ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΤΚΕΙΩΝ (ΓΕΛ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ(ΟΜΑΔΑ Β ) ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU;

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; :: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ζνα πακζτο προςφορϊν αποκλειςτικά για τουσ ςυνδρομθτζσ COSMOTE! Το COSMOTE DEALS for YOU ςυνεχϊσ κα εμπλουτίηεται για να καλφπτει ολοζνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΛΟΥ

2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΗΛΟΥ 2013.20 ΧΡΟΝΙΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Α/ Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΕΙΣΟ ΔΟΣ 1 10 ΜΑΪΟΥ 2013 ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΑΚΙΩΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΛΒΛΛΟΚΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΜΑΡΣΙΟ - ΑΠΡΙΛΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ ΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΛΟΥ ΛΥΚΕΛΟΥ 2 ΦΛΛΟΣΟΦΛΑ ΨΥΧΟΛΟΓΛΑ 2 ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα

Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Θ ποιότθτα ηωισ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ ςιμερα Μάιοσ 2008 Διάγραμμα 1 Θ ΤΑΥΤΟΤΘΤΑ ΤΩΝ ΕΕΥΝΩΝ ΕΤΑΙΕΙΑ: ΑΝΑΘΕΣΘ: ΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: PUBLIC ISSUE (Α.Μ. ΕΣ: 8). Μζλοσ ESOMAR, WAPOR, ΡΕΣΣ/ΣΕΔΕΑ ΚΑΘΘΜΕΙΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508

Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Βενιηζλοσ Διακυβζρνθςθσ Δθμιτρθσ 2131313506 2103641048 Επίςθμθ ιςτοςελίδα ζππασ 2131313508 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Λουκάς Παπαδήμος Υπουργοί Υπουργείο Υπουργόσ Τθλζφωνο FAX Ηλεκτρονικζσ & Ταχυδρομικζσ Διευκφνςεισ, emails, θλεκτρονικι φόρμα επικοινωνίασ Αντιπρόεδροσ Θεόδωροσ 2131502100 2103227544 Επίςθμθ

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζήσης Παπαμίχος. Βιογραφικό Σημείωμα. www.zitateam.gr. Προσωπικές Πληροφορίες. Επάγγελμα Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Σπουδές.

Ζήσης Παπαμίχος. Βιογραφικό Σημείωμα. www.zitateam.gr. Προσωπικές Πληροφορίες. Επάγγελμα Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. Σπουδές. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΖΗΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ σελ. 1 από 5 Βιογραφικό Σημείωμα email: info@zitateam.gr κινητό : 6976634444 τηλέφωνο : 2103388007 διεύθυνση : Κολωνάκι πόλη : Αθήνα Ζήσης Παπαμίχος www.zitateam.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη

Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη Το παιχνίδι τησ ΕΠ (11-14) Ερμθνεία Ερώτηςη Θζμα Επαυξήςεισ - περιγραφή Εξήγηςη 0 Χαρακτθριςτικά 1 Χαρακτθριςτικά 2 Χαρακτθριςτικά 3 Χαρακτθριςτικά Μια ταινία καταγραφισ κα παρουςιάηει τα δεδομζνα που

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3.1 Φυςική Γεωγραφία Θ Ελλάδα είναι χϊρα τθσ Ευρϊπθσ και μζλοσ τθσ Ε.Ε. και καταλαμβάνει το νοτιότερο τμιμα τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου (ςχιμα 3). Θ ζκταςθ τθσ ανζρχεται

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΘΝΟΓΕΜΑΝΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΝΑΓΕΑ-ΣΑΒΒΑ ΒΙΒΛΙΟΘΘΚΘ & ΚΕΝΤΟ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΛ. ΣΥΛΛΟΓΘ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνζσ Βραβείο Ωνάςη για τα Χρηματοοικονομικά

Διεθνζσ Βραβείο Ωνάςη για τα Χρηματοοικονομικά ΔΙΕΘΝΗ ΒΡΑΒΕΙΑ ΩΝΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑ, ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Νομπελίςτεσ ςυμμετζχουν ςτθν επιλογι των νικθτϊν για βραβεία φψουσ 200.000 δολαρίων Οι νικθτζσ των Διεκνϊν Βραβείων Ωνάςθ, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS Εσρωπαϊκή Γιορτή της Μοσσικής 2015 Θ 16 θ χρόνια εκδθλϊςεων του Ελλθνικοφ Δικτφου διοργανωτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ, είναι το αποτζλεςμα μιασ ςυναρπαςτικισ εκνικισ ςυνεργατικισ προςπάκειασ,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα