5&6 Ιουνίου Θεςςαλονίκθ αλλιϊσ, μια πόλθ διαφορετικι!...αυτοί, εμείσ, εςείσ και όλοι μαηί. Είκοςι Χρόνια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5&6 Ιουνίου 2010. Θεςςαλονίκθ αλλιϊσ, μια πόλθ διαφορετικι!...αυτοί, εμείσ, εςείσ και όλοι μαηί. Είκοςι Χρόνια"

Transcript

1 Είκοςι Χρόνια Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΙΩΣ ζνα αςτικό πείραμα για μια διαφορετικι πόλθ 5&6 Ιουνίου 2010 Σε μια περίοδο προβλθματιςμοφ και ςυηιτθςθσ ςχετικά με τθν πόλθ τθσ Κεςςαλονίκθσ, τθν πόλθ του παρελκόντοσ, τθν πόλθ του παρόντοσ, τθν πόλθ που ηοφμε, τθν πόλθ που αλλάηει και -πάνω από όλα- τθν πόλθ που ονειρευόμαςτε, τθν πόλθ αλλιϊσ, θ Parallaxi επιλζγει να γιορτάςει τα είκοςι χρόνια από τότε που εκδόκθκε, οργανϊνοντασ ζνα διιμερο αςτικισ παρζμβαςθσ και προτάςεων, για το πωσ κα μποροφςε να είναι θ Κεςςαλονίκθ του μζλλοντοσ. Το διιμερο πρόκειται να πραγματοποιθκεί ςτισ 5-6 Λουνίου 2010 και ςυμπίπτει με τθν Ραγκόςμια Θμζρα Ρεριβάλλοντοσ. Ρεριλαμβάνει δεκάδεσ διαφορετικζσ εκδθλϊςεισ ςε όλο το πολεοδομικό ςυγκρότθμα τθσ Κεςςαλονίκθσ που ζχουν ωσ άξονα τθν πράςινθ ανάπτυξθ, τισ φιλικότερεσ δράςεισ προσ το περιβάλλον, αρχιτεκτονικζσ προτάςεισ και παρεμβάςεισ αλλά και happenings πολιτιςμοφ ςε αναπάντεχα μζρθ τθσ πόλθσ, όλα ςτο πλαίςιο μιασ γιγάντιασ ςυνζργιασ και ςυνεργαςίασ ετερόκλθτων δυνάμεων που υποδθλϊνει τθ διάκεςθ τθσ πόλθσ για εξωςτρζφεια και δθμιουργία. Από το Κερμαϊκό και τθν αποκατάςταςθ τθσ ςχζςθσ τθσ πόλθσ με τθ κάλαςςα, μζχρι τθν ανακφκλωςθ και τα αρχιτεκτονικά projects του μζλλοντοσ, ξετυλίγεται για 48 ϊρεσ ζνασ καταιγιςμόσ δράςεων που κα μετατρζψουν τθν Κεςςαλονίκθ ςε ζνα αλθκινό φυτϊριο ιδεϊν και προτάςεων, από τα πιο δθμιουργικά μυαλά τθσ πόλθσ. Στθν ενζργεια κα ςυμμετάςχουν, με δράςεισ ι ςυνεργαςίεσ, δεκάδεσ φορείσ τθσ πόλθσ, μουςεία, κεατρικά και μουςικά ςχιματα, ςχολζσ και δθμιουργικζσ ομάδεσ, δθμιουργικά και αρχιτεκτονικά γραφεία, κακϊσ και πλικοσ εκελοντϊν από το κοινό τθσ πόλθσ, με τθ ςυνδρομι των οποίων κα υλοποιθκεί ςε ζνα διιμερο αυτό το αςτικό πείραμα για μια Θεςςαλονίκθ αλλιϊσ, μια πόλθ διαφορετικι!...αυτοί, εμείσ, εςείσ και όλοι μαηί. Το project θα κινηματογραφηθεί από την N-Orasis και το αποτζλεςμα τησ ταινίασ που θα προκφψει θα προβληθεί δημόςια ςτον κινηματογράφο Ολφμπιον το Σεπτζμβριο. Ταυτόχρονα, θα εντεθεί ςε DVD ςτο τεφχοσ τησ Parallaxi Οκτωβρίου και θα αναρτηθεί ςτο διαδίκτυο αποτελϊντασ μιασ πρϊτησ τάξεωσ ευκαιρία για διαφήμιςη τησ πόλησ ςτο εξωτερικό.

2 το πρόγραμμα Παραςκευι απόγευμα Η ζναρξθ 20:00 Διεκνισ Γυμνι Ροδθλατοδρομία ςτο κζντρο τθσ πόλθσ Σάββατο κζντρο τθσ πόλθσ 11:00 μεταμόρφωςθ του κτθρίου τθσ ΧΑΝΚ από τισ ομάδεσ και τα προγράμματά τθσ με τίτλο «...παράκυρο ςτθν πόλθ...», και τθν ταυτόχρονθ «πράςινθ» παρζμβαςθ από τουσ VitaVerde 11:30 ςυναυλία κλαςικισ οκωμανικισ μουςικισ ςτον προαφλιο χϊρο του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Κεςςαλονίκθσ με το Σφνολο Οκωμανικισ Μουςικισ 11:30 & 12:15 κεατρικό δρϊμενο από το Κρατικό Κζατρο Βορείου Ελλάδοσ ςτισ αγορζσ Καπάνι και Λουλουδάδικα 12:00 18:00 ολοιμερο street party ςτθν οδό ογκότθ από τον Αρκτοφρο για τθν προςταςία του λφκου 12:00 18:00 Χαροφμενεσ Διαβάςεισ ςτθν οδό ογκότθ από τθν Ζνωςθ Ρεηϊν 12:00 ςυναυλία των Performers the Quartet ςτον πεηόδρομο τθσ Λκτίνου 12:30 αυτοςχεδιαςμόσ βαςιςμζνοσ ςτθν τεχνικι του Noguchi Taicho από τθν Ακτίσ Αελίου ςτθν αγορά Μοδιάνο 13:00 χορευτικό δρϊμενο Lindy Hop Green - The Big Charleston, από τουσ Lindy Hop Greece με μάκθμα τςάρλεςτον ςτουσ περαςτικοφσ ςτον πεηόδρομο τθσ Λκτίνου 13:30 ποιθτικό δρϊμενο από το Σαιξπθρικόν με χάρτινα αεροπλανάκια από τα μπαλκόνια του ξενοδοχείου Palace ςτθν οδό Τςιμιςκι με ποιθτζσ τθσ Κεςςαλονίκθσ 14:00-15:00 δρϊμενο «κίνθςθ και ακινθςία» από το Χοροκζατρο Αδράςτεια ςτο φανάρι των οδϊν Τςιμιςκι & Αριςτοτζλουσ 14:30 ςυναυλία «Διάβαςθ / Σπουδι 30» των Νo Knock Entry ςτον υπαίκριο χϊρο του ξενοδοχείου Excelsior ςτθν οδό Μθτροπόλεωσ 15:00 ςαρανταπεντάλεπτθ βόλτα με ποδιλατα των BikeRespect (αναχϊρθςθ από τθν Ρλατεία 15:00) 17:00 ςυναυλία ςτθν οροφι του Λευκοφ Ρφργου από Sindos Concert Band να ηωντανζψουμε το Ναυαρίνο 10:00 12:00 βιβλία ςτο δρόμο ςε ζνα πρόγραμμα για παιδιά από τισ εκδόςεισ Επόμενοσ Στακμόσ ςτθν παιδικι χαρά και αφιγθςθ παραμυκιϊν 12:00 13:00 ζνα χορευτικό παραμφκι με παιδιά που ηωντανεφουν παιχνίδια από τθ Σχολι Χοροφ Άςπα Φοφτςθ ςτθν πλατεία 10:00 18:00 μετατροπι του πεηόδρομου τθσ Λςαφρων ςε «πράςινο πεηόδρομο» με αρχιτεκτονικζσ και ςχεδιαςτικζσ παρεμβάςεισ ςε όλο το μικοσ 21:30 23:00 κερινόσ κινθματογράφοσ ςτθν οδό Λςαφρων από το Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ με προβολι των οικολογικϊν ταινιϊν που δθμιοφργθςαν οι φοιτθτζσ τθσ Σχολισ Κινθματογράφου Α.Ρ.Κ.

3 ραντεβοφ για το βράδυ 20:00 Καμάρα - εργοτάξιο εξαιρετικϊν ςυναντιςεων: το Μικρό Κζατρο εμπνζεται από τον τόπο ςυνάντθςθσ-ραντεβοφ, με άξονα τθν Καμάρα και δθμιουργεί ζνα κεατρικό δρϊμενο με τουσ περαςτικοφσ 22:30 δρϊμενο του ομάδα χοροφ Vis Motrix ςτθν ςτοά του Οφηου Μζλακρον θ Βαλαωρίτου αλλιϊσ όταν οι δρόμοι Βθλαρά, Κακολικϊν και Τφπου γίνονται πεηόδρομοι 21:00 δθμιουργικοί πειραματιςμοί με video projections από το Ρείραμα ςε τοίχο τθσ οδοφ Τφπου με τθν ιςτορία τθσ μουςικισ ςκθνισ τθσ πόλθσ, εργαςτιρια και ζκκεςθ φωτογραφίασ και κολάη ςε ςτοά επί τθσ Βαλαωρίτου 21:00 μιοφηικαλ "Τα ροκ του Broadway από τθ Σχολι Ανδρζασ Βουτςινάσ ςτθν οδό Κακολικϊν 21:30 δρϊμενο από τουσ Art Minds με προβολι του Μια βραδιά Ντελίριο του Δθμιτρθ Τςιαπκίνθ ςτθ βιτρίνα του Ladoze 21:45 εικαςτικό χάπενινγκ Papier Masqué από το ΔΥΝΑΜΟ project-space ςτισ οδοφσ Τφπου, Κακολικϊν και Βθλαρά 22:00 κεατρικό δρϊμενο Manimal Circus από τθν Οφγκα Κλάρα ςτθν οδό Κακολικϊν βαςιςμζνο ςτο ζργο Ηωολογία του Μ. Ματςοφρεκ 22:45 μουςικι παρζλαςθ κρουςτϊν από τουσ Paranue παντοφ 23:15 street party ςε ςυνεργαςία με τα μπαρ Ραπαροφνα, Ζλβισ, Ladoze, Partizan Κυριακι δάςοσ 10:30 13:30 Ζνα πρωτότυπο Κυνιγι Κθςαυροφ με οικολογικό περιεχόμενο ςτθν καρδιά του Σζιχ Σου, ςτθν περιοχι Μπάρμπα Γιϊργθ, κοντά ςτο Φιλίππειον. Σε ςυνεργαςία με τθν ΕΤ3 και τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, και με τθν φροντίδα τθσ ΜΚΟ οργάνωςθσ Ραιδιά Εν Δράςει που ανζλαβε να μυιςει τα παιδιά ςτο περι-αςτικό δάςοσ τθσ πόλθσ. κάλαςςα Μια προςπάκεια αποκατάςταςθσ τθσ ςχζςθσ τθσ πόλθσ και των ανκρϊπων τθσ με το Κερμαϊκό κόλπο και τθν ζννοια τθσ κάλαςςασ....ςτο νερό 11:00 15:00 ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ανοιχτισ Κάλαςςασ ανοίγουμε πανιά ςτο πζλαγοσ 11:00 15:00 προςομοίωςθ καλάςςιασ ςυγκοινωνίασ που δεν εφαρμόςτθκε ποτζ ςτο μικοσ τθσ παραλίασ, με δωρεάν βόλτεσ του πλοίου Αργϊ, ϊςτε να γίνει κατανοθτι από τουσ πολίτεσ (αναχωριςεισ ανά μία ϊρα από το Makedonia Palace με αφιγθςθ εν πλω τθσ ιςτορίασ του λιμανιοφ και εξοικείωςθ με τθν ιδζα τθσ καλάςςιασ ςυγκοινωνίασ) 11:00 15:00 περιβαλλοντολογικζσ ενθμερϊςεισ από τισ οργανϊςεισ Λνςτιτοφτο Καλάςςιασ Ρροςταςίασ Αρχιπζλαγοσ, Δίκτυο Μεςόγειοσ SOS, Ζλιξ και Κζντρο Ευρωπαϊκισ Ρλθροφόρθςθσ Europe Direct (Αμερικανικι Γεωργικι Σχολι) ςτθν αυλι του Makedonia Palace...ςτθν παραλία 11:00 15:00 τα πάρκα τθσ παραλίασ γίνονται ζνασ φιλικόσ χϊροσ δράςεων: ςτο τζταρτο πάρκο τθσ παραλίασ δωρεάν μακιματα γιόγκα, καποζιρα, ςιάτςου, πιλάτεσ, αικίντο και φλαμζνγκο

4 12:00 τα παιδιά του 61 ου δθμοτικοφ ςχολείου τθσ Ραναγίασ Φανερωμζνθσ εκκζτουν για τα παιδιά τθσ Στοργισ ςτο 4 ο Ράρκο τθσ Νζασ Ραραλίασ 12:00 Το Μζγαρο Μουςικισ ςτον κιπο τθσ Μουςικισ, ςυναυλία των Plaza Ensemble από τον Οργανιςμό του Μεγάρου Μουςικισ ςτο Ράρκο των Ιχων 13:00 ςυναυλία τθσ Ραιδικισ Χορωδίασ Φίλων Μουςικισ Κεςςαλονίκθσ ςτο Ράρκο των Ιχων 12:00 15:00 φεςτιβάλ γκράφιτι και ςκζιτμπορντ ςε ςυνεργαςία με το Zero Gravity Street Party με djs και m.c s από το web radio UpNLoud.gr θ μουςικι ηωντανεφει ςε αναπάντεχουσ χϊρουσ 11:00 ςυναυλία ςτθν αυλι του Νοςοκομείου Άγιοσ Δθμιτριοσ από τουσ Σφνολο Σαξοφϊνων Sax Nouveau 12:00 ςυναυλία ςτθν τραπεηαρία του Χαρίςειου Γθροκομείου από τουσ Tango Salonico 12:30 ςυναυλία ςτον κιπο τθσ Σχολισ Τυφλϊν από τουσ μακθτζσ του Ωδείου Βορείου Ελλάδοσ με κζα τθ κάλαςςα 14:30 χορευτικό δρϊμενο «Χορόσ και Οικολογία» τθσ Σχολισ Χοροφ Βίκυσ Σιάνου ςτο πλακόςτρωτο τθσ παλιάσ παραλίασ ςτο φψοσ του Κερμαϊκοφ 15:00 Camping Κεςςαλονίτςι από τθ Sfina - μετατροπι τθσ νζασ παραλίασ ςτο φψοσ του Λευκοφ Ρφργου ςε πλαη 17:00 ςυναυλία των Prefabricated Quartet πάνω ςε πλοίο ςτο φψοσ τθσ Ρλατείασ Αριςτοτζλουσ 20:00 ςυναυλία τθσ Συμφωνικισ Ορχιςτρασ Ρολιτιςτικοφ Οργανιςμοφ του Διμου Καλαμαριάσ Μετανάςτεσ του Ρολιτιςμοφ από τα μπαλκόνια του Electra Palace...φινάλε για τϊρα αρχι για το αφριο... Αγίου Μθνά 18:00-20:00 Μια βόλτα ςτθν Λςτορία: ςτθν οδό Αγίου Μθνά θ Metropolis Αρχιτεκτονικι αναβιϊνει το Hotel de Ville ανοίγοντασ ςτο κοινό τισ πόρτεσ των αρχοντικϊν ενόσ μαγικοφ δρόμου με μουςικζσ εκπλιξεισ ςτο εςωτερικό των κτθρίων από το Σφλλογο Κακθγθτϊν του Κρατικοφ Ωδείου Κεςςαλονίκθσ. Ερνζςτου Εμπράρ Στο δρόμο που φζρει το όνομα του ανκρϊπου που ςχεδίαςε τθ Κεςςαλονίκθ του 20 ου αιϊνα, αλλά θ πρόταςι του εφαρμόςτθκε ελάχιςτα, μια παρζμβαςθ ςε κτιρια και happenings με ομάδεσ τθσ περιοχισ που κα μεταμορφϊςουν το δρόμο. 21:00 24:00 -«Το Φωτιςτικό ςου αλλιϊσ», εικαςτικι φωτιςτικι εγκατάςταςθ με παλιά φωτιςτικά από τουσ beforelight -προβολζσ πάνω ςε κτιρια από το Μουςείο Φωτογραφίασ Κεςςαλονίκθσ με φωτογραφίεσ από τθν ιςτορία τθσ πόλθσ -αρχιτεκτονικι προβολι ςτα κτιρια ενόσ ςχεδίου ανάπλαςθσ τθσ οδοφ Εμπράρ και τθσ γφρω περιοχισ από τθν αρχιτεκτονικι ομάδα 3* 21:00 κεατρικό event ζκπλθξθ τθσ Ρειραματικισ Σκθνισ τθσ Τζχνθσ με Σκοτεινζσ ιςτορίεσ μιασ φωτεινισ πόλθσ 22:00 23:30 Live ςυναυλίεσ των Sleepin Pillow και των Motel Selenik, και flamengo performance από το Flamenco Studio Pellizco 24:00 Φωσ και Κάλαςςα από τουσ Φίλουσ των Δθμθτρίων ςτθν παραλία ςτο φψοσ τθσ πλατείασ Ελευκερίασ

5 εκκζςεισ κα κρατιςουν μζχρι τισ 13 Ιουνίου Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ Τα project που κα άλλαηαν τθν πόλθ: ζκκεςθ των προτάςεων των ςθμαντικότερων αρχιτεκτονικϊν γραφείων τθσ πόλθσ για ζργα ςτο πολεοδομικό ςυγκρότθμα που κα μποροφςαν να αλλάξουν τθν πόλθ. Ώρεσ λειτουργίασ: Δε-Παρ 10:00 13:00 & 18:00 20:00, Σάβ - Κυρ 11:00 21:00 Τελλόγλειο Κδρυμα Τεχνϊν Α.Π.Θ. Ρροωκϊντασ τθ Κεςςαλονίκθ: τα ςθμαντικότερα γραφιςτικά γραφεία τθσ Κεςςαλονίκθσ ςχεδιάηουν τθν ιδανικι αφίςα για τθν προϊκθςθ τθσ πόλθσ. Ώρεσ λειτουργίασ: Δευτ-Παρ 09:00 14:00, Δευτ & Τετ 17:00 21:00, Σάββατο & Κυριακή 10:00 18:00 Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Κζντρο Σφγχρονθσ Τζχνθσ Τίποτε δεν πάει χαμζνο : περιςςότεροι από 25 designers τθσ Κεςςαλονίκθσ δθμιουργοφν αντικείμενα από ανακυκλωμζνα υλικά. Από ροφχα μζχρι ζπιπλα και βιομθχανικό ςχεδιαςμό. Διάρκεια: 8-13 Λουνίου 2010 Εγκαίνια: Τρίτθ 8 Λουνίου ςτισ 8 μμ. Ώρεσ λειτουργίασ: Τρ-Τετ-Πεμ-Παρ-Κυρ 11:00 19:00, Σάββατο 11:00 20:00, Δευτζρα κλειςτά Cheap Art Στρατόπεδο Κόδρα Preview του ςτθςίματοσ τθσ ζκκεςθσ που εγκαινιάηεται τθ Δευτζρα 7 Λουνίου (Κυριακι 6/6 από τισ 15:00 ζωσ τισ 18:00) Δθμόςιεσ προβολζσ Το Μακεδονικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ προβάλλει ςε μια εγκατάςταςθ ςτθν είςοδο τθσ ΔΕΚ τισ οικολογικζσ δθμιουργίεσ των παιδιϊν των καλλιτεχνικϊν εργαςτθρίων του μουςείου. Αςτικι Οκόνθ/ Urban Lightbox Αρχιτεκτονικό γραφείο Σταμάτθ Γιαννίκθ, αλλάηει τθν όψθ ςτθν οδό Καραϊςκάκθ 10 Πρόγραμμα Προβολϊν: Σάββατο 5/6 & Κυριακή 6/6, 09:00μ.μ. 05:30π.μ.

6 παρεμβάςεισ ςτθν πόλθ Σάββατο & Κυριακι εικαςτικι εγκατάςταςθ ςτο κτιριο του ξενοδοχείου ABC εικαςτικι προβολι ςε κτιριο ςτθν οδό Ρροξζνου Κορομθλά 14 από τουσ Kalos & Klio Showroom (βραδινζσ ϊρεσ) CarBone BikeRack: δφο ςτακμευμζνα αυτοκίνθτα ςε κεντρικοφσ δρόμουσ τθσ πόλθσ αντικακίςτανται με ομοίωματα αυτοκινιτων που είναι ςτακμοί ποδθλάτων (ςχεδιαςμζνο από τουσ αρχιτζκτονεσ Λεωνίδα Τραμποφκθ και Ελζνθ Ρεταλωτι) Thess Bic Seat? (Thessaloniki Bicycle Seating): καλαίςκθτεσ καταςκευζσ που ςυνδυάηουν χϊρο ςτάκμευςθσ ποδθλάτων με αςτικά κακιςτικά, δθλαδι χϊρουσ ανάπαυςθσ, χαλάρωςθσ και παρατιρθςθσ ςε ςθμεία αναφοράσ τθσ πόλθσ, όπωσ ο Λευκόσ Ρφργοσ (ςχεδιαςμζνο από τθν αρχιτεκτονικι ομάδα InfraRed) φωτογραφικι ζκκεςθ από τθν Stereosis Forward ςτισ βιτρίνεσ των καταςτθμάτων τθσ Ρροξζνου Κορομθλά (από το Σάββατο απόγευμα) preview τθσ ζκκεςθσ Tίποτα δεν πάει Xαμζνο ςτισ βιτρίνεσ του Fena Fresh εικαςτικι εγκατάςταςθ με παλιζσ τθλεοράςεισ ςτο πάρκο των Θλυςίων από τθ Stereosis Forward ολοιμερθ επζμβαςθ από τισ 9 το πρωί του Σαββάτου, από τθν Κίνθςθ Ρολιτϊν Αλλάηουμε τθν Ρόλθ, τουσ Φίλουσ του Ρραςίνου και εκελοντζσ ςτο οικόπεδο επί των οδϊν Λαςωνίδου και Ευριπίδου με δεντροφφτευςθ, νζα παγκάκια και αλλαγι τοπίου (ςχεδιαςμόσ από τουσ αρχιτζκτονεσ Μπερνάρ Κουόμο και Ρρόδρομο Νικθφορίδθ) δθμιουργία μιασ διαφορετικισ παιδικισ χαράσ από υλικά προσ ανακφκλωςθ (12:00 18:00), ςτο πάρκο του Ντορζ (ςχεδιαςμζνθ από του αρχιτζκτονεσ άνια Σταματάκθ και Άκθ Ταλιαδϊρο) εικαςτικι εγκατάςταςθ «Fai(re)tale» από το Container ςτθν οδό Νικθφόρου Φωκά. Ρράςινα Βιβλιοπωλεία: τα κεντρικά βιβλιοπωλεία φιλοξενοφν ςτισ βιτρίνεσ τουσ βιβλία οικολογίασ και πράςινθσ αρχιτεκτονικισ Ρράςινεσ Γκαλερί: οι ςθμαντικότερεσ γκαλερί τθσ Κεςςαλονίκθσ μεταμορφϊνουν τισ βιτρίνεσ τουσ επθρεαςμζνεσ από τθν παγκόςμια θμζρα περιβάλλοντοσ.

7 οι ςυμμετοχζσ Φορείσ: Εμπορικό & Βιομθχανικό Επιμελθτιριο Κεςςαλονίκθσ, Κρατικό Κζατρο Βορείου Ελλάδοσ, Οργανιςμόσ Μεγάρου Μουςικισ Κεςςαλονίκθσ, Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ, Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Τμιμα Κεντρικισ Μακεδονίασ, Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Κεςςαλονίκθσ, XANΚ Μουςεία: Αρχαιολογικό Μουςείο Κεςςαλονίκθσ, Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ-Κζντρο Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Μακεδονικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ, Μουςείο Βυηαντινοφ Ρολιτιςμοφ, Μουςείο Φωτογραφίασ Κεςςαλονίκθσ, Tελλόγλειο Μδρυμα Τεχνϊν Α.Ρ.Κ. Θζατρα-Μουςικι: Motel Selenik, Νo Knock Entry, Paranaue, Performers the Quartet, Plaza Ensemble, Prefabricated Quartet, Sindos Concert Band, Sleepin Pillow, Tango Salonico, Ακτίσ Αελίου, Μικρό Κζατρο, Οφγκα Κλάρα, Ομάδα Χοροφ Vis Motrix, Ραιδικι Xορωδία Συλλόγου Φίλων Μουςικισ Κεςςαλονίκθσ, Ρειραματικι Σκθνι τθσ Τζχνθσ, Σφλλογοσ Κακθγθτϊν Κρατικοφ Ωδείου Κεςςαλονίκθσ, Συμφωνικι Ορχιςτρα Ρολιτιςτικοφ Οργανιςμοφ Διμου Καλαμαριάσ, Σφνολο Οκωμανικισ Μουςικισ, Σφνολο Σαξοφϊνων Sax Nouveaux, Σχολι Κεάτρου Ανδρζασ Βουτςινάσ, Χοροκζατρο Αδράςτεια Σχολζσ, Ομάδεσ, Χϊροι Τζχνθσ, Οργανϊςεισ: Designers, Art Minds, beforelight, BikeRespect, Birth Choices, Capoiera Grouppo Jacopina ΧΑΝΚ, Cheap Art, Container, ΔΥΝΑΜΟ projectspace, Flamenco Studio "Pellizco", Kalos & Klio Showroom, Lindy Hop Greece, Navarino Network, Pilates Studio-Άννα Τςιλιμπάρθ, Sfina, Stereosis, Techikan Aikido ΧΑΝΚ, Zero Gravity, Ακαδθμία Σιάτςου-Δάφνθ Τςιγιανοποφλου, Αρκτοφροσ, Διεκνισ Γυμνι Ροδθλατοδρομία, Δίκτυο Κινιςεων για τθ Κεςςαλονίκθ, Δίκτυο Μεςόγειοσ SOS, Ζλιξ, Ζνωςθ Ρεηϊν, Επόμενοσ Στακμόσ, Λνςτιτοφτο Καλάςςιασ Ρροςταςίασ «Αρχιπζλαγοσ», Κζντρο Ευρωπαϊκισ Ρλθροφόρθςθσ Europe Direct Κεντρικισ Μακεδονίασ (Αμερικανικι Γεωργικι Σχολι), Κζντρο Σατιανάντα Γιόγκα, Κίνθςθ Ρολιτϊν Αλλάηουμε τθν Ρόλθ, Ναυτικόσ Πμιλοσ Ανοιχτισ Κάλαςςασ, Ρανελλινια Οργάνωςθ Αγωγισ Υγείασ «Αλλθλεγγφθ Υγείασ», Ραιδιά εν Δράςει, Ρείραμα, Ροδθλάτεσ Κεςςαλονίκθσ, Σαιξπθρικόν, Σχολι Χοροφ Άςπασ Φοφτςθ, Σχολι χοροφ Βίκθ Σιάνου, Φίλοι του Ρραςίνου, Φίλοι των Δθμθτρίων, Ωδείο Βορείου Ελλάδοσ Δθμιουργικά Γραφεία: Alter Vision, Beetroot, Colibri, Designers United, Dolphins, Kitchen Was, Linea Design, Pilides, Red Creative, Red Fish, Rooster, Tria, Unusual Minds, Urbanica, Κανάςθσ Γεωργίου, Γραμμι, Γιάννθσ Τοκαλατςίδθσ Αρχιτεκτονικά γραφεία: InfraRed, Katerina Tsigarida Architects, Metropolis Αρχιτεκτονικι, Nimand Architects, Schema 4 Architects, Sparch Σακελλαρίδου - Ραπανικολάου Αρχιτζκτονεσ, Stamatios Giannikis, VitaVerde, Αρχιτεκτονικό γραφείο Μπερνάρ Κουόμο-Ρρόδρομου Νικθφορίδθ, Αρχιτεκτονικό Γραφείο Νίκου Σουλάκθ, Ρ. Μακρίδθσ & Συνεργάτεσ, Ταλιαδϊροσ-Σταματάκθ, Τραμποφκθσ Λεωνίδασ Ρεταλωτι Ελζνθ, Αρχιτεκτονικι Ομάδα 3*

8 χορθγοι υποςτθρικτζσ

9 Ευχαριςτοφμε ιδιαίτερα: o τουσ χορθγοφσ και τουσ υποςτθρικτζσ µασ o το Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και ιδιαίτερα τον υφυπουργό κ. Σπφρο Βοφγια o τθν Ρεριφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ και ιδιαίτερα τθν περιφερειάρχθ κυρία Λιονι o το ιµο Κεςςαλονίκθσ και τισ ςυνεργαηόµενεσ Αντιδθµαρχίεσ o τθν ιεφκυνςθ Τροχαίασ Κεςςαλονίκθσ o το Λιµεναρχείο Κεςςαλονίκθσ o το αςαρχείο Κεςςαλονίκθσ o τον Οργανιςµό Αςτικϊν Συγκοινωνιϊν Κεςςαλονίκθσ o τθν Ρανελλινια Οργάνωςθ Αγωγισ Υγείασ «Αλλθλεγγφθ Υγείασ» o τθ διοίκθςθ του Νοςοκοµείου Άγιοσ θµιτριοσ o τθ διοίκθςθ του Χαρίςειου Γθροκοµείου o τθ διοίκθςθ τθσ Σχολισ Τυφλϊν o τα παιδιά του 61ου δθµοτικοφ ςχολείου τθσ Ραναγίασ Φανερωµζνθσ o τθ Στοργι o το Κζντρο Κεατρικισ Ζρευνασ Κεςςαλονίκθσ o τον ΣΛΕΡΑ (Σφλλογοσ Λδιοκτθτϊν Επαγγελµατικϊν Ρλοίων Αναψυχισ) o τον Ναυτιλιακό Πµιλο Γκιγκιλίνθ o το πλωτό µπαρ «Αργϊ- Εν Ρλω» o τθν κ. Μάρα Τςικάρα o τον κ. Κανάςθ Ηλατάνο o τα Ξενοδοχεία Ραλλάσ, Electra Palace, Excelsior, Makedonia Palace,Thessaloniki ABC o τθν εταιρία Sarah Lawrence o τθν εταιρία Energiers AE o το φυτϊριο Μαυροµάτθ o το φυτϊριο Κζντια o το Ηαχαροπλαςτείο εςινιϊτου o τα φωτιςτικά Νάνου o το Κατάςτθµα Fena Fresh για τθν παραχϊρθςθ τθσ βιτρίνασ του o τουσ κατοίκουσ των περιοχϊν και τουσ καταςτθµατάρχεσ των οδϊν για τθ ςυνεργαςία τουσ (Νικθφόρου Φωκά, Αγιου Μθνά, Λαςωνίδου & Ευριπίδου, Λςαφρων, Εµπράρ, Τφπου, Βαλαωρίτου, Κακολικϊν, Βθλαρά) o τουσ ιδιοκτιτεσ των αρχοντικϊν ςτθν οδό Αγίου Μθνά o τα καταςτιµατα τθσ Ρροξζνου Κοροµθλά για τθ ςυµµετοχι τουσ ςτο project τθσ Stereosis Forward o όλουσ όςουσ ζφεραν φωτιςτικά για τθν φωτιςτικι εγκατάςταςθ ςτθν οδό Εµπράρ o τα Ρράςινα Βιβλιοπωλεία και τισ Ρράςινεσ Γκαλερί που ςυµµετζχουν µε τισ βιτρίνεσ τουσ o τα δθµιουργικά & αρχιτεκτονικά γραφεία, τουσ designers που ςυµµετζχουν ςτισ εκκζςεισ του project κακϊσ και τουσ επιµελθτζσ και ςυντονιςτζσ των εκκζςεων o τουσ ςυµµετζχοντεσ καλλιτζχνεσ, ςυντελεςτζσ και µζλθ οµάδων όλων των ςυµµετεχόντων οµάδων o τουσ περιςςότερουσ από 250 εκελοντζσ τθσ δράςθσ και ιδιαίτερα αυτοφσ που ανζλαβαν ζνα ςθµαντικό ςυντονιςτικό ρόλο o τουσ Μάκθ Ανανιάδθ, Γιϊργο Γιωργιάδθ, Άγγελο Γροντά, Ανκι Κάνου, Κωνςταντίνο Κουλουηάκθ, Ελίηα Λαµποφδθ, Πλγα Λαµπρι, Χρφςα Μπάκα, Αργυρϊ Μπαράτα, Νίκθ Ραπαναςταςίου, Ζλλια Ρατάγου, Λευτζρθ Ρλακίδα, Χριςτο Ρολίτθ, Ξζνθ Ρραςςά, Κάλεια ίηου, Ελζνθ Σβυριάδθ, Μάριο Σπφρογλου, Λςµινθ Τορνιβοφκα, Αλίκθ Τςιρλιάκου, Ηωι Χαραλαµπίδου o και ιδιαίτερα τθ Βίκθ Ραπαδθµθτρίου και όλα τα παιδιά τθσ SYMVOLI, κακϊσ και τθν Κεοδϊρα Σακελαρίδου και το Μιχάλθ Γουδι για τθν πολφτιµθ αρωγι τουσ o τζλοσ το Κανάςθ Τςαµποφκα και όλα τα παιδιά των Dolphins για τθν εµπενευςµζνθ επικοινωνία του project. Νοµικόσ Σφµβουλοσ: Πµιλοσ Νοµικϊν Ρροβατά Αν τυχόν παραλείψαµε κάποιουσ κα επανορκϊςουμε ςτθν επόμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ...!

5&6 Ιουνίου 2010. Θεσσαλονίκη αλλιώς, μια πόλη διαφορετική!...αυτοί, εμείς, εσείς και όλοι μαζί. Είκοσι Χρόνια

5&6 Ιουνίου 2010. Θεσσαλονίκη αλλιώς, μια πόλη διαφορετική!...αυτοί, εμείς, εσείς και όλοι μαζί. Είκοσι Χρόνια Είκοσι Χρόνια www.parallaximag.gr/thessaloniki.html Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΙΩΣ ένα αστικό πείραμα για μια διαφορετική πόλη 5&6 Ιουνίου 2010 Σε μια περίοδο προβληματισμού και συζήτησης σχετικά με την πόλη της

Διαβάστε περισσότερα

5&6 Ιουνίου 2010. Είκοσι Χρόνια

5&6 Ιουνίου 2010. Είκοσι Χρόνια Είκοσι Χρόνια Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΙΩΣ ένα αστικό πείραμα για μια διαφορετική πόλη 5&6 Ιουνίου 2010 www.parallaximag.gr/thessaloniki.html Σε μια περίοδο προβληματισμού και συζήτησης σχετικά με την πόλη της

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS Εσρωπαϊκή Γιορτή της Μοσσικής 2015 Θ 16 θ χρόνια εκδθλϊςεων του Ελλθνικοφ Δικτφου διοργανωτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ, είναι το αποτζλεςμα μιασ ςυναρπαςτικισ εκνικισ ςυνεργατικισ προςπάκειασ,

Διαβάστε περισσότερα

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events

Μπες στο. Πρόγραμμα. tripάκι. Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events Μπες στο tripάκι Πρόγραμμα Eκκζςεισ - Performances - Προβολζσ - Ομιλίεσ - Lives - εμινάρια - υμμετοχικά events 13,14,15 Ιανουαρίου 2012 Βρυςάκι, Βρυςακίου 17, Πλάκα Συμμετοχικά events «ΙΝΓΟ ΟΠΜ TRIPΑΗΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΚΕΜΑ 3 Editorial 4 Premium Banking: Πια ξεχωριςτι εμπειρία τραπεηικισ εξυπθρζτθςθσ 5 Ρζο πελατοκεντρικό μοντζλο λειτουργίασ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3.1 Φυςική Γεωγραφία Θ Ελλάδα είναι χϊρα τθσ Ευρϊπθσ και μζλοσ τθσ Ε.Ε. και καταλαμβάνει το νοτιότερο τμιμα τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου (ςχιμα 3). Θ ζκταςθ τθσ ανζρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI

Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI Φεςτιβάλ Εναλλακτικϊν Κεραπειϊν, Διαλογιςμοφ & Ανϊτερθσ Συνειδθτότθτασ 8ο ΡΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΦΕΣΤΛΒΑΛ REIKI ΚΥΛΑΚΘ 13 ΟΚΤΩΒΛΟΥ 2013 ΩΑ ΡΟΣΕΛΕΥΣΘΣ 9.00 πμ ΡΟΛΥΧΩΟΣ ΑΚΘΝΑÏΣ Ιερά Οδόσ και Καςτοριάσ 34-36 (Στάςθ Μετρό

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Το Ρελοποννθςιακό Λαογραφικό Κδρυμα ςτθν ψθφιακι εποχι Ανακζτουςα Αρχι: Υελοποννθςιακό Οαογραφικό Μδρυμα «Βαςίλειοσ Υαπαντωνίου» Ρροχπολογιςμόσ: 411.382,12 (χωρίσ άυα)

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ

Υπεραςτικό Κ.Τ.Ε.Λ. Νομού Λευκάδασ ΑΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΡΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΥΡΟΔΟΜΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΗΣΗΣ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΡΙΒΛΕΡΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΝΙΟΡΟΥΛΟΣ ΑΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΡΟΓΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΩΝ» ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΟΤ: ΔΗΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΗ ΖΑΚΤΝΘΟΤ Σ. 1. Α Σ Ε Τ Χ Ο Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Ρ Γ Ο Τ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων

Διμοσ Παραλιμνίου φμφωνο των Δθμάρχων φντομθ περίλθψθ Σο φμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που υπογράφουν το φμφωνο, δεςμεφονται

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013

Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 Απολογιςμόσ Δράςθσ Διοικθτικοφ υμβουλίου ΚΟΚΕΝ Μάρτιοσ 2012 Απρίλιοσ 2013 Χοιροκοιτία, 7 Απριλίου 2013 του Αντϊνθ Ρολυδϊρου, Ρροζδρου ΚΟΚΕΝ Φίλεσ και φίλοι, εκπρόςωποι των κζντρων νεότθτασ τθσ Κφπρου.

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα