Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014"

Transcript

1 Σεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ 2014

2 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 1ο Βραβείο για το i-bank store ςτα Marketing Excellence Awards 5 Διπλι διάκριςθ τθσ Εκνικισ ςτα Exports Ecosystem Awards 6 Θ Εκνικι Μζγασ Χορθγόσ του 39ου IATTO Forum & Export Summit II 7 Επίςκεψθ του Γενικοφ Διευκυντι Λειτουργικισ Στιριξθσ τθσ Τράπεηασ & του Ομίλου ςτθ Διεφκυνςθ Κεντροποιθμζνων Εργαςιϊν 8 Ρρωτοβουλίεσ αναβάκμιςθσ του Δικτφου Καταςτθμάτων μασ 10 Εκπαίδευςθ και πιςτοποίθςθ ςτελεχϊν των Διευκφνςεων Ρλθροφορικισ ςε ITIL 11 Μεταφορά Εκπαιδευτικισ Τεχνογνωςίασ ςτθ Banca Romaneasca χρόνια Εκνικι Τράπεηα ςτα Λωάννινα 15 Επιβράβευςθ των καλφτερων φοιτθτϊν Χρθματοοικονομικισ & Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιϊσ 16 Τελετι για τον Αρχιεπίςκοπο Τιράνων, Δυρραχίου & Ράςθσ Αλβανίασ 17 ΜΛΕΤ: Ραρουςίαςθ βιβλίου 18 Το Μορφωτικό Μδρυμα ςασ προτείνει Από τθν Καλλιτεχνικι Συλλογι τθσ Τράπεηασ 20 Ταυτότθτα Σφνκεςθ εξωφφλλου: Νίκοσ Σςοφκασ Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

3 Editorial Το τεφχοσ αυτό ςθματοδοτεί το τζλοσ του 2013 και ταυτοχρόνωσ τθν αρχι του Ρολλζσ και ποικίλεσ υπιρξαν οι δραςτθριότθτεσ τθσ Τράπεηασ το τελευταίο τρίμθνο του χρόνου που πζραςε, για τισ οποίεσ ςασ ενθμερϊνουμε διεξοδικά ςτο τεφχοσ αυτό. Με ζνα ςθμαντικό γεγονόσ που αφορά το Ανκρϊπινο Δυναμικό τθσ Εκνικισ ζκλειςε το 13. Τθν εκελοφςια αποχϊρθςθ ενόσ μεγάλου ποςοςτοφ του Ρροςωπικοφ τθσ, για τθν οποία ενθμερωκικατε λεπτομερϊσ μζςω των ανακοινϊςεων τθσ Εςωτερικισ Επικοινωνίασ. Ξεκινάμε με τισ βραβεφςεισ για υπθρεςίεσ τθσ Τράπεηασ, όπωσ το i-bank store και θ υποβοικθςθ των εξαγωγϊν. Στισ ςθμαντικζσ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνεται και θ αναβάκμιςθ του Δικτφου Καταςτθμάτων, θ πιςτοποίθςθ ςτελεχϊν των Διευκφνςεων Ρλθροφορικισ, κακϊσ και θ μεταφορά εκπαιδευτικισ τεχνογνωςίασ ςτθν Banka Romaneasca. Μεγάλο γεγονόσ αποτελεί θ ςυμπλιρωςθ 100 χρόνων παρουςίασ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ ςτα Λωάννινα, γεγονόσ που εορτάςτθκε κατάλλθλα. Ζνασ κεςμόσ χρόνων -που αφορά τθν παροχι υποτροφιϊν ςε αριςτεφςαντεσ φοιτθτζσ του Ρανεπιςτθμίου Ρειραιά- ςυνεχίςτθκε και το Τζλοσ, παρουςιάηουμε επιλεγμζνεσ εκδόςεισ του Μορφωτικοφ Λδρφματοσ (ΜΛΕΤ), κακϊσ και ζργα από τθν καλλιτεχνικι ςυλλογι τθσ ΕΤΕ. Ππωσ ςυνθκίηεται ςτο τζλοσ κάκε χρόνου, αφιερϊνουμε λίγεσ γραμμζσ για τον απολογιςμό τθσ Υποδιεφκυνςθσ Εςωτερικισ Επικοινωνίασ. Ρζρυςι, ςτο αντίςτοιχο τεφχοσ κλείςαμε με τθν ευχι το 2013 να ςασ φανοφμε ακόμα πιο χριςιμοι. Φαίνεται πωσ θ ευχι πραγματοποιικθκε, αφοφ ςθμειϊκθκαν επιςκζψεισ ςτθ ςελίδα μασ (αφξθςθ 21%). Για τθν άμεςθ και ζγκυρθ ενθμζρωςι ςασ, το 2013 αναρτιςαμε 209 ανακοινϊςεισ και αλλάξαμε τθν αρχικι ςελίδα 205 φορζσ. Τζλοσ, πραγματοποιιςαμε 13 κλθρϊςεισ, μζςα από τισ οποίεσ ςασ προςφζραμε δωρεάν ειςιτιρια για διάφορεσ εκδθλϊςεισ. Καλι Χρονιά! Νίκος Κανελλόπουλος Υ.Γ. Αυτό είναι το τελευταίο editorial που υπογράφω, κάνοντασ χριςθ τθσ εκελοφςιασ αποχϊρθςθσ, μετά από 33 ολόκλθρα χρόνια ςτθν Εκνικι. Για το λόγο αυτό, επικυμϊ να ευχαριςτιςω όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ με τουσ οποίουσ είχα τθν τφχθ να ςυνεργαςτϊ, τόςο ςτο Δίκτυο όςο και ςτθ Διοίκθςθ, από τθν πρόςλθψι μου μζχρι ςιμερα. Σασ ευχαριςτϊ όλουσ! Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

4 Σα Νζα μασ 1 ο βραβείο για το i-bank store ςτα Marketing Excellence Awards Πρώτοι Εμείς, λοιπόν, και ςτα βραβεία Μάρκετινγκ! Το πρωτοποριακό μοντζλο καταςτθμάτων i-bank store τθσ Εκνικισ Τράπεηασ κατζκτθςε τθν πρϊτθ κζςθ ςτθν κατθγορία «Διαχείριςθ Δικτφων Διανομισ & Trade Marketing» ςτα φετινά Marketing Excellence Awards. Ο διαγωνιςμόσ αυτόσ διοργανϊνεται από το Ελλθνικό Λνςτιτοφτο Μάρκετινγκ τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Διοικιςεωσ Επιχειριςεων και ςτόχο ζχει να αναδείξει και να επιβραβεφςει τισ καλφτερεσ και πιο καινοτόμεσ δράςεισ ςτο χϊρο του marketing από επιχειριςεισ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα. Στθ φετινι διοργάνωςθ διαγωνίςτθκαν 101 υποψθφιότθτεσ από 61 επιχειριςεισ, ςε 6 τομείσ του Μάρκετινγκ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο κεςμόσ των Marketing Excellence Awards ξεκίνθςε το 2007 και πραγματοποιείται κάκε δφο χρόνια. Θ Εκνικι Τράπεηα ςυμμετζχει ενεργά ςτισ τρεισ τελευταίεσ διοργανϊςεισ και κερδίηει, για 3θ ςυνεχόμενθ φορά 1 ο βραβείο, γεγονόσ μοναδικό ςτθ μζχρι τϊρα ιςτορία του κεςμοφ. Το βραβείο παρζλαβε θ Γενικι Διευκφντρια Λιανικισ Τραπεηικισ, κ. Νζλλθ Σηάκου, από τον υφυπουργό Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ, κ. Θανάςθ κορδά, ςε ειδικι τελετι που πραγματοποιικθκε ςτο ξενοδοχείο Hilton τθν 8θ Οκτωβρίου Θ διαδικαςία υποβολισ των υποψθφιοτιτων βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνα πρότυπα και προδιαγραφζσ και αξιολογείται με ειδικά κριτιρια και ςυντελεςτζσ βαρφτθτασ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται από 25μελι επιτροπι, θ οποία αποτελείται από ακαδθμαϊκοφσ του Μάρκετινγκ και ςτελζχθ τθσ αγοράσ. Η Γενικι Διευκφντρια Λιανικισ Τραπεηικισ, κα. Νζλλθ Τηάκου (ςτο μζςον) με ςτελζχθ τθσ Τράπεηασ κατά τθν τελετι βράβευςθσ Τα κυριότερα ςτοιχεία που ςυνζβαλαν ςτθν επιτυχία του i-bank store ιταν: 1. Το i-bank store αποτελεί μία διεκνι καινοτομία και ζχει αποςπάςει ιδθ αρκετζσ διακρίςεισ 2. Θ καταλλθλότθτα και θ ςυνζπεια ςτθν απόφαςθ για τθν ανάπτυξθ ενόσ πρωτοποριακοφ τφπου τραπεηικϊν καταςτθμάτων, θ οποία βαςίςτθκε ςε ζναν από τουσ κεντρικοφσ πυλϊνεσ τθσ ςτρατθγικισ του Ομίλου τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, τθ δθμιουργία μίασ νζασ, ςφγχρονθσ εικόνασ με διαφοροποίθςθ ςτον τρόπο διάκεςθσ των προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ, ιδιαίτερα ςε ςχζςθ με το νεανικό κοινό ζωσ 35 χρόνων 3. Θ άρτια και ολοκλθρωμζνθ παρουςίαςθ τθσ υποψθφιότθτασ «Να φζρουμε το Μάρκετινγκ ςτο προςκινιο, εκεί που του αξίηει»! Με αυτά τα λόγια, ο πρόεδροσ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ κ. Νίκοσ Ματκαίοσ χαιρζτθςε τθν εκδιλωςθ απονομισ των βραβείων και «Ρρϊτοι Εμείσ» κα ςυνεχίςουμε να το κάνουμε πράξθ για τθ διαρκι ανάπτυξθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ! Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

5 Σα Νζα μασ Διπλι διάκριςθ τθσ Εκνικισ Σράπεηασ ςτα Exports Ecosystem Awards 2013 Δφο βραβεία απζςπαςε θ Εκνικι Τράπεηα ςτο πλαίςιο τθσ απονομισ των βραβείων Exports Ecosystem Awards 2013 ςτο ετιςιο ςυνζδριο Exports Money Conference Το ςυνζδριο πραγματοποιικθκε από τθν Ethos Media Α.Ε. ςε ςυνεργαςία με τθν Ζνωςθ Διπλωματικϊν Υπαλλιλων Οικονομικϊν και Εμπορικϊν Υποκζςεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικϊν, του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ και του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, με ςτόχο τθν ανάδειξθ ςτρατθγικϊν και βζλτιςτων πρακτικϊν για τθν ανάπτυξθ των Εξαγωγϊν. Θ Εκνικι Τράπεηα κζρδιςε το Βραβείο «ΑΡΓΩ - Κορυφαία Εταιρεία υποβοικθςθσ Εξαγωγϊν» (φωτογραφία δεξιά) για το διαχρονικά πρωταγωνιςτικό τθσ ρόλο ςτθ ςτιριξθ τθσ εξωςτρζφειασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων μζςα από ζνα πελατοκεντρικό μοντζλο που αναδεικνφει τθν επικζντρωςι τθσ ςτον πελάτθ και ςτισ ανάγκεσ του. Λδιαίτερθσ ςθμαςίασ είναι θ ςυμβολι τθσ Τράπεηασ ςτθ διείςδυςι των επιχειριςεων ςε αγορζσ ενδιαφζροντοσ, εξαςφαλίηοντασ τθν ομαλι και αποτελεςματικι ροι τθσ εφοδιαςτικισ και χρθματοοικονομικισ αλυςίδασ. Επιπλζον, θ Εκνικι Τράπεηα διακρίκθκε με το 3o Βραβείο «Χρθματοοικονομικϊν Τπθρεςιϊν υποςτιριξθσ Εξαγωγϊν 2013» (φωτογραφία αριςτερά) για τισ καινοτόμεσ και εξατομικευμζνεσ υπθρεςίεσ τραπεηικισ εξαγωγϊν. Θ εμπειρία ςε λφςεισ Trade Finance, θ ενεργι ςυμμετοχι των ςτελεχϊν τθσ Τράπεηασ ςτισ διαπραγματεφςεισ των αντιςυμβαλλομζνων, τα εξειδικευμζνα γραφεία για τισ αγορζσ τθσ Κίνασ και τθσ ωςίασ και θ ςυμμετοχι ςε φορείσ και οργανιςμοφσ που διαμορφϊνουν τισ εξελίξεισ, διαςφαλίηουν πλιρωσ τθν εξυπθρζτθςθ των μεταλλαςςόμενων αναγκϊν τθσ ελλθνικισ επιχείρθςθσ. Θ εμπιςτοςφνθ τθσ αγοράσ αντανακλάται ςτον αρικμό των ελλθνικϊν εξαγωγικϊν επιχειριςεων που επιλζγουν τθν Εκνικι Τράπεηα για τθν υποςτιριξθ τθσ εξαγωγικισ τουσ δραςτθριότθτασ, αλλά και ςτο υψθλότερο Μερίδιο Εξαγωγϊν τθσ αγοράσ, που ςτακερά διακζτει. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

6 Διεφκυνςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου Η Εκνικι Σράπεηα Μζγασ Χορθγόσ του 39ου IATTO Forum & Export Summit II Με μεγάλθ επιτυχία ολοκλθρϊκθκαν οι εργαςίεσ του 39ου IATTO Forum & Export Summit II με κεντρικό κζμα: Inspiring Trade Globally, του οποίου Μζγασ Χορθγόσ ιταν θ Εκνικι Τράπεηα. Το Συνζδριο πραγματοποιικθκε ςτο ξενοδοχείο Makedonia Palace ςτθ Κεςςαλονίκθ, από 25 ζωσ 27 Σεπτεμβρίου, και διοργανϊκθκε από το Σφνδεςμο Εξαγωγζων Βορείου Ελλάδοσ (ΣΕΒΕ) και το International Association of Trade Training Organisations (IATTO). Στθν εκδιλωςθ, που τελοφςε υπό τθν αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικϊν και του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, ςυμμετείχαν πάνω 25 ομιλθτζσ και 60 ςφνεδροι από 17 χϊρεσ, ενϊ τθν ζναρξθ των εργαςιϊν του ςυνεδρίου ζκανε ο Υπουργόσ Μακεδονίασ Κράκθσ, κ. Θεόδωροσ Καράογλου. Στο Συνζδριο ςυηθτικθκαν κζματα που αφοροφςαν: τθ ςτρατθγικι προϊκθςθσ των εξαγωγϊν τουσ τρόπουσ ςτιριξθσ τθσ εξωςτρζφειασ των ελλθνικϊν επιχειριςεων τισ ενζργειεσ των επιχειριςεων που ζχουν ιδθ δραςτθριοποιθκεί διεκνϊσ τισ νζεσ αγορζσ - ςτόχουσ για τθν ανάπτυξθ των εξαγωγϊν τθ ςθμαςία τθσ κατάρτιςθσ ςτελεχϊν επιχειριςεων ςτο διεκνζσ εμπόριο Στο πλαίςιο τθσ χορθγίασ θ Τράπεηα ςυμμετείχε ςτθν εκδιλωςθ με πλικοσ ενεργειϊν και δράςεων προβολισ, με ςκοπό αφενόσ μεν τθ ςθματοδότθςθ τθσ χορθγίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ εταιρικισ εικόνασ τθσ Τράπεηασ, αφετζρου δε τθ ςφνδεςι τθσ με τθν αγορά του εξαγωγικοφ εμπορίου και τθν προβολι των υπθρεςιϊν Trade Finance ςε ζνα ιδιαίτερα ςτοχευμζνο κοινό. Το περίπτερο τθσ Τράπεηασ ςτο 39ο IATTO Forum & Export Summit II Στο ςυνζδριο παρζςτθ ωσ κεντρικι ομιλιτρια θ Γενικι Διευκφντρια Λιανικισ Τραπεηικισ, κα. Νζλλθ Σηάκου-Λαμπροποφλου, ο Βοθκόσ Γενικόσ Διευκυντισ κ. Παναγιϊτθσ Γεωργίου, ενϊ ςυμμετείχαν ωσ ομιλθτζσ ο Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ Ριςτοδοτιςεων Μικρομεςαίων Επιχειριςεων, κ. πφροσ Φλϊροσ, κακϊσ και θ επικεφαλισ τθσ Διεφκυνςθσ Συναλλακτικισ Τραπεηικισ Ομίλου, κα. Εφθ Παςςά. Τισ εργαςίεσ του ςυνεδρίου παρακολοφκθςαν αρκετά ςτελζχθ τθσ Τράπεηασ, τόςο από Μονάδεσ τθσ Διοίκθςθσ όςο κι από το Δίκτυο Καταςτθμάτων τθσ Βόρειασ Ελλάδασ, ενϊ παράλλθλα είχαν προςκλθκεί κι αρκετζσ επιχειριςεισ - πελάτεσ, όπου δόκθκε θ δυνατότθτα, ςτο πλαίςιο τθσ εκδιλωςθσ, για ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ με τθν Τράπεηα. Η Γενικι Διευκφντρια Λιανικισ Τραπεηικισ, κ. Ν. Τηάκου- Λαμπροποφλου, μεταξφ των ομιλθτϊν του κεντρικοφ panel Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

7 Διεφκυνςθ Κεντροποιθμζνων Εργαςιϊν Επίςκεψθ του Γενικοφ Δ/ντι Λειτουργικισ τιριξθσ τθσ Σράπεηασ και του Ομίλου ςτθ Διεφκυνςθ Κεντροποιθμζνων Εργαςιϊν Στισ και ο Γενικόσ Διευκυντισ Λειτουργικισ Στιριξθσ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου, κ. Δαμιανόσ Χαραλαμπίδθσ, επιςκζφκθκε τουσ χϊρουσ που ςτεγάηεται θ Διεφκυνςθ Κεντροποιθμζνων Εργαςιϊν (038) ςτα Κτίρια Λ. Συγγροφ 377 και Γζρακα. Θ επίςκεψθ κάλυψε αφενόσ τθν παρουςίαςθ ςε λεπτομερζσ επίπεδο τθσ δομισ και τθσ λειτουργίασ τθσ Μονάδασ και αφετζρου τθν ξενάγθςθ του Γενικοφ Διευκυντι ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που διακζτει θ Διεφκυνςθ. Τα μζλθ τθσ διεφκυνςθσ τθσ Μονάδασ με τον Γενικό Διευκυντι Τα Στελζχθ τθσ Διεφκυνςθσ παρουςίαςαν ςτον κ. Χαραλαμπίδθ τα ςυςτιματα που είναι ςτθ διάκεςι τουσ για τθν εξυπθρζτθςθ των εργαςιϊν τθσ Τράπεηασ, κακϊσ και τθ λειτουργία του ειδικοφ μθχανογραφικοφ εξοπλιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ για τθν εξυπθρζτθςθ εξειδικευμζνων εργαςιϊν αρμοδιότθτάσ τθσ. Ενθμζρωςθ του κ. Χαραλαμπίδθ για τθ διαχείριςθ τθσ ψθφιοποίθςθσ εγγράφων Επίςθσ, ο Γενικόσ Διευκυντισ ενθμερϊκθκε ςε βάκοσ για τα ηθτιματα που απαςχολοφν τθ Διεφκυνςθ και το προςωπικό τθσ. Τζλοσ, με άμεςεσ παρεμβάςεισ του ζδωςε λφςεισ ςε λειτουργικά ηθτιματα που τζκθκαν, ενϊ με τθν ευκαιρία τθσ ενθμζρωςισ του δόκθκε θ δυνατότθτα να δρομολογθκοφν και γενικότεροι ςχεδιαςμοί για τθ Διεφκυνςθ. Παρουςίαςθ του Συςτιματοσ διαχείριςθσ εξερχομζνων επιταγϊν Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

8 Διεφκυνςθ τρατθγικισ Δικτφου Καταςτθμάτων Πρωτοβουλίεσ αναβάκμιςθσ του Δικτφου Καταςτθμάτων Ο ρόλοσ του Δικτφου Καταςτθμάτων ςτθν προςζλκυςθ πελατείασ και ςτθν καλλιζργεια ςχζςεων ςυνεργαςίασ είναι αδιαμφιςβιτθτοσ. Θ ςφγχρονθ Τραπεηικι πραγματικότθτα απαιτεί τθν παροχι υψθλισ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ ςτουσ πελάτεσ μασ και άμεςθ ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ τουσ. Η Εκνικι Σράπεηα ςτοχεφει ςτθν περαιτζρω ενδυνάμωςθ των ςχζςεϊν τθσ με τθν πελατεία μζςω ενεργειϊν αναβάκμιςθσ του Δικτφου καταςτθμάτων, που επικεντρϊνονται ςτουσ παρακάτω άξονεσ: Αποτελεςματικζσ διαδικαςίεσ ςε όλα τα ςτάδια εξυπθρζτθςθσ Ευζλικτθ οργανωτικι δομι και ανάπτυξθ δεξιοτιτων για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πελάτθ με χαμθλό κόςτοσ υςτθματικι διαχείριςθ απόδοςθσ προςωπικοφ, προςανατολιςμζνθ ςτθ δθμιουργία αξίασ Λειτουργικι και αποτελεςματικι χωροταξία, ςε ςυνδυαςμό με αναβακμιςμζνθ αιςκθτικι Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

9 Διεφκυνςθ τρατθγικισ Δικτφου Καταςτθμάτων Βελτίωςθ διαδικαςιϊν ςε όλα τα ςτάδια εξυπθρζτθςθσ Βαςικι προτεραιότθτα για τθν Τράπεηα είναι θ βελτίωςθ των διαδικαςιϊν και λειτουργιϊν, ϊςτε να απελευκερωκεί πολφτιμοσ χρόνοσ ςτο προςωπικό για τθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν. Οι παρεμβάςεισ που ςχεδιάηονται με βάςθ μελζτθ που πραγματοποιικθκε ςε 6 καταςτιματα τθσ Αττικισ και με τθ ςυνδρομι των ςτελεχϊν τουσ αποςκοποφν ςε: περιοριςμό των διαδικαςιϊν που εκτελοφνται ςτο κατάςτθμα χωρίσ να προςκζτουν αξία ςτον πελάτθ, αυτοματοποίθςθ ι/και απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν που διενεργοφνται ςτο κατάςτθμα, και ανάδειξθ τθσ γνϊςθσ και τθσ εμπειρίασ των ςτελεχϊν του Δικτφου ςε ζνα ευζλικτο πλαίςιο, χωρίσ γραφειοκρατία και με αποτελεςματικό ζλεγχο των λειτουργικϊν κινδφνων. Νζο, πελατοκεντρικό, μοντζλο καταςτθμάτων Με τθ ςυνδρομι ςτελεχϊν του Δικτφου, ςχεδιάηεται ζνα νζο, ευζλικτο μοντζλο καταςτθμάτων, ακόμθ περιςςότερο προςανατολιςμζνο ςτον πελάτθ και με ςτόχο τθ βζλτιςτθ εξυπθρζτθςι του ςε όλο το εφροσ των Τραπεηικϊν εργαςιϊν. Επιδίωξι μασ είναι να εκμεταλλευτοφμε το ςυγκριτικό πλεονζκτθμα τθσ εμπειρίασ των ςτελεχϊν μασ και τθσ εμπιςτοςφνθσ των πελατϊν, μζςα από τθν υιοκζτθςθ τθσ κατάλλθλθσ οργανωτικισ δομισ και τθν περαιτζρω ανάπτυξθ των απαιτοφμενων δεξιοτιτων, ϊςτε να ανταποκρικοφμε ςτισ απαιτιςεισ τθσ πελατείασ ςτο ςφγχρονο ανταγωνιςτικό περιβάλλον. Χωροταξία και αναβακμιςμζνθ αιςκθτικι Θ Εκνικι επιβεβαιϊνει τθν εγγφτθτά τθσ ςτον πελάτθ και τθν ευρεία γεωγραφικι κάλυψθ με τθν επζκταςθ του Δικτφου καταςτθμάτων τθσ, το οποίο ςχεδιάηεται να αρικμεί 550 καταςτιματα μζχρι το τζλοσ του Ραράλλθλα, για τθ λειτουργικι και αιςκθτικι αναβάκμιςι των καταςτθμάτων κα επανεξεταςτεί θ εςωτερικι χωροκζτθςθ, με προβολι των κζςεων υποδοχισ και εξυπθρζτθςθσ πελατείασ κα ανακαινιςτοφν προςόψεισ και κα διαμορφωκεί ενιαία ταυτότθτα τόςο ςτα καταςτιματα όςο και ςτα ΑΤΜ. Πλεσ οι παραπάνω ενζργειεσ αποςκοποφν ςτθ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του ςτελεχιακοφ δυναμικοφ του Δικτφου για τθ βελτίωςθ τθσ παρεχόμενθσ εξυπθρζτθςθσ, τθ ςτοχευμζνθ προϊκθςθ υπθρεςιϊν και προϊόντων ςτο ευρφτατο πελατολόγιο τθσ Τράπεηασ και ςτθ δθμιουργία αξίασ για τον πελάτθ, άρα και για τθν ίδια τθν Τράπεηα. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

10 Σομζασ Διακυβζρνθςθσ Πλθροφορικισ Ομίλου Εκπαίδευςθ και πιςτοποίθςθ ςτελεχϊν των Διευκφνςεων Πλθροφορικισ ςε ITIL Mε πρωτοβουλία του Γενικοφ Διευκυντι Ρλθροφορικισ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου κ. Ν. Χριςτοδοφλου και με τον ςυντονιςμό του Τομζα Διακυβζρνθςθσ Ρλθροφορικισ Ομίλου, ςτο διάςτθμα Λουλίου - Οκτωβρίου 2013 διοργανϊκθκαν και ολοκλθρϊκθκαν με επιτυχία εκπαιδεφςεισ με αντικείμενο "ITIL Foundation" (Information Technology Infrastructure Library), που οδιγθςαν ςτθ διεκνι πιςτοποίθςθ 60 ςυνολικά ςτελεχϊν των Διευκφνςεων Ρλθροφορικισ. Θ ανάπτυξθ νζασ κουλτοφρασ Σι είναι το ITIL... Σειρά εκδόςεων που περιζχουν βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τθ διαχείριςθ των υπθρεςιϊν πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν. Υπό τθν ευκφνθ του Cabinet Office (ςυντονιςτικό όργανο τθσ κυβζρνθςθσ του Θνωμζνου Βαςιλείου), το ITIL παρζχει κατευκφνςεισ για τθν παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν, κακϊσ και για τισ διεργαςίεσ, τισ λειτουργίεσ και τισ άλλεσ δυνατότθτεσ που απαιτοφνται για τθν υποςτιριξι τουσ. Το πλαίςιο ITIL βαςίηεται ςτον πλιρθ κφκλο ηωισ κάκε παρεχόμενθσ υπθρεςίασ και καλφπτει πζντε ςτάδια (Στρατθγικι ανάπτυξθσ, ςχεδιαςμόσ, μετάβαςθ, λειτουργία και ςυνεχισ βελτίωςθ υπθρεςιϊν), κακζνα από τα οποία τεκμθριϊνεται ςε ξεχωριςτό τόμο. Διατίκεται επίςθσ μια ςειρά ςυμπλθρωματικϊν τόμων του ITIL, οι οποίοι παρζχουν κατευκφνςεισ για ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ, τφπουσ οργάνωςθσ, λειτουργικά μοντζλα και τεχνολογικζσ αρχιτεκτονικζσ. (www.itilofficialsite.com/internationalactivities/itilglossaries.aspx) ςτθν παροχι υπθρεςιϊν πλθροφορικισ, με επίκεντρο τθν ποιοτικι εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν πλθροφορικισ (serviceoriented culture), αποτελεί ςτρατθγικι απόφαςθ του Ομίλου. Για το λόγο αυτό ζχει αναπτυχκεί και εφαρμόηεται από τον Τομζα Διακυβζρνθςθσ Ρλθροφορικισ Ομίλου και τθ Διεφκυνςθ Λειτουργιϊν και Υποδομϊν Ρλθροφορικισ Ομίλου το φςτθμα Διαχείριςθσ Τπθρεςιϊν Πλθροφορικισ (Σ.Δ.Υ.Ρ.) ςφμφωνα με το πρότυπο ISO :2011, το οποίο επεκτείνεται ςταδιακά όλεσ τισ Διευκφνςεισ Ρλθροφορικισ τθσ Τράπεηασ και των κυγατρικϊν του Ομίλου. Υπενκυμίηεται ότι από το 2011 θ Τράπεηα ζχει λάβει διεκνι πιςτοποίθςθ κατά ISO :2011 για τθν παροχι υπθρεςιϊν πλθροφορικισ προσ τισ κυγατρικζσ εξωτερικοφ. Θ κατάρτιςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ των Διευκφνςεων Ρλθροφορικισ ςτθ μεκοδολογία ITIL κρίκθκε αναγκαία για τθν απόκτθςθ τθσ απαραίτθτθσ τεχνογνωςίασ και τθν ανάπτυξθ νζασ νοοτροπίασ που κα επιδράςουν καταλυτικά ςτθ μετάβαςθ από τισ υπάρχουςεσ πρακτικζσ ςε νζεσ, που ζχουν αναγνωριςτεί διεκνϊσ ωσ βζλτιςτεσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν πλθροφορικισ και εφαρμόηονται από κορυφαίουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ παροχισ υπθρεςιϊν πλθροφορικισ. Θ εκπαίδευςθ πραγματοποιικθκε ςε τζςςερεισ επιμζρουσ διοργανϊςεισ, που περιλάμβαναν τριιμερθ κεωρθτικι εκπαίδευςθ και εξετάςεισ για πιςτοποίθςθ. Ο εκπαιδευτικόσ Οργανιςμόσ που ανζλαβε τθν εκπαίδευςθ (Peoplecert), επιλζχκθκε με γνϊμονα τθν αποδεδειγμζνα μακρόχρονθ εμπειρία του ςτθν εκπαίδευςθ ITIL και ςε άλλεσ διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ πιςτοποιιςεισ. Είναι αξιζπαινο ότι, παρά το γεγονόσ ότι θ εκπαίδευςθ υλοποιικθκε εν μζςω κερινϊν αδειϊν και ςθμαντικϊν ζργων για τθν Τράπεηα (ςυγχωνεφςεισ, ζλεγχοι BlackRock, επικεωριςεισ κτλ.), οι εργαηόμενοι ανταποκρίκθκαν με μεγάλο ενδιαφζρον ςτθν εκπαίδευςθ και ςθμείωςαν ςθμαντικι επιτυχία ςτισ ςχετικζσ εξετάςεισ. Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι από προθγοφμενθ διοργάνωςθ (2012) είχαν πιςτοποιθκεί επιπλζον 20 ςτελζχθ των Διευκφνςεων Ρλθροφορικισ. Στα μελλοντικά ςχζδια του Τομζα ςυγκαταλζγεται θ εκπαίδευςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ των Διευκφνςεων Ρλθροφορικισ ςτθ βιβλιοκικθ του ITIL, τόςο ςε επίπεδο Foundation, όςο και ςε επίπεδο Intermediate. Άλλωςτε θ διατιρθςθ του υψθλοφ γνωςτικοφ επιπζδου και θ διαρκισ βελτίωςθ των δεξιοτιτων του προςωπικοφ αποτελεί πρωταρχικό μζλθμα τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

11 Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Προςωπικοφ τθσ Σράπεηασ & του Ομίλου Μεταφορά Εκπαιδευτικισ Σεχνογνωςίασ ςτθ Στο πλαίςιο του ςυντονιςμοφ και τθσ υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν και αναπτυξιακϊν δραςτθριοτιτων του Ανκρϊπινου Δυναμικοφ των Κυγατρικϊν Ομίλου Εξωτερικοφ, θ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Ρροςωπικοφ τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου ςυνεχίηει να προςφζρει εκπαιδευτικι τεχνογνωςία ςε κζματα όπωσ Εκπαίδευςθ Εκπαιδευτϊν, Ρωλιςεισ, Ροιοτικι Εξυπθρζτθςθ, Management, Αναγνϊριςθ Γνθςιότθτασ Τραπεηογραμματίων κτλ., ςε πολλζσ από τισ κυγατρικζσ του εξωτερικοφ (NBG Cyprus, UBB, NBG Albania, Vojvodjanska Banka, Stopanska Banka, South African Bank of Athens). Ειδικότερα, για τθν υλοποίθςθ του ετιςιου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ τθσ κυγατρικισ μασ Banca Romaneasca ωσ προσ τθν εφαρμογι των προςωπικϊν πλάνων ανάπτυξθσ ςτελεχϊν (Key Execution Functions Holders) ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ National Bank of Romania, προγραμματίςτθκε και είναι ςε εξζλιξθ κφκλοσ ςτοχευμζνων προγραμμάτων: Advanced Management Skills (Ανάπτυξθ Διοικθτικϊν Δεξιοτιτων-Επίπεδο ΛΛ) ςε δφο φάςεισ υλοποίθςθσ Time Management (Διαχείριςθ χρόνου) Το πρόγραμμα Advanced Management Skills ουςιαςτικά εγκαινιάηει τθ διάκεςθ του νζου προγράμματοσ «Ανάπτυξθ Διοικθτικϊν Δεξιοτιτων-Επίπεδο ΛΛ» ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Το τελευταίο υλοποιείται από το 2012 και ςτθν Ελλάδα για ςτελζχθ 5 ου ζωσ 2 ου κλιμακίου ευκφνθσ και το ζχουν ιδθ παρακολουκιςει 177 ςτελζχθ. Θ ανάπτυξι του κρίκθκε αναγκαία για τθν ικανοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των υψθλόβακμων ςτελεχϊν τθσ Τράπεηασ και του Ομίλου, τα οποία καλοφνται να διαχειριςτοφν τόςο τισ πολυπλθκείσ αλλαγζσ ςτο εςωτερικό επιχειρθςιακό περιβάλλον, όςο και τισ δραςτικζσ αλλαγζσ του ςφγχρονου χρθματοπιςτωτικοφ χϊρου. Σθμειϊνουμε ότι από το 2011 υλοποιείται με επιτυχία και το πρόγραμμα «Ανάπτυξθ Διοικθτικϊν Δεξιοτιτων-Επίπεδο Λ» που απευκφνεται ςε ςτελζχθ 7 ου κλιμακίου ευκφνθσ και το ζχουν ιδθ παρακολουκιςει 447 άτομα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κεωρθτικό πλαίςιο και ςτοχεφει ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ των ςτελεχϊν ςτουσ τομείσ τθσ Στρατθγικισ, Διοίκθςθσ τθσ Αλλαγισ, Επίλυςθσ Ρροβλθμάτων και Λιψθσ Αποφάςεων, Δθμιουργικότθτασ, Θγεςίασ και Κακοδιγθςθσ. Θ δομι του προγράμματοσ επιτρζπει τθν εκμετάλλευςθ των γνϊςεων και τθσ μακροχρόνιασ εμπειρίασ των ςτελεχϊν μζςω μελετϊν περίπτωςθσ που δθμιουργικθκαν για το ςκοπό αυτό και εργαλείων που προςφζρει θ επιςτιμθ τθσ Διοίκθςθσ των Επιχειριςεων. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

12 Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ Προςωπικοφ τθσ Σράπεηασ και του Ομίλου Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςε κζματα ςτρατθγικισ και διαχείριςθσ αλλαγϊν, οι οποίεσ προκφπτουν είτε ςαν αποτζλεςμα επιλογϊν των ςτελεχϊν είτε από εξωτερικοφσ παράγοντεσ τθσ αγοράσ και των ελεγκτικϊν φορζων. Επίςθσ, με ςτόχο τθν εφαρμογι των όςων διδάχτθκαν οι εκπαιδευόμενοι, καλοφνται ςτο ενδιάμεςο διάςτθμα μεταξφ των δφο φάςεων του προγράμματοσ να επιλζξουν ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα αλλαγισ και να εκπονιςουν το ςχετικό ατομικό τουσ Σχζδιο Δράςθσ. Αυτιν τθ ςτιγμι ςτθ Banca Romaneasca βρίςκονται ςε εξζλιξθ δφο διοργανϊςεισ, με ζμπειρουσ ζκτακτουσ ειςθγθτζσ ςε κζματα Διοικθτικισ, τα ανϊτερα ςτελζχθ τθσ Τράπεηασ κ.κ. Δ. Ρατρϊνα και Γ. Γιουρουκζλθ, οι οποίεσ κα ολοκλθρωκοφν με τθ δεφτερθ φάςθ εντόσ του Λανουαρίου Το πρόγραμμα Time Management υλοποιικθκε τον περαςμζνο Οκτϊβριο, για πρϊτθ φορά ςε κυγατρικι εξωτερικοφ, προςαρμοςμζνο ςτθν Αγγλικι αλλά και ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των ςτελεχϊν τθσ BROM, από τθν τακτικι ειςθγιτρια ςε κζματα προςωπικϊν δεξιοτιτων κα. Ρ. Τςεντοφρου, ςθμειϊνοντασ πολφ κετικι ανταπόκριςθ. Θ υλοποίθςι του κρίκθκε αναγκαία για τθν εφαρμογι προςωπικϊν πλάνων ανάπτυξθσ των ςτελεχϊν τθσ BROM, κακϊσ θ ςωςτι διαχείριςθ του εργαςιακοφ χρόνου κεωρείται μία ςθμαντικι δεξιότθτα, ιδιαίτερα ςε ςυνκικεσ κρίςθσ. Το πρόγραμμα διεξάγεται με βιωματικζσ/ςυμμετοχικζσ τεχνικζσ και καλφπτει κζματα όπωσ: καταγραφι ςτόχων και αντικειμζνου εργαςίασ/πλαιςίου επιρροισ εκπαιδευόμενων, διαχείριςθ εμποδίων, ςωςτό προγραμματιςμό και ανάκεςθ εργαςιϊν, ενεργοποίθςθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ και ενίςχυςθ τθ ςυνεργαςίασ. Λδιαίτερα για τθν ενότθτα τθσ ιεράρχθςθσ προτεραιοτιτων, μετά από ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευόμενουσ και το τμιμα HR, ζγινε ενςωμάτωςθ παραδειγμάτων από το οικείο εργαςιακό περιβάλλον τουσ. Σθμειϊνουμε ότι το ίδιο πρόγραμμα υλοποιείται με επιτυχία από το2012 και ςτθν Εκνικι Τράπεηα. Τζλοσ, με ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ ομάδασ πιςτοποιθμζνων εκπαιδευτϊν και τθ δθμιουργία προςτικζμενθσ αξίασ για τον Πμιλο, κα ακολουκιςει εντόσ του 2014 κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ εςωτερικισ εκπαιδεφτριασ τθσ BROM ςτο παραπάνω πρόγραμμα. Θ διαδικαςία αφορά κατάρτιςθ ςε παροχι του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, εξ αποςτάςεωσ ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ και ακολουκεί το τελικό ςτάδιο τθσ «πιςτοποίθςθσ», που γίνεται με διδαςκαλία από τθν υποψιφια εκπαιδεφτρια με αξιολόγθςθ και ανατροφοδότθςθ από τθν τακτικι ειςθγιτρια. Στιγμιότυπο από τθν εκπαίδευςθ ςτελεχϊν τθσ Banca Romaneasca Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

13 Διεφκυνςθ Μάρκετινγκ & Επικοινωνίασ Ομίλου 100 χρόνια Εκνικι Σράπεηα ςτα Ιωάννινα Ιωάννινα. Μια πόλθ με μακραίωνθ διαδρομι, γνιςια, αυκεντικι. Το κάςτρο, τα μνθμεία, τα κτίςματά τθσ μαρτυροφν το μόχκο τθσ να γίνει μζςα ςτο χρόνο κοιτίδα ανάπτυξθσ και ηωντάνιασ, ςε ζνα ςυγκεραςμό του παλαιοφ με το νζο, του παραδοςιακοφ με το ςφγχρονο. Οι άνκρωποί τθσ, δθμιουργικοί και φιλοπρόοδοι, ςε ζναν τόπο δφςκολο και τραχφ, καταφζρνουν και ανοίγουν δρόμουσ ηωισ, κάνουν τον ιδρϊτα τουσ βιοσ και προχωροφν μπροςτά. Σε αυτόν τον τόπο, με αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ, αρχίηει ςιγά ςιγά να αναπτφςςεται μια ςχζςθ ςυμπαράςταςθσ και αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ. Το 1913, με τθν απελευκζρωςθ τθσ πόλθσ, θ Εκνικι Τράπεηα ιδρφει το πρϊτο Κατάςτθμά τθσ, δθμιουργϊντασ δεςμοφσ και χτίηοντασ τα κεμζλια τθσ μετζπειτα μεςτισ παρουςίασ τθσ. Θ ςχζςθ τθσ Τράπεηασ με τα Λωάννινα και τθν περιοχι τθσ Θπείρου γίνεται πλζον αδιάρρθκτθ. Γιορτάηοντασ τα 100 χρόνια παρουςίασ τθσ Τράπεηασ ςτα Λωάννινα, διοργανϊκθκε ιςτορικι και κεματικι ζκκεςθ, τθν οποία εγκαινίαςε ο Ρρόεδροσ τθσ Δθμοκρατίασ κ. Κάρολοσ Παποφλιασ. Ραράλλθλα, μια ςειρά από εκδθλϊςεισ και δράςεισ με οικονομικό και κοινωνικό χαρακτιρα πλαιςίωςαν τθν ζκκεςθ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ Μια μεγάλθ διαδρομι, μια μεγάλθ επζτειοσ Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

14 Διεφκυνςθ Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ Ομίλου Συγκεκριμζνα, το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013, εκελοντζσ του προςωπικοφ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ, ςτθρίηοντασ με ςυνζπεια για δεφτερθ χρονιά τθ δράςθ «Πλοι μαηί για το παιδί», ςυγκζντρωςαν ςτο Κεντρικό Κατάςτθμα Λωαννίνων παιχνίδια και ροφχα, που προςφζρκθκαν από ςυμπολίτεσ και μοιράςτθκαν ςε παιδιά άπορων οικογενειϊν τθσ περιοχισ. Τθν ίδια μζρα διοργανϊκθκε θμερίδα με κζμα «Αναπτυξιακζσ και Επενδυτικζσ Λφςεισ». Τθν εκδιλωςθ προλόγιςε ο Διευκυντισ Δικτφου Καταςτθμάτων Δυτικισ Ελλάδασ, κ. Χριςτοσ Αςθμακόπουλοσ και τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ εκπρόςωποι των τοπικϊν αρχϊν, κακϊσ και επιχειρθματίεσ από το Νομό Λωαννίνων και τθν υπόλοιπθ Ιπειρο. Οι κεματικζσ ενότθτεσ, που αναπτφχκθκαν από τουσ Διευκυντζσ τθσ Τράπεηασ κ.κ. Εφθ Παςςά και πφρο Φλϊρο, επικεντρϊκθκαν ςε προτάςεισ ανάπτυξθσ των μικρομεςαίων επιχειριςεων. Υψθλό ενδιαφζρον ςυγκζντρωςαν και οι ομιλίεσ των Διευκυντϊν κ.κ. Χριςτόφορου Χατηόπουλου και Γιάννθ Μαυρικόπουλου, που εςτίαςαν ςε κζματα καλφτερθσ αξιοποίθςθσ του προγράμματοσ «Εξοικονόμθςθ Κατ Οίκον» και υψθλότερθσ απόδοςθσ των διακζςιμων ιδιωτικϊν κεφαλαίων. Το αρχειακό υλικό που παρουςιάηεται ςτθν ζκκεςθ (φωτογραφία) προζρχεται από τον πολιτιςτικό πλοφτο που διζςωςε θ Εκνικι Τράπεηα και «φυλάςςεται» ςιμερα ςτο Λςτορικό τθσ Αρχείο. Η επετειακι ζκκεςθ είναι επιςκζψιμθ από το κοινό και λειτουργεί ςτον 1 ο όροφο του Κεντρικοφ Καταςτιματοσ τθσ πόλθσ, Αβζρωφ 4, από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι, ϊρεσ 8:00-14:00 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

15 Διεφκυνςθ Γραμματείασ & Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων Ε.Σ.Ε. Επιβράβευςθ των καλφτερων φοιτθτϊν του Σμιματοσ Χρθματοοικονομικισ και Σραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ Τα τελευταία χρόνια, το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ, ςε μια προςπάκεια να επιβραβεφςει τουσ άριςτουσ φοιτθτζσ του, ζχει κεςπίςει τθν «Επιβράβευςθ των καλφτερων Φοιτθτϊν & Φοιτθτριϊν» του, ςε όλεσ τισ κατθγορίεσ, μζςω του κεςμοφ των Υποτροφιϊν και με τθν ευγενικι χορθγία Τραπεηικϊν Λδρυμάτων, Οργανιςμϊν και Επιχειριςεων, τα οποία -παρά τθν δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία- επζδειξαν υψθλι κοινωνικι ευκφνθ. Θ πρωτοβουλία αυτι ενιςχφει τθ ςυςτθματικι προςπάκεια του Τμιματοσ για τθν αναβάκμιςθ των ςπουδϊν, τθν ανάδειξθ τθσ αριςτείασ και για ζνα καλφτερο μζλλον για τουσ νζουσ, που πρωτεφουν και μοχκοφν κακθμερινά. Σε μια ςεμνι τελετι που διοργανϊκθκε ςτο Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ, τθν Ραραςκευι 13 Δεκεμβρίου 2013, οι εκπρόςωποι των 27 Χορθγϊν βράβευςαν, με το ποςό των Ευρϊ ςυνολικά, τουσ 40 καλφτερουσ φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ (προπτυχιακοφσ, μεταπτυχιακοφσ και διδακτορικοφσ) του Τμιματοσ, που διακρίκθκαν με βάςθ τθν ακαδθμαϊκι τουσ επίδοςθ το ακαδθμαϊκό ζτοσ Τθ ςθμαντικότθτα τθσ ςυμβολισ του κεςμοφ των υποτροφιϊν ςτθν προςπάκεια για αριςτεία και ςτθν επαγγελματικι και επιςτθμονικι εξζλιξθ των φοιτθτϊν τόνιςε με τθν ομιλία του ο Ρρόεδροσ του Τμιματοσ Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ, Αν. Κακθγθτισ, κ. Χριςτόδουλοσ τεφανάδθσ. Τθ ςθμαντικότθτα τθσ θκικισ υποςτιριξθσ των προςπακειϊν και των ικανοτιτων των φοιτθτϊν, οι οποίεσ βρίςκουν ανταπόκριςθ και ανταμοιβι από τισ επιχειριςεισ τόνιςε ο εκπρόςωποσ των βραβευκζντων φοιτθτϊν & φοιτθτριϊν κ. Δθμιτριοσ Παπανδρζου και ευχαρίςτθςε τουσ χορθγοφσ για τθν αμζριςτθ υποςτιριξθ και ςυμπαράςταςι τουσ ςτο πζραςμα των χρόνων. Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ ευχαρίςτθςε κερμά όλουσ τουσ εκπροςϊπουσ των χορθγϊν για τθν παρουςία τουσ ςτθν τελετι, αλλά και τθ ςυμβολι τουσ ςτθν ανάδειξθ και εκπαίδευςθ τθσ νζασ γενιάσ και τθν προετοιμαςία τθσ ωσ ενεργά ςτελζχθ ςτθν αγορά εργαςίασ. Θ Εκνικι Τράπεηα ιταν μεταξφ των μεγάλων χορθγϊν. Στθν εκδιλωςθ, τισ επιταγζσ ςτουσ δικαιοφχουσ αριςτεφςαντεσ φοιτθτζσ παρζδωςε ο κ. Νίκοσ Κανελλόπουλοσ, επικεφαλισ Εςωτερικισ Επικοινωνίασ τθσ Διεφκυνςθσ Γραμματείασ. Ο κ. Χ. Στεφανάδθσ (αριςτερά) και ο κ. Ν. Κανελλόπουλοσ (δεξιά), κατά τθν τελετι βράβευςθσ Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

16 Σελετι αναγόρευςθσ του Αρχιεπιςκόπου Σιράνων, Δυρραχίου & Πάςθσ Αλβανίασ ςε Επίτιμο Πρόεδρο του 2ου Γυμναςίου Αρρζνων Ακθνϊν Σε μία ιδιαίτερθ εκδιλωςθ που πραγματοποιικθκε το βράδυ τθσ Δευτζρασ 25 Νοεμβρίου 2013, ο Σφλλογοσ Αποφοίτων του 2ου Γυμναςίου Αρρζνων Ακθνϊν αναγόρευςε ςε Επίτιμο Ρρόεδρό του τον Μακαριϊτατο Αρχιεπίςκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και Ράςθσ Αλβανίασ κ. Αναςτάςιο, ο οποίοσ υπιρξε και ο ίδιοσ απόφοιτοσ του 2ου Γυμναςίου. Ο Μακαριϊτατοσ Αρχιεπίςκοποσ Τιράνων, Δυρραχίου & Πάςθσ Αλβανίασ κ. Αναςτάςιοσ με τον Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ ΕΤΕ, κ. Αλζξανδρο Τουρκολιά Θ ατμόςφαιρα ιταν ιδιαιτζρωσ κερμι και ςυγκινθςιακά φορτιςμζνθ, κακϊσ το Αίκριο του Μεγάρου Μελά, όπου πραγματοποιικθκε θ εκδιλωςθ, ιταν κατάμεςτο από αποφοίτουσ του Γυμναςίου διαφορετικϊν θλικιϊν, κακϊσ και επαγγελματικϊν και κοινωνικϊν τάξεων, με τον μεταξφ τουσ δεςμό εμφανι και αδιάρρθκτο. Ο Αρχιεπίςκοποσ Τιράνων, Δυρραχίου και Ράςθσ Αλβανίασ, κρθςκευτικόσ θγζτθσ με λαμπρό πνεφμα, ηθλευτι μόρφωςθ και αξιοκαφμαςτο κρθςκευτικό και κοινωνικό ζργο, αποδζχτθκε με χαρά και ιδιαίτερθ ςεμνότθτα τθν τιμι που του επεφφλαξαν. Εξζφραςε μάλιςτα τθν ευχάριςτθ ζκπλθξι του για το πλικοσ και τθ ςπουδαιότθτα των παρευριςκομζνων. Εκ μζρουσ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ τον Μακαριϊτατο τίμθςαν με τθν παρουςία τουσ ο Διευκφνων Σφμβουλοσ, κ. Αλζξανδροσ Σουρκολιάσ, Γενικοί Διευκυντζσ, Διευκυντζσ και υψθλόβακμα Στελζχθ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

17 Μορφωτικό Κδρυμα Εκνικισ Σραπζηθσ (ΜΙΕΣ) Παρουςίαςθ βιβλίου Ernst Cassirer «Η Η φιλοςοφία του Διαφωτιςμοφ» Μετάφραςθ: Αννζτε Φωςβίνκελ ΜΙΕΤ, 2013, ςελ. 569 Πταν το 1932 εκδόκθκε το βιβλίο του Ερνςτ Καςςίρερ Η φιλοσοφία του Διαφωτισμοφ ζνα ζργο μεγάλθσ φιλοςοφικισ αξίασ, το τελευταίο που εξζδωςε ο ςυγγραφζασ του ςτθ Γερμανία-, βάραινε ακόμα ςτθν πνευματικι ατμόςφαιρα θ αρνθτικι κρίςθ που είχε διατυπϊςει ο ομαντιςμόσ, ενϊ παράλλθλα ζριχνε απειλθτικι τθ ςκιά του ζνασ επικετικόσ και ςκοταδιςτικόσ Αντιδιαφωτιςμόσ. Σε αυτζσ τισ ςυνκικεσ, ο Καςςίρερ αναλαμβάνει τθν υπεράςπιςθ του Διαφωτιςμοφ και προςπακεί να ςυλλάβει και να φωτίςει το βακφτερο νόθμα τθσ φιλοςοφίασ του. Θ μζκοδοσ που επιλζγει για να παρουςιάςει τθ φιλοςοφία του Διαφωτιςμοφ δεν είναι θ ζκκεςθ με χρονολογικι ςειρά των κεωριϊν τισ οποίεσ αυτι ανζπτυξε, οφτε θ περιγραφι και θ ανάλυςθ όςων ςτοχάςτθκαν και δίδαξαν οι κορυφαίοι διανοθτζσ τθσ είναι θ ανάδειξθ των κεμελιωδϊν ιδεϊν που τθσ προςδίδουν ςυνοχι, κακϊσ και τθσ εςωτερικισ τθσ κίνθςθσ και τθσ δθμιουργικισ τθσ αξίασ. Στόχοσ του ζργου, όπωσ τον ορίηει ο ίδιοσ ο ςυγγραφζασ, ιταν «να προςεγγιςτεί ο Διαφωτιςμόσ όχι ωσ προσ το πλάτοσ του αλλά ωσ προσ το ιδιάηον βάκοσ του, να παρουςιαςτεί όχι μζςα από το ςφνολο των ιςτορικϊν του αποτελεςμάτων και των ιςτορικϊν του εκφάνςεων αλλά υπό το φωσ τθσ ενότθτασ τθσ νοθτικισ του προζλευςθσ και τθσ αρχισ που τον προςδιορίηει». Ο Διαφωτιςμόσ κλθρονομεί ιδζεσ και κεωρίεσ από τουσ προθγοφμενουσ αιϊνεσ, αλλά διαμορφϊνει «μια εντελϊσ νζα και ιδιάηουςα μορφι φιλοςοφικισ ςκζψθσ». Ακόμθ και όταν επεξεργάηεται προχπάρχοντα διανοιματα ι απλϊσ χτίηει πάνω ςτισ βάςεισ που ζκεςε ο 17 οσ αιϊνασ, «με ό,τι και αν καταπιάνεται ο Διαφωτιςμόσ του προςδίδει διαφορετικό νόθμα και ζτςι διανοίγει ζνα νζο φιλοςοφικό ορίηοντα». Θ φιλοςοφία του Διαφωτιςμοφ δεν εγκλωβίηεται ςτα όρια ενόσ παγιωμζνου κεωρθτικοφ οικοδομιματοσ οφτε περιορίηεται ςε κακοριςμζνα αξιϊματα που τζκθκαν μια για πάντα. Αντίκετα κινείται ελεφκερα και «ανακαλφπτει μζςα από αυτι τθν εςωτερικι τθσ πορεία τθ κεμελιϊδθ μορφι τθσ πραγματικότθτασ, τθ μορφι ολόκλθρου του φυςικοφ και πνευματικοφ είναι». Ο Διαφωτιςμόσ «δεν αντιλαμβάνεται τθ ςκζψθ ωσ απείκαςμα τθσ ηωισ, αλλά επιπλζον τθν επιφορτίηει με τθ δφναμθ και τθν αποςτολι να διαμορφϊνει τθ ηωι». Σφμφωνα με τον Καςςίρερ, ζργο τθσ φιλοςοφίασ είναι να ελευκερϊςει τον άνκρωπο ενεργοποιϊντασ τθν ικανότθτά του να αναςτοχάηεται κριτικά. Αυτό το κατόρκωςε με υποδειγματικό τρόπο θ φιλοςοφία του Διαφωτιςμοφ. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

18 Σο Μορφωτικό Κδρυμα ςασ προτείνει... Επιλογζσ από πρόςφατεσ εκδόςεισ του Σάκιτοσ (Γ +Δ τόμοι) Ειςαγωγι, μετάφραςθ, ςχόλια: Νίκοσ Ρετρόχειλοσ Ακινα, ΜΛΕΤ 2013 ςς. 543 (τόμ.γϋ), 247 (τόμ.δϋ) Γιάννθσ Ψυχοπαίδθσ. Σο κόκκινο και το μαφρο. Χαρακτικι Κείμενα: Μαριλζνα Η. Καςιμάτθ, Γιάννθσ Ψυχοπαίδθσ Ακινα, ΜΛΕΤ 2013 ςς. 155 με 153 ζγχρωμεσ και α/μ εικόνεσ Αγαπθτζ μου Προυςτ. Αλλθλογραφία Αντρζ Ζιντ και Μαρςζλ Προυςτ. Μετάφραςθ: Νάςοσ Δετηϊρτηθσ Ειςαγωγι-επιμζλεια: Αντιγόνθ Βλαβιανοφ Ακινα, ΜΛΕΤ 2013, ςς. 48 Νίκοσ Γαβριιλ Πεντηίκθσ. Φυςικόσ Εκκλθςιαςμόσ : 3+1 Θζματα 3 Ουρανοί Κείμενα: Γαβριιλ Ν. Ρεντηίκθσ Ακινα, ΜΛΕΤ 2013 ςς. 257 με ζγχρωμεσ και α/μ εικόνεσ Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

19 Από τθν Καλλιτεχνικι υλλογι τθσ Εκνικισ Σράπεηασ Βαςίλθσ Θεοχαράκθσ «Καρυζσ 1», λάδι ςε μουςαμά 130 Χ 150 εκ. Ο Βαςίλθσ Κεοχαράκθσ ζχει τιμθκεί από τθ Γαλλικι Κυβζρνθςθ με τθ διάκριςθ του Λππότθ τθσ Λεγεϊνασ τθσ Τιμισ και ζχει ανακθρυχκεί Μζγασ Χαρτουλάριοσ του Οικουμενικοφ Ρατριαρχείου. Είναι επίςθσ μζλοσ του Επιμελθτθρίου Εικαςτικϊν Τεχνϊν Ελλάδοσ. To 2007 ίδρυςε το Κοινωφελζσ Μδρυμα Εικαςτικϊν Τεχνϊν και Μουςικισ Β. & Μ. Κεοχαράκθ, το οποίο ςτεγάηεται ςτο πολυϊροφο κτιριο τθσ λεωφόρου Βαςιλίςςθσ Σοφίασ 9. Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

20 Ταυτότητα Πρϊτοι Εμείσ - Leading Ahead Περιοδικι ζκδοςθ για τουσ εργαηόμενουσ ςτον Όμιλο τθσ Εκνικισ Σράπεηασ υντονιςμόσ φλθσ, επιμζλεια κειμζνων, ςχεδιαςμόσ, καλλιτεχνικι επιμζλεια: Νίκοσ Κανελλόπουλοσ, Αλζξανδροσ Βαςιλειάδθσ, Φωτεινι Σκαρλάτου Διεφκυνςθ Γραμματείασ Δ.Σ. & Εξυπθρζτθςθσ Μετόχων ΕΤΕ (007) Τομζασ Β - Yποδιεφκυνςθ Εςωτερικισ Επικοινωνίασ Αιόλου 93 (Μζγαρο Μελά), 2 οσ όροφοσ, γραφείο 19, Τ.Κ Ακινα. Τθλζφωνα: (ι 12918) & (ι 12919) Θλεκτρονικά μθνφματα: Για εςωτερικι διανομι Απαγορεφεται θ αναδθμοςίευςθ, θ αναπαραγωγι, θ διαςκευι απόδοςθσ του περιεχομζνου του περιοδικοφ με οποιονδιποτε τρόπο, μθχανικό, θλεκτρονικό, φωτοτυπικό, χωρίσ προθγοφμενθ γραπτι άδεια του εκδότθ (Νόμοσ 2121/1993 και κανόνεσ διεκνοφσ δικαίου που ιςχφουν ςτθν Ελλάδα). Μπορείτε να διαβάςετε τα τεφχθ: Στο Ιntranet Στο Internet από τισ διαδρομζσ: Ελλθνικά: Κοινωνικι Ευκφνθ/Ρρϊτοι Εμείσ Αγγλικά: Social Responsibility/Leading Ahead Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 30 - Ιανουάριοσ

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σο Σμιμα Το Τμιμα Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ αποτελεί από τθν ίδρυςι του, το 1990, εφαλτιριο για επιτυχθμζνθ και δθμιουργικι ςταδιοδρομία φιλόδοξων και εργατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014

Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 33 - Οκτϊβριοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΚΕΜΑ 3 Editorial 4 Premium Banking: Πια ξεχωριςτι εμπειρία τραπεηικισ εξυπθρζτθςθσ 5 Ρζο πελατοκεντρικό μοντζλο λειτουργίασ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012

Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Ρρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 23 - Απρίλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Τα Νζα μασ 6 ΕΚΝΟCASH PLUS 7 Κεματοφυλακι με ςφραγίδα ποιότθτασ 8 Ο ρόλοσ των Στελεχϊν τθσ Τράπεηασ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015

Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 35 - Ιοφλιοσ 2015 Πεξηερόκελα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Θ Ρρόεδροσ Δ.Σ. τθσ Ε.Τ.Ε., κ. Λοφκα Κατςζλθ, ςτο Λςτορικό Αρχείο τθσ Εκνικισ Τράπεηασ 5 Εκλογι τθσ Ρρόεδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015

Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 Εκπαιδευτικό Ρλάνο 2ου Εξαμινου 2015 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Η Εκπαίδευςθ μπορεί να αποτελζςει ζναν ιςχυρό ςφμμαχο ςτο πλευρό του κάκε ςυνεργάτθ και να διευκολφνει το δφςκολο ζργο του. Ο ςχεδιαςμόσ των εκπαιδευτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards EΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Διοργάνωςθ 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards 4. Αναλυτικι Περιγραφι κατθγοριϊν 5. τάδια Αξιολόγθςθσ 6. Κριτιρια

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Internship

Πρόγραμμα Internship Πρόγραμμα Internship Για τον Τομέα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Στο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ των Προγραμμάτων Internship i-work@nbg 2015, θ Εκνικι Τράπεηα προχωρά ςτθν ανακοίνωςθ 10 κζςεων ςτον Τομζα Ηλεκτρονικισ

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS

HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS HUB OF INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TECHNOPOLIS CITY OF ATHENS Τι είναι το INNOVATHENS: Ζνασ ολοκλθρωμζνοσ κόμβοσ ςτιριξθσ τθσ Καινοτομίασ και τθσ Επιχειρθματικότθτασ, όπου: Παρουςιάηονται παραδειγματικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ

3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ 2010 ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΟΜ.Κ.Ε. 3Ο ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αγαπθτοί/εσ Νζοι/εεσ το Φκινόπωρο ζκανε τθν εμφάνιςθ του και όλοι επιςτρζψαμε από τισ διακοπζσ, εφοδιαςμζνοι με υπζροχεσ αναμνιςεισ, όρεξθ και ενεργεία.

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών)

7. τρατηγικζσ ανάπτυξησ μεγάλων πελατών (αγοραςτική ςυμπεριφορά και νζοι τφποι πελατών) ΔΩΡΕΑΝ ΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΛΗ ΣΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ 1. RiskManagement - Διαχείριςη & εκτίμηςη κινδφνου 2. Ανταςφάλιςη 3. Μζθοδοι διείςδυςησ ςε πελατειακζσ αγορζσ 4. CrossSelling(Up Selling)

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν

Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Το μοναδικό MBA πλήρουσ φοίτηςησ ςτο Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν www.mba.aueb.gr Χαιρετιςμόσ του Διευθυντή Κ αλωςορίηοντάσ ςασ ςτο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν MBA Πλιρουσ Φοίτθςθσ το οποίο υποςτθρίηεται

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 B R I N K S H E L L A S N E W S ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 NEW! CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max Διαβάςτε ςε αυτό το τεφχοσ: Νζο Αςφρματο Σφςτθμα Αςφαλείασ από τθν Brink

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα»

Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Πρόγραμμα εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςησ «Η Κανονιςτική Συμμόρφωςη ςτο Χρηματοπιςτωτικό Σφςτημα» Κζντρο Μελετών και Εκπαίδευςησ Χρηματοοικονομικήσ Εργαςτήριο Επενδυτικών Εφαρμογών Τμήμα Οικονομικών Επιςτημών

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών

Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Medisyn: Ο πρώτοσ υνεταιριςμόσ εργαςτηριακών ιατρών Ο MEDISYN είναι ο μεγαλφτεροσ και ο μοναδικόσ υνεταιριςμόσ ςτον Ιατρικό χϊρο. Αποτελείται από περιςςότερουσ από 520 εργαςτθριακοφσ ιατροφσ Βιοπακολόγουσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής

REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ. Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής REGATE A.E. Λφςεισ Mobility ςτο Cloud: Κζρδθ για Εςάσ και τουσ Πελάτεσ ςασ Μάριος Σίνας Εμπορικός Διευθυντής Σι ημαίνει Enterprise Mobility: Επζκταςθ τθσ μθχανογράφθςισ ςασ εκτόσ των ορίων τθσ επιχείρθςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

e-greece UK Club Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ

e-greece UK Club Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ 2015 Παρουςίαςθ επιχειρθςιακισ πλατφόρμασ C. Politis GEL UK Marketing/PR LTD 1/1/2015 Το e-greece UK club είναι μια ολοκλθρωμζνθ εμπορικι πλατφόρμα πϊλθςθσ Ελλθνικϊν προϊόντων (B2C B2B), εδρεφει ςτο Leeds

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ

Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Πωλήςεισ παραφαρμακευτικϊν προϊόντων: ευκαιρίεσ και προχποθζςεισ Γιάννθσ Κοφνουπασ Pharma Point 13 Οκτωβρίου 2012 Εδϊ ο κόςμοσ χάνεται Μήπσο είλαη πνιπηέιεηα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο λα κηιάκε γηα πσιήζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014.

Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Η Δθμοτικι μασ παράταξθ ανακοινϊνει τουσ πρϊτουσ υποψθφίουσ για τισ επικείμενεσ Δθμοτικζσ Εκλογζσ τθσ 18 θσ Μαΐου 2014. Δακορϊνιασ Εμμανουιλ του Ιωάννου (Εκαβίτθσ) Γεννικθκε ςτο Ημεροβίγλι Εργάηεται ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα