Οδηγίερ Υπήζευρ Android TV Box

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίερ Υπήζευρ Android TV Box"

Transcript

1 Οδηγίερ Υπήζευρ Android TV Box Πλήπηρ αναβάθμιζη ηηρ λειηοςπγίαρ και ζσεδίαζηρ ηηρ TV. Η άνεηη, πλούζια και διαδπαζηική διαδικηςακή πλοήγηζη πποζδίδει νέερ εμπειπίερ ζηην TV. Η Σηλεόπαζη γίνεηαι ηο κένηπο εθαπμογών και πλαηθόπμα πληποθοπιών ηυν οικιακών πολςμέζυν. εκαληηθέο Οδεγίεο Αζθαιείαο Η ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή απηήο ηεο ζπζθεπήο εγγπάηαη ηελ αζθάιεηά ζαο. Παξαθαινύκε ρξεζηκνπνηήζηε ηελ ζσζηά, αλ όρη, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ειεθηξνπιεμία ή ππξθαγηά. Η ζπζθεπή εγθαζηζηά πξνζηαζία. Μπνξεί λα ζαο πξνζηαηεύζεη αλ ην ρξεζηκνπνηήζεηε σο εμήο: Παξαθαινύκε λα δηαβάζηε ηηο νδεγίεο. Παξαθαινύκε λα δηαηεξήζεηε ηηο νδεγίεο Παξαθαινύκε ζεκεηώζηε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πξνεηδνπνίεζεο Παξαθαινύκε λα δηαηεξήζεηε όιεο ηηο νδεγίεο Παξαθαινύκε κελ ρξεζηκνπνηείηε ηελ ζπζθεπή κέζα ζην λεξό Καζαξηζκόο ηεο ζπζθεπήο κόλν κε ζηεγλό ύθαζκα Μελ ζπλδέεηε απζαίξεηα νηηδήπνηε. Παξαθαινύκε ζπλδέζηε όπσο νη νδεγίεο. Μελ ηνπνζεηείηε ηεπλ ζπζθεπή θνληά ζε πεγή ζεξκόηεηαο, όπσο θαινξηθέξ, ζόκπα, θηι Μελ ηνπνζεηείηε ηελ κπαηαξία ζην ηειερεηξηζηήξην ζε έθζεζεο πςειήο ζεξκόηεηαο, όπσο άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία, θσηηά, θηι Παξαθαινύκε κελ θάλεηε ην πνιαξηζκέλν βύζκα ή ην γεησκέλνπ ηύπνπ βύζκα λα ράζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο αζθαιείαο. Σν πνιαξηζκέλν βύζκα έρεη δύν αθίδεο. Μία είλαη θαξδύηεξε ηεο άιιεο. Ο γεησκέλνο ηύπνο βύζκαηνο έρεη δύν αθίδεο θαη κία Σξίηε γηα ηελ γείσζε. Οη θαξδύηεξεο αθίδεο ή ε ηξίηε ηεο γείσζεο λα παξακέλνπλ αζθαιή. Αλ ην βύζκα δελ είλαη θαηάιιειν κπξίδα, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε καδί καο γηα ηελ αιιαγή. Μελ θζείξεηε ην θαιώδην ξεύκαηνο, ην βύζκα, ηελ πξίδα θαη γεληθόηεξα ηελ ζπζθεπή. Υξήζε κόλν ησλ παξειθόκελσλ ηνπ θαηαζθεπαζηή. Παξαθαινύκε δηαθόςηε ηελ παξνρή ξεύκαηνο ζε πεξίπησζε θαηαηγίδαο ή καθξνπξόζεζκε αρξεζία. Παξαθαινύκε ζπκβνπιεπηείηε αξκόδην πξνζσπηθό ππνζηήξημεο ζρεηηθά κε ζέκαηα ζπληήξεζεο. Όηαλ ππάξρεη βιάβε γηα δηάθνξνπο ιόγνπο, όπσο ζην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ή ζην βύζκα, όηαλ θάπνην πγξό ή αληηθείκελν εηζέιζεη ηεο ζπζθεπήο, ζε - 1 -

2 πεξίπησζε κε θπζηνινγηθήοιεηηνπξγίαο, παξαθαινύκε επηθνηλσλήζηε κε ην ζέξβηο. Παξαθαινύκε λα δηαβάζεηε θαη λα αθνινπζήζεηε πηζηά ηηο νδεγίεο ρξήζεο θαη ηνλ νδεγό άκεζεο ελεξγνπνίεζεο. Λεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο ζε πεξηβάιινλ ζεξκνθξαζίαο 5 C ~ 35 C(41 F - 95 F) Μελ ξίρλεηε θαη κελ αλαθηλείηε ηελ ζπζθεπή. Με κεηαθηλείηε ηελ ζπζθεπή θαηά ηελ θόξηηζε. Παξαθαινύκε ζρεδηάζηε ηελ θαηεύζπλζε ηνπ ειεθηξηθνύ θαισδίνπ. Μελ ην παηάηε ή ην εμσζήζεηε. Μελ ππεξθνξηώλεηε ηελ πξίδα. Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο Τπνζηήξημε λένπ επεμεξγαζηή πςειήο ηαρύηεηαο1.2hz, ππνζηήξημε ANDOROID 2.3 θαη πάλσ. Τπνζηήξημε λένπ αλεμάξηεηνπ πεξηβάιινληνο ρεηξηζκνύ G-BOX SENSE 3.0, ην αζύξκαην ρεηξηζηήξην ππέξπζξσλ 2.4G. Τπνζηήξημεο λέαο κεραλήο θάξηαο γξαθηθώλ 3D OPENGL,ππνζηήξημε δηαδηθηπαθήο πεξηήγεζεοflash Τπνζηήξημε 1080P,h.264, VP8 αλαπαξαγσγή βίληεν ζε πςειή ηαρύηεηα ζε απεπζείαο ζύλδεζε. Τπνζηήξημε νπηηθήο έμόδνπ ςεθηαθνύ ήρνπ. Τπνζηήξημε ζε πάλσ από 300,000 εθαξκνγέο θαη SNS. Τπνζηήξημε δηαδηθηπαθήο αλαβάζκηζεο ζε απεπζείαο ζύλδεζε, απεξηόξηζηε εκπεηξία αλαβάζκηζεο. Πεξηιακβάλνληαη Οδηγίερ Υπήζευρ - 2 -

3 Σποθοδοηικό DC Καλώδια CVBS Σηλεσειπιζηήπιο Πεξηγξαθή πζθεπήο 2 Πλήκηπο ενεπγοποίηζηρ/απενεπγοποίηζηρ 2 Τποδοσή ανάγυζηρ SD Card 3 4 Τποδοσή USB 5 Οπηική Έξοδορ Ήσος 6 Γεξιά Έξοδορ Ήσος 7 Απιζηεπή Έξοδορ Ήσος 8 Έξοδορ Βίνηεο 9 Τποδοσή καλυδίος δικηύος Ethernet Lan RJ45 10 ΈξοδορHDMI 11 Τποδοσή DC - 3 -

4 Δηζαγσγή ζην ιεηηνπξγηθό πεξηβάιινλ 1 Τποζηήπιξη νέος ανεξάπηηηος πεπιβάλλονηορ σειπιζμού Cloud Station SENSE 3.0, ηο αζύπμαηο σειπιζηήπιο ςπεπύθπυν 2.4G SENSE3.0 Κύξην Πεξηβάιινλ ε απηή ηελ ζειίδα, κπνξείηε λα επηιέμεηε ηηο επόκελεο ζηήιεο κε ην ηειερεηξηζηήξην/ην πνληίθη 2.4G/ ην πιεθηξνιόγην αθήο. Οη ζηήιεο πεξηέρνπλ: My multimedia / Σα πνιπκέζα κνπ PP stream Internet Browsing / Γηαδηθηπαθή Πεξηήγεζε Entertainment / Φπραγσγία Internet application / Γηαδηθηπαθέο Δθαξκνγέο System set up / Ρπζκίζεηο πζηήκαηνο - 4 -

5 ηελ κπάξα θαηάζηαζεο πεξηιακβάλνληαη: Ώξα Γηεύζπλζε ρξήζηε Καηξηθέο ζπλζήθεο Καηάζηαζε Γηαδηθηύνπ Δδώ εκθαλίδνληαη ηα πεξηερόκελα ηεο ζηήιεο Preview Μεηαθηλείζηε by sort κε ην πνληίθη γηα ηελ κεηαηόπηζε ηεο ζηήιεο Σέιεηνο ρεηξηζκόο κε ην 2.4G αζύξκαην πνληίθη/πιεθηξνιόγην 2 Τποζηήπιξη νέαρ μησανήρ κάπηαρ γπαθικών 3D OPENGL,ςποζηήπιξη διαδικηςακήρ πεπιήγηζηρ FLASH

6 Ιζρπξό γξαθηθό πεξηβάιινλ 2D/3D GUI γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ πηό δηάζεκσλ Angry Bird θαη Robot Defense, θαη ρηιηάδσλ παηρληδηώλ πνπ αλαβαζκίδνληαη ζπλερώο. 3 Τποζηήπιξη 1080P,h.264, VP8 αναπαπαγυγή βίνηεο ςτηλήρ ηασύηηηαρ ζε απεςθείαρ ζύνδεζη Τπνζηήξημε ζηα Κηλέδηθα: PPTV,Tudou,QQLIVE Τπνζηήξημε ζηα Αγγιηθά:YouTube,Netlifx,Napster,Qrioctiy - 6 -

7 Τπνζηήξημε αλαπαξαγσγήο βίληεν online, ππνζηήξημε FLASH10.1 Δλζσκαησκέλε ππεξεζία βίληεν online γηα ππνζηήξημε ινγηζκηθνύ GBOX. Οη εθαξκνγέο αλαβαζκίδνληαη ζπλερώο 4 Τποζηήπιξη ζε πάνυ από 300,000 εθαπμογέρ και SNS Η ζπζθεπή ελζσκαηώλεη ηηο πην δεκνθηιή εθαξκνγέο δηαδηθηύνπ - 7 -

8 Cloud Station Οδεγίεο ρξήζεο(v0.1) (V0.1version:basic framework,starting up picture,main interface UI,Fully stylize No optimize to the built-in APK at present) 1 Σπόπορ λειηοςπγίαρ Σηλεσειπιζηήπιο 1. Υεηξηζκόο 16 δηαθνξεηηθώλ ιεηηνπξγηώλ: Up, Down, Left, Right, Confirm, Return, Menu, Home Key. 2. Confirm:Δπηβεβαίσζε ιεηηνπξγίαο/καηαρώξεζε/δκθάληζε κελνύ εθαξκνγώλ/μεηάβαζε ζην επόκελν κελνύ. Return:Δπηζηξνθή ζην πξνεγνύκελν κελνύ/παύζε Home:Άκεζε επηζηξνθή ζην θεληξηθό κελνύ από όια ηα επίπεδα. Up, Down, Left, Right,: Κίλεζε επηινγήο ζε 4 θαηεπζύλζεηο. Menu:Δκθάληζε ηνπ κελνύ ιεηηνπξγίαο

9 2.4G αζύπμαηο/ενζύπμαηο πληκηπολόγιο Αθνύ εηζάγεηε ην 2.4G module, κπνξείηε λα ην ιεηηνπξγήζεηε κε ην πιεθηξνιόγην αθήο. 2.4G αζύπμαηο/ενζύπμαηο πονηίκι Αθνύ εηζάγεηε ην 2.4G module, κπνξείηε λα ην ιεηηνπξγήζεηε κε ην αζύξκαην πνληίθη. Left:Δπηβεβαίσζε/αλαπαξαγσγή(παξεηεηακέλν πάηεκα:κεηαθίλεζε) Right:Πίζσ/Έμνδνο 2 Γιαδικαζία λειηοςπγίαρ A.Καηάζηαζη εκκίνηζηρ 1.Απσικοποίηζη 2.Δκκίνηζη LOGO 3.Κύπιο Πεπιβάλλον Cloud Station Cloud Station - 9 -

10 B.Καηάζηαζη επγαζίαρ 1. My Multimedia a. Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα ζην Multimedia, ζα εκθαληζηεί κε έληνλε θσηεηλόηεηα, Πηέζηε ζην πνληίθη ην αξηζηεξό πιήθηξν left ή control γηα λα εηζέιζεηε ζηε ζηήιε. b. Οη ρξήζηεο κπνξνύλ λα αλαπαξάγνπλ βίληεν, κνπζηθή ή θσηνγξαθίεο από ηα αξρεία πνιπκέζσλ ηεο ζπζθεπήο flash ή USB. 2. PP Stream a. Μεηαθέξεηε ηνλ θέξζνξα ζην PPStream, Δπηιέμηε ην αξηζηεξό πιήθηξν left ζην πνληίθη ή πηέζηε Confirm ζην ηειερεηξηζηήξην γηα λα εηζέιζεηε ζηε ζηήιε. c. Μεηαθέξεηε ηνλ θέξζνξα ζην αληίζηνηρν πξόγξακκα; it will appear the column interface as the pictures. Δπηιέμηε ή αλαδεηήζηε ηηο επηινγέο mouse ή keyboard

11 3. Πεπιήγηζη ζηο διαδίκηςο Μεηαθέξεηε ηνλ θέξζνξα Internet Browsing, επηιέμηε Confirm, θαη λα εηζέιζεηε ζηε κεραλή αλαδήηεζεο, θαη έπεηηα λα επηιέμεηε ην εηθνλίδην γηα δηαδηθηπαθή πεξηήγεζε. Μπνξείηε επίζεο λα πάηε ζηελ ηζηνζειίδα κέζσ ηνπ Virtual keyboard ή wireless keyboard πάλσ ζηε κπάξα δηπζύλζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο. 4. Παισνίδι Χειριζμός παιτνιδιού με πονηίκι 5. Γιαδικηςακέρ Δθαπμογέρ 4. Παισνίδι Μεηαθέξεηε ηνλ θέξζνξα ζην Entertainment, έπεηηα επηιέμηε Confirm γηα λα εηζέιζεηε ζην θύξην πεηβάιινλ ςπραγσγίαο, θαη κπνξείηε λα επηιέμεηε ην ελζσκαησκέλν παηρλίδη κεηαθηλώληαο ηνλ θέξζνξα. 5.Γιαδικηςακέρ Δθαπμογέρ: Μεηαθέξεηε ηνλ θέξζνξα ζην Internet applications, Δπηιέμηε Confirm γηα λα εηζέιζεηε ζην θύξην πεξηβάιινλ εξγαζίαο; κπνξείηε λα επηιέμεηε ηηο ελζσκαησκέλεο εθαξκνγέο κεηαθηλώληαο ηνλ θέξζνξα. 6.Ρςθμίζειρ ςζηήμαηορ:

12 Δηζέιζεηε ζην κελνύ System Settings. Μπνξείηε λα επηιέμεηε network settings, display settings, language keyboard, date settings, storage, application program, privacy, version information. Network settings: ξύζκηζε θαη δηαρείξεζε αζύξκαησλ θαη ελζύξκαησλ δηθηύσλ. Display settings: Ρύζκηζε ζπρλόηεηαο εμόδνπ γηα πξνζαξκνγή ζε δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ νζόλε TV. Date settings: Ρύζκηζε ηεο εκεξνκελίαο, ώξαο, δώλε ώξαο θαη πεξίνδνπ. Language keyboard: Οξηζκόο OSD, ην πιεθηξνιόγην θαη ηε κέζνδν εηζαγσγήο ηεο γιώζζαο. Storage: Έιεγρνο ησλ απνζεθεπηηθώλ πιεξνθνξηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Application program: Γηαρείξεζε εγθαηεζηεκέλνπ πξνγξάκκαηνο εθαξκνγώλ Privacy: Δπαλαξύζκηζε ηεο ζπζθεπήο ζηελ αξρηθή ηεο θαηάζηαζε Version information: Έιεγρνο πιεξνθνξηώλ ινγηζκηθνύ θαη firmware. Cloud Station Πποδιαγπαθέρ CPU Rockchip RK GHZ GPU 2D/3D Κύπια Λειηοςπγικό ύζηημα Android 2.3 Υαπακηηπιζηικά Μνήμη ςζηήμαηορ DDR3 1G Υυπηηικόηηηα Flash Drive 8G, Δπεθηάζηκε κε USB ή θάξηα SD ή εμσηεξηθό ζθιεξό δίζθν Ιζσύρ Σποθοδοηικό 12V, 1.5A Διζόδοςρ & Δξόδοςρ HDMI 1.3 CVBS Audio L/R Optical Audio USB OTG USB HOST SD/card reader ςνδεζιμόηηηα Integrated WiFi b/g/n X1 x1 x1 x1 x1 x1 x1-12 -

13 Δνζυμαηυμένοι Αποκυδικοποιηηέ ρ Λογιζμικό Πεπιλαμβάνονηαι Ethernet 10/100M IRDA Integrated Bluetooth Βίνηεο Ήσορ Δικόνερ Πποεγκαηεζηημένερ Δθαπμογέρ Μέγεθορ Ναη Ναη 2.1+EDR,2.4G MKV(H.264 HP), AVI, RM/RMVB, FLV, MPEG-1, MPEG-2,VP8 MP3, WMA, APE, FLAC, AAC, OGG, AC3, WAV JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF Google Chrome (Browser),Support Flash 10.1 G-BOX SENCE 3.0 Photo Browser,Video player, Audio player AV on Line, Radio on Line, Weather Forecast Apps 200x200x28mm Σποθοδοηικό πεύμαηορ X1, Καλώδιο CVBS X1, Σηλεσειπιζηήπιο X1, Οδηγίερ σπήζευρ X1-13 -

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER

OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER OSCAR II FULL HD MEDIA PLAYER ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΤΝΓΔΗ... 3 2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΗΡΟΤ ΓΙΚΟΤ (ΠΡΟΑΙΡΔΣ.)... 6 3. ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ/ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ... 7 4. ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟ... 7 5. ΡΤΘΜΙΔΙ... 11 6. ΜΔΝΟΤ HOME... 15 7. WEB

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού

Οδεγίες Υρήζες. H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0. Οδηγίες χρήζης καηαγραθικού Οδεγίες Υρήζες H.264 Φεθηαθό θαηαγραθηθό V1.0 Απηό ην θείκελν πεξηέρεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε. - 1 - ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΦΑΛΔΙΑ ΠΡΟΟΥΖ ΓΗΑ ΜΔΗΩΖ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΦΩΣΗΑ Ζ ΖΛΔΚΣΡΟΠΛΖΞΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Rock mini. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Rock mini Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Rock mini... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Rock mini... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)...

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Υξήζεο. Windows & Macintosh V1.0

Δγρεηξίδην Υξήζεο. Windows & Macintosh V1.0 Δγρεηξίδην Υξήζεο Windows & Macintosh V1.0 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ... 2 ρεηηθά κε απηό ην Δγρεηξίδην ρξήζεο... 3 εκεηώζεηο γηα απηό ην εγρεηξίδην... 3 Πιεξνθνξίεο αζθαιείαο... 4 Φξνληίδα

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Windows & Macintosh V1.00

Windows & Macintosh V1.00 Windows & Macintosh V1.00 Πίνακας Περιετομένφν ρεηηθά κε απηό ην Δγρεηξίδην ρξήζεο... 2 εκεηώζεηο γηα απηό ην εγρεηξίδην... 2 Πιεξνθνξίεο αζθαιείαο... 3 Φξνληίδα θαη θαζαξηζκόο... 3 1. Δηζαγσγή ζην πξντόλ...

Διαβάστε περισσότερα

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ

Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Γηαδξαζηηθόο Πίλαθαο ΣΗ-4182 PLUS ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΖ Πεξηερόκελα Καηάινγνο αμεζνπάξ... 4 1. Δηζαγωγή... 5 1.1 Αξρή ηερλνινγίαο ππεξύζξσλ... 5 1.2 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο... 6 1.3 Πεξηβάιινλ εξγαζίαο... 6 1.4 Διάρηζηε

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ

ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 0207 Copyright 2006-2011, ΠΚΚΔΡΟΝΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ. Έβδνκε έθδνζε ζηα Διιεληθά. Ηνύιηνο 2011. Γελ επηηξέπεηαη ε έθδνζε, Φώην-αληηγξαθή θαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ProMark Field Software. Δγσειπίδιο Υπήζηρ

ProMark Field Software. Δγσειπίδιο Υπήζηρ ProMark Field Software Δγσειπίδιο Υπήζηρ Copyright Notice Copyright 2010 Ashtech. All rights reserved. Trademarks All product and brand names mentioned in this publication are trademarks of their respective

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Υξήζεο GREEK. αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC.

Οδεγίεο Υξήζεο GREEK. αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC. Οδεγίεο Υξήζεο GREEK αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηό ην πξντόλ EMTEC. αο παξαθαινύκε δηαβάζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο γηα λα αλαθαιύςεηε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην πξντόλ απηό Πεξηερόκελα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker

ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker Έκδοζη : 1.3 06/10/2011 Copyright 2011 - Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ... 2 1.1 κοπόρ... 2 1.2 ύνοτη... 2 1.3 Πποαπαιηούμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ

Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή. Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Ε Ι Α Γ Ω Γ Ή Σ Η Ν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ή Αξρηηεθηνληθή Τπνινγηζηώλ Η απσιηεκηονική von Neumann (1/3) Ο όξνο Απσιηεκηονική ενόρ ηλεκηπονικού ςπολογιζηικού ζςζηήμαηορ αναθέπεηαι ζηνλ βαζηθό ιεηηνπξγηθό

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

GPS ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (GPS Tracker) ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

GPS ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (GPS Tracker) ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ GPS ΔΝΣΟΠΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ (GPS Tracker) ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟ Δπραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε ζπζθεπή GPS εληνπηζκνύ νρεκάησλ.απηό ην εγρεηξίδην δείρλεη πώο λα ρεηξηζηείηε ηε ζπζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο...

Πεξηερόκελα. 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2. 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3. 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5. 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... Πεξηερόκελα 1 Οδεγίεο αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγίαο... 2 2 Δγθαηάζηαζε θαη ζύλδεζε... 3 3 Πεξηγξαθή ησλ ρεηξηζηεξίσλ... 5 4 Οδεγίεο ιεηηνπξγίαο... 8 5 Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε... 15 6 Αλίρλεπζε βιαβώλ... 17

Διαβάστε περισσότερα

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού

CARDISOFT. User Guide. ClassWeb VERSION 1.1. [February] [2007] Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Cardisoft Ανώνςμη Εηαιπία Παπαγωγήρ Λογιζμικού Μοναζηηπίος 60, 54627 Θεζζαλονίκη, Σηλ 2310 567840, Fax 2310 514220, www.cardisoft.gr CARDISOFT User Guide ClassWeb VERSION 1.1 [February] [2007] Greece Monastiriou

Διαβάστε περισσότερα