Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013"

Transcript

1 Πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 20 ης Αυγούστου 2013 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 20 η Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εφτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Παναγιώτης Τσανταρλιώτης Μαγδαληνή Τούφου - Σαράντη 2. Δημήτριος Μπουλώτης Σωτήρης Κωνσταντάρας 3. Σαράντης Πανταζής Τριαντάφυλλος Τριβόλας 4. Ευστράτιος Κουκούμης Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου, Μόσχος Λαγός, για την τήρηση των πρακτικών. Αριθμός Απόφασης 203/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού, του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ / ). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. 1

2 Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ / , εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Λήμνου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας νέων πιστώσεων και ενίσχυση πιστώσεων που βρίσκονται σε ανεπάρκεια, για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας που συμπεριλαμβάνει και τις εισηγήσεις των αρμοδίων Αντιδημάρχων. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λήμνου για το έτος 2013 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς ψήφιση. Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') το αριθμ. πρωτ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. τις διατάξεις του άρθρου 77 Ν. 4172/2013 2

3 τον προϋπολογισμό του Δήμου Λήμνου, έτους 2013, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 367/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Την αριθ. πρωτ. 2270/178/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λήμνου, έτους ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα 1. Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2013, του Δήμου Λήμνου, ως εξής: Α. - Ορισμένοι κωδικοί του προϋπολογισμού των εσόδων παρουσιάζουν αύξηση σε σχέση με το αρχικό προϋπολογισθέν ποσό, δηλαδή τα βεβαιωθέντα ποσά ή τα εισπραχθέντα είναι μεγαλύτερα από τα προϋπολογισθέντα. Για το λόγο αυτό το Δ.Σ πρέπει να αποδεχθεί το επιπλέον έσοδο και να ενισχύσει με τα αντίστοιχα ποσά τους παρακάτω ΚΑ του σκέλους των εσόδων με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου κατά ,00. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Α εξαμήνου παρουσιάζεται μία μικρή αύξηση των εσόδων των παρακάτω Κ.Α. Ως εκ τούτου προτείνονται τα παρακάτω ποσό ενίσχυσης,που προβλέπεται να βεβαιωθούν μέχρι Ενίσχυση του ΚΑ με τίτλο: «Καταπτώσεις εγγυήσεων» με ποσό: ,00 (17.841,25 έχει επιπλέον εισπραχθεί έως σήμερα). Ενίσχυση του ΚΑ με τίτλο: «Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης Μύρινας» (έσοδα παρελθόντων οικ. ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά) με ποσό ,00 (25.170,62 έχει επιπλέον βεβαιωθεί έως ) Ενίσχυση του ΚΑ με τίτλο: «Τακτικά έσοδα από τέλη-δικ. Ύδρευσης Δ.Ε Μύρινας» (έσοδα παρελθόντων οικ. ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά) με ποσό ,00 (19.220,75 έχει επιπλέον βεβαιωθεί έως ) Ενίσχυση του ΚΑ με τίτλο: «ΤΑΠ από μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα Δήμου Λήμνου (άρθρο 24Ν 2130/93)» με ποσό ,00 (13.734,79 το έχει επιπλέον βεβαιωθεί έως ) Ενίσχυση του ΚΑ με τίτλο: «Εισφορά Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΠΟΕ» (εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα οικ. έτη ) με ποσό ,00, το οποίο έχει επιπλέον βεβαιωθεί έως

4 Ενίσχυση του ΚΑ με τίτλο: «Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99) Δ.Ε Ατσικής» με ποσό ,00 (8.855,14 έχει επιπλέον βεβαιωθεί έως ) Ενίσχυση του ΚΑ με τίτλο: «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93)» με ποσό ,00 (5.279,62 έχει επιπλέον βεβαιωθεί έως ) Ενίσχυση του ΚΑ με τίτλο: «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) όλων Δ.Ε» με ποσό 6.000,00 (4.929,56 έχει επιπλέον βεβαιωθεί έως ) Ενίσχυση του ΚΑ με τίτλο: «Τέλη χρήσης αποχετευτικού δικτύου Δ.Ε Μύρινας» με ποσό 5.000,00 (3.550,48 έχει επιπλέον βεβαιωθεί έως ) Ενίσχυση του ΚΑ με τίτλο: «Τέλος διαφήμισης (άρθρ. 5 Ν 1900/90) όλων των Δ.Ε Λήμνου» με ποσό 4.000,00 (3.374,15 έχει επιπλέον βεβαιωθεί έως ) Ενίσχυση του ΚΑ με τίτλο: «Έσοδα ΠΟΕ Τέλους κοινοχρήστων χώρων πρώτης βεβαίωσης» με ποσό 500,00 ( 240,00 έχει επιπλέον βεβαιωθεί έως ) Ενίσχυση του ΚΑ με τίτλο: «Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο Δ.Ε Μούδρου» με ποσό 500,00 (149,61 έχει επιπλέον βεβαιωθεί έως ) Ενίσχυση του ΚΑ με τίτλο: «Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)» με ποσό 500,00 (40,00 έχει επιπλέον βεβαιωθεί έως Προτείνεται από το αποθεματικό κεφάλαιο να μεταφερθεί πίστωση ,00 /Τακτικά για την δημιουργία και ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α: 1.- Δημιουργία νέου Κ.Α με τίτλο «Δαπάνες σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος» με ποσό ,00 /τακτικά. Ειδικότερα: α) πίστωση 8.000,00 για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Γραφείου συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, διαδικτύου και γραφικής ύλης και β) πίστωση 4.000,00 για χρηματοδότηση σε ετήσια βάση του ΔΚΠ για τη διενέργεια των απαιτούμενων αναλύσεων, σύμφωνα με τους όρους της προγραμματικής σύμβασης και 4

5 2.- Ενίσχυση του ΚΑ με τίτλο: «Εκτυπώσεις-βιβλιοδετήσεις μελετών-σχεδίων τεχνικής υπηρεσίας» με ποσό 5.000,00 /Τακτικά Το υπόλοιπο ποσό ,00 προτείνεται να μην διατεθεί, να παραμείνει στο αποθεματικό κεφάλαιο και να διατίθεται με άλλες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις εισπράξεις και τις ανάγκες του Δήμου. Β. - Από το αποθεματικό κεφάλαιο προτείνεται να μεταφερθεί συνολική πίστωση ΣΑΤΑ για να δημιουργηθούν οι παρακάτω νέοι ΚΑ στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο: «Εξόφληση οφειλής ΠΟΕ πρώην Δήμου Ατσικής μετά από δικαστική απόφαση αριθμ. 1/2004 του Ειρηνοδικείου Λήμνου (Κεφάλαιο, τόκοι & δικαστικά έξοδα)» με ποσό 6.475,59. Με την από αγωγή που κατέθεσε ο Παλαιολόγου Παλαιολόγος του Σπύρου κατά του συνενωμένου Δήμου Ατσικής Λήμνου, ζητάει να του καταβληθεί το ποσό των 3.082,31 με τους νόμιμους τόκους από την ημέρα επίδοσης της αγωγής μέχρι την εξόφληση οφειλής 1ου λογ/σμού του έργου «Ηλεκτροφωτισμός κοινοτικής πλατείας Αγ. Δημητρίου της πρώην Κοινότητας Αγίου Δημητρίου» (Ημερομηνία έκδοσης 1ου λογ/σμού: , ποσού 1.130,00δραχμών) Με την απόφαση 1/2004 το Ειρηνοδικείο Λήμνου, αποδέχτηκε την αγωγή και υποχρεώνει το Δήμο Ατσικής Λήμνου να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσό των 3.082,31 με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της επίδοσης μέχρι την εξόφληση και τα δικαστικά έξοδα. Δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο «Επισκευή Συντήρηση κτιρίου αποδυτηρίων γηπέδου Τ.Κ. Κοντιά», προϋπολογισμού 3.500,00. Δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο «Επισκευή Συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κοντοπουλίου», προϋπολογισμού 5.000,00. Δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο «Επισκευή Συντήρηση κτιρίου τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου», προϋπολογισμού 2.000,00. Δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο «Επισκευή Συντήρηση σχολείου στην Τ.Κ. Κάσπακα», προϋπολογισμού 6.800,00. Δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς Τ.Κ. Κοντιά», προϋπολογισμού 3.500,00. Δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο «Επισκευή Συντήρηση Κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Καρπασίου», προϋπολογισμού 6.800,00. 5

6 Δημιουργία νέου ΚΑ με τίτλο «Σύνταξη μελέτης κτηματολογίου για το έργο Ασφαλτόστρωση δρόμου Κατάλακο Γομάτι» με ποσό 9.500,00 Ενίσχυση του Κ.Α με τίτλο «Αντικατάσταση κουφωμάτων Κοινοτικού Ιατρείου Τ.Κ. Κοντιά», με ποσό 1.300,00. Συνολικός προϋπολογισμός για το έργο 8.100,00 Γ.- Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που βρίσκεται στη Δ.Ο.Υ Λήμνου και εξυπηρετείται από την Τράπεζα της Ελλάδος μας γνώρισε ότι θα λειτουργεί στη Λήμνο μέχρι και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Δ.Ο.Υ Μυτιλήνης. Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείο Οικονομικών που έχει απόσταλεί στο Τ.Π.& Δ Λήμνου οι Ο.Τ.Α πρέπει να αναλάβουν τα από τους τηρούμενους λογαριασμούς τους τα υπόλοιπα ποσά για να κλείσουν και αν το επιθυμεί να τα καταθέσει εκ νέου στο Τ.Π.& Δ της νέας Δ.Ο.Υ για το Δήμο Λήμνου στη Μυτιλήνη. Στο Τ.Π.& Δ. Λήμνου υπάρχουν δύο λογαριασμοί που ανήκουν στο Δήμο Λήμνου. Ο πρώτος έχει ποσό 3.231,11 υπόλοιπο από εκποίηση ακινήτου της πρώην Κοινότητας Κοντοπουλίου και ποσό ,10 που προέρχεται από τόκους Β εξαμήνου 1995 μέχρι Β εξαμήνου 2002 Ο δεύτερος έχει ποσό ,07 που προέρχεται από εκποίηση ακινήτων δωρεάς Πετρίδη στην πρώην Κοινότητα Ν. Κούταλης,που σύμφωνα με τον δωρητή τα έσοδα ( σήμερα τόκοι) πρέπει να διατίθενται Ύστερα από τα παραπάνω το Δ.Σ πρέπει να αποδεχθεί τα παραπάνω ποσά να τα εγγράψει στον προϋπολογισμό του Δήμου και να εξουσιοδότηση το Δήμαρχο και την Ταμεία για να τα μεταφέρουν στο λογαριασμό του Δήμου. Με άλλη απόφαση το Δ.Σ θα αποφασίσει πως θα διατεθεί το πρώτο ποσό, ύστερα και από εισήγηση της Τ.Κ Κοντοπουλίου και που θα κατατεθεί το δεύτερο ποσό. Δ.- Με την αριθ. πρωτ. οικ. 3771/ απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Γιακαλή Αθανάσιου, εντάχθηκε η πράξη με τίτλο : «Υπογειοποίηση Δικτύου Δημοτικού φωτισμού και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων Μύρινας Λήμνου» στον Αξονα Προτεραιότητας «08- Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» του Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου » με κωδικό MIS και συνολικό προϋπολογισμό ,00 Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αρχική ένταξη, το παραπάνω έργο είχε εγγραφή με πίστωση ,00. Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013, αποδοχή της συμπληρωματικής πίστωσης των ,00 και εγγραφή 6

7 της στον ΚΑ του σκέλους των εσόδων με τίτλο: «Υπογειοποίηση δικτύου δημοτικού φωτισμού και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων Μύρινας Λήμνου» με αντίστοιχη αύξηση του αποθεματικού κεφαλαίου και από το αποθεματικό κεφάλαιο να μεταφερθεί πίστωση ,00 για την ενίσχυση του ΚΑ του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Υπογειοποίηση δικτύου δημοτικού φωτισμού και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων Μύρινας Λήμνου». E. Προτείνεται να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 προκειμένου να καλυφθεί η μισθοδοσία των υπαλλήλων στην υπηρεσία πρασίνου. Συγκεκριμένα: Να ληφθεί πίστωση ποσού ,00 από το αποθεματικό και να μεταφερθεί α) ποσό 9.000,00 στον Κ.Α , του σκέλους των εξόδων για την κάλυψη της μισθοδοσίας των υπαλλήλων και β) ποσό 3.000,00 στον Κ.Α του σκέλους των εξόδων για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών, ισοσκελιζομένου έτσι του προϋπολογισμού. 2. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί, στο Δημοτικό Συμβούλιο, προς λήψη σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 203/2013 Αριθμός Απόφασης 204/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκδίκαση Προδικαστικής Προσφυγής, για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ», της Πράξης «Βελτίωση ανακαίνιση κινηματοθέατρου ΜΑΡΟΥΛΑ στην Μύρινα Λήμνου. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 209 του N. 3463/06, οι προμήθειες των Δήμων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσμων τους, των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και των ιδρυμάτων τους διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του Π.Δ. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α ), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α ) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α ). Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 και του Ν. 2286/95. Με την αριθ. 2228/ απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Γιακαλή Αθανάσιου, εντάχθηκε η Πράξη : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΣΤΗΝ ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 08: «Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» με Κωδικό MIS και με συνολική δημόσια δαπάνη ,00. Στην ανωτέρω πράξη συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω υποέργα: Υποέργο 1: «Βελτίωση-ανακαίνιση κινηματοθεάτρου ΜΑΡΟΥΛΑ στην Μύρινα Λήμνου (οικοδομικές εργασίες)», με συνολικό προϋπολογισμό ,00 Υποέργο 2: «Προμήθεια εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο Κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ», με συνολικό προϋπολογισμό ,00. 7

8 Με την αριθ. 308/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η αποδοχή της σχετικής πίστωσης και αποφασίστηκε η εκτέλεση του υποέργου 2 να γίνει με δημόσιο διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ /93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, περί ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 2286/95. Με το αριθ. πρωτ. 3822/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη, για τη δημοπράτηση του υποέργου 2: «Προμήθεια εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο Κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ», προϋπολογισμού ,00. Με την αριθ. 9/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου 2 «Προμήθεια Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ», ενδεικτικού προϋπολογισμού τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ευρώ ( ,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της Πράξης «Βελτίωση ανακαίνιση κινηματοθέατρου ΜΑΡΟΥΛΑ στην Μύρινα Λήμνου». Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 14 η Μαρτίου Με την αριθ. 227/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, εγκρίθηκε, το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, μόνο, για το Τμήμα Δ «Οπτικοακουστικά Μέσα Κινηματογράφου», ενδεικτικού προϋπολογισμού ,00 (χωρίς ΦΠΑ), του υποέργου 2 «Προμήθεια Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ», της Πράξης «Βελτίωση ανακαίνιση κινηματοθέατρου ΜΑΡΟΥΛΑ στην Μύρινα Λήμνου». Με το υπ αριθμ. πρωτ. 989/ έγγραφο του Δήμου Λήμνου, υποβλήθηκε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο φάκελος και τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας εκ νέου δημοπράτησης, του υποέργου 2: «Προμήθεια εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο Κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ», προϋπολογισμού ,00. Με το αριθ. πρωτ. 1216/ έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη, για τη δημοπράτηση του υποέργου 2: «Προμήθεια εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο Κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ», προϋπολογισμού ,00 (με ΦΠΑ). Σύμφωνα με την αριθ. Π1/2345/ Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εξαιρούνται, από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, μέχρι , προμήθειες που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα. Στον προϋπολογισμό του Δήμου του έτους 2013 και στον Κ.Α με τίτλο «Βελτίωση-ανακαίνιση κινηματοθεάτρου ΜΑΡΟΥΛΑ στην Μύρινα Λήμνου», προβλέπεται συνολική πίστωση ύψους ,00 ευρώ και για τα δύο υποέργα. Με την αριθ. 62/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ», ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ ( ,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., της Πράξης «Βελτίωση ανακαίνιση κινηματοθέατρου ΜΑΡΟΥΛΑ στην Μύρινα Λήμνου». Με την αριθ. 119/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, συγκροτήθηκε «Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο κινηματοθέατρο 8

9 ΜΑΡΟΥΛΑ», της Πράξης «Βελτίωση ανακαίνιση κινηματοθέατρου ΜΑΡΟΥΛΑ στην Μύρινα Λήμνου», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. Με την αριθ. 120/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, συγκροτήθηκε «Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων, για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ», της Πράξης «Βελτίωση ανακαίνιση κινηματοθέατρου ΜΑΡΟΥΛΑ στην Μύρινα Λήμνου», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε την 12 η Ιουνίου 2013 και με την αριθ. 164/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του 1 ου και 2 ου Σταδίου του Διαγωνισμού. Κατά της ανωτέρω απόφασης υποβλήθηκε εμπρόθεσμα μια (1) προδικαστική προσφυγή, το δε Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων, της αρμόδιας Επιτροπής έχει, ως ακολούθως: «Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ», της Πράξης «Βελτίωση Ανακαίνιση κινηματοθέατρου ΜΑΡΟΥΛΑ στη Μύρινα Λήμνου» Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 13 η Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών για την εκτέλεση του υποέργου «Προμήθεια εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ», της Πράξης «Βελτίωση Ανακαίνιση κινηματοθέατρου ΜΑΡΟΥΛΑ στη Μύρινα Λήμνου», που συγκροτήθηκε με την αριθ. 120/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, αποτελούμενη από τους: 1. Μάλαμα Κλωνάρη, ΠΕ 11 Πληροφορικής, ως Πρόεδρος 2. Χαριτίνη Μπαλτζή, ΤΕ3 Μηχανικός έργων υποδομής, ως μέλος και 3. Στέλλα Χατζηδημητρίου ΤΕ4 Μηχανικός δομικών έργων, ως μέλος, προκειμένου να γνωμοδοτήσει, προς την Οικονομική Επιτροπή, επί της αριθμ. πρωτ / προδικαστικής προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕVENTECH ABETE» ΚΑΤΑ της υπ αριθμ. 164/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, με θέμα :Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού (1 ου και 2 ου σταδίου) για την εκτέλεση του υποέργου Προμήθεια Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ της πράξης Βελτίωση ανακαίνιση κινηματοθέατρου ΜΑΡΟΥΛΑ στη Μύρινα Λήμνου. Η Επιτροπή εξέτασε και διαπίστωσε καταρχήν ότι η προδικαστική προσφυγή υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 4 του Ν. 3886/10, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 22 της αριθ. πρωτ. 1/ προκήρυξης διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στο κινηματοθέατρο ΜΑΡΟΥΛΑ» της πράξης «Βελτίωση ανακαίνιση κινηματοθέατρου ΜΑΡΟΥΛΑ στη Μύρινα Λήμνου». Η εταιρεία ΕVENTECH ABETE στην προδικαστική της προσφυγή ισχυρίζεται τα εξής: 9

10 «Αναφορικά με την απόρριψη της Τεχνικής Προσφοράς της Εταιρείας μας για την έλλειψη της Υπεύθυνης Δήλωσης που απαιτούσε η Διακήρυξη στο άρθρο 14,παρ.2 στοιχείο ΙΙΙ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι, καίτοι δεν είχαμε συμπεριλάβει στο Φάκελο της Τεχνικής μας Προσφοράς έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης με το καθορισμένο στη Διακήρυξη περιεχόμενο, αντίστοιχου περιεχομένου έγγραφη δήλωση υπήρχε στο κυρίως τμήμα της Τεχνικής μας Προσφοράς, Συγκεκριμένα στη σελ.9 (παράγραφος 5 της Τεχνικής Περιγραφής, στο πλαίσιο των έγγραφων δηλώσεων- δεσμεύσεων της εταιρείας μας αναφορικά με τους όρους εγκατάστασης - παράδοσης του εξοπλισμούς την καλή λειτουργία αυτού κλπ, περιλαμβάνουμε τη δέσμευση της εταιρείας μας, ότι σε περίπτωση Κατακύρωσης σε εμάς του Διαγωνισμού θα προσκομίσουμε τις απαιτούμενες Δηλώσεις των κατασκευαστικών οίκων νια την εκτέλεση της προμήθειας των προσφερόμενων ειδών και την παροχή των απαραίτητων ανταλλακτικών, Η δήλωση αυτή, καίτοι δεν είναι διατυπωμένη σε έγγραφο Υπεύθυνης Δήλωσης, εκφράζει την άνευ αιρέσεως δέσμευση της εταιρείας μας και την ουσιαστική αποδοχή και αυτού του όρου του Διαγωνισμού. Ώστε δηλώνεται ρητά η ανάληψη της υποχρέωσης προμήθειας του εξοπλισμού από τους κατασκευαστές των προσφερόμενων προϊόντων απέναντι μας και συνάγεται σαφώς η βούληση μας να γνωστοποιήσουμε και στην επιτροπή αυτή τη δέσμευση των κατασκευαστών και τη δική μας. Επομένως, θεωρούμε ότι η μη προσκόμιση χωριστού εγγράφου υπό τη μορφή Υπ. Δήλωσης με το ίδιο περιεχόμενο (για το οποίο αδιαμφισβήτητα είχαμε δεσμευτεί) να αποτελεί μία μόνο τυπική πλημμέλεια της προσφοράς και. της δήλωσης μας, χωρίς ουσιαστική παρέκκλιση από την αποδοχή των δεσμεύσεων που αξίωνε η διακήρυξη, και. ως τέτοια, θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί από την επιτροπή. Ως τυπική έλλειψη, δηλαδή, θα μπορούσε να ζητηθεί από την Επιτροπή απλά η συμπληρωματική προσκόμιση της ίδιας δήλωσης υπό μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης, χωρίς αυτό να αποτελέσει λόγο απόρριψης της σύνολης προσφοράς μας». Σύμφωνα με την παρ.2 ΙΙΙ του άρθρου 14 της διακήρυξης ο επιμέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού έγγραφη δήλωση, στην οποία οι προσφέροντες αναφέρουν τις επιχειρηματικές μονάδες (εργοστάσια) στα οποία θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα είδη του αντίστοιχου τμήματος καθώς και τον τόπο εγκατάστασής τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο είδος μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, απαιτείται υπεύθυνη δήλωσή τους προς το Δήμο ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Στην σελίδα 9 παρ.4 της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς της ΕVENTECH ABETE αναφέρει ότι : «Σε περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας δεσμευόμαστε να καταθέσουμε έγγραφη δήλωση του νομίμου εκπρόσωπου του/των κατασκευαστικού/ων οίκων του εξοπλισμού (με επίσημη μετάφραση επικύρωση σε περίπτωση που πρόκειται για αλλοδαπό κατασκευαστή) ότι αναλαμβάνει την δέσμευση για την διάθεση ανταλλακτικών για όσο χρονικό διάστημα δηλώνουμε στην παρούσα προσφορά και για συνέχιση της διάθεσης των ανταλλακτικών στο Δήμο σε περίπτωση που η εταιρεία μας πάψει να είναι ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου στην Ελλάδα ή σε περίπτωση που αυτή πάψει να υφίσταται ως επιχείρηση». Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η δέσμευση της εταιρείας είναι μελλοντική και η έλλειψη της έγγραφης/υπεύθυνης δήλωσης επιφέρει ποινή αποκλεισμού βάσει του άρθρου 14 παρ.2 της διακήρυξης. Άρα καλώς η επιτροπή διαγωνισμού δεν έκανε δεκτή την προσφορά της παραπάνω εταιρείας. Όσον αφορά τον δεύτερο λόγο (μέρος Ι) της ένστασης αναφέρει ότι : «Περαιτέρω, και αναφορικά με το δεύτερο λόγο απόρριψης της προσφοράς μας για 10

11 τον Προβολέα Led αλλαγής χρωμάτων RGB, η Επιτροπή σημειώνει ότι ο προσφερόμενος από την εταιρεία μας προβολέας παρέχει γωνία 10 αντί 12 που προδιαγράφεται στη διακήρυξη. Όντως η συνολική γωνία όλου του προβολέα είναι 10, σημειώστε όμως ότι το φως του προσφερόμενου προβολέα έχει διάχυση έως 12.Επομένως στην πράξη πληρείται η προδιαγραφή της διακήρυξης και μάλιστα πιο αποτελεσματικά και λειτουργικά σε σχέση με τον αντίστοιχο προσφερόμενο προβολέα της εταιρείας BON STUDIO(τον οποίο η Επιτροπή έκρινε ως αποδεκτό),ο οποίος έχει διάχυση έως 20, γεγονός που σημαίνει ότι θα φωτίζονται τμήματα επιφανειών που δεν θέλουμε να φωτιστούν καθιστώντας και ιδιαίτερα δυσχερή την εργασία των εκάστοτε τεχνικών-παρευρισκόμενων (καθώς το φως αυτό θα τους ενοχλεί)». Στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης αναφέρεται στο παράρτημα Δ ΟΜΑΔΑ Ε ως βασική προδιαγραφή LED προβολέας αλλαγής χρωμάτων γωνία 12 χρώματος ασημί, με 36 τεμ. Luxeon Power LED (1Watt), dimmer, άπειροι συνδυασμοί χρωμάτων, strobe effect, 4 αυτόνομα προγράμματα, λειτουργία master/slave Λειτουργεί με 6 κανάλια DMX 512. Βάρος : 3,5 kg. Ενώ στη σελίδα 20 της προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας ΕVENTECH ABETE η γωνία του προβολέα είναι 10 άρα δεν πληροί τις βασικές προδιαγραφές της διακήρυξης και για το λόγο αυτό καλώς η επιτροπή διαγωνισμού δεν έκανε δεκτή την προσφορά της. Το χαρακτηριστικό της διάχυσης που αναφέρει η εταιρεία δεν υπάρχει σαν βασική προδιαγραφή στην διακήρυξη. Όσον αφορά τον δεύτερο λόγο (μέρος ΙΙ) της ένστασης αναφέρει ότι : «Ως προς την κινητή κεφαλή 26 LED την οποία προσφέρουμε, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε, ότι όπως αποδεικνύεται και από την επισυναπτόμενη στην παρούσα έγγραφη διαβεβαίωση-δήλωση της κατασκευάστριας εταιρείας, διαθέτει διάρκεια ζωής ωρών νια συνεχόμενη λειτουργία και έως 100,000 ώρες νια διακοπτόμενη λειτουργία. Επομένως, καλύπτεται και η εν λόγω τεχνική απαίτηση». Στις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης αναφέρεται στο παράρτημα Δ ΟΜΑΔΑ Ε ως βασική προδιαγραφή :Κινητή κεφαλή 26 ο LED,WASH RGB+W, 340W, με 108 LED 3W έκαστο (52 Red, 22 Green, 22 Blue & 12 White), ηλεκτρονικό Dimmer 0 έως 100%, ηλεκτρονικό strobel 1-25 fps.λειτουργεί με DMX512 χρησιμοποιώντας 13 κανάλια, ώρες διάρκεια ζωής των LEDs, δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης μέσω του WDS-1. Βάρος :9Kg. Ενώ στη σελίδα 22 της προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας ΕVENTECH ABETE αναφέρονται ώρες λειτουργίας άρα δεν πληροί τις βασικές προδιαγραφές της διακήρυξης και για το λόγο αυτό καλώς η επιτροπή διαγωνισμού δεν έκανε δεκτή την προσφορά της. Όσον αφορά την παρ.3 της ένστασης της συμμετέχουσας εταιρείας ΕVENTECH ABETE ισχυρίζεται ότι η προσφορά της εταιρείας BON STUDIO έγινε ανεπίτρεπτα αποδεκτή από την επιτροπή διαγωνισμού και συγκεκριμένα ισχυρίζεται τα εξής, ως προς το Ι μέρος: «Ως προς τον προβολέα LED 12 που προσφέρει η εταιρεία BON STUDIO, της COEMAR, μοντέλο PARLITE RGB, πρόκειται για προβολέα του οποίου και πάλι το συνολικό άνοιγμα είναι μόνον 9, ενώ όπως ξεκάθαρα αναφέρει το τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστικού οίκου οι 12 μοίρες αφορούν όχι τον ίδιο τον προβολέα αλλά το φακό που προσαρμόζεται σε κάθε ένα από τα LED που συναπαρτίζουν τον προβολέα. Ώστε να δίνεται μάλιστα η δυνατότητα και άλλου ανοίγματος (50 μοιρών κλπ) εφόσον τοποθετηθεί διαφορετικός φακός. Είναι επομένως πασιφανές και εύκολα διαπιστώσιμο από τα επίσημα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ότι δεν πληροί κατ' ακριβολογία την προδιαγραφή των 12 ο που προβλέπει η διακήρυξη». Όσον αφορά την τεχνική προσφορά της BON STUDIO στη σελίδα 7 των τεχνικών προδιαγραφών της αναφέρει ότι ο προβολέας τύπου LED έχει εύρος κάλυψης 12 ο.επομένως πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Όσον αφορά την παρ.3 της ένστασης της συμμετέχουσας εταιρείας ΕVENTECH ABETE, μέρος ΙΙ ισχυρίζεται ότι : 11

12 «Περαιτέρω, αναφορικά με την κεφαλή 26 ο led της εταιρείας FUTURELIGHT, μοντέλο EYE108RGBW που περιλαμβάνει στην προσφορά της η ως άνω εταιρεία, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ότι πρόκειται για προϊόν το οποίο η κατασκευάστρια εταιρεία έχει σταματήσει να παράγει και δεν διατίθεται πλέον. Το εν λόγω προϊόν επομένως δεν εντάσσεται πλέον στη γραμμή παραγωγής της κατασκευάστριας εταιρείας, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και από τον επίσημο ιστότοπο του οίκου (ιστοσελίδα καθώς και από το site ενός μεγάλου έγκυρου ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ που αναφέρει ότι τo προϊόν έχει καταργηθεί. Επομένως, δημιουργείται πασιδήλως ζήτημα αναφορικά, αφενός με την Υπεύθυνη Δήλωση της εταιρείας BON STUDIO ότι έχει αναλάβει η κατασκευάστρια εταιρεία την υποχρέωση προμήθειας ενός προϊόντος το οποίο δεν κατασκευάζει πλέον, αφετέρου ως προς την αντικειμενική εν τέλει δυνατότητα εκπλήρωσης της ανειλημμένης υποχρέωσης της παραδώσει και να εγκαταστήσει στον εν λόγω έργο το συγκεκριμένο εξοπλισμό τον οποίο προσέφερε και με βάση τον οποίο εκτιμήθηκε και αξιολογήθηκε η όλη προσφορά της, Τεχνική και Οικονομική». Η παραπάνω όμως εταιρεία BON STUDIO έχοντας καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ2ιιι της διακήρυξης, συμμορφώνεται με τους όρους της αρά δεν αποτελεί ποινή αποκλεισμού. Επομένως καλώς έγινε αποδεκτή η προσφορά της BON STUDIO από την επιτροπή του διαγωνισμού. Για τους λόγους αυτούς Γνωμοδοτούμε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λήμνου την απόρριψη της αριθμ. Πρωτ / προδικαστικής προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕVENTECH ABETE». Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Μάλαμα Κλωνάρη ( Πρόεδρος) 2. Χαριτίνη Μπαλτζή ( μέλος) 3. Στέλλα Χατζηδημητρίου ( μέλος)» Καλείται στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/ Τις αριθ. 62/2013 και 164/2013 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. 3. το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 4. την ανωτέρω εισήγηση Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα 1. Απορρίπτει την αριθμ. πρωτ / προδικαστική προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕVENTECH ABETE», κατά της αριθ. 164/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, για τους λόγους που αναφέρονται στο, από 13 Αυγούστου 2013 Πρακτικό «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ», της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. 2. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 204/

13 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Παναγιώτης Τσανταρλιώτης Δημήτριος Μπουλώτης Σαράντης Πανταζής Ευστράτιος Κουκούμης 13

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουνίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014

Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Πρακτικό 49/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 23 ης εκεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 23 η εκεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου»

Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 5010/13 NOMOΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας για το έργο: και Φωτιστικών στο Δ.Δ Χρυσούπολης Δήμου Νέστου» Προϋπολογισμός:113.825,00(χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (10 η τροποποίηση).(εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 2 η Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 19/12-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμός απόφασης 293 / 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 334/2013

Αριθμός Απόφασης : 334/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της με αριθμό 22-2013, τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πύλου - Νέστορος Αριθμός Απόφασης : 334/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002314712 2014-09-30

14PROC002314712 2014-09-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ-ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δέσποινα Μπαλωμένου Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Στους Σοφάδες και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 5 η

Στους Σοφάδες και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 5 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σοφάδες 07-12-2011 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθ. Πρωτ. 24584 ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθ. 22/05-12-2011 συνεδρίασης της Ο.Ε. Σοφάδων. Αριθμός απόφασης 376/2011 Πε ρ ί λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 2962 / 22-01 - 2015 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ»

Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για τη Προμήθεια: «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ : ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΛΗΡ: Παυλίδου Βάσω ΤΗΛ: 2373350258 FAX: 2373065791 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΣΒΑΣΗ Α.με.Α ΣΕ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 49314/03-09-2014 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης Σήμερα στις 25 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 18.11.2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:141246 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1 Ο. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 002/2013 Κ.Α. : 20.6263.0006 Ο Ρ Ο Ι Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Δ Ι Ε Θ Ν Η Δ Η Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής. Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Στο ΦΕΚ Δημοσίων για δημοσίευση στην. δημοσίευσης στον ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Συμβάσεων: Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής. Ημερομηνία ΤΕΧΝΙΚΕΣ. Στο ΦΕΚ Δημοσίων για δημοσίευση στην. δημοσίευσης στον ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Συμβάσεων: Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ Άγος Νικόλαος ΤΚ. 72100 Τηλέφωνο : 2841 340312

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩ0ΩΞΕ-Λ0Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 402/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. :24 /2013 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. :24 /2013 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. :24 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 41752 / 14-07 - 2014 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ Π Λ Α Τ Α Ν Ι Α Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ Π Λ Α Τ Α Ν Ι Α Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ Π Λ Α Τ Α Ν Ι Α Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012..

Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..15η/2012.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ της 14ης-6-2012 Οικονομική Επιτροπή Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..220/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα