ΗΜΕΡΙ Α:ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ. Γιαννούλης Ν. 1, 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΙ Α:ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ. Γιαννούλης Ν. 1, 2"

Transcript

1 ΗΜΕΡΙ Α:ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Γιαννούλης Ν. 1, 2 1 Κέντρο Υδροβιολογικών Ερευνών, 2 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα,

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αξιολόγηση προστασίας πηγών πόσιµου ύδατος περιλαµβάνει τρία σηµαντικά στοιχεία: α) τη χαρτογράφηση της περιοχής αξιολόγησης της πηγής, β) τη διεξαγωγή υγειονοµικής αναγνώρισης µε την χρήση ερωτηµατολογίου σχετικά µε τις ενδεχόµενες εστίες µόλυνσης στην παραπάνω χαρτογραφηµένη περιοχή, και γ) την εκτίµηση της έκθεσης του νερού σε εστίες µόλυνσης. Το ερωτηµατολόγιο της υγειονοµικής αναγνώρισης περιλαµβάνει ένα κατάλογο δραστηριοτήτων εντός της χαρτογραφηµένης περιοχής, που µπορεί να ευθύνονται για την µόλυνση των αποθεµάτων του υπόγειου νερού. Η εκτίµηση της έκθεσης του νερού σε εστίες µόλυνσης περιλαµβάνει την µικροβιολογική εξέταση των δειγµάτων του νερού για την παρουσία δεικτών µολύνσεων που υποδεικνύουν ενδεχόµενη κοπρανώδη µόλυνση Ο συνδυασµός της επιτόπιας υγειονοµικής αναγνώρισης και των αποτελεσµάτων των µικροβιολογικών µετρήσεων χρησιµοποιείται µε σκοπό την ανάλυση κινδύνου και τον καθορισµό προτεραιοτήτων προληπτικών ή επανορθωτικών δράσεων για την προστασία των πηγών. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το υπόγειο ύδωρ αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό πόρο πόσιµου ύδατος και η ποιότητά του απειλείται σήµερα από ρύπανση και µόλυνση. Η εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων πόσιµου ύδατος υψηλής ποιότητας αποτελεί προτεραιότητα για κάθε χώρα και η αξιολόγηση των αποθεµάτων ύδατος είναι αναγκαία. Υπάρχουν αρκετές µελέτες που αναφέρονται στην εφαρµογή διάφορων µεθόδων αξιολόγησης της προστασίας πηγών πόσιµου ύδατος H πλέον αποτελεσµατική µέθοδος αξιολόγησης του µικροβιολογικού κινδύνου (MRA) προτείνεται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) [3].και περιλαµβάνει τον συνδυασµό της εκτίµησης του υγειονοµικού κινδύνου (Επιτόπια Υγειονολογική Αναγνώριση, ΕΥΑ) και των σχετικών µικροβιολογικών αναλύσεων [1,2]. Ο συνδυασµός των στοιχείων που προκύπτουν από τις δυο διαδικασίες (ΕΥΑ και µικροβιολογικές αναλύσεις) είναι ο ασφαλέστερος τρόπος εκτίµησης του κινδύνου ενώ τα αποτελέσµατα της κάθε διαδικασίας ξεχωριστά δεν παρέχουν ασφαλή ένδειξή για την εµφάνιση υδατογενών επιδηµιών Πηγές Συλλεκτήρια εξαµενή - Υδροληψία Η αξιολόγηση της πηγής πόσιµου ύδατος περιλαµβάνει τρία σηµαντικά στοιχεία: α) τη χαρτογράφηση της περιοχής αξιολόγησης της πηγής, β) τη διεξαγωγή υγειονοµικής αναγνώρισης µε την χρήση ερωτηµατολογίου σχετικά µε τις ενδεχόµενες εστίες µόλυνσης στην παραπάνω χαρτογραφηµένη περιοχή, και γ) την εκτίµηση της έκθεσης του νερού σε εστίες µόλυνσης. Η αρχική επιτόπια υγιεινολογική αναγνώριση αποβλέπει στην εξακρίβωση της επάρκειας του νερού, της σύστασης του εδάφους, των συνθηκών µαστεύσεως του νερού, των τυχόν επικοινωνίες της υδάτινης συλλογής µε επιφανειακά νερά και ιδίως τις πιθανότητες µόλυνσης µε αστικά λύµατα, βιοµηχανικά απόβλητα και επιφανειακούς ρύπους. Η επιτόπια αναγνώριση στοχεύει ακόµα στην µελέτη των τρόπων µε τους οποίους είναι δυνατό να προστατευθεί καλύτερα η υδροφόρος συλλογή από ρυπάνσεις.

3 Αν µια πηγή χρησιµοποιείται ως πηγή οικιακού ύδατος: - Θα πρέπει να είναι επαρκής προκειµένου να προµηθεύει την απαιτούµενη ποσότητα και ποιότητα ύδατος για τη µελλοντική χρήση από αρχή µέχρι τέλους του χρόνου. - Θα πρέπει να προστατεύεται, προκειµένου να διατηρήσει την ποιότητά της. Σχήµα 1. Προστατευµένη πηγή 1.2. Περιοχές προστασίας των υπόγειων υδάτων - Καθορισµός ειδικών ζωνών προστασίας γύρω από τα έργα υδροληψίας (Ν.1650/86, Ν.3199/03, Εγκύκλιος Υ2/4852/ ). - Κάθε εγκατάσταση υδροληψίας από υπόγεια νερά συνιστά ξεχωριστή περίπτωση. - Ο προσδιορισµός γύρω από υδρογεωτρήσεις ή πηγές, οµόκεντρων ζωνών ελεγχόµενων δραστηριοτήτων πρέπει να αποτελεί αντικείµενο αυτοτελούς µελέτης. - ιεθνείς επιστηµονικοί οργανισµοί έχουν διατυπώσει οδηγίες ενδεικτικών διαστάσεων των ζωνών προστασίας αντίστοιχων επιτρεπόµενων ή απαγορευµένων δραστηριοτήτων την ταξινόµηση του υπεδάφους σε κατηγορίες Ι. Οριοθέτηση τριών ζωνών προστασίας - Η Ζώνη Ι (Απόλυτης Προστασίας): η άµεση γειτονιά των έργων υδροληψίας Απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα Η αντίστοιχη έκταση πρέπει να απαλλοτριώνεται, να περιφράζεται και να προστατεύεται από την κατάκλιση επιφανειακών νερών. Επιτρέπεται η δασοκάλυψη ή η κάλυψη µε γρασίδι. - Η Ζώνη ΙΙ (Μικροβιολογικής προστασίας ή ζώνη των 50 ηµερών): συνορεύει εσωτερικά µε την Ι και εξωτερικά µε την ΙΙΙ Προστατεύει τα έργα υδροληψίας από µόλυνση και ρύπανση Πλήρης ή τουλάχιστον µερική απαλλοτρίωση Απαγορεύεται κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα, οικιστική εγκατάσταση, λατόµευση, απόθεση σκουπιδιών, βιοµηχανικών ή χηµικών προϊόντων, διάθεση αστικών ή βιοµηχανικών αποβλήτων, τουριστική εγκατάσταση, λειτουργία χώρων στάθµευσης οχηµάτων, χρήση ζωικών λιπασµάτων, εφόσον υπάρχει πιθανότητα επιφανειακής έκπλυσης τους προς τη Ζώνη Ι Επιτρέπεται η χάραξη πεζόδροµων και δρόµων και οι γεωργικές καλλιέργειες µε φυσική λίπανση

4 - Η Ζώνη ΙΙΙ (Χηµικής Προστασίας): περιβάλλει τη Ζώνη ΙΙ και φθάνει µέχρι τον υδροκρίτη της υπόγειας υδρολογικής λεκάνης. (Υποζώνη ΙΙΙΑ αν εύρος < 2Κm, Υποζώνη ΙΙΙΒ αν εύρος>2κm). Προστατεύεται από ρύπους, που είναι αδύνατο να εξουδετερωθούν από την αυτοκαθαριστική ικανότητα του εδάφους. Aπαγορεύεται η διάθεση αποβλήτων για γεωργική λίπανση, η κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, η εγκατάσταση χωµατερών, διυλιστηρίων πετρελαιοειδών, σταθµών βενζίνης, εφαρµογών πυρηνικής ενέργειας, νεκροταφείων, η παραγωγή ανεπεξέργαστων αποβλήτων, η απόθεση ραδιενεργών ή τοξικών υλικών, η µεταφορά καυσίµων κ.ά. Επιτρέπεται κάθε γεωργική δραστηριότητα, εγκατάσταση οικισµών µε στεγανό δίκτυο αποχέτευσης και βιοµηχανικών µονάδων µε αβλαβή για το πόσιµο νερό προϊόντα κ.ά. ΙΙ. Ταξινόµηση του υπεδάφους α) Υπέδαφος µε ευνοϊκά χαρακτηριστικά Ο υδροφορέας καλύπτεται από συνεχή αδιαπέρατα στρώµατα ή στρώµατα µε σηµαντική ικανότητα κατακράτησης των αιωρηµάτων. β) Υπέδαφος µε µέσα χαρακτηριστικά Ο υδροφορέας καλύπτεται από διακοπτόµενα ή µικρού πάχους αδιαπέρατα στρώµατα, χωρίς ικανότητα κατακράτησης. γ) Υπέδαφος µε δυσµενή χαρακτηριστικά Η αυτοκαθαριστική ικανότητα του υδροφορέα είναι ανεπαρκής και η κάλυψή του από αδιαπέρατα επιφανειακά στρώµατα είναι σποραδική. Ενδεικτικές τιµές του εύρους (m) των ζωνών προστασίας του υπόγειου νερού [4] φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Πίνακας 1. Ενδεικτικές τιµές του εύρους (m) των ζωνών προστασίας του υπόγειου νερού Ζώνη Χαρακτηριστικά υπεδάφους Ευµενή Μέσα υσµενή Ι 100 µέχρι τον υπόγειο υδροκρίτη ΙΙ Μέχρι τον υπόγειο υδροκρίτη ΙΙΙ Μέχρι τον υπόγειο υδροκρίτη 2. ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΗΓΩΝ

5 2.1. Επιτόπια υγιεινολογική αναγνώριση (ΕΥΑ) των πηγών Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι αξιολόγησης των πηγών και αποτίµησης του κινδύνου. Ένα παράδειγµα µιας απλής µεθόδου αξιολόγησης υπεδάφιας πηγής νερού δίνεται στο σχήµα 2. Σχήµα 2. Απλή αποτίµηση κινδύνου υπεδάφιας πηγής νερού και επιλογή της τεχνικής απολύµανσης του ύδατος. Η υγειονοµική αναγνώριση χρειάζεται για να συλλεχθούν πληροφορίες που αφορούν σε συγκεκριµένα σηµεία κινδύνου στο απόθεµα ύδατος.. Το πλήρες ερωτηµατολόγιο της ΕΥΑ

6 που χρησιµοποιείται είναι αυτό των κατευθυντήριων οδηγιών της ΠΟΥ για την ποιότητα του πόσιµου νερού (Πίνακας 2) [3].. Πίνακας 2. Ερωτηµατολόγιο Επιτόπιας Υγιεινολογικής Αναγνώρισης (ΕΥΑ) για τον χαρακτηρισµό των πηγών [3]. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΠΗΓΗ Ι Στοιχεία 1. Γενικές πληροφορίες: (Πόλη,Χωριό,ΚέντροΥγείας κ.λ.π ) 2. Αρ. Κωδικού: ιεύθυνση.: Αρχή για τους υδάτινους πόρους: Κοινοτικός αντιπρόσωπος:... Ηµεροµηνία επίσκεψης: Λήψη δείγµατος νερού: είγµα Νο:..Βαθµολόγηση µικροβιολογικού κινδύνου: ΙΙ ιαγνωστικές παρατηρήσεις για την εκτίµηση του κινδύνου Κίνδυνος 1. Είναι η φυσική πηγή νερού απροστάτευτη χωρίς να υπάρχει λιθοδοµή, τσιµεντένιος τοίχος ή υδατοστεγής δεξαµενή και εποµένως ανοιχτή στην επιφανειακή µόλυνση; Ν/Ο 2. Η λιθοδοµή προσφέρει ελαττωµατική προστασία στην πηγή; Ν/Ο 3. Εφόσον υπάρχει υδατοστεγής δεξαµενή, υπάρχει ένα ανθυγιεινό κάλυµµα επιθεώρησης πάνω στην λιθοδοµή; Ν/Ο 4. Η υδατοστεγής δεξαµενή περιέχει µολυσµένη λάσπη ή ζώα; Ν/Ο 5. Αν υπάρχει αγωγός αερισµού της πηγής, είναι ανθυγιεινός; Ν/Ο 6. Αν υπάρχει σωλήνας υπερχείλισης, είναι ανθυγιεινός; Ν/Ο 7. Υπάρχει περιοχή γύρω από την πηγή που δεν είναι φραγµένη; Ν/Ο 8. Μπορούν τα ζώα να πλησιάσουν σε απόσταση 10 µέτρων από την πηγή; Ν/Ο 9. Υπάρχει έλλειψη πάνω από την πηγή ενός χαντακιού εκτροπής των επιφανειακών νερών, ή, αν υπάρχει, είναι µη λειτουργικό; Ν/Ο 10. Υπάρχουν αποχωρητήρια ψηλά στο λόφο; Ν/Ο Συνολική βαθµολογία κινδύνου ΣΝ /10 ΙΙΙ Αποτελέσµατα και συστάσεις Τα ακόλουθα σηµαντικά σηµεία κινδύνου σηµειώθηκαν:.(κλίµακα 1 10) και συστήθηκαν στις τοπικές αρχές επανορθωτικές δράσεις. Για κάθε τύπο πηγής ύδατος η αναλογία ή το ποσοστό των σηµείων που καταγράφονται ως θετικά για κίνδυνο κατά τη διάρκεια της υγειονοµικής επιθεώρησης δίνουν ένα µέγεθος υγειονοµικού κινδύνου. Το µέγεθος του υγειονοµικού κινδύνου (αποτέλεσµα του

7 ερωτηµατολογίου) ταξινοµείται σε διαφορετικά επίπεδα σχετικού κινδύνου σύµφωνα µε τον Πίνακας 3 [3]. Πίνακας 3. Ταξινόµηση επιπέδων σχετικού κινδύνου ανάλογα µε την βαθµολογία υγιεινολογικού κινδύνου από την επιτόπια υγιεινολογική αναγνώριση [3]. Μέγεθος κινδύνου Κίνδυνος 0 Κανένας παρατηρούµενος κίνδυνος 1 3 Μικρός κίνδυνος 4 6 Μεσαίος κίνδυνος 7 10 Μεγάλος κίνδυνος 2.2. Μικροβιολογικές αναλύσεις Για τις µικροβιολογικές αναλύσεις οι συνήθεις δείκτες που χρησιµοποιούνται είναι τα ολικά κολοβακτηρίδια (ΟΚ), τα κολοβακτηρηρίδια κοπρανώδους προέλευσης και η Escherichia Coli. Τα επίπεδα µόλυνσης που σχετίζονται µε την κάθε κατηγορία θα πρέπει να επιλεγούν βάσει των τοπικών συνθηκών. Ένα τυπικό σχήµα ταξινόµησης παρουσιάζεται στον Πίνακα 4, που βασίζεται σε αυξανόµενους βαθµούς του µεγέθους της µόλυνσης Πίνακας 4. Tαξινόµηση των ΚΚΠ σε κατηγορίες µε κωδικούς χρωµάτων και οι αντίστοιχες κατηγορίες κινδύνου [3]. Αριθµός αποικιών ανά Κατηγορίες Κατηγορία κινδύνου 100ml 0 Α (µπλε) Σε συµφωνία µε την Π.Ο.Υ 1 10 Β (πράσινο) Μικρός κίνδυνος Γ (κίτρινο) Μεσαίος κίνδυνος (πορτοκαλί) Μεγάλος κίνδυνος >1000 Ε (κόκκινο) Πολύ µεγάλος κίνδυνος 2.3. Αξιολόγηση προστασίας των πηγών Γίνεται συνδυασµός της βαθµολογίας της επιτόπιας υγιεινολογικής αναγνώρισης και των κατηγοριών ΚΚΠ και καταµετρείται η συχνότητα των συνδυασµών αυτών. Οι συνδυασµοί παρέχουν τον κίνδυνο υδατογενών επιδηµιών, ο οποίος µε τη σειρά του καθορίζουν την προτεραιότητα των µέτρων που πρέπει να ληφθούν (Σχήµα 3).

8 Σκορ κινδύνου µε βάση την επιτόπια υγειονολογική αναγνώριση Κατηγορία κινδύνου µε βάση την εξέταση ΚΚΠ E D C B A Κίνδυνος υδατογενούς επιδηµίας Προτεραιότητα επανορθωτικών δράσεων εν παρατηρήθηκε Χαµηλός Ενδιάµεσος προς υψηλός Πολύ υψηλός εν απαιτείται Χαµηλή Υψηλή Επείγουσα Σχήµα 3. Αξιολόγηση του κινδύνου υδατογενούς επιδηµίας και της προτεραιότητας των δράσεων. 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Η επιτόπια υγιεινολογική αναγνώριση σε συνδυασµό µε τη συνεχή παρακολούθηση των µικροβιολογικών δεικτών στα αποθέµατα νερού της πηγής µπορεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο υδατογενών επιδηµιών. Η µέθοδος µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό των ευπρόσβλητων σηµείων οποιουδήποτε πόρου πόσιµου νερού, καθώς και των επανορθωτικών δράσεων που απαιτούνται προκειµένου να προστατευθούν οι πηγές. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Reid D, Lamb A, Lilly A, McGaw B, Gauld J, Cooper D. McLaren C. (2001) Improvements to source protection for private water supplies in Scotland, UK Water Policy 3: [2] Giannoulis N., Maipa, V., Konstantinou I., Albanis T., Dimoliatis I. (2005) Microbiological risk assessment of Agios Georgios source supplies in Northwestern Greece based on faecal coliforms determination and sanitary inspection survey Chemosphere 58: [3] WHO (World Health Organization), (1997) Guidelines for Drinking-water Quality, 2 nd Edition Vol. 3, Surveillance and control of community supplies, Geneva. [4] Dalhaus, C., Damrath, H. (1987) Wasserversorgung Teubner, B.G., Stuttgart.

9 ΗΜΕΡΙ Α Πόσιµο Νερό ΚΕΡΚΥΡΑ 9 Νοεµβρίου 2005

10 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΗΓΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ Γιαννούλης Ν.¹ ² 1. Κέντρο Υδροβιολογικών Ερευνών 2. Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

11 Το υπόγειο νερό αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό πόρο πόσιµου νερού και η ποιότητά του απειλείται σήµερα από ρύπανση και µόλυνση. Η εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων πόσιµου νερού υψηλής ποιότητας αποτελεί προτεραιότητα για κάθε χώρα και η αξιολόγηση των αποθεµάτων νερού είναι αναγκαία.

12 Η αξιολόγηση της πηγής πόσιµου ύδατος περιλαµβάνει τρία σηµαντικά στοιχεία: α) τη χαρτογράφηση της περιοχής αξιολόγησης της πηγής, β) τη διεξαγωγή υγειονοµικής αναγνώρισης µε τηνχρήσηερωτηµατολογίου σχετικά µε τις ενδεχόµενες εστίες µόλυνσης στην παραπάνω χαρτογραφηµένη περιοχή, και γ) την εκτίµηση της έκθεσης του νερού σε εστίες µόλυνσης.

13 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΗΓΩΝ

14 Καθορισµός ειδικών ζωνών προστασίας γύρω από τα έργα υδροληψίας Κάθε εγκατάσταση υδροληψίας από υπόγεια νερά συνιστά ξεχωριστή περίπτωση. Ο προσδιορισµός γύρω από υδρογεωτρήσεις ή πηγές,οµόκεντρων ζωνών ελεγχόµενων δραστηριοτήτων αποτελεί αντικείµενο αυτοτελούς µελέτης.

15 Στην βιβλιογραφία αναφέρονται προτάσεις: ενδεικτικών διαστάσεων των ζωνών προστασίας αντίστοιχων επιτρεπόµενων ή απαγορευµένων δραστηριοτήτων ταξινόµησης του υπεδάφους σε κατηγορίες

16 ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

17 Ζώνη Ι (άµεσης προστασίας, ή απαγορευµένη,ή άµεσης γειτονιάς των έργων υδροληψίας). Απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα Η αντίστοιχη έκταση πρέπει να, απαλλοτριώνεται να περιφράζεται και να προστατεύεται από την κατάκλιση επιφανειακών νερών. Επιτρέπεται η δασοκάλυψη ή η κάλυψη µε γρασίδι.

18 Ζώνη ΙΙ (κοντινήζώνηπροστασίαςήελεγχόµενη ζώνη, γνωστή και σαν ζώνη βιολογικής προστασίας) συνορεύει εσωτερικά µε την Ι και εξωτερικά µετην ΙΙΙ Προστατεύει τα έργα υδροληψίας από µόλυνση και ρύπανση Πλήρης ή τουλάχιστον µερική απαλλοτρίωση Επιτρέπεται η χάραξη πεζόδροµων και δρόµων και οι γεωργικές καλλιέργειες µε φυσικήλίπανση

19 Ζώνη ΙΙ Απαγορεύεται κάθε κατασκευαστική δραστηριότητα, οικιστική εγκατάσταση, λατόµευση, απόθεση σκουπιδιών, βιοµηχανικών ή χηµικών προϊόντων, διάθεση αστικών ή βιοµηχανικών αποβλήτων, αθλητική ή τουριστική εγκατάσταση, λειτουργία χώρων στάθµευσης οχηµάτων, χρήση ζωικών λιπασµάτων, εφόσον υπάρχει πιθανότητα επιφανειακής έκπλυσής τους προς τη Ζώνη Ι.

20 Ζώνη ΙΙΙ (µακρινή ζώνη προστασίας ή επιτηρούµενη ζώνη, ζώνη χηµικής προστασίας) περιβάλλει τη Ζώνη ΙΙ και φθάνει µέχρι τον υδροκρίτη της υπόγειας υδρολογικής λεκάνης. (Υποζώνη ΙΙΙΑ αν εύρος < 2Κm, Υποζώνη ΙΙΙΒ αν εύρος>2κm). Προστατεύεται από ρύπους, που είναι αδύνατο να εξουδετερωθούν από την αυτοκαθαριστική ικανότητα του εδάφους.

21 Ζώνη ΙΙΙ Επιτρέπεται κάθε γεωργική δραστηριότητα, εγκατάσταση οικισµών µε στεγανό δίκτυο αποχέτευσης και βιοµηχανικών µονάδων µε αβλαβή προϊόντα κ.ά. για το πόσιµο νερό.

22 Ζώνη ΙΙΙ Aπαγορεύεται η διάθεση αποβλήτων για γεωργική λίπανση, η κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, ηεγκατάστασηχωµατερών, διυλιστηρίων πετρελαιοειδών, σταθµών βενζίνης, αεροδροµίου, εφαρµογών πυρηνικής ενέργειας, νεκροταφείων, ηπαραγωγήανεπεξέργαστωναποβλήτων, η απόθεση ραδιενεργών ή τοξικών υλικών, η µεταφορά καυσίµων κ.ά.

23 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕ ΑΦΟΥΣ

24 Υπέδαφος µε ευνοϊκά χαρακτηριστικά Ο υδροφορέας καλύπτεται από συνεχή αδιαπέρατα στρώµατα ή στρώµατα µε σηµαντική ικανότητα κατακράτησης των αιωρηµάτων.

25 Υπέδαφος µε µέσα χαρακτηριστικά Ο υδροφορέας καλύπτεται από διακοπτόµενα ή µικρού πάχους αδιαπέρατα στρώµατα, χωρίς ικανότητα κατακράτησης.

26 Υπέδαφος µε δυσµενή χαρακτηριστικά Η αυτοκαθαριστική ικανότητα του υδροφορέα είναι ανεπαρκής και η κάλυψή του από αδιαπέρατα επιφανειακά στρώµατα είναι σποραδική.

27 Ενδεικτικές τιµές του εύρους (m) των ζωνών προστασίας του υπόγειου νερού Ζώνη Χαρακτηριστικά υπεδάφους Ευµενή Μέσα υσµενή Ι µέχρι τον υπόγειο υδροκρίτη ΙΙ Μέχρι τον υπόγειο υδροκρίτη ΙΙΙ Μέχρι τον υπόγειο υδροκρίτη

28 Επιτόπια Υγιεινολογική Αναγνώριση (ΕΥΑ) των πηγών Η αρχική επιτόπια υγιεινολογική αναγνώριση αποβλέπει στην εξακρίβωση της επάρκειας του νερού, προκειµένου να προµηθεύει την απαιτούµενη ποσότητα για τη µελλοντική χρήση της ποιότητας του νερού, τηςσύστασηςτουεδάφους, των συνθηκών µαστεύσεως του νερού,

29 Η επιτόπια αναγνώριση στοχεύει ακόµα στην εξακρίβωση των συνθηκών προστασίας. τις τυχόν επικοινωνίες της υδάτινης συλλογής µε επιφανειακά νερά τις πιθανότητες µόλυνσης µε αστικάλύµατα, βιοµηχανικά απόβλητα και επιφανειακούς ρύπους. στην µελέτη των τρόπων µε τους οποίους είναι δυνατό να προστατευθεί από ρυπάνσεις προκειµένου να διατηρήσει την ποιότητά της.

30 Ένα παράδειγµα µιας απλής µεθόδου αξιολόγησης υπεδάφιας πηγής νερού και επιλογή της τεχνικής απολύµανσης το νερού.

31

32 Οι κατευθυντήριες οδηγίες της ΠΟΥ για την ποιότητα του πόσιµου νερού χρησιµοποιούν ένα πλήρες ερωτηµατολόγιο. Για κάθε τύπο πηγής νερού η αναλογία ή το ποσοστό των σηµείων που καταγράφονται ως θετικά για κίνδυνο κατά τη διάρκεια της υγειονοµικής επιθεώρησης δίνουν ένα µέγεθος υγειονοµικού κινδύνου. Το µέγεθος του υγειονοµικού κινδύνου (αποτέλεσµα τουερωτηµατολογίου) ταξινοµείται σε διαφορετικά επίπεδα σχετικού κινδύνου.

33 Το ερωτηµατολόγιο της υγειονοµικής αναγνώρισης περιλαµβάνει ένα κατάλογο δραστηριοτήτων εντός της χαρτογραφηµένης περιοχής, που µπορεί να ευθύνονται για την µόλυνση των αποθεµάτων του υπόγειου νερού.

34 ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (ΕΥΑ) ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΠΗΓΗ Ι Στοιχεία 1. Γενικές πληροφορίες: Κέντρο Υγείας... Χωριό Αρ. Κωδικού ιεύθυνση Αρχή για τους υδάτινους πόρους/ Κοινοτικός αντιπρόσωπος... Ηµεροµηνία επίσκεψης Λήψη δείγµατος νερού; είγµα Νο..Βαθµολόγηση κολοβακτηριδίων. ΙΙ ιαγνωστικές παρατηρήσεις για την εκτίµηση του κινδύνου Κίνδυνος 1. Είναι η φυσική πηγή νερού απροστάτευτη χωρίς να υπάρχει λιθοδοµή, τσιµεντένιος τοίχος ή υδατοστεγής δεξαµενή και εποµένως ανοιχτή στην επιφανειακή µόλυνση; Ν/Ο 2. Η λιθοδοµή προσφέρει ελαττωµατική προστασία στην πηγή; Ν/Ο 3. Εφόσον υπάρχει υδατοστεγής δεξαµενή, υπάρχει ένα ανθυγιεινό κάλυµµα επιθεώρησης πάνω στην λιθοδοµή; Ν/Ο 4. Η υδατοστεγής δεξαµενή περιέχει µολυσµένη λάσπη ή ζώα; Ν/Ο 5. Αν υπάρχει αγωγός αερισµού της πηγής, είναι ανθυγιεινός; Ν/Ο 6. Αν υπάρχει σωλήνας υπερχείλισης, είναι ανθυγιεινός; Ν/Ο 7. Υπάρχει περιοχή γύρω από την πηγή που δεν είναι φραγµένη; Ν/Ο 8. Μπορούν τα ζώα να πλησιάσουν σε απόσταση 10 µέτρων από την πηγή; Ν/Ο 9. Υπάρχει έλλειψη πάνω από την πηγή ενός χαντακιού εκτροπής των επιφανειακών νερών, ή, αν υπάρχει, είναι µη λειτουργικό; Ν/Ο 10. Υπάρχουν αποχωρητήρια ψηλά στο λόφο; Ν/Ο Συνολικό σκορ κινδύνου ΣΝ /10 Κίνδυνος µόλυνσης: 9 10 = πολύ µεγάλος, 6 8 = µεγάλος, 3 5 = µεσαίος, 0 2 = µικρός

35 Ταξινόµηση επιπέδων σχετικού κινδύνου ανάλογα µε την βαθµολογία υγιεινολογικού κινδύνου από την επιτόπια υγιεινολογική αναγνώριση Μέγεθος κινδύνου Κίνδυνος 0 Κανένας 1-3 Μικρός 4 6 Μεσαίος 7 10 Μεγάλος

36 Ηεκτίµηση της έκθεσης του νερού σε εστίες µόλυνσης περιλαµβάνει την µικροβιολογική εξέταση των δειγµάτων του νερού για την παρουσία δεικτών µολύνσεων που υποδεικνύουν ενδεχόµενη κοπρανώδη µόλυνση.

37 Ταξινόµηση της µικροβιακής µόλυνσης( σε κατηγορίες µε κωδικούςχρωµάτων) και των αντίστοιχων κινδύνων. Αριθµός αποικιών ανά 100ml Κατηγορίες Κατηγορία κινδύνου 0 Α (µπλε) Κανένας 1 10 Β (πράσινο) Μικρός Γ (κίτρινο) Μεσαίος (πορτοκαλί) Μεγάλος >1000 Ε (κόκκινο) Πολύ µεγάλος

38 Οπεριοδικόςέλεγχοςµόνο των µικροβιολογικών δεικτών δεν εγγυάται τη διατήρηση της ποιότητας µιας πηγής και γενικότερα ενός συστήµατος ύδρευσης.

39 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΚΡΗΞΗΣ Υ ΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΠΙ ΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

40 Αξιολόγηση πηγών Γίνεται συνδυασµός της βαθµολογίας της επιτόπιας υγιεινολογικής αναγνώρισης και των κατηγοριών ΚΚΠ και καταµετρείται η συχνότητα των συνδυασµών αυτών.

41 Οι συνδυασµοί παρέχουν τον κίνδυνο υδατογενών επιδηµιών, οοποίοςµε τη σειρά του καθορίζει την προτεραιότητα των µέτρων που πρέπει να ληφθούν

42 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ, ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Υ ΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΠΙ ΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ Σκορ κινδύνου µε βάση την επιτόπια υγειονολογική αναγνώριση Κατηγορία κινδύνου µε βάση την εξέταση ΚΚΠ E D C B A Κίνδυνος υδατογενούς επιδηµίας εν παρατηρήθηκε Χαµηλός Ενδιάµεσος προς υψηλός Πολύ υψηλός Προτεραιότητα επανορθωτικών δράσεων εν απαιτείται Χαµηλή Υψηλή Επείγουσα

43 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΚΡΗΞΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΕΠΙ ΗΜΙΑΣ Συνδυασµός του αποτελέσµατος της επιτόπιας υγιεινολογικής αναγνώρισης και της κατηγορίας του βαθµού µικροβιολογικής µόλυνσης Επιτόπια υγιεινολογική αναγνώριση (ΕΥΑ) Αποτέλεσµα Κίνδυνος 0 Κατά τις Οδηγίες ΠΟΥ 1-3 Μικρός 4-6 Μεσαίος 7-10 Μεγάλος Μόλυνση από ΚΚΠ Αποτέλεσµα Κατηγορία (Χρώµα) Κίνδυνος 0 Α (Μπλέ) Κατά τις Οδηγίες ΠΟΥ 1-9 Β (Πράσινο) Μικρός Γ (Κίτρινο) Μεσαίος (Πορτοκαλί) Μεγάλος Ε (Κόκκινο) Πολύ µεγάλος

44 Οσυνδυασµός της εκτίµησης του υγειονοµικού κινδύνου (Επιτόπια Υγειονολογική Αναγνώριση,ΕΥΑ) και των σχετικών µικροβιολογικών αναλύσεων είναι ο ασφαλέστερος τρόπος εκτίµησης του κινδύνου ενώ τα αποτελέσµατα της κάθε διαδικασίας ξεχωριστά δεν παρέχουν ασφαλή ένδειξη για την εµφάνιση υδατογενών επιδηµιών.

45

46 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΕΚΡΗΞΗΣ Υ ΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΠΙ ΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

47 Μία εφαρµογή της µεθόδου αυτής παρουσιάζεται για τις πηγές του Αγίου Γεωργίου στην Ήπειρο από την οποία εφοδιάζονται µε πόσιµο νερό τρεις πόλεις, ηάρτα, η ΠρέβεζακαιηΛευκάδα.

48 ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

49 Οι ασβεστόλιθοι καλύπτουν το 95% περίπου της επιφάνειας του καρστικού συστήµατος του Λούρου. Οι ασβεστόλιθοι υδρολιθολογικά κατατάσσονται στους υδροπερατούς σχηµατισµούς πορώδους ρωγµών.

50 Σε τέτοιους είδους υδροφορείς: Η µετάδοση των ρύπων είναι εύκολη δεδοµένου ότι αυτοί οι σχηµατισµοί έχουν πολύ µικρή ικανότητα αυτοκαθαρισµού των εισερχοµένων ρυπαντικών ουσιών. Η µετάδοση των ρύπων σ αυτούς µπορεί να φθάσει σε µεγάλες αποστάσεις.

51 ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (ΕΥΑ) Συγκεκριµένες διαγνωστικές πληροφορίες για αξιολόγηση Κίνδυνος 1. Είναι η φυσική πηγή νερού απροστάτευτη, χωρίς να υπάρχει λιθοδοµή, Οχι τσιµεντένιος τοίχος ή υδατοστεγής δεξαµενή και εποµένως ανοιχτή σε επιφανειακή µόλυνση; 2. Είναι η λιθοδοµή που προστατεύει την πηγή ελαττωµατική; Οχι 3. Εφόσον υπάρχει υδατοστεγής δεξαµενή, υπάρχει ένα ανθυγιεινό καπάκι επιθεώρησης πάνω στην λιθοδοµή; Οχι 4. Η υδατοστεγής δεξαµενή περιέχει µολυσµένη λάσπη ή ζώα; Οχι 5. Αν υπάρχει αγωγός αερισµού της πηγής, είναι ανθυγιεινός; Ναι 6. Αν υπάρχει ένας σωλήνας υπερχείλισης, είναι ανθυγιεινός; Ναι 7. εν είναι η περιοχή γύρω από την πηγή φραγµένη; Ναι 8. Μπορούν τα ζώα να πλησιάσουν σε απόσταση 10 µέτρων από την πηγή; Ναι 9. Υπάρχει έλλειψη πάνω από την πηγή ενός χαντακιού εκτροπής των επιφανειακών νερών, ή, αν υπάρχει, είναι µη λειτουργικό; Ναι 10. Υπάρχουν αποχωρητήρια ψηλά στο λόφο; Οχι

52 Βαθµολόγηση κινδύνου µε βάση την ΕΥΑ Η ΕΥΑ εφαρµόστηκε κάθε φορά πριν την συλλογή των υδατικών δειγµάτων, µία φορά το µήνα. Τα αποτελέσµατα (επιµέρους ειδικά διαγνωστικά κριτήρια και η συνολική βαθµολογία 5/10) παρέµειναν αµετάβλητα καθ όλη την διάρκεια της περιόδου έρευνας. Ο δυνητικός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία από το νερό της πηγής ήταν µε βάση τη βαθµολογία της ΕΥΑ, ενδιάµεσος.

53 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ Κατηγορίες ΚΚΠ: Συχνότητα κατηγοριών ΚΚΠ

54 Ταξινόµηση της πηγής 14 φορές από τις 38 (36,8%) η πηγήείχε βαθµολογία ΕΥΑ 5 (κίτρινο) και κατηγορία µικροβιολογικού κινδύνου Α (µπλέ), 16 φορές (42,1%) είχε 5 (κίτρινο) και Β (πράσινο) αντίστοιχα, και 8 φορές (21,1%) 5 (κίτρινο) και C(κίτρινο). Κατά συνέπεια, σε όλες τις περιπτώσεις η επικινδυνότητα ήταν ενδιάµεση προς υψηλή και η προτεραιότητα προληπτικής δράσης υψηλή.

55 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Υ ΑΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΠΙ ΗΜΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ Σκορ κινδύνου µε βάση την επιτόπια υγειονολογική αναγνώριση Κατηγορία κινδύνου µε βάση την εξέταση ΚΚΠ E D C 8 B 16 A 14 Κίνδυνος υδατογενούς επιδηµίας εν παρατηρήθηκε Χαµηλός Ενδιάµεσος προς υψηλός Πολύ υψηλός Προτεραιότητα επανορθωτικών δράσεων εν απαιτείται Χαµηλή Υψηλή Επείγουσα

56 ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Ορισµός ζωνών προστασίας των πηγών και νοµικήκατοχύρωσήτους Αγορά της γης που καλύπτει τουλάχιστον τη ζώνη Ι. Έλεγχος κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων περιοχής Εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου της υδρολογικής λεκάνης του ποταµού Λούρου και θεσµοθέτησή του Καθορισµός ζωνών προστασίας Λούρου ποταµού

57 Χαντάκι επιφανειακής αποστράγγισης Αποµάκρυνση του κοιµητηρίου που απέχει µόλις 100 µέτρα από την πηγή. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και βιολογική επεξεργασία των λυµάτων του οικισµού Αγίου Γεωργίου. Απαγόρευση πρόσβασης στην δεξαµενή χωρίς εξουσιοδότηση

58

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (.Ε.Υ.Α.Λ.) ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΑΝ ΡΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ,.Ε. ΚΟΙΛΑ ΑΣ, ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια.

Στον Πίνακα 1.1 που ακολουθεί παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το Κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο και αναλύεται στη συνέχεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση των αστικών λυμάτων 1.1 Γενικά Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τον έλεγχο και την παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, Υγιεινολόγος ΜSc EPFL Υγ.. & Ασφάλειας Εργασίας, ΜSc RWTH-Aachen Δ/ντρια Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή ιατριβή Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Κωνσταντοπούλου Φλώρα Επιβλέπων Καθηγητής: Π. Γκίκας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΕΘΟ ΟΙ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων νήσου Θηρασίας (Ν2000a)» 1.740.000 ευρώ Νοέµβριος 2013 K:\N2000a\cons\tefhi 2\MAPS.doc Ν2000a/5247/B02 ΕΓΝΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός.

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1. Σκοπός. ΝΟΜΟΣ: 1650/86 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/16-10-86) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1. Σκοπός. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1. 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5. 1.1 Εισαγωγή... 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον... 5 1.1 Εισαγωγή... 5 1.2 Πολιτικές και δράσεις για την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων... 5 2 κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 1 ΓΕΝΙΚΑ 16 2 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 18 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 38 4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 43 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 59 Α 2.1 ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής κατά τοµέα *

Κεφάλαιο 2 Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής κατά τοµέα * Κεφάλαιο 2 Οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της κλιµατικής µεταβολής κατά τοµέα * 2.1. Κλιµατικές αλλαγές και επιπτώσεις στα ελλαδικά υδατικά συστήµατα** 2.1.1 Εισαγωγή Η έννοια των υδατικών πόρων προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΟ ΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΒΑ ΑΣ Εκπόνηση εργασίας: Ευαγγελάτος

Διαβάστε περισσότερα

«Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών. αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας»

«Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών. αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας» ιπλωµατική Εργασία µε Θέµα: «Επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αστικών αποβλήτων σε ευρωπαικό και διεθνές επίπεδο Υπάρχουσα νοµοθεσία στη χώρα µας» ΑΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιµέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2000/60/ΕΚ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Λ. ΖΕΪΚΟΣ και Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ειδική Έκδοση Τεύχος Α/2011 Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού Ε.Μ.Π. ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ο ΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ο ΗΓΟΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Αναθεωρημένη έκδοση 6 Ιουνίου 2012 1/165 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 7 Ευχαριστίες... 8 Πεδίο εφαρμογής του οδηγού... 9 ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος

Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (GR13) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΑ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάρτιος 2014 Αναθεωρήσεις: 20-03-2014 Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Π Ρ Ο Κ Α Τ Α Ρ Κ Τ ΙΙ Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΕΧΝ ΙΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -- ΥΠΟΛΟΓ ΙΙΣΜΟ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΡΟΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑΣ: ΠΑΝΑΓΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ Η ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ. Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9 ΑΘΗΝΑ 2003

Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ Η ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ. Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9 ΑΘΗΝΑ 2003 Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΞΗΣ Η ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Νο 9 ΑΘΗΝΑ 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων- ΕΦΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα