Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 22745/314/71 Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της υπ αριθ.nhs 10/1971 τοιαύτης επί των τεχνικών απαιτήσεων των φορητών πυροσβεστήρων. (ΦΕΚ 264/Β/8471) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Έχοντας υπ όψει: 1. Τάς διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του Α.Ν. 256/1968 περί συστάσεως της ιευθύνσεως Τυποποιήσεως Ελληνικών Προϊόντων παρά τω Υπουργείω Βιοµηχανίας, και του άρθρου 2 του Ν. 4463/ Την υπ αριθ.30101/273/2468 ηµετέραν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. Β 164/2468) περί καθορισµού αρµοδιοτήτων της ιευθύνσεως Τυποποιήσεως Ελληνικών Προϊόντων, αποφασίζοµεν : Καθιερούµεν ως Εθνικόν Ελληνικόν Πρότυπον της υπ αριθ.nhs 10/1971 Προδιαγραφήν επί των τεχνικών απαιτήσεων των φορητών πυροσβεστήρων. Η παρούσα, µετά του συνηµµένου κειµένου της ως άνω Προδιαγραφής, δηµοσιευθήτωσαν δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. Εν Αθήναις τη 15 Μαρτίου 1971 Ο Υπουργός Κων/νος Κυπραίος ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ Το παρόν Εθνικόν Ελληνικόν Πρότυπον, υπ αριθ.nhs 10/1971 επεξειργάσθη υπό οµάδος εργασίας τυποποιήσεως, συγκροτηθείσης βάσει αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας. Της οµάδος συµµετέσχον εκπρόσωποι Κρατικών Υπηρεσιών και του συναφούς κλάδου της Ελληνικής Βιοµηχανίας. 1. ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή αύτη αποσκοπεί εις το να δώση τα κυριώτερα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει κατ ελάχιστον να έχουν οι φορητοί πυροσβεστήρες. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1. Φορητός πυροσβεστήρ είναι συσκευή πρώτης βοηθείας δια την καταπολέµησιν της πυρκαϊάς, βάρους µέχρις 20 χ/µων, η οποία εκτοξεύει αυτοτελώς το υλικός κατασβέσεως δι εναποθηκευµένης ή παραγόµενης πιέσεως, όταν αύτη τεθή εις λειτουργίαν. Αι ελάχιστοι πιέσεις δοκιµασίας των πυροσβεστήρων, όντων δοχείων υπό πίεσιν, αναφέρονται εις τας επι µέρους προδιαγραφάς Το πυροσβεστικόν υλικόν είναι το περιεχόµενον εις τον πυροσβεστήρα το οποίον προακλεί την κατάσβεσιν του πυρός Η γόµωσις πυροσβεστήρος είναι το βάρος ή ο όγκος του πυροσβεστικού υλικού του περιεχοµένου εις τον πυροσβεστήρα. Η γόµωσις εκφράζεται εις χιλιόγραµµα ή εις λίτρα (εάν το κύριον συστατικόν είναι το ύδωρ). Οι αριθµοί των χιλιογράµµων ή λίτρων εκφράζονται εις ακεραίους τοιούτους Η διάρκεια λειτουργίας ενός πυροσβεστήρος είναι ο χρόνος εκφραζόµενος εις δευτερόλεπτα κατά τον οποίον εκκενούται το πυροσβεστικόν υλικόν άνευ διακοπής της εκκενώσεως και µε την βαλβίδα πλήρως ανοικτήν. Η διάρκεια λειτουργίας εκάστου τύπου πουροσβεστήρος αναφέρεται εις τας κατ ιδίαν προδιαγραφάς. 3. ΕΙ Η ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

2 Τα είδη των φορητών πυροσβεστήρων είναι τα ακόλουθα, περιγράφονται δε εις ιδίας προδιαγραφάς. 1. πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως. 2. πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακος. 3. πυροσβεστήρες ύδατος. 4. πυροσβεστήρες µηχανικού αφρού. 5. πυροσβεστήρες αλογονωµένων υδρογονανθράκων. Παρατηρήσεις : Α. Η χρήσις πυροσβεστήρων αλογονωµένων υδρογονανθράκων, λόγω της τοξικότητας αυτών, θα αντιµετωπίζεται κατά περίπτωσιν και δι ιδίας προδιαγραφής. Η χρήσις των πυροσβεστήρων τετραχλωριούχου άνθρακος, βρωµιούχου µεθυλίου και χλωροβρωµοµεθανίου δεν επιτρέπεται. Β. Οι πυροσβεστήρες χηµικού αφρού «Σόδαςοξέος», δεν περιγράφονται δεδοµένου ότι δεν συνιστάται πλέον η χρήσις των. Οι τυχόν υπάρχοντες τοιούτοι, µετά την φθοράν των, δέον όπως αντικατασταθώσι δι ενός εκ των λοιπών αναφεροµένων τύπων. Γ. Εις τους µηχανικούς πυροσβεστήρες ύδατος, περιλαµβάνονται και οι αντλιοφόροι κάδοι.. Πυροσβεστήρες ετέρων µεγεθών των εν τη παρούση προδιαγραφή καθοριζοµένων, ευρισκόµενοι ήδη εν κυκλοφορία, δύνανται να χρησιµοποιούνται µέχρι της φθοράς των. 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ Αναλόγως προς το καιόµενον καύσιµον αι πυρκαϊαί βασικώς καθορίζονται εις τέσσαρας κατηγορίας, ως εκτίθενται κατωτέρω: εδοµένου ότι εις µεγάλος αριθµός πυρκαϊών προέρχεται από ηλεκτρικός ρεύµα ή υφίσταται η παρουσία ηλεκτρικού ρεύµατος, ένθα παρουσιάζεται συχνά η ανάγκη καταπολεµήσεως των πυρκαϊών επί ή πλησίον ηλεκτρικών συσκευών, εγκαταστάσεων κλπ. Ευρισκοµένων υπό τάσιν, δέον όπως προς αποφυγής κινδύνων εις τα χειριζόµενα τους πυροσβεστήρας πρόσωπα, το εκτοξευόµενον υλικόν είναι αρκούντως δυσαγώγιµον. Ενεκα τούτων και διά λόγους ασφαλείας καθορίζεται εισέτι µία κατηγορία πυρκαϊάς εις την οποίαν περιλαµβάνονται αι προαναφερθείσαι τέσσαρες οµού ή κεχωρισµένως αλλά παρουσία ηλεκτρικού ρεύµατος. Ούτως αι κατηγορίαι πυρκαϊάς διαµορφούνται εις τέσσαρας βάσει του καιοµένου καυσίµου και µιας πέµπτης λόγω ειδικών συνθηκών. Αι κατηγορίαι αύται είναι : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Πυρκαϊαί προερχόµενοι εκ στερεών υλικών, οργανικής συνήθως συνθέσεως εις τας οποίας η ανάφλεξις λαµβάνει χώραν κανονικώς µε σχηµατισµό τεφροανθράκως (π.χ. ξύλον, χάρτης, άχυρον, υφάσµατα, ελαστικόν, αριθµός πλαστικών κλπ). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Πυρκαϊαί προερχόµενοαι εξ υγρών καυσίµων ή υγροποιηµένων στερεών (π.χ. αιθήρ, οινόπνευµα, βενζίνη, έλαια, λίπη, λάκες, στεαρίνη, παραφίνη, κλπ). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C Πυρκαϊαί προερχόµεναι εξ αερίων καυσίµων (µεθάνιον, προπάνιον, βουτάνιον, ασετυλίνη, υδρογόνον, κλπ). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D Πυρκαϊαί προερχόµεναι εκ µετάλλων (π.χ. νάτριον, κάλιον, µαγνήσιον, τιτάνιον, ζιρκόνιον). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε Πυρκαϊαί προερχόµεναι από καύσιµα των ανωτέρω κατηγοριών A,B,C,D επί ή πλησίον ηλεκτρικών συσκευών εγκαταστάσεων κλπ. ευρισκοµένων υπό τάσιν. Το τοξευόµενον πυροσβεστικόν υλικόν πρέπει να µη είναι αγώγιµον. Εάν αι ηλεκτρικά συσκευαί ή εγκαταστάσεις δεν εβρίσκονται υπό τάσιν, τότε είναι δυνατή η χρήσις πυροσβεστικών µέσων εκ των χρησιµοποιουµένων εις τας κατηγορίας A,B,C,D. 5. Χαρακτηρισµός Πυροσβεστήρων Το εκτοξευόµενον υλικόν κατασβέσεως χαρακτηρίζεται δια γραµµάτων ως εις τον ακόλουθον πίνακα 1.

3 Πιναξ 1 Υλικόν Κατασβέσεως Κόνις (Κατηγορία Πυρκαϊάς B C E) Κόνις (Κατηγορία Πυρκαϊάς Α B C E) (µέχρι 1.000Volts) Κόνις (Κατηγορία Πυρκαϊάς D) ιοξειδίου του άνθρακος (Κατηγορία Πυρκαϊάς B C E) Ύδωρ (Κατηγορία Πυρκαϊάς Α) Μηχανικός αφρός (Κατηγορία Πυρκαϊάς Α B) Χαρακτηριστικό Σύµβολο P Pa Pd C W WF Oι τύποι των πυροσβεστήρων, βάσει του πίνακος χαρακτηρίζονται ως ακολούθως: ια του χαρακτηριστικού συµβόλου του υλικού κατασβέσεως και δι ενός αριθµού δηλούντος την ποσότητα του υλικού κατασβέσεως εις λίτρα δι όσα το κύριον συστατικόν είναι ύδωρ και εις χιλιόγραµµα δια τα λοιπά. Το γράµµα προηγείται του αριθµού. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα: Τύπος Πυροσβεστήρ ύδατος 10 λίτρων συνοπτικώς W 10 Πυροσβεστήρ κόνεως 12 χιλιογράµµων συνοπτικώς P 12 Πυροσβεστήρ διοξειδίον του άνθρακος 6 χιλιογράµµων συνοπτικώς. C 6 6. Ποσότης γοµώσεως και ανοχαί Αι ποσότητες γοµώσεων και αι ανοχαί αυτών εµφαίνονται εις τον επόµενον πίνακα 2. Πίναξ 2 Είδος Πυροσβεστήρων Κατασβεστικόν Υλικόν Κόνεως Κόνις 12 χ/µα 6 χ/µα 3 χ/µα 1 χ/µον έως 1,3 χ/µα ιοξειδίουτου CO2 6 χ/µα Ποσότης Γοµώσεως Ονοµαστική Επιτρεπόµεναι Αποκλίσεις ± 0,4 χ/µα ± 0,2 χ/µα ± 0,1 χ/µα ± 0,005 χ/µα 0,25 χ/µα άνθρακος 2 χ/µα 0,05 χ/µα Ύδατος Υδωρ 10 λίτρα 0,2 λίτρα 0,8 λίτρα Μηχανικού αφρού Αφρός 10 λίτρα 0,2 λίτρα 0,8 λίτρα Μέγιστον επιτρεπόµενων υπόλοιπον, µετά την χρήσιν υπό συνήθη χειρισµών 1 χ/µον 0,5 χ/µα 0,3 χ/µα 0,1 χ/µον 5% ευθύς ως εµφανισθή το σηµείον αερίου

4 Σηµείωσις: Αι ιδιότητες και ο έλεγχος των γοµώσεων περιγράφονται εις ιδίας προδιαγραφάς. 7. ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ ΠΥΡΚΑΊΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Εις το επόµενον πίνακα 3 αναφέρονται όλοι οι τύποι των συνήθων φορητών πυροσβεστήρων και δή κατά τον ακόλουθον τρόπον. Εις την πρώτην στήλην του πίνακος αναγράφονται αι κατηγορίαςι πυρκαϊάς ABCDE. Παραπλεύρως εκάστης κατηγορίας πυρκαϊάς και οριζοντίως αναφέρονται όλοι οι τύποι των πυροσβεστήρων οίτινες είναι κατάλληλοι δια την κατάσβεσιν πυρκαϊών της κατηγορίας ταύτης. Εντός των κατακορύφων στηλών ευρίσκονται οι τύποι των πυροσβεστήρων οίτινες έχουν κατά προσέγγισιν την αυτήν κατασβεστικήν ικανότητα. ιαναθµίσης Μεγεθών Πυρκαϊάς* Κατηγορία Πυρκαϊάς Α Pa 1 έως 1,3 Β C ΠΙΝΑΞ 3 8Β 3Α : 34Β 8Α : 89Β 21Α : 144Β C2 P 1 έως 1,3 PA έως 1,3 C2 P 1 έως 1,3 PA 1 έως 1,3 Ρa 3 C 6 P 3 Pa 3 C 6 P 3 Pa 3 W 10 Pa 6 WF 10 P 6 Pa 6 WF 10 P 6 Pa 6 D Πυροσβεστήρες µε κόνιν Pd και ειδικόν εκτοξευτήρα. E Πυροσβεστήρες µε υλικόν γοµώσεως P, Pa, C. * Iδε άρθρα 9.1, 9.2, 9.3. Παρατηρήσεις : Pa 12 P 12 Pa 22 P 12 Pa 12 Οι πυροσβεστήρες ύδατος ή µηχανικού αφρού δέον όπως είναι κατάλληλοι προς λειτουργίαν υπό θερµοκρασίαν µέχρι +1 C. Εάν επιβάλλεται ο πυροσβεστήρ να ευρίσκεται εις χώρους µε χαµηλοτέραν θερµοκρασίαν τότε θα πρέπει να προστίθενται επαρκή αντιπηκτικά µη αναφλέξιµα, µη επιτρέποντα την πήξιν του ύδατον ή απόθεσιν αλάτων. Εν τοιαύτη περιπτώσει, εις την σήµανσιν του πυροσβεστήρος δέον να αναφέρεται το σηµείον πήξεως, όπερ δέον να είναι τουλάχιστον 30 C. Το διοξείδιον του άνθρακος ως κατασβεστικόν µέσον δύναται να χρησιµοποιήται δια τας κατηγορίας πυρκαϊών A,B,C,E, ανεξαρτήτως µεγέθους, εφ όσον ο χώρος κατακλύζεται υπ αυτού. Ο ανωτέρω πίναξ έχει συνταχθή επί τη βάσει των ήδη προτύπων πυροσβεστικών κόνεων B,C,E και Α, B,C,E κατασκευαζοµένων βασικών εκ διττανθρακικού νατρίου ή φωσφορικών αλάτων. Η ως άνω κατάταξις των πυροσβεστήρων καθορίζει µεν δια κάθε κατηγορίαν πυρκαϊάς το κατάλληλον πυροσβεστικόν υλικόν, δεν καθορίζει την τυχούσαν βλαβεράν επίδρασιν τούτου επί των αντικειµένων εφ ων ήθελεν τούτο προσπέσει. Εις τοιαύτας ειδικάς περιπτώσεις, ο πλέον κατάλληλος πυροσβεστήρ θα καθορίζεται υπό ειδικών ή της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

5 8. ΣΗΜΑΝΣΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Επί των πυροσβεστήρων αναγράφονται απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία : 8.1. επί της µεταλλικής επιφανείας παντός τύπου πυροσβεστήρος δια κεχαραγµένων ή αναγλύφων στοιχείων αναγράφονται : Α.Ο εµπορικός τίτλος επιχειρήσεως ή κατατεθειµένος εµπορικόν σήµα. Β. το έτος κατασκευής του πυροσβεστήρος Γ. ο αριθµός µητρώου του πυροσβεστήρος. η γενοµένη πίεσις δοκιµασίας πχ. οκ. 25 ΑΤΜ. Ε. το έτος κατασκευής, ο αριθµός µητρώου και η πίεσις της γενοµένης δοκιµασίας θα καταγράφωνται υποχρεωτικώς υπο του κατασκυεαστού εις ειδικόν βιβλίον κατασκευών και δοκιµασιών πυροσβεστήρων. 8.2.Εκαστος πυροσβεστήρ θα φέρη πινακίδα εκ µεταλλικού ελάσµατος ή εκ φύλλου µεταλλικού ή πλαστικού χάρτου ή απ ευθείας τύπωσιν δι ανεξιτήλου χρώµατος, εξασφαλίζουσαν την µόνιµον διατήρησιν των ενδείξεων. Η πινακίς δέον όπως είναι εις τοιαύτης θέσιν επι του πυροσβεστήρος, ώστε να καθίστανται αναγνώσιµοι υπό ανάρτισιν αι οδηγίαι λειτουργίας και η κατηγορία πυρκαϊάς. Επί της τοιαύτης πινακίδος θα αναγράφωνται : Α. ο χαρακτηρισµός του πυροσβεστήρος π.χ. πυροσβεστήρ ξηράς κόνεως 12 χιλιογράµµων. Β. Τύπος Ρ 12 Γ. η φράσις :«Αναγοµώσατε αµέσως µετά την χρήσιν».. οδηγίαι λειτουργίας. Ε. αι κατηγορίας πυρκαϊάς (A,B,C,D,E,) µετά συντόµου διευκρινίσεως τούτων. Στ. η κατασβεστική ικανότης π.χ. 3Α : 21Β : Ε κλπ.(ο αριθµός προηγείται του γράµµατος). Ζ. επι των πυροσβεστήρων ύδατος και µηχανικού αφρού, δέον να αναγράφεται η ένδειξις του σηµείου πήξεως. Ητοι: «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕΧΡΙ» +1 C. «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕΧΡΙ» 30 C. Η. επί πυροσβεστήρων ακαταλλήλων δι ηλεκτρικόν ρεύµα, δέον να αναγράφεται η φράσις «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΡΕΥΜΑ». Θ. Επι πυροσβεστήρων καταλλήλων δι ηλεκτρικόν ρεύµα, δέον να αναγράφεται η φράσις «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΡΕΥΜΑ ΤΑΣΕΩΣ VOLTS» 8.3 Πλησίον ή επι της περιγραφείσης πινακίδος θα τίθενται, κατά τον περιγραφέντα (8.2) τρόπον επικολλήσεως, τα ειδικά σήµατα καταγορίας πυρκαϊών (A,B,C,D,E,) αναλόγως τύπου πυροσβεστήρος ως καθορίζονται εν συνεχεία: Σήµατα δηλούντα κατηγορίαν πυρκαϊάς.

6 Σηµείωσις : Α. τα σχήµατα θα ώσιν ως δείκνυται ανωτέρω, το δε ύψος του περιγράµµατος θα είναι ουχί έλαττον των 15 χιλιοστοµέτρων. Τα πλαίσια και τα γράµµατα είναι µαύρου χρώµατος, το δε βάθος θα είναι χρώµατος: ια το Α πράσινον ια το Β λευκόν ια το C λευκόν ια το D κίτρινον ια το Ε κυανούν ανοικτόν. Απαντες οι πυροσβεστήρες θα έχουν το σώµα των κεχρωσµένον δια ερυθρού χρώµατος. Β. επί εκάστου ετοίµου πυροσβεστήρος εξερχοµένου του εργοστασίου κατασκευής δέον όπως αναρτάται ειδική πινακίς εντός πλαστικού φακέλλου εφ ής θα αναγράφεται η αρχική ηµεροµηνία ελέγχου ως και αι διαδοχικαί ηµεροµηνίαι των µελλοντικών τοιούτων. Εις περιπτώσεις καθ ας ο πυροσβεστήρ είναι εκτεθειµένος εις το ανοικτόν ύπαιθρον, η πινακίς δέον να κατασκευάζεται εξ ύλης ανθισταµένης εις τας καιρικάς µεταβολάς. Παραπλεύρως των ηµεροµηνιών αφίεται χώρος ένθα κατά τον αρχικόν έλεγχον ο προς τούτο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος ελεγκτής θέτει την υπογραφήν και την σφραγίδα της εταιρείας. Εις περίπτωσιν καθ ήν ο πυροσβεστήρ υφίσταται αναγόµωσιν ή έλεγχον κατά τας καθοριζοµένας ηµεροµηνίας ή ενωρίτερον ο αναγοµωτής ή ελεγκτής παραπλεύρως της ηµεροµηνίας δέον όπως θέτη την υπογραφήν του και την σφραγίδα του ονοµατός του. Αι αναγραφαί αι οποίαι δέον όπως διαλαµβάνωνται είς τας πινακίδας εκάστου τύπου πυροσβεστήρος αναφέρονται λεπτοµερέστερον εις τας καθ έκαστα προδιαγραφάς. 9. ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΗΣ 9.1. Εκαστος πυροσβεστήρ έχει ικανότητα κατασβέσεως ενός ωρισµένου µεγέθους πυρκαϊάς. Προς µέτρησιν της ικανότητος ταύτης προδιεγράφησαν ωρισµένα τυποποιηµένα µεγέθη πυρκαϊάς. Ούτω δια την µέτρησιν της κατασβεστικής ικανότητος των πυροσβεστήρων επί στερεών καυσίµων, κατηγορίας πυρκαϊάς Α, προδιαγράφονται στιβάδες ξύλου περιγραφόµεναι εις τον πίνακα 4 και σχήµατα 1 και 2. Προς µέτρησιν της κατασβεστικής ικανότητος των πυροσβεστήρων επι υγρών καυσίµων, κατηγορίας πυρκαϊάς Β, προδιαγράφονται ποσότητες υγρού καυσίµου εντός δοχείων περιγραφοµένων εις πίνακα 5. Προδιαγραφαί διά την µέτρησιν της κατασβεστικής ικανότητος των πυροσβεστήρων επί αερίων καυσίµων, κατηγορίας πυρκαϊάς C, και µετάλλων, κατηγορίας πυρκαϊάς θέλουσιν εκδοθεί προσεχώς. Ούτω κατά τα ανωτέρω εάν δι ενός πυροσβεστήρος µηχανικού αφρού τύπου WF 10 επιτυγχάνεται η κατάσβεσις πυρκαϊάς µεγέθους 8Α (πίναξ 4) και επί πλέον 34Β (πίναξ 5 ) ο πυροσβεστήρ ούτος έχει κατασβεστικήν ικανότητα 8Α : 34Β. Εάν η αυτή πυρκαϊά κατασβέννυται δι ένός πυροσβεστικού κόνεως Ρα 6 τότε επειδή δια του πυροσβεστήρος τούτου είναι δυνατή η κατάσβεσις και παρουσία ηλεκτρικού ρεύµατος υπό τάσιν η κατασβεστική ικανότης του χαρακτηρίζεται 8Α : 34Β : Ε Εις τα επόµενα δίδεται λεπτοµερώς ο τρόπος δι ου δέον να πραγµατοποιούνται αι εν λόγω δοκιµασίαι. Οι πυροσβεστήρες οίτινες πρόκειται να υποστούν τας επόµενας δοκιµασίας δέον όπως παραµείνουν επί 24 ώρας τουλάχιστον εις χώρον θερµοκρασίας 025 C εκτός εάν άλλως περιγράφεται εις τας καθ έκαστα προδιαγραφάς και έχουν ελαχίστην διάρκειαν λειτουργίας εµφαινοµένην εις τας κατ ιδίαν προδιαγραφάς. Κατά την εκτέλεσιν των δοκιµασιών ο χειριζόµενος τον πυροσβεστήρα δέον όπως φέρη συνήθη ενδυµασίαν (άνευ πυριµάχων ιδιοτήτων) πάντως ουχί εξ ευφλέκτου συνθετικού

7 υφάσµατος, κοινά οµµατοϋάλια ηλίου ή συνήθη διορθωτικά και µικρόν φίλτρον αναπνοής µη παρέχον έτερον είδος προστασίας. Η έναυσις της δοκιµαστικής πυράς, δέον όπως γίνεται αποστάσεως τη βοηθεία σιδηράς ράβδου εχούσης εις το άκρον τα ανηµµένον στυπίον. Συνιστάται, κατά τας δοκιµασίας, όπως υφίστανται και έτεροι πυροσβεστήρες προς πρόληψιν τυχόν ατυχηµάτων Τυπικαί δοκιµασίαι δια πυρκαϊάς κατηγορίας Α. Ο εξοπλισµός δια µίαν δοκιµασίαν πυρκαϊάς τύπου Α αποτελείται εκ µιάς κλίνης εκ ξυλίνων δοκίδων εδραζοµένης επι µεταλλίνης βάσεως. Αι ξύλιναι δοκίδες κατασκευάζονται εκ ρητινούχου ξυλείας (πεύκης) τετραγωνικής διατοµής πλευράς 4cm ± 0,15 cm περιεχούσης κατά βάρος υγρασίας 10% έως 15%. Αι ξύλιναι δοκίδες στοιβάζονται ως εµφαίνεται εκ των σχεδίων 1 και 2, πάντοτε εις 14 αλληλοϋπερερκείµενα καθέτως αλλήλων στρώµατα επί της µεταλλίνης βάσεως. Αι δοκίδες διατάσσονται επί εκάστης στρώσεως κατά κανονικά διαστήµατα µε ενδιάµεσα διάκενα 6cm. Αι δοκίδες κατά την εγκαρσίαν διεύθυνσιν (στρώσεις : 2,4,6,8,10,12,14) έχουν σταθερόν πάντοτε µήκος 50 cm ± 1 cm. Κατά την διαµήκη διεύθυνσιν (στρώσεις : 1,3,5,7,9,11,13) τοποθετούνται πάντοτε 5 δοκίδες των οποίων το µήκος ποικίλλει εκάστοτε αναλόγως προς το µέγεθος της εκτελεστέας δοκιµασίας. Αι ανοχαί και των µηκών τούτων είναι ± 1 cm. Αι διαβαθµίσεις µεγεθών της δοκιµασίας δίδονται εις τον κατωτέρω πίνακα. Η κλίµαξ αύτη δύναται να συνεχισθεί µέχρι της διαβαθµίσεως 233 Α δια δοκιµασίας υπολογιζοµένας κατά την µέθοδον την υποδιεκνυοµένην εις την µετά τον πίνακα σηµείωσιν. Εκάστη δοκιµασία χαρακτηρίζεται υπό ενός αριθµού ακολουθουµένου υπό του γράµµατος Α. Τα αριθµητικά χαρακτηριστικά της δοκιµασίας αναφέρονται : Εις τον αριθµόν των ξυλίνων δοκίδων εκάστης στοιβάδος των εχουσών πάντοτε µήκος 50 εκ. διατεταγµένων κατά την εγκάρσιαν έννοιαν της δοκιµαστικής πυράς. Είς το µήκος της δοκιµαστικής πυράς, εκφραζόµενον εις δεκατόµετρα ήτοι εις το µήκος των ξυλίνων δοκίδων, των διατεταγµένων κατά την διαµήκη έννοιαν της δοκιµαστικής πυράς Η µεταλλίνη βάσις επι της οποίας εδράζονται αι δοκίδες έχει ύψος 25 cm, πλάτος 90 cm και µήκος ίσον προς το της δοκιµαστικής πυράς. ιαβάθµισης δοκιµασιών πυράς Αριθµός εγκαρσίων δοκίδων (µήκους 50 εκ.) δι εκάστην στρώσιν. ΠΙΝΑΞ 4 Μήκος διαµήκων δοκίδων εις δεκατόµετρα 3Α Α Α Α Α (27Α) Α (43Α) Α Συνολικόν µήκος δοκίδων εις µέτρα.

8 Σηµείωσις: Εκάστη δοκιµασία πυράς χαρακτηρίζεται υπό ενός αριθµού σειράς εις την οποίαν έκαστος όρος είναι το άθροισµα των δύο προηγούµενων όρων. Τούτο σηµαίνει ότι η σειρά αύτη αποτελεί γεωµετρικήν πρόοδον µε λόγον 1,62. Οι πρόσθετοι όροι, οι εντός παρενθέσεως, εις τον πίνακα προκύπτουν εκ του γινοµένου του αµέσως προηγουµένου της προόδου επί (1,62) ½. Ούτως : 21.(1,62) ½=21. 1,27 =27 Συνθήκαι εκτελέσεως της δοκιµασίας: Το όλον συγκρότηµα κατά την εκτέλεσιν των δοκιµασιών δέον όπως προφυλάσσεται εκ ρευµάτων αέρος και πραγµατοποιήται κατά προτίµησιν εντός κλειστού χώρου. Προ της δοκιµασίας ο πυροσβεστήρ τοποθετείται εις απόσταστιν 5 µέτρων από του κέντρου του συγκροτήµατος. Η λεκάνη εντός της οποίας θα τοποθετηθεί το καύσιµον έχει τα εξής διαστάσεις : 60 cm πλάτος, 10 cm βάθος, είναι δε κατά 10 εκ. µακρότερα των διαµήκων δοκιδων και τοποθετείται συµµετρικών κάτωθεν της µεταλλίνης βάσεως εφ ής έχουσι τοποθετηθεί αι δοκίδες. Εντός της λεκάνης ρίπτεται ποσότης υγρού καυσίµου αυτής ποιότητας ως και δια πυρκαϊάς τύπου Β (9.3) αναφεροµένης κατωτέρω και εις ύψος περίπου 0,5 cm. Τίθεται πυρ εις το υγρόν καύσιµον. Αφίεται η πυρά εν εναύσει περίπου 2 λεπτά και ακολούθως αποσύρεται η λεκάνη (τη βοήθεια ειδικού αγκύστρου δια λόγους ασφαλείας). Αφίεται η πυρά όπως συνεχισθή επί των δοκίδων έτερα 6 λεπτά και κατ αυτόν τον τρόπον ο συνολικός χρόνος προεναύσεως είναι 8 λεπτά. Μετά τούτο ο χειριστής λαµβάνει τον πυροσβεστήρα και εκλέγει µόνος την καλλιτέραν δι αυτόν διεύθυνσιν προσβολής της πυρκαϊάς. Ολον το περιεχόµενον του πυροσβεστήρος εκκενούται επι της πυράς µετά ή άνευ διακοπής. Η δοκιµασία θεωρείται επιτυχής εάν παρατηρηθεί πλήρης εξαφάνισις των φλογών και εάν δεν επανεµφανισθούν αύται κατά τα τρία επόµενα λεπτά από της πλήρους εκκενώσεως του πυροσβεστήρος. Εις πυροσβεστήρ θεωρείται ότι είναι καλής αποδόσεως εάν επι τριών διαδοχικών δοκιµασιών ως άνω, εντιµετώπισεν επιτυτώς τας δύο εξ αυτών. Εκάστη δοκιµασία εκτελείται δια του πυροσβεστήρος πλήρους. Εάν δύο διαδοχικαί δοκιµασίαι επιτύχουν δεν είναι αναγκαία η εκτέλεσις και τρίτης τοιαύτης τυπικαί δοκιµασίαι δια πυρκαϊάς κατηγορίας Β. Το υλικόν δια τας δοκιµασίας επι πυρκαϊών κατηγορίας Β περιλαµβάνει µίαν σειράν λεκανών κυκλικού σχήµατος, τα χαρακτηριστικά των οποίων δίδονται εις τον ακόλουθον πίνακα 5. Αι διαβαθµίσεις των δοκιµασιών πυρκαϊάς περιλαµβάνουν ένα αριθµόν ακολουθούµενον υπό του γράµµατος Β. Ο αριθµός ούτος παριστά τον όγκον εις λίτρα του καυσίµου του περιεχοµένου εις την λεκάνην. Η επιφάνεια της λεκάνης υπολογιζοµένη εις τετραγωνικά δεκατόµετρα, ισούται κατά συνθήκην προς τον αριθµόν των λίτρων πολλαπλασιαζόµενον επι π. εν τίθεται ύδωρ εις την λεκάνην. Το ύψος του καυσίµου εντός της λεκάνης είναι περίπου 0,3 δεκατόµετρα. Τα χαρακτηριστικά των δοκιµασιών δια πυρκαϊάς κατηγορίας Β δίδονται εις τον ακόλουθον πίνακα: ΠΙΝΑΞ 5

9 ιαβάθµισις δοκιµασιών πυράς Ογκος του καυσίµου εις λίτρα Κατασκευαστικά στοιχεία της λεκάνης εκ χαλύβδινου ελάσµατος. Βάθος Πάχος εις τριχώµατος µέτρα εις χιλιοστόµετρα ιάµετρος κατά προσέγγισιν εις µέτρα Κατά προσέγγισιν επιφάνεια εις dm 2 8Β Β Β Β Β (70 Β) Β (113 Β) Β (183 Β) Β Σηµείωσις : εκάστη δοκιµασία πυράς χαρακτηρίζεται υπό ενός αριθµού σειράς εις την οποίαν έκαστος όρος ισούται προς το άθροισµα των δύο αµέσως προηγουµένων του όρων. Τούτο σηµαίνει ότι η σειρά αύτη αποτελεί γεωµετρικήν πρόοδον µε λόγον 1,62. Οι πρόσθετοι όροι, οι εντός παρενθέσεως, εις τον πίνακα προκύπτουν εκ του γινοµένου του αµέσως προηγουµένου όρου της προόδου επί (1.62)½. Ούτως : 55.(1.62)½ = =70. Συνθήκαι εκτελέσεως της δοκιµασίας: Η ταχύτης του ανέµου δεν πρέπει να υπερβαίνη τα 3m/sec (ασθενής έντασις ανέµου). Το καύσιµον είναι βενζίνη αεροπορίας 100/130 οκτανίων. ύναται εν τούτοις τα διάφορα εργαστήρια και κατά την κρίσιν των να χρησιµοποιούν δια τας δοκιµάς ταύτας, έτερον είδος βενζίνης ή ελαφρού πετρελαίου υπό τον όρον ότι θα δύναται να αποδειχθεί ότι δι αυτού επιτιγχάνονται ισοδύναµα αποτελέσµατα. Τα χρησιµοποιούµενα καύσιµα δεν πρέπει να περιέχουν αλκοόλην. Το καύσιµον αφίεται να καίεται ελευθέρως επί 60sec προ της προσβολής της πυρκαϊάς. Εις πυροσβεστήρ θεωρείται ότι είναι καλής αποδόσεως εάν επί των τριών διαδοχικών δοκιµασιών ως, αντιµετώπισεν επιτυχώς τας δύο εξ αυτων. Εκάστη δοκιµασία εκτελείται δια του πυροσβεστήρος πλήρους. Εάν δύο διαδοχικαί δοκιµασίαι επιτύχουν δεν κρίνεται αναγκαία η εκτέλεσις και τρίτης τοιαύτης.

10

11

Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Προδιαγραφής της υπ αριθµ NHS 19-1972 τοιαύτης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ

Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Προδιαγραφής της υπ αριθµ NHS 19-1972 τοιαύτης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 14603/285/72 Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Προδιαγραφής της υπ αριθµ NHS 19-1972 τοιαύτης επι των Φορητών Πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως. (ΦΕΚ 429/Β/14-6-72) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΊΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ (Β.. 657 Φ.Ε.Κ. 227/24.10.70 τεύχος πρώτον) Άρθρον 1 Υποµηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, άµα τη κτήσει του πτυχίου των, έχουσι το εν τοις εποµένοις άρθροις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αναγράφεται ο τίτλος ή η επωνυμία της επιχείρησης Ο αριθμός μητρώου συμπληρώνεται από την υπηρεσία. Συμπληρώνεται ο αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17951/2530/88 Ανυψωτικά µέσα (ΦΕΚ 625/Β/29-8-88) Έχοντας υπόψη: ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 αριθµ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ BΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 890/68 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των υπ αριθ. 37/1966 και 310/67 Βασιλικών ιαταγµάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων». (ΦΕΚ 311/Α/31-12-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

BONPET SYSTEMS PRODUCTS BONPET FIRE EXTINGUISHING AMPOULE

BONPET SYSTEMS PRODUCTS BONPET FIRE EXTINGUISHING AMPOULE BONPET SYSTEMS PRODUCTS BONPET FIRE EXTINGUISHING AMPOULE ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ & ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ BONPET Το σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης ΒΟΝΡΕΤ, είναι προϊόν υψηλής τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χ. ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 30962 ΤΗΛ: 213 2058371 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04.12.2013 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΑΝ ΑΝΗΚΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ Πρέπει να είστε κατάλληλα προετοιµασµένοι για την περίπτωση που θα ξεσπάσει φωτιά σε κάποιον από τους χώρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενότητα 4 η : Αντιμετώπιση πυρκαγιών στους χώρους εργασίας Τσικριτζής Λάζαρος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 283/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 283/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 7484/8/78 Περί εφαρµοστέων µέτρων πυροπροστασίας Bιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων. (ΦΕΚ 83/Β/30-3-78) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87)

Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87) ΑΠΟΦΑΣΗ: Β.20683/2134/87 Συσκευές αερολυµάτων (αεροζόλ) σε συµµόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (ΦΕΚ 634/Β/26-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3638, 27/9/2002 Ο περί Φιαλών Αερίου (Ορισμένοι Τύποι) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 174(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας είς τα Ξενοδοχειακά Καταλύµατα (ΦΕΚ 100/Β/3-2-79) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας είς τα Ξενοδοχειακά Καταλύµατα (ΦΕΚ 100/Β/3-2-79) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ: 2/79 Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας είς τα Ξενοδοχειακά Καταλύµατα (ΦΕΚ 100/Β/3-2-79) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Εν Αθήναις σήµερον την 8ην του µηνός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 21/1/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ O κίνδυνος πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Υδροδοτήσεως πλοίων ή εγκαταστάσεων ξηράς υπό του Ο.Λ.Π. Κωδικοποίηση των ακολούθων Πράξεων του Δ.Σ./Ο.Λ.Π.: 965/61 (ΦΕΚ 382/61), 1268/62 (ΦΕΚ 490/62),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡ. Δ/ΞΙΣ 3 ΤΗΣ 8.10/19.1.1981 (ΦΕΚ 20Β ) Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας. εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού

ΠΥΡ. Δ/ΞΙΣ 3 ΤΗΣ 8.10/19.1.1981 (ΦΕΚ 20Β ) Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας. εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού Page 1 of 36 ΠΥΡ. Δ/ΞΙΣ 3 ΤΗΣ 8.10/19.1.1981 (ΦΕΚ 20Β ) Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Εν Αθήναις Σήμερον την 8ην του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αέρια Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 315/Α/1977, Π.. Υπ Αριθ. 922 Περί Απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου Μαζούτ εις κτιριακάς εγκαταστάσεις καύσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μελέτη Πυρασφάλειας ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρήση Κτιρίου ιεύθυνση ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ ΟΝΕΣ ΑΝΟΝΥΜΟΣ Ο ΟΣ Ιδιοκτήτης ΑΝΩΝΥΜΟΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ Υπεύθυνος Παρατηρήσεις ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η μελέτη συντάχθηκε σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 334/36 Ο ΗΓΙΑ 1999/100/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης εκεµβρίου 1999 για τηνπροσαρµογή στηντεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το εκπεµπόµενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εκπαίδευσης ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ

Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΤΙΤΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Που συντάχθηκε, σύμφωνα με την αριθ. 6 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 150 τ. Β / 13-3-1996)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ: 22420222044, Φάξ:2242049507 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 22/76 Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. (ΦΕΚ 6/Α/76) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Τας

Διαβάστε περισσότερα

Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων (ΦΕΚ 20/Α/17-2-78) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων (ΦΕΚ 20/Α/17-2-78) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: 95/78 Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων (ΦΕΚ 20/Α/17-2-78) Έχοντες υπ' όψει: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τας διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομοθεσία πυρασφαλείας στα πρατήρια υγρών καυσίμων Έλεγχοι Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Εισηγητής: Διονύσιος Κουτσούκος Υπεύθυνος Τμήματος Επιστημονικής Έρευνας & Μεθοδολογίας Δ/νσης Προληπτικής Πυροπροστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm

ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ FAX: 24210-23492. 100 mm ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος, 24-10-2012 ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ.Ε. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Μικρασιατών 81 Ταχ. Κωδικας: 38333 Πληροφορίες: Θύµιος Μισοκέφαλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ. Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ Ν. 456/1976, Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. Αρ. 1 Έννοια όρων Διά την εφαρμογήν του παρόντος νόμου: 1. «Φωτοβολίδες» νοούνται μείγματα ευφλέκτων υλών εκτοξευόμενα εν αναφλέξει διά καταλλήλου

Διαβάστε περισσότερα

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V.

891 Κ.Δ.Π. 223/2003. 10. Η τάξη ενεργειακής απόδοσης μιας οικιακής συσκευής προσδιορίζεται στο Παράρτημα V. 97(1) του 2001. Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 156(1) του 2002. 97(1) του 2001. Πεδίο εφαρμογής. Πληροφορίες. Τεχνικός φάκελος. Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 890 Κ.Δ.Π. 223/2003 Αρ. 3694, 14.3.2003 Αριθμός 223 Ο ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/as ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοοίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 11-1 EΩΣ DSPA 11-6 Η γεννήτριες DSPA 11-1 έως DSPA 11-6 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς τύπου Α και Β, και υπό ηλεκτρική τάση. Βρίσκει µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88)

Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: ΑΡΙΘ. 374/88 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π. /τος 71/1988 «Κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/1988 διόρθωση ΦΕΚ 59/Α/28.3.1988). (ΦΕΚ 168/Α/12-8-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti.

Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Σηµασία ή Σκοπός. Γεωµετρικό Σχήµα. e-mail: thessaloniki@enetate.com. e-mail: info@e-meleti. Η χρήση Σχηµάτων και Χρωµάτων στην Σήµανση Ασφαλείας Γεωµετρικό Σχήµα Σηµασία ή Σκοπός Οδηγίες (ενδείξεις και διευκρινήσεις) Απαγορευτικό σήµα Αποφύγετε επικίνδυνες πράξεις Προειδοποιητικό σήµα Προσοχή,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ

Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιβάλλοντος & Υποδοµών ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Θεσσαλονίκης Τµήµα Συγκοινωνιακών Έργων Α ΕΙΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Ερώτηση 1: Στο άρθρο 8.VII της διακήρυξης αναφέρεται : «ή θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα τα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87)

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19340/1946/87 Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Υλικών Συντήρησης για τους Παιδικούς Σταθµούς (Υδραυλικά Υλικά και Είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΙΑ. παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών.

ΣΗΜΑΙΑ. παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους ή έμβλημα της κυριαρχίας του, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. ΣΗΜΑΙΑ Αρ. 155 Ποινικού Κώδικα Όποιος, για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία ή έμβλημα της κυριαρχίας ξένου κράτους, που τελεί σε ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης

Το σύστηµα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο φωτισµό όλης της περιστρεφόµενης !"#$!"%&'(" Κυκλικό περιστρεφόµενο αυτόνοµο σύστηµα διανοµής φαγητού για εξυπηρέτηση 450-500 ατόµων ανά ώρα, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα και επένδυση µελαµίνης, όπου χρειάζεται, σε διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 8/1 & 8/2

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 8/1 & 8/2 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ DSPA 8/1 & 8/2 Η γεννήτριες της σειράς DSPA-8 προορίζονται για τον εντοπισµό και την κατάσβεση πυρκαγιάς που προέρχεται από καύση εύφλεκτων υγρών (βενζίνη, έλαια, οργανικά

Διαβάστε περισσότερα

Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των Κανονισµών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955. (ΦΕΚ 293/Α/11-5-66)

Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των Κανονισµών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955. (ΦΕΚ 293/Α/11-5-66) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 18304/672/66 Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των Κανονισµών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955. (ΦΕΚ 293/Α/11-5-66) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 454/83 Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικινδύνων Παρασκευασµάτων (διαλυτών) σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/173/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης EXCLUSIVE με Μεταλλική Βάση

Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης EXCLUSIVE με Μεταλλική Βάση Πυροσβεστικός Εξοπλισμός Πυροσβεστήρες Ξηράς Κόνεως Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL ΚΩΔΙΚΟΣ : MBK07-010ARF-P1A Πυροσβεστήρας 1Lt Αφρού τύπου AEROSOL (μίας χρήσεως) με Μανόμετρο στο Κάτω Μέρος. Συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80

E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 E.E., Παρ. I, 1175 Ν. 51 Άρ. 1620, 1.8.80 Ό περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος τοϋ Καπνίσματος) Νόμος τοϋ 1980 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 09-03-04-00 09 Λιµενικά και Λοιπά Θαλάσσια Έργα 03 Εργασίες Βελτίωσης Πυθµένα 04 Υποθαλάσσια ιάστρωση Γεωπλεγµάτων 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Ο οίκος Sime, αναλογιζόμενος τα ενεργειακά προβλήματα και τη ζήτηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προσφέρει στην αγορά και λέβητες βιομάζας:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ωραιόκαστρο 24-06-2015 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση Εργαλειομηχανές και μηχανήματα Λείανσης Λείανση 1 Λείανση Είναι η κατεργασία διαμόρφωσης ακριβείας των μεταλλικών υλικών με μηχανική κοπή που επιτυγχάνεται σε εργαλειομηχανές λείανσης, με τη βοήθεια κοπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει

Αυτό το χειμώνα. Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει. και όχι να μας κάψει Αυτό το χειμώνα Δεκέμβρης 2013 Να αφήσουμε τη φωτιά μόνο να μας ζεστάνει και όχι να μας κάψει Συμβουλές για τη χρήση των εναλλακτικών πηγών θέρμανσης, αυτό το δύσκολο χειμώνα Τα τελευταία χρόνια, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούλιος 2014 ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 463 1978 Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 463 Έτος: 1978 ΦΕΚ: Α 96 19780614 Τέθηκε σε ισχύ: 14.06.1978 Ημ.Υπογραφής: 03.06.1978 Τίτλος: Περί των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ HELLAS ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ SEKA-Q.System 2:2007 Προώθηση Προϊόντων Ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί µόνιµο εκθεσιακό χώρο, είτε εντός του εργοστασίου /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-06-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 06 Φορητοί Πυροσβεστήρες 01 Ξηράς Κόνεως & ιοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 399/92 Τροποποίηση και συµπλήρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 2592/84 «Περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων» σε εναρµόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Συμβαίνει κι αυτό: ο όγκος ενός σώματος να 'ναι μεγάλος, αλλά η μάζα του να 'ναι μικρή Από την καθημερινή μας ζωή, ξέρουμε τι σημαίνει πυκνό και αραιό: πυκνό δάσος, αραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας

ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μορφές Ενέργειας ΕΝΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Μορφές Ενέργειας ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

SAFEDOOR. ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 30-120 min. Date: 10/07/09

SAFEDOOR. ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 30-120 min. Date: 10/07/09 SAFEDOOR ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 30-120 min Date: 10/07/09 Page 2 Για παραγγελίες καλέστε στο: Τηλ: 22990 47800 Fax: 22990 47688 Web: www.safedoor.gr - E-mai: info@safedoor.gr ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Οι πυροκουρτίνες από

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ 2010 Για σκοπούς μεταφοράς της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506)

ΘΕΜΑ: «Έκδοση - αποστολή της υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστικής Διάταξης» ΣΧΕΤ.: Υπ' αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β' 1506) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Αυγούστου 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Α' ΚΛΑΔΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : Όλες τις Υπηρεσίες Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΣΕΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕΤ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΣΚΑΦΗ - ΚΟΥΖΙΝΕΣ MBK10 - SET - PYR1 - ABC90 MBK10 - SET - PYR2SMALL 1Kg 85% 13A 34B 2Kg 8A 34B Σετ Πυροσβεστήρας 1Kg Ξηράς Σκόνης - Τρίγωνο - Φαρμακείο Κατασβεστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93. Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου (Φ.Ε.Κ. ΑΠΟΦΑΣΗ 14165/Γ17.4/373/93 Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 673/Β/1993) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) ΘΕΩΡΙΑ Ιξώδες ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΟ ΙΞΩΔΕΣ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΙΑΦΑΝΩΝ ΥΓΡΩΝ (ASTM D 445, IP 71) Το ιξώδες είναι η ιδιότητα που έχει ένα ρευστό να παρουσιάζει αντίσταση κατά τη ροή του, ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικά µέτρα- Ασφάλεια. 1. Πυρόσβεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

Προληπτικά µέτρα- Ασφάλεια. 1. Πυρόσβεση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γραφείο Ασφάλειας και Υγείας ηµοτικής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης 1. Πυρόσβεση Ικανοποιητικός αριθµός πυροσβεστήρων όλων των τύπων στους κατάλληλους χώρους Εργαστήρια Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα

INERGEN 200 & 300 Bar. Σελίδα ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΜΕ INERGEN 200 & 300 Bar ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1.0 Γενικά 1 2.0 Περιγραφή Υλικού 1 3.0 ιάθεση 2 4.0 Εγκατάσταση 2 5.0 Λειτουργία Συστήµατος 2 6.0 Τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.

Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 8/8 Μαρτίου 1935 Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών. Α - Πρακτικοί µηχανικοί και µηχανοδηγοί κινητηρίων µηχανών. ιπλώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91)

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Συνεδρίαση 1.10.91) ΑΠΟΦΑΣΗ: 1100/91 Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. 2592/84 περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την οδηγία 89/677/ΕΟΚ. (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ - Ε ΑΦΟΥΣ 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ: «ΑΥΞΗΣΗ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ» Άρθρο Πρώτο Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης 1. Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών

Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών 5 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση ιξώδους λιπαντικών Εργαστήριο Τριβολογίας Μάιος 2011 Αθανάσιος Μουρλάς Η λίπανση Ως λίπανση ορίζεται η παρεμβολή μεταξύ των δύο στοιχείων του τριβοσυστήματος τρίτου κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡHΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Υδραυλικών, Θερμικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος ASTM D 445 (ΙΡ 71)

Μέθοδος ASTM D 445 (ΙΡ 71) ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Αναπλ. Καθηγητής Δημήτριος Αυλωνίτης Μέθοδος ASTM D 445 (ΙΡ 71) Κινηματικό Ιξώδες Διαφανών και Αδιαφανών Υγρών Σκοπός Με τη μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα