Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 22745/314/71 Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της υπ αριθ.nhs 10/1971 τοιαύτης επί των τεχνικών απαιτήσεων των φορητών πυροσβεστήρων. (ΦΕΚ 264/Β/8471) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Έχοντας υπ όψει: 1. Τάς διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του Α.Ν. 256/1968 περί συστάσεως της ιευθύνσεως Τυποποιήσεως Ελληνικών Προϊόντων παρά τω Υπουργείω Βιοµηχανίας, και του άρθρου 2 του Ν. 4463/ Την υπ αριθ.30101/273/2468 ηµετέραν απόφασιν (Φ.Ε.Κ. Β 164/2468) περί καθορισµού αρµοδιοτήτων της ιευθύνσεως Τυποποιήσεως Ελληνικών Προϊόντων, αποφασίζοµεν : Καθιερούµεν ως Εθνικόν Ελληνικόν Πρότυπον της υπ αριθ.nhs 10/1971 Προδιαγραφήν επί των τεχνικών απαιτήσεων των φορητών πυροσβεστήρων. Η παρούσα, µετά του συνηµµένου κειµένου της ως άνω Προδιαγραφής, δηµοσιευθήτωσαν δια της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. Εν Αθήναις τη 15 Μαρτίου 1971 Ο Υπουργός Κων/νος Κυπραίος ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΒΡΑΧΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ Το παρόν Εθνικόν Ελληνικόν Πρότυπον, υπ αριθ.nhs 10/1971 επεξειργάσθη υπό οµάδος εργασίας τυποποιήσεως, συγκροτηθείσης βάσει αποφάσεως του Υπουργού Βιοµηχανίας. Της οµάδος συµµετέσχον εκπρόσωποι Κρατικών Υπηρεσιών και του συναφούς κλάδου της Ελληνικής Βιοµηχανίας. 1. ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή αύτη αποσκοπεί εις το να δώση τα κυριώτερα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει κατ ελάχιστον να έχουν οι φορητοί πυροσβεστήρες. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1. Φορητός πυροσβεστήρ είναι συσκευή πρώτης βοηθείας δια την καταπολέµησιν της πυρκαϊάς, βάρους µέχρις 20 χ/µων, η οποία εκτοξεύει αυτοτελώς το υλικός κατασβέσεως δι εναποθηκευµένης ή παραγόµενης πιέσεως, όταν αύτη τεθή εις λειτουργίαν. Αι ελάχιστοι πιέσεις δοκιµασίας των πυροσβεστήρων, όντων δοχείων υπό πίεσιν, αναφέρονται εις τας επι µέρους προδιαγραφάς Το πυροσβεστικόν υλικόν είναι το περιεχόµενον εις τον πυροσβεστήρα το οποίον προακλεί την κατάσβεσιν του πυρός Η γόµωσις πυροσβεστήρος είναι το βάρος ή ο όγκος του πυροσβεστικού υλικού του περιεχοµένου εις τον πυροσβεστήρα. Η γόµωσις εκφράζεται εις χιλιόγραµµα ή εις λίτρα (εάν το κύριον συστατικόν είναι το ύδωρ). Οι αριθµοί των χιλιογράµµων ή λίτρων εκφράζονται εις ακεραίους τοιούτους Η διάρκεια λειτουργίας ενός πυροσβεστήρος είναι ο χρόνος εκφραζόµενος εις δευτερόλεπτα κατά τον οποίον εκκενούται το πυροσβεστικόν υλικόν άνευ διακοπής της εκκενώσεως και µε την βαλβίδα πλήρως ανοικτήν. Η διάρκεια λειτουργίας εκάστου τύπου πουροσβεστήρος αναφέρεται εις τας κατ ιδίαν προδιαγραφάς. 3. ΕΙ Η ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

2 Τα είδη των φορητών πυροσβεστήρων είναι τα ακόλουθα, περιγράφονται δε εις ιδίας προδιαγραφάς. 1. πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως. 2. πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακος. 3. πυροσβεστήρες ύδατος. 4. πυροσβεστήρες µηχανικού αφρού. 5. πυροσβεστήρες αλογονωµένων υδρογονανθράκων. Παρατηρήσεις : Α. Η χρήσις πυροσβεστήρων αλογονωµένων υδρογονανθράκων, λόγω της τοξικότητας αυτών, θα αντιµετωπίζεται κατά περίπτωσιν και δι ιδίας προδιαγραφής. Η χρήσις των πυροσβεστήρων τετραχλωριούχου άνθρακος, βρωµιούχου µεθυλίου και χλωροβρωµοµεθανίου δεν επιτρέπεται. Β. Οι πυροσβεστήρες χηµικού αφρού «Σόδαςοξέος», δεν περιγράφονται δεδοµένου ότι δεν συνιστάται πλέον η χρήσις των. Οι τυχόν υπάρχοντες τοιούτοι, µετά την φθοράν των, δέον όπως αντικατασταθώσι δι ενός εκ των λοιπών αναφεροµένων τύπων. Γ. Εις τους µηχανικούς πυροσβεστήρες ύδατος, περιλαµβάνονται και οι αντλιοφόροι κάδοι.. Πυροσβεστήρες ετέρων µεγεθών των εν τη παρούση προδιαγραφή καθοριζοµένων, ευρισκόµενοι ήδη εν κυκλοφορία, δύνανται να χρησιµοποιούνται µέχρι της φθοράς των. 4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ Αναλόγως προς το καιόµενον καύσιµον αι πυρκαϊαί βασικώς καθορίζονται εις τέσσαρας κατηγορίας, ως εκτίθενται κατωτέρω: εδοµένου ότι εις µεγάλος αριθµός πυρκαϊών προέρχεται από ηλεκτρικός ρεύµα ή υφίσταται η παρουσία ηλεκτρικού ρεύµατος, ένθα παρουσιάζεται συχνά η ανάγκη καταπολεµήσεως των πυρκαϊών επί ή πλησίον ηλεκτρικών συσκευών, εγκαταστάσεων κλπ. Ευρισκοµένων υπό τάσιν, δέον όπως προς αποφυγής κινδύνων εις τα χειριζόµενα τους πυροσβεστήρας πρόσωπα, το εκτοξευόµενον υλικόν είναι αρκούντως δυσαγώγιµον. Ενεκα τούτων και διά λόγους ασφαλείας καθορίζεται εισέτι µία κατηγορία πυρκαϊάς εις την οποίαν περιλαµβάνονται αι προαναφερθείσαι τέσσαρες οµού ή κεχωρισµένως αλλά παρουσία ηλεκτρικού ρεύµατος. Ούτως αι κατηγορίαι πυρκαϊάς διαµορφούνται εις τέσσαρας βάσει του καιοµένου καυσίµου και µιας πέµπτης λόγω ειδικών συνθηκών. Αι κατηγορίαι αύται είναι : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Πυρκαϊαί προερχόµενοι εκ στερεών υλικών, οργανικής συνήθως συνθέσεως εις τας οποίας η ανάφλεξις λαµβάνει χώραν κανονικώς µε σχηµατισµό τεφροανθράκως (π.χ. ξύλον, χάρτης, άχυρον, υφάσµατα, ελαστικόν, αριθµός πλαστικών κλπ). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Πυρκαϊαί προερχόµενοαι εξ υγρών καυσίµων ή υγροποιηµένων στερεών (π.χ. αιθήρ, οινόπνευµα, βενζίνη, έλαια, λίπη, λάκες, στεαρίνη, παραφίνη, κλπ). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C Πυρκαϊαί προερχόµεναι εξ αερίων καυσίµων (µεθάνιον, προπάνιον, βουτάνιον, ασετυλίνη, υδρογόνον, κλπ). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D Πυρκαϊαί προερχόµεναι εκ µετάλλων (π.χ. νάτριον, κάλιον, µαγνήσιον, τιτάνιον, ζιρκόνιον). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε Πυρκαϊαί προερχόµεναι από καύσιµα των ανωτέρω κατηγοριών A,B,C,D επί ή πλησίον ηλεκτρικών συσκευών εγκαταστάσεων κλπ. ευρισκοµένων υπό τάσιν. Το τοξευόµενον πυροσβεστικόν υλικόν πρέπει να µη είναι αγώγιµον. Εάν αι ηλεκτρικά συσκευαί ή εγκαταστάσεις δεν εβρίσκονται υπό τάσιν, τότε είναι δυνατή η χρήσις πυροσβεστικών µέσων εκ των χρησιµοποιουµένων εις τας κατηγορίας A,B,C,D. 5. Χαρακτηρισµός Πυροσβεστήρων Το εκτοξευόµενον υλικόν κατασβέσεως χαρακτηρίζεται δια γραµµάτων ως εις τον ακόλουθον πίνακα 1.

3 Πιναξ 1 Υλικόν Κατασβέσεως Κόνις (Κατηγορία Πυρκαϊάς B C E) Κόνις (Κατηγορία Πυρκαϊάς Α B C E) (µέχρι 1.000Volts) Κόνις (Κατηγορία Πυρκαϊάς D) ιοξειδίου του άνθρακος (Κατηγορία Πυρκαϊάς B C E) Ύδωρ (Κατηγορία Πυρκαϊάς Α) Μηχανικός αφρός (Κατηγορία Πυρκαϊάς Α B) Χαρακτηριστικό Σύµβολο P Pa Pd C W WF Oι τύποι των πυροσβεστήρων, βάσει του πίνακος χαρακτηρίζονται ως ακολούθως: ια του χαρακτηριστικού συµβόλου του υλικού κατασβέσεως και δι ενός αριθµού δηλούντος την ποσότητα του υλικού κατασβέσεως εις λίτρα δι όσα το κύριον συστατικόν είναι ύδωρ και εις χιλιόγραµµα δια τα λοιπά. Το γράµµα προηγείται του αριθµού. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα: Τύπος Πυροσβεστήρ ύδατος 10 λίτρων συνοπτικώς W 10 Πυροσβεστήρ κόνεως 12 χιλιογράµµων συνοπτικώς P 12 Πυροσβεστήρ διοξειδίον του άνθρακος 6 χιλιογράµµων συνοπτικώς. C 6 6. Ποσότης γοµώσεως και ανοχαί Αι ποσότητες γοµώσεων και αι ανοχαί αυτών εµφαίνονται εις τον επόµενον πίνακα 2. Πίναξ 2 Είδος Πυροσβεστήρων Κατασβεστικόν Υλικόν Κόνεως Κόνις 12 χ/µα 6 χ/µα 3 χ/µα 1 χ/µον έως 1,3 χ/µα ιοξειδίουτου CO2 6 χ/µα Ποσότης Γοµώσεως Ονοµαστική Επιτρεπόµεναι Αποκλίσεις ± 0,4 χ/µα ± 0,2 χ/µα ± 0,1 χ/µα ± 0,005 χ/µα 0,25 χ/µα άνθρακος 2 χ/µα 0,05 χ/µα Ύδατος Υδωρ 10 λίτρα 0,2 λίτρα 0,8 λίτρα Μηχανικού αφρού Αφρός 10 λίτρα 0,2 λίτρα 0,8 λίτρα Μέγιστον επιτρεπόµενων υπόλοιπον, µετά την χρήσιν υπό συνήθη χειρισµών 1 χ/µον 0,5 χ/µα 0,3 χ/µα 0,1 χ/µον 5% ευθύς ως εµφανισθή το σηµείον αερίου

4 Σηµείωσις: Αι ιδιότητες και ο έλεγχος των γοµώσεων περιγράφονται εις ιδίας προδιαγραφάς. 7. ΤΥΠΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ ΠΥΡΚΑΊΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Εις το επόµενον πίνακα 3 αναφέρονται όλοι οι τύποι των συνήθων φορητών πυροσβεστήρων και δή κατά τον ακόλουθον τρόπον. Εις την πρώτην στήλην του πίνακος αναγράφονται αι κατηγορίαςι πυρκαϊάς ABCDE. Παραπλεύρως εκάστης κατηγορίας πυρκαϊάς και οριζοντίως αναφέρονται όλοι οι τύποι των πυροσβεστήρων οίτινες είναι κατάλληλοι δια την κατάσβεσιν πυρκαϊών της κατηγορίας ταύτης. Εντός των κατακορύφων στηλών ευρίσκονται οι τύποι των πυροσβεστήρων οίτινες έχουν κατά προσέγγισιν την αυτήν κατασβεστικήν ικανότητα. ιαναθµίσης Μεγεθών Πυρκαϊάς* Κατηγορία Πυρκαϊάς Α Pa 1 έως 1,3 Β C ΠΙΝΑΞ 3 8Β 3Α : 34Β 8Α : 89Β 21Α : 144Β C2 P 1 έως 1,3 PA έως 1,3 C2 P 1 έως 1,3 PA 1 έως 1,3 Ρa 3 C 6 P 3 Pa 3 C 6 P 3 Pa 3 W 10 Pa 6 WF 10 P 6 Pa 6 WF 10 P 6 Pa 6 D Πυροσβεστήρες µε κόνιν Pd και ειδικόν εκτοξευτήρα. E Πυροσβεστήρες µε υλικόν γοµώσεως P, Pa, C. * Iδε άρθρα 9.1, 9.2, 9.3. Παρατηρήσεις : Pa 12 P 12 Pa 22 P 12 Pa 12 Οι πυροσβεστήρες ύδατος ή µηχανικού αφρού δέον όπως είναι κατάλληλοι προς λειτουργίαν υπό θερµοκρασίαν µέχρι +1 C. Εάν επιβάλλεται ο πυροσβεστήρ να ευρίσκεται εις χώρους µε χαµηλοτέραν θερµοκρασίαν τότε θα πρέπει να προστίθενται επαρκή αντιπηκτικά µη αναφλέξιµα, µη επιτρέποντα την πήξιν του ύδατον ή απόθεσιν αλάτων. Εν τοιαύτη περιπτώσει, εις την σήµανσιν του πυροσβεστήρος δέον να αναφέρεται το σηµείον πήξεως, όπερ δέον να είναι τουλάχιστον 30 C. Το διοξείδιον του άνθρακος ως κατασβεστικόν µέσον δύναται να χρησιµοποιήται δια τας κατηγορίας πυρκαϊών A,B,C,E, ανεξαρτήτως µεγέθους, εφ όσον ο χώρος κατακλύζεται υπ αυτού. Ο ανωτέρω πίναξ έχει συνταχθή επί τη βάσει των ήδη προτύπων πυροσβεστικών κόνεων B,C,E και Α, B,C,E κατασκευαζοµένων βασικών εκ διττανθρακικού νατρίου ή φωσφορικών αλάτων. Η ως άνω κατάταξις των πυροσβεστήρων καθορίζει µεν δια κάθε κατηγορίαν πυρκαϊάς το κατάλληλον πυροσβεστικόν υλικόν, δεν καθορίζει την τυχούσαν βλαβεράν επίδρασιν τούτου επί των αντικειµένων εφ ων ήθελεν τούτο προσπέσει. Εις τοιαύτας ειδικάς περιπτώσεις, ο πλέον κατάλληλος πυροσβεστήρ θα καθορίζεται υπό ειδικών ή της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

5 8. ΣΗΜΑΝΣΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Επί των πυροσβεστήρων αναγράφονται απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία : 8.1. επί της µεταλλικής επιφανείας παντός τύπου πυροσβεστήρος δια κεχαραγµένων ή αναγλύφων στοιχείων αναγράφονται : Α.Ο εµπορικός τίτλος επιχειρήσεως ή κατατεθειµένος εµπορικόν σήµα. Β. το έτος κατασκευής του πυροσβεστήρος Γ. ο αριθµός µητρώου του πυροσβεστήρος. η γενοµένη πίεσις δοκιµασίας πχ. οκ. 25 ΑΤΜ. Ε. το έτος κατασκευής, ο αριθµός µητρώου και η πίεσις της γενοµένης δοκιµασίας θα καταγράφωνται υποχρεωτικώς υπο του κατασκυεαστού εις ειδικόν βιβλίον κατασκευών και δοκιµασιών πυροσβεστήρων. 8.2.Εκαστος πυροσβεστήρ θα φέρη πινακίδα εκ µεταλλικού ελάσµατος ή εκ φύλλου µεταλλικού ή πλαστικού χάρτου ή απ ευθείας τύπωσιν δι ανεξιτήλου χρώµατος, εξασφαλίζουσαν την µόνιµον διατήρησιν των ενδείξεων. Η πινακίς δέον όπως είναι εις τοιαύτης θέσιν επι του πυροσβεστήρος, ώστε να καθίστανται αναγνώσιµοι υπό ανάρτισιν αι οδηγίαι λειτουργίας και η κατηγορία πυρκαϊάς. Επί της τοιαύτης πινακίδος θα αναγράφωνται : Α. ο χαρακτηρισµός του πυροσβεστήρος π.χ. πυροσβεστήρ ξηράς κόνεως 12 χιλιογράµµων. Β. Τύπος Ρ 12 Γ. η φράσις :«Αναγοµώσατε αµέσως µετά την χρήσιν».. οδηγίαι λειτουργίας. Ε. αι κατηγορίας πυρκαϊάς (A,B,C,D,E,) µετά συντόµου διευκρινίσεως τούτων. Στ. η κατασβεστική ικανότης π.χ. 3Α : 21Β : Ε κλπ.(ο αριθµός προηγείται του γράµµατος). Ζ. επι των πυροσβεστήρων ύδατος και µηχανικού αφρού, δέον να αναγράφεται η ένδειξις του σηµείου πήξεως. Ητοι: «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕΧΡΙ» +1 C. «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕΧΡΙ» 30 C. Η. επί πυροσβεστήρων ακαταλλήλων δι ηλεκτρικόν ρεύµα, δέον να αναγράφεται η φράσις «ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΡΕΥΜΑ». Θ. Επι πυροσβεστήρων καταλλήλων δι ηλεκτρικόν ρεύµα, δέον να αναγράφεται η φράσις «ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΡΕΥΜΑ ΤΑΣΕΩΣ VOLTS» 8.3 Πλησίον ή επι της περιγραφείσης πινακίδος θα τίθενται, κατά τον περιγραφέντα (8.2) τρόπον επικολλήσεως, τα ειδικά σήµατα καταγορίας πυρκαϊών (A,B,C,D,E,) αναλόγως τύπου πυροσβεστήρος ως καθορίζονται εν συνεχεία: Σήµατα δηλούντα κατηγορίαν πυρκαϊάς.

6 Σηµείωσις : Α. τα σχήµατα θα ώσιν ως δείκνυται ανωτέρω, το δε ύψος του περιγράµµατος θα είναι ουχί έλαττον των 15 χιλιοστοµέτρων. Τα πλαίσια και τα γράµµατα είναι µαύρου χρώµατος, το δε βάθος θα είναι χρώµατος: ια το Α πράσινον ια το Β λευκόν ια το C λευκόν ια το D κίτρινον ια το Ε κυανούν ανοικτόν. Απαντες οι πυροσβεστήρες θα έχουν το σώµα των κεχρωσµένον δια ερυθρού χρώµατος. Β. επί εκάστου ετοίµου πυροσβεστήρος εξερχοµένου του εργοστασίου κατασκευής δέον όπως αναρτάται ειδική πινακίς εντός πλαστικού φακέλλου εφ ής θα αναγράφεται η αρχική ηµεροµηνία ελέγχου ως και αι διαδοχικαί ηµεροµηνίαι των µελλοντικών τοιούτων. Εις περιπτώσεις καθ ας ο πυροσβεστήρ είναι εκτεθειµένος εις το ανοικτόν ύπαιθρον, η πινακίς δέον να κατασκευάζεται εξ ύλης ανθισταµένης εις τας καιρικάς µεταβολάς. Παραπλεύρως των ηµεροµηνιών αφίεται χώρος ένθα κατά τον αρχικόν έλεγχον ο προς τούτο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος ελεγκτής θέτει την υπογραφήν και την σφραγίδα της εταιρείας. Εις περίπτωσιν καθ ήν ο πυροσβεστήρ υφίσταται αναγόµωσιν ή έλεγχον κατά τας καθοριζοµένας ηµεροµηνίας ή ενωρίτερον ο αναγοµωτής ή ελεγκτής παραπλεύρως της ηµεροµηνίας δέον όπως θέτη την υπογραφήν του και την σφραγίδα του ονοµατός του. Αι αναγραφαί αι οποίαι δέον όπως διαλαµβάνωνται είς τας πινακίδας εκάστου τύπου πυροσβεστήρος αναφέρονται λεπτοµερέστερον εις τας καθ έκαστα προδιαγραφάς. 9. ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΗΣ 9.1. Εκαστος πυροσβεστήρ έχει ικανότητα κατασβέσεως ενός ωρισµένου µεγέθους πυρκαϊάς. Προς µέτρησιν της ικανότητος ταύτης προδιεγράφησαν ωρισµένα τυποποιηµένα µεγέθη πυρκαϊάς. Ούτω δια την µέτρησιν της κατασβεστικής ικανότητος των πυροσβεστήρων επί στερεών καυσίµων, κατηγορίας πυρκαϊάς Α, προδιαγράφονται στιβάδες ξύλου περιγραφόµεναι εις τον πίνακα 4 και σχήµατα 1 και 2. Προς µέτρησιν της κατασβεστικής ικανότητος των πυροσβεστήρων επι υγρών καυσίµων, κατηγορίας πυρκαϊάς Β, προδιαγράφονται ποσότητες υγρού καυσίµου εντός δοχείων περιγραφοµένων εις πίνακα 5. Προδιαγραφαί διά την µέτρησιν της κατασβεστικής ικανότητος των πυροσβεστήρων επί αερίων καυσίµων, κατηγορίας πυρκαϊάς C, και µετάλλων, κατηγορίας πυρκαϊάς θέλουσιν εκδοθεί προσεχώς. Ούτω κατά τα ανωτέρω εάν δι ενός πυροσβεστήρος µηχανικού αφρού τύπου WF 10 επιτυγχάνεται η κατάσβεσις πυρκαϊάς µεγέθους 8Α (πίναξ 4) και επί πλέον 34Β (πίναξ 5 ) ο πυροσβεστήρ ούτος έχει κατασβεστικήν ικανότητα 8Α : 34Β. Εάν η αυτή πυρκαϊά κατασβέννυται δι ένός πυροσβεστικού κόνεως Ρα 6 τότε επειδή δια του πυροσβεστήρος τούτου είναι δυνατή η κατάσβεσις και παρουσία ηλεκτρικού ρεύµατος υπό τάσιν η κατασβεστική ικανότης του χαρακτηρίζεται 8Α : 34Β : Ε Εις τα επόµενα δίδεται λεπτοµερώς ο τρόπος δι ου δέον να πραγµατοποιούνται αι εν λόγω δοκιµασίαι. Οι πυροσβεστήρες οίτινες πρόκειται να υποστούν τας επόµενας δοκιµασίας δέον όπως παραµείνουν επί 24 ώρας τουλάχιστον εις χώρον θερµοκρασίας 025 C εκτός εάν άλλως περιγράφεται εις τας καθ έκαστα προδιαγραφάς και έχουν ελαχίστην διάρκειαν λειτουργίας εµφαινοµένην εις τας κατ ιδίαν προδιαγραφάς. Κατά την εκτέλεσιν των δοκιµασιών ο χειριζόµενος τον πυροσβεστήρα δέον όπως φέρη συνήθη ενδυµασίαν (άνευ πυριµάχων ιδιοτήτων) πάντως ουχί εξ ευφλέκτου συνθετικού

7 υφάσµατος, κοινά οµµατοϋάλια ηλίου ή συνήθη διορθωτικά και µικρόν φίλτρον αναπνοής µη παρέχον έτερον είδος προστασίας. Η έναυσις της δοκιµαστικής πυράς, δέον όπως γίνεται αποστάσεως τη βοηθεία σιδηράς ράβδου εχούσης εις το άκρον τα ανηµµένον στυπίον. Συνιστάται, κατά τας δοκιµασίας, όπως υφίστανται και έτεροι πυροσβεστήρες προς πρόληψιν τυχόν ατυχηµάτων Τυπικαί δοκιµασίαι δια πυρκαϊάς κατηγορίας Α. Ο εξοπλισµός δια µίαν δοκιµασίαν πυρκαϊάς τύπου Α αποτελείται εκ µιάς κλίνης εκ ξυλίνων δοκίδων εδραζοµένης επι µεταλλίνης βάσεως. Αι ξύλιναι δοκίδες κατασκευάζονται εκ ρητινούχου ξυλείας (πεύκης) τετραγωνικής διατοµής πλευράς 4cm ± 0,15 cm περιεχούσης κατά βάρος υγρασίας 10% έως 15%. Αι ξύλιναι δοκίδες στοιβάζονται ως εµφαίνεται εκ των σχεδίων 1 και 2, πάντοτε εις 14 αλληλοϋπερερκείµενα καθέτως αλλήλων στρώµατα επί της µεταλλίνης βάσεως. Αι δοκίδες διατάσσονται επί εκάστης στρώσεως κατά κανονικά διαστήµατα µε ενδιάµεσα διάκενα 6cm. Αι δοκίδες κατά την εγκαρσίαν διεύθυνσιν (στρώσεις : 2,4,6,8,10,12,14) έχουν σταθερόν πάντοτε µήκος 50 cm ± 1 cm. Κατά την διαµήκη διεύθυνσιν (στρώσεις : 1,3,5,7,9,11,13) τοποθετούνται πάντοτε 5 δοκίδες των οποίων το µήκος ποικίλλει εκάστοτε αναλόγως προς το µέγεθος της εκτελεστέας δοκιµασίας. Αι ανοχαί και των µηκών τούτων είναι ± 1 cm. Αι διαβαθµίσεις µεγεθών της δοκιµασίας δίδονται εις τον κατωτέρω πίνακα. Η κλίµαξ αύτη δύναται να συνεχισθεί µέχρι της διαβαθµίσεως 233 Α δια δοκιµασίας υπολογιζοµένας κατά την µέθοδον την υποδιεκνυοµένην εις την µετά τον πίνακα σηµείωσιν. Εκάστη δοκιµασία χαρακτηρίζεται υπό ενός αριθµού ακολουθουµένου υπό του γράµµατος Α. Τα αριθµητικά χαρακτηριστικά της δοκιµασίας αναφέρονται : Εις τον αριθµόν των ξυλίνων δοκίδων εκάστης στοιβάδος των εχουσών πάντοτε µήκος 50 εκ. διατεταγµένων κατά την εγκάρσιαν έννοιαν της δοκιµαστικής πυράς. Είς το µήκος της δοκιµαστικής πυράς, εκφραζόµενον εις δεκατόµετρα ήτοι εις το µήκος των ξυλίνων δοκίδων, των διατεταγµένων κατά την διαµήκη έννοιαν της δοκιµαστικής πυράς Η µεταλλίνη βάσις επι της οποίας εδράζονται αι δοκίδες έχει ύψος 25 cm, πλάτος 90 cm και µήκος ίσον προς το της δοκιµαστικής πυράς. ιαβάθµισης δοκιµασιών πυράς Αριθµός εγκαρσίων δοκίδων (µήκους 50 εκ.) δι εκάστην στρώσιν. ΠΙΝΑΞ 4 Μήκος διαµήκων δοκίδων εις δεκατόµετρα 3Α Α Α Α Α (27Α) Α (43Α) Α Συνολικόν µήκος δοκίδων εις µέτρα.

8 Σηµείωσις: Εκάστη δοκιµασία πυράς χαρακτηρίζεται υπό ενός αριθµού σειράς εις την οποίαν έκαστος όρος είναι το άθροισµα των δύο προηγούµενων όρων. Τούτο σηµαίνει ότι η σειρά αύτη αποτελεί γεωµετρικήν πρόοδον µε λόγον 1,62. Οι πρόσθετοι όροι, οι εντός παρενθέσεως, εις τον πίνακα προκύπτουν εκ του γινοµένου του αµέσως προηγουµένου της προόδου επί (1,62) ½. Ούτως : 21.(1,62) ½=21. 1,27 =27 Συνθήκαι εκτελέσεως της δοκιµασίας: Το όλον συγκρότηµα κατά την εκτέλεσιν των δοκιµασιών δέον όπως προφυλάσσεται εκ ρευµάτων αέρος και πραγµατοποιήται κατά προτίµησιν εντός κλειστού χώρου. Προ της δοκιµασίας ο πυροσβεστήρ τοποθετείται εις απόσταστιν 5 µέτρων από του κέντρου του συγκροτήµατος. Η λεκάνη εντός της οποίας θα τοποθετηθεί το καύσιµον έχει τα εξής διαστάσεις : 60 cm πλάτος, 10 cm βάθος, είναι δε κατά 10 εκ. µακρότερα των διαµήκων δοκιδων και τοποθετείται συµµετρικών κάτωθεν της µεταλλίνης βάσεως εφ ής έχουσι τοποθετηθεί αι δοκίδες. Εντός της λεκάνης ρίπτεται ποσότης υγρού καυσίµου αυτής ποιότητας ως και δια πυρκαϊάς τύπου Β (9.3) αναφεροµένης κατωτέρω και εις ύψος περίπου 0,5 cm. Τίθεται πυρ εις το υγρόν καύσιµον. Αφίεται η πυρά εν εναύσει περίπου 2 λεπτά και ακολούθως αποσύρεται η λεκάνη (τη βοήθεια ειδικού αγκύστρου δια λόγους ασφαλείας). Αφίεται η πυρά όπως συνεχισθή επί των δοκίδων έτερα 6 λεπτά και κατ αυτόν τον τρόπον ο συνολικός χρόνος προεναύσεως είναι 8 λεπτά. Μετά τούτο ο χειριστής λαµβάνει τον πυροσβεστήρα και εκλέγει µόνος την καλλιτέραν δι αυτόν διεύθυνσιν προσβολής της πυρκαϊάς. Ολον το περιεχόµενον του πυροσβεστήρος εκκενούται επι της πυράς µετά ή άνευ διακοπής. Η δοκιµασία θεωρείται επιτυχής εάν παρατηρηθεί πλήρης εξαφάνισις των φλογών και εάν δεν επανεµφανισθούν αύται κατά τα τρία επόµενα λεπτά από της πλήρους εκκενώσεως του πυροσβεστήρος. Εις πυροσβεστήρ θεωρείται ότι είναι καλής αποδόσεως εάν επι τριών διαδοχικών δοκιµασιών ως άνω, εντιµετώπισεν επιτυτώς τας δύο εξ αυτών. Εκάστη δοκιµασία εκτελείται δια του πυροσβεστήρος πλήρους. Εάν δύο διαδοχικαί δοκιµασίαι επιτύχουν δεν είναι αναγκαία η εκτέλεσις και τρίτης τοιαύτης τυπικαί δοκιµασίαι δια πυρκαϊάς κατηγορίας Β. Το υλικόν δια τας δοκιµασίας επι πυρκαϊών κατηγορίας Β περιλαµβάνει µίαν σειράν λεκανών κυκλικού σχήµατος, τα χαρακτηριστικά των οποίων δίδονται εις τον ακόλουθον πίνακα 5. Αι διαβαθµίσεις των δοκιµασιών πυρκαϊάς περιλαµβάνουν ένα αριθµόν ακολουθούµενον υπό του γράµµατος Β. Ο αριθµός ούτος παριστά τον όγκον εις λίτρα του καυσίµου του περιεχοµένου εις την λεκάνην. Η επιφάνεια της λεκάνης υπολογιζοµένη εις τετραγωνικά δεκατόµετρα, ισούται κατά συνθήκην προς τον αριθµόν των λίτρων πολλαπλασιαζόµενον επι π. εν τίθεται ύδωρ εις την λεκάνην. Το ύψος του καυσίµου εντός της λεκάνης είναι περίπου 0,3 δεκατόµετρα. Τα χαρακτηριστικά των δοκιµασιών δια πυρκαϊάς κατηγορίας Β δίδονται εις τον ακόλουθον πίνακα: ΠΙΝΑΞ 5

9 ιαβάθµισις δοκιµασιών πυράς Ογκος του καυσίµου εις λίτρα Κατασκευαστικά στοιχεία της λεκάνης εκ χαλύβδινου ελάσµατος. Βάθος Πάχος εις τριχώµατος µέτρα εις χιλιοστόµετρα ιάµετρος κατά προσέγγισιν εις µέτρα Κατά προσέγγισιν επιφάνεια εις dm 2 8Β Β Β Β Β (70 Β) Β (113 Β) Β (183 Β) Β Σηµείωσις : εκάστη δοκιµασία πυράς χαρακτηρίζεται υπό ενός αριθµού σειράς εις την οποίαν έκαστος όρος ισούται προς το άθροισµα των δύο αµέσως προηγουµένων του όρων. Τούτο σηµαίνει ότι η σειρά αύτη αποτελεί γεωµετρικήν πρόοδον µε λόγον 1,62. Οι πρόσθετοι όροι, οι εντός παρενθέσεως, εις τον πίνακα προκύπτουν εκ του γινοµένου του αµέσως προηγουµένου όρου της προόδου επί (1.62)½. Ούτως : 55.(1.62)½ = =70. Συνθήκαι εκτελέσεως της δοκιµασίας: Η ταχύτης του ανέµου δεν πρέπει να υπερβαίνη τα 3m/sec (ασθενής έντασις ανέµου). Το καύσιµον είναι βενζίνη αεροπορίας 100/130 οκτανίων. ύναται εν τούτοις τα διάφορα εργαστήρια και κατά την κρίσιν των να χρησιµοποιούν δια τας δοκιµάς ταύτας, έτερον είδος βενζίνης ή ελαφρού πετρελαίου υπό τον όρον ότι θα δύναται να αποδειχθεί ότι δι αυτού επιτιγχάνονται ισοδύναµα αποτελέσµατα. Τα χρησιµοποιούµενα καύσιµα δεν πρέπει να περιέχουν αλκοόλην. Το καύσιµον αφίεται να καίεται ελευθέρως επί 60sec προ της προσβολής της πυρκαϊάς. Εις πυροσβεστήρ θεωρείται ότι είναι καλής αποδόσεως εάν επί των τριών διαδοχικών δοκιµασιών ως, αντιµετώπισεν επιτυχώς τας δύο εξ αυτων. Εκάστη δοκιµασία εκτελείται δια του πυροσβεστήρος πλήρους. Εάν δύο διαδοχικαί δοκιµασίαι επιτύχουν δεν κρίνεται αναγκαία η εκτέλεσις και τρίτης τοιαύτης.

10

11

Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας είς τα Ξενοδοχειακά Καταλύµατα (ΦΕΚ 100/Β/3-2-79) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας είς τα Ξενοδοχειακά Καταλύµατα (ΦΕΚ 100/Β/3-2-79) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΑΤΑΞΙΣ: 2/79 Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας είς τα Ξενοδοχειακά Καταλύµατα (ΦΕΚ 100/Β/3-2-79) Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Εν Αθήναις σήµερον την 8ην του µηνός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των Κανονισµών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955. (ΦΕΚ 293/Α/11-5-66)

Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των Κανονισµών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955. (ΦΕΚ 293/Α/11-5-66) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 18304/672/66 Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των Κανονισµών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955. (ΦΕΚ 293/Α/11-5-66) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡ. Δ/ΞΙΣ 3 ΤΗΣ 8.10/19.1.1981 (ΦΕΚ 20Β ) Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας. εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού

ΠΥΡ. Δ/ΞΙΣ 3 ΤΗΣ 8.10/19.1.1981 (ΦΕΚ 20Β ) Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας. εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού Page 1 of 36 ΠΥΡ. Δ/ΞΙΣ 3 ΤΗΣ 8.10/19.1.1981 (ΦΕΚ 20Β ) Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Εν Αθήναις Σήμερον την 8ην του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 447/75 Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασίαις ασχολουµένων µισθωτών. (ΦΕΚ 142/Α/17-07-75) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ'όψει: α) Τας διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών διανοµής υγραερίων (GPL)προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων. (ΦΕΚ 76/Α/30-3-81)

Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών διανοµής υγραερίων (GPL)προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων. (ΦΕΚ 76/Α/30-3-81) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 269/81 Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών διανοµής υγραερίων (GPL)προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων. (ΦΕΚ 76/Α/30-3-81) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80225/55 Περί εγκρίσεως κανονισµών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. (ΦΕΚ 59/Β/11455) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Έχοντες υπ όψει: 1. Το άρθρον 2 του Αν. Νόµου 1672/1951

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 455 ΤΗΣ 22.2/5.7.1976 (ΦΕΚ 169 Α )

Π.Δ. 455 ΤΗΣ 22.2/5.7.1976 (ΦΕΚ 169 Α ) Σελίδα 1 από 32 Π.Δ. 455 ΤΗΣ 22.2/5.7.1976 (ΦΕΚ 169 Α ) Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθµ. 1224/81 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατωκηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 37/65 Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 10/Α/17-1-66) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντες υπ όψιν: 1) Τους νόµους ΓΠΓ/1911, 6422 34, 501/1937,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 455/76 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: : 2105217374 Fax: : 2105217407

Τηλ: : 2105217374 Fax: : 2105217407 Αθήνα : 04-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθµ. Πρωτ: 65618 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ :ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΞΙΣ Γ1/443 ΤΗΣ 15/24.1.73 (ΦΕΚ 87 Β ) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας. αυτών.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΞΙΣ Γ1/443 ΤΗΣ 15/24.1.73 (ΦΕΚ 87 Β ) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας. αυτών. Σελίδα 1 από 23 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΞΙΣ Γ1/443 ΤΗΣ 15/24.1.73 (ΦΕΚ 87 Β ) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας Έχοντες υπ όψιν: αυτών. α) Το Α.Ν. 7/1967 «περί συγχωνεύσεως των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2005

ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2005 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο (Ι): 12.7.85 11.8.93 30.6.2000 29.12.2000 8.11.2002 23.12.2005. ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΓΕΝΙΚΟΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Ειβ 221/65 Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων. (ΦΕΚ 138/Β/24-2-65) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Έχοντες υπ όψιν τας διατάξεις: α) Του Ν.. 4372/1964 «περί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 1180/81 Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ τούτων διασφαλίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 1179/80 Περί προστασίας της υγείας των εργαζοµένων των εκτιθεµένων εις το µονοµερές βινυλοχλωρίδιον κατ εφαρµογήν της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ BΑΣΙΛΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 890/68 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των υπ αριθ. 37/1966 και 310/67 Βασιλικών ιαταγµάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων». (ΦΕΚ 311/Α/31-12-68) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87)

Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19340/1946/87 Συγκολλητές φιάλες αερίου από µη κεκραµένο χάλυβα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/527 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 639/Β/27-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου. ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Συντάξας: Χρήστος Χατζηιωάννου ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Παράρτηµα Θεσσαλονίκης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ...1 1 Πρόληψη και καταστολή πυρκαγιών...3 1.1 Βασικές έννοιες...3 1.2 ιάδοση της θερµότητας...4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΤΜΗΜΑ Ι : ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' : ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙ'ΕΚΣΚΑΦΑΣ

ΔΕΥΑΡ ΤΜΗΜΑ Ι : ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' : ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙ'ΕΚΣΚΑΦΑΣ Π.Δ. 1073/81 (ΦΕΚ 260 Α') (Διόρθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ 320 Α'/81 και 64 Α/82) : Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ 799) 31.12.85/τ.Β )

Συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ 799) 31.12.85/τ.Β ) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Π-7086/Φ5.2 /88 Συµπλήρωση της Υπουργικής Απόφασης 34628/1985 (ΦΕΚ 799) 31.12.85/τ.Β ) «καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαµόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 15/17 ΜΑΪΟΥ 1956 (Φ.Ε.Κ. Α 123) Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ.

ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 15/17 ΜΑΪΟΥ 1956 (Φ.Ε.Κ. Α 123) Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ. Σελίδα 1 από 53 ΒΑΣ. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΤΗΣ 15/17 ΜΑΪΟΥ 1956 (Φ.Ε.Κ. Α 123) Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ. Εν όψει της παρ. 6 του άρθρου 3 Α.Ν. 445/1937 «περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Α.Π. Β 10451/929/88 Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων αερίων, µονάδων παραγωγής ασετυλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίµων

Άρθρο 1 Ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων καυσίµων Π.. 1224 της 29.9/15.10.81: Περί όρων και προϋποθέσεων Ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων οικισµών ή εν γένει κατωκηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ήµου Σίφνου (Ν1000b)» 3.240.000 ευρώ Μάρτιος 2012 K:\N1000b\cons\tefxi\MAPS_.doc N1000b/5151 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

160. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 161. ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ

160. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 161. ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ 161.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 161.1.1 Πεδίο Εφαρµογής 160. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ 161. ΠΡΟΧΥΤΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ α. Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου περιλαµβάνει τις ακόλουθες κατασκευές: - αγωγοί οµβρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΩΝΙΚΟΥ. A.M. : 99/2015 ΠΡΟΫΠ: 80.000,00 Κ.Α.: ΧΡΗΜ/ΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα