ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.:15543 Λ. Μεσογείων 152, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΧΡ. ΤΗΛ: FAX: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ 430 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (Πιθανή προϋπολογιζόμενη δαπάνη : 2.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) Έχοντας υπόψη: 1. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας. 2. Tις διατάξεις του Π.Δ. 118/ Την 13933/ Απόφαση της Διοικητού του Νοσοκομείου. 4. Την 1014/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΒΕΝΝ69069-Χ1Ε) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Α Επαναληπτικό Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση των υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και αναγόμωσης 430 τεμ. που βρίσκονται στους χώρους του Νοσοκομείου, στο Κ.Υ. Καλυβίων, στον Ξενώνα Βραχείας Νοσηλείας και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και αναλυτικά ως εξής: α) 410 τεμ. πυροσβεστήρων των 6 κιλών. β) 20 τεμ. πυροσβεστήρων διοξειδίου των 6 κιλών. Η συντήρηση - αναγόμωση θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της παρούσας. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ. Ν. Ν Θ. Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Κτήριο Διοίκησης Αίθουσα Δ.Σ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Παρασκευή 11:00 π.μ

2 Οι προσφορές θα περιέρχονται στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου μέχρι τις , ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00μμ. Προσφορές που υποβάλλονται μετά τη λήξη του παραπάνω χρόνου δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τις διαδικασίες ετήσιας συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου, καθώς και τους απαραίτητους ελέγχους, ρυθμίσεις, κλπ, που θα εξασφαλίσουν την αποκατάσταση των πυροσβεστήρων στην προβλεπόμενη από τις ισχύουσες σχετικά διατάξεις, κατάσταση.. Η ετήσια συντήρηση αναγόμωση των υφιστάμενων πυροσβεστήρων, πραγματοποιείται σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 618/43/2005, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671/2005,των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημοσίας Τάξεως «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης.» ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Ο Ανάδοχος των εργασιών συντήρησης των Πυροσβεστήρων, θα πρέπει να πληροί απαραίτητα τις εξής προϋποθέσεις: Θα είναι, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις Αναγνωρισμένη Εταιρία Ελέγχου, Αναγόμωσης και Συντήρησης Πυροσβεστήρων και θα διαθέτει Άδεια Λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Ο Τεχνικός Υπεύθυνος της Αναγνωρισμένης Εταιρίας ως Αρμόδιο Άτομο, θα έχει την απαραίτητη εκπαίδευση πιστοποίηση, πείρα και πρόσβαση σε σχετικά εργαλεία και εξοπλισμό και θα είναι ικανός να διενεργεί τις διαδικασίες περιοδικού επανελέγχου και συντήρησης των Πυροσβεστήρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις (ΚΥΑ 17230/671/2005). Η Αναγνωρισμένη Εταιρία, θα διαθέτει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις ειδικό εξοπλισμό για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης αναγόμωσης πυροσβεστήρων. Θα παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών καθώς και τις εγγυήσεις για τα ανταλλακτικά με υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86. Η υποβολή προσφοράς σημαίνει ότι ο υποβάλλων έλαβε γνώση των γενικών, τοπικών και ειδικών συνθηκών και τις αποδέχεται. ΕΛΕΓΧΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Α) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ: Έλεγχος του δείκτη ασφαλείας και των ενδεικτικών μηχανισμών.

3 Έλεγχος και επαλήθευση των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης. Εάν η λειτουργία δεν είναι σωστή η οι ενδείξεις είναι έξω από προκαθορισμένα όρια, θα εφαρμοστούν οι οδηγίες του κατασκευαστή. Εξωτερικός έλεγχος πυροσβεστήρα, για διάβρωση, κοιλώματα, κτυπήματα ή βλάβες που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ασφαλή λειτουργία του πυροσβεστήρα. Σε κάθε περίπτωση θα εφαρμοστούν οι οδηγίες του κατασκευαστή. Ζύγιση πυροσβεστήρα CO2. Σε περίπτωση απώλειας περιεχομένου πάνω από 10%, ο πυροσβεστήρας θα αναγομωθεί ή θα αποσυρθεί. Εξέταση σκόνης πυροσβεστήρα. Εάν υπάρχει ένδειξη σβολιάσματος, πηγμάτων ή ξένων σωμάτων ή εάν η σκόνη δεν ρέει ελεύθερα, τότε πραγματοποιείται η αναγόμωση του πυροσβεστήρα. Έλεγχος του μηχανισμού λειτουργίας καθώς και του συστήματος ελέγχου εκκένωσης (αν υπάρχει). Καθαρισμός, όρθωση, ανανέωση, προστασία από διαβρώσεις όπως συνιστά ο κατασκευαστής. Αντικατάσταση όλων των στεγανοποιητικών δακτυλίων και παρεμβυσμάτων και του διαφράγματος του ελαστικού σωλήνα εάν υπάρχει. Εσωτερική εξέταση πυροσβεστήρα με φωτιστικό καθετήρα για διάβρωση. Συναρμολόγηση πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με επαναπροσαρμογή του διακόπτη ασφαλείας. Συμπλήρωση λεπτομερώς της ετικέτας ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας. Β) ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ: Έλεγχος λειτουργίας των ενδεικτικών μηχανισμών πίεσης των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή Εκκένωση του πυροσβεστήρα εκτός από τους τύπους HALON και CO2. Ανανέωση του κατασβεστικού υλικού εάν έχει χρόνο ζωής μέχρι 5 χρόνια ή εξέταση του κατασβεστικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξέταση των πωμάτων, βαλβίδων, δεικτών, του ελαστικού σωλήνα και του στομίου εκκένωσης για διάβρωση, ζημιές, κοιλώματα και χτυπήματα. Εσωτερική εξέταση πυροσβεστήρα με φωτιστικό καθετήρα για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα κλπ. Με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία συγκόλλησης. Εξέταση της ορθότητας όλων των διακοπτών ως προς το σπείρωμα, τη μορφή, το μέγεθος και την επικάλυψη. Συναρμολόγηση πυροσβεστήρα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και γόμωση. Τοποθέτηση νέας ασφάλειας και συμπλήρωση ετικέτας ελέγχου. Γ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΕΞΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ: Αποσυναρμολόγηση πυροσβεστήρα, απόρριψη κατεστραμμένων εξαρτημάτων και αντικατάσταση με καινούρια. Απόσυρση σωμάτων πυροσβεστήρων στα οποία δεν αναγράφονται τα απαραίτητα στοιχεία. Έλεγχος πίεσης πωμάτων κορυφής, και αν παρέχεται μηχανισμός παύσης, θα ολοκληρωθεί η εκκένωση των ελαστικών σωλήνων, ώστε να

4 ελεγχθεί η πίεση της φιάλης ή να καθοριστεί η πίεση του μηχανισμού ασφαλείας. Αντικατάσταση των ελαττωματικών τμημάτων. Έλεγχος η αντικατάσταση του μηχανισμού ασφαλείας, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Επανασυναρμολόγηση, αναγόμωση, εφαρμογή νέας ασφάλειας, συμπλήρωση ετικέτας ελέγχου. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι προβλεπόμενες εργασίες συντήρησης και επανελέγχου όπως περιγράφονται, ΔΕΝ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΦΙΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 14165/1993. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Η Αναγνωρισμένη Εταιρία Ελέγχου, Αναγόμωσης και Συντήρησης Πυροσβεστήρων, που θα αναλάβει την συντήρηση των πυροσβεστήρων δηλαδή Ο ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ έχει ως βασική υποχρέωση τον ΕΛΕΓΧΟ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ όπως περιγράφεται παραπάνω, τηρώντας όλες τις διατάξεις της ΚΥΑ 618/43/2005, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 17230/671/2005,των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημοσίας Τάξεως. Η παραλαβή και η επανατοποθέτηση των πυροσβεστήρων θα πραγματοποιηθεί ανά Κτήριο. Για την παραλαβή επανατοποθέτηση, ο Συντηρητής θα πρέπει να διαθέσει δυο εργάτες και εργαλεία μεταφοράς.(καρότσι, παλετοφόρο, κλπ) Το κάθε Τμήμα, Εργαστήριο, Υπηρεσία, κλπ υποχρεούται να παραδώσει τους πυροσβεστήρες για συντήρηση στον συντηρητή, με ευθύνη των Υπευθύνων και της επιτροπής παρακολούθησης και πιστοποίησης καλής εκτέλεσης των εργασιών. Θα ληφθεί μέριμνα από τον Συντηρητή, ώστε να υπάρξουν πυροσβεστήρες ασφαλείας που θα καλύψουν τους χώρους για την περίοδο της συντήρησης. Ο συντηρητής, με δική του ευθύνη μεταφέρει τους πυροσβεστήρες στις εγκαταστάσεις του, προκειμένου να διενεργήσει ΟΛΕΣ τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία Διαδικασίες Συντήρησης, Αναγόμωσης και Ελέγχου. Εφ όσον ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες, ο συντηρητής παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες ασφαλείας. Η διαδικασίες Συντήρησης, Αναγόμωσης και Ελέγχου των πυροσβεστήρων θα θεωρηθούν περαιωμένες όταν: Έχει περάσει από αυτές το 100% των πυροσβεστήρων του κάθε κτιρίου του Νοσοκομείου, ασχέτως ημερομηνιών που αναγράφονται στις ετικέτες, προκειμένου να έχουμε μια ενιαία ημερομηνία συντήρησης. Οι πυροσβεστήρες, έχουν κατανεμηθεί και παραδοθεί στα αντίστοιχα τμήματα και βρίσκονται αναρτημένοι στα στηρίγματα τους, σε κάθε χώρο όπου αυτοί ανήκουν. Εκεί όπου δεν υπάρχουν στηρίγματα θα τοποθετηθούν από τον συντηρητή σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους. Όλοι οι πυροσβεστήρες φέρουν την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία ΣΗΜΑΝΣΗ Όλοι οι πυροσβεστήρες φέρουν την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία ετικέτα ελέγχου, η οποία θα αναφέρει: 1. Ελεγμένο από το Αρμόδιο Άτομο.

5 2. Ημερομηνία ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης (έτος και μήνας) 3. Ημερομηνία (έτος και μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία. 4. Όνομα και διεύθυνση αναγνωρισμένης εταιρίας. Ο συντηρητής θα έχει εκδώσει βεβαιώσεις ελέγχου συντήρησης και αναγόμωσης για όλους τους πυροσβεστήρες. Όταν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες, ο συντηρητής θα ενημερώσει την Επιτροπή Παρακολούθησης για τους πυροσβεστήρες που κρίθηκαν ακατάλληλοι και για τις ελλείψεις σε πυροσβεστήρες που έχει παρατηρήσει. Επίσης, ο Ανάδοχος μετά το πέρας των εργασιών υποχρεούται να παραδώσει στην Επιτροπή Παρακολούθησης, αναλυτική κατάσταση με τους πυροσβεστήρες που έχει συντηρήσει και με αυτούς στους οποίους έγινε αναγόμωση. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαπιστωθούν διαφορές ως προς τον αριθμό των πυροσβεστήρων, αυτές θα διευθετηθούν σε συνεργασία με την επιτροπή παρακολούθησης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συντήρησης αναγόμωσης, η Ομάδα Πυρασφάλειας του Νοσοκομείου θα επανεκτιμήσει την ανάγκη για νέους πυροσβεστήρες στο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις. Ο χρόνος περαίωσης της συντήρησης και της συμπλήρωσης των ελλείψεων των πυροσβεστήρων όλου του Νοσοκομείου είναι είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Θα υποβληθούν προσφορές για συντήρηση και αναγόμωση για κάθε τύπο πυροσβεστήρα. Η ανακήρυξη αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την συντήρηση αναγόμωση των πυροσβεστήρων. ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Για την συντήρηση των πυροσβεστήρων, θα τηρηθούν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ τα εξής πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ3 «Φορητοί πυροσβεστήρες» ΕΝ «Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες» ΕΛΟΤ ΕΝ 615 «Πυροπροστασία μέσα πυροπροστασίας προδιαγραφές κόνεων» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Η επιτροπή παρακολούθησης του διαγωνισμού παραλαμβάνει τους πυροσβεστήρες από τον συντηρητή εφόσον έχουν περαιωθεί όλες οι διαδικασίες συντήρησης. Οι πυροσβεστήρες παραδίδονται στα τμήματα σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής και αναρτώνται στις βάσεις τους, από τους εργάτες του συντηρητή. Παραδίδονται προς απόσυρση οι ακατάλληλοι πυροσβεστήρες. Οι

6 πυροσβεστήρες που ενδέχεται να περισσέψουν θα παραδοθούν στην Αποθήκη του Νοσοκομείου για μελλοντική διάθεση όπου απαιτηθεί. Ο συντηρητής παραδίδει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου τα μητρώα συντήρησης των πυροσβεστήρων, όπως επίσης και την Υπεύθυνη Δήλωση Άρθρου 8 Ν. 1599/1986 όπως προβλέπουν οι νομικές διατάξεις. Μετά από αυτά και με την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παρακολούθησης, ο Συντηρητής προχωράει στην Τιμολόγηση των εργασιών και υπηρεσιών που έχει προσφέρει. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1) Οι συμμετέχοντες και υποχρεούνται να καταθέσουν όλα τα έγγραφα των προσφορών τους εις διπλούν. 2) Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται : Με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α Ποσοστό Φ.Π.Α στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Να δοθούν και ενδεικτικές τιμές για συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων (κόνεως, CO 2, οροφής) των 12Kg. 3) Χρόνος ισχύος των προσφορών 90 ημέρες. 4) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής θα καταθέσει εγγυητική επιστολή 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α η οποία θα ισχύει δύο (2) μήνες επιπλέον του χρόνου παράδοσης. 5) Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών και σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Κρατήσεις : 1,5 % του Μ.Τ.Π.Υ. (επιβαρύνεται με χαρτόσημο 2% και Ο.Γ.Α. επί του χαρτοσήμου 20%) 2% του Ν 3580/07 0,10% υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ν. 4013/2011). Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2298/94. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας βαρύνει το Νοσοκομείο όπως ο Νόμος ορίζει. Καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση και επιβάρυνση που παρακρατούνται (προς απόδοση) κατά την πληρωμή του από το Νοσοκομείο. 6) Διοικητικές προσφυγές υποβάλλονται με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Π.Δ 118/07. 7) Για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα λαμβάνεται υπόψη και η προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή. 8) Απαγορεύεται η σε οιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ενεχυρίαση και εκχώρηση της σχετικής σύμβασης και των

7 απαιτήσεων που απορρέουν από αυτήν καθώς και η με οποιοδήποτε τρόπο μεταβίβαση των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 9) Γίνεται ειδική μνεία ότι για κάθε περίπτωση που δεν καθορίζεται από την παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ 118/07. Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 05-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 36810 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310

Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17310 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΜΑΣΚΑΙ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ)»CPV 33171110-3 του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΜΑΣΚΑΙ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ)»CPV 33171110-3 του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 6-2-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3552 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 9317 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ No 16/2014 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 13208 ΤΗΛ: 213 2058448 ΗΜΕΡ/ΝΙΑ : 30.05.2014 FAX: 213 2058614 anastach@sismanoglio.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271

Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 16-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 16271 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 11/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 11/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 11/ 11 /2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001709644 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/ 2013-11-11 1834 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534

Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 31-07-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 26534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ OIKONOMIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 20-04-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8825 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (συλλογή κλειστών προσφορών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 25/08/2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:9604/746814 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 14-1-15 Αριθμ. Πρωτ.: 806 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 14-1-15 Αριθμ. Πρωτ.: 806 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 14-1-15 Αριθμ. Πρωτ.: 806 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 12-5-14 Αριθμ. Πρωτ.:15384

Αθήνα: 12-5-14 Αριθμ. Πρωτ.:15384 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 02-04-2013 Αριθμ. Πρωτ.: 8565 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-5-14 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-5-14 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 26-5-14 Αριθμ. Πρωτ.: 17155 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 23-12-13 Αριθμ. Πρωτ.: 38362 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17805 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6757

Αθήνα, 20-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6757 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 20-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6757 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 08/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 08/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα. 06-04-2015 Αριθ.Πρωτ. 4652 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 09 04 2015 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 09 04 2015 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 09 04 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 8349 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ν. Αναστασάκης Αρ. πρωτ.: 227 Τηλ.: 2810 392999 Φαξ: 2810 542093 Site: www.pagni.gr e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3Δ/2012

Πληροφορίες : Ν. Αναστασάκης Αρ. πρωτ.: 227 Τηλ.: 2810 392999 Φαξ: 2810 542093 Site: www.pagni.gr e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3Δ/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 η Υ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Υ. Ηράκλειο, 13-06-2012 Πληροφορίες : Ν. Αναστασάκης Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.: 23726 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.: 23726 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.: 23726 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-5-2014 Αριθμ. Πρωτ: 17316 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 9-5-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 15301 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 08 05 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 10403 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα