ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ελτίο εδοµένων Ασφαλείας"

Transcript

1 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας The Dow Chemical Company Ονοµασία προιόντος: DOWICIL* 200 Preservative Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 13 May 2011 The Dow Chemical Company σας ενθαρρύνει και αναµένει ότι θα διαβάσετε και να κατανοήσετε ολόκληρο το (M)SDS (Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών), καθώς το παρόν έντυπο περιέχει σηµαντικές πληροφορίες. Αναµένουµε ότι θα πάρετε τις προφυλάξεις που προσδιορίζονται στο παρόν έγγραφο, εκτός και αν οι συνθήκες χρήσης απαιτούν άλλες κατάλληλες µεθόδους ή ενέργειες. ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος Ονοµασία προιόντος DOWICIL* 200 Preservative Χηµική ονοµασία: χλωριούχο cis-1-(3-χλωροαλλυλο)-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιαδαµαντάνιο CAS-Αριθ EK-Αριθ Αριθµός καταχώρισης REACH Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις Προσδιοριζόµενες χρήσεις Για χρήση σε καλλυντικά προϊόντα. Για βιοµηχανική χρήση. 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας ΌΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ The Dow Chemical Company 2030 Willard H. Dow Center Midland, MI USA Τηλέφωνο πληροφόρησης πελατών: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 24ωρη επικοινωνία έκτακτης ανάγκης: #(TM)*Εµπορικό σήµα Σελίδα 1 από 14

2 ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος Ταξινόµηση - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Εύφλεκτα στερεά Κατηγορία 2 H228 Εύφλεκτο στερεό. Οξεία τοξικότητα (Από Κατηγορία 4 H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. στόµατος) Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 3 H311 Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα. ( έρµα) Ερεθισµός του δέρµατος Κατηγορία 2 H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. Ευαισθητοποίηση του δέρµατος Κατηγορία 1 H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Κατηγορία 2 H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έµβρυο. Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών Κατηγορία 2 H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. Ερεθισµός των οφθαλµών Κατηγορία 2 H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. Ταξινόµηση σύµφωνα µε τη Οδηγία ΕΚ 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ F R11 Πολύ εύφλεκτο. R63 Πιθανός κίνδυνος δυσµενών επιδράσεων στο έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. Xn R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Xi R38 Ερεθίζει το δέρµα. R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. N R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει δυσµενείς µακροχρόνιες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Επιπρόσθετες Πληροφορίες Μόνο για επαγγελµατίες χρήστες. 2.2 Στοιχεία επισήµανσης Επισήµανση - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Εικονογράµµατα κινδύνου Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος ηλώσεις επικινδυνότητας: H228 Εύφλεκτο στερεό. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H311 Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα. H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έµβρυο. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. Σελίδα 2 από 14

3 ηλώσεις προφυλάξεων: P210 Μακριά από θερµότητα/σπινθήρες/γυµνές φλόγες/θερµές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιµοποιήστε οµίχλη νερού ή ψεκασµό λεπτών σταγόνων, αφρό, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα ή πυροσβεστήρες ξηράς χηµικής σκόνης για την κατάσβεση. P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P301 + P330 + P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόµα. ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό. 2.3 Άλλο κίνδυνοι εν υπάρχουν πληροφορίες. ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3.1 Ουσί Το προϊόν είναι ουσία. CAS-Αριθ. / EK- Αριθ. / είκτης CAS-Αριθ EK-Αριθ είκτης Αριθµ. REACH Ποσό Συστατικό Ταξινόµηση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/ ,0 % χλωριούχο cis-1- (3-χλωροαλλυλο)- 3,5,7-τριαζα-1- αζωνιαδαµαντάνιο Flam. Sol., 2, H228 Acute Tox., 4, H302 Acute Tox., 3, H311 Skin Irrit., 2, H315 Skin Sens., 1, H317 Repr., 2, H361d Aquatic Chronic, 2, H411 Eye Irrit., 2, H319 CAS-Αριθ EK-Αριθ είκτης CAS-Αριθ EK-Αριθ είκτης <= 0,3 % 1,3- διχλωροπροπένιο? <= 0,5 % διχλωροµεθάνιο µεθυλενοδιχλωρίδ ιο Flam. Liq., 3, H226 Acute Tox., 3, H311 Acute Tox., 3, H301 Acute Tox., 4, H332 1, H304 Eye cor/irr, 2, H319 STOT SE, 3, H335 Skin Irrit., 2, H315 Skin Sens., 1, H317 Aquatic Acute, 1, H400 Aquatic Chronic, 1, H410 Carc., 2, H351 Skin Irrit., 2, H315 STOT SE, 3, H335 STOT RE, 2, H373 STOT SE, 3, H336 CAS-Αριθ. / EK- Ποσό Συστατικό Ταξινόµηση Αριθ. / είκτης 67/548/EOK CAS-Αριθ. 96,0 % χλωριούχο cis-1-(3- F: R11; R63; Xn: R22; Xi: Σελίδα 3 από 14

4 EK-Αριθ είκτης CAS-Αριθ EK-Αριθ είκτης CAS-Αριθ EK-Αριθ είκτης χλωροαλλυλο)-3,5,7- τριαζα-1- αζωνιαδαµαντάνιο <= 0,3 % 1,3- διχλωροπροπένιο? <= 0,5 % διχλωροµεθάνιο µεθυλενοδιχλωρίδιο R38; R43; N: R51, R53 R10; T: R24/25; Xn: R20, R65; Xi: R36/37/38; R43; N: R50, R53 Κατ.Καρκ.3: R40; Xi: R36/37/38; R67 Για το πλήρες κείµενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. Βλ. ενότητα 16 για το πλήρες κείµενο των φράσεων κινδύνου. ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές υποδείξεις: Όσοι παρέχουν Πρώτες Βοήθειες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να αυτοπροστατεύονται και να χρησιµοποιούν τον συνιστώµενο προστατευτικό ρουχισµό (γάντια ανθεκτικά σε χηµικές ουσίες, προστασίες από σταγόνες) Αν υπάρχει η πιθανότητα έκθεσης, ανατρέξτε στην Ενότητα 8 για τα ειδικά µέσα ατοµικής προστασίας. Εισπνοή: Μετακινήστε τον άνθρωπο σε χώρο µε καθαρό αέρα. Αν ο άνθρωπος δεν αναπνέει, καλέστε το τµήµα άµεσης βοήθειας ή ένα ασθενοφόρο, έπειτα εφαρµόστε τεχνητή αναπνοή. Αν αυτή παρασχεθεί µε στοµατική επαφή, χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα προστασίας διασώστη (φορητή µάσκα, κλπ). Καλέστε ένα κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό για συµβουλές αντιµετώπισης. Επαφή µε το δέρµα: Αφαιρέστε µολυσµένο ρουχισµό. Πλύνετε το δέρµα µε σαπούνι και άφθονο νερό για λεπτά. Καλέστε ένα κέντρο δηλητηρίασης ή ένα γιατρό για συµβουλές αντιµετώπισης. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Τα υποδήµατα και άλλα δερµάτινα αντικείµενα, τα οποία δεν µπορούν να απολυµανθούν, θα πρέπει να απορριφθούν µε κατάλληλο τρόπο. Ντους ασφαλείας θα πρέπει να βρίσκεται στον άµεσο εργασιακό χώρο. Επαφή µε τα µάτια: Κρατήστε τα µάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε αργά και προσεκτικά για λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν, µετά τα 5 πρώτα λεπτά, ύστερα συνεχίστε το πλύσιµο των µατιών. Καλέστε ένα κέντρο δηλητηρίασης ή ένα γιατρό για συµβουλές αντιµετώπισης. Κατάποση: Καλέστε ένα κέντρο δηλητηρίασης ή ένα γιατρό αµέσως για συµβουλές αντιµετώπισης. Βάλτε ένα άτοµο να πιεί ένα ποτήρι νερό αν µπορεί να καταπιεί. Μην προκαλέσετε εµετό εκτός κι αν σας συµβουλέψουν να το κάνετε το κέντρο δηλητηριάσεως ή ο γιατρός. Ποτέ µη δίνεται τίποτα δια στόµατος σε άτοµο που δεν έχει τις αισθήσεις του. 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες Εκτός από τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην «Περιγραφή µέτρων πρώτων βοηθειών» (παραπάνω) και στην «Ένδειξη για άµεση ιατρική βοήθεια και απαιτούµενη ειδική αντιµετώπιση» (παρακάτω), δεν αναµένονται περαιτέρω συµπτώµατα ή ενέργειες 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Κανένα ειδικό αντίδοτο. Υποστηρικτική θεραπεία. Η θεραπεία βασίζεται στην κρίση του γιατρού, ανάλογα µε τις αντιδράσεις του ασθενούς. Όταν καλείτε το κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων ή γιατρό ή όταν µεταβαίνετε προς θεραπεία, θα πρέπει να έχετε διαθέσιµο το Φύλλο εδοµένων Ασφάλειας, και αν είναι δυνατό, το δοχείο µε το προϊόν ή την ετικέτα του. Σελίδα 4 από 14

5 ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1 Πυροσβεστικά Μέσα Νερό. Πυροσβεστήρες ξηράς χηµικής ουσίας. Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα.φ 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Σε µια πυρκαγιά, ο καπνός µπορεί να περιέχει την αρχική ουσία µαζί µε µη αναγνωρισµένες τοξικές και/ή ενώσεις που προξενούν ερεθισµό. Τα επικίνδυνα προϊόντα καύσης µπορεί να περιλαµβάνουν, χωρίς να αναφέρονται όλα, τα εξής : Οξείδια του αζώτου. Υδροχλώριο. Μονοξείδιο του άνθρακα. ιοξείδιο του άνθρακα. Αµµωνία: Αµίνες. Ασυνήθιστοι κίνδυνοι από Πυρκαγιά και Έκρηξη: Το δοχείο µπορεί να διαρραγεί από τη δηµιουργία αερίων σε µια πυρκαγιά. Μην επιτρέπετε την συσσώρευση σκόνης. Αιωρούµενη στον αέρα, η σκόνη αποτελεί κίνδυνο έκρηξης. Ελαχιστοποιήστε τις πηγές ανάφλεξης. Αν στρώµατα σκόνης εκτίθενται σε αυξηµένες θερµοκρασίες, µπορεί να συµβεί αυθόρµητη καύση. Η πνευµατική µεταφορά και άλλες µηχανικές εργασίες χειρισµού µπορούν να δηµιουργήσουν εύκαυστη σκόνη. Για τη µείωση της πιθανότητα έκρηξης της σκόνης, συνδέστε ηλεκτρικά και γειώστε τον εξοπλισµό και αποτρέψτε την συσσώρευση της σκόνης. Η σκονη µπορεί να αναφλεγεί εξαιτίας εκκένωσης στατικού φορτίου. 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες ιαδικασίες καταπολέµησης πυρκαγιάς: Αποµακρύνετε τους ανθρώπους, Αποµονώστε την περιοχή της φωτιάς και απαγορεύστε τη µη απαραίτητη είσοδο. Εµποτίστε καλά µε νερό για να δροσίσετε και να εµποδίσετε την επανάφλεξη. Χρησιµοποιείστε υδατοψεκασµό για να δροσίσετε τα δοχεία που είναι εκτεθιµένα στην πυρκαγιά καθώς και την ευρύτερη ζώνη που προσβλήθηκε από τη φωτιά, µέχρι η φωτιά να σβήσει και να περιοριστεί ο κίνδυνος της επανάφλεξης. Αν το προϊόν µολυνθεί µε νερό, παρακολουθείστε το προϊόν για εκποµπή θερµότητας και/ή διάσπαση. Καταπολεµήστε τη φωτιά από προστατευµένη θέση ή απόσταση ασφαλείας. Λάβετε υπόψη το ενδεχόµενο χρήσης τηλεκατευθυνόµενων συσκευών συγκράτησης για τους σωλήνες νερού ή την παρακολούθηση των ακροφυσίων. Αποµακρύνετε αµέσως όλα τα άτοµα από την περιοχή, σε περίπτωση που ακούσετε θόρυβο από την ασφαλιστική βαλβίδα ή παρατηρήσετε αποχρωµατισµό του δοχείου. Φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα ή ξηρών χηµικών µπορούν να χρησιµ οποιηθούν για µικρές φωτιές Ο κίνδυνος έκρηξης της σκόνης µπορεί να είναι αποτέλεσµα βεβιασµένης εφαρµογής των πυροσβεστικών µέσων. Αποµακρύνετε το δοχείο από την περιοχή της φωτιάς, αν αυτό είναι εφικτό και όχι επικίνδυνο. Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός πυροσβεστών: Φοράτε αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή θετικής πίεσης και προστατευτικό πυρίµαχο ρουχισµό (που περιλαµβάνει πυροσβεστικό κράνος, φόρµα, παντελόνι, µπότες και γάντια νεοπρενίου). Αν ο προστατευτικός εξοπλισµός δεν είναι διαθέσιµος ή δε χρησιµοποιείται, καταπολεµείστε τη φωτιά από µια προστατευµένη θέση ή από απόσταση ασφαλείας. ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: Αποµονώστε την περιοχή. Μπορεί να δηµιουργήσει πολύ ολισθηρές επιφάνειες όταν είναι υγρό. Χρησιµοποιήστε τον απαραίτητο εξοπλισµό ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ενότητα 8, Ελεγχόµενη έκθεση/ Προσωπική προστασία. 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Τυχόν χυµένες ποσότητες ή απόρριψη σε φυσικές υδάτινες οδούς αναµένεται να προκαλέσουν το θάνατο υδρόβιων οργανισµών. Αποτρέψτε την εισαγωγή στο έδαφος, σε χαντάκια, υπονόµους, διόδους νερού ή/και στο υπόγειο νερό. είτε τις Οικολογικές Πληροφορίες, Ενότηατ Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό: Περιορίστε το χυµένο υλικό αν είναι δυνατό. Σκουπίστε. Για την αποφυγή προβληµάτων σχηµατισµού ζελέ και αφρού, µην χρησιµοποιείται νερό Σελίδα 5 από 14

6 για να εκπλύνεται τις κηλίδες. Απορροφήστε µε περίπου 272,6 g NaHSO3 (ή 249 g Na2S2O5) για 100 g βιοκτόνου προϊόντος. ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό Χειρισµός Γενικός χειρισµός: Απαγορεύεται το κάπνισµα, φλόγες ή πηγές ανάφλεξης σε περιοχές αποθήκευσης και διακίνησης. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Αποφύγετε την κατάποση. ιατηρήστε το δοχείο σφιχτά κλειστό όταν δε χρησιµοποιείται. Καλή διαχείρηση και έλεγχος της σκόνης είναι αναγκαία για ασφαλή διαχείρηση του προιόντος. Το προϊόν µπορεί να διασπαστεί µε σοβαρή πρόσκρουση. Συνδέστε και γειώστε ηλεκτρικά το σύνολο του εξοπλισµού. Άλλες προφυλάξεις: Υδατικά διαλύµατα που περιέχουν αυτό το προϊόν µπορούν να παράγουν φορµαλδεΰδη. Επικοινωνήστε µαζί µας για να λάβετε συµπληρωµατικές πληροφορίες για το συγκεκριµένο προϊόν, καθώς και για άλλα προϊόντα που προσφέρουµε. Ζητήστε ένα φυλλάδιο πληροφοριών προϊόντος ή στοιχεία σχετικά µε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα µας. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων Αποθήκευση Προστατεύστε από την υγρασία της ατµόσφαιρας. Αποθηκεύστε σε ξηρό µέρος. Αποφύγετε την υγρασία. Μην αποθηκεύετε σε: Αργίλιο. Χρόνος ζωής: Χρησιµοποιήστε εντός 24 Μήνες Θερµοκρασία αποθήκευσης: <= 49 C 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τεχνικό δελτίο δεδοµένων για το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1 Παράµετροι ελέγχου Όρια έκθεσης Συστατικό Κατάλογος Τύπος Τιµή διχλωροµεθάνιο µεθυλενοδιχλωρίδιο ACGIH TWA 50 ppm είκτες βιολογικής έκθεσης BEI TWA 350 mg/m3 100 ppm STEL mg/m3 500 ppm 1,3-διχλωροπροπένιο? ACGIH TWA 1 ppm ΕΡΜΑ TWA 5 mg/m3 1 ppm ΕΡΜΑ Η επισήµανση «έρµα» µετά το όριο έκθεσης διά εισπνοής σύµφωνα µε τις οδηγίες αναφέρεται στην πιθανότητα απορρόφησης του υλικού από το δέρµα, µε συµπεριλαµβανόµενες τις βλεννογόνους µεµβράνες και τους οφθαλµούς, µέσω της επαφής µε ατµούς ή της απευθείας επαφής µε το δέρµα. Σκοπό έχει να προειδοποιήσει τον αναγνώστη ότι η αναπνοή δεν είναι η µόνη οδός έκθεσης και ότι πρέπει να ληφθούν µέτρα για αποφυγή και της δερµατικής έκθεσης. Η σηµείωση για το δείκτη βιολογικής έκθεσης (BEI) που έπεται της οδηγίας σχετικά µε την έκθεση αφορά σε µια καθοδηγητική τιµή για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων από τη βιολογική παρακολούθηση, ως ένδειξη για τη λήψη µιας ουσίας από οποιαδήποτε οδό έκθεσης. 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Σελίδα 6 από 14

7 Ατοµική Προστασία Προστασία Ματιών/ Προσώπου: Χρησιµοποιήστε προστατευτικά γυαλιά έναντι των χηµικών ουσιών. Τα γυαλιά ασφαλείας θα πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρότυπο EN 166 ή άλλο αντίστοιχο. Προστασία έρµατος: Χρησιµοποιείστε προστατευτικό ρουχισµό αδιαπέραστο σε αυτό το υλικό. Η εκλογή συγκεκριµένων ειδών, όπως προστατευτικό κάλυµµα προσώπου, γάντια, µπότες, ποδιά ή ολόσωµη φόρµα, θα εξαρτηθεί από το χειρισµό. -Προστασία χειρός: Χρησιµοποιήστε γάντια ανθεκτικά στις χηµικές ουσίες ταξινοµηµένα βάσει του προτύπου ΕΝ374. Προστατευτικά γάντια έναντι των χηµικών ουσιών και των µικροοργανισµών. Παραδείγµατα προτιµητέων υλικών για γάντια είναι: Νεοπρένιο. Καουτσούκ νιτριλίου/ βουταδιενίου («νιτρίλιο» ή «NBR»). PVC. Όταν λαµβάνει χώρα παρατεταµένη ή συχνά επανειληµµένη επαφή, συστήνεται η χρήση γαντιού για την αποφυγή επαφής µε το στερεό υλικό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα ειδικό γάντι για µια συγκεκριµένη εφαρµογή και διάρκεια χρήσης σε ένα χώρο εργασίας θα πρέπει να επιλέγεται λαµβάνοντας επίσης υπόψη όλους τους παράγοντες που σχετίζονται µε το χώρο εργασίας. Αυτοί περιλαµβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: ενδεχόµενο χειρισµό άλλων χηµικών ουσιών, φυσικές απαιτήσεις (προστασία έναντι κοπής/διάτρησης, επιδεξιότητα, θερµική προστασία), ενδεχόµενες αντιδράσεις του οργανισµού στα υλικά του γαντιού, καθώς επίσης και στις οδηγίες/προδιαγραφές που παρέχει ο προµηθευτής του γαντιού. Προστασία Αναπνοής: Η αναπνευστική προστασία είναι απαραίτητη όταν υπάρχει πιθανότητα υπέρβασης του ορίου έκθεσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ή οδηγίες. Αν δεν υπάρχουν σε ισχύ απαιτήσεις ή οδηγίες για το όριο έκθεσης, φοράτε αναπνευστική προστασία σε περίπτωση που παρατηρούνται ανεπιθύµητες ενέργειες όπως ερεθισµός του αναπνευστικού ή δυσφορία ή όταν υποδεικνύεται από την τοπική διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δε θα χρειαστεί καµιά αναπνευστική προστασία. Ωστόσο, σε ατµόσφαιρα γεµάτη σκόνη, χρησιµοποιείστε µια εγκεκριµένη αναπνευστική συσκευή κατά της σκόνης. Χρησιµοποιείτε τον ακόλουθο αναπνευστήρα καθαρισµού αέρα µε έγκριση CE: Φίλτρο σωµατιδίων, τύπου Ρ2 Κατάποση: Εφαρµόστε τα κατάλληλα µέτρα ατοµικής υγιεινής. Μην καταναλώνετε ή αποθηκεύετε τρόφισµα στο χώρο εργασίας. Πλύνετε τα χέρια σας πριν από το κάπνισµα ή το φαγητό. Κατασκευαστικοί/ Μηχανολογικοί τρόποι ελέγχου Εξαερισµός: Χρησιµοποιείτε τοπικό σύστηµα εξαερισµού ή άλλα µηχανικά µέσα ελέγχου για να διατηρείτε τα ατµοσφαιρικά επίπεδα κάτω από το όριο έκθεσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ή οδηγίες. Αν δεν υπάρχουν ισχύουσες απαιτήσεις ή οδηγίες σχετικά µε το όριο έκθεσης, για τις περισσότερες εργασίες θα πρέπει να επαρκεί ο γενικός αερισµός. Ο τοπικός εξαερισµός ίσως είναι απαραίτητος για ορισµένες εργασίες. ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες Όψη Φυσική Κατάσταση Χρώµα Οσµή: Τιµή κατωφλίου οσµής ph: Σηµείο τήξης Σηµείο πήξης Σηµείο βρασµού (760 mmhg) Σηµείο ανάφλεξης - Κλειστό δοχείο Ταχύτητα εξάτµισης (οξικός βουτυλεστέρας = 1) Ευφλεκτότητα: στερεό, αέριο Όρια ανάφλεξης στον αέρα σκόνη υποκίτρινο αµίνης εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα. 8,2 Μετρήθηκε > 150 C Μέθοδος EC A1 αποσυντίθεται Μη εφαρµόσιµο Μη εφαρµόσιµο. Μη εφαρµόσιµο εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα. Εύφλεκτη στερεά ουσία. Κατώτατο: µη εφαρµόσιµο στα στερεά Ανώτατο: µη εφαρµόσιµο στα στερεά Σελίδα 7 από 14

8 Πίεση ατµού Πυκνότητα ατµού (στον αέρα = 1) Ειδική βαρύτητα (Η2Ο = 1) ιαλυτότητα στο νερό (κατά βάρος) Θερµοκρασία αυτανάφλεξης Θερµοκρασία διάσπασης υναµικό ιξώδες Κινηµατικό ιξώδες Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές 25 C Βιβλιογραφία (0, mmhg) Μη εφαρµόσιµο Μη εφαρµόσιµο > C Βιβλιογραφία 391 C Μέθοδος EC A C Βιβλιογραφία Μη εφαρµόσιµο Μη εφαρµόσιµο Μη εκρηκτικό EOK A14 Όχι Εκτίµηση βασισµένη σε δοµική ανάλυση 9.2 Άλλες πληροφορίες Φαινόµενη πυκνότητα 0,41 5G CIPAC MT 33 Μοριακό βάρος 251,2 g/mol Βιβλιογραφία ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 10.1 ραστικότητα εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως Χηµική σταθερότητα Σταθερό υπό τις συνιστώµενες συνθήκες αποθήκευσης. είτε την Ενότητα 7, Αποθήκευση. Ασταθές σε αυξηµένες θερµοκρασίες Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων ε θα συµβεί 10.4 Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται: Αποφύγετε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 80C (176F) Η ενεργός ουσία διασπάται σε υψηλές θερµοκρασίες. ηµιουργία αερίου κατά τη διάσπαση µπορεί να προκαλέσει πίεση σε κλειστά συστήµατα. Αποφύγετε τη στατική εκφόρτιση. Αποφύγετε την υγρασία. Η µόλυνση του νερού µπορεί να προκαλέσει παραγωγή θερµότητας και αποσύνθεση Μη συµβατά Υλικά: Αποφύγετε την επαφή µε οξειδωτικά υλικά. Αποφύγετε την επαφή µε: Ισχυρά οξέα. Αποφύγετε την επαφή µε µέταλλα όπως : Αργίλιο Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης εξαρτώνται από τη θερµοκρασία, την παροχή αέρα και την παρουσία άλλων υλικών. Τα προϊόντα διάσπασης µπορεί να περιλαµβάνουν: Χλωριωµένους υδρογονάνθρακες ιοξείδιο του άνθρακα. Αµµωνία: Αµίνες. Υδροχλώριο. Τριµεθυλαµίνη. Κατά τη διάρκεια της αποσύνθεσης εκλύονται βάσεις. ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία Τοξικότης Κατάποση Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Η κατάποση µικρών ποσοτήτων σύµφωνα µε τις κανονικές λειτουργίες χειρισµού είναι απίθανο να προκαλέσει βλάβη. Η κατάποση µεγαλύτερων ποσοτήτων από αυτές µπορεί να προκαλέσει βλάβη. LD50, Αρουραίος Fischer mg/kg LD50, Αρουραίος Sprague-Dawley mg/kg Σελίδα 8 από 14

9 Κίνδυνος αναρρόφησης Με βάση τις φυσικές ιδιότητες, δεν αναµένεται να αποτελέσει κίνδυνο αναρρόφησης. έρµα Επιβλαβές σε περίπτωση απορρόφησης από το δέρµα. Ανορεξία και απώλεια βάρους έπαθαν µερικά κουνέλια που χρησιµοποιήθηκαν σε µελέτες δερµατικής τοξικότητας, εσωτερικές βλάβες συνέβησαν σε διαφορετικά όργανα, κυρίως γαστροεντερικά, αλλά αυτές οι βλάβες δεν είχαν σταθερότητα και δεν είχαν σχέση δόσης ανταπόκρισης. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αναφέρονται στο ακόλουθο υλικό στερεό LD50, Κόνικλος 923 mg/kg Εισπνοή Μια µόνο έκθεση σε σκόνη δεν είναι πιθανό να είναι επικίνδυνη. Για ερεθισµό του αναπνευστικού και ναρκωτική δράση: εν έχουν βρεθεί σχετικά δεδοµένα. LC50, 4 h, Αερόλυµα, Ποντίκι > 5,2 mg/l Στη συγκεκριµένη συγκέντρωση δεν σηµειώθηκαν θάνατοι. LC50, 4 h, Αερόλυµα, Ποντίκι > 4,7 mg/l Στη συγκεκριµένη συγκέντρωση δεν σηµειώθηκαν θάνατοι. Σοβαρή βλάβη/ ερεθισµός των µατιών Μπορεί να προκαλέσει µέτριο ερεθισµό στα µάτια. Η βλάβη του κερατοειδούς είναι απίθανη. ιάβρωση/ ερεθισµός του δέρµατος Η παρατεταµένη επαφή µπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισµό στο δέρµα µε τοπική ερυθρότητα. Μπορεί να προκαλέσει πιο σοβαρή αντίδραση αν το δέρµα είναι υγρό. Ευαισθητοποίηση έρµα εν αναµένεται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρµατος στη µορφή ξηρής σκόνης. Ενδέχεται να αποτελέσει ασθενή ευαισθητοποιητή του δέρµατος σε ευάλωτα άτοµα σε συγκεντρώσεις υδατικού διαλύµατος άνω του 1%. εν προκάλεσε αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρµα όταν έγιναν πειράµατα σε ινδικά χοιρίδια. Αναπνευστικός εν έχουν βρεθεί σχετικά δεδοµένα. Τοξικότητα επαναλαµβανόµενων δόσεων Μετά την απορρόφηση έχουν καταγραφεί επιπλοκές σε ζώα στα εξής όργανα: συκώτι, Χρόνια Τοξικότητα και Καρκινογένεση Έχει αποδειχτεί ότι το µεθυλενοχλωρίδιο αυξάνει την εµφάνιση κακοηθών όγκων σε ποντίκια και καλοηθών όγκων σε αρουραίους. Άλλες µελέτες σε πειραµατόζωα, καθώς επίσης και αρκετές επιδηµιολογικές µελέτες σε ανθρώπους δεν έδειξαν καρκινογόνο δράση. Το µεθυλενοχλωρίδιο κρίνεται ότι δεν ενέχει µετρήσιµο κίνδυνο καρκινογένεσης για τον άνθρωπο, όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις συστάσεις. 1,3-διχλωροπροπένιο: Αποδείχτηκε ότι προκαλεί καρκίνο σε πειραµατόζωα δια της στοµατικής οδού. Η έκθεση δια της εισπνοής αύξησε τη φυσιολογική εµφάνιση καλοηθών όγκων στους πνεύµονες σε αρσενικά ποντίκια. Αναπτυξιακή τοξικότητα Το CTAC έχει προκαλέσει γενετικές ανωµαλίες σε αρουραίους οι οποίοι έλαβαν υψηλές στοµατικές δόσεις, καµία ανωµαλία δεν παρατηρήθηκε σε χαµηλότερες δόσεις. CTAC δεν δηµιούργησε γενετικά ελαττώµατα ή άλλες επιπτώσεις στο έµβρυο σε περίπτωση που χορηγούνταν σχετικά υψηλές δόσεις δερµατικά, η πιο πιθανή οδός έκθεσης. Αναπαραγωγική τοξικότητα εν έχουν βρεθεί σχετικά δεδοµένα. Γενετική τοξικολογία Οι µελέτες µεταλλαξογένεσης σε in vitro (δοκιµαστικός σωλήνας) ήταν επικρατέστερα αρνητικές. Οι γενετικές µελέτες τοξικότητας σε ζώα ήταν αρνητικές. ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 12.1 Τοξικότητα Στοιχεία συστατικού: χλωριούχο cis-1-(3-χλωροαλλυλο)-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιαδαµαντάνιο Το υλικό είναι τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς (LC50/EC50/IC50 µεταξύ 1 και 10 mg/l στα πλέον ευαίσθητα είδη). Σελίδα 9 από 14

10 Οξεία και µακροχρόνια τοξικότητα σε ψάρια LC50, ηλιόψαρο bluegill (Lepomis macrochirus), διαπερατότητα, 96 h: 66 mg/l Οξεία τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα EC50, οστρακόδερµο Daphnia magna, διαπερατότητα, 48 h, ακινητοποίηση: 25,8 mg/l Τοξικότητα σε υδρόβια φυτά EbC50, πράσινα φύκη Selenastrum capricornutum, 72 h: 1,2 mg/l Στοιχεία συστατικού: 1,3-διχλωροπροπένιο? Το υλικό είναι πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς (LC50/EC50/IC50 κάτω από 1 mg/l στα πλέον ευαίσθητα είδη). Το υλικό είναι ουσιαστικά µη τοξικό για τα πτηνά στην περίπτωση της διατροφής (LC50 > 5000 ppm). Οξεία και µακροχρόνια τοξικότητα σε ψάρια LC50, Cyprinodon variegatus, 96 h: 0,068-1,8 mg/l Οξεία τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα EC50, οστρακόδερµο Daphnia magna, στατικός, 48 h, ακινητοποίηση: 1,4 mg/l Τοξικότητα σε υδρόβια φυτά ErC50, πράσινα φύκη Selenastrum capricornutum, Αναστολή ρυθµού ανάπτυξης, 72 h: 3,1 mg/l Τοξικότητα σε χερσαία είδη, µη θηλαστικά LC50 διαιτητικής τοξικότητας, κολίνος (Colinus virginianus): > mg/kg τροφής. LC50, Μελιτοφόρος µέλισσα (Apis mellifera): mg/m3 Στοιχεία συστατικού: διχλωροµεθάνιο µεθυλενοδιχλωρίδιο Υλικό που δεν κατατάσσεται στα επικίνδυνα για τους υδρόβιους οργανισµούς (στους πιο ευαίσθητους οργανισµούς τα επίπεδα LC50/EC50/IC50 είναι µεγαλύτερα από 100mg/l). Οξεία και µακροχρόνια τοξικότητα σε ψάρια LC50, χοντροκέφαλος κυπρίνος (Pimephales promelas), διαπερατότητα, 96 h: 193 mg/l Οξεία τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα LC50, οστρακόδερµο Daphnia magna, στατικός: 27 mg/l EC50, οστρακόδερµο Daphnia magna, 48 h, ακινητοποίηση: 480 mg/l Τοξικότητα σε υδρόβια φυτά NOEC, φύκη Scenedesmus sp., Αναστολή ρυθµού ανάπτυξης, 8 d: 550 mg/l EbC50, πράσινα φύκη Selenastrum capricornutum, αναστολή αύξησης της βιοµάζας, 96 h: > 662 mg/l Τοξικότητα σε µικροοργανισµούς EC50, οκιµή OECD 209; δραστική λάσπη, στατικός, 40 Λεπτό: mg/l 12.2 Ανθεκτικότητα & Υποβάθµιση Στοιχεία συστατικού: χλωριούχο cis-1-(3-χλωροαλλυλο)-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιαδαµαντάνιο Βάσει των αυστηρών οδηγιών των δοκιµασιών, η ουσία αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί ως εύκολα βιοαποικοδοµήσιµη. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα αυτά δε σηµαίνουν απαραίτητα ότι η ουσία δεν είναι βιοαποικοδοµήσιµη σε συνθήκες περιβάλλοντος. οκιµές βιοαποικοδόµησης OECD: Ισοµερές cis. Βιοαποικοδόµηση Χρόνος έκθεσης Μέθοδος ιάστηµα 10 ηµερών 51 % 28 d οκιµή OECD 301F Αποτυχία Στοιχεία συστατικού: 1,3-διχλωροπροπένιο? Η ουσία αναµένεται να βιοαποικοδοµηθεί µόνο πολύ αργά στο περιβάλλον. Aπέτυχε στη δοκιµασία OECD/EEC για γρήγορη βιοαποικοδόµιση. οκιµές βιοαποικοδόµησης OECD: Βιοαποικοδόµηση Χρόνος έκθεσης Μέθοδος ιάστηµα 10 ηµερών 8 % 28 d OECD 301D Test Αποτυχία Στοιχεία συστατικού: διχλωροµεθάνιο µεθυλενοδιχλωρίδιο Σελίδα 10 από 14

11 Βάσει των αυστηρών οδηγιών των δοκιµασιών, η ουσία αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί ως εύκολα βιοαποικοδοµήσιµη. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα αυτά δε σηµαίνουν απαραίτητα ότι η ουσία δεν είναι βιοαποικοδοµήσιµη σε συνθήκες περιβάλλοντος. Ο ρυθµός βιοαποικοδόµησης µπορεί να αυξηθεί στο έδαφος και/ή στο νερό µε εγκλιµατισµό. οκιµές βιοαποικοδόµησης OECD: Βιοαποικοδόµηση Χρόνος έκθεσης Μέθοδος ιάστηµα 10 ηµερών 5-26 % 28 d οκιµή OECD 301C Μη εφαρµόσιµο 12.3 υνατότητα βιοσυσσώρευσης Στοιχεία συστατικού: χλωριούχο cis-1-(3-χλωροαλλυλο)-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιαδαµαντάνιο Βιοσυσσώρευση: Η πιθανότητα βιοσυγκέντρωσης είναι περιορισµένη (συντελεστής βιοσυγκέντρωσης BCF < 100 ή λογάριθµος Pow < 3). Συντελεστής κατανοµής σε n-οκτανόλη/νερό (λογάριθµος Pow): < -2 Φιάλη ανακίνησης ( οκιµή OECD αρ. 107) Στοιχεία συστατικού: 1,3-διχλωροπροπένιο? Βιοσυσσώρευση: Η πιθανότητα βιοσυγκέντρωσης είναι περιορισµένη (συντελεστής βιοσυγκέντρωσης BCF < 100 ή λογάριθµος Pow < 3). Συντελεστής κατανοµής σε n-οκτανόλη/νερό (λογάριθµος Pow): 1,603 Εκτιµώµενο. Στοιχεία συστατικού: διχλωροµεθάνιο µεθυλενοδιχλωρίδιο Βιοσυσσώρευση: Η πιθανότητα βιοσυγκέντρωσης είναι περιορισµένη (συντελεστής βιοσυγκέντρωσης BCF < 100 ή λογάριθµος Pow < 3). Συντελεστής κατανοµής σε n-οκτανόλη/νερό (λογάριθµος Pow): 1,25 Μετρήθηκε Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF): 2-40; ψάρι; Μετρήθηκε 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Στοιχεία συστατικού: χλωριούχο cis-1-(3-χλωροαλλυλο)-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιαδαµαντάνιο Κινητικότητα στο έδαφος: Η πιθανότητα για κινητικότητα στο έδαφος είναι µέτρια (Koc µεταξύ 150 και 500). Συντελεστής κατανοµής οργανικού άνθρακα εδάφους/ νερού (Koc): 316 OECD 121: Μέθοδος υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) Στοιχεία συστατικού: 1,3-διχλωροπροπένιο? Κινητικότητα στο έδαφος: Η πιθανότητα για κινητικότητα στο έδαφος είναι υψηλή (Koc µεταξύ 50 και 150). Στοιχεία συστατικού: διχλωροµεθάνιο µεθυλενοδιχλωρίδιο Κινητικότητα στο έδαφος: Η πιθανότητα για κινητικότητα στο έδαφος είναι ιδιαίτερα υψηλή (Koc µεταξύ 0 και 50). Συντελεστής κατανοµής οργανικού άνθρακα εδάφους/ νερού (Koc): 46,8 Εκτιµώµενο. Σταθερά του νόµου του Henry (H): 3,98E+02 Pa*m3/mole. Υπολογισµένο 12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Στοιχεία συστατικού: χλωριούχο cis-1-(3-χλωροαλλυλο)-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιαδαµαντάνιο Η ουσία αυτή δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την ανθεκτικότητα, τη βιοσυσσώρευση και την τοξικότητα (PBT). Στοιχεία συστατικού: 1,3-διχλωροπροπένιο? Η ουσία αυτή δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την ανθεκτικότητα, τη βιοσυσσώρευση και την τοξικότητα (PBT). Στοιχεία συστατικού: διχλωροµεθάνιο µεθυλενοδιχλωρίδιο Η ουσία αυτή δεν θεωρείται εµµένουσα, βιοσυσσωρεύσιµη και τοξική (PBT). Η ουσία αυτή δεν θεωρείται ιδιαίτερα εµµένουσα και ιδιαίτερα βιοσυσσωρεύσιµη (vpvb) Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Στοιχεία συστατικού: χλωριούχο cis-1-(3-χλωροαλλυλο)-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιαδαµαντάνιο εν έχουν βρεθεί σχετικά δεδοµένα. Σελίδα 11 από 14

12 Στοιχεία συστατικού: 1,3-διχλωροπροπένιο? Το 1,3-διχλωροπροπένιο έχει δυνατότητα καταστροφής του στρατοσφαιρικού όζοντος (ODP) 0,002 σε σχέση µε το CFC 12 (ODP=1). Στοιχεία συστατικού: διχλωροµεθάνιο µεθυλενοδιχλωρίδιο Αυτή η ουσία δεν περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) 2037/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Αυτό το προϊόν, όταν απορρίπτεται ενώ δεν έχει χρησιµοποιηθεί και µολυνθεί, θα πρέπει να εντάσσετε στα επικίνδυνα απόβλητα και να αντιµετωπίζεται ως τέτοιο σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία 91/689/ΕΟΚ. Όλες οι µέθοδοι απόρριψης πρέπει να συµµορφώνονται µε την εθνική και την τοπική νοµοθεσία, καθώς και µε τις νοµαρχιακές και τοπικές διατάξεις αναφορικά µε τα επικίνδυνα απόβλητα. Πρόσθετη αξιολόγηση ενδέχεται να είναι απαραίτητη για χρησιµοποιηµένα, µολυσµένα και υπολειπόµενα υλικά. Μην απορρίπτετε σε υπονόµους, στο έδαφος ή σε οποιοδήποτε υδάτινο στρώµα. ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ο ΟΣ & ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Κατάλληλη ονοµασία αποστολής: ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ, Ε.Α.Ο. (εκτός άλλως οριζόµενο) Τεχνική ονοµασία: 1-(3-ΧΛΩΡΟΑΛΛΥΛ)-3,5,7-ΤΡΙΑΖΑ-1-ΑΖΩΝΙΟΑ ΑΜΑΝΤΑΝΟΧΛΩΡΙ ΙΟ Κατηγορία επικινδυνότητας: 4,1 Αναγνωριστικός αριθµός: UN1325 Οµάδα συσκευασίας (PG): PG III Ταξινόµηση: F1 Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου: 40 Αριθµός Tremcard: 41GF1-II+III Περιβαλλοντικός κίνδυνος: Ναι ΩΚΕΑΝΟΣ Κατάλληλη ονοµασία αποστολής: FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. Τεχνική ονοµασία: 1-(3-CHLOROALLYL)-3,5,7-TRIAZA, -1-AZONIAADAMANTANE-CHLORIDE Κατηγορία επικινδυνότητας: 4,1 Αναγνωριστικός αριθµός: UN1325 Οµάδα συσκευασίας (PG): PG III Αριθµός EMS: F-A,S-G Θαλάσσιος ρύπος.: Ναι ΑΕΡΑΣ Κατάλληλη ονοµασία αποστολής: FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. Τεχνική ονοµασία: 1-(3-CHLOROALLYL)-3,5,7-TRIAZA, -1-AZONIAADAMANTANE-CHLORIDE Κατηγορία επικινδυνότητας: 4,1 Αναγνωριστικός αριθµός: UN1325 Οµάδα συσκευασίας (PG): PG III Οδηγίες συσκευασίας για τη φόρτωση: 449 Οδηγίες συσκευασίας για τον επιβάτη: 446 Περιβαλλοντικός κίνδυνος: Ναι Ο ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ Κατάλληλη ονοµασία αποστολής: ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΣΤΕΡΕΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟ, Ε.Α.Ο. (εκτός άλλως οριζόµενο) Τεχνική ονοµασία: 1-(3-ΧΛΩΡΟΑΛΛΥΛ)-3,5,7-ΤΡΙΑΖΑ-1-ΑΖΩΝΙΟΑ ΑΜΑΝΤΑΝΟΧΛΩΡΙ ΙΟ Κατηγορία επικινδυνότητας: 4,1 Αναγνωριστικός αριθµός: UN1325 Οµάδα συσκευασίας (PG): PG III Ταξινόµηση: F1 Σελίδα 12 από 14

13 Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου: 40 Αριθµός Tremcard: 41GF1-II+III Περιβαλλοντικός κίνδυνος: Ναι ΤΜΗΜΑ 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα ΕΕ ELINCS Η ουσία αυτή παρατίθεται στο ELINCS. Το όνοµα του κύριου συστατικού(ων) του προιόντος αυτού σύµφωνα µε την International Nomenclature Cosmetic Ingredient (INCI) είναι: QUATERNIUM Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας εν απαιτείται Εκτίµηση Χηµικής Ασφάλειας για αυτή την ουσία. ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ήλωση κινδύνου στην ενότητα σχετικά µε τη σύνθεση H226 Υγρό και ατµοί εύφλεκτα. H228 Εύφλεκτο στερεό. H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H311 Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα. H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έµβρυο. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. Φράσεις κινδύνου στην ενότητα "Σύνθεση" R10 Εύφλεκτο. R11 Πολύ εύφλεκτο. R20 Επιβλαβές όταν εισπνέται. R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R24/25 Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης. R36/37/38 Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα. R38 Ερεθίζει το δέρµα. R40 Υποπτο καρκινογένεσης. Σελίδα 13 από 14

14 R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει δυσµενείς µακροχρόνιες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R63 Πιθανός κίνδυνος δυσµενών επιδράσεων στο έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. R65 Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης. R67 Η εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Αναθεώρηση Αριθµός Ταυτότητας / 1001 / Ηµεροµηνία έκδοσης. / Έκδοση: 7.2 Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις είναι επισηµασµένες µε έντονα γράµµατα και διπλή υπογράµµιση στο αριστερό περιθώριο ολόκληρου του εγγράφου. The Dow Chemical Company συνιστά σε όλους τους πελάτες ή τους παραλήπτες αυτού του (M)SDS να το µελετήσουν προσεκτικά και να συµβουλευτούν κάποιον ειδικό, εάν κρίνεται απαραίτητο, για να ενηµερωθούν και να κατανοήσουν τα δεδοµένα που περιλαµβάνονται σε αυτό το (M)SDS, όπως και τους ενδεχόµενους κινδύνους σχετικά µε το προϊόν. Οι πληροφορίες του παρόντος παρέχονται καλοπίστως και θεωρούνται ακριβείς βάσει της προαναφερόµενης ισχύουσας ηµεροµηνίας. Ωστόσο, δεν παρέχεται καµία άµεση ή έµµεση εγγύηση. Οι κανονιστικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές και δύναται να ποικίλουν ανά τοποθεσία. Είναι ευθύνη του αγοραστή/χρήστη να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητές του συµµορφώνονται µε όλους τους οµοσπονδιακούς, κρατικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς νόµους. Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν αφορούν το προϊόν κατά την αποστολή του. Εφόσον οι συνθήκες χρήσης του προϊόντος δεν εµπίπτουν στον έλεγχο του κατασκευαστή, είναι καθήκον του αγοραστή/χρήστη να καθορίσει τις απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς χρήσης του προϊόντος. εδοµένου ότι οι πηγές πληροφόρησης, όπως τα ειδικά δελτία δεδοµένων ασφαλείας του κάθε κατασκευαστή (ΜSDS), αυξάνονται ολοένα, δεν φέρουµε και δεν µπορούµε να αναλάβουµε καµία ευθύνη για ειδικά δελτία δεδοµένων ασφαλείας τα οποία προέρχονται από οποιαδήπ Σελίδα 14 από 14

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7

C 100 BUZ X Coat Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 7 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: C 100 BUZ X COAT Χρήση: Έτοιµο προς χρήση Easy- to- Clean για βελτίωση επιφανειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Dow AgroSciences S.A.S. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον αρ. πρωτ. (ΕΚ) 453/2010 Ημερομηνία εκτύπωσης: 17 Feb 2014 Dow AgroSciences S.A.S. σας ενθαρρύνει και αναμένει

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 22-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOWAX PLUS Κερί βύθισης 20565 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.08.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Πρώτη ύλη για καλλυντικά Μείγματος Εταιρεία: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 2011-04-04 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6

DW 30 Vamat GH Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 Ηµεροµηνία έκδοσης: 11. 7. 2008 Σελίδες 1 από 6 1. Στοιχεία παρασκευάσµατος και εταιρείας / επιχείρησης Ονοµασία του προϊόντος: Χρήση: Αλκαλικό καθαριστικό για επαγγελµατικές συσκευές πλύσης, για επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 28-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 07-12-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 17/04/2014 Αναθεώρηση: 25/09/2014 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ Κεφάλαιο 1: Στοιχεία ουσία/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 27-08-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ORGANO Pb 24 ΧΡΗΣΗ: Στεγνωτικό χρώµατος βάθους ΕΤΑΙΡΙΑ: ιεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα Τηλέφωνο: 22620 30982 Τηλετυπία: 22620

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 12.12.2013 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004

Σýìφωνα ìε την 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ. Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 24.09.2004 ΑναθεωρÞθηκε την 24.09.2004 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό υγρό γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21 Ν. Ηράκλειο, Τηλ: 210 2701500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟΣ ΒΙΝΥΛΕΣΤΕΡΑΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Φυσικοί/χηµικοί : Πολύ εύφλεκτο. κίνδυνοι Κίνδυνοι για την : εν κατατάσσεται σαν επικίνδυνο. ανθρώπινη υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ). 453/2010 : EF-1315 CHLORPYRIFOS 75WG Insecticide : DOW AGROSCIENCES S.A.S. ( ),.,. ΤΜΗΜΑ 1. ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 : EF-1315 CHLORPYRIFOS

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: : 914925; 505533;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOPUR Tabs Κροκιδωτικό 10380 / 10380P Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830

MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 MERIDIEN 5 GB Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕE) 2015/830 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα Παραπομπή σε άλλα τμήματα (8, 13). ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 7.1. Προφυλάξεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Πλαστικό PANCHROM 490 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις Χρήση τής ουσίας/τού μείγματος ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:28/4/2013 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: apple 6mg Αριθµός αναφοράς: 01/ apple 6mg /12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται με τον Κανονισμό ΕΚ 1907/2006 (REACH), και τον Κανονισμό 453/2010. Ημερομηνία εκτύπωσης: 01/06/2015 1. Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-QUAT Aπολυμαντικό χώρων τροφίμων με βάση τεταρτοταγή

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LCK 480 LUMIStox Leuchtbakterientest/Luminescent Bacteria Sample cuvette, 1/3 Ημερομηνία έκδοσης: 18.12.2012 Αριθμός προΐόντος: LCK480-1 Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 506244; 506245

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 1 Σελίδα : 1 ΤΜΗΜΑ 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Προσδιορισμός προϊόντος Εμπορική επωνυμία Μορφή του προϊόντος : WASP LURE - : Υγρό. 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 18/09/2014 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: AROMA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LH2105 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος LH2105 Χρήση τής ουσίας/τού παρασκευάσµατος Συνθετικό ψυχρού πολυμερισμού Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σύντμηση: Materialnr. 1024558 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7 Σελίδα : 1 / 6 ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα : MCDh 3 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Μέσο χρωματισμού Εταιρεία: Merck

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος 00900 / 00900P / 00902 Ομάδα υλικών : Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014

Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 NOBACCO Έκδοση 1.0 Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας Ηµεροµηνία αναθεώρησης:21/11/2014 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος: COSI 0mg Αριθµός αναφοράς: 01/ COSI 0mg g/12 Επωνυµία Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος : LEKKERA - C Υγρό καθαριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία έκδοσης 02-Απρ-2012 Ημερομηνία αναθεώρησης 02-Απρ-2012 Έκδοση 001 ENOTHTA 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-ZiBoMo Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet. Διεύθυνση: Ερμού 1 & Θεοτοκοπούλου, Τ.Κ , Μεταμόρφωση Tηλέφωνο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-CU Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανικό λίπασμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος : 10361-37-2 Αριθμός Ευρετηρίου: 056-004-00-8 Αριθ. EK: 233-788-1 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : AMINA-Mn Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Υγρό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης

Ημερομηνία Αναθεώρησης: Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1. Ταυτοποίηση ουσίας/ παρασκευάσματος και εταιρείας/ επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Zulieferprodukt 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.07.2010 1. Στοιχεία ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης Πληροφορίες προΐόντος Χρήση της Ουσίας/του Μείγματος Πρώτη ύλη για καλλυντικά Εταιρεία:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7. Site Montesquieu MARTILLAC CEDEX France

ΦΥΛΛΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. αναθεωρημένης έκδοσης : 7. Site Montesquieu MARTILLAC CEDEX France Σελίδα : 1 / 7 ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορικό όνομα : MCDh 4, Concentrate 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ )

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. WINDSCREEN WASH ADDITIVE 250 ml ( ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΑΡΜΠΡΙΖ ) 1/5 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. 1. Στοιχεία του παρασκευάσµατος και της επιχείρησης / εταιρίας Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Όνοµα εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T6641

Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού T6641 Φύλλο δεδομένων ασφαλείας υλικού ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος: Δοχείο Μελάνης EPSON T6641 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/CE) TRAVERTINO ROMANO Αναθεώρηση: 1 Σελίδα 1 από 6 Ημ/νία Αναθεώρηση Περιγραφή 2/11/06 1 Εισαγωγή των τιμών VOC και ανανεωμένο σύμφωνα με την τροποποίηση ΧΧΙΧ της οδηγίας 1999/45/CE 17/03/05 0 Έκδοση 1 Ταυτοποίηση εταιρίας και προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOFRAME PROVI Disc Ακατέργαστοι δίσκοι 06223 / 06224 / 06225 Ομάδα υλικών: Metalloxide

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 31-07-2015 Αριθ. Αναθεώρησης: 1 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος: Κωδικός προϊόντος:

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ελτίο εδοµένων Ασφαλείας The Dow Chemical Company Ονοµασία προιόντος: UCARCIDE(TM) 50 Antimicrobial Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 16 May 2011 The Dow Chemical Company σας ενθαρρύνει και αναµένει ότι θα διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα