ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ελτίο εδοµένων Ασφαλείας"

Transcript

1 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας The Dow Chemical Company Ονοµασία προιόντος: DOWICIL* 200 Preservative Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 13 May 2011 The Dow Chemical Company σας ενθαρρύνει και αναµένει ότι θα διαβάσετε και να κατανοήσετε ολόκληρο το (M)SDS (Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών), καθώς το παρόν έντυπο περιέχει σηµαντικές πληροφορίες. Αναµένουµε ότι θα πάρετε τις προφυλάξεις που προσδιορίζονται στο παρόν έγγραφο, εκτός και αν οι συνθήκες χρήσης απαιτούν άλλες κατάλληλες µεθόδους ή ενέργειες. ΤΜΗΜΑ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικοί κωδικοί προϊόντος Ονοµασία προιόντος DOWICIL* 200 Preservative Χηµική ονοµασία: χλωριούχο cis-1-(3-χλωροαλλυλο)-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιαδαµαντάνιο CAS-Αριθ EK-Αριθ Αριθµός καταχώρισης REACH Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις Προσδιοριζόµενες χρήσεις Για χρήση σε καλλυντικά προϊόντα. Για βιοµηχανική χρήση. 1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας ΌΝΟΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ The Dow Chemical Company 2030 Willard H. Dow Center Midland, MI USA Τηλέφωνο πληροφόρησης πελατών: ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 24ωρη επικοινωνία έκτακτης ανάγκης: #(TM)*Εµπορικό σήµα Σελίδα 1 από 14

2 ΤΜΗΜΑ 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ 2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος Ταξινόµηση - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Εύφλεκτα στερεά Κατηγορία 2 H228 Εύφλεκτο στερεό. Οξεία τοξικότητα (Από Κατηγορία 4 H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. στόµατος) Οξεία τοξικότητα Κατηγορία 3 H311 Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα. ( έρµα) Ερεθισµός του δέρµατος Κατηγορία 2 H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. Ευαισθητοποίηση του δέρµατος Κατηγορία 1 H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. Τοξικότητα για την αναπαραγωγή Κατηγορία 2 H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έµβρυο. Οξεία και υποξεία τοξικότητα πτηνών Κατηγορία 2 H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. Ερεθισµός των οφθαλµών Κατηγορία 2 H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. Ταξινόµηση σύµφωνα µε τη Οδηγία ΕΚ 67/548/EΟΚ ή 1999/45/EΚ F R11 Πολύ εύφλεκτο. R63 Πιθανός κίνδυνος δυσµενών επιδράσεων στο έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. Xn R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Xi R38 Ερεθίζει το δέρµα. R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. N R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει δυσµενείς µακροχρόνιες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Επιπρόσθετες Πληροφορίες Μόνο για επαγγελµατίες χρήστες. 2.2 Στοιχεία επισήµανσης Επισήµανση - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 Εικονογράµµατα κινδύνου Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος ηλώσεις επικινδυνότητας: H228 Εύφλεκτο στερεό. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H311 Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα. H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έµβρυο. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. Σελίδα 2 από 14

3 ηλώσεις προφυλάξεων: P210 Μακριά από θερµότητα/σπινθήρες/γυµνές φλόγες/θερµές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιµοποιήστε οµίχλη νερού ή ψεκασµό λεπτών σταγόνων, αφρό, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα ή πυροσβεστήρες ξηράς χηµικής σκόνης για την κατάσβεση. P302 + P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΕΡΜΑ: Πλύνετε µε άφθονο νερό και σαπούνι. P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P301 + P330 + P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόµα. ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό. 2.3 Άλλο κίνδυνοι εν υπάρχουν πληροφορίες. ΤΜΗΜΑ 3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3.1 Ουσί Το προϊόν είναι ουσία. CAS-Αριθ. / EK- Αριθ. / είκτης CAS-Αριθ EK-Αριθ είκτης Αριθµ. REACH Ποσό Συστατικό Ταξινόµηση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/ ,0 % χλωριούχο cis-1- (3-χλωροαλλυλο)- 3,5,7-τριαζα-1- αζωνιαδαµαντάνιο Flam. Sol., 2, H228 Acute Tox., 4, H302 Acute Tox., 3, H311 Skin Irrit., 2, H315 Skin Sens., 1, H317 Repr., 2, H361d Aquatic Chronic, 2, H411 Eye Irrit., 2, H319 CAS-Αριθ EK-Αριθ είκτης CAS-Αριθ EK-Αριθ είκτης <= 0,3 % 1,3- διχλωροπροπένιο? <= 0,5 % διχλωροµεθάνιο µεθυλενοδιχλωρίδ ιο Flam. Liq., 3, H226 Acute Tox., 3, H311 Acute Tox., 3, H301 Acute Tox., 4, H332 1, H304 Eye cor/irr, 2, H319 STOT SE, 3, H335 Skin Irrit., 2, H315 Skin Sens., 1, H317 Aquatic Acute, 1, H400 Aquatic Chronic, 1, H410 Carc., 2, H351 Skin Irrit., 2, H315 STOT SE, 3, H335 STOT RE, 2, H373 STOT SE, 3, H336 CAS-Αριθ. / EK- Ποσό Συστατικό Ταξινόµηση Αριθ. / είκτης 67/548/EOK CAS-Αριθ. 96,0 % χλωριούχο cis-1-(3- F: R11; R63; Xn: R22; Xi: Σελίδα 3 από 14

4 EK-Αριθ είκτης CAS-Αριθ EK-Αριθ είκτης CAS-Αριθ EK-Αριθ είκτης χλωροαλλυλο)-3,5,7- τριαζα-1- αζωνιαδαµαντάνιο <= 0,3 % 1,3- διχλωροπροπένιο? <= 0,5 % διχλωροµεθάνιο µεθυλενοδιχλωρίδιο R38; R43; N: R51, R53 R10; T: R24/25; Xn: R20, R65; Xi: R36/37/38; R43; N: R50, R53 Κατ.Καρκ.3: R40; Xi: R36/37/38; R67 Για το πλήρες κείµενο των Η-Φράσεων που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, βλέπε Ενότητα 16. Βλ. ενότητα 16 για το πλήρες κείµενο των φράσεων κινδύνου. ΤΜΗΜΑ 4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών Γενικές υποδείξεις: Όσοι παρέχουν Πρώτες Βοήθειες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να αυτοπροστατεύονται και να χρησιµοποιούν τον συνιστώµενο προστατευτικό ρουχισµό (γάντια ανθεκτικά σε χηµικές ουσίες, προστασίες από σταγόνες) Αν υπάρχει η πιθανότητα έκθεσης, ανατρέξτε στην Ενότητα 8 για τα ειδικά µέσα ατοµικής προστασίας. Εισπνοή: Μετακινήστε τον άνθρωπο σε χώρο µε καθαρό αέρα. Αν ο άνθρωπος δεν αναπνέει, καλέστε το τµήµα άµεσης βοήθειας ή ένα ασθενοφόρο, έπειτα εφαρµόστε τεχνητή αναπνοή. Αν αυτή παρασχεθεί µε στοµατική επαφή, χρησιµοποιήστε κατάλληλα µέσα προστασίας διασώστη (φορητή µάσκα, κλπ). Καλέστε ένα κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων ή έναν γιατρό για συµβουλές αντιµετώπισης. Επαφή µε το δέρµα: Αφαιρέστε µολυσµένο ρουχισµό. Πλύνετε το δέρµα µε σαπούνι και άφθονο νερό για λεπτά. Καλέστε ένα κέντρο δηλητηρίασης ή ένα γιατρό για συµβουλές αντιµετώπισης. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. Τα υποδήµατα και άλλα δερµάτινα αντικείµενα, τα οποία δεν µπορούν να απολυµανθούν, θα πρέπει να απορριφθούν µε κατάλληλο τρόπο. Ντους ασφαλείας θα πρέπει να βρίσκεται στον άµεσο εργασιακό χώρο. Επαφή µε τα µάτια: Κρατήστε τα µάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε αργά και προσεκτικά για λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν, µετά τα 5 πρώτα λεπτά, ύστερα συνεχίστε το πλύσιµο των µατιών. Καλέστε ένα κέντρο δηλητηρίασης ή ένα γιατρό για συµβουλές αντιµετώπισης. Κατάποση: Καλέστε ένα κέντρο δηλητηρίασης ή ένα γιατρό αµέσως για συµβουλές αντιµετώπισης. Βάλτε ένα άτοµο να πιεί ένα ποτήρι νερό αν µπορεί να καταπιεί. Μην προκαλέσετε εµετό εκτός κι αν σας συµβουλέψουν να το κάνετε το κέντρο δηλητηριάσεως ή ο γιατρός. Ποτέ µη δίνεται τίποτα δια στόµατος σε άτοµο που δεν έχει τις αισθήσεις του. 4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες Εκτός από τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην «Περιγραφή µέτρων πρώτων βοηθειών» (παραπάνω) και στην «Ένδειξη για άµεση ιατρική βοήθεια και απαιτούµενη ειδική αντιµετώπιση» (παρακάτω), δεν αναµένονται περαιτέρω συµπτώµατα ή ενέργειες 4.3 Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας Κανένα ειδικό αντίδοτο. Υποστηρικτική θεραπεία. Η θεραπεία βασίζεται στην κρίση του γιατρού, ανάλογα µε τις αντιδράσεις του ασθενούς. Όταν καλείτε το κέντρο ελέγχου δηλητηριάσεων ή γιατρό ή όταν µεταβαίνετε προς θεραπεία, θα πρέπει να έχετε διαθέσιµο το Φύλλο εδοµένων Ασφάλειας, και αν είναι δυνατό, το δοχείο µε το προϊόν ή την ετικέτα του. Σελίδα 4 από 14

5 ΤΜΗΜΑ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 5.1 Πυροσβεστικά Μέσα Νερό. Πυροσβεστήρες ξηράς χηµικής ουσίας. Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα.φ 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα Επικίνδυνα προϊόντα καύσης: Σε µια πυρκαγιά, ο καπνός µπορεί να περιέχει την αρχική ουσία µαζί µε µη αναγνωρισµένες τοξικές και/ή ενώσεις που προξενούν ερεθισµό. Τα επικίνδυνα προϊόντα καύσης µπορεί να περιλαµβάνουν, χωρίς να αναφέρονται όλα, τα εξής : Οξείδια του αζώτου. Υδροχλώριο. Μονοξείδιο του άνθρακα. ιοξείδιο του άνθρακα. Αµµωνία: Αµίνες. Ασυνήθιστοι κίνδυνοι από Πυρκαγιά και Έκρηξη: Το δοχείο µπορεί να διαρραγεί από τη δηµιουργία αερίων σε µια πυρκαγιά. Μην επιτρέπετε την συσσώρευση σκόνης. Αιωρούµενη στον αέρα, η σκόνη αποτελεί κίνδυνο έκρηξης. Ελαχιστοποιήστε τις πηγές ανάφλεξης. Αν στρώµατα σκόνης εκτίθενται σε αυξηµένες θερµοκρασίες, µπορεί να συµβεί αυθόρµητη καύση. Η πνευµατική µεταφορά και άλλες µηχανικές εργασίες χειρισµού µπορούν να δηµιουργήσουν εύκαυστη σκόνη. Για τη µείωση της πιθανότητα έκρηξης της σκόνης, συνδέστε ηλεκτρικά και γειώστε τον εξοπλισµό και αποτρέψτε την συσσώρευση της σκόνης. Η σκονη µπορεί να αναφλεγεί εξαιτίας εκκένωσης στατικού φορτίου. 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες ιαδικασίες καταπολέµησης πυρκαγιάς: Αποµακρύνετε τους ανθρώπους, Αποµονώστε την περιοχή της φωτιάς και απαγορεύστε τη µη απαραίτητη είσοδο. Εµποτίστε καλά µε νερό για να δροσίσετε και να εµποδίσετε την επανάφλεξη. Χρησιµοποιείστε υδατοψεκασµό για να δροσίσετε τα δοχεία που είναι εκτεθιµένα στην πυρκαγιά καθώς και την ευρύτερη ζώνη που προσβλήθηκε από τη φωτιά, µέχρι η φωτιά να σβήσει και να περιοριστεί ο κίνδυνος της επανάφλεξης. Αν το προϊόν µολυνθεί µε νερό, παρακολουθείστε το προϊόν για εκποµπή θερµότητας και/ή διάσπαση. Καταπολεµήστε τη φωτιά από προστατευµένη θέση ή απόσταση ασφαλείας. Λάβετε υπόψη το ενδεχόµενο χρήσης τηλεκατευθυνόµενων συσκευών συγκράτησης για τους σωλήνες νερού ή την παρακολούθηση των ακροφυσίων. Αποµακρύνετε αµέσως όλα τα άτοµα από την περιοχή, σε περίπτωση που ακούσετε θόρυβο από την ασφαλιστική βαλβίδα ή παρατηρήσετε αποχρωµατισµό του δοχείου. Φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα ή ξηρών χηµικών µπορούν να χρησιµ οποιηθούν για µικρές φωτιές Ο κίνδυνος έκρηξης της σκόνης µπορεί να είναι αποτέλεσµα βεβιασµένης εφαρµογής των πυροσβεστικών µέσων. Αποµακρύνετε το δοχείο από την περιοχή της φωτιάς, αν αυτό είναι εφικτό και όχι επικίνδυνο. Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός πυροσβεστών: Φοράτε αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή θετικής πίεσης και προστατευτικό πυρίµαχο ρουχισµό (που περιλαµβάνει πυροσβεστικό κράνος, φόρµα, παντελόνι, µπότες και γάντια νεοπρενίου). Αν ο προστατευτικός εξοπλισµός δεν είναι διαθέσιµος ή δε χρησιµοποιείται, καταπολεµείστε τη φωτιά από µια προστατευµένη θέση ή από απόσταση ασφαλείας. ΤΜΗΜΑ 6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: Αποµονώστε την περιοχή. Μπορεί να δηµιουργήσει πολύ ολισθηρές επιφάνειες όταν είναι υγρό. Χρησιµοποιήστε τον απαραίτητο εξοπλισµό ασφάλειας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Ενότητα 8, Ελεγχόµενη έκθεση/ Προσωπική προστασία. 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις: Τυχόν χυµένες ποσότητες ή απόρριψη σε φυσικές υδάτινες οδούς αναµένεται να προκαλέσουν το θάνατο υδρόβιων οργανισµών. Αποτρέψτε την εισαγωγή στο έδαφος, σε χαντάκια, υπονόµους, διόδους νερού ή/και στο υπόγειο νερό. είτε τις Οικολογικές Πληροφορίες, Ενότηατ Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό: Περιορίστε το χυµένο υλικό αν είναι δυνατό. Σκουπίστε. Για την αποφυγή προβληµάτων σχηµατισµού ζελέ και αφρού, µην χρησιµοποιείται νερό Σελίδα 5 από 14

6 για να εκπλύνεται τις κηλίδες. Απορροφήστε µε περίπου 272,6 g NaHSO3 (ή 249 g Na2S2O5) για 100 g βιοκτόνου προϊόντος. ΤΜΗΜΑ 7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό Χειρισµός Γενικός χειρισµός: Απαγορεύεται το κάπνισµα, φλόγες ή πηγές ανάφλεξης σε περιοχές αποθήκευσης και διακίνησης. Αποφύγετε την επαφή µε τα µάτια και το δέρµα. Αποφύγετε την κατάποση. ιατηρήστε το δοχείο σφιχτά κλειστό όταν δε χρησιµοποιείται. Καλή διαχείρηση και έλεγχος της σκόνης είναι αναγκαία για ασφαλή διαχείρηση του προιόντος. Το προϊόν µπορεί να διασπαστεί µε σοβαρή πρόσκρουση. Συνδέστε και γειώστε ηλεκτρικά το σύνολο του εξοπλισµού. Άλλες προφυλάξεις: Υδατικά διαλύµατα που περιέχουν αυτό το προϊόν µπορούν να παράγουν φορµαλδεΰδη. Επικοινωνήστε µαζί µας για να λάβετε συµπληρωµατικές πληροφορίες για το συγκεκριµένο προϊόν, καθώς και για άλλα προϊόντα που προσφέρουµε. Ζητήστε ένα φυλλάδιο πληροφοριών προϊόντος ή στοιχεία σχετικά µε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα µας. 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων Αποθήκευση Προστατεύστε από την υγρασία της ατµόσφαιρας. Αποθηκεύστε σε ξηρό µέρος. Αποφύγετε την υγρασία. Μην αποθηκεύετε σε: Αργίλιο. Χρόνος ζωής: Χρησιµοποιήστε εντός 24 Μήνες Θερµοκρασία αποθήκευσης: <= 49 C 7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τεχνικό δελτίο δεδοµένων για το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 8.1 Παράµετροι ελέγχου Όρια έκθεσης Συστατικό Κατάλογος Τύπος Τιµή διχλωροµεθάνιο µεθυλενοδιχλωρίδιο ACGIH TWA 50 ppm είκτες βιολογικής έκθεσης BEI TWA 350 mg/m3 100 ppm STEL mg/m3 500 ppm 1,3-διχλωροπροπένιο? ACGIH TWA 1 ppm ΕΡΜΑ TWA 5 mg/m3 1 ppm ΕΡΜΑ Η επισήµανση «έρµα» µετά το όριο έκθεσης διά εισπνοής σύµφωνα µε τις οδηγίες αναφέρεται στην πιθανότητα απορρόφησης του υλικού από το δέρµα, µε συµπεριλαµβανόµενες τις βλεννογόνους µεµβράνες και τους οφθαλµούς, µέσω της επαφής µε ατµούς ή της απευθείας επαφής µε το δέρµα. Σκοπό έχει να προειδοποιήσει τον αναγνώστη ότι η αναπνοή δεν είναι η µόνη οδός έκθεσης και ότι πρέπει να ληφθούν µέτρα για αποφυγή και της δερµατικής έκθεσης. Η σηµείωση για το δείκτη βιολογικής έκθεσης (BEI) που έπεται της οδηγίας σχετικά µε την έκθεση αφορά σε µια καθοδηγητική τιµή για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων από τη βιολογική παρακολούθηση, ως ένδειξη για τη λήψη µιας ουσίας από οποιαδήποτε οδό έκθεσης. 8.2 Έλεγχοι έκθεσης Σελίδα 6 από 14

7 Ατοµική Προστασία Προστασία Ματιών/ Προσώπου: Χρησιµοποιήστε προστατευτικά γυαλιά έναντι των χηµικών ουσιών. Τα γυαλιά ασφαλείας θα πρέπει να συµµορφώνονται µε το πρότυπο EN 166 ή άλλο αντίστοιχο. Προστασία έρµατος: Χρησιµοποιείστε προστατευτικό ρουχισµό αδιαπέραστο σε αυτό το υλικό. Η εκλογή συγκεκριµένων ειδών, όπως προστατευτικό κάλυµµα προσώπου, γάντια, µπότες, ποδιά ή ολόσωµη φόρµα, θα εξαρτηθεί από το χειρισµό. -Προστασία χειρός: Χρησιµοποιήστε γάντια ανθεκτικά στις χηµικές ουσίες ταξινοµηµένα βάσει του προτύπου ΕΝ374. Προστατευτικά γάντια έναντι των χηµικών ουσιών και των µικροοργανισµών. Παραδείγµατα προτιµητέων υλικών για γάντια είναι: Νεοπρένιο. Καουτσούκ νιτριλίου/ βουταδιενίου («νιτρίλιο» ή «NBR»). PVC. Όταν λαµβάνει χώρα παρατεταµένη ή συχνά επανειληµµένη επαφή, συστήνεται η χρήση γαντιού για την αποφυγή επαφής µε το στερεό υλικό. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα ειδικό γάντι για µια συγκεκριµένη εφαρµογή και διάρκεια χρήσης σε ένα χώρο εργασίας θα πρέπει να επιλέγεται λαµβάνοντας επίσης υπόψη όλους τους παράγοντες που σχετίζονται µε το χώρο εργασίας. Αυτοί περιλαµβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: ενδεχόµενο χειρισµό άλλων χηµικών ουσιών, φυσικές απαιτήσεις (προστασία έναντι κοπής/διάτρησης, επιδεξιότητα, θερµική προστασία), ενδεχόµενες αντιδράσεις του οργανισµού στα υλικά του γαντιού, καθώς επίσης και στις οδηγίες/προδιαγραφές που παρέχει ο προµηθευτής του γαντιού. Προστασία Αναπνοής: Η αναπνευστική προστασία είναι απαραίτητη όταν υπάρχει πιθανότητα υπέρβασης του ορίου έκθεσης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ή οδηγίες. Αν δεν υπάρχουν σε ισχύ απαιτήσεις ή οδηγίες για το όριο έκθεσης, φοράτε αναπνευστική προστασία σε περίπτωση που παρατηρούνται ανεπιθύµητες ενέργειες όπως ερεθισµός του αναπνευστικού ή δυσφορία ή όταν υποδεικνύεται από την τοπική διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δε θα χρειαστεί καµιά αναπνευστική προστασία. Ωστόσο, σε ατµόσφαιρα γεµάτη σκόνη, χρησιµοποιείστε µια εγκεκριµένη αναπνευστική συσκευή κατά της σκόνης. Χρησιµοποιείτε τον ακόλουθο αναπνευστήρα καθαρισµού αέρα µε έγκριση CE: Φίλτρο σωµατιδίων, τύπου Ρ2 Κατάποση: Εφαρµόστε τα κατάλληλα µέτρα ατοµικής υγιεινής. Μην καταναλώνετε ή αποθηκεύετε τρόφισµα στο χώρο εργασίας. Πλύνετε τα χέρια σας πριν από το κάπνισµα ή το φαγητό. Κατασκευαστικοί/ Μηχανολογικοί τρόποι ελέγχου Εξαερισµός: Χρησιµοποιείτε τοπικό σύστηµα εξαερισµού ή άλλα µηχανικά µέσα ελέγχου για να διατηρείτε τα ατµοσφαιρικά επίπεδα κάτω από το όριο έκθεσης, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ή οδηγίες. Αν δεν υπάρχουν ισχύουσες απαιτήσεις ή οδηγίες σχετικά µε το όριο έκθεσης, για τις περισσότερες εργασίες θα πρέπει να επαρκεί ο γενικός αερισµός. Ο τοπικός εξαερισµός ίσως είναι απαραίτητος για ορισµένες εργασίες. ΤΜΗΜΑ 9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες Όψη Φυσική Κατάσταση Χρώµα Οσµή: Τιµή κατωφλίου οσµής ph: Σηµείο τήξης Σηµείο πήξης Σηµείο βρασµού (760 mmhg) Σηµείο ανάφλεξης - Κλειστό δοχείο Ταχύτητα εξάτµισης (οξικός βουτυλεστέρας = 1) Ευφλεκτότητα: στερεό, αέριο Όρια ανάφλεξης στον αέρα σκόνη υποκίτρινο αµίνης εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα. 8,2 Μετρήθηκε > 150 C Μέθοδος EC A1 αποσυντίθεται Μη εφαρµόσιµο Μη εφαρµόσιµο. Μη εφαρµόσιµο εν υπάρχουν διαθέσιµα πειραµατικά δεδοµένα. Εύφλεκτη στερεά ουσία. Κατώτατο: µη εφαρµόσιµο στα στερεά Ανώτατο: µη εφαρµόσιµο στα στερεά Σελίδα 7 από 14

8 Πίεση ατµού Πυκνότητα ατµού (στον αέρα = 1) Ειδική βαρύτητα (Η2Ο = 1) ιαλυτότητα στο νερό (κατά βάρος) Θερµοκρασία αυτανάφλεξης Θερµοκρασία διάσπασης υναµικό ιξώδες Κινηµατικό ιξώδες Εκρηκτικές ιδιότητες Οξειδωτικές 25 C Βιβλιογραφία (0, mmhg) Μη εφαρµόσιµο Μη εφαρµόσιµο > C Βιβλιογραφία 391 C Μέθοδος EC A C Βιβλιογραφία Μη εφαρµόσιµο Μη εφαρµόσιµο Μη εκρηκτικό EOK A14 Όχι Εκτίµηση βασισµένη σε δοµική ανάλυση 9.2 Άλλες πληροφορίες Φαινόµενη πυκνότητα 0,41 5G CIPAC MT 33 Μοριακό βάρος 251,2 g/mol Βιβλιογραφία ΤΜΗΜΑ 10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 10.1 ραστικότητα εν είναι γνωστή καµία επικίνδυνη αντίδραση σε περίπτωση κανονικής χρήσεως Χηµική σταθερότητα Σταθερό υπό τις συνιστώµενες συνθήκες αποθήκευσης. είτε την Ενότητα 7, Αποθήκευση. Ασταθές σε αυξηµένες θερµοκρασίες Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων ε θα συµβεί 10.4 Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται: Αποφύγετε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 80C (176F) Η ενεργός ουσία διασπάται σε υψηλές θερµοκρασίες. ηµιουργία αερίου κατά τη διάσπαση µπορεί να προκαλέσει πίεση σε κλειστά συστήµατα. Αποφύγετε τη στατική εκφόρτιση. Αποφύγετε την υγρασία. Η µόλυνση του νερού µπορεί να προκαλέσει παραγωγή θερµότητας και αποσύνθεση Μη συµβατά Υλικά: Αποφύγετε την επαφή µε οξειδωτικά υλικά. Αποφύγετε την επαφή µε: Ισχυρά οξέα. Αποφύγετε την επαφή µε µέταλλα όπως : Αργίλιο Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης εξαρτώνται από τη θερµοκρασία, την παροχή αέρα και την παρουσία άλλων υλικών. Τα προϊόντα διάσπασης µπορεί να περιλαµβάνουν: Χλωριωµένους υδρογονάνθρακες ιοξείδιο του άνθρακα. Αµµωνία: Αµίνες. Υδροχλώριο. Τριµεθυλαµίνη. Κατά τη διάρκεια της αποσύνθεσης εκλύονται βάσεις. ΤΜΗΜΑ 11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις Οξεία Τοξικότης Κατάποση Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Η κατάποση µικρών ποσοτήτων σύµφωνα µε τις κανονικές λειτουργίες χειρισµού είναι απίθανο να προκαλέσει βλάβη. Η κατάποση µεγαλύτερων ποσοτήτων από αυτές µπορεί να προκαλέσει βλάβη. LD50, Αρουραίος Fischer mg/kg LD50, Αρουραίος Sprague-Dawley mg/kg Σελίδα 8 από 14

9 Κίνδυνος αναρρόφησης Με βάση τις φυσικές ιδιότητες, δεν αναµένεται να αποτελέσει κίνδυνο αναρρόφησης. έρµα Επιβλαβές σε περίπτωση απορρόφησης από το δέρµα. Ανορεξία και απώλεια βάρους έπαθαν µερικά κουνέλια που χρησιµοποιήθηκαν σε µελέτες δερµατικής τοξικότητας, εσωτερικές βλάβες συνέβησαν σε διαφορετικά όργανα, κυρίως γαστροεντερικά, αλλά αυτές οι βλάβες δεν είχαν σταθερότητα και δεν είχαν σχέση δόσης ανταπόκρισης. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αναφέρονται στο ακόλουθο υλικό στερεό LD50, Κόνικλος 923 mg/kg Εισπνοή Μια µόνο έκθεση σε σκόνη δεν είναι πιθανό να είναι επικίνδυνη. Για ερεθισµό του αναπνευστικού και ναρκωτική δράση: εν έχουν βρεθεί σχετικά δεδοµένα. LC50, 4 h, Αερόλυµα, Ποντίκι > 5,2 mg/l Στη συγκεκριµένη συγκέντρωση δεν σηµειώθηκαν θάνατοι. LC50, 4 h, Αερόλυµα, Ποντίκι > 4,7 mg/l Στη συγκεκριµένη συγκέντρωση δεν σηµειώθηκαν θάνατοι. Σοβαρή βλάβη/ ερεθισµός των µατιών Μπορεί να προκαλέσει µέτριο ερεθισµό στα µάτια. Η βλάβη του κερατοειδούς είναι απίθανη. ιάβρωση/ ερεθισµός του δέρµατος Η παρατεταµένη επαφή µπορεί να προκαλέσει ελαφρύ ερεθισµό στο δέρµα µε τοπική ερυθρότητα. Μπορεί να προκαλέσει πιο σοβαρή αντίδραση αν το δέρµα είναι υγρό. Ευαισθητοποίηση έρµα εν αναµένεται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρµατος στη µορφή ξηρής σκόνης. Ενδέχεται να αποτελέσει ασθενή ευαισθητοποιητή του δέρµατος σε ευάλωτα άτοµα σε συγκεντρώσεις υδατικού διαλύµατος άνω του 1%. εν προκάλεσε αλλεργικές αντιδράσεις στο δέρµα όταν έγιναν πειράµατα σε ινδικά χοιρίδια. Αναπνευστικός εν έχουν βρεθεί σχετικά δεδοµένα. Τοξικότητα επαναλαµβανόµενων δόσεων Μετά την απορρόφηση έχουν καταγραφεί επιπλοκές σε ζώα στα εξής όργανα: συκώτι, Χρόνια Τοξικότητα και Καρκινογένεση Έχει αποδειχτεί ότι το µεθυλενοχλωρίδιο αυξάνει την εµφάνιση κακοηθών όγκων σε ποντίκια και καλοηθών όγκων σε αρουραίους. Άλλες µελέτες σε πειραµατόζωα, καθώς επίσης και αρκετές επιδηµιολογικές µελέτες σε ανθρώπους δεν έδειξαν καρκινογόνο δράση. Το µεθυλενοχλωρίδιο κρίνεται ότι δεν ενέχει µετρήσιµο κίνδυνο καρκινογένεσης για τον άνθρωπο, όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις συστάσεις. 1,3-διχλωροπροπένιο: Αποδείχτηκε ότι προκαλεί καρκίνο σε πειραµατόζωα δια της στοµατικής οδού. Η έκθεση δια της εισπνοής αύξησε τη φυσιολογική εµφάνιση καλοηθών όγκων στους πνεύµονες σε αρσενικά ποντίκια. Αναπτυξιακή τοξικότητα Το CTAC έχει προκαλέσει γενετικές ανωµαλίες σε αρουραίους οι οποίοι έλαβαν υψηλές στοµατικές δόσεις, καµία ανωµαλία δεν παρατηρήθηκε σε χαµηλότερες δόσεις. CTAC δεν δηµιούργησε γενετικά ελαττώµατα ή άλλες επιπτώσεις στο έµβρυο σε περίπτωση που χορηγούνταν σχετικά υψηλές δόσεις δερµατικά, η πιο πιθανή οδός έκθεσης. Αναπαραγωγική τοξικότητα εν έχουν βρεθεί σχετικά δεδοµένα. Γενετική τοξικολογία Οι µελέτες µεταλλαξογένεσης σε in vitro (δοκιµαστικός σωλήνας) ήταν επικρατέστερα αρνητικές. Οι γενετικές µελέτες τοξικότητας σε ζώα ήταν αρνητικές. ΤΜΗΜΑ 12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 12.1 Τοξικότητα Στοιχεία συστατικού: χλωριούχο cis-1-(3-χλωροαλλυλο)-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιαδαµαντάνιο Το υλικό είναι τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς (LC50/EC50/IC50 µεταξύ 1 και 10 mg/l στα πλέον ευαίσθητα είδη). Σελίδα 9 από 14

10 Οξεία και µακροχρόνια τοξικότητα σε ψάρια LC50, ηλιόψαρο bluegill (Lepomis macrochirus), διαπερατότητα, 96 h: 66 mg/l Οξεία τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα EC50, οστρακόδερµο Daphnia magna, διαπερατότητα, 48 h, ακινητοποίηση: 25,8 mg/l Τοξικότητα σε υδρόβια φυτά EbC50, πράσινα φύκη Selenastrum capricornutum, 72 h: 1,2 mg/l Στοιχεία συστατικού: 1,3-διχλωροπροπένιο? Το υλικό είναι πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς (LC50/EC50/IC50 κάτω από 1 mg/l στα πλέον ευαίσθητα είδη). Το υλικό είναι ουσιαστικά µη τοξικό για τα πτηνά στην περίπτωση της διατροφής (LC50 > 5000 ppm). Οξεία και µακροχρόνια τοξικότητα σε ψάρια LC50, Cyprinodon variegatus, 96 h: 0,068-1,8 mg/l Οξεία τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα EC50, οστρακόδερµο Daphnia magna, στατικός, 48 h, ακινητοποίηση: 1,4 mg/l Τοξικότητα σε υδρόβια φυτά ErC50, πράσινα φύκη Selenastrum capricornutum, Αναστολή ρυθµού ανάπτυξης, 72 h: 3,1 mg/l Τοξικότητα σε χερσαία είδη, µη θηλαστικά LC50 διαιτητικής τοξικότητας, κολίνος (Colinus virginianus): > mg/kg τροφής. LC50, Μελιτοφόρος µέλισσα (Apis mellifera): mg/m3 Στοιχεία συστατικού: διχλωροµεθάνιο µεθυλενοδιχλωρίδιο Υλικό που δεν κατατάσσεται στα επικίνδυνα για τους υδρόβιους οργανισµούς (στους πιο ευαίσθητους οργανισµούς τα επίπεδα LC50/EC50/IC50 είναι µεγαλύτερα από 100mg/l). Οξεία και µακροχρόνια τοξικότητα σε ψάρια LC50, χοντροκέφαλος κυπρίνος (Pimephales promelas), διαπερατότητα, 96 h: 193 mg/l Οξεία τοξικότητα σε υδρόβια ασπόνδυλα LC50, οστρακόδερµο Daphnia magna, στατικός: 27 mg/l EC50, οστρακόδερµο Daphnia magna, 48 h, ακινητοποίηση: 480 mg/l Τοξικότητα σε υδρόβια φυτά NOEC, φύκη Scenedesmus sp., Αναστολή ρυθµού ανάπτυξης, 8 d: 550 mg/l EbC50, πράσινα φύκη Selenastrum capricornutum, αναστολή αύξησης της βιοµάζας, 96 h: > 662 mg/l Τοξικότητα σε µικροοργανισµούς EC50, οκιµή OECD 209; δραστική λάσπη, στατικός, 40 Λεπτό: mg/l 12.2 Ανθεκτικότητα & Υποβάθµιση Στοιχεία συστατικού: χλωριούχο cis-1-(3-χλωροαλλυλο)-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιαδαµαντάνιο Βάσει των αυστηρών οδηγιών των δοκιµασιών, η ουσία αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί ως εύκολα βιοαποικοδοµήσιµη. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα αυτά δε σηµαίνουν απαραίτητα ότι η ουσία δεν είναι βιοαποικοδοµήσιµη σε συνθήκες περιβάλλοντος. οκιµές βιοαποικοδόµησης OECD: Ισοµερές cis. Βιοαποικοδόµηση Χρόνος έκθεσης Μέθοδος ιάστηµα 10 ηµερών 51 % 28 d οκιµή OECD 301F Αποτυχία Στοιχεία συστατικού: 1,3-διχλωροπροπένιο? Η ουσία αναµένεται να βιοαποικοδοµηθεί µόνο πολύ αργά στο περιβάλλον. Aπέτυχε στη δοκιµασία OECD/EEC για γρήγορη βιοαποικοδόµιση. οκιµές βιοαποικοδόµησης OECD: Βιοαποικοδόµηση Χρόνος έκθεσης Μέθοδος ιάστηµα 10 ηµερών 8 % 28 d OECD 301D Test Αποτυχία Στοιχεία συστατικού: διχλωροµεθάνιο µεθυλενοδιχλωρίδιο Σελίδα 10 από 14

11 Βάσει των αυστηρών οδηγιών των δοκιµασιών, η ουσία αυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί ως εύκολα βιοαποικοδοµήσιµη. Ωστόσο, τα αποτελέσµατα αυτά δε σηµαίνουν απαραίτητα ότι η ουσία δεν είναι βιοαποικοδοµήσιµη σε συνθήκες περιβάλλοντος. Ο ρυθµός βιοαποικοδόµησης µπορεί να αυξηθεί στο έδαφος και/ή στο νερό µε εγκλιµατισµό. οκιµές βιοαποικοδόµησης OECD: Βιοαποικοδόµηση Χρόνος έκθεσης Μέθοδος ιάστηµα 10 ηµερών 5-26 % 28 d οκιµή OECD 301C Μη εφαρµόσιµο 12.3 υνατότητα βιοσυσσώρευσης Στοιχεία συστατικού: χλωριούχο cis-1-(3-χλωροαλλυλο)-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιαδαµαντάνιο Βιοσυσσώρευση: Η πιθανότητα βιοσυγκέντρωσης είναι περιορισµένη (συντελεστής βιοσυγκέντρωσης BCF < 100 ή λογάριθµος Pow < 3). Συντελεστής κατανοµής σε n-οκτανόλη/νερό (λογάριθµος Pow): < -2 Φιάλη ανακίνησης ( οκιµή OECD αρ. 107) Στοιχεία συστατικού: 1,3-διχλωροπροπένιο? Βιοσυσσώρευση: Η πιθανότητα βιοσυγκέντρωσης είναι περιορισµένη (συντελεστής βιοσυγκέντρωσης BCF < 100 ή λογάριθµος Pow < 3). Συντελεστής κατανοµής σε n-οκτανόλη/νερό (λογάριθµος Pow): 1,603 Εκτιµώµενο. Στοιχεία συστατικού: διχλωροµεθάνιο µεθυλενοδιχλωρίδιο Βιοσυσσώρευση: Η πιθανότητα βιοσυγκέντρωσης είναι περιορισµένη (συντελεστής βιοσυγκέντρωσης BCF < 100 ή λογάριθµος Pow < 3). Συντελεστής κατανοµής σε n-οκτανόλη/νερό (λογάριθµος Pow): 1,25 Μετρήθηκε Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (BCF): 2-40; ψάρι; Μετρήθηκε 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Στοιχεία συστατικού: χλωριούχο cis-1-(3-χλωροαλλυλο)-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιαδαµαντάνιο Κινητικότητα στο έδαφος: Η πιθανότητα για κινητικότητα στο έδαφος είναι µέτρια (Koc µεταξύ 150 και 500). Συντελεστής κατανοµής οργανικού άνθρακα εδάφους/ νερού (Koc): 316 OECD 121: Μέθοδος υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) Στοιχεία συστατικού: 1,3-διχλωροπροπένιο? Κινητικότητα στο έδαφος: Η πιθανότητα για κινητικότητα στο έδαφος είναι υψηλή (Koc µεταξύ 50 και 150). Στοιχεία συστατικού: διχλωροµεθάνιο µεθυλενοδιχλωρίδιο Κινητικότητα στο έδαφος: Η πιθανότητα για κινητικότητα στο έδαφος είναι ιδιαίτερα υψηλή (Koc µεταξύ 0 και 50). Συντελεστής κατανοµής οργανικού άνθρακα εδάφους/ νερού (Koc): 46,8 Εκτιµώµενο. Σταθερά του νόµου του Henry (H): 3,98E+02 Pa*m3/mole. Υπολογισµένο 12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αααβ Στοιχεία συστατικού: χλωριούχο cis-1-(3-χλωροαλλυλο)-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιαδαµαντάνιο Η ουσία αυτή δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την ανθεκτικότητα, τη βιοσυσσώρευση και την τοξικότητα (PBT). Στοιχεία συστατικού: 1,3-διχλωροπροπένιο? Η ουσία αυτή δεν έχει αξιολογηθεί ως προς την ανθεκτικότητα, τη βιοσυσσώρευση και την τοξικότητα (PBT). Στοιχεία συστατικού: διχλωροµεθάνιο µεθυλενοδιχλωρίδιο Η ουσία αυτή δεν θεωρείται εµµένουσα, βιοσυσσωρεύσιµη και τοξική (PBT). Η ουσία αυτή δεν θεωρείται ιδιαίτερα εµµένουσα και ιδιαίτερα βιοσυσσωρεύσιµη (vpvb) Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Στοιχεία συστατικού: χλωριούχο cis-1-(3-χλωροαλλυλο)-3,5,7-τριαζα-1-αζωνιαδαµαντάνιο εν έχουν βρεθεί σχετικά δεδοµένα. Σελίδα 11 από 14

12 Στοιχεία συστατικού: 1,3-διχλωροπροπένιο? Το 1,3-διχλωροπροπένιο έχει δυνατότητα καταστροφής του στρατοσφαιρικού όζοντος (ODP) 0,002 σε σχέση µε το CFC 12 (ODP=1). Στοιχεία συστατικού: διχλωροµεθάνιο µεθυλενοδιχλωρίδιο Αυτή η ουσία δεν περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΚ) 2037/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος ΤΜΗΜΑ 13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων Αυτό το προϊόν, όταν απορρίπτεται ενώ δεν έχει χρησιµοποιηθεί και µολυνθεί, θα πρέπει να εντάσσετε στα επικίνδυνα απόβλητα και να αντιµετωπίζεται ως τέτοιο σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία 91/689/ΕΟΚ. Όλες οι µέθοδοι απόρριψης πρέπει να συµµορφώνονται µε την εθνική και την τοπική νοµοθεσία, καθώς και µε τις νοµαρχιακές και τοπικές διατάξεις αναφορικά µε τα επικίνδυνα απόβλητα. Πρόσθετη αξιολόγηση ενδέχεται να είναι απαραίτητη για χρησιµοποιηµένα, µολυσµένα και υπολειπόµενα υλικά. Μην απορρίπτετε σε υπονόµους, στο έδαφος ή σε οποιοδήποτε υδάτινο στρώµα. ΤΜΗΜΑ 14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ Ο ΟΣ & ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΟΣ Κατάλληλη ονοµασία αποστολής: ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΣΤΕΡΕΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΑ, Ε.Α.Ο. (εκτός άλλως οριζόµενο) Τεχνική ονοµασία: 1-(3-ΧΛΩΡΟΑΛΛΥΛ)-3,5,7-ΤΡΙΑΖΑ-1-ΑΖΩΝΙΟΑ ΑΜΑΝΤΑΝΟΧΛΩΡΙ ΙΟ Κατηγορία επικινδυνότητας: 4,1 Αναγνωριστικός αριθµός: UN1325 Οµάδα συσκευασίας (PG): PG III Ταξινόµηση: F1 Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου: 40 Αριθµός Tremcard: 41GF1-II+III Περιβαλλοντικός κίνδυνος: Ναι ΩΚΕΑΝΟΣ Κατάλληλη ονοµασία αποστολής: FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. Τεχνική ονοµασία: 1-(3-CHLOROALLYL)-3,5,7-TRIAZA, -1-AZONIAADAMANTANE-CHLORIDE Κατηγορία επικινδυνότητας: 4,1 Αναγνωριστικός αριθµός: UN1325 Οµάδα συσκευασίας (PG): PG III Αριθµός EMS: F-A,S-G Θαλάσσιος ρύπος.: Ναι ΑΕΡΑΣ Κατάλληλη ονοµασία αποστολής: FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. Τεχνική ονοµασία: 1-(3-CHLOROALLYL)-3,5,7-TRIAZA, -1-AZONIAADAMANTANE-CHLORIDE Κατηγορία επικινδυνότητας: 4,1 Αναγνωριστικός αριθµός: UN1325 Οµάδα συσκευασίας (PG): PG III Οδηγίες συσκευασίας για τη φόρτωση: 449 Οδηγίες συσκευασίας για τον επιβάτη: 446 Περιβαλλοντικός κίνδυνος: Ναι Ο ΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ Κατάλληλη ονοµασία αποστολής: ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΣΤΕΡΕΟ, ΟΡΓΑΝΙΚΟ, Ε.Α.Ο. (εκτός άλλως οριζόµενο) Τεχνική ονοµασία: 1-(3-ΧΛΩΡΟΑΛΛΥΛ)-3,5,7-ΤΡΙΑΖΑ-1-ΑΖΩΝΙΟΑ ΑΜΑΝΤΑΝΟΧΛΩΡΙ ΙΟ Κατηγορία επικινδυνότητας: 4,1 Αναγνωριστικός αριθµός: UN1325 Οµάδα συσκευασίας (PG): PG III Ταξινόµηση: F1 Σελίδα 12 από 14

13 Αριθ. αναγνώρισης κινδύνου: 40 Αριθµός Tremcard: 41GF1-II+III Περιβαλλοντικός κίνδυνος: Ναι ΤΜΗΜΑ 15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα ΕΕ ELINCS Η ουσία αυτή παρατίθεται στο ELINCS. Το όνοµα του κύριου συστατικού(ων) του προιόντος αυτού σύµφωνα µε την International Nomenclature Cosmetic Ingredient (INCI) είναι: QUATERNIUM Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας εν απαιτείται Εκτίµηση Χηµικής Ασφάλειας για αυτή την ουσία. ΤΜΗΜΑ 16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ήλωση κινδύνου στην ενότητα σχετικά µε τη σύνθεση H226 Υγρό και ατµοί εύφλεκτα. H228 Εύφλεκτο στερεό. H301 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης. H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. H311 Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα. H315 Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερµατική αντίδραση. H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλµικό ερεθισµό. H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. H361d Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έµβρυο. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταµένη ή επανειληµµένη έκθεση. H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς. H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. Φράσεις κινδύνου στην ενότητα "Σύνθεση" R10 Εύφλεκτο. R11 Πολύ εύφλεκτο. R20 Επιβλαβές όταν εισπνέται. R22 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. R24/25 Τοξικό σε επαφή µε το δέρµα και σε περίπτωση κατάποσης. R36/37/38 Ερεθίζει τα µάτια, το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα. R38 Ερεθίζει το δέρµα. R40 Υποπτο καρκινογένεσης. Σελίδα 13 από 14

14 R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή µε το δέρµα. R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει µακροχρόνιες δυσµενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει δυσµενείς µακροχρόνιες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R63 Πιθανός κίνδυνος δυσµενών επιδράσεων στο έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης. R65 Επιβλαβές: µπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύµονες σε περίπτωση κατάποσης. R67 Η εισπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη. Αναθεώρηση Αριθµός Ταυτότητας / 1001 / Ηµεροµηνία έκδοσης. / Έκδοση: 7.2 Οι πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις είναι επισηµασµένες µε έντονα γράµµατα και διπλή υπογράµµιση στο αριστερό περιθώριο ολόκληρου του εγγράφου. The Dow Chemical Company συνιστά σε όλους τους πελάτες ή τους παραλήπτες αυτού του (M)SDS να το µελετήσουν προσεκτικά και να συµβουλευτούν κάποιον ειδικό, εάν κρίνεται απαραίτητο, για να ενηµερωθούν και να κατανοήσουν τα δεδοµένα που περιλαµβάνονται σε αυτό το (M)SDS, όπως και τους ενδεχόµενους κινδύνους σχετικά µε το προϊόν. Οι πληροφορίες του παρόντος παρέχονται καλοπίστως και θεωρούνται ακριβείς βάσει της προαναφερόµενης ισχύουσας ηµεροµηνίας. Ωστόσο, δεν παρέχεται καµία άµεση ή έµµεση εγγύηση. Οι κανονιστικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές και δύναται να ποικίλουν ανά τοποθεσία. Είναι ευθύνη του αγοραστή/χρήστη να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητές του συµµορφώνονται µε όλους τους οµοσπονδιακούς, κρατικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς νόµους. Οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παρόν αφορούν το προϊόν κατά την αποστολή του. Εφόσον οι συνθήκες χρήσης του προϊόντος δεν εµπίπτουν στον έλεγχο του κατασκευαστή, είναι καθήκον του αγοραστή/χρήστη να καθορίσει τις απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς χρήσης του προϊόντος. εδοµένου ότι οι πηγές πληροφόρησης, όπως τα ειδικά δελτία δεδοµένων ασφαλείας του κάθε κατασκευαστή (ΜSDS), αυξάνονται ολοένα, δεν φέρουµε και δεν µπορούµε να αναλάβουµε καµία ευθύνη για ειδικά δελτία δεδοµένων ασφαλείας τα οποία προέρχονται από οποιαδήπ Σελίδα 14 από 14

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Dow AgroSciences S.A.S. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον αρ. πρωτ. (ΕΚ) 453/2010 Ημερομηνία εκτύπωσης: 17 Feb 2014 Dow AgroSciences S.A.S. σας ενθαρρύνει και αναμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 ΘΕΙΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΑΝΥΔΡΟ Κεφάλαιο 1: Στοιχεία ουσία/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ORGANO Pb 24 ΧΡΗΣΗ: Στεγνωτικό χρώµατος βάθους ΕΤΑΙΡΙΑ: ιεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα Τηλέφωνο: 22620 30982 Τηλετυπία: 22620

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας ελτίο εδοµένων Ασφαλείας The Dow Chemical Company Ονοµασία προιόντος: UCARCIDE(TM) 50 Antimicrobial Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 16 May 2011 The Dow Chemical Company σας ενθαρρύνει και αναµένει ότι θα διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 91/155/CE, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006/CE MUSCID 83SG / Έκδοση 21/01/08 / Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Προϊόν: MUSCID 83SG K-Nummer:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 BIONOL ΚΡΕΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Έκδοση: 06 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ VASTHERM OIL 32 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ VASOIL CO LTD Νίκου Παττιχη 52,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) DOBLE 1.8 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Koινή ονομασία: Τύπος προϊόντος και χρήση: Εταιρεία: DOBLE 1.8 EC Abamectin Εντομοκτόνο/ Γαλακτωματοποιήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 PAPPY HOME ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 20/06/2013 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΧΚ 30.11-01.12.2010 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Na 2 O 2 EC No 215-209-4 CAS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Εστάλη: GR ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα: 1 Ημερομηνία σύνθεσης: 16.06.2011 Αναθεώρηση: 11.09.2012 Αριθ. Αναθεώρησης: 2 Τμημα 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINODON Πλαστικό προθέσεων, σκόνη 02412 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 1907/2006/EK, Άρθρο 31 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε το 197/26/EK, Άρθρο 31 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα

LANDED 10WG Έκδοση 1.1 Ημερομηνία 05.06.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα

LANDED 10WG Έκδοση 1.1 Ημερομηνία 05.06.2008 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εμπορικό όνομα : Χρήση: Εταιρία : Μυκητοκτόνο ΥΨΙΛΟΝ Α.Ε. Δ. ΓΛΗΝΟΥ 32, 542 49, Θεσ/νίκη, Ελλάδα Τηλέφωνο +30 2310 334377 FAX +30 2310 334378 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ταξινόμηση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP-Παραδείγματα ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος μ μ μ 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών

Φύλλο εδοµένων Ασφαλείας Υλικών This is a translation of the standard EU-safety data sheet, therefore national data are not included. ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

SIGMA-ALDRICH : +49 7329-97-2323. ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση 5.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 02.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 16.09.2015 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

MAVRIK AQUAFLOW 24EW

MAVRIK AQUAFLOW 24EW MAVRIK AQUAFLOW 24EW 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος MAVRIK AQUAFLOW 24EW Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LABOHIT LH2330 / LH2332

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LABOHIT LH2330 / LH2332 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH2330 / LH2332 FINO

Διαβάστε περισσότερα

PROVENTUS DS σελίδα 1/6

PROVENTUS DS σελίδα 1/6 PROVENTUS DS σελίδα 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: PROVENTUS DS 1.2 Προβλεπόµενη χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος: Ξηρή

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK RUNNER SC 240 1/5 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν RUNNER SC 240 Κωδικός προϊόντος (UVP) 05302609 Χρήση εντοµοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 27.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014

Έκδοση 1.2 Ημερομηνία Αναθεώρησης 27.05.2014 Ημερομηνία εκτύπωσης 18.11.2014 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήμα κατατεθέν : 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία MOBILGEAR 600 XP 460 ExxonMobile MOBILGEAR 634 ExxonMobile Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance

Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Air Cond Clean & Fresh Aerosol with orange fragrance 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOPASTE Σιλικόνες ζύμης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ACTIVUS 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης: ACTIVUS

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : ZYPERN 76 WGR Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : ZYPERN 76 WGR 1.2 Χρήση: Μυκητοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής : Κ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 8 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ομάδα υλικών: Αριθ. CAS: Αριθμός Ευρετηρίου: Αριθ. EK: FINOLLOY Σύρμα λέιζερ 42005 Metalle

Διαβάστε περισσότερα

: Ace Gentile Easy Dose

: Ace Gentile Easy Dose ημερομηνία έκδοσης: 13/07/2012 Αναθεώρηση: Έκδοση: 1.0 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Χημικός τύπος Εμπορική ονομασία/χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ:

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 ΠΡΟΪΟΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 2.0 Ημ. Αναθεώρησης: 11/12/2014 Ημ. Εκτύπωσης: 24/8/2015 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

: LUFENURON IMPURITY G CRS

: LUFENURON IMPURITY G CRS Ημερομηνία έκδοσης: 30/08/2013 ενημέρωση: 30/08/2013 Αντικαθιστά το Δελτίο: 27/06/2013 εκδοχή: 2.1 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK ALIETTE 80 WG 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν ALIETTE 80 WG Κωδικός προϊόντος (UVP) 05921589 Χρήση µυκητοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 1022015 Σύντμηση:

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Ισχύει και για τους ακόλουθους αριθμούς υλικών: 791436; 506251;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ)

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) Σύνταξη του Α 7/07/2009 Ενηµέρωση 1η έκδοση 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονοµασία προϊόντος ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης

Material and Transport Safety Management +49(0)2173-38-3409/3189 (µόνο σε ώρες εργασίας) Email: INFO.EHS@bayercropscience.com Τηλέφωνο ανάγκης ANTRACOL WP70 WW 1/7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/TOY ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ Πληροφορίες προϊόντος Εµπορική ονοµασία PROPINEB WP 70R W U-WW Κωδικός προϊόντος (UVP) 04479696 Χρήση Μυκητοκτόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΞΥΛΟΛΙΟ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Τα συµπτώµατα της έκθεσης περιλαµβάνουν αίσθηση καψίµατος, πρήξιµο, κοκκινίλες, θολή όραση,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : FELMON 5,5 EW Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : FELMON 5,5% EW 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο- Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής :

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) PENDIGAN 33 EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία : Τύπος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής σκευάσματος: Υπεύθυνος συσκευασίας-σήμανσης:

Διαβάστε περισσότερα

CHAMP 37,5 WG. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006

CHAMP 37,5 WG. ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1907/2006 ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σήµα κατατεθέν : 1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες

Διαβάστε περισσότερα

Berelex 40 WG Valent BioSciences

Berelex 40 WG Valent BioSciences 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΡΓΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ονομασία προϊόντος Χρήση Κάτοχος Έγκρισης Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων email Στοιχεία Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK PLURAL SL 200 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν PLURAL SL 200 Κωδικός προϊόντος (UVP) 06364284 Χρήση εντοµοκτόνο Εταιρεία Bayer

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε την οδηγία 2001/58/ΕK CONFIDOR FORTE 200 SL 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήµα κατατεθέν CONFIDOR FORTE 200 SL Κωδικός προϊόντος (UVP) 05919835 Χρήση εντοµοκτόνο

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA 94568 Τηλέφωνο 1-925-829-5500 Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με την Οδηγία 2001/58/EK VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ VONDOZEB 80 WP 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Χημική ονομασία: Χημικός τύπος: Χημική οικογένεια: Τύπος προϊόντος και χρήση: Υπεύθυνος για τη διάθεση στην

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 * 1 Ταυτοποίηση ουσίας: Στοιχεία προϊόντος: Εμπορική ονομασία: Korsolex Bohrerbad SAP-Code: EN R10068 Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος: Απολυμαντικό εργαλείων Παραγωγός: BODE Chemie

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΕ 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) και 453/2010 1. ΤΜΗΜΑ 1: ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) ROCKET 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος ROCKET 50 SC Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα