ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN ISO/TS /A1 Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οδηγίες προετοιµασίας και παρασκευής θρεπτικών µέσων - Μέρος 2: Πρακτικές οδηγίες για τις δοκιµές απόδοσης θρεπτικών µέσων - Τροποποίηση 1: Μικροοργανισµοί για δοκιµές των θρεπτικών µέσων ευρείας χρήσης Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 2: Practical guidelines on performance testing of culture media - Amendment 1: Test microorganisms for commonly used culture media *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 10: Προσδιορισµός της σχετικής αντίστασης σε ενανθράκωση του σκυροδέµατος Testing hardened concrete - Part 10: Determination of the relative carbonation resistance of concrete *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN ISO/TS /A1 Συστήµατα πολυστρωµατικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού εσωτερικά των κτηρίων - Μέρος 7: Οδηγία για την εκτίµηση της συµµόρφωσης - Τροποποίηση 1 Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 7: Guidance for the assessment of conformity - Amendment 1 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3.10 Φορητοί πυροσβεστήρες - Μέρος 10: ιατάξεις για την αποτίµηση της συµµόρφωσης των φορητών πυροσβεστήρων στο ΕΝ 3-7 Portable fire extinguishers - Part 10: Provisions for evaluating the conformity of a portable fire extinguisher to EN 3-7 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A14 Aσφάλεια παιxvιδιώv - Mέρoς 1: Mηxαvικές και φυσικές ιδιότητες Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Σκυρόδεµα - Μέρος 9: Πρόσθετοι κανόνες για το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα Concrete - Part 9: Additional Rules for Self-compacting Concrete (SCC) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 621 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/15 Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου µε καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς µε ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 300 kw χωρίς ανεµιστήρα για την υποστήριξη της µεταφοράς αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσης Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kw, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 1

2 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 778 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/15 Οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου µε καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς, µε ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 70 kw χωρίς ανεµιστήρα για την υποστήριξη της µεταφοράς του αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσης Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 70 kw, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Προδιαγραφές εγκαταστάσεων µεταφοράς πόσιµου νερού εντός των κτιρίων - Μέρος 4: Εγκατάσταση Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 4: Installation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια µηχανών - Εργονοµικές απαιτήσεις για το σχεδιασµό ενδεικτικών οργάνων και χειριστηρίων ελέγχου - Μέρος 4: Τοποθέτηση και διευθέτηση οργάνων και χειριστηρίων ελέγχου Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 4: Location and arrangement of displays and control actuators *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1020 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/15 Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου µε καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς, µε ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει τα 300 kw µε ενσωµατωµένο ανεµιστήρα για την υποστήριξη της µεταφοράς αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσης Non-domestic forced convection gas-fired air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kw incorporating a fan to assist transportation of combustion air or combustion products *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 οκιµές των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισµού της αντίστασης σε θρυµµατισµό Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1119 E2 Σύστηµα πλαστικών σωληνώσεων - Σύνδεσµοι για θερµοσκληρυνόµενους πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήµατα, ενισχυµένων µε ίνες γυαλιού (GRP) - Μέθοδοι δοκιµής για τη στεγανότητα και την αντοχή σε φθορά, εύκαµπτων αλλά περιορισµένης κινητικότητας, συνδέσµων Plastics piping systems - Joints for glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods for leaktightness and resistance to damage of non-thrust resistant flexible joints with elastomeric sealing elements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 2

3 Χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήµατά τους γαλβανισµένοι εν θερµώ µε διαµήκη ραφή, µε σύνδεση ελεύθερου άκρου και µούφας για συστήµατα αποβλήτων - Μέρος 3: ιαστάσεις και ειδικές απαιτήσεις για συστήµατα αποστράγγισης εν κενώ και για συστήµατα αποστράγγισης στη ναυπηγική Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel tube with spigot and socket for waste water systems - Part 2: Dimensions *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/20 Σωλήνες και εξαρτήµατα σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα συγκολληµένων κατά µήκος µε σύνδεση αρσενικού και θηλυκού για συστήµατα αποβλήτων - Μέρος 3: Σύστηµα X - ιαστάσεις Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 3: System X - Dimensions *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 Ύαλος για δοµική χρήση - Μονωµένα στοιχεία υαλοστασίων - Μέρος 5: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Evaluation of conformity *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1447+A1 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Θερµοσκληρυµένοι πλαστικοί σωλήνες ενισχυµένοι µε γυαλί (GRP) - Προσδιορισµός της µακροχρόνιας αντοχής σε εσωτερική πίεση Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of long-term resistance to internal pressure *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1466+A1 Bρεφικά είδη - Kαλαθάκια και υπόβαθρα - Aπαιτήσεις ασφάλειας και µέθoδoι δoκιµής Child care articles - Carry cots and stands - Safety requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1509 E3 Εξοπλισµός αθλητικών γηπέδων - Εξοπλισµός Μπάντµιντον - Απαιτήσεις λειτουργικότητας και ασφάλειας, µέθοδοι δοκιµής Playing field equipment - Badminton equipment - Functional and safety requirements, test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποχέτευση οµβρίων και λυµάτων χωρίς πίεση - Πολυπροπυλένιο (PP) - Μέρος 1 : Προδιαγραφές για σωληνώσεις, εξαρτήµατα και το σύστηµα Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1857 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 3

4 Καπνοδόχοι - οµικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από σκυρόδεµα Chimneys - Components - Concrete flue liners *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1906 E2 Είδη κιγκαλερίας - Πόµολα τύπου µοχλού και τύπου κοµβίου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Building hardware - Lever handles and knob furniture - Requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/22 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Λιποκιβώτια - Λιπαντικά λίπη Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/22 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Λιποκιβώτια - οκιµές απόδοσης Railway applications - Axleboxes - Performance testing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Ελαστικοί και θερµοπλαστικοί σωλήνες και εξαρτήµατα σωλήνων για υγρά και αέρια χηµικά - Προδιαγραφές Rubber and thermoplastics hoses and hose assemblies for liquid or gaseous chemicals - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Πετάσµατα σε χώρους εργασίας µε λέιζερ - Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιµές Screens for laser working places - Safety requirements and testing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός ιδιοτήτων σε εφελκυσµό - Μέρος 2: Πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµατίων Flexible sheets for waterproofing - Determination of tensile properties - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/20 Κατασκευές τεχνιτής αναρρίχησης - Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής για τοίχους αναρρίχησης Artificial climbing structures - Part 2: Safety requirements and test methods for bouldering walls *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/20 Κατασκευές τεχνιτής αναρρίχησης - Μέρος 3: Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής για στηρίγµατα αναρρίχησης Artificial climbing structures - Part 3: Safety requirements and test methods for climbing holds (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 4

5 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 Ύαλος για δοµική χρήση - Επικολληµένα υαλοστάσια - Μέρος 1: Προϊόντα υάλου για απλά ή πολλαπλά συστήµατα επικολληµένων υαλοστασίων αυτοφερόµενα και µη Glass in building - Structural sealant glazing - Part 1: Glass products for structural sealant glazing systems for supported and unsupported monolithic and multiple glazing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 Ύαλος για δοµική χρήση - Επικολληµένα υαλοστάσια - Μέρος 2: Κανόνες συναρµολόγησης Glass in building - Structural sealant glazing - Part 2: Assembly rules *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Φως και φωτισµός - Μέτρηση και παρουσίαση φωτοµετρικών δεδοµένων λαµπτήρων και φωτιστικών σωµάτων - Μέρος 3: Παρουσίαση δεδοµένων φωτισµού ασφαλείας χώρων εργασίας Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 3: Presentation of data for emergency lighting of work places *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Φύλλα για στρώσεις κάτω από ασυνεχείς καλύψεις στεγών και τοίχων - Προσδιορισµός της αντίστασης στην υδατοπερότητα Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous roofing and walls - Determination of resistance to water penetration *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Αερισµός κτιρίων - οκιµές επίδοσης συστατικών µερών / προϊόντων για αερισµό κατοικιών - Μέρος 2: Τερµατικές διατάξεις εξαγωγής και παροχής αέρα Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 2: Exhaust and supply air terminal devices *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC- U), πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για βοηθητικά εξαρτήµατα συµπεριλαµβανοµένων ρηχών φρεατίων επίσκεψης Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings including shallow inspection chambers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 5

6 Θερµοπλαστικοί πολυστρωµατικοί (µη βουλκανισµένοι) εύκαµπτοι σωλήνες και συναρµολογήσεις τους για την µεταφορά υδρογονανθράκων, διαλυτών και χηµικών προϊόντων - Προδιαγραφή Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of hydrocarbons, solvents and chemicals - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και χαρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 1: Υποστρώµατα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και χαρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 2: Υποστρώµατα τοίχων Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 2: Underlays for walls *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο προδιαγραφών, για τροποποιηµένη άσφαλτο µε πολυµερή Bitumen and bituminous binders - Specification framework fo polymer modified bitumens *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/01 οχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια WC and urinal flushing cisterns *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα ορυκτόµαλλου (MW) για επιτόπια εφαρµογή χαλαρής πλήρωσης - Μέρος 1: Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products - Part 1: Specification for the loose-fill products before installation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα ορυκτόµαλλου (MW) για επιτόπια εφαρµογή χαλαρής πλήρωσης - Μέρος 2: Προδιαγραφή για εγκατεστηµένα προϊόντα Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products - Part 2: Specification for the installed products *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/07 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 4: Προδιαγραφές για υλικά προεπάλειψης για χρήση µε σφραγιστικά υλικά αρµών (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 6

7 Joint fillers and sealants - Part 3: Specifications for primers to be used with joint sealants *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Στεγάνωση καταστρωµάτων γεφυρών από σκυρόδεµα καθώς και άλλων επιφανειών από σκυρόδεµα µε κυκλοφορία οχηµάτων - Προσδιορισµός της ικανότητας γεφύρωσης ρωγµών Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Determination of crack bridging ability *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/01 οµική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες γραµµές Structural timber - Wood poles for overhead lines *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από εύκαµπτο αφρό ελαστοµερούς (FEF) - Προδιαγραφή Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made flexible elastomeric foam (FEF) products - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - Προδιαγραφή Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made cellular glass (CG) products - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από πυριτικό ασβέστιο (CS) - Προδιαγραφή Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made calcium silicate (CS) products - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό πολυστερίνης (XPS) - Προδιαγραφή Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR) και πολυισοκυανουρικό αφρό (PIR) - Προδιαγραφή (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 7

8 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made rigid polyurethane foam (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πολυστερίνη (EPS)- Προδιαγραφή Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από αφρό πολυαιθυλενίου (PEF) - Προδιαγραφή Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made polyethylene foam (PEF) products - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made phenolic foam (PF) products - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Πινακίδες γραφής για εκπαιδευτικά ιδρύµατα - Εργονοµικές και τεχνικές απαιτήσεις, απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής αυτών Writing boards for educational institutions - Ergonomic, technical and safety requirements and their test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 Λουτήρες για οικιακή χρήση Baths for domestic purposes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 Λεκάνες καταιονητήρων (ντουσιέρες) για οικιακή χρήση Shower trays for domestic purposes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για υπονόµους και υπάγεια αποχέτευση χωρίς πίεση - Σκυρόδεµα πολυεστερικής ρητίνης (PRC) - Μέρος 1: Σωλήνες και εξαρτήµατα µε εύκαµπτους συνδέσµους Plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage - Polyester resin concrete (PRC) - Part 1: Pipes and fittings with flexible joints (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 8

9 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για αποστράγγιση και αποχέτευση χωρίς πίεση - Σκυρόδεµα ρητινών πολυεστέρα (PRC) - Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης Plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage - Polyester resin concrete (PRC) - Part 2: Manholes and inspection chambers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης καταστρωµάτων γεφυρών από σκυρόδεµα και άλλων επιφανειών από σκυρόδεµα µε κυκλοφορία οχηµάτων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete - Definitions and characteristics *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 Αντλίες πυρόσβεσης - Φυγοκεντρικές αντλίες πυρόσβεσης χωρίς διάταξη αυτόνοµης αναρρόφησης - Μέρος 1: Ταξινόµηση, γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer - Part 1: Classification, general and safety requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγγιση και υπονόµους - Πολυπροπυλένιο µε τροποποιητές (PP-MD) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήµατα και σύστηµα Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene with mineral modifiers (PP-MD) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/01 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων και αεραγωγών - Σώµα ή κωνική επέκταση φρεατίων και ανθρωποθυρίδων από θερµοπλαστικό υλικό - Προσδιορισµός της ακαµψίας δακτυλίου Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics shafts or risers for inspection chambers and manholes - Determination of ring stiffness *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Υγροθερµικές επιδόσεις κτιριοδοµικών στοιχείων - Αξιολόγηση της µετάδοσης υγρασίας µε ψηφιακή προσοµοίωση Hygrothermal performance of building components and building elements - Assessment of moisture transfer by numerical simulation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος 4: Στοιχεία πλήρωσης από διογκωµένη πολυστερίνη (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 9

10 Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 4: Expanded polystyrene blocks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Ταξινόµηση επιδόσεων του ενισχυµένου µε ίνες υάλου σκυροδέµατος Precast concrete products - Classification of glassfibre reinforced concrete performance *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 Μεταλλικά εξαρτήµατα επίπλων - Αντοχή και ανθεκτικότητα εκτεινόµενων στοιχείων και των εξαρτηµάτων τους Hardware for furniture - Strength and durability of extension elements and their components *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 Υδραυλικά συνδετικά για µη δοµικές εφαρµογές - Ορισµοί, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης Hydraulic binder for non-structural applications - Definition, specifications and conformity criteria *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/22 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Εκποµπές θορύβου - Χαρακτηρισµός των δυναµικών ιδιοτήτων τµηµάτων τροχιάς µε µετρήσεις θορύβου κατά τη διέλευση Railway applications - Noise emission - Characterisation of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Υλικά προεπάλειψης για σφραγιστικά υλικά αρµών εφαρµοζόµενα εν θερµώ και εν ψυχρώ - Μέρος 1: Προσδιορισµός της οµοιογένειας Primers for cold and hot applied joint sealants - Part 1: Determination of homogeneity *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Υλικά προεπάλειψης για σφραγιστικά υλικά αρµών εφαρµοζόµενα εν θερµώ και εν ψυχρώ - Μέρος 2: Προσδιορισµός της αντίστασης στα αλκαλικά Primers for cold and hot applied joint sealants - Part 2: Determination of resistance against alkali *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Υλικά προεπάλειψης για σφραγιστικά υλικά αρµών εφαρµοζόµενα εν θερµώ και εν ψυχρώ - Μέρος 3: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε στερεά και συµπεριφορά των πτητικών σε εξάτµιση Primers for cold and hot applied joint sealants - Part 3: Determination of solids content and evaporation behaviour of volatiles (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 10

11 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Επί τόπου κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα διογκωµένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Insitu thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products - Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Επί τόπου κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα διογκωµένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 2: Προδιαγραφή για εγκατεστηµένα προϊόντα Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Insitu thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products - Part 2: Specification for the installed products *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Επί τόπου κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα εκτονωµένου βερµικουλίτη (ΕV) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Insitu thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products - Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Επί τόπου κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα εκτονωµένου βερµικουλίτη (ΕV) - Μέρος 2: Προδιαγραφή για εγκαταστηµένα προϊόντα Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Insitu thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products - Part 2: Specification for the installed products *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/22 Σιδηροδροµικές εφαρµογές-πέδηση-αυτόµατες διατάξεις αίσθησης µεταβλητού φορτίου Railway applications - Braking - Automatic variable load sensing devices *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Αερισµός κτιρίων - Συστατικά µέρη αγωγών και δικτύων αεραγωγών, ταξινόµηση στεγανότητας και δοκιµές Ventilation for buildings - Ducts and ductwork components, leakage classification and testing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 11

12 Συντήρηση Πολιτιστικής Κληρονοµιάς - Καθορισµός επιπέδων θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας για τον περιορισµό της προκαλούµενης µηχανικής φθοράς σε υγροσκοπικά οργανικά υλικά Conservation of Cultural Property - Specifications for temperature and relative humidity to limit climate-induced mechanical damage in organic hygroscopic materials *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 Συντήρηση Πολιτιστικής Κληρονοµιάς - ιαδικασίες και όργανα µέτρησης θερµοκρασίας του περιβάλλοντος και της επιφάνειας αντικειµένων Conservation of Cultural Property - Procedures and instruments for measuring temperatures of the air and the surfaces of objects *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµαντικά σώµατα σάουνας πολλαπλής τροφοδότησης που λειτουργούν µε κορµούς φυσικού ξύλου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Multi-firing sauna stoves fired by natural wood logs - Requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ποιότητα περιβάλλοντος αέρα - Πρότυπη µέθοδος για τον προσδιορισµό ολικού αεριώδους υδραργύρου Ambient air quality - Standard method for the determination of total gaseous mercury *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 Συντήρηση Πολιτιστικής Κληρονοµιάς - Μέθοδοι δοκιµής - Μέτρηση χρώµατος επιφανειών Conservation of cultural property - Test methods - Colour measurement of surfaces *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ταυτοποίηση κινηµατογραφικών ταινιών - Ενίσχυση διαλειτουργικότητας µεταδεδοµένων - Σύνολα στοιχείων και δοµές Film identification - Enhancing interoperability of metadata - Element sets and structures *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός της αντίστασης σε φορτία ανέµου των µηχανικά στερεωµένων εύκαµπτων φύλλων για στεγάνωση δωµάτων Flexible sheets for waterproofing - Determination of the resistance to wind load of mechanically fastened flexible sheets for roof waterproofing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 1: Standardization structure (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 12

13 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN /A1 Τεχνολογία πληροφοριών - Εγκατάσταση καλωδίωσης - Μέρος 2: Σχεδίαση εγκατάστασης και εσωτερικές κτιριακές πρακτικές Information technology - Cabling installation - Part 2 : Installation planning and practices inside buildings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/11 Καλώδια επικοινωνίας - Προδιαγραφές για µεθόδους δοκιµής - Μέρος 4-17: Μέθοδος δοκιµής για την αποτίµηση της αντίστασης σε UV µανδυών ηλεκτρικών καλωδίων και ινοοπτικών καλωδίων Communication cables - Specifications for test methods - Part 4-17: Test methods for UV resistance evaluation of the sheath of electrical and optical fibre cable *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/11 Σειρές συνδέσµων και εξαρτήµατα διασύνδεσης για χρήση σε ινοοπτικά συστήµατα επικοινωνίας - Προδιαγραφές προϊόντων - Μέρος 15-1: Τύπος MPO µε περιδέσµους PPS 12-ινών τερµατισµένος σε πολύτροπη ίνα κατηγορίας Α1α κατά IEC για πολύτροπη ίνα 50/125 µικρά Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 15-1: Type MPO with 12- fibre PPS ferrules terminated on IEC category A1a multimode fibre for 50/ 125 micron multimode fibre *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ηλεκτρονικός φορητός και µεταφερόµενος εξοπλισµός σχεδιασµένος για την ανίχνευση και την µέτρηση διοξειδίου του άνθρακα ή/και µονοξειδίου του άνθρακα σε αέρα περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Electronic portable and transportable apparatus designed to detect and measure carbon dioxide and/or carbon monoxide in indoor ambient air - Requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Μονόδροµα και αµφίδροµα καλώδια που χρησιµοποιούνται για εύκαµπτα καλώδια - Μέρος 1: Σχέδιο για ειδική προδιαγραφή και ελάχιστες απαιτήσεις Simplex and duplex cables to be used for cords - Part 1: Blank Detail Specification and minimum requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Road traffic signal systems (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 13

14 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60065/A12 - Audio,video and similar electronic apparatus - Safety requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 Περιβαλλοντικές δοκιµές - Μέρος 2-5: οκιµές - οκιµή Sa: Προσποιητή ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο εδάφους και οδηγίες για τις δοκιµές ηλιακής ακτινοβολίας Environmental testing - Part 2-5: Tests - Test Sa: Simulated solar radiation at ground level and guidance for solar radiation testing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 Πυκνωτές κινητήρων εναλλασσόµενου ρεύµατος - Μέρος 1: Γενικά - Απόδοση, δοκιµές και ονοµαστικές τιµές - Απαιτήσεις ασφαλείας - Κατευθυντήριες οδηγίες για εγκατάσταση και λειτουργία AC motor capacitors - Part 1: General - Performance,testing and rating - Safety requirements - Guidance for installation and operation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/11 Πυκνωτές κινητήρων εναλλασσόµενου ρεύµατος - Μέρος 2: Πυκνωτές εκκίνησης κινητήρων AC motor capacitors - Part 2: Motor start capacitors *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν µε κινητήρα - Ασφάλεια - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις για λειαντήρες, λουστραδόρους και αµµολειαντήρες τύπου δίσκου Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ιατάξεις ηµιαγωγών - Ασυνεχείς διατάξεις - Μέρος 5-5: Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις - Φωτοζεύγη Semiconductor devices - Discrete devices - Part 5-5: Optoelectronic devices - Photocouplers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 Στρωµατοποιηµένο χαρτόνι για ηλεκτρικές χρήσεις - Μέρος 1: Ορισµοί, ταξινόµηση και γενικές απαιτήσεις Laminated pressboard for electrical purposes - Part 1: Definitions,classification and general requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 14

15 Στρωµατοποιηµένο χαρτόνι για ηλεκτρικές χρήσεις - Μέρος 3: Προδιαγραφές για µεµονωµένα υλικά - Φύλλο 1: Απαιτήσεις για στρωµατοποιηµένο προσυµπιεσµένο χαρτόνι, Τύποι LB 3.1A.1 και 3.1A.2 Laminated pressboard for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1: Requirements for laminated precompressed pressboard, Types LB 3.1A.1 and LB 3.1A.2 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 Ποµποί για χρήση σε συστήµατα ελέγχου βιοµηχανικής διεργασίας - Μέθοδος για την αποτίµηση της επίδοσης Transmitters for use in industrial-process control systems - Part 1: Methods for performance evaluation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/11 ιατάξεις ελέγχου λαµπτήρων - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Εξοπλισµός τροχαίου υλικού - Πυκνωτές για ηλεκτρονικά ισχύος - Μέρος 1: Πυκνωτές χαρτιού και πλαστικού υµένιου Railway applications - Rolling stock equipment - Capacitors for power electronics - Part 1: Paper/plastic film capacitors *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Οπτικές παρουσιάσεις οργανικών διόδων εκποµπής φωτός (OLED) - Μέρος 6-1: Μέθοδοι µέτρησης οπτικών και ηλεκτροοπτικών παραµέτρων Organic light emitting diode (OLED) displays - Part 6-1: Measuring methods for optical and electro-optical parameters *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/11 Υπέρηχοι - Χαρακτηρισµός πεδίου - Μέθοδοι δοκιµής για τον προσδιορισµό των θερµικών και µηχανικών ενδεικτών που σχετίζονται µε ιατρικά διαγνωστικά πεδία, µε υπέρηχους Ultrasonics - Field characterization - Test methods for the determination of thermal and mechanical indices related to medical diagnostic ultrasonic fields *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/11 Ναυτιλιακός εξοπλισµός και συστήµατα ναυσιπλοϊας και ραδιοεπικοινωνιών - Σύστηµα ηλεκτρονικού χάρτη (ECS) - Απαιτήσεις λειτουργίας και επίδοσης, µέθοδοι δοκιµών και απαιτούµενα αποτελέσµατα δοκιµών Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Electronic chart system (ECS) - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/11 (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 15

16 Συσκευές µαγνητικού συντονισµού για ιατρική απεικόνιση - Μέρος 2: Κριτήρια ταξινόµησης για ακολουθίες παλµών Magnetic resonance equipment for medical imaging - Part 2: Classification criteria for pulse sequences *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Απαιτήσεις για συστήµατα αναγνώρισης που επιτρέπουν τη σαφή ανταλλαγή πληροφοριών - Απαιτήσεις - Μέρος 1: Αρχές και µέθοδοι Identification systems enabling unambiguous information interchange - Requirements - Part 1: Principles and methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN V2.3.0 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2005/04/14 Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Απαιτήσεις για τη λειτουργία του GSM στους σιδηροδρόµους Global System for Mobile communication (GSM) - Requirements for GSM operation on railways *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 105.B07 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - οκιµές αντοχής χρωµατισµών - Μέρος Β07: Αντοχή χρωµατισµών στο φως των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων διαβρεγµένων µε τεχνητή εφίδρωση Textiles - Tests for colour fastness - Part B07: Colour fastness to light of textiles wetted with artificial perspiration *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 1402 E2 Ελαστικοί και πλαστικοί σωλήνες και συνδέσεις σωλήνα - Υδροστατική µέθοδος Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Hydrostatic testing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού και υπόγεια και υπέργεια δίκτυα αποστράγγισης και αποχέτευσης υπό πίεση - Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 1: Γενικά Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC- U) - Part 1: General *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού και υπόγεια και υπέργεια δίκτυα αποστράγγισης και αποχέτευσης υπό πίεση - Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 2: Σωλήνες Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC- U) - Part 2: Pipes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 16

17 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού και υπόγεια και υπέργεια δίκτυα αποστράγγισης και αποχέτευσης υπό πίεση - Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 3: Εξαρτήµατα Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC- U) - Part 3: Fittings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού και υπόγεια και υπέργεια δίκτυα αποστράγγισης και αποχέτευσης υπό πίεση - Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 4: Βαλβίδες Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC- U) - Part 4: Valves *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού και υπόγεια και υπέργεια δίκτυα αποστράγγισης και αποχέτευσης υπό πίεση - Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 5: Καταλληλότητα εξυπηρέτησης σκοπού, του συστήµατος Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC- U) - Part 5: Fitness for purpose of the system *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 5457/A1 Τεχνική τεκµηρίωση προϊόντων - Μεγέθη και κατόψεις φύλλων σχεδίασης - Τροποποίηση 1 Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets - Amendment 1 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 6224 E2 Εύκαµπτοι σωλήνες από πλαστικό ενισχυµένοι νε νήµατα για εφαρµογές νερού γενικής χρήσεως - Προδιαγραφή Thermoplastics hoses, textile-reinforced, for general-purpose water applications - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Βασικά µεγέθη ανθρώπινου σώµατος για τεχνολογικό σχεδιασµό - Μέρος 1: Ορισµοί και σηµεία µέτρησης του σώµατος Basic human body measurements for technological design - Part 1: Body measurement definitions and landmarks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Χρώµατα και βερνίκια - Υλικά και συστήµατα επικάλυψης εξωτερικής τοιχοποιίας και σκυροδέµατος - Μέρος 2: Προσδιορισµός και ταξινόµηση της ταχύτητας µεταφοράς υδρατµών (διαπερατότητα) (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 17

18 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 2: Determination and classification of water-vapour transmission rate (permeability) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 8031 E2 Ελαστικοί και πλαστικοί εύκαµπτοι σωλήνες και συναρµολογήσεις τους - Προσδιορισµός των ηλεκτρικών ιδιοτήτων Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of electrical resistance and conductivity *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO E2 οµικά υλικά και προίόντα - Υγροθερµικές ιδιότητες - Πινακοποιηµένες τιµές σχεδιασµού και διαδικασίες προσδιορισµού δηλωµένων θερµικών τιµών και τιµών σχεδιασµού Building materials and products - Hygrothermal properties -Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα - Προσδιορισµός ικανότητας ροής νερού στην επιφάνειά τους Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water flow capacity in their plane *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Ανεµιστήρες - Λεξιλόγιο και ορισµοί των κατηγοριών Fans - Vocabulary and definitions of categories *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/02 Χαρακτηρισµός της τραχύτητας οδοστρωµάτων µε µέτρηση των κατατοµών της επιφάνειας - Μέρος 5: Προσδιορισµός της µεγατραχύτητας Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 5: Determination of megatexture *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Εξαρτήµατα από θερµοπλαστικά - Προσδιορισµός της ακαµψίας δακτυλίου Thermoplastics fittings - Determination of ring stiffness *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Εργονοµία θερµικού περιβάλλοντος - Ψυχοί χώροι εργασίας - Αξιολόγηση και διαχείριση της διακινδύνευσης Ergonomics of the thermal environment - Cold workplaces - Risk assessment and management *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 18

19 Φλογοπαγίδες - Απαιτήσεις απόδοσης, µέθοδοι δοκιµής και όρια χρήσης (ISO 16852:2008, συµπεριλαµβανοµένης ιόρθωσης 1:2008 και ιόρθωσης 2:2009) Flame arresters - Performance requirements, test methods and limits for use (ISO 16852:2008, including Cor 1:2008 and Cor 2:2009) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Ακουστική - Θόρυβος από πεδία βολής - Μέρος 3: Κατευθυντήριες γραµµές για τον υπολογισµό µετάδοσης του ήχου Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 3: Guidelines for sound propagation calculations *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Ακουστική - Θόρυβος από πεδία βολής - Μέρος 5: ιαχείριση θορύβου Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 5: Noise management *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού - Πολυαιθυλένιο βελτιωµένης αντοχής στη θερµοκρασία (PE-RT) - Μέρος 1: Γενικά Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 1: General *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού - Πολυαιθυλένιο βελτιωµένης αντοχής στη θερµοκρασία (PE-RT) - Μέρος 2: Σωλήνες Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 2: Pipes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού - Πολυαιθυλένιο βελτιωµένης αντοχής στη θερµοκρασία (PE-RT) - Μέρος 3: Εξαρτήµατα Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 3: Fittings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού - Πολυαιθυλένιο βελτιωµένης αντοχής στη θερµοκρασία (PE-RT) - Μέρος 5: Καταλληλότητα εξυπηρέτησης σκοπού, του συστήµατος Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 5: Fitness for purpose of the system *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 Ελατήρια - Λεξιλόγιο Springs - Vocabulary (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 19

20 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέθοδοι δοκιµής για την εκτίµηση της µετάδωσης των δονήσεων - Μέρος 1: Γωνιακά και κάθετα εργαλεία λείανσης Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 1: Angle and vertical grinders *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέθοδοι δοκιµής για την εκτίµηση της µετάδοσης των δονήσεων - Μέρος 2: Κλειδιά, καρυδάκια και κατσαβίδια Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 2: Wrenches, nutrunners and screwdrivers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέθοδοι δοκιµής για την εκτίµηση της µετάδοσης των δονήσεων - Μέρος 3: Τριβεία στίλβωσης και περιστροφικά, ελλειπτικά και τυχαίας τροχιάς λειαντικά Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 3: Polishers and rotary, orbital and random orbital sanders *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέθοδοι δοκιµής για την εκτίµηση της µετάδοσης των δονήσεων - Μέρος 5: Τρυπάνια και κρουστικά τρυπάνια Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 5: Drills and impact drills *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέθοδοι δοκιµής για την εκτίµηση της µετάδοσης των δονήσεων - Μέρος 6: Έµβολα Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 6: Rammers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέθοδοι δοκιµής για την εκτίµηση της µετάδοσης των δονήσεων - Μέρος 7: Λαµαρινοψάλιδα και λαµαρινοκόφτες Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 7: Nibblers and shears *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέθοδοι δοκιµής για την εκτίµηση της µετάδοσης των δονήσεων - Μέρος 8: Πριόνια, µηχανές πλήρωσης και στύλβωσης µε παλινδροµική κίνηση και πριόνια µε ταλαντευόµενη ή περιστροφική κίνηση Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 8: Saws, polishing and filing machines with reciprocating action and saws with oscillating or rotating action (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 20

21 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέθοδοι δοκιµής για την εκτίµηση της µετάδοσης των δονήσεων - Μέρος 9: Μετρικά σφυριά και κρουστικά βελόνια Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 9: Scaling hammers and needle scalers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC E2 Αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ HD Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Οδηγίες για επιτόπιες µετρήσεις - Επιτόπια µέτρηση για εκποµπή διαταραχής Guide for in situ measurements - In situ measurement of disturbance emission *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Ινοοπτικά καλώδια - Καλώδια υπονόµων - Προδιαγραφή οικογένειας για καλώδια εγκατεστηµένα σε υπονόµους οµβρίων και λυµάτων Optical fibre cables - Sewer cables - Family specification for cables to be installed in storm and sanitary sewers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Ινοοπτικά καλώδια - Καλώδια για σωλήνες αερίων - Προδιαγραφή οικογένειας για καλώδια εγκατεστηµένα σε σωλήνες αερίων υψηλής πίεσης Optical fibre cables - Gas pipe cables - Family specification for cables to be installed in high pressure gas pipes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Ινοοπτικά καλώδια - Καλώδια σε σωλήνες πόσιµου νερού - Προδιαγραφή οικογένειας για καλώδια εγκατεστηµένα σε σωλήνες πόσιµου νερού Optical fibre cables - Drinking water pipe cables - Family specification for cables to be installed in drinking water pipes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Κατευθυντήριες οδηγίες γαι την προλείανση του εδάφους για εύρος ζώνης " Εύρος ζώνης,25 Mbit/s και περισσότερο για όλους" Guidelines for paving the way for broadband "Broadband,25 Mbit/s and more for All" (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 21

22 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Αποθήκευση µακράς διάρκειας ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων - Προδιαγραφή για υλοποίηση Long duration storage of electronic components - Specification for implementation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 17: Επαγωγικοί κινητήρες κλωβού που τροφοδοτούνται από µετατροπείς - Οδηγός εφαρµογής Rotating electrical machines - Part 17: Cage induction motors when fed from converters - Application guide *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 18-34: Λειτουργική αξιολόγηση συστηµάτων µόνωσης - ιαδικασίες δοκιµής για προδιαµορφωµένες περιελίξεις - Αξιολόγηση θερµοµηχανικής αντοχής συστηµάτων µόνωσης Rotating electrical machines - Part 18-34: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for form-wound windings - Evaluation of thermomechanical endurance of insulation systems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS Rotating electrical machines - Part 18-42: Qualification and acceptance tests for partial discharge resistant electrical insulation systems (Type II) used in rotating electrical machines fed from voltage converters *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 20-1: Κινητήρες ελέγχου - Βηµατικοί κινητήρες Rotating electrical machines - Part 20-1: Control motors - Stepping motors *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS Rotating electrical machines - Part 24: Online detection and diagnosis of potential failures at the active parts of rotating electrical machines and of bearing currents - Application guide *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS Rotating electrical machines - Part 27: Off-line partial discharge measurements on the stator winding insulation of rotating electrical machines *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 22

23 Rotating electrical machines - Part 31: Selection of energy-efficient motors including variable speed applications - Application guide *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 ιατάξεις χαµηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις - Μέρος 22: ιατάξεις προστασίας από υπερτάσεις συνδεδεµένες σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών και σηµατοδοσίας - Αρχές επιλογής και εφαρµογής Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices connected to telecommunication and signalling networks - Selection and application principles *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας διεπαφή προγράµµατος εφαρµογής (EMS-API) - Μέρος 2: Γλωσσάρι Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 2: Glossary (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 23

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN/TR 1317-6 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/01 - Road restraint systems - Part 6: Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 1317-8 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 541 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/08/04 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Προϊόντα έλασης για κουτιά, καπάκια και πώµατα - Προδιαγραφές Aluminium and aluminium alloys - Rolled products for cans,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-1 E3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/19 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό υλικό Bituminous mixtures - Test methods for

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 15912 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ανθεκτικότητα της επίδοσης αντίδρασης στη φωτιά - Κατηγορίες φωτιάς - Επεξεργασµένα προϊόντα ξύλου µε επιβραδυντικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση Plastics

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος Concrete production and transport *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΕΝ 1110 E2 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της αντίστασης στη ροή σε υψηλές θερµοκρασίες Flexible sheets for waterproofing - Bitumen

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 71-4 Ε3 Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 4: Συλλογές χηµικών πειραµάτων και συναφών δραστηριοτήτων Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities ΕΛΟΤ CEN/TS 13778 Κινητά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 12390.11 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 11: Προσδιορισµός της αντίστασης του σκυροδέµατος σε χλωριόντα, διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CWA 14747-2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/12/05 Ανθρωπιστική δράση για ναρκοπέδια - οκιµή και εκτίµηση - Μέρος 2: Χαρακτηρισµός εδαφών για την απόδοση των ανιχνευτών µετάλλων και των ραντάρ γεωδιείσδυσης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 843-9 Κεραµικά προηγµένης τεχνολογίας - Μηχανικές ιδιότητες µονολιθικών κεραµικών σε θερµοκρασία περιβάλλοντος - Μέρος 9: Μέθοδος δοκιµής για την αντοχή απολέπιση των άκρων Advanced technical

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 6579-2 Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οριζόντια µέθοδος για την ανίχνευση, την απαρίθµηση και την ορολογική κατάταξη της Salmonella - Μέρος 2: Απαρίθµηση µε τεχνική µινιατούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/25 οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισµός του διαγράµµατος κοκκοµετρίας - Μέθοδος µε κόσκινα Tests for geometrical properties of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN ISO/TR 15608:2013 - Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) CEN/TR 16467 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/18 - Playground equipment accessible for all children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 81-76 Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και την εγκατάσταση ανελκυστήρων - Ειδικές εφαρµογές για ανελκυστήρες επιβατών και επιβατών- αγαθών- Μέρος 76: Εκκένωση ατόµων µε ειδικές ανάγκες χρησιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΕΚ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/12-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/12-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΩΔ. ΦΕΚ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/408, 12397/409, 12398/410 3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CLC TS 50131.02.08 - Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-8: Intrusion detectors - Shock detectors ΕΛΟΤ EN 126 E3 ιατάξεις ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών για συσκευές αερίου Multifunctional

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ http://www.et.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3a-22212012&catid=60&lang=en 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΠ1501-01-01 Παραγωγή σκυροδέματος -εργασίες σκυροδέτησης 1 ΤΠ1501-01-01-01-00

Διαβάστε περισσότερα

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 440 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Παραγωγή σκυροδέματος - 01-01 εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος transportation

Διαβάστε περισσότερα

Ευρετήριο όρων Θερµοµόνωσης

Ευρετήριο όρων Θερµοµόνωσης Ευρετήριο όρων Θερµοµόνωσης (αγγλική σειρά) Αγγλικός όρος abrasive surface abscissae absorption accuracy adhesive adhesive adiabatic conditions adjustable support adsorption aging air circulation air flow

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Κ.Δ.Π. 328/2012 ΞΒ< Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012 Αριθμός 328 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΕΩΣ 2011 86{Ι) του 1999 51 (Ι) του 2000 5 (Ι) του 2001 131 (Ι) του 2001 199 (Ι) του 2002 52 (Ι) του 2005

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων CEN & CENELEC Λευκωσία, 23 Οκτωβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων & ELEC Αγαπητοί Συνδρομητές, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Γενικά... 5 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης... 6 1.3 Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα... 6 1.3.1 υνατότητα Παροχών - Απορροών... 6 1.3.2 Κλιµατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CWA 16374-1 - Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 1: Application Programming Interface (API) Service Provider Interface (SPI) Programmer's Reference CWA

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Κωδικοί ICS Κωδικός Αριθμός Εγγράφου Τίτλος Εκδότης Χρονιά Έκδοσης 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-1 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-3 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-2 13.180 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7933

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα 1 ΑΠΟ 184

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα 1 ΑΠΟ 184 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.1 Γενικά... 6 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης... 7 1.3 Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα... 8 1.3.1 υνατότητα Παροχών - Απορροών... 8 1.3.2 Κλιµατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ/ Τ.Κ.63200 ΤΗΛ.: 23733 50220 / 2373065792 ΕΡΓΟ: ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Δ.Κ. Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΜΕΧΥΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/C 186/02) (1) (2) (3) (4) (5) EN 1:1998/A1:2007 Σημείωση 3 1.1.2008 1.1.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/C 186/02) (1) (2) (3) (4) (5) EN 1:1998/A1:2007 Σημείωση 3 1.1.2008 1.1. C 186/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-03-34 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Σύνδεσµοι σιδηροδροµικής γραµµής τύπου "W14" (SKL14) Rail track fasteners, type "W14" (SKL 14) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-08-05-10

Διαβάστε περισσότερα