ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN ISO/TS /A1 Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οδηγίες προετοιµασίας και παρασκευής θρεπτικών µέσων - Μέρος 2: Πρακτικές οδηγίες για τις δοκιµές απόδοσης θρεπτικών µέσων - Τροποποίηση 1: Μικροοργανισµοί για δοκιµές των θρεπτικών µέσων ευρείας χρήσης Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 2: Practical guidelines on performance testing of culture media - Amendment 1: Test microorganisms for commonly used culture media *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 10: Προσδιορισµός της σχετικής αντίστασης σε ενανθράκωση του σκυροδέµατος Testing hardened concrete - Part 10: Determination of the relative carbonation resistance of concrete *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN ISO/TS /A1 Συστήµατα πολυστρωµατικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού εσωτερικά των κτηρίων - Μέρος 7: Οδηγία για την εκτίµηση της συµµόρφωσης - Τροποποίηση 1 Multilayer piping systems for hot and cold water installations inside buildings - Part 7: Guidance for the assessment of conformity - Amendment 1 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 3.10 Φορητοί πυροσβεστήρες - Μέρος 10: ιατάξεις για την αποτίµηση της συµµόρφωσης των φορητών πυροσβεστήρων στο ΕΝ 3-7 Portable fire extinguishers - Part 10: Provisions for evaluating the conformity of a portable fire extinguisher to EN 3-7 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A14 Aσφάλεια παιxvιδιώv - Mέρoς 1: Mηxαvικές και φυσικές ιδιότητες Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Σκυρόδεµα - Μέρος 9: Πρόσθετοι κανόνες για το αυτοσυµπυκνούµενο σκυρόδεµα Concrete - Part 9: Additional Rules for Self-compacting Concrete (SCC) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 621 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/15 Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου µε καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς µε ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 300 kw χωρίς ανεµιστήρα για την υποστήριξη της µεταφοράς αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσης Non-domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kw, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 1

2 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 778 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/15 Οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου µε καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς, µε ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου που δεν υπερβαίνει τα 70 kw χωρίς ανεµιστήρα για την υποστήριξη της µεταφοράς του αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσης Domestic gas-fired forced convection air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 70 kw, without a fan to assist transportation of combustion air and/or combustion products *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Προδιαγραφές εγκαταστάσεων µεταφοράς πόσιµου νερού εντός των κτιρίων - Μέρος 4: Εγκατάσταση Specifications for installations inside buildings conveying water for human consumption - Part 4: Installation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια µηχανών - Εργονοµικές απαιτήσεις για το σχεδιασµό ενδεικτικών οργάνων και χειριστηρίων ελέγχου - Μέρος 4: Τοποθέτηση και διευθέτηση οργάνων και χειριστηρίων ελέγχου Safety of machinery - Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators - Part 4: Location and arrangement of displays and control actuators *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1020 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/15 Μη οικιακοί αεροθερµαντήρες για θέρµανση χώρου µε καύση αερίου, εξαναγκασµένης µεταφοράς, µε ονοµαστική θερµική ισχύ εισόδου, που δεν υπερβαίνει τα 300 kw µε ενσωµατωµένο ανεµιστήρα για την υποστήριξη της µεταφοράς αέρα καύσης ή/και των προϊόντων καύσης Non-domestic forced convection gas-fired air heaters for space heating not exceeding a net heat input of 300 kw incorporating a fan to assist transportation of combustion air or combustion products *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 οκιµές των µηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 2: Μέθοδοι προσδιορισµού της αντίστασης σε θρυµµατισµό Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1119 E2 Σύστηµα πλαστικών σωληνώσεων - Σύνδεσµοι για θερµοσκληρυνόµενους πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήµατα, ενισχυµένων µε ίνες γυαλιού (GRP) - Μέθοδοι δοκιµής για τη στεγανότητα και την αντοχή σε φθορά, εύκαµπτων αλλά περιορισµένης κινητικότητας, συνδέσµων Plastics piping systems - Joints for glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes and fittings - Test methods for leaktightness and resistance to damage of non-thrust resistant flexible joints with elastomeric sealing elements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 2

3 Χαλυβδοσωλήνες και εξαρτήµατά τους γαλβανισµένοι εν θερµώ µε διαµήκη ραφή, µε σύνδεση ελεύθερου άκρου και µούφας για συστήµατα αποβλήτων - Μέρος 3: ιαστάσεις και ειδικές απαιτήσεις για συστήµατα αποστράγγισης εν κενώ και για συστήµατα αποστράγγισης στη ναυπηγική Pipes and fittings of longitudinally welded hot-dip galvanized steel tube with spigot and socket for waste water systems - Part 2: Dimensions *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/20 Σωλήνες και εξαρτήµατα σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα συγκολληµένων κατά µήκος µε σύνδεση αρσενικού και θηλυκού για συστήµατα αποβλήτων - Μέρος 3: Σύστηµα X - ιαστάσεις Pipes and fittings of longitudinally welded stainless steel pipes with spigot and socket for waste water systems - Part 3: System X - Dimensions *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 Ύαλος για δοµική χρήση - Μονωµένα στοιχεία υαλοστασίων - Μέρος 5: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης Glass in building - Insulating glass units - Part 5: Evaluation of conformity *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1447+A1 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων - Θερµοσκληρυµένοι πλαστικοί σωλήνες ενισχυµένοι µε γυαλί (GRP) - Προσδιορισµός της µακροχρόνιας αντοχής σε εσωτερική πίεση Plastics piping systems - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes - Determination of long-term resistance to internal pressure *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1466+A1 Bρεφικά είδη - Kαλαθάκια και υπόβαθρα - Aπαιτήσεις ασφάλειας και µέθoδoι δoκιµής Child care articles - Carry cots and stands - Safety requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1509 E3 Εξοπλισµός αθλητικών γηπέδων - Εξοπλισµός Μπάντµιντον - Απαιτήσεις λειτουργικότητας και ασφάλειας, µέθοδοι δοκιµής Playing field equipment - Badminton equipment - Functional and safety requirements, test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποχέτευση οµβρίων και λυµάτων χωρίς πίεση - Πολυπροπυλένιο (PP) - Μέρος 1 : Προδιαγραφές για σωληνώσεις, εξαρτήµατα και το σύστηµα Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene (PP) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1857 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 3

4 Καπνοδόχοι - οµικά στοιχεία - Εσωτερικοί αγωγοί από σκυρόδεµα Chimneys - Components - Concrete flue liners *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 1906 E2 Είδη κιγκαλερίας - Πόµολα τύπου µοχλού και τύπου κοµβίου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Building hardware - Lever handles and knob furniture - Requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/22 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Λιποκιβώτια - Λιπαντικά λίπη Railway applications - Axleboxes - Lubricating greases *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/22 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Λιποκιβώτια - οκιµές απόδοσης Railway applications - Axleboxes - Performance testing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Ελαστικοί και θερµοπλαστικοί σωλήνες και εξαρτήµατα σωλήνων για υγρά και αέρια χηµικά - Προδιαγραφές Rubber and thermoplastics hoses and hose assemblies for liquid or gaseous chemicals - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Πετάσµατα σε χώρους εργασίας µε λέιζερ - Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιµές Screens for laser working places - Safety requirements and testing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός ιδιοτήτων σε εφελκυσµό - Μέρος 2: Πλαστικά και ελαστοµερή φύλλα στεγάνωσης δωµατίων Flexible sheets for waterproofing - Determination of tensile properties - Part 2: Plastic and rubber sheets for roof waterproofing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/20 Κατασκευές τεχνιτής αναρρίχησης - Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής για τοίχους αναρρίχησης Artificial climbing structures - Part 2: Safety requirements and test methods for bouldering walls *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/20 Κατασκευές τεχνιτής αναρρίχησης - Μέρος 3: Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής για στηρίγµατα αναρρίχησης Artificial climbing structures - Part 3: Safety requirements and test methods for climbing holds (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 4

5 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 Ύαλος για δοµική χρήση - Επικολληµένα υαλοστάσια - Μέρος 1: Προϊόντα υάλου για απλά ή πολλαπλά συστήµατα επικολληµένων υαλοστασίων αυτοφερόµενα και µη Glass in building - Structural sealant glazing - Part 1: Glass products for structural sealant glazing systems for supported and unsupported monolithic and multiple glazing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 Ύαλος για δοµική χρήση - Επικολληµένα υαλοστάσια - Μέρος 2: Κανόνες συναρµολόγησης Glass in building - Structural sealant glazing - Part 2: Assembly rules *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Φως και φωτισµός - Μέτρηση και παρουσίαση φωτοµετρικών δεδοµένων λαµπτήρων και φωτιστικών σωµάτων - Μέρος 3: Παρουσίαση δεδοµένων φωτισµού ασφαλείας χώρων εργασίας Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 3: Presentation of data for emergency lighting of work places *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Φύλλα για στρώσεις κάτω από ασυνεχείς καλύψεις στεγών και τοίχων - Προσδιορισµός της αντίστασης στην υδατοπερότητα Flexible sheets for waterproofing - Underlays for discontinuous roofing and walls - Determination of resistance to water penetration *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Αερισµός κτιρίων - οκιµές επίδοσης συστατικών µερών / προϊόντων για αερισµό κατοικιών - Μέρος 2: Τερµατικές διατάξεις εξαγωγής και παροχής αέρα Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 2: Exhaust and supply air terminal devices *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC- U), πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για βοηθητικά εξαρτήµατα συµπεριλαµβανοµένων ρηχών φρεατίων επίσκεψης Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE) - Part 1: Specifications for ancillary fittings including shallow inspection chambers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 5

6 Θερµοπλαστικοί πολυστρωµατικοί (µη βουλκανισµένοι) εύκαµπτοι σωλήνες και συναρµολογήσεις τους για την µεταφορά υδρογονανθράκων, διαλυτών και χηµικών προϊόντων - Προδιαγραφή Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of hydrocarbons, solvents and chemicals - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και χαρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 1: Υποστρώµατα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ορισµοί και χαρακτηριστικά υποστρωµάτων - Μέρος 2: Υποστρώµατα τοίχων Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 2: Underlays for walls *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Άσφαλτος και ασφαλτικά συνδετικά - Πλαίσιο προδιαγραφών, για τροποποιηµένη άσφαλτο µε πολυµερή Bitumen and bituminous binders - Specification framework fo polymer modified bitumens *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/01 οχεία πλύσεως (καζανάκια) για WC και ουρητήρια WC and urinal flushing cisterns *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα ορυκτόµαλλου (MW) για επιτόπια εφαρµογή χαλαρής πλήρωσης - Μέρος 1: Προδιαγραφή για χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products - Part 1: Specification for the loose-fill products before installation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτίρια - Προϊόντα ορυκτόµαλλου (MW) για επιτόπια εφαρµογή χαλαρής πλήρωσης - Μέρος 2: Προδιαγραφή για εγκατεστηµένα προϊόντα Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products - Part 2: Specification for the installed products *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/07 Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρµών - Μέρος 4: Προδιαγραφές για υλικά προεπάλειψης για χρήση µε σφραγιστικά υλικά αρµών (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 6

7 Joint fillers and sealants - Part 3: Specifications for primers to be used with joint sealants *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Στεγάνωση καταστρωµάτων γεφυρών από σκυρόδεµα καθώς και άλλων επιφανειών από σκυρόδεµα µε κυκλοφορία οχηµάτων - Προσδιορισµός της ικανότητας γεφύρωσης ρωγµών Flexible sheets for waterproofing - Waterproofing of concrete bridge decks and other concrete surfaces trafficable by vehicles - Determination of crack bridging ability *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/01 οµική ξυλεία - Ξύλινοι στύλοι για εναέριες γραµµές Structural timber - Wood poles for overhead lines *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από εύκαµπτο αφρό ελαστοµερούς (FEF) - Προδιαγραφή Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made flexible elastomeric foam (FEF) products - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από κυψελωτό γυαλί (CG) - Προδιαγραφή Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made cellular glass (CG) products - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από πυριτικό ασβέστιο (CS) - Προδιαγραφή Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made calcium silicate (CS) products - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από εξηλασµένο αφρό πολυστερίνης (XPS) - Προδιαγραφή Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made extruded polystyrene foam (XPS) products - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από άκαµπτο αφρό πολυουρεθάνης (PUR) και πολυισοκυανουρικό αφρό (PIR) - Προδιαγραφή (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 7

8 Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made rigid polyurethane foam (PUR) and polyisocyanurate foam (PIR) products - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πολυστερίνη (EPS)- Προδιαγραφή Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made products of expanded polystyrene (EPS) - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από αφρό πολυαιθυλενίου (PEF) - Προδιαγραφή Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made polyethylene foam (PEF) products - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Βιοµηχανικώς παραγόµενα προϊόντα από φαινολικό αφρό (PF) - Προδιαγραφή Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Factory made phenolic foam (PF) products - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN E2 Πινακίδες γραφής για εκπαιδευτικά ιδρύµατα - Εργονοµικές και τεχνικές απαιτήσεις, απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής αυτών Writing boards for educational institutions - Ergonomic, technical and safety requirements and their test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 Λουτήρες για οικιακή χρήση Baths for domestic purposes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 Λεκάνες καταιονητήρων (ντουσιέρες) για οικιακή χρήση Shower trays for domestic purposes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για υπονόµους και υπάγεια αποχέτευση χωρίς πίεση - Σκυρόδεµα πολυεστερικής ρητίνης (PRC) - Μέρος 1: Σωλήνες και εξαρτήµατα µε εύκαµπτους συνδέσµους Plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage - Polyester resin concrete (PRC) - Part 1: Pipes and fittings with flexible joints (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 8

9 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για αποστράγγιση και αποχέτευση χωρίς πίεση - Σκυρόδεµα ρητινών πολυεστέρα (PRC) - Μέρος 2: Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης Plastics piping systems for non-pressure drainage and sewerage - Polyester resin concrete (PRC) - Part 2: Manholes and inspection chambers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Οπλισµένα ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης καταστρωµάτων γεφυρών από σκυρόδεµα και άλλων επιφανειών από σκυρόδεµα µε κυκλοφορία οχηµάτων - Ορισµοί και χαρακτηριστικά Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for waterproofing of concrete bridge decks and other trafficked areas of concrete - Definitions and characteristics *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 Αντλίες πυρόσβεσης - Φυγοκεντρικές αντλίες πυρόσβεσης χωρίς διάταξη αυτόνοµης αναρρόφησης - Μέρος 1: Ταξινόµηση, γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας Fire-fighting pumps - Fire-fighting centrifugal pumps without primer - Part 1: Classification, general and safety requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για υπόγεια αποστράγγιση και υπονόµους - Πολυπροπυλένιο µε τροποποιητές (PP-MD) - Μέρος 1: Προδιαγραφές για σωλήνες, εξαρτήµατα και σύστηµα Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene with mineral modifiers (PP-MD) - Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/01 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων και αεραγωγών - Σώµα ή κωνική επέκταση φρεατίων και ανθρωποθυρίδων από θερµοπλαστικό υλικό - Προσδιορισµός της ακαµψίας δακτυλίου Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics shafts or risers for inspection chambers and manholes - Determination of ring stiffness *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Υγροθερµικές επιδόσεις κτιριοδοµικών στοιχείων - Αξιολόγηση της µετάδοσης υγρασίας µε ψηφιακή προσοµοίωση Hygrothermal performance of building components and building elements - Assessment of moisture transfer by numerical simulation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Συστήµατα δαπέδων από δοκούς και στοιχεία πλήρωσης - Μέρος 4: Στοιχεία πλήρωσης από διογκωµένη πολυστερίνη (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 9

10 Precast concrete products - Beam-and-block floor systems - Part 4: Expanded polystyrene blocks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Προκατασκευασµένα προϊόντα από σκυρόδεµα - Ταξινόµηση επιδόσεων του ενισχυµένου µε ίνες υάλου σκυροδέµατος Precast concrete products - Classification of glassfibre reinforced concrete performance *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 Μεταλλικά εξαρτήµατα επίπλων - Αντοχή και ανθεκτικότητα εκτεινόµενων στοιχείων και των εξαρτηµάτων τους Hardware for furniture - Strength and durability of extension elements and their components *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 Υδραυλικά συνδετικά για µη δοµικές εφαρµογές - Ορισµοί, προδιαγραφές και κριτήρια συµµόρφωσης Hydraulic binder for non-structural applications - Definition, specifications and conformity criteria *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/22 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Εκποµπές θορύβου - Χαρακτηρισµός των δυναµικών ιδιοτήτων τµηµάτων τροχιάς µε µετρήσεις θορύβου κατά τη διέλευση Railway applications - Noise emission - Characterisation of the dynamic properties of track sections for pass by noise measurements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Υλικά προεπάλειψης για σφραγιστικά υλικά αρµών εφαρµοζόµενα εν θερµώ και εν ψυχρώ - Μέρος 1: Προσδιορισµός της οµοιογένειας Primers for cold and hot applied joint sealants - Part 1: Determination of homogeneity *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Υλικά προεπάλειψης για σφραγιστικά υλικά αρµών εφαρµοζόµενα εν θερµώ και εν ψυχρώ - Μέρος 2: Προσδιορισµός της αντίστασης στα αλκαλικά Primers for cold and hot applied joint sealants - Part 2: Determination of resistance against alkali *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Υλικά προεπάλειψης για σφραγιστικά υλικά αρµών εφαρµοζόµενα εν θερµώ και εν ψυχρώ - Μέρος 3: Προσδιορισµός της περιεκτικότητας σε στερεά και συµπεριφορά των πτητικών σε εξάτµιση Primers for cold and hot applied joint sealants - Part 3: Determination of solids content and evaporation behaviour of volatiles (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 10

11 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Επί τόπου κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα διογκωµένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Insitu thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products - Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Επί τόπου κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα διογκωµένου περλίτη (ΕΡ) - Μέρος 2: Προδιαγραφή για εγκατεστηµένα προϊόντα Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Insitu thermal insulation formed from expanded perlite (EP) products - Part 2: Specification for the installed products *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Επί τόπου κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα εκτονωµένου βερµικουλίτη (ΕV) - Μέρος 1: Προδιαγραφή για συνδεδεµένα και χαλαρής πλήρωσης προϊόντα πριν την εγκατάσταση Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Insitu thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products - Part 1: Specification for bonded and loose-fill products before installation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµοµονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισµό και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις - Επί τόπου κατασκευαζόµενη θερµοµόνωση από προϊόντα εκτονωµένου βερµικουλίτη (ΕV) - Μέρος 2: Προδιαγραφή για εγκαταστηµένα προϊόντα Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Insitu thermal insulation formed from exfoliated vermiculite (EV) products - Part 2: Specification for the installed products *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/22 Σιδηροδροµικές εφαρµογές-πέδηση-αυτόµατες διατάξεις αίσθησης µεταβλητού φορτίου Railway applications - Braking - Automatic variable load sensing devices *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Αερισµός κτιρίων - Συστατικά µέρη αγωγών και δικτύων αεραγωγών, ταξινόµηση στεγανότητας και δοκιµές Ventilation for buildings - Ducts and ductwork components, leakage classification and testing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 11

12 Συντήρηση Πολιτιστικής Κληρονοµιάς - Καθορισµός επιπέδων θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας για τον περιορισµό της προκαλούµενης µηχανικής φθοράς σε υγροσκοπικά οργανικά υλικά Conservation of Cultural Property - Specifications for temperature and relative humidity to limit climate-induced mechanical damage in organic hygroscopic materials *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 Συντήρηση Πολιτιστικής Κληρονοµιάς - ιαδικασίες και όργανα µέτρησης θερµοκρασίας του περιβάλλοντος και της επιφάνειας αντικειµένων Conservation of Cultural Property - Procedures and instruments for measuring temperatures of the air and the surfaces of objects *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Θερµαντικά σώµατα σάουνας πολλαπλής τροφοδότησης που λειτουργούν µε κορµούς φυσικού ξύλου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Multi-firing sauna stoves fired by natural wood logs - Requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ποιότητα περιβάλλοντος αέρα - Πρότυπη µέθοδος για τον προσδιορισµό ολικού αεριώδους υδραργύρου Ambient air quality - Standard method for the determination of total gaseous mercury *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 Συντήρηση Πολιτιστικής Κληρονοµιάς - Μέθοδοι δοκιµής - Μέτρηση χρώµατος επιφανειών Conservation of cultural property - Test methods - Colour measurement of surfaces *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ταυτοποίηση κινηµατογραφικών ταινιών - Ενίσχυση διαλειτουργικότητας µεταδεδοµένων - Σύνολα στοιχείων και δοµές Film identification - Enhancing interoperability of metadata - Element sets and structures *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Προσδιορισµός της αντίστασης σε φορτία ανέµου των µηχανικά στερεωµένων εύκαµπτων φύλλων για στεγάνωση δωµάτων Flexible sheets for waterproofing - Determination of the resistance to wind load of mechanically fastened flexible sheets for roof waterproofing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Home and Building Electronic Systems (HBES) - Part 1: Standardization structure (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 12

13 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN /A1 Τεχνολογία πληροφοριών - Εγκατάσταση καλωδίωσης - Μέρος 2: Σχεδίαση εγκατάστασης και εσωτερικές κτιριακές πρακτικές Information technology - Cabling installation - Part 2 : Installation planning and practices inside buildings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/11 Καλώδια επικοινωνίας - Προδιαγραφές για µεθόδους δοκιµής - Μέρος 4-17: Μέθοδος δοκιµής για την αποτίµηση της αντίστασης σε UV µανδυών ηλεκτρικών καλωδίων και ινοοπτικών καλωδίων Communication cables - Specifications for test methods - Part 4-17: Test methods for UV resistance evaluation of the sheath of electrical and optical fibre cable *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/11 Σειρές συνδέσµων και εξαρτήµατα διασύνδεσης για χρήση σε ινοοπτικά συστήµατα επικοινωνίας - Προδιαγραφές προϊόντων - Μέρος 15-1: Τύπος MPO µε περιδέσµους PPS 12-ινών τερµατισµένος σε πολύτροπη ίνα κατηγορίας Α1α κατά IEC για πολύτροπη ίνα 50/125 µικρά Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 15-1: Type MPO with 12- fibre PPS ferrules terminated on IEC category A1a multimode fibre for 50/ 125 micron multimode fibre *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ηλεκτρονικός φορητός και µεταφερόµενος εξοπλισµός σχεδιασµένος για την ανίχνευση και την µέτρηση διοξειδίου του άνθρακα ή/και µονοξειδίου του άνθρακα σε αέρα περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Electronic portable and transportable apparatus designed to detect and measure carbon dioxide and/or carbon monoxide in indoor ambient air - Requirements and test methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Μονόδροµα και αµφίδροµα καλώδια που χρησιµοποιούνται για εύκαµπτα καλώδια - Μέρος 1: Σχέδιο για ειδική προδιαγραφή και ελάχιστες απαιτήσεις Simplex and duplex cables to be used for cords - Part 1: Blank Detail Specification and minimum requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Road traffic signal systems (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 13

14 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN 60065/A12 - Audio,video and similar electronic apparatus - Safety requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 Περιβαλλοντικές δοκιµές - Μέρος 2-5: οκιµές - οκιµή Sa: Προσποιητή ηλιακή ακτινοβολία στο επίπεδο εδάφους και οδηγίες για τις δοκιµές ηλιακής ακτινοβολίας Environmental testing - Part 2-5: Tests - Test Sa: Simulated solar radiation at ground level and guidance for solar radiation testing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 Πυκνωτές κινητήρων εναλλασσόµενου ρεύµατος - Μέρος 1: Γενικά - Απόδοση, δοκιµές και ονοµαστικές τιµές - Απαιτήσεις ασφαλείας - Κατευθυντήριες οδηγίες για εγκατάσταση και λειτουργία AC motor capacitors - Part 1: General - Performance,testing and rating - Safety requirements - Guidance for installation and operation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/11 Πυκνωτές κινητήρων εναλλασσόµενου ρεύµατος - Μέρος 2: Πυκνωτές εκκίνησης κινητήρων AC motor capacitors - Part 2: Motor start capacitors *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν µε κινητήρα - Ασφάλεια - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις για λειαντήρες, λουστραδόρους και αµµολειαντήρες τύπου δίσκου Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ιατάξεις ηµιαγωγών - Ασυνεχείς διατάξεις - Μέρος 5-5: Οπτικοηλεκτρονικές διατάξεις - Φωτοζεύγη Semiconductor devices - Discrete devices - Part 5-5: Optoelectronic devices - Photocouplers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 Στρωµατοποιηµένο χαρτόνι για ηλεκτρικές χρήσεις - Μέρος 1: Ορισµοί, ταξινόµηση και γενικές απαιτήσεις Laminated pressboard for electrical purposes - Part 1: Definitions,classification and general requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 14

15 Στρωµατοποιηµένο χαρτόνι για ηλεκτρικές χρήσεις - Μέρος 3: Προδιαγραφές για µεµονωµένα υλικά - Φύλλο 1: Απαιτήσεις για στρωµατοποιηµένο προσυµπιεσµένο χαρτόνι, Τύποι LB 3.1A.1 και 3.1A.2 Laminated pressboard for electrical purposes - Part 3: Specifications for individual materials - Sheet 1: Requirements for laminated precompressed pressboard, Types LB 3.1A.1 and LB 3.1A.2 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 Ποµποί για χρήση σε συστήµατα ελέγχου βιοµηχανικής διεργασίας - Μέθοδος για την αποτίµηση της επίδοσης Transmitters for use in industrial-process control systems - Part 1: Methods for performance evaluation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN /A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/11 ιατάξεις ελέγχου λαµπτήρων - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Εξοπλισµός τροχαίου υλικού - Πυκνωτές για ηλεκτρονικά ισχύος - Μέρος 1: Πυκνωτές χαρτιού και πλαστικού υµένιου Railway applications - Rolling stock equipment - Capacitors for power electronics - Part 1: Paper/plastic film capacitors *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Οπτικές παρουσιάσεις οργανικών διόδων εκποµπής φωτός (OLED) - Μέρος 6-1: Μέθοδοι µέτρησης οπτικών και ηλεκτροοπτικών παραµέτρων Organic light emitting diode (OLED) displays - Part 6-1: Measuring methods for optical and electro-optical parameters *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/11 Υπέρηχοι - Χαρακτηρισµός πεδίου - Μέθοδοι δοκιµής για τον προσδιορισµό των θερµικών και µηχανικών ενδεικτών που σχετίζονται µε ιατρικά διαγνωστικά πεδία, µε υπέρηχους Ultrasonics - Field characterization - Test methods for the determination of thermal and mechanical indices related to medical diagnostic ultrasonic fields *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/11 Ναυτιλιακός εξοπλισµός και συστήµατα ναυσιπλοϊας και ραδιοεπικοινωνιών - Σύστηµα ηλεκτρονικού χάρτη (ECS) - Απαιτήσεις λειτουργίας και επίδοσης, µέθοδοι δοκιµών και απαιτούµενα αποτελέσµατα δοκιµών Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Electronic chart system (ECS) - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/11 (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 15

16 Συσκευές µαγνητικού συντονισµού για ιατρική απεικόνιση - Μέρος 2: Κριτήρια ταξινόµησης για ακολουθίες παλµών Magnetic resonance equipment for medical imaging - Part 2: Classification criteria for pulse sequences *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN Απαιτήσεις για συστήµατα αναγνώρισης που επιτρέπουν τη σαφή ανταλλαγή πληροφοριών - Απαιτήσεις - Μέρος 1: Αρχές και µέθοδοι Identification systems enabling unambiguous information interchange - Requirements - Part 1: Principles and methods *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN V2.3.0 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2005/04/14 Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Επικοινωνιών (GSM) - Απαιτήσεις για τη λειτουργία του GSM στους σιδηροδρόµους Global System for Mobile communication (GSM) - Requirements for GSM operation on railways *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 105.B07 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - οκιµές αντοχής χρωµατισµών - Μέρος Β07: Αντοχή χρωµατισµών στο φως των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων διαβρεγµένων µε τεχνητή εφίδρωση Textiles - Tests for colour fastness - Part B07: Colour fastness to light of textiles wetted with artificial perspiration *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 1402 E2 Ελαστικοί και πλαστικοί σωλήνες και συνδέσεις σωλήνα - Υδροστατική µέθοδος Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Hydrostatic testing *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού και υπόγεια και υπέργεια δίκτυα αποστράγγισης και αποχέτευσης υπό πίεση - Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 1: Γενικά Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC- U) - Part 1: General *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού και υπόγεια και υπέργεια δίκτυα αποστράγγισης και αποχέτευσης υπό πίεση - Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 2: Σωλήνες Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC- U) - Part 2: Pipes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 16

17 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού και υπόγεια και υπέργεια δίκτυα αποστράγγισης και αποχέτευσης υπό πίεση - Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 3: Εξαρτήµατα Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC- U) - Part 3: Fittings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού και υπόγεια και υπέργεια δίκτυα αποστράγγισης και αποχέτευσης υπό πίεση - Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 4: Βαλβίδες Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC- U) - Part 4: Valves *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για παροχή νερού και υπόγεια και υπέργεια δίκτυα αποστράγγισης και αποχέτευσης υπό πίεση - Μη πλαστικοποιηµένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 5: Καταλληλότητα εξυπηρέτησης σκοπού, του συστήµατος Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC- U) - Part 5: Fitness for purpose of the system *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 5457/A1 Τεχνική τεκµηρίωση προϊόντων - Μεγέθη και κατόψεις φύλλων σχεδίασης - Τροποποίηση 1 Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets - Amendment 1 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 6224 E2 Εύκαµπτοι σωλήνες από πλαστικό ενισχυµένοι νε νήµατα για εφαρµογές νερού γενικής χρήσεως - Προδιαγραφή Thermoplastics hoses, textile-reinforced, for general-purpose water applications - Specification *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Βασικά µεγέθη ανθρώπινου σώµατος για τεχνολογικό σχεδιασµό - Μέρος 1: Ορισµοί και σηµεία µέτρησης του σώµατος Basic human body measurements for technological design - Part 1: Body measurement definitions and landmarks *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Χρώµατα και βερνίκια - Υλικά και συστήµατα επικάλυψης εξωτερικής τοιχοποιίας και σκυροδέµατος - Μέρος 2: Προσδιορισµός και ταξινόµηση της ταχύτητας µεταφοράς υδρατµών (διαπερατότητα) (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 17

18 Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior masonry and concrete - Part 2: Determination and classification of water-vapour transmission rate (permeability) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO 8031 E2 Ελαστικοί και πλαστικοί εύκαµπτοι σωλήνες και συναρµολογήσεις τους - Προσδιορισµός των ηλεκτρικών ιδιοτήτων Rubber and plastics hoses and hose assemblies - Determination of electrical resistance and conductivity *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO E2 οµικά υλικά και προίόντα - Υγροθερµικές ιδιότητες - Πινακοποιηµένες τιµές σχεδιασµού και διαδικασίες προσδιορισµού δηλωµένων θερµικών τιµών και τιµών σχεδιασµού Building materials and products - Hygrothermal properties -Tabulated design values and procedures for determining declared and design thermal values *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 Γεωυφάσµατα και προϊόντα σχετικά µε γεωυφάσµατα - Προσδιορισµός ικανότητας ροής νερού στην επιφάνειά τους Geotextiles and geotextile-related products - Determination of water flow capacity in their plane *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Ανεµιστήρες - Λεξιλόγιο και ορισµοί των κατηγοριών Fans - Vocabulary and definitions of categories *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/02 Χαρακτηρισµός της τραχύτητας οδοστρωµάτων µε µέτρηση των κατατοµών της επιφάνειας - Μέρος 5: Προσδιορισµός της µεγατραχύτητας Characterization of pavement texture by use of surface profiles - Part 5: Determination of megatexture *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Εξαρτήµατα από θερµοπλαστικά - Προσδιορισµός της ακαµψίας δακτυλίου Thermoplastics fittings - Determination of ring stiffness *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Εργονοµία θερµικού περιβάλλοντος - Ψυχοί χώροι εργασίας - Αξιολόγηση και διαχείριση της διακινδύνευσης Ergonomics of the thermal environment - Cold workplaces - Risk assessment and management *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 18

19 Φλογοπαγίδες - Απαιτήσεις απόδοσης, µέθοδοι δοκιµής και όρια χρήσης (ISO 16852:2008, συµπεριλαµβανοµένης ιόρθωσης 1:2008 και ιόρθωσης 2:2009) Flame arresters - Performance requirements, test methods and limits for use (ISO 16852:2008, including Cor 1:2008 and Cor 2:2009) *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Ακουστική - Θόρυβος από πεδία βολής - Μέρος 3: Κατευθυντήριες γραµµές για τον υπολογισµό µετάδοσης του ήχου Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 3: Guidelines for sound propagation calculations *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Ακουστική - Θόρυβος από πεδία βολής - Μέρος 5: ιαχείριση θορύβου Acoustics - Noise from shooting ranges - Part 5: Noise management *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού - Πολυαιθυλένιο βελτιωµένης αντοχής στη θερµοκρασία (PE-RT) - Μέρος 1: Γενικά Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 1: General *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού - Πολυαιθυλένιο βελτιωµένης αντοχής στη θερµοκρασία (PE-RT) - Μέρος 2: Σωλήνες Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 2: Pipes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού - Πολυαιθυλένιο βελτιωµένης αντοχής στη θερµοκρασία (PE-RT) - Μέρος 3: Εξαρτήµατα Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 3: Fittings *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού - Πολυαιθυλένιο βελτιωµένης αντοχής στη θερµοκρασία (PE-RT) - Μέρος 5: Καταλληλότητα εξυπηρέτησης σκοπού, του συστήµατος Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 5: Fitness for purpose of the system *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/23 Ελατήρια - Λεξιλόγιο Springs - Vocabulary (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 19

20 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέθοδοι δοκιµής για την εκτίµηση της µετάδωσης των δονήσεων - Μέρος 1: Γωνιακά και κάθετα εργαλεία λείανσης Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 1: Angle and vertical grinders *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέθοδοι δοκιµής για την εκτίµηση της µετάδοσης των δονήσεων - Μέρος 2: Κλειδιά, καρυδάκια και κατσαβίδια Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 2: Wrenches, nutrunners and screwdrivers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέθοδοι δοκιµής για την εκτίµηση της µετάδοσης των δονήσεων - Μέρος 3: Τριβεία στίλβωσης και περιστροφικά, ελλειπτικά και τυχαίας τροχιάς λειαντικά Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 3: Polishers and rotary, orbital and random orbital sanders *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέθοδοι δοκιµής για την εκτίµηση της µετάδοσης των δονήσεων - Μέρος 5: Τρυπάνια και κρουστικά τρυπάνια Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 5: Drills and impact drills *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέθοδοι δοκιµής για την εκτίµηση της µετάδοσης των δονήσεων - Μέρος 6: Έµβολα Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 6: Rammers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέθοδοι δοκιµής για την εκτίµηση της µετάδοσης των δονήσεων - Μέρος 7: Λαµαρινοψάλιδα και λαµαρινοκόφτες Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 7: Nibblers and shears *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέθοδοι δοκιµής για την εκτίµηση της µετάδοσης των δονήσεων - Μέρος 8: Πριόνια, µηχανές πλήρωσης και στύλβωσης µε παλινδροµική κίνηση και πριόνια µε ταλαντευόµενη ή περιστροφική κίνηση Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 8: Saws, polishing and filing machines with reciprocating action and saws with oscillating or rotating action (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 20

21 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO Φορητά εργαλεία ισχύος - Μέθοδοι δοκιµής για την εκτίµηση της µετάδοσης των δονήσεων - Μέρος 9: Μετρικά σφυριά και κρουστικά βελόνια Hand-held portable power tools - Test methods for evaluation of vibration emission - Part 9: Scaling hammers and needle scalers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC E2 Αξιολόγηση της συµµόρφωσης - Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ HD Low-voltage electrical installations - Part 5-52: Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Οδηγίες για επιτόπιες µετρήσεις - Επιτόπια µέτρηση για εκποµπή διαταραχής Guide for in situ measurements - In situ measurement of disturbance emission *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Ινοοπτικά καλώδια - Καλώδια υπονόµων - Προδιαγραφή οικογένειας για καλώδια εγκατεστηµένα σε υπονόµους οµβρίων και λυµάτων Optical fibre cables - Sewer cables - Family specification for cables to be installed in storm and sanitary sewers *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Ινοοπτικά καλώδια - Καλώδια για σωλήνες αερίων - Προδιαγραφή οικογένειας για καλώδια εγκατεστηµένα σε σωλήνες αερίων υψηλής πίεσης Optical fibre cables - Gas pipe cables - Family specification for cables to be installed in high pressure gas pipes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Ινοοπτικά καλώδια - Καλώδια σε σωλήνες πόσιµου νερού - Προδιαγραφή οικογένειας για καλώδια εγκατεστηµένα σε σωλήνες πόσιµου νερού Optical fibre cables - Drinking water pipe cables - Family specification for cables to be installed in drinking water pipes *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Κατευθυντήριες οδηγίες γαι την προλείανση του εδάφους για εύρος ζώνης " Εύρος ζώνης,25 Mbit/s και περισσότερο για όλους" Guidelines for paving the way for broadband "Broadband,25 Mbit/s and more for All" (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 21

22 *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Αποθήκευση µακράς διάρκειας ηλεκτρονικών εξαρτηµάτων - Προδιαγραφή για υλοποίηση Long duration storage of electronic components - Specification for implementation *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 17: Επαγωγικοί κινητήρες κλωβού που τροφοδοτούνται από µετατροπείς - Οδηγός εφαρµογής Rotating electrical machines - Part 17: Cage induction motors when fed from converters - Application guide *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 18-34: Λειτουργική αξιολόγηση συστηµάτων µόνωσης - ιαδικασίες δοκιµής για προδιαµορφωµένες περιελίξεις - Αξιολόγηση θερµοµηχανικής αντοχής συστηµάτων µόνωσης Rotating electrical machines - Part 18-34: Functional evaluation of insulation systems - Test procedures for form-wound windings - Evaluation of thermomechanical endurance of insulation systems *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS Rotating electrical machines - Part 18-42: Qualification and acceptance tests for partial discharge resistant electrical insulation systems (Type II) used in rotating electrical machines fed from voltage converters *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Περιστρεφόµενες ηλεκτρικές µηχανές - Μέρος 20-1: Κινητήρες ελέγχου - Βηµατικοί κινητήρες Rotating electrical machines - Part 20-1: Control motors - Stepping motors *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS Rotating electrical machines - Part 24: Online detection and diagnosis of potential failures at the active parts of rotating electrical machines and of bearing currents - Application guide *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS Rotating electrical machines - Part 27: Off-line partial discharge measurements on the stator winding insulation of rotating electrical machines *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 22

23 Rotating electrical machines - Part 31: Selection of energy-efficient motors including variable speed applications - Application guide *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 ιατάξεις χαµηλής τάσης για προστασία από υπερτάσεις - Μέρος 22: ιατάξεις προστασίας από υπερτάσεις συνδεδεµένες σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών και σηµατοδοσίας - Αρχές επιλογής και εφαρµογής Low-voltage surge protective devices - Part 22: Surge protective devices connected to telecommunication and signalling networks - Selection and application principles *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ TS [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/02/24 Σύστηµα διαχείρισης ενέργειας διεπαφή προγράµµατος εφαρµογής (EMS-API) - Μέρος 2: Γλωσσάρι Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 2: Glossary (c) ΕΛΟΤ 01/03/2011 ΣΕΛΙ Α 23

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΜΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κ. Λιάνα- ιευθύντρια Πιστοποίησης 1 Οδηγία οµικών Προϊόντων 89/106: της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προβλέπεται η σήµανση CE σε υλικά που µπαίνουν σε κατασκευές Συµµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 15 Μαϊου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων-CEN & CENELEC Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC που εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης Συνδέσμου ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών

«Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών «Κατευθυντήριες Οδηγίες προς ένα κοινό ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο αβαθούς γεωθερμίας» Ενότητα 3 η : Διαχείριση διοικητικών διαδικασιών Πολιτική Αδειοδότηση Κατασκευή Παρακολούθηση Πληροφορία Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. συνθετικές µεµβράνες Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. συνθετικές µεµβράνες Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01 05 Έργα οδοποιίας 01 Τεχνικά έργα και γέφυρες 07 Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών 01 Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελ.: 22 / 2013 Έργο.: Κατασκευή υπόγειου αρδευτικού δικτύου Τ.Δ. Ζάρκου ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πίνακας με τις ΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων -CEN & CENELEC Κυρία/ε, Σας αποστέλλονται συνημμένα τα κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα CEN και CENELEC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/12-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26/12-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΩΔ. ΦΕΚ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/408, 12397/409, 12398/410 3 ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007 οικ18174/393 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-09-02-00 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 09 Λεβητοστάσια - Ψυχροστάσια 02 Εγκαταστάσεις Χαλυβδίνων Λεβήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΕΚ ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ αριθ. ΚΥΑ 1 ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007 οικ.15894/337, οικ.15914/340 2 ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409,

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ CYS ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ : 2001 7µελές Δ.Σ ΜΕΤΟΧΟΣ : ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (100%) ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 2002 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008

Τυποποίηση και ποιότητα στη σύγχρονη κοινωνία ΜΕ-ΤΠ Π ΤΕΕ, 2008 11. Σήµανση CE Ενας από τους βασικούς στόχους της συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήταν η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων. Από την αρχή έγινε αντιληπτό ότι η ύπαρξη διαφορετικών τεχνικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κυρία/Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-07-03-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 12-07-03-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-07-03-02 12 Σήραγγες 07 ιατρήσεις Τσιµεντενέσεις 03 Εξαρτήµατα Οπών 02 Εξαρτήµατα Οπών Αποστραγγίσεων Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES

ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES Βιομηχανικός Όμιλος Επεξεργασίας & Εμπορίας Χάλυβα (ΒΟΕΕΧ) Industrial Steel Processing & Trading Group (ISPTG) ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΑΦΗΣ LONGITUDINALLY WELDED STEEL PIPES EXT DIAMETER INCHES ΕΞΩΤ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN/TR 1317-6 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/01 - Road restraint systems - Part 6: Pedestrian restraint system - Pedestrian parapets ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 1317-8 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/06/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 13-02-08-07 13 Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 08 Ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα 07 Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Αριθμ. 6690/12 (ΦΕΚ 1914 Β/15-6-2012) : Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση συμμόρφωσης «CE». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς

ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς ΗΜΕΡΙΔΑ Ενεργειακή Απόδοση Δομικών Προϊόντων Η εφαρμογή των Κοινοτικών Οδηγιών και οι Προοπτικές Βελτίωσης των συνθηκών αγοράς Αθήνα, 6 Ιουλίου 2006 Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης δομικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-05-02-05 08 Υδραυλικά Έργα 05 Στεγανώσεις και Αρµοί Τεχνικών Έργων 02 ιαµόρφωση Στεγανοποίηση Αρµών 05 Σφράγιση Αρµών µε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑ / ΝΕΡΟΥ & ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρασκευόπουλος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc,, P.E., Τεχνικός Σύμβουλος Commissioning WWW.VPC.GR ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση Κτιρίων. Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας& Ανάπτυξης Διαχείρισης Ποιότητας

Θερμομόνωση Κτιρίων. Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας& Ανάπτυξης Διαχείρισης Ποιότητας Θερμομόνωση Κτιρίων Στέλλα Χαδιαράκου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Έρευνας& Ανάπτυξης Διαχείρισης Ποιότητας Παθητικά Κτήρια Κτήρια Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης Απογραφή Κτιρίων 2011 Έλλειψη μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-03-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση οδών 03 Συστήµατα απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν:

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014. ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων. Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων Κύριε, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί ως Κυπριακά, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού. 2000: Κτίριο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας

Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού. 2000: Κτίριο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ΕΤΕΚ, Λευκωσία, 16.05.2013 Θερμομόνωση κτιρίων, θερμομονωτικά υλικά, τεχνικές και εισαγωγή στις στρατηγικές παθητικού σχεδιασμού Άγις Μ. Παπαδόπουλος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. agis@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Τα στοιχεία που ακολουθούν παρουσιάζονται διατηρώντας το δικαίωμα μικρής κλίμακας μεταβολών/διορθώσεων μέχρι την έναρξη εφαρμογής του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN/CLC Guide 8 Οδηγίες CEN-CENELEC για την εφαρµογή της κοινής πολιτικής CEN για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας πατεντών (και άλλων δεσµευτικών δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας που βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc

ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ Ε Ν Α Κ ΛΕΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ MSc 09 FORUM ΑΠΕ / ΕΞΕ 20 Φεβρουαρίου 2009 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: βελτίωση ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιστορικά στοιχεία Η πορεία της θερμομόνωσης στη χώρα: 1979 1990 ΚΘΚ Καμία θερμομόνωση - θερμοπροστασία

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-02-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 02 Βαρυτικά ίκτυα Υγρών 01 Σωληνώσεις µε Πλαστικούς Σωλήνες 01 Ευθύγραµµοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-01-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 01 Γενικές Απαιτήσεις ικτύων Αποχέτευσης 02 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-04-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 08 Πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων (ΠΜΜ) 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-04-08-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 08 Πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων (ΠΜΜ) 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-04-08-00 05 Έργα Οδοποιίας 04 Σήµανση 08 Πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων (ΠΜΜ) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας

Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Price List / Τιμοκατάλογος 2014 Issue 3 / Εκδοση 3 Boilers & Buffers for Heat Pumps Ειδικά Δοχεία για Αντλίες Θερμότητας Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2014 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products

S t y r o p a n E P S P r o d u c t s EPS. Building Insulation Products EPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Δ ι ο γ κ ω μ έ ν η Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η P r o d u c t s o f E x p a n d e d P o l y s t y r e n e S t y r o p a n E P S EPS

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρήσιμες Πληροφορίες για την Προστασία Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων Επί Κτιρίων που Εξυπηρετούν Οικιακούς Καταναλωτές Ηλεκτρικής Ενέργειας Το ενημερωτικό αυτό έντυπο έχει ετοιμαστεί από το εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ ΤΕ ΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 01 Σωληνώσεις & Μέσα Ανάρτησης 06 Κανάλια Καλωδίων Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 12390.11 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 11: Προσδιορισµός της αντίστασης του σκυροδέµατος σε χλωριόντα, διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος Concrete production and transport *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/C 186/02) (1) (2) (3) (4) (5) EN 1:1998/A1:2007 Σημείωση 3 1.1.2008 1.1.

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/C 186/02) (1) (2) (3) (4) (5) EN 1:1998/A1:2007 Σημείωση 3 1.1.2008 1.1. C 186/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps

Units For Electro-fusion & Butt-fusion Electro-fusion & Butt-fusion Fittings PE100 Hydrometers Pumps Units For Electro-fusion & utt-fusion Electro-fusion & utt-fusion Fittings PE00 Hydrometers Pumps Μηχανές Ηλεκτροσύντηξης & Μετ. Συγκόλλησης Εξαρτήματα Ηλεκτροσύντηξης & Μετωπικής Συγκόλλησης PΕ00 Υδρόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Αερίου για Βιομηχανική Χρήση Νομοθετικό πλαίσιο: Υ.Α. Δ3/Α/5286/26-05-1997 «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ/νση Τεχνικών Έργων ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά που ενσωματώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-20-01-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 01 Σωληνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θερµοµόνωσης Ασφάλειας και Προστασίας

Θερµοµόνωσης Ασφάλειας και Προστασίας Επιλογή υαλοπινάκων σε κτίρια, που καλύπτουν απαιτήσεις Θερµοµόνωσης Ασφάλειας και Προστασίας Γιώργος Ηλιάδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Δομή της Παρουσίασης Θερµοµόνωση Εισαγωγή στις απαιτήσεις επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο

Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο PAM SMU-S Σωλήνες και εξαρτήματα από φαιό χυτοσίδηρο 1. Αντικείμενο Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στην κατασκευή σωλήνων και εξαρτημάτων από χυτοσίδηρο για ακάθαρτα, λύματα, και όμβρια ύδατα για δομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB

ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ. TECNOCELL Αφρός πολυουρεθάνης Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες MERFOCELL MERFOCELL PU ACUSTICAB Ακουστικά Υλικά ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ TECOCELL Ανάγλυφη πάνω επιφάνεια Δεν απορροφά τη σκόνη και τις ακαθαρσίες Αεραγωγοί Τεχνικοί χώροι Ηχομονωτικοί κλωβοί MERFOCELL Με επίπεδη ακατέργαστη επιφάνεια ή με υφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-07-02-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 07 Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού Αερισµού / Αεραγωγοί 02 Μονώσεις Αεραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-01-04-02 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 01 ίκτυα Υγρών υπό Πίεση 04 Σωληνώσεις Πλαστικών Σωλήνων 02 Σωληνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC MARINE FITTINGS & VALVES

Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC MARINE FITTINGS & VALVES Π.Σ. ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PLASTIC MARINE FITTINGS & VALVES T R U D E S I G N ΙΤΖΕΚΤΙΟΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΓΡΑΜΜΗ [ BELOW water skin fittings ] Σχεδιασμένα και κατασκευασμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-07-02-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 07 Εγκαταστάσεις Κλιµατισµού - Αερισµού/ Αεραγωγοί 02 Μονώσεις Αεραγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 02 ίκτυα από Πλαστικούς Σωλήνες PVC 02 ίκτυα Αποχέτευσης από Πλαστικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Τ Ι Μ

Διαβάστε περισσότερα

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s

Styropan XPS. Building Insulation Products. S t y r o p a n Χ P S P r o d u c t s Styropan XPS Building Insulation Products Θ ε ρ μ ο μ ό ν ω σ η μ ε π ρ ο ϊ ό ν τ α Α φ ρ ο ύ Ε ξ η λ α σ μ έ ν η ς Π ο λ υ σ τ ε ρ ί ν η ς P r o d u c t s o f E x t r u d e d P o l y s t y r e n e F o

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου µε πίεση λειτουργίας έως και 1 bar. Νοµοθετικό πλαίσιο: ΦΕΚ 963 Υ.Α. 3/Α/11346/15-07-2003 «Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.

ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet. ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Προµήθεια σωλήνων ύδρευσης και εξαρτηµάτων για τη ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier

Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier / Τιμοκατάλογος 2013 Underfloor Heating Carrier Ενδοδαπέδια Θέρμανση Carrier Prices without V.A.T. / Τιμές χωρίς Φ.Π.A. One stop one shop! Ένας προορισμός... όλος ο εξοπλισμός! TOTALINE with extensive

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή / Introduction 6. Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7. Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Εισαγωγή / Introduction 6 Τεχνικά Χαρακτηριστικά / Technical Specifications 7 Επενδύσεις Αλουμινίου / Aluminium Designs 10 Μοντέρνα Σχέδια / Modern Designs 22 Κλασικά Σχέδια / Classic Designs 38 Γυάλινες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της επίδοσης και Θέματα για το Μάθημα «Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών» 7ου εξαμήνου

Αξιολόγηση της επίδοσης και Θέματα για το Μάθημα «Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών» 7ου εξαμήνου Αξιολόγηση της επίδοσης και Θέματα για το Μάθημα «Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών» 7ου εξαμήνου Θέματα για το μάθημα Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών 7 ου εξαμήνου. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Σελ. 1 από 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Υ ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 1.1 Αποχέτευση Οµβρίων Αποστράγγιση 1.2 Αποχέτευση Ακαθάρτων 1.3 Ύδρευση 1.4 Ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος και δομικών υλικών διαμερίσματος

Αξιολόγηση της Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος και δομικών υλικών διαμερίσματος 2011 Αξιολόγηση της Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος και δομικών υλικών διαμερίσματος Εργαστήριο Μέτρησης Ποιότητας Εσωτερικού Περιβάλλοντος Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Διαπίστευση Εργαστηρίου κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 Σύστημα Ποιότητας, Διαδικασίες

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Διαπίστευση Εργαστηρίου κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 Σύστημα Ποιότητας, Διαδικασίες ΗΛΙΑΚΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΕΠΙΠΕ ΟΙ (ΕΠΙΠΕ ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΕΝΟΥ) ΚΕΝΟΥ) ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ) ΚΑΘΕΤΕΣ) ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-1 E3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/19 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό υλικό Bituminous mixtures - Test methods for

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-06-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 06 Φορητοί Πυροσβεστήρες 01 Ξηράς Κόνεως & ιοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αντλίες Αποστράγγισης & Λυμάτων ASTRA ARGO ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Οι σειρές ASTRA, ARGO αποτελούν μία ολοκληρωμένη επιλογή αντλιών με σκοπό την εύκολη σε χρήση και παράλληλα ποιοτική οικιακή εφαρμογή. Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 541 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/08/04 Αλουµίνιο και κράµατα αλουµινίου - Προϊόντα έλασης για κουτιά, καπάκια και πώµατα - Προδιαγραφές Aluminium and aluminium alloys - Rolled products for cans,

Διαβάστε περισσότερα

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων CEN & CENELEC

ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων CEN & CENELEC Λευκωσία, 23 Οκτωβρίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολα τα Μέλη ημοσίευση Ευρωπαϊκών Προτύπων & ELEC Αγαπητοί Συνδρομητές, Σας αποστέλλονται τα πιο κάτω κείμενα που περιλαμβάνουν: Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση

GEOSAN. ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí. Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση έκδοση 12.2013 GEOSAN ÍÝïé ðëáóôéêïß óùëþíåò äéðëïý äïìçìýíïõ ôïé þìáôïò ãéá ôçí áðï Ýôåõóç ëõìüôùí êáé üìâñéùí Προστασία Καλωδίων Αποχέτευση & Αποστράγγιση 2 Κορυφαία σχεδίαση & μέγιστη ασφάλεια... 05

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ESHADIEN ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ (SBS 20 C) ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η µεµβράνη ESHADIEN είναι ελαστοµερής στεγανωτική µεµβράνη, η οποία παράγεται από ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline

Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Ασφαλτικές Μεµβράνες και Στεγανωτικά Προϊόντα Bituline Η εταιρεία µας διαθέτει τα προϊόντα της ελληνικής βιοµηχανίας ασφαλτικών και στεγανωτικών υλικών Bituline A.B.E.E. Η Bituline αποτελεί µία σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα ASHRAE "Ενέργεια στα Κτήρια" - Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2015. Ολοκληρωµένες εφαρµογές αυτοµατισµού για την εξοικονόµηση ενέργειας σε κτήρια

Ηµερίδα ASHRAE Ενέργεια στα Κτήρια - Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2015. Ολοκληρωµένες εφαρµογές αυτοµατισµού για την εξοικονόµηση ενέργειας σε κτήρια Ηµερίδα ASHRAE "Ενέργεια στα Κτήρια" - Θεσσαλονίκη, 9 Μαΐου 2015 Ολοκληρωµένες εφαρµογές αυτοµατισµού για την εξοικονόµηση ενέργειας σε κτήρια Siemens AE 2015 All rights reserved. www.siemens.gr/buildingtechnologies

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-03-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 08-03-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-03-06-00 08 Υδραυλικά Έργα 03 Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών 06 Αποστραγγίσεις Επιφανειών µε Γεωσυνθετικά Φύλλα 00 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-06-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 03-06-01-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-06-01-02 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 06 Μονώσεις 01 Στεγανοποιήσεις 02 Στεγάνωση ωµάτων - Στεγών µε Μεµβράνη P.V.C. Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Νικόλαος Μουσιόπουλος Καθηγητής Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης INFOSYSTEM 2010 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1

HIGH SPEED TRACTION LIFTS WITH MACHINE ROOM. Version: 1.1 Page: 1/8 Date:11-Jun-08. Range of Application. High Speed EN V1.1 Page: 1/8 Range of Application Page: 2/8 Contents 3D LAYOUT... 3 TECHNICAL SPECIFICATION... 4 LAYOUT ARRANGEMENT:... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT AT THE BACK... 5 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE COUNTERWEIGHT

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CENTRIFUGAL PUMPS

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CENTRIFUGAL PUMPS ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ CENTRIFUGAL PUMPS Edition 2009-2010 Η εταιρία µας, Α.Παπαδόπουλος & Σια Ο.Ε. µε την εµπορική ονοµασία Orca Pumps, δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής και εµπορίας υποβρύχιων αντλιών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ)

Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) Η Ευρωπαϊκη Οδηγια για Προϊοντα οµικών Κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) Ματθαίος Βλαχάκης Αν. ιευθυντής Κτιριακών-Τεχνικών Έργων, TUV HELLAS Στοχεύοντας να ξεπεράσουν τα εθνικά τους σύνορα και να λειτουργήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΕΝ 1110 E2 Εύκαµπτα φύλλα στεγάνωσης - Ασφαλτικά φύλλα στεγάνωσης δωµάτων - Προσδιορισµός της αντίστασης στη ροή σε υψηλές θερµοκρασίες Flexible sheets for waterproofing - Bitumen

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών

Σκοπός του προτύπου. Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών ISO 22000 1 Σκοπός του προτύπου Άµεση αναφορά στην ικανοποίηση των αιτηµάτων για ασφάλεια τροφίµων όχι µόνο διαφόρων κρατικών φορέων αλλά και των καταναλωτών Αιτήµατα καταναλωτή (i) Ο φορέας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3

... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 Σελίδα 1 από 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2... 2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η... 2 ΓΕΝΙΚΑ...2 1. ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ...3 1.1. Γενικά...3 1.2. Κανονισμοί...3 1.3. Τεχνικά βοηθήματα...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Σύνοψη δραστηριοτήτων Σύνοψη δραστηριοτήτων 0-04-2009 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΙΠΤΑ Γενικά Στοιχεία Αναγκαιότητα για γιααποθήκευση Θερμοτητας (ΑΘ) (ΑΘ): : Ηλιακή ακτινοβολία :: Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

«Product Quality : Standards and Processes»

«Product Quality : Standards and Processes» ` «Product Quality : Standards and Processes» Dr. George Bamopoulos Director of Certification and Laboratories ELΟΤ S.Α. Market Control: Greece-Bulgaria, June 2012 Main Points about ELOT Founded in 1978

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 12-07-03-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 12-07-03-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 12-07-03-01 12 Σήραγγες 07 ιατρήσεις Τσιµεντενέσεις 03 Εξαρτήµατα Οπών 01 Εξαρτήµατα Οπών Τσιµεντενέσεων Έκδοση 1.0 - Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ. Σειρά FH Σειρά GH

ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ. Σειρά FH Σειρά GH 1 2 ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ & ΨΥΞΗΣ Σειρά FH Σειρά GH Οι μονάδες αυτές είναι υψηλής απόδοσης ειδικά σχεδιασμένες για συνεργασία με τα συστήματα ενδοδαπέδιας ψύξης. Οι μονάδες FH είναι σχεδιασμένες για

Διαβάστε περισσότερα

SWAN. I.L.S. Innovative LED Lighting Systems Κεφαλληνίας 42 112 57 Αθήνα Τ. 210 8211770 Φ. 210 8210507 www.ils.com.gr info@ils.com.

SWAN. I.L.S. Innovative LED Lighting Systems Κεφαλληνίας 42 112 57 Αθήνα Τ. 210 8211770 Φ. 210 8210507 www.ils.com.gr info@ils.com. SWAN Ο κατάλογος μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται από την I.L.S. Innovative LED Lighting Systems 30W SWAN LED Street Lighting Solution Άψογος Σχεδιασμός Λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-20-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 20 Σωληνώσεις - Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 01 Σωληνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τι ονομάζουμε πρότυπα;

Τι ονομάζουμε πρότυπα; Τι ονομάζουμε πρότυπα; Πρότυπα είναι τεκμηριωμένες συμφωνίες που περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές ή άλλα ακριβή κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες, ή ορισμοί χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Μεμβράνη κεραμοσκεπών. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Μεμβράνη κεραμοσκεπών. Περιγραφή Προϊόντος Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 13/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.04.030 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010910132200080000 Μεμβράνη κεραμοσκεπών Περιγραφή Προϊόντος Η είναι μια ατμοπερατή, στεγανή, με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή

Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Σύστημα διπλών υαλοπινάκων από την Θερμοπλαστική Οικονομία και άνετη ζωή, κάθε εποχή Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς για θέρμανση και δροσισμό και βελτιώστε την ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα