Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗ""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile) Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis) Εξετάσειρ Πιστοποίησηρ Επαγγελματικήρ Κατάπτισηρ Το θεωπηηικό μέπορ ηων εξεηάζεων Διαδικαζία α) Σκοπόρ β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ Το ππακηικό μέπορ εξεηάζεων Διαδικαζία α) Σκοπόρ β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ΟΜΑΓΑ Α ΟΜΑΓΑ Β Σελίδα 2 από 35

3 1. πλνπηηθή Πεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο (Job Profile) O Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο (Chef) είλαη ν άλζξσπνο πνπ απνηειεί ηε κφλε εγγχεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θάζε επηζηηηζηηθήο επηρείξεζεο. Ζ ζέζε πνπ ζα θαηαιάβεη είλαη απφξξνηα ησλ πξνζφλησλ πςεινχ επηπέδνπ πνπ πξέπεη λα θαηέρεη. Ο Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο χζηεξα απφ ζπνπδέο 4 εμακήλσλ πξέπεη λα θαηέρεη: 1. Σερληθέο δεμηφηεηεο, δειαδή λα θαηέρεη ηε καγεηξηθή θαη δαραξνπιαζηηθή ηέρλε θαη κέζα απφ ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο λα κεηαηξέπεη ηα ηξφθηκα θαη γεληθά ηηο πξψηεο χιεο ζε παξαζθεπάζκαηα γεπζηηθά, ζξεπηηθά, θαζαξά, ειθπζηηθά θαη σθέιεκα γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. 2. Δκπνξηθέο γλψζεηο, δειαδή λα γλσξίδεη φια ηα ηξφθηκα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά, ηηο πνηφηεηεο, ηηο πνηθηιίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπίζεο ηα λέα πξντφληα θαη ηηο λέεο ηάζεηο ηεο αγνξάο. Να ζπκκεηέρεη ζηελ αγνξά ησλ αγαζψλ φηαλ παξίζηαηαη αλάγθε. 3. Γηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, δειαδή λα κεηαβηβάδεη ζην πξνζσπηθφ ηεο θνπδίλαο ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο θαη λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Να εηζεγείηαη ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θνπδίλαο. Να θνζηνινγεί ηα εδέζκαηα. Να ζπλζέηεη ην εδεζκαηνιφγην. Να εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ θνπδίλα. Να πξνβιέπεη θαη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ παξαγσγή θαη ηέινο λα νξγαλψλεη, λα ζπληνλίδεη θαη λα ειέγρεη ην πξνζσπηθφ. ΣΟΜΔΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Ζ καγεηξηθή ηέρλε δηδάζθεηαη ζηε ρψξα καο ζε επίζεκε βαζκίδα εθπαίδεπζεο απνθιεηζηηθά ζηηο ρνιέο Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ θαη ζε επίπεδν Σ.Δ.. Οη αλάγθεο φκσο ηεο αγνξάο ζε ζηειέρε πνπ θαηέρνπλ ηε Μαγεηξηθή ηέρλε ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν είλαη κεγάιεο θαη επηηαθηηθέο. Ο Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο (Chef), απφθνηηνο Η.Δ.Κ., είλαη ηθαλφο λα απαζρνιεζεί ζε Δπηρεηξήζεηο Ξελνδνρεηαθήο θαη Δπηζηηηζηηθήο κνξθήο θαη δνκήο, ηφζν ζηνλ Ηδησηηθφ φζν θαη ζην Γεκφζην ηνκέα. Με ηηο απνθηνχκελεο γλψζεηο κπνξεί λα αλαιάβεη ππεχζπλα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο θνπδίλαο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη ηχπνπ. Ζ εηδηθφηεηα ηνπ Σερληθνχ Μαγεηξηθήο Σέρλεο έξρεηαη ζαλ αξσγφο ησλ αλαγθψλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ επηζηηηζηηθνχ ρψξνπ, λα θαιχςεη ηα θελά κε ζηειέρε ηθαλά λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ηνπ επηζηηηζηηθνχ ρψξνπ είλαη: 1. Δζηηαηφξηα Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ (θιαζηθά εζηηαηφξηα, εηδηθά εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο, Grill rooms, θ.ι.π.). 2. Δζηηαηφξηα σο αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο (θιαζηθά εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, θαθεηέξηεο, πηηζαξίεο, ηαρπθαγεία θ.ι.π.). 3. Δζηηαηφξηα βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ή εκπνξηθψλ πνιπθαηαζηεκάησλ. 4. Δζηηαηφξηα ζρνιείσλ, λνζνθνκείσλ, ηδξπκάησλ. 5. Δζηηαηφξηα κνλάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 6. Δζηηαηφξηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ηξέλσλ, θξνπαδηεξφπινησλ, πινίσλ αθηνπινΐαο θ.ι.π.). Σελίδα 3 από 35

4 7. Τπεξεζίεο θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ (outside catering). Ο ηερληθφο Μαγεηξηθήο κεηά απφ ζρεηηθή εκπεηξία κπνξεί λα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε κεζαίσλ ή κεγάισλ επηζηηηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, είηε κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο είηε απηφλνκα. Σν άηνκν βαζηδφκελν ζηηο εληνιέο εξγαζίαο ηεο επηζηηηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο ηεο Μαγεηξηθήο Σέρλεο, φπσο επίζεο ηηο αξρέο ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηεί ππεχζπλα ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: α. ηελ παξαζθεπή ησλ εδεζκάησλ θάζε κνξθήο θαη πνηθηιίαο β. ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηξνθίκσλ γ. ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ δ. ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηεο θνπδίλαο ε. ηνλ ηεκαρηζκφ ησλ θξεάησλ, ησλ πνπιεξηθψλ, ςαξηψλ, ζαιαζζηλψλ, ηελ πξνεηνηκαζία απηψλ θαη ηε ρξήζε θάζε ηεκαρίνπ. ζη. ηελ ζχλζεζε ηνπ κελνχ κε βάζε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο γαζηξνλνκίαο. δ. ηε δηαθφζκεζε θαη παξνπζίαζε ησλ εδεζκάησλ ε. ηελ παξαζθεπή ησλ επηδνξπίσλ (γιπθψλ, παγσηψλ, αξηνζθεπαζκάησλ) κε βάζε ηε δαραξνπιαζηηθή ηέρλε. Σελίδα 4 από 35

5 2. Αλάιπζε Δπαγγεικαηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ (Task Analysis) Ο Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο (Chef ) κε βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα λα πεηχρεη ζην έξγν ηνπ πξέπεη λα θαηέρεη ηφζν γεληθέο γλψζεηο φζν θαη εηδηθέο. ΓΔΝΗΚΔ ΓΝΩΔΗ ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα αγαζά Πνηνη είλαη νη ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε αληίιεςε Πνηα είλαη ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ έξγσλ ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία Πνηνη παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ ηε δήηεζε θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ Με πνην ηξφπν επεξεάδεηαη ε δήηεζε γηα έλα θαηαλαισηηθφ πξντφλ απφ ηηο ηηκέο ησλ άιισλ πξντφλησλ. Ση ελλννχκε φηαλ αλαθεξφκαζηε α) ζηελ θαηαλαισηηθή ρξεζηκφηεηα ή ηθαλνπνίεζε, β)ζηε δήηεζε Σε δηαηχπσζε α) ηνπ λφκνπ ηεο δήηεζεο, β) ηνπ λφκνπ ηεο πξνζθνξάο Ση είλαη ε θακπχιε δήηεζεο Σελ πεξηγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξνζθνξά ελφο πξντφληνο Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελλνηψλ α)ηζνξξνπία ηεο αγνξάο, β) ηηκή ηζνξξνπίαο Πνηεο ηηκέο θαινχληαη θαηψηαηεο ηηκέο ή ηηκέο αζθαιείαο Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηα νπνία γίλεηαη ε έληαμε ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο επηκέξνπο κνξθέο ηεο αγνξάο. Πφηε ππάξρεη πιήξεο αληαγσληζκφο θαη πφηε κνλνπψιην ζε έλα θιάδν. Σνπ ιφγνπο χπαξμεο κνλνπσιίνπ ζε έλα θιάδν. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη φξνη εζληθφ εηζφδεκα θαη θαηά θεθαιήο εζληθφ εηζφδεκα. Πνηα είλαη ηα είδε αλεξγίαο. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο εκπφξην. Ση θαιείηαη δηεζλέο ή παγθφζκην εκπφξην. Ση είλαη νη δεκφζηεο δαπάλεο θαη ηη είλαη ηα δεκφζηα έζνδα. Ση θαιείηαη ππνηίκεζε θαη ηη ππεξηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο κηαο ρψξαο. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξήκαηνο. Ση θαιείηαη ηξαπεδηθή επηηαγή θαη πνηα είλαη ηα ηππηθά ζηνηρεία ηεο. Ση είλαη ζπλαιιαγκαηηθή θαη πνηα είλαη ηα ηππηθά ζηνηρεία ηεο. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη φξνη εμσηεξηθφ ζπλάιιαγκα θαη ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. Πφηε κηα ρψξα ζεσξείηαη φηη εθαξκφδεη ην ρξπζφ θαλφλα, Σελίδα 5 από 35

6 ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 1. Σηο ππνθεηκεληθέο κεζφδνπο ηηκνιφγεζεο (ζπλνπηηθά) 2. Σε κέζνδν ρακειήο ηηκήο σο κέζνδν ππνθεηκεληθήο ηηκνιφγεζεο. 3. Ση είλαη ειαζηηθφηεηα θαη ηη είλαη αλειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο. 4. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ πξφηππν ή πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο. 5. Πνηα είλαη ε εξκελεία ησλ φξσλ α) ζηαζεξφ ή β)δαπάλεο πξνζσπηθνχ. 6. Πνηνη παξάγνληεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ επηινγή ελφο πξνκεζεπηή. 7. Σηο γεληθέο αξρέο ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαγεηψλ. 8. Ση είλαη ε θαξηέια θξέαηνο θαη πνηα ε ρξήζε ηεο. 9. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο χπαξμεο θαη ρξήζεο ησλ θαξηειψλ θξέαηνο. 10. Πνην είλαη ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο απφδνζε πξντφληνο. 11. Σηο πξφηππεο ζπληαγέο θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο. 12. Σηο πξφηππεο κεξίδεο θαη πνηα ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο. 13. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη κηα πξφηππε ζπληαγή. 14. Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ην θφζηνο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ 1. Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο ηνπνζεζίαο πνπ θαιιηεξγείηαη έλα ακπέιη θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζηαθπιηνχ. 2. Ση επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ ζην κνχζην θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θφθθηλνπ θξαζηνχ. 3. Σηο κεζφδνπο ηδηαίηεξεο πξνεξγαζίαο ηνπ κνχζηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ άζπξνπ θξαζηνχ. 4. Πνηνη παξάγνληεο δηαθνξνπνηνχλ ηηο θαηεγνξίεο ζην θξαζί Porto. 5. Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ παιαίσζεο ζπληήξεζεο - δηαηήξεζεο ηνπ θξαζηνχ. 6. Πνηεο πιεξνθνξίεο καο δίλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο ηεο θηάιεο ηνπ θξαζηνχ. 7. Πνηεο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα δηαζέηεη ν ρψξνο απνζήθεπζεο θξαζηψλ (θάβα). 8. Πνηα είλαη ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα θξαζί. 9. Πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο αζζέλεηεο ηνπ θξαζηνχ. 10. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη ελδείμεηο Grand Reserve θαη Cava. 11. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαζηψλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (V.Q.P.R.D). 12. Πνηα ειιεληθά θξαζηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία Ο.Π.Δ θαη πνηα Ο.Π.Α.Π Πψο πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη ηα θξαζηά ζηελ απνζήθε θαη πψο πξέπεη λα γίλεηαη ε παξαθνινχζεζή ηνπο. 14. Πνηεο είλαη νη ζεξκνθξαζίεο ζεξβηξίζκαηνο ησλ θξαζηψλ. 15. Πψο πξέπεη λα γίλεηαη ε κεηάγγηζε θαη ηη επηηπγράλεηαη κε απηή. Σελίδα 6 από 35

7 ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ηεξνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κεραλεκάησλ ζηελ επαγγεικαηηθή θνπδίλα. Με πνηα πιηθά πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ην δάπεδν, νη ηνίρνη θαη ε νξνθή ηεο θνπδίλαο. Ση εμνπιηζκφ πξέπεη λα έρεη θαη ζε πνην ζεκείν ηνπ ρψξνπ ηεο θνπδίλαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ε απνζήθε εκέξαο. Πεξί χδξεπζεο απνρέηεπζεο. Με πνηα πιηθά πξέπεη λα θαιχπηνληαη θαη ζε πνηεο δηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηνλ πγεηνλνκηθφ θαλνληζκφ νη επηθάλεηεο θαη ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ πιχζεσλ ζθεπψλ. Πψο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ην δάπεδν, ε νξνθή, νη ηνίρνη, νη πφξηεο θαη ηα παξάζπξα ηεο απνζήθεο ζχκθσλα κε ηνλ πγεηνλνκηθφ θαλνληζκφ. Πνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ θαη κε πνηφλ ηξφπν ξππαίλνληαη κε πνιπθπθιηθνχο αξσκαηηθνχ πδξνγνλάλζξαθεο. Ση είλαη νη κπθνηνμίλεο. Πνηεο είλαη νη αιινηψζεηο ηεο γεχζεο ζην γάια. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ζηε ζχλζεζε θαη ζηελ θαηαλάισζε εηδψλ γηανχξηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο άιιεο ρψξεο. Πνηα είλαη ηα βαζηθά θαη πνηα ηα πξφζζεηα ζπζηαηηθά ηνπ παγσηνχ. Πνηνη είλαη νη θχξηνη ηχπνη παγσηνχ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Πνηεο αιινηψζεηο νζκήο θαη γεχζεο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζηα παγσηφ θαη απφ πνηα αηηία. Πνηεο είλαη νη πεξηπηψζεηο αιινηψζεηο ηεο ζχζηαζεο ηνπ παγσηνχ απφ ηερλνινγηθά ζθάικαηα θαη πνηεο αηηίεο ηηο πξνθαινχλ. Ση είλαη θαη πψο ελεκεξψλεηαη ην εκεξνιφγην παξαιαβψλ. Πνηα πιενλεθηήκαηα παξνπζηάδεη ε ζπγθέληξσζε ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ πξντφλησλ. Πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη (θαη κε ηε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά) ζηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο πξντφληνο γηα πξψηε θνξά. Πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεζη ελφο πξντφληνο. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο απφδνζε πξντφληνο θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο απφδνζεο πξντφλησλ γηα κηα επηζηηηζηηθή επηρείξεζε. Πνηα είλαη ε κέζνδνο αγνξάο πξντφλησλ κε ζπκβφιαην θαη πνηα κεηξεηνίο. Πνηα είλαη ε έλλνηα ησλ φξσλ α) άκεζεο αγνξέο, β) αγνξέο απνζήθεο. Ση είλαη ε κέζνδνο Par Stock. Πνηνη παξάγνληεο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ απνζέκαηνο. Πνηα είλαη ε έλλνηα ησλ φξσλ α) reorder point, β) reorder quality. Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ βαζηθψλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα άηνκα. Πνηνη είλαη νη ηξφπνη πνπ κπνξεί λα γίλεη ε εηζαγσγή ηξνθίκσλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Ση είλαη νη πξσηεΐλεο θαη ζε πνηεο θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη. Σελίδα 7 από 35

8 ε πνηεο αηηίεο κπνξεί λα νθείιεηαη ε αλεπαξθήο πξφζιεςε ιεπθσκάησλ απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ιίπνπο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Πψο γίλεηαη ε απνκάθξπλζε ηεο γιπθφδεο απφ ην αίκα. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πγηεηλνχ λεξνχ. Πνηα δηαδξνκή αθνινπζεί ην λεξφ πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κέζσ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ση είλαη ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ θαη πνηνη έιεγρνη γίλνληαη γηα πηζαλέο επηπηψζεηο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα κεηνλεθηήκαηα ιεηηνπξγίαο ελφο εζηηαηνξίνπ κε ην ζχζηεκα franchise. ΔΗΓΗΚΔ ΓΝΩΔΗ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Σε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Μαγεηξείνπ. Σα ηκήκαηα ηεο θνπδίλαο θαη ην επηηεινχκελν ζε απηά έξγν. Σελ πξνεηνηκαζία ζηελ θνπδίλα (Mise en place). Σα θνλ ζηελ θνπδίλα (άζπξα ζθνχξα). Σα roux (ξνπ) θαη ηε ρξήζε ηνπο. Σηο ζνχπεο (δηαπγείο θαη ππθλέο). Σνπ δσκνχο κεγάιε καξκίηα κηθξή καξκίηα Pot au Feu δσκφ ςαξηψλ δσκφ πνπιεξηθψλ. Σνλ θνλζνκέ. Σν δηπιφ θνλζνκέ. Σηο ππθλέο ζνχπεο (πνπξέδεο ιαραληθψλ θαη νζπξίσλ, θξέκεο ιαραληθψλ - γαξίδαο πνπιεξηθψλ, βεινπηέ ιαραληθψλ ςαξηψλ πνπιεξηθψλ, απέξαζηεο ή ιαραληθψλ, εηδηθέο, εζληθέο). άιηζεο δεζηέο Σηο βαζηθέο ζθνχξεο ζάιηζεο (ληεκί γθιαο εζπαληφι ηνκάηα). Σηο βαζηθέο άζπξεο ζάιηζεο (βεινπηέ κνζραξηνχ πνπιεξηθψλ ςαξηψλ) Σε ζάιηζα κπεζακέι. Σηο ζάιηζεο βνπηχξνπ (νιαληέδ κπεαξλέδ). άιηζεο θξύεο Σε ζάιηζα καγηνλέδα θαη ηα παξάγσγα απηήο. Σε ζάιηζα βηλεγθξέη. Σελίδα 8 από 35

9 Σηο εηδηθέο ζάιηζεο. Σελ νξνινγία ιεμηιφγην ηεο καγεηξηθήο ηέρλεο. Σηο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο ζε α) μεξή ζεξκφηεηα (ζράξαο, ςεηά, θξηηνχξαο, γθξαηέλ, ζνηέ), β) πγξή ζεξκφηεηα (κπξεδέ, θαηζαξφιαο, πνζέ, ζνηέ αλάκηθηα, βξαζηά δεκαηηζηά, άζπξηζκα αηκνχ). Σηο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο ησλ πνπιεξηθψλ. Σηο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο ησλ νζηξαθφδεξκσλ. Σα ιίπε θαη ηα έιαηα. Σα απιά θαη ζχλζεηα βνχηπξα. Σα νξεθηηθά (θξχα-δεζηά). Σα δπκαξηθά (ηξφπνη παξαζθεπήο). Ρχδηα (ηξφπνη παξαζθεπήο). Σα καγείξεκα ησλ απγψλ. Σν καγείξεκα ησλ νζπξίσλ θαη ιαραληθψλ. Σν καγείξεκα ησλ παηαηψλ. Σηο ζαιάηεο (απιέο θαη ζχλζεηεο). ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Σν πξνζσπηθφ ηνπ δαραξνπιαζηείνπ. Σα κεηξηθά ζπζηήκαηα. Σνπο ρψξνπο, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα εξγαιεία ηνπ δαραξνπιαζηείνπ. Σηο πξψηεο θαη δεπηεξεχνπζεο χιεο δαραξνπιαζηηθήο. Σηο ηερληθέο ζπληήξεζεο. Σηο δχκεο θαη θξέκεο. Σα βνχηπξα θαη ηηο καξγαξίλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δαραξνπιαζηηθή. Σα δηάθνξα παξαζθεπάζκαηα απφ ηελ Διιεληθή θαη Γαιιηθή δαραξνπιαζηηθή. Σηο αξρέο νξγάλσζεο ελφο εξγαζηεξίνπ δαραξνπιαζηηθήο. Σελ πγηεηλή ζην ρψξν παξαζθεπήο ηνπ δαραξνπιαζηείνπ. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΟΤΕΗΝΑ Σηο βαζηθέο αξρέο επηινγήο ηνπ εμνπιηζκνχ. Σα εξγαιεία κέηξεζεο ζηελ θνπδίλα. Σα εξγαιεία θνπήο ζηελ θνπδίλα. Σνλ εμνπιηζκφ ηεο θχξηαο θνπδίλαο θαη ηνπ Garde Manger. Σνλ εμνπιηζκφ πιχζεσο ζθεπψλ ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηεο θνπδίλαο. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο θνπδίλαο. Πεξί απνζήθεο εκέξαο. Πεξί χδξεπζεο απνρέηεπζεο. Σελίδα 9 από 35

10 ΣΡΟΦΟΓΝΩΗΑ Γεληθά πεξί ηξνθίκσλ (είδε δηάθξηζε θιπ) Σηο κεζφδνπο δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ. Σνπο δεκεηξηαθνχο θαξπνχο θαη ηα πξντφληα ησλ δεκεηξηαθψλ. Σα ιαραληθά (λσπά θαηεςπγκέλα). Σν ξχδη θαη ηηο πνηθηιίεο ηνπ. Σν ςσκί θαη ηα ζθεπάζκαηα απηνχ. Σα δπκαξηθά Σηο γιπθαληηθέο χιεο θαη πψο δηαθξίλνληαη. Σα θξέαηα (λσπά θαηεςπγκέλα). Σα ςάξηα (λσπά θαηεςπγκέλα). Σα πνπιεξηθά (λσπά θαηεςπγκέλα). Σα ιίπε θαη έιαηα. Σα γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (βνχηπξν, ηπξί, γηανχξηη). Σα αξηχκαηα θαη ηα θαξπθεχκαηα. ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Σα ηξφθηκα θαη ηηο εμσγελείο ηνμηθέο νπζίεο (θαξθηλνγφλεο νπζίεο αληηβηνηηθά). Σα ληηξηθά θαη ηα ληηξψδε άιαηα. Σηο ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο. Σελ πγηεηλή δηαηξνθή. Σε δηαηήξεζε λσπψλ θαη καγεηξεκέλσλ ηξνθίκσλ. Σνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ θαη ζθεπψλ ηεο θνπδίλαο. Σελ πνηφηεηα ησλ ζθεπψλ ηεο θνπδίλαο ζε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή. Σελ πγηεηλή θαη πνηφηεηα γάιαθηνο θαη ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ. Σελ πγηεηλή θαη πνηφηεηα ςαξηψλ (λσπψλ θαη θαηεςπγκέλσλ). Σελ πγηεηλή ηξνθίκσλ εηδηθψλ νκάδσλ αλζξψπσλ. ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Σελ νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε πξνκήζεηεο. Σηο κεζφδνπο θαη ηα ζπζηήκαηα πξνκεζεηψλ. Σνλ έιεγρν θαη ηε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο. Σνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ιαραληθψλ θαη θξνχησλ. Σελίδα 10 από 35

11 Σνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ γάιαθηνο. Σνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θξεάησλ πνπιεξηθψλ θπλεγηψλ ςαξηψλ ζαιαζζηλψλ. Σνλ έιεγρν ηεο ςχμεο ζπληήξεζεο θαη ηεο πγξνκεηξηθήο ζεξκνθξαζίαο φισλ ησλ εηδψλ. Σνλ έιεγρν ησλ ηηκνινγίσλ θαη ησλ δειηίσλ απνζηνιήο. Σελ απνζήθε (θχξηα απνζήθε θαη απνζήθε εκέξαο). Σε ζπλεξγαζία κε ηα ηκήκαηα ειέγρνπ θαη απνζήθεο γηα ηηο αγνξέο ησλ ηξνθίκσλ. Σε ζχληαμε εθζέζεσλ θαη αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο θαη ηα ηξφθηκα. Σε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα ηνπ εζηηαηνξίνπ γηα ηε γξήγνξε θαη ζσζηή παξάζεζε ησλ εδεζκάησλ. ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ Γηα ηελ πέςε ζξέςε. Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ηξνθψλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ αλζξψπνπ ζε ζξεπηηθέο χιεο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ. Γηα ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ θαη ηε δηαηξνθή. Γηα ηελ ειηθία θαη ηε δηαηξνθή. Γεληθά πεξί δηαηξνθήο. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο κε ζσζηή δηαηξνθή. ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ Σν πξνζσπηθφ ηνπ εζηηαηνξίνπ. Σνλ εμνπιηζκφ ηνπ εζηηαηνξίνπ. Σα ιηλά ηνπ εζηηαηνξίνπ. Σελ πξνεηνηκαζία ηξαπεδαξίαο (γηα πξσηλφ, κεζεκβξηλφ, βξαδηλφ). Σα γεχκαηα ψξεο παξάζεζήο ηνπο. Σηο θαηεγνξίεο θαγεηψλ (ηξφπνη παξάζεζεο θαη απαηηνχκελα ζθεχε). Σα είδε (ηξφπνπο) ζεξβηξίζκαηνο. Σελ πξνεηνηκαζία παξάζεζεο γηα πξσηλφ, κεζεκβξηλφ, βξαδηλφ (A la carte, Table d hote). Δηδηθέο δηαδηθαζίεο πξνπαξαζθεπήο ζεξβηξίζκαηνο θαη παξαζθεπέο εηδηθψλ εδεζκάησλ (decoupage, flambage). ΤΝΘΔΖ MENU Γεληθά πεξί MENU. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πειαηείαο. Σηο δπλαηφηεηεο ηεο επηζηηηζηηθήο κνλάδαο. Σελίδα 11 από 35

12 Σηο δπλαηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σελ επνρή ζχλζεζεο ηνπ MENU. Σνπο ζπλδπαζκνχο ησλ ηξνθψλ. Σνπο ηχπνπο ηνπ Menu (menu table d hote, menu a la carte, menu δεμηψζεσλ, menu κπνπθέο, menu θπθιηθφ, menu table d hote ζχκθσλα κε ηελ αγνξαλνκηθή δηάηαμε). ΣΔΜΑΥΗΜΟ ΚΡΔΑΣΩΝ Σν βφδη (ηεκαρηζκφο παξνπζίαζε). Σν κνζράξη (ηεκαρηζκφο παξνπζίαζε). Σν ρνίξν (ηεκαρηζκφο παξνπζίαζε). Σν αξλί πξφβαην (ηεκαρηζκφο παξνπζίαζε). Σε ζχζηαζε ηνπ ζθάγηνπ δψνπ. Σελ σξίκαλζε (ζίηεκα) ηνπ θξέαηνο. Σε ζξεπηηθή αμία ηνπ θξέαηνο. Σα είδε ηνπ θξέαηνο (κνζράξη, βφδη, αξλί, ρνηξηλφ θ.α). Σε δηαηήξεζε ηνπ θξέαηνο. Σνπο παξάγνληεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαιήο πνηφηεηαο ηνπ θξέαηνο. ΓΗΑΚΟΜΖΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΓΔΜΑΣΩΝ Σα πιηθά δηαθφζκεζεο. Σελ επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ δηαθφζκεζεο (πάγνο, γιάζν, πξαιίλα, πάζηα ακπγδάινπ, θειηδφι θ.ι.π.). Σελ ηερληθή ηεκαρηζκνχ ησλ ιαραληθψλ. Σηο δηάθνξεο ζπλζέζεηο (ιαραληθά, θξνχηα, ινπινχδηα, δχκεο θ.ι.π.). Σε δηαθφζκεζε πιαηφ, δίζθσλ, θαζξεπηψλ, πηάησλ θ.ι.π.. Σελίδα 12 από 35

13 3. Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηπιψκαηνο Η.Δ.Κ. ηεο εηδηθφηεηαο Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζην Η.Δ.Κ. θαη απφθηεζε ηεο βεβαίσζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. β) Δπηηπρία ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. γ) Δπηηπρία ζην Πξαθηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηνλ Δ.Ο.Π.Π., ζπγθξνηείηαη Κεληξηθή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ.) πνπ έρεη σο έξγν ηελ επζχλε γηα ηελ νκαιή θαη αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ηελ επνπηεία, θαηεχζπλζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ Πηζηνπνίεζεο (Π.Δ.Δ.Π.). Οη Π.Δ.Δ.Π. έρνπλ σο έξγν ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο εμεηάζεηο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηηο νδεγίεο ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. Ζ Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο βαζίδεηαη ζε ηειηθέο εμεηάζεηο Θεσξεηηθνχ θαη Πξαθηηθνχ Μέξνπο, πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθφ επίπεδν κε βάζε ηνλ ηζρχνληα, θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, Καλνληζκφ Καηάξηηζεο θάζε εηδηθφηεηαο. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ απέηπραλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εθ λένπ ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ρσξίο πεξηνξηζκφ, νπνηεδήπνηε απηέο δηεμάγνληαη. Δμεηαζζείο, ν νπνίνο πέηπρε ζην Πξαθηηθφ ή Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ θαηνρπξψλεη ηελ επηηπρία ηνπ ζην κέξνο απηφ γηα ηηο έμη (6) επφκελεο δηαδνρηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη κφλν ζηηο εμεηάζεηο ηνπ κέξνπο ζην νπνίν απέηπρε. Αλ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) επφκελσλ δηαδνρηθψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ δελ πεηχρεη θαη ζηε δεχηεξε δνθηκαζία, ππνρξενχηαη, εθ' φζνλ επηζπκεί λα θαηαζηεί θάηνρνο Γηπιψκαηνο ή Πηζηνπνηεηηθνχ, λα επαλαιάβεη εθ λένπ θαη ηα δχν (2) κέξε ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Θεσξεηηθφ θαη Πξαθηηθφ) κε λέα αίηεζε θαη λέα δηθαηνινγεηηθά, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο λέαο απηήο αίηεζεο. Σελίδα 13 από 35

14 3.1 Σν ζεωξεηηθό κέξνο ηωλ εμεηάζεωλ Γηαδηθαζία α) θνπόο Με ηε δνθηκαζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο επηδηψθεηαη ε δηαπίζησζε αλ ν απφθνηηνο ηνπ Η.Δ.Κ. θαηέρεη θαη είλαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο Ζ γξαπηή δνθηκαζία γίλεηαη κε εξσηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο θαη κπνξεί λα πεξηέρεη ζέκαηα απφ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (καζήκαηα) πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εμεηαδφκελε ζεκαηηθή ελφηεηα ή κέξνο απηψλ. Σα γξαπηά είλαη αλψλπκα θαηά ηε ζπιινγή θαη βαζκνιφγεζε κεηά απφ επηθάιπςε ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ. γ) Γηαδηθαζία εμέηαζεο Σν πξφγξακκα εμέηαζεο γηα ην Θεσξεηηθφ Μέξνο αλαθνηλψλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη αλαξηάηαη ζηελ έδξα ηεο αξκφδηαο Π.Δ.Δ.Π. κεηά απφ έγθξηζε ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. θαη ηνπ Γ ηνπ Δ.Ο.Π.Π. Ζ Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. δηαβηβάδεη ηα ζέκαηα πνπ θιεξψζεθαλ ζηηο Δπηηξνπέο Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ κε ηνλ πξνζθνξφηεξν θαη αζθαιέζηεξν, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηξφπν. Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. Μεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ απνρψξεζεο νη ππνςήθηνη παξαδίδνπλ ηα γξαπηά ηνπο ζηνπο επηηεξεηέο νη νπνίνη παξνπζία ηνπ ππνςεθίνπ θαιχπηνπλ ην κέξνο ηνπ γξαπηνχ πνπ θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, κε αδηαθαλέο θάιπκκα (απηνθφιιεην). Κάζε γξαπηφ δνθίκην αμηνινγείηαη απφ δπν (2) βαζκνινγεηέο. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ Χο «Δπηηπρψλ» ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ζεσξείηαη απηφο πνπ βαζκνινγήζεθε κε βαζκφ δέθα (10) έσο είθνζη (20). Ο ηειηθφο βαζκφο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ δηαηξνχκελνο δηα ηνπ δπν (2). Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε αθέξαην βαζκφ. Αλ κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, ν βαζκφο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη > 0.5) ή πξνεγνχκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη < 0.5) αθέξαην βαζκφ. Γξαπηφ δνθίκην ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, αλαβαζκνινγείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνινγεηή είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κνλάδσλ, απφ κέινο ηεο νηθείαο νκάδαο αλαβαζκνινγεηψλ ην νπνίν νξίδεη ε Δπηηξνπή ηνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ. Ο ηειηθφο βαζκφο ζηελ πεξίπησζε αλαβαζκνιφγεζεο, πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηξηψλ βαζκψλ δηαηξνχκελν δηα ηνπ ηξία (3). Σελίδα 14 από 35

15 Δπαλεμέηαζε ή αλαβαζκνιφγεζε πέξαλ ηεο αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο δελ επηηξέπεηαη. Ζ αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθή θαη δίθαηε θξίζε θαη δελ επηηξέπεηαη αηηηνιφγεζε απφ ηνλ βαζκνινγεηή ή ηνλ αλαβαζκνινγεηή. δ) Γηάξθεηα εμεηάζεωλ Ζ εμέηαζε ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο δηαξθεί ηξεηο (3) ψξεο ηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Θεσξεηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Α. ΓΔΝΗΚΔ ΓΝΩΔΗ ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα αγαζά Πνηνη είλαη νη ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε αληίιεςε Πνηα είλαη ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ έξγσλ ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία Πνηνη παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ ηε δήηεζε θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ Με πνην ηξφπν επεξεάδεηαη ε δήηεζε γηα έλα θαηαλαισηηθφ πξντφλ απφ ηηο ηηκέο ησλ άιισλ πξντφλησλ. Ση ελλννχκε φηαλ αλαθεξφκαζηε α) ζηελ θαηαλαισηηθή ρξεζηκφηεηα ή ηθαλνπνίεζε, β)ζηε δήηεζε Σε δηαηχπσζε α) ηνπ λφκνπ ηεο δήηεζεο, β) ηνπ λφκνπ ηεο πξνζθνξάο Ση είλαη ε θακπχιε δήηεζεο Σελ πεξηγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξνζθνξά ελφο πξντφληνο Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελλνηψλ α)ηζνξξνπία ηεο αγνξάο, β) ηηκή ηζνξξνπίαο Πνηεο ηηκέο θαινχληαη θαηψηαηεο ηηκέο ή ηηκέο αζθαιείαο Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηα νπνία γίλεηαη ε έληαμε ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο επηκέξνπο κνξθέο ηεο αγνξάο. Πφηε ππάξρεη πιήξεο αληαγσληζκφο θαη πφηε κνλνπψιην ζε έλα θιάδν. Σνπ ιφγνπο χπαξμεο κνλνπσιίνπ ζε έλα θιάδν. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη φξνη εζληθφ εηζφδεκα θαη θαηά θεθαιήο εζληθφ εηζφδεκα. Πνηα είλαη ηα είδε αλεξγίαο. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο εκπφξην. Ση θαιείηαη δηεζλέο ή παγθφζκην εκπφξην. Ση είλαη νη δεκφζηεο δαπάλεο θαη ηη είλαη ηα δεκφζηα έζνδα. Σελίδα 15 από 35

16 Ση θαιείηαη ππνηίκεζε θαη ηη ππεξηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο κηαο ρψξαο. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξήκαηνο. Ση θαιείηαη ηξαπεδηθή επηηαγή θαη πνηα είλαη ηα ηππηθά ζηνηρεία ηεο. Ση είλαη ζπλαιιαγκαηηθή θαη πνηα είλαη ηα ηππηθά ζηνηρεία ηεο. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη φξνη εμσηεξηθφ ζπλάιιαγκα θαη ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. Πφηε κηα ρψξα ζεσξείηαη φηη εθαξκφδεη ην ρξπζφ θαλφλα, ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Σηο ππνθεηκεληθέο κεζφδνπο ηηκνιφγεζεο (ζπλνπηηθά) Σε κέζνδν ρακειήο ηηκήο σο κέζνδν ππνθεηκεληθήο ηηκνιφγεζεο. Ση είλαη ειαζηηθφηεηα θαη ηη είλαη αλειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ πξφηππν ή πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο. Πνηα είλαη ε εξκελεία ησλ φξσλ α) ζηαζεξφ ή β)δαπάλεο πξνζσπηθνχ. Πνηνη παξάγνληεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ επηινγή ελφο πξνκεζεπηή. Σηο γεληθέο αξρέο ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαγεηψλ. Ση είλαη ε θαξηέια θξέαηνο θαη πνηα ε ρξήζε ηεο. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο χπαξμεο θαη ρξήζεο ησλ θαξηειψλ θξέαηνο. Πνην είλαη ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο απφδνζε πξντφληνο. Σηο πξφηππεο ζπληαγέο θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο. Σηο πξφηππεο κεξίδεο θαη πνηα ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη κηα πξφηππε ζπληαγή. Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ην θφζηνο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο ηνπνζεζίαο πνπ θαιιηεξγείηαη έλα ακπέιη θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζηαθπιηνχ. Ση επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ ζην κνχζην θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θφθθηλνπ θξαζηνχ. Σηο κεζφδνπο ηδηαίηεξεο πξνεξγαζίαο ηνπ κνχζηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ άζπξνπ θξαζηνχ. Πνηνη παξάγνληεο δηαθνξνπνηνχλ ηηο θαηεγνξίεο ζην θξαζί Porto. Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ παιαίσζεο ζπληήξεζεο - δηαηήξεζεο ηνπ θξαζηνχ. Πνηεο πιεξνθνξίεο καο δίλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο ηεο θηάιεο ηνπ θξαζηνχ. Πνηεο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα δηαζέηεη ν ρψξνο απνζήθεπζεο θξαζηψλ (θάβα). Σελίδα 16 από 35

17 Πνηα είλαη ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα θξαζί. Πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο αζζέλεηεο ηνπ θξαζηνχ. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη ελδείμεηο Grand Reserve θαη Cava. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαζηψλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (V.Q.P.R.D). Πνηα ειιεληθά θξαζηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία Ο.Π.Δ θαη πνηα Ο.Π.Α.Π.. Πψο πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη ηα θξαζηά ζηελ απνζήθε θαη πψο πξέπεη λα γίλεηαη ε παξαθνινχζεζή ηνπο. Πνηεο είλαη νη ζεξκνθξαζίεο ζεξβηξίζκαηνο ησλ θξαζηψλ. Πψο πξέπεη λα γίλεηαη ε κεηάγγηζε θαη ηη επηηπγράλεηαη κε απηή. ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ηεξνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κεραλεκάησλ ζηελ επαγγεικαηηθή θνπδίλα. Με πνηα πιηθά πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ην δάπεδν, νη ηνίρνη θαη ε νξνθή ηεο θνπδίλαο. Ση εμνπιηζκφ πξέπεη λα έρεη θαη ζε πνην ζεκείν ηνπ ρψξνπ ηεο θνπδίλαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ε απνζήθε εκέξαο. Πεξί χδξεπζεο απνρέηεπζεο. Με πνηα πιηθά πξέπεη λα θαιχπηνληαη θαη ζε πνηεο δηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηνλ πγεηνλνκηθφ θαλνληζκφ νη επηθάλεηεο θαη ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ πιχζεσλ ζθεπψλ. Πψο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ην δάπεδν, ε νξνθή, νη ηνίρνη, νη πφξηεο θαη ηα παξάζπξα ηεο απνζήθεο ζχκθσλα κε ηνλ πγεηνλνκηθφ θαλνληζκφ. Πνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ θαη κε πνηφλ ηξφπν ξππαίλνληαη κε πνιπθπθιηθνχο αξσκαηηθνχ πδξνγνλάλζξαθεο. Ση είλαη νη κπθνηνμίλεο. Πνηεο είλαη νη αιινηψζεηο ηεο γεχζεο ζην γάια. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ζηε ζχλζεζε θαη ζηελ θαηαλάισζε εηδψλ γηανχξηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο άιιεο ρψξεο. Πνηα είλαη ηα βαζηθά θαη πνηα ηα πξφζζεηα ζπζηαηηθά ηνπ παγσηνχ. Πνηνη είλαη νη θχξηνη ηχπνη παγσηνχ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Πνηεο αιινηψζεηο νζκήο θαη γεχζεο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζηα παγσηφ θαη απφ πνηα αηηία. Πνηεο είλαη νη πεξηπηψζεηο αιινηψζεηο ηεο ζχζηαζεο ηνπ παγσηνχ απφ ηερλνινγηθά ζθάικαηα θαη πνηεο αηηίεο ηηο πξνθαινχλ. Ση είλαη θαη πψο ελεκεξψλεηαη ην εκεξνιφγην παξαιαβψλ. Πνηα πιενλεθηήκαηα παξνπζηάδεη ε ζπγθέληξσζε ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ πξντφλησλ. Πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη (θαη κε ηε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά) ζηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο πξντφληνο γηα πξψηε θνξά. Πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεζη ελφο πξντφληνο. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο απφδνζε πξντφληνο θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο απφδνζεο πξντφλησλ γηα κηα επηζηηηζηηθή επηρείξεζε. Πνηα είλαη ε κέζνδνο αγνξάο πξντφλησλ κε ζπκβφιαην θαη πνηα κεηξεηνίο. Πνηα είλαη ε έλλνηα ησλ φξσλ α) άκεζεο αγνξέο, β) αγνξέο απνζήθεο. Σελίδα 17 από 35

18 Ση είλαη ε κέζνδνο Par Stock. Πνηνη παξάγνληεο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ απνζέκαηνο. Πνηα είλαη ε έλλνηα ησλ φξσλ α) reorder point, β) reorder quality. Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ βαζηθψλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα άηνκα. Πνηνη είλαη νη ηξφπνη πνπ κπνξεί λα γίλεη ε εηζαγσγή ηξνθίκσλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Ση είλαη νη πξσηεΐλεο θαη ζε πνηεο θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη. ε πνηεο αηηίεο κπνξεί λα νθείιεηαη ε αλεπαξθήο πξφζιεςε ιεπθσκάησλ απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ιίπνπο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Πψο γίλεηαη ε απνκάθξπλζε ηεο γιπθφδεο απφ ην αίκα. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πγηεηλνχ λεξνχ. Πνηα δηαδξνκή αθνινπζεί ην λεξφ πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κέζσ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ση είλαη ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ θαη πνηνη έιεγρνη γίλνληαη γηα πηζαλέο επηπηψζεηο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα κεηνλεθηήκαηα ιεηηνπξγίαο ελφο εζηηαηνξίνπ κε ην ζχζηεκα franchise. Β. ΔΗΓΗΚΔ ΓΝΩΔΗ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Σε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Μαγεηξείνπ. Σα ηκήκαηα ηεο θνπδίλαο θαη ην επηηεινχκελν ζε απηά έξγν. Σελ πξνεηνηκαζία ζηελ θνπδίλα (Mise en place). Σα θνλ ζηελ θνπδίλα (άζπξα ζθνχξα). Σα roux (ξνπ) θαη ηε ρξήζε ηνπο. Σηο ζνχπεο (δηαπγείο θαη ππθλέο). Σνπ δσκνχο κεγάιε καξκίηα κηθξή καξκίηα Pot au Feu δσκφ ςαξηψλ δσκφ πνπιεξηθψλ. Σνλ θνλζνκέ. Σν δηπιφ θνλζνκέ. Σηο ππθλέο ζνχπεο (πνπξέδεο ιαραληθψλ θαη νζπξίσλ, θξέκεο ιαραληθψλ - γαξίδαο πνπιεξηθψλ, βεινπηέ ιαραληθψλ ςαξηψλ πνπιεξηθψλ, απέξαζηεο ή ιαραληθψλ, εηδηθέο, εζληθέο). άιηζεο δεζηέο Σελίδα 18 από 35

19 Σηο βαζηθέο ζθνχξεο ζάιηζεο (ληεκί γθιαο εζπαληφι ηνκάηα). Σηο βαζηθέο άζπξεο ζάιηζεο (βεινπηέ κνζραξηνχ πνπιεξηθψλ ςαξηψλ) Σε ζάιηζα κπεζακέι. Σηο ζάιηζεο βνπηχξνπ (νιαλδέδ κπεαξλέδ). άιηζεο θξύεο Σε ζάιηζα καγηνλέδα θαη ηα παξάγσγα απηήο. Σε ζάιηζα βηλεγθξέη. Σηο εηδηθέο ζάιηζεο. Σελ νξνινγία ιεμηιφγην ηεο καγεηξηθήο ηέρλεο. Σηο κεζφδνπο κεγεηξέκαηνο ζε α) μεξή ζεξκφηεηα (ζράξαο, ςεηά, θξηηνχξαο, γθξαηέλ, ζνηέ), β) πγξή ζεξκφηεηα (κπξεδέ, θαηζαξφιαο, πνζέ, ζνηέ αλάκηθηα, βξαζηά δεκαηηζηά, άζπξηζκα αηκνχ). Σηο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο ησλ πνπιεξηθψλ. Σηο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο ησλ νζηξαθφδεξκσλ. Σα ιίπε θαη ηα έιαηα. Σα απιά θαη ζχλζεηα βνχηπξα. Σα νξεθηηθά (θξχα-δεζηά). Σα δπκαξηθά (ηξφπνη παξαζθεπήο). Ρχδηα (ηξφπνη παξαζθεπήο). Σα καγείξεκα ησλ απγψλ. Σν καγείξεκα ησλ νζπξίσλ θαη ιαραληθψλ. Σν καγείξεκα ησλ παηαηψλ. Σηο ζαιάηεο (απιέο θαη ζχλζεηεο). ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Σν πξνζσπηθφ ηνπ δαραξνπιαζηείνπ. Σα κεηξηθά ζπζηήκαηα. Σνπο ρψξνπο, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα εξγαιεία ηνπ δαραξνπιαζηείνπ. Σηο πξψηεο θαη δεπηεξεχνπζεο χιεο δαραξνπιαζηηθήο. Σηο ηερληθέο ζπληήξεζεο. Σηο δχκεο θαη θξέκεο. Σα βνχηπξα θαη ηηο καξγαξίλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δαραξνπιαζηηθή. Σα δηάθνξα παξαζθεπάζκαηα απφ ηελ Διιεληθή θαη Γαιιηθή δαραξνπιαζηηθή. Σηο αξρέο νξγάλσζεο ελφο εξγαζηεξίνπ δαραξνπιαζηηθήο. Σελ πγηεηλή ζην ρψξν παξαζθεπήο ηνπ δαραξνπιαζηείνπ. Σελίδα 19 από 35

20 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΟΤΕΗΝΑ Σηο βαζηθέο αξρέο επηινγήο ηνπ εμνπιηζκνχ. Σα εξγαιεία κέηξεζεο ζηελ θνπδίλα. Σα εξγαιεία θνπήο ζηελ θνπδίλα. Σνλ εμνπιηζκφ ηεο θχξηαο θνπδίλαο θαη ηνπ Garde Manger. Σνλ εμνπιηζκφ πιχζεσο ζθεπψλ ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηεο θνπδίλαο. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο θνπδίλαο. Πεξί απνζήθεο εκέξαο. Πεξί χδξεπζεο απνρέηεπζεο. ΣΡΟΦΟΓΝΩΗΑ Γεληθά πεξί ηξνθίκσλ (είδε δηάθξηζε θιπ) Σηο κεζφδνπο δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ. Σνπο δεκεηξηαθνχο θαξπνχο θαη ηα πξντφληα ησλ δεκεηξηαθψλ. Σα ιαραληθά (λσπά θαηεςπγκέλα). Σν ξχδη θαη ηηο πνηθηιίεο ηνπ. Σν ςσκί θαη ηα ζθεπάζκαηα απηνχ. Σα δπκαξηθά Σηο γιπθαληηθέο χιεο θαη πψο δηαθξίλνληαη. Σα θξέαηα (λσπά θαηεςπγκέλα). Σα ςάξηα (λσπά θαηεςπγκέλα). Σα πνπιεξηθά (λσπά θαηεςπγκέλα). Σα ιίπε θαη έιαηα. Σα γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (βνχηπξν, ηπξί, γηανχξηη). Σα αξηχκαηα θαη ηα θαξπθεχκαηα. ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Σα ηξφθηκα θαη ηηο εμσγελείο ηνμηθέο νπζίεο (θαξθηλνγφλεο νπζίεο αληηβηνηηθά). Σα ληηξηθά θαη ηα ληηξψδε άιαηα. Σηο ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο. Σελ πγηεηλή δηαηξνθή. Σε δηαηήξεζε λσπψλ θαη καγεηξεκέλσλ ηξνθίκσλ. Σνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ θαη ζθεπψλ ηεο θνπδίλαο. Σελίδα 20 από 35

21 Σελ πνηφηεηα ησλ ζθεπψλ ηεο θνπδίλαο ζε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή. Σελ πγηεηλή θαη πνηφηεηα γάιαθηνο θαη ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ. Σελ πγηεηλή θαη πνηφηεηα ςαξηψλ (λσπψλ θαη θαηεςπγκέλσλ). Σελ πγηεηλή ηξνθίκσλ εηδηθψλ νκάδσλ αλζξψπσλ. ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Σελ νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε πξνκήζεηεο. Σηο κεζφδνπο θαη ηα ζπζηήκαηα πξνκεζεηψλ. Σνλ έιεγρν θαη ηε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο. Σνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ιαραληθψλ θαη θξνχησλ. Σνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ γάιαθηνο. Σνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θξεάησλ πνπιεξηθψλ θπλεγηψλ ςαξηψλ ζαιαζζηλψλ. Σνλ έιεγρν ηεο ςχμεο ζπληήξεζεο θαη ηεο πγξνκεηξηθήο ζεξκνθξαζίαο φισλ ησλ εηδψλ. Σνλ έιεγρν ησλ ηηκνινγίσλ θαη ησλ δειηίσλ απνζηνιήο. Σελ απνζήθε (θχξηα απνζήθε θαη απνζήθε εκέξαο). Σε ζπλεξγαζία κε ηα ηκήκαηα ειέγρνπ θαη απνζήθεο γηα ηηο αγνξέο ησλ ηξνθίκσλ. Σε ζχληαμε εθζέζεσλ θαη αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο θαη ηα ηξφθηκα. Σε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα ηνπ εζηηαηνξίνπ γηα ηε γξήγνξε θαη ζσζηή παξάζεζε ησλ εδεζκάησλ. ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ Γηα ηελ πέςε ζξέςε. Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ηξνθψλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ αλζξψπνπ ζε ζξεπηηθέο χιεο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ. Γηα ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ θαη ηε δηαηξνθή. Γηα ηελ ειηθία θαη ηε δηαηξνθή. Γεληθά πεξί δηαηξνθήο. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο κε ζσζηή δηαηξνθή. ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ Σν πξνζσπηθφ ηνπ εζηηαηνξίνπ. Σνλ εμνπιηζκφ ηνπ εζηηαηνξίνπ. Σελίδα 21 από 35

22 Σα ιηλά ηνπ εζηηαηνξίνπ. Σελ πξνεηνηκαζία ηξαπεδαξίαο (γηα πξσηλφ, κεζεκβξηλφ, βξαδηλφ). Σα γεχκαηα ψξεο παξάζεζήο ηνπο. Σηο θαηεγνξίεο θαγεηψλ (ηξφπνη παξάζεζεο θαη απαηηνχκελα ζθεχε). Σα είδε (ηξφπνπο) ζεξβηξίζκαηνο. Σελ πξνεηνηκαζία παξάζεζεο γηα πξσηλφ, κεζεκβξηλφ, βξαδηλφ (A la carte, Table d hote). Δηδηθέο δηαδηθαζίεο πξνπαξαζθεπήο ζεξβηξίζκαηνο θαη παξαζθεπέο εηδηθψλ εδεζκάησλ (decoupage, flambage). ΤΝΘΔΖ MENU Γεληθά πεξί MENU. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πειαηείαο. Σηο δπλαηφηεηεο ηεο επηζηηηζηηθήο κνλάδαο. Σηο δπλαηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σελ επνρή ζχλζεζεο ηνπ MENU. Σνπο ζπλδπαζκνχο ησλ ηξνθψλ. Σνπο ηχπνπο ηνπ Menu (menu table d hote, menu a la carte, menu δεμηψζεσλ, menu κπνπθέο, menu θπθιηθφ, menu table d hote ζχκθσλα κε ηελ αγνξαλνκηθή δηάηαμε). ΣΔΜΑΥΗΜΟ ΚΡΔΑΣΩΝ Σν βφδη (ηεκαρηζκφο παξνπζίαζε). Σν κνζράξη (ηεκαρηζκφο παξνπζίαζε). Σν ρνίξν (ηεκαρηζκφο παξνπζίαζε). Σν αξλί πξφβαην (ηεκαρηζκφο παξνπζίαζε). Σε ζχζηαζε ηνπ ζθάγηνπ δψνπ. Σελ σξίκαλζε (ζίηεκα) ηνπ θξέαηνο. Σε ζξεπηηθή αμία ηνπ θξέαηνο. Σα είδε ηνπ θξέαηνο (κνζράξη, βφδη, αξλί, ρνηξηλφ θ.α). Σε δηαηήξεζε ηνπ θξέαηνο. Σνπο παξάγνληεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαιήο πνηφηεηαο ηνπ θξέαηνο. ΓΗΑΚΟΜΖΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΓΔΜΑΣΩΝ Σα πιηθά δηαθφζκεζεο. Σελίδα 22 από 35

23 Σελ επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ δηαθφζκεζεο (πάγνο, γιάζν, πξαιίλα, πάζηα ακπγδάινπ, θειηδφι θ.ι.π.). Σελ ηερληθή ηεκαρηζκνχ ησλ ιαραληθψλ. Σηο δηάθνξεο ζπλζέζεηο (ιαραληθά, θξνχηα, ινπινχδηα, δχκεο θ.ι.π.). Σε δηαθφζκεζε πιαηφ, δίζθσλ, θαζξεπηψλ, πηάησλ θ.ι.π.. Σελίδα 23 από 35

24 3.2 Σν πξαθηηθό κέξνο εμεηάζεωλ Γηαδηθαζία α) θνπόο Καηά ηε δνθηκαζία ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο ειέγρνληαη νη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ εμεηαδνκέλνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε πλνπηηθή Πεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο (Job Profile), ε ζηνρνζεζία εμεηαζηέαο χιεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηα επηκέξνπο επαγγεικαηηθά θαζήθνληα ηνπ Καλνληζκνχ Καηάξηηζεο ηεο εηδηθφηεηαο. β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο Ζ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζην Πξαθηηθφ Μέξνο γίλεηαη ζε εξγαζηήξηα ησλ Η.Δ.Κ. ή ζε εξγαζηεξηαθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, φπνπ νη ππνςήθηνη πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξαθηηθή ή εξγαζηεξηαθή ηνπο άζθεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Kαηάξηηζήο ηνπο ή ζε εξγαζηήξηα άιισλ κνλάδσλ (εθπαηδεπηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ) πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αμηνιφγεζεο. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζηνρνζεζία ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο εηδηθφηεηαο θαη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνπο επηιεγκέλνπο ρψξνπο αμηνιφγεζεο. ην εξγαζηήξην κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη, ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. Οη εμεηαζηέο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη κεηά ηελ πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ ειέγρνπλ ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο αζθήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ θαη εθφζνλ θξίλνπλ φηη απηφ ρξεηάδεηαη ή απαηηείηαη απφ ην είδνο εμέηαζεο, πξνρσξνχλ θαη ζε πξνθνξηθέο εξσηήζεηο - δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ. Κάζε ππνςήθηνο εμεηάδεηαη θαη βαζκνινγείηαη απφ ηξεηο εμεηαζηέο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαη εθπξνζσπνχλ ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ο ππνςήθηνο ζεσξείηαη επηηπρψλ εθφζνλ νη δχν (2) απφ ηνπο ηξεηο (3) εμεηαζηέο ηνλ ραξαθηεξίζνπλ επηηπρφληα. γ) Γηαδηθαζία εμέηαζεο Σν πξφγξακκα εμέηαζεο ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο γηα θάζε εηδηθφηεηα αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Π.Δ.Δ.Π. Ζ δηάξθεηα ηνπ εμεηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο πξαθηηθήο δνθηκαζίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ζε θάζε πεξηθέξεηα θαη ην δηαζέζηκν εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ. Οη ππνςήθηνη πξνζέξρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ή εξγαζηαθφ ρψξν ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εμέηαζή ηνπο. Οη ππνςήθηνη κπνξεί λα εμεηάδνληαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εξγαζηήξηα ή επαγγεικαηηθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, αλ ε εηδηθφηεηα ή ε δέζκε ησλ εμεηαδνκέλσλ ζεκάησλ ην επηβάιινπλ. Σελίδα 24 από 35

25 δ) Γηάξθεηα εμεηάζεωλ Σν Πξαθηηθφ Μέξνο εμεηάδεηαη γηα ηξεηο (3) ώξεο ηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Πξαθηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης, εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Σα ζέκαηα επάλσ ζηα νπνία εμεηάδνληαη νη ππνςήθηνη είλαη θπξίσο ζέκαηα εθαξκνγήο θαη απνξξένπλ απφ ηε γλψζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ησλ καζεκάησλ. Θέκαηα εθαξκνγήο Ο Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ζηα πιαίζηα ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ θαιείηαη λα παξαζθεπάζεη έλα απφ ηα θαησηέξσ παξαζθεπάζκαηα. 1. Παξαζθεπέο ζνύπαο νχπα βεινπηέ νχπα θξέκα νχπα απέξαζηε ή ιαραληθψλ 2. Παξαζθεπέο απγώλ Απγά πνζέ Απγά κάηηα Απγά νκειέηα Απγά ηεγαληηά 3. Παξαζθεπέο ζάιηζαο άιηζα βεινπηέ πνπιεξηθψλ άιηζα ηνκάηα άιηζα κπεζακέι άιηζα καγηνλέδα άιηζα ηαξηάξ 4. Παξαζθεπέο δπκαξηθώλ παγγέηη λαπνιηηέλ παγγέηη θαξκπνλάξα Μαθαξφληα gratin 5. Παξαζθεπέο ξπδηνύ Ρχδη pilaw Ρχδη Creole Ρηδφην 6. Παξαζθεπέο θξεάηωλ - πνπιεξηθώλ Φήζηκν ζηε ζράξα Σελίδα 25 από 35

26 Φήζηκν ζνηέ λίηζει 7. Παξαζθεπέο ζαιαηώλ αιάηα απιή αιάηα ζχλζεηε (θξεηνζαιάηα, θνηνζαιάηα θ.ι.π.). 8. Παξαζθεπέο νζηξαθόδεξκωλ Γαξίδεο θνθηέηι 9. Σξόπνη θνπήο παηαηώλ Ενπιηέλ Μπξηλνπάδ Κνλθαζέ Δκαλζέ Παξηδηέλ Ννπαδέη 10. Παξαζθεπέο εηδηθώλ εδεζκάηωλ νπθιέ κε ηπξί Βνι-ν-βαλ α ια ξελ Κηο ινξελ 11. Παξαζθεπέο γιπθηζκάηωλ Κξέκα θαξακειέ Σάξηα κήινπ Κξέπα γιπθηά Κξέκα δαραξνπιαζηηθήο Υαιβάο ζηκηγδάιη Σελίδα 26 από 35

27 4. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΩΣΖΔΩΝ ΟΜΑΓΑ Α. 1. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα αγαζά; 2. Πνηνη είλαη νη ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε αληίιεςε; 3. Πνηα είλαη ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ έξγσλ ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία; 4. Πνηνη παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ ηε δήηεζε θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ; 5. Με πνην ηξφπν επεξεάδεηαη ε δήηεζε γηα έλα θαηαλαισηηθφ πξντφλ απφ ηηο ηηκέο ησλ άιισλ πξντφλησλ; 6. Ση ελλννχκε φηαλ αλαθεξφκαζηε α) ζηελ θαηαλαισηηθή ρξεζηκφηεηα ή ηθαλνπνίεζε θαη β) ζηε δήηεζε; 7. Nα δηαηππσζνχλ α) ν λφκνο ηεο δήηεζεο θαη β) ν λφκνο ηεο πξνζθνξάο; 8. Ση είλαη ε θακπχιε δήηεζεο; 9. Καηαγξάςηε θαη θάληε κία ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξνζθνξά ελφο πξντφληνο. 10. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη έλλνηεο: α) ηζνξξνπία ηεο αγνξάο θαη β) ηηκή ηζνξξνπίαο; 11. Πνηεο ηηκέο θαινχληαη θαηψηαηεο ηηκέο ή ηηκέο αζθαιείαο; 12. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηα νπνία γίλεηαη ε έληαμε ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο επηκέξνπο κνξθέο ηεο αγνξάο; 13. Πφηε ππάξρεη πιήξεο αληαγσληζκφο θαη πφηε κνλνπψιην ζ έλα θιάδν; 14. Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηνπο ιφγνπο χπαξμεο κνλνπσιίνπ ζ έλα θιάδν. 15. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη φξνη «εγρψξην» θαη «εζληθφ πξντφλ»; 16. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη φξνη «εζληθφ εηζφδεκα» θαη «θαηά θεθαιήλ εζληθφ εηζφδεκα»; 17. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κεραλεκάησλ ζηελ επαγγεικαηηθή θνπδίλα 18. Με πνηα πιηθά πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ην δάπεδν, νη ηνίρνη θαη ε νξνθή ηεο θνπδίλαο 19. Ση εμνπιηζκφ πξέπεη λα έρεη ε απνζήθε εκέξαο θαη ζε πνην ζεκείν ηνπ ρψξνπ ηεο θνπδίλαο πξέπεη λα βξίζθεηαη; 20. Πψο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ε χδξεπζε ησλ θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο ζχκθσλα κε ηνλ πγεηνλνκηθφ θαλνληζκφ 21. Απφ πνηα πιηθά θαη ζε πνηεο δηαζηάζεηο πξέπεη λα θαιχπηνληαη νη επηθάλεηεο θαη ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ πιχζεσο ζθεπψλ ζχκθσλα κε ηνλ πγεηνλνκηθφ θαλνληζκφ 22. Πψο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα: ην δάπεδν, ε νξνθή, νη ηνίρνη, νη πφξηεο θαη ηα παξάζπξα ηεο απνζήθεο ζχκθσλα κε ηνλ πγεηνλνκηθφ θαλνληζκφ 23. Πνηεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ θαη κε πνηνλ ηξφπν ξππαίλνληαη κε πνιπθπθιηθνχο αξσκαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο; 24. Ση είλαη νη κπθνηνμίλεο; 25. Πνηεο είλαη νη αιινηψζεηο ηεο γεχζεο ζην γάια; 26. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ζηε ζχλζεζε θαη ζηελ θαηαλάισζε εηδψλ γηανχξηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο άιιεο ρψξεο; 27. Πνηα είλαη ηα βαζηθά θαη πνηα ηα πξφζζεηα ζπζηαηηθά ηνπ παγσηνχ; Σελίδα 27 από 35

28 28. Καηαγξάςηε θαη πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηέζζεξηο (4) απφ ηνπο θπξίνπο ηχπνπο παγσηνχ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 29. Πνηεο αιινηψζεηο νζκήο θαη γεχζεο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζην παγσηφ θαη απφ πνηα αηηία; 30. Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) απφ ηηο πεξηπηψζεηο αιινίσζεο ηεο ζχζηαζεο ηνπ παγσηνχ απφ ηερλνινγηθά ζθάικαηα θαη ηηο αηηίεο πνπ ηηο πξνθαινχλ. 31. Ση είλαη θαη πψο ελεκεξψλεηαη ην εκεξνιφγην παξαιαβψλ; 32. Πνηα πιενλεθηήκαηα παξνπζηάδεη ε ζπγθέληξσζε - ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ πξντφλησλ; 33. Καηαγξάςηε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη (θαη κε ηε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά) ζηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο πξντφληνο γηα πξψηε θνξά. 34. Πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεζη ελφο πξντφληνο; 35. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο απφδνζε πξντφληνο θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο απφδνζεο πξντφλησλ γηα κηα επηζηηηζηηθή επηρείξεζε; 36. Πεξηγξάςηε ηε κέζνδν αγνξάο πξντφλησλ κεηξεηνίο. 37. Πνηα είλαη ε έλλνηα ησλ φξσλ: α) «άκεζεο αγνξέο» θαη β) «αγνξέο απνζήθεο»; 38. Ση είλαη ε κέζνδνο PAR STOCK; 39. Να αλαθέξεηε πέληε (5) απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ απνζέκαηνο. 40. Πνηα είλαη ε έλλνηα ησλ φξσλ α) reorder point, β) reorder quality; 41. Να αλαθέξεηε έμη (6) παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ βαζηθψλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα άηνκα. 42. Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί λα γίλεη εηζαγσγή ηξνθίκσλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ; 43. Ση είλαη νη πξσηεΐλεο θαη ζε πνηεο θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη; 44. ε πνηεο αηηίεο κπνξεί λα νθείιεηαη ε αλεπαξθήο πξφζιεςε ιεπθσκάησλ απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ; 45. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ιίπνπο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ; 46. Πψο γίλεηαη ε απνκάθξπλζε ηεο γιπθφδεο απφ ην αίκα; 47. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πγηεηλνχ λεξνχ; 48. Πνηα δηαδξνκή αθνινπζεί ην λεξφ πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κε ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα; 49. Ση είλαη ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ θαη πνηνη έιεγρνη γίλνληαη γηα πηζαλέο επηπηψζεηο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ; 50. Να αλαθέξεηε ηα πιενλεθηήκαηα ιεηηνπξγίαο ελφο εζηηαηνξίνπ κε ην ζχζηεκα franchise. 51. Να αλαθέξεηε ηα κεηνλεθηήκαηα ιεηηνπξγίαο ελφο εζηηαηνξίνπ κε ην ζχζηεκα franchise. 52. Πνηνη παξάγνληεο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ ραξηηνχ ηνπ menu 53. Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηηο ππνθεηκεληθέο κεζφδνπο ηηκνιφγεζεο. 54. Πεξηγξάςηε ηε κέζνδν "ρακειήο ηηκήο" σο κέζνδν ππνθεηκεληθήο ηηκνιφγεζεο. 55. Ση είλαη ειαζηηθφηεηα θαη ηη είλαη αλειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο; 56. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο πξφηππν ή πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο; 57. Πνηα είλαη ε εξκελεία ησλ φξσλ α) «ζηαζεξφ ή πάγην θφζηνο», β) «δαπάλεο πξνζσπηθνχ»; 58. Πνηνη παξάγνληεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ επηινγή ελφο πξνκεζεπηή; 59. Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) απφ ηηο γεληθέο αξρέο ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαγεηψλ. 60. Ση είλαη ε θαξηέια θξέαηνο θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηεο; 61. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο χπαξμεο θαη ρξήζεο ησλ θαξηειψλ θξέαηνο; 62. Πνην είλαη ηα πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο απφδνζε πξντφληνο; 63. Να αλαθέξεηε ηέζζεξα απφ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη κηα πξφηππε ζπληαγή. Σελίδα 28 από 35

29 64. Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο; 65. Με πνηα δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ν εκεξήζηνο έιεγρνο ησλ πνζνηήησλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί απφ ηελ θνπδίλα; 66. Με πνηα δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ν εκεξήζηνο έιεγρνο ησλ εζφδσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί απφ ηελ θνπδίλα; 67. Πεξηγξάςηε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ηνπνζεζίαο πνπ θαιιηεξγείηαη έλα ακπέιη θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζηαθπιηνχ. 68. Ση επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ ζην κνχζην,θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θφθθηλνπ θξαζηνχ; 69. Να αλαθέξεηε ηηο κεζφδνπο ηδηαίηεξεο πξνεξγαζίαο ηνπ κνχζηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ άζπξνπ θξαζηνχ. 70. Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ παιαίσζεο - ζπληήξεζεο - δηαηήξεζεο ηνπ θξαζηνχ; 71. Πνηεο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα δηαζέηεη ν ρψξνο απνζήθεπζεο θξαζηψλ (θάβα) 72. Να αλαθέξεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ζπλνπηηθά ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα θξαζί. 73. Να αλαθέξεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηξεηο (3) απφ ηηο θπξηφηεξεο αζζέλεηεο ηνπ θξαζηνχ. 74. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη ελδείμεηο GRAND RESERVE θαη CAVA ; 75. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαζηψλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (V.Q.P.R.D.); 76. Πνηα ειιεληθά θξαζηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία Ο.Π.Δ θαη πνηα Ο.Π.Α.Π.; 77. Πψο πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη ηα θξαζηά ζηελ απνζήθε θαη πψο πξέπεη λα γίλεηαη ε παξαθνινχζεζή ηνπο; Σελίδα 29 από 35

30 ΟΜΑΓΑ Β. 1. Ση πξνζδηνξίδεη ε κέζνδνο βξαζκφο ζηε καγεηξηθή; Πνηα ηξφθηκα παξαζθεπάδνληαη κε ηε κέζνδν απηή; 2. Ση πξνζδηνξίδεη ε κέζνδνο πνζέ ζηε καγεηξηθή ; Πνηα ηξφθηκα παξαζθεπάδνληαη κε ηε κέζνδν απηή; 3. Ση πξνζδηνξίδεη ε κέζνδνο ζνηέ ζηε καγεηξηθή ; Πνηα ηξφθηκα παξαζθεπάδνληαη κε ηε δηαδηθαζία απηή; 4. Πψο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη (ζεξβίξνληαη) ζηνλ πειάηε νη παξαζθεπέο ζνηέ; 5. Ση πξνζδηνξίδεη ε παξαζθεπή ςεηφ (roasting); Με πνην ηξφπν επηδξά ζην ηξφθηκν ε κέζνδνο απηή; 6. Πνηα ηερληθή θαη γηα πνην ιφγν εθαξκφδεηαη ζηηο παξαζθεπέο: «ςεηά ζην θνχξλν», «ςεηά ζηε ζράξα» θαη «ςεηά ζηε ζνχβια»; 7. Ση επηδηψθεηαη κε ηελ πξνζζήθε ιίπνπο (piquage) ζε παξαζθεπέο θξέαηνο; Με πνηα δηαδηθαζία πξνζηίζεηαη ην ιίπνο; 8. Ση είλαη θαη πψο παξαζθεπάδεηαη ην θνλζνκέ; 9. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ελφο δηπινχ θνλζνκέ απφ έλα απιφ θνλζνκέ; 10. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο ζνχπα βεινπηέ θξέαηνο θαη ζνχπα θξέκα θξέαηνο; Παξνπζηάζηε έλα ζπγθξηηηθφ παξάδεηγκα. 11. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο ζνχπα πνπξέ; Πψο παξαζθεπάδεηαη; 12. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο «γθξαηέλ»; 13. Πνηα είλαη ε κέζνδνο παξαζθεπήο braiser «κπξεδαί»; Πνηα ηξφθηκα παξαζθεπάδνληαη γεληθά κπξεδαί; 14. Πψο γίλνληαη νη παξαζθεπέο ξαγνχ;πνηα ηξφθηκα παξαζθεπάδνληαη ξαγνχ; 15. ε ηη δηαθέξεη ε ηερληθή ζηηο παξαζθεπέο «κπξεδαί» θαη «ςεηφ» ζην θνχξλν; 16. Ση είλαη ην "θνλ" ζηελ θνπδίλα; 17. Ση είλαη ην "ξνπ" θαη πνχ ρξεζηκνπνηείηαη; 18. Πψο παξαζθεπάδνληαη ηα αβγά πνζέ; 19. Ση είλαη ην "κπνπθέ γαξλί"; Πφηε ρξεζηκνπνηείηαη; 20. Ση είλαη ην "θνπξ κπνπγηφλ"; Πφηε ρξεζηκνπνηείηαη; 21. Πψο παξαζθεπάδνληαη α) ηα αβγά «κπξνπγηέ», β) ηα αβγά «ζπξ ιε πια» γ) ηα αβγά «λαηχξ»; 22. Πψο παξαζθεπάδεηαη ε ζάιηζα ληεκί - γθιαο; ε πνηεο παξαζθεπέο θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη; 23. Πψο παξαζθεπάδεηαη θαη κε πνηα πιηθά ε ζάιηζα κπεζακέι; ε πνηεο παξαζθεπέο θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη; 24. Ση είλαη ε καξηλάδα; Απφ πνηα πιηθά παξαζθεπάδεηαη θαη πφηε ρξεζηκνπνηείηαη; 25. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηηο ζαιάηεο; 26. Ση είλαη ηα ζχλζεηα βνχηπξα θαη πνχ ρξεζηκνπνηνχληαη; 27. Ση είλαη ε ζάιηζα ηαξηάξ; Με πνηα πιηθά παξαζθεπάδεηαη θαη κε πνηα παξαζθεπάζκαηα θπξίσο πξνζθέξεηαη; 28. Πεξηγξάςηε ηνλ ηξφπν ςεζίκαηνο "Φηιέην Wellington". 29. Πσο παξαζθεπάδεηαη ην ξχδη "πηιάθη", ην ξχδη "ξηδφην" θαη ην ξχδη "θξεφι" ; 30. Πνηεο γαξληηνχξεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ςάξηα θαη ζηα νζηξαθνεηδή; 31. Πνηεο γαξληηνχξεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θξέαηα θαη ζηα πνπιεξηθά; Σελίδα 30 από 35

31 32. Πνηεο παξαζθεπέο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ "δεζηά νξεθηηθά" ; 33. Πνηεο παξαζθεπέο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ "θξχα νξεθηηθά"; 34. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο "ζαιάηα" ζηε καγεηξηθή; 35. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο "πξάζηλε ζαιάηα"; 36. Απφ πνηα πιηθά παξαζθεπάδνληαη νη ζάιηζεο καγηνλαίδ" θαη νιαλδαίδ"; 37. Πνηα επηπιένλ πιηθά πεξηέρνπλ ηα παξάγσγα ηεο «ζάιηζαο νιαληέδ», «ζάιηζα κνπζειίλ» θαη «ζάιηζα κπεαξλέδ»; 38. Ση πξνζδηνξίδνπλ ζηε καγεηξηθή νη φξνη "εζθαιφπ" θαη "ζθαινπίληα"; 39. Ση πξνζδηνξίδεη ζηε καγεηξηθή ν φξνο "αηνκπξηάλ"; 40. Με πνηα δηαδηθαζία παξάγεηαη ην πξντφλ "πνπξέο παηάηαο"; Πνηεο άιιεο παξαζθεπέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε βάζε ηνλ πνπξέ παηάηαο; 41. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο "ιπαηδφλ" ζηε καγεηξηθή θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη; 42. Ση πξνζδηνξίδεη ζηε καγεηξηθή ν φξνο "αζηεη αγθιαίδ" θαη ηη πεξηέρεη; 43. Ση είλαη ην t-bone steak θαη ηη ην porterhouse steak; 44. Ση είλαη ην baron; 45. Πνηνη είλαη νλνκαζηηθά νη ηξφπνη καγεηξέκαηνο ησλ ςαξηψλ ; 46. Πνηνη είλαη νλνκαζηηθά νη ηξφπνη καγεηξέκαηνο ησλ πνπιεξηθψλ ; 47. Ση πιηθά ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα παξαζθεπάζεηε ην vol-au-vent a la reine; 48. Πψο ζα παξαζθεπάζεηε ην ζνπθιέ κε ηπξί; 49. Να αλαθέξεηε πέληε (5) παξαζθεπέο δπκαξηθψλ. 50. Πψο παξαζθεπάδεηαη ε ζνχπα ηνκάηαο βεινπηέ; 51. Πψο παξαζθεπάδεηαη ν πνπξέο παηάηαο παξκαληηέ; 52. Ση γλσξίδεηε γηα ην ραβηάξη; Πνηα άιια είδε απγψλ ςαξηψλ γλσξίδεηε; 53. Ση γλσξίδεηε γηα ην απγνηάξαρν; 54. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξέζθνπ απγνχ; 55. Ση είλαη ην mirepoix θαη πνχ ρξεζηκνπνηείηαη; 56. Πνηα είλαη ηα άζπξα θξέαηα θαη πνηα ηα θφθθηλα; 57. Ση είλαη ην blanchir θαη ζε πνηα ηξφθηκα εθαξκφδεηαη; 58. Πνηεο δηαδηθαζίεο ζα αθνινπζήζνπκε γηα λα ηεγαλίζνπκε έλα ηξφθηκν ζηε θξηηνχξα; 59. Πνηα είλαη ηα άζπξα θνλ θαη πνηα ηα ζθνχξα; 60. Ση είλαη ην θνλζνκέ «ειεζηίλ» ; 61. Πνηεο είλαη νη άζπξεο ζάιηζεο βεινπηέ; 62. Με πνηεο κνξθέο παξνπζηάδνληαη νη παηάηεο ηεγαληηέο; 63. Πνηεο ζάιηζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζαιάηεο; 64. ε πνηα θνκκάηηα ρσξίδεηαη ην «θφληξα» ηνπ βνδηνχ; 65. Πψο νλνκάδνληαη ηα θνκκάηηα, φηαλ ρσξίζνπκε ην θηιέην ηνπ βνδηνχ; 66. Απφ πνην δψν θαη απφ πνην κέξνο παίξλνπκε ην BACON θαη ην JAMBON; 67. Ση είλαη (ε παξαζθεπή) γαξίδεο θνθηέηι; 68. Ση πιηθά ρξεζηκνπνηνχκε θαη πψο παξαζθεπάδεηαη ε ζάιηζα ληνκάηα; 69. Ση πιηθά ρξεζηκνπνηνχκε θαη πψο παξαζθεπάδεηαη ε θαξπδφπηηα; 70. Πψο παξαζθεπάδεηαη ε θξέκα Μνπζειίλ θαη ε θξέκα Μφθα; 71. Πνηεο θαηεγνξίεο παγσηψλ γλσξίδεηε; 72. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δαραξνπιαζηηθή; 73. Ση είλαη ε καξέγθα; Πψο παξαζθεπάδεηαη; 74. Πνηα είλαη ε βαζηθή ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κπξηγθάηαο ελφο δαραξνπιαζηείνπ; Σελίδα 31 από 35

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ"

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ" ΠΔΡΙΟΓΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική Πεπιγπαθή Δπαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Aνάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων (Task Analysis)... 4 3. Δξεηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ"

E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή επαγγέλματορ (Job Profile)... 4 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΛΕΥΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΦΑΛΕΙΑ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. 1. ςνοπτική πεπιγπαυή επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 2. 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis)...

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική πεπιγπαθή επαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Ανάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis)...

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή τος επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 1.1 Σομέαρ Γπαζηηπιοηήηων... 3 1.2 Δπαγγελμαηικά καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 Σομέαρ δπαζηηπιοηήηων... 3 Δπαγγελμαηικά Καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα