Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗ"

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗ""

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010

2 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile) Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis) Εξετάσειρ Πιστοποίησηρ Επαγγελματικήρ Κατάπτισηρ Το θεωπηηικό μέπορ ηων εξεηάζεων Διαδικαζία α) Σκοπόρ β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ Το ππακηικό μέπορ εξεηάζεων Διαδικαζία α) Σκοπόρ β) Πεπιεχόμενο εξέηαζηρ γ) Διαδικαζία εξέηαζηρ δ) Διάπκεια εξεηάζεων Σηοχοθεζία εξεηαζηέαρ ύληρ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ΟΜΑΓΑ Α ΟΜΑΓΑ Β Σελίδα 2 από 35

3 1. πλνπηηθή Πεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο (Job Profile) O Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο (Chef) είλαη ν άλζξσπνο πνπ απνηειεί ηε κφλε εγγχεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θάζε επηζηηηζηηθήο επηρείξεζεο. Ζ ζέζε πνπ ζα θαηαιάβεη είλαη απφξξνηα ησλ πξνζφλησλ πςεινχ επηπέδνπ πνπ πξέπεη λα θαηέρεη. Ο Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο χζηεξα απφ ζπνπδέο 4 εμακήλσλ πξέπεη λα θαηέρεη: 1. Σερληθέο δεμηφηεηεο, δειαδή λα θαηέρεη ηε καγεηξηθή θαη δαραξνπιαζηηθή ηέρλε θαη κέζα απφ ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο λα κεηαηξέπεη ηα ηξφθηκα θαη γεληθά ηηο πξψηεο χιεο ζε παξαζθεπάζκαηα γεπζηηθά, ζξεπηηθά, θαζαξά, ειθπζηηθά θαη σθέιεκα γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. 2. Δκπνξηθέο γλψζεηο, δειαδή λα γλσξίδεη φια ηα ηξφθηκα πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά, ηηο πνηφηεηεο, ηηο πνηθηιίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Δπίζεο ηα λέα πξντφληα θαη ηηο λέεο ηάζεηο ηεο αγνξάο. Να ζπκκεηέρεη ζηελ αγνξά ησλ αγαζψλ φηαλ παξίζηαηαη αλάγθε. 3. Γηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο, δειαδή λα κεηαβηβάδεη ζην πξνζσπηθφ ηεο θνπδίλαο ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο θαη λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Να εηζεγείηαη ηελ πξφζιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θνπδίλαο. Να θνζηνινγεί ηα εδέζκαηα. Να ζπλζέηεη ην εδεζκαηνιφγην. Να εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηελ θνπδίλα. Να πξνβιέπεη θαη λα πξνγξακκαηίδεη ηελ παξαγσγή θαη ηέινο λα νξγαλψλεη, λα ζπληνλίδεη θαη λα ειέγρεη ην πξνζσπηθφ. ΣΟΜΔΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Ζ καγεηξηθή ηέρλε δηδάζθεηαη ζηε ρψξα καο ζε επίζεκε βαζκίδα εθπαίδεπζεο απνθιεηζηηθά ζηηο ρνιέο Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ θαη ζε επίπεδν Σ.Δ.. Οη αλάγθεο φκσο ηεο αγνξάο ζε ζηειέρε πνπ θαηέρνπλ ηε Μαγεηξηθή ηέρλε ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν είλαη κεγάιεο θαη επηηαθηηθέο. Ο Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο (Chef), απφθνηηνο Η.Δ.Κ., είλαη ηθαλφο λα απαζρνιεζεί ζε Δπηρεηξήζεηο Ξελνδνρεηαθήο θαη Δπηζηηηζηηθήο κνξθήο θαη δνκήο, ηφζν ζηνλ Ηδησηηθφ φζν θαη ζην Γεκφζην ηνκέα. Με ηηο απνθηνχκελεο γλψζεηο κπνξεί λα αλαιάβεη ππεχζπλα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο θνπδίλαο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη ηχπνπ. Ζ εηδηθφηεηα ηνπ Σερληθνχ Μαγεηξηθήο Σέρλεο έξρεηαη ζαλ αξσγφο ησλ αλαγθψλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ επηζηηηζηηθνχ ρψξνπ, λα θαιχςεη ηα θελά κε ζηειέρε ηθαλά λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ηνπ επηζηηηζηηθνχ ρψξνπ είλαη: 1. Δζηηαηφξηα Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ (θιαζηθά εζηηαηφξηα, εηδηθά εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο, Grill rooms, θ.ι.π.). 2. Δζηηαηφξηα σο αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο (θιαζηθά εζηηαηφξηα, ηαβέξλεο, θαθεηέξηεο, πηηζαξίεο, ηαρπθαγεία θ.ι.π.). 3. Δζηηαηφξηα βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ή εκπνξηθψλ πνιπθαηαζηεκάησλ. 4. Δζηηαηφξηα ζρνιείσλ, λνζνθνκείσλ, ηδξπκάησλ. 5. Δζηηαηφξηα κνλάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. 6. Δζηηαηφξηα κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ηξέλσλ, θξνπαδηεξφπινησλ, πινίσλ αθηνπινΐαο θ.ι.π.). Σελίδα 3 από 35

4 7. Τπεξεζίεο θνηλσληθψλ εθδειψζεσλ (outside catering). Ο ηερληθφο Μαγεηξηθήο κεηά απφ ζρεηηθή εκπεηξία κπνξεί λα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε κεζαίσλ ή κεγάισλ επηζηηηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ, είηε κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο είηε απηφλνκα. Σν άηνκν βαζηδφκελν ζηηο εληνιέο εξγαζίαο ηεο επηζηηηζηηθήο επηρείξεζεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο θαλφλεο ηεο ηερληθήο ηεο Μαγεηξηθήο Σέρλεο, φπσο επίζεο ηηο αξρέο ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηεί ππεχζπλα ηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: α. ηελ παξαζθεπή ησλ εδεζκάησλ θάζε κνξθήο θαη πνηθηιίαο β. ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηξνθίκσλ γ. ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ δ. ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηνίθεζε ηεο θνπδίλαο ε. ηνλ ηεκαρηζκφ ησλ θξεάησλ, ησλ πνπιεξηθψλ, ςαξηψλ, ζαιαζζηλψλ, ηελ πξνεηνηκαζία απηψλ θαη ηε ρξήζε θάζε ηεκαρίνπ. ζη. ηελ ζχλζεζε ηνπ κελνχ κε βάζε ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο γαζηξνλνκίαο. δ. ηε δηαθφζκεζε θαη παξνπζίαζε ησλ εδεζκάησλ ε. ηελ παξαζθεπή ησλ επηδνξπίσλ (γιπθψλ, παγσηψλ, αξηνζθεπαζκάησλ) κε βάζε ηε δαραξνπιαζηηθή ηέρλε. Σελίδα 4 από 35

5 2. Αλάιπζε Δπαγγεικαηηθώλ Γξαζηεξηνηήηωλ (Task Analysis) Ο Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο (Chef ) κε βάζε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα λα πεηχρεη ζην έξγν ηνπ πξέπεη λα θαηέρεη ηφζν γεληθέο γλψζεηο φζν θαη εηδηθέο. ΓΔΝΗΚΔ ΓΝΩΔΗ ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα αγαζά Πνηνη είλαη νη ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε αληίιεςε Πνηα είλαη ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ έξγσλ ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία Πνηνη παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ ηε δήηεζε θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ Με πνην ηξφπν επεξεάδεηαη ε δήηεζε γηα έλα θαηαλαισηηθφ πξντφλ απφ ηηο ηηκέο ησλ άιισλ πξντφλησλ. Ση ελλννχκε φηαλ αλαθεξφκαζηε α) ζηελ θαηαλαισηηθή ρξεζηκφηεηα ή ηθαλνπνίεζε, β)ζηε δήηεζε Σε δηαηχπσζε α) ηνπ λφκνπ ηεο δήηεζεο, β) ηνπ λφκνπ ηεο πξνζθνξάο Ση είλαη ε θακπχιε δήηεζεο Σελ πεξηγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξνζθνξά ελφο πξντφληνο Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελλνηψλ α)ηζνξξνπία ηεο αγνξάο, β) ηηκή ηζνξξνπίαο Πνηεο ηηκέο θαινχληαη θαηψηαηεο ηηκέο ή ηηκέο αζθαιείαο Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηα νπνία γίλεηαη ε έληαμε ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο επηκέξνπο κνξθέο ηεο αγνξάο. Πφηε ππάξρεη πιήξεο αληαγσληζκφο θαη πφηε κνλνπψιην ζε έλα θιάδν. Σνπ ιφγνπο χπαξμεο κνλνπσιίνπ ζε έλα θιάδν. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη φξνη εζληθφ εηζφδεκα θαη θαηά θεθαιήο εζληθφ εηζφδεκα. Πνηα είλαη ηα είδε αλεξγίαο. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο εκπφξην. Ση θαιείηαη δηεζλέο ή παγθφζκην εκπφξην. Ση είλαη νη δεκφζηεο δαπάλεο θαη ηη είλαη ηα δεκφζηα έζνδα. Ση θαιείηαη ππνηίκεζε θαη ηη ππεξηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο κηαο ρψξαο. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξήκαηνο. Ση θαιείηαη ηξαπεδηθή επηηαγή θαη πνηα είλαη ηα ηππηθά ζηνηρεία ηεο. Ση είλαη ζπλαιιαγκαηηθή θαη πνηα είλαη ηα ηππηθά ζηνηρεία ηεο. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη φξνη εμσηεξηθφ ζπλάιιαγκα θαη ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. Πφηε κηα ρψξα ζεσξείηαη φηη εθαξκφδεη ην ρξπζφ θαλφλα, Σελίδα 5 από 35

6 ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 1. Σηο ππνθεηκεληθέο κεζφδνπο ηηκνιφγεζεο (ζπλνπηηθά) 2. Σε κέζνδν ρακειήο ηηκήο σο κέζνδν ππνθεηκεληθήο ηηκνιφγεζεο. 3. Ση είλαη ειαζηηθφηεηα θαη ηη είλαη αλειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο. 4. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ πξφηππν ή πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο. 5. Πνηα είλαη ε εξκελεία ησλ φξσλ α) ζηαζεξφ ή β)δαπάλεο πξνζσπηθνχ. 6. Πνηνη παξάγνληεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ επηινγή ελφο πξνκεζεπηή. 7. Σηο γεληθέο αξρέο ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαγεηψλ. 8. Ση είλαη ε θαξηέια θξέαηνο θαη πνηα ε ρξήζε ηεο. 9. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο χπαξμεο θαη ρξήζεο ησλ θαξηειψλ θξέαηνο. 10. Πνην είλαη ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο απφδνζε πξντφληνο. 11. Σηο πξφηππεο ζπληαγέο θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο. 12. Σηο πξφηππεο κεξίδεο θαη πνηα ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο. 13. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη κηα πξφηππε ζπληαγή. 14. Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ην θφζηνο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ 1. Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο ηνπνζεζίαο πνπ θαιιηεξγείηαη έλα ακπέιη θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζηαθπιηνχ. 2. Ση επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ ζην κνχζην θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θφθθηλνπ θξαζηνχ. 3. Σηο κεζφδνπο ηδηαίηεξεο πξνεξγαζίαο ηνπ κνχζηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ άζπξνπ θξαζηνχ. 4. Πνηνη παξάγνληεο δηαθνξνπνηνχλ ηηο θαηεγνξίεο ζην θξαζί Porto. 5. Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ παιαίσζεο ζπληήξεζεο - δηαηήξεζεο ηνπ θξαζηνχ. 6. Πνηεο πιεξνθνξίεο καο δίλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο ηεο θηάιεο ηνπ θξαζηνχ. 7. Πνηεο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα δηαζέηεη ν ρψξνο απνζήθεπζεο θξαζηψλ (θάβα). 8. Πνηα είλαη ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα θξαζί. 9. Πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο αζζέλεηεο ηνπ θξαζηνχ. 10. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη ελδείμεηο Grand Reserve θαη Cava. 11. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαζηψλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (V.Q.P.R.D). 12. Πνηα ειιεληθά θξαζηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία Ο.Π.Δ θαη πνηα Ο.Π.Α.Π Πψο πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη ηα θξαζηά ζηελ απνζήθε θαη πψο πξέπεη λα γίλεηαη ε παξαθνινχζεζή ηνπο. 14. Πνηεο είλαη νη ζεξκνθξαζίεο ζεξβηξίζκαηνο ησλ θξαζηψλ. 15. Πψο πξέπεη λα γίλεηαη ε κεηάγγηζε θαη ηη επηηπγράλεηαη κε απηή. Σελίδα 6 από 35

7 ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ηεξνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κεραλεκάησλ ζηελ επαγγεικαηηθή θνπδίλα. Με πνηα πιηθά πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ην δάπεδν, νη ηνίρνη θαη ε νξνθή ηεο θνπδίλαο. Ση εμνπιηζκφ πξέπεη λα έρεη θαη ζε πνην ζεκείν ηνπ ρψξνπ ηεο θνπδίλαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ε απνζήθε εκέξαο. Πεξί χδξεπζεο απνρέηεπζεο. Με πνηα πιηθά πξέπεη λα θαιχπηνληαη θαη ζε πνηεο δηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηνλ πγεηνλνκηθφ θαλνληζκφ νη επηθάλεηεο θαη ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ πιχζεσλ ζθεπψλ. Πψο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ην δάπεδν, ε νξνθή, νη ηνίρνη, νη πφξηεο θαη ηα παξάζπξα ηεο απνζήθεο ζχκθσλα κε ηνλ πγεηνλνκηθφ θαλνληζκφ. Πνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ θαη κε πνηφλ ηξφπν ξππαίλνληαη κε πνιπθπθιηθνχο αξσκαηηθνχ πδξνγνλάλζξαθεο. Ση είλαη νη κπθνηνμίλεο. Πνηεο είλαη νη αιινηψζεηο ηεο γεχζεο ζην γάια. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ζηε ζχλζεζε θαη ζηελ θαηαλάισζε εηδψλ γηανχξηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο άιιεο ρψξεο. Πνηα είλαη ηα βαζηθά θαη πνηα ηα πξφζζεηα ζπζηαηηθά ηνπ παγσηνχ. Πνηνη είλαη νη θχξηνη ηχπνη παγσηνχ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Πνηεο αιινηψζεηο νζκήο θαη γεχζεο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζηα παγσηφ θαη απφ πνηα αηηία. Πνηεο είλαη νη πεξηπηψζεηο αιινηψζεηο ηεο ζχζηαζεο ηνπ παγσηνχ απφ ηερλνινγηθά ζθάικαηα θαη πνηεο αηηίεο ηηο πξνθαινχλ. Ση είλαη θαη πψο ελεκεξψλεηαη ην εκεξνιφγην παξαιαβψλ. Πνηα πιενλεθηήκαηα παξνπζηάδεη ε ζπγθέληξσζε ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ πξντφλησλ. Πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη (θαη κε ηε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά) ζηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο πξντφληνο γηα πξψηε θνξά. Πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεζη ελφο πξντφληνο. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο απφδνζε πξντφληνο θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο απφδνζεο πξντφλησλ γηα κηα επηζηηηζηηθή επηρείξεζε. Πνηα είλαη ε κέζνδνο αγνξάο πξντφλησλ κε ζπκβφιαην θαη πνηα κεηξεηνίο. Πνηα είλαη ε έλλνηα ησλ φξσλ α) άκεζεο αγνξέο, β) αγνξέο απνζήθεο. Ση είλαη ε κέζνδνο Par Stock. Πνηνη παξάγνληεο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ απνζέκαηνο. Πνηα είλαη ε έλλνηα ησλ φξσλ α) reorder point, β) reorder quality. Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ βαζηθψλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα άηνκα. Πνηνη είλαη νη ηξφπνη πνπ κπνξεί λα γίλεη ε εηζαγσγή ηξνθίκσλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Ση είλαη νη πξσηεΐλεο θαη ζε πνηεο θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη. Σελίδα 7 από 35

8 ε πνηεο αηηίεο κπνξεί λα νθείιεηαη ε αλεπαξθήο πξφζιεςε ιεπθσκάησλ απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ιίπνπο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Πψο γίλεηαη ε απνκάθξπλζε ηεο γιπθφδεο απφ ην αίκα. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πγηεηλνχ λεξνχ. Πνηα δηαδξνκή αθνινπζεί ην λεξφ πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κέζσ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ση είλαη ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ θαη πνηνη έιεγρνη γίλνληαη γηα πηζαλέο επηπηψζεηο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα κεηνλεθηήκαηα ιεηηνπξγίαο ελφο εζηηαηνξίνπ κε ην ζχζηεκα franchise. ΔΗΓΗΚΔ ΓΝΩΔΗ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Σε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Μαγεηξείνπ. Σα ηκήκαηα ηεο θνπδίλαο θαη ην επηηεινχκελν ζε απηά έξγν. Σελ πξνεηνηκαζία ζηελ θνπδίλα (Mise en place). Σα θνλ ζηελ θνπδίλα (άζπξα ζθνχξα). Σα roux (ξνπ) θαη ηε ρξήζε ηνπο. Σηο ζνχπεο (δηαπγείο θαη ππθλέο). Σνπ δσκνχο κεγάιε καξκίηα κηθξή καξκίηα Pot au Feu δσκφ ςαξηψλ δσκφ πνπιεξηθψλ. Σνλ θνλζνκέ. Σν δηπιφ θνλζνκέ. Σηο ππθλέο ζνχπεο (πνπξέδεο ιαραληθψλ θαη νζπξίσλ, θξέκεο ιαραληθψλ - γαξίδαο πνπιεξηθψλ, βεινπηέ ιαραληθψλ ςαξηψλ πνπιεξηθψλ, απέξαζηεο ή ιαραληθψλ, εηδηθέο, εζληθέο). άιηζεο δεζηέο Σηο βαζηθέο ζθνχξεο ζάιηζεο (ληεκί γθιαο εζπαληφι ηνκάηα). Σηο βαζηθέο άζπξεο ζάιηζεο (βεινπηέ κνζραξηνχ πνπιεξηθψλ ςαξηψλ) Σε ζάιηζα κπεζακέι. Σηο ζάιηζεο βνπηχξνπ (νιαληέδ κπεαξλέδ). άιηζεο θξύεο Σε ζάιηζα καγηνλέδα θαη ηα παξάγσγα απηήο. Σε ζάιηζα βηλεγθξέη. Σελίδα 8 από 35

9 Σηο εηδηθέο ζάιηζεο. Σελ νξνινγία ιεμηιφγην ηεο καγεηξηθήο ηέρλεο. Σηο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο ζε α) μεξή ζεξκφηεηα (ζράξαο, ςεηά, θξηηνχξαο, γθξαηέλ, ζνηέ), β) πγξή ζεξκφηεηα (κπξεδέ, θαηζαξφιαο, πνζέ, ζνηέ αλάκηθηα, βξαζηά δεκαηηζηά, άζπξηζκα αηκνχ). Σηο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο ησλ πνπιεξηθψλ. Σηο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο ησλ νζηξαθφδεξκσλ. Σα ιίπε θαη ηα έιαηα. Σα απιά θαη ζχλζεηα βνχηπξα. Σα νξεθηηθά (θξχα-δεζηά). Σα δπκαξηθά (ηξφπνη παξαζθεπήο). Ρχδηα (ηξφπνη παξαζθεπήο). Σα καγείξεκα ησλ απγψλ. Σν καγείξεκα ησλ νζπξίσλ θαη ιαραληθψλ. Σν καγείξεκα ησλ παηαηψλ. Σηο ζαιάηεο (απιέο θαη ζχλζεηεο). ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Σν πξνζσπηθφ ηνπ δαραξνπιαζηείνπ. Σα κεηξηθά ζπζηήκαηα. Σνπο ρψξνπο, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα εξγαιεία ηνπ δαραξνπιαζηείνπ. Σηο πξψηεο θαη δεπηεξεχνπζεο χιεο δαραξνπιαζηηθήο. Σηο ηερληθέο ζπληήξεζεο. Σηο δχκεο θαη θξέκεο. Σα βνχηπξα θαη ηηο καξγαξίλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δαραξνπιαζηηθή. Σα δηάθνξα παξαζθεπάζκαηα απφ ηελ Διιεληθή θαη Γαιιηθή δαραξνπιαζηηθή. Σηο αξρέο νξγάλσζεο ελφο εξγαζηεξίνπ δαραξνπιαζηηθήο. Σελ πγηεηλή ζην ρψξν παξαζθεπήο ηνπ δαραξνπιαζηείνπ. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΟΤΕΗΝΑ Σηο βαζηθέο αξρέο επηινγήο ηνπ εμνπιηζκνχ. Σα εξγαιεία κέηξεζεο ζηελ θνπδίλα. Σα εξγαιεία θνπήο ζηελ θνπδίλα. Σνλ εμνπιηζκφ ηεο θχξηαο θνπδίλαο θαη ηνπ Garde Manger. Σνλ εμνπιηζκφ πιχζεσο ζθεπψλ ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηεο θνπδίλαο. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο θνπδίλαο. Πεξί απνζήθεο εκέξαο. Πεξί χδξεπζεο απνρέηεπζεο. Σελίδα 9 από 35

10 ΣΡΟΦΟΓΝΩΗΑ Γεληθά πεξί ηξνθίκσλ (είδε δηάθξηζε θιπ) Σηο κεζφδνπο δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ. Σνπο δεκεηξηαθνχο θαξπνχο θαη ηα πξντφληα ησλ δεκεηξηαθψλ. Σα ιαραληθά (λσπά θαηεςπγκέλα). Σν ξχδη θαη ηηο πνηθηιίεο ηνπ. Σν ςσκί θαη ηα ζθεπάζκαηα απηνχ. Σα δπκαξηθά Σηο γιπθαληηθέο χιεο θαη πψο δηαθξίλνληαη. Σα θξέαηα (λσπά θαηεςπγκέλα). Σα ςάξηα (λσπά θαηεςπγκέλα). Σα πνπιεξηθά (λσπά θαηεςπγκέλα). Σα ιίπε θαη έιαηα. Σα γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (βνχηπξν, ηπξί, γηανχξηη). Σα αξηχκαηα θαη ηα θαξπθεχκαηα. ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Σα ηξφθηκα θαη ηηο εμσγελείο ηνμηθέο νπζίεο (θαξθηλνγφλεο νπζίεο αληηβηνηηθά). Σα ληηξηθά θαη ηα ληηξψδε άιαηα. Σηο ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο. Σελ πγηεηλή δηαηξνθή. Σε δηαηήξεζε λσπψλ θαη καγεηξεκέλσλ ηξνθίκσλ. Σνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ θαη ζθεπψλ ηεο θνπδίλαο. Σελ πνηφηεηα ησλ ζθεπψλ ηεο θνπδίλαο ζε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή. Σελ πγηεηλή θαη πνηφηεηα γάιαθηνο θαη ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ. Σελ πγηεηλή θαη πνηφηεηα ςαξηψλ (λσπψλ θαη θαηεςπγκέλσλ). Σελ πγηεηλή ηξνθίκσλ εηδηθψλ νκάδσλ αλζξψπσλ. ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Σελ νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε πξνκήζεηεο. Σηο κεζφδνπο θαη ηα ζπζηήκαηα πξνκεζεηψλ. Σνλ έιεγρν θαη ηε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο. Σνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ιαραληθψλ θαη θξνχησλ. Σελίδα 10 από 35

11 Σνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ γάιαθηνο. Σνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θξεάησλ πνπιεξηθψλ θπλεγηψλ ςαξηψλ ζαιαζζηλψλ. Σνλ έιεγρν ηεο ςχμεο ζπληήξεζεο θαη ηεο πγξνκεηξηθήο ζεξκνθξαζίαο φισλ ησλ εηδψλ. Σνλ έιεγρν ησλ ηηκνινγίσλ θαη ησλ δειηίσλ απνζηνιήο. Σελ απνζήθε (θχξηα απνζήθε θαη απνζήθε εκέξαο). Σε ζπλεξγαζία κε ηα ηκήκαηα ειέγρνπ θαη απνζήθεο γηα ηηο αγνξέο ησλ ηξνθίκσλ. Σε ζχληαμε εθζέζεσλ θαη αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο θαη ηα ηξφθηκα. Σε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα ηνπ εζηηαηνξίνπ γηα ηε γξήγνξε θαη ζσζηή παξάζεζε ησλ εδεζκάησλ. ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ Γηα ηελ πέςε ζξέςε. Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ηξνθψλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ αλζξψπνπ ζε ζξεπηηθέο χιεο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ. Γηα ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ θαη ηε δηαηξνθή. Γηα ηελ ειηθία θαη ηε δηαηξνθή. Γεληθά πεξί δηαηξνθήο. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο κε ζσζηή δηαηξνθή. ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ Σν πξνζσπηθφ ηνπ εζηηαηνξίνπ. Σνλ εμνπιηζκφ ηνπ εζηηαηνξίνπ. Σα ιηλά ηνπ εζηηαηνξίνπ. Σελ πξνεηνηκαζία ηξαπεδαξίαο (γηα πξσηλφ, κεζεκβξηλφ, βξαδηλφ). Σα γεχκαηα ψξεο παξάζεζήο ηνπο. Σηο θαηεγνξίεο θαγεηψλ (ηξφπνη παξάζεζεο θαη απαηηνχκελα ζθεχε). Σα είδε (ηξφπνπο) ζεξβηξίζκαηνο. Σελ πξνεηνηκαζία παξάζεζεο γηα πξσηλφ, κεζεκβξηλφ, βξαδηλφ (A la carte, Table d hote). Δηδηθέο δηαδηθαζίεο πξνπαξαζθεπήο ζεξβηξίζκαηνο θαη παξαζθεπέο εηδηθψλ εδεζκάησλ (decoupage, flambage). ΤΝΘΔΖ MENU Γεληθά πεξί MENU. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πειαηείαο. Σηο δπλαηφηεηεο ηεο επηζηηηζηηθήο κνλάδαο. Σελίδα 11 από 35

12 Σηο δπλαηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σελ επνρή ζχλζεζεο ηνπ MENU. Σνπο ζπλδπαζκνχο ησλ ηξνθψλ. Σνπο ηχπνπο ηνπ Menu (menu table d hote, menu a la carte, menu δεμηψζεσλ, menu κπνπθέο, menu θπθιηθφ, menu table d hote ζχκθσλα κε ηελ αγνξαλνκηθή δηάηαμε). ΣΔΜΑΥΗΜΟ ΚΡΔΑΣΩΝ Σν βφδη (ηεκαρηζκφο παξνπζίαζε). Σν κνζράξη (ηεκαρηζκφο παξνπζίαζε). Σν ρνίξν (ηεκαρηζκφο παξνπζίαζε). Σν αξλί πξφβαην (ηεκαρηζκφο παξνπζίαζε). Σε ζχζηαζε ηνπ ζθάγηνπ δψνπ. Σελ σξίκαλζε (ζίηεκα) ηνπ θξέαηνο. Σε ζξεπηηθή αμία ηνπ θξέαηνο. Σα είδε ηνπ θξέαηνο (κνζράξη, βφδη, αξλί, ρνηξηλφ θ.α). Σε δηαηήξεζε ηνπ θξέαηνο. Σνπο παξάγνληεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαιήο πνηφηεηαο ηνπ θξέαηνο. ΓΗΑΚΟΜΖΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΓΔΜΑΣΩΝ Σα πιηθά δηαθφζκεζεο. Σελ επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ δηαθφζκεζεο (πάγνο, γιάζν, πξαιίλα, πάζηα ακπγδάινπ, θειηδφι θ.ι.π.). Σελ ηερληθή ηεκαρηζκνχ ησλ ιαραληθψλ. Σηο δηάθνξεο ζπλζέζεηο (ιαραληθά, θξνχηα, ινπινχδηα, δχκεο θ.ι.π.). Σε δηαθφζκεζε πιαηφ, δίζθσλ, θαζξεπηψλ, πηάησλ θ.ι.π.. Σελίδα 12 από 35

13 3. Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Γηπιψκαηνο Η.Δ.Κ. ηεο εηδηθφηεηαο Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Δπηηπρήο νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ζην Η.Δ.Κ. θαη απφθηεζε ηεο βεβαίσζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. β) Δπηηπρία ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. γ) Δπηηπρία ζην Πξαθηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ πηζηνπνίεζεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζηνλ Δ.Ο.Π.Π., ζπγθξνηείηαη Κεληξηθή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ.) πνπ έρεη σο έξγν ηελ επζχλε γηα ηελ νκαιή θαη αδηάβιεηε δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, ηελ επνπηεία, θαηεχζπλζε θαη ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δμεηαζηηθψλ Δπηηξνπψλ Πηζηνπνίεζεο (Π.Δ.Δ.Π.). Οη Π.Δ.Δ.Π. έρνπλ σο έξγν ηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηηο εμεηάζεηο ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο απνθάζεηο ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηηο νδεγίεο ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. Ζ Πηζηνπνίεζε Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο βαζίδεηαη ζε ηειηθέο εμεηάζεηο Θεσξεηηθνχ θαη Πξαθηηθνχ Μέξνπο, πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθφ επίπεδν κε βάζε ηνλ ηζρχνληα, θαηά ηελ δηεμαγσγή ησλ εμεηάζεσλ, Καλνληζκφ Καηάξηηζεο θάζε εηδηθφηεηαο. Οη ελδηαθεξφκελνη πνπ απέηπραλ, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ εθ λένπ ζηηο Δμεηάζεηο Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ρσξίο πεξηνξηζκφ, νπνηεδήπνηε απηέο δηεμάγνληαη. Δμεηαζζείο, ν νπνίνο πέηπρε ζην Πξαθηηθφ ή Θεσξεηηθφ Μέξνο ησλ εμεηάζεσλ θαηνρπξψλεη ηελ επηηπρία ηνπ ζην κέξνο απηφ γηα ηηο έμη (6) επφκελεο δηαδνρηθέο εμεηαζηηθέο πεξηφδνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζπκκεηέρεη κφλν ζηηο εμεηάζεηο ηνπ κέξνπο ζην νπνίν απέηπρε. Αλ κέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ έμη (6) επφκελσλ δηαδνρηθψλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ δελ πεηχρεη θαη ζηε δεχηεξε δνθηκαζία, ππνρξενχηαη, εθ' φζνλ επηζπκεί λα θαηαζηεί θάηνρνο Γηπιψκαηνο ή Πηζηνπνηεηηθνχ, λα επαλαιάβεη εθ λένπ θαη ηα δχν (2) κέξε ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Θεσξεηηθφ θαη Πξαθηηθφ) κε λέα αίηεζε θαη λέα δηθαηνινγεηηθά, κε βάζε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο λέαο απηήο αίηεζεο. Σελίδα 13 από 35

14 3.1 Σν ζεωξεηηθό κέξνο ηωλ εμεηάζεωλ Γηαδηθαζία α) θνπόο Με ηε δνθηκαζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο επηδηψθεηαη ε δηαπίζησζε αλ ν απφθνηηνο ηνπ Η.Δ.Κ. θαηέρεη θαη είλαη ηθαλφο λα ρξεζηκνπνηεί, ζε ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο. β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο Ζ γξαπηή δνθηκαζία γίλεηαη κε εξσηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο πξνβιεπφκελεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο θαη κπνξεί λα πεξηέρεη ζέκαηα απφ φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα (καζήκαηα) πνπ πεξηέρνληαη ζηελ εμεηαδφκελε ζεκαηηθή ελφηεηα ή κέξνο απηψλ. Σα γξαπηά είλαη αλψλπκα θαηά ηε ζπιινγή θαη βαζκνιφγεζε κεηά απφ επηθάιπςε ησλ νλνκάησλ ησλ ππνςεθίσλ. γ) Γηαδηθαζία εμέηαζεο Σν πξφγξακκα εμέηαζεο γηα ην Θεσξεηηθφ Μέξνο αλαθνηλψλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Π. θαη αλαξηάηαη ζηελ έδξα ηεο αξκφδηαο Π.Δ.Δ.Π. κεηά απφ έγθξηζε ηεο Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. θαη ηνπ Γ ηνπ Δ.Ο.Π.Π. Ζ Κ.Δ.Δ.Π.Δ.Κ. δηαβηβάδεη ηα ζέκαηα πνπ θιεξψζεθαλ ζηηο Δπηηξνπέο Δμεηαζηηθψλ Κέληξσλ κε ηνλ πξνζθνξφηεξν θαη αζθαιέζηεξν, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ηξφπν. Οη ππνςήθηνη θαινχληαη λα απαληήζνπλ ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο έρνπλ ηεζεί. Μεηά ηελ εμάληιεζε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ απνρψξεζεο νη ππνςήθηνη παξαδίδνπλ ηα γξαπηά ηνπο ζηνπο επηηεξεηέο νη νπνίνη παξνπζία ηνπ ππνςεθίνπ θαιχπηνπλ ην κέξνο ηνπ γξαπηνχ πνπ θέξεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππνςεθίνπ, κε αδηαθαλέο θάιπκκα (απηνθφιιεην). Κάζε γξαπηφ δνθίκην αμηνινγείηαη απφ δπν (2) βαζκνινγεηέο. Ζ αμηνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ Χο «Δπηηπρψλ» ζην Θεσξεηηθφ Μέξνο ζεσξείηαη απηφο πνπ βαζκνινγήζεθε κε βαζκφ δέθα (10) έσο είθνζη (20). Ο ηειηθφο βαζκφο πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ δηαηξνχκελνο δηα ηνπ δπν (2). Ζ βαζκνιφγεζε γίλεηαη κε αθέξαην βαζκφ. Αλ κεηά ηε δηαίξεζε ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ βαζκψλ ησλ δπν (2) βαζκνινγεηψλ πξνθχπηεη δεθαδηθφο αξηζκφο, ν βαζκφο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηνλ ακέζσο επφκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη > 0.5) ή πξνεγνχκελν (εάλ ην δεθαδηθφ ζηνηρείν είλαη < 0.5) αθέξαην βαζκφ. Γξαπηφ δνθίκην ησλ Δμεηάζεσλ Πηζηνπνίεζεο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, αλαβαζκνινγείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο κεηαμχ ηνπ πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ βαζκνινγεηή είλαη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ (3) κνλάδσλ, απφ κέινο ηεο νηθείαο νκάδαο αλαβαζκνινγεηψλ ην νπνίν νξίδεη ε Δπηηξνπή ηνπ Βαζκνινγηθνχ Κέληξνπ. Ο ηειηθφο βαζκφο ζηελ πεξίπησζε αλαβαζκνιφγεζεο, πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ηξηψλ βαζκψλ δηαηξνχκελν δηα ηνπ ηξία (3). Σελίδα 14 από 35

15 Δπαλεμέηαζε ή αλαβαζκνιφγεζε πέξαλ ηεο αλσηέξσ πξνβιεπφκελεο δελ επηηξέπεηαη. Ζ αμηνιφγεζε ησλ γξαπηψλ δνθηκίσλ γίλεηαη κε αληηθεηκεληθή θαη δίθαηε θξίζε θαη δελ επηηξέπεηαη αηηηνιφγεζε απφ ηνλ βαζκνινγεηή ή ηνλ αλαβαζκνινγεηή. δ) Γηάξθεηα εμεηάζεωλ Ζ εμέηαζε ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο δηαξθεί ηξεηο (3) ψξεο ηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Θεσξεηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ Θεσξεηηθνχ Μέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Α. ΓΔΝΗΚΔ ΓΝΩΔΗ ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα αγαζά Πνηνη είλαη νη ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε αληίιεςε Πνηα είλαη ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ έξγσλ ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία Πνηνη παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ ηε δήηεζε θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ Με πνην ηξφπν επεξεάδεηαη ε δήηεζε γηα έλα θαηαλαισηηθφ πξντφλ απφ ηηο ηηκέο ησλ άιισλ πξντφλησλ. Ση ελλννχκε φηαλ αλαθεξφκαζηε α) ζηελ θαηαλαισηηθή ρξεζηκφηεηα ή ηθαλνπνίεζε, β)ζηε δήηεζε Σε δηαηχπσζε α) ηνπ λφκνπ ηεο δήηεζεο, β) ηνπ λφκνπ ηεο πξνζθνξάο Ση είλαη ε θακπχιε δήηεζεο Σελ πεξηγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξνζθνξά ελφο πξντφληνο Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελλνηψλ α)ηζνξξνπία ηεο αγνξάο, β) ηηκή ηζνξξνπίαο Πνηεο ηηκέο θαινχληαη θαηψηαηεο ηηκέο ή ηηκέο αζθαιείαο Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηα νπνία γίλεηαη ε έληαμε ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο επηκέξνπο κνξθέο ηεο αγνξάο. Πφηε ππάξρεη πιήξεο αληαγσληζκφο θαη πφηε κνλνπψιην ζε έλα θιάδν. Σνπ ιφγνπο χπαξμεο κνλνπσιίνπ ζε έλα θιάδν. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη φξνη εζληθφ εηζφδεκα θαη θαηά θεθαιήο εζληθφ εηζφδεκα. Πνηα είλαη ηα είδε αλεξγίαο. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο εκπφξην. Ση θαιείηαη δηεζλέο ή παγθφζκην εκπφξην. Ση είλαη νη δεκφζηεο δαπάλεο θαη ηη είλαη ηα δεκφζηα έζνδα. Σελίδα 15 από 35

16 Ση θαιείηαη ππνηίκεζε θαη ηη ππεξηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο κηαο ρψξαο. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξήκαηνο. Ση θαιείηαη ηξαπεδηθή επηηαγή θαη πνηα είλαη ηα ηππηθά ζηνηρεία ηεο. Ση είλαη ζπλαιιαγκαηηθή θαη πνηα είλαη ηα ηππηθά ζηνηρεία ηεο. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη φξνη εμσηεξηθφ ζπλάιιαγκα θαη ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία. Πνηεο είλαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ. Πφηε κηα ρψξα ζεσξείηαη φηη εθαξκφδεη ην ρξπζφ θαλφλα, ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Σηο ππνθεηκεληθέο κεζφδνπο ηηκνιφγεζεο (ζπλνπηηθά) Σε κέζνδν ρακειήο ηηκήο σο κέζνδν ππνθεηκεληθήο ηηκνιφγεζεο. Ση είλαη ειαζηηθφηεηα θαη ηη είλαη αλειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ φξνπ πξφηππν ή πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο. Πνηα είλαη ε εξκελεία ησλ φξσλ α) ζηαζεξφ ή β)δαπάλεο πξνζσπηθνχ. Πνηνη παξάγνληεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ επηινγή ελφο πξνκεζεπηή. Σηο γεληθέο αξρέο ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαγεηψλ. Ση είλαη ε θαξηέια θξέαηνο θαη πνηα ε ρξήζε ηεο. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο χπαξμεο θαη ρξήζεο ησλ θαξηειψλ θξέαηνο. Πνην είλαη ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο απφδνζε πξντφληνο. Σηο πξφηππεο ζπληαγέο θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο. Σηο πξφηππεο κεξίδεο θαη πνηα ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο. Σα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη κηα πξφηππε ζπληαγή. Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ην θφζηνο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. ΟΗΝΟΛΟΓΗΑ Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο ηνπνζεζίαο πνπ θαιιηεξγείηαη έλα ακπέιη θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζηαθπιηνχ. Ση επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ ζην κνχζην θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θφθθηλνπ θξαζηνχ. Σηο κεζφδνπο ηδηαίηεξεο πξνεξγαζίαο ηνπ κνχζηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ άζπξνπ θξαζηνχ. Πνηνη παξάγνληεο δηαθνξνπνηνχλ ηηο θαηεγνξίεο ζην θξαζί Porto. Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ παιαίσζεο ζπληήξεζεο - δηαηήξεζεο ηνπ θξαζηνχ. Πνηεο πιεξνθνξίεο καο δίλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο εηηθέηαο ηεο θηάιεο ηνπ θξαζηνχ. Πνηεο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα δηαζέηεη ν ρψξνο απνζήθεπζεο θξαζηψλ (θάβα). Σελίδα 16 από 35

17 Πνηα είλαη ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα θξαζί. Πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο αζζέλεηεο ηνπ θξαζηνχ. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη ελδείμεηο Grand Reserve θαη Cava. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαζηψλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (V.Q.P.R.D). Πνηα ειιεληθά θξαζηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία Ο.Π.Δ θαη πνηα Ο.Π.Α.Π.. Πψο πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη ηα θξαζηά ζηελ απνζήθε θαη πψο πξέπεη λα γίλεηαη ε παξαθνινχζεζή ηνπο. Πνηεο είλαη νη ζεξκνθξαζίεο ζεξβηξίζκαηνο ησλ θξαζηψλ. Πψο πξέπεη λα γίλεηαη ε κεηάγγηζε θαη ηη επηηπγράλεηαη κε απηή. ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΡΩΣΖΔΩΝ Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ηεξνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κεραλεκάησλ ζηελ επαγγεικαηηθή θνπδίλα. Με πνηα πιηθά πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ην δάπεδν, νη ηνίρνη θαη ε νξνθή ηεο θνπδίλαο. Ση εμνπιηζκφ πξέπεη λα έρεη θαη ζε πνην ζεκείν ηνπ ρψξνπ ηεο θνπδίλαο πξέπεη λα βξίζθεηαη ε απνζήθε εκέξαο. Πεξί χδξεπζεο απνρέηεπζεο. Με πνηα πιηθά πξέπεη λα θαιχπηνληαη θαη ζε πνηεο δηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηνλ πγεηνλνκηθφ θαλνληζκφ νη επηθάλεηεο θαη ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ πιχζεσλ ζθεπψλ. Πψο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα ην δάπεδν, ε νξνθή, νη ηνίρνη, νη πφξηεο θαη ηα παξάζπξα ηεο απνζήθεο ζχκθσλα κε ηνλ πγεηνλνκηθφ θαλνληζκφ. Πνηεο είλαη νη θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ θαη κε πνηφλ ηξφπν ξππαίλνληαη κε πνιπθπθιηθνχο αξσκαηηθνχ πδξνγνλάλζξαθεο. Ση είλαη νη κπθνηνμίλεο. Πνηεο είλαη νη αιινηψζεηο ηεο γεχζεο ζην γάια. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ζηε ζχλζεζε θαη ζηελ θαηαλάισζε εηδψλ γηανχξηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο άιιεο ρψξεο. Πνηα είλαη ηα βαζηθά θαη πνηα ηα πξφζζεηα ζπζηαηηθά ηνπ παγσηνχ. Πνηνη είλαη νη θχξηνη ηχπνη παγσηνχ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. Πνηεο αιινηψζεηο νζκήο θαη γεχζεο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζηα παγσηφ θαη απφ πνηα αηηία. Πνηεο είλαη νη πεξηπηψζεηο αιινηψζεηο ηεο ζχζηαζεο ηνπ παγσηνχ απφ ηερλνινγηθά ζθάικαηα θαη πνηεο αηηίεο ηηο πξνθαινχλ. Ση είλαη θαη πψο ελεκεξψλεηαη ην εκεξνιφγην παξαιαβψλ. Πνηα πιενλεθηήκαηα παξνπζηάδεη ε ζπγθέληξσζε ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ πξντφλησλ. Πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη (θαη κε ηε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά) ζηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο πξντφληνο γηα πξψηε θνξά. Πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεζη ελφο πξντφληνο. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο απφδνζε πξντφληνο θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο απφδνζεο πξντφλησλ γηα κηα επηζηηηζηηθή επηρείξεζε. Πνηα είλαη ε κέζνδνο αγνξάο πξντφλησλ κε ζπκβφιαην θαη πνηα κεηξεηνίο. Πνηα είλαη ε έλλνηα ησλ φξσλ α) άκεζεο αγνξέο, β) αγνξέο απνζήθεο. Σελίδα 17 από 35

18 Ση είλαη ε κέζνδνο Par Stock. Πνηνη παξάγνληεο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ απνζέκαηνο. Πνηα είλαη ε έλλνηα ησλ φξσλ α) reorder point, β) reorder quality. Πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ βαζηθψλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα άηνκα. Πνηνη είλαη νη ηξφπνη πνπ κπνξεί λα γίλεη ε εηζαγσγή ηξνθίκσλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Ση είλαη νη πξσηεΐλεο θαη ζε πνηεο θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη. ε πνηεο αηηίεο κπνξεί λα νθείιεηαη ε αλεπαξθήο πξφζιεςε ιεπθσκάησλ απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ιίπνπο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Πψο γίλεηαη ε απνκάθξπλζε ηεο γιπθφδεο απφ ην αίκα. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πγηεηλνχ λεξνχ. Πνηα δηαδξνκή αθνινπζεί ην λεξφ πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κέζσ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζπζηήκαηνο. Ση είλαη ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ θαη πνηνη έιεγρνη γίλνληαη γηα πηζαλέο επηπηψζεηο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα κεηνλεθηήκαηα ιεηηνπξγίαο ελφο εζηηαηνξίνπ κε ην ζχζηεκα franchise. Β. ΔΗΓΗΚΔ ΓΝΩΔΗ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Σε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Μαγεηξείνπ. Σα ηκήκαηα ηεο θνπδίλαο θαη ην επηηεινχκελν ζε απηά έξγν. Σελ πξνεηνηκαζία ζηελ θνπδίλα (Mise en place). Σα θνλ ζηελ θνπδίλα (άζπξα ζθνχξα). Σα roux (ξνπ) θαη ηε ρξήζε ηνπο. Σηο ζνχπεο (δηαπγείο θαη ππθλέο). Σνπ δσκνχο κεγάιε καξκίηα κηθξή καξκίηα Pot au Feu δσκφ ςαξηψλ δσκφ πνπιεξηθψλ. Σνλ θνλζνκέ. Σν δηπιφ θνλζνκέ. Σηο ππθλέο ζνχπεο (πνπξέδεο ιαραληθψλ θαη νζπξίσλ, θξέκεο ιαραληθψλ - γαξίδαο πνπιεξηθψλ, βεινπηέ ιαραληθψλ ςαξηψλ πνπιεξηθψλ, απέξαζηεο ή ιαραληθψλ, εηδηθέο, εζληθέο). άιηζεο δεζηέο Σελίδα 18 από 35

19 Σηο βαζηθέο ζθνχξεο ζάιηζεο (ληεκί γθιαο εζπαληφι ηνκάηα). Σηο βαζηθέο άζπξεο ζάιηζεο (βεινπηέ κνζραξηνχ πνπιεξηθψλ ςαξηψλ) Σε ζάιηζα κπεζακέι. Σηο ζάιηζεο βνπηχξνπ (νιαλδέδ κπεαξλέδ). άιηζεο θξύεο Σε ζάιηζα καγηνλέδα θαη ηα παξάγσγα απηήο. Σε ζάιηζα βηλεγθξέη. Σηο εηδηθέο ζάιηζεο. Σελ νξνινγία ιεμηιφγην ηεο καγεηξηθήο ηέρλεο. Σηο κεζφδνπο κεγεηξέκαηνο ζε α) μεξή ζεξκφηεηα (ζράξαο, ςεηά, θξηηνχξαο, γθξαηέλ, ζνηέ), β) πγξή ζεξκφηεηα (κπξεδέ, θαηζαξφιαο, πνζέ, ζνηέ αλάκηθηα, βξαζηά δεκαηηζηά, άζπξηζκα αηκνχ). Σηο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο ησλ πνπιεξηθψλ. Σηο κεζφδνπο καγεηξέκαηνο ησλ νζηξαθφδεξκσλ. Σα ιίπε θαη ηα έιαηα. Σα απιά θαη ζχλζεηα βνχηπξα. Σα νξεθηηθά (θξχα-δεζηά). Σα δπκαξηθά (ηξφπνη παξαζθεπήο). Ρχδηα (ηξφπνη παξαζθεπήο). Σα καγείξεκα ησλ απγψλ. Σν καγείξεκα ησλ νζπξίσλ θαη ιαραληθψλ. Σν καγείξεκα ησλ παηαηψλ. Σηο ζαιάηεο (απιέο θαη ζχλζεηεο). ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ Σν πξνζσπηθφ ηνπ δαραξνπιαζηείνπ. Σα κεηξηθά ζπζηήκαηα. Σνπο ρψξνπο, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα εξγαιεία ηνπ δαραξνπιαζηείνπ. Σηο πξψηεο θαη δεπηεξεχνπζεο χιεο δαραξνπιαζηηθήο. Σηο ηερληθέο ζπληήξεζεο. Σηο δχκεο θαη θξέκεο. Σα βνχηπξα θαη ηηο καξγαξίλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δαραξνπιαζηηθή. Σα δηάθνξα παξαζθεπάζκαηα απφ ηελ Διιεληθή θαη Γαιιηθή δαραξνπιαζηηθή. Σηο αξρέο νξγάλσζεο ελφο εξγαζηεξίνπ δαραξνπιαζηηθήο. Σελ πγηεηλή ζην ρψξν παξαζθεπήο ηνπ δαραξνπιαζηείνπ. Σελίδα 19 από 35

20 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΟΤΕΗΝΑ Σηο βαζηθέο αξρέο επηινγήο ηνπ εμνπιηζκνχ. Σα εξγαιεία κέηξεζεο ζηελ θνπδίλα. Σα εξγαιεία θνπήο ζηελ θνπδίλα. Σνλ εμνπιηζκφ ηεο θχξηαο θνπδίλαο θαη ηνπ Garde Manger. Σνλ εμνπιηζκφ πιχζεσο ζθεπψλ ηνπ εζηηαηνξίνπ θαη ηεο θνπδίλαο. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο θνπδίλαο. Πεξί απνζήθεο εκέξαο. Πεξί χδξεπζεο απνρέηεπζεο. ΣΡΟΦΟΓΝΩΗΑ Γεληθά πεξί ηξνθίκσλ (είδε δηάθξηζε θιπ) Σηο κεζφδνπο δηαηήξεζεο ησλ ηξνθίκσλ. Σνπο δεκεηξηαθνχο θαξπνχο θαη ηα πξντφληα ησλ δεκεηξηαθψλ. Σα ιαραληθά (λσπά θαηεςπγκέλα). Σν ξχδη θαη ηηο πνηθηιίεο ηνπ. Σν ςσκί θαη ηα ζθεπάζκαηα απηνχ. Σα δπκαξηθά Σηο γιπθαληηθέο χιεο θαη πψο δηαθξίλνληαη. Σα θξέαηα (λσπά θαηεςπγκέλα). Σα ςάξηα (λσπά θαηεςπγκέλα). Σα πνπιεξηθά (λσπά θαηεςπγκέλα). Σα ιίπε θαη έιαηα. Σα γάια θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (βνχηπξν, ηπξί, γηανχξηη). Σα αξηχκαηα θαη ηα θαξπθεχκαηα. ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Σα ηξφθηκα θαη ηηο εμσγελείο ηνμηθέο νπζίεο (θαξθηλνγφλεο νπζίεο αληηβηνηηθά). Σα ληηξηθά θαη ηα ληηξψδε άιαηα. Σηο ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο. Σελ πγηεηλή δηαηξνθή. Σε δηαηήξεζε λσπψλ θαη καγεηξεκέλσλ ηξνθίκσλ. Σνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ θαη ζθεπψλ ηεο θνπδίλαο. Σελίδα 20 από 35

21 Σελ πνηφηεηα ησλ ζθεπψλ ηεο θνπδίλαο ζε ζρέζε κε ηελ πγηεηλή. Σελ πγηεηλή θαη πνηφηεηα γάιαθηνο θαη ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ. Σελ πγηεηλή θαη πνηφηεηα ςαξηψλ (λσπψλ θαη θαηεςπγκέλσλ). Σελ πγηεηλή ηξνθίκσλ εηδηθψλ νκάδσλ αλζξψπσλ. ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Σελ νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ. Σνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε πξνκήζεηεο. Σηο κεζφδνπο θαη ηα ζπζηήκαηα πξνκεζεηψλ. Σνλ έιεγρν θαη ηε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ηεο αγνξάο. Σνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ιαραληθψλ θαη θξνχησλ. Σνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ γάιαθηνο. Σνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θξεάησλ πνπιεξηθψλ θπλεγηψλ ςαξηψλ ζαιαζζηλψλ. Σνλ έιεγρν ηεο ςχμεο ζπληήξεζεο θαη ηεο πγξνκεηξηθήο ζεξκνθξαζίαο φισλ ησλ εηδψλ. Σνλ έιεγρν ησλ ηηκνινγίσλ θαη ησλ δειηίσλ απνζηνιήο. Σελ απνζήθε (θχξηα απνζήθε θαη απνζήθε εκέξαο). Σε ζπλεξγαζία κε ηα ηκήκαηα ειέγρνπ θαη απνζήθεο γηα ηηο αγνξέο ησλ ηξνθίκσλ. Σε ζχληαμε εθζέζεσλ θαη αλαθνξψλ ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο θαη ηα ηξφθηκα. Σε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα ηνπ εζηηαηνξίνπ γηα ηε γξήγνξε θαη ζσζηή παξάζεζε ησλ εδεζκάησλ. ΓΗΑΗΣΖΣΗΚΖ Γηα ηελ πέςε ζξέςε. Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ηξνθψλ. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ αλζξψπνπ ζε ζξεπηηθέο χιεο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ. Γηα ηηο επνρέο ηνπ ρξφλνπ θαη ηε δηαηξνθή. Γηα ηελ ειηθία θαη ηε δηαηξνθή. Γεληθά πεξί δηαηξνθήο. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο κε ζσζηή δηαηξνθή. ΔΣΗΑΣΟΡΗΟ Σν πξνζσπηθφ ηνπ εζηηαηνξίνπ. Σνλ εμνπιηζκφ ηνπ εζηηαηνξίνπ. Σελίδα 21 από 35

22 Σα ιηλά ηνπ εζηηαηνξίνπ. Σελ πξνεηνηκαζία ηξαπεδαξίαο (γηα πξσηλφ, κεζεκβξηλφ, βξαδηλφ). Σα γεχκαηα ψξεο παξάζεζήο ηνπο. Σηο θαηεγνξίεο θαγεηψλ (ηξφπνη παξάζεζεο θαη απαηηνχκελα ζθεχε). Σα είδε (ηξφπνπο) ζεξβηξίζκαηνο. Σελ πξνεηνηκαζία παξάζεζεο γηα πξσηλφ, κεζεκβξηλφ, βξαδηλφ (A la carte, Table d hote). Δηδηθέο δηαδηθαζίεο πξνπαξαζθεπήο ζεξβηξίζκαηνο θαη παξαζθεπέο εηδηθψλ εδεζκάησλ (decoupage, flambage). ΤΝΘΔΖ MENU Γεληθά πεξί MENU. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πειαηείαο. Σηο δπλαηφηεηεο ηεο επηζηηηζηηθήο κνλάδαο. Σηο δπλαηφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σελ επνρή ζχλζεζεο ηνπ MENU. Σνπο ζπλδπαζκνχο ησλ ηξνθψλ. Σνπο ηχπνπο ηνπ Menu (menu table d hote, menu a la carte, menu δεμηψζεσλ, menu κπνπθέο, menu θπθιηθφ, menu table d hote ζχκθσλα κε ηελ αγνξαλνκηθή δηάηαμε). ΣΔΜΑΥΗΜΟ ΚΡΔΑΣΩΝ Σν βφδη (ηεκαρηζκφο παξνπζίαζε). Σν κνζράξη (ηεκαρηζκφο παξνπζίαζε). Σν ρνίξν (ηεκαρηζκφο παξνπζίαζε). Σν αξλί πξφβαην (ηεκαρηζκφο παξνπζίαζε). Σε ζχζηαζε ηνπ ζθάγηνπ δψνπ. Σελ σξίκαλζε (ζίηεκα) ηνπ θξέαηνο. Σε ζξεπηηθή αμία ηνπ θξέαηνο. Σα είδε ηνπ θξέαηνο (κνζράξη, βφδη, αξλί, ρνηξηλφ θ.α). Σε δηαηήξεζε ηνπ θξέαηνο. Σνπο παξάγνληεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαιήο πνηφηεηαο ηνπ θξέαηνο. ΓΗΑΚΟΜΖΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΔΓΔΜΑΣΩΝ Σα πιηθά δηαθφζκεζεο. Σελίδα 22 από 35

23 Σελ επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ δηαθφζκεζεο (πάγνο, γιάζν, πξαιίλα, πάζηα ακπγδάινπ, θειηδφι θ.ι.π.). Σελ ηερληθή ηεκαρηζκνχ ησλ ιαραληθψλ. Σηο δηάθνξεο ζπλζέζεηο (ιαραληθά, θξνχηα, ινπινχδηα, δχκεο θ.ι.π.). Σε δηαθφζκεζε πιαηφ, δίζθσλ, θαζξεπηψλ, πηάησλ θ.ι.π.. Σελίδα 23 από 35

24 3.2 Σν πξαθηηθό κέξνο εμεηάζεωλ Γηαδηθαζία α) θνπόο Καηά ηε δνθηκαζία ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο ειέγρνληαη νη επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ εμεηαδνκέλνπ, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε πλνπηηθή Πεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο (Job Profile), ε ζηνρνζεζία εμεηαζηέαο χιεο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηα επηκέξνπο επαγγεικαηηθά θαζήθνληα ηνπ Καλνληζκνχ Καηάξηηζεο ηεο εηδηθφηεηαο. β) Πεξηερόκελν εμέηαζεο Ζ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ζην Πξαθηηθφ Μέξνο γίλεηαη ζε εξγαζηήξηα ησλ Η.Δ.Κ. ή ζε εξγαζηεξηαθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, φπνπ νη ππνςήθηνη πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ πξαθηηθή ή εξγαζηεξηαθή ηνπο άζθεζε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Kαηάξηηζήο ηνπο ή ζε εξγαζηήξηα άιισλ κνλάδσλ (εθπαηδεπηηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ) πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο αμηνιφγεζεο. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζηνρνζεζία ησλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο εηδηθφηεηαο θαη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηνπο επηιεγκέλνπο ρψξνπο αμηνιφγεζεο. ην εξγαζηήξην κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη, ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. Οη εμεηαζηέο βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν θαη κεηά ηελ πάξνδν εχινγνπ ρξφλνπ ειέγρνπλ ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο αζθήζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ θαη εθφζνλ θξίλνπλ φηη απηφ ρξεηάδεηαη ή απαηηείηαη απφ ην είδνο εμέηαζεο, πξνρσξνχλ θαη ζε πξνθνξηθέο εξσηήζεηο - δηεπθξηλίζεηο επί ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ. Κάζε ππνςήθηνο εμεηάδεηαη θαη βαζκνινγείηαη απφ ηξεηο εμεηαζηέο νη νπνίνη νξίδνληαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Π., χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο νηθείαο Π.Δ.Δ.Π. θαη εθπξνζσπνχλ ηνλ Δ.Ο.Π.Π. θαη ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ο ππνςήθηνο ζεσξείηαη επηηπρψλ εθφζνλ νη δχν (2) απφ ηνπο ηξεηο (3) εμεηαζηέο ηνλ ραξαθηεξίζνπλ επηηπρφληα. γ) Γηαδηθαζία εμέηαζεο Σν πξφγξακκα εμέηαζεο ηνπ Πξαθηηθνχ Μέξνπο γηα θάζε εηδηθφηεηα αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Π.Δ.Δ.Π. Ζ δηάξθεηα ηνπ εμεηαζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο πξαθηηθήο δνθηκαζίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππνςεθίσλ ζε θάζε πεξηθέξεηα θαη ην δηαζέζηκν εξγαζηεξηαθφ εμνπιηζκφ. Οη ππνςήθηνη πξνζέξρνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ή εξγαζηαθφ ρψξν ηελ εκέξα θαη ψξα πνπ έρεη νξηζηεί γηα ηελ εμέηαζή ηνπο. Οη ππνςήθηνη κπνξεί λα εμεηάδνληαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εξγαζηήξηα ή επαγγεικαηηθνχο ή εξγαζηαθνχο ρψξνπο, αλ ε εηδηθφηεηα ή ε δέζκε ησλ εμεηαδνκέλσλ ζεκάησλ ην επηβάιινπλ. Σελίδα 24 από 35

25 δ) Γηάξθεηα εμεηάζεωλ Σν Πξαθηηθφ Μέξνο εμεηάδεηαη γηα ηξεηο (3) ώξεο ηνρνζεζία εμεηαζηέαο ύιεο Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, θαηά ην Πξαθηηθφ Μέξνο, νη ππνςήθηνη ηεο εηδηθφηεηαο Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης, εμεηάδνληαη ζε γεληθά ζέκαηα επαγγεικαηηθψλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ θαη επίζεο ζε εηδηθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, πνπ πεξηιακβάλνληαη απνθιεηζηηθά ζηε ζηνρνζεζία ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο ηεο εηδηθφηεηαο. Σα ζέκαηα επάλσ ζηα νπνία εμεηάδνληαη νη ππνςήθηνη είλαη θπξίσο ζέκαηα εθαξκνγήο θαη απνξξένπλ απφ ηε γλψζε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο ησλ καζεκάησλ. Θέκαηα εθαξκνγήο Ο Σερληθφο Μαγεηξηθήο Σέρλεο ζηα πιαίζηα ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ θαιείηαη λα παξαζθεπάζεη έλα απφ ηα θαησηέξσ παξαζθεπάζκαηα. 1. Παξαζθεπέο ζνύπαο νχπα βεινπηέ νχπα θξέκα νχπα απέξαζηε ή ιαραληθψλ 2. Παξαζθεπέο απγώλ Απγά πνζέ Απγά κάηηα Απγά νκειέηα Απγά ηεγαληηά 3. Παξαζθεπέο ζάιηζαο άιηζα βεινπηέ πνπιεξηθψλ άιηζα ηνκάηα άιηζα κπεζακέι άιηζα καγηνλέδα άιηζα ηαξηάξ 4. Παξαζθεπέο δπκαξηθώλ παγγέηη λαπνιηηέλ παγγέηη θαξκπνλάξα Μαθαξφληα gratin 5. Παξαζθεπέο ξπδηνύ Ρχδη pilaw Ρχδη Creole Ρηδφην 6. Παξαζθεπέο θξεάηωλ - πνπιεξηθώλ Φήζηκν ζηε ζράξα Σελίδα 25 από 35

26 Φήζηκν ζνηέ λίηζει 7. Παξαζθεπέο ζαιαηώλ αιάηα απιή αιάηα ζχλζεηε (θξεηνζαιάηα, θνηνζαιάηα θ.ι.π.). 8. Παξαζθεπέο νζηξαθόδεξκωλ Γαξίδεο θνθηέηι 9. Σξόπνη θνπήο παηαηώλ Ενπιηέλ Μπξηλνπάδ Κνλθαζέ Δκαλζέ Παξηδηέλ Ννπαδέη 10. Παξαζθεπέο εηδηθώλ εδεζκάηωλ νπθιέ κε ηπξί Βνι-ν-βαλ α ια ξελ Κηο ινξελ 11. Παξαζθεπέο γιπθηζκάηωλ Κξέκα θαξακειέ Σάξηα κήινπ Κξέπα γιπθηά Κξέκα δαραξνπιαζηηθήο Υαιβάο ζηκηγδάιη Σελίδα 26 από 35

27 4. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΩΣΖΔΩΝ ΟΜΑΓΑ Α. 1. ε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα αγαζά; 2. Πνηνη είλαη νη ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο ζχκθσλα κε ηε ζχγρξνλε αληίιεςε; 3. Πνηα είλαη ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ έξγσλ ζηε ζχγρξνλε νηθνλνκία; 4. Πνηνη παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ ηε δήηεζε θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ; 5. Με πνην ηξφπν επεξεάδεηαη ε δήηεζε γηα έλα θαηαλαισηηθφ πξντφλ απφ ηηο ηηκέο ησλ άιισλ πξντφλησλ; 6. Ση ελλννχκε φηαλ αλαθεξφκαζηε α) ζηελ θαηαλαισηηθή ρξεζηκφηεηα ή ηθαλνπνίεζε θαη β) ζηε δήηεζε; 7. Nα δηαηππσζνχλ α) ν λφκνο ηεο δήηεζεο θαη β) ν λφκνο ηεο πξνζθνξάο; 8. Ση είλαη ε θακπχιε δήηεζεο; 9. Καηαγξάςηε θαη θάληε κία ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πξνζθνξά ελφο πξντφληνο. 10. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη έλλνηεο: α) ηζνξξνπία ηεο αγνξάο θαη β) ηηκή ηζνξξνπίαο; 11. Πνηεο ηηκέο θαινχληαη θαηψηαηεο ηηκέο ή ηηκέο αζθαιείαο; 12. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ζχκθσλα κε ηα νπνία γίλεηαη ε έληαμε ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο επηκέξνπο κνξθέο ηεο αγνξάο; 13. Πφηε ππάξρεη πιήξεο αληαγσληζκφο θαη πφηε κνλνπψιην ζ έλα θιάδν; 14. Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηνπο ιφγνπο χπαξμεο κνλνπσιίνπ ζ έλα θιάδν. 15. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη φξνη «εγρψξην» θαη «εζληθφ πξντφλ»; 16. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη φξνη «εζληθφ εηζφδεκα» θαη «θαηά θεθαιήλ εζληθφ εηζφδεκα»; 17. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ κεραλεκάησλ ζηελ επαγγεικαηηθή θνπδίλα 18. Με πνηα πιηθά πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ην δάπεδν, νη ηνίρνη θαη ε νξνθή ηεο θνπδίλαο 19. Ση εμνπιηζκφ πξέπεη λα έρεη ε απνζήθε εκέξαο θαη ζε πνην ζεκείν ηνπ ρψξνπ ηεο θνπδίλαο πξέπεη λα βξίζθεηαη; 20. Πψο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ε χδξεπζε ησλ θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο ζχκθσλα κε ηνλ πγεηνλνκηθφ θαλνληζκφ 21. Απφ πνηα πιηθά θαη ζε πνηεο δηαζηάζεηο πξέπεη λα θαιχπηνληαη νη επηθάλεηεο θαη ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ πιχζεσο ζθεπψλ ζχκθσλα κε ηνλ πγεηνλνκηθφ θαλνληζκφ 22. Πψο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα: ην δάπεδν, ε νξνθή, νη ηνίρνη, νη πφξηεο θαη ηα παξάζπξα ηεο απνζήθεο ζχκθσλα κε ηνλ πγεηνλνκηθφ θαλνληζκφ 23. Πνηεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ θαη κε πνηνλ ηξφπν ξππαίλνληαη κε πνιπθπθιηθνχο αξσκαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο; 24. Ση είλαη νη κπθνηνμίλεο; 25. Πνηεο είλαη νη αιινηψζεηο ηεο γεχζεο ζην γάια; 26. Πνηεο είλαη νη δηαθνξέο ζηε ζχλζεζε θαη ζηελ θαηαλάισζε εηδψλ γηανχξηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο άιιεο ρψξεο; 27. Πνηα είλαη ηα βαζηθά θαη πνηα ηα πξφζζεηα ζπζηαηηθά ηνπ παγσηνχ; Σελίδα 27 από 35

28 28. Καηαγξάςηε θαη πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηέζζεξηο (4) απφ ηνπο θπξίνπο ηχπνπο παγσηνχ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία. 29. Πνηεο αιινηψζεηο νζκήο θαη γεχζεο κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζην παγσηφ θαη απφ πνηα αηηία; 30. Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) απφ ηηο πεξηπηψζεηο αιινίσζεο ηεο ζχζηαζεο ηνπ παγσηνχ απφ ηερλνινγηθά ζθάικαηα θαη ηηο αηηίεο πνπ ηηο πξνθαινχλ. 31. Ση είλαη θαη πψο ελεκεξψλεηαη ην εκεξνιφγην παξαιαβψλ; 32. Πνηα πιενλεθηήκαηα παξνπζηάδεη ε ζπγθέληξσζε - ζχληαμε πξνδηαγξαθψλ πξντφλησλ; 33. Καηαγξάςηε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη (θαη κε ηε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά) ζηελ πεξίπησζε πξνκήζεηαο πξντφληνο γηα πξψηε θνξά. 34. Πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεζη ελφο πξντφληνο; 35. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο απφδνζε πξντφληνο θαη πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο απφδνζεο πξντφλησλ γηα κηα επηζηηηζηηθή επηρείξεζε; 36. Πεξηγξάςηε ηε κέζνδν αγνξάο πξντφλησλ κεηξεηνίο. 37. Πνηα είλαη ε έλλνηα ησλ φξσλ: α) «άκεζεο αγνξέο» θαη β) «αγνξέο απνζήθεο»; 38. Ση είλαη ε κέζνδνο PAR STOCK; 39. Να αλαθέξεηε πέληε (5) απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ απνζέκαηνο. 40. Πνηα είλαη ε έλλνηα ησλ φξσλ α) reorder point, β) reorder quality; 41. Να αλαθέξεηε έμη (6) παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ βαζηθψλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ηα άηνκα. 42. Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί λα γίλεη εηζαγσγή ηξνθίκσλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ; 43. Ση είλαη νη πξσηεΐλεο θαη ζε πνηεο θαηεγνξίεο ρσξίδνληαη; 44. ε πνηεο αηηίεο κπνξεί λα νθείιεηαη ε αλεπαξθήο πξφζιεςε ιεπθσκάησλ απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ; 45. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ιίπνπο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ; 46. Πψο γίλεηαη ε απνκάθξπλζε ηεο γιπθφδεο απφ ην αίκα; 47. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πγηεηλνχ λεξνχ; 48. Πνηα δηαδξνκή αθνινπζεί ην λεξφ πνπ πξνζιακβάλεηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ κε ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα; 49. Ση είλαη ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ θαη πνηνη έιεγρνη γίλνληαη γηα πηζαλέο επηπηψζεηο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ; 50. Να αλαθέξεηε ηα πιενλεθηήκαηα ιεηηνπξγίαο ελφο εζηηαηνξίνπ κε ην ζχζηεκα franchise. 51. Να αλαθέξεηε ηα κεηνλεθηήκαηα ιεηηνπξγίαο ελφο εζηηαηνξίνπ κε ην ζχζηεκα franchise. 52. Πνηνη παξάγνληεο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ ραξηηνχ ηνπ menu 53. Πεξηγξάςηε ζπλνπηηθά ηηο ππνθεηκεληθέο κεζφδνπο ηηκνιφγεζεο. 54. Πεξηγξάςηε ηε κέζνδν "ρακειήο ηηκήο" σο κέζνδν ππνθεηκεληθήο ηηκνιφγεζεο. 55. Ση είλαη ειαζηηθφηεηα θαη ηη είλαη αλειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο; 56. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο πξφηππν ή πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο; 57. Πνηα είλαη ε εξκελεία ησλ φξσλ α) «ζηαζεξφ ή πάγην θφζηνο», β) «δαπάλεο πξνζσπηθνχ»; 58. Πνηνη παξάγνληεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ επηινγή ελφο πξνκεζεπηή; 59. Να αλαθέξεηε ηέζζεξηο (4) απφ ηηο γεληθέο αξρέο ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαγεηψλ. 60. Ση είλαη ε θαξηέια θξέαηνο θαη πνηα είλαη ε ρξήζε ηεο; 61. Πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο χπαξμεο θαη ρξήζεο ησλ θαξηειψλ θξέαηνο; 62. Πνην είλαη ηα πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο απφδνζε πξντφληνο; 63. Να αλαθέξεηε ηέζζεξα απφ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη κηα πξφηππε ζπληαγή. Σελίδα 28 από 35

29 64. Πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο; 65. Με πνηα δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ν εκεξήζηνο έιεγρνο ησλ πνζνηήησλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί απφ ηελ θνπδίλα; 66. Με πνηα δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη ν εκεξήζηνο έιεγρνο ησλ εζφδσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί απφ ηελ θνπδίλα; 67. Πεξηγξάςηε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ηνπνζεζίαο πνπ θαιιηεξγείηαη έλα ακπέιη θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζηαθπιηνχ. 68. Ση επηηπγράλεηαη κε ηελ πξνζζήθε δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ ζην κνχζην,θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θφθθηλνπ θξαζηνχ; 69. Να αλαθέξεηε ηηο κεζφδνπο ηδηαίηεξεο πξνεξγαζίαο ηνπ κνχζηνπ θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ άζπξνπ θξαζηνχ. 70. Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ παιαίσζεο - ζπληήξεζεο - δηαηήξεζεο ηνπ θξαζηνχ; 71. Πνηεο πξνυπνζέζεηο πξέπεη λα δηαζέηεη ν ρψξνο απνζήθεπζεο θξαζηψλ (θάβα) 72. Να αλαθέξεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ζπλνπηηθά ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα θξαζί. 73. Να αλαθέξεηε θαη λα πεξηγξάςεηε ηξεηο (3) απφ ηηο θπξηφηεξεο αζζέλεηεο ηνπ θξαζηνχ. 74. Ση πξνζδηνξίδνπλ νη ελδείμεηο GRAND RESERVE θαη CAVA ; 75. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαζηψλ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο (V.Q.P.R.D.); 76. Πνηα ειιεληθά θξαζηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε λνκνζεζία Ο.Π.Δ θαη πνηα Ο.Π.Α.Π.; 77. Πψο πξέπεη λα ηαμηλνκνχληαη ηα θξαζηά ζηελ απνζήθε θαη πψο πξέπεη λα γίλεηαη ε παξαθνινχζεζή ηνπο; Σελίδα 29 από 35

30 ΟΜΑΓΑ Β. 1. Ση πξνζδηνξίδεη ε κέζνδνο βξαζκφο ζηε καγεηξηθή; Πνηα ηξφθηκα παξαζθεπάδνληαη κε ηε κέζνδν απηή; 2. Ση πξνζδηνξίδεη ε κέζνδνο πνζέ ζηε καγεηξηθή ; Πνηα ηξφθηκα παξαζθεπάδνληαη κε ηε κέζνδν απηή; 3. Ση πξνζδηνξίδεη ε κέζνδνο ζνηέ ζηε καγεηξηθή ; Πνηα ηξφθηκα παξαζθεπάδνληαη κε ηε δηαδηθαζία απηή; 4. Πψο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη (ζεξβίξνληαη) ζηνλ πειάηε νη παξαζθεπέο ζνηέ; 5. Ση πξνζδηνξίδεη ε παξαζθεπή ςεηφ (roasting); Με πνην ηξφπν επηδξά ζην ηξφθηκν ε κέζνδνο απηή; 6. Πνηα ηερληθή θαη γηα πνην ιφγν εθαξκφδεηαη ζηηο παξαζθεπέο: «ςεηά ζην θνχξλν», «ςεηά ζηε ζράξα» θαη «ςεηά ζηε ζνχβια»; 7. Ση επηδηψθεηαη κε ηελ πξνζζήθε ιίπνπο (piquage) ζε παξαζθεπέο θξέαηνο; Με πνηα δηαδηθαζία πξνζηίζεηαη ην ιίπνο; 8. Ση είλαη θαη πψο παξαζθεπάδεηαη ην θνλζνκέ; 9. Πνηα είλαη ε δηαθνξά ελφο δηπινχ θνλζνκέ απφ έλα απιφ θνλζνκέ; 10. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο ζνχπα βεινπηέ θξέαηνο θαη ζνχπα θξέκα θξέαηνο; Παξνπζηάζηε έλα ζπγθξηηηθφ παξάδεηγκα. 11. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο ζνχπα πνπξέ; Πψο παξαζθεπάδεηαη; 12. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο «γθξαηέλ»; 13. Πνηα είλαη ε κέζνδνο παξαζθεπήο braiser «κπξεδαί»; Πνηα ηξφθηκα παξαζθεπάδνληαη γεληθά κπξεδαί; 14. Πψο γίλνληαη νη παξαζθεπέο ξαγνχ;πνηα ηξφθηκα παξαζθεπάδνληαη ξαγνχ; 15. ε ηη δηαθέξεη ε ηερληθή ζηηο παξαζθεπέο «κπξεδαί» θαη «ςεηφ» ζην θνχξλν; 16. Ση είλαη ην "θνλ" ζηελ θνπδίλα; 17. Ση είλαη ην "ξνπ" θαη πνχ ρξεζηκνπνηείηαη; 18. Πψο παξαζθεπάδνληαη ηα αβγά πνζέ; 19. Ση είλαη ην "κπνπθέ γαξλί"; Πφηε ρξεζηκνπνηείηαη; 20. Ση είλαη ην "θνπξ κπνπγηφλ"; Πφηε ρξεζηκνπνηείηαη; 21. Πψο παξαζθεπάδνληαη α) ηα αβγά «κπξνπγηέ», β) ηα αβγά «ζπξ ιε πια» γ) ηα αβγά «λαηχξ»; 22. Πψο παξαζθεπάδεηαη ε ζάιηζα ληεκί - γθιαο; ε πνηεο παξαζθεπέο θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη; 23. Πψο παξαζθεπάδεηαη θαη κε πνηα πιηθά ε ζάιηζα κπεζακέι; ε πνηεο παξαζθεπέο θπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη; 24. Ση είλαη ε καξηλάδα; Απφ πνηα πιηθά παξαζθεπάδεηαη θαη πφηε ρξεζηκνπνηείηαη; 25. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηηο ζαιάηεο; 26. Ση είλαη ηα ζχλζεηα βνχηπξα θαη πνχ ρξεζηκνπνηνχληαη; 27. Ση είλαη ε ζάιηζα ηαξηάξ; Με πνηα πιηθά παξαζθεπάδεηαη θαη κε πνηα παξαζθεπάζκαηα θπξίσο πξνζθέξεηαη; 28. Πεξηγξάςηε ηνλ ηξφπν ςεζίκαηνο "Φηιέην Wellington". 29. Πσο παξαζθεπάδεηαη ην ξχδη "πηιάθη", ην ξχδη "ξηδφην" θαη ην ξχδη "θξεφι" ; 30. Πνηεο γαξληηνχξεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ςάξηα θαη ζηα νζηξαθνεηδή; 31. Πνηεο γαξληηνχξεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θξέαηα θαη ζηα πνπιεξηθά; Σελίδα 30 από 35

31 32. Πνηεο παξαζθεπέο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ "δεζηά νξεθηηθά" ; 33. Πνηεο παξαζθεπέο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ "θξχα νξεθηηθά"; 34. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο "ζαιάηα" ζηε καγεηξηθή; 35. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο "πξάζηλε ζαιάηα"; 36. Απφ πνηα πιηθά παξαζθεπάδνληαη νη ζάιηζεο καγηνλαίδ" θαη νιαλδαίδ"; 37. Πνηα επηπιένλ πιηθά πεξηέρνπλ ηα παξάγσγα ηεο «ζάιηζαο νιαληέδ», «ζάιηζα κνπζειίλ» θαη «ζάιηζα κπεαξλέδ»; 38. Ση πξνζδηνξίδνπλ ζηε καγεηξηθή νη φξνη "εζθαιφπ" θαη "ζθαινπίληα"; 39. Ση πξνζδηνξίδεη ζηε καγεηξηθή ν φξνο "αηνκπξηάλ"; 40. Με πνηα δηαδηθαζία παξάγεηαη ην πξντφλ "πνπξέο παηάηαο"; Πνηεο άιιεο παξαζθεπέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ κε βάζε ηνλ πνπξέ παηάηαο; 41. Ση πξνζδηνξίδεη ν φξνο "ιπαηδφλ" ζηε καγεηξηθή θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη; 42. Ση πξνζδηνξίδεη ζηε καγεηξηθή ν φξνο "αζηεη αγθιαίδ" θαη ηη πεξηέρεη; 43. Ση είλαη ην t-bone steak θαη ηη ην porterhouse steak; 44. Ση είλαη ην baron; 45. Πνηνη είλαη νλνκαζηηθά νη ηξφπνη καγεηξέκαηνο ησλ ςαξηψλ ; 46. Πνηνη είλαη νλνκαζηηθά νη ηξφπνη καγεηξέκαηνο ησλ πνπιεξηθψλ ; 47. Ση πιηθά ζα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα λα παξαζθεπάζεηε ην vol-au-vent a la reine; 48. Πψο ζα παξαζθεπάζεηε ην ζνπθιέ κε ηπξί; 49. Να αλαθέξεηε πέληε (5) παξαζθεπέο δπκαξηθψλ. 50. Πψο παξαζθεπάδεηαη ε ζνχπα ηνκάηαο βεινπηέ; 51. Πψο παξαζθεπάδεηαη ν πνπξέο παηάηαο παξκαληηέ; 52. Ση γλσξίδεηε γηα ην ραβηάξη; Πνηα άιια είδε απγψλ ςαξηψλ γλσξίδεηε; 53. Ση γλσξίδεηε γηα ην απγνηάξαρν; 54. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξέζθνπ απγνχ; 55. Ση είλαη ην mirepoix θαη πνχ ρξεζηκνπνηείηαη; 56. Πνηα είλαη ηα άζπξα θξέαηα θαη πνηα ηα θφθθηλα; 57. Ση είλαη ην blanchir θαη ζε πνηα ηξφθηκα εθαξκφδεηαη; 58. Πνηεο δηαδηθαζίεο ζα αθνινπζήζνπκε γηα λα ηεγαλίζνπκε έλα ηξφθηκν ζηε θξηηνχξα; 59. Πνηα είλαη ηα άζπξα θνλ θαη πνηα ηα ζθνχξα; 60. Ση είλαη ην θνλζνκέ «ειεζηίλ» ; 61. Πνηεο είλαη νη άζπξεο ζάιηζεο βεινπηέ; 62. Με πνηεο κνξθέο παξνπζηάδνληαη νη παηάηεο ηεγαληηέο; 63. Πνηεο ζάιηζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζαιάηεο; 64. ε πνηα θνκκάηηα ρσξίδεηαη ην «θφληξα» ηνπ βνδηνχ; 65. Πψο νλνκάδνληαη ηα θνκκάηηα, φηαλ ρσξίζνπκε ην θηιέην ηνπ βνδηνχ; 66. Απφ πνην δψν θαη απφ πνην κέξνο παίξλνπκε ην BACON θαη ην JAMBON; 67. Ση είλαη (ε παξαζθεπή) γαξίδεο θνθηέηι; 68. Ση πιηθά ρξεζηκνπνηνχκε θαη πψο παξαζθεπάδεηαη ε ζάιηζα ληνκάηα; 69. Ση πιηθά ρξεζηκνπνηνχκε θαη πψο παξαζθεπάδεηαη ε θαξπδφπηηα; 70. Πψο παξαζθεπάδεηαη ε θξέκα Μνπζειίλ θαη ε θξέκα Μφθα; 71. Πνηεο θαηεγνξίεο παγσηψλ γλσξίδεηε; 72. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δαραξνπιαζηηθή; 73. Ση είλαη ε καξέγθα; Πψο παξαζθεπάδεηαη; 74. Πνηα είλαη ε βαζηθή ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο κπξηγθάηαο ελφο δαραξνπιαζηείνπ; Σελίδα 31 από 35

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ"

Δ.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ "ΒΟΗΘΟ ΚΟΜΜΩΣΗ" ΠΔΡΙΟΓΟ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική Πεπιγπαθή Δπαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Aνάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων (Task Analysis)... 4 3. Δξεηάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ"

E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ E.O.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΚΟΜΜΩΣΗ ΣΕΥΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΗ ΚΟΜΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή επαγγέλματορ (Job Profile)... 4 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες

Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Καηάλογος Τροθίμων ποσ προζθέρονηαι ζε Κσπριακές Επιζιηιζηικές Μονάδες Τρόθιμο Αρηοποιήμαηα (θούρνοσ): Χωμιά: Αλαξφπηηα Γαθηπιηά Διηφπηηεο Κνηφπηηα Κνπινχξη Κνχπεο Κξεαηφπηηα Λαγάλα Λαρκαηδηνχθ Λνπθαληθφπηηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπηική πεπιγπαθή επαγγέλμαηορ (Job Profile)... 3 2. Ανάλςζη επαγγελμαηικών δπαζηηπιοηήηων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΕΙΔΙΚΟ ΘΑΛΑΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - SPA" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 2. Ανάλςση Επαγγελματικών Δπαστηπιοτήτων (Task Analysis)...

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική πεπιγπαυή τος επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 1.1 Σομέαρ Γπαζηηπιοηήηων... 3 1.2 Δπαγγελμαηικά καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Ε.Ο.Π.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ "ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" ΠΕΡΙΟΔΟ 2010 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ 1. ςνοπτική Πεπιγπαυή Επαγγέλματορ (Job Profile)... 3 Σομέαρ δπαζηηπιοηήηων... 3 Δπαγγελμαηικά Καθήκονηα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΧΡΓΗΚΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧΝ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟ ΤΣΗΜΑ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000. ηαπξνύια Σξαγηαλλνύδε

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Γιεσκρινίζεις για ηον εθαρμοδόμενο ζσνηελεζηή ΦΠΑ ζηεν εζηίαζε γενικά και ζηεν παράδοζε με αλκοολούτων ποηών.

ΘΔΜΑ: Γιεσκρινίζεις για ηον εθαρμοδόμενο ζσνηελεζηή ΦΠΑ ζηεν εζηίαζε γενικά και ζηεν παράδοζε με αλκοολούτων ποηών. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β Αθήνα, 5.10.2011 ΠΟΛ. 1208 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γαζηπονομία ωρ εναλλακηική μοπθή ηοςπιζηικήρ ανάπηςξηρ ηηρ Ελλάδαρ. Δπηβιέπσλ/νπζα: Κνπξεκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ

ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΣΑΔΙ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΧΝ ΔΝΑΝΣΙ ΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΜΑΛΗ ΠΤΡΙΓΧΝ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΑΡΑΓΗ ΔΡΙΔΣΣΑ (Α.Μ. 4002) Καβάια, 2012

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς

Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ Η νέα απαίτηση για σήμανση CE στα προϊόντα από υσσικούς λίθοσς Κενηπική ειζήγηζη ΟΣΜΕ ζηην Ημεπίδα με θέμα: «Ο Κλάδορ Μαπμάπος ζε Αναζήηηζη Διεξόδων από ηην Κπίζη»

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 68 ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΚ) 73/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Θεζζαλονίκη 2015 ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΘΔΜΑ: ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΧΝ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΕΑΥΑΡΖ ΑΔ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Εέπζη ηαςπούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων

Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα (MBA-TQM) Αζθάλεια Λιμένων και Αερολιμένων ύγκριζη ηων προηύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ 2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ (GR)ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΣΟΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ- (ΕΝ) EVALUATION PERSONNEL IN THE PRIVATE SECTOR- (FR) PERSONNEL ÉVALUATION DANS LE SECTEUR PRIVÉ- (DE) BEWERTUNG

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών.

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Νέεσ τάςεισ έρευνασ ςτο μάρκετινγκ των υπηρεςιών. ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ, ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ LOGISTICS, ΑΛΤΙΓΑ ΠΡΟΣΙΘΔΜΔΝΗ ΑΞΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο

Δηζαγσγή 4. Μέξνο Β' Μεζνδνινγία, απνηειέζκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ H εθαξκνγή ησλ αξρψλ δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηνλ ηνκέα παξνρήο μελνδνρεηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα