ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Γ.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ. K.Μ. : Π 48/2015 ΠΡΟΫΠ. : ,58 ( με Φ.Π.Α.)

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Μ : Π 48/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης στα κλειστά γήπεδα καλαθοσφαίρισης Γ. Κακούρης, Πεταλούδα και αλλού. Η παρούσα προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», άρθρο 18. Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Του Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α / «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου

3 του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». Της Κοινή Υπουργική Απόφασης Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400 Β / ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». Του Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α / «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως τη Ζ παράγραφό του. Του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122 Α ) «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και ειδικότερα το άρθρο τρίτο αυτού. Του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α / «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» άρθρο 157. Του υπ αριθμ. πρωτ. 3699/ έγγραφου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα : «Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων». Του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/ Διορθ. σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/ ): Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις. Του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 130 και 133. Του Ν. 4320/ ΦΕΚ 29Α/ «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37. Η συνολική δαπάνη της παραπάνω εργασίας ανέρχεται σε πενήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια δέκα έξι Ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (53.516,73 ) και επί πλέον Φ.Π.Α. 23% δώδεκα χιλιάδες τριακόσια οκτώ Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (12.308,85 ) και το ποσό έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2015.

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Μ : Π 48/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης στα κλειστά γήπεδα καλαθοσφαίρισης Γ. Κακούρης, Πεταλούδα και αλλού. Οι Κανονισμοί που ισχύουν είναι οι παρακάτω : Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/τ.Α της 17/2/1988) και τα αντίστοιχα παραρτήματα Α-Β-Γ-Δ αυτής Τα Παραρτήματα της 3ης Πυροσβεστικής Διάταξης και την ΤΟΤΕΕ 2451/86 Φορητοί πυροσβεστήρες, Υπ. Απόφαση 22745/314 (ΦΕΚ Β 264/8.4.71) Εθνικά Ελληνικά πρότυπα (ΝΗS) περί φορητών πυροσβεστήρων. πυρκαγιών. τήρες. πυρκαγιές. Πρότυπο ΕΛΟΤ 571 : Δοκιμασίες αντοχής σε φωτιά. Πρότυπο ΕΛΟΤ 664 : Συστήματα πυροσβεστικών εγκαταστάσεων με νερό. Και επικουρικά ή συμπληρωματικά : Διεθνείς κανονισμοί ISO Standards Q 64/1974, R336, R1338, 2546/1973 Αμερικανικοί κανονισμοί NFPA Στα γήπεδα καλαθοσφαίρισης θα συμπεριληφθούν οι παρακάτω εγκαταστάσεις: Μόνιμο υδροδοτικό κατηγορίας ΙΙ σε όλη την έκταση των κτιρίων Πυροσβεστικοί σταθμοί εργαλείων και μέσων Πυροσβεστήρες Σύστημα τοπικής εφαρμογής με αυτοδιεγειρόμενους οροφής Pa 12 kgr Δίκτυο πυροσβεστικών λήψεων στον περιβάλλοντα χώρο (Δίδυμο στόμιο Π.Υ) Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποκτήσει πλήρη γνώση του χώρου, καθώς και των συνθηκών εκτελέσεως των εργασιών. Θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι : ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Το αντλητικό συγκρότημα θα εγκατασταθεί σε ειδικό χώρο που θα χαρακτηρίζεται ως αντλιοστάσιο πυρόσβεσης. Το κάθε αντλητικό συγκρότημα θα πληροί τις προδιαγραφές και θα ελέγχεται από δικό του ηλεκτρικό πίνακα ο οποίος τροφοδοτείται από τον γενικό πίνακα χαμηλής τάσης του κτιρίου. Το αντλητικό συγκρότημα θα αποτελείται από τα εξής στοιχεία: 1. Ηλεκτροκίνητη φυγοκεντρική αντλία. 2. Εφεδρική πετρελαιοκίνητη φυγοκεντρική αντλία 3. Ηλεκτροκίνητη αντλία διατήρησης της πίεσης. (JOCKEY PUMP).

5 4. Κλειστό δοχείο διαστολής (αντιπληγματικό). 5. Πίνακα χειρισμού και ελέγχου. 6. Κεντρικούς συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών με όλες τις απαραίτητες σωληνώσεις και τα όργανα διακοπής και ελέγχου (βάνες, βαλβίδες αντεπιστροφής, μανόμετρα, κλπ.) Ο πίνακας του συγκροτήματος θα είναι ενιαίος για ολόκληρο το πυροσβεστικό συγκρότημα και θα είναι μεταλλικός στεγανός προστασίας IP 65, για την αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα. Ο πίνακας θα έχει όλα τα απαραίτητα υλικά (διακόπτες αυτόματους, λυχνίες κτλ) και θα είναι συναρμολογημένος και έτοιμος για λειτουργία. Ο Πίνακας θα περιλαμβάνει τα εξής: 'Όργανο ελέγχου φόρτισης συσσωρευτών. Εκκινητή της ηλεκτροκίνητης αντλίας διατήρησης πίεσης μέσω πιεζοστάτη επί του δικτύου. Εκκινητή της ηλεκτροκίνητης αντλίας πυρόσβεσης μέσω δεύτερου πιεζοστάτη επί του δικτύου. Εκκινητή της πετρελαιοκίνητης μηχανής (κύκλωμα 24V) μέσω τρίτου πιεζοστάτη. Ο εκκινητής θα ενεργοποιείται όταν διακοπεί η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο. 'Ενα διακόπτη τριών θέσεων (αυτόματη λειτουργία - εκτός - χειροκίνητη λειτουργία) για κάθε ένα από τα αντλητικά (πετρελαιοκινητo-ηλεκτροκίνητο, jockey) συγκροτήματα (εφόσον υπάρχουν περισσότερα του ενός). Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας. ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ Αντλητικό συγκρότημα πυρόσβεσης έτοιμο, προκατασκευασμένο αποτελούμενο από μία ηλεκτροκίνητη αντλία, μια πετρελαιοκίνητη, παροχής m3/h μανομετρικού ύψους m Σ.Υ. και μια jockey pump παροχής 5m3/h μανομετρικού 65mΣ.Υ., αθόρυβης λειτουργίας με τους ηλεκτρικούς τους πίνακες, τους αυτοματισμούς τους συλλέκτες κατάθλιψης - αναρρόφησης 4", κλπ, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, πλήρης εγκατάσταση, σύνδεση με τα δίκτυα πυρόσβεσης, ηλεκτρικού ρεύματος 8 αυτοματισμών κλπ. με πάσης φύσης μικροϋλικά και εργασίες δοκιμών, ρυθμίσεων και παράδοσης σε κανονική λειτουργία. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Α/Α ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. ΠΑΡΟΧΗ Κ.Α m3/h 2. ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ Κ.Α mσυ 3. ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Κ.Α 18 ΗΡ 4. ΠΑΡΟΧΗ JOCKEY 5.00m3/h 5. ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ JOCKEY 65 mσυ 6. ΙΣΧΥΣ JOCKEY 2.50 ΗΡ 7. ΟΓΚΟΣ ΠΙΕΣΤΙΚΟΥ 300 LT ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΟΗΣ Αποτελείται από ηλεκτρικό διακόπτη με περίβλημα στιβαρό και ερμητικά κλειστό για ασφαλή και μακρόχρονη λειτουργία. Εδράζεται σε χυτό αλουμίνιο που δένεται πάνω στον κεντρικό σωλήνα τροφοδοσίας. Ο διακόπτης ροής θα είναι εφοδιασμένος με διάταξη ρυθμιζόμενης χρονοκαθυστέρησης, ώστε να μην προκαλεί αναίτια σήματα συναγερμού από υδραυλικά πλήγματα ή άλλες στιγμιαίες μετατοπίσεις του νερού μέσα στη σωλήνωση. Ο ανιχνευτής ροής θα τοποθετηθεί σε κάθε κλάδο τροφοδοσίας των Π.Φ.

6 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Στο νέο μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο θα περιλαμβάνεται μετρητής πίεσης στην υψηλότερη ευρισκόμενη σύνδεση Π.Φ. όπου μονίμως θα δείχνει ελάχιστη πίεση λειτουργίας για τη δυσμενέστερη λήψη 4.5 bar. ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ Ο αυτόματος φορτιστής χρειάζεται για την επί 24ωρου βάσεως φόρτιση του συσσωρευτή του κινητήρα της εσωτερικής καύσης. ΔΙΔΥΜΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ Για τη τροφοδότηση των δικτύων που περιγράφηκαν παραπάνω για το δίκτυο Π.Φ. και των sprinkler με νερό από τα πυροσβεστικά οχήματα σε περίπτωση ανάγκης θα υπάρχει σύνδεση του γενικού συλλέκτη παροχής του κάθε αντλιοστασίου με σωλήνα που θα καταλήγει σε δυο στόμια έξω από το κτίριο διαμέτρου 65 mm έκαστο. Ο σωλήνας αυτός σύνδεσης θα έχει διάμετρο 4" και θα είναι εφοδιασμένος με βαλβίδα αντεπιστροφής η οποία θα επιτρέπει τη ροή του νερού μόνο προς το δίκτυο. Επίσης στο σωλήνα αυτό θα υπάρχει σύστημα αυτόματης αποστράγγισης του νερού προς αποφυγή ψύξης του. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ Ο διακόπτης ροής υπάρχει σε συστήματα Π.Φ και είναι συνδεδεμένος με το σύστημα πυρανίχνευσης, έτσι ώστε, ενεργοποίηση του συστήματος να σημαίνει συναγερμό. Eχει δυνατότητα ρύθμισης χρονοκαθυστέρησης 5 θέσεων συνολικής διάρκειας sec. Έτσι είναι δυνατή η αποφυγή ψευδοσυναγερμών από στιγμιαίες μετακινήσεις του νερού στον σωλήνα, αφού για να λειτουργήσει η συσκευή θα πρέπει η ροή να διαρκέσει περισσότερο από τη επιλεγμένη χρονοκαθυστέρηση στην οποία έχει ρυθμιστεί. Θα είναι ειδικού τύπου μεγάλης ευαισθησίας κατάλληλος για πυρόσβεση εφοδιασμένος με ηλεκτρικό διακόπτη μεταγωγικών επαφών. Ο διακόπτης θα φέρει δύο ανοίγματα διέλευσης καλωδίων. Η διάμετρος της οπής για την είσοδο της συσκευής στο σωλήνα θα είναι ανάλογη του μεγέθους του σωλήνα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τεχνικά στοιχεία: Ελάχιστη ροή ενεργοποίησης 10 gpm Μέγιστη πίεση λειτουργίας 12 bar Τάση λειτουργίας 0-30VDC Ενταση ρεύματος λειτουργίας 2Amp Θερμοκρασία περιβάλλοντος o C Μεγέθη 2-8 Κέλυφος χυτό αλουμίνιο Πιστοποίηση FM ΔΟΚΙΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Το υπάρχον δίκτυο θα δοκιμαστεί υδροστατικά σε πίεση τουλάχιστο 10 bar ή σε περίπτωση που η πίεση κανονικής λειτουργίας είναι ανώτερη των 7 bar η δοκιμή θα γίνει σε πίεση τουλάχιστο 3.5 bar μεγαλύτερη της κανονικής πίεσης λειτουργίας. ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΑΤΟΣ Οι δεξαμενές ύδατος θα τοποθετηθούν ανά 2 σε κάθε κλειστό γήπεδο και θα έχουν χωρητικότητα λίτρα έκαστη. Η κάθε δεξαμενή θα φέρει τα παρακάτω εξαρτήματα και κατασκευές: Στόμιο συνδέσεως σωλήνα πληρώσεως στο πάνω μέρος της. Στόμιο συνδέσεως σωλήνα εξαερισμού, του οποίου το ελεύθερο άκρο του θα κάμπτεται προς τα κάτω και θα φέρει σήτα.

7 Κρουνό εκκενώσεως (αποστράγγισης). Γι' αυτό ο πυθμένας της δεξαμενής θα έχει κλίση 1% στη μεγαλύτερη διάσταση του, ο δε κρουνός θα τοποθετηθεί στο χαμηλότερο σημείο. Στόμιο λήψεως σε στάθμη 10 εκ. από το πυθμένα. Εκτός από τα παραπάνω η κάθε δεξαμενή θα φέρει ανθρωποθυρίδα διαστάσεων 0.6χ0.60 εκ. στη πάνω επιφάνεια της με στεγανό προσαρμοσμένο κάλυμμα. Κατασκευή δεξαμενής ύδατος από μαύρη λαμαρίνα Κατασκευή δεξαμενής ύδατος από μαύρη λαμαρίνα πάχους πάνω από 5mm διαστάσεων 2,00Χ2,00Χ1,50m με όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης -στήριξης και τα προβλεπόμενα βανοειδή, ανθρωποθυρίδα 0,60Χ0,60m, σωλήνα αερισμού Φ 3/4",κρουνό εκκένωσης, με σκελετό από σίδηρο ειδικών διατομών, δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής και τοποθέτησης και δοκιμών. ΦΟΡΗΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Στα κτίρια θα εγκατασταθούν φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης Pa : α) 12kgr και β) 6 kgr Οι πυροσβεστήρες των 6 kgr θα εγκατασταθούν σε κάθε επίπεδο σε απόσταση το πολύ 25m, ο ένας από τον άλλο και το πολύ 15m από το πιο απομακρυσμένο σημείο του χώρου. Στους χώρους Η/Μ εγκαταστάσεων προβλέπεται η εγκατάσταση ενός ζεύγους πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα CO2 των 6 kgr και ξηρής σκόνης Pa των 12kgr. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΣΚΟΝΗΣ ΤΥΠΟΣ Pa6 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ 515 mm (h) ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 153 mm (d) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 9,6 kgr ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Powder ABCE 40% ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Άζωτο ΣΙΦΩΝΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ Πλαστικό PVC ΒΑΡΟΣ ΓΟΜΩΣΗΣ 6 kgr ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 14 ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 30 bar ΠΙΕΣΗ ΘΡΑΥΣΗΣ 68 bar ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ 18 sec ΜΗΚΟΣ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ 7 m ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -20 έως +60 C ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ 6,6 lit. ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 21 Α Β Ο τύπος, κατασβεστικής ικανότητα και τα υπόλοιπα στοιχεία κάθε πυροσβεστήρα θα είναι γραμμένα στην πρόσοψή του, σύμφωνα με τις Ελληνικές προδιαγραφές. Το κυρίως κυλινδρικό δοχείο, που περιέχει την ξηρή σκόνη θα είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα που πληροί τις προδιαγραφές ΕΝ3 και θα έχει υποβληθεί σε δοκιμαστική υδραυλική πίεση 25 ατμοσφαιρών και σε πίεση θραύσης 75 ατμοσφαιρών. Στο πάνω μέρος του δοχείου θα υπάρχει κατάλληλη χειρολαβή, ενώ ο πυθμένας θα φέρει σιδερένια στεφάνη ή ειδική κατασκευή για να μην εφάπτεται στο έδαφος. Στο πάνω μέρος θα υπάρχει οπή πλήρωσης με πώμα από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο, εφοδιασμένο με βαλβίδα ασφαλείας υπερπίεσης. Το φιαλίδιο θα έχει υποβληθεί σε δοκιμαστική πίεση 250 atm. Το μήκος εκτόξευσης της σκόνης κατά τη λειτουργία πρέπει να είναι τουλάχιστον 6.5 m.

8 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΤΥΠΟΣ C5 Κατασκευαστική Ικανότητα 55Β - C Περιεκτικότητα 12 Κg, Co2 Πίεση Λειτουργίας 55 Bar Βαλβίδα Ασφαλείας 18,5±1,5 Θερμοκρασία Λειτουργίας -20 C + 60 C Χρόνος Εκτόνωσης 15 sec Δοχείο CE Υλικό Δοχείου Steel 34 Cr Mo4 Πίεση Δοκιμής 250 Bar Πίεση Θραύσης 530 Bar Εξωτερική Βαφή RAL3000 Εσωτερική Επεξεργασία Kαμμία Διαστάσεις Δοχείου 155 mm x 608 mm Συνολικό Βάρος 19 Kg Ο πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα θα έχει περιεχόμενο καθαρού βάρους 6 kgr μέσα σε δοχείο από μαγγανιούχο χαλυβδοέλασμα. Η πίεση δοκιμής του δοχείου θα είναι 250 bar, η πίεση θραύσης του 450 bar, ενώ η πίεση λειτουργίας του 55bar. Κάθε δοχείο θα είναι πλήρες και θα έχει ορειχάλκινη βαλβίδα με ενσωματωμένη διάταξη ασφαλείας υπερπιέσεως ρυθμισμένη στα 190 bar, σκανδάλη ενεργοποίησης, σωλήνα από ελαστικό με ειδικούς συνδέσμους δοκιμασμένο στα 300 bar και ελαστική χοάνη από σκληρό πλαστικό υλικό με υψηλή διηλεκτρική αντοχή. Ο πυροσβεστήρας θα είναι κατάλληλος για φωτιές κατηγορίας BCE και παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι 150KV. Το κέλυφος θα είναι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή RAL3000. Κάθε δοχείο θα φέρει πινακίδα, με τα στοιχεία του πυροσβεστήρα. Για την μελέτη θα τοποθετηθούν τα κάτωθι πυροσβεστικά μέσα: Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa, φορητός γομώσεως 6 kgr Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kgr, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa, φορητός γομώσεως 12 kgr Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kgr, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. Πυροσβεστήρας CO2, φορητός γομώσεως 6 kgr Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kgr, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου CO2, οροφής αυτοδιεγειρόμενος γομώσεως 12 kgr Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου CO2, οροφής αυτοδιεγειρόμενος γομώσεως 12kgr, πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στην οροφή πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη.

9 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa, οροφής αυτοδιεγειρόμενος γομώσεως 12 kgr Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, οροφής αυτοδιεγειρόμενος γομώσεως 12 kgr πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στην οροφής πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΦΩΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΤΥΠΟΣ ΙΙ ΕΡΜΑΡΙΟ Από έλασμα 0,80 mm - 1,00 mm ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ h: 750 b: 640 t: 180 ΕΞΕΛΙΚΤΡΟ Από έλασμα 0,80 mm, D: 480 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΡΟΥ Μπράτσο σχήματος Γ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΟΡΤΑΣ Μεντεσές εσωτερικός ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ Γλώσσα ενός σημείου ΚΡΟΥΝΟΣ Γωνιακός 2" ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Storz 2 χ 45 mm ΑΥΛΟΣ Ρυθμιζόμενης βολής UL-FM ΣΩΛΗΝΑ D: 45 mm CHAMPION DIN ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Σφικτήρες INOX 0:38-52 mm Κάθε Πυρ/κή φωλιά θα περιλαμβάνει: Βάνα ορθογωνικής κατασκευής 2 Κορμό με ημισύνδεσμο Εύκαμπτο σωλήνα με στρώση ελαστικού μήκους 20 μέτρων Αυλόν (ακροφύσιο) του οποίου η διάμετρος θα αυξάνει ή θα μειώνεται και θα δίνει τη δυνατότητα εκτοξεύσεως ευθείας δέσμης και προπετάσματος ύδατος (FOG) Ερμάριο που περιέχονται τα παραπάνω. Η βαλβίδα διακοπής και το ελεύθερο άκρο του πυροσβεστικού σωλήνα θα απέχουν από το δάπεδο από 0.80 έως 1.50 μέτρα. Η πόρτα του ερμαρίου θα ανοίγει 180 μοίρες ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη του σωλήνα προς τις δυο κατευθύνσεις. Η πόρτα δεν θα έχει κλειδαριά. Οι πυροσβεστικοί σωλήνες θα είναι εύκαμπτοι, μήκους 20 μέτρων. Η πίεση λειτουργίας τους θα είναι τουλάχιστον 1 ΜΡα (10 bar). Η σύνδεσή τους με την βαλβίδα διακοπής θα γίνεται μέσω ταχυσυνδέσμων τύπου STORTZ. Κάθε ταχυσύνδεσμος θα έχει μόνιμα προσαρμοσμένο πώμα με αλυσίδα στερέωσης. Στην άκρη κάθε πυροσβεστικού σωλήνα θα υπάρχει αυλός από κράμα αλουμινίου, ρυθμιζόμενης βολής ώστε το νερό να μπορεί να εκτοξεύεται ως συμπαγής δέσμη ή να διασκορπίζεται υπό μορφή κώνου. Οι πυροσβεστικές φωλιές θα εγκατασταθούν ορατές επίτοιχες. Για την μελέτη θα τοποθετηθούν οι κάτωθι πυροσβεστικές φωλιές: Πυροσβεστική φωλέα επίτοιχη ή χωνευτή με ένα πυροσβεστικό κρουνό (με καννάβινο σωλήνα) Πυροσβεστική φωλεά τύπου ΙΙ επίτοιχη ή χωνευτή ενός αυλού, με ένα πυροσβεστικό κρουνό, με καννάβινο σωλήνα 20 m και με ή χωρίς θέση φορητού πυροσβεστήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως Με ένα πυροσβεστικό κρουνό. Πυροσβεστική φωλέα επίτοιχη ή χωνευτή με ένα πυροσβεστικό κρουνό (με πλαστικό σωλήνα) Πυροσβεστική φωλεά απλή επίτοιχη ή χωνευτή ενός αυλού, με ένα πυροσβεστικό κρουνό, με πλαστικό σωλήνα 20 m και βάνα σύνδεσης και κατάλληλο τυλικτήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και

10 μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. Πυροσβεστική φωλέα εξωτερικού χώρου με ένα πυροσβεστικό κρουνό Πυροσβεστική φωλεά εξωτερικού χώρου,ανοξείδωτη, ενός αυλού, με ένα πυροσβεστικό κρουνό με πλαστικό σωλήνα 20 m και βάνα σύνδεσης και κατάλληλο τυλικτήρα, πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό χρώμα, συνδέσεως, στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. ΜΟΝΙΜΟ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Φ) ΓΕΝΙΚΑ Το μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο θα είναι κατηγορίας ΙΙ, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" της 3ης Πυροσβεστικής διάταξης και την ΤΟΤΕΕ 2451/86 και θα περιλαμβάνει: Αντλητικό συγκρότημα Σωληνώσεις νερού Πυροσβεστικές φωλιές Δεξαμενή πυρόσβεσης Δίδυμο στόμιο Υδραυλικά εξαρτήματα ελέγχου(μειωτές, ρυθμιστικές βάνες, ανιχνευτές ροής κλπ) Σύστημα αυτόματης φόρτισης συσσωρευτών Πίνακα αυτοματισμών συνδεδεμένο με το σύστημα πυρανίχνευσης Τα μόνιμα υδροδοτικά δίκτυα με Π.Φ θα καλύπτουν όλα τα κτίρια. Οι θέσεις των Π.Φ. είναι τέτοιες ώστε οποιοδήποτε σημείο του προστατευόμενου χώρου να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 10 μ. από τον αναπτυγμένο σωλήνα της Π.Φ. (μήκος σωλήνα 20 μ.). Το αντλητικό συγκρότημα θα είναι ικανό να διατηρεί στην πιο απομακρυσμένη λήψη πίεση 0.45 ΜΡα (4.5 bar) σε συνθήκες παροχής 380 l/min (κατηγορία δικτύου ΙΙ). To αντλητικό θα είναι ικανό να παρέχει σε ταυτόχρονη λειτουργία (1) Π.Φ για χρόνο 30min. ΣΩΛΗΝΕΣ Οι Π.Φ. του κτιρίου θα τροφοδοτούνται από δίκτυο σωληνώσεων μέσω ξεχωριστών κλάδων από τον κεντρικό συλλέκτη κατάθλιψης του αντλητικού συγκροτήματος. Οι σωλήνες των Π.Φ θα οδεύουν περιμετρικά του χώρου του γηπέδου. Οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν έτσι ώστε, κατά το δυνατόν, να είναι δυνατή η πλήρης εκκένωση του συστήματος από κρουνούς εκκένωσης. Οι σωλήνες του μόνιμου υδροδοτικού δικτύου θα καθαριστούν και θα δοκιμαστούν. Προβλέπεται η τοποθέτηση δίδυμου κρουνού, στο επίπεδο του ισογείου του κτιρίου κοντά στην δεξαμενή πυρόσβεσης και το αντλιοστάσιο, ο οποίος θα συνδεθεί με τον συλλέκτη του αντλητικού συγκροτήματος για την τροφοδότηση του δικτύου από τα πυροσβεστικά οχήματα. Σε όλο το μήκος του σωλήνα σύνδεσης του διδύμου κρουνού δεν θα παρεμβάλλονται βάνες διακοπής παρά μόνον μια βαλβίδα αντεπιστροφής όσο γίνεται πιο κοντά στο στόμιο ώστε να εξασφαλίζεται η ροή του νερού μόνο προς το δίκτυο. Σε όλο το μήκος του σωλήνα σύνδεσης του διδύμου κρουνού με τον συλλέκτη του αντλητικού συγκροτήματος απαγορεύεται η σύνδεση οποιασδήποτε πυροσβεστικής λήψης. Τα δύο στόμια θα φέρουν ταχυσυνδέσμους διαμέτρου 2 1/2" και η διάμετρος του σωλήνα προς τον συλλέκτη θα είναι 4" σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Από το δίκτυο σωληνώσεων όπως φαίνεται στα σχέδια, στο υδροδοτικό δίκτυο θα εγκατασταθεί ο κεντρικός συλλέκτης του συστήματος διαμέτρου 4" από τον οποίο ξεκινούν οι κλάδοι που τροφοδοτούν τις πυροσβεστικές φωλιές. Ο κεντρικός συλλέκτης κάθε αντλητικού θα συνδεθεί: α) Με τις αντλίες. β) Με το πιεστικό δοχείο. Το δίκτυο σωληνώσεων θα κατασκευαστεί από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή βαρέως τύπου για όλες τις διαμέτρους.

11 Φ2" και Φ 2 1.2" Πάχος 3.25 χλστ. Φ3" Πάχος 3.65 χλστ. Για τις συνδέσεις των σωληνώσεων έως την διάμετρο των 2 ½ ins θα χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα από μαλακτοποιημένο χυτοσίδηρο γαλβανισμένα [κορδονάτα]. Στις θέσεις αλλαγής διατομής θα χρησιμοποιηθούν εξαρτήματα ομαλής μεταβολής της διαμέτρου. Οι βάνες θα είναι τύπου BALL VALVE ορειχάλκινες με έδρα ΤΕFLON και θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο ζεύγος φλαντζών. Η πίεση λειτουργίας των βανών θα είναι τουλάχιστον 10 αtm. Επί του κεντρικού συλλέκτη του συστήματος κεφαλών θα τοποθετηθεί μανόμετρο διαμέτρου τυμπάνου Φ100 χλστ. με περιοχή ενδείξεως 0:10 atu. Προ του μανομέτρου θα τοποθετηθεί κρουνός μανομέτρου Φ 1/2", πιέσεως λειτουργίας 10 atm. Η ανάρτηση (στερέωση) των σωλήνων στην οροφή θα γίνει με στηρίγματα από μορφοσίδηρο. Η μέγιστη απόσταση των στηριγμάτων θα είναι για σωλήνα Φ2"και άνω 3,5m. Οι σωλήνες πρέπει να συνδέονται με σπειρώματα,συγκόλληση, φλάντζες ή ειδικούς συνδέσμους και να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ 268, ΕΛΟΤ 269, ΕΛΟΤ 281, ISO R/65 ή άλλα αντίστοιχα. Οι σωλήνες πρέπει να προστατεύονται εξωτερικά από τη διάβρωση. Οι υπόγειες σωληνώσεις που πρέπει να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 2460,DIN 28610,DIN 19800,ή άλλα αντίστοιχα.οι σωληνώσεις καταιονητήρων κατασκευάζονται για ονομαστική πίεση λειτουργίας 10 bar. Μετά την κατασκευή και τον εσωτερικό καθαρισμό των σωληνώσεων, αυτές υποβάλλονται σε υδραυλική πίεση δοκιμής 14 bar για 24 ώρες. Στήριξη Σωλήνων H μέγιστη απόσταση ανάμεσα στα στηρίγματα θα είναι μικρότερη από 2m για τους σωλήνες με διάμετρο μικρότερη από 65 mm, και μικρότερη από 6 m για τους σωλήνες με διάμετρο μεγαλύτερη από 80 mm. Η απόσταση των στηριγμάτων από τους τελευταίους καταιονητήρες θα είναι μικρότερη από 1.2m.Σε κάθε περίπτωση οι αποστάσεις των στηριγμάτων από τους καταιονητήρες θα είναι τουλάχιστον 15 cm. Η αντοχή των στηριγμάτων στα δομικά στοιχεία πρέπει να συμφωνεί με τα αναγραφόμενα στο πίνακα 3.6.7/1 της ΙΟΤΕΕ 2451/86, ενώ η διατομή όλων των μερών ενός στηρίγματος με τον πίνακα 3.6.7/2 της παραπάνω οδηγίας. Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως μεμβράνης, για πίεση λειτουργίας έως 10atm και χωρητικότητας 300lt. Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως μεμβράνης πλήρες, για πίεση λειτουργίας έως 10atm και χωρητικότητας 300lt με τo στόμιο πληρώσεως και προσαγωγής αέρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα ύδατος, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Φίλτρο μηχανικό (STRAINER). Φίλτρο μηχανικό για νερό διηθητικής ικανότητας >40μm.Θα είναι χαλύβδινο, θα έχει εσωτερικά σίτα ανοξείδωτη κατάλληλης διαβάθμισης, μεγάλης αντοχής σε πίεση με βάσει το υπόψη ρευστό, φλαντζωτής σύνδεσης η με τις απαραίτητες μούφες, πλήρως στεγανό, βαμμένο από το Εργοστάσιο κατασκευής του, πλήρως καινούργιο δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση μέσα στο έργο και εργασία για πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1ins πάχους 3,25mm. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου 1 ins πάχους 3,25mm,δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια ρακόρ, άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως.

12 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2ins πάχους 3,65mm. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου 2 ins πάχους 3,25mm,δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, ρακόρ, άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 ½ ins πάχους 3,65mm. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου 2 1/2 ins πάχους 3,65 mm,δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, ρακόρ, άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί,μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 3 ins πάχους 3,65mm. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα) διαμέτρου 3 ins πάχους 3,65 mm,δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια, ρακόρ, άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως. Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων πιέσεως 10atm διαμέτρου 50mm. Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων πιέσεως 10atm διαμέτρου 50mm,με τους αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. Σημείωση :Σε περίπτωση τοποθετήσεως ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου. Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων πιέσεως 10atm διαμέτρου 65mm. Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων πιέσεως 10atm διαμέτρου 65mm, με τους αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων πιέσεως 10atm διαμέτρου 80mm. Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων πιέσεως 10atm διαμέτρου 80mm, με τους αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, διαμέτρου 1,0 ins. Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, διαμέτρου 1,0 ins, με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου ¾ ins. Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου 3/4 ins, με τον μοχλό (βέργας) της φούσκας και της βαλβίδας, όλων από ορείχαλκο και των μικροϋλικών, πλήρως τοποθετημένος συμπεριλαμβανομένης κάθε φύσεως εργασίας εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως. Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη με κρουνό εκκενώσεως διαμέτρου 2 ins. Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη με κρουνό εκκενώσεως διαμέτρου 2 ins πιέσεως λειτουργίας έως 10 atm διαμέτρου 2ins με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως.

13 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπέ) συνοδευόμενη με φλάντζες, διαμέτρου 50 mm. Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες, διαμέτρου 50mm κατακόρυφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της,δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπέ) συνοδευόμενη με φλάντζες, διαμέτρου 65 mm. Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακόρυφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα για επιθεώρηση του μηχανισμού της,με γλωττίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες διαμέτρου 65mm,δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως. Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα διαμέτρου Φ ¾ ins. Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα διαμέτρου 3/4 ins, με τα μικροϋλικά, υλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. Μανόμετρο διαμέτρου 80mm. Μανόμετρο διαμέτρου 80mm,με ενδείξεις κενού μέχρι 1atm, ή 0 έως 10 atm, δηλαδή προμήθεια προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία. κάθε μικροϋλικό και εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε σωστή λειτουργία. Σιδηροκατασκευή από μορφοσίδηρο. Σιδηροκατασκευή από μορφοσίδηρο κάθε σχήματος και διατομής διαμορφούμενη σε αναρτήρες θερμαντήρων, μεταλλακτών, κλιματιστικών μονάδων, σωλήνων κλπ., ή σε στηρίγματα συσκευών ή εξαρτημάτων εγκατάστασης, δηλ. μορφοσίδηρος και μικροϋλικά (ήλοι, κοχλίες, υλικά οξυγονοκολλήσεων,τσιμεντοκονίαμα κλπ)επί τόπου και εργασία κοπής,κατεργασίας, διάνοιξης οπών, κατασκευής και τοποθέτησης, με τις πλώσεις, συγκολλήσεις, διανοίξεις φωλέων,αγκυρώσεις σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου και πλήρους τοποθέτησης. Διαιρούμενο στήριγμα σωλήνων με λάστιχο διαμέτρου Φ2. Διαιρούμενο στήριγμα σωλήνων, με λάστιχο διαμέτρου Φ2, ενδεικτικού τύπου MUPRO, με λάστιχο, πλήρως τοποθετημένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εργασία τοποθέτησης και μικροϋλικά. Διαιρούμενο στήριγμα σωλήνων με λάστιχο διαμέτρου Φ2 ½. Διαιρούμενο στήριγμα σωλήνων, με λάστιχο διαμέτρου Φ2 1/2, ενδεικτικού τύπου MUPRO, με λάστιχο, πλήρως τοποθετημένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση εργασία τοποθέτησης και μικροϋλικά. Δίκρουνο τροφοδότησης υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου από την Π.Υ. πλήρες. Δίκρουνο τροφοδότησης υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου από την ΠΥ, πλήρες, που περιλαμβάνει α) χαλυβδοσωλήνα σύνδεσης 4 ins με βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη β) δύο στόμια σύνδεσης της ΠΥ διαμέτρου DN 65 mm με ορειχάλκινες δικλείδες διακοπής και πώματα στομίων με αλυσίδες στερέωσης. Πυροσβεστικός σταθμός Πυροσβεστικός σταθμός, πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και όλα τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου με την εργασία συναρμολογήσεως, βαφής με ερυθρό χρώμα συνδέσεως,στερεώσεως και πλήρους εγκαταστάσεως.

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Μ : Π 48/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κωδικός CPV Μονάδα Μέτρησης Ποσότη τα Tιμή Μονάδος ( ) Συνολική Τιμή ( ) 1 Αντλητικό συγκρότημα τεμάχια , ,00 πυρόσβεσης 2 Κατασκευή δεξαμενής ύδατος τεμάχια , ,16 από μαύρη λαμαρίνα 3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου τεμάχια 59 26, ,43 Ρα,φορητός γομώσεως 6 kgr. 4 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου τεμάχια 3 40,52 121,56 Ρα,φορητός γομώσεως 12 kgr. 5 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του τεμάχια 4 47,67 190,68 άνθρακα,φορητός γομώσεως 6 kgr. 6 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου τεμάχια 3 126,52 379,56 CO2,οροφής αυτοδιεγειρόμενος γομώσεως 12 kgr. 7 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου τεμάχια 3 80,69 242,07 Ρα,οροφής αυτοδιεγειρόμενος γομώσεως 12 kgr. 8 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή τεμάχια 9 180, ,39 χωνευτή Με ένα πυροσβεστικό κρουνό.(με καννάβινο σωλήνα) 9 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή τεμάχια 6 68,36 410,16 χωνευτή Με ένα πυροσβεστικό κρουνό.(με πλαστικό σωλήνα) 10 Πυροσβεστική φωλεά τεμάχια 9 108,36 975,24 εξωτερικού χώρου Με ένα πυροσβεστικό κρουνό. 11 Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως τεμάχια 2 476,97 953,94 μεμβράνης πλήρες γιά πίεση λειτουργίας έως 10 atm χωρητικότητας 300 l. 12 Φίλτρο μηχανικό (STRAINER) τεμάχια 2 36,73 73,46 13 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1 ins m 304 8, ,00 Πάχους 3,25 mm. 14 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 ins m , ,00 Πάχους 3,25 mm. 15 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 2 1/2 ins m 43 19,00 817,00 Πάχους 3,25 mm. 16 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3 ins Πάχους 3,25 mm m 8 28,00 224,00

15 Α/Α Περιγραφή Κωδικός CPV Μονάδα Μέτρησης Ποσότη τα Tιμή Μονάδος σε Συνολική Τιμή σε 17 Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πιέσεως 10atm Διαμέτρου 50mm. 18 Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πιέσεως 10atm Διαμέτρου 65mm. 19 Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων Πιέσεως 10atm Διαμέτρου 80mm. 20 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη, διαμέτρου 1,0 ins 21 Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) Διαμέτρου 3/4 ins ζευγ ,52 954, ζευγ. 8 95,62 764, ζευγ ,12 856, τεμάχια 12 29,47 353, τεμάχια 4 22,03 88,12 22 Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) τεμάχια 16 64, ,44 ορειχάλκινη με κρουνό εκκενώσεως Διαμέτρου 2ins. 23 Βαλβίδα αντεπιστροφής τεμάχια 8 47,20 377,60 ορειχάλκινημε γλωττίδα (κλαπέ), συνδεόμενη με φλάντζες, διαμέτρου 50 mm 24 Βαλβίδα αντεπιστροφής τεμάχια 4 54,41 217,64 ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπέ), συνδεόμενη με φλάντζες, διαμέτρου 65 mm 25 Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος Επιχρωμιωμένος τεμάχια 4 31,17 124,68 επί νιπτήρα διαμέτρου Φ 3/4 ins 26 Μανόμετρο διαμέτρου 80mm τεμάχια 4 34,11 136,44 27 Σιδηροκατασκευή από μορφοσίδηρο kg 640 4, ,60 28 Διαιρούμενο στήριγμα σωλήνων τεμάχια 20 6,95 139,00 με λάστιχο διαμέτρου Φ2. 29 Διαιρούμενο στήριγμα σωλήνων τεμάχια 110 8,65 951,50 με λάστιχο διαμέτρου Φ2 ½. 30 Δίκρουνο τροφοδότησης τεμάχια 2 139,50 279,00 υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου από την ΠΥ, πλήρες. 31 Πυροσβεστικός σταθμός τεμάχια 3 157,42 472,26 ΣΥΝΟΛΟ: ,73 Φ.Π.Α 23 % : ,85 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛO: ,58

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Μ : Π 48/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Αντλητικό συγκρότημα πυρόσβεσης, πλήρως τοποθετημένο, όπως αναλυτικά αναφέρεται τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή ,50 /τεμ. Έντεκα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα επτά Euro και πενήντα λεπτά. στις ΑΡΘΡΟ 2 Ο Κατασκευή δεξαμενής ύδατος, πλήρως τοποθετημένη, όπως αναλυτικά αναφέρεται προδιαγραφές. Τιμή 2.139,79 /τεμ. Δύο χιλιάδες εκατόν τριάντα εννιά Euro και εβδομήντα εννέα λεπτά. στις τεχνικές ΑΡΘΡΟ 3 Ο Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa, φορητός γομώσεως 6 kgr, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 26,77 /τεμ. Είκοσι έξι Euro και εβδομήντα επτά λεπτά. ΑΡΘΡΟ 4 Ο Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kgr, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 40,52 /τεμ. Σαράντα Euro και πενήντα δύο λεπτά. ΑΡΘΡΟ 5 Ο Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γομώσεως 6 kgr, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 47,67 /τεμ. Σαράντα επτά Euro και εξήντα επτά λεπτά. ΑΡΘΡΟ 6 Ο Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου CO2, οροφής αυτοδιεγειρόμενος γομώσεως 12kgr, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 126,52 /τεμ. Εκατόν είκοσι έξι Euro και πενήντα δύο λεπτά. ΑΡΘΡΟ 7 Ο Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, οροφής αυτοδιεγειρόμενος γομώσεως 12kgr, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 80,69 /τεμ. Ογδόντα Euro και εξήντα εννέα λεπτά. ΑΡΘΡΟ 8 Ο Πυροσβεστική φωλεά τύπου ΙΙ επίτοιχη ή χωνευτή με ένα πυροσβεστικό κρουνό (με καννάβινο

17 σωλήνα), πλήρως τοποθετημένη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 180,71 /τεμ. Εκατόν ογδόντα Euro και εβδομήντα ένα λεπτά. ΑΡΘΡΟ 9 Ο Πυροσβεστική φωλεά απλή επίτοιχη ή χωνευτή με ένα πυροσβεστικό κρουνό (με πλαστικό σωλήνα), με υλικά, πλήρως τοποθετημένη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 68,36 /τεμ. Εξήντα οκτώ Euro και τριάντα έξι λεπτά. ΑΡΘΡΟ 10 Ο Πυροσβεστική φωλεά εξωτερικού χώρου με ένα πυροσβεστικό κρουνό, πλήρως τοποθετημένη,, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 108,36 /τεμ. Εκατόν οκτώ Euro και τριάντα έξι λεπτά. ΑΡΘΡΟ 11 Ο Πιεστικό δοχείο υδρεύσεως μεμβράνης για πίεση λειτουργίας έως 10atm και χωρητικότητας 300lt, πλήρως τοποθετημένο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 476,97 /τεμ. Τετρακόσια εβδομήντα έξι Euro και ενενήντα επτά λεπτά. ΑΡΘΡΟ 12 Ο Φίλτρο μηχανικό (STRAINER) για νερό διηθητικής ικανότητας >40μm, πλήρως τοποθετημένο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 36,73 /τεμ. Τριάντα έξι Euro και εβδομήντα τρία λεπτά. ΑΡΘΡΟ 13 Ο Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 1 ins πάχους 3,25mm, πλήρως τοποθετημένος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 8,50 /m. Οκτώ Euro και πενήντα λεπτά. ΑΡΘΡΟ 14 Ο Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 ins πάχους 3,25mm, πλήρως τοποθετημένος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 15,00 /m. Δέκα πέντε Euro. ΑΡΘΡΟ 15 Ο Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 2 1/2 ins πάχους 3,25mm, πλήρως τοποθετημένος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 19,00 /m. Δέκα εννέα Euro. ΑΡΘΡΟ 16 Ο Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου 3 ins πάχους 3,25mm, πλήρως τοποθετημένος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 28,00 /m. Είκοσι οκτώ Euro.

18 ΑΡΘΡΟ 17 Ο Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων πιέσεως 10atm διαμέτρου 50mm, πλήρως τοποθετημένο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 79,52 /ζευγ.. Εβδομήντα εννέα Euro και πενήντα δύο λεπτά. ΑΡΘΡΟ 18 Ο Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων πιέσεως 10atm διαμέτρου 65mm, πλήρως τοποθετημένο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 95,62 /ζευγ.. Ενενήντα πέντε Euro και εξήντα δύο λεπτά. ΑΡΘΡΟ 19 Ο Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων πιέσεως 10atm διαμέτρου 80mm, πλήρως τοποθετημένο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 107,12 /ζευγ.. Εκατόν επτά Euro και δώδεκα λεπτά. ΑΡΘΡΟ 20 Ο Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη διαμέτρου 1,0 ins, πλήρως τοποθετημένη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 29,47 /τεμ. Είκοσι εννέα Euro και σαράντα επτά λεπτά. ΑΡΘΡΟ 21 Ο Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) διαμέτρου 3/4 ins, πλήρως τοποθετημένη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 22,03 /τεμ. Είκοσι δύο Euro και τρία λεπτά. ΑΡΘΡΟ 22 Ο Συρταρωτή βαλβίδα (βάνα) ορειχάλκινη με κρουνό εκκενώσεως διαμέτρου, πλήρως τοποθετημένη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 64,34 /τεμ. Εξήντα τέσσερα Euro και τριάντα τέσσερα λεπτά. ΑΡΘΡΟ 23 Ο Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες, διαμέτρου 50mm, πλήρως τοποθετημένη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 47,20 /τεμ. Σαράντα επτά Euro και είκοσι λεπτά. ΑΡΘΡΟ 24 Ο Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη με γλωττίδα (κλαπέ) συνδεόμενη με φλάντζες, διαμέτρου 65mm, πλήρως τοποθετημένη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 54,41 /τεμ. Πενήντα τέσσερα Euro και σαράντα ένα λεπτά. ΑΡΘΡΟ 25 Ο Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος επί νιπτήρα διαμέτρου 3/4 ins, πλήρως τοποθετημένος, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 31,17 /τεμ. Τριάντα ένα Euro και δέκα επτά λεπτά.

19 ΑΡΘΡΟ 26 Ο Μανόμετρο διαμέτρου 80mm, πλήρως τοποθετημένο, όπως αναλυτικά αναφέρεται προδιαγραφές. Τιμή 34,11 /τεμ. Τριάντα τέσσερα Euro και έντεκα λεπτά. στις τεχνικές ΑΡΘΡΟ 27 Ο Σιδηροκατασκευή από μορφοσίδηρο, πλήρως τοποθετημένη, όπως αναλυτικά αναφέρεται τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 4,39 /kg Τέσσερα Euro και τριάντα εννέα λεπτά. στις ΑΡΘΡΟ 28 Ο Διαιρούμενο στήριγμα σωλήνων, με λάστιχο διαμέτρου Φ2, πλήρως τοποθετημένο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 6,95 /τεμ. Έξι Euro και ενενήντα πέντε λεπτά. ΑΡΘΡΟ 29 Ο Διαιρούμενο στήριγμα σωλήνων, με λάστιχο διαμέτρου Φ2 ½, πλήρως τοποθετημένο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 8,65 /τεμ. Οκτώ Euro και εξήντα πέντε λεπτά. ΑΡΘΡΟ 30 Ο Δίκρουνο τροφοδότησης υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου, πλήρως τοποθετημένο, όπως αναλυτικά αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές. Τιμή 139,50 /τεμ. Εκατόν τριάντα εννέα Euro και πενήντα λεπτά. ΑΡΘΡΟ 31 Ο Πυροσβεστικός σταθμός, πλήρως τοποθετημένος, όπως αναλυτικά αναφέρεται προδιαγραφές. Τιμή 157,42 /τεμ. Εκατόν πενήντα επτά Euro και σαράντα δύο λεπτά. στις τεχνικές

20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Μ : Π 48/2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : Αντικείμενο Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων πυρόσβεσης στα κλειστά γήπεδα καλαθοσφαίρισης Γ. Κακούρης και Πεταλούδα και αλλού. ΑΡΘΡΟ 2 O : Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφασης του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», άρθρο 18. Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Του Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις». Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Του Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης». Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Του N. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/ ) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). Το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 209 Α/ ) : Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. Του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ».

21 Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α / «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». Της Κοινή Υπουργική Απόφασης Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400 Β / ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων». Του Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α / «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως τη Ζ παράγραφό του. Του Ν. 4156/2013 (ΦΕΚ 122 Α ) «Μνημόνιο Κατανόησης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος μεταξύ Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» και ειδικότερα το άρθρο τρίτο αυτού. Του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α / «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» άρθρο 157. Του υπ αριθμ. πρωτ. 3699/ έγγραφου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα : «Εφαρμογή της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 4250/2014 (α/74/2014), στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και έργων». Του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/ Διορθ. σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/ ): Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις. Του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/ ): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρησης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 130 και 133. Του Ν. 4320/ ΦΕΚ 29Α/ «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37. ΑΡΘΡΟ 3 O : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : α) Συγγραφή Υποχρεώσεων β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Τεχνική Έκθεση δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ε) Τιμολόγιο Τιμές Εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 4 O : Τιμές προσφορών Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Από την προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα πρέπει να προκύπτει σαφώς, με ποινή αποκλεισμού σε αντίθετη περίπτωση, ότι τα προς προμήθεια είδη συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της παρούσας μελέτης. Σημειώνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα αναδειχθεί τελικά προμηθευτής της παρούσας προμήθειας. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση οι τιμές μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη και τις εργασίες τοποθέτησής τους θα παραμένουν σταθερές για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση της παράδοσης και τοποθέτησης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης.

22 Σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. Σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά έκαστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να καλύπτει τόσο τα προς προμήθεια είδη όσο και τις εργασίες τοποθέτησής τους, με ποινή αποκλεισμού όσων υποψήφιων προμηθευτών δεν καλύπτουν, τόσο τα προς προμήθεια είδη, όσο και τις εργασίες τοποθέτησής τους, καθώς η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει για την συνολική προσφερόμενη τιμή για τόσο τα προς προμήθεια είδη όσο και τις εργασίες τοποθέτησής τους. ΑΡΘΡΟ 5 O : Εγγύηση συμμετοχής Κάθε προσφορά συνοδεύεται, σε περίπτωση που αυτό προβλέπεται από σχετική διακήρυξη, από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 % της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ. Π. Α. (δηλαδή τουλάχιστον 1.070,33 ), σύμφωνα με το (α) εδάφιο της 1 ης παραγράφου του 157 ου άρθρου του Ν. 4281/2014. ΑΡΘΡΟ 6 O : Σύμβαση Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 7 ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 7 O : Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ισχύος τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακών μηνών, καθορίζεται σε 5 % της συμβατικής αξίας της προμήθειας εκτός Φ. Π. Α., σύμφωνα με το (β) εδάφιο της 1 ης παραγράφου του 157 ου άρθρου του Ν. 4281/2014. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του προς προμήθεια είδους και της τοποθέτησής του από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει εφ άπαξ μετά το τέλος της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. ΑΡΘΡΟ 8 O : Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το 33 ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το 35 ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιλίου ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 9 O : Πλημμελής κατασκευή Εφ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ. Μ. : Π 154/2014 ΠΡΟΫΠ. : 36.900,00 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Κ.Μ: Π 130/2014. Κ.Α: 30.6654.0022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και την ασφάλεια τόσο των διερχομένων αυτοκινήτων όσο και των πεζών στο Δήμο μας,

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης KΜ. :Π81/10 ΠΡΟΫΠ: 25.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών KΜ. :Π133/10 ΠΡΟΫΠ: 45.000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια προκατασκευασμένων οστεοθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Πυροσβεστικές Φωλιές Με Ερμάριο Εγχώριας Προέλευσης Fire Hose Cabinets

Πυροσβεστικές Φωλιές Με Ερμάριο Εγχώριας Προέλευσης Fire Hose Cabinets Πυροσβεστικές Φωλιές Με Ερμάριο Εγχώριας Προέλευσης Fire Hose Cabinets Π/Φ με ανέμη περιέχει, μάνικα 1 ¾ 20μ. PN16, ρυθμιζόμενο αυλό 3 θέσεων ορειχάλκινο/πλαστικό Ιταλίας. Γωνιακό Κρουνό κατα DIN14461

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο κ.α) ΠΡΟΫΠ. : 4.836,52 με το Φ. Π. Α.

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο κ.α) ΠΡΟΫΠ. : 4.836,52 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΗΝΗΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ». ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΗΝΗΣ ΜΠΑΛΕΤΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ». ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 19-11-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 108820 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 5.000,00 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3) ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛ. : 69 / 2014 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες και διευκρινίσεις διατίθενται από την Υπηρεσία (υπεύθυνος: κ. Θ. Κουτσούγερας, πολιτικός Μηχανικός τηλ. 6972029990).

Λεπτομέρειες και διευκρινίσεις διατίθενται από την Υπηρεσία (υπεύθυνος: κ. Θ. Κουτσούγερας, πολιτικός Μηχανικός τηλ. 6972029990). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια

Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια Κ. Μ. : Π64/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ

Τιµολόγιο Μελέτης. Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ Εργο: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Ε Θέση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 156, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τιµολόγιο Μελέτης ΟΙΚ Ν22.11.1 ιάνοιξη οπής επί δαπέδου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» Α.Μ. : Π 108/2014 ΠΡΟΫΠ : 1.695,00 (µε το Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 35.6693.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95)

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) Βόλος 15/10/2014 Α.Π. 182 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια λέβητα αερίου και τετράοδης βάνας και εργασιών αποξήλωσης παλαιού λέβητα, εγκατάστασης νέου λέβητα αερίου & τοπικής επιδιόρθωσης σωλήνων του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. Ολα τα άρθρα που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου» ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Μ.: Π26/2015 ΠΡΟΫΠ.: 8.703,50 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Τιμολόγιο τιμές

Διαβάστε περισσότερα

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του;

Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Που οφείλεται το υδραυλικό πλήγμα και τι μπορεί να προκαλέσει; Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης του; Το υδραυλικό πλήγμα οφείλεται στο απότομο σταμάτημα του αντλητικού συγκροτήματος ή στο απότομο κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Βρεφονηπιακός Σταθμός Γαλιάς Δήμου Φαιστού ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-05-01-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 05 Πυρόσβεση 01 ίκτυα Πυρόσβεσης Υγρού Τύπου 01 Πυροσβεστικές Φωλεές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια : 14-6-2013 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ/1480/42311 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Pioneering for You. Κατάλογος Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων 2014. WILO WFFS Basic. Λύσεις της Wilo για εφαρμογές πυρόσβεσης.

Pioneering for You. Κατάλογος Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων 2014. WILO WFFS Basic. Λύσεις της Wilo για εφαρμογές πυρόσβεσης. Pioneering for You Κατάλογος Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων 2014 WILO WFFS Basic Λύσεις της Wilo για εφαρμογές πυρόσβεσης. 2 Χρήση & Εφαρμογή Τα πιεστικά συγκροτήματα για εφαρμογές πυρόσβεσης είναι αφιερωμένα

Διαβάστε περισσότερα

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή

VITOSET. Τιμοκατάλογος Μάρτιος 2010. Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης. Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής και μειωτές πίεσης Περιγραφή Κωδικός Τιμή Δοχεία διαστολής για κλειστά συστήματα θέρμανσης και ψύξης με πίεση λειτουργίας 3 bar και χρώμα ασημί (VIESSMANN): - N 25 με χωρητικότητα 25 lt,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια παγκακιών κοινόχρηστων χώρων Κ.Μ. : Π23/2012 ΠΡΟΫΠ: 14.989 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΑΜΜΟΦΙΛΤΡΑ ΠΙΕΣΕΩΣ 1.0 ΓΕΝΙΚΑ Τα φίλτρα αυτά χρησιµοποιούνται σε πολλές εφαρµογές και αποτελούνται συνήθως από 3 4 στρώµατα λεπτής άµµου και γρανάτη διάφορων µεγεθών. Τα πολυστρωµατικά αµµόφιλτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Βόλος 16/08/2013 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Θέμα: Προμήθεια οχήματος (4Χ4) άμεσης επέμβασης με δεξαμενή για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π69/2011 ΠΡΟΫΠ: 90.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 43 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος

Πληρ.: Δ. Χόντος Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Πληρ.: Δ. Χόντος Τηλ.: 210 67 00 252 Fax: 210 67 00 489 Προς: Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος Δ/νση τεχνικών Κοιν: Επιτροπή Σ.Ο.Τ.Α. Αθήνα, 5/4/2012 Θέμα: Σχόλια για την διαβούλευση η οποία αφορά τις τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς

ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5m3 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΑ Το προσφερόµενο όχηµα θα πρέπει να είναι απόλυτα καινούριο, ισχυρής κατασκευής και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1

Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 Τιμολόγιο μελέτης Σελίδα 1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Τ. : 27 ΑΤΗΕ Ν8392 Αποξήλωση σωληνώσεων Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 005 100,00% Αποξήλωση σωληνώσεων κάθε είδους και διαμέτρου μετά των εξαρτημάτων,στηριγμάτων,μονώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Αρ. Μελέτης: 63 /2014 Έργο:«Προμήθεια λοιπών παιδικών χαρών και μπασκετών» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ & ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ Με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2

ΣΤΟΜΙΟ 1x220 ~ 240 v 3x380 ~ 415 v. ΑΝΑΡ ΚΑΤΑΘ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ P2 (kw) In (A) ΤΙΜΗ CM 1-2 273 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ JP ΣΤΟΜΙΟ 1 ~(230 V) 3 ~(400 V) ΑΝΑΡΡ. ΚΑΤΑΘ. Kw A TIMH Kw A TIMH JP 5 DN 32 Rp 1 1/4 '' 0,77 3,7 270,00 0,78 1,4 318,00 JP 6 DN 32 Rp 1 ½'' 1,35 6,2 336,00 1,32 2,4 395,00

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων Κ.Μ. : Π83/2013 ΠΡΟΫΠ: 14772,30 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια παγκακιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια σαρώθρων πεζού χειριστή. ΚΜ: Π118/2013 ΠΡΟΫΠ : 9.594,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 1 Διακόπτουν,ανοίγουν ή ρυθμίζουν την παροχή ενός σωλήνα q Τοποθετούνται σε όλα τα δίκτυα, κλάδους, σε θερμαντικά σώματα.. q 2 3 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Επιτρέπουν την κίνηση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 13-6-13 Αριθμ. Πρωτ.:15543 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Προμήθεια και Τοποθέτηση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Λεβητοστασίων Σχολικών Κτιρίων ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι Ε Ρ Α Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Α Θ Η Ν Ω Ν Ι Ε Ρ Α Μ Ο Ν Η Κ Ο Ι Μ Η Σ Ε Ω Σ Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 01 ΑΤΗΕ 0Ν8043.001.002 Πλαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη Ιούνιος ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την εργασία ετήσιας συντήρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 500 mm σε απορρίμματα με εγκατεστημένο στη θέση γεωτρήσεως γεωτρύπανο.

Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 500 mm σε απορρίμματα με εγκατεστημένο στη θέση γεωτρήσεως γεωτρύπανο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ : 104 Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\15.06.01 Δήμος : ΚΩ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707945 2015-04-15

15PROC002707945 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 7ΗΜ3Ω1Ρ-5Χ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 15/04/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/32702 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Απορροή Αιχμής (l/s) Διάμετρος Σωλήνα (mm) Κλίση Σωλήνα (cm/m) Ταχύτητα (m/s) Βύθιση (m) Τμήμα δικτύου: συμβολίζεται με τους δύο ακραίους κόμβους του παρεμβάλλοντας τελεία (.), πχ. 2.3 το τμήμα ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση

από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ χρόνια γραπτή εγγύηση από το 1931 ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ 5 χρόνια γραπτή εγγύηση 0617 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι λέβητες COSMO είναι χυτοσιδηροί, διαιρούμενοι και αποτελούνται από στοιχεία (φέτες) που συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους. Διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1

ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΑΡΘΡΟ Νο. 13.12 ΑΡΘΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6653.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΠΛΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Σώμα βαλβίδας τύπου Υ (σειρά AS-A/Y-05) ή γωνιακού τύπου (σειρά ΑS-A/T-05 για διατομές μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. Μ Ε Λ Ε Τ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α Σ Κ Α Δ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Τ Ω Ν ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: α) Τεχνική Έκθεση - Μελέτη β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός γ) Τεχνικές Προδιαγραφές ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΜΕΛΕΤΗ Η μελέτη αυτή αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός αναθεώρησης Ποσότητα Τιµή Α.Τ.

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Κωδικός αναθεώρησης Ποσότητα Τιµή Α.Τ. ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΧΩΡΟΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Περιγραφή Μονάδα µέτρησης Α.Τ. Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 10 ΜΑΪΟΥ 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 19 Απριλίου 2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡΜΟΔΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 1-10-2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λένη Σοφία, Διπλ. Πολιτικός Μηχ. Ταχ.Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-529 4910 Fax: 210-529

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-MultiCargo HMC Είδος κατασκευής Εγκατάσταση παροχής νερού με αυτοαναρρόφηση Χρήση Τροφοδοσία νερού Άρδευση με καταιονισμό Άρδευση κανονική και ελεγχόμενης διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης»

«Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης» ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ.: 101/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η «Προμήθεια ειδών πυρόσβεσης» Πίστωση : 3.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. (Κ.Α.Ε. 35. 7135.0008) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:42/2011 Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A.T.: 137 ΑΤΗΕ Ν8066.1.4.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως ομβρίων

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Αριθμός Μελέτης : 72/2011 A.T. : 108 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8578.8 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2010Δ Δήμος : ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Σύστημα κλιματισμού με VRV-INVERTER ισογείου Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθε- Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα

Διαβάστε περισσότερα