Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα"

Transcript

1 Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα ΕΛΚΕ Πολυτεχνείο Κρήτης ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 [1]

2 Πίνακας περιεχομένων 1. Περιγραφή της μεθοδολογίας υπολογισμού του ωρομισθίου των απασχολούμενων σε ερευνητικά προγράμματα Υπολογισμός Παραγωγικών Ωρών Υπολογισμός Ωριαίου Κόστους ανά κατηγορία Απασχολούμενων... 5 Μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ... 5 Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ... 5 Ερευνητικό-Τεχνικό Προσωπικό έργων Ανώτατα όρια πρόσθετων ωρών... 7 Μέλη ΔΕΠ... 7 Μέλη ΕΕΔΙΠ... 7 Μέλη ΕΤΕΠ... 7 Μόνιμοι, ΙΔΑΧ Ανώτατα όρια Πρόσθετων Αμοιβών Ίδια Συμμετοχή Μηνιαίο Απολογιστικό Φύλλο Χρονοχρέωσης Ατόμου Πίνακας Χρονοχρέωσης ανά κατηγορία προσωπικού Υπολογισμός κόστους ανθρωπομήνα για Ευρωπαϊκά Έργα Υπολογισμός ωρών κατά την συμπλήρωση Timesheets σε Ευρωπαϊκά Έργα (για εξωτερικούς συνεργάτες - παράδειγμα) [2]

3 1. Περιγραφή της μεθοδολογίας υπολογισμού του ωρομισθίου των απασχολούμενων σε ερευνητικά προγράμματα Ως βάση υπολογισμού του ωρομισθίου λαμβάνονται οι τακτικές ετήσιες αποδοχές τους, οι οποίες ανάγονται σε ωριαίο κόστος, αφού διαιρεθούν με το σύνολο των ετήσιων παραγωγικών ωρών. Ο υπολογισμός των ετήσιων παραγωγικών ωρών (εξαιρουμένων των αδειών, επίσημων αργιών, απουσίας για λόγους υγείας, κλπ.) διαφέρει από τον υποχρεωτικό ελάχιστο χρόνο που ισχύει για τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού (συμβατικές ώρες απασχόλησης) με βάση τα κείμενα στη σχετική νομοθεσία αναφορικά με την υποχρεωτική τους παρουσία στους χώρους του Πανεπιστημίου για την εκπλήρωση των βασικών τους καθηκόντων. Σχετική νομοθεσία: Νόμος 2530/97 Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση του μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ Α 218/ ) Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ 351/2-5-97, τ.β). Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ) 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β / ) και οι τροποποιήσεις αυτής (ΑΡΘΡΟ 32 ΥΠΑΣΥΔ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/Β / ) Ο ετήσιος παραγωγικός χρόνος για όλες τις κατηγορίες προσωπικού ορίζεται για εργασία πλήρους απασχόλησης σε ώρες με βάση την τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ για συγχρηματοδοτούμενα ΕΣΠΑ (ΦΕΚ 292Β_13/02/2013) και την τακτική που ακολουθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο τρόπος υπολογισμού αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα. Ημέρες έτους: 365 Μείον Σαββατοκύριακα: 104 Μείον Ετήσια άδεια: 25 Μείον Επίσημες αργίες: 14 Μείον Ασθένεια, άλλα: 12 Παραγωγικές Ημέρες Εργασίας ανά έτος: 210 Παραγωγικές Ώρες ανά Ημέρα: 8 Παραγωγικές Ώρες ανά Εβδομάδα: 8*5=40 Παραγωγικές Εβδομάδες ανά έτος: 210:5=42 Παραγωγικές Ώρες ανά έτος: 8*210=1.680 Παραγωγικές Ώρες ανά μήνα: 1.680:12=140 Σε περίπτωση ανάληψης ερευνητικών έργων για τα οποία οι προβλεπόμενοι από το χρηματοδότη κανόνες αποκλίνουν των προτεινόμενων στην παρούσα εισήγηση, εφαρμόζονται οι σχετικές οδηγίες του χρηματοδότη όπως αυτές περιλαμβάνονται ρητά στους όρους χρηματοδότησης. [3]

4 2. Υπολογισμός Παραγωγικών Ωρών Κατηγορία Απασχολούμενων ΑΑ Περιγραφή Μέλη ΔΕΠ ΕΕΔΙΠ ΕΤΕΠ Διοικητικοί, ΙΔΑΧ, Λοιποί Δημ. Υπάλληλοι [1] Ημερολογιακές εβδομάδες [2] Ώρες ανά εβδομάδα 20,00 22,00 30,00 40,00 [2α]= [2]/5ημ [3]= [1]x[2] Ώρες ανά ημέρα 4,00 4,40 6,00 8,00 Σύνολο εργάσιμων ωρών έτους 1.040, , , ,00 Αφαιρούνται: [4] Άδειες και Αργίες (Εβδομάδες) [5]= [4]*[2] [6]= [3]-[5] [7]= [1]-[4] [8]= [7] * 5ημ. [9]= [6] / 12μην. [10]= [2] / 5ημ. Σύνολο ωρών Αδειών και Αργιών Σύνολο ετήσιων παραγωγικών ωρών Σύνολο ετήσιων παραγωγικών εβδομάδων Σύνολο ετήσιων παραγωγικών ημερών Σύνολο μηνιαίων παραγωγικών ωρών Σύνολο ημερήσιων παραγωγικών ωρών , ,00 4,40 6,00 8,00 Εθνικοί κανόνες: Ετήσιες Παραγωγικές Ώρες, Αργίες, Άδειες 1. Απόφαση Αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ (ΦΕΚ 292, τ.β') 2. Εγκύκλιος 16137/ΕΥΘΥ 293/ Ώρες Ανά Εβδομάδα μελών ΔΕΠ Οι ώρες ανά εβδομάδα για τα μέλη ΔΕΠ είναι 20 (Ν. 2530/97) Ώρες Ανά Εβδομάδα μελών ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ Χρόνος Εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 32 ΥΠΑΣΥΔ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/ Οι ώρες ανά εβδομάδα των μελών ΕΕΔΙΠ είναι 22 και των ΕΤΕΠ είναι 30 (Εσωτερικός Κανονισμός ΠΚ (ΦΕΚ 351/2-5-97, τ.β')) Φυσικό αντικείμενο το οποίο έχει υλοποιηθεί πριν τις (ημ/νία δημοσίευσης της ΥΠΑΣΥΔ στο ΦΕΚ) αποπληρώνεται με τους όρους που ίσχυαν μέχρι τις Φυσικό αντικείμενο το οποίο έχει υλοποιηθεί από την και έπειτα αποπληρώνεται με τους όρους του άρθρου 32. [4]

5 3. Υπολογισμός Ωριαίου Κόστους ανά κατηγορία Απασχολούμενων Μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ Οι δαπάνες για αμοιβές του τακτικού προσωπικού του δικαιούχου (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις κάτωθι παραμέτρους: ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΚ: Μικτές τακτικές αποδοχές μηνός Ιανουαρίου 2013 Χ 12 μήνες (Α). ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ: Έχουν οριστεί στο άρθρο 32 παρ.4 σε ώρες ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ: (Α) / = (Β) + εργοδοτικές εισφορές που επιβαρύνουν το κόστος της σύμβασης στο έργο εφόσον απαιτείται. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ: Οι συνολικές ώρες απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.7 της ΥΠΑΣΥΔ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/Β / , σε εβδομαδιαία βάση ανέρχονται σε 3 την ημέρα και μέχρι 10 την εβδομάδα. Οι συνολικές ώρες σε ετήσια βάση δεν μπορούν να ξεπεράσουν τις 42 παραγωγικές εβδομάδες Χ 10 ώρες = 420 ώρες το έτος. Αυτό ισχύει για όλα τα έργα ΕΣΠΑ που συμμετέχουν. Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ Οι δαπάνες για αμοιβές του τακτικού προσωπικού του δικαιούχου όπου το συμβατικό του ωράριο ορίζεται από την νομοθεσία κάτω των 8 ωρών την ημέρα (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις κάτωθι παραμέτρους: ΕΤΗΣΙΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΚ: Μικτές τακτικές αποδοχές μηνός Ιανουαρίου 2013 Χ 12 μήνες (Α). ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ (ΜΕΛΗ ΔΕΠ): 20 ώρες την εβδομάδα Χ 42 παραγωγικές εβδομάδες το έτος = 840 παραγωγικές ώρες το έτος ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ (ΕΕΔΙΠ): 22 ώρες την εβδομάδα Χ 42 παραγωγικές εβδομάδες το έτος = 924 παραγωγικές ώρες το έτος ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ (ΕΤΕΠ): 30 ώρες την εβδομάδα Χ 42 παραγωγικές εβδομάδες το έτος = παραγωγικές ώρες το έτος ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ): (Α) / 840 ώρες/ έτος (ΙΠΑ=840/1680 = 0,5) ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕΛΟΥΣ ΕΕΔΙΠ): (Α) / 924 ώρες/ έτος (ΙΠΑ=924/1680=0,55) ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΕΠ): (Α) / ώρες/ έτος (ΙΠΑ=1260/1680=0,75) Όπου ΙΠΑ (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) ορίζεται σύμφωνα με την υπ αριθμ /ΕΥΘΥ 293/ Διευκρινιστική εγκύκλιο των άρθρων 32 και 32 Α της ΥΠΑΣΥΔ αρ.5058/ευθυ138/φεκ292/ ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός ετήσιων συμβατικών ωρών εργασίας δια του ετήσιου αριθμού ωρών που [5]

6 πραγματοποιούνται σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ένα ΙΠΑ είναι ισοδύναμο με έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης. Για τον υπολογισμό του ωριαίου κόστους στα έργα ΕΣΠΑ οι εργοδοτικές εισφορές δεν συνυπολογίζονται στις μικτές τακτικές αποδοχές όταν από τη νομοθεσία δεν απαιτούνται για την εργασία στη συγχρηματοδοτούμενη πράξη. (διευκρινιστική εγκύκλιος 16137/ΕΥΘΥ 293 (Άρθρο 32 και 32Α της ΥΠΑΣΥΔ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/ ). Ερευνητικό-Τεχνικό Προσωπικό έργων Το Ερευνητικό - Τεχνικό Προσωπικό έργων που απασχολείται στον ΕΛΚΕ με συμβάσεις μίσθωσης έργου κατατάσσεται σε τρείς κατηγορίες ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα συνυπολογίζοντας ταυτόχρονα την μέχρι τώρα ερευνητική τους εμπειρία. Έμπειροι Ερευνητές: κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών ή κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ή απόφοιτοι ΑΕΙ ΤΕΙ με 10ετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Ερευνητές: κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή απόφοιτοι ΑΕΙ ΤΕΙ με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Νέοι Ερευνητές: απόφοιτοι ΑΕΙ ΤΕΙ. Υπολογισμός Χρονοχρέωσης για Ερευνητικό & Τεχνικό Προσωπικό* ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤ ΕΣ ΝΕΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (max) ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (min) ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (max) 35, ,71 ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (min) 25 15,71 10,71 Δεν υπάρχει η υποχρέωση συμπλήρωσης Φύλλων Εργασίας (Time Sheets) για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου Τρίτοι Ερευνητές στα συγχρηματοδοτούμενα έργα (ΕΣΠΑ). Σε ειδικές περιπτώσεις ο επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος μπορεί μετά από αιτιολογημένη αίτησή του στην Επιτροπή Ερευνών, να προσδιορίσει αμοιβές μεγαλύτερες του εύρους που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα. [6]

7 4. Ανώτατα όρια πρόσθετων ωρών Για όλες τις κατηγορίες προσωπικού (λειτουργών και υπαλλήλων) μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μόνιμοι, ΙΔΑΧ το σύνολο της πρόσθετης απασχόλησης τους, πέραν του χρόνου πλήρους απασχόλησης που αντιστοιχεί σε ωράριο εργασίας 8 ωρών, δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 ώρες ημερησίως σε έργα ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή άλλα έργα για τα οποία αποζημιώνονται βάση χρονοχρέωσης. Για τα έργα αυτά απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή «Μηνιαίου Φύλλου Χρονοχρέωσης πραγματικών ωρών απασχόλησης φυσικού προσώπου - προσώπου δικαιούχου». Αναφορικά με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ το σύνολο της πρόσθετης απασχόλησης ανά μήνα καθορίζεται στην τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ άρθρο 32 παρ.7 αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/Β / ) (οι συνολικές ώρες ανέρχονται σε 3 την ημέρα και μέχρι 10 την εβδομάδα για 42 παραγωγικές εβδομάδες). Μέλη ΔΕΠ Οι συμβατικές ώρες εργασίας των μελών ΔΕΠ σύμφωνα με την νομοθεσία είναι 840 ώρες το έτος. Πέραν αυτών των ωρών τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να απασχοληθούν μέχρι 840 ώρες το έτος και να λάβουν πρόσθετη αμοιβή από έργα ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή άλλα έργα. Μέλη ΕΕΔΙΠ Οι συμβατικές ώρες εργασίας των μελών ΕΕΔΙΠ σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΠΚ είναι 924 ώρες το έτος. Πέραν αυτών των ωρών τα μέλη ΕΕΔΙΠ μπορούν να απασχοληθούν μέχρι 924 ώρες το έτος και να λάβουν πρόσθετη αμοιβή από έργα ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή άλλα έργα. Μέλη ΕΤΕΠ Οι συμβατικές ώρες εργασίας των μελών ΕΤΕΠ σύμφωνα με την νομοθεσία είναι ώρες το έτος. Πέραν αυτών των ωρών τα μέλη ΕΤΕΠ μπορούν να απασχοληθούν μέχρι ώρες το έτος και να λάβουν πρόσθετη αμοιβή από έργα ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή άλλα έργα. Από τις ώρες αυτές οι 840 ώρες το έτος μπορούν να αφορούν σε έργα ΕΣΠΑ. Μόνιμοι, ΙΔΑΧ Οι συμβατικές ώρες εργασίας των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση ΙΔΑΧ σύμφωνα με την νομοθεσία είναι ώρες το έτος. Πέραν αυτών των ωρών οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ μπορούν να απασχοληθούν μέχρι 840 ώρες το έτος σε έργα ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή άλλα έργα για τα οποία αποζημιώνονται βάση χρονοχρέωσης. Από τις ώρες αυτές οι 420 ώρες το έτος μπορούν να αφορούν σε έργα ΕΣΠΑ. Για έργα όπου δεν απαιτείται η αποζημίωση βάση χρονοχρέωσης (πχ ιδιωτικά) μπορούν να λάβουν πρόσθετη αμοιβή, η οποία δεν θα υπερβαίνει το 100% των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών τους, συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών που λαμβάνουν από έργα ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκά ή άλλα όπου απαιτείται χρονοχρέωση. [7]

8 5. Ανώτατα όρια Πρόσθετων Αμοιβών Το ανώτατο όριο των πρόσθετων αμοιβών των μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μονίμων, ΙΔΑΧ υπόκεινται στους κάτωθι περιορισμούς: Α. δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους (άρθρο 104 παρ.2 του Συντάγματος) Β. δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο των εκάστοτε αποδοχών του Προέδρου του Αρείου Πάγου χωρίς οικογενειακή παροχή (άρθρο 34 παρ.4 του Ν2768 ΦΕΚ ΤΑ 273/ ) Γ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά για την συμμετοχή τους σε έργα ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το νόμο 3833/2010, άρθρο 2, παράγραφος 1, «οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή μισθωτούς με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.. απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή, τα επιδόματα εορτών και αδείας,». Σημειώνεται ότι, σήμερα, οι μικτές αυτές αποδοχές έχουν καθοριστεί στο ποσό των 4.750,00. Επιπλέον, σύμφωνα με το νόμο 3848/2010, άρθρο 36, εξαιρούνται «οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το Κράτος, καθώς και των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ». 6. Ίδια Συμμετοχή Η ιδία συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα καλύπτεται με ποσοστό των τακτικών αποδοχών του προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το ποσοστό επί των τακτικών αποδοχών του προσωπικού έχει καθοριστεί στο 50% του παραγωγικού τους χρόνου (ή 420 ώρες εργασίας) για τα μέλη ΔΕΠ και 30% για μέλη ΕΤΕΠ (ή 378 ώρες εργασίας) και ΕΕΔΙΠ (ή 277 ώρες εργασίας) που εργάζονται αποκλειστικά σε εργαστήρια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο επιστημονικά υπεύθυνος έργου δεν είναι μέλος ΔΕΠ, αλλά διδάκτορας υπάλληλος του Πολυτεχνείου Κρήτης τότε μπορεί να δικαιολογηθεί η συμμετοχή του εργασιακού χρόνου του ως Ιδία Συμμετοχή. 7. Μηνιαίο Απολογιστικό Φύλλο Χρονοχρέωσης Ατόμου Με βάση την τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ, καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση Μηνιαίου Απολογιστικού φύλλου χρονοχρέωσης για την καταγραφή της συνολικής παρουσίας υποχρεωτικής και πρόσθετης (στα πλαίσια ερευνητικών έργων)- του μόνιμου προσωπικού στους χώρους του Πολυτεχνείου Κρήτης. [8]

9 Στο Μηνιαίο Απολογιστικό φύλλο εργασίας τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μόνιμοι/ΙΔΑΧ του Πολυτεχνείου Κρήτης θα καταγράφουν τις ώρες των λοιπών δραστηριοτήτων πλέον των ωρών που αφιερώνουν σε ερευνητικά συγχρηματοδοτούμενα έργα. Οι δραστηριότητες αυτές ανάγονται στο συνήθη κύκλο καθηκόντων του μονίμου προσωπικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία και στον εσωτερικό κανονισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης. [9]

10 8. Πίνακας Χρονοχρέωσης ανά κατηγορία προσωπικού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚ ΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓ ΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΩΡΕΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤ ΟΧΗΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑ ΔΑ ΩΡΕΣ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜ ΕΤΟΧΗ Σ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ (max 11) ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΓΑ Μέλη ΔΕΠ Μέλη ΕΕΙΔΙΠ , ,6 7,6 7, ,6 277 Μέλη ΕΤΕΠ Μόνιμοι/ΙΔΑΧ Ν/Α Ν/Α Τρίτοι (όπου απαιτείται) ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (max ωρών) ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ (max 50) Ν/Α Ν/Α N/A Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α Ν/Α ΕΥΡΩΠ ΑΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (max ωρών) ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠ ΑΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ (max ωρών) [10]

11 9. Υπολογισμός κόστους ανθρωπομήνα για Ευρωπαϊκά Έργα εκτός LIFE (παράδειγμα) Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ένα ενδεικτικό παράδειγμα υπολογισμού του κόστους ανθρωπομήνα σε Ευρωπαϊκά έργα. Παράδειγμα Υπολογισμού Κόστους Ανθρωπομήνα για Ευρωπαϊκά έργα Staff Effort (Α) Max Kόστος Ανθρωπομήνα (Β) Υπολογισμός Κόστους Ανθρωπομήνα (Γ)= (Α x B) Καθηγητής 30,00% Έμπειροι Ερευνητές 60,00% Ερευνητές 5,00% Νέοι Ερευνητές 5,00% Total 100,00 % 5.385,00 Το max κόστος ανθρωπομήνα για τους Καθηγητές είναι οι διπλάσιες των τακτικών τους αποδοχών, ενώ για τους εξωτερικούς συνεργάτες προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόν εγγράφου. [11]

12 10. Υπολογισμός ωρών κατά την συμπλήρωση Timesheets σε Ευρωπαϊκά Έργα εκτός LIFE για εξωτερικούς συνεργάτες (παράδειγμα) Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού των ωρών, κατά την συμπλήρωση μηνιαίου timesheet, από τους εξωτερικούς συνεργάτες που συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκά Έργα. Υπολογισμός Ωρών/Μήνα Εξωτερικών Συνεργατών (Με τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) Παραγωγικές ώρες ανά μήνα (Δ) x (Ε) / (Γ) Κόστος Ανθρωπομήνα στο έργο που συμμετέχει (Γ) Μηνιαία Αμοιβή Εξωτερικού Συνεργάτη (Δ) Παραγωγικές ώρες Ανθρωπομήνα (Ε)=140ώρες Παράδειγμα Υπολογισμού Ωρών/Μήνα Εξωτερικών Συνεργατών (Με τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών) Κόστος Ανθρωπομήνα στο έργο (Γ) (σύμφωνα με το προηγούμενο παράδειγμα) 5.385,00 Μηνιαία Αμοιβή Εξωτερικού Συνεργάτη (Δ) 2.000,00 Παραγωγικές ώρες Ανθρωπομήνα (Ε) 140,00 Παραγωγικές ώρες ανά μήνα= (Δ) x (Ε) / (Γ) 52,0 [12]

Τροποποίηση του Οδηγού Διαχείρισης Έργων Έκδοση 18η Ημερομηνία ισχύος 01/06/2013

Τροποποίηση του Οδηγού Διαχείρισης Έργων Έκδοση 18η Ημερομηνία ισχύος 01/06/2013 Τροποποίηση του Οδηγού Διαχείρισης Έργων Έκδοση 18η Ημερομηνία ισχύος 01/06/2013 Για την επισήμανση των σχετικών αλλαγών του Οδηγού Διαχείρισης Έργων τηρήθηκε η παρακάτω σημειολογία: α) ΠΡΟΣΘΗΚΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 13087 Α.Π. 17.07.2012 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Α3) 2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 33 38 403-404 33 38 218-244 33 38 422 33 38 391, 392, 388, 237 33 38 477, 478, 33 38 418, 419, 33 38 350, 375

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 33 38 403-404 33 38 218-244 33 38 422 33 38 391, 392, 388, 237 33 38 477, 478, 33 38 418, 419, 33 38 350, 375 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 37 101 65 Αθήνα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2010.

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΛΑΕΚ 0,45%) ΕΤΟΥΣ 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Γ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αρ. Πρωτ. :2867 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 34400 Ψαχνά Εύβοια Τηλ.: 2228099703, 99504 FAX: 2228023766 Πληροφορίες: κ. Π. Kωνστάντιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2037 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

: 210-5215289, 292, 290 210-5223312

: 210-5215289, 292, 290 210-5223312 Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 22-11-2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας : 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Εισήγηση Δ.Σ. Εταιρείας: 158 η Συνεδρίαση /16-12-2008 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010

Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010 Οικονομική Παρακολούθηση & Επιλεξιμότητα Δαπανών Προγράμματος «Φάση 2 ΕΕΤΣΣΜ» Ερωτήσεις Απαντήσεις / Ημερίδα 12 ης Ιανουαρίου 2010 1. Στη Σύμβαση Επιχορήγησης (σελ. 5) αναφέρεται η υποχρεωτική ανάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικό Πλαίσιο Οργάνωσης & Λειτουργίας Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηράκλειο, 3-02-205 Αρ. Πρωτ: 32/Φ.30. Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 7004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - 2010 - Πρόλογος Ο Οδηγός Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σουηδίας 54, 106 76 Αθήνα Τηλ: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα