ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠ, ΛΟΙΠΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗ Ι ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠ, ΛΟΙΠΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗ Ι ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 379/ Επικαιροποίηση της µεθόδου χρονοχρέωσης απασχολούµενων σε προγράµµατα και της κάλυψης ίδιας συµµετοχής (Εισηγήτρια κ. Μ. Καστελλάκη) Η Επιτροπή, σε συνέχεια της υπ αριθ απόφασης της 332 ης συνεδρίασης της Ολοµέλειας και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της κ. Καστελλάκη Μαρίας, Προϊσταµένης του Τµήµατος ιαχείρισης του Ε.Λ., εγκρίνει την επικαιροποίηση της µεθόδου χρονοχρέωσης απασχολούµενων σε προγράµµατα και της κάλυψης ίδιας συµµετοχής. Η εισήγηση προτείνει την διαµόρφωση της υφιστάµενης απόφασης ως εξής: ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠ, ΛΟΙΠΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗ Ι ΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗΣ Η µεθοδολογία χρονοχρέωσης καθορίζει τον τρόπο υπολογισµού του ωριαίου κόστους των µελών ΕΠ όλων των βαθµίδων, του λοιπού µόνιµου προσωπικού του Π.Κ. και του πρόσθετου προσωπικού που συµµετέχει στην εκτέλεση προγραµµάτων. Ο υπολογισµός του ωριαίου κόστους είναι απαραίτητος ώστε να συµπληρώνονται σωστά τα µηνιαία φύλλα χρονοχρέωσης που απαιτούνται στα έργα που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στα συγχρηµατοδοτούµενα έργα του ΕΣΠΑ. Σε περίπτωση ανάληψης ερευνητικών έργων για τα οποία οι προβλεπόµενες από το χρηµατοδότη χρονοχρεώσεις είναι µικρότερες των προτεινόµενων στην παρούσα απόφαση, εφαρµόζονται οι σχετικές οδηγίες του χρηµατοδότη όπως αυτές περιλαµβάνονται ρητά στους όρους χρηµατοδότησης. Η Επιτροπή Ερευνών, λαµβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στο ωράριο των δηµοσίων υπαλλήλων καθώς και τον Οδηγό Μισθώσεων Έργου που εγκρίθηκε από την 299/ Συνεδρία της Συγκλήτου, εγκρίνει την επικαιροποίηση της µεθόδου χρονοχρέωσης ως ακολούθως: 1. Υπολογισµός χρονοχρέωσης µελών ΕΠ Ως βάση υπολογισµού λαµβάνονται οι τακτικές ετήσιες αποδοχές, οι οποίες ανάγονται σε βεβαιωµένη ωριαία χρέωση, διαιρούµενες µε το σύνολο των ωρών υποχρεωτικής παρουσίας των µελών ΕΠ ετησίως. Σύµφωνα µε το Ν. 2530/1997, άρθρο 2, παρ. 2γ, «τα µέλη ΕΠ πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστηµιακούς χώρους δεκατέσσερις (14) ώρες εβδοµαδιαίως, κατ ελάχιστο όριο, πέραν των έξι (6) ωρών διδασκαλίας, και να παρέχουν κάθε µορφής διδακτικό, ερευνητικό-επιστηµονικό και διοικητικό έργο», οπότε η ελάχιστη προβλεπόµενη υποχρεωτική παρουσία των µελών ΕΠ αντιστοιχεί σε 20 ώρες εβδοµαδιαίως. Για σύνολο 52 εβδοµάδων σε ετήσια βάση, και µετά από αφαίρεση των ετήσιων αδειών (30 εργάσιµες ηµέρες ή 6 ), των εθνικών εορτών (14 εργάσιµες ηµέρες ή ) των αναρρωτικών αδειών (10 εργάσιµες ηµέρες ή 2 )

2 ο ετήσιος παραγωγικός χρόνος (ΕΕΠΧ) των µελών ΕΠ υπολογίζονται σε ή. Έτσι, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: Πίνακας 1 Μέλη ΕΠ Κατηγορίες Καθηγητής Αναπλ. Επίκουρος Λέκτορας Καθηγητής (1) Ηµερολογιακές (2) Υποχρεωτική εβδοµαδιαία παρουσία σε ώρες (Ν.2530/1997) (3) Σύνολο εργάσιµων ωρών ανά έτος: (1)x(2)= (4) ετήσιες άδειες (120 ώρες) (120 ώρες) (120 ώρες) (120 ώρες) (5) επίσηµες αργίες (ο ακριβής αριθµός των επίσηµων αργιών διαφέρει για κάθε έτος διότι εξαρτάται από τον αριθµό των (56 ώρες) (56 ώρες) (56 ώρες) (56 ώρες) Σ/Κ που συµπίπτουν µε αργίες) (6) αναρρωτικές άδειες (40 ώρες) (40 ώρες) (40 ώρες) (40 ώρες) Σύνολο ετήσιων παραγωγικών ωρών: (3)-(4+5+6) = Μηνιαίες παραγωγικές ώρες: 824/12=68 824/12=68 824/12=68 824/12=68 Υπολογισµός ωριαίου κόστους για µέλη ΕΠ = (Μηνιαίες τακτικές αποδοχές * 12 ) / 824 Υπολογισµός ηµερήσιου κόστους για µέλη ΕΠ = (Μηνιαίες τακτικές αποδοχές * 12 ) / Υπολογισµός χρονοχρέωσης λοιπού µόνιµου προσωπικού. Ως βάση υπολογισµού λαµβάνονται οι τακτικές ετήσιες αποδοχές τους, οι οποίες ανάγονται σε ωριαίο κόστος, αφού διαιρεθούν µε το σύνολο των ετήσιων παραγωγικών τους ωρών. Ο υπολογισµός των ετήσιων παραγωγικών ωρών (εξαιρουµένων των αδειών, επίσηµων αργιών, απουσίας για λόγους υγείας, κλπ.) διαφέρει για τις διάφορες κατηγορίες προσωπικού µε βάση µε την υποχρεωτική τους παρουσία όπως ορίζεται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης και καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 2 Λοιπό µόνιµο προσωπικό Κατηγορίες Ε.Ε. Ι.Π Ε.Τ.Ε.Π Ι ΑΧ/ ηµόσιοι (1) Ηµερολογιακές (365 µέρες) (2) Υποχρεωτική εβδοµαδιαία παρουσία σε ώρες 22 (σύµφωνα µε τον εσωτ κανονισµό λειτουργίας του Π.Κ) (3) Σύνολο εργάσιµων ωρών ανά έτος: (1)x(2)= (261 µέρες) (4) ετήσιες άδειες 30 µέρες (132 ώρες) 32 µέρες (192 ώρες) 21 µέρες (168 ώρες)

3 (5) επίσηµες αργίες (ο ακριβής αριθµός των επίσηµων αργιών διαφέρει για κάθε έτος διότι εξαρτάται από τον αριθµό των Σ/Κ που συµπίπτουν µε αργίες) (62 ώρες) (84 ώρες) (112 ώρες) (6) αναρρωτικές άδειες 10 µέρες (44 ώρες) 4 µέρες (24 ώρες) 4 µέρες (32 ώρες) Σύνολο ετήσιων παραγωγικών ωρών: (3)- (4+5+6) = 906 ώρες ώρες ώρες (222 µέρες) Μηνιαίες παραγωγικές ώρες: 906/12=75,5 1260/12= /12=147 Υπολογισµός ωριαίου κόστους για λοιπό προσωπικό = (Μηνιαίες τακτικές αποδοχές * 12*1,05 ) / σύνολο παραγωγικών ωρών Σηµείωση:Ο υπολογισµός του ωριαίου κόστους για τα µέλη ΕΠ και το λοιπό µόνιµο γίνεται µε βάση τις µηνιαίες τακτικές αποδοχές του κατά το µήνα έναρξης της σύµβασης ή τον προηγούµενο µήνα. 3. Υπολογισµός χρονοχρέωσης πρόσθετου προσωπικού Οι κατηγορίες προσωπικού του πίνακα 3 ορίζονται ως εξής: technicians είναι οι πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Researchers (ερευνητές) είναι οι υποψήφιοι διδάκτορες, Senior researchers (έµπειροι ερευνητές) είναι οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, στην κατηγορία του senior international consultant κατατάσσονται οι έµπειροι διεθνούς κύρους σύµβουλοι. Με βάση την υφιστάµενη κατάσταση, ισχύουν: Το άνω όριο χρονοχρέωσης της κατηγορίας του τεχνικού είναι χαµηλότερο του κάτω ορίου της βαθµίδας του λέκτορα, το άνω όριο χρονοχρέωσης της κατηγορίας του ερευνητή είναι χαµηλότερο του άνω ορίου της βαθµίδας του λέκτορα, οι χρονοχρεώσεις των έµπειρων ερευνητών και των συµβούλων, ανάλογα µε την εµπειρία τους, µπορούν συµπίπτουν µε τις χρονοχρεώσεις όλων των βαθµίδων των µελών ΕΠ, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών. ιευκρινίζεται ότι ο ετήσιος παραγωγικός χρόνος της κατηγορίας ορίζεται σε 1680 ώρες, ο τρόπος ορισµού βασίζεται σε πρακτική που ακολουθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει γίνει αποδεκτός από τους χρηµατοδότες, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις εξωτερικών ελεγκτών (auditors) της ευρωπαϊκής επιτροπής. Το ωριαίο κόστος για κάθε κατηγορία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας 3 Πρόσθετο προσωπικό

4 Κατηγορίες Senior International Consultant Senior Researcher Researcher (1) ηµέρες ανά έτος (2) Σύνολο ωρών ανά µέρα (3) Σύνολο εργάσιµων ωρών ανά έτος: (1)x(2)= (4) αργίες Σαββατοκύριακου (5) ετήσιες άδειες (6) επίσηµες αργίες (ο ακριβής αριθµός των επίσηµων αργιών διαφέρει για κάθε έτος διότι εξαρτάται από τον αριθµό των Σ/Κ που συµπίπτουν µε αργίες) Technicians (7) αναρρωτικές άδειες Σύνολο ετήσιων παραγωγικών ωρών: (3)-( ) = Μηνιαίες παραγωγικές ώρες: 1680/12= /12= /12= /12=140 Μηνιαίο κόστος Ωριαίο κόστος = Μηνιαίο κόστος / Μηνιαίες παραγωγικές ώρες 32,14-35,71 25,00-32,14 15,71-25,00 10,71-15,71 Το ακριβές ωριαίο κόστος του πρόσθετου προσωπικού το αποφασίζει ο Επιστηµονικά Υπεύθυνος κάθε έργου, πάντα εντός του προκαθορισµένου εύρους της κατηγορίας. Β. Ι ΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Με τα σηµερινά δεδοµένα και µέχρι επανεξέτασης της παρούσας απόφασης η ιδία συµµετοχή των προγραµµάτων δηλώνεται µε: i) ποσοστό επί των τακτικών αποδοχών του προσωπικού του πανεπιστηµίου ii) δωρεές i) Το ποσοστό επί των τακτικών αποδοχών του προσωπικού του πανεπιστηµίου καθορίζεται : για τα µέλη ΕΠ όλων των βαθµιδών µέχρι το 50% του παραγωγικού τους χρόνου, δηλαδή µέχρι 10 ώρες εβδοµαδιαίως. Αυτό προκύπτει γιατί η ελάχιστη προβλεπόµενη υποχρεωτική παρουσία των µελών ΕΠ εβδοµαδιαίως (σύµφωνα µε το Ν. 2530/1997, άρθρο 2, παρα. 2γ) αντιστοιχεί µε 20 ώρες οι οποίες ενδεικτικά κατανέµονται ως εξής: 6ώρες διδακτικό έργο, 3 ώρες προετοιµασία, 1 ώρα διοικητικό έργο και 10 ώρες ερευνητικό. για το λοιπό προσωπικό του πανεπιστηµίου µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου, πάντα λαµβάνοντας υπόψη τους κανόνες επιλεξιµότητας του χρηµατοδότη. ii) Οι δωρεές δηλώνονται ως έσοδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση µε τη προϋπόθεση ότι το άθροισµα της χρηµατοδότησης και των δωρεών δεν υπερβαίνει το σύνολο των επιλέξιµων

5 δαπανών του έργου, γιατί διαφορετικά θα πρέπει να επιστραφεί η διαφορά στο χρηµατοδότη. iii) για την παρακολούθηση της ιδίας συµµετοχής υπεύθυνος είναι ο Ε/Υ, ο οποίος προσκοµίζει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πίνακες, αποφάσεις, φύλλα χρονοχρέωσης, αντίγραφα παραστατικών τακτικών αποδοχών) στον Ε.Λ., ώστε να αρχειοθετούνται στους στον φάκελο του έργου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 13087 Α.Π. 17.07.2012 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Οδηγού Διαχείρισης Έργων Έκδοση 18η Ημερομηνία ισχύος 01/06/2013

Τροποποίηση του Οδηγού Διαχείρισης Έργων Έκδοση 18η Ημερομηνία ισχύος 01/06/2013 Τροποποίηση του Οδηγού Διαχείρισης Έργων Έκδοση 18η Ημερομηνία ισχύος 01/06/2013 Για την επισήμανση των σχετικών αλλαγών του Οδηγού Διαχείρισης Έργων τηρήθηκε η παρακάτω σημειολογία: α) ΠΡΟΣΘΗΚΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής»

Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής» Οδηγός ιαχείρισης για το Ερευνητικό Πρόγραµµα : «Θαλής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

84386/Β7/1-8-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ

84386/Β7/1-8-2011 απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2530 ΦΕΚ Α'

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2530 ΦΕΚ Α' ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2530 ΦΕΚ Α' 218/23.10.97 Υπηρεσιακή κατάσταση και αναµόρφωση µισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυµάτων της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Εισήγηση Δ.Σ. Εταιρείας: 158 η Συνεδρίαση /16-12-2008 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

A. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Η ΤΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»

Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος: «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Οδηγός ιαχείρισης του Προγράµµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Υ 2 0 1 3 Σημείωση: Κατά την ψήφιση του σχετικού Προϋπολογισμού ΠΚ για το 2013 απαλείφθηκε ο διαχωρισμός της πρόνοιας των άρθρων σε «Κρατική Χορηγία» και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Πληροφορίες : Αγγελική Τζανέτου Τηλ. : 213 13 06 208 Fax : 210 34 28 045 E mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ 3 Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» 3 Η ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα