ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: :42:18 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθµ. 2/4628/0022/ υπουργικής απόφασης µε θέµα «Ορισµός αποδο χών του προσωπικού περιλαµβανοµένου και του Γενικού ιευθυντή του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ» (ΦΕΚ 571/Β/ ) Λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της πα ραγράφου 1, του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α 105), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε τη πα ράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 3698/2008 (Α 198) και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 3698/ Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του ήµου Aγ. Ι. Ρέντη Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρε σίας (Ο.Ε.Υ.) Κοινότητας Λάβδανης Νοµού Ιωαν νίνων Έγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου στη Ν.Α. Λάρι σας για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτη σης Πολιτών (ΚΕΠ) Κατανοµή ωρών υπερωριακής εργασίας µε αµοιβή των µονίµων υπαλλήλων (πρώην του Υπουργείου Γεωργίας) και υπηρετούν στις Νοµαρχιακές Αυ τοδιοικήσεις ( /νση Αγροτικής Ανάπτυξης) που ασχολούνται στο πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ /ΨΣ3324 (1) Τροποποίηση της υπ αριθµ. 2/4628/0022/ υπουρ γικής απόφασης µε θέµα «Ορισµός αποδοχών του προσωπικού περιλαµβανοµένου και του Γενικού ι ευθυντή του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ» (ΦΕΚ 571/Β/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: i. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). ii. Του ν. 2860/2000 «ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/2000). iii. Τις παρ. 6 και 9 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3059/2002 «Σύσταση Νοµικού Προσώ που µε την επωνυµία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΦΕΚ 241/Α/ ). iν. Του ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (Άρθρο 32 παρ. 3). ν. Της υπ αριθµ / ΙΟΕ 424/ υπουργικής απόφασης που αφορά στον ορισµό µελών ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠΙ µε την επωνυµία «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας», καθορισµό αρµο διοτήτων, θεµάτων συγκρότησης και λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου» (ΦΕΚ 1261/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα σύµφωνα µε την υπ αριθµ / ΙΟΕ1381 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην «Ανασυγκρότηση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠΙ µε την επωνυµία «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας». νi. Της υπουργικής απόφασης που αφορά στην κύρωση κανονισµού του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ικαίου µε την επωνυµία «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΦΕΚ 169/Β/ ). νii. Της υπ αριθµ. 2/4628/0022/ υπουργικής απόφασης µε θέµα «Ορισµός αποδοχών του προσωπι κού περιλαµβανοµένου και του Γενικού ιευθυντή του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ» (ΦΕΚ 571/Β/ ). viii. Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ 57/Α/ ). 2. Τη λήξη της από σύµβασης εργασίας 4ετούς διάρκειας του Γενικού ιευθυντή του Παρατηρη τηρίου για την ΚτΠ, Νικόλαου Κάκαρη, και την απόφαση που έλαβε το ιοικητικό Συµβούλιο στην 80η/ συνεδρίαση του για την προκήρυξη της θέσης του Γε νικού ιευθυντή στον Τύπο. 3. Την απόφαση που έλαβε το ιοικητικό Συµβούλιο στην 81η/ συνεδρίαση του για εξουσιοδότηση της Πρόεδρου Σ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιµασία του σχεδίου τροποποί ησης της υπ αριθµ. 2/4628/0022/ υπουργικής απόφασης µε θέµα «Ορισµός αποδοχών του προσωπι

2 7406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) κού περιλαµβανοµένου και του Γενικού ιευθυντή του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ» (ΦΕΚ 571/Β/ ). 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί ται δαπάνη στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, αποφασίζουµε: Τροποποιούµε την παράγραφο α του άρθρου 1 της υπ αριθµ. 2/4628/0022/ υπουργικής απόφασης µε θέµα «Ορισµός αποδοχών του προσωπικού περιλαµβα νοµένου και του Γενικού ιευθυντή του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ» (ΦΕΚ 571/Β/ ) ως ακολούθως: Ι. Άρθρο 1 «Αποδοχές Γενικού ιευθυντή» α. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Γενικού ιευθυντή του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφο ρίας, ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτα κοσίων ευρώ (4.700 ευρώ). II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθµ. 2/4628/0022/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β/571/ ) ως έχει. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αριθµ (2) Λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της παραγρά φου 1, του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α 105), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε τη παράγραφο 1 του άρ θρου 27 του ν. 3698/2008 (Α 198) και της παραγρά φου 2 του άρθρου 27 του ν. 3698/2008. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 14 παράγραφος 1 του ν. 3460/2006 «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις» (Α 105), όπως αντι καταστάθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 3698/2008 (Α 198) και παράγραφος 2 του ίδιου ν. 3698/2008. β) του άρθρου 90 του κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α 98. γ) του άρθρου 9 του ν. 3752/2009 «τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες διατάξεις». (Α 40) 2. Την υπ αριθµ. 1666/ ΙΟΕ 89/ (Β 40/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών». 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισµού (ΕΙ. ΦΟΡ.29110, ΚΑΕ 0567) η οποία δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί, δεδοµένου ότι εξαρτάται από τον αριθµό των ελέγχων και των ελεγκτών υπαλλήλων, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέ ρειες εφαρµογής των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α 105) όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 27 του ν. 3698/2008 (Α 198) και της πα ραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν (Α 198). Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής Για την κτηνιατρική υγειονοµική επιθεώρηση και τον έλεγχο των ζώων και των ζωικών προϊόντων, τη φυτοϋ γειονοµική επιθεώρηση και το φυτοϋγειονοµικό έλεγχο των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων, την επιθεώρηση και τον έλεγχο της ποιότητας και της καταλληλότητας των τροφίµων φυτικής προέλευσης και τον έλεγχο των ζωοτροφών που διενεργούνται, µετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου, εκτός του κανονικού ωραρίου των δηµοσίων υπηρεσιών κατά τις εργάσιµες ηµέρες, όπως και κατά τις εξαιρέσιµες, τις αργίες και Κυριακές, εφόσον οι προγραµµατισµένες διαδικασίες µιας εγκατάστασης ή το είδος και η φύση των προς έλεγχο προϊόντων καθιστούν αναγκαία την παρουσία επιθεωρητή, ελεγκτή, επόπτη, κατά περίπτωση, κατα βάλλονται και εισπράττονται πρόσθετα τέλη, τα οποία αποδίδονται για την κάλυψη των αποζηµιώσεων και των οδοιπορικών εξόδων των επιθεωρητών, ελεγκτών και εποπτών που διενεργούν τις ως άνω επιθεωρήσεις και ελέγχους. Άρθρο 3 Αρµόδιες αρχές είσπραξης των πρόσθετων τελών Η είσπραξη των πρόσθετων τελών διενεργείται: 1. Για το φυτοϋγειονοµικό έλεγχο από: α) τις υπηρεσίες Γεωργίας των Νοµαρχιακών Αυτο διοικήσεων. β) τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ&ΠΕ) του Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. γ) τις δασικές υπηρεσίες: i) ιευθύνσεις ασών των Περιφερειών. ii) ιευθύνσεις ασών των Νοµών των Περιφερειών. iii) ασαρχεία των ιευθύνσεων ασών των Νοµών των Περιφερειών, και δ) τα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλα σιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασµάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ), για τους ελέγχους που προβλέπονται στο π.δ. 30/2006 (Α 28). 2. Για τον έλεγχο ποιότητας και καταλληλότητας των φυτικών προϊόντων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων φυτικής προέλευσης από: α) τις υπηρεσίες Γεωργίας των Νοµαρχιακών Αυτο διοικήσεων. β) τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ&ΠΕ) του Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων γ) τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ). 3. Για τον έλεγχο των ζωοτροφών από: α) τις υπηρεσίες Γεωργίας των Νοµαρχιακών Αυτο διοικήσεων, β) τα εργαστήρια ελέγχου κυκλοφορίας ζωοτροφών, γ) και τη ιεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής της Γενικής ιεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 4. Για την κτηνιατρική υγειονοµική επιθεώρηση και τον έλεγχο των ζώων και των ζωικών προϊόντων από:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7407 α) τις ιευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τις υφιστάµενες υπηρεσίες τους, β) τους Σταθµούς Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), γ) τις ιευθύνσεις Κτηνιατρικής ηµόσιας Υγείας και Υγείας των Ζώων της Γενικής ιεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δ) τον ΕΦΕΤ. Άρθρο 4 Πρόσθετα τέλη 1. Το πρόσθετο τέλος ορίζεται για κάθε ώρα απασχό λησης του επιθεωρητή, ελεγκτή, επόπτη ανά ελεγχό µενη περίπτωση στο 1/3 ( ένα τρίτο) της κανονικής και πλήρους ηµερήσιας αποζηµίωσης του άρθρου 9 του ν. 2685/1999 (Α 35) και προσαυξάνεται µε τα οδοιπορικά έξοδα µετάβασης και επιστροφής του από τον τόπο της διαµονής ή την έδρα της υπηρεσίας του, όπως αυτά υπολογίζονται, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύ ουσες σχετικές διατάξεις. Ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια των ελέγχων, το καταβαλλόµενο τέλος ανά ελεγχόµενη περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερο του αναλογούντος σε έλεγχο διάρκειας µιας ώρας. Στο χρόνο απασχόλησης συµπεριλαµβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για τη µετάβαση και την επιστροφή. 2. Στις περιπτώσεις διενέργειας ελέγχων σε περισ σότερους του ενός ενδιαφερόµενους στο ίδιο σηµείο ή στην ευρύτερη περιοχή, το κόστος του χρόνου απα σχόλησης και τα οδοιπορικά έξοδα µετάβασης και επι στροφής επιµερίζονται αναλογικά µε βάση την απόστα ση για κάθε ενδιαφερόµενο από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας για κάθε εντολή µετακίνησης που καλύπτει τους παραπάνω ελέγχους. Άρθρο 5 ιαδικασία είσπραξης πρόσθετων τελών και οδοιπορικών εξόδων Η είσπραξη του πρόσθετου τέλους ελέγχου και των οδοιπορικών εξόδων ενεργούνται µε αποδεικτικά διπλό τυπα τύπου Β τα οποία εκδίδονται από την αρµόδια για τη διενέργεια του ελέγχου υπηρεσία. Τα διπλότυπα τύπου Β παραδίδονται από την οικεία ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ( ΟΥ) του Υπουργεί ου Οικονοµίας και Οικονοµικών στις αρµόδιες υπηρεσίες του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Τα στελέχη των διπλοτύπων τύπου Β φυλάσσονται στο αρχείο της αρµόδιας υπηρεσίας για διάρκεια 10 ετών. Η απόδοση των κατά τα ανωτέρω εισπραττοµένων τελών, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες δι ατάξεις και τη σχετική απόφαση του Προϊσταµένου της ΟΥ που χορήγησε τα διπλότυπα Τύπου Β τα έσοδα των οποίων εµφανίζονται στον κρατικό προϋπολογισµό, στον ΚΑΕ Άρθρο 6 Υπόχρεοι καταβολής πρόσθετων τελών και επιθεωρήσεις έλεγχοι 1. Υπόχρεοι καταβολής των πρόσθετων τελών είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που υφίσταται επιθεωρήσεις ελέγχους που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας. 2. Οι επιθεωρήσεις έλεγχοι διενεργούνται στα σφα γεία, στα σηµεία εισόδου, εξόδου και εκτελωνισµού, στους χώρους που τελούν υπό τελωνιακό καθεστώς καθώς και σε κάθε άλλο χώρο που διενεργούνται έλεγ χοι επιθεωρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ενδοκοι νοτικής διακίνησης. Άρθρο 7 Πληρωµή δικαιούχων 1. Για την πληρωµή των δικαιούχων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των εδαφίων η) και θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α 105) ως ισχύει συ ντάσσεται από τον, κατά τα ανωτέρω, Προϊστάµενο της Υπηρεσίας που διενεργεί τους ελέγχους, κάθε 2 µήνες, κατάσταση στην οποία αναφέρονται το όνοµα, το επώνυµο και το πατρώνυµο κάθε υπαλλήλου που έχει διενεργήσει έλεγχο, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του (ΑΦΜ) και η οικεία ΟΥ, ο αριθµός του ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ( ΑΤ), η διάρκεια σε ώρες των ελέγχων που έχει πραγµατοποιήσει, οι επιχειρήσεις που έχει επιθεωρήσει µε την έδρα τους καθώς και το χρηµατικό ποσό αποζηµίωσης και τα αντίστοιχα οδοι πορικά που πρέπει να καταβληθεί σε κάθε υπάλληλο, υπολογισµένο από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας βάσει του άρθρου 4 της παρούσας. 2. Ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας µε µόνη την υπο γραφή του καθίσταται υπεύθυνος για το περιεχόµενο της κατά τα ανωτέρω κατάστασης, βάσει της οποίας διενεργείται η πληρωµή από την αρµόδια ΟΥ. 3. Ο ως άνω Προϊστάµενος διατηρεί στην Υπηρεσία πλήρες αρχείο µε τα στελέχη των εκδοθέντων διπλό τυπων Τύπου Β, τα ειδικά σηµειώµατα και τις εντολές πραγµατοποίησης ελέγχων του εδαφίου ζ της παραγρά φου 1 του ως άνω άρθρου 27, ως και οιοδήποτε άλλο παραστατικό στοιχείο αποδεικνύει τη διενέργεια των ελέγχων, την καταβολή των τελών και την απόδοση τους στη ΟΥ. 4. Η ως άνω κατάσταση συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας ανα φερόµενη στην ακρίβεια της χρονικής διάρκειας των ελέγχων των διενεργηθέντων από κάθε αναφερόµε νο στην ως άνω κατάσταση υπάλληλο, καθώς και από φωτοαντίγραφο των σχετικών διπλοτύπων είσπραξης των τελών. 5. Η πληρωµή των δικαιούχων γίνεται από τον ΚΑΕ 0567 του Κρατικού Προϋπολογισµού του ΕΙ. ΦΟΡ Άρθρο 8 Αναδροµικά κτηνιάτρων 1. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου 27 του ν. 3698/2008, ο προϊστάµενος των ΣΥΚΕ και ο προϊστάµενος των ιευθύνσεων Κτηνιατρικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, συντάσσει για κάθε επι θεωρητή κτηνίατρο της Υπηρεσίας του, που απασχολή θηκε σύµφωνα µε το εδάφιο β) της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου 27, µετά από αίτηση τρίτων, µηνιαία αναλυτική Κατάσταση για το χρονικό διάστηµα από έως τη δηµοσίευση της παρούσας στην Εφη µερίδα της Κυβερνήσεως, στην οποία αναφέρονται το όνοµα, το επώνυµο και το πατρώνυµο του υπαλλήλου που έχει διενεργήσει επιθεώρηση, ο Αριθµός Φορολο γικού Μητρώου του (ΑΦΜ), η διάρκεια σε ώρες των επιθεωρήσεων που έχει πραγµατοποιήσει, το χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές, οι τυχόν κρατήσεις, τα

4 7408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) αντίστοιχα οδοιπορικά, καθώς και τις επιχειρήσεις που έχει επιθεωρήσει. 2. Η ως άνω κατάσταση συντάσσεται ευθύνη του ως άνω προϊσταµένου και µόνον εφόσον υπάρχουν πα ραστατικά στοιχεία που αποδεικνύουν την διενέργεια των ανωτέρω επιθεωρήσεων και τα οποία διατηρούνται στην Υπηρεσία. 3. Η ανωτέρω κατάσταση διαβιβάζεται στην Οικονο µική ιεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και βάση αυτής διενεργείται η πληρωµή των δικαιούχων από το Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας, Κτη νοτροφίας και ασών. Άρθρο 9 Καταργούµενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα ταργείται η υπ αριθµ /2006 (Β 1706) «Εφαρµογή και εξειδίκευση των διατάξεων του άρθρου 14, παρ. 1 του ν. 3460/2006 (Α 105),...» απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δηµο σίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε εξαί ρεση τους επιθεωρητές κτηνιάτρους για τους οποίους ισχύει αναδροµικά από 1ης Ιανουαρίου 2007 µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας. ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ν. ΛΕΓΚΑΣ ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Αριθµ. 07/ ΤΑ/ 2538 (3) Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του ήµου Aγ. Ι. Ρέντη. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1998) «ι οίκηση. Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ µιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2) Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». 3) Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων» 4) Τις διατάξεις του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της ηµοτικής Αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 5) Την υπ αριθµ. 07/ ΤΑ/9413/2007 τελευταία τροπο ποιητική απόφαση µας του Ο.Ε.Υ. Aγ. Ι. Ρέντη. 6) Την υπ αριθµ. 24/2009 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Aγ.Ι.Ρέντη, µε την οποία εγκρίθηκε η τρο ποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ήµου Aγ. Ι. Ρέντη. 7) Την σύµφωνη γνωµοδότηση του υπηρεσιακού συµ βουλίου ΟΤΑ Ν. Πειραιά που διατυπώθηκε στο 2ο/2009 (Θέµα 1ο) πρακτικό του. 8) Την υπ αριθµ. οικ. 6493/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής. /νσεων αυ τών» (ΦΕΚ 1152/Β / ), αποφασίζουµε: Την τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρε σίας του ήµου Aγ. Ι. Ρέντη ως προς τη σύσταση Αυτο τελούς Τµήµατος ηµοτικής Αστυνοµίας, ως εξής: Άρθρο 1 ιάρθρωση υπηρεσιών 1. Η Υπηρεσία της ηµοτικής Αστυνοµίας, όπως έχει συσταθεί µε το άρθρο 2 του ν. 3731/2008 οργανώνεται σε επίπεδο Αυτοτελούς Τµήµατος. Το Αυτοτελές Τµήµα ασκεί τις αρµοδιότητες των περ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 και 28 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3731/ Η ιεραρχία του προσωπικού του Αυτοτελούς Τµή µατος έχει ως εξής: α. Ένας (1) Τµηµατάρχης. β. ύο (2) Επόπτες. γ. Επτά (7) ηµοτικοί Αστυνόµοι. Άρθρο 2 Θέσεις προσωπικού Οι θέσεις του προσωπικού της ηµοτικής Αστυνο µίας κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες και κλάδους: Κλάδος Π.Ε. ηµοτικής Αστυνοµίας, θέσεις τρεις (3). Κλάδος Τ.Ε. ηµοτικής Αστυνοµίας, θέσεις δύο (2). Κλάδος.Ε. ηµοτικής Αστυνοµίας, θέσεις πέντε (5). Άρθρο 4 Προϊστάµενοι Υπηρεσιών Η επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας του άρθρ. 1, διε νεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 8 του ν. 3731/2008, όπως ισχύουν κάθε φορά. Τα κριτήρια για τον σχηµατισµό της κρίσης είναι αυτά που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 9 του ν. 3731/2008, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η επιλογή του προϊσταµένου του Αυτοτελούς Τµή µατος διενεργείται µε την διαδικασία των αντιστοίχων διατάξεων του άρθρ. 10 του ν. 3731/2008. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρ. 8 του ανωτέρω νόµου, η επιλογή στις θέσεις της ιεραρχί ας του άρθρ. 1 γίνεται µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 16 του ιδίου νόµου. Άρθρο 7 Αρµοδιότητες Προϊσταµένου Ο προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος έχει τις κατωτέρω αρµοδιότητες: Είναι υπεύθυνος για τη σύννοµη, εύρυθµη και αποτε λεσµατική διαχείριση των διαδικασιών που έχουν σχέ ση µε την λειτουργία της Υπηρεσίας της ηµοτικής Αστυνοµίας. Είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρµοδιοτήτων όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. Παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρµογή των προ γραµµάτων δράσης, θέτει στόχους για την υλοποίησή τους. Αναφέρει στον ήµαρχο για τα προβλήµατα που επικρατούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της ηµοτικής Αστυνοµίας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7409 Καθορίζει το προσωπικό που θα απασχολείται σε βάρ διες και κατά τις αργίες µε κατάλληλη εναλλαγή του. Προγραµµατίζει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο του προσωπικού. Φροντίζει για την διατήρηση σχέσεων καλής επικοι νωνίας, συνεργασίας και αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ του προσωπικού. Παραλαµβάνει την εισερχόµενη αλληλογραφία, επι σηµαίνει τα ιδιαίτερης σηµασίας και επείγουσας φύσης έγγραφα, δίδει οδηγίες στους αρµοδίους και ελέγχει για την έγκαιρη διεκπεραίωσή τους. Συνεργάζεται αρµονικά µε τις αρµόδιες κατά περί πτωση διοικητικές, δικαστικές και αστυνοµικές αρχές. Από τις διατάξεις της αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ήµου, διότι αφορά τροποποίηση επιπέδου υπηρεσίας και καµία αύξηση προσωπικού στον Ο.Ε.Υ. του ήµου. Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2009 Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Η Γενική ιευθύντρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ Αριθµ (4) Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Κοινότητας Λάβδανης Νοµού Ιωαννίνων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ.143/τ.Α / ). 2. Την υπ αριθµ / απόφασή µας «περί εγκρίσεως Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Λάβδανης (Φ.Ε.Κ. 1649/ τ.β / )». 3. Τις υπ αριθµ. 60/2007 και 75/2008 αποφάσεις του Κοινοτικού Συµβουλίου Λάβδανης. 4. Την υπ αριθµ. 12/2009 Γνωµοδότηση του Υπηρεσι ακού Συµβουλίου Ο.Τ.Α. Νοµού Ιωαννίνων και 5. Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ.111/τ.Β / ) απόφασή µας «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», αποφασίζουµε: Τροποποιούµε την υπ αριθµ / απόφασή µας όπως αυτή σήµερα ισχύει και αφορά τον Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Λάβδανης Νοµού Ιωαννίνων, ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προστίθεται Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολι τών ΚΕΠ, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου, υπαγόµενο στον Πρόεδρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 4β του ν. 3013/2002, µε τις εξής αρµοδιότητες: 1. Παροχή διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραί ωσης των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία µε τις καθ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες. 2. Ενηµέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των διοικητικών τους υποθέσεων. 3. Παραλαβή αιτήσεων πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεων τους από τις υπηρεσίες του δηµοσίου, τα στοι χεία των οποίων καταχωρεί στο ειδικό πρωτόκολλο. 4. ιάθεση εντύπων αιτήσεων για τη διευκόλυνση των πολιτών. 5. Έλεγχος της πληρότητας των αιτήσεων των πολι τών και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά που δεν υποβάλ λονται µαζί µε την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά από σχετική εξουσιοδό τηση πολιτών. 6. ιαβίβαση των φακέλων των υποθέσεων των πο λιτών στην αρµόδια για τη διεκπεραίωση τους υπηρε σία, µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο. Επιστροφή του τελικού εγγράφου από την αρµόδια υπηρεσία στο ΚΕΠ από το οποίο το παραλαµβάνει ο πολίτης, ή του απο στέλλεται στην διεύθυνση που έχει δηλώσει. 7. Επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων 8. Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής 9. Χορήγηση παραβόλων, υπευθύνων δηλώσεων, κ.λπ. 10. Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας µέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης µε το σύστηµα TAXIS. 11. Κάθε άλλη αρµοδιότητα που νόµιµα ανατίθεται στο ΚΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 4: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Προστίθεται στην εξής κατηγορία η κατωτέρω θέση: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Μία (1) θέση κλάδου ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πο λιτών. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η προηγούµενη από φασή µας. Κάλυψη δαπάνης: Με την παρούσα κανονιστική πράξη προκαλείται δα πάνη σε βάρος του προϋπολογισµού της Κοινότητας Λάβδανης ύψους ευρώ (Κ.Α σελ. 5 του προϋπολογισµού Κοινότητας οικ. έτους 2009). Ιωάννινα, 18 Μαρτίου 2009 Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ο Προϊστάµενος /νσης ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Αριθµ (5) Έγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου στη Ν.Α. Λάρισας για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πο λιτών (ΚΕΠ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/ ) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/ ) Του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών». 4) Την από γνωµοδότηση της ΚΕ ΚΕ. 5) Τα υπ αριθµ. Ο Ε ΚΕΠ/6901/ , Φ. 7/2/7772/ Ο Ε ΚΕΠ/ , Φ.10307/ και Φ.7 Ο Ε

6 7410 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΠ/11123/ έγγραφα του ΥΠΕΣ Α µε τα οποία παρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συµπλή ρωση των συµβάσεων των ΚΕΠ. 5) Το υπ αριθµ. ΟΛ ΚΕΠ/Φ 12/8/5071/ έγγρα φο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αφορά στην κατανοµή συµβάσεων µίσθωσης έργου 12µηνης χρονικής διάρκειας για τη στελέχωση των ΚΕΠ, αποφασίζουµε: 1. Εγκρίνουµε τη σύναψη τεσσάρων (4) συµβάσεων µίσθωσης έργου 12µηνης χρονικής διάρκειας, στη Ν.Α. Λάρισας µε την προϋπόθεση της εφαρµογής των πα ρακάτω όρων: Α. Με τις υπ αριθµ. 990/Ο Ε ΚΕΠ/ , 537/2481 Ο Ε ΚΕΠ/ και ΟΛ ΚΕΠ/Φ5/4028/ εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά µε τη σύναψη νέων συµβάσεων µίσθωσης έργου, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες προς τους ΟΤΑ α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις οποίες οι νέες συµβάσεις πρέπει να καταρτίζονται «µε κριτήριο την προηγούµενη εµπειρία που αποκτήθηκε από τους συµβασιούχους». Β. Προϋπόθεση της κατάρτισης των συµβάσεων είναι η πλήρης ετοιµότητα λειτουργίας του ΚΕΠ. 2. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του οικείου ΚΕΠ. 3. Η αµοιβή του αναδόχου πρoσδιορίζεται σύµφωνα και µε την εγκύκλιο 11123/ ως εξής: α) ΚΕΠ µε χρονική διάρκεια λειτουργίας µικρότερη των 24 µηνών: χρηµατοδότηση από το Π Ε ΕΠ ΚτΠ ΣΑΕ 055/3 του Υπουργείου Εσωτερικών µε µηνιαία αµοιβή συµβασιούχου 880 Ευρώ. β) ΚΕΠ µε χρονική διάρκεια λειτουργίας µεγαλύτερη των 24 µηνών: χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋ πολογισµό ενώ για το ύψος της µηνιαίας αµοιβής αντι στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις: β.1 ο συµβασιούχος αν δεν έχει συµπληρώσει διαδο χικές συµβάσεις µίσθωσης έργου 24 µηνών, λαµβάνει αποζηµίωση 880 ευρώ. β.2 ο συµβασιούχος αν έχει συµπληρώσει διαδοχικές συµβάσεις µίσθωσης έργου άνω των 24 µηνών, λαµβάνει αποζηµίωση 1000 ευρώ (µε ηµεροµηνία έναρξης του δι καιώµατος αυτού του ύψους της αµοιβής την ). 5. Η ανωτέρω σύµβαση λήγει αυτοδίκαια από τη χρονι κή στιγµή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του ΟΤΑ µε µόνιµο προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της. Λάρισα, 10 Μαρτίου 2009 Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ Αριθµ (6) Κατανοµή ωρών υπερωριακής εργασίας µε αµοιβή των µονίµων υπαλλήλων (πρώην του Υπουργείου Γεωρ γίας) και υπηρετούν στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοική σεις ( /νση Αγροτικής Ανάπτυξης) που ασχολούνται στο πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου της ελι άς έτους Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι σθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ηµοσίου, ΝΠ, ΟΤΑ και κ.λπ. του ηµοσίου» στο ΦΕΚ 297/τ.Α/ Τις διατάξεις του άρθρου 25 παραγρ. 7 του ν. 2738/1999 ΦΕΚ 180/ /τ.Α «Περί συλλογικών δια πραγµατεύσεων στη ηµόσια ιοίκηση, µονιµοποιήσεις συµβασιούχων αορίστου χρόνου & άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 «Περί αναπροσαρµογής συντάξεων πολιτικών συµβασιούχων του ηµοσίου, ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων και άλλες δαπάνες που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 57/ /τ.Α». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999 «Περί διεπαγγελµατικών οργανώσεων και ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ154/ /τ.Α». 5. Το π.δ. 30/1996 ΦΕΚ 21/ /τ.Α που αφορά Νο µαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 6. Το υπ αριθµ / έγγραφο του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «ακοκτονία 2009» 7. Το υπ αριθµ / έγγραφο της /νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων περί «Υπερωριακή µε αµοιβή εργασία και εκτός έδρας µετακινήσεις στους Υπαλλήλους των Ν.Α. που απασχολούνται µε το Πρό γραµµα δακοκτονίας». 8. Την υπ αριθµ. 1930/ απόφαση του Νοµάρχη Λέσβου περί ορισµού υπευθύνων για τη ακοκτονία έτους Την υπ αριθµ. 1519/531/ απόφαση του Νο µάρχη Λέσβου µεταβιβάζοντας τις αρµοδιότητες στους Αντινοµάρχες και Γενικούς Γραµµατείς της Νοµαρχια κής Αυτοδιοίκησης Λέσβου. 10. Τις ανάγκες της /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου που πρέπει να αντιµετωπισθούν µε την καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας κατά το χρονικό διάστηµα από έως για την ολοκλήρωση του προγράµµατος δακοκτονίας του έτους 2009, αποφασίζουµε: Καθορίζουµε: 1. Για τον /ντη ακοκτονίας, τους επόπτες ακο κτονίας, τους λογιστές ακοκτονίας, την γραµµατέα ακοκτονίας της /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου (καταργηθέντος Ταµείου Προστασίας Ελαιοπαραγωγής) υπερωριακή εργασία, εξαιρέσιµων ηµερών και Κυριακών µε αµοι βή εντός του χρονικού διαστήµατος από έως ως ακολούθως: Α) Για τον /ντη ακοκτονίας 240 ώρες για απογευ µατινή εργασία, εξαιρέσιµων ηµερών και Κυριακών 160 ώρες. Β) Για τους τρεις (3) επόπτες ακοκτονίας από 440 ώρες για απογευµατινή εργασία, εξαιρέσιµων ηµερών και Κυριακών 160 ωρών έκαστος. Γ) Για τον λογιστή ακοκτονίας 290 ώρες για απο γευµατινή εργασία, εξαιρέσιµων ηµερών και Κυριακών 160 ώρες. ) Για την γραµµατέα ακοκτονίας 120 ώρες για απο γευµατινή εργασία, εξαιρέσιµων ηµερών και Κυριακών 80 ώρες. Ήτοι συνολικός αριθµός ωρών υπερωριακής εργασίας για απογευµατινές ώρες µέχρι 1970 ώρες, εξαιρέσιµων ηµερών και Κυριακών µέχρι 880 ώρες και συνολικής δαπάνης Είκοσι Οκτώ χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ΕΥΡΩ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Ο /ντης ακοκτονίας, οι επόπτες ακοκτονίας, οι λογιστές ακοκτονίας και η γραµµατέας ακοκτονίας, οι οποίοι θα εφαρµόσουν το πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2009 (του καταργηθέντος Ταµείου Προστασίας Ελαιοπαραγωγής), είναι υπάλληλοι της /νσης Αγρο τικής Ανάπτυξης, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέ σβου και έχουν ορισθεί µε την υπ αριθµ. 1930/ απόφασή µας. 3. Με απόφαση του /ντη ακοκτονίας Λέσβου θα καθορίζονται οι µήνες της ως άνω υπερωριακής απα σχόλησης µε αµοιβή και ο αριθµός των ωρών κατά µήνα για τον κάθε υπάλληλο ανάλογα µε τις ανάγκες εφαρµογής του προγράµµατος δακοκτονίας. 4. Η απογευµατινή υπερωριακή εργασία θα εκτελείτε κάθε εργάσιµη ηµέρα από ώρα έως 22.00, εξαι ρέσιµων ηµερών και Κυριακών από ώρα 9.00 έως Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγµατικής προσφοράς της προαναφερόµενης εργα σίας είναι ο /ντης ακοκτονίας Λέσβου στον οποίο ανήκουν οι απασχολούµενοι υπάλληλοι. 5. Η πληρωµή της υπερωριακής εργασίας θα βαρύνει της πιστώσεις του Κ.Α. Εξόδων 0511 και 0512 της /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ( ακοκτονία) του προϋπολογισµού της Ν.Α. Λέσβου στην ελαιοκοµική περιοχή της οποίας θα εφαρµοστεί το πρόγραµµα της δακοκτονίας. Μυτιλήνη, 23 Μαρτίου 2009 Ο Νοµάρχης κ.α.α. Ο Αντινοµάρχης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡΑΜΜΟΣ

8 7412 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ ιοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαµαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ ηµοκρατίας Σε έντυπη µορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 µέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόµενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε µορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.. 5 Υ.Ο Σ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόµενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιµή πώλησης σε µορφή cd rom/dvd, δηµοσιευµάτων µιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη µορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη µορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.. 10 ωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 ωρεάν..σ Υ.Ο ωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 ωρεάν Ο.Π.Κ. ωρεάν Α.Α.Π Α + Β + + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδροµικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης µέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουµένων ετών και συγκεκριµένα στα τεύχη: α) Α, Β,, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και..σ., η τιµή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδροµής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδροµής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δηµοσιευµάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθηµερινά από 08:00 µέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX * * ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα