ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: :42:18 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθµ. 2/4628/0022/ υπουργικής απόφασης µε θέµα «Ορισµός αποδο χών του προσωπικού περιλαµβανοµένου και του Γενικού ιευθυντή του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ» (ΦΕΚ 571/Β/ ) Λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της πα ραγράφου 1, του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α 105), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε τη πα ράγραφο 1 του άρθρου 27 του ν. 3698/2008 (Α 198) και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 3698/ Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του ήµου Aγ. Ι. Ρέντη Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρε σίας (Ο.Ε.Υ.) Κοινότητας Λάβδανης Νοµού Ιωαν νίνων Έγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου στη Ν.Α. Λάρι σας για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτη σης Πολιτών (ΚΕΠ) Κατανοµή ωρών υπερωριακής εργασίας µε αµοιβή των µονίµων υπαλλήλων (πρώην του Υπουργείου Γεωργίας) και υπηρετούν στις Νοµαρχιακές Αυ τοδιοικήσεις ( /νση Αγροτικής Ανάπτυξης) που ασχολούνται στο πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθµ /ΨΣ3324 (1) Τροποποίηση της υπ αριθµ. 2/4628/0022/ υπουρ γικής απόφασης µε θέµα «Ορισµός αποδοχών του προσωπικού περιλαµβανοµένου και του Γενικού ι ευθυντή του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ» (ΦΕΚ 571/Β/ ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: i. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ). ii. Του ν. 2860/2000 «ιαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α/2000). iii. Τις παρ. 6 και 9 του άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3059/2002 «Σύσταση Νοµικού Προσώ που µε την επωνυµία «Ελληνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΦΕΚ 241/Α/ ). iν. Του ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (Άρθρο 32 παρ. 3). ν. Της υπ αριθµ / ΙΟΕ 424/ υπουργικής απόφασης που αφορά στον ορισµό µελών ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠΙ µε την επωνυµία «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας», καθορισµό αρµο διοτήτων, θεµάτων συγκρότησης και λειτουργίας του ιοικητικού Συµβουλίου» (ΦΕΚ 1261/Β/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα σύµφωνα µε την υπ αριθµ / ΙΟΕ1381 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην «Ανασυγκρότηση του ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠΙ µε την επωνυµία «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας». νi. Της υπουργικής απόφασης που αφορά στην κύρωση κανονισµού του Νοµικού Προσώπου Ιδιωτικού ικαίου µε την επωνυµία «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΦΕΚ 169/Β/ ). νii. Της υπ αριθµ. 2/4628/0022/ υπουργικής απόφασης µε θέµα «Ορισµός αποδοχών του προσωπι κού περιλαµβανοµένου και του Γενικού ιευθυντή του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ» (ΦΕΚ 571/Β/ ). viii. Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών» (ΦΕΚ 57/Α/ ). 2. Τη λήξη της από σύµβασης εργασίας 4ετούς διάρκειας του Γενικού ιευθυντή του Παρατηρη τηρίου για την ΚτΠ, Νικόλαου Κάκαρη, και την απόφαση που έλαβε το ιοικητικό Συµβούλιο στην 80η/ συνεδρίαση του για την προκήρυξη της θέσης του Γε νικού ιευθυντή στον Τύπο. 3. Την απόφαση που έλαβε το ιοικητικό Συµβούλιο στην 81η/ συνεδρίαση του για εξουσιοδότηση της Πρόεδρου Σ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιµασία του σχεδίου τροποποί ησης της υπ αριθµ. 2/4628/0022/ υπουργικής απόφασης µε θέµα «Ορισµός αποδοχών του προσωπι

2 7406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) κού περιλαµβανοµένου και του Γενικού ιευθυντή του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ» (ΦΕΚ 571/Β/ ). 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί ται δαπάνη στο Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, αποφασίζουµε: Τροποποιούµε την παράγραφο α του άρθρου 1 της υπ αριθµ. 2/4628/0022/ υπουργικής απόφασης µε θέµα «Ορισµός αποδοχών του προσωπικού περιλαµβα νοµένου και του Γενικού ιευθυντή του Παρατηρητηρίου για την ΚτΠ» (ΦΕΚ 571/Β/ ) ως ακολούθως: Ι. Άρθρο 1 «Αποδοχές Γενικού ιευθυντή» α. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Γενικού ιευθυντή του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφο ρίας, ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτα κοσίων ευρώ (4.700 ευρώ). II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθµ. 2/4628/0022/ υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β/571/ ) ως έχει. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2009 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αριθµ (2) Λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της παραγρά φου 1, του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α 105), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε τη παράγραφο 1 του άρ θρου 27 του ν. 3698/2008 (Α 198) και της παραγρά φου 2 του άρθρου 27 του ν. 3698/2008. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 14 παράγραφος 1 του ν. 3460/2006 «Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις» (Α 105), όπως αντι καταστάθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 3698/2008 (Α 198) και παράγραφος 2 του ίδιου ν. 3698/2008. β) του άρθρου 90 του κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ΦΕΚ Α 98. γ) του άρθρου 9 του ν. 3752/2009 «τροποποιήσεις επενδυτικών νόµων και άλλες διατάξεις». (Α 40) 2. Την υπ αριθµ. 1666/ ΙΟΕ 89/ (Β 40/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών». 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο λογισµού (ΕΙ. ΦΟΡ.29110, ΚΑΕ 0567) η οποία δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί, δεδοµένου ότι εξαρτάται από τον αριθµό των ελέγχων και των ελεγκτών υπαλλήλων, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Σκοπός Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέ ρειες εφαρµογής των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α 105) όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 27 του ν. 3698/2008 (Α 198) και της πα ραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν (Α 198). Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής Για την κτηνιατρική υγειονοµική επιθεώρηση και τον έλεγχο των ζώων και των ζωικών προϊόντων, τη φυτοϋ γειονοµική επιθεώρηση και το φυτοϋγειονοµικό έλεγχο των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειµένων, την επιθεώρηση και τον έλεγχο της ποιότητας και της καταλληλότητας των τροφίµων φυτικής προέλευσης και τον έλεγχο των ζωοτροφών που διενεργούνται, µετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου, εκτός του κανονικού ωραρίου των δηµοσίων υπηρεσιών κατά τις εργάσιµες ηµέρες, όπως και κατά τις εξαιρέσιµες, τις αργίες και Κυριακές, εφόσον οι προγραµµατισµένες διαδικασίες µιας εγκατάστασης ή το είδος και η φύση των προς έλεγχο προϊόντων καθιστούν αναγκαία την παρουσία επιθεωρητή, ελεγκτή, επόπτη, κατά περίπτωση, κατα βάλλονται και εισπράττονται πρόσθετα τέλη, τα οποία αποδίδονται για την κάλυψη των αποζηµιώσεων και των οδοιπορικών εξόδων των επιθεωρητών, ελεγκτών και εποπτών που διενεργούν τις ως άνω επιθεωρήσεις και ελέγχους. Άρθρο 3 Αρµόδιες αρχές είσπραξης των πρόσθετων τελών Η είσπραξη των πρόσθετων τελών διενεργείται: 1. Για το φυτοϋγειονοµικό έλεγχο από: α) τις υπηρεσίες Γεωργίας των Νοµαρχιακών Αυτο διοικήσεων. β) τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ&ΠΕ) του Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. γ) τις δασικές υπηρεσίες: i) ιευθύνσεις ασών των Περιφερειών. ii) ιευθύνσεις ασών των Νοµών των Περιφερειών. iii) ασαρχεία των ιευθύνσεων ασών των Νοµών των Περιφερειών, και δ) τα Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλα σιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασµάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ), για τους ελέγχους που προβλέπονται στο π.δ. 30/2006 (Α 28). 2. Για τον έλεγχο ποιότητας και καταλληλότητας των φυτικών προϊόντων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίµων φυτικής προέλευσης από: α) τις υπηρεσίες Γεωργίας των Νοµαρχιακών Αυτο διοικήσεων. β) τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου (ΠΚΠΦ&ΠΕ) του Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων γ) τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ). 3. Για τον έλεγχο των ζωοτροφών από: α) τις υπηρεσίες Γεωργίας των Νοµαρχιακών Αυτο διοικήσεων, β) τα εργαστήρια ελέγχου κυκλοφορίας ζωοτροφών, γ) και τη ιεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής της Γενικής ιεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 4. Για την κτηνιατρική υγειονοµική επιθεώρηση και τον έλεγχο των ζώων και των ζωικών προϊόντων από:

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7407 α) τις ιευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τις υφιστάµενες υπηρεσίες τους, β) τους Σταθµούς Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), γ) τις ιευθύνσεις Κτηνιατρικής ηµόσιας Υγείας και Υγείας των Ζώων της Γενικής ιεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, δ) τον ΕΦΕΤ. Άρθρο 4 Πρόσθετα τέλη 1. Το πρόσθετο τέλος ορίζεται για κάθε ώρα απασχό λησης του επιθεωρητή, ελεγκτή, επόπτη ανά ελεγχό µενη περίπτωση στο 1/3 ( ένα τρίτο) της κανονικής και πλήρους ηµερήσιας αποζηµίωσης του άρθρου 9 του ν. 2685/1999 (Α 35) και προσαυξάνεται µε τα οδοιπορικά έξοδα µετάβασης και επιστροφής του από τον τόπο της διαµονής ή την έδρα της υπηρεσίας του, όπως αυτά υπολογίζονται, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύ ουσες σχετικές διατάξεις. Ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια των ελέγχων, το καταβαλλόµενο τέλος ανά ελεγχόµενη περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερο του αναλογούντος σε έλεγχο διάρκειας µιας ώρας. Στο χρόνο απασχόλησης συµπεριλαµβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για τη µετάβαση και την επιστροφή. 2. Στις περιπτώσεις διενέργειας ελέγχων σε περισ σότερους του ενός ενδιαφερόµενους στο ίδιο σηµείο ή στην ευρύτερη περιοχή, το κόστος του χρόνου απα σχόλησης και τα οδοιπορικά έξοδα µετάβασης και επι στροφής επιµερίζονται αναλογικά µε βάση την απόστα ση για κάθε ενδιαφερόµενο από τον προϊστάµενο της υπηρεσίας για κάθε εντολή µετακίνησης που καλύπτει τους παραπάνω ελέγχους. Άρθρο 5 ιαδικασία είσπραξης πρόσθετων τελών και οδοιπορικών εξόδων Η είσπραξη του πρόσθετου τέλους ελέγχου και των οδοιπορικών εξόδων ενεργούνται µε αποδεικτικά διπλό τυπα τύπου Β τα οποία εκδίδονται από την αρµόδια για τη διενέργεια του ελέγχου υπηρεσία. Τα διπλότυπα τύπου Β παραδίδονται από την οικεία ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ( ΟΥ) του Υπουργεί ου Οικονοµίας και Οικονοµικών στις αρµόδιες υπηρεσίες του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Τα στελέχη των διπλοτύπων τύπου Β φυλάσσονται στο αρχείο της αρµόδιας υπηρεσίας για διάρκεια 10 ετών. Η απόδοση των κατά τα ανωτέρω εισπραττοµένων τελών, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις ισχύουσες δι ατάξεις και τη σχετική απόφαση του Προϊσταµένου της ΟΥ που χορήγησε τα διπλότυπα Τύπου Β τα έσοδα των οποίων εµφανίζονται στον κρατικό προϋπολογισµό, στον ΚΑΕ Άρθρο 6 Υπόχρεοι καταβολής πρόσθετων τελών και επιθεωρήσεις έλεγχοι 1. Υπόχρεοι καταβολής των πρόσθετων τελών είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που υφίσταται επιθεωρήσεις ελέγχους που ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας. 2. Οι επιθεωρήσεις έλεγχοι διενεργούνται στα σφα γεία, στα σηµεία εισόδου, εξόδου και εκτελωνισµού, στους χώρους που τελούν υπό τελωνιακό καθεστώς καθώς και σε κάθε άλλο χώρο που διενεργούνται έλεγ χοι επιθεωρήσεις, συµπεριλαµβανοµένης της ενδοκοι νοτικής διακίνησης. Άρθρο 7 Πληρωµή δικαιούχων 1. Για την πληρωµή των δικαιούχων, σύµφωνα µε τις διατάξεις των εδαφίων η) και θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 3460/2006 (Α 105) ως ισχύει συ ντάσσεται από τον, κατά τα ανωτέρω, Προϊστάµενο της Υπηρεσίας που διενεργεί τους ελέγχους, κάθε 2 µήνες, κατάσταση στην οποία αναφέρονται το όνοµα, το επώνυµο και το πατρώνυµο κάθε υπαλλήλου που έχει διενεργήσει έλεγχο, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου του (ΑΦΜ) και η οικεία ΟΥ, ο αριθµός του ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας ( ΑΤ), η διάρκεια σε ώρες των ελέγχων που έχει πραγµατοποιήσει, οι επιχειρήσεις που έχει επιθεωρήσει µε την έδρα τους καθώς και το χρηµατικό ποσό αποζηµίωσης και τα αντίστοιχα οδοι πορικά που πρέπει να καταβληθεί σε κάθε υπάλληλο, υπολογισµένο από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας βάσει του άρθρου 4 της παρούσας. 2. Ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας µε µόνη την υπο γραφή του καθίσταται υπεύθυνος για το περιεχόµενο της κατά τα ανωτέρω κατάστασης, βάσει της οποίας διενεργείται η πληρωµή από την αρµόδια ΟΥ. 3. Ο ως άνω Προϊστάµενος διατηρεί στην Υπηρεσία πλήρες αρχείο µε τα στελέχη των εκδοθέντων διπλό τυπων Τύπου Β, τα ειδικά σηµειώµατα και τις εντολές πραγµατοποίησης ελέγχων του εδαφίου ζ της παραγρά φου 1 του ως άνω άρθρου 27, ως και οιοδήποτε άλλο παραστατικό στοιχείο αποδεικνύει τη διενέργεια των ελέγχων, την καταβολή των τελών και την απόδοση τους στη ΟΥ. 4. Η ως άνω κατάσταση συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας ανα φερόµενη στην ακρίβεια της χρονικής διάρκειας των ελέγχων των διενεργηθέντων από κάθε αναφερόµε νο στην ως άνω κατάσταση υπάλληλο, καθώς και από φωτοαντίγραφο των σχετικών διπλοτύπων είσπραξης των τελών. 5. Η πληρωµή των δικαιούχων γίνεται από τον ΚΑΕ 0567 του Κρατικού Προϋπολογισµού του ΕΙ. ΦΟΡ Άρθρο 8 Αναδροµικά κτηνιάτρων 1. Για την εφαρµογή της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου 27 του ν. 3698/2008, ο προϊστάµενος των ΣΥΚΕ και ο προϊστάµενος των ιευθύνσεων Κτηνιατρικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, συντάσσει για κάθε επι θεωρητή κτηνίατρο της Υπηρεσίας του, που απασχολή θηκε σύµφωνα µε το εδάφιο β) της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου 27, µετά από αίτηση τρίτων, µηνιαία αναλυτική Κατάσταση για το χρονικό διάστηµα από έως τη δηµοσίευση της παρούσας στην Εφη µερίδα της Κυβερνήσεως, στην οποία αναφέρονται το όνοµα, το επώνυµο και το πατρώνυµο του υπαλλήλου που έχει διενεργήσει επιθεώρηση, ο Αριθµός Φορολο γικού Μητρώου του (ΑΦΜ), η διάρκεια σε ώρες των επιθεωρήσεων που έχει πραγµατοποιήσει, το χρηµατικό ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές, οι τυχόν κρατήσεις, τα

4 7408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) αντίστοιχα οδοιπορικά, καθώς και τις επιχειρήσεις που έχει επιθεωρήσει. 2. Η ως άνω κατάσταση συντάσσεται ευθύνη του ως άνω προϊσταµένου και µόνον εφόσον υπάρχουν πα ραστατικά στοιχεία που αποδεικνύουν την διενέργεια των ανωτέρω επιθεωρήσεων και τα οποία διατηρούνται στην Υπηρεσία. 3. Η ανωτέρω κατάσταση διαβιβάζεται στην Οικονο µική ιεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και βάση αυτής διενεργείται η πληρωµή των δικαιούχων από το Κεντρικό Ταµείο Γεωργίας, Κτη νοτροφίας και ασών. Άρθρο 9 Καταργούµενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης κα ταργείται η υπ αριθµ /2006 (Β 1706) «Εφαρµογή και εξειδίκευση των διατάξεων του άρθρου 14, παρ. 1 του ν. 3460/2006 (Α 105),...» απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Άρθρο 10 Έναρξη ισχύος Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δηµο σίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε εξαί ρεση τους επιθεωρητές κτηνιάτρους για τους οποίους ισχύει αναδροµικά από 1ης Ιανουαρίου 2007 µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας. ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Μαρτίου 2009 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ν. ΛΕΓΚΑΣ ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ Αριθµ. 07/ ΤΑ/ 2538 (3) Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του ήµου Aγ. Ι. Ρέντη. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1998) «ι οίκηση. Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ µιση θεµάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 2) Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». 3) Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοτικών και Κοι νοτικών Υπαλλήλων» 4) Τις διατάξεις του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της ηµοτικής Αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 5) Την υπ αριθµ. 07/ ΤΑ/9413/2007 τελευταία τροπο ποιητική απόφαση µας του Ο.Ε.Υ. Aγ. Ι. Ρέντη. 6) Την υπ αριθµ. 24/2009 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Aγ.Ι.Ρέντη, µε την οποία εγκρίθηκε η τρο ποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ήµου Aγ. Ι. Ρέντη. 7) Την σύµφωνη γνωµοδότηση του υπηρεσιακού συµ βουλίου ΟΤΑ Ν. Πειραιά που διατυπώθηκε στο 2ο/2009 (Θέµα 1ο) πρακτικό του. 8) Την υπ αριθµ. οικ. 6493/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Αττικής «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής. /νσεων αυ τών» (ΦΕΚ 1152/Β / ), αποφασίζουµε: Την τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρε σίας του ήµου Aγ. Ι. Ρέντη ως προς τη σύσταση Αυτο τελούς Τµήµατος ηµοτικής Αστυνοµίας, ως εξής: Άρθρο 1 ιάρθρωση υπηρεσιών 1. Η Υπηρεσία της ηµοτικής Αστυνοµίας, όπως έχει συσταθεί µε το άρθρο 2 του ν. 3731/2008 οργανώνεται σε επίπεδο Αυτοτελούς Τµήµατος. Το Αυτοτελές Τµήµα ασκεί τις αρµοδιότητες των περ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 και 28 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3731/ Η ιεραρχία του προσωπικού του Αυτοτελούς Τµή µατος έχει ως εξής: α. Ένας (1) Τµηµατάρχης. β. ύο (2) Επόπτες. γ. Επτά (7) ηµοτικοί Αστυνόµοι. Άρθρο 2 Θέσεις προσωπικού Οι θέσεις του προσωπικού της ηµοτικής Αστυνο µίας κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες και κλάδους: Κλάδος Π.Ε. ηµοτικής Αστυνοµίας, θέσεις τρεις (3). Κλάδος Τ.Ε. ηµοτικής Αστυνοµίας, θέσεις δύο (2). Κλάδος.Ε. ηµοτικής Αστυνοµίας, θέσεις πέντε (5). Άρθρο 4 Προϊστάµενοι Υπηρεσιών Η επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας του άρθρ. 1, διε νεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρ. 8 του ν. 3731/2008, όπως ισχύουν κάθε φορά. Τα κριτήρια για τον σχηµατισµό της κρίσης είναι αυτά που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρ. 9 του ν. 3731/2008, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η επιλογή του προϊσταµένου του Αυτοτελούς Τµή µατος διενεργείται µε την διαδικασία των αντιστοίχων διατάξεων του άρθρ. 10 του ν. 3731/2008. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρ. 8 του ανωτέρω νόµου, η επιλογή στις θέσεις της ιεραρχί ας του άρθρ. 1 γίνεται µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 16 του ιδίου νόµου. Άρθρο 7 Αρµοδιότητες Προϊσταµένου Ο προϊστάµενος του Αυτοτελούς Τµήµατος έχει τις κατωτέρω αρµοδιότητες: Είναι υπεύθυνος για τη σύννοµη, εύρυθµη και αποτε λεσµατική διαχείριση των διαδικασιών που έχουν σχέ ση µε την λειτουργία της Υπηρεσίας της ηµοτικής Αστυνοµίας. Είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρµοδιοτήτων όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. Παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρµογή των προ γραµµάτων δράσης, θέτει στόχους για την υλοποίησή τους. Αναφέρει στον ήµαρχο για τα προβλήµατα που επικρατούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της ηµοτικής Αστυνοµίας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 7409 Καθορίζει το προσωπικό που θα απασχολείται σε βάρ διες και κατά τις αργίες µε κατάλληλη εναλλαγή του. Προγραµµατίζει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο του προσωπικού. Φροντίζει για την διατήρηση σχέσεων καλής επικοι νωνίας, συνεργασίας και αµοιβαίας κατανόησης µεταξύ του προσωπικού. Παραλαµβάνει την εισερχόµενη αλληλογραφία, επι σηµαίνει τα ιδιαίτερης σηµασίας και επείγουσας φύσης έγγραφα, δίδει οδηγίες στους αρµοδίους και ελέγχει για την έγκαιρη διεκπεραίωσή τους. Συνεργάζεται αρµονικά µε τις αρµόδιες κατά περί πτωση διοικητικές, δικαστικές και αστυνοµικές αρχές. Από τις διατάξεις της αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του ήµου, διότι αφορά τροποποίηση επιπέδου υπηρεσίας και καµία αύξηση προσωπικού στον Ο.Ε.Υ. του ήµου. Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2009 Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Η Γενική ιευθύντρια ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ Αριθµ (4) Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Κοινότητας Λάβδανης Νοµού Ιωαννίνων. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ.143/τ.Α / ). 2. Την υπ αριθµ / απόφασή µας «περί εγκρίσεως Ο.Ε.Υ. Κοινότητας Λάβδανης (Φ.Ε.Κ. 1649/ τ.β / )». 3. Τις υπ αριθµ. 60/2007 και 75/2008 αποφάσεις του Κοινοτικού Συµβουλίου Λάβδανης. 4. Την υπ αριθµ. 12/2009 Γνωµοδότηση του Υπηρεσι ακού Συµβουλίου Ο.Τ.Α. Νοµού Ιωαννίνων και 5. Την υπ αριθµ / (ΦΕΚ.111/τ.Β / ) απόφασή µας «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής αποφάσεων, εγγράφων κ.λπ. ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», αποφασίζουµε: Τροποποιούµε την υπ αριθµ / απόφασή µας όπως αυτή σήµερα ισχύει και αφορά τον Ο.Ε.Υ. της Κοινότητας Λάβδανης Νοµού Ιωαννίνων, ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προστίθεται Γραφείο Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολι τών ΚΕΠ, το οποίο λειτουργεί σε επίπεδο Αυτοτελούς Γραφείου, υπαγόµενο στον Πρόεδρο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 4β του ν. 3013/2002, µε τις εξής αρµοδιότητες: 1. Παροχή διοικητικών πληροφοριών και διεκπεραί ωσης των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία µε τις καθ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες. 2. Ενηµέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση των διοικητικών τους υποθέσεων. 3. Παραλαβή αιτήσεων πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεων τους από τις υπηρεσίες του δηµοσίου, τα στοι χεία των οποίων καταχωρεί στο ειδικό πρωτόκολλο. 4. ιάθεση εντύπων αιτήσεων για τη διευκόλυνση των πολιτών. 5. Έλεγχος της πληρότητας των αιτήσεων των πολι τών και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά που δεν υποβάλ λονται µαζί µε την αίτηση, το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρµόδιες υπηρεσίες, µετά από σχετική εξουσιοδό τηση πολιτών. 6. ιαβίβαση των φακέλων των υποθέσεων των πο λιτών στην αρµόδια για τη διεκπεραίωση τους υπηρε σία, µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο. Επιστροφή του τελικού εγγράφου από την αρµόδια υπηρεσία στο ΚΕΠ από το οποίο το παραλαµβάνει ο πολίτης, ή του απο στέλλεται στην διεύθυνση που έχει δηλώσει. 7. Επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων 8. Θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής 9. Χορήγηση παραβόλων, υπευθύνων δηλώσεων, κ.λπ. 10. Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας µέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης µε το σύστηµα TAXIS. 11. Κάθε άλλη αρµοδιότητα που νόµιµα ανατίθεται στο ΚΕΠ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 4: ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Προστίθεται στην εξής κατηγορία η κατωτέρω θέση: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ: Μία (1) θέση κλάδου ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πο λιτών. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η προηγούµενη από φασή µας. Κάλυψη δαπάνης: Με την παρούσα κανονιστική πράξη προκαλείται δα πάνη σε βάρος του προϋπολογισµού της Κοινότητας Λάβδανης ύψους ευρώ (Κ.Α σελ. 5 του προϋπολογισµού Κοινότητας οικ. έτους 2009). Ιωάννινα, 18 Μαρτίου 2009 Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ο Προϊστάµενος /νσης ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Αριθµ (5) Έγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου στη Ν.Α. Λάρισας για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πο λιτών (ΚΕΠ). Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/ ) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/ ) Του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών». 4) Την από γνωµοδότηση της ΚΕ ΚΕ. 5) Τα υπ αριθµ. Ο Ε ΚΕΠ/6901/ , Φ. 7/2/7772/ Ο Ε ΚΕΠ/ , Φ.10307/ και Φ.7 Ο Ε

6 7410 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΚΕΠ/11123/ έγγραφα του ΥΠΕΣ Α µε τα οποία παρέχονται διευκρινήσεις και οδηγίες για τη συµπλή ρωση των συµβάσεων των ΚΕΠ. 5) Το υπ αριθµ. ΟΛ ΚΕΠ/Φ 12/8/5071/ έγγρα φο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αφορά στην κατανοµή συµβάσεων µίσθωσης έργου 12µηνης χρονικής διάρκειας για τη στελέχωση των ΚΕΠ, αποφασίζουµε: 1. Εγκρίνουµε τη σύναψη τεσσάρων (4) συµβάσεων µίσθωσης έργου 12µηνης χρονικής διάρκειας, στη Ν.Α. Λάρισας µε την προϋπόθεση της εφαρµογής των πα ρακάτω όρων: Α. Με τις υπ αριθµ. 990/Ο Ε ΚΕΠ/ , 537/2481 Ο Ε ΚΕΠ/ και ΟΛ ΚΕΠ/Φ5/4028/ εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά µε τη σύναψη νέων συµβάσεων µίσθωσης έργου, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες προς τους ΟΤΑ α και β βαθµού, σύµφωνα µε τις οποίες οι νέες συµβάσεις πρέπει να καταρτίζονται «µε κριτήριο την προηγούµενη εµπειρία που αποκτήθηκε από τους συµβασιούχους». Β. Προϋπόθεση της κατάρτισης των συµβάσεων είναι η πλήρης ετοιµότητα λειτουργίας του ΚΕΠ. 2. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του οικείου ΚΕΠ. 3. Η αµοιβή του αναδόχου πρoσδιορίζεται σύµφωνα και µε την εγκύκλιο 11123/ ως εξής: α) ΚΕΠ µε χρονική διάρκεια λειτουργίας µικρότερη των 24 µηνών: χρηµατοδότηση από το Π Ε ΕΠ ΚτΠ ΣΑΕ 055/3 του Υπουργείου Εσωτερικών µε µηνιαία αµοιβή συµβασιούχου 880 Ευρώ. β) ΚΕΠ µε χρονική διάρκεια λειτουργίας µεγαλύτερη των 24 µηνών: χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋ πολογισµό ενώ για το ύψος της µηνιαίας αµοιβής αντι στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις: β.1 ο συµβασιούχος αν δεν έχει συµπληρώσει διαδο χικές συµβάσεις µίσθωσης έργου 24 µηνών, λαµβάνει αποζηµίωση 880 ευρώ. β.2 ο συµβασιούχος αν έχει συµπληρώσει διαδοχικές συµβάσεις µίσθωσης έργου άνω των 24 µηνών, λαµβάνει αποζηµίωση 1000 ευρώ (µε ηµεροµηνία έναρξης του δι καιώµατος αυτού του ύψους της αµοιβής την ). 5. Η ανωτέρω σύµβαση λήγει αυτοδίκαια από τη χρονι κή στιγµή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του ΟΤΑ µε µόνιµο προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος της. Λάρισα, 10 Μαρτίου 2009 Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ Αριθµ (6) Κατανοµή ωρών υπερωριακής εργασίας µε αµοιβή των µονίµων υπαλλήλων (πρώην του Υπουργείου Γεωρ γίας) και υπηρετούν στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοική σεις ( /νση Αγροτικής Ανάπτυξης) που ασχολούνται στο πρόγραµµα καταπολέµησης του δάκου της ελι άς έτους Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι σθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του ηµοσίου, ΝΠ, ΟΤΑ και κ.λπ. του ηµοσίου» στο ΦΕΚ 297/τ.Α/ Τις διατάξεις του άρθρου 25 παραγρ. 7 του ν. 2738/1999 ΦΕΚ 180/ /τ.Α «Περί συλλογικών δια πραγµατεύσεων στη ηµόσια ιοίκηση, µονιµοποιήσεις συµβασιούχων αορίστου χρόνου & άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 «Περί αναπροσαρµογής συντάξεων πολιτικών συµβασιούχων του ηµοσίου, ρύθµιση συνταξιοδοτικών θεµάτων και άλλες δαπάνες που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 57/ /τ.Α». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999 «Περί διεπαγγελµατικών οργανώσεων και ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ154/ /τ.Α». 5. Το π.δ. 30/1996 ΦΕΚ 21/ /τ.Α που αφορά Νο µαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 6. Το υπ αριθµ / έγγραφο του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «ακοκτονία 2009» 7. Το υπ αριθµ / έγγραφο της /νσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγρο τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων περί «Υπερωριακή µε αµοιβή εργασία και εκτός έδρας µετακινήσεις στους Υπαλλήλους των Ν.Α. που απασχολούνται µε το Πρό γραµµα δακοκτονίας». 8. Την υπ αριθµ. 1930/ απόφαση του Νοµάρχη Λέσβου περί ορισµού υπευθύνων για τη ακοκτονία έτους Την υπ αριθµ. 1519/531/ απόφαση του Νο µάρχη Λέσβου µεταβιβάζοντας τις αρµοδιότητες στους Αντινοµάρχες και Γενικούς Γραµµατείς της Νοµαρχια κής Αυτοδιοίκησης Λέσβου. 10. Τις ανάγκες της /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου που πρέπει να αντιµετωπισθούν µε την καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας κατά το χρονικό διάστηµα από έως για την ολοκλήρωση του προγράµµατος δακοκτονίας του έτους 2009, αποφασίζουµε: Καθορίζουµε: 1. Για τον /ντη ακοκτονίας, τους επόπτες ακο κτονίας, τους λογιστές ακοκτονίας, την γραµµατέα ακοκτονίας της /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου (καταργηθέντος Ταµείου Προστασίας Ελαιοπαραγωγής) υπερωριακή εργασία, εξαιρέσιµων ηµερών και Κυριακών µε αµοι βή εντός του χρονικού διαστήµατος από έως ως ακολούθως: Α) Για τον /ντη ακοκτονίας 240 ώρες για απογευ µατινή εργασία, εξαιρέσιµων ηµερών και Κυριακών 160 ώρες. Β) Για τους τρεις (3) επόπτες ακοκτονίας από 440 ώρες για απογευµατινή εργασία, εξαιρέσιµων ηµερών και Κυριακών 160 ωρών έκαστος. Γ) Για τον λογιστή ακοκτονίας 290 ώρες για απο γευµατινή εργασία, εξαιρέσιµων ηµερών και Κυριακών 160 ώρες. ) Για την γραµµατέα ακοκτονίας 120 ώρες για απο γευµατινή εργασία, εξαιρέσιµων ηµερών και Κυριακών 80 ώρες. Ήτοι συνολικός αριθµός ωρών υπερωριακής εργασίας για απογευµατινές ώρες µέχρι 1970 ώρες, εξαιρέσιµων ηµερών και Κυριακών µέχρι 880 ώρες και συνολικής δαπάνης Είκοσι Οκτώ χιλιάδες ΕΥΡΩ ( ΕΥΡΩ).

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) Ο /ντης ακοκτονίας, οι επόπτες ακοκτονίας, οι λογιστές ακοκτονίας και η γραµµατέας ακοκτονίας, οι οποίοι θα εφαρµόσουν το πρόγραµµα δακοκτονίας έτους 2009 (του καταργηθέντος Ταµείου Προστασίας Ελαιοπαραγωγής), είναι υπάλληλοι της /νσης Αγρο τικής Ανάπτυξης, της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέ σβου και έχουν ορισθεί µε την υπ αριθµ. 1930/ απόφασή µας. 3. Με απόφαση του /ντη ακοκτονίας Λέσβου θα καθορίζονται οι µήνες της ως άνω υπερωριακής απα σχόλησης µε αµοιβή και ο αριθµός των ωρών κατά µήνα για τον κάθε υπάλληλο ανάλογα µε τις ανάγκες εφαρµογής του προγράµµατος δακοκτονίας. 4. Η απογευµατινή υπερωριακή εργασία θα εκτελείτε κάθε εργάσιµη ηµέρα από ώρα έως 22.00, εξαι ρέσιµων ηµερών και Κυριακών από ώρα 9.00 έως Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγµατικής προσφοράς της προαναφερόµενης εργα σίας είναι ο /ντης ακοκτονίας Λέσβου στον οποίο ανήκουν οι απασχολούµενοι υπάλληλοι. 5. Η πληρωµή της υπερωριακής εργασίας θα βαρύνει της πιστώσεις του Κ.Α. Εξόδων 0511 και 0512 της /νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ( ακοκτονία) του προϋπολογισµού της Ν.Α. Λέσβου στην ελαιοκοµική περιοχή της οποίας θα εφαρµοστεί το πρόγραµµα της δακοκτονίας. Μυτιλήνη, 23 Μαρτίου 2009 Ο Νοµάρχης κ.α.α. Ο Αντινοµάρχης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡΑΜΜΟΣ

8 7412 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ ιοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαµαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ ηµοκρατίας Σε έντυπη µορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 µέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόµενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε µορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.. 5 Υ.Ο Σ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόµενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιµή πώλησης σε µορφή cd rom/dvd, δηµοσιευµάτων µιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη µορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη µορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.. 10 ωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 ωρεάν..σ Υ.Ο ωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 ωρεάν Ο.Π.Κ. ωρεάν Α.Α.Π Α + Β + + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδροµικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης µέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουµένων ετών και συγκεκριµένα στα τεύχη: α) Α, Β,, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και..σ., η τιµή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδροµής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδροµής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δηµοσιεύµατα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δηµοσιευµάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθηµερινά από 08:00 µέχρι 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX * * ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29961 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1966 21 Δεκεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 309891 Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 640 4 Μαρτίου 04 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8055/9 Συμπλήρωση τροποποίηση της με αριθμ. 34/90/ 304 κοινής υπουργικής απόφασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 14 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1104 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Η ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2008.06.26 09:45:15 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 15903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3503 29 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8001/5/74 ρκε Περί του είδους και του ποσοστού δαπανών που πλη ρώνονται σε βάρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6269 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 281 13 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση έργων στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 752 19 Αυγούστου 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 0910032189 Προκήρυξη θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3134 21 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 33692/2202 Καθορισμός διαδικασίας και τεχνικών απαιτήσεων για την έγκριση κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 545 18 Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας 2006/20/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1711 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1036682 ΕΞ2014/ 25 2 2014 (Β 478 και 558) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2200 11 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 6171/101326 Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών για την επέκταση της χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18647 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1370 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, των δι καιούχων προς επιστροφή προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2013.01.16 09:4:02 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3081 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2013.08.16 10:05:23 EEST Reason: Signed PD (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 28077 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25655 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1816 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1182 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης πε ριουσιακής κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23551 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1860 8 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συνέχιση λειτουργίας Συντονιστικών Γραφείων Εξω τερικού, υπό τη μορφή «Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 8 8 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης από δοσης του φόρου που παρακρατείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1716 26 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών... 1 Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες

2. Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις α. κ.κ.προέδρους Νοµαρχιακών Αυτ/σεων β.κ.κ.νοµάρχες 3. Ελεγκτικό Συνέδριο 4. Όλες τις Περιφέρειες ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. οικ. 2/5099/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1323 27 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθ μού του Κράτους, εκ των εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1034 25 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία κατάσχεσης των εμπορευμάτων, της κα ταστροφής ή της διάθεσης αυτών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3191 16 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο στήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Θεσσαλίας....

Διαβάστε περισσότερα

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 13:38:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑ9Α7ΛΞ-71Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού)

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΩΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΣΤΙΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΡΕΥΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 74 20 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής και νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.4. ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013. Αλιείας ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα: 03.09.2010 ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αρ. Πρωτ :105681 Αλιείας ΤΜΗΜΑ: Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης Άξονα Ι & ΙΙ ΗΜΟΣΙΟ Πληρ.: Γεωργοπούλου Α., Τσαλέρα Ε. Τηλ. 210-2125443,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 106 9 Μαΐου 2011 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διενέργεια Απογραφής Πληθυσμού Κατοικιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5915 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 18 Δεκεμβρίου 2012 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10351 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 37353/2375 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/553/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16041 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1144 29 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της 16599/20.4.2007 απόφασης Υπουρ γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε «Έγκριση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 28 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/29718 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 141 27 Ιουνίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4268 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία όλων των προσώπων από αναγκαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11/4/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/οικ.32582/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1617 31 Ιουλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0001062ΕΞ 2015/Χ.Π. 2412 Άρση περιορισμών της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα