Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST"

Transcript

1 στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης καθώς και ο έλεγχος και σχεδιασµός των συνδέσεων. Τέλος περιγράφεται η διαδικασία παραγωγής του τεύχους εκτυπώσεων και των ξυλοτύπων. Προεργασία Απαιτούµενες ενέργειες πριν την περιγραφή Γεωµετρία Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα πλαίσια τα οποία ενώνονται µε τεγίδες. Τα πλαίσια αποτελούνται, το καθένα, από δύο υποστυλώµατα ύψους 4m και ένα ζεύγος κεκλιµένων δοκών µε γωνία 18,43 ο ως προς την οριζόντιο. Τα πλαίσια ενώνουν παράλληλες τεγίδες από συµπαγείς διατοµές (υψίκορµες) οι οποίες γίνεται παραδεκτό, ότι συµµετέχουν στην επίλυση. Για να αποφευχθούν ανεπιθύµητες σχετικές παραµορφώσεις, έχει τοποθετηθεί από ένα ζεύγος αντιανεµίων σε κάθε κεκλιµένο επίπεδο, αποτελούµενων από µέλη, για τα οποία γίνεται παραδεκτό, ότι συµµετέχουν ως ελκυστήρες, κατά κύριο λόγο (και όχι τόσο ως θλιπτήρες). Τα µέλη αυτά θα είναι κοιλοδοκοί τετραγωνικής διατοµής και θα συνδέονται µε τις κύριες δοκούς µέσω κοµβοελασµάτων. Το σύστηµα από παράλληλες τεγίδες αποτελεί το βασικό µηχανισµό µεταβίβασης των φορτίων της επικάλυψης (από χαλυβδόφυλλα τραπεζοειδούς διατοµής, µε πρόβλεψη στο φορτίο µελλοντικής µόνωσης), της ανεµοπίεσης και της υφαρπαγής (υποπίεση)του χιονιού και των κινητών φορτίων (φορτίο επισκέψεως, όπως προβλέπεται από τον Ευρωκώδικα 1 για πλαίσια µε γωνία µικρότερη των 20 µοιρών). Εικόνα 1: Τρισδιάστατη απεικόνιση του φορέα 1-1

2 Παράµετροι Κανονισµών Οι κανονισµοί που χρησιµοποιήθηκαν είναι: Για τις Φορτίσεις: Ευρωκώδικας 1 Αντισεισµικός: ΕΑΚ2003 Για τον έλεγχο των µελών: Ευρωκώδικας 3 Σε ότι αφορά τις επιµέρους παραδοχές του αντισεισµικού κανονισµού έχουν γίνει οι ακόλουθες παραδοχές, Ο φορέας βρίσκεται στην Αθήνα Η σπουδαιότητα του δοµήµατος είναι Σ2. Η κατηγορία του εδάφους είναι Β. Το δοµικό σύστηµα, παρότι πλαίσιο θα λυθεί στην ελαστική περιοχή (κατηγορία διατοµών 3) µε συντελεστή σεισµικής συµπεριφοράς q = 1.5. Ο συντελεστής της θεµελίωσης έχει ληφθεί θ = 1,0. Η απόσβεση ζ, έχει ληφθεί ζ = 2 % Με βάση τις παραπάνω παραδοχές οι συνιστώσες του αντισεισµικού συντελεστή στο επίπεδο ΥΧ είναι Rd(T)/g x-x = Rd(T)/g y-y = 0,35 ενώ η δράση της κατακόρυφης συνιστώσας του σεισµού θεωρήθηκε αµελητέα. Φορτίσεις Για τη φόρτιση του φορέα έχουν γίνει οι ακόλουθες παραδοχές: Μόνιµα: Η µόνιµη φόρτιση καταπονεί τις τεγίδες ως διανεµηµένο φορτίο. (ΠΦ1) Οι κύριες δοκοί καταπονούνται λόγω µόνιµης φόρτισης µόνο στα σηµεία στήριξης των τεγίδων (σηµειακή φόρτιση από αντιδράσεις). Στο παράδειγµα θεωρείται ως µόνιµο φορτίο στις τεγίδες 0,50KN/m 2. Άνεµος & Υποπίεση: Για τον υπολογισµό του φορτίου του ανέµου µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι πρόσθετες εφαρµογές για τον Ευρωκώδικα 1 στο µενού Μοντέλο > Πρόσθετα. Μοντέλο > Πρόσθετα > Φορτία Ανέµου - Στο πλαίσιο διαλόγου «Φορτία Ανέµου» δίνονται: Στοιχεία Αναγλύφου: Τόπος Κατασκευής Εσωτερικό χώρας Κατηγορία Εδάφους ΙΙ ιαµόρφωση Ανάγλυφου Επίπεδη επιφάνεια ικλινείς Στέγες Ύψος από κορφιά στέγης : (m) h1 = 6,00 Ύψος από βάση στέγης :(m) h2 = 5,00 Πλευρά χ :(m) lx = 6,00 Πλευρά y :(m) ly = 6 Μέγιστο ύψος ανοιγµάτων πλευράς x :(m) zix = 5 Μέγιστο ύψος ανοιγµάτων πλευράς y :(m) ziy = 0 Εµβαδό ανοιγµάτων πλευράς χ : (m²) Εχ = 36 Εµβαδό ανοιγµάτων πλευράς y :(m²) Εy = 0 Και προκύπτουν οι τιµές για τα φορτία στα τοιχώµατα και στη στέγη. Για ιεύθυνση ανέµου 0 ο (διεύθυνση Χ) Για ιεύθυνση ανέµου 90 ο (διεύθυνση Υ) Φορτία στα τοιχώµατα (kn/m²) A = -0,689 B* = -0,410 D = 1,423 E = 0,163 Φορτία στη στέγη (kn/m²) F = -1,671 / 0,850 G = -0,990 / 0,850 H = 0,186 / 0,781 I = 0,048 J = -0,728 Φορτία στα τοιχώµατα (kn/m²) A = -1,358 B* = -1,080 D = 0,754 E = -0,507 Φορτία στη στέγη (kn/m²) F = -2,340 G = -2,455 H = -0,988 I = -0,

3 Η δράση του ανέµου, για τις ανάγκες του παραδείγµατος δεν δίνεται µε διαφορετική τιµή στις διάφορες επιφάνειες που ορίζει ο Ευρωκώδικας 1 αλλά εφαρµόζεται η µέγιστη τιµή σε όλες τις επιφάνειες. Συνεπώς θεωρούνται ως φορτίσεις: στα τοιχώµατα του επιπέδου ΧΖ τιµή 1,423ΚΝ/m 2 στα τοιχώµατα του επιπέδου ΥΖ τιµή 0,754ΚΝ/m 2 στη στέγη πίεση 2,455ΚΝ/m 2 υποπίεση 0,85ΚΝ/m 2 Χιόνι: Για τον υπολογισµό του φορτίου του ανέµου µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι πρόσθετες εφαρµογές για τον Ευρωκώδικα 1 στο µενού Μοντέλο > Πρόσθετα. Μοντέλο > Πρόσθετα > Φορτία Χιονιού - Στο πλαίσιο διαλόγου «Φορτία Χιονιού σε Στέγες» δίνονται: Στοιχεία Στέγης: ικλινείς Στέγες Πρόβολος:Οχι Κιγκλιδώµατα ασφαλείας -Εµπόδια:Οχι Στοιχεία Περιοχής: Ζώνη 2 Υψόµετρο : Η = 500 m Και προκύπτουν οι τιµές για τα φορτία χιονιού στη στέγη: Γεωµετρικά στοιχεία κατασκευής: Υψος από κορφιά στέγης : (h1) 6 m Υψος από βάση στέγης : ( h2) 5,00 m Μήκος κατασκευής : (L) 6 m Φορτία: Φορτία χιονιού στις στέγες 1η περιπτωση φόρτισης : S2,a1 = 0,904 kn/m² S1,a2 = 0,841 kn/m² 2η περίπτωση φόρτισης : 0.5S1,a1 = 0,420 kn/m² 3η περίπτωση φόρτισης : S1,a1 = 0,841 kn/m² S2,a2 = 0,904 kn/m² 4η περίπτωση φόρτισης : 0.5S1,a2 = 0,420 kn/m² Η δράση του χιονιού για τις ανάγκες του παραδείγµατος δεν δίνεται µε διαφορετικές φορτίσεις στο αριστερό και στο δεξί κεκλιµένο τµήµα αλλά δίνεται µία ενιαία τιµή 0,904ΚΝ/m 2. Κινητό: Σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 1, ακόµα και στις περιπτώσεις άβατων στεγών, όπως αυτή του παραδείγµατος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κινητό φορτίο για την περίπτωση επισκευών. Το φορτίο αυτό που είναι επίσης γνωστό ως φορτίο επίσκεψης λαµβάνεται µε βάση το βάρος των εργατών που θα πραγµατοποιήσουν τις εργασίες συντήρησης. Στο παράδειγµα το φορτίο του χιονιού θεωρήθηκε στη περίπτωση φόρτισης των κινητών έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη και στο σεισµό. Συνδεσµολογία Υποστυλώµατα: Τα υποστυλώµατα θεωρούνται πακτωµένα σε εύκαµπτα πέδιλα κυβικού σχήµατος, ενωµένα µεταξύ τους µε δοκούς ακαµψίας (συνδετήριες δοκούς). Ο κόµβος στήριξης θεωρείται πακτωµένος και γίνεται παραδοχή της ύπαρξης κατάλληλου µηχανισµού µεταβίβασης ροπών στο σύστηµα της θεµελίωσης. Για να καταστεί αυστηρότερος ο έλεγχος ανατροπής του πεδίλου έχει µειωθεί το ποσοστό συµµετοχής των δοκών (της ακαµψίας τους) στην παραλαβή των ροπών. Κατά την έννοια των πλαισίων, οι κόµβοι σύνδεσης υποστυλωµάτων δοκών θεωρούνται πακτωµένοι. οκοί: Οι δοκοί έχουν θεωρηθεί πακτωµένες τόσο ως προς τη σύνδεσή τους µε τα υποστυλώµατα όσο και µεταξύ τους. Τεγίδες: Οι τεγίδες έχουν ληφθεί ως αµφιαρθρωτές και εποµένως µη µεταβιβάζουσες καµπτικές ροπές στις δοκούς πάνω στις οποίες εδράζονται. Αντιανέµιοι σύνδεσµοι: Για να αποφευχθούν ανεπιθύµητες σχετικές παραµορφώσεις, έχουν τοποθετηθεί από δύο ζεύγη αντιανεµίων σε κάθε κεκλιµένο επίπεδο. 1-3

4 Εισαγωγή ηµιουργία του φακέλου της µελέτης Βήµα 1: Νέα Μελέτη Με την εντολή Αρχείο > Νέα Μελέτη (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) δηµιουργείται ο φάκελος της Νέας Μελέτης στο directory :\VK\Windows\Strad-b\MELETES.STL\ Στο πλαίσιο διαλόγου «Νέα µελέτη» επιλέγεται η καρτέλα STEEL και συµπληρώνονται: Αριθµός Μελέτης (π.χ. 100), Αριθµός σταθµών: 1 και Πληροφορίες Μελέτης (π.χ. «Παράδειγµα περιγραφής φορέα»). Βήµα 2: Ιδιότητες σταθµών Ορίζονται: Το υψόµετρο της στάθµης h = 5.00m Αρχείο υλικών σκυροδέµατος (στοιχείων θεµελίωσης), επιλέγεται από τη λίστα το E20D500.yli Καθορισµός των παραµέτρων της µελέτης Βήµα 3: Επιλογή αντισεισµικού κανονισµού και κανονισµού ελέγχου των µελών. Με την εντολή Μοντέλο > Υλικά προκύπτει το πλαίσιο διαλόγου «Παράµετροι µελέτης» όπου περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες παράµετροι των κανονισµών, οργανωµένες σε επάλληλες καρτέλες. Καρτέλα «Κανονισµός». Ορίζονται: - Κανονισµός για τον έλεγχο των µελών Ευρωκώδικας (EC3), - Αντισεισµικός κανονισµός: ΕΑΚ 2003(2000) - Μέθοδος κατανοµής του οριζόντιου σεισµικού φορτίου: Ισοδύναµη Στατική Εξίσωση 3.15 (ΕΑΚ) - Συντελεστές σεισµικών δράσεων: Συντελεστής κινητών = 0.30 και λοιπές τιµές µηδενικές. - Θερµοκρασιακή µεταβολή: 0 - Ζώνη Ι (α = 0.16) - Σπουδιαιότητα: Σ2 (γ = 1.00) - Έδαφος: Β - οµικό Σύστηµα: Πληκτρολογείται κατευθείαν η τιµή q = Θεµελίωση: Πληκτρολογείται κατευθείαν η τιµή θ = Τ x, T y : δίνεται η τιµή Φάσµα Τ 1, Τ 2 : δίνονται οι τιµές 0.15 και 0.60 αντίστοιχα - Β d(0), B d(t1) : δίνονται οι τιµές 1.50 και 2.50 αντίστοιχα - Β dmin : πληκτρολογείται την τιµή 0,375 - Απόσβεση ζ%: πληκτρολογείται η τιµή

5 Βήµα 4: Επιλογή διατοµών Σχηµατισµός βιβλιοθήκης του έργου Καρτέλα «ιατοµές», επιλέγονται οι διατοµές που θα χρησιµοποιηθούν στα µέλη του φορέα που πρόκειται να περιγραφεί. Οι πίνακες που αποτελούν την καρτέλα παρέχουν πρόσβαση στη Γενική Βιβλιοθήκη ιατοµών του προγράµµατος, απ όπου µε τις επιλογές που θα γίνουν θα σχηµατιστεί η Βιβλιοθήκη Έργου. - Αν δεν είναι ήδη ενεργό, ενεργοποιείται το check box δίπλα στην ένδειξη S235. Κάθε διατοµή που θα επιλεγεί στο εξής, θα ανήκει στην κατηγορία χάλυβα S Στον αριστερό πίνακα επιλέγεται η κατηγορία διατοµών «Πλατύπελµοι δοκοί IPB». Στο µεγάλο κεντρικό πίνακα θα εµφανιστούν όλες οι διαθέσιµες διατοµές και οι ιδιότητές τους, που ανήκουν στη συγκεκριµένη κατηγορία. - Επιλέγεται η διατοµή IPB200 (δεξί κλικ «Εισαγωγή επιλεγµένων διατοµών»), οπότε και η διατοµή έχει πλέον εισαχθεί στη Βοβλιοθήκη Έργου. - Με την ίδια διαδικασία επιλέγονται και οι διατοµές: IPE180 (Υψίκορµη δοκός) IPE220 (Υψίκορµη δοκός) IPB200 (Πλατύπελµη δοκός) ΚΤ40x40x2.6 (Κοιλοδοκός τετραγωνική διατοµής) Παρατήρηση: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σχηµατισµού της Βιβλιοθήκης Έργου το βελάκι δίπλα σε όλες τις κατηγορίες διατοµών από τις οποίες έχει ήδη επιλεγεί τουλάχιστον µία, έχει γίνιε µαύρο. Καρτέλα «Ποιότητα χάλυβα». Μπορεί να γίνει τροποποίηση των παραµέτρων της ποιότητας του χάλυβα. Καρτέλα «Μέσα σύνδεσης». Μπορεί να γίνει τροποποίηση των παραµέτρων των συγκολλήσεων ή/και κοχλιώσεων που θα χρησιµοποιηθούν αργότερα κατά τη διαστασιολόγηση των κόµβων. Καρτέλα «Παράµετροι έδρασης». Μπορεί να γίνει τροποποίηση των παραµέτρων για την διαστασιολόγηση της πλάκας έδρασης των υποστυλωµάτων. Στην καρτέλα αυτή τροποποιούνται: - Επιτρεπόµενη τάση µπετόν (MPa): Η τιµή της τάσης σχεδιασµού του σκυροδέµατος του πεδίλου. Στην τιµή που θα δοθεί θα πρέπει να έχει ληφθεί υπόψη ο συντελεστής ασφάλειας γ c καθώς και ο συντελεστής 0,85 που λαµβάνει υπόψη την µείωση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέµατος που οφείλεται στη µακροχρόνια και επαναλαµβανόµενη δράση των φορτίων. Συνεπώς για ποιότητα C20/25 θα πρέπει να δοθεί η τιµή: 0,85x(20/1,5) = 11,33ΜPa. - Επιτρεπόµενη τάση χάλυβα (MPa): Η τιµή της τάσης σχεδιασµού του χάλυβα της πλάκας έδρασης και των αγκυρίων. Στην τιµή που θα δωθεί θα πρέπει να έχει ληφθεί υπόψη και ο συντελεστής ασφάλειας γ s. Συνεπώς για ποιότητα χάλυβα B500c θα πρέπει να δοθεί η τιµή: 500/1,15 = 434,78 MPa. - Ενιαίο πάχος για όλες τις στηρίξεις: Για να έχουν όλες οι στηρίξεις το ίδιο πάχος πλάκας (το µέγιστο που θα προκύψει υπολογιστικά) δίνεται η τιµή 1. - Επιτρεπόµενη τάση αγκυρίων (MPa): ίνεται η τιµή 500 MPa. - ιάµετρος αγκυρίου (mm): ίνεται η τιµή 20mm. - ιατοµή πυρήνα αγκυρίου (cm 2 ): ίνεται η τιµή 3,14cm 2. - Επιτρεπόµενη τάση συνάφειας µπετόν χάλυβα (MPa): ίνεται η τιµή 2.3MPa - Συντελεστής µείωσης µήκους αγκύρωσης: ίνεται η τιµή 0.7 για άγκιστρο. 1-5

6 Βήµα 5: Καθορισµός των παραµέτρων της θεµελίωσης Με την εντολή Μοντέλο > Γενικές Παράµετροι Σκυροδέµατος > Επιλέγεται από τη λίστα το αρχείο «E20D500.YLI» που έχει οριστεί ως αρχείο της θεµελίωσης. Καρτέλα «Κανονισµοί». Στην Καρτέλα αυτή υπάρχουν οι παράµετροι που αφορούν στο έδαφος. ίνονται: σ εδάφους = 22 N/cm 2 είκτης ακαµψίας Κ = KN/m 3 Μέτρο ελαστικότητας Ε = ΚΝ/m 2. Καρτέλα «Υλικά Κ.Ο.Σ./CYS 159/ EC2». Εµφανίζονται τα διαγράµµατα τάσεων παραµορφώσεων για το σκυρόδεµα και το χάλυβα. Οµάδα 1 τιµές παραµέτρων για ΟΚΑ (βασικούς και τυχηµατικούς συνδυασµούς) και Οµάδα 2 τιµές παραµέτρων για ΟΚΛ (συνδυασµοί λειτουργικότητας). Καρτέλα «Συνδυασµοί Φόρτισης». Εισάγονται οι συνδυασµοί φόρτισης µε τους οποίους θα γίνει η διαστασιολόγηση της θεµελίωσης (δοκοί και πέδιλα). - οκοί. Συµπληρώνονται οι συνδυασµοί: 1: 1.35ΠΦ ΠΦ11 Ο.Τ. 1 2: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Ο.Τ. 1 3: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Ο.Τ. 1 4: 1.00ΠΦ ΠΦ11 Ο.Τ. 2 - Πέδιλα. Συµπληρώνονται οι συνδυασµοί: 1: 1.35ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 1 Ο.Τ. 1 2: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 20 Ο.Τ. 1 3: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 20 Ο.Τ. 1 4: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 1 Ο.Τ. 1 5: 1.00ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 1 Ο.Τ. 2 Σηµείωση: Τ.Ε. > Οµάδα τάσεων εδάφους 1: για το συνδυασµό που προηγείται ελέγχεται ταυτόχρονα το πέδιλο (ως σκυρόδεµα) και το έδαφος (διεπιφάνεια εδάφους πεδίλου). 20: για το συνδυασµό που προηγείται ελέγχεται µόνο το πέδιλο (ως σκυρόδεµα). Βήµα 6: Καθορισµός των συνδυασµών φόρτισης του φορέα Οι συνδυασµοί φόρτισης συµπληρώνονται ανάλογα µε τις φορτίσεις που θα δοθούν στο φορέα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό τους και το υποπρόγραµµα που βρίσκεται στις πρόσθετες επιλογές του µενού Μοντέλο > Πρόσθετα. Μοντέλο > Πρόσθετα > Συνδυασµοί δράσεων - Στο πλαίσιο διαλόγου «Συνδυασµοί δράσεων» επιλέγονται οι φορτίσεις: Μόνιµες δράσεις (ΠΦ1) Σεισµικές δράσεις (ΠΦ2) Επιβεβληµένα Κινητά Φορτία (ΠΦ11) Φορτία Ανέµου (ΠΦ4) Φορτία Ανέµου (ΠΦ5) Κατηγορία κτηρίου: Κατοικίες Μορφή συνδυασµών: Πλήρεις - Ενηµέρωση συνδυασµών - Έξοδος Μοντέλο > Συνδυασµοί φόρτισης - Στο πλαίσιο διαλόγου «Συνδυασµοί φόρτισης» στη καρτέλα «Οριακή κατάσταση αστοχίας» έχουν συµπληρωθεί οι συνδυασµοί που καθορίστηκαν στο προηγούµενο βήµα - Στη καρτέλα «Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας» συµπληρώνεται ο συνδυασµός: 1.00 Μόνιµα Κινητά (Έλεγχος: 200) 1-6

7 Περιγραφή του φορέα Βήµα 7: Περιγραφή υποστυλωµάτων Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή ως Υποστύλωµα (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται το µήνυµα <Σηµείο Εισαγωγής> όπου πληκτρολογούνται οι συντεταγµένες τοποθέτησης του υποστυλώµατος (για το πρώτο υποστύλωµα <1,1>). - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: IPB200 (S235) Οµάδα: Στύλος (Χάλυβας) Συνθήκες: 11 Fix-Fix Euler ( o ): 90 Επαναλαµβάνετε η ίδια διαδικασία για την εισαγωγή του δεύτερου στύλου (συντεταγµένες <1,7>). Γραφικά > Αξονοµετρικό (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) απεικονίζεται το γραµµικό µοντέλο των µελών που έχουν περιγραφεί στο χώρο. Βήµα 8: Περιγραφή κεκλιµένων κύριων δοκών Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα <Πρώτο Άκρο> επιλέγεται ο κόµβος 2 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: IPE220 (S235) Οµάδα: οκός (Χάλυβας) Συνθήκες: 11 Fix-Fix Euler ( o ): 0 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 4. Μοντέλο > Μέλος > Κατάτµηση (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα: <Επιλογή οντοτήτων>, επιλέγεται το µέλος 3 - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα: <Θέση (σε m) που θέλετε να σπάσει το µέλος ή αρνητικός αριθµός για σπάσιµο σε ίσα τµήµατα <-2.000>>, επιλέγεται -2 οπότε δηµιουργείται ένας νέος κόµβος (5). Μοντέλο > Κόµβος > Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγεται ο κόµβος 5 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Κόµβος» και στο πεδίο «Συντεταγµένες κόµβου (m)» κατά Ζ δίνουµε τιµή 6.00m. Μοντέλο > Ενηµέρωσή όλων Μοντέλο > Μέλος > Κατάτµηση (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα: <Επιλογή οντοτήτων>, επιλέγεται το µέλος 3 - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα: <Θέση (σε m) που θέλετε να σπάσει το µέλος ή αρνητικός αριθµός για σπάσιµο σε ίσα τµήµατα <-2.000>>, επιλέγεται -3 οπότε δηµιουργείται δύο νέοι κόµβοι (6 και 7). Οµοίως και για το µέλος 4 χωρίζεται σε τρία τµήµατα και δηµιουργούνται δύο νέοι κόµβοι (8 και 9). 1-7

8 Βήµα 9: ηµιουργία του δεύτερου και τρίτου πλαισίου µε αντιγραφή του πρώτου Μοντέλο > Αντιγραφή οντοτήτων (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται όλα τα µέλη - Σηµείο Αναφοράς > επιλέγεται ο κόµβος 1 - Σηµείο αντιγραφής > Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται και για την περιγραφή του τρίτου πλαισίου σε απόσταση πάλι 3m από το δεύτερο πλαίσιο. Εικόνα 2: Γραµµική απεικόνιση των τριών πλαισίων του φορέα Βήµα 10: Ορισµός στηρίξεων Μοντέλο > Κόµβος > Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται οι κόµβοι 1, 3, 17, 18, 19 και Στο πλαίσιο διαλόγου «Κόµβος» και στο πεδίο «Συνοριακές συνθήκες ( εσµεύσεις)» τσεκάρονται όλες οι επιλογές Βήµα 11: Περιγραφή τεγίδων Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 2 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: IPE180 (S235) Οµάδα: Τεγίδα (Χάλυβας) Συνθήκες: 00 Pin-Pin Euler ( o ):

9 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 16 Οµοίως περιγράφονται και οι τεγίδες µεταξύ των κόµβων 16 20, 6-15, 15 23, 7 13 και Οµοίως και για την περιγραφή των τεγίδων µεταξύ των κόµβων 8-12, 12-25, 9-10, 10 27, 4 11, δίνοντας όµως γωνία euler o. Βήµα 12: Περιγραφή κορφιά Μοντέλο > ιαχείριση οµάδων - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ονόµατα Οµάδων» δίνουµε µία νέα οµάδα «Κορφιάς». Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 5 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: IPE180 (S235) Οµάδα: Κορφιάς Συνθήκες: 00 Pin-Pin Euler ( o ): 0 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 14. Οµοίως περιγράφεται και το δεύτερο µέλος του κορφιά µεταξύ των κόµβων 14 και 24. Βήµα 13: Εισαγωγή φορτίων στις τεγίδες Μοντέλο > Μέλος Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται όλες οι τεγίδες, εκτός από τις ακραίες, και ο κορφιάς - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ιδιότητες µέλους» και στην καρτέλα «Φορτία» δίνονται: Π. Φόρτισης Κατανεµηµένο ιεύθυνση Μόνιµα 0,5 Απόλυτος Ζ Άνεµος Υ 2,5 Τοπικός Ζ Άνεµος Χ -0,85 Τοπικός Ζ 1-9

10 Κινητά 1 Απόλυτος Ζ Μοντέλο > Μέλος Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται οι ακραίες τεγίδες - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ιδιότητες µέλους» και στην καρτέλα «Φορτία» δίνονται: Π. Φόρτισης Κατανεµηµένο ιεύθυνση Μόνιµα 0,25 Απόλυτος Ζ Άνεµος Υ 1,25 Τοπικός Ζ Άνεµος Χ -0,425 Τοπικός Ζ Κινητά 0,5 Απόλυτος Ζ Βήµα 14: Εισαγωγή φορτίων στους στύλους Μοντέλο > Μέλος Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται οι γωνιακοί στύλοι (Μέλη 1,2, 17 και 18). - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ιδιότητες µέλους» και στην καρτέλα «Φορτία» δίνονται: Π. Φόρτισης Κατανεµηµένο ιεύθυνση Άνεµος Υ 2,15 Απόλυτος Υ Άνεµος Χ 2.3 Απόλυτος Χ Μοντέλο > Μέλος Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται οι µεσαίοι στύλοι - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ιδιότητες µέλους» και στην καρτέλα «Φορτία» δίνονται: Π. Φόρτισης Κατανεµηµένο ιεύθυνση Άνεµος Υ 4,3 Απόλυτος Υ Βήµα 15: Περιγραφή αντιανέµιων συνδέσµων στέγης Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 2 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: ΚΤ40x40x2.6 (S235) Οµάδα: Αντιανέµιοι σύνδεσµοι Συνθήκες: 00 Pin-Pin Euler ( o ): εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 15 Οµοίως περιγράφονται και οι αντιανέµιοι σύνδεσµοι µεταξύ των κόµβων 6 16, 16-23, 15 20, 7-14, 5-13, 13-24, Οµοίως και για την περιγραφή των αντιανέµιων συνδέσµωνµεταξύ των κόµβων 5-12, 8-14, 14-25, 12 24, 4 10, 10 22, 11 27, δίνοντας όµως γωνία euler o. Βήµα 16: Περιγραφή πλάγιων αντιανέµιων συνδέσµων Μοντέλο > Μέλος > Κατάτµηση (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται όλοι οι στύλοι - Θέση (σε m) που θέλετε να σπάσει το µέλος ή αρνητικός αριθµός για σπάσιµο σε ίσα τµήµατα > δίνουµε την τιµή 0.5 Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) 1-10

11 - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 28 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: ΚΤ40x40x2.6 (S235) Οµάδα: Αντιανέµιοι σύνδεσµοι Συνθήκες: 00 Pin-Pin Euler ( o ): 0 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 16 Οµοίως περιγράφονται και οι αντιανέµιοι σύνδεσµοι µεταξύ των κόµβων 2 30, 30 20, 32 16, 11-29, 4 31, 22-31, Βήµα 17: Περιγραφή θεµελίωσης Μοντέλο > Πέδιλο > Σε κόµβο - Επιλογή κόµβου > επιλέγεται ο κόµβος στήριξης 1 Οµοίως και για τους υπόλοιπους κόµβους στήριξης. Μοντέλο > Πέδιλο > Αλλαγή - Επιλογή οντοτήτων > επιλέγονται όλα τα πέδιλα - Στο πλαίσιο διαλόγου «Υποστύλωµα» και στην καρτέλα Γεωµετρικά στοιχεία ορίζονται διαστάσεις Β = 0.80m και D = 0.80m, και τσεκάρεται η επιλογή «Αλλαγή διαστάσεων κεντροβαρικά». Μοντέλο > οκός > Συνδετήρια οκός από κόµβους - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 1 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 18 Οµοίως περιγράφονται τα συνδετήρια δοκάρια και µεταξύ των υπόλοιπων κόµβων. Μοντέλο > οκός > Αλλαγή. - Επιλογή οντοτήτων > επιλέγονται όλα τα συνδετήρια δοκάρια. - Στο πλαίσιο διαλόγου «οκός» και στην καρτέλα Γεωµετρικά στοιχεία ορίζονται διαστάσεις Ύψος = 0.70m και Πλάτος = 0.30m, και στο πεδίο Τύπος ιατοµής τσεκάρεται η πρώτη επιλογή (ορθογωνική). Βήµα 18: Ενηµέρωση σχεδιαστικών οντοτήτων Μοντέλο > Ενηµέρωση όλων. Η ενηµέρωση αποκαθιστά τη συµβατότητα µεταξύ σχεδιαστικών και στατικών οντοτήτων. Χρησιµοποιείται κάθε φορά που µεταβληθεί κάτι στο σχεδιαστικό µοντέλο του φορέα και προηγείται των εντολών του µενού «Υπολογισµοί» και της εντολής «Λογικός έλεγχος». Βήµα 19: Έλεγχος των δεδοµένων Μοντέλο > Λογικός Έλεγχος. Βήµα 20: Χρωµατική απεικόνιση Γραφικά > Χρωµατική απεικόνιση. Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν τα χρώµατα απεικόνισης των µελών είτε ανάλογα µε την οµάδα, είτε ανάλογα µε το τύπο διατοµής. 1-11

12 Εικόνα 3: Τελική µορφή του φορέα Επίλυση του φορέα Βήµα 21: Χωρικό Μοντέλο. ηµιουργούνται τα δεδοµένα του φορέα, υπολογίζονται δηλαδή ροπές αδράνειας, συντεταγµένες κόµβων, φορτία κλπ. Υπολογισµοί > Χωρικό Μοντέλο. Βήµα 22: Επίλυση του φορέα Υπολογισµοί > Επίλυση. Όταν τελειώσει η επίλυση θα εµφανιστεί ο έλεγχος της επίλυσης (Εικόνα 4). Στον πίνακα αυτό, στη στήλη DATAF για κάθε περίπτωση φόρτισης και για τις τρεις διευθύνσεις είναι το άθροισµα των φορτίων ενώ στη στήλη «ΕΠΙΛΥΣΗ» είναι οι αντιδράσεις που υπολογίστηκαν από το πρόγραµµα. Αν η επίλυση είναι σωστή, τότε οι δύο τιµές πρέπει να είναι ίσες και αντίθετες. 1-12

13 Εικόνα 4: Το ΤΕΣΤ επίλυσης Βήµα 23: Έλεγχος µεταθετότητας Υπολογισµοί > Έλεγχος µεταθετότητας. - Έλεγχος πλευρικής δυσκαµψίας. Στο πεδίο «Ύψος βάσης Z b (m)» δίνεται η τιµή 0.00 και στο πεδίο «Μέγιστο ύψος ορόφου Z max (m)» δίνεται η τιµή 6.00m. Το πρόγραµµα θα κάνει τον έλεγχο στα µέλη που βρίσκονται µεταξύ των υψοµέτρων των επιλεγµένων κόµβων. Γίνονται δύο επιλύσεις του φορέα, ως έχει και µία χωρίς τους διαγώνιους συνδέσµους δυσκαµψίας. Εικόνα 5: Ο έλεγχος πλευρική δυσκαµψίας 1-13

14 - Έλεγχος πλευρικής µετατόπισης θ. Στο πεδίο «Ύψος ορόφου (m)» δίνεται 5m και επιλέγετε το «Προσθήκη», οπότε και εµφανίζονται τα αποτελέσµατα. A.A. 1 Z=5,000m Έλεγχος θ ΣN ΣQy ΣQx δελy δελx θy θx y/h x/h q (KN) (KN) (KN) (mm) (mm) 29,47 0,39 2,26 0,0074 0,0116 0, , ,0000 0,0000 1,00 Έλεγχος των µελών του φορέα Βήµα 24: Σχεδιασµός µελών Υπολογισµοί > Σχεδιασµός µελών. - Στο πλαίσιο διαλόγου «Σχεδιασµός διατοµών» επιλέγονται Χαρακτηρισµός: Πλαίσια Αµετάθετα Λυγισµός: Έλεγχος σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό > µαρκαρισµένο Αλλαγή συντελεστών λυγισµού > αποµαρκαρισµένο Υπολογισµός συντελεστών λυγισµού > µαρκαρισµένο Υπολογισµός συνεχειών µελών > µαρκαρισµένο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των ελέγχων το πρόγραµµα παραγοντοποιεί τα εντατικά µεγέθη και κάνει όλους τους απαιτούµενους από τον Ευρωκώδικα 3 ελέγχους επάρκειας. Σε περίπτωση αστοχίας θα σταµατήσει και θα εµφανιστεί πλαίσιο διαλόγου όπου αναφέρεται το µέλος, η θέση, ο συνδυασµός φόρτισης, η κατηγορία της διατοµής και ο έλεγχος για τον οποίο αστοχεί. Έλεγχος των συνδέσεων του φορέα Βήµα 25: Σχεδιασµός κόµβων αντιανέµιων συνδέσµων (συγκολλήσεις και κοµβοελάσµατα) Υπολογισµοί > Σχεδιασµός κόµβων. - Στο πλαίσιο διαλόγου «. επιλέγεται ΝΑΙ για υπολογισµό των κόµβων των αντιανεµίων µε κοµβοελάσµατα και συγκολλήσεις. - Επιβεβαίωση επιπέδων > Γίνονται αποδεκτά τα επίπεδα: 1 και 3 (πλευρά ΧΖ) πλαινά αντιανέµια 2 και 4 αντιανέµια στέγης (επίπεδο στέγης) 1-14

15 Εικόνα 6: Το πλαίσιο διαλόγου «Κόµβος» Στο πλαίσιο διαλόγου «Κόµβος»: Μελέτη > Με Κοµβοελάσµατα. Επεξεργασία > Μέλη Επιλογή του Επιπέδου 1 από τη λίστα Επιλέγεται το εικονίδιο Επιλογή του Επιπέδου 2 από τη λίστα Επιλέγεται το εικονίδιο Οµοίως και για τα υπόλοιπα επίπεδα Επεξεργασία > Συγκολλήσεις Επιλογή του Επιπέδου 1 από τη λίστα Επιλέγεται το εικονίδιο Οµοίως και για τα υπόλοιπα επίπεδα Επεξεργασία > Κοµβοελάσµατα Επιλογή του Επιπέδου 1 από τη λίστα Επιλέγεται το εικονίδιο Οµοίως και για τα υπόλοιπα επίπεδα Μελέτη > Έξοδος. Βήµα 26: Σχεδιασµός κόµβων πλαισίων Υπολογισµοί > Σχεδιασµός κόµβων πλαισίων (Connect) - Επιλογή µελών > Επιλέγεται ο στύλος 55 και η δοκός

16 Έλεγχος Θεµελίωσης (Έλεγχος πλάκας έδρασης και Έλεγχος Πεδίλων) Με τις εντολές «Σχεδιασµός Πλάκας Έδρασης» και «Σχεδιασµός θεµελίωσης», το πρόγραµµα ελέγχει ως προς την επάρκεια και στη συνέχεια διαστασιολογεί τους κόµβους στήριξης υποστυλωµάτων. Βήµα 27: Σχεδιασµός πλάκας έδρασης Υπολογισµοί > Σχεδιασµός πλάκας έδρασης Εικόνα 7: Το πλαίσιο διαλόγου «Έλεγχος έδρασης» - Επιλέγεται το πλήκτρο ΟΛΑ οπότε και γίνεται η διαστασιολόγηση της πλάκας και ο υπολογισµός των αγκυρίων όλων των στηρίξεων του φορέα. Σε περίπτωση υπέρβασης κάποιου µεγέθους σε κάποια στήριξη το πρόγραµµα διακόπτει τον υπολογισµό και δίνει αντίστοιχο µήνυµα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαστασιολόγησης (µερικών ή όλων των στηρίξεων), το πρόγραµµα επιστρέφει στα αποτελέσµατα της πρώτης στήριξης. Στο πάνω αριστερό τµήµα του παραθύρου επιλέγεται ποιος κόµβος θα εµφανιστεί. Βήµα 28: Σχεδιασµός πεδίλων και συνδετήριων δοκών Υπολογισµοί > Σχεδιασµός θεµελίωσης 1-16

17 Εικόνα 8: Το πλαίσιο διαλόγου «Σχεδιασµός θεµελίωσης» Σχεδιασµός συνδετήριων δοκών. Ο σχεδιασµός των δοκών περιλαµβάνει δύο στάδια. Το πρώτο είναι η αναγνώριση των συνεχών δοκών για την τοποθέτηση των οπλισµών και το δεύτε ρο η διαστασιολόγησή τους. Το πρώτο βήµα πρέπει πάντα να προηγείται του δεύτερου. - Στάθµη 1 θεµελίωση > Συνέχειες δοκών. Εµφανίζεται ένας text-editor όπου υπάρχει η δυνατότητα µεταβολής των συνεχειών των δοκών που αναγνώρισε το πρόγραµµα. - Στάθµη 1 θεµελίωση > Αs + ράβδοι δοκών. Στο πρώτο µισό της οθόνης διαστασιολόγησης έχει δηµιουργηθεί το διάγραµµα της περιβάλλουσας ροπών κατακόρυφων φορτίων και σεισµού όπου αναγράφονται οι δυσµενέστερες ροπές ανοιγµάτων και στηρίξεων. Κάτω και άνω των ανοιγµάτων και των στηρίξεων αναγράφετια ο τιθέµενος οπλισµός. Εάν είναι επιθυµητή η αλλαγή ράβδων, µε διπλό click του ποντικιού στο συγεκκριµένο οπλισµό, ανοίγει πλαίσιο όπου µπορεί να γίνει τροποποίηση του αριθµού και της διαµέτρου των ράβδων. Σχεδιασµός πεδίλων Εικόνα 9: Το πλαίσιο διαλόγου διαστασιολόγησης των πεδίλων 1-17

18 ηµιουργία Τεύχους υπολογισµών και παραγωγή σχεδίων Βήµα 29: ηµιουργία Τεύχους υπολογισµών Υπολογισµοί > Εκτυπώσεις Εικόνα 10: Το πλαίσιο διαλόγου «Επιλογή Εκτυπώσεων» Με την εντολή «Εκτυπώσεις» µπορεί να δηµιουργηθεί το τεύχος των εκτυπώσεων. Η γενική λογική των εκτυπώσεων του STEEL είναι προσαρµοσµένη στη δηµιουργία και εξαγωγή αρχείου της µορφής εµπλουτισµένου κειµένου (rtf) ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία του. Ο σχηµατισµός του τεύχους γίνεται µέσω της εφαρµογής κάποιου πρότυπου εκτύπωσης (template). Τα πρότυπα εκτύπωσης είναι ιδιαίτερα αρχεία που µπορούν να δηµιουργηθούν πολύ εύκολα και περιέχουν πληροφορίες τόσο για τα περιεχόµενα (ποιες από τις πληροφορίες της µελέτης, θα περιληφθούν στο τεύχος) όσο και για τη µορφοποίηση και διαρρύθµιση του ίδιου του τεύχους. Η οριστική, βέβαια, µορφοποίηση του τεύχους θα πρέπει να γίνει µε τον κειµενογράφο, όπου θα φορτωθεί το αρχείο του τεύχους. - Καρτέλα «ηµιουργία Προτύπου Εκτύπωσης». Στη δεξιά λίστα, υπάρχουν τα περιεχόµενα του προτύπου το οποίο φορτώθηκε στην προηγούµενη καρτέλα ενώ στην αριστερή λίστα υπάρχουν οι τίτλοι που ενώ είναι διαθέσιµοι δεν έχουν περιληφθεί στο πρότυπο. Επιλέγοντας κάποιον τίτλο από την αριστερή λίστα και πατώντας το πλήκτρο µε το βελάκι που δείχνει προς τα δεξιά ο τίτλος µεταφέρεται στη δεξιά λίστα. Επιλέγονται: 1-18

19 Μετά την διαµόρφωση των εκτυπώσεων επιλέγοντας του κουµπί «Αποθήκευση» σώζεται το αρχείο προτύπου, µε το ΟΚ δηµιουργείται το αρχείο των εκτυπώσεων. Βήµα 30: ηµιουργία σχεδίων Υπολογισµοί > Σχέδια. Στο πλαίσιο διαλόγου «ηµιουργία Σχεδίου» επιλέγονται και τα τέσσερα επίπεδα. Μέσα στο φάκελο της µελέτης θα δηµιουργηθούν dxf αρχεία µε τα σχέδια και τις λεπτοµέρειες των επιπέδων. Υπολογισµοί > Σχέδιο Θεµελίωσης. Στο πλαίσιο διαλόγου «ηµιουργία Σχεδίου» επιλέγονται και τα τέσσερα επίπεδα. Μέσα στο φάκελο της µελέτης θα δηµιουργηθούν dxf αρχεία µε τα σχέδια και τις λεπτοµέρειες των επιπέδων. 1-19

20 στο STRAD.ST... 1 Προεργασία Απαιτούµενες ενέργειες πριν την περιγραφή... 1 Γεωµετρία... 1 Παράµετροι Κανονισµών... 2 Φορτίσεις... 2 Συνδεσµολογία... 3 Εισαγωγή ηµιουργία του φακέλου της µελέτης... 4 Βήµα 1: Νέα Μελέτη... 4 Βήµα 2: Ιδιότητες σταθµών... 4 Καθορισµός των παραµέτρων της µελέτης... 4 Βήµα 3: Επιλογή αντισεισµικού κανονισµού και κανονισµού ελέγχου των µελών... 4 Βήµα 4: Επιλογή διατοµών Σχηµατισµός βιβλιοθήκης του έργου... 5 Βήµα 5: Καθορισµός των παραµέτρων της θεµελίωσης... 6 Βήµα 6: Καθορισµός των συνδυασµών φόρτισης του φορέα... 6 Περιγραφή του φορέα... 7 Βήµα 7: Περιγραφή υποστυλωµάτων... 7 Βήµα 8: Περιγραφή κεκλιµένων κύριων δοκών... 7 Βήµα 9: ηµιουργία του δεύτερου και τρίτου πλαισίου µε αντιγραφή του πρώτου... 8 Βήµα 10: Ορισµός στηρίξεων... 8 Βήµα 11: Περιγραφή τεγίδων... 8 Βήµα 12: Περιγραφή κορφιά... 9 Βήµα 13: Εισαγωγή φορτίων στις τεγίδες... 9 Βήµα 14: Εισαγωγή φορτίων στους στύλους Βήµα 15: Περιγραφή αντιανέµιων συνδέσµων στέγης Βήµα 16: Περιγραφή πλάγιων αντιανέµιων συνδέσµων Βήµα 17: Περιγραφή θεµελίωσης Βήµα 18: Ενηµέρωση σχεδιαστικών οντοτήτων Βήµα 19: Έλεγχος των δεδοµένων Βήµα 20: Χρωµατική απεικόνιση Επίλυση του φορέα Βήµα 21: Χωρικό Μοντέλο Βήµα 22: Επίλυση του φορέα Βήµα 23: Έλεγχος µεταθετότητας Έλεγχος των µελών του φορέα Βήµα 24: Σχεδιασµός µελών Έλεγχος των συνδέσεων του φορέα Βήµα 25: Σχεδιασµός κόµβων αντιανέµιων συνδέσµων (συγκολλήσεις και κοµβοελάσµατα) Βήµα 26: Σχεδιασµός κόµβων πλαισίων Έλεγχος Θεµελίωσης (Έλεγχος πλάκας έδρασης και Έλεγχος Πεδίλων) Βήµα 27: Σχεδιασµός πλάκας έδρασης Βήµα 28: Σχεδιασµός πεδίλων και συνδετήριων δοκών ηµιουργία Τεύχους υπολογισµών και παραγωγή σχεδίων Βήµα 29: ηµιουργία Τεύχους υπολογισµών Βήµα 30: ηµιουργία σχεδίων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 1 & 3) Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Εκδ. 5.xx

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 1 & 3) Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Εκδ. 5.xx Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν Εκδ. 5.xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ (Ευρωκώδικες 1 & 3) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Δεκέμβριος 2015 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής 2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Οι ράβδοι οπλισµού πρέπει να έχουν η µία από την άλλη τέτοιες αποστάσεις, ώστε να περνά ανάµεσά τους και το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση 2013

Παράρτημα Έκδοση 2013 Παράρτημα Έκδοση 2013 Έλεγχος Πεδίλων σύμφωνα με ΕΑΚ/ΕΚΩΣ κ EC2/EC7 Ομαδοποίηση μελών στον Έλεγχο Μελών Γραμμικό 3Δ διατομών κατασκευής Εξαγωγή σχεδίων σε DXF ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Έλεγχος Πεδίλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Ασκήσεις προηγούμενων εξετάσεων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ασκήσεις προηγούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η

ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιάλεξη 7 η, 8 η και 9 η Ανάλυση Ισοστατικών οκών και Πλαισίων Τρίτη,, 21, Τετάρτη,, 22 και Παρασκευή 24 Σεπτεµβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Οι γραμμικοί φορείς. 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 1.2 Συστήματα συντεταγμένων 2 1. Οι γραμμικοί φορείς 1.1 Εισαγωγή 3 1.1 Εισαγωγή Για να γίνει ο υπολογισμός μιας κατασκευής, θα πρέπει ο μελετητής μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών

Παράρτημα Έκδοση Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών Παράρτημα Έκδοση 2015 Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς Συνδετήριες δοκοί στο πρόγραμμα Πέδιλο Ανάλυση κατασκευής με ενημερωμένες διατομές μελών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Έδραση με κυκλικές κοιλοδοκούς...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Αναστάσιος Σέξτος, επίκ. καθ. Α.Π.Θ. Ανδρέας Κάππος, καθ. Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης Στόχοι λογισμικού Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα

Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 1. Πρόσθετα 5 1.1. Γλώσσες 5 1.2. Παράμετροι 6 1.3. Προμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος.

Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Τα θεµέλια είναι τα δοµικά στοιχεία ή φορείς που µεταφέρουν µε επάρκεια τα φορτία του κτιρίου (µόνιµα, κινητά, σεισµός, άλλοι συνδυασµοί) στο έδαφος. Προβλέπεται άρα Έλεγχος του φορέα: σχεδιασµός και όπλιση

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΝΤΟΥ ΠΡΟΒΟΛΟΥ (ΜΕ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑ2) Με δεδοµένες διαστάσεις κοντού προβόλου και εντατικά µεγέθη που δρουν επί αυτού, υπολογίζονται οι απαιτούµενοι οπλισµοί ανάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Στατικό Παράδειγμα Μελέτη γενικής κοιτόστρωσης επί ελαστικού εδάφους εξαώροφου κτιρίου, με συνυπολογισμό τοιχωμάτων υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Μetalcad 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. 3D ή 2D ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ METALCAD

Μetalcad 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. 3D ή 2D ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ METALCAD Μetalcad 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 3D ή 2D ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ METALCAD Ο µελετητής µπορεί να εισάγει το φορέα σε κάποιο σχεδιαστικό πρόγραµµα (π.χ. Autocad) σαν 2D ή 3D σχέδιο αποτελούµενο

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7

Advanced Center of Excellence in Structural and Earthquake Engineering University of Patras, European Commission, Framework Programme 7 1 Σχεδιασµός πολυορόφου κτηρίου µε δύο υπόγεια (Τροποιηµένο παράδειγµα Λισαβώνας 02-2011) Μ.Ν.Φαρδής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Σεµινάρια Ευρωκωδίκων στη υτική Ελλάδα Advanced Center

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❽ Αποτελέσματα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❽ Αποτελέσματα Εγχειρίδιο Χρήσης ❽ Αποτελέσματα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 II.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 1.Αποτελέσματα 5 1.1 Διαγράμματα Παραμορφώσεις 6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ERGOCAD software seminars support consulting - publications

ERGOCAD software seminars support consulting - publications ERGOCAD software seminars support consulting - publications Παράδειγμα μελέτης βήμα προς βήμα Ομάδα υποστήριξης Consteel της Τίτλος βιβλίου: Consteel - Παράδειγμα μελέτης βήμα προς βήμα Copyright 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών

Παράρτημα Η Έκδοση Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών Παράρτημα Η Έκδοση 2011 Βελτιωμένοι σεισμικοί συνδυασμοί Μέθοδος «Κατάλοιπης ιδιομορφής» Διαστασιολόγηση πεδιλοδοκών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Βελτιωμένη χωρική επαλληλία σεισμικών συνδυασμών...3

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση 2014

Παράρτημα Έκδοση 2014 Παράρτημα Έκδοση 2014 Βελτιώσεις και αλλαγές στην εμφάνιση και την λειτουργικότητα των προγραμμάτων Αντιγραφή συνδέσεων και αντιγραφή με εφαρμογή σε πολλαπλές θέσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11 Fespa 10 For Windows Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Version 1.0.11 Αθήνα, Μάιος 2013 2 Fespa 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress. RUNET software ΕΠΕ

BETONexpress. RUNET software ΕΠΕ BETONexpress Copyright RUNET and C.Georgiadis 2000-2008 1 Το Πρόγραµµα BETONexpess που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών

Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΟΚΩΝ 5 1. Γεωμετρία 8 2. Κύριος Οπλισμός Ανοίγματος 12 3. ισμός Στηρίξεων 14 4. Συνδετήρες 16 5. Πρόσθετα 17 6.

Διαβάστε περισσότερα

Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Αριστείδης ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ ΗΣ 2, Πηνελόπη ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 3. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, ΕΚΟΣ2000, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 1, Αριστείδης ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙ ΗΣ 2, Πηνελόπη ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 3. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, ΕΚΟΣ2000, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική Μελέτη τυπικών κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος µε τον Ευρωκώδικα 2 και τον ΕΚΟΣ2000 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according EC2 and EKOS2000 Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 4-Φορείς και Φορτία. Φ. Καραντώνη, Δρ. Πολ. Μηχανικός Επίκουρος καθηγήτρια

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 4-Φορείς και Φορτία. Φ. Καραντώνη, Δρ. Πολ. Μηχανικός Επίκουρος καθηγήτρια ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 4-Φορείς και Φορτία Φ. Καραντώνη, Δρ. Πολ. Μηχανικός Επίκουρος καθηγήτρια Φ. Καραντώνη Τεχνική Μηχανική 1 φορείς Κάθε κατασκευή που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών

Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών Παράδειγμα 6 Προσομοίωση και επίλυση Επίπεδων Πλακών 2 Σημείωση Η ACE-HELLAS στο πλαίσιο της ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των προϊόντων της, και συγκεκριμένα της εφαρμογής SCADA Pro, δημιούργησε τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Ι ΦΟΡΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ME TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ S T A T I C S 2010 Ι ΦΟΡΤΙΑ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ α. Μόνιμα Ειδικό βάρος Ο. Σ.... 2.4 t/m3 Επικάλυψη δαπέδων... 100 kg/m2 Επικάλυψη δώματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Τ.Ε. 01 - Προσομοίωση και παραδοχές FESPA SAP 2000 1.1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟ.1 (2011) Προσομοίωση και παραδοχές FESPA - SAP 2000 Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις παραδοχές και απλοποιήσεις που υιοθετούνται

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Κ Λ Ι Μ Α Κ Ε Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Κ Λ Ι Μ Α Κ Ε Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Κ Λ Ι Μ Α Κ Ε Σ» Ο Δ Η Γ Ο Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Οκτώβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 71201

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm

ίνεται ποιότητα χάλυβα S355. Επιλογή καμπύλης λυγισμού Καμπύλη λυγισμού S 235 S 275 S 460 S 355 S 420 Λυγισμός περί τον άξονα y y a a a b t f 40 mm ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας ομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι ιδάσκοντες :Χ. Γαντές.Βαμβάτσικος Π. Θανόπουλος Νοέμβριος 04 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ, ME ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ, ME ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛITIKΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ, ME ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΦΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: ΓΙΩΝΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Στατική και υναµική Ανάλυση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.1 Περιγραφή του θέµατος Η αξιολόγηση της λειτουργίας των µονώροφων επίπεδων πλαισίων σε οριζόντιες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα

Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα Εγχειρίδιο Χρήσης ⓫ Πρόσθετα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 1. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5 1.1 Πρόσθετα 5 I. Γλώσσες 5 II. Παράμετροι 6 III. Προμέτρηση 8 IV. Εκτυπώσεις 10 V. Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία

Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία 2 Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία 1. Εισαγωγή Τον τελευταίο χρόνο(2013) εκδόθηκαν μια σειρά ΦΕΚ με ενιαία αντιμετώπιση κτιρίων τα οποία έχουν υποστεί βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

1 η Επανάληψη ιαλέξεων

1 η Επανάληψη ιαλέξεων ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 η Επανάληψη ιαλέξεων Στατική Ανάλυση Ισοστατικών Φορέων Τρίτη,, 28 Σεπτεµβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk ΠΠΜ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 7 Ολοκληρωμένο παράδειγμα Επίπεδων Πλακών

Παράδειγμα 7 Ολοκληρωμένο παράδειγμα Επίπεδων Πλακών Παράδειγμα 7 Ολοκληρωμένο παράδειγμα Επίπεδων Πλακών 2 Σημείωση Η ACE-HELLAS στο πλαίσιο της ανάπτυξης και βελτιστοποίησης των προϊόντων της, και συγκεκριμένα της εφαρμογής SCADA Pro, δημιούργησε τη νέα

Διαβάστε περισσότερα

14. Θεµελιώσεις (Foundations)

14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14. Θεµελιώσεις (Foundations) 14.1 Εισαγωγή Οι θεµελιώσεις είναι η υπόγεια βάση του δοµήµατος που µεταφέρει στο έδαφος τα φορτία της ανωδοµής. Για τον σεισµό σχεδιασµού το σύστηµα θεµελίωσης πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνα επικοινωνίας : Νέα χαρακτηριστικά για την έκδοση CONSTEEL 10

Τηλέφωνα επικοινωνίας : Νέα χαρακτηριστικά για την έκδοση CONSTEEL 10 Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2114112619-20 Νέα χαρακτηριστικά για την έκδοση CONSTEEL 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βελτιώσεις συστηματος... 3 1.1 64-bit teχνολογιας... 3 1.2 Αυξηση ταχυτητας... 3 2. Επιφάνειες κάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9 ΟΧΕΤΟΣ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και υδραυλικού υπολογισμού ενός κιβωτιοειδούς φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων).

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❽ Αποτελέσματα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❽ Αποτελέσματα Εγχειρίδιο Χρήσης ❽ Αποτελέσματα 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 1. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5 1.1 Αποτελέσματα 5 I. Διαγράμματα Παραμορφώσεις 6 I. Βοηθητικά 12 3 I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2013 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι «στατικές μελέτες» ή καλύτερα «οι μελέτες φέροντος οργανισμού»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❺ Πλάκες

Εγχειρίδιο Χρήσης ❺ Πλάκες Εγχειρίδιο Χρήσης ❺ Πλάκες 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 II. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 1. Πλάκες 5 1.1 Εισαγωγή 6 1.2 Τροποποίηση 10 1.3 Τομές

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Η εντατική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μία δοκός, που υποβάλλεται σε εγκάρσια φόρτιση, λέγεται κάμψη. Αμφιέριστη δοκός Πρόβολος Κατά την καταπόνηση σε κάμψη αναπτύσσονται καμπτικές ροπές, οι

Διαβάστε περισσότερα

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων

Ασύνδετοι τοίχοι. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων. Σύνδεση εγκάρσιων τοίχων & διάφραγμα στη στέψη τοίχων ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ Οι σεισμικές δυνάμεις ασκούνται στο κτίριο κατά τις 2 οριζόντιες διευθύνσεις. Για ένα τοίχο η μία δύναμη είναι παράλληλη στο επίπεδό του (εντός επιπέδου) και η άλλη κάθετη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WINSTEEL 2001 ΕΧΕΙ ΒΑΣΙΣΤΕΙ ΣΤΟ VK STEEL ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ VK ENGINEERING RESEARCH &

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WINSTEEL 2001 ΕΧΕΙ ΒΑΣΙΣΤΕΙ ΣΤΟ VK STEEL ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ VK ENGINEERING RESEARCH & VK STEEL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΝΑ ΓΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός συνδέσεως διαγωνίου. Σύνδεση διαγωνίου Δ (1) με τη δοκό Δ1.1 (1) και το στύλο Κ 1 (1)

Υπολογισμός συνδέσεως διαγωνίου. Σύνδεση διαγωνίου Δ (1) με τη δοκό Δ1.1 (1) και το στύλο Κ 1 (1) Υπολογισμός συνδέσεως διαγωνίου Σύνδεση διαγωνίου Δ 100.1 (1) με τη δοκό Δ1.1 (1) και το στύλο Κ 1 (1) Έργο Υπολογισμός συνδέσεως διαγωνίου COPYRIGHT 1999-2013 LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΉ Fespa 10 5.6.0.14 - Connection1_MTC.tss

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση πεδιλοδοκού Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία : 02.11.2005 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 199211 : Καθιζήσεις Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων

Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Επαλήθευση της ομάδας πασσάλων Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Περιγραφή Μελετητής Ημερομηνία Ρυθμίσεις : : : Pile Group - Exaple 3 Ing. Jiri Vanecek 28.10.2015 (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Με βάση τις θέσεις των τοιχοπληρώσεων που εμφανίζονται στο αρχιτεκτονικό σχέδιο γίνεται ο κάναβος που φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, Πέτρος Κωµοδρόµος Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 13-15 Εισαγωγή στις Παραµορφώσεις και Μετακινήσεις Τρίτη, 5, και Τετάρτη, 6 και Παρασκευή 8 Οκτωβρίου,, 2004 Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης ❹ Εργαλεία

Εγχειρίδιο Χρήσης ❹ Εργαλεία Εγχειρίδιο Χρήσης ❹ Εργαλεία 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ SCADA Pro 4 4 1. ΕΝΟΤΗΤΕΣ 5 1.1 Εργαλεία 5 I. Δομικά στοιχεία 5 I. USC-WCS 11 II. Μοντέλο 12 II. Μέλη 17 III. Κόμβοι 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου

Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου. Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Διατμητική αστοχία τοιχώματος ισογείου Διατμητική αστοχία υποστυλώματος λόγω κλιμακοστασίου Ανάλογα με τη στατική φόρτιση δημιουργούνται περιοχές στο φορέα όπου έχουμε καθαρή κάμψη ή καμπτοδιάτμηση. m(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1. Εισαγωγικές έννοιες... 17 1.1 Φορτία... 17 1.2 Η φέρουσα συμπεριφορά των βασικών υλικών... 22 1.2.1 Χάλυβας... 23 1.2.2 Σκυρόδεμα... 27 1.3 Η φέρουσα συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Cross. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Cross. Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΠΕΡΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Μέθοδος Cross Διδάσκων: Γιάννης Χουλιάρας Μέθοδος Cross Η μέθοδος Cross ή μέθοδος κατανομής των ροπών, χρησιμοποιείται για την επίλυση συνεχών δοκών και πλαισίων. Είναι παραλλαγή

Διαβάστε περισσότερα