Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST"

Transcript

1 στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης καθώς και ο έλεγχος και σχεδιασµός των συνδέσεων. Τέλος περιγράφεται η διαδικασία παραγωγής του τεύχους εκτυπώσεων και των ξυλοτύπων. Προεργασία Απαιτούµενες ενέργειες πριν την περιγραφή Γεωµετρία Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα πλαίσια τα οποία ενώνονται µε τεγίδες. Τα πλαίσια αποτελούνται, το καθένα, από δύο υποστυλώµατα ύψους 4m και ένα ζεύγος κεκλιµένων δοκών µε γωνία 18,43 ο ως προς την οριζόντιο. Τα πλαίσια ενώνουν παράλληλες τεγίδες από συµπαγείς διατοµές (υψίκορµες) οι οποίες γίνεται παραδεκτό, ότι συµµετέχουν στην επίλυση. Για να αποφευχθούν ανεπιθύµητες σχετικές παραµορφώσεις, έχει τοποθετηθεί από ένα ζεύγος αντιανεµίων σε κάθε κεκλιµένο επίπεδο, αποτελούµενων από µέλη, για τα οποία γίνεται παραδεκτό, ότι συµµετέχουν ως ελκυστήρες, κατά κύριο λόγο (και όχι τόσο ως θλιπτήρες). Τα µέλη αυτά θα είναι κοιλοδοκοί τετραγωνικής διατοµής και θα συνδέονται µε τις κύριες δοκούς µέσω κοµβοελασµάτων. Το σύστηµα από παράλληλες τεγίδες αποτελεί το βασικό µηχανισµό µεταβίβασης των φορτίων της επικάλυψης (από χαλυβδόφυλλα τραπεζοειδούς διατοµής, µε πρόβλεψη στο φορτίο µελλοντικής µόνωσης), της ανεµοπίεσης και της υφαρπαγής (υποπίεση)του χιονιού και των κινητών φορτίων (φορτίο επισκέψεως, όπως προβλέπεται από τον Ευρωκώδικα 1 για πλαίσια µε γωνία µικρότερη των 20 µοιρών). Εικόνα 1: Τρισδιάστατη απεικόνιση του φορέα 1-1

2 Παράµετροι Κανονισµών Οι κανονισµοί που χρησιµοποιήθηκαν είναι: Για τις Φορτίσεις: Ευρωκώδικας 1 Αντισεισµικός: ΕΑΚ2003 Για τον έλεγχο των µελών: Ευρωκώδικας 3 Σε ότι αφορά τις επιµέρους παραδοχές του αντισεισµικού κανονισµού έχουν γίνει οι ακόλουθες παραδοχές, Ο φορέας βρίσκεται στην Αθήνα Η σπουδαιότητα του δοµήµατος είναι Σ2. Η κατηγορία του εδάφους είναι Β. Το δοµικό σύστηµα, παρότι πλαίσιο θα λυθεί στην ελαστική περιοχή (κατηγορία διατοµών 3) µε συντελεστή σεισµικής συµπεριφοράς q = 1.5. Ο συντελεστής της θεµελίωσης έχει ληφθεί θ = 1,0. Η απόσβεση ζ, έχει ληφθεί ζ = 2 % Με βάση τις παραπάνω παραδοχές οι συνιστώσες του αντισεισµικού συντελεστή στο επίπεδο ΥΧ είναι Rd(T)/g x-x = Rd(T)/g y-y = 0,35 ενώ η δράση της κατακόρυφης συνιστώσας του σεισµού θεωρήθηκε αµελητέα. Φορτίσεις Για τη φόρτιση του φορέα έχουν γίνει οι ακόλουθες παραδοχές: Μόνιµα: Η µόνιµη φόρτιση καταπονεί τις τεγίδες ως διανεµηµένο φορτίο. (ΠΦ1) Οι κύριες δοκοί καταπονούνται λόγω µόνιµης φόρτισης µόνο στα σηµεία στήριξης των τεγίδων (σηµειακή φόρτιση από αντιδράσεις). Στο παράδειγµα θεωρείται ως µόνιµο φορτίο στις τεγίδες 0,50KN/m 2. Άνεµος & Υποπίεση: Για τον υπολογισµό του φορτίου του ανέµου µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι πρόσθετες εφαρµογές για τον Ευρωκώδικα 1 στο µενού Μοντέλο > Πρόσθετα. Μοντέλο > Πρόσθετα > Φορτία Ανέµου - Στο πλαίσιο διαλόγου «Φορτία Ανέµου» δίνονται: Στοιχεία Αναγλύφου: Τόπος Κατασκευής Εσωτερικό χώρας Κατηγορία Εδάφους ΙΙ ιαµόρφωση Ανάγλυφου Επίπεδη επιφάνεια ικλινείς Στέγες Ύψος από κορφιά στέγης : (m) h1 = 6,00 Ύψος από βάση στέγης :(m) h2 = 5,00 Πλευρά χ :(m) lx = 6,00 Πλευρά y :(m) ly = 6 Μέγιστο ύψος ανοιγµάτων πλευράς x :(m) zix = 5 Μέγιστο ύψος ανοιγµάτων πλευράς y :(m) ziy = 0 Εµβαδό ανοιγµάτων πλευράς χ : (m²) Εχ = 36 Εµβαδό ανοιγµάτων πλευράς y :(m²) Εy = 0 Και προκύπτουν οι τιµές για τα φορτία στα τοιχώµατα και στη στέγη. Για ιεύθυνση ανέµου 0 ο (διεύθυνση Χ) Για ιεύθυνση ανέµου 90 ο (διεύθυνση Υ) Φορτία στα τοιχώµατα (kn/m²) A = -0,689 B* = -0,410 D = 1,423 E = 0,163 Φορτία στη στέγη (kn/m²) F = -1,671 / 0,850 G = -0,990 / 0,850 H = 0,186 / 0,781 I = 0,048 J = -0,728 Φορτία στα τοιχώµατα (kn/m²) A = -1,358 B* = -1,080 D = 0,754 E = -0,507 Φορτία στη στέγη (kn/m²) F = -2,340 G = -2,455 H = -0,988 I = -0,

3 Η δράση του ανέµου, για τις ανάγκες του παραδείγµατος δεν δίνεται µε διαφορετική τιµή στις διάφορες επιφάνειες που ορίζει ο Ευρωκώδικας 1 αλλά εφαρµόζεται η µέγιστη τιµή σε όλες τις επιφάνειες. Συνεπώς θεωρούνται ως φορτίσεις: στα τοιχώµατα του επιπέδου ΧΖ τιµή 1,423ΚΝ/m 2 στα τοιχώµατα του επιπέδου ΥΖ τιµή 0,754ΚΝ/m 2 στη στέγη πίεση 2,455ΚΝ/m 2 υποπίεση 0,85ΚΝ/m 2 Χιόνι: Για τον υπολογισµό του φορτίου του ανέµου µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι πρόσθετες εφαρµογές για τον Ευρωκώδικα 1 στο µενού Μοντέλο > Πρόσθετα. Μοντέλο > Πρόσθετα > Φορτία Χιονιού - Στο πλαίσιο διαλόγου «Φορτία Χιονιού σε Στέγες» δίνονται: Στοιχεία Στέγης: ικλινείς Στέγες Πρόβολος:Οχι Κιγκλιδώµατα ασφαλείας -Εµπόδια:Οχι Στοιχεία Περιοχής: Ζώνη 2 Υψόµετρο : Η = 500 m Και προκύπτουν οι τιµές για τα φορτία χιονιού στη στέγη: Γεωµετρικά στοιχεία κατασκευής: Υψος από κορφιά στέγης : (h1) 6 m Υψος από βάση στέγης : ( h2) 5,00 m Μήκος κατασκευής : (L) 6 m Φορτία: Φορτία χιονιού στις στέγες 1η περιπτωση φόρτισης : S2,a1 = 0,904 kn/m² S1,a2 = 0,841 kn/m² 2η περίπτωση φόρτισης : 0.5S1,a1 = 0,420 kn/m² 3η περίπτωση φόρτισης : S1,a1 = 0,841 kn/m² S2,a2 = 0,904 kn/m² 4η περίπτωση φόρτισης : 0.5S1,a2 = 0,420 kn/m² Η δράση του χιονιού για τις ανάγκες του παραδείγµατος δεν δίνεται µε διαφορετικές φορτίσεις στο αριστερό και στο δεξί κεκλιµένο τµήµα αλλά δίνεται µία ενιαία τιµή 0,904ΚΝ/m 2. Κινητό: Σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 1, ακόµα και στις περιπτώσεις άβατων στεγών, όπως αυτή του παραδείγµατος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κινητό φορτίο για την περίπτωση επισκευών. Το φορτίο αυτό που είναι επίσης γνωστό ως φορτίο επίσκεψης λαµβάνεται µε βάση το βάρος των εργατών που θα πραγµατοποιήσουν τις εργασίες συντήρησης. Στο παράδειγµα το φορτίο του χιονιού θεωρήθηκε στη περίπτωση φόρτισης των κινητών έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη και στο σεισµό. Συνδεσµολογία Υποστυλώµατα: Τα υποστυλώµατα θεωρούνται πακτωµένα σε εύκαµπτα πέδιλα κυβικού σχήµατος, ενωµένα µεταξύ τους µε δοκούς ακαµψίας (συνδετήριες δοκούς). Ο κόµβος στήριξης θεωρείται πακτωµένος και γίνεται παραδοχή της ύπαρξης κατάλληλου µηχανισµού µεταβίβασης ροπών στο σύστηµα της θεµελίωσης. Για να καταστεί αυστηρότερος ο έλεγχος ανατροπής του πεδίλου έχει µειωθεί το ποσοστό συµµετοχής των δοκών (της ακαµψίας τους) στην παραλαβή των ροπών. Κατά την έννοια των πλαισίων, οι κόµβοι σύνδεσης υποστυλωµάτων δοκών θεωρούνται πακτωµένοι. οκοί: Οι δοκοί έχουν θεωρηθεί πακτωµένες τόσο ως προς τη σύνδεσή τους µε τα υποστυλώµατα όσο και µεταξύ τους. Τεγίδες: Οι τεγίδες έχουν ληφθεί ως αµφιαρθρωτές και εποµένως µη µεταβιβάζουσες καµπτικές ροπές στις δοκούς πάνω στις οποίες εδράζονται. Αντιανέµιοι σύνδεσµοι: Για να αποφευχθούν ανεπιθύµητες σχετικές παραµορφώσεις, έχουν τοποθετηθεί από δύο ζεύγη αντιανεµίων σε κάθε κεκλιµένο επίπεδο. 1-3

4 Εισαγωγή ηµιουργία του φακέλου της µελέτης Βήµα 1: Νέα Μελέτη Με την εντολή Αρχείο > Νέα Μελέτη (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) δηµιουργείται ο φάκελος της Νέας Μελέτης στο directory :\VK\Windows\Strad-b\MELETES.STL\ Στο πλαίσιο διαλόγου «Νέα µελέτη» επιλέγεται η καρτέλα STEEL και συµπληρώνονται: Αριθµός Μελέτης (π.χ. 100), Αριθµός σταθµών: 1 και Πληροφορίες Μελέτης (π.χ. «Παράδειγµα περιγραφής φορέα»). Βήµα 2: Ιδιότητες σταθµών Ορίζονται: Το υψόµετρο της στάθµης h = 5.00m Αρχείο υλικών σκυροδέµατος (στοιχείων θεµελίωσης), επιλέγεται από τη λίστα το E20D500.yli Καθορισµός των παραµέτρων της µελέτης Βήµα 3: Επιλογή αντισεισµικού κανονισµού και κανονισµού ελέγχου των µελών. Με την εντολή Μοντέλο > Υλικά προκύπτει το πλαίσιο διαλόγου «Παράµετροι µελέτης» όπου περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες παράµετροι των κανονισµών, οργανωµένες σε επάλληλες καρτέλες. Καρτέλα «Κανονισµός». Ορίζονται: - Κανονισµός για τον έλεγχο των µελών Ευρωκώδικας (EC3), - Αντισεισµικός κανονισµός: ΕΑΚ 2003(2000) - Μέθοδος κατανοµής του οριζόντιου σεισµικού φορτίου: Ισοδύναµη Στατική Εξίσωση 3.15 (ΕΑΚ) - Συντελεστές σεισµικών δράσεων: Συντελεστής κινητών = 0.30 και λοιπές τιµές µηδενικές. - Θερµοκρασιακή µεταβολή: 0 - Ζώνη Ι (α = 0.16) - Σπουδιαιότητα: Σ2 (γ = 1.00) - Έδαφος: Β - οµικό Σύστηµα: Πληκτρολογείται κατευθείαν η τιµή q = Θεµελίωση: Πληκτρολογείται κατευθείαν η τιµή θ = Τ x, T y : δίνεται η τιµή Φάσµα Τ 1, Τ 2 : δίνονται οι τιµές 0.15 και 0.60 αντίστοιχα - Β d(0), B d(t1) : δίνονται οι τιµές 1.50 και 2.50 αντίστοιχα - Β dmin : πληκτρολογείται την τιµή 0,375 - Απόσβεση ζ%: πληκτρολογείται η τιµή

5 Βήµα 4: Επιλογή διατοµών Σχηµατισµός βιβλιοθήκης του έργου Καρτέλα «ιατοµές», επιλέγονται οι διατοµές που θα χρησιµοποιηθούν στα µέλη του φορέα που πρόκειται να περιγραφεί. Οι πίνακες που αποτελούν την καρτέλα παρέχουν πρόσβαση στη Γενική Βιβλιοθήκη ιατοµών του προγράµµατος, απ όπου µε τις επιλογές που θα γίνουν θα σχηµατιστεί η Βιβλιοθήκη Έργου. - Αν δεν είναι ήδη ενεργό, ενεργοποιείται το check box δίπλα στην ένδειξη S235. Κάθε διατοµή που θα επιλεγεί στο εξής, θα ανήκει στην κατηγορία χάλυβα S Στον αριστερό πίνακα επιλέγεται η κατηγορία διατοµών «Πλατύπελµοι δοκοί IPB». Στο µεγάλο κεντρικό πίνακα θα εµφανιστούν όλες οι διαθέσιµες διατοµές και οι ιδιότητές τους, που ανήκουν στη συγκεκριµένη κατηγορία. - Επιλέγεται η διατοµή IPB200 (δεξί κλικ «Εισαγωγή επιλεγµένων διατοµών»), οπότε και η διατοµή έχει πλέον εισαχθεί στη Βοβλιοθήκη Έργου. - Με την ίδια διαδικασία επιλέγονται και οι διατοµές: IPE180 (Υψίκορµη δοκός) IPE220 (Υψίκορµη δοκός) IPB200 (Πλατύπελµη δοκός) ΚΤ40x40x2.6 (Κοιλοδοκός τετραγωνική διατοµής) Παρατήρηση: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σχηµατισµού της Βιβλιοθήκης Έργου το βελάκι δίπλα σε όλες τις κατηγορίες διατοµών από τις οποίες έχει ήδη επιλεγεί τουλάχιστον µία, έχει γίνιε µαύρο. Καρτέλα «Ποιότητα χάλυβα». Μπορεί να γίνει τροποποίηση των παραµέτρων της ποιότητας του χάλυβα. Καρτέλα «Μέσα σύνδεσης». Μπορεί να γίνει τροποποίηση των παραµέτρων των συγκολλήσεων ή/και κοχλιώσεων που θα χρησιµοποιηθούν αργότερα κατά τη διαστασιολόγηση των κόµβων. Καρτέλα «Παράµετροι έδρασης». Μπορεί να γίνει τροποποίηση των παραµέτρων για την διαστασιολόγηση της πλάκας έδρασης των υποστυλωµάτων. Στην καρτέλα αυτή τροποποιούνται: - Επιτρεπόµενη τάση µπετόν (MPa): Η τιµή της τάσης σχεδιασµού του σκυροδέµατος του πεδίλου. Στην τιµή που θα δοθεί θα πρέπει να έχει ληφθεί υπόψη ο συντελεστής ασφάλειας γ c καθώς και ο συντελεστής 0,85 που λαµβάνει υπόψη την µείωση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέµατος που οφείλεται στη µακροχρόνια και επαναλαµβανόµενη δράση των φορτίων. Συνεπώς για ποιότητα C20/25 θα πρέπει να δοθεί η τιµή: 0,85x(20/1,5) = 11,33ΜPa. - Επιτρεπόµενη τάση χάλυβα (MPa): Η τιµή της τάσης σχεδιασµού του χάλυβα της πλάκας έδρασης και των αγκυρίων. Στην τιµή που θα δωθεί θα πρέπει να έχει ληφθεί υπόψη και ο συντελεστής ασφάλειας γ s. Συνεπώς για ποιότητα χάλυβα B500c θα πρέπει να δοθεί η τιµή: 500/1,15 = 434,78 MPa. - Ενιαίο πάχος για όλες τις στηρίξεις: Για να έχουν όλες οι στηρίξεις το ίδιο πάχος πλάκας (το µέγιστο που θα προκύψει υπολογιστικά) δίνεται η τιµή 1. - Επιτρεπόµενη τάση αγκυρίων (MPa): ίνεται η τιµή 500 MPa. - ιάµετρος αγκυρίου (mm): ίνεται η τιµή 20mm. - ιατοµή πυρήνα αγκυρίου (cm 2 ): ίνεται η τιµή 3,14cm 2. - Επιτρεπόµενη τάση συνάφειας µπετόν χάλυβα (MPa): ίνεται η τιµή 2.3MPa - Συντελεστής µείωσης µήκους αγκύρωσης: ίνεται η τιµή 0.7 για άγκιστρο. 1-5

6 Βήµα 5: Καθορισµός των παραµέτρων της θεµελίωσης Με την εντολή Μοντέλο > Γενικές Παράµετροι Σκυροδέµατος > Επιλέγεται από τη λίστα το αρχείο «E20D500.YLI» που έχει οριστεί ως αρχείο της θεµελίωσης. Καρτέλα «Κανονισµοί». Στην Καρτέλα αυτή υπάρχουν οι παράµετροι που αφορούν στο έδαφος. ίνονται: σ εδάφους = 22 N/cm 2 είκτης ακαµψίας Κ = KN/m 3 Μέτρο ελαστικότητας Ε = ΚΝ/m 2. Καρτέλα «Υλικά Κ.Ο.Σ./CYS 159/ EC2». Εµφανίζονται τα διαγράµµατα τάσεων παραµορφώσεων για το σκυρόδεµα και το χάλυβα. Οµάδα 1 τιµές παραµέτρων για ΟΚΑ (βασικούς και τυχηµατικούς συνδυασµούς) και Οµάδα 2 τιµές παραµέτρων για ΟΚΛ (συνδυασµοί λειτουργικότητας). Καρτέλα «Συνδυασµοί Φόρτισης». Εισάγονται οι συνδυασµοί φόρτισης µε τους οποίους θα γίνει η διαστασιολόγηση της θεµελίωσης (δοκοί και πέδιλα). - οκοί. Συµπληρώνονται οι συνδυασµοί: 1: 1.35ΠΦ ΠΦ11 Ο.Τ. 1 2: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Ο.Τ. 1 3: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Ο.Τ. 1 4: 1.00ΠΦ ΠΦ11 Ο.Τ. 2 - Πέδιλα. Συµπληρώνονται οι συνδυασµοί: 1: 1.35ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 1 Ο.Τ. 1 2: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 20 Ο.Τ. 1 3: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 20 Ο.Τ. 1 4: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 1 Ο.Τ. 1 5: 1.00ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 1 Ο.Τ. 2 Σηµείωση: Τ.Ε. > Οµάδα τάσεων εδάφους 1: για το συνδυασµό που προηγείται ελέγχεται ταυτόχρονα το πέδιλο (ως σκυρόδεµα) και το έδαφος (διεπιφάνεια εδάφους πεδίλου). 20: για το συνδυασµό που προηγείται ελέγχεται µόνο το πέδιλο (ως σκυρόδεµα). Βήµα 6: Καθορισµός των συνδυασµών φόρτισης του φορέα Οι συνδυασµοί φόρτισης συµπληρώνονται ανάλογα µε τις φορτίσεις που θα δοθούν στο φορέα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό τους και το υποπρόγραµµα που βρίσκεται στις πρόσθετες επιλογές του µενού Μοντέλο > Πρόσθετα. Μοντέλο > Πρόσθετα > Συνδυασµοί δράσεων - Στο πλαίσιο διαλόγου «Συνδυασµοί δράσεων» επιλέγονται οι φορτίσεις: Μόνιµες δράσεις (ΠΦ1) Σεισµικές δράσεις (ΠΦ2) Επιβεβληµένα Κινητά Φορτία (ΠΦ11) Φορτία Ανέµου (ΠΦ4) Φορτία Ανέµου (ΠΦ5) Κατηγορία κτηρίου: Κατοικίες Μορφή συνδυασµών: Πλήρεις - Ενηµέρωση συνδυασµών - Έξοδος Μοντέλο > Συνδυασµοί φόρτισης - Στο πλαίσιο διαλόγου «Συνδυασµοί φόρτισης» στη καρτέλα «Οριακή κατάσταση αστοχίας» έχουν συµπληρωθεί οι συνδυασµοί που καθορίστηκαν στο προηγούµενο βήµα - Στη καρτέλα «Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας» συµπληρώνεται ο συνδυασµός: 1.00 Μόνιµα Κινητά (Έλεγχος: 200) 1-6

7 Περιγραφή του φορέα Βήµα 7: Περιγραφή υποστυλωµάτων Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή ως Υποστύλωµα (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται το µήνυµα <Σηµείο Εισαγωγής> όπου πληκτρολογούνται οι συντεταγµένες τοποθέτησης του υποστυλώµατος (για το πρώτο υποστύλωµα <1,1>). - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: IPB200 (S235) Οµάδα: Στύλος (Χάλυβας) Συνθήκες: 11 Fix-Fix Euler ( o ): 90 Επαναλαµβάνετε η ίδια διαδικασία για την εισαγωγή του δεύτερου στύλου (συντεταγµένες <1,7>). Γραφικά > Αξονοµετρικό (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) απεικονίζεται το γραµµικό µοντέλο των µελών που έχουν περιγραφεί στο χώρο. Βήµα 8: Περιγραφή κεκλιµένων κύριων δοκών Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα <Πρώτο Άκρο> επιλέγεται ο κόµβος 2 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: IPE220 (S235) Οµάδα: οκός (Χάλυβας) Συνθήκες: 11 Fix-Fix Euler ( o ): 0 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 4. Μοντέλο > Μέλος > Κατάτµηση (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα: <Επιλογή οντοτήτων>, επιλέγεται το µέλος 3 - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα: <Θέση (σε m) που θέλετε να σπάσει το µέλος ή αρνητικός αριθµός για σπάσιµο σε ίσα τµήµατα <-2.000>>, επιλέγεται -2 οπότε δηµιουργείται ένας νέος κόµβος (5). Μοντέλο > Κόµβος > Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγεται ο κόµβος 5 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Κόµβος» και στο πεδίο «Συντεταγµένες κόµβου (m)» κατά Ζ δίνουµε τιµή 6.00m. Μοντέλο > Ενηµέρωσή όλων Μοντέλο > Μέλος > Κατάτµηση (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα: <Επιλογή οντοτήτων>, επιλέγεται το µέλος 3 - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα: <Θέση (σε m) που θέλετε να σπάσει το µέλος ή αρνητικός αριθµός για σπάσιµο σε ίσα τµήµατα <-2.000>>, επιλέγεται -3 οπότε δηµιουργείται δύο νέοι κόµβοι (6 και 7). Οµοίως και για το µέλος 4 χωρίζεται σε τρία τµήµατα και δηµιουργούνται δύο νέοι κόµβοι (8 και 9). 1-7

8 Βήµα 9: ηµιουργία του δεύτερου και τρίτου πλαισίου µε αντιγραφή του πρώτου Μοντέλο > Αντιγραφή οντοτήτων (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται όλα τα µέλη - Σηµείο Αναφοράς > επιλέγεται ο κόµβος 1 - Σηµείο αντιγραφής > Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται και για την περιγραφή του τρίτου πλαισίου σε απόσταση πάλι 3m από το δεύτερο πλαίσιο. Εικόνα 2: Γραµµική απεικόνιση των τριών πλαισίων του φορέα Βήµα 10: Ορισµός στηρίξεων Μοντέλο > Κόµβος > Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται οι κόµβοι 1, 3, 17, 18, 19 και Στο πλαίσιο διαλόγου «Κόµβος» και στο πεδίο «Συνοριακές συνθήκες ( εσµεύσεις)» τσεκάρονται όλες οι επιλογές Βήµα 11: Περιγραφή τεγίδων Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 2 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: IPE180 (S235) Οµάδα: Τεγίδα (Χάλυβας) Συνθήκες: 00 Pin-Pin Euler ( o ):

9 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 16 Οµοίως περιγράφονται και οι τεγίδες µεταξύ των κόµβων 16 20, 6-15, 15 23, 7 13 και Οµοίως και για την περιγραφή των τεγίδων µεταξύ των κόµβων 8-12, 12-25, 9-10, 10 27, 4 11, δίνοντας όµως γωνία euler o. Βήµα 12: Περιγραφή κορφιά Μοντέλο > ιαχείριση οµάδων - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ονόµατα Οµάδων» δίνουµε µία νέα οµάδα «Κορφιάς». Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 5 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: IPE180 (S235) Οµάδα: Κορφιάς Συνθήκες: 00 Pin-Pin Euler ( o ): 0 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 14. Οµοίως περιγράφεται και το δεύτερο µέλος του κορφιά µεταξύ των κόµβων 14 και 24. Βήµα 13: Εισαγωγή φορτίων στις τεγίδες Μοντέλο > Μέλος Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται όλες οι τεγίδες, εκτός από τις ακραίες, και ο κορφιάς - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ιδιότητες µέλους» και στην καρτέλα «Φορτία» δίνονται: Π. Φόρτισης Κατανεµηµένο ιεύθυνση Μόνιµα 0,5 Απόλυτος Ζ Άνεµος Υ 2,5 Τοπικός Ζ Άνεµος Χ -0,85 Τοπικός Ζ 1-9

10 Κινητά 1 Απόλυτος Ζ Μοντέλο > Μέλος Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται οι ακραίες τεγίδες - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ιδιότητες µέλους» και στην καρτέλα «Φορτία» δίνονται: Π. Φόρτισης Κατανεµηµένο ιεύθυνση Μόνιµα 0,25 Απόλυτος Ζ Άνεµος Υ 1,25 Τοπικός Ζ Άνεµος Χ -0,425 Τοπικός Ζ Κινητά 0,5 Απόλυτος Ζ Βήµα 14: Εισαγωγή φορτίων στους στύλους Μοντέλο > Μέλος Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται οι γωνιακοί στύλοι (Μέλη 1,2, 17 και 18). - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ιδιότητες µέλους» και στην καρτέλα «Φορτία» δίνονται: Π. Φόρτισης Κατανεµηµένο ιεύθυνση Άνεµος Υ 2,15 Απόλυτος Υ Άνεµος Χ 2.3 Απόλυτος Χ Μοντέλο > Μέλος Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται οι µεσαίοι στύλοι - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ιδιότητες µέλους» και στην καρτέλα «Φορτία» δίνονται: Π. Φόρτισης Κατανεµηµένο ιεύθυνση Άνεµος Υ 4,3 Απόλυτος Υ Βήµα 15: Περιγραφή αντιανέµιων συνδέσµων στέγης Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 2 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: ΚΤ40x40x2.6 (S235) Οµάδα: Αντιανέµιοι σύνδεσµοι Συνθήκες: 00 Pin-Pin Euler ( o ): εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 15 Οµοίως περιγράφονται και οι αντιανέµιοι σύνδεσµοι µεταξύ των κόµβων 6 16, 16-23, 15 20, 7-14, 5-13, 13-24, Οµοίως και για την περιγραφή των αντιανέµιων συνδέσµωνµεταξύ των κόµβων 5-12, 8-14, 14-25, 12 24, 4 10, 10 22, 11 27, δίνοντας όµως γωνία euler o. Βήµα 16: Περιγραφή πλάγιων αντιανέµιων συνδέσµων Μοντέλο > Μέλος > Κατάτµηση (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται όλοι οι στύλοι - Θέση (σε m) που θέλετε να σπάσει το µέλος ή αρνητικός αριθµός για σπάσιµο σε ίσα τµήµατα > δίνουµε την τιµή 0.5 Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) 1-10

11 - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 28 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: ΚΤ40x40x2.6 (S235) Οµάδα: Αντιανέµιοι σύνδεσµοι Συνθήκες: 00 Pin-Pin Euler ( o ): 0 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 16 Οµοίως περιγράφονται και οι αντιανέµιοι σύνδεσµοι µεταξύ των κόµβων 2 30, 30 20, 32 16, 11-29, 4 31, 22-31, Βήµα 17: Περιγραφή θεµελίωσης Μοντέλο > Πέδιλο > Σε κόµβο - Επιλογή κόµβου > επιλέγεται ο κόµβος στήριξης 1 Οµοίως και για τους υπόλοιπους κόµβους στήριξης. Μοντέλο > Πέδιλο > Αλλαγή - Επιλογή οντοτήτων > επιλέγονται όλα τα πέδιλα - Στο πλαίσιο διαλόγου «Υποστύλωµα» και στην καρτέλα Γεωµετρικά στοιχεία ορίζονται διαστάσεις Β = 0.80m και D = 0.80m, και τσεκάρεται η επιλογή «Αλλαγή διαστάσεων κεντροβαρικά». Μοντέλο > οκός > Συνδετήρια οκός από κόµβους - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 1 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 18 Οµοίως περιγράφονται τα συνδετήρια δοκάρια και µεταξύ των υπόλοιπων κόµβων. Μοντέλο > οκός > Αλλαγή. - Επιλογή οντοτήτων > επιλέγονται όλα τα συνδετήρια δοκάρια. - Στο πλαίσιο διαλόγου «οκός» και στην καρτέλα Γεωµετρικά στοιχεία ορίζονται διαστάσεις Ύψος = 0.70m και Πλάτος = 0.30m, και στο πεδίο Τύπος ιατοµής τσεκάρεται η πρώτη επιλογή (ορθογωνική). Βήµα 18: Ενηµέρωση σχεδιαστικών οντοτήτων Μοντέλο > Ενηµέρωση όλων. Η ενηµέρωση αποκαθιστά τη συµβατότητα µεταξύ σχεδιαστικών και στατικών οντοτήτων. Χρησιµοποιείται κάθε φορά που µεταβληθεί κάτι στο σχεδιαστικό µοντέλο του φορέα και προηγείται των εντολών του µενού «Υπολογισµοί» και της εντολής «Λογικός έλεγχος». Βήµα 19: Έλεγχος των δεδοµένων Μοντέλο > Λογικός Έλεγχος. Βήµα 20: Χρωµατική απεικόνιση Γραφικά > Χρωµατική απεικόνιση. Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν τα χρώµατα απεικόνισης των µελών είτε ανάλογα µε την οµάδα, είτε ανάλογα µε το τύπο διατοµής. 1-11

12 Εικόνα 3: Τελική µορφή του φορέα Επίλυση του φορέα Βήµα 21: Χωρικό Μοντέλο. ηµιουργούνται τα δεδοµένα του φορέα, υπολογίζονται δηλαδή ροπές αδράνειας, συντεταγµένες κόµβων, φορτία κλπ. Υπολογισµοί > Χωρικό Μοντέλο. Βήµα 22: Επίλυση του φορέα Υπολογισµοί > Επίλυση. Όταν τελειώσει η επίλυση θα εµφανιστεί ο έλεγχος της επίλυσης (Εικόνα 4). Στον πίνακα αυτό, στη στήλη DATAF για κάθε περίπτωση φόρτισης και για τις τρεις διευθύνσεις είναι το άθροισµα των φορτίων ενώ στη στήλη «ΕΠΙΛΥΣΗ» είναι οι αντιδράσεις που υπολογίστηκαν από το πρόγραµµα. Αν η επίλυση είναι σωστή, τότε οι δύο τιµές πρέπει να είναι ίσες και αντίθετες. 1-12

13 Εικόνα 4: Το ΤΕΣΤ επίλυσης Βήµα 23: Έλεγχος µεταθετότητας Υπολογισµοί > Έλεγχος µεταθετότητας. - Έλεγχος πλευρικής δυσκαµψίας. Στο πεδίο «Ύψος βάσης Z b (m)» δίνεται η τιµή 0.00 και στο πεδίο «Μέγιστο ύψος ορόφου Z max (m)» δίνεται η τιµή 6.00m. Το πρόγραµµα θα κάνει τον έλεγχο στα µέλη που βρίσκονται µεταξύ των υψοµέτρων των επιλεγµένων κόµβων. Γίνονται δύο επιλύσεις του φορέα, ως έχει και µία χωρίς τους διαγώνιους συνδέσµους δυσκαµψίας. Εικόνα 5: Ο έλεγχος πλευρική δυσκαµψίας 1-13

14 - Έλεγχος πλευρικής µετατόπισης θ. Στο πεδίο «Ύψος ορόφου (m)» δίνεται 5m και επιλέγετε το «Προσθήκη», οπότε και εµφανίζονται τα αποτελέσµατα. A.A. 1 Z=5,000m Έλεγχος θ ΣN ΣQy ΣQx δελy δελx θy θx y/h x/h q (KN) (KN) (KN) (mm) (mm) 29,47 0,39 2,26 0,0074 0,0116 0, , ,0000 0,0000 1,00 Έλεγχος των µελών του φορέα Βήµα 24: Σχεδιασµός µελών Υπολογισµοί > Σχεδιασµός µελών. - Στο πλαίσιο διαλόγου «Σχεδιασµός διατοµών» επιλέγονται Χαρακτηρισµός: Πλαίσια Αµετάθετα Λυγισµός: Έλεγχος σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό > µαρκαρισµένο Αλλαγή συντελεστών λυγισµού > αποµαρκαρισµένο Υπολογισµός συντελεστών λυγισµού > µαρκαρισµένο Υπολογισµός συνεχειών µελών > µαρκαρισµένο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των ελέγχων το πρόγραµµα παραγοντοποιεί τα εντατικά µεγέθη και κάνει όλους τους απαιτούµενους από τον Ευρωκώδικα 3 ελέγχους επάρκειας. Σε περίπτωση αστοχίας θα σταµατήσει και θα εµφανιστεί πλαίσιο διαλόγου όπου αναφέρεται το µέλος, η θέση, ο συνδυασµός φόρτισης, η κατηγορία της διατοµής και ο έλεγχος για τον οποίο αστοχεί. Έλεγχος των συνδέσεων του φορέα Βήµα 25: Σχεδιασµός κόµβων αντιανέµιων συνδέσµων (συγκολλήσεις και κοµβοελάσµατα) Υπολογισµοί > Σχεδιασµός κόµβων. - Στο πλαίσιο διαλόγου «. επιλέγεται ΝΑΙ για υπολογισµό των κόµβων των αντιανεµίων µε κοµβοελάσµατα και συγκολλήσεις. - Επιβεβαίωση επιπέδων > Γίνονται αποδεκτά τα επίπεδα: 1 και 3 (πλευρά ΧΖ) πλαινά αντιανέµια 2 και 4 αντιανέµια στέγης (επίπεδο στέγης) 1-14

15 Εικόνα 6: Το πλαίσιο διαλόγου «Κόµβος» Στο πλαίσιο διαλόγου «Κόµβος»: Μελέτη > Με Κοµβοελάσµατα. Επεξεργασία > Μέλη Επιλογή του Επιπέδου 1 από τη λίστα Επιλέγεται το εικονίδιο Επιλογή του Επιπέδου 2 από τη λίστα Επιλέγεται το εικονίδιο Οµοίως και για τα υπόλοιπα επίπεδα Επεξεργασία > Συγκολλήσεις Επιλογή του Επιπέδου 1 από τη λίστα Επιλέγεται το εικονίδιο Οµοίως και για τα υπόλοιπα επίπεδα Επεξεργασία > Κοµβοελάσµατα Επιλογή του Επιπέδου 1 από τη λίστα Επιλέγεται το εικονίδιο Οµοίως και για τα υπόλοιπα επίπεδα Μελέτη > Έξοδος. Βήµα 26: Σχεδιασµός κόµβων πλαισίων Υπολογισµοί > Σχεδιασµός κόµβων πλαισίων (Connect) - Επιλογή µελών > Επιλέγεται ο στύλος 55 και η δοκός

16 Έλεγχος Θεµελίωσης (Έλεγχος πλάκας έδρασης και Έλεγχος Πεδίλων) Με τις εντολές «Σχεδιασµός Πλάκας Έδρασης» και «Σχεδιασµός θεµελίωσης», το πρόγραµµα ελέγχει ως προς την επάρκεια και στη συνέχεια διαστασιολογεί τους κόµβους στήριξης υποστυλωµάτων. Βήµα 27: Σχεδιασµός πλάκας έδρασης Υπολογισµοί > Σχεδιασµός πλάκας έδρασης Εικόνα 7: Το πλαίσιο διαλόγου «Έλεγχος έδρασης» - Επιλέγεται το πλήκτρο ΟΛΑ οπότε και γίνεται η διαστασιολόγηση της πλάκας και ο υπολογισµός των αγκυρίων όλων των στηρίξεων του φορέα. Σε περίπτωση υπέρβασης κάποιου µεγέθους σε κάποια στήριξη το πρόγραµµα διακόπτει τον υπολογισµό και δίνει αντίστοιχο µήνυµα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαστασιολόγησης (µερικών ή όλων των στηρίξεων), το πρόγραµµα επιστρέφει στα αποτελέσµατα της πρώτης στήριξης. Στο πάνω αριστερό τµήµα του παραθύρου επιλέγεται ποιος κόµβος θα εµφανιστεί. Βήµα 28: Σχεδιασµός πεδίλων και συνδετήριων δοκών Υπολογισµοί > Σχεδιασµός θεµελίωσης 1-16

17 Εικόνα 8: Το πλαίσιο διαλόγου «Σχεδιασµός θεµελίωσης» Σχεδιασµός συνδετήριων δοκών. Ο σχεδιασµός των δοκών περιλαµβάνει δύο στάδια. Το πρώτο είναι η αναγνώριση των συνεχών δοκών για την τοποθέτηση των οπλισµών και το δεύτε ρο η διαστασιολόγησή τους. Το πρώτο βήµα πρέπει πάντα να προηγείται του δεύτερου. - Στάθµη 1 θεµελίωση > Συνέχειες δοκών. Εµφανίζεται ένας text-editor όπου υπάρχει η δυνατότητα µεταβολής των συνεχειών των δοκών που αναγνώρισε το πρόγραµµα. - Στάθµη 1 θεµελίωση > Αs + ράβδοι δοκών. Στο πρώτο µισό της οθόνης διαστασιολόγησης έχει δηµιουργηθεί το διάγραµµα της περιβάλλουσας ροπών κατακόρυφων φορτίων και σεισµού όπου αναγράφονται οι δυσµενέστερες ροπές ανοιγµάτων και στηρίξεων. Κάτω και άνω των ανοιγµάτων και των στηρίξεων αναγράφετια ο τιθέµενος οπλισµός. Εάν είναι επιθυµητή η αλλαγή ράβδων, µε διπλό click του ποντικιού στο συγεκκριµένο οπλισµό, ανοίγει πλαίσιο όπου µπορεί να γίνει τροποποίηση του αριθµού και της διαµέτρου των ράβδων. Σχεδιασµός πεδίλων Εικόνα 9: Το πλαίσιο διαλόγου διαστασιολόγησης των πεδίλων 1-17

18 ηµιουργία Τεύχους υπολογισµών και παραγωγή σχεδίων Βήµα 29: ηµιουργία Τεύχους υπολογισµών Υπολογισµοί > Εκτυπώσεις Εικόνα 10: Το πλαίσιο διαλόγου «Επιλογή Εκτυπώσεων» Με την εντολή «Εκτυπώσεις» µπορεί να δηµιουργηθεί το τεύχος των εκτυπώσεων. Η γενική λογική των εκτυπώσεων του STEEL είναι προσαρµοσµένη στη δηµιουργία και εξαγωγή αρχείου της µορφής εµπλουτισµένου κειµένου (rtf) ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία του. Ο σχηµατισµός του τεύχους γίνεται µέσω της εφαρµογής κάποιου πρότυπου εκτύπωσης (template). Τα πρότυπα εκτύπωσης είναι ιδιαίτερα αρχεία που µπορούν να δηµιουργηθούν πολύ εύκολα και περιέχουν πληροφορίες τόσο για τα περιεχόµενα (ποιες από τις πληροφορίες της µελέτης, θα περιληφθούν στο τεύχος) όσο και για τη µορφοποίηση και διαρρύθµιση του ίδιου του τεύχους. Η οριστική, βέβαια, µορφοποίηση του τεύχους θα πρέπει να γίνει µε τον κειµενογράφο, όπου θα φορτωθεί το αρχείο του τεύχους. - Καρτέλα «ηµιουργία Προτύπου Εκτύπωσης». Στη δεξιά λίστα, υπάρχουν τα περιεχόµενα του προτύπου το οποίο φορτώθηκε στην προηγούµενη καρτέλα ενώ στην αριστερή λίστα υπάρχουν οι τίτλοι που ενώ είναι διαθέσιµοι δεν έχουν περιληφθεί στο πρότυπο. Επιλέγοντας κάποιον τίτλο από την αριστερή λίστα και πατώντας το πλήκτρο µε το βελάκι που δείχνει προς τα δεξιά ο τίτλος µεταφέρεται στη δεξιά λίστα. Επιλέγονται: 1-18

19 Μετά την διαµόρφωση των εκτυπώσεων επιλέγοντας του κουµπί «Αποθήκευση» σώζεται το αρχείο προτύπου, µε το ΟΚ δηµιουργείται το αρχείο των εκτυπώσεων. Βήµα 30: ηµιουργία σχεδίων Υπολογισµοί > Σχέδια. Στο πλαίσιο διαλόγου «ηµιουργία Σχεδίου» επιλέγονται και τα τέσσερα επίπεδα. Μέσα στο φάκελο της µελέτης θα δηµιουργηθούν dxf αρχεία µε τα σχέδια και τις λεπτοµέρειες των επιπέδων. Υπολογισµοί > Σχέδιο Θεµελίωσης. Στο πλαίσιο διαλόγου «ηµιουργία Σχεδίου» επιλέγονται και τα τέσσερα επίπεδα. Μέσα στο φάκελο της µελέτης θα δηµιουργηθούν dxf αρχεία µε τα σχέδια και τις λεπτοµέρειες των επιπέδων. 1-19

20 στο STRAD.ST... 1 Προεργασία Απαιτούµενες ενέργειες πριν την περιγραφή... 1 Γεωµετρία... 1 Παράµετροι Κανονισµών... 2 Φορτίσεις... 2 Συνδεσµολογία... 3 Εισαγωγή ηµιουργία του φακέλου της µελέτης... 4 Βήµα 1: Νέα Μελέτη... 4 Βήµα 2: Ιδιότητες σταθµών... 4 Καθορισµός των παραµέτρων της µελέτης... 4 Βήµα 3: Επιλογή αντισεισµικού κανονισµού και κανονισµού ελέγχου των µελών... 4 Βήµα 4: Επιλογή διατοµών Σχηµατισµός βιβλιοθήκης του έργου... 5 Βήµα 5: Καθορισµός των παραµέτρων της θεµελίωσης... 6 Βήµα 6: Καθορισµός των συνδυασµών φόρτισης του φορέα... 6 Περιγραφή του φορέα... 7 Βήµα 7: Περιγραφή υποστυλωµάτων... 7 Βήµα 8: Περιγραφή κεκλιµένων κύριων δοκών... 7 Βήµα 9: ηµιουργία του δεύτερου και τρίτου πλαισίου µε αντιγραφή του πρώτου... 8 Βήµα 10: Ορισµός στηρίξεων... 8 Βήµα 11: Περιγραφή τεγίδων... 8 Βήµα 12: Περιγραφή κορφιά... 9 Βήµα 13: Εισαγωγή φορτίων στις τεγίδες... 9 Βήµα 14: Εισαγωγή φορτίων στους στύλους Βήµα 15: Περιγραφή αντιανέµιων συνδέσµων στέγης Βήµα 16: Περιγραφή πλάγιων αντιανέµιων συνδέσµων Βήµα 17: Περιγραφή θεµελίωσης Βήµα 18: Ενηµέρωση σχεδιαστικών οντοτήτων Βήµα 19: Έλεγχος των δεδοµένων Βήµα 20: Χρωµατική απεικόνιση Επίλυση του φορέα Βήµα 21: Χωρικό Μοντέλο Βήµα 22: Επίλυση του φορέα Βήµα 23: Έλεγχος µεταθετότητας Έλεγχος των µελών του φορέα Βήµα 24: Σχεδιασµός µελών Έλεγχος των συνδέσεων του φορέα Βήµα 25: Σχεδιασµός κόµβων αντιανέµιων συνδέσµων (συγκολλήσεις και κοµβοελάσµατα) Βήµα 26: Σχεδιασµός κόµβων πλαισίων Έλεγχος Θεµελίωσης (Έλεγχος πλάκας έδρασης και Έλεγχος Πεδίλων) Βήµα 27: Σχεδιασµός πλάκας έδρασης Βήµα 28: Σχεδιασµός πεδίλων και συνδετήριων δοκών ηµιουργία Τεύχους υπολογισµών και παραγωγή σχεδίων Βήµα 29: ηµιουργία Τεύχους υπολογισµών Βήµα 30: ηµιουργία σχεδίων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla. Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Στατικό Παράδειγμα Μελέτη γενικής κοιτόστρωσης επί ελαστικού εδάφους εξαώροφου κτιρίου, με συνυπολογισμό τοιχωμάτων υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000

2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SAP-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2 Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση 2014

Παράρτημα Έκδοση 2014 Παράρτημα Έκδοση 2014 Βελτιώσεις και αλλαγές στην εμφάνιση και την λειτουργικότητα των προγραμμάτων Αντιγραφή συνδέσεων και αντιγραφή με εφαρμογή σε πολλαπλές θέσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Μetalcad 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. 3D ή 2D ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ METALCAD

Μetalcad 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ. 3D ή 2D ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ METALCAD Μetalcad 2012 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 3D ή 2D ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΦΟΡΕΑ & ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ METALCAD Ο µελετητής µπορεί να εισάγει το φορέα σε κάποιο σχεδιαστικό πρόγραµµα (π.χ. Autocad) σαν 2D ή 3D σχέδιο αποτελούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11

Fespa 10. Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104. For Windows. Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν. Version 1.0.11 Fespa 10 For Windows Εκπαιδευτική έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Version 1.0.11 Αθήνα, Μάιος 2013 2 Fespa 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο στατικό παράδειγμα μπετόν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress. RUNET software ΕΠΕ

BETONexpress. RUNET software ΕΠΕ BETONexpress Copyright RUNET and C.Georgiadis 2000-2008 1 Το Πρόγραµµα BETONexpess που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης

Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Σχεδιασµός φορέων από σκυρόδεµα µε βάση τον Ευρωκώδικα 2 Οριακή κατάσταση αστοχίας έναντι ιάτµησης-στρέψης- ιάτρησης Καττής Μαρίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Λιβαδειά, 26 Σεπτεµβρίου 2009 1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος

Παράδειγμα διαστασιολόγησης και όπλισης υποστυλώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Μάθημα: Δομική Μηχανική 3 Διδάσκουσα: Μαρίνα Μωρέττη Ακαδ. Έτος 014 015 Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία

Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία 2 Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία 1. Εισαγωγή Τον τελευταίο χρόνο(2013) εκδόθηκαν μια σειρά ΦΕΚ με ενιαία αντιμετώπιση κτιρίων τα οποία έχουν υποστεί βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων ΙΙ

Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων ΙΙ Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων ΙΙ Άσκηση Διαστασιολόγησης Φράγματος Μάρης Π. Φώτιος Αναπλ. Καθηγητής Ποτουρίδης Μ. Σίμος Υποψ. Διδάκτορας Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Εισαγωγή Λεκάνης Ανοίγουμε την συντόμευση

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 1 COMPUTEC SOFTWARE Ν Ε Χ Τ ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 2 --- Τοιχος Αντιστήριξης --- NEXT RETAIN NEXT RETAIN --- Τοιχος Αντιστήριξης --- 3 1 ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Retain

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WINSTEEL 2001 ΕΧΕΙ ΒΑΣΙΣΤΕΙ ΣΤΟ VK STEEL ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ VK ENGINEERING RESEARCH &

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WINSTEEL 2001 ΕΧΕΙ ΒΑΣΙΣΤΕΙ ΣΤΟ VK STEEL ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ VK ENGINEERING RESEARCH & VK STEEL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΝΑ ΓΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1 NEXT r mode - --- Pushover Ανάλυση--- 5-1 5. Pushover Ανάλυση Για την δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων για pushover ανάλυση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Δημιουργούμε ένα αρχείο next, όπως κάνουμε σε

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειο - Τηλ.: 2810.332684

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ =

sin ϕ = cos ϕ = tan ϕ = Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MQN ΣΕ ΟΚΟ ιδάσκων: Αριστοτέλης Ε. Χαραλαµπάκης Εισαγωγή Με το παράδειγµα αυτό αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2. ΣΤΑΤΙΚΗ Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στη δοκό του σχήματος: Να χαραχθούν τα διαγράμματα [Ν], [Q], [M] στον φορέα του σχήματος: Ασκήσεις υπολογισμού τάσεων Άσκηση 1 η (Αξονικός εφελκυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

STRAD.HP. 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE

STRAD.HP. 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE STRAD.HP Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE NOTICES Copyright 4M-VK Civil Engineering Software (www.strad.gr) Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Steel Portal Frame EC3

Steel Portal Frame EC3 Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 Ελαστική ανάλυση με πρόβλεψη για φαινόμενα 2ας τάξεως. Φορτία βαρύτητας, φορτία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης του Steel

Οδηγός Χρήσης του Steel Οδηγός Χρήσης του Steel 2 Τίτλος:Οδηγός Χρήστη του Steel. ευτερη Εκδοση. R24 Αθήνα 2007 Αυτό το ϐιβλίο στοιχειοθετήθηκε µε το πρόγραµµα LaTEX (διανοµή MiKTEX). Η τελική ηλεκτρονική µορφή (Portable Document

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων. Η περίπτωση της Ακρόπολης

Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων. Η περίπτωση της Ακρόπολης Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Επιστημονικές Ημερίδες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων Η περίπτωση της Ακρόπολης Μ. Ιωαννίδου Διευθύντρια της Υ.Σ.Μ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή

Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού. Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος. Προκατασκευή Λειτουργία της πλάκας Επίδραση στο σχεδιασμό της δοκού Φορτία Συνεργαζόμενο πλάτος Προκατασκευή 2 Δοκός Δοκός Δοκός Δοκός Δ1 25/50 Δοκός Μορφή Ολόσωμες Δοκός α) Αμφιέρειστη β) Τετραέρειστη Με νευρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143. Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18143 9.2 ΔΙΣΚΟΙ 9.2.1 Μέθοδοι ανάλυσης Οι δυνάμεις που ενεργούν στο μέσο επίπεδο ενός δίσκου μπορούν να προσδιοριστούν με βάση: ελαστική ανάλυση πλαστική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκδ. 3.xx ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ (ΟΣΚA) Ευρωκώδικες & 8 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 7101

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης

Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ενότητα 9Α: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΑΚ, 2003) Διδάσκων: Κολιόπουλος Παναγιώτης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή... 17 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 17 1.1 Αντικείμενο... 17 1. Δομικά στοιχεία με σύμμικτη δράση... 17 1.3 Κτίρια από σύμμικτη κατασκευή... 19 1.4 Περιορισμοί... 19 Βάσεις σχεδιασμού... 1.1 Δομικά υλικά... 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops

Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Παρουσίαση : Βαδαλούκας Γιώργος Π.Μ. Μέλος Οργανωτικής - Επιστηµονικής Επιτροπής Ειδικές Συνεδρίες - Workshops Επιλογή 4 σύνθετων προβληµάτων πρακτικού ενδιαφέροντος Ανάλυση µε Εµπορικά ή µή Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1

ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι των δυνάµεων Πέτρος Κωµοδρόµος komodromos@ucy.ac.cy http://www.ucy.ac.cy/~petrosk Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι 1 ΠΠΜ 220: Στατική Ανάλυση των Κατασκευών Ι ιαλέξεις 30-34 Μέθοδοι επίλυσης υπερστατικών φορέων: Μέθοδοι των δυνάµεων Τρίτη, 16, Τετάρτη, 17, Παρασκευή 19 Τρίτη, 23, και Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2004 Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

Strad 2008. Εγχειρίδιο Χρήσης

Strad 2008. Εγχειρίδιο Χρήσης Strad 2008 Εγχειρίδιο Χρήσης Copyright 2007, 4M-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού Μυκηνών 9 Χαλάνδρι 15233 Τηλ. 210 6857200, Fax 210 6848237 Έκδοση 2.0 20 Φεβρουαρίου 2008 Για πρόσθετες πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.2(σχήμα 4.1) και από

Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.2(σχήμα 4.1) και από Τ.Ε.Ι. Τμήμα Κατασκευές ΣΕΡΡΩΝ Πολιτικών Οπλισμένου Δομικών Σκυροδέματος Έργων ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι Η επικάλυψη των ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ οπλισμών υπολογίζεται ΠΛΑΚΩΝ σύμφωνα με την 4.(σχήμα 4.1) και από Β προκύπτει d1cnom+øw+øl/

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΑΓΚΥΡΟΒΙ ΕΣ HPM ΚΑΙ PPM Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

µεταλλικές και σύµµικτες κατασκευές

µεταλλικές και σύµµικτες κατασκευές κατασκευές 3ης Σεπτεµβρίου 56, 10433 Αθήνα, Τηλ. 210-8220607, 210-8251632 Fax 210-8251632 info@sofistik.gr http://www.sofistik.gr 3ης Σεπτεµβρίου 56, 10433 Αθήνα, Τηλ. 210-8220607, 210-8251632 Fax 210-8251632

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΩΡΟΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ

ΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΩΡΟΦΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΕΓΩΝ Χάρης. αντές ναπληρωτής αθηγητής ργαστήριο εταλλικών ατασκευών θνικό ετσόβιο Πολυτεχνείο Φ Φ ΒΧ Π IEKEM TEE θήνα κτώβριος ονώροφο βιομηχανικό υπόστεγο..π Χ Φ Φ ΒΧ Π νέγερση μονώροφου βιομηχανικού υποστέγου..π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Εξαμήνου - Matlab

Προτεινόμενα Θέματα Εξαμήνου - Matlab ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑ ΟΜΟΤΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΗΡΙΟ ΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΕΙΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Ακαδ. Έτος: 2012-2013 Μάθημα: Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τρίτη, 27/11/2012 ιδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. FESPA 4 for Windows Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 Fespa 4 Περιεχόµενα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ FESPA... 3 TΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 25 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία Ευρωκώδικας 6. Βιβλίο οδηγιών 1

Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία Ευρωκώδικας 6. Βιβλίο οδηγιών 1 Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία Ευρωκώδικας 6 Βιβλίο οδηγιών 1 Το Πρόγραµµα FEDRA που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων

ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Μέθοδος θαλάμων και στύλων ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και A. Μπενάρδος Λέκτορας ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος Καθηγητής ΕΜΠ και - Hunt Midwest (Subtroolis) και - Hunt Midwest (Subtroolis) Εφαρμογής - Η μέθοδος και (rooms and illars) ανήκει στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ TREYLOR ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 500Kp ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΙΑΤΡΗΤΙΚΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα