Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST"

Transcript

1 στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης καθώς και ο έλεγχος και σχεδιασµός των συνδέσεων. Τέλος περιγράφεται η διαδικασία παραγωγής του τεύχους εκτυπώσεων και των ξυλοτύπων. Προεργασία Απαιτούµενες ενέργειες πριν την περιγραφή Γεωµετρία Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα πλαίσια τα οποία ενώνονται µε τεγίδες. Τα πλαίσια αποτελούνται, το καθένα, από δύο υποστυλώµατα ύψους 4m και ένα ζεύγος κεκλιµένων δοκών µε γωνία 18,43 ο ως προς την οριζόντιο. Τα πλαίσια ενώνουν παράλληλες τεγίδες από συµπαγείς διατοµές (υψίκορµες) οι οποίες γίνεται παραδεκτό, ότι συµµετέχουν στην επίλυση. Για να αποφευχθούν ανεπιθύµητες σχετικές παραµορφώσεις, έχει τοποθετηθεί από ένα ζεύγος αντιανεµίων σε κάθε κεκλιµένο επίπεδο, αποτελούµενων από µέλη, για τα οποία γίνεται παραδεκτό, ότι συµµετέχουν ως ελκυστήρες, κατά κύριο λόγο (και όχι τόσο ως θλιπτήρες). Τα µέλη αυτά θα είναι κοιλοδοκοί τετραγωνικής διατοµής και θα συνδέονται µε τις κύριες δοκούς µέσω κοµβοελασµάτων. Το σύστηµα από παράλληλες τεγίδες αποτελεί το βασικό µηχανισµό µεταβίβασης των φορτίων της επικάλυψης (από χαλυβδόφυλλα τραπεζοειδούς διατοµής, µε πρόβλεψη στο φορτίο µελλοντικής µόνωσης), της ανεµοπίεσης και της υφαρπαγής (υποπίεση)του χιονιού και των κινητών φορτίων (φορτίο επισκέψεως, όπως προβλέπεται από τον Ευρωκώδικα 1 για πλαίσια µε γωνία µικρότερη των 20 µοιρών). Εικόνα 1: Τρισδιάστατη απεικόνιση του φορέα 1-1

2 Παράµετροι Κανονισµών Οι κανονισµοί που χρησιµοποιήθηκαν είναι: Για τις Φορτίσεις: Ευρωκώδικας 1 Αντισεισµικός: ΕΑΚ2003 Για τον έλεγχο των µελών: Ευρωκώδικας 3 Σε ότι αφορά τις επιµέρους παραδοχές του αντισεισµικού κανονισµού έχουν γίνει οι ακόλουθες παραδοχές, Ο φορέας βρίσκεται στην Αθήνα Η σπουδαιότητα του δοµήµατος είναι Σ2. Η κατηγορία του εδάφους είναι Β. Το δοµικό σύστηµα, παρότι πλαίσιο θα λυθεί στην ελαστική περιοχή (κατηγορία διατοµών 3) µε συντελεστή σεισµικής συµπεριφοράς q = 1.5. Ο συντελεστής της θεµελίωσης έχει ληφθεί θ = 1,0. Η απόσβεση ζ, έχει ληφθεί ζ = 2 % Με βάση τις παραπάνω παραδοχές οι συνιστώσες του αντισεισµικού συντελεστή στο επίπεδο ΥΧ είναι Rd(T)/g x-x = Rd(T)/g y-y = 0,35 ενώ η δράση της κατακόρυφης συνιστώσας του σεισµού θεωρήθηκε αµελητέα. Φορτίσεις Για τη φόρτιση του φορέα έχουν γίνει οι ακόλουθες παραδοχές: Μόνιµα: Η µόνιµη φόρτιση καταπονεί τις τεγίδες ως διανεµηµένο φορτίο. (ΠΦ1) Οι κύριες δοκοί καταπονούνται λόγω µόνιµης φόρτισης µόνο στα σηµεία στήριξης των τεγίδων (σηµειακή φόρτιση από αντιδράσεις). Στο παράδειγµα θεωρείται ως µόνιµο φορτίο στις τεγίδες 0,50KN/m 2. Άνεµος & Υποπίεση: Για τον υπολογισµό του φορτίου του ανέµου µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι πρόσθετες εφαρµογές για τον Ευρωκώδικα 1 στο µενού Μοντέλο > Πρόσθετα. Μοντέλο > Πρόσθετα > Φορτία Ανέµου - Στο πλαίσιο διαλόγου «Φορτία Ανέµου» δίνονται: Στοιχεία Αναγλύφου: Τόπος Κατασκευής Εσωτερικό χώρας Κατηγορία Εδάφους ΙΙ ιαµόρφωση Ανάγλυφου Επίπεδη επιφάνεια ικλινείς Στέγες Ύψος από κορφιά στέγης : (m) h1 = 6,00 Ύψος από βάση στέγης :(m) h2 = 5,00 Πλευρά χ :(m) lx = 6,00 Πλευρά y :(m) ly = 6 Μέγιστο ύψος ανοιγµάτων πλευράς x :(m) zix = 5 Μέγιστο ύψος ανοιγµάτων πλευράς y :(m) ziy = 0 Εµβαδό ανοιγµάτων πλευράς χ : (m²) Εχ = 36 Εµβαδό ανοιγµάτων πλευράς y :(m²) Εy = 0 Και προκύπτουν οι τιµές για τα φορτία στα τοιχώµατα και στη στέγη. Για ιεύθυνση ανέµου 0 ο (διεύθυνση Χ) Για ιεύθυνση ανέµου 90 ο (διεύθυνση Υ) Φορτία στα τοιχώµατα (kn/m²) A = -0,689 B* = -0,410 D = 1,423 E = 0,163 Φορτία στη στέγη (kn/m²) F = -1,671 / 0,850 G = -0,990 / 0,850 H = 0,186 / 0,781 I = 0,048 J = -0,728 Φορτία στα τοιχώµατα (kn/m²) A = -1,358 B* = -1,080 D = 0,754 E = -0,507 Φορτία στη στέγη (kn/m²) F = -2,340 G = -2,455 H = -0,988 I = -0,

3 Η δράση του ανέµου, για τις ανάγκες του παραδείγµατος δεν δίνεται µε διαφορετική τιµή στις διάφορες επιφάνειες που ορίζει ο Ευρωκώδικας 1 αλλά εφαρµόζεται η µέγιστη τιµή σε όλες τις επιφάνειες. Συνεπώς θεωρούνται ως φορτίσεις: στα τοιχώµατα του επιπέδου ΧΖ τιµή 1,423ΚΝ/m 2 στα τοιχώµατα του επιπέδου ΥΖ τιµή 0,754ΚΝ/m 2 στη στέγη πίεση 2,455ΚΝ/m 2 υποπίεση 0,85ΚΝ/m 2 Χιόνι: Για τον υπολογισµό του φορτίου του ανέµου µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι πρόσθετες εφαρµογές για τον Ευρωκώδικα 1 στο µενού Μοντέλο > Πρόσθετα. Μοντέλο > Πρόσθετα > Φορτία Χιονιού - Στο πλαίσιο διαλόγου «Φορτία Χιονιού σε Στέγες» δίνονται: Στοιχεία Στέγης: ικλινείς Στέγες Πρόβολος:Οχι Κιγκλιδώµατα ασφαλείας -Εµπόδια:Οχι Στοιχεία Περιοχής: Ζώνη 2 Υψόµετρο : Η = 500 m Και προκύπτουν οι τιµές για τα φορτία χιονιού στη στέγη: Γεωµετρικά στοιχεία κατασκευής: Υψος από κορφιά στέγης : (h1) 6 m Υψος από βάση στέγης : ( h2) 5,00 m Μήκος κατασκευής : (L) 6 m Φορτία: Φορτία χιονιού στις στέγες 1η περιπτωση φόρτισης : S2,a1 = 0,904 kn/m² S1,a2 = 0,841 kn/m² 2η περίπτωση φόρτισης : 0.5S1,a1 = 0,420 kn/m² 3η περίπτωση φόρτισης : S1,a1 = 0,841 kn/m² S2,a2 = 0,904 kn/m² 4η περίπτωση φόρτισης : 0.5S1,a2 = 0,420 kn/m² Η δράση του χιονιού για τις ανάγκες του παραδείγµατος δεν δίνεται µε διαφορετικές φορτίσεις στο αριστερό και στο δεξί κεκλιµένο τµήµα αλλά δίνεται µία ενιαία τιµή 0,904ΚΝ/m 2. Κινητό: Σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 1, ακόµα και στις περιπτώσεις άβατων στεγών, όπως αυτή του παραδείγµατος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κινητό φορτίο για την περίπτωση επισκευών. Το φορτίο αυτό που είναι επίσης γνωστό ως φορτίο επίσκεψης λαµβάνεται µε βάση το βάρος των εργατών που θα πραγµατοποιήσουν τις εργασίες συντήρησης. Στο παράδειγµα το φορτίο του χιονιού θεωρήθηκε στη περίπτωση φόρτισης των κινητών έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη και στο σεισµό. Συνδεσµολογία Υποστυλώµατα: Τα υποστυλώµατα θεωρούνται πακτωµένα σε εύκαµπτα πέδιλα κυβικού σχήµατος, ενωµένα µεταξύ τους µε δοκούς ακαµψίας (συνδετήριες δοκούς). Ο κόµβος στήριξης θεωρείται πακτωµένος και γίνεται παραδοχή της ύπαρξης κατάλληλου µηχανισµού µεταβίβασης ροπών στο σύστηµα της θεµελίωσης. Για να καταστεί αυστηρότερος ο έλεγχος ανατροπής του πεδίλου έχει µειωθεί το ποσοστό συµµετοχής των δοκών (της ακαµψίας τους) στην παραλαβή των ροπών. Κατά την έννοια των πλαισίων, οι κόµβοι σύνδεσης υποστυλωµάτων δοκών θεωρούνται πακτωµένοι. οκοί: Οι δοκοί έχουν θεωρηθεί πακτωµένες τόσο ως προς τη σύνδεσή τους µε τα υποστυλώµατα όσο και µεταξύ τους. Τεγίδες: Οι τεγίδες έχουν ληφθεί ως αµφιαρθρωτές και εποµένως µη µεταβιβάζουσες καµπτικές ροπές στις δοκούς πάνω στις οποίες εδράζονται. Αντιανέµιοι σύνδεσµοι: Για να αποφευχθούν ανεπιθύµητες σχετικές παραµορφώσεις, έχουν τοποθετηθεί από δύο ζεύγη αντιανεµίων σε κάθε κεκλιµένο επίπεδο. 1-3

4 Εισαγωγή ηµιουργία του φακέλου της µελέτης Βήµα 1: Νέα Μελέτη Με την εντολή Αρχείο > Νέα Μελέτη (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) δηµιουργείται ο φάκελος της Νέας Μελέτης στο directory :\VK\Windows\Strad-b\MELETES.STL\ Στο πλαίσιο διαλόγου «Νέα µελέτη» επιλέγεται η καρτέλα STEEL και συµπληρώνονται: Αριθµός Μελέτης (π.χ. 100), Αριθµός σταθµών: 1 και Πληροφορίες Μελέτης (π.χ. «Παράδειγµα περιγραφής φορέα»). Βήµα 2: Ιδιότητες σταθµών Ορίζονται: Το υψόµετρο της στάθµης h = 5.00m Αρχείο υλικών σκυροδέµατος (στοιχείων θεµελίωσης), επιλέγεται από τη λίστα το E20D500.yli Καθορισµός των παραµέτρων της µελέτης Βήµα 3: Επιλογή αντισεισµικού κανονισµού και κανονισµού ελέγχου των µελών. Με την εντολή Μοντέλο > Υλικά προκύπτει το πλαίσιο διαλόγου «Παράµετροι µελέτης» όπου περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες παράµετροι των κανονισµών, οργανωµένες σε επάλληλες καρτέλες. Καρτέλα «Κανονισµός». Ορίζονται: - Κανονισµός για τον έλεγχο των µελών Ευρωκώδικας (EC3), - Αντισεισµικός κανονισµός: ΕΑΚ 2003(2000) - Μέθοδος κατανοµής του οριζόντιου σεισµικού φορτίου: Ισοδύναµη Στατική Εξίσωση 3.15 (ΕΑΚ) - Συντελεστές σεισµικών δράσεων: Συντελεστής κινητών = 0.30 και λοιπές τιµές µηδενικές. - Θερµοκρασιακή µεταβολή: 0 - Ζώνη Ι (α = 0.16) - Σπουδιαιότητα: Σ2 (γ = 1.00) - Έδαφος: Β - οµικό Σύστηµα: Πληκτρολογείται κατευθείαν η τιµή q = Θεµελίωση: Πληκτρολογείται κατευθείαν η τιµή θ = Τ x, T y : δίνεται η τιµή Φάσµα Τ 1, Τ 2 : δίνονται οι τιµές 0.15 και 0.60 αντίστοιχα - Β d(0), B d(t1) : δίνονται οι τιµές 1.50 και 2.50 αντίστοιχα - Β dmin : πληκτρολογείται την τιµή 0,375 - Απόσβεση ζ%: πληκτρολογείται η τιµή

5 Βήµα 4: Επιλογή διατοµών Σχηµατισµός βιβλιοθήκης του έργου Καρτέλα «ιατοµές», επιλέγονται οι διατοµές που θα χρησιµοποιηθούν στα µέλη του φορέα που πρόκειται να περιγραφεί. Οι πίνακες που αποτελούν την καρτέλα παρέχουν πρόσβαση στη Γενική Βιβλιοθήκη ιατοµών του προγράµµατος, απ όπου µε τις επιλογές που θα γίνουν θα σχηµατιστεί η Βιβλιοθήκη Έργου. - Αν δεν είναι ήδη ενεργό, ενεργοποιείται το check box δίπλα στην ένδειξη S235. Κάθε διατοµή που θα επιλεγεί στο εξής, θα ανήκει στην κατηγορία χάλυβα S Στον αριστερό πίνακα επιλέγεται η κατηγορία διατοµών «Πλατύπελµοι δοκοί IPB». Στο µεγάλο κεντρικό πίνακα θα εµφανιστούν όλες οι διαθέσιµες διατοµές και οι ιδιότητές τους, που ανήκουν στη συγκεκριµένη κατηγορία. - Επιλέγεται η διατοµή IPB200 (δεξί κλικ «Εισαγωγή επιλεγµένων διατοµών»), οπότε και η διατοµή έχει πλέον εισαχθεί στη Βοβλιοθήκη Έργου. - Με την ίδια διαδικασία επιλέγονται και οι διατοµές: IPE180 (Υψίκορµη δοκός) IPE220 (Υψίκορµη δοκός) IPB200 (Πλατύπελµη δοκός) ΚΤ40x40x2.6 (Κοιλοδοκός τετραγωνική διατοµής) Παρατήρηση: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σχηµατισµού της Βιβλιοθήκης Έργου το βελάκι δίπλα σε όλες τις κατηγορίες διατοµών από τις οποίες έχει ήδη επιλεγεί τουλάχιστον µία, έχει γίνιε µαύρο. Καρτέλα «Ποιότητα χάλυβα». Μπορεί να γίνει τροποποίηση των παραµέτρων της ποιότητας του χάλυβα. Καρτέλα «Μέσα σύνδεσης». Μπορεί να γίνει τροποποίηση των παραµέτρων των συγκολλήσεων ή/και κοχλιώσεων που θα χρησιµοποιηθούν αργότερα κατά τη διαστασιολόγηση των κόµβων. Καρτέλα «Παράµετροι έδρασης». Μπορεί να γίνει τροποποίηση των παραµέτρων για την διαστασιολόγηση της πλάκας έδρασης των υποστυλωµάτων. Στην καρτέλα αυτή τροποποιούνται: - Επιτρεπόµενη τάση µπετόν (MPa): Η τιµή της τάσης σχεδιασµού του σκυροδέµατος του πεδίλου. Στην τιµή που θα δοθεί θα πρέπει να έχει ληφθεί υπόψη ο συντελεστής ασφάλειας γ c καθώς και ο συντελεστής 0,85 που λαµβάνει υπόψη την µείωση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέµατος που οφείλεται στη µακροχρόνια και επαναλαµβανόµενη δράση των φορτίων. Συνεπώς για ποιότητα C20/25 θα πρέπει να δοθεί η τιµή: 0,85x(20/1,5) = 11,33ΜPa. - Επιτρεπόµενη τάση χάλυβα (MPa): Η τιµή της τάσης σχεδιασµού του χάλυβα της πλάκας έδρασης και των αγκυρίων. Στην τιµή που θα δωθεί θα πρέπει να έχει ληφθεί υπόψη και ο συντελεστής ασφάλειας γ s. Συνεπώς για ποιότητα χάλυβα B500c θα πρέπει να δοθεί η τιµή: 500/1,15 = 434,78 MPa. - Ενιαίο πάχος για όλες τις στηρίξεις: Για να έχουν όλες οι στηρίξεις το ίδιο πάχος πλάκας (το µέγιστο που θα προκύψει υπολογιστικά) δίνεται η τιµή 1. - Επιτρεπόµενη τάση αγκυρίων (MPa): ίνεται η τιµή 500 MPa. - ιάµετρος αγκυρίου (mm): ίνεται η τιµή 20mm. - ιατοµή πυρήνα αγκυρίου (cm 2 ): ίνεται η τιµή 3,14cm 2. - Επιτρεπόµενη τάση συνάφειας µπετόν χάλυβα (MPa): ίνεται η τιµή 2.3MPa - Συντελεστής µείωσης µήκους αγκύρωσης: ίνεται η τιµή 0.7 για άγκιστρο. 1-5

6 Βήµα 5: Καθορισµός των παραµέτρων της θεµελίωσης Με την εντολή Μοντέλο > Γενικές Παράµετροι Σκυροδέµατος > Επιλέγεται από τη λίστα το αρχείο «E20D500.YLI» που έχει οριστεί ως αρχείο της θεµελίωσης. Καρτέλα «Κανονισµοί». Στην Καρτέλα αυτή υπάρχουν οι παράµετροι που αφορούν στο έδαφος. ίνονται: σ εδάφους = 22 N/cm 2 είκτης ακαµψίας Κ = KN/m 3 Μέτρο ελαστικότητας Ε = ΚΝ/m 2. Καρτέλα «Υλικά Κ.Ο.Σ./CYS 159/ EC2». Εµφανίζονται τα διαγράµµατα τάσεων παραµορφώσεων για το σκυρόδεµα και το χάλυβα. Οµάδα 1 τιµές παραµέτρων για ΟΚΑ (βασικούς και τυχηµατικούς συνδυασµούς) και Οµάδα 2 τιµές παραµέτρων για ΟΚΛ (συνδυασµοί λειτουργικότητας). Καρτέλα «Συνδυασµοί Φόρτισης». Εισάγονται οι συνδυασµοί φόρτισης µε τους οποίους θα γίνει η διαστασιολόγηση της θεµελίωσης (δοκοί και πέδιλα). - οκοί. Συµπληρώνονται οι συνδυασµοί: 1: 1.35ΠΦ ΠΦ11 Ο.Τ. 1 2: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Ο.Τ. 1 3: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Ο.Τ. 1 4: 1.00ΠΦ ΠΦ11 Ο.Τ. 2 - Πέδιλα. Συµπληρώνονται οι συνδυασµοί: 1: 1.35ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 1 Ο.Τ. 1 2: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 20 Ο.Τ. 1 3: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 20 Ο.Τ. 1 4: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 1 Ο.Τ. 1 5: 1.00ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 1 Ο.Τ. 2 Σηµείωση: Τ.Ε. > Οµάδα τάσεων εδάφους 1: για το συνδυασµό που προηγείται ελέγχεται ταυτόχρονα το πέδιλο (ως σκυρόδεµα) και το έδαφος (διεπιφάνεια εδάφους πεδίλου). 20: για το συνδυασµό που προηγείται ελέγχεται µόνο το πέδιλο (ως σκυρόδεµα). Βήµα 6: Καθορισµός των συνδυασµών φόρτισης του φορέα Οι συνδυασµοί φόρτισης συµπληρώνονται ανάλογα µε τις φορτίσεις που θα δοθούν στο φορέα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό τους και το υποπρόγραµµα που βρίσκεται στις πρόσθετες επιλογές του µενού Μοντέλο > Πρόσθετα. Μοντέλο > Πρόσθετα > Συνδυασµοί δράσεων - Στο πλαίσιο διαλόγου «Συνδυασµοί δράσεων» επιλέγονται οι φορτίσεις: Μόνιµες δράσεις (ΠΦ1) Σεισµικές δράσεις (ΠΦ2) Επιβεβληµένα Κινητά Φορτία (ΠΦ11) Φορτία Ανέµου (ΠΦ4) Φορτία Ανέµου (ΠΦ5) Κατηγορία κτηρίου: Κατοικίες Μορφή συνδυασµών: Πλήρεις - Ενηµέρωση συνδυασµών - Έξοδος Μοντέλο > Συνδυασµοί φόρτισης - Στο πλαίσιο διαλόγου «Συνδυασµοί φόρτισης» στη καρτέλα «Οριακή κατάσταση αστοχίας» έχουν συµπληρωθεί οι συνδυασµοί που καθορίστηκαν στο προηγούµενο βήµα - Στη καρτέλα «Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας» συµπληρώνεται ο συνδυασµός: 1.00 Μόνιµα Κινητά (Έλεγχος: 200) 1-6

7 Περιγραφή του φορέα Βήµα 7: Περιγραφή υποστυλωµάτων Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή ως Υποστύλωµα (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται το µήνυµα <Σηµείο Εισαγωγής> όπου πληκτρολογούνται οι συντεταγµένες τοποθέτησης του υποστυλώµατος (για το πρώτο υποστύλωµα <1,1>). - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: IPB200 (S235) Οµάδα: Στύλος (Χάλυβας) Συνθήκες: 11 Fix-Fix Euler ( o ): 90 Επαναλαµβάνετε η ίδια διαδικασία για την εισαγωγή του δεύτερου στύλου (συντεταγµένες <1,7>). Γραφικά > Αξονοµετρικό (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) απεικονίζεται το γραµµικό µοντέλο των µελών που έχουν περιγραφεί στο χώρο. Βήµα 8: Περιγραφή κεκλιµένων κύριων δοκών Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα <Πρώτο Άκρο> επιλέγεται ο κόµβος 2 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: IPE220 (S235) Οµάδα: οκός (Χάλυβας) Συνθήκες: 11 Fix-Fix Euler ( o ): 0 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 4. Μοντέλο > Μέλος > Κατάτµηση (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα: <Επιλογή οντοτήτων>, επιλέγεται το µέλος 3 - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα: <Θέση (σε m) που θέλετε να σπάσει το µέλος ή αρνητικός αριθµός για σπάσιµο σε ίσα τµήµατα <-2.000>>, επιλέγεται -2 οπότε δηµιουργείται ένας νέος κόµβος (5). Μοντέλο > Κόµβος > Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγεται ο κόµβος 5 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Κόµβος» και στο πεδίο «Συντεταγµένες κόµβου (m)» κατά Ζ δίνουµε τιµή 6.00m. Μοντέλο > Ενηµέρωσή όλων Μοντέλο > Μέλος > Κατάτµηση (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα: <Επιλογή οντοτήτων>, επιλέγεται το µέλος 3 - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα: <Θέση (σε m) που θέλετε να σπάσει το µέλος ή αρνητικός αριθµός για σπάσιµο σε ίσα τµήµατα <-2.000>>, επιλέγεται -3 οπότε δηµιουργείται δύο νέοι κόµβοι (6 και 7). Οµοίως και για το µέλος 4 χωρίζεται σε τρία τµήµατα και δηµιουργούνται δύο νέοι κόµβοι (8 και 9). 1-7

8 Βήµα 9: ηµιουργία του δεύτερου και τρίτου πλαισίου µε αντιγραφή του πρώτου Μοντέλο > Αντιγραφή οντοτήτων (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται όλα τα µέλη - Σηµείο Αναφοράς > επιλέγεται ο κόµβος 1 - Σηµείο αντιγραφής > Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται και για την περιγραφή του τρίτου πλαισίου σε απόσταση πάλι 3m από το δεύτερο πλαίσιο. Εικόνα 2: Γραµµική απεικόνιση των τριών πλαισίων του φορέα Βήµα 10: Ορισµός στηρίξεων Μοντέλο > Κόµβος > Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται οι κόµβοι 1, 3, 17, 18, 19 και Στο πλαίσιο διαλόγου «Κόµβος» και στο πεδίο «Συνοριακές συνθήκες ( εσµεύσεις)» τσεκάρονται όλες οι επιλογές Βήµα 11: Περιγραφή τεγίδων Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 2 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: IPE180 (S235) Οµάδα: Τεγίδα (Χάλυβας) Συνθήκες: 00 Pin-Pin Euler ( o ):

9 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 16 Οµοίως περιγράφονται και οι τεγίδες µεταξύ των κόµβων 16 20, 6-15, 15 23, 7 13 και Οµοίως και για την περιγραφή των τεγίδων µεταξύ των κόµβων 8-12, 12-25, 9-10, 10 27, 4 11, δίνοντας όµως γωνία euler o. Βήµα 12: Περιγραφή κορφιά Μοντέλο > ιαχείριση οµάδων - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ονόµατα Οµάδων» δίνουµε µία νέα οµάδα «Κορφιάς». Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 5 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: IPE180 (S235) Οµάδα: Κορφιάς Συνθήκες: 00 Pin-Pin Euler ( o ): 0 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 14. Οµοίως περιγράφεται και το δεύτερο µέλος του κορφιά µεταξύ των κόµβων 14 και 24. Βήµα 13: Εισαγωγή φορτίων στις τεγίδες Μοντέλο > Μέλος Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται όλες οι τεγίδες, εκτός από τις ακραίες, και ο κορφιάς - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ιδιότητες µέλους» και στην καρτέλα «Φορτία» δίνονται: Π. Φόρτισης Κατανεµηµένο ιεύθυνση Μόνιµα 0,5 Απόλυτος Ζ Άνεµος Υ 2,5 Τοπικός Ζ Άνεµος Χ -0,85 Τοπικός Ζ 1-9

10 Κινητά 1 Απόλυτος Ζ Μοντέλο > Μέλος Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται οι ακραίες τεγίδες - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ιδιότητες µέλους» και στην καρτέλα «Φορτία» δίνονται: Π. Φόρτισης Κατανεµηµένο ιεύθυνση Μόνιµα 0,25 Απόλυτος Ζ Άνεµος Υ 1,25 Τοπικός Ζ Άνεµος Χ -0,425 Τοπικός Ζ Κινητά 0,5 Απόλυτος Ζ Βήµα 14: Εισαγωγή φορτίων στους στύλους Μοντέλο > Μέλος Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται οι γωνιακοί στύλοι (Μέλη 1,2, 17 και 18). - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ιδιότητες µέλους» και στην καρτέλα «Φορτία» δίνονται: Π. Φόρτισης Κατανεµηµένο ιεύθυνση Άνεµος Υ 2,15 Απόλυτος Υ Άνεµος Χ 2.3 Απόλυτος Χ Μοντέλο > Μέλος Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται οι µεσαίοι στύλοι - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ιδιότητες µέλους» και στην καρτέλα «Φορτία» δίνονται: Π. Φόρτισης Κατανεµηµένο ιεύθυνση Άνεµος Υ 4,3 Απόλυτος Υ Βήµα 15: Περιγραφή αντιανέµιων συνδέσµων στέγης Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 2 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: ΚΤ40x40x2.6 (S235) Οµάδα: Αντιανέµιοι σύνδεσµοι Συνθήκες: 00 Pin-Pin Euler ( o ): εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 15 Οµοίως περιγράφονται και οι αντιανέµιοι σύνδεσµοι µεταξύ των κόµβων 6 16, 16-23, 15 20, 7-14, 5-13, 13-24, Οµοίως και για την περιγραφή των αντιανέµιων συνδέσµωνµεταξύ των κόµβων 5-12, 8-14, 14-25, 12 24, 4 10, 10 22, 11 27, δίνοντας όµως γωνία euler o. Βήµα 16: Περιγραφή πλάγιων αντιανέµιων συνδέσµων Μοντέλο > Μέλος > Κατάτµηση (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται όλοι οι στύλοι - Θέση (σε m) που θέλετε να σπάσει το µέλος ή αρνητικός αριθµός για σπάσιµο σε ίσα τµήµατα > δίνουµε την τιµή 0.5 Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) 1-10

11 - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 28 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: ΚΤ40x40x2.6 (S235) Οµάδα: Αντιανέµιοι σύνδεσµοι Συνθήκες: 00 Pin-Pin Euler ( o ): 0 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 16 Οµοίως περιγράφονται και οι αντιανέµιοι σύνδεσµοι µεταξύ των κόµβων 2 30, 30 20, 32 16, 11-29, 4 31, 22-31, Βήµα 17: Περιγραφή θεµελίωσης Μοντέλο > Πέδιλο > Σε κόµβο - Επιλογή κόµβου > επιλέγεται ο κόµβος στήριξης 1 Οµοίως και για τους υπόλοιπους κόµβους στήριξης. Μοντέλο > Πέδιλο > Αλλαγή - Επιλογή οντοτήτων > επιλέγονται όλα τα πέδιλα - Στο πλαίσιο διαλόγου «Υποστύλωµα» και στην καρτέλα Γεωµετρικά στοιχεία ορίζονται διαστάσεις Β = 0.80m και D = 0.80m, και τσεκάρεται η επιλογή «Αλλαγή διαστάσεων κεντροβαρικά». Μοντέλο > οκός > Συνδετήρια οκός από κόµβους - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 1 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 18 Οµοίως περιγράφονται τα συνδετήρια δοκάρια και µεταξύ των υπόλοιπων κόµβων. Μοντέλο > οκός > Αλλαγή. - Επιλογή οντοτήτων > επιλέγονται όλα τα συνδετήρια δοκάρια. - Στο πλαίσιο διαλόγου «οκός» και στην καρτέλα Γεωµετρικά στοιχεία ορίζονται διαστάσεις Ύψος = 0.70m και Πλάτος = 0.30m, και στο πεδίο Τύπος ιατοµής τσεκάρεται η πρώτη επιλογή (ορθογωνική). Βήµα 18: Ενηµέρωση σχεδιαστικών οντοτήτων Μοντέλο > Ενηµέρωση όλων. Η ενηµέρωση αποκαθιστά τη συµβατότητα µεταξύ σχεδιαστικών και στατικών οντοτήτων. Χρησιµοποιείται κάθε φορά που µεταβληθεί κάτι στο σχεδιαστικό µοντέλο του φορέα και προηγείται των εντολών του µενού «Υπολογισµοί» και της εντολής «Λογικός έλεγχος». Βήµα 19: Έλεγχος των δεδοµένων Μοντέλο > Λογικός Έλεγχος. Βήµα 20: Χρωµατική απεικόνιση Γραφικά > Χρωµατική απεικόνιση. Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν τα χρώµατα απεικόνισης των µελών είτε ανάλογα µε την οµάδα, είτε ανάλογα µε το τύπο διατοµής. 1-11

12 Εικόνα 3: Τελική µορφή του φορέα Επίλυση του φορέα Βήµα 21: Χωρικό Μοντέλο. ηµιουργούνται τα δεδοµένα του φορέα, υπολογίζονται δηλαδή ροπές αδράνειας, συντεταγµένες κόµβων, φορτία κλπ. Υπολογισµοί > Χωρικό Μοντέλο. Βήµα 22: Επίλυση του φορέα Υπολογισµοί > Επίλυση. Όταν τελειώσει η επίλυση θα εµφανιστεί ο έλεγχος της επίλυσης (Εικόνα 4). Στον πίνακα αυτό, στη στήλη DATAF για κάθε περίπτωση φόρτισης και για τις τρεις διευθύνσεις είναι το άθροισµα των φορτίων ενώ στη στήλη «ΕΠΙΛΥΣΗ» είναι οι αντιδράσεις που υπολογίστηκαν από το πρόγραµµα. Αν η επίλυση είναι σωστή, τότε οι δύο τιµές πρέπει να είναι ίσες και αντίθετες. 1-12

13 Εικόνα 4: Το ΤΕΣΤ επίλυσης Βήµα 23: Έλεγχος µεταθετότητας Υπολογισµοί > Έλεγχος µεταθετότητας. - Έλεγχος πλευρικής δυσκαµψίας. Στο πεδίο «Ύψος βάσης Z b (m)» δίνεται η τιµή 0.00 και στο πεδίο «Μέγιστο ύψος ορόφου Z max (m)» δίνεται η τιµή 6.00m. Το πρόγραµµα θα κάνει τον έλεγχο στα µέλη που βρίσκονται µεταξύ των υψοµέτρων των επιλεγµένων κόµβων. Γίνονται δύο επιλύσεις του φορέα, ως έχει και µία χωρίς τους διαγώνιους συνδέσµους δυσκαµψίας. Εικόνα 5: Ο έλεγχος πλευρική δυσκαµψίας 1-13

14 - Έλεγχος πλευρικής µετατόπισης θ. Στο πεδίο «Ύψος ορόφου (m)» δίνεται 5m και επιλέγετε το «Προσθήκη», οπότε και εµφανίζονται τα αποτελέσµατα. A.A. 1 Z=5,000m Έλεγχος θ ΣN ΣQy ΣQx δελy δελx θy θx y/h x/h q (KN) (KN) (KN) (mm) (mm) 29,47 0,39 2,26 0,0074 0,0116 0, , ,0000 0,0000 1,00 Έλεγχος των µελών του φορέα Βήµα 24: Σχεδιασµός µελών Υπολογισµοί > Σχεδιασµός µελών. - Στο πλαίσιο διαλόγου «Σχεδιασµός διατοµών» επιλέγονται Χαρακτηρισµός: Πλαίσια Αµετάθετα Λυγισµός: Έλεγχος σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό > µαρκαρισµένο Αλλαγή συντελεστών λυγισµού > αποµαρκαρισµένο Υπολογισµός συντελεστών λυγισµού > µαρκαρισµένο Υπολογισµός συνεχειών µελών > µαρκαρισµένο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των ελέγχων το πρόγραµµα παραγοντοποιεί τα εντατικά µεγέθη και κάνει όλους τους απαιτούµενους από τον Ευρωκώδικα 3 ελέγχους επάρκειας. Σε περίπτωση αστοχίας θα σταµατήσει και θα εµφανιστεί πλαίσιο διαλόγου όπου αναφέρεται το µέλος, η θέση, ο συνδυασµός φόρτισης, η κατηγορία της διατοµής και ο έλεγχος για τον οποίο αστοχεί. Έλεγχος των συνδέσεων του φορέα Βήµα 25: Σχεδιασµός κόµβων αντιανέµιων συνδέσµων (συγκολλήσεις και κοµβοελάσµατα) Υπολογισµοί > Σχεδιασµός κόµβων. - Στο πλαίσιο διαλόγου «. επιλέγεται ΝΑΙ για υπολογισµό των κόµβων των αντιανεµίων µε κοµβοελάσµατα και συγκολλήσεις. - Επιβεβαίωση επιπέδων > Γίνονται αποδεκτά τα επίπεδα: 1 και 3 (πλευρά ΧΖ) πλαινά αντιανέµια 2 και 4 αντιανέµια στέγης (επίπεδο στέγης) 1-14

15 Εικόνα 6: Το πλαίσιο διαλόγου «Κόµβος» Στο πλαίσιο διαλόγου «Κόµβος»: Μελέτη > Με Κοµβοελάσµατα. Επεξεργασία > Μέλη Επιλογή του Επιπέδου 1 από τη λίστα Επιλέγεται το εικονίδιο Επιλογή του Επιπέδου 2 από τη λίστα Επιλέγεται το εικονίδιο Οµοίως και για τα υπόλοιπα επίπεδα Επεξεργασία > Συγκολλήσεις Επιλογή του Επιπέδου 1 από τη λίστα Επιλέγεται το εικονίδιο Οµοίως και για τα υπόλοιπα επίπεδα Επεξεργασία > Κοµβοελάσµατα Επιλογή του Επιπέδου 1 από τη λίστα Επιλέγεται το εικονίδιο Οµοίως και για τα υπόλοιπα επίπεδα Μελέτη > Έξοδος. Βήµα 26: Σχεδιασµός κόµβων πλαισίων Υπολογισµοί > Σχεδιασµός κόµβων πλαισίων (Connect) - Επιλογή µελών > Επιλέγεται ο στύλος 55 και η δοκός

16 Έλεγχος Θεµελίωσης (Έλεγχος πλάκας έδρασης και Έλεγχος Πεδίλων) Με τις εντολές «Σχεδιασµός Πλάκας Έδρασης» και «Σχεδιασµός θεµελίωσης», το πρόγραµµα ελέγχει ως προς την επάρκεια και στη συνέχεια διαστασιολογεί τους κόµβους στήριξης υποστυλωµάτων. Βήµα 27: Σχεδιασµός πλάκας έδρασης Υπολογισµοί > Σχεδιασµός πλάκας έδρασης Εικόνα 7: Το πλαίσιο διαλόγου «Έλεγχος έδρασης» - Επιλέγεται το πλήκτρο ΟΛΑ οπότε και γίνεται η διαστασιολόγηση της πλάκας και ο υπολογισµός των αγκυρίων όλων των στηρίξεων του φορέα. Σε περίπτωση υπέρβασης κάποιου µεγέθους σε κάποια στήριξη το πρόγραµµα διακόπτει τον υπολογισµό και δίνει αντίστοιχο µήνυµα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαστασιολόγησης (µερικών ή όλων των στηρίξεων), το πρόγραµµα επιστρέφει στα αποτελέσµατα της πρώτης στήριξης. Στο πάνω αριστερό τµήµα του παραθύρου επιλέγεται ποιος κόµβος θα εµφανιστεί. Βήµα 28: Σχεδιασµός πεδίλων και συνδετήριων δοκών Υπολογισµοί > Σχεδιασµός θεµελίωσης 1-16

17 Εικόνα 8: Το πλαίσιο διαλόγου «Σχεδιασµός θεµελίωσης» Σχεδιασµός συνδετήριων δοκών. Ο σχεδιασµός των δοκών περιλαµβάνει δύο στάδια. Το πρώτο είναι η αναγνώριση των συνεχών δοκών για την τοποθέτηση των οπλισµών και το δεύτε ρο η διαστασιολόγησή τους. Το πρώτο βήµα πρέπει πάντα να προηγείται του δεύτερου. - Στάθµη 1 θεµελίωση > Συνέχειες δοκών. Εµφανίζεται ένας text-editor όπου υπάρχει η δυνατότητα µεταβολής των συνεχειών των δοκών που αναγνώρισε το πρόγραµµα. - Στάθµη 1 θεµελίωση > Αs + ράβδοι δοκών. Στο πρώτο µισό της οθόνης διαστασιολόγησης έχει δηµιουργηθεί το διάγραµµα της περιβάλλουσας ροπών κατακόρυφων φορτίων και σεισµού όπου αναγράφονται οι δυσµενέστερες ροπές ανοιγµάτων και στηρίξεων. Κάτω και άνω των ανοιγµάτων και των στηρίξεων αναγράφετια ο τιθέµενος οπλισµός. Εάν είναι επιθυµητή η αλλαγή ράβδων, µε διπλό click του ποντικιού στο συγεκκριµένο οπλισµό, ανοίγει πλαίσιο όπου µπορεί να γίνει τροποποίηση του αριθµού και της διαµέτρου των ράβδων. Σχεδιασµός πεδίλων Εικόνα 9: Το πλαίσιο διαλόγου διαστασιολόγησης των πεδίλων 1-17

18 ηµιουργία Τεύχους υπολογισµών και παραγωγή σχεδίων Βήµα 29: ηµιουργία Τεύχους υπολογισµών Υπολογισµοί > Εκτυπώσεις Εικόνα 10: Το πλαίσιο διαλόγου «Επιλογή Εκτυπώσεων» Με την εντολή «Εκτυπώσεις» µπορεί να δηµιουργηθεί το τεύχος των εκτυπώσεων. Η γενική λογική των εκτυπώσεων του STEEL είναι προσαρµοσµένη στη δηµιουργία και εξαγωγή αρχείου της µορφής εµπλουτισµένου κειµένου (rtf) ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία του. Ο σχηµατισµός του τεύχους γίνεται µέσω της εφαρµογής κάποιου πρότυπου εκτύπωσης (template). Τα πρότυπα εκτύπωσης είναι ιδιαίτερα αρχεία που µπορούν να δηµιουργηθούν πολύ εύκολα και περιέχουν πληροφορίες τόσο για τα περιεχόµενα (ποιες από τις πληροφορίες της µελέτης, θα περιληφθούν στο τεύχος) όσο και για τη µορφοποίηση και διαρρύθµιση του ίδιου του τεύχους. Η οριστική, βέβαια, µορφοποίηση του τεύχους θα πρέπει να γίνει µε τον κειµενογράφο, όπου θα φορτωθεί το αρχείο του τεύχους. - Καρτέλα «ηµιουργία Προτύπου Εκτύπωσης». Στη δεξιά λίστα, υπάρχουν τα περιεχόµενα του προτύπου το οποίο φορτώθηκε στην προηγούµενη καρτέλα ενώ στην αριστερή λίστα υπάρχουν οι τίτλοι που ενώ είναι διαθέσιµοι δεν έχουν περιληφθεί στο πρότυπο. Επιλέγοντας κάποιον τίτλο από την αριστερή λίστα και πατώντας το πλήκτρο µε το βελάκι που δείχνει προς τα δεξιά ο τίτλος µεταφέρεται στη δεξιά λίστα. Επιλέγονται: 1-18

19 Μετά την διαµόρφωση των εκτυπώσεων επιλέγοντας του κουµπί «Αποθήκευση» σώζεται το αρχείο προτύπου, µε το ΟΚ δηµιουργείται το αρχείο των εκτυπώσεων. Βήµα 30: ηµιουργία σχεδίων Υπολογισµοί > Σχέδια. Στο πλαίσιο διαλόγου «ηµιουργία Σχεδίου» επιλέγονται και τα τέσσερα επίπεδα. Μέσα στο φάκελο της µελέτης θα δηµιουργηθούν dxf αρχεία µε τα σχέδια και τις λεπτοµέρειες των επιπέδων. Υπολογισµοί > Σχέδιο Θεµελίωσης. Στο πλαίσιο διαλόγου «ηµιουργία Σχεδίου» επιλέγονται και τα τέσσερα επίπεδα. Μέσα στο φάκελο της µελέτης θα δηµιουργηθούν dxf αρχεία µε τα σχέδια και τις λεπτοµέρειες των επιπέδων. 1-19

20 στο STRAD.ST... 1 Προεργασία Απαιτούµενες ενέργειες πριν την περιγραφή... 1 Γεωµετρία... 1 Παράµετροι Κανονισµών... 2 Φορτίσεις... 2 Συνδεσµολογία... 3 Εισαγωγή ηµιουργία του φακέλου της µελέτης... 4 Βήµα 1: Νέα Μελέτη... 4 Βήµα 2: Ιδιότητες σταθµών... 4 Καθορισµός των παραµέτρων της µελέτης... 4 Βήµα 3: Επιλογή αντισεισµικού κανονισµού και κανονισµού ελέγχου των µελών... 4 Βήµα 4: Επιλογή διατοµών Σχηµατισµός βιβλιοθήκης του έργου... 5 Βήµα 5: Καθορισµός των παραµέτρων της θεµελίωσης... 6 Βήµα 6: Καθορισµός των συνδυασµών φόρτισης του φορέα... 6 Περιγραφή του φορέα... 7 Βήµα 7: Περιγραφή υποστυλωµάτων... 7 Βήµα 8: Περιγραφή κεκλιµένων κύριων δοκών... 7 Βήµα 9: ηµιουργία του δεύτερου και τρίτου πλαισίου µε αντιγραφή του πρώτου... 8 Βήµα 10: Ορισµός στηρίξεων... 8 Βήµα 11: Περιγραφή τεγίδων... 8 Βήµα 12: Περιγραφή κορφιά... 9 Βήµα 13: Εισαγωγή φορτίων στις τεγίδες... 9 Βήµα 14: Εισαγωγή φορτίων στους στύλους Βήµα 15: Περιγραφή αντιανέµιων συνδέσµων στέγης Βήµα 16: Περιγραφή πλάγιων αντιανέµιων συνδέσµων Βήµα 17: Περιγραφή θεµελίωσης Βήµα 18: Ενηµέρωση σχεδιαστικών οντοτήτων Βήµα 19: Έλεγχος των δεδοµένων Βήµα 20: Χρωµατική απεικόνιση Επίλυση του φορέα Βήµα 21: Χωρικό Μοντέλο Βήµα 22: Επίλυση του φορέα Βήµα 23: Έλεγχος µεταθετότητας Έλεγχος των µελών του φορέα Βήµα 24: Σχεδιασµός µελών Έλεγχος των συνδέσεων του φορέα Βήµα 25: Σχεδιασµός κόµβων αντιανέµιων συνδέσµων (συγκολλήσεις και κοµβοελάσµατα) Βήµα 26: Σχεδιασµός κόµβων πλαισίων Έλεγχος Θεµελίωσης (Έλεγχος πλάκας έδρασης και Έλεγχος Πεδίλων) Βήµα 27: Σχεδιασµός πλάκας έδρασης Βήµα 28: Σχεδιασµός πεδίλων και συνδετήριων δοκών ηµιουργία Τεύχους υπολογισµών και παραγωγή σχεδίων Βήµα 29: ηµιουργία Τεύχους υπολογισµών Βήµα 30: ηµιουργία σχεδίων

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WINSTEEL 2001 ΕΧΕΙ ΒΑΣΙΣΤΕΙ ΣΤΟ VK STEEL ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ VK ENGINEERING RESEARCH &

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WINSTEEL 2001 ΕΧΕΙ ΒΑΣΙΣΤΕΙ ΣΤΟ VK STEEL ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ VK ENGINEERING RESEARCH & VK STEEL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΝΑ ΓΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης του Steel

Οδηγός Χρήσης του Steel Οδηγός Χρήσης του Steel 2 Τίτλος:Οδηγός Χρήστη του Steel. ευτερη Εκδοση. R24 Αθήνα 2007 Αυτό το ϐιβλίο στοιχειοθετήθηκε µε το πρόγραµµα LaTEX (διανοµή MiKTEX). Η τελική ηλεκτρονική µορφή (Portable Document

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Master for Windows version 4.5.0.30 FAQ Version 4.1.0.0 Αθήνα, Μάιος 2007. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. FESPA 4 for Windows Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 Fespa 4 Περιεχόµενα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ FESPA... 3 TΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 25 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Pessos.CAD - οµήµατα φέρουσας τοιχοποιίας

Pessos.CAD - οµήµατα φέρουσας τοιχοποιίας Pessos.CAD - οµήµατα φέρουσας τοιχοποιίας Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE NOTICES Copyright 4M-VK Civil Engineering Software

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία Ευρωκώδικας 6. Βιβλίο οδηγιών 1

Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία Ευρωκώδικας 6. Βιβλίο οδηγιών 1 Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία Ευρωκώδικας 6 Βιβλίο οδηγιών 1 Το Πρόγραµµα FEDRA που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Strad 2009. Εγχειρίδιο Χρήσης

Strad 2009. Εγχειρίδιο Χρήσης Strad 2009 Εγχειρίδιο Χρήσης Copyright 2007, 4M-VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού Μυκηνών 9 Χαλάνδρι 15233 Τηλ. 210 6857200, Fax 210 6848237 Έκδοση 2.0 21 Ιουλίου 2009 Για πρόσθετες πληροφορίες και επισηµάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Steel Portal Frame EC3

Steel Portal Frame EC3 Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 Ελαστική ανάλυση με πρόβλεψη για φαινόμενα 2ας τάξεως. Φορτία βαρύτητας, φορτία

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΛ ΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειοο - Τηλ.: 2810.332684 www.tol.com.gr info@tol.com..gr

Διαβάστε περισσότερα

Piscina ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. Εγχειρίδιο Χρήσης

Piscina ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. Εγχειρίδιο Χρήσης Piscina ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Εγχειρίδιο Χρήσης 2 Multisoft 1. Γενικές οδηγίες 1.1 Eγκατάσταση Προγράμματος Ανοίγετε το CD-ROM και κάνετε διπλό κλικ με το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0. Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση στατικής επάρκειας Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.43 Περιεχόμενα 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Στατικό παράδειγμα αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Next είναι ένα γενικό πρόγραµµα στατικής και δυναµικής αναλύσεως καθώς και διαστασιολογήσεως γραµµικών ελαστικών συστηµάτων µε µέλη από τέσσερα διαφορετικά υλικά: σκυρόδεµα (οπλισµένο και προεντεταµένο),

Διαβάστε περισσότερα

WOODexpress RUNET software ΕΠΕ

WOODexpress RUNET software ΕΠΕ Copyright RUNET and C.Georgiadis 2001-2008 Το Πρόγραµµα WOODexpess που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς συµβάσεις περί

Διαβάστε περισσότερα

Toixos ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγίες Χρήσεως

Toixos ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ. Οδηγίες Χρήσεως Toixos ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγίες Χρήσεως 2 Μultisoft Multisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr URL: http://www.multisoft.gr Τοίχος Αντιστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα 3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 11 Μαΐου 2006 1 Γενικά Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο αλγόριθµος που χρησηµοποιεί το Steel για τον σχεδιασµό των µεταλλικών κατασκευών σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Ιούνιος 009 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 70 Ηράκλειο - Τηλ.: 80.684 www.tol.com.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. Τέκτων 7 for Windows Vista Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 TEΚΤΩΝ 7 Πρόσθετες δυνατότητες 3 Πρόλογος Στο κείµενο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις Δ 1 Επισκευές και ενισχύσεις 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα σχεδίασης, ανάλυσης και διαστασιολόγησης χωρικών φορέων Master, δίνει στο μηχανικό όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ ΚΥΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα