Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικά βήµατα περιγραφής φορέα στο STRAD.ST"

Transcript

1 στο STRAD.ST Στο παράδειγµα αναπτύσσεται η διαδικασία περιγραφής ενός απλού πλαισιακού φορέα, η επίλυσή του, ο έλεγχος επάρκειας των µελών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ευρωκώδικα 3, ο σχεδιασµός της θεµελίωσης καθώς και ο έλεγχος και σχεδιασµός των συνδέσεων. Τέλος περιγράφεται η διαδικασία παραγωγής του τεύχους εκτυπώσεων και των ξυλοτύπων. Προεργασία Απαιτούµενες ενέργειες πριν την περιγραφή Γεωµετρία Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα πλαίσια τα οποία ενώνονται µε τεγίδες. Τα πλαίσια αποτελούνται, το καθένα, από δύο υποστυλώµατα ύψους 4m και ένα ζεύγος κεκλιµένων δοκών µε γωνία 18,43 ο ως προς την οριζόντιο. Τα πλαίσια ενώνουν παράλληλες τεγίδες από συµπαγείς διατοµές (υψίκορµες) οι οποίες γίνεται παραδεκτό, ότι συµµετέχουν στην επίλυση. Για να αποφευχθούν ανεπιθύµητες σχετικές παραµορφώσεις, έχει τοποθετηθεί από ένα ζεύγος αντιανεµίων σε κάθε κεκλιµένο επίπεδο, αποτελούµενων από µέλη, για τα οποία γίνεται παραδεκτό, ότι συµµετέχουν ως ελκυστήρες, κατά κύριο λόγο (και όχι τόσο ως θλιπτήρες). Τα µέλη αυτά θα είναι κοιλοδοκοί τετραγωνικής διατοµής και θα συνδέονται µε τις κύριες δοκούς µέσω κοµβοελασµάτων. Το σύστηµα από παράλληλες τεγίδες αποτελεί το βασικό µηχανισµό µεταβίβασης των φορτίων της επικάλυψης (από χαλυβδόφυλλα τραπεζοειδούς διατοµής, µε πρόβλεψη στο φορτίο µελλοντικής µόνωσης), της ανεµοπίεσης και της υφαρπαγής (υποπίεση)του χιονιού και των κινητών φορτίων (φορτίο επισκέψεως, όπως προβλέπεται από τον Ευρωκώδικα 1 για πλαίσια µε γωνία µικρότερη των 20 µοιρών). Εικόνα 1: Τρισδιάστατη απεικόνιση του φορέα 1-1

2 Παράµετροι Κανονισµών Οι κανονισµοί που χρησιµοποιήθηκαν είναι: Για τις Φορτίσεις: Ευρωκώδικας 1 Αντισεισµικός: ΕΑΚ2003 Για τον έλεγχο των µελών: Ευρωκώδικας 3 Σε ότι αφορά τις επιµέρους παραδοχές του αντισεισµικού κανονισµού έχουν γίνει οι ακόλουθες παραδοχές, Ο φορέας βρίσκεται στην Αθήνα Η σπουδαιότητα του δοµήµατος είναι Σ2. Η κατηγορία του εδάφους είναι Β. Το δοµικό σύστηµα, παρότι πλαίσιο θα λυθεί στην ελαστική περιοχή (κατηγορία διατοµών 3) µε συντελεστή σεισµικής συµπεριφοράς q = 1.5. Ο συντελεστής της θεµελίωσης έχει ληφθεί θ = 1,0. Η απόσβεση ζ, έχει ληφθεί ζ = 2 % Με βάση τις παραπάνω παραδοχές οι συνιστώσες του αντισεισµικού συντελεστή στο επίπεδο ΥΧ είναι Rd(T)/g x-x = Rd(T)/g y-y = 0,35 ενώ η δράση της κατακόρυφης συνιστώσας του σεισµού θεωρήθηκε αµελητέα. Φορτίσεις Για τη φόρτιση του φορέα έχουν γίνει οι ακόλουθες παραδοχές: Μόνιµα: Η µόνιµη φόρτιση καταπονεί τις τεγίδες ως διανεµηµένο φορτίο. (ΠΦ1) Οι κύριες δοκοί καταπονούνται λόγω µόνιµης φόρτισης µόνο στα σηµεία στήριξης των τεγίδων (σηµειακή φόρτιση από αντιδράσεις). Στο παράδειγµα θεωρείται ως µόνιµο φορτίο στις τεγίδες 0,50KN/m 2. Άνεµος & Υποπίεση: Για τον υπολογισµό του φορτίου του ανέµου µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι πρόσθετες εφαρµογές για τον Ευρωκώδικα 1 στο µενού Μοντέλο > Πρόσθετα. Μοντέλο > Πρόσθετα > Φορτία Ανέµου - Στο πλαίσιο διαλόγου «Φορτία Ανέµου» δίνονται: Στοιχεία Αναγλύφου: Τόπος Κατασκευής Εσωτερικό χώρας Κατηγορία Εδάφους ΙΙ ιαµόρφωση Ανάγλυφου Επίπεδη επιφάνεια ικλινείς Στέγες Ύψος από κορφιά στέγης : (m) h1 = 6,00 Ύψος από βάση στέγης :(m) h2 = 5,00 Πλευρά χ :(m) lx = 6,00 Πλευρά y :(m) ly = 6 Μέγιστο ύψος ανοιγµάτων πλευράς x :(m) zix = 5 Μέγιστο ύψος ανοιγµάτων πλευράς y :(m) ziy = 0 Εµβαδό ανοιγµάτων πλευράς χ : (m²) Εχ = 36 Εµβαδό ανοιγµάτων πλευράς y :(m²) Εy = 0 Και προκύπτουν οι τιµές για τα φορτία στα τοιχώµατα και στη στέγη. Για ιεύθυνση ανέµου 0 ο (διεύθυνση Χ) Για ιεύθυνση ανέµου 90 ο (διεύθυνση Υ) Φορτία στα τοιχώµατα (kn/m²) A = -0,689 B* = -0,410 D = 1,423 E = 0,163 Φορτία στη στέγη (kn/m²) F = -1,671 / 0,850 G = -0,990 / 0,850 H = 0,186 / 0,781 I = 0,048 J = -0,728 Φορτία στα τοιχώµατα (kn/m²) A = -1,358 B* = -1,080 D = 0,754 E = -0,507 Φορτία στη στέγη (kn/m²) F = -2,340 G = -2,455 H = -0,988 I = -0,

3 Η δράση του ανέµου, για τις ανάγκες του παραδείγµατος δεν δίνεται µε διαφορετική τιµή στις διάφορες επιφάνειες που ορίζει ο Ευρωκώδικας 1 αλλά εφαρµόζεται η µέγιστη τιµή σε όλες τις επιφάνειες. Συνεπώς θεωρούνται ως φορτίσεις: στα τοιχώµατα του επιπέδου ΧΖ τιµή 1,423ΚΝ/m 2 στα τοιχώµατα του επιπέδου ΥΖ τιµή 0,754ΚΝ/m 2 στη στέγη πίεση 2,455ΚΝ/m 2 υποπίεση 0,85ΚΝ/m 2 Χιόνι: Για τον υπολογισµό του φορτίου του ανέµου µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι πρόσθετες εφαρµογές για τον Ευρωκώδικα 1 στο µενού Μοντέλο > Πρόσθετα. Μοντέλο > Πρόσθετα > Φορτία Χιονιού - Στο πλαίσιο διαλόγου «Φορτία Χιονιού σε Στέγες» δίνονται: Στοιχεία Στέγης: ικλινείς Στέγες Πρόβολος:Οχι Κιγκλιδώµατα ασφαλείας -Εµπόδια:Οχι Στοιχεία Περιοχής: Ζώνη 2 Υψόµετρο : Η = 500 m Και προκύπτουν οι τιµές για τα φορτία χιονιού στη στέγη: Γεωµετρικά στοιχεία κατασκευής: Υψος από κορφιά στέγης : (h1) 6 m Υψος από βάση στέγης : ( h2) 5,00 m Μήκος κατασκευής : (L) 6 m Φορτία: Φορτία χιονιού στις στέγες 1η περιπτωση φόρτισης : S2,a1 = 0,904 kn/m² S1,a2 = 0,841 kn/m² 2η περίπτωση φόρτισης : 0.5S1,a1 = 0,420 kn/m² 3η περίπτωση φόρτισης : S1,a1 = 0,841 kn/m² S2,a2 = 0,904 kn/m² 4η περίπτωση φόρτισης : 0.5S1,a2 = 0,420 kn/m² Η δράση του χιονιού για τις ανάγκες του παραδείγµατος δεν δίνεται µε διαφορετικές φορτίσεις στο αριστερό και στο δεξί κεκλιµένο τµήµα αλλά δίνεται µία ενιαία τιµή 0,904ΚΝ/m 2. Κινητό: Σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 1, ακόµα και στις περιπτώσεις άβατων στεγών, όπως αυτή του παραδείγµατος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κινητό φορτίο για την περίπτωση επισκευών. Το φορτίο αυτό που είναι επίσης γνωστό ως φορτίο επίσκεψης λαµβάνεται µε βάση το βάρος των εργατών που θα πραγµατοποιήσουν τις εργασίες συντήρησης. Στο παράδειγµα το φορτίο του χιονιού θεωρήθηκε στη περίπτωση φόρτισης των κινητών έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη και στο σεισµό. Συνδεσµολογία Υποστυλώµατα: Τα υποστυλώµατα θεωρούνται πακτωµένα σε εύκαµπτα πέδιλα κυβικού σχήµατος, ενωµένα µεταξύ τους µε δοκούς ακαµψίας (συνδετήριες δοκούς). Ο κόµβος στήριξης θεωρείται πακτωµένος και γίνεται παραδοχή της ύπαρξης κατάλληλου µηχανισµού µεταβίβασης ροπών στο σύστηµα της θεµελίωσης. Για να καταστεί αυστηρότερος ο έλεγχος ανατροπής του πεδίλου έχει µειωθεί το ποσοστό συµµετοχής των δοκών (της ακαµψίας τους) στην παραλαβή των ροπών. Κατά την έννοια των πλαισίων, οι κόµβοι σύνδεσης υποστυλωµάτων δοκών θεωρούνται πακτωµένοι. οκοί: Οι δοκοί έχουν θεωρηθεί πακτωµένες τόσο ως προς τη σύνδεσή τους µε τα υποστυλώµατα όσο και µεταξύ τους. Τεγίδες: Οι τεγίδες έχουν ληφθεί ως αµφιαρθρωτές και εποµένως µη µεταβιβάζουσες καµπτικές ροπές στις δοκούς πάνω στις οποίες εδράζονται. Αντιανέµιοι σύνδεσµοι: Για να αποφευχθούν ανεπιθύµητες σχετικές παραµορφώσεις, έχουν τοποθετηθεί από δύο ζεύγη αντιανεµίων σε κάθε κεκλιµένο επίπεδο. 1-3

4 Εισαγωγή ηµιουργία του φακέλου της µελέτης Βήµα 1: Νέα Μελέτη Με την εντολή Αρχείο > Νέα Μελέτη (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) δηµιουργείται ο φάκελος της Νέας Μελέτης στο directory :\VK\Windows\Strad-b\MELETES.STL\ Στο πλαίσιο διαλόγου «Νέα µελέτη» επιλέγεται η καρτέλα STEEL και συµπληρώνονται: Αριθµός Μελέτης (π.χ. 100), Αριθµός σταθµών: 1 και Πληροφορίες Μελέτης (π.χ. «Παράδειγµα περιγραφής φορέα»). Βήµα 2: Ιδιότητες σταθµών Ορίζονται: Το υψόµετρο της στάθµης h = 5.00m Αρχείο υλικών σκυροδέµατος (στοιχείων θεµελίωσης), επιλέγεται από τη λίστα το E20D500.yli Καθορισµός των παραµέτρων της µελέτης Βήµα 3: Επιλογή αντισεισµικού κανονισµού και κανονισµού ελέγχου των µελών. Με την εντολή Μοντέλο > Υλικά προκύπτει το πλαίσιο διαλόγου «Παράµετροι µελέτης» όπου περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες παράµετροι των κανονισµών, οργανωµένες σε επάλληλες καρτέλες. Καρτέλα «Κανονισµός». Ορίζονται: - Κανονισµός για τον έλεγχο των µελών Ευρωκώδικας (EC3), - Αντισεισµικός κανονισµός: ΕΑΚ 2003(2000) - Μέθοδος κατανοµής του οριζόντιου σεισµικού φορτίου: Ισοδύναµη Στατική Εξίσωση 3.15 (ΕΑΚ) - Συντελεστές σεισµικών δράσεων: Συντελεστής κινητών = 0.30 και λοιπές τιµές µηδενικές. - Θερµοκρασιακή µεταβολή: 0 - Ζώνη Ι (α = 0.16) - Σπουδιαιότητα: Σ2 (γ = 1.00) - Έδαφος: Β - οµικό Σύστηµα: Πληκτρολογείται κατευθείαν η τιµή q = Θεµελίωση: Πληκτρολογείται κατευθείαν η τιµή θ = Τ x, T y : δίνεται η τιµή Φάσµα Τ 1, Τ 2 : δίνονται οι τιµές 0.15 και 0.60 αντίστοιχα - Β d(0), B d(t1) : δίνονται οι τιµές 1.50 και 2.50 αντίστοιχα - Β dmin : πληκτρολογείται την τιµή 0,375 - Απόσβεση ζ%: πληκτρολογείται η τιµή

5 Βήµα 4: Επιλογή διατοµών Σχηµατισµός βιβλιοθήκης του έργου Καρτέλα «ιατοµές», επιλέγονται οι διατοµές που θα χρησιµοποιηθούν στα µέλη του φορέα που πρόκειται να περιγραφεί. Οι πίνακες που αποτελούν την καρτέλα παρέχουν πρόσβαση στη Γενική Βιβλιοθήκη ιατοµών του προγράµµατος, απ όπου µε τις επιλογές που θα γίνουν θα σχηµατιστεί η Βιβλιοθήκη Έργου. - Αν δεν είναι ήδη ενεργό, ενεργοποιείται το check box δίπλα στην ένδειξη S235. Κάθε διατοµή που θα επιλεγεί στο εξής, θα ανήκει στην κατηγορία χάλυβα S Στον αριστερό πίνακα επιλέγεται η κατηγορία διατοµών «Πλατύπελµοι δοκοί IPB». Στο µεγάλο κεντρικό πίνακα θα εµφανιστούν όλες οι διαθέσιµες διατοµές και οι ιδιότητές τους, που ανήκουν στη συγκεκριµένη κατηγορία. - Επιλέγεται η διατοµή IPB200 (δεξί κλικ «Εισαγωγή επιλεγµένων διατοµών»), οπότε και η διατοµή έχει πλέον εισαχθεί στη Βοβλιοθήκη Έργου. - Με την ίδια διαδικασία επιλέγονται και οι διατοµές: IPE180 (Υψίκορµη δοκός) IPE220 (Υψίκορµη δοκός) IPB200 (Πλατύπελµη δοκός) ΚΤ40x40x2.6 (Κοιλοδοκός τετραγωνική διατοµής) Παρατήρηση: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία σχηµατισµού της Βιβλιοθήκης Έργου το βελάκι δίπλα σε όλες τις κατηγορίες διατοµών από τις οποίες έχει ήδη επιλεγεί τουλάχιστον µία, έχει γίνιε µαύρο. Καρτέλα «Ποιότητα χάλυβα». Μπορεί να γίνει τροποποίηση των παραµέτρων της ποιότητας του χάλυβα. Καρτέλα «Μέσα σύνδεσης». Μπορεί να γίνει τροποποίηση των παραµέτρων των συγκολλήσεων ή/και κοχλιώσεων που θα χρησιµοποιηθούν αργότερα κατά τη διαστασιολόγηση των κόµβων. Καρτέλα «Παράµετροι έδρασης». Μπορεί να γίνει τροποποίηση των παραµέτρων για την διαστασιολόγηση της πλάκας έδρασης των υποστυλωµάτων. Στην καρτέλα αυτή τροποποιούνται: - Επιτρεπόµενη τάση µπετόν (MPa): Η τιµή της τάσης σχεδιασµού του σκυροδέµατος του πεδίλου. Στην τιµή που θα δοθεί θα πρέπει να έχει ληφθεί υπόψη ο συντελεστής ασφάλειας γ c καθώς και ο συντελεστής 0,85 που λαµβάνει υπόψη την µείωση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέµατος που οφείλεται στη µακροχρόνια και επαναλαµβανόµενη δράση των φορτίων. Συνεπώς για ποιότητα C20/25 θα πρέπει να δοθεί η τιµή: 0,85x(20/1,5) = 11,33ΜPa. - Επιτρεπόµενη τάση χάλυβα (MPa): Η τιµή της τάσης σχεδιασµού του χάλυβα της πλάκας έδρασης και των αγκυρίων. Στην τιµή που θα δωθεί θα πρέπει να έχει ληφθεί υπόψη και ο συντελεστής ασφάλειας γ s. Συνεπώς για ποιότητα χάλυβα B500c θα πρέπει να δοθεί η τιµή: 500/1,15 = 434,78 MPa. - Ενιαίο πάχος για όλες τις στηρίξεις: Για να έχουν όλες οι στηρίξεις το ίδιο πάχος πλάκας (το µέγιστο που θα προκύψει υπολογιστικά) δίνεται η τιµή 1. - Επιτρεπόµενη τάση αγκυρίων (MPa): ίνεται η τιµή 500 MPa. - ιάµετρος αγκυρίου (mm): ίνεται η τιµή 20mm. - ιατοµή πυρήνα αγκυρίου (cm 2 ): ίνεται η τιµή 3,14cm 2. - Επιτρεπόµενη τάση συνάφειας µπετόν χάλυβα (MPa): ίνεται η τιµή 2.3MPa - Συντελεστής µείωσης µήκους αγκύρωσης: ίνεται η τιµή 0.7 για άγκιστρο. 1-5

6 Βήµα 5: Καθορισµός των παραµέτρων της θεµελίωσης Με την εντολή Μοντέλο > Γενικές Παράµετροι Σκυροδέµατος > Επιλέγεται από τη λίστα το αρχείο «E20D500.YLI» που έχει οριστεί ως αρχείο της θεµελίωσης. Καρτέλα «Κανονισµοί». Στην Καρτέλα αυτή υπάρχουν οι παράµετροι που αφορούν στο έδαφος. ίνονται: σ εδάφους = 22 N/cm 2 είκτης ακαµψίας Κ = KN/m 3 Μέτρο ελαστικότητας Ε = ΚΝ/m 2. Καρτέλα «Υλικά Κ.Ο.Σ./CYS 159/ EC2». Εµφανίζονται τα διαγράµµατα τάσεων παραµορφώσεων για το σκυρόδεµα και το χάλυβα. Οµάδα 1 τιµές παραµέτρων για ΟΚΑ (βασικούς και τυχηµατικούς συνδυασµούς) και Οµάδα 2 τιµές παραµέτρων για ΟΚΛ (συνδυασµοί λειτουργικότητας). Καρτέλα «Συνδυασµοί Φόρτισης». Εισάγονται οι συνδυασµοί φόρτισης µε τους οποίους θα γίνει η διαστασιολόγηση της θεµελίωσης (δοκοί και πέδιλα). - οκοί. Συµπληρώνονται οι συνδυασµοί: 1: 1.35ΠΦ ΠΦ11 Ο.Τ. 1 2: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Ο.Τ. 1 3: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Ο.Τ. 1 4: 1.00ΠΦ ΠΦ11 Ο.Τ. 2 - Πέδιλα. Συµπληρώνονται οι συνδυασµοί: 1: 1.35ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 1 Ο.Τ. 1 2: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 20 Ο.Τ. 1 3: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 20 Ο.Τ. 1 4: 1.00ΠΦ ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 1 Ο.Τ. 1 5: 1.00ΠΦ ΠΦ11 Τ.Ε. 1 Ο.Τ. 2 Σηµείωση: Τ.Ε. > Οµάδα τάσεων εδάφους 1: για το συνδυασµό που προηγείται ελέγχεται ταυτόχρονα το πέδιλο (ως σκυρόδεµα) και το έδαφος (διεπιφάνεια εδάφους πεδίλου). 20: για το συνδυασµό που προηγείται ελέγχεται µόνο το πέδιλο (ως σκυρόδεµα). Βήµα 6: Καθορισµός των συνδυασµών φόρτισης του φορέα Οι συνδυασµοί φόρτισης συµπληρώνονται ανάλογα µε τις φορτίσεις που θα δοθούν στο φορέα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον καθορισµό τους και το υποπρόγραµµα που βρίσκεται στις πρόσθετες επιλογές του µενού Μοντέλο > Πρόσθετα. Μοντέλο > Πρόσθετα > Συνδυασµοί δράσεων - Στο πλαίσιο διαλόγου «Συνδυασµοί δράσεων» επιλέγονται οι φορτίσεις: Μόνιµες δράσεις (ΠΦ1) Σεισµικές δράσεις (ΠΦ2) Επιβεβληµένα Κινητά Φορτία (ΠΦ11) Φορτία Ανέµου (ΠΦ4) Φορτία Ανέµου (ΠΦ5) Κατηγορία κτηρίου: Κατοικίες Μορφή συνδυασµών: Πλήρεις - Ενηµέρωση συνδυασµών - Έξοδος Μοντέλο > Συνδυασµοί φόρτισης - Στο πλαίσιο διαλόγου «Συνδυασµοί φόρτισης» στη καρτέλα «Οριακή κατάσταση αστοχίας» έχουν συµπληρωθεί οι συνδυασµοί που καθορίστηκαν στο προηγούµενο βήµα - Στη καρτέλα «Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας» συµπληρώνεται ο συνδυασµός: 1.00 Μόνιµα Κινητά (Έλεγχος: 200) 1-6

7 Περιγραφή του φορέα Βήµα 7: Περιγραφή υποστυλωµάτων Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή ως Υποστύλωµα (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται το µήνυµα <Σηµείο Εισαγωγής> όπου πληκτρολογούνται οι συντεταγµένες τοποθέτησης του υποστυλώµατος (για το πρώτο υποστύλωµα <1,1>). - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: IPB200 (S235) Οµάδα: Στύλος (Χάλυβας) Συνθήκες: 11 Fix-Fix Euler ( o ): 90 Επαναλαµβάνετε η ίδια διαδικασία για την εισαγωγή του δεύτερου στύλου (συντεταγµένες <1,7>). Γραφικά > Αξονοµετρικό (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) απεικονίζεται το γραµµικό µοντέλο των µελών που έχουν περιγραφεί στο χώρο. Βήµα 8: Περιγραφή κεκλιµένων κύριων δοκών Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα <Πρώτο Άκρο> επιλέγεται ο κόµβος 2 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: IPE220 (S235) Οµάδα: οκός (Χάλυβας) Συνθήκες: 11 Fix-Fix Euler ( o ): 0 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 4. Μοντέλο > Μέλος > Κατάτµηση (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα: <Επιλογή οντοτήτων>, επιλέγεται το µέλος 3 - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα: <Θέση (σε m) που θέλετε να σπάσει το µέλος ή αρνητικός αριθµός για σπάσιµο σε ίσα τµήµατα <-2.000>>, επιλέγεται -2 οπότε δηµιουργείται ένας νέος κόµβος (5). Μοντέλο > Κόµβος > Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγεται ο κόµβος 5 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Κόµβος» και στο πεδίο «Συντεταγµένες κόµβου (m)» κατά Ζ δίνουµε τιµή 6.00m. Μοντέλο > Ενηµέρωσή όλων Μοντέλο > Μέλος > Κατάτµηση (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα: <Επιλογή οντοτήτων>, επιλέγεται το µέλος 3 - Στη γραµµή εντολών εµφανίζεται µήνυµα: <Θέση (σε m) που θέλετε να σπάσει το µέλος ή αρνητικός αριθµός για σπάσιµο σε ίσα τµήµατα <-2.000>>, επιλέγεται -3 οπότε δηµιουργείται δύο νέοι κόµβοι (6 και 7). Οµοίως και για το µέλος 4 χωρίζεται σε τρία τµήµατα και δηµιουργούνται δύο νέοι κόµβοι (8 και 9). 1-7

8 Βήµα 9: ηµιουργία του δεύτερου και τρίτου πλαισίου µε αντιγραφή του πρώτου Μοντέλο > Αντιγραφή οντοτήτων (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται όλα τα µέλη - Σηµείο Αναφοράς > επιλέγεται ο κόµβος 1 - Σηµείο αντιγραφής > Η ίδια διαδικασία επαναλαµβάνεται και για την περιγραφή του τρίτου πλαισίου σε απόσταση πάλι 3m από το δεύτερο πλαίσιο. Εικόνα 2: Γραµµική απεικόνιση των τριών πλαισίων του φορέα Βήµα 10: Ορισµός στηρίξεων Μοντέλο > Κόµβος > Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται οι κόµβοι 1, 3, 17, 18, 19 και Στο πλαίσιο διαλόγου «Κόµβος» και στο πεδίο «Συνοριακές συνθήκες ( εσµεύσεις)» τσεκάρονται όλες οι επιλογές Βήµα 11: Περιγραφή τεγίδων Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 2 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: IPE180 (S235) Οµάδα: Τεγίδα (Χάλυβας) Συνθήκες: 00 Pin-Pin Euler ( o ):

9 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 16 Οµοίως περιγράφονται και οι τεγίδες µεταξύ των κόµβων 16 20, 6-15, 15 23, 7 13 και Οµοίως και για την περιγραφή των τεγίδων µεταξύ των κόµβων 8-12, 12-25, 9-10, 10 27, 4 11, δίνοντας όµως γωνία euler o. Βήµα 12: Περιγραφή κορφιά Μοντέλο > ιαχείριση οµάδων - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ονόµατα Οµάδων» δίνουµε µία νέα οµάδα «Κορφιάς». Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 5 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: IPE180 (S235) Οµάδα: Κορφιάς Συνθήκες: 00 Pin-Pin Euler ( o ): 0 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 14. Οµοίως περιγράφεται και το δεύτερο µέλος του κορφιά µεταξύ των κόµβων 14 και 24. Βήµα 13: Εισαγωγή φορτίων στις τεγίδες Μοντέλο > Μέλος Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται όλες οι τεγίδες, εκτός από τις ακραίες, και ο κορφιάς - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ιδιότητες µέλους» και στην καρτέλα «Φορτία» δίνονται: Π. Φόρτισης Κατανεµηµένο ιεύθυνση Μόνιµα 0,5 Απόλυτος Ζ Άνεµος Υ 2,5 Τοπικός Ζ Άνεµος Χ -0,85 Τοπικός Ζ 1-9

10 Κινητά 1 Απόλυτος Ζ Μοντέλο > Μέλος Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται οι ακραίες τεγίδες - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ιδιότητες µέλους» και στην καρτέλα «Φορτία» δίνονται: Π. Φόρτισης Κατανεµηµένο ιεύθυνση Μόνιµα 0,25 Απόλυτος Ζ Άνεµος Υ 1,25 Τοπικός Ζ Άνεµος Χ -0,425 Τοπικός Ζ Κινητά 0,5 Απόλυτος Ζ Βήµα 14: Εισαγωγή φορτίων στους στύλους Μοντέλο > Μέλος Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται οι γωνιακοί στύλοι (Μέλη 1,2, 17 και 18). - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ιδιότητες µέλους» και στην καρτέλα «Φορτία» δίνονται: Π. Φόρτισης Κατανεµηµένο ιεύθυνση Άνεµος Υ 2,15 Απόλυτος Υ Άνεµος Χ 2.3 Απόλυτος Χ Μοντέλο > Μέλος Αλλαγή (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται οι µεσαίοι στύλοι - Στο πλαίσιο διαλόγου «Ιδιότητες µέλους» και στην καρτέλα «Φορτία» δίνονται: Π. Φόρτισης Κατανεµηµένο ιεύθυνση Άνεµος Υ 4,3 Απόλυτος Υ Βήµα 15: Περιγραφή αντιανέµιων συνδέσµων στέγης Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 2 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: ΚΤ40x40x2.6 (S235) Οµάδα: Αντιανέµιοι σύνδεσµοι Συνθήκες: 00 Pin-Pin Euler ( o ): εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 15 Οµοίως περιγράφονται και οι αντιανέµιοι σύνδεσµοι µεταξύ των κόµβων 6 16, 16-23, 15 20, 7-14, 5-13, 13-24, Οµοίως και για την περιγραφή των αντιανέµιων συνδέσµωνµεταξύ των κόµβων 5-12, 8-14, 14-25, 12 24, 4 10, 10 22, 11 27, δίνοντας όµως γωνία euler o. Βήµα 16: Περιγραφή πλάγιων αντιανέµιων συνδέσµων Μοντέλο > Μέλος > Κατάτµηση (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) - Επιλογή οντοτήτων > Επιλέγονται όλοι οι στύλοι - Θέση (σε m) που θέλετε να σπάσει το µέλος ή αρνητικός αριθµός για σπάσιµο σε ίσα τµήµατα > δίνουµε την τιµή 0.5 Μοντέλο > Μέλος > Εισαγωγή στο χώρο (ή επιλέγοντας το εικονίδιο ) 1-10

11 - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 28 - Στο πλαίσιο διαλόγου «Μέλος Χάλυβα» επιλέγονται: ιατοµή: ΚΤ40x40x2.6 (S235) Οµάδα: Αντιανέµιοι σύνδεσµοι Συνθήκες: 00 Pin-Pin Euler ( o ): 0 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 16 Οµοίως περιγράφονται και οι αντιανέµιοι σύνδεσµοι µεταξύ των κόµβων 2 30, 30 20, 32 16, 11-29, 4 31, 22-31, Βήµα 17: Περιγραφή θεµελίωσης Μοντέλο > Πέδιλο > Σε κόµβο - Επιλογή κόµβου > επιλέγεται ο κόµβος στήριξης 1 Οµοίως και για τους υπόλοιπους κόµβους στήριξης. Μοντέλο > Πέδιλο > Αλλαγή - Επιλογή οντοτήτων > επιλέγονται όλα τα πέδιλα - Στο πλαίσιο διαλόγου «Υποστύλωµα» και στην καρτέλα Γεωµετρικά στοιχεία ορίζονται διαστάσεις Β = 0.80m και D = 0.80m, και τσεκάρεται η επιλογή «Αλλαγή διαστάσεων κεντροβαρικά». Μοντέλο > οκός > Συνδετήρια οκός από κόµβους - Πρώτο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 1 - εύτερο άκρο > επιλέγεται ο κόµβος 18 Οµοίως περιγράφονται τα συνδετήρια δοκάρια και µεταξύ των υπόλοιπων κόµβων. Μοντέλο > οκός > Αλλαγή. - Επιλογή οντοτήτων > επιλέγονται όλα τα συνδετήρια δοκάρια. - Στο πλαίσιο διαλόγου «οκός» και στην καρτέλα Γεωµετρικά στοιχεία ορίζονται διαστάσεις Ύψος = 0.70m και Πλάτος = 0.30m, και στο πεδίο Τύπος ιατοµής τσεκάρεται η πρώτη επιλογή (ορθογωνική). Βήµα 18: Ενηµέρωση σχεδιαστικών οντοτήτων Μοντέλο > Ενηµέρωση όλων. Η ενηµέρωση αποκαθιστά τη συµβατότητα µεταξύ σχεδιαστικών και στατικών οντοτήτων. Χρησιµοποιείται κάθε φορά που µεταβληθεί κάτι στο σχεδιαστικό µοντέλο του φορέα και προηγείται των εντολών του µενού «Υπολογισµοί» και της εντολής «Λογικός έλεγχος». Βήµα 19: Έλεγχος των δεδοµένων Μοντέλο > Λογικός Έλεγχος. Βήµα 20: Χρωµατική απεικόνιση Γραφικά > Χρωµατική απεικόνιση. Στο πλαίσιο διαλόγου που εµφανίζεται υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξουν τα χρώµατα απεικόνισης των µελών είτε ανάλογα µε την οµάδα, είτε ανάλογα µε το τύπο διατοµής. 1-11

12 Εικόνα 3: Τελική µορφή του φορέα Επίλυση του φορέα Βήµα 21: Χωρικό Μοντέλο. ηµιουργούνται τα δεδοµένα του φορέα, υπολογίζονται δηλαδή ροπές αδράνειας, συντεταγµένες κόµβων, φορτία κλπ. Υπολογισµοί > Χωρικό Μοντέλο. Βήµα 22: Επίλυση του φορέα Υπολογισµοί > Επίλυση. Όταν τελειώσει η επίλυση θα εµφανιστεί ο έλεγχος της επίλυσης (Εικόνα 4). Στον πίνακα αυτό, στη στήλη DATAF για κάθε περίπτωση φόρτισης και για τις τρεις διευθύνσεις είναι το άθροισµα των φορτίων ενώ στη στήλη «ΕΠΙΛΥΣΗ» είναι οι αντιδράσεις που υπολογίστηκαν από το πρόγραµµα. Αν η επίλυση είναι σωστή, τότε οι δύο τιµές πρέπει να είναι ίσες και αντίθετες. 1-12

13 Εικόνα 4: Το ΤΕΣΤ επίλυσης Βήµα 23: Έλεγχος µεταθετότητας Υπολογισµοί > Έλεγχος µεταθετότητας. - Έλεγχος πλευρικής δυσκαµψίας. Στο πεδίο «Ύψος βάσης Z b (m)» δίνεται η τιµή 0.00 και στο πεδίο «Μέγιστο ύψος ορόφου Z max (m)» δίνεται η τιµή 6.00m. Το πρόγραµµα θα κάνει τον έλεγχο στα µέλη που βρίσκονται µεταξύ των υψοµέτρων των επιλεγµένων κόµβων. Γίνονται δύο επιλύσεις του φορέα, ως έχει και µία χωρίς τους διαγώνιους συνδέσµους δυσκαµψίας. Εικόνα 5: Ο έλεγχος πλευρική δυσκαµψίας 1-13

14 - Έλεγχος πλευρικής µετατόπισης θ. Στο πεδίο «Ύψος ορόφου (m)» δίνεται 5m και επιλέγετε το «Προσθήκη», οπότε και εµφανίζονται τα αποτελέσµατα. A.A. 1 Z=5,000m Έλεγχος θ ΣN ΣQy ΣQx δελy δελx θy θx y/h x/h q (KN) (KN) (KN) (mm) (mm) 29,47 0,39 2,26 0,0074 0,0116 0, , ,0000 0,0000 1,00 Έλεγχος των µελών του φορέα Βήµα 24: Σχεδιασµός µελών Υπολογισµοί > Σχεδιασµός µελών. - Στο πλαίσιο διαλόγου «Σχεδιασµός διατοµών» επιλέγονται Χαρακτηρισµός: Πλαίσια Αµετάθετα Λυγισµός: Έλεγχος σε στρεπτοκαµπτικό λυγισµό > µαρκαρισµένο Αλλαγή συντελεστών λυγισµού > αποµαρκαρισµένο Υπολογισµός συντελεστών λυγισµού > µαρκαρισµένο Υπολογισµός συνεχειών µελών > µαρκαρισµένο. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των ελέγχων το πρόγραµµα παραγοντοποιεί τα εντατικά µεγέθη και κάνει όλους τους απαιτούµενους από τον Ευρωκώδικα 3 ελέγχους επάρκειας. Σε περίπτωση αστοχίας θα σταµατήσει και θα εµφανιστεί πλαίσιο διαλόγου όπου αναφέρεται το µέλος, η θέση, ο συνδυασµός φόρτισης, η κατηγορία της διατοµής και ο έλεγχος για τον οποίο αστοχεί. Έλεγχος των συνδέσεων του φορέα Βήµα 25: Σχεδιασµός κόµβων αντιανέµιων συνδέσµων (συγκολλήσεις και κοµβοελάσµατα) Υπολογισµοί > Σχεδιασµός κόµβων. - Στο πλαίσιο διαλόγου «. επιλέγεται ΝΑΙ για υπολογισµό των κόµβων των αντιανεµίων µε κοµβοελάσµατα και συγκολλήσεις. - Επιβεβαίωση επιπέδων > Γίνονται αποδεκτά τα επίπεδα: 1 και 3 (πλευρά ΧΖ) πλαινά αντιανέµια 2 και 4 αντιανέµια στέγης (επίπεδο στέγης) 1-14

15 Εικόνα 6: Το πλαίσιο διαλόγου «Κόµβος» Στο πλαίσιο διαλόγου «Κόµβος»: Μελέτη > Με Κοµβοελάσµατα. Επεξεργασία > Μέλη Επιλογή του Επιπέδου 1 από τη λίστα Επιλέγεται το εικονίδιο Επιλογή του Επιπέδου 2 από τη λίστα Επιλέγεται το εικονίδιο Οµοίως και για τα υπόλοιπα επίπεδα Επεξεργασία > Συγκολλήσεις Επιλογή του Επιπέδου 1 από τη λίστα Επιλέγεται το εικονίδιο Οµοίως και για τα υπόλοιπα επίπεδα Επεξεργασία > Κοµβοελάσµατα Επιλογή του Επιπέδου 1 από τη λίστα Επιλέγεται το εικονίδιο Οµοίως και για τα υπόλοιπα επίπεδα Μελέτη > Έξοδος. Βήµα 26: Σχεδιασµός κόµβων πλαισίων Υπολογισµοί > Σχεδιασµός κόµβων πλαισίων (Connect) - Επιλογή µελών > Επιλέγεται ο στύλος 55 και η δοκός

16 Έλεγχος Θεµελίωσης (Έλεγχος πλάκας έδρασης και Έλεγχος Πεδίλων) Με τις εντολές «Σχεδιασµός Πλάκας Έδρασης» και «Σχεδιασµός θεµελίωσης», το πρόγραµµα ελέγχει ως προς την επάρκεια και στη συνέχεια διαστασιολογεί τους κόµβους στήριξης υποστυλωµάτων. Βήµα 27: Σχεδιασµός πλάκας έδρασης Υπολογισµοί > Σχεδιασµός πλάκας έδρασης Εικόνα 7: Το πλαίσιο διαλόγου «Έλεγχος έδρασης» - Επιλέγεται το πλήκτρο ΟΛΑ οπότε και γίνεται η διαστασιολόγηση της πλάκας και ο υπολογισµός των αγκυρίων όλων των στηρίξεων του φορέα. Σε περίπτωση υπέρβασης κάποιου µεγέθους σε κάποια στήριξη το πρόγραµµα διακόπτει τον υπολογισµό και δίνει αντίστοιχο µήνυµα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διαστασιολόγησης (µερικών ή όλων των στηρίξεων), το πρόγραµµα επιστρέφει στα αποτελέσµατα της πρώτης στήριξης. Στο πάνω αριστερό τµήµα του παραθύρου επιλέγεται ποιος κόµβος θα εµφανιστεί. Βήµα 28: Σχεδιασµός πεδίλων και συνδετήριων δοκών Υπολογισµοί > Σχεδιασµός θεµελίωσης 1-16

17 Εικόνα 8: Το πλαίσιο διαλόγου «Σχεδιασµός θεµελίωσης» Σχεδιασµός συνδετήριων δοκών. Ο σχεδιασµός των δοκών περιλαµβάνει δύο στάδια. Το πρώτο είναι η αναγνώριση των συνεχών δοκών για την τοποθέτηση των οπλισµών και το δεύτε ρο η διαστασιολόγησή τους. Το πρώτο βήµα πρέπει πάντα να προηγείται του δεύτερου. - Στάθµη 1 θεµελίωση > Συνέχειες δοκών. Εµφανίζεται ένας text-editor όπου υπάρχει η δυνατότητα µεταβολής των συνεχειών των δοκών που αναγνώρισε το πρόγραµµα. - Στάθµη 1 θεµελίωση > Αs + ράβδοι δοκών. Στο πρώτο µισό της οθόνης διαστασιολόγησης έχει δηµιουργηθεί το διάγραµµα της περιβάλλουσας ροπών κατακόρυφων φορτίων και σεισµού όπου αναγράφονται οι δυσµενέστερες ροπές ανοιγµάτων και στηρίξεων. Κάτω και άνω των ανοιγµάτων και των στηρίξεων αναγράφετια ο τιθέµενος οπλισµός. Εάν είναι επιθυµητή η αλλαγή ράβδων, µε διπλό click του ποντικιού στο συγεκκριµένο οπλισµό, ανοίγει πλαίσιο όπου µπορεί να γίνει τροποποίηση του αριθµού και της διαµέτρου των ράβδων. Σχεδιασµός πεδίλων Εικόνα 9: Το πλαίσιο διαλόγου διαστασιολόγησης των πεδίλων 1-17

18 ηµιουργία Τεύχους υπολογισµών και παραγωγή σχεδίων Βήµα 29: ηµιουργία Τεύχους υπολογισµών Υπολογισµοί > Εκτυπώσεις Εικόνα 10: Το πλαίσιο διαλόγου «Επιλογή Εκτυπώσεων» Με την εντολή «Εκτυπώσεις» µπορεί να δηµιουργηθεί το τεύχος των εκτυπώσεων. Η γενική λογική των εκτυπώσεων του STEEL είναι προσαρµοσµένη στη δηµιουργία και εξαγωγή αρχείου της µορφής εµπλουτισµένου κειµένου (rtf) ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία του. Ο σχηµατισµός του τεύχους γίνεται µέσω της εφαρµογής κάποιου πρότυπου εκτύπωσης (template). Τα πρότυπα εκτύπωσης είναι ιδιαίτερα αρχεία που µπορούν να δηµιουργηθούν πολύ εύκολα και περιέχουν πληροφορίες τόσο για τα περιεχόµενα (ποιες από τις πληροφορίες της µελέτης, θα περιληφθούν στο τεύχος) όσο και για τη µορφοποίηση και διαρρύθµιση του ίδιου του τεύχους. Η οριστική, βέβαια, µορφοποίηση του τεύχους θα πρέπει να γίνει µε τον κειµενογράφο, όπου θα φορτωθεί το αρχείο του τεύχους. - Καρτέλα «ηµιουργία Προτύπου Εκτύπωσης». Στη δεξιά λίστα, υπάρχουν τα περιεχόµενα του προτύπου το οποίο φορτώθηκε στην προηγούµενη καρτέλα ενώ στην αριστερή λίστα υπάρχουν οι τίτλοι που ενώ είναι διαθέσιµοι δεν έχουν περιληφθεί στο πρότυπο. Επιλέγοντας κάποιον τίτλο από την αριστερή λίστα και πατώντας το πλήκτρο µε το βελάκι που δείχνει προς τα δεξιά ο τίτλος µεταφέρεται στη δεξιά λίστα. Επιλέγονται: 1-18

19 Μετά την διαµόρφωση των εκτυπώσεων επιλέγοντας του κουµπί «Αποθήκευση» σώζεται το αρχείο προτύπου, µε το ΟΚ δηµιουργείται το αρχείο των εκτυπώσεων. Βήµα 30: ηµιουργία σχεδίων Υπολογισµοί > Σχέδια. Στο πλαίσιο διαλόγου «ηµιουργία Σχεδίου» επιλέγονται και τα τέσσερα επίπεδα. Μέσα στο φάκελο της µελέτης θα δηµιουργηθούν dxf αρχεία µε τα σχέδια και τις λεπτοµέρειες των επιπέδων. Υπολογισµοί > Σχέδιο Θεµελίωσης. Στο πλαίσιο διαλόγου «ηµιουργία Σχεδίου» επιλέγονται και τα τέσσερα επίπεδα. Μέσα στο φάκελο της µελέτης θα δηµιουργηθούν dxf αρχεία µε τα σχέδια και τις λεπτοµέρειες των επιπέδων. 1-19

20 στο STRAD.ST... 1 Προεργασία Απαιτούµενες ενέργειες πριν την περιγραφή... 1 Γεωµετρία... 1 Παράµετροι Κανονισµών... 2 Φορτίσεις... 2 Συνδεσµολογία... 3 Εισαγωγή ηµιουργία του φακέλου της µελέτης... 4 Βήµα 1: Νέα Μελέτη... 4 Βήµα 2: Ιδιότητες σταθµών... 4 Καθορισµός των παραµέτρων της µελέτης... 4 Βήµα 3: Επιλογή αντισεισµικού κανονισµού και κανονισµού ελέγχου των µελών... 4 Βήµα 4: Επιλογή διατοµών Σχηµατισµός βιβλιοθήκης του έργου... 5 Βήµα 5: Καθορισµός των παραµέτρων της θεµελίωσης... 6 Βήµα 6: Καθορισµός των συνδυασµών φόρτισης του φορέα... 6 Περιγραφή του φορέα... 7 Βήµα 7: Περιγραφή υποστυλωµάτων... 7 Βήµα 8: Περιγραφή κεκλιµένων κύριων δοκών... 7 Βήµα 9: ηµιουργία του δεύτερου και τρίτου πλαισίου µε αντιγραφή του πρώτου... 8 Βήµα 10: Ορισµός στηρίξεων... 8 Βήµα 11: Περιγραφή τεγίδων... 8 Βήµα 12: Περιγραφή κορφιά... 9 Βήµα 13: Εισαγωγή φορτίων στις τεγίδες... 9 Βήµα 14: Εισαγωγή φορτίων στους στύλους Βήµα 15: Περιγραφή αντιανέµιων συνδέσµων στέγης Βήµα 16: Περιγραφή πλάγιων αντιανέµιων συνδέσµων Βήµα 17: Περιγραφή θεµελίωσης Βήµα 18: Ενηµέρωση σχεδιαστικών οντοτήτων Βήµα 19: Έλεγχος των δεδοµένων Βήµα 20: Χρωµατική απεικόνιση Επίλυση του φορέα Βήµα 21: Χωρικό Μοντέλο Βήµα 22: Επίλυση του φορέα Βήµα 23: Έλεγχος µεταθετότητας Έλεγχος των µελών του φορέα Βήµα 24: Σχεδιασµός µελών Έλεγχος των συνδέσεων του φορέα Βήµα 25: Σχεδιασµός κόµβων αντιανέµιων συνδέσµων (συγκολλήσεις και κοµβοελάσµατα) Βήµα 26: Σχεδιασµός κόµβων πλαισίων Έλεγχος Θεµελίωσης (Έλεγχος πλάκας έδρασης και Έλεγχος Πεδίλων) Βήµα 27: Σχεδιασµός πλάκας έδρασης Βήµα 28: Σχεδιασµός πεδίλων και συνδετήριων δοκών ηµιουργία Τεύχους υπολογισµών και παραγωγή σχεδίων Βήµα 29: ηµιουργία Τεύχους υπολογισµών Βήµα 30: ηµιουργία σχεδίων

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα

Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Χάρης Ι. Γαντές Επίκουρος Καθηγητής Μόρφωση χωρικών κατασκευών από χάλυβα Επιστημονική Ημερίδα στα Πλαίσια της 4ης Διεθνούς Ειδικής Έκθεσης για τις Κατασκευές Αθήνα, 16 Μαίου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr Πέδιλα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΠΕΔΙΛΟ-001, Μεμονωμένο, κεντρικό πέδιλο, με ροπ ή και σεισμό 1.1. Διαστάσεις-Υλικά-Φορτία 1.2. Κανονισμοί 1.3. Ελεγχοι φέρουσας ικανότητας εδάφους

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WINSTEEL 2001 ΕΧΕΙ ΒΑΣΙΣΤΕΙ ΣΤΟ VK STEEL ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ VK ENGINEERING RESEARCH &

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WINSTEEL 2001 ΕΧΕΙ ΒΑΣΙΣΤΕΙ ΣΤΟ VK STEEL ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ VK ENGINEERING RESEARCH & VK STEEL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΝΑ ΓΙΑΚΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΙΦΡΑΓΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Eκδ. 3xx ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (Ευρωκώδικες 2 & 8) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ www.tol.com.gr Φεβρουάριος 2011 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καρτερού 60, 71201 Ηράκλειο - Τηλ.: 2810.332684

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης 5.1. Μορφές κάµψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Κάµψη καθαρή κάµψη, τάσεις, βέλος κάµψης Η γενική κάµψη (ή κάµψη), κατά την οποία εµφανίζεται στο φορέα (π.χ. δοκό) καµπτική ροπή (Μ) και τέµνουσα δύναµη (Q) (Σχ. 5.1.α).

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία:

Σέρρες 20-1-2006. Βαθμολογία: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 20-1-2006 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία

Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία 2 Επισκευή κτιρίων από Φέρουσα Τοιχοποιία 1. Εισαγωγή Τον τελευταίο χρόνο(2013) εκδόθηκαν μια σειρά ΦΕΚ με ενιαία αντιμετώπιση κτιρίων τα οποία έχουν υποστεί βλάβες

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης

Μελέτη τοίχου ανιστήριξης FESPA 5.2.0.88-2012 LH Λογισμική Μελέτη τοίχου ανιστήριξης Σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες Ο Μηχανικός Σχέδιο τοίχου αντιστήριξης 0 0.55 1.1 1.65 2.2 2.75 3.3 3.85 4.4 4.95 5.5 0 0.53 1.06 1.59 2.12 2.65 3.18

Διαβάστε περισσότερα

STRAD.HP. 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE

STRAD.HP. 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE STRAD.HP Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ η ς 4M VK Civil Engineering Software Ltd Mykinon 9, 152 33 Chalandri, Athens, GREECE NOTICES Copyright 4M-VK Civil Engineering Software (www.strad.gr) Εγχειρίδιο Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης του Steel

Οδηγός Χρήσης του Steel Οδηγός Χρήσης του Steel 2 Τίτλος:Οδηγός Χρήστη του Steel. ευτερη Εκδοση. R24 Αθήνα 2007 Αυτό το ϐιβλίο στοιχειοθετήθηκε µε το πρόγραµµα LaTEX (διανοµή MiKTEX). Η τελική ηλεκτρονική µορφή (Portable Document

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ημερίδα: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ.Π.Μ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 14.11.2008 ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Steel Portal Frame EC3

Steel Portal Frame EC3 Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 Ελαστική ανάλυση με πρόβλεψη για φαινόμενα 2ας τάξεως. Φορτία βαρύτητας, φορτία

Διαβάστε περισσότερα

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1

5. Pushover Ανάλυση. 5.1 Pushover Παράμετροι (Pushover control data) 5-1 NEXT r mode - --- Pushover Ανάλυση--- 5-1 5. Pushover Ανάλυση Για την δημιουργία ενός αρχείου δεδομένων για pushover ανάλυση ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: Δημιουργούμε ένα αρχείο next, όπως κάνουμε σε

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr

Peikko Greece A.E. Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com. www.peikko.gr ΑΓΚΥΡΟΒΙ ΕΣ HPM ΚΑΙ PPM Peikko Greece A.E. Αγαµέµνονος 13 και Φανεροµένης 5, 155 61 Χολαργός, Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644-5 Fax. 210 65 64 644 Email. info.gr@peikko.com www.peikko.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235.

Νοέμβριος 2008. Άσκηση 5 Δίνεται αμφίπακτη δοκός μήκους L=6,00m με διατομή IPE270 από χάλυβα S235. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Μάθημα : Σιδηρές Κατασκευές Ι Διδάσκοντες : Ι Βάγιας Γ. Ιωαννίδης Χ. Γαντές Φ. Καρυδάκης Α. Αβραάμ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. FESPA 4 for Windows Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 Fespa 4 Περιεχόµενα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ FESPA... 3 TΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 25 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΕΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΗΣ AEGEAN S.A. ΣΤΟ ΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» Φ. Ζούλας Σύµβουλος οµοστατικός Μηχανικός Λ. Καραγιάννη 78, 113 61 Αθήνα, Ελλάδα e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων

Ευρωκώδικας 8: 1:2004. 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Ευρωκώδικας 8: Κεφάλαιο 4. Σχεδιασµός Κτιρίων Θ. Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής ΙΤΣΑΚ Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας & Αντισεισµικών Κατασκευών ΟΜΗ ΤΟΥ EN 1998-1:2004 1:2004 1. Γενικά 2. Απαιτήσεις Επιτελεστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στατική και Σεισµική Ανάλυση

Στατική και Σεισµική Ανάλυση ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ από οπλισµένο σκυρόδεµα ΤΟΜΟΣ Β Στατική και Σεισµική Ανάλυση ISBN set 978-960-85506-6-7 ISBN τ. Β 978-960-85506-0-5 Copyright: Απόστολος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΝΕΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Project Managers ΚΩΣΤΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. Συνεργάτες: ΦΩΤΗΣ ΖΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία Ευρωκώδικας 6. Βιβλίο οδηγιών 1

Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία Ευρωκώδικας 6. Βιβλίο οδηγιών 1 Κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία Ευρωκώδικας 6 Βιβλίο οδηγιών 1 Το Πρόγραµµα FEDRA που περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών, προστατεύεται από τους νόµους περί πνευµατικών δικαιωµάτων και τις διεθνείς συµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ;

ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ; ΚΑΤΟΙΚΙΑ - µε σκυρόδεµα ή χάλυβα ; Αφορµή για τη προσπάθεια απάντησης στο ερώτηµα του τίτλου, αποτελεί η επιλογή κατασκευής κατοικίας από χαλύβδινο φέροντα οργανισµό, µε κριτήριο το πολύ χαµηλό ( όπως

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-I Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΘΩΡΑΞ...ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝ ΕΤΗΡΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Bασίλης Γεωργαντζής Πολιτικός Μηχανικός MSc Χάρτης σεισµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα Σεισµοί µεγάλης έντασης δεν

Διαβάστε περισσότερα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα

ADAPTOR. Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης. Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα ADAPTOR Λογισµικό Προσαρµογής του ETABS στις Απαιτήσεις της Ελληνικής Πράξης Εγχειρίδιο Επαλήθευσης για Μεµονωµένα Πέδιλα Version 1.0 Ιανουάριος 004 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Το λογισµικό Adaptor και όλα τα

Διαβάστε περισσότερα

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 08.12.2008 Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu

3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu 3DR Engineering Software Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι Tηλ. 211 7702197, fax. 211 7702198 www.3dr.eu info@3dr.eu Βελτιώσεις προγράμματος 3DR.Pessos 1 Τα φορτία κάθε τοίχου φαίνονται συγκεντρωτικά μετά

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων» Μάθηµα: «Αντισεισµικός Σχεδιασµός Θεµελιώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Βαθιές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 2010 1

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0. Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση στατικής επάρκειας Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.43 Περιεχόμενα 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Στατικό παράδειγμα αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

Το πρότυπο στη στατική και δυναµική ανάλυση κατασκευών. Με Ευρωκώδικες

Το πρότυπο στη στατική και δυναµική ανάλυση κατασκευών. Με Ευρωκώδικες Το πρότυπο στη στατική και δυναµική ανάλυση κατασκευών Με Ευρωκώδικες «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Aξιοποιήστε τις δυνατότητες του SCADA Pro 2011 - Ευρωκώδικες 04 Περιγραφή Μοναδικά χαρακτηριστικά 05 Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

Έρευνα & Ανάπτυξη ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Date: 2/2/6 Doc. n SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 1 of 26 Date: 2/2/6 Doc. n. SDT13A1EL Rev. 1 5/6/12 Page 2 of 26 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικές πληροφορίες... 3 1.1 Γενική περιγραφή... 3 1.2 Αναφορές...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00

ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 ΟΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 8.00 Πλήρης υποστήριξη των δυνατοτήτων των Windows 8. Αυτόματη επιλογή 32-bit ή 64-bit έκδοσης κατά την εγκατάσταση, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα. Η 64-bit

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού

Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Ερωτήσεις και απαντήσεις προσοµοίωσης & χειρισµού Master for Windows version 4.5.0.30 FAQ Version 4.1.0.0 Αθήνα, Μάιος 2007. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3

Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 Σχεδιασµός µε τον Ευρωκώδικα 3 11 Μαΐου 2006 1 Γενικά Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφεται ο αλγόριθµος που χρησηµοποιεί το Steel για τον σχεδιασµό των µεταλλικών κατασκευών σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 3. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α Α: ΒΛΛΨΩΚΑ-ΗΧΕ Α Α: ΒΛΛ6ΩΚΑ-ΟΘΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ)

ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) Σχεδιασμός Θεμελιώσεων με Πασσάλους με βάση τον Ευρωκώδικα 7.1 Β. Παπαδόπουλος Τομέας Γεωτεχνικής ΕΜΠ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ) ΑΣΤΟΧΙΑΣ Απώλεια συνολικής ευστάθειας

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης A. Παπαθανασίου Πολιτικός Μηχανικός Θ. Παπαθεοδώρου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: Ξενοδοχείο, Προσεισµική ενίσχυση, ενφάτνωση

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί

Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Τ.. Τοπιντζής, Γ.. Κρεµµύδα, Χ. Γ. Ζώης,. Γ. Κορύλλος ιπλωµατούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί Μελέτη και κατασκευή διώροφου προκατασκευασµένου κτιρίου µε υπόγειο, της εταιρείας Αθηναϊκή Στρωµατοποιϊα ΑΒΕΕ (Media Strom) στην περιοχή του βιοµηχανικού πάρκου Μαρκοπούλου Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Πλάκες με νευρώσεις Πλάκες με νευρώσεις Οι πλάκες με νευρώσεις αποτελούνται από διαδοχικές πλακοδοκούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Γρ. Γ. Πενέλης ιπλ. Πολιτικός Μηχανικό ΑΠΘ, Msc, DIC, Υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ. Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ. Κ.Στυλιανίδης Καθηγητής ΑΠΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998. Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΗΜΕΡΙ Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ EC6, EC8 ΚΑΙ Κ.ΕΝ.Α.Κ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΘΟΣΩΜΑΤΩΝ Κ250 ΚΑΙ Κ300 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ EN 1996 ΚΑΙ 1998 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Κ. Στυλιανίδης, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΤΣΑ Φαίδων Καρυδάκης Πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ, MSc, DIC «Φ. Καρυδάκης και συνεργάτες ΕΠΕ» Αθήνα, Ελλάς Κώστας Τσοκανής Πολιτικός µηχανικός «Φ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠείραμαΚάμψης(ΕλαστικήΓραμμή) ΕργαστηριακήΆσκηση 7 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών τιµών αντοχής του υλικού που ορίζονταιστηκάµψη, όπωςτοόριοδιαρροήςσεκάµψηκαιτοόριοαντοχής

Διαβάστε περισσότερα

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014

Συνέχεια από το 4ο Τεύχος. Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Ι. Μπαϊκούσης Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - MS Συνέχεια από το 4ο Τεύχος Ληξούρι Κεφαλονιάς 3 Φεβρουαρίου 2014 Θραύση υποστυλώματος σε καθαρή διάτμηση. Το υποστύλωμα λειτούργησε ως κοντό, στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Meridian v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Meridian είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Από τα περιεχόμενα του cd ή από το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς. Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Βασικά προσοµοιώµατα συµπεριφοράς Ελισάβετ Βιντζηλαίου ΕΜΠ 1 6.1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΝΑΜΕΩΝ(διεπιφάνειες υλικών) 6.2 ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ(µέσω συνδετήρων ή µέσω ΙΩΠ) 6.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ.

9mx2,5m, 6mx3m, 9mx3m, 12mx3m κλπ. Πλωτή προβλήτα τύπου «Θόη» και γέφυρα πρόσβασης Βουτσινά 64, 155 61 Χολαργός Τηλ. 210 6775 003, Fax. 210 6812 770 www.offshoresystems.gr www.martech.gr e-mail: tech@martech.gr ΠΛΩΤΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΥΠΟΥ «ΘΟΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο στόχος της πρώτης Διαδικτυακής Εφαρμογής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας είναι να δώσει στον πολίτη για πρώτη φορά, την δυνατότητα εντοπισμού τεμαχίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα