Αικ. Θεοδωράκη, ΜΑ στην «Παιδαγωγική της Ισότητας των φύλων», Α.Π.Θ. Β. εληγιάννη- Κουιµτζή, Καθηγήτρια, Τµήµα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αικ. Θεοδωράκη, ΜΑ στην «Παιδαγωγική της Ισότητας των φύλων», Α.Π.Θ. Β. εληγιάννη- Κουιµτζή, Καθηγήτρια, Τµήµα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ."

Transcript

1 Κορίτσια και θετικές επιστήµες: οι αντιλήψεις των δασκάλων του ηµοτικού Σχολείου για τα µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών µε την οπτική του φύλου Αικ. Θεοδωράκη, ΜΑ στην «Παιδαγωγική της Ισότητας των φύλων», Α.Π.Θ. Β. εληγιάννη- Κουιµτζή, Καθηγήτρια, Τµήµα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. Περίληψη Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η προβληµατική που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα ζητήµατα που αφορούν τις θετικές επιστήµες και το φύλο. Πάνω από τριάντα χρόνια οι φεµινίστριες ασχολούνται µε το θέµα γυναίκα και θετικές επιστήµες προσπαθώντας να εντοπίσουν και να αναλύσουν την παρουσία ή την απουσία της γυναίκας µέσα από τη δοµή του καπιταλιστικού και του πατριαρχικού συστήµατος. Η υπο- αντιπροσώπευση των γυναικών σε επαγγέλµατα όπως θετικές επιστήµες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηµατικά σχετίζεται µε ποικίλους τρόπους µε την εκπαίδευση των αγοριών και των κοριτσιών. Ειδικότερα, η έρευνα για τα στερεότυπα του φύλου στο µάθηµα των Μαθηµατικών έχει µελετηθεί ιδιαίτερα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αµερική, επειδή τα Μαθηµατικά θεωρούνται η βάση των θετικών επιστηµών. Τα Μαθηµατικά ως κοινωνικο- πολιτισµική κατασκευή περιβάλλονται εδώ και αιώνες από µύθους οι οποίοι αναπαράγονται και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρότι δεν παρατηρούνται διαφορές στις επιδόσεις των δύο φύλων στα µαθήµατα των θετικών επιστηµών (Μαθηµατικά- Φυσική), οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται µακριά από τα παραδοσιακά ανδρικά επαγγέλµατα. Η διεθνής έρευνα έδειξε ότι οι σχέσεις ανάµεσα στα πιστεύω των ενηλίκων και του παιδιού δηµιουργούνται στα µέσα της παιδικής ηλικίας. Οι αντιλήψεις των δασκάλων του ηµοτικού Σχολείου θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές στην επίδραση της αυτό- αντίληψης του παιδιού για τις µαθηµατικές του ικανότητες, αφού η ηλικία των 7-11 χρόνων φαίνεται ότι είναι το κρίσιµο σηµείο κατά το οποίο δηµιουργείται ο συσχετισµός µεταξύ των αντιλήψεων των παιδιών και των αντιλήψεων των ενηλίκων. Για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των δασκάλων του ελληνικού ηµοτικού Σχολείου για τα µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών µε την οπτική του φύλου χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο 36 ερωτήσεων κλειστού τύπου. Στην έρευνα συµµετείχαν 255 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε τέσσερις νοµούς της Ελλάδας. Η ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS, v.12. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα οι δάσκαλοι και οι δασκάλες αξιολογούν µε διαφορετικό τρόπο τις επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών στο µάθηµα των Μαθηµατικών, δίνοντας a priori υπεροχή στις ικανότητες των αγοριών λόγω του φύλου τους. Η έρευνα έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί βλέπουν διαφορετική συµµετοχή των δύο φύλων στο µάθηµα των Μαθηµατικών και αποδίδουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα των αγοριών και των κοριτσιών, τα οποία θεωρούνται, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, απαραίτητα για την ενασχόληση ενός ατόµου µε την επιστήµη των Μαθηµατικών. Στο µάθηµα της Φυσικής οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι και τα δύο φύλα έχουν τις ίδιες επιδόσεις. Το πόρισµα αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τα δεδοµένα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Τέλος, αναφορικά µε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών οι απόψεις των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται αντιφατικές: οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τα Μαθηµατικά και τη Φυσική απαραίτητα και για τα δύο φύλα, διαχωρίζουν όµως τα επαγγέλµατα σε ανδρικά και γυναικεία και τοποθετούν την επιστήµη των Μαθηµατικών και της Φυσικής πιο κοντά στα ανδρικά επαγγέλµατα. Εισαγωγή 1

2 Η έρευνα τις τελευταίες δεκαετίες έχει ασχοληθεί, διεθνώς, µε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την επίδοση των παιδιών στο ηµοτικό Σχολείο. Οι έρευνες (Leder et al. 1996) των τελευταίων τριάντα χρόνων σε θέµατα φύλου για τις µαθηµατικές επιστήµες έδειξαν ότι περισσότερο οι άνδρες παρά οι γυναίκες, θεωρούν ότι τα Μαθηµατικά εξακολουθούν να ανήκουν στην ανδρική σφαίρα. Επιπλέον, οι άνδρες πιστεύουν ότι είναι ικανότεροι στα Μαθηµατικά. Όσον αφορά την εµπιστοσύνη του ατόµου στις ικανότητές του, θεωρείται ότι είναι µια µεταβλητή που συνδέεται µε τις επιδόσεις του σε µαθηµατικά θέµατα, καθώς και µε την εθελοντική του συµµετοχή σε µη υποχρεωτικά µαθηµατικά προγράµµατα. Οι διαφορές φύλου επιτείνονται ανάµεσα στους µεγαλύτερους µαθητές και µαθήτριες και µεγαλώνουν καθώς τα παιδιά συνεχίζουν σε ανώτερη βαθµίδα (Leder et al. 1996). Οι έρευνες που έγιναν σε προσχολικό και σε σχολικό επίπεδο δείχνουν ότι δεν εµφανίζονται διαφορές στην επίδοση των αγοριών και των κοριτσιών στο µάθηµα των Μαθηµατικών στο ηµοτικό Σχολείο, ενώ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση οι έρευνες αποκαλύπτουν πιο ουσιώδεις διαφορές (Cole 1997). Έρευνες (Tiedemann 2000β, Tiedemann & Steimetz 1998) έδειξαν ότι οι δάσκαλοι και οι δασκάλες θεωρούν ότι τα Μαθηµατικά είναι πιο δύσκολα για το µέσο όρο των κοριτσιών που έχουν τις ίδιες µαθηµατικές επιδόσεις µε τα αγόρια. Στις ίδιες έρευνες βρέθηκε ότι οι δάσκαλοι / ες θεωρούν ότι κατά µέσο όρο τα κορίτσια διακρίνονται από λιγότερο λογική σκέψη σε σχέση µε τα αγόρια που έχουν τις ίδιες επιδόσεις. Επιπλέον, οι δάσκαλοι / ες αποδίδουν την αποτυχία των κοριτσιών περισσότερο στις χαµηλές τους ικανότητες και λιγότερο στην έλλειψη εφοδίων σε σχέση µε τα αγόρια. Στην περίπτωση που τα κορίτσια έχουν τα ίδια αποτελέσµατα µε τα αγόρια, οι δάσκαλοι και οι δασκάλες θεωρούν ότι τα κορίτσια καταβάλλουν µεγαλύτερη νοητική προσπάθεια από αυτήν που καταβάλλουν τα αγόρια (Tiedemann 2000β). Άλλη έρευνα ( Tiedemann 2002 ) έδειξε ότι οι αντιλήψεις των δασκάλων για το µάθηµα των Μαθηµατικών σχετίζονται µε το δικό τους σύστηµα αξιών και προσδοκιών. Οι παραδοσιακοί δάσκαλοι / ες, αυτοί / ες που ακολουθούν το κυρίαρχο µοντέλο, έχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις για τις ικανότητες των παιδιών σ αυτό το µάθηµα. Οι αντιλήψεις των δασκάλων για τις επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών στα Μαθηµατικά είναι αποτέλεσµα των δικών τους στερεοτύπων. Οι δάσκαλοι / ες που υποστηρίζουν τα στερεότυπα φύλου θεωρούν ότι τα αγόρια είναι προικισµένα από τη φύση τους στο µάθηµα των Μαθηµατικών, ότι τα χαρακτηρίζει το µαθηµατικό ταλέντο, η ικανότητα δηλαδή να ανταποκρίνονται στα Μαθηµατικά µε ευκολία και ταχύτητα, και αποδίδουν υψηλότερες µαθηµατικές ικανότητες στους µαθητές τους απ ό, τι στις µαθήτριές τους. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι τα στερεότυπα φύλου επηρεάζουν τις αντιλήψεις των δασκάλων για τα κορίτσια µε µέσο και χαµηλό επίπεδο επιδόσεων και όχι για τα κορίτσια µε υψηλό επίπεδο επιδόσεων. Τα στερεότυπα φύλου των δασκάλων διαφοροποιούνται ανάλογα µε την αξιολόγηση των µαθητών/τριών: οι δάσκαλοι / ες αποδίδουν στερεοτυπικές µαθηµατικές ικανότητες και εφόδια µόνο στο χαµηλό και µέσο επίπεδο επιτυχίας των αγοριών και των κοριτσιών και όχι στο υψηλό. Φαίνεται ότι η επίδοση των µαθητών/τριών λειτουργεί ως ουσιώδης µηχανισµός ως προς τη µεταβίβαση των στερεοτύπων φύλου των δασκάλων. Η έρευνα των Jussim & Eccles ( 1992 ) έδειξε ότι οι αντιλήψεις των δασκάλων για το µαθηµατικό ταλέντο των µαθητών/τριών τους ισχύει ακόµη κι όταν τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι δεν υπάρχουν διαφορές ως προς την επίδοση µεταξύ των µαθητών και των µαθητριών τους. Εύρηµα της ίδιας έρευνας είναι ότι οι δάσκαλοι θεωρούν ότι τα κορίτσια καταβάλλουν µεγαλύτερη προσπάθεια σε σχέση µε τα αγόρια, ακόµη κι όταν δεν υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα ως προς τα εφόδια ή ως προς το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών τους. Τα δύο φύλα ερµηνεύουν µε διαφορετικό τρόπο την αποτυχία ή την επιτυχία τους: οι άνδρες αποδίδουν τις επιτυχίες τους στην ικανότητα, που θεωρείται µια εσωτερική µόνιµη 2

3 αιτία, ενώ την αποτυχία τους την αποδίδουν στην προσπάθεια που καταβάλλουν για να φέρουν εις πέρας κάποιο έργο, και που θεωρείται εξωτερική µόνιµη αιτία. Η ερµηνεία της αποτυχίας ή της επιτυχίας είναι διαφορετική για τις γυναίκες: οι γυναίκες τείνουν να αποδίδουν τις επιτυχίες τους σε µη µόνιµες αιτίες, όπως είναι η προσπάθεια και η τύχη. Αντίθετα, ερµηνεύουν την αποτυχία τους ως έλλειψη ικανότητας. Αυτό το µοντέλο ενεργοποιείται τόσο σε γενικότερες καταστάσεις όσο και σε ειδικότερες, όπως είναι τα Μαθηµατικά. Οι δάσκαλοι/ες που σκέφτονται στερεοτυπικά ακολουθούν το παραπάνω µοντέλο κατά την αξιολόγηση των µαθητών/τριών τους (Tiedemann & Faber 1995, Tiedemann 2002). Θεωρούν ότι η αποτυχία των µαθητριών τους οφείλεται περισσότερο στις χαµηλές τους ικανότητες και λιγότερο στα εφόδια που παίρνουν σε σχέση µε τα αγόρια. Αντίθετα, θεωρούν ότι η αποτυχία των αγοριών οφείλεται στην έλλειψη προσπάθειας που καταβάλλουν τα αγόρια σε σχέση µε τα κορίτσια και όχι στις ικανότητές τους. Οι αντιλήψεις των δασκάλων για τις µαθηµατικές ικανότητες των αγοριών έχει επίδραση στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συµπεριφορά των µαθητών και των µαθητριών τους στην τάξη. Σύµφωνα µε έρευνα της Fennema (1990), οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα αγόρια απαντούν εθελοντικά στις ερωτήσεις στο µάθηµα πιο συχνά από ό, τι απαντούν τα κορίτσια και ότι τα αγόρια αισθάνονται µεγαλύτερη ευχαρίστηση για το µάθηµα των Μαθηµατικών σε σχέση µε τα κορίτσια. Επίσης, θεωρούν ότι τα αγόρια χειρίζονται µε περισσότερη ανεξαρτησία τη µαθηµατική γνώση. Στην ίδια έρευνα σηµειώνεται ότι οι δάσκαλοι θεωρούν ότι η βοήθεια που χρειάζονται οι µαθητές και οι µαθήτριες κατά την παράδοση των Μαθηµατικών, ή η έλλειψη βοήθειας, είναι πιο σηµαντική για την επιτυχία των αγοριών παρά για την επιτυχία ή την αποτυχία των κοριτσιών. Η έρευνα αυτή αποκαλύπτει ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών εµφανίζονται στερεοτυπικές σε σχέση µε το φύλο ακόµη και στην περίπτωση των άριστων µαθητών και µαθητριών τους: οι δάσκαλοι / ες αποδίδουν µεγαλύτερη ικανότητα στους άριστους µαθητές τους συγκριτικά µε τις άριστες µαθήτριές τους. Τέλος, οι δάσκαλοι / ες αναφέρουν ότι έχουν καλύτερη επικοινωνία µε τα αγόρια κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους από ό,τι έχουν µε τα κορίτσια, ενώ µπορούν να επικοινωνούν καλύτερα µε τα κορίτσια στο µάθηµα της Γλώσσας. Έρευνα στον ελληνικό χώρο (Σταυρίδου κ.ά. 1999) σχετικά µε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών έδειξε ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί προτιµούν να διδάσκουν στις µεγάλες τάξεις του ηµοτικού Σχολείου. Οι δάσκαλοι αυτοί προβάλλουν ως αιτιολογία για την προτίµησή τους στις µεγάλες τάξεις ότι δεν µπορούν να επικοινωνήσουν µε τα µικρά παιδιά. Έτσι, η παρουσία του άνδρα -δασκάλου ο οποίος διδάσκει Φυσική, αναπαράγει το στερεότυπο που τοποθετεί το µάθηµα στην ανδρική περιοχή. Στην ίδια έρευνα οι άνδρες εκπαιδευτικοί απαξιώνουν τις ικανότητες των συναδελφισσών τους θεωρώντας ότι «οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο αποτελεσµατικές στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών εξαιτίας, κυρίως, της γυναικείας τους φύσης και της µη απασχόλησής τους µε θέµατα και πειράµατα των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας» (Σταυρίδου κ.ά. 1999: ). Προβληµατισµός Σύµφωνα µε τα διεθνή ερευνητικά δεδοµένα φαίνεται ότι οι αντιλήψεις των δασκάλων του ηµοτικού Σχολείου για τις επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών στα Μαθηµατικά διαφοροποιούνται σε σχέση µε το φύλο των παιδιών (Fenemma & Peterson 1985, Fenemma & Leder 1990, Tiedemann 2000α). άσκαλοι/ες που έχουν παραδοσιακές αντιλήψεις, θεωρούν ότι τα αγόρια είναι καλύτερα από τα κορίτσια στο µάθηµα των Μαθηµατικών, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα των επιδόσεών τους.(tiedemann 2002) Οι αντιλήψεις των δασκάλων επηρεάζουν τις αντιλήψεις των παιδιών ως προς τις µαθηµατικές τους ικανότητες, οι οποίες εδραιώνονται νωρίτερα από τα µέσα του ηµοτικού Σχολείου, στην ηλικία των 7 χρόνων (Wigfield et al. 1997). 3

4 Τα δεδοµένα των ερευνών έδειξαν ότι δεν υπάρχουν διανοητικά εµπόδια τα οποία αιτιολογούν την άνιση συµµετοχή των γυναικών σε επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τα Μαθηµατικά. Οι επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών είναι ίδιες στην ηλικία του ηµοτικού Σχολείου και δεν έχουν βρεθεί διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα, όσον αφορά την κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών (Hyde et al. 1990). Όµως παρότι τα κορίτσια έχουν καλύτερα αποτελέσµατα στις εξετάσεις στο µάθηµα των Μαθηµατικών, αποφεύγουν να ασχοληθούν επαγγελµατικά µε «παραδοσιακά» ανδρικά επαγγέλµατα. (Warrington & Younger 2000). Οι διαφορετικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα Μαθηµατικά, έχει ως αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση της συµπεριφοράς τους απέναντι στα δύο φύλα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του µαθήµατος: οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα αγόρια απαντούν εθελοντικά στο µάθηµα των Μαθηµατικών συχνότερα από τα κορίτσια και ότι αντλούν ευχαρίστηση από τα Μαθηµατικά περισσότερο από τα κορίτσια. Επίσης, θεωρούν ότι η βοήθεια που παρέχουν οι ίδιοι στο µάθηµα των Μαθηµατικών είναι πιο σηµαντική για την επιτυχία των µαθητών τους και όχι των µαθητριών τους. (Fennema 1990) Όπως αναφέρει η Fennema (1990), η συµπεριφορά των δασκάλων απέναντι στα κορίτσια στο µάθηµα των Μαθηµατικών σχετίζεται µε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το πόσο απαραίτητα θεωρούν τα Μαθηµατικά για τα κορίτσια. Οι δάσκαλοι/ες ενθαρρύνουν τα αγόρια να επιδιώξουν την επίλυση δύσκολων µαθηµατικών προβληµάτων, προετοιµάζοντας τα µε τον τρόπο αυτό, ασυνείδητα, για καριέρες σε µαθηµατικά πεδία και για υψηλά αµειβόµενα επαγγέλµατα, ενώ δε συµβαίνει το ίδιο για τα κορίτσια. (Begley 1988) Η υποβάθµιση των ικανοτήτων των κοριτσιών στα Μαθηµατικά από την πλευρά των δασκάλων δροµολογεί από πολύ νωρίς, τον αποκλεισµό τους, αρχικά, από τη γνώση της επιστήµης των Μαθηµατικών, και, στη συνέχεια, από επαγγελµατικά πεδία των θετικών επιστηµών, τα οποία στηρίζονται στα Μαθηµατικά. Η έρευνα (Mitra 2002) έδειξε ότι οι θετικές σπουδές, συνήθως, οδηγούν σε επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών τα οποία συνοδεύονται µε υψηλό κύρος και, κατ επέκταση, µε υψηλές αµοιβές. Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στον ελληνικό χώρο ( εληγιάννη- Κουϊµτζή 1998), στην οποία συµµετείχαν µελλοντικοί εκπαιδευτικοί της ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, έδειξε ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί οι οποίοι στην πλειονότητα τους δίδασκαν µαθήµατα των θετικών επιστηµών, είχαν πιο παραδοσιακές αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία, σε αντίθεση µε τις γυναίκες εκπαιδευτικούς οι οποίες στην πλειονότητα τους προερχόταν από θεωρητικές επιστήµες. Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι στον ελληνικό χώρο δεν υπάρχουν έρευνες ανάλογες µε αυτές που έχουν γίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αµερική, ώστε να µπορούµε να µιλήσουµε για τις απόψεις των δασκάλων του ηµοτικού Σχολείου για τα Μαθηµατικά και το φύλο. Ενδεχοµένως δεν υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις αντιλήψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών των άλλων χωρών. Όµως, εντοπίζουµε διαφορές ανάµεσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα των άλλων χωρών και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Τέτοιες διαφορές είναι ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών από το οποίο απουσιάζει η οπτική του φύλου -µέχρι τη σχολική χρονιά , κατά τη διάρκεια της οποίας προγραµµατίζεται η διεξαγωγή της έρευνας, η τήρηση ενός εγχειριδίου στα Μαθηµατικά, όπως και στα υπόλοιπα µαθήµατα, σε αντίθεση µε τις άλλες χώρες όπου ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το διδακτικό βιβλίο που θα χρησιµοποιήσει ανάµεσα από τα εγκεκριµένα από το Υπουργείο Παιδείας. Τέλος, οι Έλληνες / -ίδες δάσκαλοι/ες ίσως δεν έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα φύλου, αφού το µάθηµα δεν διδάσκεται σε όλα τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και ακόµη και όταν συµπεριλαµβάνεται στο πρόγραµµα σπουδών των τµηµάτων δεν εντάσσεται στα υποχρεωτικά µαθήµατα. Οι λόγοι αυτοί συντελούν στη δηµιουργία µιας οµοιόµορφης εικόνας στο ελληνικό σχολείο, η οποία ίσως 4

5 τροποποιείται από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών. Τα ερωτήµατα, λοιπόν, που προκύπτουν είναι: Ποια είναι αυτή η εικόνα που υπάρχει στο ελληνικό ηµοτικό Σχολείο σε σχέση µε τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών και το φύλο; Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το θέµα αυτό; Πώς διαφοροποιούνται αυτές οι αντιλήψεις υπό την επίδραση άλλων παραγόντων όπως είναι το φύλο των εκπαιδευτικών, η τάξη στην οποία διδάσκουν, τα χρόνια προϋπηρεσίας τους; Πώς συνδέονται µε τις πραγµατικές επιδόσεις των µαθητών και των µαθητριών τους; Πόσο συνδέουν οι εκπαιδευτικοί τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών µε το φύλο; Στόχοι της παρούσας έρευνας Στόχος της µελέτης αυτής είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των δασκάλων του ηµοτικού Σχολείου για τα µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών και το φύλο. Ο κύριος στόχος της µελέτης µπορεί να αναλυθεί στους ακόλουθους επιµέρους στόχους: 1. Να διερευνήσει τις αντιλήψεις των δασκάλων για τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών και το φύλο. Συγκεκριµένα: 1.1 Να διερευνήσει τις αντιλήψεις των δασκάλων για τα Μαθηµατικά και το φύλο. Ειδικότερα εξετάζονται: Ποιες είναι οι αντιλήψεις των δασκάλων για τις επιδόσεις των δύο φύλων στα Μαθηµατικά Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον τρόπο που χειρίζονται τις µαθηµατικές γνώσεις τα δύο φύλα Πώς ερµηνεύουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τις επιδόσεις των δύο φύλων Κατά πόσο συνδέουν οι δάσκαλοι/ες τα βασικά µαθήµατα (Γλώσσα- Μαθηµατικά) µε το φύλο των παιδιών Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συµπεριφορά των δύο φύλων στο µάθηµα των Μαθηµατικών Κατά πόσο συνδέουν οι εκπαιδευτικοί συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών µε το φύλο τους Να διερευνήσει τις αντιλήψεις των δασκάλων για τις επιδόσεις των δύο φύλων στο µάθηµα της Φυσικής. 2. Να διερευνήσει τις αντιλήψεις των δασκάλων για τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών σε σχέση µε το µελλοντικό επάγγελµα των παιδιών. Ειδικότερα να διερευνήσει τις αντιλήψεις των δασκάλων για την αναγκαιότητα των µαθηµάτων των θετικών επιστηµών στο µελλοντικό επάγγελµα των αγοριών και των κοριτσιών. Μεθοδολογία Υποθέσεις της έρευνας: Για τη διερεύνηση του προβλήµατος διατυπώθηκαν οι ακόλουθες υποθέσεις: Οι αντιλήψεις των δασκάλων για τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών διαφοροποιούνται ανάλογα µε το φύλο των παιδιών. Οι διαφορετικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών λειτουργούν υπέρ των αγοριών κατά τη διδασκαλία των Μαθηµατικών και της Φυσικής. Οι αντιλήψεις των δασκάλων για τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών συνδέονται µε τις αντιλήψεις τους για τις επαγγελµατικές επιλογές των παιδιών. Οι αντιλήψεις τους απορρέουν από τη γενικότερη ιδεολογία τους για τη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται από την επίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών: του φύλου, των χρόνων υπηρεσίας, της τάξης στην οποία διδάσκουν, των σπουδών τους, του τόπου κατοικίας τους ως την ηλικία των 18 ετών. 5

6 είγµα: Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε σχολεία των νοµών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Μαγνησίας, ράµας, καθώς και σε τµήµατα της εξοµοίωσης που λειτουργούν στο νοµό Θεσσαλονίκης και σε τµήµατα του ιδασκαλείου «. Γληνός». Το δείγµα που πήρε µέρος στην έρευνα αποτελείται από 255 εκπαιδευτικούς, 91 δασκάλους (36%) και 164 δασκάλες (64%), µε χρόνια υπηρεσίας από 1 έως 32 ( ο µέσος όρος υπηρεσίας των εκπαιδευτικών είναι 16,2). Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε όλες τις τάξεις του βασικού σχολείου, στο ολοήµερο, σε τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας. Στην έρευνα συµµετέχουν εκπαιδευτικοί που µετεκπαιδεύονται ή είναι αποσπασµένοι στη διοίκηση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών προέρχεται από τις σχολές των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών (87%). Το 15% του δείγµατος έχει φοιτήσει σε Παιδαγωγικά Τµήµατα ηµοτικής Εκπαίδευσης. Το 53% των δασκάλων του συνολικού δείγµατος παρακολουθεί προγράµµατα εξοµοίωσης. Το 23% των εκπαιδευτικών έχει µετεκπαιδευτεί στο ιδασκαλείο, ενώ το 8% έχει συνεχίσει τις σπουδές του σε άλλο τµήµα των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. Τέλος, υπάρχει και ένα µικρό ποσοστό εκπαιδευτικών που είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού (4%) ή διδακτορικού διπλώµατος (2%). Όσον αφορά τη γεωγραφική τους προέλευση, το 51% των εκπαιδευτικών µεγάλωσε σε αστική περιοχή, δηλαδή σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω από κατοίκους. Εργαλείο: Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού χρησιµοποιήθηκε ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε κλειστές ερωτήσεις, που απευθύνεται σε δασκάλους και δασκάλες του ηµοτικού Σχολείου. Το ερωτηµατολόγιο συντάχτηκε εξ ολοκλήρου από την αρχή λόγω έλλειψης ανάλογου ερωτηµατολογίου στον ελληνικό χώρο που να καταγράφει τις αντιλήψεις των δασκάλων για τα µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών και το φύλο. Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 36 ερωτήσεις κλειστού τύπου και περιλαµβάνει πέντε θεµατικά µέρη: γενικές πληροφορίες, φύλο και Μαθηµατικά, φύλο και συµπεριφορά στα Μαθηµατικά, φύλο και Φυσική, φύλο και επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών Ως ανεξάρτητες µεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν: φύλο εκπαιδευτικών, χρόνια υπηρεσίας εκπαιδευτικών, τάξη στην οποία διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί, σπουδές των εκπαιδευτικών, τόπος κατοικίας µέχρι την ηλικία των 18 ετών ιαδικασία συλλογής δεδοµένων Η συλλογή δεδοµένων διήρκεσε δύο µήνες, από τον Μάρτιο έως και τον Απρίλιο του Η χρονική περίοδος επιλέχθηκε µε βάση το κριτήριο ότι την περίοδο αυτή το πρόγραµµα των σχολείων λειτουργεί οµαλά ως προς τον προγραµµατισµό της ύλης. Η απουσία σχολικών εορτών και εκδηλώσεων που χαρακτηρίζει το σχολικό πρόγραµµα στο συγκεκριµένο διάστηµα διευκόλυνε την πρόσβαση και την απασχόληση των δασκάλων για τους σκοπούς της έρευνας. Κατά συνέπεια, οι δάσκαλοι/λες ήταν πιο πρόθυµοι να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια. Πραγµατοποιήθηκαν δύο πιλοτικές έρευνες σε σχολεία της Θεσσαλονίκης (88 ο και 15 ο ηµ. Σχολεία). Η επιλογή των σχολείων έγινε µε τυχαίο τρόπο. Μοιράστηκαν 320 ερωτηµατολόγια. Συµπληρώθηκαν 255 ερωτηµατολόγια Στατιστική επεξεργασία: Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS, έκδοση 12. Αποτελέσµατα: 6

7 Η παρούσα µελέτη είχε ως στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τα µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών και το φύλο. Οι στόχοι και οι υποθέσεις της έρευνας αφορούσαν: α) τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών (Μαθηµατικά- Φυσική) σε σχέση µε το φύλο των παιδιών, β) τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα των µαθηµάτων αυτών στις επαγγελµατικές επιλογές των παιδιών, γ) την επίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών και το φύλο. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα Μαθηµατικά και το φύλο Ως προς την πρώτη υπόθεση, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τα ποσοτικά δεδοµένα της έρευνας επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση ότι οι αντιλήψεις των δασκάλων για τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών διαφοροποιούνται µε βάση το φύλο των παιδιών και ότι η διαφοροποίηση αυτή είναι προς όφελος των µαθητών τους. Συγκεκριµένα: 1. Όσον αφορά τις επιδόσεις των δύο φύλων στα Μαθηµατικά φαίνεται ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα αγόρια έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα κορίτσια στο µάθηµα των Μαθηµατικών (Jussim & Eccles 1992, Tiedemann 2000α). Μέσα στο µαθησιακό περιβάλλον τα αγόρια πριµοδοτούνται στο µάθηµα των Μαθηµατικών, µε βάση το φύλο τους και ανεξάρτητα από το επίπεδο των γνώσεων τους (χαµηλό, µέσο, υψηλό), χωρίς να συµβαίνει το ίδιο και για τα κορίτσια. Οι δάσκαλοι / ες θεωρούν ότι τα αγόρια υπερέχουν στην επίλυση των µαθηµατικών προβληµάτων, ενώ, όσον αφορά τα κορίτσια, διαφοροποιούνται µόνο για τις άριστες µαθήτριές τους, για τις οποίες θεωρούν ότι µπορούν να τα καταφέρουν εξίσου καλά µε τα αγόρια. Οι αντιλήψεις των Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών για τις µαθηµατικές ικανότητες των κοριτσιών διαµορφώνονται σε συνάρτηση µε τις γενικότερες µαθητικές τους επιδόσεις (Tiedemann 2002). 2. Η αποτυχία των δύο φύλων στο µάθηµα των Μαθηµατικών ερµηνεύεται διαφορετικά από τους/τις εκπαιδευτικούς: Όσον αφορά τα κορίτσια, ως αίτια της αποτυχίας τους θεωρούνται οι µειωµένες τους ικανότητες στα Μαθηµατικά (Tiedemann 2000β). ιαπιστώθηκε ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί του δείγµατος, περισσότερο από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς συνδέουν την αποτυχία των κοριτσιών στο µάθηµα των Μαθηµατικών µε τις ικανότητές τους, τις οποίες θεωρούν µειωµένες από τη φύση τους. Οι εκπαιδευτικοί δεν λαµβάνουν υπόψη τους το περιβάλλον από το οποίο προέρχονται οι µαθητές και οι µαθήτριες και την ενδεχόµενη έλλειψη εφοδίων λόγω του περιβάλλοντός τους και θεωρούν ότι τα Μαθηµατικά είναι ένα δύσκολο µάθηµα για το µέσο όρο των κοριτσιών. Τα παραπάνω αποτελέσµατα εξηγούν την αντίληψη των εκπαιδευτικών ότι µόνο οι άριστες µαθήτριες µπορούν να τα καταφέρουν στα Μαθηµατικά εξίσου καλά µε τα αγόρια (Tiedemann 2002). Άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα αγόρια παρουσιάζουν ανεπτυγµένες ικανότητες στα Μαθηµατικά. Συνεπώς, η αποτυχία των αγοριών στο µάθηµα των Μαθηµατικών επιδέχεται διαφορετικής ερµηνείας: αφού είναι δεδοµένες οι ικανότητές τους στα Μαθηµατικά, η αποτυχία τους ερµηνεύεται ως έλλειψη προσπάθειας από την πλευρά τους. 3.Οι αντιλήψεις των ανδρών και των γυναικών εκπαιδευτικών ως προς το πόσο ανεξάρτητα χειρίζονται τις µαθηµατικές γνώσεις τα δύο φύλα διαφοροποιούνται µε την επίδραση της µεταβλητής της τάξης στην οποία διδάσκουν: οι 7

8 εκπαιδευτικοί των µικρών τάξεων (Α και Β ) εξοµοιώνουν τα δύο φύλα ως προς τη βοήθεια που χρειάζονται στα Μαθηµατικά. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα αγόρια χρειάζονται λιγότερη βοήθεια στα Μαθηµατικά σε σχέση µε τα κορίτσια (Fennema 1990). Η αντίληψη αυτή υποστηρίζεται από τα επιµέρους χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στα δύο φύλα: τα αγόρια στηρίζονται στις δυνάµεις τους, δεν έχουν ανάγκη από τη βοήθεια των άλλων και είναι ανεξάρτητα, χαρακτηριστικά που συνοδεύουν το «παραδοσιακό» πρότυπο του άνδρα. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ότι οι ικανότητες των αγοριών να χειρίζονται τις µαθηµατικές γνώσεις µε µεγαλύτερη ευκολία από ό,τι τα κορίτσια, και µάλιστα χωρίς τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού µάς οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το φύλο που κυριαρχεί στην τάξη την ώρα των Μαθηµατικών είναι το ανδρικό. Ίσως αυτές οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών συµβάλλουν στο να αποφοιτούν τα αγόρια από το ηµοτικό Σχολείο µε ενισχυµένη την αυτοπεποίθησή τους στο µάθηµα των Μαθηµατικών. 4.Όσον αφορά τη συµπεριφορά των δύο φύλων µέσα στην τάξη στο µάθηµα των Μαθηµατικών, οι ανεξάρτητες µεταβλητές του φύλου και της τάξης διδασκαλίας δίνουν µια σαφή εικόνα για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών: οι περισσότεροι άνδρες εκπαιδευτικοί, όπως και το ένα περίπου τρίτο των γυναικών εκπαιδευτικών καθώς και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως φύλου, οι οποίοι διδάσκουν στις µεγάλες τάξεις (Ε και Στ ) θεωρούν ότι τα αγόρια συµµετέχουν πιο ενεργά από τα κορίτσια στο µάθηµα των Μαθηµατικών και ότι θέτουν περισσότερους προβληµατισµούς σε σχέση µε τα κορίτσια. (Fennema 1990) 5.Οι εκπαιδευτικοί διαχωρίζουν τα µαθήµατα που κατά τη γνώµη τους προσφέρουν ευχαρίστηση στα παιδιά και θεωρούν ότι τα Μαθηµατικά είναι το µάθηµα από το οποίο αντλούν ευχαρίστηση τα αγόρια, ενώ η Γλώσσα είναι το µάθηµα από το οποίο αντλούν ευχαρίστηση τα κορίτσια. ( Koehler 1990 ) Ακόµη, θεωρούν ότι τα αγόρια επιµένουν στην επίλυση δύσκολων µαθηµατικών προβληµάτων. 6.Οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στα δύο φύλα, δηµιουργώντας µια σαφώς διαφορετική εικόνα για το προφίλ των αγοριών και των κοριτσιών από την παιδική τους ηλικία. ( Spear 1987, Fennema et al ) Συγκεκριµένα: τα αγόρια είναι ριψοκίνδυνα, τολµηρά, επιθετικά, ενώ τα κορίτσια είναι λογικά και εκφράζουν τα συναισθήµατά τους. Επίσης, η ανταγωνιστικότητα, η φιλοδοξία και η ευαισθησία είναι περισσότερο γυναικεία χαρακτηριστικά, ενώ η ανεξαρτησία και η «αυτάρκεια», το να στηρίζεται δηλαδή κάποιος/α στις δικές του δυνάµεις, είναι πιο κοντά στον άνδρα. Επιπλέον, οι µεγαλύτεροι εκπαιδευτικοί αποδίδουν µε βεβαιότητα την τόλµη στα χαρακτηριστικά του αγοριού και την ευαισθησία στα χαρακτηριστικά του κοριτσιού. Οι παραπάνω διαπιστώσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές καθώς µας επιτρέπουν να διαµορφώσουµε µια εικόνα για τις αντιλήψεις των Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών για τα Μαθηµατικά και το φύλο. Οι µαθηµατικές ικανότητες που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στα αγόρια, σε συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά που θεωρούν ότι συνοδεύουν την προσωπικότητα των αγοριών δείχνουν ότι οι δάσκαλοι και οι δασκάλες τοποθετούν τα Μαθηµατικά στην ανδρική σφαίρα. Ίσως σ αυτές οι αντιλήψεις τους οφείλεται το ότι «βλέπουν» ότι τα αγόρια συµµετέχουν περισσότερο από τα κορίτσια στα Μαθηµατικά και ότι τα αγόρια αντλούν ευχαρίστηση από το µάθηµα των Μαθηµατικών. Θα είχαµε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα αν γνωρίζαµε τις προτιµήσεις των αγοριών και των κοριτσιών αναφορικά µε το µάθηµα που τους αρέσει περισσότερο. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη Φυσική και φύλο 8

9 Το µάθηµα της Φυσικής δεν αποτελεί αυτόνοµο µάθηµα, αλλά περιλαµβάνει έννοιες της Μελέτης Περιβάλλοντος κυρίως, της ανθρωπολογίας και µόνο κάποια κεφάλαια αναφέρονται στην επιστήµη της Φυσικής. Οι περισσότεροι / ες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα αγόρια και τα κορίτσια τα καταφέρνουν εξίσου καλά στο συγκεκριµένο µάθηµα. Όµως, αν και η ύλη των κεφαλαίων που αφορούν το επιστηµονικό πεδίο της Φυσικής (όπως π.χ. ο ηλεκτρισµός) έχει θεωρητικό χαρακτήρα και δεν περιλαµβάνει τύπους ή ασκήσεις, οι περισσότεροι / ες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η κατανόηση της Φυσικής προϋποθέτει την κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών. Μήπως η επίδοση µιας µαθήτριας στο µάθηµα της Φυσικής, εξαρτάται από την επίδοσή της στο µάθηµα των Μαθηµατικών; Μήπως οι εκπαιδευτικοί στο µάθηµα της Φυσικής προβάλλουν στις µαθήτριές τους a priori όλους τους στερεοτυπικούς περιορισµούς που παρατηρήθηκαν στο µάθηµα των Μαθηµατικών; Έρευνες στο διεθνή χώρο (Whitelegg 2001) αναφέρουν ότι η παρουσία των παιδιών του ηµοτικού Σχολείου είναι διαφορετική στο µάθηµα της Φυσικής. Παρότι η Φυσική στο ηµοτικό Σχολείο δεν είναι ξεχωριστό µάθηµα, όπως στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αλλά αποτελεί µέρος του γενικού αναλυτικού προγράµµατος, τα αγόρια, εξαιτίας της επιθετικής τους συµπεριφοράς, αποκτούν τον έλεγχο της τάξης κατά τη διάρκεια του µαθήµατος και χρησιµοποιούν τα εργαστηριακά υλικά περισσότερο από ό,τι τα κορίτσια. Μήπως, αν η διδασκαλία του µαθήµατος είχε εργαστηριακό χαρακτήρα, όπως γίνεται στις άλλες χώρες, και όπως ορίζει η φύση του µαθήµατος, θα ήταν διαφορετικές οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την επίδοση των δύο φύλων στο µάθηµα; Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών και το φύλο Ως προς τη δεύτερη υπόθεση, που αφορούσε τις αντιλήψεις των δασκάλων για την αναγκαιότητα των Μαθηµατικών και της Φυσικής στο µελλοντικό επάγγελµα των παιδιών, τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν την αρχική υπόθεση, ότι δηλαδή, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών είναι απόρροια της γενικότερης ιδεολογίας τους για τη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει µια αντίφαση στη σκέψη των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα µαθήµατα αυτά είναι απαραίτητα και για τα δύο φύλα. Όµως φαίνεται ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται διαφορετικά την έννοια επάγγελµα για τα κορίτσια και διαφορετικά για τα αγόρια αφού διαχωρίζουν τα επαγγέλµατα σε ανδρικά και γυναικεία. Στο διαχωρισµό των επαγγελµάτων σε ανδρικά και γυναικεία επιδρούν οι µεταβλητές του φύλου και της ηλικίας των εκπαιδευτικών: οι άνδρες εκπαιδευτικοί, καθώς και δάσκαλοι/ες µε περισσότερα από δέκα χρόνια υπηρεσίας αποδέχονται τον παραπάνω διαχωρισµό και τοποθετούν την επιστήµη των Μαθηµατικών και τις Φυσικές Επιστήµες πιο κοντά στα ανδρικά επαγγέλµατα. Συνεπώς, µπορεί να δηλώνουν ότι τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών χρειάζονται για το επάγγελµα και των αγοριών και των κοριτσιών, όµως θεωρούν ότι οι θετικές επιστήµες ανήκουν στα ανδρικά επαγγέλµατα. Γνωρίζοντας ότι η πλειονότητα των ανδρών εκπαιδευτικών του δείγµατος διδάσκει στις δύο τελευταίες τάξεις του ηµοτικού Σχολείου µπορούµε να αντιληφθούµε την επίδραση των αντιλήψεων αυτών στις αντιλήψεις των κοριτσιών όχι µόνο ως προς τις µαθηµατικές τους ικανότητες αλλά και ως προς το καταλληλότερο γι αυτά επάγγελµα. Επίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Ως προς την τρίτη υπόθεση, η οποία αφορούσε την επίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αρχική υπόθεση επιβεβαιώθηκε. Συγκεκριµένα: 1.Οι εκπαιδευτικοί που πήραν µέρος στην έρευνα εµφανίζονται ως ένα οµοιογενές σύνολο, καθώς οι απόψεις τους επηρεάζονται κυρίως από τη µεταβλητή φύλο 9

10 του/της εκπαιδευτικού. Φαίνεται ότι οι αντιλήψεις που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία όσον αφορά τις σχέσεις των θετικών επιστηµών και του φύλου δεν ανατρέπονται από άλλους παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, οι σπουδές των εκπαιδευτικών ή η γεωγραφική τους προέλευση. 2.Οι µεταβλητές: «σπουδές» των εκπαιδευτικών και «τόπος κατοικίας έως 18 χρόνων» δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε καµία από τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Οι µεταβλητές: «τάξη στην οποία διδάσκει ο/η εκπαιδευτικός» και «χρόνια υπηρεσίας» παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε ορισµένες µόνο ερωτήσεις. 3.Οι Έλληνες δάσκαλοι εµφανίζονται πιο παραδοσιακοί στις αντιλήψεις τους για τα Μαθηµατικά και το φύλο από ό,τι οι Ελληνίδες δασκάλες. Τα δεδοµένα της έρευνας συνάδουν προς τις έρευνες των Leder κ.ά. (1996) που έγιναν στο διεθνή χώρο, οι οποίες δείχνουν ότι οι δάσκαλοι θεωρούν ότι είναι πιο ικανοί µελετητές της επιστήµης των Μαθηµατικών απ ό,τι οι δασκάλες. Επιπλέον, περισσότερο οι άνδρες παρά οι γυναίκες, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα Μαθηµατικά ανήκουν στην ανδρική σφαίρα. 4.Η στατιστική ανάλυση των δηµογραφικών στοιχείων των εκπαιδευτικών που πήραν µέρος στην έρευνα έδειξε ότι η πλειονότητα των ανδρών δασκάλων διδάσκει στις µεγάλες τάξεις ( Ε και Στ ). Τελικά συµπεράσµατα Η έρευνα έδειξε ότι το στερεότυπο των προηγούµενων αιώνων, που τοποθετούσε τα Μαθηµατικά στην ανδρική σφαίρα, εξακολουθεί να υπάρχει στις αντιλήψεις των Ελλήνων και των Ελληνίδων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι Έλληνες/ίδες εκπαιδευτικοί κάνουν σαφή διαχωρισµό σε σχέση µε το φύλο των παιδιών στα µαθήµατα που διδάσκουν και συνδέουν το µάθηµα της Γλώσσας µε τα κορίτσια και το µάθηµα των Μαθηµατικών µε τα αγόρια. Η υποαντιπροσώπευση των γυναικών στα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών ίσως έχει σχέση µε την πίεση που δέχονται τα κορίτσια ώστε να ακολουθήσουν τους ρόλους που κρίνονται καταλληλότεροι για το φύλο τους. Αγόρια και κορίτσια µαθαίνουν πώς να συµπεριφέρονται ως άνδρες και ως γυναίκες από τη στιγµή της γέννησής τους. Μέσα από την καθηµερινή επαφή µε το κοινωνικό περιβάλλον και την αλληλεπίδρασή του µε την συµπεριφορά των ενηλίκων, το παιδί µαθαίνει πώς να συµπεριφέρεται µέσα και έξω από το σχολείο. Οι αντιλήψεις των Ελλήνων και των Ελληνίδων δασκάλων ότι τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν διαφορετικές επιδόσεις στα µαθήµατα των θετικών επιστηµών και ότι υπάρχουν ανδρικά και γυναικεία επαγγέλµατα ίσως οριοθετεί τα ενδιαφέροντα και τις στάσεις των παιδιών απέναντι σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα, τα οποία αντιστοιχίζονται µε τα δύο φύλα: αγόρια- µαθήµατα των θετικών επιστηµών, κορίτσια -µαθήµατα των θεωρητικών επιστηµών. Η διαφορετική κατεύθυνση που ακολουθούν τα κορίτσια στις σπουδές τους όχι µόνο περιορίζει τις γυναίκες σε παραδοσιακούς επαγγελµατικούς κλάδους, αλλά έχει και άµεσες οικονοµικές συνέπειες για τις γυναίκες αυτές. Πρόσφατη έρευνα στις Ενωµένες Πολιτείες της Αµερικής ( Mitra 2002 ) έδειξε ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι αλλαγές που έφεραν στην αγορά εργασίας η παγκοσµιοποίηση και η τεχνολογία είχαν ως αποτέλεσµα την εξαφάνιση πολλών παραδοσιακών επαγγελµάτων και την εµφάνιση επαγγελµάτων που απαιτούν εξειδικευµένες δεξιότητες σε µεγάλα εργοστάσια και επιχειρήσεις. Τα Μαθηµατικά έπαιξαν σπουδαίο ρόλο 10

11 στην αύξηση των µισθών και στην απορρόφηση των εργατών που τα γνώριζαν( Mitra 2002 ). Οι διαφορετικές επιδόσεις των κοριτσιών στα Μαθηµατικά περιόρισε τις δυνατότητές τους να ανταγωνιστούν την παρουσία των ανδρών στα «ακριβοπληρωµένα» επαγγέλµατα. Στη σύγχρονη επαγγελµατική πραγµατικότητα εµφανίζεται αναγκαία η ίση µαθηµατική κατάρτιση των γυναικών, ώστε να µπορέσουν να ανταγωνιστούν ισοδύναµα τους άνδρες στους νέους χώρους εργασίας. Η γνώση των Μαθηµατικών φαίνεται ότι δίνει την ευκαιρία στις γυναίκες για ισότιµη οικονοµική αµοιβή. Μελλοντικά Ερωτήµατα Η παρούσα έρευνα στόχευε στη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών του ηµοτικού Σχολείου για τα µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών και το φύλο. εδοµένου ότι το θέµα της παρουσίας των γυναικών στο χώρο των θετικών επιστηµών είναι πολυσύνθετο, η προσέγγιση του θέµατος από διαφορετικές πλευρές θα βοηθούσε στον εντοπισµό των αιτίων που οδηγούν στην υποαντιπροσώπευση των γυναικών στα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων φαίνεται ότι οι δάσκαλοι και οι δασκάλες του ηµοτικού Σχολείου διατηρούν στερεοτυπικές αντιλήψεις για τις ικανότητες των κοριτσιών στο µάθηµα των Μαθηµατικών, διαχωρίζουν τα επαγγέλµατα σε ανδρικά και γυναικεία, και τοποθετούν τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών πιο κοντά στα ανδρικά επαγγέλµατα. Οι αντιλήψεις αυτές ίσως επηρεάζουν τις µελλοντικές επαγγελµατικές επιλογές των κοριτσιών. Θα ήταν σηµαντική η προσέγγιση του θέµατος από την πλευρά των ίδιων των κοριτσιών και η διερεύνηση των αντιλήψεών τους για το µάθηµα των Μαθηµατικών καθώς και για την εικόνα που έχουν σχηµατίσει για το µελλοντικό τους επάγγελµα. Ένα άλλο σηµείο στο οποίο ίσως θα έπρεπε να εστιάσει ο/η µελλοντικός/ή ερευνητής / τρια του θέµατος είναι η ηλικία κατά την οποία διαµορφώνονται οι στάσεις των µαθητριών απέναντι στο µάθηµα των Μαθηµατικών. Σύµφωνα µε τις θεωρίες της εξελικτικής ψυχολογίας, το παιδί από την ηλικία των 11 ετών περίπου, ηλικία που συµπίπτει µε τη φοίτησή του στις τελευταίες τάξεις του ηµοτικού Σχολείου, αρχίζει να αναπτύσσει τη σεξουαλική του ταυτότητα. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ερευνηθεί το πώς αντιλαµβάνονται τα κορίτσια το φύλο τους µέσα από την επιστήµη των Μαθηµατικών. Τέλος, η έρευνα έχει δείξει ότι οι αντιλήψεις των γονέων επιδρούν άµεσα στη διαµόρφωση των αντιλήψεων των παιδιών τους. Η διερεύνηση των αντιλήψεων των Ελλήνων και των Ελληνίδων γονιών για τα Μαθηµατικά στη ζωή των κοριτσιών τους, καθώς και οι επαγγελµατικές προσδοκίες για τα κορίτσια τους, θα συνέβαλλε ουσιαστικά στο να σχηµατίσουµε µια σφαιρική εικόνα για το θέµα. Περιορισµοί της έρευνας Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των δασκάλων του ηµοτικού Σχολείου για τα µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών και το φύλο. Λόγω του περιορισµένου δείγµατος των εκπαιδευτικών που πήραν µέρος στην έρευνα (Ν=255), δεν µπορούµε να οδηγηθούµε σε γενίκευση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Η έρευνα αποτελεί µια πρώτη καταγραφή των αντιλήψεων των Ελλήνων και των Ελληνίδων δασκάλων για το συγκεκριµένο θέµα. Παρότι ο αρχικός σχεδιασµός αποσκοπούσε στην ίση συµµετοχή ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών στην έρευνα, η αντιπροσώπευση των δύο φύλων ήταν άνιση, αφού το ποσοστό των γυναικών εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα είναι πολύ µεγαλύτερο από το ποσοστό των ανδρών εκπαιδευτικών. 11

12 Αν και η µεταβλητή «σπουδές» των εκπαιδευτικών δεν έδωσε στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε καµία ερώτηση του ερωτηµατολογίου ίσως θα έπρεπε να ερευνηθεί αν οι εκπαιδευτικοί είχαν παρακολουθήσει προγράµµατα για το φύλο ή αν ήταν ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα που αφορούν τις ανισότητες φύλου, γενικότερα, και, ειδικότερα, στο µάθηµα των Μαθηµατικών. Ο αρχικός σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου περιείχε τη µεταβλητή: «τύπος σχολείουκατεύθυνση σπουδών» των εκπαιδευτικών κατά τη µαθητική τους εκπαίδευση. Επειδή ένα µεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών (30%) έδωσε ασαφείς ή ελλιπείς απαντήσεις, η συγκεκριµένη ερώτηση δεν συµπεριλήφθηκε στα δεδοµένα της έρευνας. Θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη µεταβλητή είναι σηµαντική για τη διαµόρφωση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ως προς τις µαθηµατικές ικανότητες των δύο φύλων. Η εκπαίδευση στη µεταδικτατορική Ελλάδα είναι προσανατολισµένη σε δύο κύκλους: σ αυτήν που οδηγεί στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές και σ αυτήν που οδηγεί στις θετικές επιστήµες. Οι αλλεπάλληλες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας δεν άλλαξαν το διαχωρισµό αυτό. Παρά τους διαφορετικούς τρόπους εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και τις πολλές µεταρρυθµίσεις στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο προσανατολισµός των σπουδών παρέµεινε ο ίδιος. Οι κατευθύνσεις που έδιναν βαρύτητα στα Μαθηµατικά και στα υπόλοιπα µαθήµατα των θετικών επιστηµών (Χηµεία, Φυσική, Βιολογία) και που οδηγούσαν στις σχολές των θετικών επιστηµών (Πολυτεχνείο, Ιατρική, Οικονοµικά) ήταν: Πρακτικό (Γυµνάσιο - Λύκειο), τύπος Ι( Λύκειο ), 1 η, 2 η, 4 η δέσµη ( Λύκειο ), θετική (Λύκειο). Οι κατευθύνσεις που έδιναν βαρύτητα στα φιλολογικά µαθήµατα (Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Νέα Ελληνικά, Λατινικά) και οδηγούσαν στις σχολές των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών (Φιλολογίες, Νοµική ) ήταν: το κλασικό (Γυµνάσιο, Λύκειο), τύπος ΙΙ (Λύκειο ), 3 η δέσµη (Λύκειο), θεωρητική (Λύκειο). Το αναλυτικό πρόγραµµα των Γυµνασίων και Λυκείων είναι διαφορετικό για τους δύο κύκλους: περισσότερες ώρες για τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών στην πρώτη περίπτωση, περισσότερες ώρες για τα φιλολογικά µαθήµατα στη δεύτερη περίπτωση. Τόσο οι Παιδαγωγικές Ακαδηµίες όσο και τα Παιδαγωγικά Τµήµατα ηµοτικής Εκπαίδευσης δέχονται σπουδαστές / τριες και φοιτητές / τριες και από τους δύο κύκλους. Συνεπώς, θεωρείται σηµαντική η επίδραση της κατεύθυνσης σπουδών των δασκάλων στις αντιλήψεις τους για τις µαθηµατικές ικανότητες των δύο φύλων, αφού η αφετηρία τους στο µάθηµα των Μαθηµατικών δεν είναι ίδια και δεν επηρεάζεται από τον παράγοντα φύλο: στην έρευνα πήραν µέρος άνδρες που παρακολούθησαν το θεωρητικό κύκλο και γυναίκες που παρακολούθησαν το θετικό κύκλο σπουδών. Τέλος, η διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας έγινε µε ποσοτική συλλογή και ανάλυση των στοιχείων. Οι ποσοτικές µέθοδοι περιορίζουν την ενδελεχή και σε βάθος ανάλυση του θέµατος. Για µια πιο πολύπλευρη προσέγγιση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ίσως θα έπρεπε να γίνει συνδυασµός των ποσοτικών δεδοµένων της έρευνας µε µια ποιοτική µεθοδολογία. Βιβλιογραφία: Begley, S., Closing the gender gap, Newsweek, 111, (15), 73, 1988 Cole, N. S., The ETS gender study: how females and males perform in educational settings, Educational Testing Service, Princeton, NJ, 1997 εληγιάννη- Κουιµτζή, Β., «Γυναίκες και Ιδιότητα του Πολίτη, διαστάσεις ηµοκρατίας και Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη,

13 Hude, J.S., Fennema, E., Lamon, S., Gender Differences in Mathematics Performance: A Meta- Analysis, Psychological Bulletin, vol. 107, no 2, , 1990 Jussim, L., & Eccles J. S., Teacher expectiotions II: Construction and reflection of student achievement, Journal of Personality and Social Psychology, 63, , 1992 Koehler, M.S., Classrooms, Teachers and Gender Differences in Mathematics, στο: Fenemma E. & Leder G.C. Mathematics and Gender, New York, Teachers College Press, 1990 Leder, G., Forgasz, H.J., Solar, C., Research and intervention programs in mathematics education: A gendered issue, στο: A. Bishop, K. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick and C. Laborde (ed): International Handbok of Mathematics Education, Part 2, Kluwer, Dordrecht, 1996 Mitra, A., Mathematics skill and male- female wages, Journal of Socio- Economics, 31, ,2002 Σταυρίδου, Ε., Σολοµωνίδου, Χ., Σαχινίδου, Ν., «Συγκλίσεις και αποκλίσεις στις απόψεις των ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και τη µάθηση των Φυσικών Επιστηµών στο ηµοτικό Σχολείο», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 29, 1999 Spear, M., The biasing influence of pupil sex in a science marking exersice στο: Science for girls? Kelly A, Open University Press, Milton Keynes, Philadelphia, 1987 Tiedemann, J. & Faber, G., Madchen in Mathematik- Unterricht: Selbstkonzept und Kausalattriutionen, Zeitschrift fur Entwichlungspsychologie und Padagogische Psychologie, 27, 61-71, 1995 Tiedemann, J. & Steinmetz, A., Gender- related teacher beliefs in mathematics from a crosscultural perspective, Paper presented at the Congress of the German Psychological Association, Dresden, Germany, 1998 Τiedemann, J., Parents Gender Stereotypes and Teachers Belief as Predictors of Children s Concept of Their Mathematical Ability in Elementary School, Journal of Educational Psychology, vol. 92, no 1, , 2000α Tiedemann, J., Gender- related beliefs of teacher in elementary school Mathematics, Educational Studies in Mathematics 41: , 2000β Tiedemann, J., Teachers gender stereotypes as determinates of teacher perceptions in elementary school mathematics, Educational Studies in Mathematics, 50, 49-62, 2002 Fenemma, E. & Leder, G.C., Mathematics and Gender, New York, Teachers College Press, 1990 Fenemma, E, Peterson, P.L., Carpenter, T.P., Lubinski, C., Teachers attribution and beliefs about girls, boys and Mathematics, Educational Studies in Mathematics, 21, 55-69, 1990 Fennema, E. & Peterson, P.L., Autonomous learning behavior: a possible explanation of gender- related differences in mathematics, Gender influences in classroom interaction, Wilkinson L. & Marrett C. B. (ed), Academic Press Inc., New York, 1985 Warrington, M & Younger M., The Other Side of the Gender Gap, Gender and Education vol. 12, no 4, , 2000 Whitelegg, L., Girls in science education: rice and fruit trees, στο: M. Lederman, I. Bartsch: The gender and science reader, Routledge, New York, 2001 Wigfield, A., Eccles, J.S., Yoon, K.S., Harold, R.D., Arbreton, A.J.A., Freedman- Doam, C., Blumenfeld, P.C., Change in children s competence beliefs and subjective task values across the elementary school years: A 3- year study, Journal of educational Psychology, 89, no 3, ,

14 Girls and Science: Elementary School Teachers Attitudes of about Lessons and Jobs in Science and Gender Aik. Theodoraki, ΜA Programme Education on Gender Equality: Promoting Equality Ideologies in the Educational process Aristotle University of Thessaloniki V. Delygianni- Kouimtzi, Ph D, Professor, School of Psychology, Aristotle University of Thessaloniki Abstract The basic issue of this study refers to topics relevant to science and sex, which have been generally discussed. For more than thirty years, feminists have been occupied with the topic of the relationship between women and science, while trying to localize and analyze the woman s presence or absence throughout sectors capitalism and the patriarchal system s structure. The low representation of women in sectors like science, technology, engineering and mathematics is diversely related to boys and girls education. More specifically, the research about sex stereotypes in Mathematics has been extensively investigated both in Europe and USA, while Mathematics are considered to be the basis of science. Since Mathematics are a social and civilized construction, they have been surrounded for centuries by myths which are reproduced during lessons. Although there aren t any differences in the two sexes progress in Mathematics and/or Physics, women are still far from traditionally manly jobs. The international research input has shown that the connection between adults and children s beliefs is created in the middle of childhood. Teachers attitudes are thought to be exceptionally important in the influence of self- perception about skills in Mathematics, since the age of seven to eleven years old seems to be the crucial point in the connection between children s and adults views. This study examined the views of 255 teachers of Elementary school, male and female, who work in four different prefectures in Greece. The analysis has been achieved by SPSS, v. 12. According to the research outcomes, teachers estimate differently boys and girls efficiency in Maths, believing that boys are a priori more skilful because of their gender. The research has proved that teachers estimate some difference between boys and girls contribution in Maths, and tend to attribute different characteristics to boys and girls personality. These characteristics are said to be fundamental for occupation with Mathematics. In Physics both sexes are considered to have the same efficiencies; a deduction opposite to international bibliography s standards. Lastly, concerning teachers per options regarding science and relevant jobs, their views appear to be contradictory: both Mathematics and Physics are considered to be indispensable for both sexes, while contrastingly to this, they segregate jobs on the basis of gender and want the above subjects to be more relevant to men s jobs. 14

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 17 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2), σελ. 11-1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΥΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ ΑΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αποδόµηση των έµφυλων ταυτοτήτων: προϋποθέσεις, αντιστάσεις και όρια Ελένη Μαραγκουδάκη Επίκ. Καθηγήτρια Τµήµα ΦΠΨ, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Tα κορίτσια φοιτούν σε ίσο ή και

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Μάριος Βρυωνίδης 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ ΟΛΤΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «Φύλο και Εκπαίδευση : Μια εξίσωση ισότητας» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηµατικά για γυναίκες ή µαθηµατικά για όλους;

Μαθηµατικά για γυναίκες ή µαθηµατικά για όλους; Μαθηµατικά για γυναίκες ή µαθηµατικά για όλους; Χρυσάνθη Σκουµπουρδή & Σόνια Καφούση 1 Η αµφισβήτηση της ικανότητας των γυναικών να ασχοληθούν µε τα µαθηµατικά έχει µακρόχρονη ιστορία. Το 19 ο αιώνα, για

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½

þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ÀÌ Ä º± µä À ¹ ¼ ½ þÿµºà±¹ µåä¹ºì ¹ ¹º ĹºÌ ÃÍÃÄ ¼± þÿãä ½ º±Ä±½µ¼

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: από την επιλογή του επαγγέλματος στην άσκησή του

Ο Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: από την επιλογή του επαγγέλματος στην άσκησή του Ο Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: από την επιλογή του επαγγέλματος στην άσκησή του Θεοδώρα Χασεκίδου-Μάρκου, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης Βήματα-κριτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί:

Πηγή: imerisia.gr. Όπως αναφέρει το υπουργείο, οι αλλαγές γίνονται γιατί: Πηγή: imerisia.gr Το νέο εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, σύστημα που θα ισχύσει το σχολικό έτος 2015-2016. Όπως αναφέρει το υπουργείο,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

1/5/2004. Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ)

1/5/2004. Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ) 1 1/5/2004 Λόγος: Εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2000/78/ΕΚ) 2 (α) (β) (γ) Ο περί Καταπολέμησης των Φυλετικών και Ορισμένων Άλλων Διακρίσεων (Επίτροπος) Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης

Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Αθανάσιος Φ. Κατσούλης Doctorate student, Université Paul Valéry - Montpellier III Master in Teaching and Psychological Methodologies in Education, University of L Aquila (Italy) Μ.A in Education (Education

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Με βάση το ελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας της 6.4.2015: Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ. Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ. Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Συντάκτριες - ηµιουργοί: Αγγέλου ήµητρα Ζορµπά Βασιλική ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόμενη διαδικασία πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας θα προσπαθήσουμε αρχικά να σας περιγράψουμε συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΦΥΛΟ Μυστήριο αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια η συνεχής µείωση της συµµετοχής του γυναικείου φύλου στην επιστήµη των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους.

Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Εκπαιδευτικοί Όμιλοι: Συμπεράσματα από την πρώτη υλοποίησή τους. Γ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Εδώ, σας παρακαλούμε να μας πείτε ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό σας και το παιδί σας. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής:

TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ. Τα µαθήµατα του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος (γενικής παιδείας) είναι τα εξής: TO NEO ΣΧΟΛΕΙΟ «3. Στη Γ Τάξη Ηµερήσιου Γενικού Λυκείου εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα τριών (33) ωρών, που περιλαµβάνει µαθήµατα γενικής παιδείας δεκατριών (13) συνολικά διδακτικών ωρών εβδοµαδιαίως

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου

Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου ΤΕΤΡΑ ΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΥΧΟΣ 15 (σσ. 111-121) DATA ANALYSIS BULLETIN, ISSUE 15 (pp. 111-121) Παράγοντες που επηρεάζουν την εκµάθηση των µαθηµατικών από τους µαθητές του Λυκείου Σπύρος Παπαγεωργάκης

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου. Φεβρουάριος 2010 ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου Φεβρουάριος 2010 Α.Π.Θ Ιδρυματικά Υπεύθυνη Βαβάτση Χριστάκη Νόρμα, Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής. Επιμέλεια/ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 έσπω Κυπριανού 5 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 23 ιατύπωση του προβλήµατος 25 Οριοθέτηση του προβλήµατος 28 Αναγκαιότητα και χρησιµότητα της έρευνας 29 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 Σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο τύπου του υπουργείου για το νέο σύστημα εισαγωγής, ισχύουν τα ακόλουθα: Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29

Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 Περιεχόµενα Πρόλογος του Γιώργου Τσιάκαλου 25 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Εισαγωγή 29 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κοινωνικός αποκλεισµός και εκπαίδευση Θεωρητικές προσεγγίσεις 30 1.1 Κοινωνικός αποκλεισµός 30 1.1.1 Η εκπαίδευση ως παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα Πανελλαδικών Εξετάσεων Το νέο σύστηµα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, το οποίο θα «εγκαινιάσουν» οι µαθητές που θα φοιτήσουν το Σεπτέµβριο στη Γ Λυκείου, έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δρ Ηλίας Μαρκάτζιης Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑ ΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε µε περιγραφικά στατιστικά µέτρα τις βαθµολογικές επιδόσεις των αποφοίτων της Γ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επικαιροποίηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Εσωτερική Αξιολόγηση Προγράμματος Ανάλυση Αποτελεσμάτων Ερωτηματολογίου Αποφοίτων του Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων Α.Ε.Ι. (Π.Ε.Γ.Α.) Επικαιροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Στην Γ τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Το βιβλίο δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα OΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Βασικά συµπεράσµατα 1. Καταγράφεται σαφής σχέση µεταξύ µορφωτικού επιπέδου και οικονοµικής κατάστασης. Κατά την εξέταση του επιπέδου εκπαίδευσης, ξεκινώντας από τον αναλφαβητισµό

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

( 2) 4, 4.1, 4.1.1,

( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :. - -,,,,,,, 2008 - : On Demand : 5 : 37 : 61, : 89, : - 127 : 161 : 179 : 195 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS

BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS BELIEFS ABOUT THE NATURE OF MATHEMATICS, MATHEMATICS TEACHING AND LEARNING AMONG TRAINEE TEACHERS Effandi Zakaria and Norulpaziana Musiran The Social Sciences, 2010, Vol. 5, Issue 4: 346-351 Στόχος της

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Το φύλο στην εκπαίδευση. Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών

Το φύλο στην εκπαίδευση. Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών Το φύλο στην εκπαίδευση Μια περιήγηση στα σημαντικά ζητήματα έρευνας, εφαρμογής και εκπαιδευτικών πρακτικών Τα θέματα-άξονες της σχέσης φύλο και εκπαίδευση Η πρόσβαση και η συμμετοχή των δύο φύλων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ

Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Μελέτη των Στάσεων Των Μαθητών Γυμνασίου στη Φυσική με τις ΤΠΕ Κ. Νικολοπούλου 1, Β. Γιαλαμάς 2 1 Β/θμια Εκπαίδευση & Πανεπιστήμιο Αθηνών, klnikolopoulou@ath.forthnet.gr 2 Πανεπιστήμιο Αθηνών, gialamasbasilis@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο:

1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ 1. Γουβιάς,. & Νιώτη Ν. «Η Αναγνώριση της ιαφορετικότητας στο Ελληνικό Σχολείο: ιδεολογικά, θεσµικά και πρακτικά ζητήµατα». ηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Επιστηµονική Επετηρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ

Κλίμακα. Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου. Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Ρομά και εκπαίδευση ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΟΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2015 Κλίμακα Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου & Κοινωνικού Κεφαλαίου Η ΚΛΙΜΑΚΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Ποσοτική έρευνα πεδίου µε κλειστές ερωτήσεις. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Εκπαιδευτικοί ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας

ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Ποσοτική έρευνα πεδίου µε κλειστές ερωτήσεις. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Εκπαιδευτικοί ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της χώρας 8 ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της ΟΛΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Τα πρώτα συµπεράσµατα της έρευνας του ΚΕΜΕΤΕ Στο πλαίσιο της οργάνωσης του 8 ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SDM / Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών SDM Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ ΦΟΙΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ο ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ ΦΟΙΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ, ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο ΥΠΟΦΗΦΙΟΣ ΦΟΙΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2. ΑΡΧΑΙΑ 3. ΙΣΤΟΡΙΑ 4. ΛΑΤΙΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: 2012 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της Έρευνας Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Γ Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ Σελίδα 1η Φ ρ ο ν τ ι σ τ ή ρ ι α μ. ε. 28 ης Οκτωβρίου 9 64003 Κρηνίδες (απέναντι από το κεντρικό πάρκο) 2510 516609 & 622789 email: ilkrin@otenet.gr και στο διαδίκτυο www.gnosiproodos.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Γιαννάκης Βασιλειάδης, Γιώργος Σαββίδης, Μαίρη Κουτσελίνη Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Κύπρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναγνωστικός Αλφαβητισµός σε Μαθητές Ε Τάξης ηµοτικού ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ Ε ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΝΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική σας βαθμολογία να αναγράφει

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ É ÃÇ»¹ºÌ µà±³³µ»¼±ä¹ºìâ þÿàá ñ½±Ä»¹Ã¼Ì Ãż²»»µ¹ þÿ±½ ÀÄž

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες μαθητών Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε μαθητές Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών Βορείου Ελλάδος Τύπος

Διαβάστε περισσότερα