Αικ. Θεοδωράκη, ΜΑ στην «Παιδαγωγική της Ισότητας των φύλων», Α.Π.Θ. Β. εληγιάννη- Κουιµτζή, Καθηγήτρια, Τµήµα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αικ. Θεοδωράκη, ΜΑ στην «Παιδαγωγική της Ισότητας των φύλων», Α.Π.Θ. Β. εληγιάννη- Κουιµτζή, Καθηγήτρια, Τµήµα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ."

Transcript

1 Κορίτσια και θετικές επιστήµες: οι αντιλήψεις των δασκάλων του ηµοτικού Σχολείου για τα µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών µε την οπτική του φύλου Αικ. Θεοδωράκη, ΜΑ στην «Παιδαγωγική της Ισότητας των φύλων», Α.Π.Θ. Β. εληγιάννη- Κουιµτζή, Καθηγήτρια, Τµήµα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. Περίληψη Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η προβληµατική που έχει αναπτυχθεί γύρω από τα ζητήµατα που αφορούν τις θετικές επιστήµες και το φύλο. Πάνω από τριάντα χρόνια οι φεµινίστριες ασχολούνται µε το θέµα γυναίκα και θετικές επιστήµες προσπαθώντας να εντοπίσουν και να αναλύσουν την παρουσία ή την απουσία της γυναίκας µέσα από τη δοµή του καπιταλιστικού και του πατριαρχικού συστήµατος. Η υπο- αντιπροσώπευση των γυναικών σε επαγγέλµατα όπως θετικές επιστήµες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηµατικά σχετίζεται µε ποικίλους τρόπους µε την εκπαίδευση των αγοριών και των κοριτσιών. Ειδικότερα, η έρευνα για τα στερεότυπα του φύλου στο µάθηµα των Μαθηµατικών έχει µελετηθεί ιδιαίτερα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αµερική, επειδή τα Μαθηµατικά θεωρούνται η βάση των θετικών επιστηµών. Τα Μαθηµατικά ως κοινωνικο- πολιτισµική κατασκευή περιβάλλονται εδώ και αιώνες από µύθους οι οποίοι αναπαράγονται και κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Παρότι δεν παρατηρούνται διαφορές στις επιδόσεις των δύο φύλων στα µαθήµατα των θετικών επιστηµών (Μαθηµατικά- Φυσική), οι γυναίκες εξακολουθούν να βρίσκονται µακριά από τα παραδοσιακά ανδρικά επαγγέλµατα. Η διεθνής έρευνα έδειξε ότι οι σχέσεις ανάµεσα στα πιστεύω των ενηλίκων και του παιδιού δηµιουργούνται στα µέσα της παιδικής ηλικίας. Οι αντιλήψεις των δασκάλων του ηµοτικού Σχολείου θεωρούνται ιδιαίτερα σηµαντικές στην επίδραση της αυτό- αντίληψης του παιδιού για τις µαθηµατικές του ικανότητες, αφού η ηλικία των 7-11 χρόνων φαίνεται ότι είναι το κρίσιµο σηµείο κατά το οποίο δηµιουργείται ο συσχετισµός µεταξύ των αντιλήψεων των παιδιών και των αντιλήψεων των ενηλίκων. Για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των δασκάλων του ελληνικού ηµοτικού Σχολείου για τα µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών µε την οπτική του φύλου χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο 36 ερωτήσεων κλειστού τύπου. Στην έρευνα συµµετείχαν 255 εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε τέσσερις νοµούς της Ελλάδας. Η ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων έγινε µε το στατιστικό πακέτο SPSS, v.12. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα οι δάσκαλοι και οι δασκάλες αξιολογούν µε διαφορετικό τρόπο τις επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών στο µάθηµα των Μαθηµατικών, δίνοντας a priori υπεροχή στις ικανότητες των αγοριών λόγω του φύλου τους. Η έρευνα έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί βλέπουν διαφορετική συµµετοχή των δύο φύλων στο µάθηµα των Μαθηµατικών και αποδίδουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα των αγοριών και των κοριτσιών, τα οποία θεωρούνται, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, απαραίτητα για την ενασχόληση ενός ατόµου µε την επιστήµη των Μαθηµατικών. Στο µάθηµα της Φυσικής οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι και τα δύο φύλα έχουν τις ίδιες επιδόσεις. Το πόρισµα αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τα δεδοµένα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Τέλος, αναφορικά µε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών οι απόψεις των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται αντιφατικές: οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τα Μαθηµατικά και τη Φυσική απαραίτητα και για τα δύο φύλα, διαχωρίζουν όµως τα επαγγέλµατα σε ανδρικά και γυναικεία και τοποθετούν την επιστήµη των Μαθηµατικών και της Φυσικής πιο κοντά στα ανδρικά επαγγέλµατα. Εισαγωγή 1

2 Η έρευνα τις τελευταίες δεκαετίες έχει ασχοληθεί, διεθνώς, µε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την επίδοση των παιδιών στο ηµοτικό Σχολείο. Οι έρευνες (Leder et al. 1996) των τελευταίων τριάντα χρόνων σε θέµατα φύλου για τις µαθηµατικές επιστήµες έδειξαν ότι περισσότερο οι άνδρες παρά οι γυναίκες, θεωρούν ότι τα Μαθηµατικά εξακολουθούν να ανήκουν στην ανδρική σφαίρα. Επιπλέον, οι άνδρες πιστεύουν ότι είναι ικανότεροι στα Μαθηµατικά. Όσον αφορά την εµπιστοσύνη του ατόµου στις ικανότητές του, θεωρείται ότι είναι µια µεταβλητή που συνδέεται µε τις επιδόσεις του σε µαθηµατικά θέµατα, καθώς και µε την εθελοντική του συµµετοχή σε µη υποχρεωτικά µαθηµατικά προγράµµατα. Οι διαφορές φύλου επιτείνονται ανάµεσα στους µεγαλύτερους µαθητές και µαθήτριες και µεγαλώνουν καθώς τα παιδιά συνεχίζουν σε ανώτερη βαθµίδα (Leder et al. 1996). Οι έρευνες που έγιναν σε προσχολικό και σε σχολικό επίπεδο δείχνουν ότι δεν εµφανίζονται διαφορές στην επίδοση των αγοριών και των κοριτσιών στο µάθηµα των Μαθηµατικών στο ηµοτικό Σχολείο, ενώ στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση οι έρευνες αποκαλύπτουν πιο ουσιώδεις διαφορές (Cole 1997). Έρευνες (Tiedemann 2000β, Tiedemann & Steimetz 1998) έδειξαν ότι οι δάσκαλοι και οι δασκάλες θεωρούν ότι τα Μαθηµατικά είναι πιο δύσκολα για το µέσο όρο των κοριτσιών που έχουν τις ίδιες µαθηµατικές επιδόσεις µε τα αγόρια. Στις ίδιες έρευνες βρέθηκε ότι οι δάσκαλοι / ες θεωρούν ότι κατά µέσο όρο τα κορίτσια διακρίνονται από λιγότερο λογική σκέψη σε σχέση µε τα αγόρια που έχουν τις ίδιες επιδόσεις. Επιπλέον, οι δάσκαλοι / ες αποδίδουν την αποτυχία των κοριτσιών περισσότερο στις χαµηλές τους ικανότητες και λιγότερο στην έλλειψη εφοδίων σε σχέση µε τα αγόρια. Στην περίπτωση που τα κορίτσια έχουν τα ίδια αποτελέσµατα µε τα αγόρια, οι δάσκαλοι και οι δασκάλες θεωρούν ότι τα κορίτσια καταβάλλουν µεγαλύτερη νοητική προσπάθεια από αυτήν που καταβάλλουν τα αγόρια (Tiedemann 2000β). Άλλη έρευνα ( Tiedemann 2002 ) έδειξε ότι οι αντιλήψεις των δασκάλων για το µάθηµα των Μαθηµατικών σχετίζονται µε το δικό τους σύστηµα αξιών και προσδοκιών. Οι παραδοσιακοί δάσκαλοι / ες, αυτοί / ες που ακολουθούν το κυρίαρχο µοντέλο, έχουν στερεοτυπικές αντιλήψεις για τις ικανότητες των παιδιών σ αυτό το µάθηµα. Οι αντιλήψεις των δασκάλων για τις επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών στα Μαθηµατικά είναι αποτέλεσµα των δικών τους στερεοτύπων. Οι δάσκαλοι / ες που υποστηρίζουν τα στερεότυπα φύλου θεωρούν ότι τα αγόρια είναι προικισµένα από τη φύση τους στο µάθηµα των Μαθηµατικών, ότι τα χαρακτηρίζει το µαθηµατικό ταλέντο, η ικανότητα δηλαδή να ανταποκρίνονται στα Μαθηµατικά µε ευκολία και ταχύτητα, και αποδίδουν υψηλότερες µαθηµατικές ικανότητες στους µαθητές τους απ ό, τι στις µαθήτριές τους. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι τα στερεότυπα φύλου επηρεάζουν τις αντιλήψεις των δασκάλων για τα κορίτσια µε µέσο και χαµηλό επίπεδο επιδόσεων και όχι για τα κορίτσια µε υψηλό επίπεδο επιδόσεων. Τα στερεότυπα φύλου των δασκάλων διαφοροποιούνται ανάλογα µε την αξιολόγηση των µαθητών/τριών: οι δάσκαλοι / ες αποδίδουν στερεοτυπικές µαθηµατικές ικανότητες και εφόδια µόνο στο χαµηλό και µέσο επίπεδο επιτυχίας των αγοριών και των κοριτσιών και όχι στο υψηλό. Φαίνεται ότι η επίδοση των µαθητών/τριών λειτουργεί ως ουσιώδης µηχανισµός ως προς τη µεταβίβαση των στερεοτύπων φύλου των δασκάλων. Η έρευνα των Jussim & Eccles ( 1992 ) έδειξε ότι οι αντιλήψεις των δασκάλων για το µαθηµατικό ταλέντο των µαθητών/τριών τους ισχύει ακόµη κι όταν τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι δεν υπάρχουν διαφορές ως προς την επίδοση µεταξύ των µαθητών και των µαθητριών τους. Εύρηµα της ίδιας έρευνας είναι ότι οι δάσκαλοι θεωρούν ότι τα κορίτσια καταβάλλουν µεγαλύτερη προσπάθεια σε σχέση µε τα αγόρια, ακόµη κι όταν δεν υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα ως προς τα εφόδια ή ως προς το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών τους. Τα δύο φύλα ερµηνεύουν µε διαφορετικό τρόπο την αποτυχία ή την επιτυχία τους: οι άνδρες αποδίδουν τις επιτυχίες τους στην ικανότητα, που θεωρείται µια εσωτερική µόνιµη 2

3 αιτία, ενώ την αποτυχία τους την αποδίδουν στην προσπάθεια που καταβάλλουν για να φέρουν εις πέρας κάποιο έργο, και που θεωρείται εξωτερική µόνιµη αιτία. Η ερµηνεία της αποτυχίας ή της επιτυχίας είναι διαφορετική για τις γυναίκες: οι γυναίκες τείνουν να αποδίδουν τις επιτυχίες τους σε µη µόνιµες αιτίες, όπως είναι η προσπάθεια και η τύχη. Αντίθετα, ερµηνεύουν την αποτυχία τους ως έλλειψη ικανότητας. Αυτό το µοντέλο ενεργοποιείται τόσο σε γενικότερες καταστάσεις όσο και σε ειδικότερες, όπως είναι τα Μαθηµατικά. Οι δάσκαλοι/ες που σκέφτονται στερεοτυπικά ακολουθούν το παραπάνω µοντέλο κατά την αξιολόγηση των µαθητών/τριών τους (Tiedemann & Faber 1995, Tiedemann 2002). Θεωρούν ότι η αποτυχία των µαθητριών τους οφείλεται περισσότερο στις χαµηλές τους ικανότητες και λιγότερο στα εφόδια που παίρνουν σε σχέση µε τα αγόρια. Αντίθετα, θεωρούν ότι η αποτυχία των αγοριών οφείλεται στην έλλειψη προσπάθειας που καταβάλλουν τα αγόρια σε σχέση µε τα κορίτσια και όχι στις ικανότητές τους. Οι αντιλήψεις των δασκάλων για τις µαθηµατικές ικανότητες των αγοριών έχει επίδραση στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συµπεριφορά των µαθητών και των µαθητριών τους στην τάξη. Σύµφωνα µε έρευνα της Fennema (1990), οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα αγόρια απαντούν εθελοντικά στις ερωτήσεις στο µάθηµα πιο συχνά από ό, τι απαντούν τα κορίτσια και ότι τα αγόρια αισθάνονται µεγαλύτερη ευχαρίστηση για το µάθηµα των Μαθηµατικών σε σχέση µε τα κορίτσια. Επίσης, θεωρούν ότι τα αγόρια χειρίζονται µε περισσότερη ανεξαρτησία τη µαθηµατική γνώση. Στην ίδια έρευνα σηµειώνεται ότι οι δάσκαλοι θεωρούν ότι η βοήθεια που χρειάζονται οι µαθητές και οι µαθήτριες κατά την παράδοση των Μαθηµατικών, ή η έλλειψη βοήθειας, είναι πιο σηµαντική για την επιτυχία των αγοριών παρά για την επιτυχία ή την αποτυχία των κοριτσιών. Η έρευνα αυτή αποκαλύπτει ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών εµφανίζονται στερεοτυπικές σε σχέση µε το φύλο ακόµη και στην περίπτωση των άριστων µαθητών και µαθητριών τους: οι δάσκαλοι / ες αποδίδουν µεγαλύτερη ικανότητα στους άριστους µαθητές τους συγκριτικά µε τις άριστες µαθήτριές τους. Τέλος, οι δάσκαλοι / ες αναφέρουν ότι έχουν καλύτερη επικοινωνία µε τα αγόρια κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους από ό,τι έχουν µε τα κορίτσια, ενώ µπορούν να επικοινωνούν καλύτερα µε τα κορίτσια στο µάθηµα της Γλώσσας. Έρευνα στον ελληνικό χώρο (Σταυρίδου κ.ά. 1999) σχετικά µε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το µάθηµα των Φυσικών Επιστηµών έδειξε ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί προτιµούν να διδάσκουν στις µεγάλες τάξεις του ηµοτικού Σχολείου. Οι δάσκαλοι αυτοί προβάλλουν ως αιτιολογία για την προτίµησή τους στις µεγάλες τάξεις ότι δεν µπορούν να επικοινωνήσουν µε τα µικρά παιδιά. Έτσι, η παρουσία του άνδρα -δασκάλου ο οποίος διδάσκει Φυσική, αναπαράγει το στερεότυπο που τοποθετεί το µάθηµα στην ανδρική περιοχή. Στην ίδια έρευνα οι άνδρες εκπαιδευτικοί απαξιώνουν τις ικανότητες των συναδελφισσών τους θεωρώντας ότι «οι γυναίκες εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο αποτελεσµατικές στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών εξαιτίας, κυρίως, της γυναικείας τους φύσης και της µη απασχόλησής τους µε θέµατα και πειράµατα των Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας» (Σταυρίδου κ.ά. 1999: ). Προβληµατισµός Σύµφωνα µε τα διεθνή ερευνητικά δεδοµένα φαίνεται ότι οι αντιλήψεις των δασκάλων του ηµοτικού Σχολείου για τις επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών στα Μαθηµατικά διαφοροποιούνται σε σχέση µε το φύλο των παιδιών (Fenemma & Peterson 1985, Fenemma & Leder 1990, Tiedemann 2000α). άσκαλοι/ες που έχουν παραδοσιακές αντιλήψεις, θεωρούν ότι τα αγόρια είναι καλύτερα από τα κορίτσια στο µάθηµα των Μαθηµατικών, ανεξάρτητα από τα αποτελέσµατα των επιδόσεών τους.(tiedemann 2002) Οι αντιλήψεις των δασκάλων επηρεάζουν τις αντιλήψεις των παιδιών ως προς τις µαθηµατικές τους ικανότητες, οι οποίες εδραιώνονται νωρίτερα από τα µέσα του ηµοτικού Σχολείου, στην ηλικία των 7 χρόνων (Wigfield et al. 1997). 3

4 Τα δεδοµένα των ερευνών έδειξαν ότι δεν υπάρχουν διανοητικά εµπόδια τα οποία αιτιολογούν την άνιση συµµετοχή των γυναικών σε επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τα Μαθηµατικά. Οι επιδόσεις των αγοριών και των κοριτσιών είναι ίδιες στην ηλικία του ηµοτικού Σχολείου και δεν έχουν βρεθεί διαφορές ανάµεσα στα δύο φύλα, όσον αφορά την κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών (Hyde et al. 1990). Όµως παρότι τα κορίτσια έχουν καλύτερα αποτελέσµατα στις εξετάσεις στο µάθηµα των Μαθηµατικών, αποφεύγουν να ασχοληθούν επαγγελµατικά µε «παραδοσιακά» ανδρικά επαγγέλµατα. (Warrington & Younger 2000). Οι διαφορετικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα Μαθηµατικά, έχει ως αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση της συµπεριφοράς τους απέναντι στα δύο φύλα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του µαθήµατος: οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα αγόρια απαντούν εθελοντικά στο µάθηµα των Μαθηµατικών συχνότερα από τα κορίτσια και ότι αντλούν ευχαρίστηση από τα Μαθηµατικά περισσότερο από τα κορίτσια. Επίσης, θεωρούν ότι η βοήθεια που παρέχουν οι ίδιοι στο µάθηµα των Μαθηµατικών είναι πιο σηµαντική για την επιτυχία των µαθητών τους και όχι των µαθητριών τους. (Fennema 1990) Όπως αναφέρει η Fennema (1990), η συµπεριφορά των δασκάλων απέναντι στα κορίτσια στο µάθηµα των Μαθηµατικών σχετίζεται µε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το πόσο απαραίτητα θεωρούν τα Μαθηµατικά για τα κορίτσια. Οι δάσκαλοι/ες ενθαρρύνουν τα αγόρια να επιδιώξουν την επίλυση δύσκολων µαθηµατικών προβληµάτων, προετοιµάζοντας τα µε τον τρόπο αυτό, ασυνείδητα, για καριέρες σε µαθηµατικά πεδία και για υψηλά αµειβόµενα επαγγέλµατα, ενώ δε συµβαίνει το ίδιο για τα κορίτσια. (Begley 1988) Η υποβάθµιση των ικανοτήτων των κοριτσιών στα Μαθηµατικά από την πλευρά των δασκάλων δροµολογεί από πολύ νωρίς, τον αποκλεισµό τους, αρχικά, από τη γνώση της επιστήµης των Μαθηµατικών, και, στη συνέχεια, από επαγγελµατικά πεδία των θετικών επιστηµών, τα οποία στηρίζονται στα Μαθηµατικά. Η έρευνα (Mitra 2002) έδειξε ότι οι θετικές σπουδές, συνήθως, οδηγούν σε επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών τα οποία συνοδεύονται µε υψηλό κύρος και, κατ επέκταση, µε υψηλές αµοιβές. Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στον ελληνικό χώρο ( εληγιάννη- Κουϊµτζή 1998), στην οποία συµµετείχαν µελλοντικοί εκπαιδευτικοί της ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, έδειξε ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί οι οποίοι στην πλειονότητα τους δίδασκαν µαθήµατα των θετικών επιστηµών, είχαν πιο παραδοσιακές αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία, σε αντίθεση µε τις γυναίκες εκπαιδευτικούς οι οποίες στην πλειονότητα τους προερχόταν από θεωρητικές επιστήµες. Από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι στον ελληνικό χώρο δεν υπάρχουν έρευνες ανάλογες µε αυτές που έχουν γίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην Αµερική, ώστε να µπορούµε να µιλήσουµε για τις απόψεις των δασκάλων του ηµοτικού Σχολείου για τα Μαθηµατικά και το φύλο. Ενδεχοµένως δεν υπάρχουν διαφορές ανάµεσα στις αντιλήψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών των άλλων χωρών. Όµως, εντοπίζουµε διαφορές ανάµεσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα των άλλων χωρών και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Τέτοιες διαφορές είναι ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών από το οποίο απουσιάζει η οπτική του φύλου -µέχρι τη σχολική χρονιά , κατά τη διάρκεια της οποίας προγραµµατίζεται η διεξαγωγή της έρευνας, η τήρηση ενός εγχειριδίου στα Μαθηµατικά, όπως και στα υπόλοιπα µαθήµατα, σε αντίθεση µε τις άλλες χώρες όπου ο/η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το διδακτικό βιβλίο που θα χρησιµοποιήσει ανάµεσα από τα εγκεκριµένα από το Υπουργείο Παιδείας. Τέλος, οι Έλληνες / -ίδες δάσκαλοι/ες ίσως δεν έχουν επιµορφωθεί σε θέµατα φύλου, αφού το µάθηµα δεν διδάσκεται σε όλα τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και ακόµη και όταν συµπεριλαµβάνεται στο πρόγραµµα σπουδών των τµηµάτων δεν εντάσσεται στα υποχρεωτικά µαθήµατα. Οι λόγοι αυτοί συντελούν στη δηµιουργία µιας οµοιόµορφης εικόνας στο ελληνικό σχολείο, η οποία ίσως 4

5 τροποποιείται από τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών. Τα ερωτήµατα, λοιπόν, που προκύπτουν είναι: Ποια είναι αυτή η εικόνα που υπάρχει στο ελληνικό ηµοτικό Σχολείο σε σχέση µε τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών και το φύλο; Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το θέµα αυτό; Πώς διαφοροποιούνται αυτές οι αντιλήψεις υπό την επίδραση άλλων παραγόντων όπως είναι το φύλο των εκπαιδευτικών, η τάξη στην οποία διδάσκουν, τα χρόνια προϋπηρεσίας τους; Πώς συνδέονται µε τις πραγµατικές επιδόσεις των µαθητών και των µαθητριών τους; Πόσο συνδέουν οι εκπαιδευτικοί τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών µε το φύλο; Στόχοι της παρούσας έρευνας Στόχος της µελέτης αυτής είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των δασκάλων του ηµοτικού Σχολείου για τα µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών και το φύλο. Ο κύριος στόχος της µελέτης µπορεί να αναλυθεί στους ακόλουθους επιµέρους στόχους: 1. Να διερευνήσει τις αντιλήψεις των δασκάλων για τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών και το φύλο. Συγκεκριµένα: 1.1 Να διερευνήσει τις αντιλήψεις των δασκάλων για τα Μαθηµατικά και το φύλο. Ειδικότερα εξετάζονται: Ποιες είναι οι αντιλήψεις των δασκάλων για τις επιδόσεις των δύο φύλων στα Μαθηµατικά Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον τρόπο που χειρίζονται τις µαθηµατικές γνώσεις τα δύο φύλα Πώς ερµηνεύουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τις επιδόσεις των δύο φύλων Κατά πόσο συνδέουν οι δάσκαλοι/ες τα βασικά µαθήµατα (Γλώσσα- Μαθηµατικά) µε το φύλο των παιδιών Ποιες είναι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συµπεριφορά των δύο φύλων στο µάθηµα των Μαθηµατικών Κατά πόσο συνδέουν οι εκπαιδευτικοί συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών µε το φύλο τους Να διερευνήσει τις αντιλήψεις των δασκάλων για τις επιδόσεις των δύο φύλων στο µάθηµα της Φυσικής. 2. Να διερευνήσει τις αντιλήψεις των δασκάλων για τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών σε σχέση µε το µελλοντικό επάγγελµα των παιδιών. Ειδικότερα να διερευνήσει τις αντιλήψεις των δασκάλων για την αναγκαιότητα των µαθηµάτων των θετικών επιστηµών στο µελλοντικό επάγγελµα των αγοριών και των κοριτσιών. Μεθοδολογία Υποθέσεις της έρευνας: Για τη διερεύνηση του προβλήµατος διατυπώθηκαν οι ακόλουθες υποθέσεις: Οι αντιλήψεις των δασκάλων για τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών διαφοροποιούνται ανάλογα µε το φύλο των παιδιών. Οι διαφορετικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών λειτουργούν υπέρ των αγοριών κατά τη διδασκαλία των Μαθηµατικών και της Φυσικής. Οι αντιλήψεις των δασκάλων για τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών συνδέονται µε τις αντιλήψεις τους για τις επαγγελµατικές επιλογές των παιδιών. Οι αντιλήψεις τους απορρέουν από τη γενικότερη ιδεολογία τους για τη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών διαφοροποιούνται από την επίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών: του φύλου, των χρόνων υπηρεσίας, της τάξης στην οποία διδάσκουν, των σπουδών τους, του τόπου κατοικίας τους ως την ηλικία των 18 ετών. 5

6 είγµα: Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε σχολεία των νοµών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Μαγνησίας, ράµας, καθώς και σε τµήµατα της εξοµοίωσης που λειτουργούν στο νοµό Θεσσαλονίκης και σε τµήµατα του ιδασκαλείου «. Γληνός». Το δείγµα που πήρε µέρος στην έρευνα αποτελείται από 255 εκπαιδευτικούς, 91 δασκάλους (36%) και 164 δασκάλες (64%), µε χρόνια υπηρεσίας από 1 έως 32 ( ο µέσος όρος υπηρεσίας των εκπαιδευτικών είναι 16,2). Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε όλες τις τάξεις του βασικού σχολείου, στο ολοήµερο, σε τµήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας. Στην έρευνα συµµετέχουν εκπαιδευτικοί που µετεκπαιδεύονται ή είναι αποσπασµένοι στη διοίκηση της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών προέρχεται από τις σχολές των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών (87%). Το 15% του δείγµατος έχει φοιτήσει σε Παιδαγωγικά Τµήµατα ηµοτικής Εκπαίδευσης. Το 53% των δασκάλων του συνολικού δείγµατος παρακολουθεί προγράµµατα εξοµοίωσης. Το 23% των εκπαιδευτικών έχει µετεκπαιδευτεί στο ιδασκαλείο, ενώ το 8% έχει συνεχίσει τις σπουδές του σε άλλο τµήµα των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. Τέλος, υπάρχει και ένα µικρό ποσοστό εκπαιδευτικών που είναι κάτοχοι µεταπτυχιακού (4%) ή διδακτορικού διπλώµατος (2%). Όσον αφορά τη γεωγραφική τους προέλευση, το 51% των εκπαιδευτικών µεγάλωσε σε αστική περιοχή, δηλαδή σε πόλεις µε πληθυσµό πάνω από κατοίκους. Εργαλείο: Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού χρησιµοποιήθηκε ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε κλειστές ερωτήσεις, που απευθύνεται σε δασκάλους και δασκάλες του ηµοτικού Σχολείου. Το ερωτηµατολόγιο συντάχτηκε εξ ολοκλήρου από την αρχή λόγω έλλειψης ανάλογου ερωτηµατολογίου στον ελληνικό χώρο που να καταγράφει τις αντιλήψεις των δασκάλων για τα µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών και το φύλο. Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από 36 ερωτήσεις κλειστού τύπου και περιλαµβάνει πέντε θεµατικά µέρη: γενικές πληροφορίες, φύλο και Μαθηµατικά, φύλο και συµπεριφορά στα Μαθηµατικά, φύλο και Φυσική, φύλο και επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών Ως ανεξάρτητες µεταβλητές χρησιµοποιήθηκαν: φύλο εκπαιδευτικών, χρόνια υπηρεσίας εκπαιδευτικών, τάξη στην οποία διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί, σπουδές των εκπαιδευτικών, τόπος κατοικίας µέχρι την ηλικία των 18 ετών ιαδικασία συλλογής δεδοµένων Η συλλογή δεδοµένων διήρκεσε δύο µήνες, από τον Μάρτιο έως και τον Απρίλιο του Η χρονική περίοδος επιλέχθηκε µε βάση το κριτήριο ότι την περίοδο αυτή το πρόγραµµα των σχολείων λειτουργεί οµαλά ως προς τον προγραµµατισµό της ύλης. Η απουσία σχολικών εορτών και εκδηλώσεων που χαρακτηρίζει το σχολικό πρόγραµµα στο συγκεκριµένο διάστηµα διευκόλυνε την πρόσβαση και την απασχόληση των δασκάλων για τους σκοπούς της έρευνας. Κατά συνέπεια, οι δάσκαλοι/λες ήταν πιο πρόθυµοι να συµπληρώσουν τα ερωτηµατολόγια. Πραγµατοποιήθηκαν δύο πιλοτικές έρευνες σε σχολεία της Θεσσαλονίκης (88 ο και 15 ο ηµ. Σχολεία). Η επιλογή των σχολείων έγινε µε τυχαίο τρόπο. Μοιράστηκαν 320 ερωτηµατολόγια. Συµπληρώθηκαν 255 ερωτηµατολόγια Στατιστική επεξεργασία: Για τη στατιστική ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS, έκδοση 12. Αποτελέσµατα: 6

7 Η παρούσα µελέτη είχε ως στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τα µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών και το φύλο. Οι στόχοι και οι υποθέσεις της έρευνας αφορούσαν: α) τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών (Μαθηµατικά- Φυσική) σε σχέση µε το φύλο των παιδιών, β) τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα των µαθηµάτων αυτών στις επαγγελµατικές επιλογές των παιδιών, γ) την επίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών και το φύλο. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα Μαθηµατικά και το φύλο Ως προς την πρώτη υπόθεση, τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τα ποσοτικά δεδοµένα της έρευνας επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση ότι οι αντιλήψεις των δασκάλων για τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών διαφοροποιούνται µε βάση το φύλο των παιδιών και ότι η διαφοροποίηση αυτή είναι προς όφελος των µαθητών τους. Συγκεκριµένα: 1. Όσον αφορά τις επιδόσεις των δύο φύλων στα Μαθηµατικά φαίνεται ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα αγόρια έχουν καλύτερες επιδόσεις από τα κορίτσια στο µάθηµα των Μαθηµατικών (Jussim & Eccles 1992, Tiedemann 2000α). Μέσα στο µαθησιακό περιβάλλον τα αγόρια πριµοδοτούνται στο µάθηµα των Μαθηµατικών, µε βάση το φύλο τους και ανεξάρτητα από το επίπεδο των γνώσεων τους (χαµηλό, µέσο, υψηλό), χωρίς να συµβαίνει το ίδιο και για τα κορίτσια. Οι δάσκαλοι / ες θεωρούν ότι τα αγόρια υπερέχουν στην επίλυση των µαθηµατικών προβληµάτων, ενώ, όσον αφορά τα κορίτσια, διαφοροποιούνται µόνο για τις άριστες µαθήτριές τους, για τις οποίες θεωρούν ότι µπορούν να τα καταφέρουν εξίσου καλά µε τα αγόρια. Οι αντιλήψεις των Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών για τις µαθηµατικές ικανότητες των κοριτσιών διαµορφώνονται σε συνάρτηση µε τις γενικότερες µαθητικές τους επιδόσεις (Tiedemann 2002). 2. Η αποτυχία των δύο φύλων στο µάθηµα των Μαθηµατικών ερµηνεύεται διαφορετικά από τους/τις εκπαιδευτικούς: Όσον αφορά τα κορίτσια, ως αίτια της αποτυχίας τους θεωρούνται οι µειωµένες τους ικανότητες στα Μαθηµατικά (Tiedemann 2000β). ιαπιστώθηκε ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί του δείγµατος, περισσότερο από τις γυναίκες εκπαιδευτικούς συνδέουν την αποτυχία των κοριτσιών στο µάθηµα των Μαθηµατικών µε τις ικανότητές τους, τις οποίες θεωρούν µειωµένες από τη φύση τους. Οι εκπαιδευτικοί δεν λαµβάνουν υπόψη τους το περιβάλλον από το οποίο προέρχονται οι µαθητές και οι µαθήτριες και την ενδεχόµενη έλλειψη εφοδίων λόγω του περιβάλλοντός τους και θεωρούν ότι τα Μαθηµατικά είναι ένα δύσκολο µάθηµα για το µέσο όρο των κοριτσιών. Τα παραπάνω αποτελέσµατα εξηγούν την αντίληψη των εκπαιδευτικών ότι µόνο οι άριστες µαθήτριες µπορούν να τα καταφέρουν στα Μαθηµατικά εξίσου καλά µε τα αγόρια (Tiedemann 2002). Άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα αγόρια παρουσιάζουν ανεπτυγµένες ικανότητες στα Μαθηµατικά. Συνεπώς, η αποτυχία των αγοριών στο µάθηµα των Μαθηµατικών επιδέχεται διαφορετικής ερµηνείας: αφού είναι δεδοµένες οι ικανότητές τους στα Μαθηµατικά, η αποτυχία τους ερµηνεύεται ως έλλειψη προσπάθειας από την πλευρά τους. 3.Οι αντιλήψεις των ανδρών και των γυναικών εκπαιδευτικών ως προς το πόσο ανεξάρτητα χειρίζονται τις µαθηµατικές γνώσεις τα δύο φύλα διαφοροποιούνται µε την επίδραση της µεταβλητής της τάξης στην οποία διδάσκουν: οι 7

8 εκπαιδευτικοί των µικρών τάξεων (Α και Β ) εξοµοιώνουν τα δύο φύλα ως προς τη βοήθεια που χρειάζονται στα Μαθηµατικά. Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα αγόρια χρειάζονται λιγότερη βοήθεια στα Μαθηµατικά σε σχέση µε τα κορίτσια (Fennema 1990). Η αντίληψη αυτή υποστηρίζεται από τα επιµέρους χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στα δύο φύλα: τα αγόρια στηρίζονται στις δυνάµεις τους, δεν έχουν ανάγκη από τη βοήθεια των άλλων και είναι ανεξάρτητα, χαρακτηριστικά που συνοδεύουν το «παραδοσιακό» πρότυπο του άνδρα. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ότι οι ικανότητες των αγοριών να χειρίζονται τις µαθηµατικές γνώσεις µε µεγαλύτερη ευκολία από ό,τι τα κορίτσια, και µάλιστα χωρίς τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού µάς οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το φύλο που κυριαρχεί στην τάξη την ώρα των Μαθηµατικών είναι το ανδρικό. Ίσως αυτές οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών συµβάλλουν στο να αποφοιτούν τα αγόρια από το ηµοτικό Σχολείο µε ενισχυµένη την αυτοπεποίθησή τους στο µάθηµα των Μαθηµατικών. 4.Όσον αφορά τη συµπεριφορά των δύο φύλων µέσα στην τάξη στο µάθηµα των Μαθηµατικών, οι ανεξάρτητες µεταβλητές του φύλου και της τάξης διδασκαλίας δίνουν µια σαφή εικόνα για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών: οι περισσότεροι άνδρες εκπαιδευτικοί, όπως και το ένα περίπου τρίτο των γυναικών εκπαιδευτικών καθώς και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως φύλου, οι οποίοι διδάσκουν στις µεγάλες τάξεις (Ε και Στ ) θεωρούν ότι τα αγόρια συµµετέχουν πιο ενεργά από τα κορίτσια στο µάθηµα των Μαθηµατικών και ότι θέτουν περισσότερους προβληµατισµούς σε σχέση µε τα κορίτσια. (Fennema 1990) 5.Οι εκπαιδευτικοί διαχωρίζουν τα µαθήµατα που κατά τη γνώµη τους προσφέρουν ευχαρίστηση στα παιδιά και θεωρούν ότι τα Μαθηµατικά είναι το µάθηµα από το οποίο αντλούν ευχαρίστηση τα αγόρια, ενώ η Γλώσσα είναι το µάθηµα από το οποίο αντλούν ευχαρίστηση τα κορίτσια. ( Koehler 1990 ) Ακόµη, θεωρούν ότι τα αγόρια επιµένουν στην επίλυση δύσκολων µαθηµατικών προβληµάτων. 6.Οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στα δύο φύλα, δηµιουργώντας µια σαφώς διαφορετική εικόνα για το προφίλ των αγοριών και των κοριτσιών από την παιδική τους ηλικία. ( Spear 1987, Fennema et al ) Συγκεκριµένα: τα αγόρια είναι ριψοκίνδυνα, τολµηρά, επιθετικά, ενώ τα κορίτσια είναι λογικά και εκφράζουν τα συναισθήµατά τους. Επίσης, η ανταγωνιστικότητα, η φιλοδοξία και η ευαισθησία είναι περισσότερο γυναικεία χαρακτηριστικά, ενώ η ανεξαρτησία και η «αυτάρκεια», το να στηρίζεται δηλαδή κάποιος/α στις δικές του δυνάµεις, είναι πιο κοντά στον άνδρα. Επιπλέον, οι µεγαλύτεροι εκπαιδευτικοί αποδίδουν µε βεβαιότητα την τόλµη στα χαρακτηριστικά του αγοριού και την ευαισθησία στα χαρακτηριστικά του κοριτσιού. Οι παραπάνω διαπιστώσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντικές καθώς µας επιτρέπουν να διαµορφώσουµε µια εικόνα για τις αντιλήψεις των Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών για τα Μαθηµατικά και το φύλο. Οι µαθηµατικές ικανότητες που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στα αγόρια, σε συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά που θεωρούν ότι συνοδεύουν την προσωπικότητα των αγοριών δείχνουν ότι οι δάσκαλοι και οι δασκάλες τοποθετούν τα Μαθηµατικά στην ανδρική σφαίρα. Ίσως σ αυτές οι αντιλήψεις τους οφείλεται το ότι «βλέπουν» ότι τα αγόρια συµµετέχουν περισσότερο από τα κορίτσια στα Μαθηµατικά και ότι τα αγόρια αντλούν ευχαρίστηση από το µάθηµα των Μαθηµατικών. Θα είχαµε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα αν γνωρίζαµε τις προτιµήσεις των αγοριών και των κοριτσιών αναφορικά µε το µάθηµα που τους αρέσει περισσότερο. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη Φυσική και φύλο 8

9 Το µάθηµα της Φυσικής δεν αποτελεί αυτόνοµο µάθηµα, αλλά περιλαµβάνει έννοιες της Μελέτης Περιβάλλοντος κυρίως, της ανθρωπολογίας και µόνο κάποια κεφάλαια αναφέρονται στην επιστήµη της Φυσικής. Οι περισσότεροι / ες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα αγόρια και τα κορίτσια τα καταφέρνουν εξίσου καλά στο συγκεκριµένο µάθηµα. Όµως, αν και η ύλη των κεφαλαίων που αφορούν το επιστηµονικό πεδίο της Φυσικής (όπως π.χ. ο ηλεκτρισµός) έχει θεωρητικό χαρακτήρα και δεν περιλαµβάνει τύπους ή ασκήσεις, οι περισσότεροι / ες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η κατανόηση της Φυσικής προϋποθέτει την κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών. Μήπως η επίδοση µιας µαθήτριας στο µάθηµα της Φυσικής, εξαρτάται από την επίδοσή της στο µάθηµα των Μαθηµατικών; Μήπως οι εκπαιδευτικοί στο µάθηµα της Φυσικής προβάλλουν στις µαθήτριές τους a priori όλους τους στερεοτυπικούς περιορισµούς που παρατηρήθηκαν στο µάθηµα των Μαθηµατικών; Έρευνες στο διεθνή χώρο (Whitelegg 2001) αναφέρουν ότι η παρουσία των παιδιών του ηµοτικού Σχολείου είναι διαφορετική στο µάθηµα της Φυσικής. Παρότι η Φυσική στο ηµοτικό Σχολείο δεν είναι ξεχωριστό µάθηµα, όπως στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, αλλά αποτελεί µέρος του γενικού αναλυτικού προγράµµατος, τα αγόρια, εξαιτίας της επιθετικής τους συµπεριφοράς, αποκτούν τον έλεγχο της τάξης κατά τη διάρκεια του µαθήµατος και χρησιµοποιούν τα εργαστηριακά υλικά περισσότερο από ό,τι τα κορίτσια. Μήπως, αν η διδασκαλία του µαθήµατος είχε εργαστηριακό χαρακτήρα, όπως γίνεται στις άλλες χώρες, και όπως ορίζει η φύση του µαθήµατος, θα ήταν διαφορετικές οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την επίδοση των δύο φύλων στο µάθηµα; Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών και το φύλο Ως προς τη δεύτερη υπόθεση, που αφορούσε τις αντιλήψεις των δασκάλων για την αναγκαιότητα των Μαθηµατικών και της Φυσικής στο µελλοντικό επάγγελµα των παιδιών, τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν την αρχική υπόθεση, ότι δηλαδή, οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών είναι απόρροια της γενικότερης ιδεολογίας τους για τη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει µια αντίφαση στη σκέψη των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα µαθήµατα αυτά είναι απαραίτητα και για τα δύο φύλα. Όµως φαίνεται ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται διαφορετικά την έννοια επάγγελµα για τα κορίτσια και διαφορετικά για τα αγόρια αφού διαχωρίζουν τα επαγγέλµατα σε ανδρικά και γυναικεία. Στο διαχωρισµό των επαγγελµάτων σε ανδρικά και γυναικεία επιδρούν οι µεταβλητές του φύλου και της ηλικίας των εκπαιδευτικών: οι άνδρες εκπαιδευτικοί, καθώς και δάσκαλοι/ες µε περισσότερα από δέκα χρόνια υπηρεσίας αποδέχονται τον παραπάνω διαχωρισµό και τοποθετούν την επιστήµη των Μαθηµατικών και τις Φυσικές Επιστήµες πιο κοντά στα ανδρικά επαγγέλµατα. Συνεπώς, µπορεί να δηλώνουν ότι τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών χρειάζονται για το επάγγελµα και των αγοριών και των κοριτσιών, όµως θεωρούν ότι οι θετικές επιστήµες ανήκουν στα ανδρικά επαγγέλµατα. Γνωρίζοντας ότι η πλειονότητα των ανδρών εκπαιδευτικών του δείγµατος διδάσκει στις δύο τελευταίες τάξεις του ηµοτικού Σχολείου µπορούµε να αντιληφθούµε την επίδραση των αντιλήψεων αυτών στις αντιλήψεις των κοριτσιών όχι µόνο ως προς τις µαθηµατικές τους ικανότητες αλλά και ως προς το καταλληλότερο γι αυτά επάγγελµα. Επίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Ως προς την τρίτη υπόθεση, η οποία αφορούσε την επίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αρχική υπόθεση επιβεβαιώθηκε. Συγκεκριµένα: 1.Οι εκπαιδευτικοί που πήραν µέρος στην έρευνα εµφανίζονται ως ένα οµοιογενές σύνολο, καθώς οι απόψεις τους επηρεάζονται κυρίως από τη µεταβλητή φύλο 9

10 του/της εκπαιδευτικού. Φαίνεται ότι οι αντιλήψεις που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία όσον αφορά τις σχέσεις των θετικών επιστηµών και του φύλου δεν ανατρέπονται από άλλους παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, οι σπουδές των εκπαιδευτικών ή η γεωγραφική τους προέλευση. 2.Οι µεταβλητές: «σπουδές» των εκπαιδευτικών και «τόπος κατοικίας έως 18 χρόνων» δεν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε καµία από τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου. Οι µεταβλητές: «τάξη στην οποία διδάσκει ο/η εκπαιδευτικός» και «χρόνια υπηρεσίας» παρουσίασαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε ορισµένες µόνο ερωτήσεις. 3.Οι Έλληνες δάσκαλοι εµφανίζονται πιο παραδοσιακοί στις αντιλήψεις τους για τα Μαθηµατικά και το φύλο από ό,τι οι Ελληνίδες δασκάλες. Τα δεδοµένα της έρευνας συνάδουν προς τις έρευνες των Leder κ.ά. (1996) που έγιναν στο διεθνή χώρο, οι οποίες δείχνουν ότι οι δάσκαλοι θεωρούν ότι είναι πιο ικανοί µελετητές της επιστήµης των Μαθηµατικών απ ό,τι οι δασκάλες. Επιπλέον, περισσότερο οι άνδρες παρά οι γυναίκες, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα Μαθηµατικά ανήκουν στην ανδρική σφαίρα. 4.Η στατιστική ανάλυση των δηµογραφικών στοιχείων των εκπαιδευτικών που πήραν µέρος στην έρευνα έδειξε ότι η πλειονότητα των ανδρών δασκάλων διδάσκει στις µεγάλες τάξεις ( Ε και Στ ). Τελικά συµπεράσµατα Η έρευνα έδειξε ότι το στερεότυπο των προηγούµενων αιώνων, που τοποθετούσε τα Μαθηµατικά στην ανδρική σφαίρα, εξακολουθεί να υπάρχει στις αντιλήψεις των Ελλήνων και των Ελληνίδων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Οι Έλληνες/ίδες εκπαιδευτικοί κάνουν σαφή διαχωρισµό σε σχέση µε το φύλο των παιδιών στα µαθήµατα που διδάσκουν και συνδέουν το µάθηµα της Γλώσσας µε τα κορίτσια και το µάθηµα των Μαθηµατικών µε τα αγόρια. Η υποαντιπροσώπευση των γυναικών στα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών ίσως έχει σχέση µε την πίεση που δέχονται τα κορίτσια ώστε να ακολουθήσουν τους ρόλους που κρίνονται καταλληλότεροι για το φύλο τους. Αγόρια και κορίτσια µαθαίνουν πώς να συµπεριφέρονται ως άνδρες και ως γυναίκες από τη στιγµή της γέννησής τους. Μέσα από την καθηµερινή επαφή µε το κοινωνικό περιβάλλον και την αλληλεπίδρασή του µε την συµπεριφορά των ενηλίκων, το παιδί µαθαίνει πώς να συµπεριφέρεται µέσα και έξω από το σχολείο. Οι αντιλήψεις των Ελλήνων και των Ελληνίδων δασκάλων ότι τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν διαφορετικές επιδόσεις στα µαθήµατα των θετικών επιστηµών και ότι υπάρχουν ανδρικά και γυναικεία επαγγέλµατα ίσως οριοθετεί τα ενδιαφέροντα και τις στάσεις των παιδιών απέναντι σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα, τα οποία αντιστοιχίζονται µε τα δύο φύλα: αγόρια- µαθήµατα των θετικών επιστηµών, κορίτσια -µαθήµατα των θεωρητικών επιστηµών. Η διαφορετική κατεύθυνση που ακολουθούν τα κορίτσια στις σπουδές τους όχι µόνο περιορίζει τις γυναίκες σε παραδοσιακούς επαγγελµατικούς κλάδους, αλλά έχει και άµεσες οικονοµικές συνέπειες για τις γυναίκες αυτές. Πρόσφατη έρευνα στις Ενωµένες Πολιτείες της Αµερικής ( Mitra 2002 ) έδειξε ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να κερδίζουν λιγότερα από τους άνδρες. Τα τελευταία είκοσι χρόνια, οι αλλαγές που έφεραν στην αγορά εργασίας η παγκοσµιοποίηση και η τεχνολογία είχαν ως αποτέλεσµα την εξαφάνιση πολλών παραδοσιακών επαγγελµάτων και την εµφάνιση επαγγελµάτων που απαιτούν εξειδικευµένες δεξιότητες σε µεγάλα εργοστάσια και επιχειρήσεις. Τα Μαθηµατικά έπαιξαν σπουδαίο ρόλο 10

11 στην αύξηση των µισθών και στην απορρόφηση των εργατών που τα γνώριζαν( Mitra 2002 ). Οι διαφορετικές επιδόσεις των κοριτσιών στα Μαθηµατικά περιόρισε τις δυνατότητές τους να ανταγωνιστούν την παρουσία των ανδρών στα «ακριβοπληρωµένα» επαγγέλµατα. Στη σύγχρονη επαγγελµατική πραγµατικότητα εµφανίζεται αναγκαία η ίση µαθηµατική κατάρτιση των γυναικών, ώστε να µπορέσουν να ανταγωνιστούν ισοδύναµα τους άνδρες στους νέους χώρους εργασίας. Η γνώση των Μαθηµατικών φαίνεται ότι δίνει την ευκαιρία στις γυναίκες για ισότιµη οικονοµική αµοιβή. Μελλοντικά Ερωτήµατα Η παρούσα έρευνα στόχευε στη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών του ηµοτικού Σχολείου για τα µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών και το φύλο. εδοµένου ότι το θέµα της παρουσίας των γυναικών στο χώρο των θετικών επιστηµών είναι πολυσύνθετο, η προσέγγιση του θέµατος από διαφορετικές πλευρές θα βοηθούσε στον εντοπισµό των αιτίων που οδηγούν στην υποαντιπροσώπευση των γυναικών στα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών. Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων φαίνεται ότι οι δάσκαλοι και οι δασκάλες του ηµοτικού Σχολείου διατηρούν στερεοτυπικές αντιλήψεις για τις ικανότητες των κοριτσιών στο µάθηµα των Μαθηµατικών, διαχωρίζουν τα επαγγέλµατα σε ανδρικά και γυναικεία, και τοποθετούν τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών πιο κοντά στα ανδρικά επαγγέλµατα. Οι αντιλήψεις αυτές ίσως επηρεάζουν τις µελλοντικές επαγγελµατικές επιλογές των κοριτσιών. Θα ήταν σηµαντική η προσέγγιση του θέµατος από την πλευρά των ίδιων των κοριτσιών και η διερεύνηση των αντιλήψεών τους για το µάθηµα των Μαθηµατικών καθώς και για την εικόνα που έχουν σχηµατίσει για το µελλοντικό τους επάγγελµα. Ένα άλλο σηµείο στο οποίο ίσως θα έπρεπε να εστιάσει ο/η µελλοντικός/ή ερευνητής / τρια του θέµατος είναι η ηλικία κατά την οποία διαµορφώνονται οι στάσεις των µαθητριών απέναντι στο µάθηµα των Μαθηµατικών. Σύµφωνα µε τις θεωρίες της εξελικτικής ψυχολογίας, το παιδί από την ηλικία των 11 ετών περίπου, ηλικία που συµπίπτει µε τη φοίτησή του στις τελευταίες τάξεις του ηµοτικού Σχολείου, αρχίζει να αναπτύσσει τη σεξουαλική του ταυτότητα. Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να ερευνηθεί το πώς αντιλαµβάνονται τα κορίτσια το φύλο τους µέσα από την επιστήµη των Μαθηµατικών. Τέλος, η έρευνα έχει δείξει ότι οι αντιλήψεις των γονέων επιδρούν άµεσα στη διαµόρφωση των αντιλήψεων των παιδιών τους. Η διερεύνηση των αντιλήψεων των Ελλήνων και των Ελληνίδων γονιών για τα Μαθηµατικά στη ζωή των κοριτσιών τους, καθώς και οι επαγγελµατικές προσδοκίες για τα κορίτσια τους, θα συνέβαλλε ουσιαστικά στο να σχηµατίσουµε µια σφαιρική εικόνα για το θέµα. Περιορισµοί της έρευνας Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των δασκάλων του ηµοτικού Σχολείου για τα µαθήµατα και τα επαγγέλµατα των θετικών επιστηµών και το φύλο. Λόγω του περιορισµένου δείγµατος των εκπαιδευτικών που πήραν µέρος στην έρευνα (Ν=255), δεν µπορούµε να οδηγηθούµε σε γενίκευση των αποτελεσµάτων της έρευνας. Η έρευνα αποτελεί µια πρώτη καταγραφή των αντιλήψεων των Ελλήνων και των Ελληνίδων δασκάλων για το συγκεκριµένο θέµα. Παρότι ο αρχικός σχεδιασµός αποσκοπούσε στην ίση συµµετοχή ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών στην έρευνα, η αντιπροσώπευση των δύο φύλων ήταν άνιση, αφού το ποσοστό των γυναικών εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα είναι πολύ µεγαλύτερο από το ποσοστό των ανδρών εκπαιδευτικών. 11

12 Αν και η µεταβλητή «σπουδές» των εκπαιδευτικών δεν έδωσε στατιστικά σηµαντικές διαφορές σε καµία ερώτηση του ερωτηµατολογίου ίσως θα έπρεπε να ερευνηθεί αν οι εκπαιδευτικοί είχαν παρακολουθήσει προγράµµατα για το φύλο ή αν ήταν ευαισθητοποιηµένοι σε θέµατα που αφορούν τις ανισότητες φύλου, γενικότερα, και, ειδικότερα, στο µάθηµα των Μαθηµατικών. Ο αρχικός σχεδιασµός του ερωτηµατολογίου περιείχε τη µεταβλητή: «τύπος σχολείουκατεύθυνση σπουδών» των εκπαιδευτικών κατά τη µαθητική τους εκπαίδευση. Επειδή ένα µεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών (30%) έδωσε ασαφείς ή ελλιπείς απαντήσεις, η συγκεκριµένη ερώτηση δεν συµπεριλήφθηκε στα δεδοµένα της έρευνας. Θεωρούµε ότι η συγκεκριµένη µεταβλητή είναι σηµαντική για τη διαµόρφωση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ως προς τις µαθηµατικές ικανότητες των δύο φύλων. Η εκπαίδευση στη µεταδικτατορική Ελλάδα είναι προσανατολισµένη σε δύο κύκλους: σ αυτήν που οδηγεί στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές και σ αυτήν που οδηγεί στις θετικές επιστήµες. Οι αλλεπάλληλες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστηµα της χώρας µας δεν άλλαξαν το διαχωρισµό αυτό. Παρά τους διαφορετικούς τρόπους εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και τις πολλές µεταρρυθµίσεις στο χώρο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο προσανατολισµός των σπουδών παρέµεινε ο ίδιος. Οι κατευθύνσεις που έδιναν βαρύτητα στα Μαθηµατικά και στα υπόλοιπα µαθήµατα των θετικών επιστηµών (Χηµεία, Φυσική, Βιολογία) και που οδηγούσαν στις σχολές των θετικών επιστηµών (Πολυτεχνείο, Ιατρική, Οικονοµικά) ήταν: Πρακτικό (Γυµνάσιο - Λύκειο), τύπος Ι( Λύκειο ), 1 η, 2 η, 4 η δέσµη ( Λύκειο ), θετική (Λύκειο). Οι κατευθύνσεις που έδιναν βαρύτητα στα φιλολογικά µαθήµατα (Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Νέα Ελληνικά, Λατινικά) και οδηγούσαν στις σχολές των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών (Φιλολογίες, Νοµική ) ήταν: το κλασικό (Γυµνάσιο, Λύκειο), τύπος ΙΙ (Λύκειο ), 3 η δέσµη (Λύκειο), θεωρητική (Λύκειο). Το αναλυτικό πρόγραµµα των Γυµνασίων και Λυκείων είναι διαφορετικό για τους δύο κύκλους: περισσότερες ώρες για τα µαθήµατα των θετικών επιστηµών στην πρώτη περίπτωση, περισσότερες ώρες για τα φιλολογικά µαθήµατα στη δεύτερη περίπτωση. Τόσο οι Παιδαγωγικές Ακαδηµίες όσο και τα Παιδαγωγικά Τµήµατα ηµοτικής Εκπαίδευσης δέχονται σπουδαστές / τριες και φοιτητές / τριες και από τους δύο κύκλους. Συνεπώς, θεωρείται σηµαντική η επίδραση της κατεύθυνσης σπουδών των δασκάλων στις αντιλήψεις τους για τις µαθηµατικές ικανότητες των δύο φύλων, αφού η αφετηρία τους στο µάθηµα των Μαθηµατικών δεν είναι ίδια και δεν επηρεάζεται από τον παράγοντα φύλο: στην έρευνα πήραν µέρος άνδρες που παρακολούθησαν το θεωρητικό κύκλο και γυναίκες που παρακολούθησαν το θετικό κύκλο σπουδών. Τέλος, η διεξαγωγή της συγκεκριµένης έρευνας έγινε µε ποσοτική συλλογή και ανάλυση των στοιχείων. Οι ποσοτικές µέθοδοι περιορίζουν την ενδελεχή και σε βάθος ανάλυση του θέµατος. Για µια πιο πολύπλευρη προσέγγιση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ίσως θα έπρεπε να γίνει συνδυασµός των ποσοτικών δεδοµένων της έρευνας µε µια ποιοτική µεθοδολογία. Βιβλιογραφία: Begley, S., Closing the gender gap, Newsweek, 111, (15), 73, 1988 Cole, N. S., The ETS gender study: how females and males perform in educational settings, Educational Testing Service, Princeton, NJ, 1997 εληγιάννη- Κουιµτζή, Β., «Γυναίκες και Ιδιότητα του Πολίτη, διαστάσεις ηµοκρατίας και Ισότητας των Φύλων στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη,

13 Hude, J.S., Fennema, E., Lamon, S., Gender Differences in Mathematics Performance: A Meta- Analysis, Psychological Bulletin, vol. 107, no 2, , 1990 Jussim, L., & Eccles J. S., Teacher expectiotions II: Construction and reflection of student achievement, Journal of Personality and Social Psychology, 63, , 1992 Koehler, M.S., Classrooms, Teachers and Gender Differences in Mathematics, στο: Fenemma E. & Leder G.C. Mathematics and Gender, New York, Teachers College Press, 1990 Leder, G., Forgasz, H.J., Solar, C., Research and intervention programs in mathematics education: A gendered issue, στο: A. Bishop, K. Clements, C. Keitel, J. Kilpatrick and C. Laborde (ed): International Handbok of Mathematics Education, Part 2, Kluwer, Dordrecht, 1996 Mitra, A., Mathematics skill and male- female wages, Journal of Socio- Economics, 31, ,2002 Σταυρίδου, Ε., Σολοµωνίδου, Χ., Σαχινίδου, Ν., «Συγκλίσεις και αποκλίσεις στις απόψεις των ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και τη µάθηση των Φυσικών Επιστηµών στο ηµοτικό Σχολείο», Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 29, 1999 Spear, M., The biasing influence of pupil sex in a science marking exersice στο: Science for girls? Kelly A, Open University Press, Milton Keynes, Philadelphia, 1987 Tiedemann, J. & Faber, G., Madchen in Mathematik- Unterricht: Selbstkonzept und Kausalattriutionen, Zeitschrift fur Entwichlungspsychologie und Padagogische Psychologie, 27, 61-71, 1995 Tiedemann, J. & Steinmetz, A., Gender- related teacher beliefs in mathematics from a crosscultural perspective, Paper presented at the Congress of the German Psychological Association, Dresden, Germany, 1998 Τiedemann, J., Parents Gender Stereotypes and Teachers Belief as Predictors of Children s Concept of Their Mathematical Ability in Elementary School, Journal of Educational Psychology, vol. 92, no 1, , 2000α Tiedemann, J., Gender- related beliefs of teacher in elementary school Mathematics, Educational Studies in Mathematics 41: , 2000β Tiedemann, J., Teachers gender stereotypes as determinates of teacher perceptions in elementary school mathematics, Educational Studies in Mathematics, 50, 49-62, 2002 Fenemma, E. & Leder, G.C., Mathematics and Gender, New York, Teachers College Press, 1990 Fenemma, E, Peterson, P.L., Carpenter, T.P., Lubinski, C., Teachers attribution and beliefs about girls, boys and Mathematics, Educational Studies in Mathematics, 21, 55-69, 1990 Fennema, E. & Peterson, P.L., Autonomous learning behavior: a possible explanation of gender- related differences in mathematics, Gender influences in classroom interaction, Wilkinson L. & Marrett C. B. (ed), Academic Press Inc., New York, 1985 Warrington, M & Younger M., The Other Side of the Gender Gap, Gender and Education vol. 12, no 4, , 2000 Whitelegg, L., Girls in science education: rice and fruit trees, στο: M. Lederman, I. Bartsch: The gender and science reader, Routledge, New York, 2001 Wigfield, A., Eccles, J.S., Yoon, K.S., Harold, R.D., Arbreton, A.J.A., Freedman- Doam, C., Blumenfeld, P.C., Change in children s competence beliefs and subjective task values across the elementary school years: A 3- year study, Journal of educational Psychology, 89, no 3, ,

14 Girls and Science: Elementary School Teachers Attitudes of about Lessons and Jobs in Science and Gender Aik. Theodoraki, ΜA Programme Education on Gender Equality: Promoting Equality Ideologies in the Educational process Aristotle University of Thessaloniki V. Delygianni- Kouimtzi, Ph D, Professor, School of Psychology, Aristotle University of Thessaloniki Abstract The basic issue of this study refers to topics relevant to science and sex, which have been generally discussed. For more than thirty years, feminists have been occupied with the topic of the relationship between women and science, while trying to localize and analyze the woman s presence or absence throughout sectors capitalism and the patriarchal system s structure. The low representation of women in sectors like science, technology, engineering and mathematics is diversely related to boys and girls education. More specifically, the research about sex stereotypes in Mathematics has been extensively investigated both in Europe and USA, while Mathematics are considered to be the basis of science. Since Mathematics are a social and civilized construction, they have been surrounded for centuries by myths which are reproduced during lessons. Although there aren t any differences in the two sexes progress in Mathematics and/or Physics, women are still far from traditionally manly jobs. The international research input has shown that the connection between adults and children s beliefs is created in the middle of childhood. Teachers attitudes are thought to be exceptionally important in the influence of self- perception about skills in Mathematics, since the age of seven to eleven years old seems to be the crucial point in the connection between children s and adults views. This study examined the views of 255 teachers of Elementary school, male and female, who work in four different prefectures in Greece. The analysis has been achieved by SPSS, v. 12. According to the research outcomes, teachers estimate differently boys and girls efficiency in Maths, believing that boys are a priori more skilful because of their gender. The research has proved that teachers estimate some difference between boys and girls contribution in Maths, and tend to attribute different characteristics to boys and girls personality. These characteristics are said to be fundamental for occupation with Mathematics. In Physics both sexes are considered to have the same efficiencies; a deduction opposite to international bibliography s standards. Lastly, concerning teachers per options regarding science and relevant jobs, their views appear to be contradictory: both Mathematics and Physics are considered to be indispensable for both sexes, while contrastingly to this, they segregate jobs on the basis of gender and want the above subjects to be more relevant to men s jobs. 14

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων

Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Η λειτουργία της εκπαίδευσης στην κοινωνικοποίηση των ατόμων για το ρόλο των φύλων Μάριος Βρυωνίδης 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΟΕΛΜΕΚ - ΠΟΕΔ ΟΛΤΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ «Φύλο και Εκπαίδευση : Μια εξίσωση ισότητας» Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων:

Αναλυτικά οι Ομάδες Προσανατολισμού των Πανελλήνιων εξετάσεων: Τρεις κατευθύνσεις προσανατολισμού : Ανθρωπιστικές Θετικές Οικονομίας και Πληροφορικής καθώς και πέντε επιστημονικά πεδία, περιλαμβάνει το νέο σύστημα των Πανελλήνιων εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε το υπ.

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θέμα: Το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Η επίδραση του φύλου των φοιτητών/τριών και του κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου των γονέων στις επιλογές κλάδου σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Γεωργίου Σοφία Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες

Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Επαγγελµατικές επιλογές: Αποφασίζουν διαφορετικά µαθητές και µαθήτριες Πηγή: http://www.rc.auth.gr/analekta/articles/4.4.doc Ο παράγοντας φύλο επιδρά στο επάγγελµα που ονειρεύονται αγόρια και κορίτσια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση

ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ; Ιστορική Εξέλιξη & Κοινωνική Ανάλυση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΦΥΛΟ Μυστήριο αποτελεί τα τελευταία 20 χρόνια η συνεχής µείωση της συµµετοχής του γυναικείου φύλου στην επιστήµη των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι.

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. Με βάση το ελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας της 6.4.2015: Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Για να κατανοήσετε καλύτερα την προτεινόμενη διαδικασία πρόσβασης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας θα προσπαθήσουμε αρχικά να σας περιγράψουμε συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το σύστηµα των Γενικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση το οποίο ίσχυσε την περίοδο 1983-1999 και

Διαβάστε περισσότερα

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 8. Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΛΕΝΤΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Πολυάριθµες είναι οι περιοχές όπου ένα ταλέντο ή µία χαρακτηριστική κλίση µπορεί να εκδηλωθεί. Το ταλέντο στα µαθηµατικά έχει ιδιαίτερα απασχολήσει την επιστηµονική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015-16 Σύμφωνα με πρόσφατο δελτίο τύπου του υπουργείου για το νέο σύστημα εισαγωγής, ισχύουν τα ακόλουθα: Όσον αφορά στη δομή του ωρολογίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης

Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Αντιλήψεις και προσεγγίσεις νηπιαγωγών σχετικά µε τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών στο Νηπιαγωγείο: µία µελέτη περίπτωσης Α. Τζιµογιάννης ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ Ιωαννίνων, ajimoyia@cc.uoi.gr Θεµατική Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΟΝΕΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Κασσώτη Όλγα, Κλιάπης Πέτρος Δασκάλα M.Ed, Σχολ. Σύμβουλος Π.Ε. kassoti@sch.gr kliapis@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ομάδες Προσανατολισμού Τρεις Ομάδες Προσανατολισμού Σπουδών προβλέπει το μεταβατικό σύστημα πρόσβασης στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ το οποίο θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ http://1kesyp-a-athin.att.sch.gr ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου. Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕ.ΣΥ.Π. Λευκού Πύργου Ενηµερωτική Ηµερίδα Για Β` και Γ` Λυκείου ΝΟΜΟΙ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4186/13 4327/15 (τροποποίηση του 4186/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Φώτιος Μονιούκας Βασίλειος Αγγελής Εισαγωγή Η μετάβαση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα τμήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Στ. Πάγκαλος, σχ.σύµβουλος ΠΕ12

Στ. Πάγκαλος, σχ.σύµβουλος ΠΕ12 ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Αθήνα, 13 και 14 Μαρτίου 2010 ευτεροβάθµια Τεχνική - Επαγγελµατική Εκπαίδευση. Ανάγκη για ριζικές αλλαγές, χωρίς τα σφάλµατα του παρελθόντος Σταύρος Πάγκαλος

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης

3. Στο άρθρο 2 του ν.4186/2013 (Α 193) προστίθεται παράγραφος 3Β, ως ακολούθως: «3Β. Το ωρολόγιο πρόγραµµα των Μαθηµάτων Προσανατολισµού της Γ τάξης ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν.4186/2013 (Α 193), όπως έχει τροποποιηθεί µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 57 του ν. 4310/14 (Α 258), αντικαθίσταται ως «Η Γ τάξη Ηµερήσιου

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές

Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Πανελλαδικές εξετάσεις : μεταβατικό το νέο σύστημα και με περισσότερες επιλογές Το σύστημα Εξετάσεων Εισαγωγής που περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους σχεδιάστηκε ως μεταβατικό σύστημα, για να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΤΙΚΟ 1997-2010. Οδηγός σπουδών ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ. φροντιστήρια 2010-2011 ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΘΕΤΙΚΟ 1997-2010. Οδηγός σπουδών ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ. φροντιστήρια 2010-2011 ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΟ φροντιστήρια ΑΜΠΑΤΖΙΔΗ ΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Οδηγός σπουδών 2010-2011 1997-2010 Δηµιουργικά χρόνια, χρόνια ποιοτικής υπεροχής στη Δυτική Θεσσαλονίκη, χρόνια προσωπικής φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Ιουλιανού 28 (1 ος όροφος) - 10434 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 88 38 680 Φαξ: 210 88 38 148 Email: kanep@tenet.gr Δικτυακός τόπος: www.kanep-gsee.gr Α.Π. :. Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ:

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: επιστηµονική ηµερίδα: ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ: Τρόποι Συνεργασίας Σχολείου & Οικογένειας Εγκαταστάσεις New York College 27 Φεβρουαρίου 2010 - ΑΘΗΝΑ ρ Τσιµπιδάκη Ασηµίνα ιδάσκουσα Ειδικής Αγωγής ΠΤ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε αυτή την ενότητα θα συνοψίσουµε τα σηµαντικότερα συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις αναλύσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω και θα δοθούν κάποιες προτάσεις. 5.1 Συζήτηση Αντιµετωπίζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013)

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ & Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Mε βάση το Νόμο 4186/2013) Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου Η Α Τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων - γυναίκες 50+

Ηλεκτρονικό εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων - γυναίκες 50+ EUROPEAN PROGRAMME LLP - Leonardo da Vinci - Transfer for Innovation Ηλεκτρονικό εμπόριο παραδοσιακών προϊόντων - γυναίκες 50+ Αριθμός προγράμματος: 2009-1-GR1-LEO 05-01858 www.e50plus.eu ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για

Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για Καταγραφή των Απόψεων και της Στάσης των Πρωτοετών Φοιτητών Ενός Τμήματος ΤΠΕ για τους Η/Υ Μ.Α. Σταμούλη 1, Ι. Αποστολάκης 2 1 Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας Πρόνοιας, ΤΕΙ Αθήνας mstamouli@yahoo.com 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ Καταπολέµηση της

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Το επίπεδο των εισερχομένων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σταύρος Θεοδωράκης Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το επίπεδο των εισερχομένων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σταύρος Θεοδωράκης Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Το επίπεδο των εισερχομένων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Σταύρος Θεοδωράκης Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Περιεχόμενα Ενδιαφέρον του Τμήματος Φυσικής για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία

Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Θεματική ενότητα :Εκπαιδευτικά Προγράμματα- Καινοτόμες δράσεις στα πειραματικά σχολεία Η στάση των μαθητών Γυμνασίου Β και Γ τάξης απέναντι στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες. Η διαφοροποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 015 Ισχύει για τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στην Α Λυκείου από το σχολικό έτος 013-14. (ΦΕΚ Α 193/17-9-013) Τα κύρια σημεία του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ The Best and Brightest World-class education It s closer than you think Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ www.ait.gr/bsc Σκέψου από τώρα... Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Αξίζουν την εµπιστοσύνη σας!

Αξίζουν την εµπιστοσύνη σας! Αξίζουν την εµπιστοσύνη σας! Η µέχρι τώρα πορεία, αλλά και φιλοσοφία µε την οποία λειτουργούµε στα Φροντιστήρια ΑΞΙΩΤΗ, αποτελούν τη µεγαλύτερη εγγύηση για την σηµερινή επιλογή σας και κατ επέκταση την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1.1 Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Η γραπτή επίδοση στις Πανελλήνιες εξετάσεις της Β και Γ τάξης Λυκείου έχει πολύ µεγάλη βαρύτητα για την εισαγωγή στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτό συµβαίνει επειδή ο γραπτός

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

«Ιδιαίτερα» Μαθήματα και Στάσεις Εκπαιδευτικών Μαθηματικών

«Ιδιαίτερα» Μαθήματα και Στάσεις Εκπαιδευτικών Μαθηματικών Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 19 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2006), σελ 199-204 «Ιδιαίτερα» Μαθήματα και Στάσεις Εκπαιδευτικών Μαθηματικών Α. Δραμαλίδης 1, Α. Καράκος 2 1 Λέκτορας Δημοκρίτειου

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια

Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Η αναμόρφωση της εκπαίδευσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο και ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εισδοχής στα πανεπιστήμια Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Πρόεδρος ιοικούσας Επιτροπής Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου

Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Επιλογές Μαθητών Σχετικά µε τις Επιστήµες των Υπολογιστών και ΜΜΕ: ιαφορές Φύλου Ευρύκλεια Τσαγαλά και Μαρία Κορδάκη Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πατρών tsagala@ceid.upatras.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Απευθύνεται: Σε κάθε εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται να βελτιώσει και να εκσυγχρονίσει τη διδασκαλία του/της. Στους/ις υποψήφιους/ες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ: ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Του Γρηγόρη Κωνσταντόπουλου, 11/4/2015 Α. ΚΡΙΤΙΚΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΑΘΕΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Στις βασικές αδυναμίες όλων των προηγούμενων συστημάτων πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Το Εθνικό Απολυτήριο Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ "Το Εθνικό Απολυτήριο" Άρθρο 1 Καθιέρωση του θεσµού. Σκοποί 1. To Eθνικό Απολυτήριο χορηγείται στους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείου, που εγγράφονται στην Α τάξη του από την έναρξη του σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση βασισμένη στο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι

Μάθηση βασισμένη στο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι Μάθηση βασισμένη στο Ηλεκτρονικό Παιχνίδι Aπαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση ή αναμετάδοση ή διασκευή και αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή ηχογραφικό του

Διαβάστε περισσότερα

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α

3966/2011 (Φ.Ε.Κ. 118 Α Υπουργική τροπολογία στο νομοσχέδιο «Για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα» Για την Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 3966/20 (Φ.Ε.Κ. 8 Α ) όσον αφορά τα Πειραματικά Πρότυπα σχολεία. Γενικά Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα