Αφιέρωση Στα παιδιά µας Στους µαθητές που ατενίζουν µε αισιοδοξία το µέλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αφιέρωση Στα παιδιά µας Στους µαθητές που ατενίζουν µε αισιοδοξία το µέλλον"

Transcript

1 Αφιέρωση Σταπαιδιάµας Στουςµαθητέςπουατενίζουν µεαισιοδοξίατοµέλλον

2 Φίληµαθήτρια,φίλεµαθητή Τοβιβλίοαυτόέχειδιπλόσκοπό: Νασεβοηθήσειστηνάρτιαπροετοιµασίατουκαθηµερινούσχολικού µαθήµατος. Νασουδώσειόλατααπαραίτηταεφόδια,ώστενααποκτήσειςγερές βάσειςσταμαθηµατικά,κάτιπουθασεκάνεινατακατανοήσειςβα- θύτερα,ναβελτιώσειςτηνεπίδοσήσουαλλάκαινατααγαπήσειςπε- ρισσότερο. Τοβιβλίοακολουθεί,γιαδιδακτικούςλόγους,πιστάτηδοµήτουσχολι- κούβιβλίου.κάθεενότηταπεριέχει: τηθεωρίασεµορφήερωτήσεων-απαντήσεων,µεσχόλιακαιπαρατη- ρήσεις, υποδειγµατικάλυµένεςασκήσειςπουσυνοδεύονταισυχνάαπόχρήσι- µεςµεθόδους, προτεινόµενεςασκήσειςκαιερωτήσειςκατανόησηςµεσκοπότηναυτε- νέργειακαιτηναπόκτησηαυτοπεποίθησης. Στοτέλοςτουβιβλίουπεριέχονταιυποδείξειςήαπαντήσειςσεόλεςτις προτεινόµενεςασκήσεις,καθώςκαιοιλύσειςόλωντωνασκήσεωντου σχολικούβιβλίου,κάτιπουκαθιστάτοβιβλίοιδιαίτεραφιλικόαλλάκαι εξαιρετικάχρήσιµο. Θέλουµεναευχαριστήσουµετηνειδικήσυνεργάτηµας,µαθηµατικό, ΙωάνναΣτεργίουγιατιςπολύτιµεςπαρεµβάσειςτηςστοπεριεχόµενοτου βιβλίουκαιτονσυνάδελφο ηµήτρητσάκοπουείχετηνεπιµέλειατης έκδοσης. Οισυγγραφείς

3 Περιεχόµενα Α Μέρος:Άλγεβρα Ενότητα1: Ηέννοιατηςµεταβλητής-Αλγεβρικέςπαραστάσεις...11 Ενότητα2: Εξισώσειςα βαθµού οΚριτήριοΑξιολόγησης...40 Ενότητα3: Επίλυσητύπων...41 Ενότητα4: Επίλυσηπροβληµάτωνµετηχρήσηεξισώσεων οΚριτήριοΑξιολόγησης...57 Ενότητα5: Ανισώσειςα βαθµού οΚριτήριοΑξιολόγησης...71 Ενότητα6: Τετραγωνικήρίζαθετικούαριθµού οΚριτήριοΑξιολόγησης...84 Ενότητα7: Άρρητοιαριθµοί-Πραγµατικοίαριθµοί...85 Ενότητα8: Προβλήµατα...93 Ενότητα9: Ηέννοιατηςσυνάρτησης...99 Ενότητα10: Καρτεσιανέςσυντεταγµένες-Γραφικήπαράστασησυνάρτησης Ενότητα11: Ησυνάρτηση y=αx Ενότητα12: Ησυνάρτηση y=αx+β Ενότητα13: Ησυνάρτηση y= α -Ηυπερβολή x 5οΚριτήριοΑξιολόγησης οΚριτήριοΑξιολόγησης Ενότητα14: ΒασικέςέννοιεςτηςΣτατιστικής:Πληθυσµός- είγµα Ενότητα15: Γραφικέςπαραστάσεις Ενότητα16: Κατανοµήσυχνοτήτωνκαισχετικώνσυχνοτήτων Ενότητα17: Οµαδοποίησηπαρατηρήσεων Ενότητα18: Μέσητιµή- ιάµεσος Β Μέρος:Γεωµετρία Ενότητα19: Εµβαδόνεπίπεδηςεπιφάνειας Ενότητα20: Μονάδεςµέτρησηςεπιφανειών οΚριτήριοΑξιολόγησης...206

4 Ενότητα21: Εµβαδάεπίπεδωνσχηµάτων οΚριτήριοΑξιολόγησης Ενότητα22: Πυθαγόρειοθεώρηµα οΚριτήριοΑξιολόγησης οΚριτήριοΑξιολόγησης Ενότητα23: Εφαπτοµένηοξείαςγωνίας Ενότητα24: Ηµίτονοκαισυνηµίτονοοξείαςγωνίας Ενότητα25: Μεταβολέςηµιτόνου,συνηµιτόνουκαιεφαπτοµένης Ενότητα26: Οιτριγωνοµετρικοίαριθµοίτωνγωνιών30,45 και οΚριτήριοΑξιολόγησης Ενότητα27: Ηέννοιατουδιανύσµατος Ενότητα28: Άθροισµακαιδιαφοράδιανυσµάτων Ενότητα29: Ανάλυσηδιανύσµατοςσεδύοκάθετεςσυνιστώσες Ενότητα30: Εγγεγραµµένεςγωνίες Ενότητα31: Κανονικάπολύγωνα Ενότητα32: Μήκοςκύκλου Ενότητα33: Μήκοςτόξου Ενότητα34: Εµβαδόνκυκλικούδίσκου Ενότητα35: Εµβαδόνκυκλικούτοµέα οΚριτήριοΑξιολόγησης Ενότητα36: Ευθείεςκαιεπίπεδαστοχώρο Ενότητα37: Στοιχείακαιεµβαδόνπρίσµατοςκαικυλίνδρου Ενότητα38: Όγκοςπρίσµατοςκαικυλίνδρου Ενότητα39: Ηπυραµίδακαιταστοιχείατης Ενότητα40: Οκώνοςκαιταστοιχείατου Ενότητα41: Ησφαίρακαιταστοιχείατης οΚριτήριοΑξιολόγησης ΣυµπληρωµατικέςασκήσειςστηνΆλγεβρα Γ Μέρος:Απαντήσεις Απαντήσεις-ΛύσειςΠροτεινόµενωνΑσκήσεων Απαντήσεις-ΛύσειςΑσκήσεωνΣχολικούΒιβλίου...554

5

6 Α. Η έννοια της µεταβλητής - Παραστάσεις Τι ονοµάζεται µεταβλητή και πώς συµβολίζεται; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Μεταβλητή ονοµάζεται ένα γράµµα, το οποίο παριστάνει έναν οποιοδήποτε αριθµό. Οι µεταβλητές συµβολίζονται µε γράµµατα της Ελληνικής ή Λατινικής αλφαβήτου, για παράδειγµα µε α, β, γ, δ, x, y, z, t, κ.λπ. Σχόλιο Τις µεταβλητές τις χρησιµοποιούµε για να διατυπώσουµε µε µαθηµατικό τρόπο διάφορες προτάσεις ή ιδιότητες των αριθµών. α) Τι λέγεται αριθµητική παράσταση; β) Τι λέγεται αλγεβρική παράσταση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ α) Αριθµητική παράσταση λέγεται µια παράσταση που περιέχει πράξεις µε αριθ- µούς. Τον αριθµό που θα βρούµε, αν εκτελέσουµε όλες τις πράξεις σε µια αριθ- µητική παράσταση, τον λέµε τιµή της παράστασης. 11

7 Για παράδειγµα, η παράσταση Α = 8 ( 2)(+3) ( 3) 2 : ( 9) είναι αριθµητική και η τιµή της είναι ίση µε: Α = 8 ( 2)(+3) ( 3) 2 : ( 9) = 8 ( 6) (+9) : ( 9) = = ( 1) = = 15 β) Αλγεβρική λέγεται µια παράσταση που περιέχει πράξεις µε αριθµούς και µεταβλητές. Για παράδειγµα, η παράσταση Α = α 2 + β 2 α + β + 1 είναι αλγεβρική. Αν σε µια αλγεβρική παράσταση αντικαταστήσουµε τις µεταβλητές της µε αριθµούς, τότε η τιµή της αριθµητικής παράστασης που προκύπτει λέγεται τιµή της αλγεβρικής παράστασης. Για παράδειγµα, η τιµή της παράστασης Α = α 2 + β 2 α + β + 1 για α = 2 και β = 3 είναι: Α = ( 3) ( 3) + 1 = = 9 Οι προσθετέοι της αλγεβρικής παράστασης λέγονται όροι της παράστασης. Για παράδειγµα, στην παράσταση Α = α 2 + β 2 α + β + 1 οι όροι είναι οι α 2, β 2, α, β, 1. Εφαρµογή1.1 Ναεκφραστούνοιπαρακάτωπροτάσειςµετηβοήθειαµεταβλητών: α) Τοτριπλάσιοενόςαριθµούαυξηµένοκατάπέντε. β) Τοάθροισµακαιηδιαφοράδύοαριθµών. γ) Τοδιπλάσιοτηςδιαφοράςδύοαριθµών. δ) Τοκόστοςγιανααγοράσουµεδύοκιλάµήλακαιτρίακιλάροδάκινα. ΛΥΣΗ α) Ανσυµβολίσουµεµεxτοναριθµό,τότετοτριπλάσιότουείναι3x.Εποµένως,το τριπλάσιοτουαριθµού,αυξηµένοκατά5,εκφράζεταιµετηνπαράσταση 3x+5. β) Τοάθροισµαδύοαριθµώνεκφράζεταιµετηνπαράσταση α+β καιηδιαφοράτους µε α β, όπουακαιβείναιοιαριθµοίαυτοί. γ) Ανα,βείναιοιδύοαριθµοί,τότεηδιαφοράτουςείναιηπαράσταση α β. Άρατο διπλάσιοτηςδιαφοράςτουςεκφράζεταιµετηνπαράσταση 2(α β). δ) Αντοένακιλόµήλακοστίζει x καιτοένακιλόροδάκινακοστίζει y, τότεη αξίαδύοκιλώνµήλακαιτριώνκιλώνροδάκιναεκφράζεταιµετηνπαράσταση 2x+3y. 12 ΗΕΝΝΟΙΑΤΗΣΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

8 Εφαρµογή1.2 ίνεταιηπαράσταση Α=α 3 3α 2 β+3αβ 2 β α) ΠοιεςείναιοιµεταβλητέςτηςπαράστασηςΑ; β) ΠοιοιείναιοιόροιτηςπαράστασηςΑ; γ) ΠοιαείναιητιµήτηςπαράστασηςΑ,για α= 2 και β= 1; ΛΥΣΗ α) ΟιµεταβλητέςτηςπαράστασηςΑείναιοιακαιβ. β) ΟιόροιτηςπαράστασηςΑείναιοια 3, 3α 2 β,3αβ 2, β 3,10. γ) ΓιαναβρούµετηντιµήτηςαλγεβρικήςπαράστασηςΑ,για α= 2 και β= 1, θα αντικαταστήσουµετιςµεταβλητέςα,βµετιςτιµέςτους 2και 1αντίστοιχα.Θέτου- µελοιπόν α= 2 και β= 1, οπότεπαίρνουµε: Α=α 3 3α 2 β+3αβ 2 β 3 +10=( 2) 3 3( 2) 2 ( 1)+3( 2)( 1) 2 ( 1) 3 +10= = 8 3(+4)( 1)+3( 2) 1 ( 1)+10= 8 3( 4) = = = =23 14=9 Β. Επιµεριστική ιδιότητα - Αναγωγή όµοιων όρων Να γραφεί η επιµεριστική ιδιότητα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η επιµεριστική ιδιότητα διατυπώνεται µε µεταβλητές ως εξής: α(β + γ) = αβ + αγ Επειδή το σύµβολο του πολλαπλασιασµού, δηλαδή η τελεία ( ), µπορεί να παραλειφθεί, η επιµεριστική ιδιότητα γράφεται και µε τη µορφή α(β + γ) = αβ + αγ ή ακόµα και µε τη µορφή (α + β)γ = αγ + βγ. Επειδή η επιµεριστική ιδιότητα ισχύει και ως προς την αφαίρεση, γενικότερα έχουµε: α(β + γ) = αβ + αγ και α(β γ) = αβ αγ Αξίζει επίσης να τονίσουµε ότι κατά την επιµεριστική ιδιότητα το πρόσηµο που βρίσκεται µπροστά από την παρένθεση παίζει σηµαντικό ρόλο: α(β + γ) = αβ αγ, α(β γ) = αβ + αγ α(β + γ δ) = αβ + αγ αδ, α(β γ δ) = αβ + αγ + αδ 13

9 Για παράδειγµα είναι 2(α 3) = 2α + 6 και όχι 2α 6, διότι ( 2)( 3) = +6. Αν έχουµε περισσότερες από δύο µεταβλητές, ισχύει ότι: Σχόλιο Σε ορισµένες περιπτώσεις την επιµεριστική ιδιότητα την εφαρµόζουµε από την αντίθετη κατεύθυνση, «βγάζοντας» έναν κοινό παράγοντα. Γράφουµε δηλαδή ότι: Για παράδειγµα είναι: αβ + αγ = α(β + γ) και αγ + βγ = (α + β)γ 2x + 2y = 2(x + y), 3α 3β = 3(α β) 5κ + 5λ = 5(κ λ), 3α 6β = 3(α + 2β) Βλέπουµε λοιπόν ότι αν ο κοινός παράγοντας είναι αρνητικός αριθµός, τότε το πρόσηµο των όρων που µένουν στην παρένθεση αλλάζει: 5κ + 5λ = 5(κ λ) Τι λέγεται αναγωγή όµοιων όρων; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αναγωγή όµοιων όρων λέγεται η διαδικασία µε την οποία µια αλγεβρική παράσταση γράφεται σε απλούστερη µορφή. Αυτό γίνεται µε τη βοήθεια της επι- µεριστικής ιδιότητας. Για παράδειγµα είναι: 3α + 5α = (3 + 5)α = 8α, 4α 7α = (4 7)α = 3α 2α 4α + 3α = ( )α = 1 α = α, 6y + 3y 10y = ( )y = 1y = y Τονίζουµε ότι µπορούµε να γράψουµε: (1 x = x και 1 x = x) ή (x = 1 x και x = 1 x) ανάλογα µε την περίπτωση. 14 ΗΕΝΝΟΙΑΤΗΣΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

10 Εφαρµογή1.3 Νααπλοποιηθούνοιπαραστάσεις: α) 8α 3α+α β)7x 8x x γ) 2(α 2β) 3(2α β) δ) 3(x 2y)+2(3x y)+1 ΛΥΣΗ α) Επειδή α=1 α, είναι8α 3α+α=(8 3+1)α=6α. β) Επειδή x= 1 x είναι7x 8x x=(7 8 1)x= 2x. γ) Χρησιµοποιούµεπρώτατηνεπιµεριστικήιδιότητα α(β+γ)=αβ+αγ: 2(α 2β) 3(2α β) = 2α 4β 6α + 3β = 2α 6α 4β + 3β = δ) Μετονίδιοτρόποέχουµε: =(2 6)α+( 4+3)β= 4α β 3(x 2y)+2(3x y)+1= 3x+6y+6x 2y+1=( 3+6)x+(6 2)y+1=3x+4y+1 Εφαρµογή1.4 Ναυπολογιστείητιµήτωνπαραστάσεων: α) Α=2(α 2) 3(β 1) ( α 6β)+5,αν α+β= 1. β) Β=3(α 2β) 2(3α β) (5 β),αν α+β= 2. ΛΥΣΗ α) ΠρώταθααπλοποιήσουµετηνπαράστασηΑµετηβοήθειατηςεπιµεριστικήςιδιό- τηταςκαικάνονταςτηναναγωγήτωνόµοιωνόρων: Α=2(α 2) 3(β 1) ( α 6β)+5=2α 4 3β+3+α+6β+5= =2α+α 3β+6β 4+3+5=(2+1)α+( 3+6)β+4=3α+3β+4= =3(α+β)+4=3( 1)+4= 3+4=1 Τονίζουµεότιµπορούµεαπευθείαςναγράψουµε: 2α+α=3ακαι 3β+6β=3β διότι: 2+1=3και 3+6=3 β) Όπωςκαιστοερώτηµα(α),απλοποιούµεπρώτατηνπαράσταση: Β=3(α 2β) 2(3α β) (5 β)=3α 6β 6α+2β 5+β= =3α 6α 6β+2β+β 5= 3α 3β 5= 3(α+β) 5= = 3( 2) 5=6 5=1 15

11 1.5 Ναχρησιµοποιηθούνµεταβλητέςγιαναεκφραστούνµεµιααλγεβρικήπα- ράστασηοιπαρακάτωφράσεις: α) Τοτριπλάσιοενόςαριθµούαυξηµένοκατά12. β) Τοάθροισµαδύοαριθµώνπολλαπλασιασµένοεπί9. γ) Ηπερίµετροςενόςορθογωνίου,πουτοµήκοςτουείναι 2m µεγαλύτε- ροαπότοπλάτοςτου. ΛΥΣΗ α) Ανσυµβολίσουµεµεxτοναριθµό,τότε: Τοτριπλάσιοαυτούτουαριθµούείναι3x. Το3xαυξηµένοκατά12είναι 3x+12. β) Ανσυµβολίσουµεµεxτονέναναριθµόκαιµεyτονάλλοναριθµό,τότε: Τοάθροισµατωνδύοαριθµώνείναι x+y. Το x+y πολλαπλασιασµένοµετο9είναι 9(x+y). γ) Αν συµβολίσουµε µε y m τοπλάτοςτουορθογωνίου,τότετοµήκοςτουείναι (y+2)m (αφούτοµήκοςαυτούτουορθογωνίουείναι 2m µεγαλύτεροαπότοπλά- τοςτου).εποµένως,ηπερίµετρόςτουείναι: Π=y+(y+2)+y+(y+2)=2y+2(y+2)=2y+2y+4=(4y+4)m 1.6 Ναχρησιµοποιηθείµιαµεταβλητήγιαναεκφραστούνµεµιααλγεβρική παράστασηοιπαρακάτωφράσεις: α)τοσυνολικόποσόπουθαπληρώσουµεγιανααγοράσουµε5κιλάπα- τάτες,ανγνωρίζουµετηντιµήτουενόςκιλού. β)τηντελικήτιµήενόςπροϊόντος,ανγνωρίζουµεότιαυτήείναιηανα- γραφόµενητιµήσυν19%φπα. ΛΥΣΗ α) Ανσυµβολίσουµεµεxτηντιµήτουενόςκιλού,τότεητιµήτων5κιλώνείναι 5x. β) Ανσυµβολίσουµεµεyτηναναγραφόµενητιµή,τότεοΦΠΑπουαναλογείσεαυ- τήτηντιµήείναι: 16 ΗΕΝΝΟΙΑΤΗΣΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

12 19 y = 0,19y 100 Εποµένως,ητελικήτιµήτουπροϊόντοςείναιy+0,19y=(1+0,19)y=1,19y. 1.7 Nααπλοποιηθούνοιπαραστάσεις: α) 20x 4x+x β) 7α 8α α γ) 14y+12y+y δ)14ω 12ω ω+3ω ε) 6x+3+4x 2 στ)β 2β+3β 4β ΛΥΣΗ Εφαρµόζουµετηνεπιµεριστικήιδιότητα αγ+βγ=(α+β)γ καικάνουµεαναγωγή όµοιωνόρων. α) 20x 4x+x=(20 4+1)x=17x. β) 7α 8α α=( 7 8 1)α= 16α. γ) 14y+12y+y=( )y=27y. δ) 14ω 12ω ω+3ω=( )ω=4ω. ε) 6x+3+4x 2= 6x+4x+3 2=( 6+4)x+(3 2)= 2x+1. στ)β 2β+3β 4β=( )β= 2β. 1.8 Νααπλοποιηθούνοιπαραστάσεις: α) 2x 4y+3x+3y β) 6ω 2ω+4α+3ω+α γ)x+2y 3x 4y δ) 8x+ω+3ω+2x x ΛΥΣΗ Παρατηρούµεότιοιαλγεβρικέςπαραστάσειςδενέχουνµίαµόνοµεταβλητή.Εφαρµό- ζουµετηνεπιµεριστικήιδιότηταστουςόρουςπουέχουντηνίδιαµεταβλητή. =5x+( 1)y=5x y. =7ω+5α. = 2x 2y. 17

13 = 7x+4ω. 1.9 NααπλοποιηθούνοιπαραστάσειςA,Bκαιστησυνέχειαναυπολογιστεί ητιµήτους: α)α=3(x+2y) 2(2x+y),ότανx=1, y= 2. β)β=5(2α 3β)+3(4β α),ότανα= 3, β=5. ΛΥΣΗ α) ΑπλοποιούµετηνπαράστασηΑ: Α=3(x+2y) 2(2x+y)=3x+6y 4x 2y=3x 4x+6y 2y= =(3 4)x+(6 2)y=( 1)x+4y= x+4y ΥπολογίζουµετηντιµήτηςπαράστασηςΑ,όταν x=1 και y= 2: Α= 1+4( 2)= 1 8= 9 β) ΑπλοποιούµετηνπαράστασηΒ: Β=5(2α 3β)+3(4β α)=10α 15β+12β 3α=10α 3α 15β+12β= =(10 3)α+( 15+12)β=7α+( 3)β=7α 3β ΥπολογίζουµετηντιµήτηςπαράστασηςΒ,όταν α= 3 και β=5: Β=7( 3) 3 5= 21 15= 36 Βασικέςασκήσεις 1.10 Ναχρησιµοποιήσετεµεταβλητέςγιαναεκφράσετεµεµιαπαράστασητιςεπό- µενεςφράσεις: α) Τοτριπλάσιοενόςαριθµούελαττωµένοκατά10. β) Τοδιπλάσιοτουαθροίσµατοςδύοαριθµών. γ) Τοµισότηςδιαφοράςδύοαριθµών. 18 ΗΕΝΝΟΙΑΤΗΣΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

14 δ) Ηπερίµετροςενόςισοσκελούςτριγώνου. ε) Τοεµβαδόνενόςορθογωνίουµεµήκος5. στ)ηδιαφοράτουαθροίσµατοςδύοαριθµώναπότο Ναγράψετεµετηβοήθειαµεταβλητώντιςφράσεις: α) Τοάθροισµαδύοδιαδοχικώνακέραιωναριθµών. β) Ητιµήενόςπροϊόντοςµετάαπόέκπτωση 20%. γ) Οµέσοςόροςδύοαριθµώνείναι5. δ) Τοκόστοςδύοίδιωντετραδίωνκαιτριώνίδιωνβιβλίων Νααπλοποιήσετετιςπαραστάσεις: α) 3x+2x+5x β) 5α+3α+α γ) 7x 3x x δ)6α+α 5α ε) 4y y+2y στ) 10β+3β+6β 1.13 Νακάνετεαναγωγήτωνόµοιωνόρων: α)5α 3β+2β 4α β) 2α β+3α 2β γ) 3x 4y 2x+3y δ) 5β+3γ+7β 4γ 1.14 Νααπλοποιήσετετιςπαραστάσεις: α)α+α+α β)α α α γ)3α+3α+3α δ)3α 3α 3α ε) α 2α 3α στ)( α)( 2α)( 3α) 1.15 Αν α= 1 και β= 2, ναυπολογίσετετιςπαραστάσεις: α)α=α 2 β βα 3 β)β=β 3 :α 5 β( 3 2α) Ναβρείτετηντιµήτωνπαραστάσεων: α)α=3α 2β+3γ,ανα=2, β= 3, γ= 2 β)β=2(α β) 5(β+α),ανα=3, β= Νααπλοποιήσετετιςπαρακάτωπαραστάσεις: α)α=2(3α 2β 1) 3(2α 3β 2) β)β= 3(x 2y+3)+2(3x 3y+5) 19

15 1.18 Νααπλοποιήσετετιςπαραστάσεις: α)α= [ ( 2α β) (α β)] (α 2β) β)β= [ 2(α β) (β α)] (α β) 1.19 Ναυπολογίσετετηντιµήτωνπαραστάσεων: α)α=2(x y) 3(2x 5y) 2,ανx= 5, y= 2 β)β= 3(α 2β)+2( 2α+3β)+5,ανα= 3, β= Ναβρείτετηντιµήτωνπαραστάσεων: α) Α=3α 3β,ανα β=10 β) Β= 2α 2β,ανα+β=5 3 3 γ) Γ= x+ y, ανx+y= Αν α+β= 7 και x y= 3, ναυπολογίσετετηντιµήτηςπαράστασης: Α=7 [ α (β+3)] [2+(y x)] 1.22 Αν x y= 5 και α β+γ=3, ναυπολογίσετετηντιµήτηςπαράστασης: Α= x α+y+β γ 1.23 Ναεκφράσετεµετηβοήθειαµιαςµεταβλητήςτιςπαρακάτωπροτάσεις: α) Τοάθροισµατριώνδιαδοχικώνάρτιων. β) Τοάθροισµαδύοδιαδοχικώνπεριττώναυξηµένοκατά10. γ) Έναςπεριττόςαριθµόςαυξηµένοςκατάτοδιπλάσιοτουεπόµενούτουαριθ- µού Ναεκφράσετεµεµιαισότητατιςπαρακάτωπροτάσεις: α) Τοάθροισµατριώνδιαδοχικώνπεριττώναριθµών,απότουςοποίουςοµεσ- σαίοςείναιο 2x+1, είναιίσοµε15. β) ΟΜιχάληςείναι4χρόνιαµεγαλύτεροςαπότονΓιώργοκαιτοµισότηςηλι- κίαςτουμιχάληισούταιµετο 1 6 τηςηλικίαςτουγιώργουαυξηµένοκατά8 χρόνια Απόποιαγινόµεναπροέκυψανοιπαρακάτωαλγεβρικέςπαραστάσεις; α) 2x+2y β) 3α 3β γ) 5x+5y δ) 4α 4β ε) 2x+4y στ) 3α+6β 20 ΗΕΝΝΟΙΑΤΗΣΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

16 1.26 Αν α+β=3, νααποδείξετεότι: α)3α (α 2β)=6 β)2(α β) 3(2α+β)+β= Ναυπολογίσετετηντιµήτωνπαραστάσεων: α) { [ ] [ ]} β) [ ] A = 3 ( 4+ 3) + 2 ( 7+ 4) ( 2+ 7) { } B= 3 + ( 5+ 4) (6+ 3 7) ( 2+ 7) 1.28 Ναβρείτετηντιµήτωνπαρακάτωαριθµητικώνπαραστάσεων: α)α=( 2)(+3) ( 8):( 4) ( 3) 2 β)β=( 1)( 2) 2 ( 3) 2 :( 9) ( 5+3)( 2) γ)γ=( 3)( 2) ( 4+3) 2008 ( 1) 3 ( 4) δ) =( 8+7) ( 25):( 5) 2 3( 4+5) 1.29 Αν Α= ( 2α+β) (α+2β) και Β=2(α β) 3(α 2β), ναυπολογίσετετις παραστάσεις: α)α Β β)2β 3Α+5(α 3β) 1.30 Νααπλοποιήσετετιςπαρακάτωπαραστάσεις: α)α=2( 3x+2y)+3(2x 3y) (x 2y) β)β= 3(α 2β)+2( 3α+β) (2α β)+11α γ)γ= 2(α 2β γ)+3(2α β 3γ) (2α β 3γ) 2(β 2γ) δ) =4(2α β+2γ) 2(α β+γ) 3(2α β γ) 9γ 1.31 Αν α β γ= 1, ναυπολογίσετετηντιµήτηςπαράστασης: Α= 3(α+β+γ) 4(β α γ)+2(3α 4γ) 1.32 Ναβρείτετηνπερίµετροτωνπαρακάτωσχηµάτων: 21

17 1.33 Ναβρείτετηνπλευράαενόςτετραγώνου,του οποίου το εµβαδόν ισούται µε το άθροισµα τωνεµβαδώντωνδιπλανώνορθογωνίων Αντοτρίγωνοέχειπερίµετρο 10cm, ναβρείτετηνπερίµετροτουορθογωνίου Ναβρείτετοεµβαδόντουδιπλανούορθογω- νίου. 22 ΗΕΝΝΟΙΑΤΗΣΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

18 Α. Ισότητες - Ιδιότητες Ποια σχέση µπορεί να υπάρχει ανάµεσα σε δύο αριθµούς α και β; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ανάµεσα σε δύο αριθµούς α και β ισχύει πάντα µόνο µία από τις σχέσεις: α= β ή α< β ή α> β Η σχέση α = β λέγεται ισότητα, ενώ καθεµία από τις σχέσεις α < β, α > β λέγεται ανισότητα. Το σύµβολο «<» διαβάζεται «µικρότερο» και το «>» διαβάζεται «µεγαλύτερο». Ποιες ιδιότητες συνδέουν τις πράξεις και τις ισότητες; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Σε µια ισότητα µπορούµε να κάνουµε µία τουλάχιστον από τις επόµενες ενέργειες και να πάρουµε πάλι ισότητα. 23

19 Ιδιότητα 1η Αν στα δύο µέλη µιας ισότητας προσθέσουµε τον ίδιο αριθµό, τότε προκύπτει και πάλι ισότητα. ηλαδή: Αν α = β, τότε α + γ = β + γ Ιδιότητα 2η Αν και από τα δύο µέλη µιας ισότητας αφαιρέσουµε τον ίδιο αριθµό, τότε προκύπτει και πάλι µια ισότητα. ηλαδή: Αν α = β, τότε α γ = β γ Ιδιότητα 3η Αν και τα δύο µέλη µιας ισότητας πολλαπλασιαστούν µε τον ίδιο αριθµό, τότε προκύπτει και πάλι µια ισότητα. ηλαδή: Αν α = β, τότε α γ = β γ Ιδιότητα 4η Αν και τα δύο µέλη µιας ισότητας διαιρεθούν µε τον ίδιο αριθµό, που δεν είναι µηδέν, τότε προκύπτει και πάλι µια ισότητα. ηλαδή: Αν α = β, τότε α = β, γ γ γ 0 Σχόλιο Από τις παραπάνω ιδιότητες µπορούµε να συµπεραίνουµε επίσης ότι: Αν α + γ = β + γ, τότε α = β. Αν α γ = β γ, τότε α = β. Αν αβ = αγ και α 0, τότε β = γ. α α β γ Αν = ή =, τότε β = γ. β γ α α Οι παραπάνω ιδιότητες είναι γνωστές ως ιδιότητες της διαγραφής. 24 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣα ΒΑΘΜΟΥ

20 Εφαρµογή2.1 ίνονταιοιµεταβλητέςα,βκαιγ.νααποδειχθείότι: α) Αν α+β 3=γ+β 3, τότε α=γ. β) Αν 2α 3β+7=2α 3γ+7, τότε β=γ. γ) Αν αβ 8=αγ 8 και α 0, τότε β=γ. ΛΥΣΗ α) Κάνουµεδιαδοχικάτιςπαρακάτωενέργειες: α+β 3=γ+β 3 Προσθέτουµεσταδύοµέλητο3 α+β 3+3=γ+β 3+3ή α+β=γ+β Αφαιρούµεαπόταδύοµέλητοβ α+β β=γ+β βήα=γ β) Έχουµε: 2α 3β+7=2α 3γ+7 Αφαιρούµεσταδύοµέλητο7 2α 3β+7 7=2α 3γ+7 7ή 2α 3β=2α 3γ Αφαιρούµεσταδύοµέλητο2α 2α 3β 2α=2α 3γ 2αή 3β= 3γ ιαιρούµεκαιταδύοµέληµε 3 3β 3γ = 3 3 ήβ=γ γ) Έχουµε αβ 8=αγ 8. Προσθέτουµεκαισταδύοµέλητο8καιπαίρνουµε: αβ 8+8=αγ 8+8ήαβ=αγ Αφού α 0, διαιρούµεκαιταδύοµέληµεακαιπαίρνουµε: αβ αγ = ή β= γ α α Β. Πώς λύνουµε εξισώσεις Τι είναι εξίσωση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Εξίσωση είναι µια ισότητα που περιέχει έναν άγνωστο αριθµό x. 25

21 Σχόλια Ο άγνωστος µπορεί να συµβολίζεται και µε οποιοδήποτε άλλο γράµµα. Για παράδειγµα οι 3x + 2 = 17 2x, 2y 7 = 15 + y είναι εξισώσεις. Η πρώτη έχει άγνωστο τον x και η δεύτερη έχει άγνωστο τον y. Κάθε εξίσωση έχει δύο µέλη. Για παράδειγµα στην εξίσωση 3x + 2 = 17 2x, α µέλος είναι η παράσταση 3x + 2 και β µέλος είναι η παράσταση 17 2x. Τι λέγεται λύση ή ρίζα µιας εξίσωσης; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Λύση ή ρίζα µιας εξίσωσης λέγεται ο αριθµός που πρέπει να βάλουµε στη θέση του αγνώστου, ώστε η ισότητα που προκύπτει να αληθεύει. Για παράδειγµα, στην εξίσωση 3x + 2 = 17 2x ο αριθµός x = 3 είναι λύση, διότι: = ή = 17 6 ή 11 = 11 Η διαδικασία µε την οποία διαπιστώνουµε ότι κάποιος αριθµός είναι λύση µιας εξίσωσης λέγεται επαλήθευση. Ποια γενική αρχή εφαρµόζουµε για τη λύση µιας εξίσωσης; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Όταν λύνουµε µια εξίσωση, χρησιµοποιούµε την εξής γενική αρχή: Σε µια εξίσωση µπορούµε να µεταφέρουµε όρους από το ένα µέλος στο άλλο, αλλάζοντας όµως το πρόσηµό τους. Για παράδειγµα στην εξίσωση 3x + 2 = 17 2x µπορούµε να φέρουµε τους άγνωστους όρους στο α µέλος και τους γνωστούς στο β µέλος ως εξής: 3x + 2x = 17 2 Αφού το 2x ήταν στο β µέλος και ήρθε στο α, έγινε +2x ενώ το +2 που ήταν στο α µέλος και πήγε στο β έγινε 2. Οι όροι 3x και 17 παρέµειναν στο µέλος που βρίσκονταν αρχικά, οπότε δεν άλλαξαν πρόσηµο. 26 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣα ΒΑΘΜΟΥ

22 Ποια βήµατα ακολουθούµε για τη λύση µιας εξίσωσης; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Στην πορεία λύσης µιας εξίσωσης ακολουθούµε µε τη σειρά τα εξής βήµατα: 1ο Βήµα Απαλείφουµε, αν υπάρχουν, τους παρονοµαστές, πολλαπλασιάζοντας κάθε όρο, και στα δύο µέλη, µε το ΕΚΠ των παρονοµαστών αυτών. 2ο Βήµα Εκτελούµε τις πράξεις, συνήθως µε τη βοήθεια της επιµεριστικής ιδιότητας. 3ο Βήµα Χωρίζουµε γνωστούς από αγνώστους, µεταφέροντας στο ένα µέλος όλους τους όρους που έχουν τον άγνωστο και στο άλλο µέλος αυτούς που είναι γνωστοί. 4ο Βήµα Κάνουµε αναγωγή όµοιων όρων. 5ο Βήµα ιαιρούµε και τα δύο µέλη της εξίσωσης µε το συντελεστή του αγνώστου. 6ο Βήµα Απλοποιούµε τα κλάσµατα και βρίσκουµε τη λύση. Σχόλιο Πολλές φορές, όταν λύνουµε µια εξίσωση, καταλήγουµε σε εξισώσεις της µορφής: 0x = 5, 0x = 7, 0x = 0 κ.λπ. Εξισώσεις, όπως για παράδειγµα οι 0x = 5, 0x = 7 λέγονται αδύνατες. Η εξίσωση 0x = 0 λέγεται ταυτότητα. 27

23 Συνοψίζοντας, έχουµε τα ακόλουθα: Κάθε εξίσωση που έχει ή παίρνει τη µορφή 0x = α, µε α 0 λέγεται αδύνατη. Κάθε εξίσωση που έχει ή παίρνει τη µορφή 0x = 0 λέγεται ταυτότητα (ή αόριστη). Εφαρµογή2.2 Ναλυθούνοιεξισώσεις: α) 5x 7=3x+13 β) 2x+5=5x+17 γ) 2(x 3) 3(x 2)=4(x 5) δ) 3(x 5)+7=9 2(x 1) ΛΥΣΗ Αφούδενυπάρχουνκλάσµαταδεναπαιτείταιπουθενάαπαλοιφήπαρονοµαστών. Ακολουθούµελοιπόνταυπόλοιπαβήµαταπουπεριγράψαµεπροηγουµένως: α) 5x 7 = 3x + 13 Χωρίζουµεγνωστούςαπόαγνώστους 5x 3x=13+7 Αναγωγήόµοιωνόρων 2x=20 ιαιρούµεµετονσυντελεστήτουαγνώστου 2x 20 = 2 2 ή x = 10 Ηλύσηλοιπόντηςεξίσωσηςείναιη x=10. β) Εργαζόµαστεµετονίδιοτρόπο: 2x+5=5x+17 Χωρίζουµεγνωστούςαπόαγνώστους 2x 5x=17 5 Αναγωγήόµοιωνόρων 3x=12 ιαιρούµεµετονσυντελεστήτουαγνώστου = 3 3 ή x = Ηλύσηλοιπόντηςεξίσωσηςαυτήςείναιη x= 4. Σχόλιο Μπορούµε να βεβαιωθούµε ότι η λύση που βρήκαµε είναι σωστή, κάνοντας επαλήθευση: 2x + 5 = 5x + 17 ή 2( 4) + 5 = 5( 4) + 17 ή = ή 3 = 3 Αφού η τελευταία ισότητα είναι σωστή, η λύση x = 4 είναι η σωστή. 28 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣα ΒΑΘΜΟΥ

24 γ) Εδώπρέπειπρώταναεκτελέσουµετιςπράξεις,ώστενααπαλλαχτούµεαπότιςπα- ρενθέσεις: 2(x 3) 3(x 2)=4(x 5)ή2x 6 3x+6=4x 20ή 2x 3x 4x= 20ή 5x= 20ή 5x = 20 ή x = δ) Εργαζόµαστεακριβώςµετονίδιοτρόπο: 3(x 5)+7=9 2(x 1)ή 3x+15+7=9 2x+2ή 3x+2x= ή x= 11ή x = 11 ή x = Τονίζουµεότιαφού x= 11, οxείναιοαντίθετοςτου 11,δηλαδήο11.Εποµένως ηδιαίρεσηµετο 1µπορείκαιναπαραλειφθεί. Εφαρµογή2.3 Ναλυθούνοιεξισώσεις: α) 3(x 2) 5(1 2x)=2(4x 4) 5(2 x) β) 3(x 1) 2(3 x)=4(x+2) (17 x) ΛΥΣΗ α) Ακολουθούµεταβήµαταπουπεριγράψαµεστηθεωρία: 3(x 2) 5(1 2x)=2(4x 4) 5(2 x)ή 3x x=8x xή 3x+10x 8x 5x= ή 0x= 7 Ηεξίσωσηαυτήείναιαδύνατη. β) Εκτελούµεαρχικάτιςπράξεις: 3(x 1) 2(3 x)=4(x+2) (17 x)ή 3x 3 6+2x=4x+8 17+xή 3x+2x 4x x= ή 0x=0 Ηεξίσωσηαυτήείναιταυτότητα,δηλαδήαληθεύειγιαόλεςτιςτιµέςτουx. 29

25 Εφαρµογή2.4 Ναλυθούνοιπαρακάτωεξισώσεις: 2x x x+2 2x+5 α) = β) 3= γ) = x 2 1 x+2 1 x 2 1 x 4 δ) +2 4 = ΛΥΣΗ Όλεςοιεξισώσειςέχουνκλάσµατα,οπότεπρώτακάνουµεαπαλοιφήπαρονοµαστών. 2x x α) = 5 3 Πολλαπλασιάζουµεµετο ΕΚΠ=15 2x x 15 = 15 ή 5 3 Απαλείφουµετουςπαρονοµαστές 3(2x+3)=5(4 x)ή Εκτελούµετιςπράξειςκατάταγνωστά 6x+9=20 5xή 6x+5x=20 9ή 11x = 11 ή 11x 11 = ή x = 1 Άλλοςτρόπος A Γ Ότανέχουµεεξίσωσητηςµορφής =, B δηλαδήµεδύοµόνοόρουςπουείναικλά- σµατα,τότεπροτιµάµετηµέθοδοτουχιαστί: Έχουµελοιπόν: 2x x = ή 3(2x + 3) = 5(4 x) ή6x+9=20 5xή 5 3 6x+5x=20 9ή11x=11ήx=1 β) Εδώείναι ΕΚΠ=12, οπότεπολλαπλασιάζουµεόλουςτουςόρουςκαισταδύοµέ- ληµετο12: x+ 2 2x = ή3(x+2) 36=12 4(2x+5)ή 4 3 3x+6 36=12 8x 20ή3x+8x= ή 11x 22 11x=22ή = ή x = ΕΞΙΣΩΣΕΙΣα ΒΑΘΜΟΥ

26 γ) ΤοΕΚΠτωναριθµών2,3,4,6είναιτο12.Άρα: 3x 2 x 2 x 2 x = ή (3x 2) 4(x 2)=3(x 2) 2(x 14)ή 18x 12 4x+8=3x 6 2x+28ή 18x 4x 3x+2x= ή 13x 26 13x = 26 ή = ή x = x+ 2 δ) Οόρος + 2 µαςεπιβάλλειναεκτελέσουµετονπολλαπλασιασµό.τοίδιο x 2 καιοόρος 4, διότιδιαφορετικάηαπαλοιφήπαρονοµαστώνείναιαρκετά 4 2 δύσκολη.μετηνεπιµεριστικήιδιότηταπαίρνουµελοιπόν: 1 x+ 2 1 x 2 1 x = ή x+ 2 x 2 x = ή Πολλαπλασιάζουµεµετο ΕΚΠ=24 x+ 2 x 2 x = ή 4(x+2)+3(x 2)=2(x 4)ή 4x+8+3x 6=2x 8ή4x+3x 2x= 8 8+6ή 5x = 10 ή 5x 10 = 5 5 ή x = 2 ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑΛΑΘΗ Σωστήπράξη 5 2(x 3) = 5 2x+ 6= = 11 2x x 2 = 3 1(x 2) = 6 = 3 x+ 2= 5 x Λάθοςπράξη 5 2(x 3) = 5 2x 6= = 1 2x x 2 = 3 x 2= 6 = 1 x 31

27 3 1 6 Σωστήπράξη x 5 = 1 3(x 5) = 2 = 1 3x+ 15= 16 3x Λάθοςπράξη x 5 = 1 3 x 5= 2 = 1 5 3x= 4 3x Απόταπαραπάνωσυµπεραίνουµεότι: Ότανεφαρµόζουµετηνεπιµεριστικήιδιότητακαιοαριθµόςµετονοποίοπολ- λαπλασιάζουµεέχειµπροστάπλην,τότετοπρόσηµοτωνγινοµένωναλλάζει: α(β+γ)= αβ αγ, α(β γ)= αβ+αγ Αν,κατάτηναπαλοιφήπαρονοµαστών,τοΕΚΠκαιοπαρονοµαστήςκάποιου κλάσµατοςείναιίσοι(άραδιαγραφόµενοιδίνουν1),οαριθµητήςτουκλάσµα- τοςπρέπειναµπεισεπαρένθεση. Γ. Η εξίσωση αx = β Για τη λύση της εξίσωσης αx = β µπορούµε να διακρίνουµε τις παρακάτω περιπτώσεις: 1η περίπτωση Αν α 0, τότε διαιρούµε και τα δύο µέλη της εξίσωσης µε α, οπότε: αx = β ή 2η περίπτωση αx = β α α ή x = β α Αν α = 0, τότε προφανώς, δεν µπορούµε να διαιρέσουµε µε α. ιακρίνουµε, λοιπόν, περιπτώσεις για το β. Αν β 0, τότε η εξίσωση είναι αδύνατη, διότι δεν υπάρχει αριθµός που να πολλαπλασιάζεται µε το µηδέν (α = 0) και να δίνει αποτέλεσµα κάποιον µη µηδενικό αριθµό (β 0). 32 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣα ΒΑΘΜΟΥ

28 Αν β = 0, τότε η εξίσωση παίρνει τη µορφή 0x = 0 και επαληθεύεται για κάθε τιµή του x. Η εξίσωση σ αυτή την περίπτωση λέµε ότι είναι αόριστη ή ταυτότητα. Σχόλια Τα παραπάνω συµπεράσµατα µπορούν να συγκεντρωθούν στον παρακάτω πίνακα: β Αν α 0 τότε x =. α αx = β Αν α = 0 και β 0, τότε είναι αδύνατη. Αν α = 0 και β = 0, τότε είναι αόριστη ή ταυτότητα. Μια εξίσωση πρώτου βαθµού µπορεί να έχει µοναδική λύση, να είναι αδύνατη ή να έχει άπειρο πλήθος λύσεων. Αν σε µια άσκηση ζητούνται οι τιµές των α, β, ώστε: η εξίσωση αx = β να είναι αόριστη ή ταυτότητα, τότε απαιτούµε: α = 0 και β = 0 η εξίσωση αx = β να είναι αδύνατη, τότε απαιτούµε α = 0 και β 0. Εφαρµογή2.5 ίνεταιηεξίσωση (λ 1)x=8. α) Ναλυθείηεξίσωσηγια λ=3. β) Ναλυθείηεξίσωσηόταν λ 1. γ) Τισυµπεραίνετεγιατηνεξίσωσηαν λ=1; δ) Γιαποιατιµήτουληεξίσωσηέχειλύσητοναριθµό2; ΛΥΣΗ α)για λ=3 ηεξίσωση (λ 1)x=8 γίνεται: 2x 8 (3 1)x= 8 ή 2x= 8 ή = ή x= β)όταν λ 1 είναι λ 1 0. Μπορούµελοιπόνναδιαιρέσουµεκαιταδύοµέλητης εξίσωσηςµε λ 1, οπότεπαίρνουµε: 33

29 (λ 1)x 8 8 = ή x= λ 1 λ 1 λ 1 γ)αν λ=1, τότεαντικαθιστώνταςστηνεξίσωση (λ 1)x=8 τολµετο1,βρίσκουµε: (1 1)x=8ή0x=8 Ηεξίσωσηαυτήείναιαδύνατη. δ) Αφούθέλουµεηεξίσωσηναέχειλύσητοναριθµό2,πρέπειηεξίσωση (λ 1)x=8 ναεπαληθεύεταιγια x=2. Πρέπειδηλαδή: (λ 1)2=8ή2(λ 1)=8ή2λ 2=8ή2λ=8+2ή 2λ 10 2λ = 10 ή = ή λ = Στοδιπλανότρίγωνονασυµπληρωθούντακυ- κλάκιαµεαριθµούςέτσι,ώστετοάθροισµατων αριθµώνπουβρίσκονταιστιςκορυφέςκαθενός απότατρίγωναπουσχηµατίζονταιναείναιπά- ντοτετοίδιο. ΛΥΣΗ Αςβάλουµεταγράµµαταα,β,γστακυκλάκιαπουείναι κενά.πρέπει: 13+α+γ=β+α+γή13=βήβ=13 διότιοιόροια,γπουβρίσκονταικαισταδύοµέληδια- γράφονται. 19+α+β=γ+α+βή19=γήγ=19 διότιοιόροια,βπουβρίσκονταικαισταδύοµέληδια- γράφονται. 15+γ+β=α+γ+βή15=αήα=15 διότιοιόροιβ,γπουβρίσκονταικαισταδύοµέληδιαγράφονται. 34 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣα ΒΑΘΜΟΥ

30 Αφούλοιπόν α=15, β=13 και γ=19, τοµαγικόαυτό τρίγωνοσυµπληρώνεταιόπωςφαίνεταιστοσχήµα. 2.7 Νασυµπληρώσετετακενάστιςπαρακάτωπροτάσεις: α)5+ =30 β)9 =20 γ)5 =35 δ) 12=30 ε) 3 4=17 δ)5 9 = Νασυµπληρώσετετακενάστιςπαρακάτωπροτάσεις: α)αν β 0, τότεηεξίσωση 0x=β είναι β)αν α=β=0, τότεηεξίσωση αx=β είναι γ)αν α+β=α+γ, τότε Αν αβ=αγ και α 0, τότε δ)αν α=β, τότεηεξίσωση (α β)x=β 2 α 2 είναι ε) Ανηεξίσωση (λ 1)x=3 δενείναιαδύνατη,τότε 2.9 Ναχαρακτηρίσετετιςπαρακάτωπροτάσειςµε(Σ)ανείναισωστέςήµε(Λ)αν είναιλανθασµένες. α) Ηεξίσωση 2x 7=5x+20 έχειλύσητοναριθµό 9. β) Ηεξίσωση 7x=42 έχειλύσητοναριθµό 6. γ) Ηεξίσωση 3x=18 έχειλύσητοναριθµό6. δ) Ηεξίσωση 3x 5=4+3x είναιταυτότητα. ε) Ηεξίσωση x+3=1+x+2 είναιταυτότητα. στ)ηεξίσωση 0x=2 είναιαδύνατη. ζ) Ηεξίσωση 0y=0 είναιταυτότητα. 35

31 Βασικέςασκήσεις 2.10 Ναλύσετετιςπαρακάτωεξισώσεις: α) 2x+21=4+x β)3(x 4)+2(x+5)=2x+25+4(x 8) γ) 2(2x 1)+11=4(x+1)+5 δ)x+18 4(x+6)=3(6 x) 2.11 Ναλύσετετιςπαρακάτωεξισώσεις: α) 3x+7=4x+5 β) 3x+6+2x=5x 6 6x+12 γ) 2x+4=6x 7 4x δ)4(x 1) 8x+1=10(x 9) 9(x 8) ε) 4(5x+12) 2(19x+6)=18(2 x) στ)8x 4(3x 1)=1 (4x+1) 2.12 Ναλύσετετιςπαρακάτωεξισώσεις: x 2 1 x α) + 1 = β) x x + = γ) x x 10 5 x + + = δ) x x = + x Ναλύσετετιςπαρακάτωεξισώσεις: 2x + 1 5x 8 α) = β) Ναλύσετετιςεπόµενεςεξισώσεις: x 2 2 x x 2 α) = x 5 β) (x 1) (x 8) = 2 3 5x + 2 x + 1 2x 1 + = ΕΞΙΣΩΣΕΙΣα ΒΑΘΜΟΥ

32 γ) ε) 2(x + 1) x + 2(x + 2) x x + = + δ) 25x [ ] (5 6x) = 3x + 19 (4x 5) 3 x 1 x x 1 = στ) x x = x Νααποδείξετεότιοιπαρακάτωεξισώσειςεπαληθεύονταιγιακάθετιµήτουαριθ- µούx. α) 3(x+5) (5 6x)=2(4x+3)+x+4 β) 2x 3 x 3 3x + = Νααποδείξετεότιδενυπάρχειαριθµόςxπουναεπαληθεύειτιςπαρακάτωεξι- σώσεις: α) 2(x+3) (x+7)=x 5 5x + 1 3x 1 5 2x β) = x 1 γ) 3 4x + 1 2x = δ)(x 1)x=x 2 (x+2) 2.17 ίνεταιηεξίσωση λ(x+3) 4=(2λ 3)x+8. α)αν λ=2, νααποδείξετεότιηεξίσωσηέχειλύση x=6. β) Ανηεξίσωσηέχειλύσητοναριθµό x=4, ναβρείτετηντιµήτουλ. γ) Ναλύσετετηνεξίσωσηγια λ= Ναβρείτετιςτιµέςτουα,ώστεοιπαρακάτωεξισώσειςναείναιαδύνατες: α)(α 3)x=5 β) [ 3(α 1) + 6] x = Ναβρείτετιςτιµέςτουλ,ώστεοιπαρακάτωεξισώσειςναείναιαόριστεςήταυ- τότητες: α)(λ 4)x=0 β) [ 2(1 λ) + 4] x = Ναβρείτεταx,yσταπαρακάτωσχήµατα: Στησυνέχειαναυπολογίσετετηνπερίµετροτουκάθεσχήµατος. 37

33 2.21 Ναεξετάσετεανυπάρχειτιµήτουx,ώστετοτρίγωνοΑΒΓ ναείναιισόπλευρο. Συµπληρωµατικέςασκήσεις 2.22 Ναλύσετετιςεξισώσεις: x 3 2x 3 3x 1 3 x x 2 2x 1 α) = + x β) = x x 3x 5 x+ 6 x γ) + = δ) x+ 4 x 4 3x 1 = ΤοτραπέζιοΑΒΓ είναιισοσκελέςκαιτούψος τουείναιίσοµε8.ναβρείτε: α) τοx, β) τηβάση Γ,αν ΕΓ=26, γ) τηνπερίµετροκαιτοεµβαδόντουαβγ Ναλύσετετιςεξισώσεις: 6 3x 2x 1 x 4 α) = β) (x 3) 4 1 2(x 3) 6 3(x 3) = ΣτοδιπλανόσχήµαδίνεταιένατρίγωνοΑΒΓκαιταµήκη τωνπλευρώντου. α) ΑντοτρίγωνοΑΒΓείναιισοσκελές,µεβάσητηΒΓ, ναβρείτετηνπερίµετροπτουτριγώνου. β) ΑντοτρίγωνοΑΒΓείναιισοσκελές,µεβάσητηνΑΒ, ναβρείτετηνπερίµετροπτουτριγώνουαβγ. γ) ΝαεξετάσετεαντοτρίγωνοΑΒΓµπορείναείναιισοσκελέςµεβάσηΑΓ Ναλύσετετιςεξισώσεις: α) 3x 3(x+1)=x+2(x+1)+1 2(x 1) 2 1 5x β) = 2 4 x+ 4 x 4 1 3x γ) = 2 δ) 1 1 x (x + 5) 7 = (1 x) ΕΞΙΣΩΣΕΙΣα ΒΑΘΜΟΥ

34 2.27 Ναλύσετετιςεξισώσεις: x+ 1 3x+ 2 7x 2 x+ 1 3x x x+ 2 α) = 3 x β) = x 2 3 2x 5+ x 9+ 4x 1 1 γ) + = δ) 2x (19 2x) = (2x 11) Ναλύσετετιςπαρακάτωεξισώσεις: α) x 1 x x = 3 12 β) 1 x 8 2 x 5 6 3x 3(x 5) = x x 7 γ) 5 4x 7x = 9x x 1 x + 3 δ) 3 x 1 2 x = 5x Ναλύσετετιςεξισώσεις: 7+ x α) = 26 3 β) {[ ] } 3+ 5 (x+ 7): = ίνεταιηεξίσωση λx 5=2x+7. α) Ναγράψετετηνπαραπάνωεξίσωσηστηµορφή Αx=Β. β) Ναβρείτετηντιµήτουλ,ώστεηεξίσωσηναείναιαδύνατη ίνεταιηεξίσωση αx+3µ=x+6. α) Ναγράψετετηνπαραπάνωεξίσωσηστηµορφή Αx=Β. β) Ναβρείτετιςτιµέςτωνα,µ,ώστεηαρχικήεξίσωσηναείναιαόριστηήταυ- τότητα. γ) Ναβρείτετιςτιµέςτωνα,µ,ώστεηαρχικήεξίσωσηναείναιαδύνατη. 39

35 Θέµα1ο α) Τιονοµάζεταιεξίσωση; β) Νασυµπληρώσετετακενάστιςπαρακάτωπροτάσεις: i) Αν α=β, τότε α+γ= + ii) Αν α=β και γ 0, τότε α γ = iii)ηεξίσωση 0x=5 είναι iv)ηεξίσωση 0x= είναιταυτότητα. γ) Ναχαρακτηρίσετετιςπαρακάτωπροτάσειςµε(Σ)ανείναισωστέςκαιµε(Λ)αν είναιλανθασµένες. i)αν α=β, τότε α γ=β γ. ii) Αν x=y και α 0, τότε x = y. α α iii)αν αγ=βγ, τότε α=β. iv)ηεξίσωση 0x=β είναιπάντααδύνατη. Θέµα2ο Ναλύσετετιςπαρακάτωεξισώσεις: α)4(x 1) 8x+1=10(x 9) 9(x 8) β) 8x 4(3x 1)=1 (4x+1) γ) 3 x x 2 x 2x = Θέµα3ο ΣτοδιπλανόσχήµαδίνεταιένατρίγωνοΑΒΓκαιταµήκητων πλευρώντου. α) ΑντοτρίγωνοΑΒΓείναιισοσκελές,µεβάσητηΒΓ,ναβρεί- τετηνπερίµετροπτουτριγώνου. β) ΑντοτρίγωνοΑΒΓείναιισοσκελές,µεβάσητηνΑΒ,ναβρεί- τετηνπερίµετροπτουτριγώνουαβγ. γ) ΝαεξετάσετεαντοτρίγωνοΑΒΓµπορείναείναιισοσκελέςµεβάσηΑΓ. 40 1οΚΡΙΤΗΡΙΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ΛΙΑ ΛΟΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 0, δηλαδή το σύνολο των μονάδων των απολυτήριων

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2013 ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός http://cutemaths.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΑ Η παρούσα εργασία μου δεν στοχεύει απλά στο κυνήγι του 20,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ Αθήνα Ιούλιος, 01 Η παρούσα ιπλωµατική Εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός Αγαπητοί μαθητές. αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην ύλη της Άλγεβρας Α Λυκείου, που είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. (α + β) 2 = α 2 + 2αβ + β 2. αx 2 + βx + γ = 0, α 0. x = Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ (α + β) = α + αβ + β α + β + γ = 0, α 0 = β ± β 4αγ α Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Πράξεις με Πραγματικούς αριθμούς. Μονώνυμα - Πράξεις με μονώνυμα Πολυώνυμα - Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων Πολλαπλασιασμός

Διαβάστε περισσότερα

εξισώσεις-ανισώσεις Μαθηματικά α λυκείου Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες

εξισώσεις-ανισώσεις Μαθηματικά α λυκείου Φροντιστήρια Μ.Ε. ΠΑΙΔΕΙΑ σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες Με τον διεθνή όρο φράκταλ (fractal, ελλ. μορφόκλασμα ή μορφοκλασματικό σύνολο) στα Μαθηματικά, τη Φυσική αλλά και σε πολλές επιστήμες ονομάζεται ένα γεωμετρικό σχήμα που επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης

Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ. Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Βασικές γνώσεις Μαθηµατικών Α και Β Λυκείου που πρέπει να ξέρουµε για να ξεκινήσουµε τις σπουδές µας στο ΕΑΠ Επιµέλεια Όµηρος Κορακιανίτης Άλγερα και πράξεις: (ή το µυστικό της επιτυχίας) - Όταν ένα γινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0

Κεφάλαιο 3 Πίνακες. χρησιµοποιώντας µόνο την ακόλουθη διάταξη αριθµών 1 1 2 1 2 5 1 0 Σελίδα από 53 Κεφάλαιο 3 Πίνακες Περιεχόµενα 3 Ορισµοί Επεξεργασµένα Παραδείγµατα Ασκήσεις 3 3 Πράξεις µε Πίνακες Πρόσθεση Πινάκων Πολλαπλασιασµός Πίνακα µε Αριθµό Πολλαπλασιασµός Πινάκων ιωνυµικό Ανάπτυγµα

Διαβάστε περισσότερα

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο)

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) ΑΘΗΝΑ 2006 Σημείωμα Συνέταξα αυτές τις σημειώσεις, προς χάριν των μαθητών μου, το σχολικό έτος 1998-1999 όταν δίδασκα στο

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα;

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα; ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 1. Τι ονοµάζουµε µονώνυµο Μονώνυµο ονοµάζεται κάθε γινόµενο το οποίο αποτελείται από γνωστούς και αγνώστους (µεταβλητές ) πραγµατικούς αριθµούς. Ο γνωστός πραγµατικός αριθµός ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Άλγεβρα. Ν.Σ. Μαυρογιάννης. Α' Λυκείου. Σχολικές Σημειώσεις.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ. Άλγεβρα. Ν.Σ. Μαυρογιάννης. Α' Λυκείου. Σχολικές Σημειώσεις. ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Άλγεβρα Α' Λυκείου Σχολικές Σημειώσεις Εκδοχή 02 Σχολικό Έτος 2013-2014 Εκδοχή 02 Σχολικό Έτος 2013-2014 ÈÖÓØÙÔÓ È Ö Ñ Ø Ó Ò Ó ÄÙ Ó Ù Ð ËÕÓÐ

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. a β a β. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε.1 ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στη παράγραφο αυτή θα γνωρίσουμε μερικές βασικές έννοιες της Λογικής, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, για τη σαφέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Θεωρια και παραδειγματα livemath.eu σελ. απο 9 Περιεχομενα Α ΜΕΡΟΣ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χ 4 ΜΟΝΩΝΥΜΑ & ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΜΟΝΩΝΥΜΑ 5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΡΙΖΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ 5 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις ανισότητες

Εισαγωγή στις ανισότητες Σελίδα 1 από ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ Εισαγωγή στις ανισότητες Μπάμπης Στεργίου, 004 Το άρθρο αυτό είχε την τύχη να ολοκληρωθεί σε βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί με τον τίτλο : Μπάμπης Στεργίου Νίκος Σκομπρής

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1.1 Τί είναι Αριθµητική Ανάλυση Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη µαθηµατική επιστήµη για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές εκφράσεις λύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης

Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών. Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης Επιστημονική Ευθύνη Νικόλαος Ανδρεδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Παν. Αθηνών Συγγραφή Παναγιώτης Μαμαλής, Θέμις Καψή, Ευάγγελος Τόλης, Στέλιος Μιχαήλογλου, Γιάννης Πρίντεζης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στην Άλγεβρα Α ΓΕΛ

Εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στην Άλγεβρα Α ΓΕΛ Κοίταξε τις µεθόδους, τις λυµένες ασκήσεις και τις ασκήσεις προς λύση των ενοτήτων 6, 7 του βοηθήµατος Μεθοδολογία Άλγεβρας και Στοιχείων Πιθανοτήτων Α Γενικού Λυκείου των Ευσταθίου Μ. και Πρωτοπαπά Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ

Γυμνάσιο Μαθηματικά Τάξη Γ 1 Θέματα εξετάσεων περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Μαθηματικά Τάξη Γ ΘΕΜΑ 1 0 Η εξίσωση αχ + βχ +γ = 0 είναι βαθμού εξίσωση και λύνεται χρησιμοποιώντας τους τύπους Δ =.. χ 1 =. χ =.. Η διακρίνουσα Δ της εξίσωσης

Διαβάστε περισσότερα