(Annual check-up) / /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 (Annual check-up) 1.8 1.9 / 1.10 1.11 / 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17"

Transcript

1 ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ KAI ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ CARE 4U Τo ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟ µαρτυρεί ότι σε αντάλλαγµα της πληρωµής στην εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. (που στο εξής θα αναφέρεται σαν Η Εταιρεία ) του ασφαλίστρου όπως αυτό καθορίζεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου, η Εταιρεία µε το παρόν παρέχει τα ωφελήµατα που περιγράφονται στον Πίνακα Παροχών που επισυνάπτεται και τηρουµένων των διατάξεων και των όρων που περιέχονται στο Ασφαλιστήριο ή οπισθογραφούνται σε αυτό, θα πληρώσει κάτω από το Ασφαλιστήριο αυτό το/α Ασφαλισµένο/α Ποσό/α όταν κατά τη διάρκεια της ισχύς του Ασφαλιστηρίου επέλθουν τα γεγονότα που αναφέρονται σε αυτό. Νοείται και ρητά συµφωνείται ότι η πρόταση ασφάλισης, οι δηλώσεις του Συµβαλλοµένου και/ή του Aσφαλισµένου που περιέχονται στην πρόταση ασφάλισης, οτιδήποτε που επισυνάπτεται, πρόσθετες πράξεις, οι ιατρικές εκθέσεις και οι δηλώσεις του Συµβαλλοµένου και/ή του Ασφαλισµένου που έγιναν προς τον εξετάζοντα ιατρό της Εταιρείας και κάθε άλλο έγγραφο που έχει την υπογραφή τους, και οι όροι του παρόντος αποτελούν την πλήρη σύµβαση ασφάλισης (το Ασφαλιστήριο) και διαβάζονται σαν ένα έγγραφο. 1

2 Ο ΗΓΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Για την γρηγορότερη πληρωµή της απαίτησης σας, σας προτρέπουµε να ακολουθήσετε τον πιο κάτω οδηγό: 1. πριν επισκεφθείτε τον γιατρό σας βεβαιωθείτε ότι έχετε πάρει µαζί σας το έντυπο απαίτησης ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 2. παρακαλέστε τον γιατρό σας να συµπληρώσει, όπου χρειάζεται, το έντυπο απαίτησης και στην συνέχεια συµπληρώστε το και εσείς 3. ζητήστε αποδείξεις για οποιαδήποτε άλλα έξοδα κάνετε κατόπιν οδηγιών του γιατρού σας που να σχετίζονται µε την απαίτηση 4. στείλτε σε µας το έντυπο απαίτησης µαζί µε όλες τις σχετικές αποδείξεις για άµεσο διακανονισµό της απαίτησης ΕΝ ΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Βασική επιδίωξη της Εταιρείας είναι η πληρωµή όλων των απαιτήσεων ενδονοσοκοµειακής περίθαλψης απευθείας από εµάς προς το νοσοκοµείο ή κλινική. Με τον τρόπο αυτό σας απαλλάσσουµε από το οικονοµικό άγχος. Για να το επιτύχουµε αυτό η δική σας βοήθεια είναι απόλυτα αναγκαία. Προγραµµατισµένη Θεραπεία 1. Αν θα εισαχθείτε σε νοσοκοµείο ή κλινική για προγραµµατισµένη θεραπεία παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας τουλάχιστο σαράντα οχτώ (48) ώρες προηγουµένως. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ/ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ Με τον τρόπο αυτό και νοουµένου ότι η θεραπεία σας καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο, θα αναλάβουµε την απευθείας εξόφληση του λογαριασµού σας. 2. Με το εξιτήριο σας από το νοσοκοµείο/κλινική θα πρέπει να συµπληρωθεί το έντυπο απαίτησης σας από τον θεράποντα ιατρό. 3. Στην συνέχεια, συµπληρώστε και εσείς το έντυπο απαίτησης και αποστείλετε το σε µας. Με αυτό τελειώνουν οι υποχρεώσεις σας για την αίτηση. Έκτακτο Περιστατικό Σε περίπτωση εισαγωγής σας σε νοσοκοµείο, επικοινωνήστε µαζί µας µόλις αυτό καταστεί δυνατό και όπου είναι πρακτικό εφαρµόστε την διαδικασία που περιγράφεται πιο πάνω. 1. Σε περίπτωση προγραµµατισµένης θεραπείας στο εξωτερικό επικοινωνήστε µαζί µας τουλάχιστο σαράντα οχτώ (48) ώρες προηγουµένως. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 2. Εµείς µε την σειρά µας θα επικοινωνήσουµε µε τον οργανισµό διεθνούς βοήθειας International SOS Assistance οι οποίοι µε την σειρά τους θα επικοινωνήσουν µαζί σας. Σκοπός της επικοινωνίας αυτής θα είναι η παροχή σε εσάς κάθε δυνατής εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης και η παροχή της καλύτερης νοσηλευτικής φροντίδας. 3. Σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού επικοινωνήστε χωρίς καθυστέρηση µε την International SOS Assistance οι οποίοι θα φροντίσουν για την άµεση παροχή σε σας της απαιτούµενης ιατρικής φροντίδας. 2

3 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ Αριθµός Συµβολαίου : NOMIΣΜΑ: Συµβαλλόµενος : Οργάνωση Ελλήνων Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κύπρου ιεύθυνση : Τ.Κ , 1518 Λευκωσία Ασφαλισµένοι : Τα εν ενεργεία µέλη της ΟΕΛΜΕΚ που εµφαίνονται στη εκάστοτε κατάσταση που υποβάλλει από καιρού εις καιρό ο Συµβαλλόµενος και γίνονται αποδεκτά για ασφάλιση από την Εταιρεία. Περίοδος Ασφάλισης : ΑΠΟ: ΜΕΧΡΙ: Παροχές Ασφάλιστρα : Νοσοκοµειακή και Εξωνοσοκοµειακή Περίθαλψη Care 4U Χρυσό (Σύµφωνα µε τον επισυναπτόµενο Πίνακα Παροχών) : Τα ασφάλιστρα κατά κατηγορία υπαλλήλων έχουν ως ακολούθως Κατηγορία Υπαλλήλων Υπάλληλος µόνο Υπάλληλος + σύζυγος Υπάλληλος + σύζυγος + 1 παιδί Υπάλληλος + σύζυγος + 2 ή περισσότερα παιδιά Ασφάλιστρα ικαίωµα συµβολαίου : Τρόπος Πληρωµής : Χαρτόσηµο Πληρωµένο Εκδόθηκε στην Λευκωσία την Εκδίδων Λειτουργός ιευθύνων Σύµβουλος 3

4 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Στο κείµενο του Ασφαλιστηρίου και στα έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτό χρησιµοποιούνται ορισµοί που έχουν την πιο κάτω έννοια: 1.1 Αποβολή Μη θεληµένη διακοπή της κύησης. 1.2 Ασθένεια Κάθε µεταβολή της κατάστασης της υγείας του Ασφαλισµένου προσώπου που εκδηλώνεται για πρώτη φορά µετά την ηµεροµηνία ένταξης του κάτω από το Ασφαλιστήριο αυτό και χρειάζεται θεραπεία. 1.3 Ασφαλισµένο Πρόσωπο Το Μέλος / Εξαρτώµενος υπέρ του οποίου γίνεται η ασφάλιση. 1.4 Ασφάλιστρο Το χρηµατικό ποσό που πρέπει να καταβάλει ο Συµβαλλόµενος στην Εταιρεία στις καθορισµένες ηµεροµηνίες σαν αντιπαροχή της κάλυψης που παρέχεται από το Ασφαλιστήριο. 1.5 Ατύχηµα Σωµατική βλάβη που είναι το αποτέλεσµα απρόσµενου συµβάντος ανεξάρτητα από την θέληση σας και που προκύπτει από αιτία εκτός του ελέγχου σας. Η αιτία και τα συµπτώµατα πρέπει να µπορούν αντικειµενικά και ιατρικά να προσδιοριστούν, να διαγνωστούν και να χρήζουν θεραπείας. 1.6 Αφαιρετέο Ποσό Το ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών και το οποίο θα αφαιρείται από το ποσό της αποζηµίωσης του Ασφαλισµένου προσώπου µία φορά κάθε ασφαλιστικό έτος. 1.7 Γενικές Ιατρικές Εξετάσεις (Annual check-up) Είναι ετήσιος προληπτικός ιατρικός έλεγχος νοουµένου καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών. 1.8 Γεωγραφική Περιοχή Κύπρος, Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ. 1.9 Γυαλιά / Φακοί Επαφής Γυαλιά ή φακοί επαφής διορθωτικά της όρασης (περιλαµβανοµένων και των σκελετών) που αγοράζονται κατόπιν συνταγής ειδικού οφθαλµίατρου ή αδειούχου οπτικού λόγω αλλοίωσης της όρασης ιαγνωστικές Εξετάσεις Είναι οι εξετάσεις που σχετίζονται άµεσα µε τις παθήσεις εξ αιτίας των οποίων Ασφαλισµένο πρόσωπο χρήζει ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης Εγκυµοσύνη / Προγεννητική Φροντίδα Είναι η περίοδος από την ηµεροµηνία της διάγνωσης της εγκυµοσύνης µέχρι τον τοκετό Εµβολιασµοί Είναι τα εµβόλια που χορηγούνται προληπτικά για αντιµετώπιση συγκεκριµένων ασθενειών Εναλλακτική Ιατρική Είναι η χειροπρακτική, οστεοπαθητική, οµοιοπαθητική, βελονισµός που παρέχεται από προσοντούχο θεραπευτή που είναι αδειούχος σύµφωνα µε τους νόµους της χώρας που παρέχεται η θεραπεία Εξαρτώµενα Πρόσωπα Είναι αποκλειστικά ή σύζυγος του Ασφαλισµένου µισθωτού και τα άγαµα παιδιά τους που έχουν ηλικία µεγαλύτερη των δεκατεσσάρων (14) ηµερών και µικρότερη των δεκαοκτώ (18) ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία ή φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Έξοδα µετάβασης στενού συγγενή στο τόπο νοσηλείας Είναι τα έξοδα της µετάβασης ενός (1) στενού συγγενή στο τόπο νοσηλείας Ασφαλισµένου προσώπου επειδή επιβάλλεται να παραµείνει στο Νοσοκοµείο για θεραπεία πέραν των έξη (6) ηµερών και δεν συνοδεύεται από άλλο στενό συγγενή Έξοδα Μετάβασης Συνοδού Είναι τα έξοδα µετάβασης του προσώπου που συνοδεύει Ασφαλισµένο πρόσωπο στο ταξίδι, στον τόπο νοσηλείας του Ασφαλισµένου προσώπου, νοουµένου ότι το Νοσοκοµείο όπου µεταφέρθηκε το Ασφαλισµένο πρόσωπο βρίσκεται σε άλλη πόλη, καθώς επίσης και τα έξοδα διανυκτέρευσης του σε ξενοδοχείο Έξοδα παραµονής γονιού σε Νοσοκοµείο Είναι τα έξοδα δωµατίου και τροφής που θα χρεωθεί ή θα πληρώσει ο γονιός για παραµονή του σε περίπτωση παραµονής ανήλικου Ασφαλισµένου προσώπου σε Νοσοκοµείο. ότι 4

5 1.18 Εξωσωµατική Γονιµοποίηση Είναι η διαδικασία εξωσωµατικής γονιµοποίησης που γίνεται από ιατρό σε ασφαλισµένο ανδρόγυνο κάτω από το ίδιο Ασφαλιστήριο και έχει προβλήµατα γονιµότητας. Αφορά µόνον την ωοληψία, γονιµοποίηση του ωαρίου και την µεταφορά του εµβρύου στην µήτρα Επείγουσα Ιατρική Βοήθεια στο Εξωτερικό Είναι η ιατρική βοήθεια που παρέχεται σε Ασφαλισµένο πρόσωπο µετά από επείγον περιστατικό που του συµβαίνει κατά τη διάρκεια επαγγελµατικού ταξιδίου ή ταξιδίου αναψυχής σε οποιαδήποτε χώρα του κόσµου, πλην της χώρας διαµονής του, και µετά από ιατρική γνωµάτευση χρειάζεται άµεση ιατρική περίθαλψη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι κάθε ταξίδι δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες Επίδοµα Νοσηλείας Το ηµερήσιο ποσό που θα πληρωθεί από την Εταιρεία όταν Ασφαλισµένο πρόσωπο εξ αιτίας ατυχήµατος ή ασθένειας που καλύπτεται, διανυκτερεύσει σε Νοσοκοµείο και δεν υποβάλει οποιαδήποτε απαίτηση για αποζηµίωση σύµφωνα µε το Ασφαλιστήριο, µε ανώτατο ποσό αυτό που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών Εσωτερικός Ασθενής Ασφαλισµένο πρόσωπο που εισάγεται σε Νοσοκοµείο ή Κλινική και παραµένει εκεί τουλάχιστο για ένα βράδυ Εταιρεία ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ 1.23 Ηµερήσια Νοσήλια ( ωµάτιο και τροφή) Είναι το µονόκλινο δωµάτιο που νοσηλεύεται το Ασφαλισµένο πρόσωπο ως εσωτερικός ασθενής σε Νοσοκοµείο Ηλικία Η ηλικία του Ασφαλισµένου προσώπου κατά τα τελευταία γενέθλιά του Ηµεροµηνία Ένταξης Η ηµεροµηνία κατά την οποία εντάσσεται για πρώτη φορά στο Ασφαλιστήριο το Ασφαλισµένο πρόσωπο Θεραπεία Είναι η ιατρική φροντίδα περιλαµβανοµένων διαγνωστικών εξετάσεων που χρειάζονται για την διάγνωση, θεραπεία ή ανακούφιση ασθένειας ή τραυµατισµού Ιατρικά Βοηθήµατα Είναι βοηθήµατα ακοής, βοηθήµατα λόγου (ηλεκτρονικός λάρυγγας), συσκευές περπατήµατος και υποστήριξης, τεχνητά άκρα, κολάρα, κοιλιακοί επίδεσµοι, ορθοπεδικά στηρίγµατα καµπύλης, κάλτσες σύσφιξης Ιατρός Είναι άτοµο που κατέχει άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος σύµφωνα µε το Νόµο της χώρας στην οποία είναι εγγεγραµµένος και που ασκεί το επάγγελµα του εντός των ορίων που καθορίζονται από την άδεια του Καρκίνος Μαστού ή Τραχήλου Μήτρας για γυναίκες ή Καρκίνος Προστάτη για άνδρες Κάθε κακοήθης όγκος ο οποίος χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και εξάπλωση των κακόηθων κυττάρων στο µαστό ή τράχηλο της µήτρας για τις γυναίκες και στον προστάτη για τους άνδρες Μεταµόσχευση Οργάνου Είναι η χειρουργική διαδικασία που γίνεται για την µεταµόσχευση των ακολούθων οργάνων και/ή ιστών: καρδιάς, βαλβίδας, πνεύµονα, συκωτιού, πανγκρέατος, νεφρού, µυελού των οστών, παραθυρεοειδή, µυϊκού ιστού, σκελετικού ιστού και κερατοειδούς χιτώνα του οφθαλµού Μετατροπή Κατοικίας Οι αλλαγές που γίνονται εντός της κατοικίας Ασφαλισµένου προσώπου που συνεπεία ατυχήµατος υπέστει τέτοιες βλάβες σωµατικές που τον καθηλώνουν σε τροχοκάθισµα για την υπόλοιπη του ζωή Μεταφορά σορού Είναι η µεταφορά της σορού Ασφαλισµένου προσώπου στη Κύπρο σε περίπτωση θανάτου του που συµβαίνει κατά τη διάρκεια ταξιδίου στο εξωτερικό Μέλος Κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραµµένο στους καταλόγους µελών του Συµβαλλοµένου. 5

6 1.34 Νοσηλευτική φροντίδα κατ οίκον Είναι η νοσηλευτική φροντίδα που παρέχει κατ οίκον διπλωµατούχος εγγεγραµµένος νοσοκόµος σε Ασφαλισµένο πρόσωπο µετά την έξοδο του από το Νοσοκοµείο και συστήνεται από τον θεράποντα ιατρό ως ιατρικώς αναγκαία Νοσοκοµειακά Έξοδα Είναι τα λογικά έξοδα διαµονής, διατροφής, φαρµάκων και αναλωσίµων, νοσηλευτικής φροντίδας, χειρουργείου και µονάδας εντατικής θεραπείας. Περιλαµβάνουν επίσης την αµοιβή χειρούργου, αναισθησιολόγου και τα έξοδα διαγνωστικών εξετάσεων που πραγµατοποιούνται κατά την νοσηλεία Ασφαλισµένου προσώπου σαν εσωτερικού ασθενή Νοσηλεία Είναι οι δικαιολογηµένες ηµέρες (διανυκτερεύσεις) παραµονής του Ασφαλισµένου προσώπου σε Νοσοκοµείο ως εσωτερικός ασθενής για να τύχει θεραπείας. ύο ή περισσότερες νοσηλείες εφόσον δεν απέχουν ή µία από την άλλη περισσότερο από ενενήντα (90) ηµέρες και οφείλονται στην ίδια αιτία ή σε επιπλοκές της θεωρούνται σαν µία νοσηλεία Νοσοκοµείο Ίδρυµα το οποίο έχει νόµιµη άδεια να λειτουργεί σαν Νοσοκοµείο ή Κλινική µε βάση τον Νόµο της χώρας όπου εδρεύει Οδοντιατρική Θεραπεία Είναι η οδοντιατρική θεραπεία που παρέχεται για τις περιπτώσεις που καθορίζονται στον Πίνακα Παροχών Περίθαλψη Εξωτερικού Ασθενή Η ιατρική περίθαλψη που παρέχεται σε Ασφαλισµένο πρόσωπο χωρίς να χρειαστεί η διανυκτέρευση του σε Νοσοκοµείο Περίοδος Αναµονής Είναι η χρονική περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας το Ασφαλισµένο πρόσωπο δεν δικαιούτε αποζηµίωση για συγκεκριµένα ωφελήµατα που προσφέρει το Ασφαλιστήριο Περίοδος Ασφάλισης Η χρονική περίοδος που καθορίζεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου όπως και σε Πρόσθετη πράξη ανανέωσης του Πίνακας Ασφαλιστηρίου Ο Πίνακας Ασφαλιστηρίου που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο και στον οποίο καθορίζονται, µεταξύ άλλων, το ασφαλιστικό σχέδιο, το ύψος του Ασφαλίστρου και ο τρόπος πληρωµής του και το ικαίωµα Συµβολαίου Πίνακας Παροχών Ο Πίνακας Παροχών που επισυνάπτεται στο Ασφαλιστήριο Προγεννητικά Έξοδα Συµπεριλαµβάνει τις συνήθεις εξετάσεις που απαιτούνται για παρακολούθηση του εµβρύου, αµνιοκέντηση για γυναίκες ηλικίας µεγαλύτερης των τριάντα έξι (36) ετών και ανάλυση DNA αν άµεσα συνδέεται µε αµνιοκέντηση. Triple / Bart s or Quadruple τεστ εξαιρούνται Προϋπάρχουσες Παθήσεις Οποιαδήποτε ασθένεια ή τραυµατισµός που έχει ληφθεί θεραπεία, ιατρική συµβουλή, ή φαρµακευτική αγωγή µέσα στα τελευταία πέντε (5) χρόνια πριν την ηµεροµηνία ένταξης Συµβαλλόµενος Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµβάλλεται µε την Εταιρεία, συνάπτει την ασφάλιση µε αυτή και υποχρεούται στην πληρωµή του ασφαλίστρου που καθορίζεται στον Πίνακα του Ασφαλιστηρίου Συνοδός Το πρόσωπο που είναι µαζί µε Ασφαλισµένο πρόσωπο στο εξωτερικό κατά τη στιγµή που λαµβάνει χώρα περιστατικό που χρήζει ιατρικής φροντίδας Ταξιδιωτικές ιευκολύνσεις Είναι υπηρεσίες που παρέχονται σε Ασφαλισµένο πρόσωπο όταν πρόκειται να ταξιδεύσει στο εξωτερικό, όπως γνωστοποίηση σ αυτόν ονοµάτων, διευθύνσεων και αριθµών τηλεφώνων ξενοδοχείων και καταλυµάτων, εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων και λιµουζίνων, θα παρέχει πληροφορίες για τουριστικά κέντρα, εστιατόρια και συναντήσεις γκολφ. Όπου είναι δυνατόν και κατόπιν επιθυµίας του ασφαλισµένου προσώπου θα γίνεται κράτηση για οποιαδήποτε από τις πιο πάνω διευκολύνσεις, υπηρεσίες για λογαριασµό του Ασφαλισµένου προσώπου. 6

7 1.49 Τοκετός Φυσιολογικός τοκετός ή προγραµµατισµένη καισαρική τοµή και επιπλοκές που προκύπτουν κατά την διάρκεια του τοκετού όπως και όλη η απαραίτητη φροντίδα µετά τον τοκετό κατά τη διάρκεια της παραµονής στο Νοσοκοµείο Υγειονοµική Μεταφορά Είναι η µεταφορά Ασφαλισµένου προσώπου µε το κατάλληλο µεταφορικό µέσο και τον πιο οικονοµικό τρόπο λαµβάνοντας υπ όψη την ιατρική του κατάσταση, στο πλησιέστερο Νοσοκοµείο που διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή για αντιµετώπιση της ιατρικής πάθησης. Το παρόν ισχύει µόνο σε περίπτωση που η αναγκαία θεραπεία καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αλλά δεν παρέχεται τοπικά Φάρµακα Είναι σκευάσµατα και ουσίες τα οποία κλινικά έχει αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσµατικά και των οποίων η χορήγηση είναι αναγκαία για την θεραπεία και σταθεροποίηση µιας ασθένειας ή σωµατικής βλάβης ή για την αναπλήρωση ή αντιστάθµιση ζωτικών ουσιών του σώµατος. εν θεωρούνται φάρµακα προϊόντα ταξινοµηµένα σαν βιταµίνες ή µεταλλικά άλατα (εκτός αυτών που χορηγούνται κατά τη διάρκεια εγκυµοσύνης, ή θεραπεύουν διαγνωσµένο κλινικά σύνδροµο σηµαντικής έλλειψης βιταµινών). Θρεπτικά, διαιτητικά, επανορθωτικά, που λαµβάνονται για προληπτικούς λόγους ή λόγω συνήθειας συµπεριλαµβανοµένων κοσµητικών προϊόντων, έστω και αν ιατρικώς συστήνονται ή συνταγογραφούνται ή αναγνωρίζονται ότι έχουν θεραπευτικό αποτέλεσµα Φυσιοθεραπεία Είναι θεραπεία που συστήθηκε από ιατρό, παρέχεται από προσοντούχο φυσιοθεραπευτή και στοχεύει στην αποκατάσταση σωµατικής βλάβης µετά από ατύχηµα ή ασθένεια που συνέβηκε κατά την περίοδο της ασφάλισης Χειρουργική Επέµβαση που δεν χρειάζεται νοσηλεία 1.54 Χώρα ιαµονής Είναι η Κυπριακή ηµοκρατία. Είναι η χειρουργική επέµβαση που δεν χρειάζεται διανυκτέρευση σε Νοσοκοµείο. Λέξεις στο αρσενικό γένος θα θεωρούνται ότι περιλαµβάνουν και το θηλυκό και αντιστρόφως όπως και λέξεις στον ενικό θα θεωρούνται ότι περιλαµβάνουν και τον πληθυντικό. 7

8 2. ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ 2.1 Το Ασφαλιστήριο καλύπτει σύµφωνα µε τον Πίνακα Παροχών τα ιατρικά έξοδα που προκύπτουν σαν αποτέλεσµα µεταβολής της κατάστασης της υγείας Ασφαλισµένου προσώπου, που λαµβάνει χώρα µέσα στην Περίοδο Ασφάλισης και η οποία χρήζει ιατρικής φροντίδας. Στην περίπτωση που επιλεγεί ιατρική φροντίδα σε χώρα εκτός της γεωγραφικής περιοχής τότε η Εταιρεία θα καλύψει τα έξοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί εφόσον αυτά κριθούν ως λογικά και αναγκαία και µε ανώτατο όριο τα ποσά που θα χρεωνόταν αν η θεραπεία παρεχόταν σε χώρα εντός της γεωγραφικής περιοχής. 2.2 Καλύπτονται θεραπείες και διαδικασίες που έχουν µόνο καταπραϋντικό, θεραπευτικό ή διαγνωστικό σκοπό, είναι ιατρικά αναγκαίες, κατάλληλες και εφαρµόζονται από ιατρό, οδοντίατρο ή άλλο θεραπευτή (π.χ. εναλλακτική ιατρική) και αναγνωρίζονται σαν κανονικές ιατρικές διαδικασίες διεθνώς. 2.3 Καλύπτονται τα έξοδα που θεωρούνται δίκαια και λογικά και το ύψος τους δεν υπερβαίνει τη συνηθισµένη χρέωση στη συγκεκριµένη χώρα µέσα στη γεωγραφική περιοχή κάλυψης για την παρεχόµενη θεραπεία και οπωσδήποτε δεν υπερβαίνει αυτά που καθορίζονται στο Πίνακα Παροχών. Αν για κάποια καλυπτόµενη απαίτηση θεωρηθεί από την Εταιρεία υπερβολική η χρέωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα µείωσης του ποσού που θα πληρώσει. 2.4 Σε περίπτωση διάγνωσης καρκίνου µαστού ή τραχήλου µήτρας ή καρκίνου προστάτη σε Ασφαλισµένο πρόσωπο που εκδηλώθηκε για πρώτη φορά τουλάχιστον τρεις (3) µήνες µετά την ηµεροµηνία ένταξης του κάτω από το Ασφαλιστήριο αυτό, η Εταιρεία θα πληρώσει το εφ άπαξ ποσό που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών. 2.5 Το Ασφαλισµένο µέλος και η σύζυγος του (νοουµένου ότι συµπεριλαµβάνεται στην ασφάλιση) καλύπτονται για γενικές ιατρικές εξετάσεις προληπτικής ιατρικής (check-up) νοουµένου ότι αυτές καθορίζονται στο Πίνακα Παροχών και µπορεί να τις πραγµατοποιεί µια φορά κάθε Περίοδο Ασφάλισης. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη κάλυψη των πιο πάνω ιατρικών εξετάσεων είναι: Η εµπειρία κατά τη λήξη της πρώτης Ασφαλιστικής Περιόδου είναι θετική για την Εταιρεία, δηλαδή δεν θα είναι πέραν του εβδοµήντα τοις εκατόν (70%) Το check-up αυτό θα το πραγµατοποιήσει το δικαιούµενο πρόσωπο νοουµένου ότι έχουν περάσει δώδεκα (12) συνεχόµενοι µήνες από την ηµεροµηνία ένταξης του στο σχέδιο και έχει πληρωθεί και η πρώτη δόση του ασφαλίστρου για το επόµενο έτος Συνεχίζει να είναι ασφαλισµένος Για τη πραγµατοποίηση κάθε επόµενου check-up, να µεσολαβούν δώδεκα (12) µήνες από τη πραγµατοποίηση του προηγούµενου Θα πραγµατοποιείται σε Συµβεβληµένα µε την Εταιρεία Εργαστηριακά Κέντρα. 2.6 Καλύπτονται τα έξοδα εξωσωµατικής γονιµοποίησης σε ασφαλισµένο ανδρόγυνο νοουµένου ότι καθορίζεται στο Πίνακα Παροχών. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη κάλυψη αυτών των εξόδων είναι: Να έχουν περάσει τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) συνεχόµενοι µήνες από την ηµεροµηνία ένταξης του κάθε Ασφαλισµένου προσώπου στο Ασφαλιστήριο Κατά την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας της εξωσωµατικής γονιµοποίησης το Ασφαλιστήριο να βρίσκεται σε ισχύ Να έχουν περάσει είκοσι τέσσερεις (24) µήνες (Περίοδος Αναµονής) από την τελευταία πληρωµή του ωφελήµατος αυτού. 8

9 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Το Ασφαλιστήριο αυτό δεν καλύπτει έξοδα που οφείλονται άµεσα ή έµµεσα ολικά ή µερικά σε: 3.1 Απόπειρα αυτοκτονίας ή εκούσιο αυτοτραυµατισµό. 3.2 Εισβολή ή επιδροµή εχθρού, πόλεµο κηρυγµένο ή ακήρυχτο ή οποιαδήποτε πολεµική ενέργεια ή εµφύλιο πόλεµο, επανάσταση, πολιτική ή στρατιωτική στάση ή ταραχές γενικά, ανταρσίες, κινήµατα, απεργίες, επιτάξεις, πράξεις σφετερισµού εξουσίας. 3.3 Συµµετοχή σε αγώνες ταχύτητας µε οποιοδήποτε µέσο (εκτός από τα πόδια), ακροβασία, πυγµαχία, πάλη, επαγγελµατικό αθλητισµό ή επικίνδυνες δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη χρήση όπλων ή πυροβόλων όπλων εκτός του κυνηγίου, αθλήµατα αέρος όπως ανεµοπτερισµό, αλεξιπτωτισµό, αεροστατισµό, hang-gliding και επικίνδυνες ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως bungee jumping, ski-jumping, bob-slighting or lugging. 3.4 ιάπραξη ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος ή παράνοµης πράξης από τον Ασφαλισµένο. 3.5 Τροµοκρατική πράξη ήτοι, πράξη που περιλαµβάνει αλλά δεν περιορίζεται στη χρήση ισχύος ή βίας και/ή απειλή για τέτοια χρήση, από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οµάδα/οµάδες προσώπων, που ενεργούν είτε µε ίδια πρωτοβουλία είτε εκ µέρους ή σε σχέση µε οποιαδήποτε οργάνωση/οργανώσεις ή κυβέρνηση/κυβερνήσεις, η οποία διενεργείται για πολιτικούς, θρησκευτικούς, ιδεολογικούς ή εθνικούς σκοπούς ή λόγους, συµπεριλαµβανοµένης της πρόθεσης επηρεασµού οποιασδήποτε κυβέρνησης και/ή του εκφοβισµού του κοινού ή οποιουδήποτε µέρους αυτού. 3.6 Θεραπείες παθήσεων που οφείλονται σε πυρηνική ή ατοµική ενέργεια όπως έκθεση σε ραδιενεργό ιονισµένο περιβάλλον ή µόλυνση από ραδιενέργεια, έκθεση σε πυρηνική δραστηριότητα ή σε ραδιενεργά απόβλητα ή στρατιωτικό πυρηνικό οπλισµό. 3.7 Γηριατρικές θεραπείες, νοσηλείες και ιατρική επίβλεψη ή ανάπαυση, αισθητική ή πλαστική χειρουργική ή οποιαδήποτε θεραπεία που οφείλεται σ αυτή είτε για ιατρικούς / ψυχολογικούς λόγους είτε όχι, εκτός αν η αισθητική ή πλαστική χειρουργική γίνεται για αποκατάσταση σωµατικής βλάβης συνέπεια ατυχήµατος που συνέβηκε κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και καλύπτεται. 3.8 Προϋπάρχουσες παθήσεις καθώς και τις επιπλοκές τους, εκτός αν έχουν δηλωθεί στην Πρόταση Ασφάλισης και η Εταιρεία τις έχει αποδεχθεί. 3.9 Αγορά οργάνου προς µεταµόσχευση περιλαµβανοµένων των όποιων εξόδων δότη που µπορεί να πραγµατοποιηθούν πριν την µεταµόσχευση ιερεύνηση ή θεραπεία της άπνοιας (προσωρινή παύση αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου), ροχαλητό ή οποιαδήποτε αναπνευστικά προβλήµατα που σχετίζονται µε τον ύπνο Οποιαδήποτε µορφής πειραµατική ή µη εγκεκριµένη θεραπεία που δεν εντάσσεται στα συνήθη και παγκοσµίως αποδεκτά επίπεδα, εκτός αν έχει δοθεί εξουσιοδότηση από την Εταιρεία για την συγκεκριµένη θεραπεία Λογοθεραπεία ανεξαρτήτου συσχετισµού, δυσλεξία ή διαταραχή στην γλωσσική έκφραση Ψυχοθεραπεία και ψυχιατρική θεραπεία, διανοητικές, νευρικές ή νευροφυτικές διαταραχές, επιληπτικές κρίσεις, εκ γενετής παθήσεις ιερεύνηση και θεραπεία τριχόπτωσης και οποιαδήποτε αντικατάσταση τριχών Αγορά καλλυντικών, δερµατολογικών προϊόντων για κοσµητικούς σκοπούς, αγορά όλων των ειδών σαπουνιών, προϊόντα για την περιποίηση µαλλιών, αντισηπτικά προϊόντα, καθώς και έξοδα για οποιασδήποτε µορφής αλλεργία Θεραπεία θυλακίτιδας / ακµής οποιασδήποτε µορφής 3.17 Αγορά όλων των ειδών παιδικών τροφών 3.18 Φάρµακα που χορηγούνται χωρίς συνταγή ιατρού, αλκοολισµό, χρήση ναρκωτικών Προληπτικές θεραπείες ή προληπτικές ιατρικές εξετάσεις (check-up), εµβολιασµούς, τεστ Παπανικολάου εκτός αν καθορίζονται στο Πίνακα Παροχών Επεµβάσεις αλλαγής φύλου και σχετιζόµενες µε αυτό θεραπείες Εξετάσεις, θεραπείες ή εγχειρήσεις ή επεµβάσεις µε λέιζερ που σχετίζονται µε την διόρθωση της οφθαλµικής διάθλασης, συµπεριλαµβανοµένων της διάθλαστικής κερατεκτοµής (RK) και φωτοδιαθλαστικής κερατεκτοµής (PRK), εξετάσεις ρουτίνας ή έλεγχο όρασης ή εξετάσεις, θεραπείες ή εγχειρίσεις που σχετίζονται µε την διόρθωση της ακουστικής οξύτητας Αγορά γυαλιών ή µόνιµων φακών επαφής εκτός αν καθορίζονται στο Πίνακα Παροχών και έγιναν έξη (6) µήνες µετά την ένταξη του Ασφαλισµένου στην ασφάλιση και υπήρξε διαφοροποίηση στην όραση. 9

10 3.23 Αγορά ιατρικών βοηθηµάτων εκτός αν καθορίζονται στον Πίνακα Παροχών Θεραπείες και εγχειρήσεις σχετικές µε την στειρότητα ή σεξουαλική δυσλειτουργία και αντισύλληψη, τερµατισµό εγκυµοσύνης (αποβολή) µε εξαίρεση του ιατρικά αναγκαίου τερµατισµού (αποβολής), ακανόνιστο κύκλο εκτός και αν αποδεδειγµένα οφείλεται σε ιατρικό πρόβληµα Τοκετός,εξετάσεις σχετικές µε εγκυµοσύνη, προγεννητική φροντίδα και τοκετό όταν: Η διάγνωση της εγκυµοσύνης έγινε εντός των πρώτων έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία ένταξης του Ασφαλισµένου προσώπου στο Ασφαλιστήριο δεν καθορίζονται στον Πίνακα Παροχών Θεραπείες που ξεφεύγουν από τα πλαίσια της Συµβατικής Ιατρικής όπως χειροπρακτική, οστεοπαθητική, οµοιοπαθητική, βελονισµός και άλλα εκτός και αν καθορίζονται στο Πίνακα Παροχών Οδοντιατρικές θεραπείες, οδοντιατρικές εγχειρήσεις εκτός αν: είναι για αποκατάσταση βλάβης συνεπεία ατυχήµατος που συνέβηκε κατά τη διάρκεια της ασφάλισης και καλύπτεται καθορίζονται στο Πίνακα Παροχών Σεξουαλικώς µεταδιδόµενες ασθένειες, ή οποιαδήποτε κατάσταση που προκύπτει από ή αποδίδεται στον ιό Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (HIV) ή Σύνδροµο Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (AIDS) και/ή οποιαδήποτε µετάλλαξη ή µεταβολή των Φυσιοθεραπεία, εκτός αν: είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση σωµατικής βλάβης από ατύχηµα που συνέβηκε κατά τη διάρκεια της ασφάλισης καθορίζεται στο Πίνακα Παροχών Θεραπεία ρευµατισµών, αρθριτικών, οστεοαρθρίτιδας, οσφυαλγιών, ισχιαλγιών, µυαλγιών, αυχεναλγιών Θεραπεία ή εγχείρηση αµυγδαλών ή αδενοειδών εκβλαστήσεων που γίνονται εντός των πρώτων έξη (6) µηνών από την ηµεροµηνία ένταξης του Ασφαλισµένου προσώπου στο Ασφαλιστήριο Προβλήµατα µηνίσκου και συνδέσµων (χιαστών και πλαγίων), κάθε φύσης κήλες, περιλαµβανοµένης και της κήλης µεσοσπονδυλίου δίσκου (δισκοπάθεια), γυναικολογικά προβλήµατα, σκολίωση ρινικού διαφράγµατος, περιεδρικό συρίγγιο, αιµορροΐδες. Τα προβλήµατα της πιο πάνω παραγράφου 3.32 καλύπτονται αν εκδηλώθηκαν για πρώτη φορά µετά τους πρώτους έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία ένταξης του Ασφαλισµένου προσώπου στο Ασφαλιστήριο. 10

11 4. ΟΡΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 4.1 Σε περίπτωση εισαγωγής σε Νοσοκοµείο ο Συµβαλλόµενος και/ή το Ασφαλισµένο πρόσωπο έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει γραπτώς την Εταιρεία σε περίπτωση: Προγραµµατισµένης εισαγωγής του Ασφαλισµένου προσώπου σε Νοσοκοµείο, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες προ της εισαγωγής στο Νοσοκοµείο, δίνοντας τις σχετικές πληροφορίες Έκτακτου περιστατικού που χρήζει εισαγωγής σε Νοσοκοµείο, οπωσδήποτε µέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την εισαγωγή του και πάντως πριν την έξοδο του. 4.2 Σε περίπτωση οποιουδήποτε ιατρικού περιστατικού που συµβαίνει σε Ασφαλισµένο πρόσωπο ενόσω βρίσκεται στο εξωτερικό για επαγγελµατικό ταξίδι ή ταξίδι αναψυχής, θα πρέπει να καλέσει αµέσως τον αριθµό τηλεφώνου που αναγράφεται στο πίσω µέρος της COSMOCARD για να του παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια από τον Οργανισµό µε τον οποίο η Εταιρεία είναι συµβεβληµένη. 4.3 Σε περίπτωση που Ασφαλισµένο πρόσωπο εξ αιτίας ατυχήµατος ή ασθένειας πραγµατοποιήσει ιατροφαρµακευτικές δαπάνες σαν εξωτερικός ασθενής πρέπει, εντός ενενήντα (90) ηµερών από την ηµεροµηνία που πραγµατοποίησε τις δαπάνες, να υποβάλει στην Εταιρεία γραπτή αναγγελία η οποία θα συνοδεύεται µε τα πρωτότυπα δικαιολογητικά που απαιτούνται διαφορετικά η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωµένη να τα αποδεχθεί και να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό. 4.4 Παράλειψη του Συµβαλλόµενου και/ή του Ασφαλισµένου προσώπου να συµµορφωθεί εµπρόθεσµα µε τις προαναφερόµενες υποχρεώσεις του, έχει σαν αποτέλεσµα την απώλεια του δικαιώµατος του για αποζηµίωση. 4.5 Η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να εξετάζει µε δικά της έξοδα και ιατρό κάθε Ασφαλισµένο πρόσωπο κατά την διάρκεια της νοσηλείας του ή σε περίπτωση υποβολής οποιασδήποτε άλλης απαίτησης. Αν το Ασφαλισµένο πρόσωπο αρνηθεί να υποβληθεί στην εξέταση, παύει η υποχρέωση της Εταιρείας να πληρώσει οποιαδήποτε απαίτηση κάτω από το Ασφαλιστήριο αυτό. 4.6 Η Εταιρεία πληρώνει τις παροχές απ ευθείας στο Ασφαλισµένο µέλος. 4.7 Πριν την πληρωµή οποιασδήποτε απαίτησης πρέπει να υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για κάθε περίπτωση δικαιολογητικά. 4.8 Σε περίπτωση απόρριψης της απαίτησης από την Εταιρεία, εάν ο Συµβαλλόµενος ή το Ασφαλισµένο µέλος δεν εγείρει αγωγή εντός ενενήντα (90) ηµερών από την ηµέρα της απόρριψης της απαίτησης του χάνει κάθε δικαίωµα από το Ασφαλιστήριο και κάθε αξίωση εναντίον της Εταιρείας. 4.9 Ενέργειες της Εταιρείας που αποβλέπουν στην εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήµατος, της ασθένειας ή των συνεπειών τους, δεν µπορούν ποτέ να θεωρηθούν αναγνώριση υποχρέωσης της για αποζηµίωση. 11

12 5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 5.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ Η γεωγραφική περιοχή της κάλυψης είναι η Κύπρος, τα Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ισραήλ. Ειδικά διευκρινίζεται ότι όπου αναφέρεται Κύπρος (κράτος µέλος αναφορικά µε την Κύπρο) θεωρείται η περιοχή της νήσου που ελέγχεται από τη Κυπριακή ηµοκρατία. 5.2 ΜΕΛΗ ΕΚΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Όλα τα µέλη, που εγγράφηκαν πριν ή κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ασφάλισης, µπορούν να ασφαλισθούν την ηµέρα αυτή προσκοµίζοντας αποδεικτικά στοιχεία ασφαλισιµότητας που θα ζητήσει η Εταιρεία. Μέλη που θα προσλαµβάνονται µετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου αυτού µπορούν να ασφαλισθούν από την πρώτη ηµέρα του εποµένου µηνός που θα παραλάβει η Εταιρεία το σχετικό έντυπο πρόσληψης τους νοουµένου ότι θα προσκοµίσουν στην Εταιρεία αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν θα ζητήσει αυτή, και θα πληρούν τις απαιτούµενες προϋποθέσεις ασφαλισιµότητας τους. εκτικά ασφάλισης είναι τα µέλη που δεν έχουν συµπληρώσει το ογδοηκοστό πέµπτο (85 ον ) έτος της ηλικίας τους. Κάθε µέλος µπορεί να ασφαλιστεί µε βάση τα πιο πάνω µε τον όρο ότι συνεχίζει να είναι εγγεγραµµένο στους καταλόγους µελών του Συµβαλλοµένου. Αν η ιδιότητα του σαν µέλος διακοπεί και αυτός επανεγγραφεί καθ οποιονδήποτε χρόνο θα εφαρµόζονται όσα αναφέρονται πιο πάνω. 5.3 ΑΡΧΕΙΟ Η Εταιρεία θα τηρεί αρχείο στο οποίο θα φαίνονται ανά πάσα στιγµή τα ονόµατα των Ασφαλισµένων, το εκάστοτε Ασφαλισµένο Ποσό και η χρονολογία έναρξης της ασφάλισης του καθενός. Ο Συµβαλλόµµενος είναι υποχρεωµένος να παρέχει στην Εταιρεία τα αναγκαία στοιχεία για την τήρηση του αρχείου (όπως κατάσταση ονοµάτων µελών, ηλικιών, µεταβολές κλπ). 5.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Κατά τη σύναψη της ασφάλισης το Μέλος είναι υποχρεωµένο να περιγράψει µε ειλικρίνεια στην Εταιρεία την κατάσταση της υγείας των εξαρτωµένων του (αν συµπεριλαµβάνονται στην ασφάλιση), τις συνθήκες του επαγγέλµατος τους, τις δραστηριότητες τους και γενικά να δηλώσει όλα τα γεγονότα που είναι απαραίτητα για να εκτιµήσει η Εταιρεία τον κίνδυνο που αναλαµβάνει. Αν το Μέλος κάνει ψευδή ή παραπλανητική δήλωση ή αποσιωπήσει γνωστά γεγονότα σε αυτόν, η ασφάλεια θα είναι άκυρη από την αρχή, εφ όσον η δήλωση ή η αποσιώπηση είναι τέτοιας φύσης ώστε η Εταιρεία, αν γνώριζε την αλήθεια δε θα δεχόταν την ασφάλιση ή δεν θα την δεχόταν µε τους ίδιους όρους. 5.5 ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Κάθε ψευδής δήλωση του Συµβαλλόµενου και/ή του Ασφαλισµένου µέλους και κάθε αποσιώπηση γνωστών σε αυτόν γεγονότων είναι λόγος ακυρότητας του Ασφαλιστηρίου, όταν η δήλωση ή αποσιώπηση είναι τέτοια, ώστε η Εταιρεία αν γνώριζε την αλήθεια ή την ύπαρξη τέτοιων πληροφοριών ή γεγονότων δε θα συµφωνούσε στην σύναψη της ασφάλισης ή θα συµφωνούσε µε διαφοροποιηµένο ασφάλιστρο και/ή διαφορετικούς όρους ή πρόνοιες Αν µια απαίτηση που υποβληθεί στην Εταιρεία είναι καθ οιονδήποτε τρόπο ψεύτικη, απατηλή, υπερβολική ή έχουν χρησιµοποιηθεί δόλια µέσα / τεχνάσµατα από το ασφαλισµένο πρόσωπο ή οποιονδήποτε που ενεργεί εκ µέρους του ασφαλισµένου προσώπου για να αποκοµίσει χρήµατα κάτω από το Ασφαλιστήριο αυτό, η Εταιρεία δεν θα πληρώσει οποιοδήποτε ποσό και θα δικαιούται σε άµεση ακύρωση του Ασφαλιστηρίου. 5.6 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ Τα ασφάλιστρα πρέπει να πληρώνονται στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας ή στα κατά τόπους Υποκαταστήµατα της ή στα ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα. Το ασφάλιστρο πληρώνεται προκαταβολικά στην Εταιρεία µε τον τρόπο που καθορίζεται στον Πίνακα Ασφαλιστηρίου, µπορεί όµως να καθοριστεί και άλλος τρόπος πληρωµής κατόπιν γραπτής αίτησης του Συµβαλλοµένου και αποδοχής από την Εταιρεία µε έκδοση πρόσθετης πράξης. 12

13 Για κάθε επόµενη δόση µετά την πληρωµή της πρώτης, όπως έχει συµφωνηθεί, παρέχεται προθεσµία τριάντα (30) ηµερών (περίοδος χάριτος) από την ηµεροµηνία οφειλής της για την πληρωµή της χωρίς καµία άλλη επιβάρυνση και κατά το διάστηµα το Ασφαλιστήριο θα είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που επέλθει στο πιο πάνω διάστηµα οποιοδήποτε γεγονός που θα δηµιουργεί δικαίωµα αποζηµίωσης, το ποσό των οφειλοµένων ασφαλίστρων θα πρέπει να πληρωθεί αµέσως. Αν δεν γίνει πληρωµή των ασφαλίστρων µέσα στην προθεσµία των τριάντα (30) ηµερών, η ασφάλιση ακυρώνεται. Η Εταιρεία Θα ειδοποιεί τον Συµβαλλόµενο για την πληρωµή των Ασφαλίστρων, αποστέλλοντας σχετικό τιµολόγιο σύµφωνα µε τα άτοµα που θα είναι ασφαλισµένα. 5.7 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ Σε περίπτωση απαίτησης που υποβλήθηκε στην Εταιρεία για την οποία εισπράχθηκε οποιοδήποτε ποσό σαν αποζηµίωση από οποιαδήποτε άλλη πηγή η Εταιρεία θα πληρώσει στο Ασφαλισµένο µέλος την διαφορά πού τυχόν υπάρχει ανάµεσα στην αποζηµίωση που εισέπραξε από άλλη πηγή και στα ποσά που πράγµατι δαπάνησε. Η διαφορά αυτή σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο εξόδων που καθορίζεται στον Πίνακα Παροχών του Ασφαλιστηρίου αυτού. Επίσης, το συνολικό ποσό που εισέπραξε το Ασφαλισµένο µέλος από την Εταιρεία και από άλλη πηγή δεν µπορεί να υπερβαίνει τα ποσά που πράγµατι δαπάνησε. Σε περίπτωση που εισπραχθεί αποζηµίωση από τρίτο πρόσωπο ο Συµβαλλόµενος και/ή ο Ασφαλισµένος οφείλει να επιστρέψει στην Εταιρεία το µέρος της αποζηµίωσης που αντιστοιχεί στα ωφελήµατα που η Εταιρεία πλήρωσε. 5.8 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αν η Εταιρεία καταβάλει οποιοδήποτε ποσό για περιστατικό για το οποίο ευθύνεται τρίτο πρόσωπο τότε η Εταιρεία υποκαθίσταται αυτόµατα στις αξιώσεις του Ασφαλισµένου έναντι του προσώπου αυτού µέχρι το ποσό που έχει καταβάλει. 5.9 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Εταιρεία δεσµεύεται µόνο µε έγγραφα που έχουν υπογραφεί από εξουσιοδοτηµένα όργανα της ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ ΗΛΩΣΗ ΗΛΙΚΙΑΣ Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης ηλικίας οποιουδήποτε Ασφαλισµένου προσώπου γίνεται αναδροµική αναπροσαρµογή του ασφαλίστρου µε βάση την πραγµατική ηλικία του ασφαλισµένου προσώπου σύµφωνα µε τα τιµολόγια που εφαρµόζει η Εταιρεία. Αν το Ασφαλισµένο µέλος όταν είχε περιληφθεί για πρώτη φορά στην ασφάλιση είχε υπερβεί το ογδοηκοστό πέµπτο (85 ον ) έτος της ηλικίας του η ασφάλιση δεν ισχύει και θεωρείται από την αρχή ανασφάλιστος ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ Κάθε αξίωση που πηγάζει από το Ασφαλιστήριο διαγράφεται και ο Συµβαλλόνενος παραιτείται οποιουδήποτε δικαιώµατος αν αυτός δεν υποβάλει γραπτώς στην Εταιρεία την απαίτηση του εντός ενενήντα (90) ηµερών από την ηµέρα γέννησης του δικαιώµατος του ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΙΚΑΙΟ / ΝΟΜΙΣΜΑ Το Ασφαλιστήριο διέπεται από τους νόµους της Κυπριακής ηµοκρατίας και όλα τα πληρωνόµενα προς ή από την Εταιρεία ποσά µε βάση τις διατάξεις του Ασφαλιστηρίου αυτού πληρώνονται στο νόµισµα της Κυπριακής ηµοκρατίας ΑΡΜΟ ΙΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Οποιαδήποτε διαφορά, που µπορεί να προκύψει µεταξύ του Συµβαλλοµένου και/ή του Ασφαλισµένου µέλους και της Εταιρείας, σε σχέση µε το Ασφαλιστήριο αυτό, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ικαστηρίων της Κυπριακής ηµοκρατίας ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ Η Εταιρεία επιθυµεί να γνωρίζει και να εξετάζει τα τυχόν παράπονα του Συµβαλλοµένου και/ή του Ασφαλισµένου µέλους σε σχέση µε το Ασφαλιστήριο. Η Εταιρεία οφείλει να εξετάζει και απαντά σε όλα τα παράπονα του Συµβαλλόµενου και/ή του Ασφαλισµένου µέλους µέσα σε εύλογο χρόνο αλλά όχι πέραν των τριών (3) µηνών εφ όσον αυτά υποβληθούν γραπτώς στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας και απευθύνονται στον Λειτουργό Παραπόνων 13

14 της Εταιρείας. Η εξέταση του παραπόνου προϋποθέτει απαραίτητα και την αναφορά στα πλήρη στοιχεία του παραπονούµενου, του Ασφαλιστηρίου και την παράθεση όλων των γεγονότων που οδήγησαν τον παραπονούµενο στην υποβολή του. Το περιεχόµενο της παραγράφου αυτής δεν επηρεάζει καθ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωµα του παραπονούµενου ή της Εταιρείας να προσφύγουν στα Τακτικά ικαστήρια Στη λήξη της εκάστοτε Ασφαλιστικής Περιόδου και εφόσον η εµπειρία του Συµβολαίου είναι θετική, τότε η Εταιρεία εφαρµόζοντας τον πιο κάτω τύπο θα προβαίνει σε επιστροφή ασφαλίστρου προς την ΟΕΛΜΕΚ. (Ασφάλιστρα Έξοδα διαχείρισης (35%) Πληρωθείσες και εκκρεµείς απαιτήσεις) = Καθαρό ασφάλιστρο Χ 60% (επιστρεφόµενο ασφάλιστρο) 5.16 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ύο (2) µήνες πριν την λήξη της Ασφαλιστικής Περιόδου η Εταιρεία θα αξιολογήσει την πορεία (εµπειρία) του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου και σε συνεργασία µε το ιοικητικό Συµβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ θα συµφωνήσουν από κοινού τους όρους και ασφάλιστρα για την ανανέωση του. Η ανανέωση γίνεται µόνον: Σε περίπτωση που συνεισφέρει και το Ασφαλισµένο µέλος στο κόστος της ασφάλισης ο αριθµός τους δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 75% του υφιστάµενου αριθµού των µελών που είναι δεκτικά ασφάλισης Σε περίπτωση που δεν συνεισφέρει και το Ασφαλισµένο µέλος στο κόστος της ασφάλισης ο αριθµός τους δεν µπορεί να είναι µικρότερος του 100% του υφιστάµενου αριθµού των µελών που είναι δεκτικά ασφάλισης ΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ Το Μέλος που καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο αυτό µπορεί να ζητήσει όπως συµπεριληφθούν και τα εξαρτώµενα µέλη της οικογένειας του µε βάση τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις: Σαν εξαρτώµενα µέλη του είναι: Η νόµιµη σύζυγος του και τα άγαµα παιδιά του, τα οποία είναι ηλικίας πέραν των δεκατεσσάρων (14) ηµερών και µέχρι δεκαοκτώ (18) ετών και διαµένουν στην κατοικία του Μέλους καθώς επίσης και παιδιά ηλικίας δεκαοκτώ (18) ετών και µέχρι είκοσι πέντε (25) ετών, τα οποία φοιτούν σαν φοιτητές σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα στη Κύπρο Οι κληρωτοί στρατιώτες που εκτελούν την κανονική τους θητεία στις Ένοπλες υνάµεις της Κυπριακής ηµοκρατίας. Τα παιδιά αυτά θα συντηρούνται και εξαρτούνται από το Μέλος και θα είναι εγγεγραµµένα ως εξαρτώµενα του στις καταστάσεις του Συµβαλλοµµένου και δεν θα εργάζονται οι ίδιοι µε πληρωµή. Αν πρόσωπο που ορίζεται από το Μέλος σαν εξαρτώµενος, δικαιούται επίσης να ασφαλισθεί σαν Μέλος βάσει του Ασφαλιστηρίου, τότε το πρόσωπο αυτό δεν θα δικαιούται να ασφαλισθεί σαν εξαρτώµενος βάσει του Ασφαλιστηρίου αυτού. Όταν και οι δυο, (ο σύζυγος και η σύζυγος) που διαµένουν στην ίδια κατοικία είναι Ασφαλισµένοι σαν Μέλη, τότε τα παιδιά θα δικαιούνται να ασφαλισθούν σαν εξαρτώµενα του συζύγου µόνον ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ Για την εγγραφή των εξαρτωµένων του Μέλους στην ασφάλιση χρειάζεται από το Μέλος να υποβάλει στην Εταιρεία σχετική αίτηση για συµµετοχή καθώς επίσης και γραπτή δήλωση του στην οποία θα περιλαµβάνονται όλοι οι εξαρτώµενοι που δικαιούνται ασφάλιση, µετά από συµφωνία ότι το Ασφαλισµένο µέλος θα ανακοινώνει αµέσως κάθε µεταβολή που γίνεται στην κατάσταση των εξαρτώµενων µελών του. 14 Η ασφάλιση του εξαρτώµενου µέλους ξεκινά να ισχύει ως ακολούθως: Μέλος το οποίο έχει οποιουσδήποτε εξαρτώµενους κατά την ηµεροµηνία την οποία ασφαλίζεται βάσει του παρόντος Ασφαλιστηρίου ή που αποκτά ένα ή περισσότερους εξαρτώµενους µετά την έναρξη της ασφάλισης του, θα δικαιούται να ασφαλίσει τούτους σαν εξαρτώµενους µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατά την οποία αυτοί κατέστησαν δεκτικοί ασφάλισης σαν εξαρτώµενοι, βάσει του παρόντος Αν η αίτηση συµµετοχής του Μέλους περί ασφάλισης των εξαρτωµένων, βάσει του παρόντος, υποβληθεί µετά την παρέλευση της περιόδου των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία κατά την οποία αυτοί κατέστησαν δεκτικοί ασφάλισης σαν εξαρτώµενοι, το Μέλος πρέπει να προ-

15 σκοµίσει στην Εταιρεία αποδεικτικά πιστοποιητικά σχετικά µε την καλή κατάσταση της υγείας εκάστου εξαρτωµένου πριν από την ασφάλισή τους. Οι εξαρτώµενοι αυτοί θα ασφαλίζονται βάσει του παρόντος από την ηµεροµηνία κατά την οποία η Εταιρεία θα κρίνει τα αποδεικτικά πιστοποιητικά σαν ικανοποιητικά ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Το Ασφαλιστήριο τερµατίζεται άµεσα: Με την ακύρωση του για οποιοδήποτε λόγο Με την καταγγελία του Ασφαλιστηρίου από τον Συµβαλλόµενο ή την Εταιρεία Με την µη εµπρόθεσµη πληρωµή των ασφαλίστρων ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ασφάλιση τερµατίζεται άµεσα: Για τα ασφαλισµένα πρόσωπα µε την λήξη ή τη διακοπή της ιδιότητας του Ασφαλισµένου ως µέλος Για το Ασφαλισµένο µέλος ή την σύζυγο του, µε την επέτειο του Ασφαλιστηρίου που ακολουθεί την εξηκοστή (60 η ) επέτειο των γενεθλίων τους Για τα τέκνα, µε το γάµο τους ή µε την συµπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας σαν κληρωτοί ή µε την επέτειο του Ασφαλιστηρίου που ακολουθεί την δέκατη όγδοη (18 η ) επέτειο της γέννησης τους ή προς την εικοστή Πέµπτη (25 η ), αν φοιτούν αποδεδειγµένα σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα στην Κύπρο Για του/την σύζυγο, µε την λύση του γάµου του/της µε το Ασφαλισµένο µέλος Για τα ασφαλισµένα πρόσωπα µε την µόνιµη εγκατάσταση του Ασφαλισµένου µέλους στο εξωτερικό Με την µόνιµη εγκατάσταση του Ασφαλισµένου προσώπου στο εξωτερικό όσον αφορά το πρόσωπο αυτό, πλην του Ασφαλισµένου µέλους για το οποίον ισχύει η παράγραφος πιο πάνω. 15

616,00 1232,00 1597,00

616,00 1232,00 1597,00 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΧΕ ΙΟΥ CARE 4U ΧΡΥΣΟ Α. Νοσοκοµειακή Περίθαλψη: Τα πιο κάτω καλύπτονται νοουµένου ότι ο ασφαλισµένος είναι εσωτερικός ασθενής. 1. Ανώτατο όριο εξόδων: Το ανώτατο όριο εξόδων για κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 51. Νοσοκομείο: Ιδιωτικό ή Δημόσιο νοσηλευτικό Ίδρυμα, κλινική ή θεραπευτήριο, το οποίο πληροί όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ LADYCARE ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Σύνθετης Προστασίας στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα

Ασφάλιση Νοσοκομειακής Περίθαλψης από Ασθένεια ή Ατύχημα ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

CORIM Ltd. Intermediary induction

CORIM Ltd. Intermediary induction Intermediary induction BUPA International Ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια 10 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι 190 χώρες 7.500 συµβεβληµένα νοσοκοµεία σε όλο τον κόσµο Ο µεγαλύτερος διεθνής φορέας ασφάλισης εκπατρισµένων

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ INTERNATIONAL HEALTH AND HOSPITAL PLAN (IHHP) ΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 2013 IHI BUPA ihi Bupa International Health and Hospital Plan 2011 2 Η διαφορά της ihi Bupa ihi Bupa ο ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι

Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Όροι ΚΩΔ. ΚΑΛ. 218/01/01/0708 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, η Εταιρία καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του Ασφαλιστηρίου και τους Ορισμούς και Ειδικούς Όρους Συμπληρωματικών Καλύψεων

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια!

ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! «Alpha Υπερκάλυψη Νοσηλείας Π.Ο.Ε.Δ. ΙΙ» Σχέδιο Υγείας Μελών Π.Ο.Ε.Δ. Απολαύστε τη ζωή σας με ασφάλεια! Το ομαδικό σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τα μέλη της Π.Ο.Ε.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE

Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE Όροι Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης DIAGNOSIS COMPLETE ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ Γενικοί Όροι του Παραρτήματος Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Βασική Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου Περιγραφή - Πλεονεκτήµατα Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ : GL/60000540 ΚΩ ΙΚΟΣ : 0-8000 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : Λ.Ε.Α.. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ GL/3146/02 Το ανωτέρω Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο ανανεώνεται και τροποποιείται όπως ακολουθεί, µε την παρούσα Πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (με εκπιπτόμενο ποσό) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων

H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων H ανάγκη για κάλυψη ιατρικών εξόδων Οι δαπάνες της υγείας αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με τον πληθωρισμό, ανατρέποντας πολλές φορές τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η κάλυψη των ιατρικών εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα

Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Το Ασφαλιστικό σας Πρόγραµµα Οµαδικό Πρόγραµµα Ασφάλι σης Ζωής & Υγείας - 8 - Πίνακας Παροχών ΣΧΕ ΙΟ 1 Ασφάλεια Ζωής 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Πλήρης Περίθαλψη για Όλους µε εκπιπτόµενο Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard

Prestige Plus Prestige Comprehensive Standard Διεθνές Πρόγραμμα Υγείας Σύνοψη παροχών AXAPPP Ένα απλό γράφημα για να σας βοηθήσει να επιλέξετε το επίπεδο της κάλυψης που σας ταιριάζει Οι τέσσερις επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε Prestige Plus Prestige

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: ΠΕΛΑΤΙΔΟΥdΑΓΑΠΗΤΗ Ονοματεπώνυμο Αντισυμβαλλομένου: ΠΕΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣdΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΠIΔΟΜΑΤΟΣ Η παρούσα κάλυψη διέπεται από τους Ορισμούς και Γενικούς Όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006

Για Εκπαιδευτική Χρήση. Απρίλιος 2006 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ή ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ! ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ αυτό το Παράρτημα, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4328, 12/4/2012 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ 37(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 59(Ι) του 2010 114(Ι) του 2010 126(Ι) του 2010 2(Ι) του 2012. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο.

Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Χαιρετισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Π.Ο. Αγαπητό Μέλος Μετά από προτροπές πολλών μας μελών για δημιουργία προγράμματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης μας, είχε

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.)

Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Αποζημίωση για απώλεια ζωής από ατύχημα (Θ.Α.) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Alpha Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρου (Α.Π.Α.) Σε άτομα μέχρι την ηλικία των 64 ετών που αγοράζουν ασφαλιστικό σχέδιο ζωής. Κάλυψη σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με βάση τις παροχές και τα ασφάλιστρα που αναφέρονται στο Ασφαλιστήριο, η Εταιρία καλύπτει, με τους

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών

Παρουσίαση. Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Παρουσίαση Ομαδικό Συμβόλαιο πελατών Η INTERAMERICAN με μια ματιά Από το 2001 ανήκει στον Ολλανδικό Όμιλο Achmea Το πιο δημοφιλές Brand στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Το Brand με την υψηλότερη αναγνωρισιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας παροχών UltraCare 2014

Πίνακας παροχών UltraCare 2014 ΕΥΡΩ Πίνακας παροχών 2014 1 Συνολικό όριο προγράμματος 1.1 Θα για εσάς λογικές δαπάνες το συνολικό όριο προγράμματος σε κάθε έτος του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Γεώργιος Βελιώτης Γενικός Διευθυντής Ζωής & Υγείας ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ Α.Ε. 1 Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Anytime Health First Care. Το Anytime Health First Care σας προσφέρει την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών για επισκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑ 45 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ MEDICARE GOLD 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ )

Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) Εν Υγεία ΚΩ. ΕΞ ΕΚ ( ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ( ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΞ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚ Ιατρικές Συµβουλές Απεριόριστα Απεριόριστα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες,

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012. Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 254/2012 Αθήνα, 02/07/2012 ΠΡΟΣ: ΔΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ MEGA BROKERS S.A. ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΟ MEGA BROKERS S.A. Αγαπητοί συνεργάτες, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρότι τα αποτελέσματα των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΑΜΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ 1. Για τα παρακάτω αναφερόµενα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΦ. 9624 /13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Για τα μέλη της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33

Προτεινόμενος για Ασφάλιση : ΣΤΡΑΪΤΟΥΡΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Ημερομηνία Γέννησης : 7/12/1979 Ηλικία : 33 Κεντρικά Γραφεία: Λεωφ. Κηφισίας 119, 151 24, Μαρούσι, Αθήνα Τηλ: 210 87.87.000 e-mail: contact@metlifealico.gr www.metlifealico.gr Σπύρος Γεωργιάδης Ασφαλιστικός Σύμβουλος Γραφείο Πωλήσεων DSF 581 Δ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 )

3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ( κωδ.καλ. 5101 ) Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Α Ρ Ο Χ Ω Ν 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ( κωδ. καλ. LIFE ) ΕΠΙΠΕΔΟ Ι ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΙΙ Σε περίπτωση θανάτου από οποιαδήποτε αιτία, καταβάλλονται στους δικαιούχους του ασφαλιζομένου 10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Olympic Insurance Company Limited P.O. Box 28732 2082 Nicosia (Cyprus) Tel. 22442144 Fax. 22442145 E-mail sales@olympicins.eu ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Αυτό το Ασφαλιστήριο το οποίο εκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη!

Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Προγράμματα Υγείας: Με στόχο τη δυναμική και κερδοφόρο ανάπτυξη! Περιεχόμενα 1. Οι προκλήσεις στο χώρο της Υγείας Απεικόνιση της πραγματικότητας Αναγνώριση ευκαιριών & κινδύνων Διαμόρφωση στρατηγικής κερδοφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264. Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς. ALPHA BANK ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 264 ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ - ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας!

Medical Safety. Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Medical Safety Το προσωπικό σας σύστημα υγείας! - Έχετε φανταστεί ένα ολόκληρο μηχανισμό προηγμένων υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης σχεδιασμένο από εσάς και προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ»

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» I. Ιατρικές Επισκέψεις ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΥΠΑΤΕ» 1. Σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων του δικτύου Χωρίς χρέωση του ασφαλισμένου 2. Σε ιατρούς εκτός δικτύου σε περιοχές όπου στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΗ. Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής:.. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS)

ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ SENIOR PLUS (ΕΞSENPLUS) ΚΩ ΙΚΟΣ ΟΡΟΥ: 504053 Άρθρο 1o: Ορισµοί Ανώτατο όριο κάλυψης: Ανώτατο ετήσιο όριο κάλυψης είναι το συνολικό ποσό αποζηµίωσης που θα καταβάλλει η Εταιρία ανά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ Λ.Ε.Α.. Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/3/2015 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!!

ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΦΛΩΡΟΣ -Φ- ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ!! ΔΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΙΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αγαπητοί Ασφαλισμένοι Οι σελίδες που ακολουθούν περιέχουν περίληψη των όρων του συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης που υπέγραψε ο εργοδότης σας με την ΕΘΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος

MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος MEDIcash: Η Φιλοσοφία του προγράμματος 1. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση έναντι του υψηλού κόστους νοσηλείας, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειαστεί να νοσηλευτεί ή να χειρουργηθεί 2. Αποτελεί συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT

ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT ΤΙΠΟΤΑ ΕΝ ΕΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ A CLASS & COMFORT Clinic A Class & Comfort Clinic A Class & Comfort. H υγεία σε πρώτη θέση! Tα προγράµµατα Clinic A Class και Comfort είναι δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους

Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Πλήρης Περίθαλψη για Όλους Η ανάγκη / Η ανάγκη εξασφάλισης της Υγείας του έλληνα καταναλωτή Για πρωτοβάθµια περίθαλψη και Για δευτεροβάθµια περίθαλψη Ο σηµαντικός κοινωνικός ρόλος του Ασφαλιστικού Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο.

Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή. Personal Freedom. Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Για να μην σας ανησυχεί το απρόοπτο. 01 Ανάλυση Προγράμματος Εισαγωγή Personal Freedom Νιώστε ασφαλείς από τα απρόοπτα της ζωής! Τα απρόοπτα είναι μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου στο Εξωτερικό και αν ναι με πιο κόστος?

Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου στο Εξωτερικό και αν ναι με πιο κόστος? Q & A 1. Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα ασφάλισης? Περιεχόμενο Ερωτήσεων: 2. Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος ασφάλισης? 3. Μπορώ να ασφαλίσω τον/την Σύζυγο και τα παιδιά μου που βρίσκονται μαζί μου

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2. Αναλυτική κατάσταση (εις τριπλούν) 3. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Είσπραξης Νοσηλίων ή Χρηματικό Λογαριασμό με στρογγυλή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDICAL PRIME ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ AΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισμένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! Τα νέα δεδομένα στην υγεία Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη (41%). Πάνω από 2 εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΜΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1 ΑKΥΡΩΣΗ και ΔΙΑΚΟΠΗ (ενός Ταξιδιού από τον Κάτοχο της Κάρτας λόγω περιστάσεων πέραν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδος Κεντρικά Γραφεία Διεύθυνση Ομαδικών Ασφαλίσεων No Αρ. Συμβολαίου Συμβαλλόμενος ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ 23912/2012 00009256 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Allianz (fij) Μ'αυτή την Πρόσθετη Πράξη, η

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 15.02.2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κατηγορία : Προσωπικό Αριθμός : 3973 Αριθμός : 361 Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ :

ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΟΜΑ ΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Νο ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ : ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του οφειλέτη ή εγγυητή στεγαστικού δανείου επί της ζωής του

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία για όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Χαρακτηριστικά προϊόντος 11 Όροι 13 Τιμολόγηση 19

Υγεία για όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Χαρακτηριστικά προϊόντος 11 Όροι 13 Τιμολόγηση 19 Υγεία για όλους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασική Περίθαλψη για όλους Χαρακτηριστικά προϊόντος 2 Όροι 4 Τιμολόγηση 10 Βασική Περίθαλψη για όλους με εκπιπτόμενο Χαρακτηριστικά προϊόντος 11 Όροι 13 Τιμολόγηση 19 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next

Ασφαλιστήριο Medicare Generation Next ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ Medicare Generation Next ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον Κυρίως Ασφαλισμένο και τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ!

www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! www.interamerican.gr Ασφάλεια Υγείας Πιο απλά και πιο προσιτά από ποτέ! H INTERAMERICAN, το 2013, κατέβαλε 58,1 εκατομμύρια ευρώ για αποζημιώσεις ατομικών ασφαλίσεων υγείας, σε 193.500 περιπτώσεις Απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Στη Γεωργία και Κτηνοτροφία Συµφωνία που έγινε την..µεταξύ Όνοµα.... Επίθετο...... ιεύθυνση.... Τηλέφωνο... Αρ. Μητρώου εργοδότη (Κοιν.Ασφαλίσεων)... (εν τοις εφεξής καλουµένου «Εργοδότης»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ MEDICAL SAFETY ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια και βίαιη εξωτερική αιτία, ανεξάρτητη από τη θέληση του Ασφαλισµένου και προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης

Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο ΣυµβόλαιοΥγείας Full Όροι Ασφάλισης Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Υγείας Όροι Ασφάλισης Περιεχόµενα Ενότητα Α. Ορισµοί Ενότητα Β. Πληροφορίες Συµβολαίου Άρθρο 1 - Διάρκεια Ισχύος και Ανανέωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Στ.σήμερα την. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 11.1. ιαδικασία Εισαγωγής Ο ασφαλισµένος µε την εισαγωγή του σε νοσηλευτικό ίδρυµα θα προσκοµίζει γνωµάτευση του νοσηλευτικού ιδρύµατος στην οποία θα αναφέρεται ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα