GAMIFICATION ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ. [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GAMIFICATION ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ. [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013]"

Transcript

1 [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013] ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ GAMIFICATION KΑΘΗΓΗΣΗ: κ. Δθμθτριάδθσ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ: Κωνςταντίνου Μαρία, Μπίμπιηα Ναταλία, Πετρίδθ Νάταλθ, Χρυςοφ Αλεξάνδρα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΟΡΙΜΟ ΣΟΙΧΕΙΑ (ΕΛΙΔΑ 3) Β. ΣΟΧΟ (ΕΛΙΔΑ 4) Γ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΜΘΧΑΝΙΜΟΙ (ΕΛΙΔΑ 5) Δ. ΧΡΘΕΙ ΣΟΤ Gamification (ΕΛΙΔΑ 5) Ε. ΟΦΕΛΘ ( ΕΛΙΔΑ 7) Σ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ (ΕΛΙΔΑ 9) Η. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ (ΕΛΙΔΑ 12) Θ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΛΙΔΑ 15) 2

3 Α. Οριςμόσ τοιχεία Ο όροσ Gamification εμφανίςτθκε για πρϊτθ φορά το 2010 και αφορά τθ χριςθ πρακτικϊν, τεχνικϊν αλλά και ολοκλθρωμζνων concepts που χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςτθ βιομθχανία των online παιχνιδιϊν, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ business εφαρμογϊν αλλά και επικοινωνιακϊν ενεργειϊν που δεν είναι παιχνίδια. Με τον όρο αυτόν αναφερόμαςτε ςτθ χριςθ/ ενςωμάτωςθ διαφόρων μθχανιςμϊν/χαρακτθριςτικϊν παιχνιδιοφ ςε καταςτάςεισ/ δραςτθριότθτεσ που δεν ςχετίηονται με το παιχνίδι με ςτόχο τθν εξεφρεςθ λφςεων μζςω τθσ αλλαγισ ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν κακϊσ και τθσ αφξθςθσ τθσ ςυμμετοχικότθτασ και τθσ δζςμευςισ τουσ. Ζτςι βλζπουμε ενζργειεσ και διαδικαςίεσ, που ιδθ είμαςτε ςυνθκιςμζνοι να εκτελοφμε online, να παρουςιάηονται ςαν μικρζσ περιπζτειεσ που μασ μεταφζρουν ςτα διάφορα levels που πρζπει να κατακτιςουμε, να ςυγκεντρϊνουμε πόντουσ ςαν ανταμοιβι για απλζσ ι πολφπλοκεσ ενζργειεσ που κάνουμε, με ςτόχο να κατακτιςουμε μια κζςθ ςτο Top 10 ι ακόμθ ζνα badge για τθ ςυλλογι μασ. Ζχει αποδειχτεί επιςτθμονικά ότι μζςα από αυτι τθ διαδικαςία αυξάνεται θ ςυναιςκθματικι ςυμμετοχι των παικτϊν επιςκεπτϊν, επθρεάηεται θ ςυμπεριφορά τουσ, ενϊ παράλλθλα διευκολφνεται ςθμαντικά θ επικοινωνία των μθνυμάτων και ενιςχφεται θ αποδοχι τουσ. Προςκζτοντασ ζνα ακόμθ P για τθ λζξθ Pleasure ςτα υπόλοιπα 5 βαςικά P του Marketing (Product, Price, People, Place, Promotion), θ χριςθ μθχανιςμϊν δανειςμζνων από τα παιχνίδια που παίηουμε online, δίνει μια νζα διάςταςθ ςτθ δθμοφιλι ςτρατθγικι των Loyalty schemes που ζχουν δοκιμαςτεί με επιτυχία ςτο παρελκόν. Θ ζννοια του gamification αξιοποιεί το νόθμα του «παιγνίου» τθν διαςκζδαςθ, τθν ςυμμετοχικότθτα, τθν πρόκλθςθ του ςυναγωνιςμοφ και τα εφαρμόηει γιά τθν υλοποίθςθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων του μάρκετινγκ. Οι κφριοι ςτόχοι του είναι θ άςκθςθ επιρροισ ςτον καταναλωτι, θ επαφξθςθ τθσ εμπειρίασ του και θ διάδραςθ του με το brand με διαςκεδαςτικό τρόπο, θ ςυλλογι των προτιμιςεων του ωσ μζροσ μιασ διαδικαςίασ διαςκζδαςθσ, ςυναγωνιςμοφ ι διαγωνιςμοφ και θ μετατροπι του πακθτικοφ κοινοφ ςε ενεργθτικό μεταφορζα του διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ. Μζςω του gamification ο καταναλωτισ αιςκάνεται τμιμα μιασ κοινότθτασ, μζλοσ μιασ ςυναγωνιςτικισ διαδικαςίασ, κυνθγόσ όχι μόνο ενόσ δϊρου αλλά και τθσ 3

4 προςωπικισ προβολισ, τθσ αναγνωριςιμότθτασ και τθσ αποδοχι των φίλων του μζςω των κοινωνικϊν δικτφων. Εφαρμογζσ ςυςτθμάτων gamification απαντϊνται κυρίωσ ςε επίπεδο διαδικτφου, δθλαδι ςε πλατφόρμεσ, ιςτοςελίδεσ, blogs κάνοντασ χριςθ εργαλείων και μθχανιςμϊν που εφαρμόηονται ςτθν ανάπτυξθ video-games. Όμωσ αυτό το γεγονόσ δεν αποκλείει και τθν περίπτωςθ εφαρμογισ του ςε δράςεισ εκπαίδευςθσ, αειφόρου ανάπτυξθσ, προςωπικισ ανάπτυξθσ και ανάπτυξθσ κοινοτιτων εκτόσ διαδικτφου. Οι περιςςότερεσ από αυτζσ επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτθ χριςθ πόντων και ςθμάτων (PBL-Points, Badges, Leaderboards) χωρίσ να αξιοποιοφν οφτε να ενςωματϊνουν πλιρωσ νζεσ και καινοτόμεσ καλζσ πρακτικζσ επιςτθμονικϊν πεδίων όπωσ τθσ ψυχολογίασ, τθσ διοίκθςθσ επιχειριςεων, του ςχεδιαςμοφ παιχνιδιϊν (αυτζσ είναι και οι προχποκζςεισ ςτισ οποίεσ προαναφζρκθκα) κ.ά. Σα Video games είναι θ κυρίαρχθ μορφι ψυχαγωγίασ τθσ εποχισ μασ επειδι είναι ιςχυρά εργαλεία για τθν παρακίνθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ. Αποτελεςματικά παιχνίδια επθρεάηουν τόςο τθν ψυχολογία όςο και τθν τεχνολογία, με τρόπουσ που μποροφν να εφαρμοςτοφν ζξω από το κακθλωτικό περιβάλλον των παιχνιδιϊν. Σο gamification ωσ επιχειρθματικι τεχνικι, ζχει αναπτυχκεί κατά τα τελευταία 2 χρόνια. Οι οργανιςμοί και οι επιχειριςεισ εφαρμόηουν ςε τομείσ όπωσ το marketing,οι ανκρϊπινοι πόροι, θ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ, τθσ βιωςιμότθτασ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τθν υγεία και τθν καινοτομία όπωσ ακόμα και για τθν δζςμευςθ του πελάτθ. Β. τόχοσ τθν ουςία ο ςτόχοσ είναι απλόσ: να κινθτοποιθκοφν οι εργαηόμενοι/ φοιτθτζσ/ πελάτεσ/ χριςτεσ κ.ο.κ για να εμπλακοφν ςε δραςτθριότθτεσ που υπό κανονικζσ ςυνκικεσ κα ζβριςκαν βαρετζσ ι όχι τόςο δελεαςτικζσ. Πϊσ γίνεται αυτό; Χρθςιμοποιϊντασ προκλιςεισ, επίπεδα, νοφμερα, πόντουσ και βραβεία και δίνοντασ ςτα άτομα ευκαιρίεσ να ςυμμετάςχουν και να ανταγωνιςτοφν με τουσ φίλουσ τουσ. Μποροφμε να κυμθκοφμε χαρακτθριςτικά το Foursquare που μασ επιβραβεφει για τισ επιςκζψεισ μασ ςε βιβλιοπωλεία, καφζ και ςινεμά ι το Nike+ που μασ κινθτοποιεί να ξεπεράςουμε εικονικά τουσ φίλουσ μασ κάνοντασ τηόκινγκ. Θ παιχνιδοποίθςθ είναι απόλυτα ςυμβατι με τθν εποχι μασ και τισ νζεσ δυνατότθτεσ ςυνδεςιμότθτασ και αλλθλεπίδραςθσ που προςφζρουν οι ψθφιακζσ κοινωνικζσ πλατφόρμεσ και θ κινθτι τθλεφωνία. Βάςει αυτϊν ςιμερα είναι μετριςιμθ θ κοινωνικότθτα, θ κινθτικότθτα και θ διάκεςι μασ για ςυνεργαςία και ανταγωνιςμό. 4

5 Γ. Σεχνικζσ-Μθχανιςμοί Οι τεχνικζσ του Gamification αξιοποιοφν τισ φυςιολογικζσ επικυμίεσ του ατόμου για ανταγωνιςμό, υλοποίθςθ, status, όπωσ και τισ ανάγκεσ του για αυτο-ζκφραςθ, με ςτοιχεία αλτρουιςμοφ. Οι μθχανιςμοί που χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ είναι: Immersion Reality Εικονικι διζγερςθ «βυκίηει» τουσ παίκτεσ ςτθν εικονικι πραγματικότθτα Points and Levels Αρικμθτικζσ παραςτάςεισ ενθμερϊνουν τον παίκτθ για τθν πρόοδό του Challenges/Quests Πρόοδοσ πετυχαίνεται ςταδιακά από βραχυπρόκεςμουσ ςτόχουσ για ζνα απόλυτο αποτζλεςμα μόνο με μακροχρόνια εναςχόλθςθ και ςυμμετοχι Leader boards Rankings Οι παίκτεσ παρακολουκοφν τθν πορεία των άλλων παικτϊν και νιϊκουν πίεςθ και ανταγωνιςμό Virtual Goods Εικονικά αντικείμενα ανικουν ςτουσ παίκτεσ. Κερδίηονται από «μάχεσ» και βοθκοφν ςτθν επίτευξθ ςτόχων. Δ. Χριςεισ του Gamification Μια εφαρμογι ςτθν οποία gamification ζχει εφαρμοςτεί ςε ευρεία κλίμακα είναι ςτο μάρκετινγκ. Πάνω από το 70% των εταιριϊν του Forbes Global 2000 ςκοπεφουν να χρθςιμοποιιςουν gamification για ςκοποφσ του μάρκετινγκ και διατιρθςθ πελατϊν. Για παράδειγμα, ςτισ Νοεμβρίου του 2011, Αυςτραλιανι εκπομπι και online media ςφμπραξθ του Yahoo!7 ξεκίνθςε τθν Fango mobile εφαρμογι, θ οποία επιτρζπει ςτουσ κεατζσ τθλεόραςθσ να αλλθλεπιδροφν μζςω πολλϊν gamification τεχνικϊν όπωσ check-ins και badges (εμβλιματα). Μζχρι τον Φεβρουαρίου του 2012, τθν εφαρμογι τθν είχαν "κατεβάςει" περιςςότερεσ από φορζσ. Gamification ζχει επίςθσ χρθςιμοποιθκεί και ςε προγράμματα αφοςίωςθσ των πελατϊν. Κατά το ζτοσ 2010, τα Starbucks ζδωςαν Foursquare badges ςε ανκρϊπουσ οι οποίοι είχαν κάνει check-in ςε πολλαπλζσ τοποκεςίεσ και προςφζρονταν εκπτϊςεισ για τουσ ανκρϊπουσ που ζγιναν οι "διμαρχοι" του ςυγκεκριμζνου καταςτιματοσ. Τπιρξαν επίςθσ 5

6 προτάςεισ για τθ χριςθ gamification ςε ανταγωνιςτικι νοθμοςφνθ, ενκαρρφνοντασ τουσ ανκρϊπουσ να ςυμπλθρϊνουν ζρευνεσ, και να κάνουν ζρευνα αγοράσ για αναγνϊριςθ των εμπορικϊν ςθμάτων. Σο Gamification ζχει επίςθσ χρθςιμοποιθκεί ωσ εργαλείο για δζςμευςθ του πελάτθ, κακϊσ και για τθν ενκάρρυνςθ τθσ επικυμθτισ χριςθσ των websites. Επιπλζον, το gamification εφαρμόηεται άμεςα ςτθν αφξθςθ δζςμευςθσ ςε ιςτότοπουσ που ζχουν καταςκευαςτεί για υπθρεςίεσ κοινωνικϊν δικτφων. Για παράδειγμα, τον Αυγοφςτου του 2010, θ ιςτοςελίδα DevHub, ανακοίνωςε ότι ζχει αυξιςει τον αρικμό των χρθςτϊν τθσ, οι οποίοι ςυμπλθρϊνουν τισ διαδικτυακζσ εργαςίεσ, από 10% ςε 80% μετά τθν προςκικθ gamification ςτοιχείων ςτθ ιςτοςελίδα. Με τον προγραμματιςμό question-and-answer, οι χριςτεσ τθσ ιςτοςελίδασ Stack Overflow, λαμβάνουν αρικμό πόντων και/ι εμβλιματα για εκτζλεςθ ςε διάφορων ενεργειϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων εξάπλωςθσ links με ερωτιςεισ και απαντιςεισ μζςω Facebook και Twitter. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ διαφορετικϊν εμβλθμάτων είναι διακζςιμοσ, και όταν θ φιμθ ενόσ χριςτθ υπερβεί τα διάφορα κατϊτατα όρια, ο χριςτθσ αποκτά επιπλζον δικαιϊματα, ςυμπεριλαμβανομζνων, και ςτο υψθλότερο επίπεδο, το προνόμιο να βοθκιςει ςτθν προεδρεία τθσ ιςτοςελίδασ. Θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ αποτελοφν τομείσ όπου υπάρχει ενδιαφζρον για το gamification. Θ Microsoft ζχει κυκλοφοριςει το παιχνίδι Ribbon Hero 2 ςαν ζνα addon,ςτο office, ϊςτε να εκπαιδεφςει τουσ χριςτεσ να το χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά. Είναι ζνα από τα πιο δθμοφιλι projects που το Microsoft office κυκλοφόρθςε ποτζ. Σο τμιμα εκπαίδευςθσ τθσ Νζασ Τόρκθσ με τθν χρθματοδότθςθ από το MacArthur Foundation και το Bill and Melinda Gates Foundation, ίδρυςε ζνα ςχολείο που επικεντρϊνεται γφρω από τθν μάκθςθ μζςω του παιχνιδιοφ, που ονομάηεται Quest to Learn, με τθν πρόκεςθ να καταςτιςει τθν μάκθςθ πιο ελκυςτικι ςτο ςφγχρονο παιδί. Θ SAP ζχει χρθςιμοποιιςει τα παιχνίδια για να εκπαιδεφςουν τουσ υπαλλιλουσ τθσ με ςκοπό τθν βιωςιμότθτα. Ο ςτρατόσ των ΘΠΑ και θ Unilever ζχουν επίςθσ χρθςιμοποιιςει gamification ςτθν εκπαίδευςθ τουσ. Θ ακαδθμία Khan είναι ζνα παράδειγμα τθσ χριςθσ των gamification τεχνικϊν ςτθν θλεκτρονικι εκπαίδευςθ. Σον Αφγουςτο του 2009, θ Gbanga ξεκίνθςε το εκπαιδευτικό locationbased παιχνίδι τθσ, με όνομα Gbanga Zooh για τον ηωολογικό κιπο τθσ Ηυρίχθσ και ηιτθςαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να ςϊςει αποτελεςματικά τα απειλοφμενα ηϊα και φυςικά να τα φζρει πίςω ςτο ηωολογικό κιπο. το παιχνίδι, οι παίκτεσ ενκαρρφνονται να διατθροφν virtual οικότοπουσ κατά μικοσ του Canton τθσ Ηυρίχθσ, προκειμζνου να προςελκφςουν και να μαηζψουν τα απειλοφμενα είδθ ηϊων. Εφαρμογζσ όπωσ το Fitocracy και το QUENTIQ χρθςιμοποιοφν gamification για να ενκαρρφνουν τουσ χριςτεσ να αςκοφνται πιο αποτελεςματικά και να βελτιϊςουν τθ υγεία τουσ. Οι χριςτεσ ζχουν κερδίςει πολλοφσ πόντουσ για τισ δραςτθριότθτεσ που 6

7 εκτελοφν ςτισ δουλειζσ του ςπιτιοφ και ανεβαίνουν επίπεδα ανάλογα με τουσ πόντουσ που ζχουν κερδίςει. Επίςθσ, οι χριςτεσ μποροφν να ολοκλθρϊςουν παράπλευρεσ αποςτολζσ (ςετ των ςυναφϊν δραςτθριοτιτων) και να αποκτιςουν εμβλιματα για fitness milestones. Θealth Month προςκζτει ςτοιχεία του κοινωνικοφ gaming, επιτρζποντασ ςε επιτυχθμζνουσ χριςτεσ να επαναφζρουν πόντουσ για χριςτεσ οι οποίοι ζχουν αποτφχει να εκπλθρϊςουν οριςμζνουσ ςτόχουσ. Ε. Οφζλθ Θ χριςθ του gamification ωσ εργαλείο πάνω ςε ζνα site ι ςε μια εφαρμογι ςε μορφι παιχνιδιϊν, διαγωνιςμϊν και προκλιςεων, ζχει αποδειχτεί ότι μπορεί να αυξιςει κατακόρυφα τθ διαδραςτικότθτα και τθν αφοςίωςθ των χρθςτϊν. Γι αυτό και το Gamification αποτελεί πλζον το νζο πολφτιμο εργαλείο ςτα χζρια τόςο των Marketers όςο και των Content Managers. Ζχει, μάλιςτα, δοκιμαςτεί με μεγάλθ επιτυχία ςε sites και ςε εφαρμογζσ όπωσ τα Farmville, Foursquare και Get Glue. Θ δυναμικι που εκπζμπει το Gamification «πατάει» πάνω ςε τρεισ διαφορετικζσ ψυχολογίεσ: ςτα προγράμματα Loyalty, ςτον ςχεδιαςμό παιχνιδιϊν και ςτα Behavioral Economics. Σο gamification είναι μία τάςθ που ιρκε για να μείνει και μζςα ςτα επόμενα χρόνια κα κακιερωκεί. Διότι, ζςτω και αν «είναι πολφ νωρίσ να ποφμε ςθκωκείτε και αρχίςτε να φτιάχνετε gamified πλατφόρμεσ, οι ενδείξεισ δείχνουν ότι φζρνει πολφ ςθμαντικά αποτελζςματα ςε όςουσ ζχουν αποφαςίςει να το υιοκετιςουν». φμφωνα με τθν εταιρεία Badgeville, το Gamification μπορεί να οδθγιςει ςε αφξθςθ κατά 100% ςτο χρόνο παραμονισ των επιςκεπτϊν ςτο site, ςε διπλάςιεσ εγγραφζσ από τισ υπάρχουςεσ πλατφόρμεσ, ςε τρεισ φορζσ περιςςότερο περιεχόμενο από τουσ χριςτεσ και ςε πενταπλάςια αφξθςθ των sharings από τα sites κοινωνικισ δικτφωςθσ! Επίςθσ με το gamification οι εταιρείεσ ιντριγκάρουν τουσ χριςτεσ δίνοντασ τουσ προκλιςεισ και βραβεία, αν καταφζρουν να φζρουν εισ πζρασ τθν «αποςτολι». Ζτςι, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι με αυτό τον τρόπο δθμιουργείται μια δζςμευςθ μεταξφ εταιρειϊν και χρθςτϊν το οποίο δίνει ςτισ εταιρείεσ ζνα πολφ μεγάλο και βαςικό πλεονζκτθμα. Προςελκφοντασ τθν προςοχι των δυνθτικϊν πελατϊν, το gamification, μπορεί να παρζχει ςυνεχι ροι των εςόδων για πολλζσ επιχειριςεισ κακϊσ και να ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ. Θ χριςθ των εφαρμογϊν και μεκόδων του Gamification ζχει αποδειχκεί ότι είναι ζνασ πολφ καλόσ τρόποσ, οι εταιρείεσ να 7

8 ενκαρρφνουν τουσ πελάτεσ να επιςκεφκοφν το site τουσ και να μείνουν περιςςότερθ ϊρα και ζτςι να δουν ανακοινϊςεισ για νζο περιεχόμενο, προϊόντα ι υπθρεςίεσ. Οι πελάτεσ και οι εργαηόμενοι γενικά, μζςα από το gamification κα δουν ότι οι τεχνικζσ αυτζσ ενκαρρφνουν τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ, κακϊσ υποςτθρίηουν και μια βαςικι ςτρατθγικι για να φζρουν τουσ φίλουσ και τθν οικογζνεια των πελατϊν ζτςι ϊςτε να ςυμμετάςχουν και αυτοί. Παρζχοντασ μια δομι θ οποία κα επιβεβαιϊνει τθ ςυμμετοχι τουσ, μπορεί να αφιςει ςτισ επιχειριςεισ επιςκζπτεσ και πελάτεσ οι οποίοι είναι πικανό να μοιραςτοφν αυτζσ τισ ενζργειεσ τουσ με άλλουσ (ςυνεργάτεσ, φίλουσ κλπ). Opening doors Οι Gamification τεχνικζσ προςφζρουν ςτουσ πελάτεσ ζνα περιβάλλον ςυμμετοχισ. VentureBeat.com αναφζρει: «Σο Gamification ωκεί κατά 13 τοισ εκατό τθν καταχϊρθςθ ςχολίων από τουσ πελάτεσ,κατά 22 τοισ εκατό δθμοςιεφςεισ ςτο Facebook, ςτο Twitter, και ςε άλλα δίκτυα, και κατά 68% τθν ανακάλυψθ περιεχομζνου από αυτοφσ που επιςκζπτονται το site. Αυτι θ δυνατότθτα βοθκάει τισ επιχειριςεισ να οδθγθκοφν ςε νζουσ πελάτεσ μζςω ενόσ δικτφου ανταλλαγισ δεδομζνων(κοινωνικά μζςα, άλλα δίκτυα, ακόμθ και από ςτόμα ςε ςτόμα). Σο Gamification τροφοδοτεί μια αγορά, όπου οι πελάτεσ κα ενκαρρφνονται να ςυμμετζχουν και να ανταμείβονται για τισ προςπάκειζσ τουσ. Boosting productivity Θ τεχνικι του Gamification μπορεί επίςθσ να εφαρμοςτεί για να υποςτθριχκεί περιςςότερο θ παραγωγικότθτα των εργαηομζνων. KMWorld.com αναφζρει: "διαπιςτϊςαμε ότι το μεγαλφτερο κίνθτρο δεν είναι το status οφτε τα χρθματικά βραβεία, αλλά οι χριςτεσ να είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν τισ ςυνζπειεσ τθσ ςυνεργατικισ τουσ ςυμπεριφοράσ ςτθν οργάνωςθ, και να αναγνωρίηονται και να ανταμείβονται για αυτό." Ακόμα μία ωφζλεια που προκφπτει από τθ χριςθ του gamification, είναι ότι οι εργαηόμενοι μποροφν να εργάηονται πιο επιμελϊσ λόγω των μπόνουσ που τουσ δίνονται αλλά αυτό που είναι πραγματικά ςθμαντικό είναι ότι οι εργαηόμενοι είναι πρόκυμοι να ςυνεχίςουν να δουλεφουν ςκλθρά γιατί κατανοοφν πόςο ςθμαντικοί είναι για τθν επιχείρθςθ. Θεωροφν ότι τα ατομικι εργαςία ςε ςυνδυαςμό με το ςυνολικό αποτζλεςμα κακίςταται αναπόςπαςτο μζροσ τθσ επιχείρθςθσ και τουσ βοθκά δίνοντασ τουσ ςυναιςκιματα ολοκλιρωςθσ και κάνοντασ τουσ να νιϊκουν αναγκαίοι για τθν ομάδα τουσ. Σο Gamification γενικότερα μπορεί να δϊςει ςτισ επιχειριςεισ πρόςκετθ ενίςχυςθ τθσ ςυνολικισ παραγωγικότθτασ και αυτό γιατί γίνεται ενκάρρυνςθ των πελατϊν και εργαηομζνων μζςω ενόσ ςυςτιματοσ κακθκόντων και ανταμοιβϊν το οποίο δίνει ςτον κακζνα τθν αίςκθςθ του πόςο αναγκαίοσ είναι για τθν επιχείρθςθ. 8

9 Σ. υμπεράςματα Επειδι το Gamification είναι ςχετικά νζα μζκοδοσ, απαραίτθτο για τθ διάδοςι του είναι αρχικά θ διάδοςθ των καινοτομιϊν. Ζτςι, για να διαχυκεί περαιτζρω ςτθν μαηικι αγορά πρζπει οι πωλθτζσ να εξετάςουν το ενδεχόμενο αλλαγισ τθσ καινοτομίασ για να χωρζςει τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ αλλά και να μειϊςουν το επίπεδο τθσ αςφμμετρθσ πλθροφόρθςθσ με ςυνεχι εκπαίδευςθ. Για να επιτευχκεί αυτό κα πρζπει αρχικά να υπάρχει ζνασ κυρίαρχοσ ςχεδιαςμόσ του Gamification και ζτςι θ πρϊιμθ πλειονότθτα να ζχει υιοκετιςει τθν καινοτομία (και ςυνεχι εκπαίδευςθ). Επιπρόςκετα ςθμαντικι μζτρθςθ για τθν επιτυχία ςτο Gamification είναι θ ςφμπλεξθ του χριςτθ με το πρόγραμμα. τθ ςυνζχεια ακολουκοφν ςυμβουλζσ για επιτυχθμζνθ χριςθ του Gamification. DO s Θα πρζπει να υπάρχει μια ςυνεκτικι εικόνα του ςυνόλου τθσ λειτουργικότθτασ (κοινισ ωφζλειασ) μιασ εφαρμογισ / ιςτοςελίδασ και να εμφανίηεται με επιτυχία ςε δικτυακοφσ τόπουσ, προκειμζνου να δθμιουργθκεί εμπιςτοςφνθ, θ αναγνωριςιμότθτα του ςιματοσ και αποτελεςματικι εμπλοκι τθσ εμπορίασ. Οι χριςτεσ επομζνωσ δεν κα εμπλζκονται με τζτοιου είδουσ παιχνίδια εάν δεν είναι ζμπιςτα. Η επιχείρθςθ πρζπει να ειςζλκει με νίκεσ. Δθλαδι Αυτό γιατί θ πρϊτθ εμπειρία του χριςτθ είναι κρίςιμθ για οποιοδιποτε πρόγραμμα παρακίνθςθσ. Ζτςι τα μζλθ δεν κα πρζπει να ψάξουν λόγουσ για να ςυμμετάςχουν ξανά ςτο πρόγραμμα αυτό. Αλλά να ςυμμετζχουν τακτικά και με τθ κζλθςθ τουσ. Δθμιουργία μικρότερθσ απώλειασ. Δθλαδι να είναι όςο μικρόσ γίνεται ο αρικμόσ χρθςτϊν που εγκαταλείπουν το ςφςτθμα. Πρζπει επομζνωσ να εμφανίηεται θ πρόοδοσ τουσ αμζςωσ, ακόμα και αν είναι πολφ μικρι. Οι ςυμμετζχοντεσ δφςκολα εγκαταλείπουν το ςτόχο τουσ όταν ζχουν βάλει ιδθ κάποιο επίπεδο προςπάκειασ για να επιτευχκεί θ πρόοδοσ αυτι. Να δίνεται ςτουσ χριςτεσ θ επιλογι. Όταν δίνεται θ επιλογι ςτουσ χριςτεσ, δθμιουργείται ζνα επιπλζον νόθμα ςτθν όλθ διαδικαςία. Σα άτομα αιςκάνονται το αίςκθμα τθσ ευκφνθσ και τθσ ενδυνάμωςθσ, με αυτό τον τρόπο και ζτςι ενκαρρφνονται να επιλζξουν ζνα δικό τουσ τρόπο για τθν επίτευξθ ενόσ ςτόχου που προςωπικά ικανοποιοφν. Να παρζχεται μια ιςορροπία πρόκλθςθσ και επίτευξθσ. Ανζφικτοι ςτόχοι είναι αποκαρρυντικοί. Όπωσ επίςθσ προκλιςεισ χωρίσ καμία δυςκολία δεν ζχουν νόθμα. 9

10 Πρζπει επομζνωσ, μια επιχείρθςθ να βαςιςτείτε ςτα δεδομζνα τθσ ςυμπεριφορά τθσ για να κακορίςει ποια είναι τα προαπαιτοφμενα για τθν επιβράβευςθ. Ζτςι κα παρζχεται μια ιςορροπία πρόκλθςθσ και επίτευξθσ με τθν οποία ο χριςτθσ κα απολαμβάνει τθ ςυμμετοχι του ςτο παιχνίδι. Δθμιουργία Μζτρθςθσ επιτυχίασ. Ο ςκοπόσ του Gamification δεν είναι να αυξθκεί το ποςό του χρόνου των χρθςτϊν που περνοφν ςτθν ιςτοςελίδα μιασ επιχείρθςθσ. Σο όλο κζμα είναι να οδθγθκοφν οι επιςκζπτεσ ςτισ βαςικζσ ςυμπεριφορζσ που υποςτθρίηουν τουσ ςτόχουσ τθσ επιχείρθςισ. Επομζνωσ για αρχι να προςδιορίηονται οι ςυμπεριφορζσ ςτισ οποίεσ οι χριςτεσ ζχουν υψθλζσ επιδόςεισ. τθ ςυνζχεια, να προςδιορίηονται οι ςυμπεριφορζσ που κζλει θ επιχείρθςθ να ενκαρρφνουν περιςςότερο ι λιγότερο. Σζλοσ, θ επιχείρθςθ πρζπει να ςυνδζςει τισ ςυμπεριφορζσ ςε ζνα γενικό ςτόχο τθσ και να προςδιοριςτεί ποφ πρζπει να εςτιάςει τισ πθγζσ τθσ. DON'Ts Αποφυγι αντιαιςκθτικισ εικόνασ του Gamification ςτισ ιςτοςελίδεσ. Προφανϊσ θ διαιςκθτικι τθσ ιςτοςελίδασ μπορεί να βελτιϊςει τα κίνθτρα και τθν εμπλοκι των χρθςτϊν. Μια αντιαιςκθτικι εικόνα όχι μόνο δεν βελτιϊνει τα κίνθτρα, αλλά κακιςτά αδφνατθ τθν ςυμμετοχι του υποψιφιου χριςτθ ςτο παιχνίδι. Δεν πρζπει να υπερτονίηονται οι μθχανικζσ του παιχνιδιοφ. Θ υπερβολικι ζμφαςθ ςτθν μθχανικι του παιχνιδιοφ μπορεί να αποςταςιοποιιςει τον επιςκζπτθ από τθν αρχικι του εμπειρία. Γι' αυτό πρζπει να επικεντρϊνονται ςτθν δυναμικι του παιχνιδιοφ. Να μθν αμελείται το social proof*. Όλοι βαςιηόμαςτε ςε άλλουσ για να ενθμερωκοφν για τθ ςυμπεριφορά μασ, πόςο μάλλον ςε άγνωςτεσ ρυκμίςεισ, ςε εικονικά περιβάλλοντα. Κοινωνικι απόδειξθ είναι ζνασ τφποσ ςυμμόρφωςθσ. Όταν ζνα άτομο είναι ςε μια κατάςταςθ όπου δεν είναι ςίγουρο για το ςωςτό τρόπο ςυμπεριφοράσ (ςτθν ιςτοςελίδα), τότε κα απευκυνκεί ςε άλλουσ που κατά τθν άποψθ τουσ ζχουν ορκι ςυμπεριφορά. Δεν πρζπει να υπερφορτώνεται το ςφςτθμα μθχανιςμοφ. Σο Gamification δεν αφορά τθν προςκικθ όςο το δυνατόν πιο πολλϊν μθχανικϊν παιχνιδιϊν γίνεται. Αφορά τθν ενςωμάτωςθ του καλφτερου μίγματοσ των τεχνικϊν ςχεδιαςμοφ παιχνιδιϊν για να οδθγιςει ςτισ ςτοχευμζνεσ ςυμπεριφορζσ. Θ υπερφόρτωςθ του ςυςτιματοσ μπορεί όχι μόνο να μπερδζψει τον χριςτθ αλλά και να κακιςτά το ςφςτθμα ακατανόθτο και δφςκολο ςτθ ςυμμετοχι του χριςτθ. 10

11 Να μθν αναφζρονται ςθμεία ςτα οποία δεν μποροφν οι χριςτεσ να ανταπεξζλκουν. Οι άνκρωποι παρακινοφνται με ευκαιρίεσ για να κερδίςουν, να μάκουν και να κατακτιςουν νζα πράγματα, αλλά και να κοινωνικοποιθκοφν με τισ κοινότθτεσ των ανκρϊπων ωσ ομοϊδεάτεσ. Ζτςι ςθμεία ςτα οποία δεν μποροφν να ανταπεξζλκουν κα ζχουν ωσ ςυνζπεια τθν απογοιτευςι του και τελικά τθν εγκατάλειψθ του από το παιχνίδι. Σο Gamification δεν πρζπει να κεωρείται ωσ να αναλάβει διακλάδωςθ είναι μια αςθμζνια ςφαίρα Εάν το προϊόν και οι πελάτεσ δεν προτιμοφν τα προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ που εφαρμόηει το Gamification, δεν μπορεί να είναι αποδεκτό για όλουσ. Αν γίνει αυτό, οι χριςτεσ κα κεωροφν τθν εφαρμογι αυτι ανοφςια. Για τθν εφαρμογι του Gamification πρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςτο γιατί οι άνκρωποι αςχολοφνται με το εμπορικό ςιμα, και τα προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ και μετά κα πρζπει να εφαρμόηονται οι τεχνικζσ ςχεδιαςμοφ του παιχνιδιοφ για να ενιςχφςει και να εμβακφνει τισ αλλθλεπιδράςεισ αυτζσ. *social proof: Κοινωνικι απόδειξθ-ενθμερωτικι κοινωνικι επιρροι, Είναι ζνα ψυχολογικό φαινόμενο, όπου οι άνκρωποι υποκζτουν τισ ενζργειεσ των άλλων, ςε μια προςπάκεια να αντανακλάςουν τθ ςωςτι ςυμπεριφορά ςε μια δεδομζνθ κατάςταςθ. Αυτό το αποτζλεςμα είναι εμφανζσ ςτθ διφοροφμενεσ κοινωνικζσ καταςτάςεισ όπου οι άνκρωποι είναι ςε κζςθ να προςδιορίςουν τον κατάλλθλο τρόπο ςυμπεριφοράσ, και οδθγοφνται ςτθν παραδοχι ότι οι γφρω τουσ ζχουν περιςςότερεσ γνϊςεισ ςχετικά με κάτι. Παρόλο που θ κοινωνικι απόδειξθ αντικατοπτρίηει ζνα ορκολογικό κίνθτρο για τον ςυμμετζχοντα να λάβει υπόψθ τισ πλθροφορίεσ που κατζχονται από άλλουσ, θ τυπικι ανάλυςθ, όμωσ δείχνει ότι μπορεί να προκαλζςει τουσ ανκρϊπουσ να ςυγκλίνουν πολφ γριγορα ςε μια μόνο επιλογι, ζτςι ϊςτε οι αποφάςεισ του, ακόμθ και μεγάλεσ ομάδεσ ατόμων μποροφν να ςτθρίηονται ςε πολφ λίγεσ πλθροφορίεσ. 11

12 Ζ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Παραδείγματα χριςθσ Gamification Το πάηλ παιχνίδι Foldit ζφερε ςθμαντικι εξζλιξθ ςτθν ζρευνα για το AIDS που οι επιςτιμονεσ δεν μποροφςαν να βρουν Μζχρι το 2009, 30 εκατομμφρια άνκρωποι, αρικμόσ ίςοσ με τον πλθκυςμό τθσ Καλιφόρνια, ζχουν ιδθ πεκάνει από AIDS. Από το 2010 και μετά, υπάρχουν ακόμα 34 εκατομμφρια άνκρωποι που ζχουν προςβλθκεί από τον HIV. Για 15 χρόνια, πολλοί από τουσ κορυφαίουσ PhD επιςτιμονεσ ςε όλον τον κόςμο προςπακοφςαν να αποκωδικοποιιςουν μια κρυςταλλικι δομι, ενόσ από τουσ ιοφσ που προκαλοφν το aids, ονομαηόμενοσ M-PMV, αλλά δεν μποροφςαν να το κάνουν. Ευτυχϊσ, όμωσ, το κζντρο του επιςτθμονικοφ παιχνιδιοφ του πανεπιςτθμίου τθσ Ουάςιγκτον, ςυνεργάςτθκε με το τμιμα Βιοχθμείασ και δθμιοφργθςαν το Foldit, ζνα online βίντεο πάηλ παιχνίδι, για τθν αναδίπλωςθ των πρωτεϊνϊν. Σο Foldit επιτρζπει ςε άτομα από όλον τον κόςμο να «παίξουν» και να ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ ςτο να βγάλουν διάφορεσ πρωτεϊνικζσ δομζσ που να ταιριάηουν με τα κριτιρια ενόσ ερευνθτι. Προσ ζκπλθξθ όλων, με πάνω από 240,000 «παίκτεσ» να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο παιχνίδι και να ανταγωνίηονται άγρια ο ζνασ με τον άλλον, μία λφςθ για τθν δομι του M-PMV βρζκθκε μζςα ςε 10 μζρεσ, δθμιουργϊντασ μια ςθμαντικι εξζλιξθ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ του AIDS. υγκρίνοντασ τα 15 χρόνια με τισ 10 μζρεσ, μποροφμε να ποφμε πωσ αυτό το Gamification πρόςκεςε πολφ ςθμαντικι αξία ςτον κόςμο και κα μποροφςε μια μζρα να ςϊςει ζνα αγαπθμζνο τουσ πρόςωπο. 12

13 Χριςθ του Gamification για τθν επικοινωνία με τουσ πελάτεσ. Θ EFG Eurolife Αςφαλιςτικι κζλθςε να δοκιμάςει τα νζα ψθφιακά μζςα για να επικοινωνιςει με ζνα πιο «χαλαρό» τρόπο με τουσ πελάτεσ ι τουσ υποψιφιουσ πελάτεσ τθσ. χεδίαςαν και υλοποίθςαν μζςα ςτο web site τθσ, ζνα όμορφο virtual living room ςτο οποίο οι επιςκζπτεσ, αφοφ ςυμπλθρϊςουν κάποια δθμογραφικά τουσ ςτοιχεία, μποροφν να κερδίςουν άμεςα κάποιο δϊρο, κάνοντασ κλικ ςε αντικείμενα του χϊρου. Σα περιςςότερα από τα δϊρα που επιλζχκθκαν είναι κοντά ςτο αντικείμενο τθσ εταιρείασ ι τθσ επικοινωνιακισ τθσ ςτρατθγικισ, κάτι που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ςε παρόμοιεσ ενζργειεσ. τθν περίπτωςθ τθσ winbankdirect από τθν Σράπεηα Πειραιϊσ, θ οποία κζλθςε να επικοινωνιςει με ζνα διαφορετικό τρόπο το launch ενόσ νζου προϊόντοσ αςφάλειασ αυτοκινιτου, βάςιςε τθν επικοινωνιακι του ςτρατθγικι ςτο ότι δεν χρειάηεται να επιλζξεισ κάποια χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ αλλά μπορείσ να τα ζχεισ όλα. Επιλζξανε τθν υλοποίθςθ ενόσ casual game ενςωματωμζνου μζςα ςτθ ςελίδα τθσ εταιρείασ ςτο Facebook, όπου ο επιςκζπτθσ καλείται να εκτελζςει μια διαδρομι με αυτοκίνθτο προςπακϊντασ να ςυγκεντρϊςει όςο το δυνατόν περιςςότερουσ πόντουσ για να ςυμμετάςχει ςτθν κλιρωςθ δϊρων, αποφεφγοντασ φυςικά εμπόδια ι τεράςτια γράμματα που εμφανίηονταν ςτο δρόμο του, εκτελϊντασ κάποια απλά tasks ι περνϊντασ μζςα από τεράςτια ΚΑΙ, που ενίςχυαν το μινυμα τθσ καμπάνιασ. Σζλοσ, ςτθν ενζργεια που πραγματοποιικθκε ςε ςυνεργαςία τθσ LoveD για τθν επικοινωνία των προϊόντων τθσ TOTAL Lubricants, ςχεδιάςανε και υλοποίθςαν ζνα πολφπλοκο και απαιτθτικό 3D multi player rally game, με ςτοιχεία και αναφορζσ από αντίςτοιχα console games, τθρουμζνων φυςικά των αναλογιϊν ςε επίπεδο επικοινωνιακϊν ςτόχων και τεχνικϊν περιοριςμϊν. Ο διαγωνιςμόσ ενςωματϊκθκε ακόμθ περιςςότερο μζςα ςτο περιβάλλον του Facebook, αφοφ ο επιςκζπτθσ - παίκτθσ είχε τθ δυνατότθτα να προ(ς)καλζςει και να ανταγωνιςτεί κάποιον από τουσ online φίλουσ του ςτο δθμοφιλζσ social network. Μετά το τζλοσ κάκε παιχνιδιοφ, πζρα από τθν ςυμμετοχι του με βάςθ το χρόνο ςτον πίνακα των Top Scorers, είχε τθ δυνατότθτα να μοιραςτεί ςτο wall του τα αποτελζςματα, αυξάνοντασ ςθμαντικά το virality και το reach τθσ ενζργειασ. 13

14 DuoLingo: Μάκε μία γλώςςα κακώσ μεταφράηεισ το διαδίκτυο Σο Duolingo είναι μια τεράςτια online ςυνεργαςία θ οποία ςυνδυάηει ζνα δωρεάν ιςτότοπο για εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν με μία πλθρωμζνθ μεταφραςτικι πλατφόρμα βαςιςμζνθ ςτον πλθκοποριςμό. Θ υπθρεςία ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ να μποροφν να μακαίνουν μία από τισ προςφερόμενεσ γλϊςςεσ online ενϊ ταυτόχρονα βοθκάνε ςτθ μετάφραςθ ιςτοςελίδων και αρχείων. Οι αρχάριοι ξεκινάνε με βαςικζσ, απλζσ φράςεισ, από το διαδίκτυο, ενϊ οι προχωρθμζνοι χριςτεσ λαμβάνουν πιο περίπλοκεσ φράςεισ. Όςο κάποιοσ ανεβαίνει επίπεδο, τόςο ανεβαίνει κ θ δυςκολία των φράςεων που καλείται να μεταφράςει. ε κάκε περίπτωςθ το Duolingo προςφζρει τα απαραίτθτα μακθςιακά και μεταφραςτικά εργαλεία ϊςτε να βοθκιςει το μακθτι να καταλάβει και να απομνθμονεφςει τισ λζξεισ τισ οποίεσ ςυναντάει κατά τθ διάρκεια του μακθςιακοφ παιχνιδιοφ. Ο κάκε μακθτισ μπορεί επίςθσ να ψθφίηει τθν ποιότθτα τθσ μετάφραςθσ των άλλων μακθτϊν, παρζχοντασ πολφτιμθ ανατροφοδότθςθ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ και εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ. Οι καλφτερα βακμολογθμζνεσ μεταφράςεισ για κάκε πρόταςθ γίνονται διακζςιμεσ ςτουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ. Όταν οι μακθτζσ ολοκλθρϊςουν ζνα μάκθμα ι μεταφράςουν το περιεχόμενο μιασ ιςτοςελίδασ, κερδίηουν πόντουσ επιδεξιότθτασ. Σα μακιματα που ςχετίηονται με μια επιδεξιότθτα ολοκλθρϊνονται όταν ολοκλθρωκεί ζνασ προκακοριςμζνοσ αρικμόσ μεταφράςεων. Μιασ και το περιεχόμενο του διαδικτφου είναι από τθ φφςθ του πιο ενδιαφζρον από ότι οι «καταςκευαςμζνεσ» προτάςεισ, οι μεταφραςτικζσ αςκιςεισ γίνονται πιο ελκυςτικζσ. Επίςθσ, ο ιςτότοποσ περιλαμβάνει αςκιςεισ χρόνου, όπωσ για παράδειγμα πόντουσ επιδεξιότθτασ και μπόνουσ χρόνου όταν κάποιοσ απαντάει ςωςτά ςε μια ερϊτθςθ ςε ςυγκεκριμζνο πλαίςιο χρόνου. Οι λανκαςμζνεσ απαντιςεισ ιςοδυναμοφν με απϊλεια πόντων και ηωϊν, όπωσ επίςθσ και κακυςτζρθςθ ςτο να ανζβει κάποιοσ επίπεδο. Σο ςφςτθμα προςαρμόηεται ϊςτε ανάλογα με τα μακιματα, τισ μεταφράςεισ, τα τεςτ και τισ πρακτικζσ ςυνεδριάςεισ που ζχουν ολοκλθρωκεί, να προςφζρει ανατροφοδότθςθ ςτον εκάςτοτε μακθτι και να ςχεδιάηει τα μελλοντικά του μακιματα και τισ αςκιςεισ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του. Από τα παραπάνω ςυμπεραίνουμε ότι το Duolingo είναι μια πλατφόρμα εξαιρετικά χριςιμθ για τθν εποχι μασ, αφοφ μετατρζπει τθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν ςε μια ςυναρπαςτικι εμπειρία, μειϊνοντασ τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ και βοθκϊντασ τθ μεταφραςτικι διαδικαςία. Σζλοσ, είναι απόλυτα προςιτι ςτο ευρφ κοινό δεδομζνου ότι προςφζρεται δωρεάν. 14

15 Η. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ https://www.coursera.org

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΘΣΘ ΣΜΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Ανάπτυξθ Μεκοδολογίασ και υςτιματοσ Τποςτιριξθσ Αποφάςεων υγκριτικισ Αξιολόγθςθσ Ιςτοςελίδων Μποφτςθσ Παναγιϊτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012

Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Τεφχοσ 24 - Ιοφλιοσ 2012 Υρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 24 - Λοφλιοσ 2012 Περιεχόμενα Σελ Θζμα 3 Editorial 4 Διακρίςεισ για το Contact Center τθσ Εκνικισ 5 8 10 12 2οσ Διαγωνιςμόσ i-bank Ξαινοτομία & Ψεχνολογία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1

ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ και ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 1 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΑΙΝΗ ΒΙΒΛΟΤ «Προετοιμαςία προσ μια πλιρθ φγκλιςθ του Οπτικοακουςτικοφ Κόςμου Ανάπτυξθ, Δθμιουργία και Αξίεσ» ςτο πλαίςιο Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Ζρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013

Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ επτζμβριοσ2013 Α.Σ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ KNX ΠΡΟΣΤΠΟΤ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Δρ. Καμινάρθσ Σταφροσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ πουδαςτισ: Κρθτιϊτθσ Ανδρζασ ΑΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων

Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Σχεδιαςμόσ και Ανάπτυξθ Ρρότυπθσ Εφαρμογισ Διάχυτου Υπολογιςμοφ με Χριςθ Διαδραςτικϊν Εγκαταςτάςεων Νικόλαοσ Βαςιλάκθσ Τμιμα Μθχανικϊν Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν και Ρλθροφορικισ, Ρανεπιςτιμιο Ρατρϊν Beware

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη

Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών. Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking. Ακαδημία Πίζηηρ. Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Τεφχοσ 32 - Ιοφλιοσ 2014 Ππόγπαμμα Αξιοποίηζηρ Σηελεσών Νέο, αναβαθμιζμένο Internet Banking Ακαδημία Πίζηηρ Ο Σςνήγοπορ ηος Πελάηη Διαγωνιζμόρ «i-bank Καινοηομία & Τεσνολογία» Εηαιπική Κοινωνική Εςθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013

Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Σεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 27 - Απρίλιοσ 2013 Περιεχόμενα ΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Ημερίδα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Επιχείρθςθ» 5 Διακρίςεισ ςτα βραβεία ΧΡΗΞΑ-Γεϊργιοσ Ουηοφνθσ 6 Τπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ»

Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Διευκυντι Ζκδοςθσ. Κείμενο Θζςθσ και Αντίκεςθσ Ο υνδικαλιςμόσ ςτθν Τγεία

Από τον Διευκυντι Ζκδοςθσ. Κείμενο Θζςθσ και Αντίκεςθσ Ο υνδικαλιςμόσ ςτθν Τγεία Οικονομία Υγεία Τριμθνιαία Επιςτθμονικι Επικεϊρθςθ των Οικονομικϊν τθσ Υγείασ Υπό τθν Αιγίδα τθσ Ερευνθτικισ Μονάδασ Υγείασ του Ακθναϊκοφ Ινςτιτοφτου Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ Τόμοσ 1 οσ, Τεφχοσ 3 ο, Ιοφλιοσ-Αφγουςτοσ-Σεπτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα