GAMIFICATION ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ. [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013]

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GAMIFICATION ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ. [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013]"

Transcript

1 [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013] ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ GAMIFICATION KΑΘΗΓΗΣΗ: κ. Δθμθτριάδθσ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ: Κωνςταντίνου Μαρία, Μπίμπιηα Ναταλία, Πετρίδθ Νάταλθ, Χρυςοφ Αλεξάνδρα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΟΡΙΜΟ ΣΟΙΧΕΙΑ (ΕΛΙΔΑ 3) Β. ΣΟΧΟ (ΕΛΙΔΑ 4) Γ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΜΘΧΑΝΙΜΟΙ (ΕΛΙΔΑ 5) Δ. ΧΡΘΕΙ ΣΟΤ Gamification (ΕΛΙΔΑ 5) Ε. ΟΦΕΛΘ ( ΕΛΙΔΑ 7) Σ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ (ΕΛΙΔΑ 9) Η. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ (ΕΛΙΔΑ 12) Θ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΛΙΔΑ 15) 2

3 Α. Οριςμόσ τοιχεία Ο όροσ Gamification εμφανίςτθκε για πρϊτθ φορά το 2010 και αφορά τθ χριςθ πρακτικϊν, τεχνικϊν αλλά και ολοκλθρωμζνων concepts που χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςτθ βιομθχανία των online παιχνιδιϊν, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ business εφαρμογϊν αλλά και επικοινωνιακϊν ενεργειϊν που δεν είναι παιχνίδια. Με τον όρο αυτόν αναφερόμαςτε ςτθ χριςθ/ ενςωμάτωςθ διαφόρων μθχανιςμϊν/χαρακτθριςτικϊν παιχνιδιοφ ςε καταςτάςεισ/ δραςτθριότθτεσ που δεν ςχετίηονται με το παιχνίδι με ςτόχο τθν εξεφρεςθ λφςεων μζςω τθσ αλλαγισ ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν κακϊσ και τθσ αφξθςθσ τθσ ςυμμετοχικότθτασ και τθσ δζςμευςισ τουσ. Ζτςι βλζπουμε ενζργειεσ και διαδικαςίεσ, που ιδθ είμαςτε ςυνθκιςμζνοι να εκτελοφμε online, να παρουςιάηονται ςαν μικρζσ περιπζτειεσ που μασ μεταφζρουν ςτα διάφορα levels που πρζπει να κατακτιςουμε, να ςυγκεντρϊνουμε πόντουσ ςαν ανταμοιβι για απλζσ ι πολφπλοκεσ ενζργειεσ που κάνουμε, με ςτόχο να κατακτιςουμε μια κζςθ ςτο Top 10 ι ακόμθ ζνα badge για τθ ςυλλογι μασ. Ζχει αποδειχτεί επιςτθμονικά ότι μζςα από αυτι τθ διαδικαςία αυξάνεται θ ςυναιςκθματικι ςυμμετοχι των παικτϊν επιςκεπτϊν, επθρεάηεται θ ςυμπεριφορά τουσ, ενϊ παράλλθλα διευκολφνεται ςθμαντικά θ επικοινωνία των μθνυμάτων και ενιςχφεται θ αποδοχι τουσ. Προςκζτοντασ ζνα ακόμθ P για τθ λζξθ Pleasure ςτα υπόλοιπα 5 βαςικά P του Marketing (Product, Price, People, Place, Promotion), θ χριςθ μθχανιςμϊν δανειςμζνων από τα παιχνίδια που παίηουμε online, δίνει μια νζα διάςταςθ ςτθ δθμοφιλι ςτρατθγικι των Loyalty schemes που ζχουν δοκιμαςτεί με επιτυχία ςτο παρελκόν. Θ ζννοια του gamification αξιοποιεί το νόθμα του «παιγνίου» τθν διαςκζδαςθ, τθν ςυμμετοχικότθτα, τθν πρόκλθςθ του ςυναγωνιςμοφ και τα εφαρμόηει γιά τθν υλοποίθςθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων του μάρκετινγκ. Οι κφριοι ςτόχοι του είναι θ άςκθςθ επιρροισ ςτον καταναλωτι, θ επαφξθςθ τθσ εμπειρίασ του και θ διάδραςθ του με το brand με διαςκεδαςτικό τρόπο, θ ςυλλογι των προτιμιςεων του ωσ μζροσ μιασ διαδικαςίασ διαςκζδαςθσ, ςυναγωνιςμοφ ι διαγωνιςμοφ και θ μετατροπι του πακθτικοφ κοινοφ ςε ενεργθτικό μεταφορζα του διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ. Μζςω του gamification ο καταναλωτισ αιςκάνεται τμιμα μιασ κοινότθτασ, μζλοσ μιασ ςυναγωνιςτικισ διαδικαςίασ, κυνθγόσ όχι μόνο ενόσ δϊρου αλλά και τθσ 3

4 προςωπικισ προβολισ, τθσ αναγνωριςιμότθτασ και τθσ αποδοχι των φίλων του μζςω των κοινωνικϊν δικτφων. Εφαρμογζσ ςυςτθμάτων gamification απαντϊνται κυρίωσ ςε επίπεδο διαδικτφου, δθλαδι ςε πλατφόρμεσ, ιςτοςελίδεσ, blogs κάνοντασ χριςθ εργαλείων και μθχανιςμϊν που εφαρμόηονται ςτθν ανάπτυξθ video-games. Όμωσ αυτό το γεγονόσ δεν αποκλείει και τθν περίπτωςθ εφαρμογισ του ςε δράςεισ εκπαίδευςθσ, αειφόρου ανάπτυξθσ, προςωπικισ ανάπτυξθσ και ανάπτυξθσ κοινοτιτων εκτόσ διαδικτφου. Οι περιςςότερεσ από αυτζσ επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτθ χριςθ πόντων και ςθμάτων (PBL-Points, Badges, Leaderboards) χωρίσ να αξιοποιοφν οφτε να ενςωματϊνουν πλιρωσ νζεσ και καινοτόμεσ καλζσ πρακτικζσ επιςτθμονικϊν πεδίων όπωσ τθσ ψυχολογίασ, τθσ διοίκθςθσ επιχειριςεων, του ςχεδιαςμοφ παιχνιδιϊν (αυτζσ είναι και οι προχποκζςεισ ςτισ οποίεσ προαναφζρκθκα) κ.ά. Σα Video games είναι θ κυρίαρχθ μορφι ψυχαγωγίασ τθσ εποχισ μασ επειδι είναι ιςχυρά εργαλεία για τθν παρακίνθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ. Αποτελεςματικά παιχνίδια επθρεάηουν τόςο τθν ψυχολογία όςο και τθν τεχνολογία, με τρόπουσ που μποροφν να εφαρμοςτοφν ζξω από το κακθλωτικό περιβάλλον των παιχνιδιϊν. Σο gamification ωσ επιχειρθματικι τεχνικι, ζχει αναπτυχκεί κατά τα τελευταία 2 χρόνια. Οι οργανιςμοί και οι επιχειριςεισ εφαρμόηουν ςε τομείσ όπωσ το marketing,οι ανκρϊπινοι πόροι, θ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ, τθσ βιωςιμότθτασ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τθν υγεία και τθν καινοτομία όπωσ ακόμα και για τθν δζςμευςθ του πελάτθ. Β. τόχοσ τθν ουςία ο ςτόχοσ είναι απλόσ: να κινθτοποιθκοφν οι εργαηόμενοι/ φοιτθτζσ/ πελάτεσ/ χριςτεσ κ.ο.κ για να εμπλακοφν ςε δραςτθριότθτεσ που υπό κανονικζσ ςυνκικεσ κα ζβριςκαν βαρετζσ ι όχι τόςο δελεαςτικζσ. Πϊσ γίνεται αυτό; Χρθςιμοποιϊντασ προκλιςεισ, επίπεδα, νοφμερα, πόντουσ και βραβεία και δίνοντασ ςτα άτομα ευκαιρίεσ να ςυμμετάςχουν και να ανταγωνιςτοφν με τουσ φίλουσ τουσ. Μποροφμε να κυμθκοφμε χαρακτθριςτικά το Foursquare που μασ επιβραβεφει για τισ επιςκζψεισ μασ ςε βιβλιοπωλεία, καφζ και ςινεμά ι το Nike+ που μασ κινθτοποιεί να ξεπεράςουμε εικονικά τουσ φίλουσ μασ κάνοντασ τηόκινγκ. Θ παιχνιδοποίθςθ είναι απόλυτα ςυμβατι με τθν εποχι μασ και τισ νζεσ δυνατότθτεσ ςυνδεςιμότθτασ και αλλθλεπίδραςθσ που προςφζρουν οι ψθφιακζσ κοινωνικζσ πλατφόρμεσ και θ κινθτι τθλεφωνία. Βάςει αυτϊν ςιμερα είναι μετριςιμθ θ κοινωνικότθτα, θ κινθτικότθτα και θ διάκεςι μασ για ςυνεργαςία και ανταγωνιςμό. 4

5 Γ. Σεχνικζσ-Μθχανιςμοί Οι τεχνικζσ του Gamification αξιοποιοφν τισ φυςιολογικζσ επικυμίεσ του ατόμου για ανταγωνιςμό, υλοποίθςθ, status, όπωσ και τισ ανάγκεσ του για αυτο-ζκφραςθ, με ςτοιχεία αλτρουιςμοφ. Οι μθχανιςμοί που χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ είναι: Immersion Reality Εικονικι διζγερςθ «βυκίηει» τουσ παίκτεσ ςτθν εικονικι πραγματικότθτα Points and Levels Αρικμθτικζσ παραςτάςεισ ενθμερϊνουν τον παίκτθ για τθν πρόοδό του Challenges/Quests Πρόοδοσ πετυχαίνεται ςταδιακά από βραχυπρόκεςμουσ ςτόχουσ για ζνα απόλυτο αποτζλεςμα μόνο με μακροχρόνια εναςχόλθςθ και ςυμμετοχι Leader boards Rankings Οι παίκτεσ παρακολουκοφν τθν πορεία των άλλων παικτϊν και νιϊκουν πίεςθ και ανταγωνιςμό Virtual Goods Εικονικά αντικείμενα ανικουν ςτουσ παίκτεσ. Κερδίηονται από «μάχεσ» και βοθκοφν ςτθν επίτευξθ ςτόχων. Δ. Χριςεισ του Gamification Μια εφαρμογι ςτθν οποία gamification ζχει εφαρμοςτεί ςε ευρεία κλίμακα είναι ςτο μάρκετινγκ. Πάνω από το 70% των εταιριϊν του Forbes Global 2000 ςκοπεφουν να χρθςιμοποιιςουν gamification για ςκοποφσ του μάρκετινγκ και διατιρθςθ πελατϊν. Για παράδειγμα, ςτισ Νοεμβρίου του 2011, Αυςτραλιανι εκπομπι και online media ςφμπραξθ του Yahoo!7 ξεκίνθςε τθν Fango mobile εφαρμογι, θ οποία επιτρζπει ςτουσ κεατζσ τθλεόραςθσ να αλλθλεπιδροφν μζςω πολλϊν gamification τεχνικϊν όπωσ check-ins και badges (εμβλιματα). Μζχρι τον Φεβρουαρίου του 2012, τθν εφαρμογι τθν είχαν "κατεβάςει" περιςςότερεσ από φορζσ. Gamification ζχει επίςθσ χρθςιμοποιθκεί και ςε προγράμματα αφοςίωςθσ των πελατϊν. Κατά το ζτοσ 2010, τα Starbucks ζδωςαν Foursquare badges ςε ανκρϊπουσ οι οποίοι είχαν κάνει check-in ςε πολλαπλζσ τοποκεςίεσ και προςφζρονταν εκπτϊςεισ για τουσ ανκρϊπουσ που ζγιναν οι "διμαρχοι" του ςυγκεκριμζνου καταςτιματοσ. Τπιρξαν επίςθσ 5

6 προτάςεισ για τθ χριςθ gamification ςε ανταγωνιςτικι νοθμοςφνθ, ενκαρρφνοντασ τουσ ανκρϊπουσ να ςυμπλθρϊνουν ζρευνεσ, και να κάνουν ζρευνα αγοράσ για αναγνϊριςθ των εμπορικϊν ςθμάτων. Σο Gamification ζχει επίςθσ χρθςιμοποιθκεί ωσ εργαλείο για δζςμευςθ του πελάτθ, κακϊσ και για τθν ενκάρρυνςθ τθσ επικυμθτισ χριςθσ των websites. Επιπλζον, το gamification εφαρμόηεται άμεςα ςτθν αφξθςθ δζςμευςθσ ςε ιςτότοπουσ που ζχουν καταςκευαςτεί για υπθρεςίεσ κοινωνικϊν δικτφων. Για παράδειγμα, τον Αυγοφςτου του 2010, θ ιςτοςελίδα DevHub, ανακοίνωςε ότι ζχει αυξιςει τον αρικμό των χρθςτϊν τθσ, οι οποίοι ςυμπλθρϊνουν τισ διαδικτυακζσ εργαςίεσ, από 10% ςε 80% μετά τθν προςκικθ gamification ςτοιχείων ςτθ ιςτοςελίδα. Με τον προγραμματιςμό question-and-answer, οι χριςτεσ τθσ ιςτοςελίδασ Stack Overflow, λαμβάνουν αρικμό πόντων και/ι εμβλιματα για εκτζλεςθ ςε διάφορων ενεργειϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων εξάπλωςθσ links με ερωτιςεισ και απαντιςεισ μζςω Facebook και Twitter. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ διαφορετικϊν εμβλθμάτων είναι διακζςιμοσ, και όταν θ φιμθ ενόσ χριςτθ υπερβεί τα διάφορα κατϊτατα όρια, ο χριςτθσ αποκτά επιπλζον δικαιϊματα, ςυμπεριλαμβανομζνων, και ςτο υψθλότερο επίπεδο, το προνόμιο να βοθκιςει ςτθν προεδρεία τθσ ιςτοςελίδασ. Θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ αποτελοφν τομείσ όπου υπάρχει ενδιαφζρον για το gamification. Θ Microsoft ζχει κυκλοφοριςει το παιχνίδι Ribbon Hero 2 ςαν ζνα addon,ςτο office, ϊςτε να εκπαιδεφςει τουσ χριςτεσ να το χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά. Είναι ζνα από τα πιο δθμοφιλι projects που το Microsoft office κυκλοφόρθςε ποτζ. Σο τμιμα εκπαίδευςθσ τθσ Νζασ Τόρκθσ με τθν χρθματοδότθςθ από το MacArthur Foundation και το Bill and Melinda Gates Foundation, ίδρυςε ζνα ςχολείο που επικεντρϊνεται γφρω από τθν μάκθςθ μζςω του παιχνιδιοφ, που ονομάηεται Quest to Learn, με τθν πρόκεςθ να καταςτιςει τθν μάκθςθ πιο ελκυςτικι ςτο ςφγχρονο παιδί. Θ SAP ζχει χρθςιμοποιιςει τα παιχνίδια για να εκπαιδεφςουν τουσ υπαλλιλουσ τθσ με ςκοπό τθν βιωςιμότθτα. Ο ςτρατόσ των ΘΠΑ και θ Unilever ζχουν επίςθσ χρθςιμοποιιςει gamification ςτθν εκπαίδευςθ τουσ. Θ ακαδθμία Khan είναι ζνα παράδειγμα τθσ χριςθσ των gamification τεχνικϊν ςτθν θλεκτρονικι εκπαίδευςθ. Σον Αφγουςτο του 2009, θ Gbanga ξεκίνθςε το εκπαιδευτικό locationbased παιχνίδι τθσ, με όνομα Gbanga Zooh για τον ηωολογικό κιπο τθσ Ηυρίχθσ και ηιτθςαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να ςϊςει αποτελεςματικά τα απειλοφμενα ηϊα και φυςικά να τα φζρει πίςω ςτο ηωολογικό κιπο. το παιχνίδι, οι παίκτεσ ενκαρρφνονται να διατθροφν virtual οικότοπουσ κατά μικοσ του Canton τθσ Ηυρίχθσ, προκειμζνου να προςελκφςουν και να μαηζψουν τα απειλοφμενα είδθ ηϊων. Εφαρμογζσ όπωσ το Fitocracy και το QUENTIQ χρθςιμοποιοφν gamification για να ενκαρρφνουν τουσ χριςτεσ να αςκοφνται πιο αποτελεςματικά και να βελτιϊςουν τθ υγεία τουσ. Οι χριςτεσ ζχουν κερδίςει πολλοφσ πόντουσ για τισ δραςτθριότθτεσ που 6

7 εκτελοφν ςτισ δουλειζσ του ςπιτιοφ και ανεβαίνουν επίπεδα ανάλογα με τουσ πόντουσ που ζχουν κερδίςει. Επίςθσ, οι χριςτεσ μποροφν να ολοκλθρϊςουν παράπλευρεσ αποςτολζσ (ςετ των ςυναφϊν δραςτθριοτιτων) και να αποκτιςουν εμβλιματα για fitness milestones. Θealth Month προςκζτει ςτοιχεία του κοινωνικοφ gaming, επιτρζποντασ ςε επιτυχθμζνουσ χριςτεσ να επαναφζρουν πόντουσ για χριςτεσ οι οποίοι ζχουν αποτφχει να εκπλθρϊςουν οριςμζνουσ ςτόχουσ. Ε. Οφζλθ Θ χριςθ του gamification ωσ εργαλείο πάνω ςε ζνα site ι ςε μια εφαρμογι ςε μορφι παιχνιδιϊν, διαγωνιςμϊν και προκλιςεων, ζχει αποδειχτεί ότι μπορεί να αυξιςει κατακόρυφα τθ διαδραςτικότθτα και τθν αφοςίωςθ των χρθςτϊν. Γι αυτό και το Gamification αποτελεί πλζον το νζο πολφτιμο εργαλείο ςτα χζρια τόςο των Marketers όςο και των Content Managers. Ζχει, μάλιςτα, δοκιμαςτεί με μεγάλθ επιτυχία ςε sites και ςε εφαρμογζσ όπωσ τα Farmville, Foursquare και Get Glue. Θ δυναμικι που εκπζμπει το Gamification «πατάει» πάνω ςε τρεισ διαφορετικζσ ψυχολογίεσ: ςτα προγράμματα Loyalty, ςτον ςχεδιαςμό παιχνιδιϊν και ςτα Behavioral Economics. Σο gamification είναι μία τάςθ που ιρκε για να μείνει και μζςα ςτα επόμενα χρόνια κα κακιερωκεί. Διότι, ζςτω και αν «είναι πολφ νωρίσ να ποφμε ςθκωκείτε και αρχίςτε να φτιάχνετε gamified πλατφόρμεσ, οι ενδείξεισ δείχνουν ότι φζρνει πολφ ςθμαντικά αποτελζςματα ςε όςουσ ζχουν αποφαςίςει να το υιοκετιςουν». φμφωνα με τθν εταιρεία Badgeville, το Gamification μπορεί να οδθγιςει ςε αφξθςθ κατά 100% ςτο χρόνο παραμονισ των επιςκεπτϊν ςτο site, ςε διπλάςιεσ εγγραφζσ από τισ υπάρχουςεσ πλατφόρμεσ, ςε τρεισ φορζσ περιςςότερο περιεχόμενο από τουσ χριςτεσ και ςε πενταπλάςια αφξθςθ των sharings από τα sites κοινωνικισ δικτφωςθσ! Επίςθσ με το gamification οι εταιρείεσ ιντριγκάρουν τουσ χριςτεσ δίνοντασ τουσ προκλιςεισ και βραβεία, αν καταφζρουν να φζρουν εισ πζρασ τθν «αποςτολι». Ζτςι, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι με αυτό τον τρόπο δθμιουργείται μια δζςμευςθ μεταξφ εταιρειϊν και χρθςτϊν το οποίο δίνει ςτισ εταιρείεσ ζνα πολφ μεγάλο και βαςικό πλεονζκτθμα. Προςελκφοντασ τθν προςοχι των δυνθτικϊν πελατϊν, το gamification, μπορεί να παρζχει ςυνεχι ροι των εςόδων για πολλζσ επιχειριςεισ κακϊσ και να ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ. Θ χριςθ των εφαρμογϊν και μεκόδων του Gamification ζχει αποδειχκεί ότι είναι ζνασ πολφ καλόσ τρόποσ, οι εταιρείεσ να 7

8 ενκαρρφνουν τουσ πελάτεσ να επιςκεφκοφν το site τουσ και να μείνουν περιςςότερθ ϊρα και ζτςι να δουν ανακοινϊςεισ για νζο περιεχόμενο, προϊόντα ι υπθρεςίεσ. Οι πελάτεσ και οι εργαηόμενοι γενικά, μζςα από το gamification κα δουν ότι οι τεχνικζσ αυτζσ ενκαρρφνουν τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ, κακϊσ υποςτθρίηουν και μια βαςικι ςτρατθγικι για να φζρουν τουσ φίλουσ και τθν οικογζνεια των πελατϊν ζτςι ϊςτε να ςυμμετάςχουν και αυτοί. Παρζχοντασ μια δομι θ οποία κα επιβεβαιϊνει τθ ςυμμετοχι τουσ, μπορεί να αφιςει ςτισ επιχειριςεισ επιςκζπτεσ και πελάτεσ οι οποίοι είναι πικανό να μοιραςτοφν αυτζσ τισ ενζργειεσ τουσ με άλλουσ (ςυνεργάτεσ, φίλουσ κλπ). Opening doors Οι Gamification τεχνικζσ προςφζρουν ςτουσ πελάτεσ ζνα περιβάλλον ςυμμετοχισ. VentureBeat.com αναφζρει: «Σο Gamification ωκεί κατά 13 τοισ εκατό τθν καταχϊρθςθ ςχολίων από τουσ πελάτεσ,κατά 22 τοισ εκατό δθμοςιεφςεισ ςτο Facebook, ςτο Twitter, και ςε άλλα δίκτυα, και κατά 68% τθν ανακάλυψθ περιεχομζνου από αυτοφσ που επιςκζπτονται το site. Αυτι θ δυνατότθτα βοθκάει τισ επιχειριςεισ να οδθγθκοφν ςε νζουσ πελάτεσ μζςω ενόσ δικτφου ανταλλαγισ δεδομζνων(κοινωνικά μζςα, άλλα δίκτυα, ακόμθ και από ςτόμα ςε ςτόμα). Σο Gamification τροφοδοτεί μια αγορά, όπου οι πελάτεσ κα ενκαρρφνονται να ςυμμετζχουν και να ανταμείβονται για τισ προςπάκειζσ τουσ. Boosting productivity Θ τεχνικι του Gamification μπορεί επίςθσ να εφαρμοςτεί για να υποςτθριχκεί περιςςότερο θ παραγωγικότθτα των εργαηομζνων. KMWorld.com αναφζρει: "διαπιςτϊςαμε ότι το μεγαλφτερο κίνθτρο δεν είναι το status οφτε τα χρθματικά βραβεία, αλλά οι χριςτεσ να είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν τισ ςυνζπειεσ τθσ ςυνεργατικισ τουσ ςυμπεριφοράσ ςτθν οργάνωςθ, και να αναγνωρίηονται και να ανταμείβονται για αυτό." Ακόμα μία ωφζλεια που προκφπτει από τθ χριςθ του gamification, είναι ότι οι εργαηόμενοι μποροφν να εργάηονται πιο επιμελϊσ λόγω των μπόνουσ που τουσ δίνονται αλλά αυτό που είναι πραγματικά ςθμαντικό είναι ότι οι εργαηόμενοι είναι πρόκυμοι να ςυνεχίςουν να δουλεφουν ςκλθρά γιατί κατανοοφν πόςο ςθμαντικοί είναι για τθν επιχείρθςθ. Θεωροφν ότι τα ατομικι εργαςία ςε ςυνδυαςμό με το ςυνολικό αποτζλεςμα κακίςταται αναπόςπαςτο μζροσ τθσ επιχείρθςθσ και τουσ βοθκά δίνοντασ τουσ ςυναιςκιματα ολοκλιρωςθσ και κάνοντασ τουσ να νιϊκουν αναγκαίοι για τθν ομάδα τουσ. Σο Gamification γενικότερα μπορεί να δϊςει ςτισ επιχειριςεισ πρόςκετθ ενίςχυςθ τθσ ςυνολικισ παραγωγικότθτασ και αυτό γιατί γίνεται ενκάρρυνςθ των πελατϊν και εργαηομζνων μζςω ενόσ ςυςτιματοσ κακθκόντων και ανταμοιβϊν το οποίο δίνει ςτον κακζνα τθν αίςκθςθ του πόςο αναγκαίοσ είναι για τθν επιχείρθςθ. 8

9 Σ. υμπεράςματα Επειδι το Gamification είναι ςχετικά νζα μζκοδοσ, απαραίτθτο για τθ διάδοςι του είναι αρχικά θ διάδοςθ των καινοτομιϊν. Ζτςι, για να διαχυκεί περαιτζρω ςτθν μαηικι αγορά πρζπει οι πωλθτζσ να εξετάςουν το ενδεχόμενο αλλαγισ τθσ καινοτομίασ για να χωρζςει τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ αλλά και να μειϊςουν το επίπεδο τθσ αςφμμετρθσ πλθροφόρθςθσ με ςυνεχι εκπαίδευςθ. Για να επιτευχκεί αυτό κα πρζπει αρχικά να υπάρχει ζνασ κυρίαρχοσ ςχεδιαςμόσ του Gamification και ζτςι θ πρϊιμθ πλειονότθτα να ζχει υιοκετιςει τθν καινοτομία (και ςυνεχι εκπαίδευςθ). Επιπρόςκετα ςθμαντικι μζτρθςθ για τθν επιτυχία ςτο Gamification είναι θ ςφμπλεξθ του χριςτθ με το πρόγραμμα. τθ ςυνζχεια ακολουκοφν ςυμβουλζσ για επιτυχθμζνθ χριςθ του Gamification. DO s Θα πρζπει να υπάρχει μια ςυνεκτικι εικόνα του ςυνόλου τθσ λειτουργικότθτασ (κοινισ ωφζλειασ) μιασ εφαρμογισ / ιςτοςελίδασ και να εμφανίηεται με επιτυχία ςε δικτυακοφσ τόπουσ, προκειμζνου να δθμιουργθκεί εμπιςτοςφνθ, θ αναγνωριςιμότθτα του ςιματοσ και αποτελεςματικι εμπλοκι τθσ εμπορίασ. Οι χριςτεσ επομζνωσ δεν κα εμπλζκονται με τζτοιου είδουσ παιχνίδια εάν δεν είναι ζμπιςτα. Η επιχείρθςθ πρζπει να ειςζλκει με νίκεσ. Δθλαδι Αυτό γιατί θ πρϊτθ εμπειρία του χριςτθ είναι κρίςιμθ για οποιοδιποτε πρόγραμμα παρακίνθςθσ. Ζτςι τα μζλθ δεν κα πρζπει να ψάξουν λόγουσ για να ςυμμετάςχουν ξανά ςτο πρόγραμμα αυτό. Αλλά να ςυμμετζχουν τακτικά και με τθ κζλθςθ τουσ. Δθμιουργία μικρότερθσ απώλειασ. Δθλαδι να είναι όςο μικρόσ γίνεται ο αρικμόσ χρθςτϊν που εγκαταλείπουν το ςφςτθμα. Πρζπει επομζνωσ να εμφανίηεται θ πρόοδοσ τουσ αμζςωσ, ακόμα και αν είναι πολφ μικρι. Οι ςυμμετζχοντεσ δφςκολα εγκαταλείπουν το ςτόχο τουσ όταν ζχουν βάλει ιδθ κάποιο επίπεδο προςπάκειασ για να επιτευχκεί θ πρόοδοσ αυτι. Να δίνεται ςτουσ χριςτεσ θ επιλογι. Όταν δίνεται θ επιλογι ςτουσ χριςτεσ, δθμιουργείται ζνα επιπλζον νόθμα ςτθν όλθ διαδικαςία. Σα άτομα αιςκάνονται το αίςκθμα τθσ ευκφνθσ και τθσ ενδυνάμωςθσ, με αυτό τον τρόπο και ζτςι ενκαρρφνονται να επιλζξουν ζνα δικό τουσ τρόπο για τθν επίτευξθ ενόσ ςτόχου που προςωπικά ικανοποιοφν. Να παρζχεται μια ιςορροπία πρόκλθςθσ και επίτευξθσ. Ανζφικτοι ςτόχοι είναι αποκαρρυντικοί. Όπωσ επίςθσ προκλιςεισ χωρίσ καμία δυςκολία δεν ζχουν νόθμα. 9

10 Πρζπει επομζνωσ, μια επιχείρθςθ να βαςιςτείτε ςτα δεδομζνα τθσ ςυμπεριφορά τθσ για να κακορίςει ποια είναι τα προαπαιτοφμενα για τθν επιβράβευςθ. Ζτςι κα παρζχεται μια ιςορροπία πρόκλθςθσ και επίτευξθσ με τθν οποία ο χριςτθσ κα απολαμβάνει τθ ςυμμετοχι του ςτο παιχνίδι. Δθμιουργία Μζτρθςθσ επιτυχίασ. Ο ςκοπόσ του Gamification δεν είναι να αυξθκεί το ποςό του χρόνου των χρθςτϊν που περνοφν ςτθν ιςτοςελίδα μιασ επιχείρθςθσ. Σο όλο κζμα είναι να οδθγθκοφν οι επιςκζπτεσ ςτισ βαςικζσ ςυμπεριφορζσ που υποςτθρίηουν τουσ ςτόχουσ τθσ επιχείρθςισ. Επομζνωσ για αρχι να προςδιορίηονται οι ςυμπεριφορζσ ςτισ οποίεσ οι χριςτεσ ζχουν υψθλζσ επιδόςεισ. τθ ςυνζχεια, να προςδιορίηονται οι ςυμπεριφορζσ που κζλει θ επιχείρθςθ να ενκαρρφνουν περιςςότερο ι λιγότερο. Σζλοσ, θ επιχείρθςθ πρζπει να ςυνδζςει τισ ςυμπεριφορζσ ςε ζνα γενικό ςτόχο τθσ και να προςδιοριςτεί ποφ πρζπει να εςτιάςει τισ πθγζσ τθσ. DON'Ts Αποφυγι αντιαιςκθτικισ εικόνασ του Gamification ςτισ ιςτοςελίδεσ. Προφανϊσ θ διαιςκθτικι τθσ ιςτοςελίδασ μπορεί να βελτιϊςει τα κίνθτρα και τθν εμπλοκι των χρθςτϊν. Μια αντιαιςκθτικι εικόνα όχι μόνο δεν βελτιϊνει τα κίνθτρα, αλλά κακιςτά αδφνατθ τθν ςυμμετοχι του υποψιφιου χριςτθ ςτο παιχνίδι. Δεν πρζπει να υπερτονίηονται οι μθχανικζσ του παιχνιδιοφ. Θ υπερβολικι ζμφαςθ ςτθν μθχανικι του παιχνιδιοφ μπορεί να αποςταςιοποιιςει τον επιςκζπτθ από τθν αρχικι του εμπειρία. Γι' αυτό πρζπει να επικεντρϊνονται ςτθν δυναμικι του παιχνιδιοφ. Να μθν αμελείται το social proof*. Όλοι βαςιηόμαςτε ςε άλλουσ για να ενθμερωκοφν για τθ ςυμπεριφορά μασ, πόςο μάλλον ςε άγνωςτεσ ρυκμίςεισ, ςε εικονικά περιβάλλοντα. Κοινωνικι απόδειξθ είναι ζνασ τφποσ ςυμμόρφωςθσ. Όταν ζνα άτομο είναι ςε μια κατάςταςθ όπου δεν είναι ςίγουρο για το ςωςτό τρόπο ςυμπεριφοράσ (ςτθν ιςτοςελίδα), τότε κα απευκυνκεί ςε άλλουσ που κατά τθν άποψθ τουσ ζχουν ορκι ςυμπεριφορά. Δεν πρζπει να υπερφορτώνεται το ςφςτθμα μθχανιςμοφ. Σο Gamification δεν αφορά τθν προςκικθ όςο το δυνατόν πιο πολλϊν μθχανικϊν παιχνιδιϊν γίνεται. Αφορά τθν ενςωμάτωςθ του καλφτερου μίγματοσ των τεχνικϊν ςχεδιαςμοφ παιχνιδιϊν για να οδθγιςει ςτισ ςτοχευμζνεσ ςυμπεριφορζσ. Θ υπερφόρτωςθ του ςυςτιματοσ μπορεί όχι μόνο να μπερδζψει τον χριςτθ αλλά και να κακιςτά το ςφςτθμα ακατανόθτο και δφςκολο ςτθ ςυμμετοχι του χριςτθ. 10

11 Να μθν αναφζρονται ςθμεία ςτα οποία δεν μποροφν οι χριςτεσ να ανταπεξζλκουν. Οι άνκρωποι παρακινοφνται με ευκαιρίεσ για να κερδίςουν, να μάκουν και να κατακτιςουν νζα πράγματα, αλλά και να κοινωνικοποιθκοφν με τισ κοινότθτεσ των ανκρϊπων ωσ ομοϊδεάτεσ. Ζτςι ςθμεία ςτα οποία δεν μποροφν να ανταπεξζλκουν κα ζχουν ωσ ςυνζπεια τθν απογοιτευςι του και τελικά τθν εγκατάλειψθ του από το παιχνίδι. Σο Gamification δεν πρζπει να κεωρείται ωσ να αναλάβει διακλάδωςθ είναι μια αςθμζνια ςφαίρα Εάν το προϊόν και οι πελάτεσ δεν προτιμοφν τα προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ που εφαρμόηει το Gamification, δεν μπορεί να είναι αποδεκτό για όλουσ. Αν γίνει αυτό, οι χριςτεσ κα κεωροφν τθν εφαρμογι αυτι ανοφςια. Για τθν εφαρμογι του Gamification πρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςτο γιατί οι άνκρωποι αςχολοφνται με το εμπορικό ςιμα, και τα προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ και μετά κα πρζπει να εφαρμόηονται οι τεχνικζσ ςχεδιαςμοφ του παιχνιδιοφ για να ενιςχφςει και να εμβακφνει τισ αλλθλεπιδράςεισ αυτζσ. *social proof: Κοινωνικι απόδειξθ-ενθμερωτικι κοινωνικι επιρροι, Είναι ζνα ψυχολογικό φαινόμενο, όπου οι άνκρωποι υποκζτουν τισ ενζργειεσ των άλλων, ςε μια προςπάκεια να αντανακλάςουν τθ ςωςτι ςυμπεριφορά ςε μια δεδομζνθ κατάςταςθ. Αυτό το αποτζλεςμα είναι εμφανζσ ςτθ διφοροφμενεσ κοινωνικζσ καταςτάςεισ όπου οι άνκρωποι είναι ςε κζςθ να προςδιορίςουν τον κατάλλθλο τρόπο ςυμπεριφοράσ, και οδθγοφνται ςτθν παραδοχι ότι οι γφρω τουσ ζχουν περιςςότερεσ γνϊςεισ ςχετικά με κάτι. Παρόλο που θ κοινωνικι απόδειξθ αντικατοπτρίηει ζνα ορκολογικό κίνθτρο για τον ςυμμετζχοντα να λάβει υπόψθ τισ πλθροφορίεσ που κατζχονται από άλλουσ, θ τυπικι ανάλυςθ, όμωσ δείχνει ότι μπορεί να προκαλζςει τουσ ανκρϊπουσ να ςυγκλίνουν πολφ γριγορα ςε μια μόνο επιλογι, ζτςι ϊςτε οι αποφάςεισ του, ακόμθ και μεγάλεσ ομάδεσ ατόμων μποροφν να ςτθρίηονται ςε πολφ λίγεσ πλθροφορίεσ. 11

12 Ζ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Παραδείγματα χριςθσ Gamification Το πάηλ παιχνίδι Foldit ζφερε ςθμαντικι εξζλιξθ ςτθν ζρευνα για το AIDS που οι επιςτιμονεσ δεν μποροφςαν να βρουν Μζχρι το 2009, 30 εκατομμφρια άνκρωποι, αρικμόσ ίςοσ με τον πλθκυςμό τθσ Καλιφόρνια, ζχουν ιδθ πεκάνει από AIDS. Από το 2010 και μετά, υπάρχουν ακόμα 34 εκατομμφρια άνκρωποι που ζχουν προςβλθκεί από τον HIV. Για 15 χρόνια, πολλοί από τουσ κορυφαίουσ PhD επιςτιμονεσ ςε όλον τον κόςμο προςπακοφςαν να αποκωδικοποιιςουν μια κρυςταλλικι δομι, ενόσ από τουσ ιοφσ που προκαλοφν το aids, ονομαηόμενοσ M-PMV, αλλά δεν μποροφςαν να το κάνουν. Ευτυχϊσ, όμωσ, το κζντρο του επιςτθμονικοφ παιχνιδιοφ του πανεπιςτθμίου τθσ Ουάςιγκτον, ςυνεργάςτθκε με το τμιμα Βιοχθμείασ και δθμιοφργθςαν το Foldit, ζνα online βίντεο πάηλ παιχνίδι, για τθν αναδίπλωςθ των πρωτεϊνϊν. Σο Foldit επιτρζπει ςε άτομα από όλον τον κόςμο να «παίξουν» και να ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ ςτο να βγάλουν διάφορεσ πρωτεϊνικζσ δομζσ που να ταιριάηουν με τα κριτιρια ενόσ ερευνθτι. Προσ ζκπλθξθ όλων, με πάνω από 240,000 «παίκτεσ» να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο παιχνίδι και να ανταγωνίηονται άγρια ο ζνασ με τον άλλον, μία λφςθ για τθν δομι του M-PMV βρζκθκε μζςα ςε 10 μζρεσ, δθμιουργϊντασ μια ςθμαντικι εξζλιξθ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ του AIDS. υγκρίνοντασ τα 15 χρόνια με τισ 10 μζρεσ, μποροφμε να ποφμε πωσ αυτό το Gamification πρόςκεςε πολφ ςθμαντικι αξία ςτον κόςμο και κα μποροφςε μια μζρα να ςϊςει ζνα αγαπθμζνο τουσ πρόςωπο. 12

13 Χριςθ του Gamification για τθν επικοινωνία με τουσ πελάτεσ. Θ EFG Eurolife Αςφαλιςτικι κζλθςε να δοκιμάςει τα νζα ψθφιακά μζςα για να επικοινωνιςει με ζνα πιο «χαλαρό» τρόπο με τουσ πελάτεσ ι τουσ υποψιφιουσ πελάτεσ τθσ. χεδίαςαν και υλοποίθςαν μζςα ςτο web site τθσ, ζνα όμορφο virtual living room ςτο οποίο οι επιςκζπτεσ, αφοφ ςυμπλθρϊςουν κάποια δθμογραφικά τουσ ςτοιχεία, μποροφν να κερδίςουν άμεςα κάποιο δϊρο, κάνοντασ κλικ ςε αντικείμενα του χϊρου. Σα περιςςότερα από τα δϊρα που επιλζχκθκαν είναι κοντά ςτο αντικείμενο τθσ εταιρείασ ι τθσ επικοινωνιακισ τθσ ςτρατθγικισ, κάτι που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ςε παρόμοιεσ ενζργειεσ. τθν περίπτωςθ τθσ winbankdirect από τθν Σράπεηα Πειραιϊσ, θ οποία κζλθςε να επικοινωνιςει με ζνα διαφορετικό τρόπο το launch ενόσ νζου προϊόντοσ αςφάλειασ αυτοκινιτου, βάςιςε τθν επικοινωνιακι του ςτρατθγικι ςτο ότι δεν χρειάηεται να επιλζξεισ κάποια χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ αλλά μπορείσ να τα ζχεισ όλα. Επιλζξανε τθν υλοποίθςθ ενόσ casual game ενςωματωμζνου μζςα ςτθ ςελίδα τθσ εταιρείασ ςτο Facebook, όπου ο επιςκζπτθσ καλείται να εκτελζςει μια διαδρομι με αυτοκίνθτο προςπακϊντασ να ςυγκεντρϊςει όςο το δυνατόν περιςςότερουσ πόντουσ για να ςυμμετάςχει ςτθν κλιρωςθ δϊρων, αποφεφγοντασ φυςικά εμπόδια ι τεράςτια γράμματα που εμφανίηονταν ςτο δρόμο του, εκτελϊντασ κάποια απλά tasks ι περνϊντασ μζςα από τεράςτια ΚΑΙ, που ενίςχυαν το μινυμα τθσ καμπάνιασ. Σζλοσ, ςτθν ενζργεια που πραγματοποιικθκε ςε ςυνεργαςία τθσ LoveD για τθν επικοινωνία των προϊόντων τθσ TOTAL Lubricants, ςχεδιάςανε και υλοποίθςαν ζνα πολφπλοκο και απαιτθτικό 3D multi player rally game, με ςτοιχεία και αναφορζσ από αντίςτοιχα console games, τθρουμζνων φυςικά των αναλογιϊν ςε επίπεδο επικοινωνιακϊν ςτόχων και τεχνικϊν περιοριςμϊν. Ο διαγωνιςμόσ ενςωματϊκθκε ακόμθ περιςςότερο μζςα ςτο περιβάλλον του Facebook, αφοφ ο επιςκζπτθσ - παίκτθσ είχε τθ δυνατότθτα να προ(ς)καλζςει και να ανταγωνιςτεί κάποιον από τουσ online φίλουσ του ςτο δθμοφιλζσ social network. Μετά το τζλοσ κάκε παιχνιδιοφ, πζρα από τθν ςυμμετοχι του με βάςθ το χρόνο ςτον πίνακα των Top Scorers, είχε τθ δυνατότθτα να μοιραςτεί ςτο wall του τα αποτελζςματα, αυξάνοντασ ςθμαντικά το virality και το reach τθσ ενζργειασ. 13

14 DuoLingo: Μάκε μία γλώςςα κακώσ μεταφράηεισ το διαδίκτυο Σο Duolingo είναι μια τεράςτια online ςυνεργαςία θ οποία ςυνδυάηει ζνα δωρεάν ιςτότοπο για εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν με μία πλθρωμζνθ μεταφραςτικι πλατφόρμα βαςιςμζνθ ςτον πλθκοποριςμό. Θ υπθρεςία ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ να μποροφν να μακαίνουν μία από τισ προςφερόμενεσ γλϊςςεσ online ενϊ ταυτόχρονα βοθκάνε ςτθ μετάφραςθ ιςτοςελίδων και αρχείων. Οι αρχάριοι ξεκινάνε με βαςικζσ, απλζσ φράςεισ, από το διαδίκτυο, ενϊ οι προχωρθμζνοι χριςτεσ λαμβάνουν πιο περίπλοκεσ φράςεισ. Όςο κάποιοσ ανεβαίνει επίπεδο, τόςο ανεβαίνει κ θ δυςκολία των φράςεων που καλείται να μεταφράςει. ε κάκε περίπτωςθ το Duolingo προςφζρει τα απαραίτθτα μακθςιακά και μεταφραςτικά εργαλεία ϊςτε να βοθκιςει το μακθτι να καταλάβει και να απομνθμονεφςει τισ λζξεισ τισ οποίεσ ςυναντάει κατά τθ διάρκεια του μακθςιακοφ παιχνιδιοφ. Ο κάκε μακθτισ μπορεί επίςθσ να ψθφίηει τθν ποιότθτα τθσ μετάφραςθσ των άλλων μακθτϊν, παρζχοντασ πολφτιμθ ανατροφοδότθςθ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ και εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ. Οι καλφτερα βακμολογθμζνεσ μεταφράςεισ για κάκε πρόταςθ γίνονται διακζςιμεσ ςτουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ. Όταν οι μακθτζσ ολοκλθρϊςουν ζνα μάκθμα ι μεταφράςουν το περιεχόμενο μιασ ιςτοςελίδασ, κερδίηουν πόντουσ επιδεξιότθτασ. Σα μακιματα που ςχετίηονται με μια επιδεξιότθτα ολοκλθρϊνονται όταν ολοκλθρωκεί ζνασ προκακοριςμζνοσ αρικμόσ μεταφράςεων. Μιασ και το περιεχόμενο του διαδικτφου είναι από τθ φφςθ του πιο ενδιαφζρον από ότι οι «καταςκευαςμζνεσ» προτάςεισ, οι μεταφραςτικζσ αςκιςεισ γίνονται πιο ελκυςτικζσ. Επίςθσ, ο ιςτότοποσ περιλαμβάνει αςκιςεισ χρόνου, όπωσ για παράδειγμα πόντουσ επιδεξιότθτασ και μπόνουσ χρόνου όταν κάποιοσ απαντάει ςωςτά ςε μια ερϊτθςθ ςε ςυγκεκριμζνο πλαίςιο χρόνου. Οι λανκαςμζνεσ απαντιςεισ ιςοδυναμοφν με απϊλεια πόντων και ηωϊν, όπωσ επίςθσ και κακυςτζρθςθ ςτο να ανζβει κάποιοσ επίπεδο. Σο ςφςτθμα προςαρμόηεται ϊςτε ανάλογα με τα μακιματα, τισ μεταφράςεισ, τα τεςτ και τισ πρακτικζσ ςυνεδριάςεισ που ζχουν ολοκλθρωκεί, να προςφζρει ανατροφοδότθςθ ςτον εκάςτοτε μακθτι και να ςχεδιάηει τα μελλοντικά του μακιματα και τισ αςκιςεισ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του. Από τα παραπάνω ςυμπεραίνουμε ότι το Duolingo είναι μια πλατφόρμα εξαιρετικά χριςιμθ για τθν εποχι μασ, αφοφ μετατρζπει τθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν ςε μια ςυναρπαςτικι εμπειρία, μειϊνοντασ τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ και βοθκϊντασ τθ μεταφραςτικι διαδικαςία. Σζλοσ, είναι απόλυτα προςιτι ςτο ευρφ κοινό δεδομζνου ότι προςφζρεται δωρεάν. 14

15 Η. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ https://www.coursera.org

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας

Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία. Νικόλαος Σαλάχας Επιχειπημαηικόηηηα μέζω Mobile εθαπμογών: Ανάπηυξη, Ανάλυζη, Διαθήμιζη και Κεπδοθοπία Νικόλαος Σαλάχας 2 Το Mobile computing είναι παντοφ 3 Κατθγορίεσ Κινθτϊν και Λειτουργικϊν ςυςτθμάτων Κατθγορίεσ Κινθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Digi-Retail / Digi-Content Proposal. Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager

Digi-Retail / Digi-Content Proposal. Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager Digi-Retail / Digi-Content Proposal Ιςίδωροσ Σιδερίδθσ Business Development Manager Agenda / Digi-Retail SiEBEN Campaign Management Loyalty Club Κάρτεσ μζλουσ με RFID & Tag Άλλεσ χριςεισ του Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ. ΕΡΓΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΔΗ ουπιωνά Ιωάννα Σςαμίλθ Χριςτίνα 1 Περιεχόμενα Ειςαγωγι 3 To Social Shopping offline 3 Social Shopping ςτό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων

Αποτελέςματα αξιολόγηςησ των ςυμμετεχόντων Σεμινάριο μεικτήσ μάθηςησ του ΚΠΕ Βιςτωνίδασ: «Δημιουργία παρουςιάςεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευςη με χωροταξική οργάνωςη τησ πληροφορίασ: το διαδικτυακό εργαλείο Prezi» Αποτελέςματα αξιολόγηςησ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ

1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING. ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ 1ο Λυκειο Χαιδαριου Σαξθ: Α Σμθμα: 2 χολικο Ετοσ: 2013-14 PROJECT-MARKETING ΘΕΜΑ: Ο κοςμοσ του Μαρκετινκγ και τθσ Διαφθμιςθσ Ονοματα μαθθτων: Κοντογιαννθ ελθνθ Κοντοςωρου Αννα Λατςθσ Αλεξανδροσ Κωνςταντοπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα