GAMIFICATION ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ. [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GAMIFICATION ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ. [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013]"

Transcript

1 [Δευτζρα 10 Ιουνίου 2013] ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΘΜΑ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ GAMIFICATION KΑΘΗΓΗΣΗ: κ. Δθμθτριάδθσ ΦΟΙΣΗΣΡΙΕ: Κωνςταντίνου Μαρία, Μπίμπιηα Ναταλία, Πετρίδθ Νάταλθ, Χρυςοφ Αλεξάνδρα

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΟΡΙΜΟ ΣΟΙΧΕΙΑ (ΕΛΙΔΑ 3) Β. ΣΟΧΟ (ΕΛΙΔΑ 4) Γ. ΣΕΧΝΙΚΕ ΜΘΧΑΝΙΜΟΙ (ΕΛΙΔΑ 5) Δ. ΧΡΘΕΙ ΣΟΤ Gamification (ΕΛΙΔΑ 5) Ε. ΟΦΕΛΘ ( ΕΛΙΔΑ 7) Σ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ (ΕΛΙΔΑ 9) Η. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ (ΕΛΙΔΑ 12) Θ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΛΙΔΑ 15) 2

3 Α. Οριςμόσ τοιχεία Ο όροσ Gamification εμφανίςτθκε για πρϊτθ φορά το 2010 και αφορά τθ χριςθ πρακτικϊν, τεχνικϊν αλλά και ολοκλθρωμζνων concepts που χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ ςτθ βιομθχανία των online παιχνιδιϊν, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ business εφαρμογϊν αλλά και επικοινωνιακϊν ενεργειϊν που δεν είναι παιχνίδια. Με τον όρο αυτόν αναφερόμαςτε ςτθ χριςθ/ ενςωμάτωςθ διαφόρων μθχανιςμϊν/χαρακτθριςτικϊν παιχνιδιοφ ςε καταςτάςεισ/ δραςτθριότθτεσ που δεν ςχετίηονται με το παιχνίδι με ςτόχο τθν εξεφρεςθ λφςεων μζςω τθσ αλλαγισ ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν κακϊσ και τθσ αφξθςθσ τθσ ςυμμετοχικότθτασ και τθσ δζςμευςισ τουσ. Ζτςι βλζπουμε ενζργειεσ και διαδικαςίεσ, που ιδθ είμαςτε ςυνθκιςμζνοι να εκτελοφμε online, να παρουςιάηονται ςαν μικρζσ περιπζτειεσ που μασ μεταφζρουν ςτα διάφορα levels που πρζπει να κατακτιςουμε, να ςυγκεντρϊνουμε πόντουσ ςαν ανταμοιβι για απλζσ ι πολφπλοκεσ ενζργειεσ που κάνουμε, με ςτόχο να κατακτιςουμε μια κζςθ ςτο Top 10 ι ακόμθ ζνα badge για τθ ςυλλογι μασ. Ζχει αποδειχτεί επιςτθμονικά ότι μζςα από αυτι τθ διαδικαςία αυξάνεται θ ςυναιςκθματικι ςυμμετοχι των παικτϊν επιςκεπτϊν, επθρεάηεται θ ςυμπεριφορά τουσ, ενϊ παράλλθλα διευκολφνεται ςθμαντικά θ επικοινωνία των μθνυμάτων και ενιςχφεται θ αποδοχι τουσ. Προςκζτοντασ ζνα ακόμθ P για τθ λζξθ Pleasure ςτα υπόλοιπα 5 βαςικά P του Marketing (Product, Price, People, Place, Promotion), θ χριςθ μθχανιςμϊν δανειςμζνων από τα παιχνίδια που παίηουμε online, δίνει μια νζα διάςταςθ ςτθ δθμοφιλι ςτρατθγικι των Loyalty schemes που ζχουν δοκιμαςτεί με επιτυχία ςτο παρελκόν. Θ ζννοια του gamification αξιοποιεί το νόθμα του «παιγνίου» τθν διαςκζδαςθ, τθν ςυμμετοχικότθτα, τθν πρόκλθςθ του ςυναγωνιςμοφ και τα εφαρμόηει γιά τθν υλοποίθςθ των ςτρατθγικϊν ςτόχων του μάρκετινγκ. Οι κφριοι ςτόχοι του είναι θ άςκθςθ επιρροισ ςτον καταναλωτι, θ επαφξθςθ τθσ εμπειρίασ του και θ διάδραςθ του με το brand με διαςκεδαςτικό τρόπο, θ ςυλλογι των προτιμιςεων του ωσ μζροσ μιασ διαδικαςίασ διαςκζδαςθσ, ςυναγωνιςμοφ ι διαγωνιςμοφ και θ μετατροπι του πακθτικοφ κοινοφ ςε ενεργθτικό μεταφορζα του διαφθμιςτικοφ μθνφματοσ. Μζςω του gamification ο καταναλωτισ αιςκάνεται τμιμα μιασ κοινότθτασ, μζλοσ μιασ ςυναγωνιςτικισ διαδικαςίασ, κυνθγόσ όχι μόνο ενόσ δϊρου αλλά και τθσ 3

4 προςωπικισ προβολισ, τθσ αναγνωριςιμότθτασ και τθσ αποδοχι των φίλων του μζςω των κοινωνικϊν δικτφων. Εφαρμογζσ ςυςτθμάτων gamification απαντϊνται κυρίωσ ςε επίπεδο διαδικτφου, δθλαδι ςε πλατφόρμεσ, ιςτοςελίδεσ, blogs κάνοντασ χριςθ εργαλείων και μθχανιςμϊν που εφαρμόηονται ςτθν ανάπτυξθ video-games. Όμωσ αυτό το γεγονόσ δεν αποκλείει και τθν περίπτωςθ εφαρμογισ του ςε δράςεισ εκπαίδευςθσ, αειφόρου ανάπτυξθσ, προςωπικισ ανάπτυξθσ και ανάπτυξθσ κοινοτιτων εκτόσ διαδικτφου. Οι περιςςότερεσ από αυτζσ επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτθ χριςθ πόντων και ςθμάτων (PBL-Points, Badges, Leaderboards) χωρίσ να αξιοποιοφν οφτε να ενςωματϊνουν πλιρωσ νζεσ και καινοτόμεσ καλζσ πρακτικζσ επιςτθμονικϊν πεδίων όπωσ τθσ ψυχολογίασ, τθσ διοίκθςθσ επιχειριςεων, του ςχεδιαςμοφ παιχνιδιϊν (αυτζσ είναι και οι προχποκζςεισ ςτισ οποίεσ προαναφζρκθκα) κ.ά. Σα Video games είναι θ κυρίαρχθ μορφι ψυχαγωγίασ τθσ εποχισ μασ επειδι είναι ιςχυρά εργαλεία για τθν παρακίνθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ. Αποτελεςματικά παιχνίδια επθρεάηουν τόςο τθν ψυχολογία όςο και τθν τεχνολογία, με τρόπουσ που μποροφν να εφαρμοςτοφν ζξω από το κακθλωτικό περιβάλλον των παιχνιδιϊν. Σο gamification ωσ επιχειρθματικι τεχνικι, ζχει αναπτυχκεί κατά τα τελευταία 2 χρόνια. Οι οργανιςμοί και οι επιχειριςεισ εφαρμόηουν ςε τομείσ όπωσ το marketing,οι ανκρϊπινοι πόροι, θ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ, τθσ βιωςιμότθτασ και τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, τθν υγεία και τθν καινοτομία όπωσ ακόμα και για τθν δζςμευςθ του πελάτθ. Β. τόχοσ τθν ουςία ο ςτόχοσ είναι απλόσ: να κινθτοποιθκοφν οι εργαηόμενοι/ φοιτθτζσ/ πελάτεσ/ χριςτεσ κ.ο.κ για να εμπλακοφν ςε δραςτθριότθτεσ που υπό κανονικζσ ςυνκικεσ κα ζβριςκαν βαρετζσ ι όχι τόςο δελεαςτικζσ. Πϊσ γίνεται αυτό; Χρθςιμοποιϊντασ προκλιςεισ, επίπεδα, νοφμερα, πόντουσ και βραβεία και δίνοντασ ςτα άτομα ευκαιρίεσ να ςυμμετάςχουν και να ανταγωνιςτοφν με τουσ φίλουσ τουσ. Μποροφμε να κυμθκοφμε χαρακτθριςτικά το Foursquare που μασ επιβραβεφει για τισ επιςκζψεισ μασ ςε βιβλιοπωλεία, καφζ και ςινεμά ι το Nike+ που μασ κινθτοποιεί να ξεπεράςουμε εικονικά τουσ φίλουσ μασ κάνοντασ τηόκινγκ. Θ παιχνιδοποίθςθ είναι απόλυτα ςυμβατι με τθν εποχι μασ και τισ νζεσ δυνατότθτεσ ςυνδεςιμότθτασ και αλλθλεπίδραςθσ που προςφζρουν οι ψθφιακζσ κοινωνικζσ πλατφόρμεσ και θ κινθτι τθλεφωνία. Βάςει αυτϊν ςιμερα είναι μετριςιμθ θ κοινωνικότθτα, θ κινθτικότθτα και θ διάκεςι μασ για ςυνεργαςία και ανταγωνιςμό. 4

5 Γ. Σεχνικζσ-Μθχανιςμοί Οι τεχνικζσ του Gamification αξιοποιοφν τισ φυςιολογικζσ επικυμίεσ του ατόμου για ανταγωνιςμό, υλοποίθςθ, status, όπωσ και τισ ανάγκεσ του για αυτο-ζκφραςθ, με ςτοιχεία αλτρουιςμοφ. Οι μθχανιςμοί που χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ είναι: Immersion Reality Εικονικι διζγερςθ «βυκίηει» τουσ παίκτεσ ςτθν εικονικι πραγματικότθτα Points and Levels Αρικμθτικζσ παραςτάςεισ ενθμερϊνουν τον παίκτθ για τθν πρόοδό του Challenges/Quests Πρόοδοσ πετυχαίνεται ςταδιακά από βραχυπρόκεςμουσ ςτόχουσ για ζνα απόλυτο αποτζλεςμα μόνο με μακροχρόνια εναςχόλθςθ και ςυμμετοχι Leader boards Rankings Οι παίκτεσ παρακολουκοφν τθν πορεία των άλλων παικτϊν και νιϊκουν πίεςθ και ανταγωνιςμό Virtual Goods Εικονικά αντικείμενα ανικουν ςτουσ παίκτεσ. Κερδίηονται από «μάχεσ» και βοθκοφν ςτθν επίτευξθ ςτόχων. Δ. Χριςεισ του Gamification Μια εφαρμογι ςτθν οποία gamification ζχει εφαρμοςτεί ςε ευρεία κλίμακα είναι ςτο μάρκετινγκ. Πάνω από το 70% των εταιριϊν του Forbes Global 2000 ςκοπεφουν να χρθςιμοποιιςουν gamification για ςκοποφσ του μάρκετινγκ και διατιρθςθ πελατϊν. Για παράδειγμα, ςτισ Νοεμβρίου του 2011, Αυςτραλιανι εκπομπι και online media ςφμπραξθ του Yahoo!7 ξεκίνθςε τθν Fango mobile εφαρμογι, θ οποία επιτρζπει ςτουσ κεατζσ τθλεόραςθσ να αλλθλεπιδροφν μζςω πολλϊν gamification τεχνικϊν όπωσ check-ins και badges (εμβλιματα). Μζχρι τον Φεβρουαρίου του 2012, τθν εφαρμογι τθν είχαν "κατεβάςει" περιςςότερεσ από φορζσ. Gamification ζχει επίςθσ χρθςιμοποιθκεί και ςε προγράμματα αφοςίωςθσ των πελατϊν. Κατά το ζτοσ 2010, τα Starbucks ζδωςαν Foursquare badges ςε ανκρϊπουσ οι οποίοι είχαν κάνει check-in ςε πολλαπλζσ τοποκεςίεσ και προςφζρονταν εκπτϊςεισ για τουσ ανκρϊπουσ που ζγιναν οι "διμαρχοι" του ςυγκεκριμζνου καταςτιματοσ. Τπιρξαν επίςθσ 5

6 προτάςεισ για τθ χριςθ gamification ςε ανταγωνιςτικι νοθμοςφνθ, ενκαρρφνοντασ τουσ ανκρϊπουσ να ςυμπλθρϊνουν ζρευνεσ, και να κάνουν ζρευνα αγοράσ για αναγνϊριςθ των εμπορικϊν ςθμάτων. Σο Gamification ζχει επίςθσ χρθςιμοποιθκεί ωσ εργαλείο για δζςμευςθ του πελάτθ, κακϊσ και για τθν ενκάρρυνςθ τθσ επικυμθτισ χριςθσ των websites. Επιπλζον, το gamification εφαρμόηεται άμεςα ςτθν αφξθςθ δζςμευςθσ ςε ιςτότοπουσ που ζχουν καταςκευαςτεί για υπθρεςίεσ κοινωνικϊν δικτφων. Για παράδειγμα, τον Αυγοφςτου του 2010, θ ιςτοςελίδα DevHub, ανακοίνωςε ότι ζχει αυξιςει τον αρικμό των χρθςτϊν τθσ, οι οποίοι ςυμπλθρϊνουν τισ διαδικτυακζσ εργαςίεσ, από 10% ςε 80% μετά τθν προςκικθ gamification ςτοιχείων ςτθ ιςτοςελίδα. Με τον προγραμματιςμό question-and-answer, οι χριςτεσ τθσ ιςτοςελίδασ Stack Overflow, λαμβάνουν αρικμό πόντων και/ι εμβλιματα για εκτζλεςθ ςε διάφορων ενεργειϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων εξάπλωςθσ links με ερωτιςεισ και απαντιςεισ μζςω Facebook και Twitter. Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ διαφορετικϊν εμβλθμάτων είναι διακζςιμοσ, και όταν θ φιμθ ενόσ χριςτθ υπερβεί τα διάφορα κατϊτατα όρια, ο χριςτθσ αποκτά επιπλζον δικαιϊματα, ςυμπεριλαμβανομζνων, και ςτο υψθλότερο επίπεδο, το προνόμιο να βοθκιςει ςτθν προεδρεία τθσ ιςτοςελίδασ. Θ εκπαίδευςθ και θ κατάρτιςθ αποτελοφν τομείσ όπου υπάρχει ενδιαφζρον για το gamification. Θ Microsoft ζχει κυκλοφοριςει το παιχνίδι Ribbon Hero 2 ςαν ζνα addon,ςτο office, ϊςτε να εκπαιδεφςει τουσ χριςτεσ να το χρθςιμοποιοφν αποτελεςματικά. Είναι ζνα από τα πιο δθμοφιλι projects που το Microsoft office κυκλοφόρθςε ποτζ. Σο τμιμα εκπαίδευςθσ τθσ Νζασ Τόρκθσ με τθν χρθματοδότθςθ από το MacArthur Foundation και το Bill and Melinda Gates Foundation, ίδρυςε ζνα ςχολείο που επικεντρϊνεται γφρω από τθν μάκθςθ μζςω του παιχνιδιοφ, που ονομάηεται Quest to Learn, με τθν πρόκεςθ να καταςτιςει τθν μάκθςθ πιο ελκυςτικι ςτο ςφγχρονο παιδί. Θ SAP ζχει χρθςιμοποιιςει τα παιχνίδια για να εκπαιδεφςουν τουσ υπαλλιλουσ τθσ με ςκοπό τθν βιωςιμότθτα. Ο ςτρατόσ των ΘΠΑ και θ Unilever ζχουν επίςθσ χρθςιμοποιιςει gamification ςτθν εκπαίδευςθ τουσ. Θ ακαδθμία Khan είναι ζνα παράδειγμα τθσ χριςθσ των gamification τεχνικϊν ςτθν θλεκτρονικι εκπαίδευςθ. Σον Αφγουςτο του 2009, θ Gbanga ξεκίνθςε το εκπαιδευτικό locationbased παιχνίδι τθσ, με όνομα Gbanga Zooh για τον ηωολογικό κιπο τθσ Ηυρίχθσ και ηιτθςαν από τουσ ςυμμετζχοντεσ να ςϊςει αποτελεςματικά τα απειλοφμενα ηϊα και φυςικά να τα φζρει πίςω ςτο ηωολογικό κιπο. το παιχνίδι, οι παίκτεσ ενκαρρφνονται να διατθροφν virtual οικότοπουσ κατά μικοσ του Canton τθσ Ηυρίχθσ, προκειμζνου να προςελκφςουν και να μαηζψουν τα απειλοφμενα είδθ ηϊων. Εφαρμογζσ όπωσ το Fitocracy και το QUENTIQ χρθςιμοποιοφν gamification για να ενκαρρφνουν τουσ χριςτεσ να αςκοφνται πιο αποτελεςματικά και να βελτιϊςουν τθ υγεία τουσ. Οι χριςτεσ ζχουν κερδίςει πολλοφσ πόντουσ για τισ δραςτθριότθτεσ που 6

7 εκτελοφν ςτισ δουλειζσ του ςπιτιοφ και ανεβαίνουν επίπεδα ανάλογα με τουσ πόντουσ που ζχουν κερδίςει. Επίςθσ, οι χριςτεσ μποροφν να ολοκλθρϊςουν παράπλευρεσ αποςτολζσ (ςετ των ςυναφϊν δραςτθριοτιτων) και να αποκτιςουν εμβλιματα για fitness milestones. Θealth Month προςκζτει ςτοιχεία του κοινωνικοφ gaming, επιτρζποντασ ςε επιτυχθμζνουσ χριςτεσ να επαναφζρουν πόντουσ για χριςτεσ οι οποίοι ζχουν αποτφχει να εκπλθρϊςουν οριςμζνουσ ςτόχουσ. Ε. Οφζλθ Θ χριςθ του gamification ωσ εργαλείο πάνω ςε ζνα site ι ςε μια εφαρμογι ςε μορφι παιχνιδιϊν, διαγωνιςμϊν και προκλιςεων, ζχει αποδειχτεί ότι μπορεί να αυξιςει κατακόρυφα τθ διαδραςτικότθτα και τθν αφοςίωςθ των χρθςτϊν. Γι αυτό και το Gamification αποτελεί πλζον το νζο πολφτιμο εργαλείο ςτα χζρια τόςο των Marketers όςο και των Content Managers. Ζχει, μάλιςτα, δοκιμαςτεί με μεγάλθ επιτυχία ςε sites και ςε εφαρμογζσ όπωσ τα Farmville, Foursquare και Get Glue. Θ δυναμικι που εκπζμπει το Gamification «πατάει» πάνω ςε τρεισ διαφορετικζσ ψυχολογίεσ: ςτα προγράμματα Loyalty, ςτον ςχεδιαςμό παιχνιδιϊν και ςτα Behavioral Economics. Σο gamification είναι μία τάςθ που ιρκε για να μείνει και μζςα ςτα επόμενα χρόνια κα κακιερωκεί. Διότι, ζςτω και αν «είναι πολφ νωρίσ να ποφμε ςθκωκείτε και αρχίςτε να φτιάχνετε gamified πλατφόρμεσ, οι ενδείξεισ δείχνουν ότι φζρνει πολφ ςθμαντικά αποτελζςματα ςε όςουσ ζχουν αποφαςίςει να το υιοκετιςουν». φμφωνα με τθν εταιρεία Badgeville, το Gamification μπορεί να οδθγιςει ςε αφξθςθ κατά 100% ςτο χρόνο παραμονισ των επιςκεπτϊν ςτο site, ςε διπλάςιεσ εγγραφζσ από τισ υπάρχουςεσ πλατφόρμεσ, ςε τρεισ φορζσ περιςςότερο περιεχόμενο από τουσ χριςτεσ και ςε πενταπλάςια αφξθςθ των sharings από τα sites κοινωνικισ δικτφωςθσ! Επίςθσ με το gamification οι εταιρείεσ ιντριγκάρουν τουσ χριςτεσ δίνοντασ τουσ προκλιςεισ και βραβεία, αν καταφζρουν να φζρουν εισ πζρασ τθν «αποςτολι». Ζτςι, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι με αυτό τον τρόπο δθμιουργείται μια δζςμευςθ μεταξφ εταιρειϊν και χρθςτϊν το οποίο δίνει ςτισ εταιρείεσ ζνα πολφ μεγάλο και βαςικό πλεονζκτθμα. Προςελκφοντασ τθν προςοχι των δυνθτικϊν πελατϊν, το gamification, μπορεί να παρζχει ςυνεχι ροι των εςόδων για πολλζσ επιχειριςεισ κακϊσ και να ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ. Θ χριςθ των εφαρμογϊν και μεκόδων του Gamification ζχει αποδειχκεί ότι είναι ζνασ πολφ καλόσ τρόποσ, οι εταιρείεσ να 7

8 ενκαρρφνουν τουσ πελάτεσ να επιςκεφκοφν το site τουσ και να μείνουν περιςςότερθ ϊρα και ζτςι να δουν ανακοινϊςεισ για νζο περιεχόμενο, προϊόντα ι υπθρεςίεσ. Οι πελάτεσ και οι εργαηόμενοι γενικά, μζςα από το gamification κα δουν ότι οι τεχνικζσ αυτζσ ενκαρρφνουν τθν αλλθλεπίδραςθ μεταξφ τουσ, κακϊσ υποςτθρίηουν και μια βαςικι ςτρατθγικι για να φζρουν τουσ φίλουσ και τθν οικογζνεια των πελατϊν ζτςι ϊςτε να ςυμμετάςχουν και αυτοί. Παρζχοντασ μια δομι θ οποία κα επιβεβαιϊνει τθ ςυμμετοχι τουσ, μπορεί να αφιςει ςτισ επιχειριςεισ επιςκζπτεσ και πελάτεσ οι οποίοι είναι πικανό να μοιραςτοφν αυτζσ τισ ενζργειεσ τουσ με άλλουσ (ςυνεργάτεσ, φίλουσ κλπ). Opening doors Οι Gamification τεχνικζσ προςφζρουν ςτουσ πελάτεσ ζνα περιβάλλον ςυμμετοχισ. VentureBeat.com αναφζρει: «Σο Gamification ωκεί κατά 13 τοισ εκατό τθν καταχϊρθςθ ςχολίων από τουσ πελάτεσ,κατά 22 τοισ εκατό δθμοςιεφςεισ ςτο Facebook, ςτο Twitter, και ςε άλλα δίκτυα, και κατά 68% τθν ανακάλυψθ περιεχομζνου από αυτοφσ που επιςκζπτονται το site. Αυτι θ δυνατότθτα βοθκάει τισ επιχειριςεισ να οδθγθκοφν ςε νζουσ πελάτεσ μζςω ενόσ δικτφου ανταλλαγισ δεδομζνων(κοινωνικά μζςα, άλλα δίκτυα, ακόμθ και από ςτόμα ςε ςτόμα). Σο Gamification τροφοδοτεί μια αγορά, όπου οι πελάτεσ κα ενκαρρφνονται να ςυμμετζχουν και να ανταμείβονται για τισ προςπάκειζσ τουσ. Boosting productivity Θ τεχνικι του Gamification μπορεί επίςθσ να εφαρμοςτεί για να υποςτθριχκεί περιςςότερο θ παραγωγικότθτα των εργαηομζνων. KMWorld.com αναφζρει: "διαπιςτϊςαμε ότι το μεγαλφτερο κίνθτρο δεν είναι το status οφτε τα χρθματικά βραβεία, αλλά οι χριςτεσ να είναι ςε κζςθ να κατανοιςουν τισ ςυνζπειεσ τθσ ςυνεργατικισ τουσ ςυμπεριφοράσ ςτθν οργάνωςθ, και να αναγνωρίηονται και να ανταμείβονται για αυτό." Ακόμα μία ωφζλεια που προκφπτει από τθ χριςθ του gamification, είναι ότι οι εργαηόμενοι μποροφν να εργάηονται πιο επιμελϊσ λόγω των μπόνουσ που τουσ δίνονται αλλά αυτό που είναι πραγματικά ςθμαντικό είναι ότι οι εργαηόμενοι είναι πρόκυμοι να ςυνεχίςουν να δουλεφουν ςκλθρά γιατί κατανοοφν πόςο ςθμαντικοί είναι για τθν επιχείρθςθ. Θεωροφν ότι τα ατομικι εργαςία ςε ςυνδυαςμό με το ςυνολικό αποτζλεςμα κακίςταται αναπόςπαςτο μζροσ τθσ επιχείρθςθσ και τουσ βοθκά δίνοντασ τουσ ςυναιςκιματα ολοκλιρωςθσ και κάνοντασ τουσ να νιϊκουν αναγκαίοι για τθν ομάδα τουσ. Σο Gamification γενικότερα μπορεί να δϊςει ςτισ επιχειριςεισ πρόςκετθ ενίςχυςθ τθσ ςυνολικισ παραγωγικότθτασ και αυτό γιατί γίνεται ενκάρρυνςθ των πελατϊν και εργαηομζνων μζςω ενόσ ςυςτιματοσ κακθκόντων και ανταμοιβϊν το οποίο δίνει ςτον κακζνα τθν αίςκθςθ του πόςο αναγκαίοσ είναι για τθν επιχείρθςθ. 8

9 Σ. υμπεράςματα Επειδι το Gamification είναι ςχετικά νζα μζκοδοσ, απαραίτθτο για τθ διάδοςι του είναι αρχικά θ διάδοςθ των καινοτομιϊν. Ζτςι, για να διαχυκεί περαιτζρω ςτθν μαηικι αγορά πρζπει οι πωλθτζσ να εξετάςουν το ενδεχόμενο αλλαγισ τθσ καινοτομίασ για να χωρζςει τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ αλλά και να μειϊςουν το επίπεδο τθσ αςφμμετρθσ πλθροφόρθςθσ με ςυνεχι εκπαίδευςθ. Για να επιτευχκεί αυτό κα πρζπει αρχικά να υπάρχει ζνασ κυρίαρχοσ ςχεδιαςμόσ του Gamification και ζτςι θ πρϊιμθ πλειονότθτα να ζχει υιοκετιςει τθν καινοτομία (και ςυνεχι εκπαίδευςθ). Επιπρόςκετα ςθμαντικι μζτρθςθ για τθν επιτυχία ςτο Gamification είναι θ ςφμπλεξθ του χριςτθ με το πρόγραμμα. τθ ςυνζχεια ακολουκοφν ςυμβουλζσ για επιτυχθμζνθ χριςθ του Gamification. DO s Θα πρζπει να υπάρχει μια ςυνεκτικι εικόνα του ςυνόλου τθσ λειτουργικότθτασ (κοινισ ωφζλειασ) μιασ εφαρμογισ / ιςτοςελίδασ και να εμφανίηεται με επιτυχία ςε δικτυακοφσ τόπουσ, προκειμζνου να δθμιουργθκεί εμπιςτοςφνθ, θ αναγνωριςιμότθτα του ςιματοσ και αποτελεςματικι εμπλοκι τθσ εμπορίασ. Οι χριςτεσ επομζνωσ δεν κα εμπλζκονται με τζτοιου είδουσ παιχνίδια εάν δεν είναι ζμπιςτα. Η επιχείρθςθ πρζπει να ειςζλκει με νίκεσ. Δθλαδι Αυτό γιατί θ πρϊτθ εμπειρία του χριςτθ είναι κρίςιμθ για οποιοδιποτε πρόγραμμα παρακίνθςθσ. Ζτςι τα μζλθ δεν κα πρζπει να ψάξουν λόγουσ για να ςυμμετάςχουν ξανά ςτο πρόγραμμα αυτό. Αλλά να ςυμμετζχουν τακτικά και με τθ κζλθςθ τουσ. Δθμιουργία μικρότερθσ απώλειασ. Δθλαδι να είναι όςο μικρόσ γίνεται ο αρικμόσ χρθςτϊν που εγκαταλείπουν το ςφςτθμα. Πρζπει επομζνωσ να εμφανίηεται θ πρόοδοσ τουσ αμζςωσ, ακόμα και αν είναι πολφ μικρι. Οι ςυμμετζχοντεσ δφςκολα εγκαταλείπουν το ςτόχο τουσ όταν ζχουν βάλει ιδθ κάποιο επίπεδο προςπάκειασ για να επιτευχκεί θ πρόοδοσ αυτι. Να δίνεται ςτουσ χριςτεσ θ επιλογι. Όταν δίνεται θ επιλογι ςτουσ χριςτεσ, δθμιουργείται ζνα επιπλζον νόθμα ςτθν όλθ διαδικαςία. Σα άτομα αιςκάνονται το αίςκθμα τθσ ευκφνθσ και τθσ ενδυνάμωςθσ, με αυτό τον τρόπο και ζτςι ενκαρρφνονται να επιλζξουν ζνα δικό τουσ τρόπο για τθν επίτευξθ ενόσ ςτόχου που προςωπικά ικανοποιοφν. Να παρζχεται μια ιςορροπία πρόκλθςθσ και επίτευξθσ. Ανζφικτοι ςτόχοι είναι αποκαρρυντικοί. Όπωσ επίςθσ προκλιςεισ χωρίσ καμία δυςκολία δεν ζχουν νόθμα. 9

10 Πρζπει επομζνωσ, μια επιχείρθςθ να βαςιςτείτε ςτα δεδομζνα τθσ ςυμπεριφορά τθσ για να κακορίςει ποια είναι τα προαπαιτοφμενα για τθν επιβράβευςθ. Ζτςι κα παρζχεται μια ιςορροπία πρόκλθςθσ και επίτευξθσ με τθν οποία ο χριςτθσ κα απολαμβάνει τθ ςυμμετοχι του ςτο παιχνίδι. Δθμιουργία Μζτρθςθσ επιτυχίασ. Ο ςκοπόσ του Gamification δεν είναι να αυξθκεί το ποςό του χρόνου των χρθςτϊν που περνοφν ςτθν ιςτοςελίδα μιασ επιχείρθςθσ. Σο όλο κζμα είναι να οδθγθκοφν οι επιςκζπτεσ ςτισ βαςικζσ ςυμπεριφορζσ που υποςτθρίηουν τουσ ςτόχουσ τθσ επιχείρθςισ. Επομζνωσ για αρχι να προςδιορίηονται οι ςυμπεριφορζσ ςτισ οποίεσ οι χριςτεσ ζχουν υψθλζσ επιδόςεισ. τθ ςυνζχεια, να προςδιορίηονται οι ςυμπεριφορζσ που κζλει θ επιχείρθςθ να ενκαρρφνουν περιςςότερο ι λιγότερο. Σζλοσ, θ επιχείρθςθ πρζπει να ςυνδζςει τισ ςυμπεριφορζσ ςε ζνα γενικό ςτόχο τθσ και να προςδιοριςτεί ποφ πρζπει να εςτιάςει τισ πθγζσ τθσ. DON'Ts Αποφυγι αντιαιςκθτικισ εικόνασ του Gamification ςτισ ιςτοςελίδεσ. Προφανϊσ θ διαιςκθτικι τθσ ιςτοςελίδασ μπορεί να βελτιϊςει τα κίνθτρα και τθν εμπλοκι των χρθςτϊν. Μια αντιαιςκθτικι εικόνα όχι μόνο δεν βελτιϊνει τα κίνθτρα, αλλά κακιςτά αδφνατθ τθν ςυμμετοχι του υποψιφιου χριςτθ ςτο παιχνίδι. Δεν πρζπει να υπερτονίηονται οι μθχανικζσ του παιχνιδιοφ. Θ υπερβολικι ζμφαςθ ςτθν μθχανικι του παιχνιδιοφ μπορεί να αποςταςιοποιιςει τον επιςκζπτθ από τθν αρχικι του εμπειρία. Γι' αυτό πρζπει να επικεντρϊνονται ςτθν δυναμικι του παιχνιδιοφ. Να μθν αμελείται το social proof*. Όλοι βαςιηόμαςτε ςε άλλουσ για να ενθμερωκοφν για τθ ςυμπεριφορά μασ, πόςο μάλλον ςε άγνωςτεσ ρυκμίςεισ, ςε εικονικά περιβάλλοντα. Κοινωνικι απόδειξθ είναι ζνασ τφποσ ςυμμόρφωςθσ. Όταν ζνα άτομο είναι ςε μια κατάςταςθ όπου δεν είναι ςίγουρο για το ςωςτό τρόπο ςυμπεριφοράσ (ςτθν ιςτοςελίδα), τότε κα απευκυνκεί ςε άλλουσ που κατά τθν άποψθ τουσ ζχουν ορκι ςυμπεριφορά. Δεν πρζπει να υπερφορτώνεται το ςφςτθμα μθχανιςμοφ. Σο Gamification δεν αφορά τθν προςκικθ όςο το δυνατόν πιο πολλϊν μθχανικϊν παιχνιδιϊν γίνεται. Αφορά τθν ενςωμάτωςθ του καλφτερου μίγματοσ των τεχνικϊν ςχεδιαςμοφ παιχνιδιϊν για να οδθγιςει ςτισ ςτοχευμζνεσ ςυμπεριφορζσ. Θ υπερφόρτωςθ του ςυςτιματοσ μπορεί όχι μόνο να μπερδζψει τον χριςτθ αλλά και να κακιςτά το ςφςτθμα ακατανόθτο και δφςκολο ςτθ ςυμμετοχι του χριςτθ. 10

11 Να μθν αναφζρονται ςθμεία ςτα οποία δεν μποροφν οι χριςτεσ να ανταπεξζλκουν. Οι άνκρωποι παρακινοφνται με ευκαιρίεσ για να κερδίςουν, να μάκουν και να κατακτιςουν νζα πράγματα, αλλά και να κοινωνικοποιθκοφν με τισ κοινότθτεσ των ανκρϊπων ωσ ομοϊδεάτεσ. Ζτςι ςθμεία ςτα οποία δεν μποροφν να ανταπεξζλκουν κα ζχουν ωσ ςυνζπεια τθν απογοιτευςι του και τελικά τθν εγκατάλειψθ του από το παιχνίδι. Σο Gamification δεν πρζπει να κεωρείται ωσ να αναλάβει διακλάδωςθ είναι μια αςθμζνια ςφαίρα Εάν το προϊόν και οι πελάτεσ δεν προτιμοφν τα προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ που εφαρμόηει το Gamification, δεν μπορεί να είναι αποδεκτό για όλουσ. Αν γίνει αυτό, οι χριςτεσ κα κεωροφν τθν εφαρμογι αυτι ανοφςια. Για τθν εφαρμογι του Gamification πρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςτο γιατί οι άνκρωποι αςχολοφνται με το εμπορικό ςιμα, και τα προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ και μετά κα πρζπει να εφαρμόηονται οι τεχνικζσ ςχεδιαςμοφ του παιχνιδιοφ για να ενιςχφςει και να εμβακφνει τισ αλλθλεπιδράςεισ αυτζσ. *social proof: Κοινωνικι απόδειξθ-ενθμερωτικι κοινωνικι επιρροι, Είναι ζνα ψυχολογικό φαινόμενο, όπου οι άνκρωποι υποκζτουν τισ ενζργειεσ των άλλων, ςε μια προςπάκεια να αντανακλάςουν τθ ςωςτι ςυμπεριφορά ςε μια δεδομζνθ κατάςταςθ. Αυτό το αποτζλεςμα είναι εμφανζσ ςτθ διφοροφμενεσ κοινωνικζσ καταςτάςεισ όπου οι άνκρωποι είναι ςε κζςθ να προςδιορίςουν τον κατάλλθλο τρόπο ςυμπεριφοράσ, και οδθγοφνται ςτθν παραδοχι ότι οι γφρω τουσ ζχουν περιςςότερεσ γνϊςεισ ςχετικά με κάτι. Παρόλο που θ κοινωνικι απόδειξθ αντικατοπτρίηει ζνα ορκολογικό κίνθτρο για τον ςυμμετζχοντα να λάβει υπόψθ τισ πλθροφορίεσ που κατζχονται από άλλουσ, θ τυπικι ανάλυςθ, όμωσ δείχνει ότι μπορεί να προκαλζςει τουσ ανκρϊπουσ να ςυγκλίνουν πολφ γριγορα ςε μια μόνο επιλογι, ζτςι ϊςτε οι αποφάςεισ του, ακόμθ και μεγάλεσ ομάδεσ ατόμων μποροφν να ςτθρίηονται ςε πολφ λίγεσ πλθροφορίεσ. 11

12 Ζ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Παραδείγματα χριςθσ Gamification Το πάηλ παιχνίδι Foldit ζφερε ςθμαντικι εξζλιξθ ςτθν ζρευνα για το AIDS που οι επιςτιμονεσ δεν μποροφςαν να βρουν Μζχρι το 2009, 30 εκατομμφρια άνκρωποι, αρικμόσ ίςοσ με τον πλθκυςμό τθσ Καλιφόρνια, ζχουν ιδθ πεκάνει από AIDS. Από το 2010 και μετά, υπάρχουν ακόμα 34 εκατομμφρια άνκρωποι που ζχουν προςβλθκεί από τον HIV. Για 15 χρόνια, πολλοί από τουσ κορυφαίουσ PhD επιςτιμονεσ ςε όλον τον κόςμο προςπακοφςαν να αποκωδικοποιιςουν μια κρυςταλλικι δομι, ενόσ από τουσ ιοφσ που προκαλοφν το aids, ονομαηόμενοσ M-PMV, αλλά δεν μποροφςαν να το κάνουν. Ευτυχϊσ, όμωσ, το κζντρο του επιςτθμονικοφ παιχνιδιοφ του πανεπιςτθμίου τθσ Ουάςιγκτον, ςυνεργάςτθκε με το τμιμα Βιοχθμείασ και δθμιοφργθςαν το Foldit, ζνα online βίντεο πάηλ παιχνίδι, για τθν αναδίπλωςθ των πρωτεϊνϊν. Σο Foldit επιτρζπει ςε άτομα από όλον τον κόςμο να «παίξουν» και να ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ ςτο να βγάλουν διάφορεσ πρωτεϊνικζσ δομζσ που να ταιριάηουν με τα κριτιρια ενόσ ερευνθτι. Προσ ζκπλθξθ όλων, με πάνω από 240,000 «παίκτεσ» να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο παιχνίδι και να ανταγωνίηονται άγρια ο ζνασ με τον άλλον, μία λφςθ για τθν δομι του M-PMV βρζκθκε μζςα ςε 10 μζρεσ, δθμιουργϊντασ μια ςθμαντικι εξζλιξθ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ του AIDS. υγκρίνοντασ τα 15 χρόνια με τισ 10 μζρεσ, μποροφμε να ποφμε πωσ αυτό το Gamification πρόςκεςε πολφ ςθμαντικι αξία ςτον κόςμο και κα μποροφςε μια μζρα να ςϊςει ζνα αγαπθμζνο τουσ πρόςωπο. 12

13 Χριςθ του Gamification για τθν επικοινωνία με τουσ πελάτεσ. Θ EFG Eurolife Αςφαλιςτικι κζλθςε να δοκιμάςει τα νζα ψθφιακά μζςα για να επικοινωνιςει με ζνα πιο «χαλαρό» τρόπο με τουσ πελάτεσ ι τουσ υποψιφιουσ πελάτεσ τθσ. χεδίαςαν και υλοποίθςαν μζςα ςτο web site τθσ, ζνα όμορφο virtual living room ςτο οποίο οι επιςκζπτεσ, αφοφ ςυμπλθρϊςουν κάποια δθμογραφικά τουσ ςτοιχεία, μποροφν να κερδίςουν άμεςα κάποιο δϊρο, κάνοντασ κλικ ςε αντικείμενα του χϊρου. Σα περιςςότερα από τα δϊρα που επιλζχκθκαν είναι κοντά ςτο αντικείμενο τθσ εταιρείασ ι τθσ επικοινωνιακισ τθσ ςτρατθγικισ, κάτι που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ςε παρόμοιεσ ενζργειεσ. τθν περίπτωςθ τθσ winbankdirect από τθν Σράπεηα Πειραιϊσ, θ οποία κζλθςε να επικοινωνιςει με ζνα διαφορετικό τρόπο το launch ενόσ νζου προϊόντοσ αςφάλειασ αυτοκινιτου, βάςιςε τθν επικοινωνιακι του ςτρατθγικι ςτο ότι δεν χρειάηεται να επιλζξεισ κάποια χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ αλλά μπορείσ να τα ζχεισ όλα. Επιλζξανε τθν υλοποίθςθ ενόσ casual game ενςωματωμζνου μζςα ςτθ ςελίδα τθσ εταιρείασ ςτο Facebook, όπου ο επιςκζπτθσ καλείται να εκτελζςει μια διαδρομι με αυτοκίνθτο προςπακϊντασ να ςυγκεντρϊςει όςο το δυνατόν περιςςότερουσ πόντουσ για να ςυμμετάςχει ςτθν κλιρωςθ δϊρων, αποφεφγοντασ φυςικά εμπόδια ι τεράςτια γράμματα που εμφανίηονταν ςτο δρόμο του, εκτελϊντασ κάποια απλά tasks ι περνϊντασ μζςα από τεράςτια ΚΑΙ, που ενίςχυαν το μινυμα τθσ καμπάνιασ. Σζλοσ, ςτθν ενζργεια που πραγματοποιικθκε ςε ςυνεργαςία τθσ LoveD για τθν επικοινωνία των προϊόντων τθσ TOTAL Lubricants, ςχεδιάςανε και υλοποίθςαν ζνα πολφπλοκο και απαιτθτικό 3D multi player rally game, με ςτοιχεία και αναφορζσ από αντίςτοιχα console games, τθρουμζνων φυςικά των αναλογιϊν ςε επίπεδο επικοινωνιακϊν ςτόχων και τεχνικϊν περιοριςμϊν. Ο διαγωνιςμόσ ενςωματϊκθκε ακόμθ περιςςότερο μζςα ςτο περιβάλλον του Facebook, αφοφ ο επιςκζπτθσ - παίκτθσ είχε τθ δυνατότθτα να προ(ς)καλζςει και να ανταγωνιςτεί κάποιον από τουσ online φίλουσ του ςτο δθμοφιλζσ social network. Μετά το τζλοσ κάκε παιχνιδιοφ, πζρα από τθν ςυμμετοχι του με βάςθ το χρόνο ςτον πίνακα των Top Scorers, είχε τθ δυνατότθτα να μοιραςτεί ςτο wall του τα αποτελζςματα, αυξάνοντασ ςθμαντικά το virality και το reach τθσ ενζργειασ. 13

14 DuoLingo: Μάκε μία γλώςςα κακώσ μεταφράηεισ το διαδίκτυο Σο Duolingo είναι μια τεράςτια online ςυνεργαςία θ οποία ςυνδυάηει ζνα δωρεάν ιςτότοπο για εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν με μία πλθρωμζνθ μεταφραςτικι πλατφόρμα βαςιςμζνθ ςτον πλθκοποριςμό. Θ υπθρεςία ζχει ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε οι μακθτζσ να μποροφν να μακαίνουν μία από τισ προςφερόμενεσ γλϊςςεσ online ενϊ ταυτόχρονα βοθκάνε ςτθ μετάφραςθ ιςτοςελίδων και αρχείων. Οι αρχάριοι ξεκινάνε με βαςικζσ, απλζσ φράςεισ, από το διαδίκτυο, ενϊ οι προχωρθμζνοι χριςτεσ λαμβάνουν πιο περίπλοκεσ φράςεισ. Όςο κάποιοσ ανεβαίνει επίπεδο, τόςο ανεβαίνει κ θ δυςκολία των φράςεων που καλείται να μεταφράςει. ε κάκε περίπτωςθ το Duolingo προςφζρει τα απαραίτθτα μακθςιακά και μεταφραςτικά εργαλεία ϊςτε να βοθκιςει το μακθτι να καταλάβει και να απομνθμονεφςει τισ λζξεισ τισ οποίεσ ςυναντάει κατά τθ διάρκεια του μακθςιακοφ παιχνιδιοφ. Ο κάκε μακθτισ μπορεί επίςθσ να ψθφίηει τθν ποιότθτα τθσ μετάφραςθσ των άλλων μακθτϊν, παρζχοντασ πολφτιμθ ανατροφοδότθςθ για τθν καλφτερθ κατανόθςθ και εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ. Οι καλφτερα βακμολογθμζνεσ μεταφράςεισ για κάκε πρόταςθ γίνονται διακζςιμεσ ςτουσ υπόλοιπουσ χριςτεσ. Όταν οι μακθτζσ ολοκλθρϊςουν ζνα μάκθμα ι μεταφράςουν το περιεχόμενο μιασ ιςτοςελίδασ, κερδίηουν πόντουσ επιδεξιότθτασ. Σα μακιματα που ςχετίηονται με μια επιδεξιότθτα ολοκλθρϊνονται όταν ολοκλθρωκεί ζνασ προκακοριςμζνοσ αρικμόσ μεταφράςεων. Μιασ και το περιεχόμενο του διαδικτφου είναι από τθ φφςθ του πιο ενδιαφζρον από ότι οι «καταςκευαςμζνεσ» προτάςεισ, οι μεταφραςτικζσ αςκιςεισ γίνονται πιο ελκυςτικζσ. Επίςθσ, ο ιςτότοποσ περιλαμβάνει αςκιςεισ χρόνου, όπωσ για παράδειγμα πόντουσ επιδεξιότθτασ και μπόνουσ χρόνου όταν κάποιοσ απαντάει ςωςτά ςε μια ερϊτθςθ ςε ςυγκεκριμζνο πλαίςιο χρόνου. Οι λανκαςμζνεσ απαντιςεισ ιςοδυναμοφν με απϊλεια πόντων και ηωϊν, όπωσ επίςθσ και κακυςτζρθςθ ςτο να ανζβει κάποιοσ επίπεδο. Σο ςφςτθμα προςαρμόηεται ϊςτε ανάλογα με τα μακιματα, τισ μεταφράςεισ, τα τεςτ και τισ πρακτικζσ ςυνεδριάςεισ που ζχουν ολοκλθρωκεί, να προςφζρει ανατροφοδότθςθ ςτον εκάςτοτε μακθτι και να ςχεδιάηει τα μελλοντικά του μακιματα και τισ αςκιςεισ ανάλογα με τισ ανάγκεσ του. Από τα παραπάνω ςυμπεραίνουμε ότι το Duolingo είναι μια πλατφόρμα εξαιρετικά χριςιμθ για τθν εποχι μασ, αφοφ μετατρζπει τθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν ςε μια ςυναρπαςτικι εμπειρία, μειϊνοντασ τισ ϊρεσ διδαςκαλίασ και βοθκϊντασ τθ μεταφραςτικι διαδικαςία. Σζλοσ, είναι απόλυτα προςιτι ςτο ευρφ κοινό δεδομζνου ότι προςφζρεται δωρεάν. 14

15 Η. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ https://www.coursera.org

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών

Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Ειςαγωγή ςτη διδακτική των γλωςςών Ενότητα 5: Μζκοδοι διδαςκαλίασ IV Άννα Μουτι, Α.Π.Θ & Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΧΕΣ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ & ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Να χαρακτηρίςετε τισ προτάςεισ που ακολουθοφν, γράφοντασ ςτο τετράδιό ςασ, δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager

e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager e-academy 2015-2016 e-commerce Project Manager 1. Intro to ecommerce Μάκετε ςε αυτι τθν ενότθτα τισ βαςικζσ ζννοιεσ και αρχζσ του ecommerce και αποκτιςτε τισ βαςικζσ γνϊςεισ για τον τρόπο λειτουργίασ τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Φιλιοποφλου Ειρινθ Βάςθ Δεδομζνων Βάζη δεδομένων είναι μια οπγανωμένη ζςλλογή πληποθοπιών οι οποίερ πποζδιοπίζοςν ένα ζςγκεκπιμένο θέμα.χπηζιμεύοςν ζηην Σςλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise. Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Ενθμερωτικόσ Φάκελοσ Δικτφου Franchise Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Mini Sports Club Ζχουμε τθν τεχνογνωςία και τθν εμπειρία να ςασ προςφζρουμε μια κερδοφόρο επαγγελματικι πρόταςθ με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων

Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ειδικά Θζματα Βάςεων Δεδομζνων Ενότητα 11: Αντικειμενοςτραφήσ και αντικείμενοςχεςιακζσ βάςεισ Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com

Terra Batida Πόρτο, Πορτογαλία www.terrabatida.com Η επιχείρηςη και η ιδζα Η Μαρία Γκαμπριζλ ξεκίνθςε τθ δικι τθσ επιχείρθςθ το 2003. Παρόλο που εκείνθ τθ ςτιγμι είχε μια ςτακερι δουλειά ςε μια πολυεκνικι εταιρεία τθλεπικοινωνιϊν, ζνιωςε τθν ανάγκθ να

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Γιώργοσ Πιερράκοσ Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΤΕΙ Αθήνασ Επιχειρθματικι πρόκεςθ Περιεχόμενα Κοινωνικι επιχειρθματικότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλζγοντασ το κατάλληλο διαδραςτικό ςφςτημα για εκπαιδευτικό περιβάλλον

Επιλζγοντασ το κατάλληλο διαδραςτικό ςφςτημα για εκπαιδευτικό περιβάλλον Επιλζγοντασ το κατάλληλο διαδραςτικό ςφςτημα για εκπαιδευτικό περιβάλλον Μια ειςαγωγή ςτα διαδραςτικά ςυςτήματα ε ζνα ςυνεχϊσ εξελιςςόμενο κόςμο, θ υιοκζτθςθ ενόσ διαδραςτικοφ ςυςτιματοσ ςτισ ςχολικζσ

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ παρουςίαςθσ papastasos@gmail.com Το λογιςμικό παρουςιάςεων Το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα