κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά"

Transcript

1 Γιακήπςξη Γιαγυνιζμού για ηο Έπγο «Δνέπγειερ Γημοζιόηηηαρ Δςαιζθηηοποίηζηρ Ιεπάρ Απσιεπιζκοπήρ Αθηνών» Αναθέηοςζα Απσή: Πποϋπολογιζμόρ: Πποϋπολογιζμόρ ζςμπεπιλαμβανομένυν Γικαιυμάηυν Πποαίπεζηρ: Γιάπκεια: Γιαδικαζία Ανάθεζηρ: Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ ,00 (συπίρ ΦΠΑ) ,00 ( συπίρ ΦΠΑ) 9 μήνερ Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην ηελ νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά Ημεπομηνία διενέπγειαρ διαγυνιζμού: ΥΥ/ΥΥ/2014 και ώπα 12:00 Κυδικόρ ΟΠ:

2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 6 πλνπηηθά ζηνηρεία Έξγνπ 6 πληνκνγξαθίεο - γεληθά 7 πληνκνγξαθίεο Έξγνπ 7 Οξηζκνί ηεο δηαθήξπμεο 8 ΜΔΡΟ Α : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ 10 Α.1 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΟΤ 10 Α.1.1 Δκπιεθφκελνη ζηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ 10 Α πλνπηηθή παξνπζίαζε Φνξέα Τινπνίεζεο θαη Λεηηνπξγίαο 10 Α Άιινη Φνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επηηπρή έθβαζε ηνπέξγνπ 11 Α Όξγαλα θαη Δπηηξνπέο (Γηαθπβέξλεζε ηνπ Έξγνπ) 12 Α Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ 12 Α Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΠΠΔ) 12 Α.1.2 Τθηζηάκελε Καηάζηαζε (ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ) 13 Α Οξγαλσηηθή Γνκή θαη ηειέρσζε ηνπ Φνξέα 14 Α Πεξηγξαθή ησλ θχξησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ 18 Α.1.3 πλέξγεηεο Έξγνπ 18 Α.2 ΚΟΠΟ-ΣΟΥΟΙ-ΚΡΙΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΔΡΓΟΤ 23 Α.2.1 πλνπηηθή Πεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο 23 Α.2.2 θνπηκφηεηα Αλαγθαηφηεηα Τινπνίεζεο 24 Α.2.3 ηφρνη ηνπ Έξγνπ 24 Α.2.4 Κξίζηκνη Παξάγνληεο Δπηηπρίαο ηνπ Έξγνπ 25 Α.3 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ 25 Α.3.1 Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Τπνέξγνπ 1 25 Α.3.2 Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Τπνέξγνπ 2 28 Α.3.3 Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Τπνέξγνπ 3 31 Α.4 ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ - ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 34 Α.4.1 Παξαδνηέα Τπνέξγνπ 1 34 Α.4.2 Παξαδνηέα Τπνέξγνπ 2 35 Α.4.3 Παξαδνηέα Τπνέξγνπ 3 36 Α.4.4 Παξαδνηέα Έξγνπ 37 [2]

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α.4.5 Αλάιπζε Έξγνπ 39 Α.4.6 Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο Έξγνπ 39 Α.4.7 Σφπνο Τινπνίεζεο Έξγνπ 41 Α.5 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΡΓΟΤ 42 Α.5.1 Μέζνδνη θαη Σερληθέο πινπνίεζεο θαη ππνζηήξημεο 42 Α.5.2 Μέζνδνη θαη Σερληθέο παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο 42 Α.5.3 ρήκα Γηνίθεζεο θαη Τινπνίεζεο Έξγνπ 42 Α Τπεχζπλνο Έξγνπ & Αλαπιεξσηήο 43 Α Senior Experts 43 Α Experts 43 Α Λνηπά κέιε δηνηθεηηθήο/δηαρεηξηζηηθήο ππνζηήξημεο 43 Α.5.4 Γηαζθάιηζε Πνηφηεηαο Έξγνπ 44 Α.5.5 Πξνυπνζέζεηο θαη Κίλδπλνη Τινπνίεζεο 44 Α.5.6 Γηαδηθαζία παξαιαβήο Έξγνπ 44 ΜΔΡΟ Β : ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 46 Β.1 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 46 Β.1.1 Αληηθείκελν Γηαγσληζκνχ 46 Β.1.2 Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ 46 Β1.2.1 Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ ρσξίο Γηθαίσκα Πξναίξεζεο 46 Β Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ κε Γηθαίσκα Πξναίξεζεο 47 Β.1.3 Ννκηθφ θαη Θεζκηθφ πιαίζην Γηαγσληζκνχ 47 Β.1.4 Ηκεξνκελία Απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο 47 Β.1.5 Σφπνο θαη ρξφλνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 48 Β.1.6 Σξφπνο ιήςεο εγγξάθσλ Γηαγσληζκνχ 48 Β.1.7 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ επί ηεο Γηαθήξπμεο 48 Β.2 ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ - ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 49 Β.2.1 Γηθαίσκα πκκεηνρήο / Απνθιεηζκφο πκκεηνρήο 49 Β.2.2 Απνθιεηζκφο πκκεηνρήο 49 Β.2.3 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο 50 Β.2.4 Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο 54 Β Οη Έιιελεο Πνιίηεο 55 Β Οη Αιινδαπνί Πνιίηεο 57 Β Σα εκεδαπά Ννκηθά Πξφζσπα 59 [3]

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Β Οη ζπλεηαηξηζκνί 61 Β Σα αιινδαπά Ννκηθά Πξφζσπα 64 Β Οη Δλψζεηο / Κνηλνπξαμίεο 66 Β.2.5 Λνηπέο Τπνρξεψζεηο / δηεπθξηλίζεηο 66 Β.2.6 Διάρηζηεο Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο 67 Β.2.7 Δγγχεζε πκκεηνρήο 74 Β.3.1 Σξφπνο Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ 74 Β.3.2 Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 75 Β Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 77 Β Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Σερληθή Πξνζθνξά» 77 Β Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» 79 Β Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Καηαθχξσζεο» 79 Β.3.3 Ιζρχο Πξνζθνξψλ 79 Β.3.4 Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο 80 Β.3.5 Σηκέο Πξνζθνξψλ Νφκηζκα 80 Β.4 ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 81 Β.4.1 Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ - Απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 81 Β Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 82 Β Βαζκνιφγεζε ηερληθψλ πξνζθνξψλ 83 Β Οκάδεο θαη πληειεζηέο Κξηηεξίσλ ηερληθήο αμηνιφγεζεο 83 Β Γηακφξθσζε πγθξηηηθνχ Κφζηνπο Πξνζθνξάο 86 Β Γηαδηθαζία θαηαθχξσζεο Γηαγσληζκνχ 87 Β.4.2 Απφξξηςε πξνζθνξψλ 87 Β.4.3 Πξνζθπγέο 89 Β.4.4 Απνηειέζκαηα Καηαθχξσζε - Μαηαίσζε Γηαγσληζκνχ 89 Β.5 ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ 90 Β.5.1 Καηάξηηζε, ππνγξαθή, δηάξθεηα χκβαζεο Δγγπήζεηο 90 Β.5.2 Σξφπνο Πιεξσκήο - Κξαηήζεηο 91 Β.5.3 Πνηληθέο Ρήηξεο Έθπησζε Αλαδφρνπ 92 Β.5.4 Τπνρξεψζεηο Αλαδφρνπ 93 Β.5.5 Τπεξγνιαβίεο 96 Β.5.6 Δκπηζηεπηηθφηεηα 96 Β.5.7 Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 97 Β.5.8 Δθαξκνζηέν Γίθαην Γηαηηεζία 98 [4]

5 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Γ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 99 Γ.1 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΟΛΧΝ 99 Γ.1.1 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο 99 Γ.1.2 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο 100 Γ.1.3 Δγγπεηηθή Δπηζηνιή Πξνθαηαβνιήο 101 Γ.2 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΧΜΑΣΟ 102 Γ.3 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΔ ΤΜΜΟΡΦΧΗ 104 Γ.4 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 106 Γ.4.1 Τπεξεζίεο 106 Γ Τπεξεζίεο Τπνέξγνπ Γ Τπεξεζίεο Τπνέξγνπ Γ Τπεξεζίεο Τπνέξγνπ Γ.4.2 Άιιεο δαπάλεο 108 Γ Άιιεο Γαπάλεο Τπνέξγνπ Γ Άιιεο Γαπάλεο Τπνέξγνπ Γ Άιιεο Γαπάλεο Τπνέξγνπ Γ.4.3 πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Έξγνπ 109 Γ.4.4 Πίλαθαο Καηαλνκήο Οηθνλνκηθνχ Αληηθεηκέλνπ Έξγνπ αλά θνξέα ζπκκεηνρήο ζην ππνςήθην ζρήκα110 [5]

6 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ςνοπηικά ζηοισεία Έπγος ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΦΟΡΔΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΦΟΡΔΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΙΓΟ ΤΜΒΑΗ ΔΙΓΟ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΠΡΟΑΙΡΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ ΠΡΟΑΙΡΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΓΟΤ ΜΔΓΙΣΟ ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Δνέπγειερ Γημοζιόηηηαρ Δςαιζθηηοποίηζηρ Ιεπάρ Απσιεπιζκοπήρ Αθηνών Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθφηεηαο Χο νξίδεηαη ζηελ Α.4.7 Σφπνο Τινπνίεζεο Έξγνπ Σαμηλφκεζε θαηά CPV: Δπηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο: λνκηθέο, κάξθεηηλγθ, παξνρήο ζπκβνπιψλ, πξφζιεςεο, εθηχπσζεο θαη αζθάιεηαο Αλνηθηφο Γηαγσληζκφο κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε Πξνζθνξά Ο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηαθνζίσλ νγδφληα ρηιηάδσλ εβδνκήληα επξψ, ,00 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). (Πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: ,00 - ΦΠΑ: ,00) Έσο 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ), φζνλ αθνξά ζην Φπζηθφ Αληηθείκελν ,00 (ζςμπεπιλαμβανομένος ΦΠΑ) ,00 (συπίρ ΦΠΑ) Σν Έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηαθή χγθιηζε», ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ, απφ ην ΔΣΠΑ θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο θαη εηδηθφηεξα απφ ηηο Πξάμεηο κε θσδηθνχο: Οη δαπάλεο ηνπ Έξγνπ ζα βαξχλνπλ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ), θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ελάξηζκν θσδηθφ Α Δ5198 θαη ηνπο Κσδηθνχο Πξάμεσλ: 2012Δ Δ Δ Δννέα (9) μήνερ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο

7 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ςνοπηικά ζηοισεία Έπγος ΔΡΓΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΧΝ ΔΠΙ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΟΠΟ ΚΑΣΑΘΔΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Η έδξα ηεο Ι.Α.Α. ςνηομογπαθίερ - γενικά ΔΔ ΔΔΔΔ ΔΟΥ ΔΠ Φ ΔΠΑ ΔΤΓ Φ ΝΠΓΓ ΝΠΙΓ ΑΔ ΣΠΔ ΟΠ Δπξσπατθή Έλσζε Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο / επίζεκν έληππν φπνπ δεκνζηεχεηαη ε Ννκνζεζία, θαζψο θαη δηνηθεηηθέο πξάμεηο, αλαθνηλψζεηο, πξνθεξχμεηο θιπ, πνπ έρνπλ λνκηθέο ή άιιεο δεζκεχζεηο γηα ηα θξάηε κέιε ή απηνχο πνπ αθνξνχλ. Δπξσπατθφο Οηθνλνκηθφο Υψξνο Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Φεθηθή χγθιηζε» Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Φεθηαθή χγθιηζε» Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ δίθαην πιινγηθή Απφθαζε Έξγνπ Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ςνηομογπαθίερ Έπγος ΙΑΑ ΔΓΔΑΠ ΔΗΓ ΔΚΤΟ ΙΜ ΙΝ Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο Δθαξκνγή Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο Δθθιεζηαζηηθή Κεληξηθή Τπεξεζία Οηθνλνκηθψλ Ιεξά Μεηξφπνιηο Ιεξφο Ναφο [7]

8 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΟΔ-ΠΔ Φ/Α Ο/Α rdms (Πιαηθφξκα) Οξγάλσζεο ηνπ Δζεινληηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ Πξνλνηαθνχ Δξγνπ ηεο Δθθιεζίαο Φπζηθφ Αληηθείκελν (έξγνπ) Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν (έξγνπ) χζηεκα Γηαρείξηζεο Θξεζθεπηηθψλ Πξννξηζκψλ (Religious Destinations Management System) Οπιζμοί ηηρ διακήπςξηρ Ανάδοσορ Αναθέηοςζα Απσή Ανηίκληηορ Απιθμόρ Γιακήπςξηρ Γιακήπςξη Δπίζημη γλώζζα ηος Γιαγυνιζμού και ηηρ ύμβαζηρ ΔΠΠΔ Έπγο Πποϋπολογιζμόρ Έπγος Πmin ύμβαζη Ο πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα θιεζεί λα ππνγξάςεη ηε χκβαζε θαη ζα πινπνηήζεη ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ. Η Ι.Α.Α. ε νπνία ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν ηε χκβαζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Σν πξφζσπν πνπ ν ΤΠΟΦΗΦΙΟ ΑΝΑΓΟΥΟ κε έγγξαθε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax, θιπ.) νξίδεη σο ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε απηφλ. Ο αξηζκφο Πξσηνθφιινπ ηεο Απφθαζεο Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Έξγνπ Σν παξφλ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο/ ππνςεθίνπο δηαγσληδφκελνπο απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ν Γηαγσληζκφο. Δπίζεκε γιψζζα ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηεο χκβαζεο είλαη ε Διιεληθή. Η παξνχζα Γηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ε χκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα/ εγρεηξίδηα πνπ κπνξεί λα είλαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ Η ΔΠΠΔ ζπζηήλεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Ι.Α.Α. Σν ζχλνιν ηνπ ππφ αλάζεζε Έξγνπ. Η εθηηκψκελε απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή δαπάλε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). Σν ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο ρακειφηεξεο απνδεθηήο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ ππεξβαίλεη ην φξην ηνπ 80% ηεο δηακέζνπ (median) ηνπ ζπγθξηηηθνχ θφζηνπο ησλ απνδεθηψλ Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ. Σν ζπκθσλεηηθφ πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ Έξγνπ, δειαδή κεηαμχ ηεο Ι.Α.Α. σο [8]

9 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Οπιζμοί ηηρ διακήπςξηρ ςμβαηικά ηεύση ςμβαηικό Σίμημα Ππάξη 1 Ππάξη 2 Ππάξη 3 Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ πνπ ζα επηιεγεί. Σα ηεχρε ηεο χκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, θαζψο θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α. ηε χκβαζε, β. ην ζεζκηθφ πιαίζην Πξνκεζεηψλ ηεο Ι.Α.Α., φπσο απνηππψλεηαη ζηελ Απφθαζε Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ Έξγνπ, γ. ηελ Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ, δ. ηε Γηαθήξπμε. Σν ζπλνιηθφ ηίκεκα ηεο χκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ). Η Πξάμε κε ηίηιν «Δθαπμογή ηηρ Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ ζε κύπιοςρ ηομείρ ηηρ Δκκληζιαζηικήρ Γιοίκηζηρ» θαη θσδηθφ ΟΠ , ε νπνία πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε» θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο 31 ηεο Δ.Γ. Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ Η Πξάμε κε ηίηιν «Ανάδειξη ηηρ Δκκληζιαζηικήρ Πολιηιζηικήρ Κληπονομιάρ και Ανάπηςξη ηος Θπηζκεςηικού Σοςπιζμού» θαη θσδηθφ ΟΠ , ε νπνία πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε» θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο 31 ηεο Δ.Γ. Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ Η Πξάμε κε ηίηιν «Ηλεκηπονική Πλαηθόπμα Οπγάνυζηρ ηος Δθελονηιζμού και ςνηονιζμού ηος Ππονοιακού Δπγος ηηρ Δκκληζίαρ» θαη θσδηθφ ΟΠ , ε νπνία πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε» θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο 31 ηεο Δ.Γ. Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ [9]

10 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ ΜΔΡΟ Α : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Α.1 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΡΓΟΤ Α.1.1 Δμπλεκόμενοι ζηην ςλοποίηζη ηος Έπγος Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο εκπιέθνληαη νη αθφινπζνη: ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΠ Φ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΦΟΡΔΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΤΡΙΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΦΟΡΔΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΔΠΠΔ ΔΤΓ Φ ΙΑΑ Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο ΙΑΑ ΙΑΑ - Βι. παξ. Α πλνπηηθή παξνπζίαζε Φνξέα Τινπνίεζεο θαη Λεηηνπξγίαο Βι. παξ. Α πλνπηηθή παξνπζίαζε Φνξέα Τινπνίεζεο θαη Λεηηνπξγίαο Βι. παξ. Α πλνπηηθή παξνπζίαζε Φνξέα Τινπνίεζεο θαη Λεηηνπξγίαο Βι. παξ. Α Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Έξγνπ (ΔΠΠΔ) Α ςνοπηική παποςζίαζη Φοπέα Τλοποίηζηρ και Λειηοςπγίαρ Η Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ (ΙΑΑ), ζχκθσλα κε ηνλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο (λ. 590/1977, ΦΔΚ 146/Α ) απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. ηε ρσξηθή θαη πνηκαληηθή αξκνδηφηεηα ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ ππάγνληαη 145 Δλνξηαθνί Νανί θαηαλεκεκέλνη ζε 21 Αξρηεπηζθνπηθέο Πεξηθέξεηεο, 12 Κνηκεηεξηαθνί Νανί, 9 Μνλαζηεξηαθνί Νανί θαη 158 Παξεθθιήζηα. Η Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ, θαζψο επίζεο θαη: ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ δνκψλ πνπ ππάγνληαη ζηε ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηεο ην ζχλνιν ησλ Ιεξψλ Μεηξνπφιεσλ θαη ησλ ινηπψλ εθθιεζηαζηηθψλ δνκψλ (κνλψλ, ηεξψλ λαψλ, θιπ) πνπ ππάγνληαη ζηε ρσξηθή θαη πνηκαληηθή αξκνδηφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ Ιεξψλ Μεηξνπφιεσλ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο, εθηφο ηεο ηέιεζεο πξάμεσλ ζξεζθεπηηθνχ θαη ιαηξεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, πινπνηνχλ επξείεο θηιαλζξσπηθέο, θνηλσληθέο, πνηκαληηθέο, θαζνδεγεηηθέο, πνιηηηζηηθέο, αιιά θαη ακηγψο δηνηθεηηθνχ/ δηαρεηξηζηηθνχ ραξαθηήξα δξαζηεξηφηεηεο. Δηδηθφηεξα, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΙΑΑ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ σο αθνινχζσο: [10]

11 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Γηνηθεηηθή Γηαρεηξηζηηθή Λεηηνπξγία (π.ρ. δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ, θιπ), Πνηκαληηθή Λεηηνπξγία, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζηήξημε ηεο λενιαίαο θαη ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο, Αλζξσπηζηηθή & Κνηλσληθή Λεηηνπξγία, εληφο ηεο νπνίαο εληάζζνληαη νη δνκέο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα, ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο, άξζεο ηνπ απνθιεηζκνχ θαη αιιειεγγχεο. ε απηφ ην πιαίζην, ε Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ δηαρεηξίδεηαη, εληζρχεη θαη δηεπξχλεη ζε δηαξθή βάζε έλα εθηελέο δίθηπν απφ θνξείο θαη ηδξχκαηα, θπξίσο πξνλνηαθνχ, εθπαηδεπηηθνχ ή πνηκαληηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ελδεηθηηθά: Γνκέο ζηήξημεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο, Γνκέο ζηήξημεο ησλ ζεζκψλ ηεο λενιαίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο, Γνκέο παξνρήο αξσγήο θαη ζηήξημεο ςπρνθνηλσληθνχ ραξαθηήξα, Άιιεο δνκέο θνηλσληθνχ αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ζηέγεο γεξφλησλ, βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, θέληξα άκεζεο παξέκβαζεο θαη πξνζηαζίαο (φπσο π.ρ. ην Κέληξν Πξψησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ, ε ηέγε Πξνζσξηλήο Φηινμελίαο, θιπ). Αλαιπηηθφηεξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΙΑΑ κπνξεί λα αλαθηεζεί κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Α Άλλοι Φοπείρ πος εμπλέκονηαι ζηην επιηςσή έκβαζη ηοςέπγος Η Δθθιεζία ηεο Διιάδνο απνηειεί κία εμαηξεηηθά απνθεληξσκέλε νιφηεηα πνπ απαξηίδεηαη απφ πνιπάξηζκεο απηνηειείο λνκηθέο νληφηεηεο, φπσο ελδεηθηηθά: ε Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ (ΙΑΑ), νη δηνηθεηηθέο δνκέο ηεο Ιεξάο πλφδνπ, νη Ιεξέο Μεηξνπφιεηο, νη Ιεξέο Μνλέο, νη Ιεξνί Νανί, ε Βηβιηνζήθε ηεο Ι.Α.Α., νη ινηπνί εθθιεζηαζηηθνί/ θηιαλζξσπηθνί θνξείο. Η ΙΑΑ ζπληζηά εμέρνπζα νληφηεηα Μεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα, ε νπνία θαηέρεη θνκβηθφ/ ζπληνληζηηθφ ξφιν επί ησλ εθθιεζηαζηηθψλ ζεκάησλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ν Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο ηεο ΙΑΑ πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηελ πινπνίεζε νξηδφληησλ, επεθηάζηκσλ έξγσλ, ηα νπνία ζα είλαη εθηθηφ ζηε ζπλέρεηα λα αμηνπνηεζνχλ απφ ην ζχλνιν ησλ εθθιεζηαζηηθψλ θνξέσλ θαη ηδξπκάησλ (δηαθξηηψλ λνκηθψλ νληνηήησλ) πνπ ζπλζέηνπλ ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο. Τπφ απηφ ην πξίζκα: Α. Δθηφο ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ θαη ησλ δηαθξηηψλ εθθιεζηαζηηθψλ νληνηήησλ (ελνξηψλ, κνλψλ, πλεπκαηηθψλ θέληξσλ θιπ.) πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ρσξηθή θαη πνηκαληηθή δηθαηνδνζία ηεο, άκεζα σθεινχκελνη απφ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ πξφθεηηαη επίζεο λα είλαη: [11]

12 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Η Δθθιεζηαζηηθή Κεληξηθή Τπεξεζία Οηθνλνκηθνχ (ΔΚΤΟ - ε νπνία απνηειεί θεληξηθή εθθιεζηαζηηθή λνκηθή νληφηεηα ππαγφκελε ζηελ Ιεξά χλνδν ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. Η ΔΚΤΟ παξαθνινπζεί θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ εθθιεζηαζηηθή αθίλεηε πεξηνπζία ηεο νπνίαο έρεη θαηαζηεί ηδηνθηήηεο θαη ε νπνία απνηειεί ζήκεξα ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ηδηνθηεζηψλ/ δηθαησκάησλ ρξήζεο εληφο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδαο, ηελ ΔΚΤΟ ππάγνληαη ε Γηεχζπλζε Πεξηνπζίαο, ε Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ θαη ε Γ/λζε Νανδνκίαο, ε νπνία απνηειεί θεληξηθή δνκή πνπ εμππεξεηεί ην ζχλνιν ησλ νληνηήησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο. Οη Ιεξέο Μεηξνπφιεηο (Ι.Μ.) o o o o Θεβψλ & Λεβαδείαο (http://www.ecclesia.gr/greek/dioceses/thebes/thebes.html), Ηιείαο (http://www.imilias.gr), Διαζζψλνο (http://www.ecclesia.gr/greek/dioceses/elassonos/elassonos.html) Μεζζελίαο (http://www.mmess.gr/main.php) θαη νη αληίζηνηρεο δηαθξηηέο εθθιεζηαζηηθέο νληφηεηεο (ελνξίεο, κνλέο, θιπ) πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ρσξηθή θαη πνηκαληηθή δηθαηνδνζία απηψλ. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ, ε ΙΑΑ έρεη ππνγξάςεη ζρεηηθά κλεκφληα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο αλσηέξσ θνξείο, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα ζπκβάινπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ζηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ. Β. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ, φπσο αλαιχνληαη εθηελψο ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, είλαη πιήξσο ζπκβαηά κε ηελ πξννπηηθή αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ απφ ην ζχλνιν ησλ εθθιεζηαζηηθψλ θνξέσλ θαη ηδξπκάησλ (δηαθξηηψλ λνκηθψλ νληνηήησλ) πνπ ζπλζέηνπλ ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο. Α Όπγανα και Δπιηποπέρ (Γιακςβέπνηζη ηος Έπγος) Α Δπιηποπή Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμού Γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ ηνπ Έξγνπ, ζα νξηζηεί Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ (ΔΓΓΑΠ). Η ΔΓΓΑΠ αλαθέξεη ζην Μεηξνπνιηηηθφ πκβνχιην ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ ή ζην θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν, απφ ην ηειεπηαίν, φξγαλν ηεο ΙΑΑ. Αξκνδηφηεηα ηεο ΔΓΓΑΠ απνηειεί ε δηελέξγεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ (βι. παξ. Β.4 ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ) θαη ε ππνβνιή ζρεηηθψλ εηζεγήζεσλ ζην Μεηξνπνιηηηθφ πκβνχιην ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ ή ζην θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν, απφ ην ηειεπηαίν, φξγαλν ηνπ Φνξέα. Α Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ και Παπαλαβήρ ηος Έπγος (ΔΠΠΔ) Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ κε ην παξφλ Έξγνπ, ζα νξηζηεί Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Έξγνπ (ΔΠΠΔ). Η ΔΠΠΔ αλαθέξεη ζην Μεηξνπνιηηηθφ πκβνχιην ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ ή ζην θαηάιιεια εμνπζηνδνηεκέλν, απφ ην ηειεπηαίν, φξγαλν ηεο ΙΑΑ. [12]

13 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Αξκνδηφηεηα ηεο ΔΠΠΔ απνηειεί ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη ε ππνβνιή εηζεγήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ ηκεκαηηθή θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ Έξγνπ (βι. παξ. Α.5.6 Γηαδηθαζία παξαιαβήο Έξγνπ). Α.1.2 Τθιζηάμενη Καηάζηαζη (ζε ζσέζη με ηιρ απαιηήζειρ ηος έπγος) Α ςνοπηική πεπιγπαθή ηυν ςπηπεζιών και ηηρ λειηοςπγίαρ ηος Φοπέα Λειηοςπγίαρ ην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο δηαρεηξηζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ, πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ θχξηεο δηαδηθαζίεο: Γηαρείξηζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Γηαρείξηζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ κε ηνπο εμήο Τπνηνκείο: o o o o Γηαρείξηζε Ναψλ, Ιεξέσλ θαη Πξνζσπηθνχ Γηαρείξηζε Δθθιεζηαζηηθψλ πκβνπιίσλ Γηαρείξηζε Δγγξάθσλ & Ρνψλ Δξγαζίαο Γηαρείξηζε Γάκσλ & Γηαδπγίσλ Γηαρείξηζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ Γηαρείξηζε Δθθιεζηαζηηθήο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο Γηαρείξηζε επνπηεπφκελσλ θνξέσλ θαη ηδξπκάησλ Α ςνοπηική πεπιγπαθή ηυν ςπηπεζιών και ηηρ λειηοςπγίαρ ηυν λοιπών εμπλεκόμενυν Δκκληζιαζηικών Φοπέυν Ιεπέρ Μηηποπόλειρ Η δηνηθεηηθή δηαρεηξηζηηθή ιεηηνπξγία ησλ ινηπψλ εκπιεθφκελσλ νληνηήησλ Μεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα αληηζηνηρεί ζε εθείλε ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηελ παξάγξαθν Α πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο αλσηέξσ, κε πηζαλέο επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο, ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο ηνπηθά επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. ΔΚΤΟ Η Δθθιεζηαζηηθή Κεληξηθή Τπεξεζία Οηθνλνκηθψλ Δ.Κ.Τ.Ο. (Ν.Π.Γ.Γ.) ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο Ιεξάο πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. Χο Τπεξεζία ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο δηνηθεί, δηαρεηξίδεηαη θαη αμηνπνηεί ην ζχλνιν ηεο ξεπζηνπνηεηέαο κνλαζηεξηαθήο, θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ έρεη πεξηέιζεη ζηε δηνίθεζε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. Δπίζεο, κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Γηαξθνχο Ιεξάο πλφδνπ, ε Δ.Κ.Τ.Ο. ζπκκεηέρεη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ επνπηεία Ννκηθψλ Πξνζψπσλ πνπ ηδξχνληαη απφ ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 2 ηεο παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ 211/2010 (ΦΔΚ 135/Α/ ). [13]

14 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ε ΔΚΤΟ δηαηεξεί ηελ αξκνδηφηεηα αδεηνδφηεζεο γηα ηελ αλέγεξζε λαψλ εληφο ηνπ ζπλφινπ ηεο ρσξηθήο θαη πνηκαληηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο (θεληξηθά παξερφκελε ππεξεζία πξνο ην ζχλνιν ησλ πξνζψπσλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδνο θαζψο θαη πξνο θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν), φπσο εηδηθφηεξα πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ Καλνληζκνχ 211/2010 (ΦΔΚ 135/Α/ ). Η ιεηηνπξγία ηεο ΔΚΤΟ δηέπεηαη απφ ηνπο Ιεξνχο Καλφλεο, ηνπο Νφκνπο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο θαη δε ηνλ Ν. 590/1977 (Καηαζηαηηθφο Υάξηεο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο) θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Ιεξάο πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο. Α Οπγανυηική Γομή και ηελέσυζη ηος Φοπέα Α Οπγανυηική Γιάπθπυζη και ηελέσυζη ηος Φοπέα Λειηοςπγίαρ Η νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο δηαθξίλεηαη ζε Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη Πεξηθεξεηαθέο Γνκέο. Η Κεληξηθή Γηνίθεζε απνηειείηαη απφ ηνπο παξαθάησ θχξηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ (νξγαλσηηθέο κνλάδεο). Απηέο είλαη: Η Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηηο εμήο νξγαλσηηθέο κνλάδεο: Σν ηδηαίηεξν γξαθείν ηνπ Μαθαξησηάηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Αζελψλ θαη Πάζεο Διιάδνο. Η Πξσηνζπγθειιία. Μεηξνπνιηηηθφ πκβνχιην. Δπηζθνπηθφ Γηθαζηήξην Σν Γξαθείν Πξνζσπηθνχ. Σν Γξαθείν Γάκσλ θαη Γηαδπγίσλ. Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο. Ννκηθή Τπεξεζία. Η Σερληθή Τπεξεζία. Τπεξεζία Πιεξνθνξηθήο θαη Γηαρείξηζεο Έξγσλ. Η Γεληθή Γηεχζπλζε Πνηκαληηθήο Μεξίκλεο Πνιηηηζκνχ θαη Δπηθνηλσλίαο, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηηο εμήο νξγαλσηηθέο κνλάδεο: Ίδξπκα Πνηκαληηθήο Δπηκνξθψζεσο. Γηεχζπλζε Πνηκαληηθήο Ννζειεπηεξίσλ Σνκέαο Νεφηεηνο Γηεχζπλζε Πνιηηηζηηθήο Μέξηκλαο Βηβιηνζήθε. Γηεχζπλζε Βπδαληηλήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο Τπεξεζία Γπλαηθείσλ Θεκάησλ Γξαθείν Σχπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο. [14]

15 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Δθθιεζηαζηηθφ Κέληξν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Δθιεζηαζηηθέο θαηαζθελψζεηο Η Γεληθή Γηεχζπλζε Κνηλσληθνπξνλνηαθήο Μεξίκλεο, ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηηο εμήο νξγαλσηηθέο κνλάδεο: Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία ηεο ΙΑΑ θαη ηνπ Γεληθνχ Φηινπηψρνπ Σακείνπ «Ἁπνζηνιή» Γεληθφ Φηιφπησρν Σακείν. Κέληξν ηήξημεο Οηθνγέλεηαο Η νξγαλσηηθή δνκή ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ κπνξεί λα απνηππσζεί ζρεκαηηθά σο αθνινχζσο: [15]

16 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Οη Πεξηθεξεηαθέο Γνκέο ζπλίζηαληαη ζε 145 Δλνξηαθνχο Νανχο, θαηαλεκεκέλνπο ζε 21 Αξρηεπηζθνπηθέο Πεξηθέξεηεο, 12 Κνηκεηεξηαθνχο Νανχο, 9 Μνλαζηεξηαθνχο Νανχο θαη 158 Παξεθθιήζηα. ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία, νη Πεξηθεξεηαθέο δνκέο ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ ζπληζηνχλ δηαθξηηέο λνκηθέο νληφηεηεο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηε ρσξηθή θαη πνηκαληηθή αξκνδηφηεηα ηεο ΙΑΑ. ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γνκέο ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ εκπίπηεη επίζεο έλα εθηελέο δίθηπν απφ θνξείο θαη ηδξχκαηα, θπξίσο πξνλνηαθνχ, εθπαηδεπηηθνχ ή πνηκαληηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ελδεηθηηθά: Γνκέο ζηήξημεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο, Γνκέο ζηήξημεο ησλ ζεζκψλ ηεο λενιαίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο, Γνκέο παξνρήο αξσγήο θαη ζηήξημεο ςπρνθνηλσληθνχ ραξαθηήξα, Άιιεο δνκέο θνηλσληθνχ αλζξσπηζηηθνχ ραξαθηήξα, φπσο ζηέγεο γεξφλησλ, βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, θέληξα άκεζεο παξέκβαζεο θαη πξνζηαζίαο (φπσο π.ρ. ην Κέληξν Πξψησλ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ, ε ηέγε Πξνζσξηλήο Φηινμελίαο, θιπ). Α Οπγανυηική Γομή και ηελέσυζη ηυν λοιπών εμπλεκόμενυν θοπέυν Ιεπέρ Μηηποπόλειρ Οη ινηπέο Ιεξέο Μεηξνπφιεηο πνπ εκπιέθνληαη ζην έξγν έρνπλ παξεκθεξή δνκή θαη νξγάλσζε κε εθείλε ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ, κε επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο, ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο ηνπηθά επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. ΔΚΤΟ Η Δ.Κ.Τ.Ο. απνηειείηαη απφ ηηο εμήο θχξηεο νξγαλσηηθέο κνλάδεο: Γηνηθνχζα Δπηηξνπή: Δίλαη ε αλψηεξε ηεξαξρηθά βαζκίδα ηεο ΔΚΤΟ, κε αξκνδηφηεηα ηε δηνίθεζε θαη ηε ζπλνιηθή επνπηεία ηεο Τπεξεζίαο. Γεληθή Γηεχζπλζε: Έρεη σο αξκνδηφηεηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη Γξαθείσλ Γηεπζχλζεηο: o o o Γηνηθήζεσο, κε θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ Φνξέα. Σα ηκήκαηα θαη αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 15 ηνπ Καλνληζκνχ 211/2010 (ΦΔΚ 135/Α/ ). Πεξηνπζίαο, κε θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο ηεο ΔΚΤΟ. Σα ηκήκαηα θαη αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 16 ηνπ Καλνληζκνχ 211/2010 (ΦΔΚ 135/Α/ ). Οηθνλνκηθψλ, κε θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηε ινγηζηηθή απνηχπσζε ησλ ρξεκαηνξνψλ. Σα ηκήκαηα θαη αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 17 ηνπ Καλνληζκνχ 211/2010 (ΦΔΚ 135/Α/ ). [16]

17 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ o o Γξαθεία: o o o Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, κε θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ εθηέιεζε Σερληθψλ Έξγσλ. Σα ηκήκαηα θαη αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 18 ηνπ Καλνληζκνχ 211/2010 (ΦΔΚ 135/Α/ ). Νανδνκίαο, κε θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ αδεηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ λανδνκίαο. Σα ηκήκαηα θαη αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Καλνληζκνχ 211/2010 (ΦΔΚ 135/Α/ ). Ννκηθψλ Τπνζέζεσλ Γξακκαηείαο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο ην πιαίζην ηεο ΔΚΤΟ δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο, ηα αθφινπζα πιινγηθά Όξγαλα γλσκνδνηηθνχ ραξαθηήξα: Α. Δπηηξνπή Έξγσλ Β. Σερληθφ πκβνχιην Η νξγαλσηηθή δηάξζξσζε ηεο ΔΚΤΟ κπνξεί λα απνηππσζεί ζρεκαηηθά σο αθνινχζσο: [17]

18 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Α Πεπιγπαθή ηυν κύπιυν επισειπηζιακών διαδικαζιών Δπισειπηζιακέρ διαδικαζίερ Φοπέα Τλοποίηζηρ Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο θαη νη θχξηεο δηαδηθαζίεο ησλ επηκέξνπο νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ Ιεξά Αξρηεπηζθνπή Αζελψλ θαη ηηο ινηπέο ζπκκεηέρνπζεο ζην παξφλ έξγν Ιεξέο Μεηξνπφιεηο απνηππψλνληαη θαηά θχξην ιφγν: αθελφο ζηνλ Καηαζηαηηθφ Υάξηε ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο (Ν.590/1977 ΦΔΚ 146/Α ) αθεηέξνπ ζηνλ Καλνληζκφ 58/1975 (ΦΔΚ 4/Α ) «Πεξί αξκνδηνηήησλ θαη ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Μεηξνπνιηηηθψλ πκβνπιίσλ» ζε εζσηεξηθέο εγθπθιίνπο πνπ ρεηξίδνληαη επηκέξνπο δηαρεηξηζηηθά δηαδηθαζηηθά ζέκαηα. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, νη αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζε δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πξνο ηνλ πνιίηε, είλαη πξνζβάζηκεο κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ (http://www.iaath.gr). Δπισειπηζιακέρ διαδικαζίερ λοιπών Ιεπών Μηηποπόλευν Οη επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ησλ ινηπψλ Δθθιεζηαζηηθψλ Φνξέσλ Μεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα είλαη αληίζηνηρεο ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο Ιεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ, δεδνκέλνπ φηη δηέπνληαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο απφ ην ίδην ζεζκηθφ πιαίζην. Δπισειπηζιακέρ διαδικαζίερ ΔΚΤΟ Οη ιεηηνπξγίεο θαη νη θχξηεο δηαδηθαζίεο ησλ επηκέξνπο νξγαλσηηθψλ κνλάδσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ΔΚΤΟ απνηππψλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Καλνληζκφ 211/2010 ηεο Ιεξάο πλφδνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο (ΦΔΚ 135/Α /2010), φπσο ηζρχεη. Α.1.3 ςνέπγειερ Έπγος Σν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο απνηειεί ζχλζεζε ησλ θάησζη Τπνέξγσλ, ηα νπνία πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. «Φεθηαθή χγθιηζε» θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο 31 ηεο Δ.Γ. Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ: Α Τποέπγο 1 Σίηινο Πξάμεο Κσδηθφο ΟΠ Δλάξηζκνο Κσδηθφο Τπνέξγνπ ζηελ Πξάμε Σίηινο Βαζηθά «Δθαξκνγή ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε θχξηνπο ηνκείο ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Γηνίθεζεο» 2012Δ «Δλέξγεηεο Γεκνζηνηεηαο» πνζνηηθά Παξαδνηέα: 1. Media Plan [18]

19 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ ζηνηρεία εγθεθξηκέλνπ Φ/Α θαη Ο/Α Τπνέξγνπ 2. Σεκμηπιυηικό ςλικό ενεπγειών δημοζιόηηηαρ Πξνυπνινγηζκφο Τπνέξγνπ ρσξίο ΦΠΑ: ,00 Πξνυπνινγηζκφο Τπνέξγνπ ζπκπ. ΦΠΑ: ,00 Η Πξάμε «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Δ ΚΤΡΙΟΤ ΣΟΜΔΙ ΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ» ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο θαη ππεξεζηψλ Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δθθιεζίαο (πινπνίεζε πνηκαληηθνχ & θηιαλζξσπηθνχ έξγνπ, παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε, δηαρείξηζε αθίλεηεο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο, θιπ). Η πξάμε απηή απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε 2 θχξησλ παξεκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: Παπέμβαζη 1: αλάπηπμε Δθαξκνγήο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΔΗΓ) θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη: Τινπνίεζε Κεληξηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ ζηελ νπνία ζα ζπλδένληαη ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ Έξγνπ ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα γηα ηελ παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ Δγθαηάζηαζε θαη παξακεηξνπνίεζε ζπζηήκαηνο ERP (Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ) Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ησλ θάησζη θχξησλ ππνζπζηεκάησλ: Τπνζχζηεκα Ηιεθηξνληθνχ Πξσηνθφιινπ, Γηαρείξηζεο Δγγξάθσλ θαη Ρνψλ Δξγαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απαηηνχκελσλ ελεξγεηψλ θαη εγγξάθσλ Τπνζχζηεκα Γηαρείξηζεο πκβνπιίσλ Τπνζχζηεκα Γηαρείξηζεο Ναψλ Ιεξέσλ & Πξνζσπηθνχ Τπνζχζηεκα Σερληθήο Τπεξεζίαο κε ςεθηνπνίεζε πεξηερνκέλνπ θαη απεηθφληζε ζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γεσγξαθηθήο απεηθφληζεο (GIS έξγνπ θηεκαηνινγίνπ, Google Maps, Microsoft Earth θ.α.). Τπνζχζηεκα Γξαθείνπ Γάκσλ θαη Γηαδπγίσλ Τπνζχζηεκα Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο (MIS) Τπνζχζηεκα Γηθηπαθήο Πχιεο γηα ηνπο Πνιίηεο θαη εηδηθέο νκάδεο ρξεζηψλ κέζσ ηεο νπνίαο ζα δηαηίζεηαη ην ζχλνιν ηεο πιεξνθφξεζεο θαη φιεο νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Έξγνπ Τπνζχζηεκα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Κεληξηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ κε άιια ζπζηήκαηα Τπνζχζηεκα Γηαρείξηζεο Υξεζηψλ, γηα ηελ θεληξηθνπνηεκέλε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ παξέρνληαο ππεξεζίεο απζεληηθνπνίεζεο (authentication) θαη εμνπζηνδφηεζεο (authorization) ζε ρξήζηεο ή νκάδεο ρξεζηψλ Φεθηνπνίεζε θαη κεηάπησζε εγγξάθσλ ηεο ΙΑΑ ζην λέν ζχζηεκα (θάθεινη Σερληθήο Τπεξεζίαο, αξρείν πηζηνπνηεηηθψλ γάκσλ θαη δηαδπγίσλ, πξσηφθνιιν θ.α.). Παπέμβαζη 2: αλάπηπμε Δθαξκνγήο Γηαρείξηζεο Δθθιεζηαζηηθήο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (ΓΔΑΠ) θαη ε νπνία πεξηιακβάλεη: ρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη: Θέζε θαη ηαπηφηεηα ησλ αθηλήησλ κε γεσγξαθηθή αλαθνξά, Λεπηνκεξή ηερληθή θαη ζρεδηαζηηθή ηεθκεξίσζε ησλ επηιεγκέλσλ αθηλήησλ, [19]

20 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Σεθκεξίσζε ζε ζρέζε κε ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ην θηεκαηνιφγην (ηίηινπο ηδηνθηεζίαο, ζπκβφιαηα, θιπ), βάξε, ακθηζβεηήζεηο, δηεθδηθήζεηο θαη θαηαπαηήζεηο, ηνηρεία γηα ηε δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε, αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ησλ αθηλήησλ (παξαρσξήζεηο, κηζζψζεηο, εκπνξηθή θαη αληηθεηκεληθή αμία θ.α), Πξνκήζεηα εηδηθνχ ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ, ινγηζκηθνχ εμππεξεηεηή γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ (gis server), ινγηζκηθνχ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ θαη δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ θαη εξγαιείσλ γηα ηε ςεθηνπνίεζε, ηελ θαηαρψξηζε, ηελ έληαμε θαη νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ ζε εληαίν πεξηβάιινλ γεσγξαθηθήο βάζεο δεδνκέλσλ. Αλάιπζε, ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε ππνζηεξηθηηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ εηζαγσγή θαη δηαρείξηζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ ειεθηξνληθή ηεθκεξίσζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Φεθηνπνίεζε θαη κεηάπησζε εγγξάθσλ ζην λέν ζχζηεκα (π.ρ. πξάμεηο θπξηφηεηαο ή παξαρψξεζεο, ηνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα, ζπκβάζεηο κίζζσζεο, θιπ). Α Τποέπγο 2 Σίηινο Πξάμεο Κσδηθφο ΟΠ Δλάξηζκνο Κσδηθφο Τπνέξγνπ ζηελ Πξάμε Σίηινο Τπνέξγνπ Βαζηθά πνζνηηθά ζηνηρεία εγθεθξηκέλνπ Φ/Α θαη Ο/Α Τπνέξγνπ «Αλάδεημε ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη Αλάπηπμε ηνπ Θξεζθεπηηθνχ Σνπξηζκνχ» 2012Δ «Δλέξγεηεο Γεκνζηνηεηαο» Παξαδνηέα: 1. Media Plan 2. Σεκμηπιυηικό ςλικό ενεπγειών δημοζιόηηηαρ Πξνυπνινγηζκφο Τπνέξγνπ ρσξίο ΦΠΑ: ,00 Πξνυπνινγηζκφο Τπνέξγνπ ζπκπ. ΦΠΑ: ,00 Η Πξάμε «ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ» ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο θαη ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ. Η πξάμε απηή απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε 3 θχξησλ παξεκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: Παπέμβαζη 1: Μειέηε, ζρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε ηνπ τηθιακού βιυμαηικού μοςζείος θαη παξαγσγή ηνπ απαξαίηεηνπ ςεθηαθνχ βησκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ (ζελάξηα επηζθέςεσλ) Παπέμβαζη 2: Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε εμεηδηθεπκέλεο πιαηθφξκαο διαδικηςακού εικονικού μοςζείος κε ηα θάησζη θχξηα ππνζπζηήκαηα: Τπνζχζηεκα Γηαδηθηπαθήο Πχιεο γηα ηνπο Πνιίηεο θαη εηδηθέο νκάδεο ρξεζηψλ κέζσ ηεο νπνίαο ζα δηαηίζεηαη ην ζχλνιν ηεο πιεξνθφξεζεο θαη νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηεο Πξάμεο Τπεξεζία Γηαδηθηπαθήο Αλαπαξάζηαζεο «βησκαηηθψλ» ζελαξίσλ επίζθεςεο Τπεξεζία Φεθηαθνχ Βηβιίνπ Δπηζθεπηψλ [20]

21 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Τπεξεζία Αλαδήηεζεο Πνιηηηζηηθψλ Θεζαπξψλ Τπνζχζηεκα αλαδήηεζεο πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ κε αλαγλψξηζε θσλήο Τπνζχζηεκα Δθπαηδεπηηθψλ Δθαξκνγψλ Τπνζχζηεκα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Κεληξηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ κε άιια ζπζηήκαηα Τπνζχζηεκα Γηαρείξηζεο Υξεζηψλ, γηα ηελ θεληξηθνπνηεκέλε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ παξέρνληαο ππεξεζίεο απζεληηθνπνίεζεο (authentication) θαη εμνπζηνδφηεζεο (authorization) ζε ρξήζηεο ή νκάδεο ρξεζηψλ Παπέμβαζη 3: Αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε εμεηδηθεπκέλεο τηθιακήρ πλαηθόπμαρ διασείπιζηρ θπηζκεςηικών πποοπιζμών r-dms κε ηα θάησζη θχξηα ππνζπζηήκαηα: Τπνζχζηεκα Γηθηπαθήο Πχιεο γηα ηνπο Πνιίηεο θαη εηδηθέο νκάδεο ρξεζηψλ κέζσ ηεο νπνίαο ζα δηαηίζεηαη ην ζχλνιν ηεο πιεξνθφξεζεο θαη νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηεο Πξάμεο Φεθηαθφ Δθζεηήξην Πνιπκεζηθέο Δθαξκνγέο Δηθνληθήο Πεξηήγεζεο Web 2.0 εθαξκνγέο - Δξγαιεία Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο Τπνζχζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηερνκέλνπ Τπνζχζηεκα Γεσγξαθηθήο Απεηθφληζεο Αμηνζέαησλ Δπίζεο, ε Πξάμε πεξηιακβάλεη: Γεκηνπξγία Κεληξηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ ζηελ νπνία ζα ζπλδένληαη ηα ππνζπζηήκαηα ηεο Πξάμεο ψζηε λα δηαρεηξίδνληαη ηα απαηηνχκελα δεδνκέλα γηα ηελ παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ. Τπεξεζίεο πιινγήο & Παξαγσγήο Πεξηερνκέλνπ θαη Τπεξεζίεο Σεθκεξίσζεο. Τπεξεζίεο Γηακφξθσζεο, Πξνζαξκνγήο θαη Δλζσκάησζεο Πεξηερνκέλνπ. Α Τποέπγο 3 Σίηινο Πξάμεο Κσδηθφο ΟΠ Δλάξηζκνο Κσδηθφο Τπνέξγνπ ζηελ Πξάμε Σίηινο Τπνέξγνπ Βαζηθά πνζνηηθά ζηνηρεία εγθεθξηκέλνπ Φ/Α θαη Ο/Α Τπνέξγνπ «Ηιεθηξνληθή Πιαηθφξκα Οξγάλσζεο ηνπ Δζεινληηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ Πξνλνηαθνχ Δξγνπ ηεο Δθθιεζίαο» 2012Δ «Δλέξγεηεο Γεκνζηνηεηαο» Παξαδνηέα: 1. Media Plan 2. Σεκμηπιυηικό ςλικό ενεπγειών δημοζιόηηηαρ Πξνυπνινγηζκφο Τπνέξγνπ ρσξίο ΦΠΑ: ,00 Πξνυπνινγηζκφο Τπνέξγνπ ζπκπ. ΦΠΑ: ,00 [21]

22 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Η Πξάμε «ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΟΤ ΔΘΔΛΟΝΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΤ ΈΡΓΟΤ ΣΗ ΔΚΚΛΗΙΑ» ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο. Η πξάμε απηή απνζθνπεί ζηελ πινπνίεζε 2 θχξησλ παξεκβάζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: Παπέμβαζη 1: θαηαζθεπή ελφο ζχγρξνλνπ Σειεκαηηθνχ Κέληξνπ Τπνζηήξημεο Παπέμβαζη 2: αλάπηπμε θαη παξακεηξνπνίεζε ηεο Πιαηθφξκαο Οξγάλσζεο ηνπ Δζεινληηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ Πξνλνηαθνχ Δξγνπ, κε ηα θάησζη θχξηα ππνζπζηήκαηα: Τπνζχζηεκα Μεηξψνπ Δζεινληψλ, Υνξεγψλ θαη Γσξεηψλ, ην νπνίν ζα ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξία αλαθνξηθά κε ηνπο Πξνζθέξνληεο/ Παξφρνπο: o o o Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο ή θνξείο ηνπ ιεγφκελνπ Σξίηνπ Σνκέα, Δηαηξείεο θαη Φνξείο ηνπ Ιδησηηθνχ Σνκέα θεξδνζθνπηθνχ ή κε ραξαθηήξα, Φπζηθά Πξφζσπα ή ελψζεηο θπζηθψλ πξνζψπσλ, νη νπνίνη παξέρνπλ απαξαίηεηνπο πφξνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνλνηαθνχ έξγνπ ηεο Δθθιεζίαο ή ηξίησλ ππνζηεξηδφκελσλ θνξέσλ, φπσο: o o o πξνζθνξέο ζε είδνο (είδε έλδπζεο, νρήκαηα, θιπ) ρξεκαηηθνχο πφξνπο, εζεινληηθή εξγαζία, θ.ά Τπνζχζηεκα Γηαρείξηζεο Τιηθψλ θαη Άπισλ Αγαζψλ Τπνζχζηεκα Μεηξψνπ Γηθαηνχρσλ Τπνζχζηεκα αληηζηνίρηζεο (matching) πξνζθνξάο θαη δήηεζεο Τπνζχζηεκα Αλαθνξψλ & Δπηρεηξεκαηηθήο Δπθπίαο Τπνζχζηεκα Project Planning Τπνζχζηεκα Γηαδηθηπαθήο Πχιεο & Mobile Δθαξκνγψλ. Πχιε γηα ηνπο Πνιίηεο θαη εηδηθέο νκάδεο ρξεζηψλ κέζσ ηεο νπνίαο ζα δηαηίζεηαη ην ζχλνιν ηεο πιεξνθφξεζεο θαη φιεο νη ςεθηαθέο ππεξεζίεο ηνπ Έξγνπ (θαηαγξαθή πξνζθνξψλ, θαηαγξαθή αλαγθψλ, online θαηαβνιή ρνξεγίαο, δσξεάο) Τπνζχζηεκα Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο Κεληξηθήο Βάζεο Γεδνκέλσλ κε άιια ζπζηήκαηα Τπνζχζηεκα Γηαρείξηζεο Υξεζηψλ, γηα ηελ θεληξηθνπνηεκέλε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ παξέρνληαο ππεξεζίεο απζεληηθνπνίεζεο (authentication) θαη εμνπζηνδφηεζεο (authorization) ζε ρξήζηεο ή νκάδεο ρξεζηψλ Η Πξάμε απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ελφο καινοηόμος οπγανυηικού πλαιζίος ην νπνίν ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία θαη ελδπλάκσζε ησλ ζπλεξγηψλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ παξνρήο πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ, θνξέσλ πνπ επηηεινχλ εζεινληηθφ θαη θνηλσθειέο έξγν, ηξίησλ θνξέσλ πνπ ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο επζχλεο θαη ηέινο ησλ απιψλ πνιηηψλ. ην πιαίζην ηεο Πξάμεο ζα πινπνηεζεί κία Ηιεθηξνληθή Πιαηθφξκα Οξγάλσζεο Δζεινληηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ Πξνλνηαθνχ Έξγνπ (ΟΔ-ΠΔ) ηεο Δθθιεζίαο, κέζσ ηεο νπνίαο αλακέλεηαη λα επηζηεπρζνχλ νη εμήο ζηφρνη: [22]

23 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο κεηνπζίσζεο ηεο πξνζθνξάο (ε νπνία κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή ρξεκαηηθψλ δσξεψλ, δσξεψλ ή παξνρψλ ζε είδνο, εζεινληηθνχ ρξφλνπ, θιπ) ζε πξνλνηαθφ έξγν. Αλάδεημε θαη πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο εζεινληηθήο πξνζθνξάο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο Αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε πξσηφηππσλ ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ θνηλσληθήο εζεινληηθήο πξνζθνξάο. Γηαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ φξσλ δηαθάλεηαο θαη ηρλειαζηκφηεηαο θαηά ηελ αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Αλάδεημε ηνπ θνηλσληθνχ αληηθηχπνπ ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο. Δπηπξφζζεηα, ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο ζα δεκηνπξγεζεί έλα πξφηππν ηειεκαηηθφ θέληξν (Contact Center) γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε παξνρή πιεξνθφξεζεο, ην νπνίν ζα απνηειέζεη ην ζεκείν ζπγθέληξσζεο θαη δηάρπζεο ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ παξνρή ησλ πξνλνηαθψλ ππεξεζηψλ. Α.2 ΚΟΠΟ-ΣΟΥΟΙ-ΚΡΙΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΔΡΓΟΤ Α.2.1 ςνοπηική Πεπιγπαθή Ανηικειμένος ηηρ παπούζαρ Γιακήπςξηρ Η ΙΑΑ δξνκνινγεί, κέζσ ηεο έληαμεο ησλ ζρεηηθψλ Πξάμεσλ ζην ΔΠ «Φεθηαθή χγθιηζε», κία ζεηξά θξίζηκσλ παξεκβάζεσλ πξνθεηκέλνπ ε Δθθιεζία ηεο Διιάδαο λα κεηαβεί ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη ζπγθεθξηκέλα: ηε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο θαη ππεξεζηψλ Ηιέθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο Δθθιεζίαο (πινπνίεζε πνηκαληηθνχ θαη θηιαλζξσπηθνχ έξγνπ, παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, δηαρείξηζε αθίλεηεο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο, δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο, θιπ.) ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο ηελ αλάδεημε ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο θαη ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ηνπξηζκνχ Η πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ παξεκβάζεσλ απνηειεί ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζηφρν γηα ηελ ΙΑΑ θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ εθπιήξσζε ζεκειησδψλ ζθνπψλ ηεο θαη εηδηθφηεξα: ζηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θαη αλζξσπηζηηθνχ έξγνπ ηεο Δθθιεζίαο ζηε δηαξθή θαη πνιπεπίπεδε ζηήξημε ησλ αζζελέζηεξσλ ζηξσκάησλ ηεο θνηλσλίαο καο ζηελ αλάδεημε ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο ζηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο Δθθιεζίαο θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο Χο εθ ηνχηνπ θξίλεηαη αλαγθαία ε πηνζέηεζε κηαο νιηζηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ην ζρεδηαζκφ, αλάπηπμε θαη πινπνίεζε θαηάιιεινπ επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ ιεηηνπξγίαο πνπ ζα δηαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε βέιηηζηε αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ, ζπκβάιινληαο ζηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δθθιεζίαο θαη ηε βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. [23]

24 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ ην αλσηέξσ πιαίζην, αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο είλαη ε δηελέξγεηα θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ δεκνζηφηεηαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, κε ζηφρν: ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ θαζψο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο απφ ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία. Α.2.2 κοπιμόηηηα Αναγκαιόηηηα Τλοποίηζηρ Η αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ Έξγνπ πξνθχπηεη σο ζπληζηακέλε ησλ εμήο επηκέξνπο αλαγθψλ: Βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο απνδνηηθφηεηαο ηεο ΙΑΑ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξέσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ Δθθιεζία ηεο Διιάδαο, κέζσ ηεο κεηάβαζεο ησλ ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ζηελ ςεθηαθή επνρή. Βέιηηζηε θαη κε απφιπηε δηαθάλεηα αμηνπνίεζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, πξνο φθεινο ηνπ θνηλσληθνχ θαη αλζξσπηζηηθνχ έξγνπ ηεο Δθθιεζίαο, Απνδνηηθή πινπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Γξάζεσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηεο ΙΑΑ, φπσο απηέο θαηαλέκνληαη ζηηο Πξάμεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.1.3 πλέξγεηεο Έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ Δ.Π. Φεθηαθή χγθιηζε θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο 31 ηεο Δ.Γ. Φεθηαθνχ ρεδηαζκνχ, επηδηψθνληαο λα θαιχςεη ηηο θάησζη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο: o o o ηελ αλάδεημε ηεο εθθιεζηαζηηθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ζπκκεηνρήο θαη ηε δεκηνπξγία ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο πξνο ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηα εθθιεζηαζηηθά ηδξχκαηα. Α.2.3 ηόσοι ηος Έπγος Σν παξφλ πξνθεξπζζφκελν έξγν απνηειεί ηκήκα ελφο ζςνολικού ππογπάμμαηορ εκζςγσπονιζμού ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο θαη ησλ ινηπψλ εκπιεθφκελσλ Δθθιεζηαζηηθψλ Φνξέσλ, κε ζθνπφ: ηελ εθαξκνγή ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε θχξηνπο ηνκείο Δθθιεζηαζηηθήο Γηνίθεζεο, ηελ νξγάλσζε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ πξνλνηαθνχ έξγνπ ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Φνξέσλ, ηελ αλάδεημε ηνπ Δθθιεζηαζηηθνχ πνιηηηζηηθνχ απνζέκαηνο θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ Θξεζθεπηηθνχ Σνπξηζκνχ. Σν παξφλ πξνθεξπζζφκελν έξγν απνζθνπεί: ζηε βέιηηζηε πξνζαξκνγή ησλ Δθαξκνγψλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ 3 Πξάμεσλ, ζηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ εκπιεθφκελσλ εθθιεζηαζηηθψλ ηδξπκάησλ, ζηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή ησλ δνκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ εκπιεθφκελσλ ηδξπκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζεί ε πξνζιακβαλφκελε πξνζηηζέκελε αμία απφ ηε ρξήζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο εθζπγρξνληζκνχ, ζηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ Δθαξκνγψλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ 3 Πξάμεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ ςεθηνπνίεζεο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο εθζπγρξνληζκνχ, [24]

25 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ ζηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ πξνυπνζέζεσλ πξνθεηκέλνπ ην ζπλνιηθφ πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ λα αμηνπνηεζεί απφ ην κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ εθθιεζηαζηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Α.2.4 Κπίζιμοι Παπάγονηερ Δπιηςσίαρ ηος Έπγος Χο θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπ έξγνπ θξίλνληαη νη αθφινπζνη: Η πςειήο πνηφηεηαο Γηαρείξηζε ηνπ Έξγνπ θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ππφ ην πξίζκα ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο εθζπγρξνληζκνχ πνπ επηρεηξείηαη απφ ηνλ Φνξέα Τινπνίεζεο. Η πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαιή πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ ινηπψλ παξαγφλησλ πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Έξγνπ. Η αθξηβήο θαη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ δπλεηηθψλ απνδεθηψλ ησλ ελεξγεηψλ δεκνζηφηεηαο & επαηζζεηνπνίεζεο, σο πξνυπφζεζε γηα ηε βέιηηζηε δπλαηή ζηφρεπζε ησλ ηειεπηαίσλ. Η ζηελή ζπλεξγαζία ησλ ζηειερψλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ κε ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ. Ο θαηάιιεινο ρξνληζκφο ησλ επηκέξνπο θάζεσλ θαη εξγαζηψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ εμέιημε πινπνηήζεσλ ησλ ινηπψλ έξγσλ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο εθζπγρξνληζκνχ Δπηζεκαίλεηαη φηη ην θπζηθφ αληηθείκελν (ΦΑ) ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί αλαινίσην θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο θαη φηη δε δχλαηαη ηπρφλ κειέηεο εθαξκνγήο άιισλ ππνέξγσλ λα ηξνπνπνηήζνπλ ην ΦΑ ηεο πξάμεο φπσο απνηππψλεηαη ζην εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν, φπσο ηζρχεη. Α.3 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηψλ αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο Δλεξγεησλ Γεκνζηνηεηαο ηεο ΙΑΑ πνπ αθνξνχλ ζε επηιεγκέλεο Πξάμεηο. Οη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθεξζνχλ ρσξίδνληαη ζε 3 δηαθξηηά ππνέξγα θαη ζπγθεθξηκέλα: Τποέπγο 1: Αλάπηπμε θαη πινπνηεζε Δλεξγεησλ Γεκνζηνηεηαο γηα ηε Πξάμε 1 κε ηίηιν «Δθαξκνγή ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζε θχξηνπο ηνκείο ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Γηνίθεζεο». Τποέπγο 2: Αλάπηπμε θαη πινπνηεζε Δλεξγεησλ Γεκνζηνηεηαο γηα ηε Πξάμε 2 κε ηίηιν «Αλάδεημε ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη Αλάπηπμε ηνπ Θξεζθεπηηθνχ Σνπξηζκνχ». Τποέπγο 3: Αλάπηπμε θαη πινπνηεζε Δλεξγεησλ Γεκνζηνηεηαο γηα ηε Πξάμε 3 κε ηίηιν «Ηιεθηξνληθή Πιαηθφξκα Οξγάλσζεο ηνπ Δζεινληηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηνπ Πξνλνηαθνχ Δξγνπ ηεο Δθθιεζίαο». Η αλάιπζε ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ θαη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θάζε Τπνέξγνπ παξαηίζεληαη ζηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ. Α.3.1 Αναλςηική Πεπιγπαθή Τποέπγος 1 Αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ 1 απνηειεί ε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ δξάζεσλ δεκνζηφηεηαο, νη νπνίεο θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απνδνρή ησλ ζηφρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ, ηφζν κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Κνηλφηεηαο, φζν θαη κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. [25]

26 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Δηδηθφηεξα, αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ απνηειεί ε δηνξγάλσζε κηαο εθηεηακέλεο θακπάληαο ε νπνία θαη ζα πξνβάιεη ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο επεξρφκελεο αιιαγήο θαη ζα πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο. Πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν βήκα κηαο ηέηνηαο θακπάληαο απνηειεί ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηεο κε βάζε ηηο αλάγθεο, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Δπηπξφζζεηα, ζην πιαίζην ηεο θακπάληαο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή παξνπζία ζην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θακπάληαο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην ζχλνιν ησλ πεξηνξηζκψλ/ πξνβιέςεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ εζληθνχ θαη θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ελεξγεηψλ δεκνζηφηεηαο. Αλ εζηηάζνπκε ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Πξάμεο, ζα δηαπηζηψζνπκε κηα ζεηξά απφ ηδηαηηεξφηεηεο, νη νπνίεο θαη θαζηζηνχλ ηηο παξαπάλσ αλάγθεο επηηαθηηθέο ζε ππεξζεηηθφ βαζκφ θαη ζπγθεθξηκέλα: Σν εγρείξεκα απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν ησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Φνξέσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ Δθθιεζία ηεο Δθθιεζίαο, κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε απφ ηνπο ηειεπηαίνπο ησλ ππνδνκψλ, ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζα παξαρζνχλ ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο, πξνο φθεινο ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Η δξαζηεξηφηεηα ηεο Δθθιεζίαο εκπεξηέρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν (π.ρ. νκάδεο πνπ σθεινχληαη απφ ην αλζξσπηζηηθφ έξγν ηεο Δθθιεζίαο, κέιε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη εθθιεζηαζηηθά αθίλεηα, θιπ). Δπαθφινπζα, νη ελέξγεηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε πνιπάξηζκεο, δηαθνξνπνηεκέλεο κεηαμχ ηνπο νκάδεο, νη νπνίεο θαη ρξήδνπλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο φζνλ αθνξά ηηο ζρεδηαδφκελεο ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ηo Αληηθείκελν ηνπ Τποέπγος 1 πεξηιακβάλεη θαη ειάρηζην ηηο αθφινπζεο δξάζεηο πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο: 1. Δκπόνηζη σεδίος Ολοκληπυμένηρ Δπικοινυνίαρ & Δςαιζθηηοποίηζηρ, ηο οποίο θα ππέπει να πεπιλαμβάνει καη ελάσιζηο: Πξφηαζε νινθιεξσκέλεο θακπαληαο Γεκνζηφηεηαο Γξάζεηο αλάδεημεο θαη ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο εθζπγρξνληζκνχ ηεο ΙΑΑ ρεδηαζκφ ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο Πξνζδηνξηζκφ δξάζεσλ πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο, κε ηδηαίηεξν βάξνο ζηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ Αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο Ο αλάδνρνο ςποσπεούηαι λα θαηαζέζεη κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ πξφηαζε ρεδίνπ Οινθιεξσκέλεο Δπηθνηλσλίαο ην νπνίν ζα νξηζηηθνπνηεζεί ζηελ θάζε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. 2. Τλοποίηζη ηος σεδίος Ολοκληπυμένηρ Δπικοινυνίαρ & Δςαιζθηηοποίηζηρ, ην νπνίν ελδεηθηηθά ζα πεξηιακβάλεη: [26]

27 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ Γημιοςπγικό ζε παπαδοζιακά Μέζα Αθνξά ζηε δεκηνπξγηθή επηκέιεηα, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε επηθνηλσληαθήο πξνζέγγηζεο, θαηάιιεια δνκεκέλεο γηα παξαδνζηαθά (έληππα) κέζα. Παπαγυγή Ένηςπος Τλικού Πξνβιέπεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε παξαγσγή έγρξσκσλ ελεκεξσηηθψλ θπιιαδίσλ. Γιοπγάνυζη ενημεπυηικών ημεπίδυν και ζςνεδπίυν Γηνξγάλσζε ηεζζάπυν (4) εκεξίδσλ πνπ ζα έρνπλ ζηφρν ηελ πξνβνιή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Πξάμεο. Σν αθξηβέο αληηθείκελν, ην πξφγξακκα θαη νη θεληξηθνί εηζεγεηέο ησλ εκεξίδσλ ζα θαζνξίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ ζα είλαη ε πιήξεο αλάιεςε ηεο δηνξγαλσηηθήο επζχλεο θαη ηεο ελεκεξσηηθήο/ δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ησλ εκεξίδσλ. ηφρνο είλαη ε θάζε εθδήισζε λα απεπζχλεηαη ζε έλα θνηλφ ηνπιάρηζηνλ 300 αηφκσλ, λα δηαξθεί ηνπιάρηζηνλ πέληε ψξεο θαη λα δηεμάγεηαη ζε θεληξηθφ ρψξν, πνπ λα δηαζέηεη φιεο ηηο ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο θηινμελίαο αλάινγσλ εθδειψζεσλ. Αλαιπηηθά, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηφηεηαο γηα ηε δηνξγάλσζε θάζε εκεξίδαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: Απνζηνιή δειηίσλ ηχπνπ, ζε ηξεηο ηνπιάρηζηνλ ρξνληθέο πεξηφδνπο (κία εβδνκάδα πξηλ, δχν εκέξεο πξηλ θαη κία εκέξα κεηά ηε δηνξγάλσζε θάζε εθδήισζεο. Γηνξγάλσζε ζπλέληεπμεο ηχπνπ 1-2 εκέξεο πξηλ απφ ηελ θάζε εθδήισζε. Γηαλνκή αθηζψλ ζε θεληξηθά ζεκεία. Απνζηνιή πξνζθιήζεσλ γηα θάζε εθδήισζε θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ εθθιεζηαζηηθψλ θνξέσλ, ησλ αξρψλ θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο. Γηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ δηεμαγσγήο θάζε εθδήισζεο πνπ πεξηιακβάλεη πιηθνηερληθή ππνδνκή, κηθξνθσληθέο εγθαηαζηάζεηο, εγθαηαζηάζεηο πξνβνιήο παξνπζηάζεσλ (video/data θαη overhead projector, νξγάλσζε γξακκαηείαο, άλζηλε δηαθφζκεζε θ.ιπ.) Οξγάλσζε ηεο γξακκαηείαο ζε ζπλελλφεζε θαη κε ηε δηνίθεζε ηεο ΙΑΑ (απαηηνχληαη 2 άηνκα ππνδνρήο θαη 2 άηνκα βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ). Κάιπςε ησλ εξγαζηψλ θάζε εθδήισζεο κε θσηνγξάθεζε, ερνγξάθεζε θαη βηληενζθφπεζή ηνπο. Οξγάλσζε ηνπ catering κε 2 coffee breaks γηα θάζε εκεξίδα, ζηα νπνία ζα πξνζθεξζνχλ θαθέο, θπζηθφο ρπκφο, εκθηαισκέλν λεξφ θαη ηα αλαινγνχληα κηθξνγεχκαηα θαη βνπηήκαηα. Γηα ηελ αλάγθε ηεο πξνβνιήο θαη ηεο δηνξγάλσζεο ησλ εκεξίδσλ θαη ησλ ζπλεδξίσλ ζα απαηηεζεί ν ζρεδηαζκφο θαη ε παξαγσγή επαξθνχο έληππνπ πιηθνχ, φπσο ελδεηθηηθά: 500 έγρξσκεο αθίζεο δηαζηάζεσλ 35x 50 cm πξνζθιήζεηο πξνγξάκκαηα ησλ εθδειψζεσλ [27]

28 Α ΜΔΡΟ : ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΡΓΟΤ 4 banners γηα θάζε εθδήισζε, δηαζηάζεσλ 200 x 90 cm, ηα νπνία ζα θνζκνχλ ηνπο ρψξνπο ησλ εθδειψζεσλ 4 banners δηαζηάζεσλ 400 x 180 cm ηα νπνία ζα ηνπνζεηνχληαη ζην πάλει ηεο εθάζηνηε εθδήισζεο. Ο Αλάδνρνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζχγρξνλε αηζζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηελ παξαγσγή θαη παξάδνζε ησλ εληχπσλ ζηνπο πξνβιεπφκελνπο ρξφλνπο. Καηασυπήζειρ ζηον ένηςπο ηύπο ηηο δξάζεηο καδηθήο επηθνηλσλίαο πεξηιακβάλνληαη παξάιιεια, νη θαηαρσξήζεηο θαη ε πξνβνιή ζηνλ ηχπν κε άξζξα ηφζν ζε εζληθήο φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο κέζα. Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηε δεκηνπξγηθή επηκέιεηα, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε οκηώ (8) έληππσλ δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ ζηνλ Σχπν. Γημιοςπγικό ζε Νέα Μέζα Ο αλάδνρνο ζα αλαιάβεη ηε δεκηνπξγηθή επηκέιεηα, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δύο (2) δηαδηθηπαθψλ δηαθεκηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ ζε δηαδηθηπαθά κέζα. Ανάπηςξη ςζηήμαηορ Κοινυνικήρ Γικηύυζηρ Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ δεκηνπξγηθή επηκέιεηα, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κίαο θακπάληαο ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. Δπιζήμανζη: Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο έρνπλ ελδεηθηηθφ ραξαθηήξα. Ο αλάδνρνο αλακέλεηαη λα πξνηείλεη ην θαηαιιειφηεξν κίγκα ελεξγεηψλ, ην νπνίν ζα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ επηθνηλσληαθψλ ζηφρσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Οπνηαδήπνηε φκσο απφθιηζε απφ ηηο ελδεηθηηθέο ελέξγεηεο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηελ παξνχζα παξάγξαθν ζα πξεπεη λα ηεθκεξησζεί πιήξσο φηη ζπκβάιεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ επηθνηλσληαθνχ κίγκαηνο θαη φηη ζπληζηά βειηησκέλε πξφηαζε ζε ζρέζε κε ηηο ελ ιφγσ ελδεηθηηθέο ελέξγεηεο. Α.3.2 Αναλςηική Πεπιγπαθή Τποέπγος 2 Αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ 2 απνηειεί ε δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, νη νπνίεο θαη ζα ζπκβάινπλ ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Έξγνπ, ηφζν πξνο ηα κέιε ηεο Δθθιεζηαζηηθήο Κνηλφηεηαο, φζν θαη πξνο: ηνπο δπλεηηθνχο επηζθέπηεο ηνπ Βησκαηηθνχ Μνπζείνπ θαη ηνπ Γηθηπαθνχ Δηθνληθνχ Μνπζείνπ, ηνπο δπλεηηθνχο ρξήζηεο ηεο Φεθηαθήο Πιαηθφξκαο r-dms, ηνπο δπλεηηθά σθεινχκελνπο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ (θνξείο, επηρεηξήζεηο, πνιίηεο). Δηδηθφηεξα, αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ απνηειεί ε δηνξγάλσζε κηαο εθηεηακέλεο θακπάληαο ε νπνία θαη ζα πξνβάιεη ηα απνηειέζκαηα ηεο Πξάμεο θαη ζα πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζε εξσηήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο. Πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν βήκα κηαο ηέηνηαο θακπάληαο απνηειεί ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο ηεο κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλνχ ζην νπνίν απεπζχλεηαη. Δπηπξφζζεηα, ζην [28]

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011

ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Ο Ι Κ Ο Ν Α Τ Σ Ο Τ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ Πεηξαηάο: 29-07-2011 Σειέθσλν:210-42 97 850 Φαμ:210-42 97 915 Email : grafeio_proedrou@oikosnautou.gr ΘΔΜΑ : Γεκόζηα Γηαβνύιεπζε Γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε, Απινχζηεπζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ

Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Ιεσθ. Ζιηνππφιεσο 2-4, 172 37 - κεηηφο (ΑηηηθΪ) Ρει.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: inf@ktpae.gr Διακήρυξη Ανοικτοφ Διεθνοφσ Διαγωνιςμοφ Τποζργο 1: «Απλοποίηςη διαδικαςίασ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ

ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» ΔΠΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Απιθμ.Ππωη.:. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ - ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

"ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ"

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ ΜΔΧ ΦΟΡΗΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ @ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ» ΕΡΓΟ: ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΡΜΑΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ κε ηνλ γεληθφ ηίηιν Το έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Εςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούρ Πόποςρ Ελλάδαρ και Βοςλγαπίαρ και εκηελείηαι ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Εςπωπαϊκήρ Εδαθικήρ Σςνεπγαζίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, PROLEPSIS ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, PROLEPSIS ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ, PROLEPSIS ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔ ΣΗΣΛΟ Δλέξγεηεο Παξαγσγήο, Γηάρπζεο θαη Γεκνζηνπνίεζεο Οδεγψλ ζην πιαίζην ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ

ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΤΛΛΟΓΟ ΠΣΤΥΙΟΤΥΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΚΣΗΣΩΝ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΠΙΚΕΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΘΔΚΑ: Ξξνθήξπμε πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ έξγνπ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΘΖΟΜΖΠ 1/2011 ΑΛΝΗΘΡΝ ΓΗΔΘΛΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΓΗΔΘΛΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΡΗΘΥΛ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΥΛ Βαζ. ΠνθΫαο 1, 106 71, ΑζΪλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ. Γηεχζπλζε : Κνξαή 4, 105-64 Αζήλα Πεηξαηψο 40, 101-82 Αζήλα Σειέθσλν : 210 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΔΚΣ ΜΟΝΑΓΑ Β ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ»

ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: «Η Εσρώπη επενδύει ζηις αγροηικές περιοτές» ΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ «ΝΗΩΝ ΠΔΡΙΠΛΟΤ» Σεύσορ

Διαβάστε περισσότερα

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο

«Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο. ηεο Πξσηνβάζκηαο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. ζην πιαίζην ηνπ Τπφινηπνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Σερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη ηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Πξνηεηλφκελα έξγα θαη δξάζεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-2014 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγά... 3 2. Θεζκηθφ πιαέζην ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΔΡΟ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΗΡΗΗ HARDWARE - SYSTEM SOFTWARE ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ςνημμένα: Πεξίιεςε δηαθήξπμεο Η Γηεπζχληξηα ηεο Δθνξείαο Αλαζηαζία Σδηγθνπλάθε Αξραηνιφγνο ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ Υανιά, 28.5.

ςνημμένα: Πεξίιεςε δηαθήξπμεο Η Γηεπζχληξηα ηεο Δθνξείαο Αλαζηαζία Σδηγθνπλάθε Αξραηνιφγνο ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ Υανιά, 28.5. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΔ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΡΟΨΣΟΡΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΛΑΙΚΧΝ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΧΝ ΔΓΡΑ: ΥΑΝΙΑ Σασ. Γ/νζη: ηνά Βαξδηλνγηάλλε 4 νο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ»

«ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ» ΑΓΑ :4Α89Γ-ΗΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αχμσλ Αξηζκφο Πξαθηηθνχ:57/26 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 06.11.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ Γ. ΣΑΣΟ Γηεχζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ

ΠΡΑΗΝΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΑΓΑ: 4ΙΙ4Γ-Δ3 ΟΓΖΓΟ ΠΡΑΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ, ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΡΑΔΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα