ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ"

Transcript

1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η θεμελιώδης αρχή της μη δημιουργίας διακρίσεων βάσει της ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εισαγωγής σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων όσον αφορά τα δίδακτρα ή των όρων που διέπουν τη χορήγηση βοήθειας για την κάλυψη των διδάκτρων αυτών. Στο θέμα αυτό, όλοι οι πολίτες της Κοινότητας πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι πολίτες του οικείου κράτους μέλους. Εάν δεν πρόκειται περί εισαγωγής σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικαλεστεί τον κανόνα αυτό (της μη διάκρισης) μόνον εφόσον είναι διακινούμενος εργαζόμενος ή μέλος της οικογενείας ενός διακινούμενου εργαζομένου. Π.χ. στην περίπτωση που το κράτος μέλος υποδοχής χορηγεί κάποιο επίδομα "επιβίωσης". Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία για την παροχή επιχορηγήσεων και βοηθημάτων του είδους αυτού σε αλλοδαπούς πολίτες που κατοικούν στο έδαφός τους. Επιπλέον, ορισμένα επιδόματα και/ή βοηθήματα από το κράτος μέλος καταγωγής μπορούν να διατηρηθούν κατά τη διάρκεια διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής. ΙΙ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δεδομένου ότι σήμερα συνυπάρχουν δύο εκπαιδευτικά συστήματα στην Ισπανία, μολονότι αυτό είναι προσωρινό, η υποχρεωτική εκπαίδευση διαθέτει δύο βασικά νομικά θεμέλια: τον LGE (1970, Γενικός Νόμος Παιδείας) αφενός και τον LOGSE (1990, Οργανικός Νόμος Γενικής Ρύθμισης του Εκπαιδευτικού Συστήματος), αφετέρου. Ο παλαιός νόμος θα συνεχίσει να είναι σε ισχύ μέχρις ότου η νέα δομή που δημιουργήθηκε με τον LOGSE εγκαθιδρυθεί πλήρως.σύμφωνα με τον LGE, η "Βασική Γενική Εκπαίδευση" ή "EGB" είναι υποχρεωτική από την ηλικία 6 ως 14 ετών και αντιστοιχεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (μεταξύ 6 και 12 ετών) και στην πρώτη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μεταξύ 12 και 14 ετών), αν και αμφότερα τα εκπαιδευτικά επίπεδα εντάσσονται σε ενιαία σχολική μονάδα. Η EGB αποτελείται από τρείς εκπαιδευτικούς κύκλους. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1990,με τον LOGSE, επιμήκυνε την υποχρεωτική εκπαίδευση αυξάνοντας την ελάχιστη ηλικία αποφοίτησης από τα 14 στα 16 έτη και θέσπισε τη διάκριση μεταξύ της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία καλύπτει τις ηλικίες 6 έως 12 ετών και της "Υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης" ή "ESO" που καλύπτει τις ηλικίες 12 έως 16 ετών. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση συντίθεται από τρεις κύκλους των δύο ετών και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση από δύο κύκλους των δύο ετών. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Σε αμφότερα τα συστήματα, το σχολικό έτος διαρκεί από το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος Ιουνίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες κυμαίνονται ανάλογα με την κάθε Αυτόνομη Κοινότητα. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ EGB και πρωτοβάθμια εκπαίδευση: εισάγονται όλοι οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία, χωρίς να υποχρεούνται να έχουν λάβει προσχολική εκπαίδευση. EGB (12-14 έτη) και ESO: η μετάβαση σ αυτή τη βαθμίδα είναι αυτόματη μετά την περάτωση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς συνεχίζει να πρόκειται για υποχρεωτική εκπαίδευση. Σε αμφότερα τα επίπεδα, οι προϋποθέσεις εισαγωγής μπορούν να εφαρμοστούν μόνο όταν η ζήτηση θέσεων υπερβαίνει την προσφορά. Μεταξύ των κριτηρίων προτεραιότητας περιλαμβάνονται η απόσταση από την κατοικία, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και η παρουσία αδελφών στο σχολείο. ΔΙΔΑΚΤΡΑ

2 Στα δημόσια σχολεία όλα τα επίπεδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι δωρεάν. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ιδιωτικά κέτρα που έχουν συνάψει συμφωνία με την υπηρεσία εκπαίδευσης. ΓΛΩΣΣΕΣ * Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Πριν από τη μεταρρύθμιση του LOGSE, η εκμάθηση ξένης γλώσσας άρχιζε στην ηλικία των 11 ετών. Με την προαναφερθείσα μεταρρύθμιση η εκμάθηση ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική από την ηλικία των 8 ετών. Οι Αυτόνομες Κοινότητες με δύο επίσημες γλώσσες, τα ισπανικά και την τοπική τους γλώσσα, μπορούν να αφιερώσουν το 10% του συνολικού χρόνου που διατίθεται για την εκμάθηση γλωσσών στην διδασκαλία της τοπικής γλώσσας. ESO: είναι υποχρεωτική μία ξένη γλώσσα και μπορεί να διδαχθεί και μια δεύτερη, προαιρετικά, καθόλη τη διάρκεια αυτής της βαθμίδας της εκπαίδευσης. ΠΡΟΑΓΩΓΗ * Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: EGB (πριν από τη μεταρρύθμιση): στο τέλος κάθε σχολικού έτους του ανωτέρω κύκλου, οι μαθητές που δεν έχουν λάβει προαγώγιμο συνολικό βαθμό οφείλουν να εξεταστούν στα μαθήματα που δεν είχαν επιτυχία πριν προαχθούν στην επόμενη τάξη. Ένας μαθητής που δεν επιτυγχάνει προαγώγιμο βαθμό στο τέλος ενός έτους ενδέχεται να υποχρεωθεί να εκτελέσει εργασίες βελτίωσης ή υποχρεούται σε επανάληψη του ίδιου έτους σπουδών. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (μετά τη μεταρρύθμιση): η μετάβαση από τη μία τάξη στην επόμενη γίνεται, καταρχήν, αυτόματα και σύμφωνα με μία διαρκή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του μαθητή κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών. Οι μαθητές μπορούν να υποχρεωθούν σε επανάληψη της τάξης μόνο κάτω από ειδικές περιστάσεις και εάν τα αποτελέσματά τους είναι υπερβολικά ανεπαρκή. Πάντως, ένας μαθητής μπορεί να υποχρεωθεί να επαναλάβει μια τάξη μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. * Πρώτη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: EGB (πριν από τη μεταρρύθμιση): βλέπε EGB παρακάτω. ESO (μετά τη μεταρρύθμιση): οι μαθητές προάγονται αυτόματα στην επόμενη τάξη μέσω μιας συνεχούς αξιολόγησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εκείνοι που δεν καταφέρνουν να επιτύχουν τους στόχους του κύκλου μπορούν να υποχρεωθούν να επαναλάβουν ένα έτος σπουδών, στο τέλος του πρώτου κύκλου ή μετά από οιαδήποτε τάξη του δευτέρου κύκλου. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ * Πρωτοβάθμια εκπαίδευση EGB (πριν από τη μεταρρύθμιση): μετά από 8 έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι μαθητές που έχουν ολοκληρώσει τους τρεις κύκλους λαμβάνουν το πιστοποιητικό σχολικής αποφοίτησης (Certificado de Graduado Escolar), που τους επιτρέπει να εισαχθούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Δεν υπάρχουν εξετάσεις για τη λήψη αυτού του πιστοποιητικού. Οι υπόλοιποι μαθητές υποβάλλονται σε εξέταση καλούμενη "δοκιμασία ωριμότητας" στα μαθήματα στα οποία είχαν χαμηλούς βαθμούς. Οι μαθητές ηλικίας 16 ετών,που παρόλα αυτά,δεν κατόρθωσαν να λάβουν το εν λόγω πιστοποιητικό λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό φοίτησης (Certificado de Escolaridad) που τους επιτρέπει να παρακολουθήσουν μόνο επαγγελματική κατάρτιση. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (πριν από τη μεταρρύθμιση): δεν υπάρχει πιστοποιητικό ολοκλήρωσης κύκλου ούτε τελικές εξετάσεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεδομένου ότι κατά τη στιγμή αυτή οι μαθητές δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους βασική εκπαίδευση. * Πρώτη βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: EGB (πριν από τη μεταρρύθμιση): βλέπε EGB παρακάτω. ESO (μετά τη μεταρρύθμιση): οι μαθητές που επιτυγχάνουν τους απαιτούμενους στόχους λαμβάνουν πιστοποιητικό αποφοίτησης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Certificado de Granduado en Education Secundaria). Ο τίτλος αυτός τους παρέχει πρόσβαση στο ακαδημαϊκό απολυτήριο (bachillerato). Όλοι οι μαθητές, είτε επιτυγχάνουν είτε όχι τους καθορισθέντες στόχους, λαμβάνουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από το σχολείο. Οι μαθητές που τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση λαμβάνουν εμπιστευτικές και μη δεσμευτικές συμβουλές αναφορικά με το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους μέλλον. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Παρέχεται οικονομική συνδρομή για γεύματα, μεταφορά και στέγαση ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα. Γενικά, οι οικογένειες καταβάλλουν τις δαπάνες του σπουδαστικού υλικού και των βιβλίων αλλά επίσης μπορούν να λάβουν δημόσια βοήθεια για τις δαπάνες αυτές. ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3 Στην Ισπανία συνυπάρχουν δύο συστήματα δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής εκπαίδευσης: η θεσπισθείσα με τον LGE και η δημιουργηθείσα με τον LOGSE. Το πρώτο, καλούμενο "μέση εκπαίδευση", αποτελείται από το "Ενοποιημένο και Πολυδύναμο ακαδημαϊκό απολυτήριο" (Bachillerato Unificado y Polivalente) ή "BUP". Αυτό διαρκεί 3 έτη και γενικά προετοιμάζει τους μαθητές ηλικίας μεταξύ 14 και 17 ετών για την πρόσβασή τους στο πανεπιστήμιο. Βεβαίως, για να εισαχθούν στο πανεπιστήμιο πρέπει να παρακολουθήσουν τα μαθήματα πανεπιστημιακού προσανατολισμού (Curso de Orientaciσn Universitaria) ή "COU", διάρκειας ενός έτους. Το δεύτερο σύστημα, που συνίσταται στο νέο ακαδημαϊκό απολυτήριο (Bachillerato) διαρκεί δύο έτη (αντιστοιχεί σε ηλικίες μεταξύ 16 και 18 ετών) και προετοιμάζει τους μαθητές για την είσοδό τους σε ανώτερα εκπαιδευτικά κέντρα. Σε αμφότερα τα συστήματα η επαγγελματική κατάρτιση παρέχεται επίσης ως μέρος της μη υποχρεωτικής εκπαίδευσης. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει το δεύτερο ήμισυ του Σεπτεμβρίου και τελειώνει την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ BUP: οι μαθητές οφείλουν να διαθέτουν το Certificado de Graduado Escolar. Για να εισαχθούν στο COU οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει το BUP. Bachillerato: οι μαθητές πρέπει να διαθέτουν το Certificado de Granduado en Education Secundaria. Οι πολίτες άλλων κρατών της ΕΕ οφείλουν να διαθέτουν τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους ως ισότιμους για να έχουν πρόσβαση στη μη υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο διεθνής τίτλος σπουδών ακαδημαϊκού απολυτηρίου αναγνωρίζεται ως ισοδύναμος με την επιτυχή περάτωση του COU μετά από επικύρωση των βαθμών_ επίσης αναγνωρίζεται μόνο το πτυχίο και όχι οι επιμέρους σπουδές. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις γλωσσικού χαρακτήρα. ΔΙΔΑΚΤΡΑ Η μη υποχρεωτική εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν στα δημόσια σχολεία, αν και οι γονείς οφείλουν να πληρώνουν τις συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως εστίαση και μεταφορά. ΓΛΩΣΣΕΣ BUP και COU: η εκμάθηση ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική στο πρόγραμμα σπουδών. Η δεύτερη ξένη γλώσσα είναι προαιρετική. Bachillerato: η εκμάθηση ξένης γλώσσας και της γλώσσας της Αυτόνομης Κοινότητας αποτελούν μέρος του προγράμματος σπουδών. ΠΡΟΑΓΩΓΗ BUP και COU: οι μαθητές υπόκεινται σε διαρκή αξιολόγηση και στο τέλος του σχολικού έτους λαμβάνουν ένα συνολικό βαθμό, που προσδιορίζεται από κοινού από όλους τους καθηγητές τους. Υπάρχουν δύο ετήσιες εξεταστικές περίοδοι, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. Οι σπουδαστές που αποτυγχάνουν σε ένα μάθημα τον Ιούνιο μπορούν να προσέλθουν εκ νέου στις εξετάσεις τον Σεπτέμβριο. Εκείνοι που αποτυγχάνουν σε περισσότερα των δύο μαθημάτων τον Σεπτέμβριο οφείλουν να επαναλάβουν το έτος. Η λειτουργία του COU είναι πρακτικά η ίδια αλλά οι μαθητές που αποτυγχάνουν δεν μπορούν να επανεγγραφούν περισσότερες από τρεις φορές. Bachillerato: για τη μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο έτος, οι μαθητές δεν μπορούν να αποτύχουν σε περισσότερα από δύο μαθήματα. Εκείνοι που αποτυγχάνουν σε περισσότερα των τριών στις τελικές εξετάσεις του δευτέρου έτους οφείλουν να επαναλάβουν το έτος. Πάντως δεν επιτρέπεται στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν περισσότερα των τεσσάρων ετών για να ολοκληρώσουν τις σπουδές αυτές. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ BUP: οι μαθητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τα τρία έτη λαμβάνουν τον τίτλο σπουδών του Bachillerato. Δεν υπάρχουν τελικές εξετάσεις. Bachillerato: οι μαθητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές λαμβάνουν τον τίτλο του Bachillerato. Δεν υπάρχουν τελικές εξετάσεις. Η παροχή συμβουλών αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής πρακτικής και παρέχεται καθόλη τη διάρκεια των σπουδών και του Bachillerato. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Χορηγούνται υποτροφίες και ενισχύσεις για τη στήριξη των μαθητών των οποίων οι οικογένειες διαθέτουν χαμηλό εισόδημα, για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς, σπουδαστικού υλικού, κτλ. ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση υποδιαιρείται σε πανεπιστημιακές σχολές, ανώτερες τεχνικές σχολές, λοιπές ανώτατες σχολές και πανεπιστημιακά κολέγια. Διαρθρώνεται σε κύκλους με συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους και ανεξάρτητους ακαδημαϊκούς τίτλους: - πρώτος εκπαιδευτικός κύκλος, επαγγελματικού τύπου_ - διπλός εκπαιδευτικός κύκλος χωρίς ενδιάμεσο τίτλο_ - διπλός εκπαιδευτικός κύκλος με ενδιάμεσο τίτλο σπουδών_ - δεύτερος εκπαιδευτικός κύκλος αποκλειστικά_ - τρίτος εκπαιδευτικός κύκλος (μεταπτυχιακές σπουδές). ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Το πανεπιστημιακό ακαδημαϊκό έτος αρχίζει κανονικά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και τελειώνει την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Ανά εβδομάδα προβλέπεται μέσος όρος 20 έως 30 ωρών μαθημάτων. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Τίτλοι σπουδών: οι μαθητές οφείλουν να κατέχουν πιστοποιητικό ότι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την πρώτη φάση της δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι συνυπάρχουν δύο εκπαιδευτικά συστήματα στην Ισπανία, μολονότι αυτό είναι προσωρινό, οι προϋποθέσεις εισαγωγής είναι διαφορετικές για κάθε περίπτωση. Σύμφωνα με τον LGE, οι απαιτούμενοι τίτλοι είναι εκείνος του BUP και εκείνος του COU. Με την πλήρη εγκαθίδρυση του LOGSE το έτος 2000, το BUP θα πάψει να υπάρχει και το COU θα καταργηθεί. Το απαιτούμενο προσόν θα είναι το νέο Bachillerato. Η ισοτιμία με το ισπανικό COU των πιστοποιητικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των πολιτών άλλων κρατών μελών της ΕΕ υπόκειται σε αναγνώριση εκ μέρους του ισπανικού Υπουργείου Παιδείας. Εισαγωγικές εξετάσεις: οι σπουδαστές με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό σπουδών οφείλουν να υποστούν τις δοκιμασίες επάρκειας για την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο που προβλέπονται για "μαθητές με ισότιμες σπουδές στο εξωτερικό". Πρόκειται για την "επιλογή" για αλλοδαπούς υποψηφίους, μια μορφή εισαγωγικών εξετάσεων, ανάλογη εκείνων στις οποίες οφείλουν να προσέρχονται όλοι οι ισπανοί μαθητές. Σε πολλές χώρες οι εξετάσεις αυτές μπορούν να διεξαχθούν στα ισπανικά προξενεία. Κάθε χρόνο, το Συμβούλιο των Πανεπιστημίων, ένας εθνικός οργανισμός, προσδιορίζει, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, τον αριθμό διαθεσίμων θέσεων σε κάθε ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης. Κλειστός αριθμός: το 70% των σταδιοδρομιών υπόκεινται σε κλειστό αριθμό (numerus clausus) 1991/1992. Γλώσσες: οι σπουδαστές από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ δεν υποχρεούνται να περάσουν εξετάσεις γλώσσας, καθόσον δεν είναι δυνατό να περάσουν τις εξετάσεις επιλογής αν δεν κατέχουν επαρκώς την ισπανική. ΔΙΔΑΚΤΡΑ Τα δίδακτρα τα ορίζει η Αυτόνομη Κοινότητα στην οποία ευρίσκεται το πανεπιστήμιο ή η εθνική αρχή της γεωγραφικής ζώνης όπου υπάγεται. Στην πράξη, όλα τα δημόσια πανεπιστήμια εισπράττουν τα ίδια δίδακτρα, πεσέτες ανά ακαδημαϊκό έτος (1992). Οι σπουδαστές που είναι δικαιούχοι υποτροφιών, προέρχονται από πολυμελείς οικογένειες ή παρουσιάζουν ιδιαίτερα λαμπρά αποτελέσματα στις σπουδές τους, έχουν δικαίωμα σε δωρεάν σπουδές. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ * Αναγνώριση τίτλων για την εισαγωγή Η αναγνώριση των τίτλων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί πάντα αρμοδιότητα του εθνικού υπουργείου. Η Ισπανία αναγνωρίζει τους τίτλους εισαγωγής του συνόλου των κρατών μελών της ΕΕ βάσει ειδικών συμφωνιών. Το ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό απολυτήριο καθώς και το διεθνές θεωρούνται ισότιμα στο COU. Η αίτηση χορήγησης αναγνώρισης θα πρέπει να υποβάλλεται αυτοπροσώπως στις αρμόδιες αρχές: Η αναγνώριση των ενδιάμεσων πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών αποτελεί αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Αν θεωρηθεί ότι οι σπουδές που έχουν πραγματοποιηθεί δεν ισοδυναμούν με το πρώτο έτος των πανεπιστημιακών σπουδών θα απαιτηθεί από τον υποψήφιο να ακολουθήσει τη συνήθη διαδικασία εισαγωγής σε ισπανικό πανεπιστήμιο και να περάσει τη διαδικασία επιλογής.

5 * Αναγνώριση των πανεπιστημιακών τίτλων Μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση των ξένων πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών στην Ισπανία από τα κέντρα NARIC (Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των Εθνικών Κέντρων Πληροφόρησης για την Ακαδημαϊκή Αναγνώριση). ΤΙΤΛΟΙ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάρθρωση της ανώτερης εκπαίδευσης, οι τίτλοι περάτωσης σπουδών είναι: εκπαιδευτικός κύκλος_ - "diplomado", μόνο στο τέλος του πρώτου κύκλου - "liceciado", στο τέλος του διπλού κύκλου με ενδιάμεσο τίτλο σπουδών_ - "doctor", στο τέλος του τρίτου εκπαιδευτικού κύκλου. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Υποτροφίες: το κράτος χορηγεί υποτροφίες και ενισχύσεις στους σπουδαστές σε όλα τα επίπεδα της ανώτερης εκπαίδευσης. Η οικονομική συνδρομή προορίζεται για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου, αστικών μεταφορών, στέγασης, εκπαιδευτικού υλικού και διδάκτρων. Πάντως ο αριθμός των χορηγουμένων υποτροφιών είναι μειωμένος. Οι σπουδαστές από άλλες χώρες της ΕΕ μπορούν να ζητήσουν υποτροφίες σύμφωνα με διμερείς μορφωτικές συμφωνίες σε εθνική ή πανεπιστημιακή κλίμακα.αυτές συνήθως χρησιμοποιούνται, κυρίως, για μεταπτυχιακές σπουδές. λλα δάνεια, υποτροφίες και ενισχύσεις: υφίστανται πολλές άλλες υποτροφίες περιφερειακού χαρακτήρα χορηγούμενες απευθείας από τα ίδια τα πανεπιστήμια. Προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους: η χορήγηση υποτροφίας εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα και την βαθμολογία του σπουδαστή. Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να λάβουν ενίσχυση από το κράτος σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες που αναφέρονται στο σημείο Ι.1 του παρόντος εγγράφου. ΙΙ.ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Μονάδα ΕΥΡΥΔΙΚΗ Centro Nal. de Investigaciσn y Doc. Educativa c/san Agustνn, 5 E MADRID ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εθνικός Οργανισμός COMENIUS Εθνικός Οργανισμός SOCRATES(O.E.I.) c/bravo Murillo, 38 E MADRID Τηλ / Φαξ: ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εθνικός Οργανισμός ERASMUS Agencia Espaρola para Becas ERASMUS Secretarνa General Consejo de Universidades Ciudad Universitaria s/n E MADRID Τηλ Φαξ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ NARIC (Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των Εθνικών Κέντρων Πληροφόρησης για την Ακαδημαϊκή Αναγνώριση) Mimistero de Educaciσn y Ciencia Subdirecciσn General de Titulos Paseo del Prado, 28.4o E MADRID Τηλ Φαξ:

6 Στους οδηγούς με τίτλο "Πολίτες της Ευρώπης" υπάρχουν άλλες χρήσιμες πληροφορίες,, καθώς και πίνακας των διαθέσιμων ενημερωτικών δελτίων. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ I. Πληροφορίες σχετικά με την κοινοτική νομοθεσία Το άρθρο 8Α της συνθήκης προβλέπει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελών υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Κάθε πολίτης της Ένωσης που σκοπεύει να παραμείνει πέραν των τριών μηνών σε άλλο κράτος μέλος, πρέπει να διαθέτει άδεια διαμονής.το έγγραφο αυτό επικυρώνει απλώς το δικαίωμα διαμονής το οποίο διαθέτουν όλοι οι πολίτες της Ένωσης και εκδίδεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών που διαφέρουν ανάλογα με την κατάσταση του προσώπου που ζητά την άδεια διαμονής. II. Πληροφορίες σχετικά με τις διατυπώσεις στην Ισπανία Αν σκοπεύετε να παραμείνετε πέραν των τριών μηνών στην Ισπανία, πρέπει να υποβάλλετε αίτηση για άδεια διαμονής εντός τριάντα ημερών από την ημέρα της άφιξής σας στην Ισπανία. Η αίτηση διεκπεραιώνεται από την Υπηρεσία Αλλοδαπών, ή την πλησιέστερη Αστυνομική Διεύθυνση της περιφέρειας στην οποία σκοπεύετε να εγκατασταθείτε ή να ασκήσετε επαγγελματική δραστηριότητα. Στην Ισπανία οι παραμεθόριοι εργαζόμενοι πρέπει να ζητήσουν κάρτα διαμονής παραμεθορίου εργαζομένου στην Υπηρεσία Αλλοδαπών ή στην πλησιέστερη Αστυνομική Διεύθυνση του τόπου εργασίας τους. Για να βρείτε ποιά είναι η αρμόδια αρχή για την περίπτωσή σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του δήμου του τόπου κατοικίας σας, σε ένα αστυνομικό τμήμα (τηλ: 091), στην Delegaciσn del Gobierno ή στην Gobierno Civil της περιφέρειάς σας. Στην περίπτωση που δεν ζητήσετε άδεια διαμονής, μπορεί να σας επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο ύψους μέχρι και πεσετών. Ποιά έγγραφα πρέπει να επισυνάψετε στην αίτηση Μαζί με την αίτηση έκδοσηςάδειας διαμονής πρέπει να υποβάλλετε το πρωτότυπο και φωτοαντίγραφα δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύι, τρεις φωτογραφίες ταυτότητας και, αν αυτό απαιτείται ρητά, ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο χρειάζεται μόνο όταν υπάρχουν λόγοι δημοσίας υγείας. Επιπλέον θα σας ζητηθούν διάφορα δικαιολογητικά ανάλογα με την οικονομική σας κατάσταση κατά τον χρόνο της παραμονής σας στην Ισπανία (δηλαδή αν είσθε μισθωτός, αν ζητάτε εργασία, αν είσθε συνταξιούχος ή μη ενεργός οικονομικά, ή αν είσθε σπουδαστής ). Έτσι: Αν είσθε μισθωτός, πρέπει να προσκομίσετε αντίγραφο της σύμβασης ή του πιστοποιητικού εργασίας Αν σκοπεύετε να εγκατασταθείτε ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, πρέπει να προσκομίσετε έγγραφα που πιστοποιούν ότι ικανοποιείτε τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που απαιτούνται για τους υπηκόους της χώρας και ότι έχετε ζητήσει τις εγκρίσεις που ισχύουν για τους ισπανούς πολίτες στην Ισπανία, όσον αφορά την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας. Οι αποδείξεις δίδονται με οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο. Αν παρέχετε υπηρεσίες, πρέπει να προσκομίσετε βεβαίωση των αρμοδίων αρχών της χώρας προέλευσης/καταγωγής σας ότι διαθέτετε όλους τους τίτλους ή τα διπλώματα που απαιτούνται για την άσκηση της δραστηριότητας και ότι ασκείτε συνήθως την εν λόγω δραστηριότητα στη χώρα προέλευσης/καταγωγής σας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σας ζητηθεί να δικαιολογήσετε τα εισοδήματά σας αν είσθε μισθωτός ή ανεξάρτητος επαγγελματίας. Αν είσθε παραμεθόριος εργαζόμενος, (δηλαδή, αν εργάζεσθε στην Ισπανία και διατηρείτε την κατοικία σας σε άλλο κράτος μέλος, στο οποίο επιστρέφετε τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα), πρέπει να προσκομίσετε, εκτός από τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι είσθε ανεξάρτητος επαγγελματίας ή μισθωτός, ένα πιστοποιητικό ότι διαμένετε στο εν λόγω κράτος μέλος. Αν παραμένετε στην Ισπανία μετά την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότηταςστη χώρα αυτή είτε ως μισθωτός είτε ως ανεξάρτητος επαγγελματίας, πρέπει απλώς να αποδείξετε ότι εμπίπτετε σε μια από τις δύο κατωτέρω περιπτώσεις: α) ότι τη στιγμή κατά την οποία παύσατε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, είχατε φθάσει την ηλικία συνταξιοδότησης την οποία προβλέπει η ισπανική νομοθεσία, ότι είχατε απασχόληση τουλάχιστον κατά τους δώδεκα τελευταίους μήνες και ότι έκτοτε μένετε συνεχώς στην Ισπανία επί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ετών. β) ότι εδώ και δύο χρόνια μένετε συνεχώς στην Ισπανία και παύσατε την επαγγελματική σας δραστηριότητα μετά την αναγνώριση μόνιμης αναπηρίας. Αν η αναπηρία αυτή είναι συνέπεια εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας που παρέχουν το δικαίωμα σύνταξης η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου ή εν μέρει έναν οργανισμό του ισπανικού κράτους, δεν χρειάζεται να έχετε συμπληρώσει ορισμένο χρόνο παραμονής στη χώρα. Οι προϋποθέσεις που τίθενται στις περιπτώσεις α) και β) δεν ισχύουν όταν ο/η σύζυγός σας είναι ισπανός υπήκοος ή έχει απωλέσει την ισπανική υπηκοότητα λόγω του γάμου του/της γ) ότι μετά από τρία χρόνια επαγγελματικής απασχόλησης και συνεχούς παραμονής στο ισπανικό έδαφος, σκοπεύετε να μεταφέρετε τις δραστηριότητές σας σε άλλο κράτος μέλος, διατηρώντας την κατοικία σας στην Ισπανία, στην οποία και θα επιστρέφετε

7 τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Έχετε προθεσμία δύο ετών για να ασκήσετε το δικαίωμα διαμονής στην Ισπανία, από τη στιγμή κατά την οποία θα συμβεί μία από τις τρεις ανωτέρω περιπτώσεις. Αν είσθε συνταξιούχος που έχει ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος, ή μη οικονομικά ενεργός, πρέπει να αποδείξετε ότι διαθέτετε ασφάλιση υγείας που καλύπτει το σύνολο των κινδύνων στην Ισπανία καθώς και επαρκείς πόρους. Οι πόροι θεωρούνται επαρκείς όταν είναι τουλάχιστον ίσοι προς την κατώτατη σύνταξη γήρατος που προβλέπει το ισπανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης για όσους έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών. Σήμερα το ελάχιστο εισόδημα που προβλέπεται για ένα άτομο που ζει μόνο ανέρχεται σε πεσέτες/έτος. Το ελάχιστο εισόδημα για ένα άτομο που ζει με τον/τη σύζυγό του, και στην περίπτωσή σας, με τους συντηρούμενους κατιόντες του, είναι πεσέτες/έτος. Αν είσθε σπουδαστής πρέπει να προσκομίσετε αποδείξεις ότι είσθε εγγεγραμμένος σε δημόσιο ή ιδιωτικό και επίσημα αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, στο οποίο παρακολουθείτε πλήρες πρόγραμμα ακαδημαϊκής και/ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, και ότι διαθέτετε ασφάλιση υγείας. Πρέπει επίσης να βεβαιώσετε, με δήλωση ή με όποιοδήποτε άλλο ανάλογο μέσο, ότι διαθέτετε επαρκείς οικονομικούς πόρους. Τα μέλη της οικογένειάς σας τα οποία έχουν επίσης το δικαίωμα διαμονής (για να πληροφορηθείτε ποιά μέλη της οικογένειάς σας έχουν αυτό το δικαίωμα, διαβάστε τον οδηγό "Το δικαίωμα διαμονής σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"), οφείλουν να προσκομίσουν, εκτός από τα έγγραφα που προβλέπονται γενικώς (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και φωτοαντίγραφα, φωτογραφίες και, ενδεχομένως, ιατρικό πιστοποιητικό), τα ακόλουθα δικαιολογητικά: - έγγραφο που αποδεικνύει την συγγενική σχέση - αν τα μέλη της οικογένειάς σας δεν έχουν την υπηκοότητα ενός κράτους μέλους, απαιτείται θεώρηση διαμονής στο διαβατήριό τους. Η θεώρηση παρέχεται δωρεάν. - για τα μέλη της οικογένειας, πλήν του/της συζύγου και των τέκνων κάτω του 21ου έτους, απαιτείται έγγραφο που βεβαιώνει ότι τα συντηρείτε. - αν είσθε συνταξιούχος ή μη οικονομικά ενεργός, πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό με το οποίο να αποδεικνύεται ότι διαθέτετε επαρκή ασφαλιστική κάλυψη και επαρκείς πόρους για σας και την οικογένειά σας. - αν είσθε σπουδαστής, πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό με το οποίο να αποδεικνύεται ότι διαθέτετε επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για σας και την οικογένειά σας. Το δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογένειάς σας είναι ανεξάρτητο από το δικό σας δικαίωμα διαμονής. Συμπληρωματικές πληροφορίες: Μόλις υποβάλλετε την αίτηση για άδεια διαμονής, θα λάβετε αντίγραφο της αίτησης με τη σφραγίδα της υπηρεσίας που την παρέλαβε. Η απόφαση της χορήγησης ή της άρνησης χορήγησης της πρώτης άδειας διαμονής πρέπει να ληφθεί εντός έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης. Η άδεια διαμονής έχει περιορισμένη διάρκεια (βλ. τον οδηγό "Το δικαίωμα διαμονής σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"). Όσον αφορά τους συνταξιούχους που άσκησαν επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος και τους μη οικονομικά ενεργούς, η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει ότι πρέπει να τους χορηγείται έγκυρη άδεια διαμονής διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών, επιτρέπει όμως στα κράτη μέλη να απαιτούν την ανανέωσή της μετά τα δύο πρώτα έτη διαμονής. Στα μέλη της οικογένειάς σας που σας συνοδεύουν θα χορηγηθεί άδεια διαμονής της αυτής ισχύος με τη δική σας. Αν αλλάξετε κατοικία εντός της Ισπανίας, πρέπει να ενημερώσετε την Υπηρεσία Αλλοδαπών ή την Αστυνομική Διεύθυνση του νέου τόπου κατοικίας σας. Στην άδεια διαμονής θα αναγραφεί η νέα σας διεύθυνση. Το γεγονός ότι αποκτήσατε άδεια διαμονής π.χ ως μισθωτός, δεν σας εμποδίζει από το αλλάξετε επαγγελματική κατάσταση κατά την διάρκεια της ισχύος της άδειας και να αρχίσετε π.χ να εργάζεσθε ως ανεξάρτητος επαγγελματίας. Η ανανέωση της άδειας διαμονής πραγματοποιείται με τις ίδιες διατυπώσεις που ισχύουν και την χορήγηση της πρώτης άδειας διαμονής (στην περίπτωση αυτή αναφέρεται η νέα επαγγελματική κατάσταση) με τη μόνη διαφορά ότι δεν υποχρεούσθε να προσκομίσετε τη θεώρηση, το ιατρικό πιστοποιητικό και τη βεβαίωση της συγγενικής σχέσης για τους κατιόντες και τους ανιόντες. Πρέπει να ζητήσετε την ανανέωση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής. Αν κατά τη χρονική στιγμή της ανανέωσης βρίσκεσθε σε κατάσταση ακουσίας ανεργίας επί δώδεκα συνεχείς μήνες, η διάρκεια της ισχύος της ανανέωσης μπορεί να περιορισθεί σε δώδεκα μήνες. Κατά τη λήξη της περιόδου αυτής οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αρνηθούν άλλη ανανέωση αν παραμένετε άνεργος. Τα τέλη που προβλέπονται για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας διαμονής είναι ανάλογα με εκείνα που ισχύουν για το δελτίο ταυτότητας που εκδίδεται για τους ισπανούς (σήμερα τα τέλη αυτά ανέρχονται σε 865 πεσέτες). III. Μέσα προσφυγής Αν η αίτησή σας για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής απορριφθεί, ή αν ληφθούν μέτρα για την απέλασή σας, η απόφαση αυτή πρέπει να περιέλθει σε γνώση σας και να είναι αιτιολογημένη, εκτός αν συντρέχουν λόγοι που αφορούν της

8 ασφάλεια του Κράτους. Για τους λόγους της απόρριψης της αίτησής σας, διαβάστε τον οδηγό "Το δικαίωμα διαμονής σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης". Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να ασκήσετε ένσταση και διαθέτετε τα ίδια μέσα προσφυγής με εκείνα που διαθέτουν οι υπήκοοι της χώρας κατά των διοικητικών πράξεων. Σημειώνεται ότι η αίτησή σας για τη χορήγηση άδειας διαμονής δεν μπορεί να απορριφθεί με μόνη την αιτιολογία ότι έχει λήξει η ισχύς των εγγράφων ταυτότητας με τα οποία εισήλθατε στη χώρα. Διεξαγωγή της διαδικασίας Στην απόφαση με την οποία απορρίπτεται η αίτησή σας για τη χορήγηση της πρώτης άδειας διαμονής, πρέπει να αναφέρεται η προθεσμία που σας δίδεται για να εγκαταλείψετε τη χώρα, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών, εκτός αν υπάρχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι έκτακτης ανάγκης. Αν το ζητήσετε, η υπόθεση παραπέμπεται προς εξέταση στη Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών του Κράτους (Direcciσn General de Servicios Jurνdicos del Estado) ή στη Νομική Υπηρεσία του Κράτους (Servicio Jurνdico del Estado), αν πρόκειται για την περιφέρεια. Η αίτηση απευθύνεται στον Gobernador Civil εντός 30 ημερών από την ημέρα που σας κοινοποιήθηκε η απόφαση άρνησης χορήγησης της άδειας. Η Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών του Κράτους ή η Νομική Υπηρεσία του Κράτους στην περιφέρεια εκδίδουν γνωμάτευση η οποία διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή που έλαβε την αρνητική απόφαση. Η αρχή αυτή θα λάβει νέα απόφαση σχετικά με την υπόθεσή σας. Με τη νέα απόφαση τίθεται τέρμα στις διοικητικές διαδικασίες, ενώ μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά αυτής στα διοικητικά δικαστήρια. Η απόφαση για την άρνηση της ανανέωσης της άδειας διαμονής ή την απέλαση του κατόχου της άδειας από το έδαφος της χώρας, υπόκειται, εκτός από την περίπτωση δεόντως αιτιολογημένης και έκτακτης ανάγκης, σε προηγούμενη γνωμάτευση της Direcciσn General de Servicios Jurνdicos del Estado ή του Servicio Jurνdico del Estado για την περιφέρεια. Στην απόφαση άρνησης χορήγησης άδειας ή απέλασης πρέπει να αναφέρεται η προθεσμία που δίδεται για την έξοδο από τη χώρα, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, εκτός αν υπάρχουν λόγοι έκτακτης ανάγκης. Κατά της απόφασης άρνησης ανανέωσης μπορεί να ασκηθεί ένσταση ενώπιον του οργάνου που προΐσταται της υπηρεσίας που έλαβε την απόφαση (συνήθης διοικητική ένσταση), σε περίπτωση δε νέας αρνητικής απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Με την απόφαση απέλασης τίθεται τέρμα στις διοικητικές διαδικασίες, ενώ μπορεί κατ'αυτής να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως από εσάς τον ίδιο ή από εκπρόσωπό σας. Η διοικητική προσφυγή μπορεί να υποβληθεί στον ίδιο τόπο στον οποίο υπεβλήθη και η αίτηση άδειας διαμονής εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία σας κοινοποιήθηκε η απόφαση. Αν η διοίκηση δεν λάβει απόφαση εντός τριών συνεχών μηνών από την υποβολή της προσφυγής, θεωρείται ότι την απορρίπτει. Η δικαστική προσφυγή πρέπει να υποβληθεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου(Tribunal Superior de Justicia) της αρμόδιας αυτόνομης κοινότητας, εντός δύο μηνών από την ημέρα κατά την οποία κοινοποιήθηκε η απόφαση. Η παράσταση δικηγόρου είναι υποχρεωτική. Δικαιούσθε νομικής αρωγής υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διερμηνέα. Κοινοτικά κείμενα αναφοράς: Μισθωτοί (Κανονισμός 1612/68 και οδηγία 68/360) ανεξάρτητοι επαγγελματίες (οδηγία 73/148) συνταξιούχοι που παραμένουν στην επικράτεια κράτους μέλους μετά την άσκηση σε αυτό επαγγελματικής δραστηριότητας (Κανονισμός 1251/70 και οδηγία 75/34) συνταξιούχοι που άσκησαν επαγγελματική δραστηριότητα στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους (οδηγία 90/365) μη ενεργοί οικονομικά (οδηγία 90/364) σπουδαστές (οδηγία 93/96) μέτρα που λαμβάνονται για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας (οδηγία 64/221). Εθνικά κείμενα αναφοράς: Βασιλικό Διάταγμα 766/1992 της 26/06/92 (BOE nί 156 της 30/06/92), όπως τροποποιήθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα 737/95 της 5/05/95 (BOE nί 133 της 5/06/95). Χρήσιμες διευθύνσεις: Στην Ισπανία: Κέντρα πληροφοριών: Ministerio del Interior Direcciσn General de Polνtica Interior Subdirecciσn General de Extranjerνa Amador de los Rνos, n 7, Madrid Tfno: (ατελώς στην Ισπανία)

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η θεμελιώδης αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η θεμελιώδης αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η θεμελιώδης αρχή της μη δημιουργίας διακρίσεων βάσει της ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η θεμελιώδης αρχή της μη δημιουργίας διακρίσεων βάσει της ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η θεμελιώδης αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η θεμελιώδης αρχή της μη δημιουργίας διακρίσεων βάσει της ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α.

Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. Γενικά Δικαιολογητικά Εγγραφής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ-Β ή ΕΠΑΛ-Α. 1. Αίτηση Έγγραφής (χορηγείται από τη γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής). 2. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 Θέμα: Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το 2008 1. Περίοδος Διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση Diese Broschüre wurde ausgehändigt von: Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, για να σας προσφέρουμε όσο το δυνατό καλύτερη υποστήριξη κατά την αναγνώριση επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι:

Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: Α. Δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα έχουν οι: 1. Ενεργοί φοιτητές εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, αντίστοιχα. 2. Οι εγγεγραμμένοι ως φιλοξενούμενοι φοιτητές, οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ------ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2015-2016 Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ Προσοχή!!! Τα πεδία της αίτησης με το σήμα του αστερίσκου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Ι Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ : 1.9.2014 μέχρι 31.12.2014 & 1.2.2015 μέχρι 15.5. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Μάρκου Σιακαβάρα 8α / Κοζάνη / 50100 / epskozanis.gr / info@epskozanis.gr / Tηλ: 24610 34671-23503 / Φ: 2461039133 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧ. ΧΡΟΝΙΑ 2012-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ενημερωτικό φυλλάδιο για τις Παγκύπριες Εξετάσεις 1. Περίοδος διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων 2013 Tέλος Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΟ 2016 Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει για το ακαδηµαϊκό έτος 2016 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από την κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ

ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2015-2016 Η Υπηρεσία Σπουδών και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΜΕΡΟΣ Α: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης Οι ενεργοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Α ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Διεύθυνση: Αλκμάνος 10, Αθήνα, ΤΚ 11528, Mail address: 10 Alkmanos str, Athens 11528, τηλ.: 2107247056, φαξ:2107247556 tel.: +30 2107247056 fax 210 7247556 e-mail: info@jneurology.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΘΙ ΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕ ΑΙΜΟΝΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α./ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ και Β./ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις του κεφαλαίου Α της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα././,ημέρα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στην Αθήνα σήμερα././,ημέρα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα././,ημέρα, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: Α. Αφενός μεν η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΕ» με τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ», η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΝΩΣH ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ΕΔΡΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 10 Τ.Κ 45333 ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26510 25610 FAX 26510 77647 e mail epsip1952@yahoo.com Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α Γ Ι Α Τ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS

Παράρτηµα V.10.i ERASMUS Παράρτηµα V.10.i ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών.

3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. 3.4 Νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών. Θεσμικό πλαίσιο: Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149/Α ), Υ.Α. αριθμ. Γ6/8645/1974, άρθρο 44 του Ν. 2082/1992 (ΦΕΚ 158/Α

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ - 2012/2013 Α/Α (......) ΚΛΑΔΟΣ (... ) (... ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (...) (...) (Τα παραπάνω στοιχεία συμπληρώνονται από την Γραμματεία Υποτροφιών)

Διαβάστε περισσότερα

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής:

Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1 Ύψος Διδάκτρων Τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως εξής: 3.1.1. Επίπεδο Μάστερ 3.1.1.1 Mεταπτυχιακά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 1 3

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 1 3 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθήνα, 19.07.2012 Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ. 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Δ/νση του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η θεμελιώδης αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο για αλλοδαπούς και αλλοδαπές που διαμένουν μεγαλύτερο διάστημα στη Γερμανία, για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για Γερμανούς υπηκόους με ανεπαρκείς γνώσεις γερμανικών.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 11.11.2010 Αρ. Πρωτ. 34195 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΟΦΙΑΣ ΧΛΩΡΟΥ»

Αθήνα, 11.11.2010 Αρ. Πρωτ. 34195 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΟΦΙΑΣ ΧΛΩΡΟΥ» Αθήνα, 11.11.2010 Αρ. Πρωτ. 34195 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΣΟΦΙΑΣ ΧΛΩΡΟΥ» Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκηρύσσει διαγωνισμό για τη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Το Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

Ε.Π.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 10 μέχρι 30.11 & 3 μέχρι 33 ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο νέο έντυπο της αίτησης μεταβολών εμπεριέχεται πλέον, η δήλωση συναίνεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης

Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο κοινωνικής ενσωμάτωσης Ενημερωτικό δελτίο για το σεμινάριο για μετανάστες δικαιούχους και υπόχρεους συμμετοχής, όπως και για αλλοδαπούς υπόχρεους συμμετοχής, οι οποίοι διαμένουν για μεγαλύτερο διάστημα στη Γερμανία. Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Ναύπλιο, 20-8-2015 Αριθμ πρωτ:6107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 19.12.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0672/2004, της Ευφροσύνης Γεωργουλέα, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα προσόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής ERASMUS+/ΚΑ1 ΑΣΠΑΙΤΕ Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Student Mobility for Traineeships Προϋποθέσεις Συμμετοχής Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών.

Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. Αριθ. 2/19525/0026/13 (ΦΕΚ 393 Β/21-2-2013) : Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας» Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Κέντρων για συμμετοχή σε πρόγραμμα με τίτλο «Επιδοτούμενη κατάρτιση και πιστοποίηση Αγγλικής γλώσσας» E-GNOSIS ENGLISH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ E.K.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 883/04 και 987/09-Οδηγίες χρήσης/έκδοσης των φορητών εγγράφων (PDs)

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 883/04 και 987/09-Οδηγίες χρήσης/έκδοσης των φορητών εγγράφων (PDs) Αθήνα, 10.12.2013 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Ε.) Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8 Tαχ. Kώδικας: 102 41

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει. Το πρόγραμμα των υποτροφιών θα έχει έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και θα το διέπουν οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις.

Προκηρύσσει. Το πρόγραμμα των υποτροφιών θα έχει έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και θα το διέπουν οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ Αρ. Πρωτ : 10956/9-10-2014 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ---------- Το

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνα e mail - fax. Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας ενορία οδός - αριθμός τ.τ

Τηλέφωνα e mail - fax. Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας ενορία οδός - αριθμός τ.τ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Στοιχεία αιτητή: Όνομα Επώνυμο Αρ. ταυτότητας (για αλλοδαπούς αρ. διαβατηρίου) Ηλικία Τηλέφωνα e mail - fax Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας ενορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ Ε.Κ.Π.Α. Άρθρο 1 Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την ΚΥΑ127177/ Н/ 4-11-11 Β2508, έχει τη διοικητική ευθύνη λειτουργίας των Φοιτητικών

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 18-5-2015 Αρ. Πρωτ. 17. Πληροφορίες: Μ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 2310 995068. Προς Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη 18-5-2015 Αρ. Πρωτ. 17. Πληροφορίες: Μ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 2310 995068. Προς Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Μ. Κενανίδου Τηλέφωνο: 2310 995068 Θεσσαλονίκη 18-5-2015 Αρ. Πρωτ. 17 Προς Τις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκη Θέμα: Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων 2015-2016 και προκήρυξη εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 12 ΕΤΩΝ Οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών στις οποίες εργάζονται και οι δύο γονείς Μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών στις οποίες ο γονέας εργάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ Βρύσες, 9/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 2558 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2μηνης διάρκειας Ο Δήμαρχος Αποκορώνου

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

(Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ2) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την παροχή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς κλάδους σπουδών σε όσο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2015

ΘΕΜΑ : Διευκρινιστική Εγκύκλιος για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ. Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος

Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Οσα πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές ΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr Α. Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος 1. Φοίτηση - Καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΡΕΙΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο της Απόφασης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ανά κατηγορία εισαγομένων

Εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ανά κατηγορία εισαγομένων Εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ανά κατηγορία εισαγομένων Οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών θα γίνουν από τις 11-27 επτεμβρίου 2013 και ώρες 10.00 έως 13.00 στη Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει

Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Η Ε.Κ.ΠΟ.Σ.Π.Ο. ΝΟΣΤΟΣ Ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση προγράμματος «ΝΟΣΤΟΣ_ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, φοιτητή όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, φοιτητή όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 26 / 2 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8783 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟ ΩΝ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Κ. Καραµανλή 1 Πληρ.: Κελεφού Αµαλία Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 5-12-2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ.πρωτ:6589 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών)

ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ (Πριν συμπληρώσετε το έντυπο παρακαλείσθε να διαβάσετε τους Κανονισμούς Υποτροφιών) 1. Επώνυμο αιτητή (Κεφαλαία)... 2. Ονομα αιτητή (κεφαλαία)...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «Α/ΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ»ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 28/07/2015 Υποτροφίες για σπουδές πρώτου κύκλου από το κληροδότημα «Αφων Ζωσιμά» Σχόλια. Το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 1-Οι αλλοδαποί ιατροί μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η θεμελιώδης αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας, ως προθεσμία εγγραφής των εισαγομένων στο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έχει οριστεί το διάστημα 10-17 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΟΡΟΥΜ Γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κική Μαυρομάτη ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 Πληροφοριακό Υλικό για μαθητές / μαθήτριες Γ Λυκείου Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών από Β έτος σπουδών έως πτυχίο (ν+2) για το ακαδημαικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών από Β έτος σπουδών έως πτυχίο (ν+2) για το ακαδημαικό έτος 2014-2015. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ το Υπολογιστικό Κέντρο του Δ.Π.Θ. ΞΑΝΘΗ ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα